ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par baterijām un bateriju atkritumiem, ar ko atceļ Direktīvu 2006/66/EK un groza Regulu (ES) 2019/1020

22.2.2022 - (COM(2020)0798 – C9‑0400/2020 – (2020/0353(COD)) - ***I

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referente: Simona Bonafè
Atzinuma sagatavotāji (*):
Patrizia Toia, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Antonius Manders, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
(*) Iesaistītās komitejas — Reglamenta 57. pants


Procedūra : 2020/0353(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A9-0031/2022

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par baterijām un bateriju atkritumiem, ar ko atceļ Direktīvu 2006/66/EK un groza Regulu (ES) 2019/1020

(COM(2020)0798 – C9‑0400/2020 – (2020/0353(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2020)0798),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9‑0400/2020),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

 ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ... atzinumu ,

 ņemot vērā Reģionu komitejas ... atzinumu ,

 ņemot vērā Tiesas …atzinumu,

 ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

 ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Transporta un tūrisma komitejas atzinumus,

 ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A9‑0031/2022),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

 

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Tāpēc baterijas ir uzskatāmas par nozīmīgu energoavotu un vienu no galvenajiem faktoriem, kas palīdzēs pārkārtoties uz ilgtspējīgu attīstību, zaļo mobilitāti, tīru enerģiju un klimatneitralitāti. Paredzams, ka tuvākajos gados pieprasījums pēc baterijām strauji augs, jo īpaši elektriskajā autotransportā, kur tās nodrošina transportlīdzekļu vilci, tāpēc šis tirgus iegūst aizvien stratēģiskāku nozīmi globālā mērogā. Bateriju tehnoloģiju jomā turpināsies ievērojams zinātnes un tehnikas progress. Ņemot vērā bateriju stratēģisko nozīmi un lai nodrošinātu juridisko noteiktību visiem iesaistītajiem operatoriem un nepieļautu diskrimināciju, šķēršļus tirdzniecībai un izkropļojumus bateriju tirgū, ir jānosaka noteikumi par bateriju ilgtspējas parametriem, sniegumu, drošumu, savākšanu, reciklēšanu un otrreizēju izmantošanu, kā arī par to, kāda informācija par baterijām jāsniedz. Ir nepieciešams izveidot saskaņotu tiesisko regulējumu, kas aptver visu Savienības tirgū laisto bateriju aprites ciklu.

(2) Tāpēc baterijas ir uzskatāmas par nozīmīgu energoavotu un vienu no galvenajiem faktoriem, kas palīdzēs pārkārtoties uz ilgtspējīgu attīstību, zaļo mobilitāti, tīru enerģiju un klimatneitralitāti. Paredzams, ka tuvākajos gados pieprasījums pēc baterijām strauji augs, jo īpaši elektriskajā autotransportā un vieglajos pārvietošanās līdzekļos, kur tās nodrošina transportlīdzekļu vilci, tāpēc šis tirgus iegūst aizvien stratēģiskāku nozīmi globālā mērogā. Bateriju tehnoloģiju jomā turpināsies ievērojams zinātnes un tehnikas progress. Ņemot vērā bateriju stratēģisko nozīmi un lai nodrošinātu juridisko noteiktību visiem iesaistītajiem operatoriem un nepieļautu diskrimināciju, šķēršļus tirdzniecībai un izkropļojumus bateriju tirgū, ir jānosaka noteikumi par bateriju ilgtspējas parametriem, sniegumu, drošumu, savākšanu, reciklēšanu un otrreizēju izmantošanu, kā arī par to, kāda informācija par baterijām jāsniedz patērētājiem un ekonomikas operatoriem. Ir nepieciešams izveidot saskaņotu tiesisko regulējumu, kas aptver visu Savienības tirgū laisto bateriju aprites ciklu.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a) Ir arī jāatjaunina Savienības tiesību akti bateriju atkritumu apsaimniekošanas jomā un jāveic pasākumi vides un cilvēku veselības aizsardzībai, novēršot vai samazinot atkritumu rašanās un apsaimniekošanas negatīvo ietekmi, samazinot resursu izmantošanas ietekmi un uzlabojot resursefektivitāti. Šādi pasākumi ir ļoti būtiski pārejai uz klimatneitrālu aprites ekonomiku un vidi bez toksiskām vielām un Savienības ilgtermiņa konkurētspējas un stratēģiskās autonomijas nodrošināšanai. Tie var radīt nozīmīgas ekonomiskās iespējas, palielinot sinerģiju starp aprites ekonomiku un enerģētikas, klimata, transporta, rūpniecības un pētniecības politiku, kā arī aizsargājot vidi un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Šī regula būtu jāpiemēro visu tipu baterijām un akumulatoriem, ko laiž tirgū vai ekspluatācijā Savienībā vai nu vienus pašus, vai iestrādātus ierīcēs, vai kā citādi piegādātus kopā ar elektriskām un elektroniskām ierīcēm un transportlīdzekļiem. Šī regula būtu jāpiemēro neatkarīgi no tā, vai baterija ir īpaši paredzēta konkrētam produktam vai ir vispārlietojama, un neatkarīgi no tā, vai tā ir iestrādāta produktā vai tiek piegādāta kopā ar produktu, kuram tā paredzēta, vai atsevišķi no tā.

(10) Šī regula būtu jāpiemēro visu tipu baterijām un akumulatoriem, ko laiž tirgū vai ekspluatācijā Savienībā vai nu vienus pašus, vai iestrādātus ierīcēs, vai kā citādi piegādātus kopā ar elektriskām un elektroniskām ierīcēm un transportlīdzekļiem neatkarīgi no tā, vai tie ir ražoti Savienībā vai importēti. Šī regula būtu jāpiemēro neatkarīgi no tā, vai baterija ir īpaši paredzēta konkrētam produktam vai ir vispārlietojama, un neatkarīgi no tā, vai tā ir iestrādāta produktā vai tiek piegādāta kopā ar produktu, kuram tā paredzēta, vai atsevišķi no tā.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Regulas plašajā darbības jomā būtu lietderīgi nošķirt dažādas bateriju kategorijas atkarībā no to konstrukcijas un lietojuma, bet neatkarīgi no baterijas ķīmiskā sastāva. Jau Direktīvā 2006/66/EK aizsāktā klasificēšana pārnēsājamās baterijās, no vienas puses, un rūpnieciskās un motorizēto transportlīdzekļu baterijās, no otras puses, būtu vēl jāpilnveido, lai labāk atspoguļotu jauninājumus bateriju lietošanā. Baterijas, ko izmanto elektrotransportlīdzekļu vilcei un kas saskaņā ar Direktīvu 2006/66/EK ietilptu rūpniecībā izmantojamo bateriju kategorijā, veido lielu un aizvien augošu tirgus daļu, jo ceļu elektrotransportlīdzekļu sektorā vērojama strauja izaugsme. Tāpēc ir lietderīgi šīs baterijas, ko izmanto ceļu transportlīdzekļu vilcei, klasificēt jaunā kategorijā kā elektrotransportlīdzekļu baterijas. Baterijas, ko izmanto citu transportlīdzekļu — tai skaitā dzelzceļa transportlīdzekļu, ūdens transportlīdzekļu un gaisa transportlīdzekļu — vilcei, arī saskaņā ar šo regulu joprojām ietilps rūpniecisko bateriju kategorijā. Pie rūpniecisko bateriju tipa pieder ļoti dažādas baterijas, ko paredzēts izmantot rūpniecībā, sakaru infrastruktūrā, lauksaimniecībā vai elektroenerģijas ražošanā un sadalē. Papildus šim neizsmeļošajam piemēru sarakstam par rūpniecisko bateriju būtu jāuzskata jebkura baterija, kas nav ne pārnēsājama baterija, ne motorizēto transportlīdzekļu baterija, ne elektrotransportlīdzekļu baterija. Baterijas, ko izmanto enerģijas uzkrāšanai privātām vajadzībām vai mājas apstākļos, šīs regulas izpratnē ir uzskatāmas par rūpnieciskām baterijām.Turklāt, lai nodrošinātu, ka visas baterijas, ko izmanto vieglajos pārvietošanās līdzekļos, tādos kā elektrovelosipēdi un motorolleri, tiek klasificētas kā pārnēsājamas baterijas, ir jāprecizē pārnēsājamo bateriju definīcija un jāievieš šādu bateriju masas limits.

(12) Regulas plašajā darbības jomā būtu lietderīgi nošķirt dažādas bateriju kategorijas atkarībā no to konstrukcijas un lietojuma, bet neatkarīgi no baterijas ķīmiskā sastāva. Jau Direktīvā 2006/66/EK aizsāktā klasificēšana pārnēsājamās baterijās, no vienas puses, un rūpnieciskās un motorizēto transportlīdzekļu baterijās, no otras puses, būtu vēl jāpilnveido, lai labāk atspoguļotu jaunākās tendences bateriju lietošanā un to tirgus starpību.  Baterijas, ko izmanto elektrotransportlīdzekļu vilcei un kas saskaņā ar Direktīvu 2006/66/EK ietilptu rūpniecībā izmantojamo bateriju kategorijā, veido lielu un aizvien augošu tirgus daļu, jo ceļu elektrotransportlīdzekļu sektorā vērojama strauja izaugsme. Tāpēc ir lietderīgi šīs baterijas, ko izmanto ceļu transportlīdzekļu vilcei, klasificēt jaunā kategorijā kā elektrotransportlīdzekļu baterijas. Baterijas, ko izmanto citu transportlīdzekļu — tai skaitā dzelzceļa transportlīdzekļu, ūdens transportlīdzekļu un gaisa transportlīdzekļu — vilcei, arī saskaņā ar šo regulu joprojām ietilps rūpniecisko bateriju kategorijā. Baterijas, ko izmanto vieglo pārvietošanās līdzekļu, piemēram, elektrisko velosipēdu un elektrisko skrejriteņu, vilcei Direktīvā 2006/66/EK nav skaidri klasificētas un veido lielu tirgus daļu, jo aizvien vairāk tiek izmantotas ilgtspējīgas mobilitātes nodrošināšanai pilsētās. Tāpēc ir lietderīgi šīs baterijas, ko izmanto vieglo pārvietošanās līdzekļu vilcei, klasificēt jaunā kategorijā kā vieglo pārvietošanās līdzekļu baterijas. Pie rūpniecisko bateriju tipa pieder ļoti dažādas baterijas, ko paredzēts izmantot rūpniecībā, sakaru infrastruktūrā, lauksaimniecībā vai elektroenerģijas ražošanā un sadalē. Papildus šim neizsmeļošajam piemēru sarakstam par rūpniecisko bateriju būtu jāuzskata jebkura baterija, kas nav ne pārnēsājama baterija, ne motorizēto transportlīdzekļu baterija, ne vieglo pārvietošanās līdzekļu baterija, ne elektrotransportlīdzekļu baterija. Baterijas, ko izmanto enerģijas uzkrāšanai privātām vajadzībām vai mājas apstākļos, šīs regulas izpratnē ir uzskatāmas par rūpnieciskām baterijām.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Baterijas būtu jākonstruē un jāizgatavo tā, lai optimizētu to sniegumu, ilgizturību un drošumu un līdz minimumam samazinātu to vidisko pēdu. Ir lietderīgi noteikt konkrētas ilgtspējas prasības atkārtoti uzlādējamām rūpnieciskām baterijām un elektrotransportlīdzekļu baterijām ar iekšējo uzkrājēju un kapacitāti virs 2 kWh, jo šādas baterijas ietilpst tirgus segmentā, kas tuvākajos gados varētu augt visvairāk.

(13) Baterijas būtu jākonstruē un jāizgatavo tā, lai optimizētu to sniegumu, ilgizturību un drošumu un līdz minimumam samazinātu to vidisko pēdu. Ir lietderīgi noteikt konkrētas ilgtspējas prasības rūpnieciskām baterijām, vieglo pārvietošanās līdzekļu baterijām un elektrotransportlīdzekļu baterijām, jo šādas baterijas ietilpst tirgus segmentā, kas tuvākajos gados varētu augt visvairāk.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Bīstamu vielu izmantošana baterijās būtu jāierobežo, lai pasargātu cilvēka veselību un vidi un samazinātu šādu vielu klātbūtni atkritumos. Tāpēc papildus ierobežojumiem, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/200629 XVII pielikumā, ir lietderīgi noteikt ierobežojumus dzīvsudrabam un kadmijam dažu tipu baterijās. Baterijas, ko izmanto transportlīdzekļos, uz kuriem attiecas izņēmums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/53/EK30 II pielikumu, no kadmija saturēšanas aizlieguma būtu jāatbrīvo.

(15) Bīstamu vielu izmantošana baterijās būtu jāierobežo, lai pasargātu cilvēka veselību un vidi un samazinātu šādu vielu klātbūtni atkritumos. Tāpēc papildus ierobežojumiem, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/200629 XVII pielikumā, ir lietderīgi noteikt ierobežojumus dzīvsudrabam, kadmijam un svinam dažu tipu baterijās. Baterijas, ko izmanto transportlīdzekļos, uz kuriem attiecas izņēmums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/53/EK30 II pielikumu, no kadmija saturēšanas aizlieguma būtu jāatbrīvo. Komisijai ar Aģentūras atbalstu būtu jāveic baterijās esošo bīstamo vielu holistisks un sistēmisks novērtējums. Minētajā novērtējumā īpaša uzmanība būtu jāpievērš tirgū esošu lielā skaitā izmantotu bateriju ķīmiskajam sastāvam, jauniem ķīmiskiem sastāviem un piemērotu alternatīvu pieejamībai svina-skābes rūpnieciskām un motorizēto transportlīdzekļu baterijām un niķeļa-kadmija rūpnieciskām baterijām.

__________________

__________________

29 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

29 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

30 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/53/EK (2000. gada 18. septembris) par nolietotiem transportlīdzekļiem (OV L 269, 21.10.2000., 34. lpp.).

30 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/53/EK (2000. gada 18. septembris) par nolietotiem transportlīdzekļiem (OV L 269, 21.10.2000., 34. lpp.).

Pamatojums

Būtu jāierobežo arī svina izmantošana. Būtu jāveic baterijās esošo bīstamo vielu sistēmisks novērtējums.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Jaunu ierobežojumu pieņemšana un pašreizējo ierobežojumu grozīšana attiecībā uz baterijās esošām bīstamām vielām būtu pilnībā jāsalāgo ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006. Lai nodrošinātu efektīvu lēmumu pieņemšanu, koordināciju un saistīto šīs regulas tehnisko, zinātnisko un administratīvo aspektu pārvaldību, Eiropas Ķimikāliju aģentūrai, kas izveidota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (“Aģentūra”), būtu jāveic konkrēti uzdevumi attiecībā uz to risku izvērtēšanu, ko rada vielu izmantošana bateriju izgatavošanā un izmantošanā, un to risku izvērtēšanu, kas var rasties pēc bateriju darbmūža beigām, kā arī attiecībā uz sociālekonomisko elementu izvērtēšanu un alternatīvu analīzi saskaņā ar attiecīgajiem Aģentūras norādījumiem. Līdz ar to Aģentūras Riska novērtēšanas komitejai un Sociālās un ekonomiskās analīzes komitejai būtu jāatvieglo konkrētu, ar šo regulu Aģentūrai uzticētu uzdevumu izpilde.

(17) Jaunu ierobežojumu pieņemšana un pašreizējo ierobežojumu grozīšana attiecībā uz baterijās esošām bīstamām vielām būtu pilnībā jāsalāgo ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006. Lai nodrošinātu efektīvu lēmumu pieņemšanu, koordināciju un saistīto šīs regulas tehnisko, zinātnisko un administratīvo aspektu pārvaldību, būtu jāīsteno laba sadarbība, koordinācija un informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm, Eiropas Ķimikāliju aģentūru, kas izveidota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (“Aģentūra”), Komisiju un ieinteresētajām pusēm. Dalībvalstīm vai Aģentūrai būtu jāveic konkrēti uzdevumi attiecībā uz to risku izvērtēšanu, ko rada vielu izmantošana bateriju izgatavošanā un izmantošanā, un to risku izvērtēšanu, kas var rasties pēc bateriju darbmūža beigām, kā arī attiecībā uz sociālekonomisko elementu izvērtēšanu un alternatīvu analīzi saskaņā ar attiecīgajiem Aģentūras norādījumiem. Līdz ar to Aģentūras Riska novērtēšanas komitejai un Sociālās un ekonomiskās analīzes komitejai būtu jāatvieglo konkrētu, ar šo regulu Aģentūrai uzticētu uzdevumu izpilde.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

17.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17a) Lai nodrošinātu, ka šī regula ir saskaņota ar jebkādiem turpmākiem Regulas (EK) Nr. 1907/2006 noteikumu grozījumiem vai citiem turpmākiem Savienības tiesību aktiem attiecībā uz bīstamo vielu un ķīmisko vielu ilgtspējas kritērijiem, Komisijai būtu jāizvērtē, vai ir nepieciešams grozīt šīs regulas 6. un 71. pantu vai I pielikumu, vai arī visus minētos noteikumus. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus, lai vajadzības gadījumā varētu grozīt minētos noteikumus.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Paredzamajai bateriju masveida izmantošanai mobilitātes un enerģijas uzkrāšanas sektoros vajadzētu samazināt oglekļa emisijas, tomēr, lai šo potenciālu izmantotu pilnībā, baterijām visā aprites ciklā ir jābūt ar mazu oglekļa pēdu. Kā minēts dokumentā “Produktu vidiskā pēda - noteikumi par to, kā kategorizējamas mobiliem lietojumiem paredzētas atkārtoti uzlādējamas baterijas ar lielu īpatenerģiju”31, bateriju gadījumā klimata pārmaiņas ir otra nozīmīgākā ietekmes kategorija pēc minerālu un metālu izmantošanas. Tāpēc tehniskā dokumentācija, ko pievieno Savienības tirgū laistām atkārtoti uzlādējamām rūpnieciskām baterijām un elektrotransportlīdzekļu baterijām ar iekšējo uzkrājēju un kapacitāti virs 2 kWh, būtu jāpapildina ar oglekļa pēdas deklarāciju, turklāt vajadzības gadījumā šāda deklarācija būtu jāsagatavo par katru izgatavoto partiju atsevišķi.  Baterijas izgatavo partijās, konkrētos daudzumos un konkrētos termiņos. Saskaņot tehniskos noteikumus par to, kā aprēķināt oglekļa pēdu visām Savienības tirgū laistajām atkārtoti uzlādējamām rūpnieciskām baterijām un elektrotransportlīdzekļu baterijām ar iekšējo uzkrājēju un kapacitāti virs 2 kWh, ir priekšnosacījums, bez kura nav iespējams ieviest prasību bateriju tehniskajā dokumentācijā iekļaut oglekļa pēdas deklarāciju un pēc tam noteikt oglekļa pēdas snieguma klases, kas palīdzēs noskaidrot, kuras baterijas ir ar zemāku kopējo oglekļa pēdu. Nav paredzams, ka tikai ar prasību sniegt informāciju un marķējumā skaidri norādīt baterijas oglekļa pēdu izdosies panākt paradumu maiņu, kas nepieciešamas, lai sasniegtu ES mērķi dekarbonizēt mobilitātes un enerģijas uzkrāšanas sektorus, kā to paredz starptautiski saskaņotie mērķi klimata pārmaiņu jomā32. Tāpēc tiks ieviesti maksimālie oglekļa sliekšņi, kuru vērtības tiks noteiktas pēc īpaša ietekmes novērtējuma sagatavošanas. Ierosinādama oglekļa pēdas maksimālos sliekšņus, Komisija cita starpā ņems vērā to, kāds ir oglekļa pēdas vērtību relatīvais sadalījums starp tirgū esošajām baterijām, to, kā ir izdevies samazināt Savienības tirgū laisto bateriju oglekļa pēdu, un to, kāds būtu šī pasākuma faktiskais un potenciālais devums Savienības mērķu — ilgtspējīgas mobilitātes un klimatneitralitātes līdz 2050. gadam — sasniegšanā. Lai nodrošinātu caurredzamību attiecībā uz bateriju oglekļa pēdu un lai Savienības tirgu pārorientētu uz baterijām ar mazākām oglekļa emisijām, neatkarīgi no to ražošanas vietas, ir pamatoti prasības par oglekļa pēdu pakāpeniski un kumulatīvi palielināt. Pateicoties šīm prasībām, tiks samazinātas oglekļa emisijas baterijas aprites ciklā, un šīs aiztaupītās emisijas palīdzēs sasniegt Savienības mērķi — līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti. Tas var arī pavērt izdevības citām Savienības un valsts līmeņa rīcībpolitikām, piemēram, stimulēt zaļo publisko iepirkumu, un tas savukārt veicinās tādu bateriju ražošanu, kam ir mazāka ietekme uz vidi.

(18) Paredzamajai bateriju masveida izmantošanai mobilitātes un enerģijas uzkrāšanas sektoros vajadzētu samazināt oglekļa emisijas, tomēr, lai šo potenciālu izmantotu pilnībā, baterijām visā aprites ciklā ir jābūt ar mazu oglekļa pēdu. Kā minēts dokumentā “Produktu vidiskā pēda - noteikumi par to, kā kategorizējamas mobiliem lietojumiem paredzētas atkārtoti uzlādējamas baterijas ar lielu īpatenerģiju”31, bateriju gadījumā siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas veicina klimata pārmaiņas, ir otra nozīmīgākā ietekmes kategorija pēc minerālu un metālu ieguves un izmantošanas. Tāpēc tehniskā dokumentācija, ko pievieno Savienības tirgū laistām rūpnieciskām baterijām, vieglo pārvietošanās līdzekļu baterijām un elektrotransportlīdzekļu baterijām, būtu jāpapildina ar oglekļa pēdas deklarāciju. Saskaņot tehniskos noteikumus par to, kā aprēķināt oglekļa pēdu visām Savienības tirgū laistajām rūpnieciskām baterijām, vieglo pārvietošanās līdzekļu baterijām un elektrotransportlīdzekļu baterijām, ir priekšnosacījums, bez kura nav iespējams ieviest prasību bateriju tehniskajā dokumentācijā iekļaut oglekļa pēdas deklarāciju un pēc tam noteikt oglekļa pēdas snieguma klases, kas palīdzēs noskaidrot, kuras baterijas ir ar zemāku kopējo oglekļa pēdu. Nav paredzams, ka tikai ar prasību sniegt informāciju un marķējumā skaidri norādīt baterijas oglekļa pēdu izdosies panākt paradumu maiņu, kas nepieciešamas, lai sasniegtu ES mērķi dekarbonizēt mobilitātes un enerģijas uzkrāšanas sektorus, kā to paredz starptautiski saskaņotie mērķi klimata pārmaiņu jomā32. Tāpēc tiks ieviesti maksimālie oglekļa sliekšņi, kuru vērtības tiks noteiktas pēc īpaša ietekmes novērtējuma sagatavošanas. Ierosinādama oglekļa pēdas maksimālos sliekšņus, Komisija cita starpā ņems vērā to, kāds ir oglekļa pēdas vērtību relatīvais sadalījums starp tirgū esošajām baterijām, to, kā ir izdevies samazināt Savienības tirgū laisto bateriju oglekļa pēdu, un to, kāds būtu šī pasākuma faktiskais un potenciālais devums Savienības mērķu — ilgtspējīgas mobilitātes un klimatneitralitātes, vēlākais, līdz 2050. gadam — sasniegšanā. Lai nodrošinātu pārredzamību attiecībā uz bateriju oglekļa pēdu un lai Savienības tirgu pārorientētu uz baterijām ar mazākām oglekļa emisijām, neatkarīgi no to ražošanas vietas, ir pamatoti prasības par oglekļa pēdu pakāpeniski un kumulatīvi palielināt. Pateicoties šīm prasībām, tiks samazinātas oglekļa emisijas bateriju aprites ciklā, un šīs aiztaupītās emisijas palīdzēs sasniegt Savienības mērķus klimata jomā, jo īpaši mērķi, vēlākais, līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti. Tas var arī pavērt izdevības citām Savienības un valsts līmeņa rīcībpolitikām, piemēram, stimulēt zaļo publisko iepirkumu, un tas savukārt veicinās tādu bateriju ražošanu, kam ir mazāka ietekme uz vidi.

__________________

__________________

31 Produktu vidiskā pēda — noteikumi par to, kā kategorizējamas mobiliem lietojumiem paredzētas atkārtoti uzlādējamas baterijas ar lielu īpatenerģiju https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf

31 Produktu vidiskā pēda — noteikumi par to, kā kategorizējamas mobiliem lietojumiem paredzētas atkārtoti uzlādējamas baterijas ar lielu īpatenerģiju https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf

32 Parīzes nolīgums (OV L 282, 19.10.2016., 4. lpp.) un Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām, pieejama https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf.

32 Parīzes nolīgums (OV L 282, 19.10.2016., 4. lpp.) un Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām, pieejama https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

18.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18a) Bateriju aprites cikla oglekļa pēdas maksimālajām robežvērtībām vajadzētu atbilst nākotnes prasībām un pakāpeniski mainīties atbilstīgi labākajiem pieejamajiem izgatavošanas un ražošanas procesiem. Tāpēc, pieņemot deleģēto aktu, ar ko nosaka aprites cikla oglekļa pēdas maksimālo robežvērtību, Eiropas Komisijai būtu jāņem vērā labākie pieejamie izgatavošanas un ražošanas procesi un jānodrošina, lai atlasītie tehniskie kritēriji atbilstu šīs regulas mērķim nodrošināt, ka ES tirgū laistās baterijas nodrošina augstu cilvēku veselības, drošības, īpašuma un vides aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Dažas baterijās esošas vielas, piemēram, kobalts, svins, litijs vai niķelis, ir deficīti resursi, kas Savienībā nav viegli pieejami, turklāt dažas no tām Komisija uzskata par kritiski svarīgiem izejmateriāliem. Šajā jomā Eiropai ir jācenšas nostiprināt savu stratēģisko autonomiju un kāpināt savu noturību, lai tā būtu gatava iespējamiem piegādes traucējumiem, ko izraisījušas veselības vai citas krīzes. Šo mērķi sasniegt palīdzēs aktīvāka šo izejmateriālu reciklēšana un atgūšana, kas vedīs pie lielāka apritīguma un resursefektivitātes.

(19) Dažas baterijās esošas vielas, piemēram, kobalts, svins, litijs vai niķelis, ir deficīti resursi, kas Savienībā nav viegli pieejami, turklāt dažas no tām Komisija uzskata par kritiski svarīgiem izejmateriāliem. Saskaņā ar Savienības rūpniecības stratēģiju Eiropai ir jācenšas nostiprināt savu stratēģisko autonomiju, tostarp jāveicina ieguldījumi ražotnēs, kas varētu masveidā ražot baterijas, un kāpināt savu noturību, lai tā būtu gatava iespējamiem piegādes traucējumiem, ko izraisījušas veselības vai citas krīzes. Šo mērķi sasniegt palīdzēs aktīvāka šo izejmateriālu reciklēšana un atgūšana, kas vedīs pie lielāka apritīguma un resursefektivitātes. Retu izejvielu aizstāšana ar alternatīvām plašāk pieejamām izejvielām, tostarp atjaunojamām izejvielām, arī palīdzētu uzlabot bateriju ražošanu pašā Savienībā un ES stratēģisko autonomiju. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Savienība un dalībvalstis atbalstītu attiecīgās pētniecības un izstrādes iniciatīvas.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21) Lai ņemtu vērā riskus, kas apdraud kobalta, svina, litija un niķeļa piegādi, un novērtētu šo materiālu pieejamību, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz to mērķrādītāju grozīšanu, kas noteikti attiecībā uz reciklēta kobalta, svina, litija vai niķeļa īpatsvaru bateriju aktīvajā materiālā.

(21) Lai ņemtu vērā riskus, kas apdraud kobalta, svina, litija un niķeļa piegādi, un tehnisko un zinātnes progresu un novērtētu šo materiālu pieejamību, Komisijai būtu jāizvērtē, vai ir lietderīgi pārskatīt mērķrādītājus, kas noteikti attiecībā uz reciklēta kobalta, svina, litija vai niķeļa minimālo īpatsvaru bateriju aktīvajā materiālā, un attiecīgā gadījumā minētajā nolūkā jāiesniedz tiesību akta priekšlikums.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

21.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21a) Lai ņemtu vērā izmaiņas bateriju tehnoloģijās, kas ietekmē atgūstamu materiālu veidus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, lai tajā iekļautu arī citas izejvielas, un attiecīgo mērķrādītāju iekļaušanu sarakstā, kurā noteikts reciklēta materiāla minimālais īpatsvars bateriju aktīvajos materiālos.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus attiecībā uz to, kā tiek īstenoti noteikumi, kā par katras ražotnes katru baterijas modeli un partiju aprēķināt un verificēt bateriju aktīvajā materiālā esošā kobalta, svina, litija vai niķeļa daudzumu, kas atgūts no atkritumiem, un prasības par tehniskajā dokumentācijā iekļaujamo informāciju, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras.

(22) Lai visā Savienībā nodrošinātu vienotus nosacījumus attiecībā uz atgūto materiālu deklarēšanu, kas jāveic saskaņotā formātā, kā arī attiecībā uz tehnisko dokumentāciju, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras noteikt atgūto materiālu deklarācijas formātu un tehnisko dokumentāciju.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23) Savienības tirgū laistajām baterijām vajadzētu būt ilgizturīgām un ar izcilu sniegumu. Tāpēc ir nepieciešams noteikt snieguma un ilgizturības parametrus gan vispārlietojamām pārnēsājamām baterijām, gan atkārtoti uzlādējamām rūpnieciskām baterijām un elektrotransportlīdzekļu baterijām. Attiecībā uz elektrotransportlīdzekļu baterijām neformāla UNECE darba grupa, kas nodarbojas ar elektrotransportlīdzekļu un vides jautājumiem, pašlaik izstrādā ilgizturības prasības transportlīdzekļiem, tāpēc šajā regulā nav noteiktas papildu ilgizturības prasības. No otras puses, pastāvošās mērījumu metodes, ar kurām testē enerģijas uzkrāšanas jomā izmantoto bateriju sniegumu un ilgizturību, nav uzskatāmas par pietiekami precīzām un reprezentatīvām, lai būtu iespējams ieviest minimālās prasības. Minimālās prasības attiecībā uz šādu bateriju sniegumu un ilgizturību būtu jāievieš tikai tad, ja ir pieejami adekvāti saskaņotie standarti vai kopīgas specifikācijas.

(23) Savienības tirgū laistajām baterijām vajadzētu būt ilgizturīgām un ar izcilu sniegumu. Tāpēc ir nepieciešams noteikt snieguma un ilgizturības parametrus gan pārnēsājamām baterijām, gan rūpnieciskām baterijām, vieglo pārvietošanās līdzekļu baterijām un elektrotransportlīdzekļu baterijām. Attiecībā uz elektrotransportlīdzekļu baterijām neformāla UNECE darba grupa, kas nodarbojas ar elektrotransportlīdzekļu un vides jautājumiem, pašlaik izstrādā ilgizturības prasības transportlīdzekļiem, tāpēc šī regula būtu jāpielāgo tās secinājumiem. No otras puses, pastāvošās mērījumu metodes, ar kurām testē enerģijas uzkrāšanas jomā izmantoto bateriju sniegumu un ilgizturību, nav uzskatāmas par pietiekami precīzām un reprezentatīvām, lai būtu iespējams ieviest minimālās prasības. Minimālās prasības attiecībā uz šādu bateriju sniegumu un ilgizturību būtu jāievieš tikai tad, ja ir pieejami adekvāti saskaņotie standarti vai kopīgas specifikācijas.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24) Lai samazinātu bateriju ietekmi uz vidi visā to aprites ciklā, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, lai varētu grozīt snieguma un ilgizturības parametrus un noteikt šo parametru minimālās vērtības attiecībā uz vispārlietojamām pārnēsājamām baterijām un atkārtoti uzlādējamām rūpnieciskām baterijām.

(24) Lai samazinātu bateriju ietekmi uz vidi visā to aprites ciklā, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, lai varētu grozīt snieguma un ilgizturības parametrus un noteikt šo parametru minimālās vērtības attiecībā uz pārnēsājamām baterijām, vieglo pārvietošanās līdzekļu baterijām un atkārtoti uzlādējamām rūpnieciskām baterijām.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

24.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(24a) Lai nodrošinātu, ka Savienības noteikumi par elektrotransportlīdzekļu bateriju elektroķīmisko sniegumu un ilgizturību ir saskaņoti ar neoficiālās UNECE darba grupas, kas nodarbojas ar elektrotransportlīdzekļu un vides jautājumiem, izstrādātajām tehniskajām specifikācijām un ka šajos noteikumos ir ņemta vērā tehnikas un zinātnes attīstība, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu pieņemt aktus attiecībā uz elektrotransportlīdzekļu bateriju snieguma un ilgizturības parametru un šo parametru minimālo vērtību mainīšanu.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25) Ir tādas vispārlietojamas, atkārtoti neuzlādējamas baterijas, kas ir resursu un enerģijas izmantošanas ziņā neefektīvas. Būtu jānosaka objektīvas prasības attiecībā uz šādu bateriju sniegumu un ilgizturību, lai nodrošinātu, ka šādas vispārlietojamas pārnēsājamas baterijas ar vāju sniegumu mazāk nonāk tirgū, jo īpaši tad, ja no aprites cikla novērtējuma izriet, ka ir atkārtoti uzlādējamu bateriju izmantošana to vietā nestu ieguvumus videi.

(25) Ir tādas vispārlietojamas, atkārtoti neuzlādējamas baterijas, kas ir resursu un enerģijas izmantošanas ziņā neefektīvas. Tomēr dažās ierīcēs joprojām tiek izmantotas atkārtoti neuzlādējamas baterijas. Būtu jānosaka objektīvas prasības attiecībā uz šādu bateriju sniegumu un ilgizturību, lai nodrošinātu, ka šādas vispārlietojamas pārnēsājamas baterijas ar vāju sniegumu mazāk nonāk tirgū. Komisijai attiecībā uz konkrētām produktu grupām, kurās izmanto atkārtoti neuzlādējamas baterijas, pamatojoties uz aprites cikla novērtējumu, būtu jāizvērtē, vai atkārtoti uzlādējamu bateriju izmantošana to vietā nestu ieguvumus videi un vai tādēļ būtu pakāpeniski jāpārtrauc atkārtoti neuzlādējamu vispārlietojamu pārnēsājamu bateriju izmantošana. Jābūt arī iespējai šīs regulas prasības papildināt ar prasībām, kas konkrētiem ar baterijām darbināmiem produktiem noteiktas īstenošanas pasākumos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK1.

 

______________

 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/125/EK (2009. gada 21. oktobris), ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.).

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26) Lai nodrošinātu, ka ierīcēs iestrādātas pārnēsājamas baterijas tiek pienācīgi dalīti savāktas, apstrādātas un kvalitatīvi reciklētas, kad tās ir kļuvušas par atkritumiem, ir vajadzīgi noteikumi, kas paredz, ka tām ir jābūt no ierīcēm izņemamām un nomaināmām. Arī lietotām baterijām vajadzētu būt arī nomaināmām, lai tā pagarinātu to ierīču paredzamo darbmūžu, kurās tās iestrādātas. Šīs regulas vispārīgos noteikumus var papildināt ar prasībām, kas izvirzītas konkrētiem ar baterijām darbināmiem produktiem, pieņemot īstenošanas pasākumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK33. Ja Savienības tiesību aktos drošuma apsvērumu dēļ ir noteiktas specifiskākas prasības par bateriju izņemšanu no ražojumiem (piemēram, rotaļlietām), tad būtu jāpiemēro šie īpašie noteikumi.

(26) Lai nodrošinātu, ka ierīcēs iestrādātas pārnēsājamas baterijas tiek pienācīgi dalīti savāktas, apstrādātas un kvalitatīvi reciklētas, kad tās ir kļuvušas par atkritumiem, ir vajadzīgi noteikumi, kas paredz, ka tām ir jābūt no ierīcēm izņemamām un nomaināmām. Būtu jāparedz arī noteikumi attiecībā uz vieglajiem pārvietošanās līdzekļiem. Arī lietotām baterijām vajadzētu būt arī nomaināmām, lai tā pagarinātu to ierīču paredzamo darbmūžu, kurās tās iestrādātas. Šīs regulas vispārīgos noteikumus var papildināt ar prasībām, kas izvirzītas konkrētiem ar baterijām darbināmiem produktiem, pieņemot īstenošanas pasākumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK. Ja Savienības tiesību aktos drošuma apsvērumu dēļ ir noteiktas specifiskākas prasības par bateriju izņemšanu no ražojumiem (piemēram, rotaļlietām), tad būtu jāpiemēro šie īpašie noteikumi. Būtu jāparedz arī noteikumi, lai nodrošinātu, ka rūpnieciskās baterijas, motorizēto transportlīdzekļu baterijas un elektrotransportlīdzekļu baterijas var izņemt un nomainīt, vienlaikus ņemot vērā to atšķirīgo būtību un īpašās drošuma prasības.

__________________

 

33 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/125/EK (2009. gada 21. oktobris), ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.).

 

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

26.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(26a) Kvalificētiem neatkarīgiem operatoriem būtu jāspēj izņemt un nomainīt motorizēto transportlīdzekļu baterijas, elektrotransportlīdzekļu baterijas un rūpnieciskās baterijas. Būtu jāparedz noteikumi, lai nodrošinātu, ka šādas baterijas var izņemt, nomainīt un demontēt. Ir svarīgi, lai šādu bateriju drošumu remonta laikā varētu novērtēt, pamatojoties uz tām pielāgotiem nesagraujošiem testiem. Lai atvieglotu motorizēto transportlīdzekļu bateriju, elektrotransportlīdzekļu bateriju un rūpniecisko bateriju remontu, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, lai noteiktu kritērijus motorizēto transportlīdzekļu bateriju, elektrotransportlīdzekļu bateriju un rūpniecisko bateriju izņemamībai, nomaināmībai un demontāžai. Lai varētu novērtēt šādu bateriju drošumu remonta laikā, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz piemērotu nesagraujošu testēšanas metožu noteikšanu.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

26.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(26b) Nolūkā samazināt atkritumu daudzumu ar konkrētiem ražojumiem saistītos tiesību aktos, ar kuriem īsteno Ekodizaina direktīvu, un gaidāmajā ilgtspējīgu produktu iniciatīvā būtu jāveicina bateriju, savienotāju un lādētāju sadarbspēja visās produktu kategorijās.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

26.c apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(26c) Lādētāju sadarbspēja konkrētās bateriju kategorijās varētu samazināt nevajadzīgu atkritumu daudzumu un izmaksas, kas ir patērētāju un citu galalietotāju interesēs. Tāpēc vajadzētu būt iespējai atkārtoti uzlādēt elektrotransportlīdzekļu un vieglo pārvietošanās līdzekļu baterijas, kā arī atkārtoti uzlādējamas baterijas, kas iekļautas konkrētās elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijās, izmantojot kopīgi lietojamus lādētājus, kuri nodrošina sadarbspēju katrā bateriju kategorijā. Tāpēc šajā regulā būtu jāiekļauj noteikumi, saskaņā ar kuriem Komisijai ir pienākums novērtēt, kā vislabāk ieviest saskaņotus standartus attiecībā uz kopīgi lietojamiem lādētājiem, piemērojot šos noteikumus ne vēlāk kā 2026. gada 1. janvārī attiecībā uz minētajām bateriju kategorijām. Attiecīgā gadījumā šim novērtējumam tiek pievienots tiesību akta priekšlikums.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27) No uzticamām baterijām ir atkarīga daudzu produktu, ierīču un pakalpojumu darbība un drošums. Tāpēc bateriju konstrukcijai un izgatavošanai vajadzētu būtu tādai, ka tiek nodrošināta to droša darbība un izmantošana. Šis aspekts ir īpaši nozīmīgs, runājot par stacionārām enerģiju uzkrājošo bateriju sistēmām, uz kurām pašlaik neattiecas citi Savienības tiesību akti. Tāpēc būtu jānosaka, kādi parametri jāizvērtē šo enerģijas uzkrāšanas sistēmu drošuma testos.

(27) No uzticamām baterijām ir atkarīga daudzu produktu, ierīču un pakalpojumu darbība un drošums. Tāpēc bateriju konstrukcijai un izgatavošanai vajadzētu būtu tādai, ka tiek nodrošināta to droša darbība un izmantošana, lai netiktu radīts kaitējums vai zaudējumi cilvēkiem, videi vai īpašumam. Šis aspekts ir īpaši nozīmīgs attiecībā uz baterijām stacionārās enerģiju uzkrājošo bateriju sistēmās, uz kurām pašlaik neattiecas citi Savienības tiesību akti. Tāpēc būtu jānosaka, kādi parametri jāizvērtē minēto bateriju drošuma testos, kā arī tie jāpapildina ar piemērojamiem CEN, CENELEC un IEC standartiem.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

28. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28) Lai tiešajiem lietotājiem sniegtu caurredzamu, uzticamu un skaidru informāciju par baterijām un to galvenajiem raksturlielumiem un par bateriju atkritumiem, lai tiešie lietotāji bateriju iegādes un izmešanas brīdī varētu pieņemt apzinātus lēmumus un lai atkritumu apsaimniekotāji varētu pienācīgi apstrādāt bateriju atkritumus, baterijas būtu jāmarķē. Baterijas būtu jāmarķē ar visu vajadzīgo informāciju par to galvenajiem raksturlielumiem, tostarp par to kapacitāti un konkrētu bīstamu vielu saturu tajās. Lai nodrošinātu informācijas pieejamību laika gaitā, šī informācija būtu jādara pieejama ar QR kodu starpniecību.

(28) Lai tiešajiem lietotājiem sniegtu caurredzamu, uzticamu un skaidru informāciju par baterijām un to galvenajiem raksturlielumiem un par bateriju atkritumiem, lai tiešie lietotāji bateriju iegādes un izmešanas brīdī varētu pieņemt apzinātus lēmumus un lai atkritumu apsaimniekotāji varētu pienācīgi apstrādāt bateriju atkritumus, baterijas būtu jāmarķē. Baterijas būtu jāmarķē ar visu vajadzīgo informāciju par to galvenajiem raksturlielumiem, tostarp par to kapacitāti, ražošanas raksturlielumiem un konkrētu bīstamu vielu saturu tajās. Lai nodrošinātu pastāvīgu informācijas pieejamību, šī informācija būtu jādara pieejama ar QR kodu starpniecību atbilstīgi pamatnostādnēm attiecībā uz ISO/IEC standartu 18004. QR kodam, kas uzdrukāts uz visām attiecīgajām baterijām vai iegravēts tajās, būtu jānodrošina piekļuve baterijas produkta pasei. Marķējumiem un QR kodiem vajadzētu būt piekļūstamiem personām ar invaliditāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2019/8821 noteiktajām prasībām.

 

 

__________________

 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/882 par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām (OV L 151, 7.6.2019., 70. lpp.).

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

29. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29) Informācija par bateriju sniegumu ir ļoti būtiska, lai nodrošinātu, ka tiešie lietotāji kā patērētāji ir labi un savlaicīgi informēti un jo īpaši lai tiem būtu vienots atskaites punkts, pēc kura pirms iegādes salīdzināt dažādas baterijas. Tāpēc vispārlietojamas pārnēsājams baterijas un motorizēto transportlīdzekļu baterijas būtu jāmarķē ar marķējumu, kas satur informāciju par to minimālo vidējo darbilgumu, kad tās izmanto specifiskos lietojumos. Tāpat ir svarīgi tiešajam lietotājam sniegt norādes par to, kā pareizi izmest bateriju atkritumus.

(29) Informācija par bateriju sniegumu ir ļoti būtiska, lai nodrošinātu, ka tiešie lietotāji, sevišķi patērētāji, būtu labi un savlaicīgi informēti un jo īpaši tiem būtu vienots atskaites punkts dažādu bateriju salīdzināšanai pirms iegādes. Tāpēc pārnēsājamas baterijas, vieglo pārvietošanās līdzekļu baterijas un motorizēto transportlīdzekļu baterijas būtu jāmarķē ar marķējumu, kas satur informāciju par to minimālo vidējo darbilgumu, kad tās izmanto specifiskos lietojumos, un paredzamo darbmūžu. Tāpat ir svarīgi tiešajam lietotājam sniegt norādes par to, kā pareizi izmest bateriju atkritumus.

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

30. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30) Atkārtoti uzlādējamām rūpnieciskām baterijām un elektrotransportlīdzekļu baterijām ar iekšējo uzkrājēju un kapacitāti virs 2 kWh būtu jāsatur baterijas pārvaldības sistēma, kurā glabājas dati, pēc kuriem tiešais lietotājs vai jebkura trešā persona, kas darbojas tā vārdā, var noteikt bateriju veselības stāvokli un paredzamo darbmūžu. Lai bateriju varētu pārprofilēt vai pārražot, personai, kas bateriju iegādājusies, vai jebkurai trešai personai, kas rīkojas tās vārdā, vajadzētu jebkurā brīdī būt nodrošinātai piekļuvei baterijas pārvaldības sistēmai, lai būtu iespējams novērtēt baterijas atlikušo vērtību un tā atvieglot gan baterijas atkalizmantošanu, pārprofilēšanu vai pārražošanu, gan baterijas darīšanu par pieejamu neatkarīgiem agregatoriem, kuri definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 201/94434 un kuri to izmanto, lai elektroenerģijas tīklos darbinātu virtuālas spēkstacijas. Šī prasība būtu jāpiemēro papildus Savienības tiesību aktiem par transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu, tostarp tehniskajām specifikācijām par piekļuvi datiem elektrotransportlīdzekļos, kuras sagatavojusi neformālā UNECE darba grupa, kas nodarbojas ar elektrotransportlīdzekļu un vides jautājumiem.

(30) Baterijās, kas iebūvētas stacionārās enerģiju uzkrājošo bateriju sistēmās, vieglajos pārvietošanās līdzekļos un elektrotransportlīdzekļos, ir baterijas pārvaldības sistēma, kurā glabājas dati. Baterijas pārvaldības sistēmā būtu jāietver informācija par bateriju veselības stāvokli, drošumu un paredzamo darbmūžu, lai tiešais lietotājs vai jebkura trešā persona, kas darbojas tā vārdā, varētu noteikt šos aspektus. Nolūkā veicināt baterijas atkalizmantošanu, pārprofilēšanu vai pārražošanu personai, kas bateriju iegādājusies, vai jebkurai trešai personai, kas rīkojas tās vārdā, vajadzētu jebkurā brīdī būt nodrošinātai piekļuvei baterijas pārvaldības sistēmas nerediģējamiem datiem, lai būtu iespējams novērtēt baterijas atlikušo vērtību un tā atvieglot gan baterijas sagatavošanu atkalizmantošanai un atkalizmantošanu, baterijas sagatavošanu pārprofilēšanai un pārprofilēšanu vai pārražošanu, gan baterijas darīšanu par pieejamu neatkarīgiem agregatoriem, kuri definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 201/94434 un kuri to izmanto, lai elektroenerģijas tīklos darbinātu virtuālas spēkstacijas, tostarp nepieciešamās funkcijas, kas ļauj sniegt transportlīdzekļa – tīkla pakalpojumus. Lai veicinātu elektrotransportlīdzekļu bateriju un vieglo pārvietošanās līdzekļu bateriju ieviešanu un izmantošanu Savienībā, vajadzētu būt pieejamiem reāllaika nerediģējamiem transportlīdzekļa ģenerētiem datiem, kas saistīti ar baterijas veselības stāvokli, baterijas uzlādes līmeni, baterijas uzlādes iestatījumu un baterijas kapacitāti. Elektrotransportlīdzekļu baterijas pārvaldības sistēmā vajadzētu iekļaut arī sakaru funkciju, lai būtu iespējams izmantot tādas viedas uzlādes funkcijas kā transportlīdzeklis–tīkls, transportlīdzeklis–baterija, transportlīdzeklis–transportlīdzeklis, transportlīdzeklis–ārkārtas uzlādes ierīce un transportlīdzeklis–ēka. Šī prasība būtu jāpiemēro papildus Savienības tiesību aktiem par transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu, tostarp tehniskajām specifikācijām par piekļuvi datiem elektrotransportlīdzekļos, kuras sagatavojusi neformālā UNECE darba grupa, kas nodarbojas ar elektrotransportlīdzekļu un vides jautājumiem. Kad Savienības tiesību aktos tiks piemērotas tehniskās specifikācijas, kuru pamatā ir UNECE globālie tehniskie noteikumi (UNECE GTR), tās būs jāuzskata par etalonu to parametru datiem, saskaņā ar kuriem nosaka baterijas pārvaldības sistēmā iekļaujamo bateriju veselības stāvokli un paredzamo darbmūžu.

__________________

__________________

34 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/944 (2019. gada 5. jūnijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES (OV L 158, 14.6.2019., 125. lpp.).

34 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/944 (2019. gada 5. jūnijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES (OV L 158, 14.6.2019., 125. lpp.).

Grozījums Nr.  27

 

Regulas priekšlikums

31. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31) Vairākas šajā regulā konkrētiem produktiem izvirzītas prasības, tostarp attiecībā uz sniegumu, ilgizturību, pārprofilēšanu un drošumu, būtu jāmēra, izmantojot ticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kurās ņemti vērā mūsdienīgi un vispāratzīti paņēmieni un aprēķina metodes. Lai nodrošinātu, ka nav nekādu šķēršļu tirdzniecībai iekšējā tirgū, standarti būtu jāsaskaņo Savienības līmenī. Šādās metodēs un standartos pēc iespējas vairāk būtu jāņem vērā bateriju reālā lietošana, jāatspoguļo vidusmēra patērētāja uzvedība, un tiem vajadzētu būt pietiekami stingriem, lai nepieļautu to tīšu vai netīšu apiešanu. Kad atsauce uz šādu standartu ir pieņemta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1025/201235 un publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, attiecībā uz tām produktiem specifiskajām prasībām, kas pieņemtas, pamatojoties uz šo regulu, var izdarīt atbilstības pieņēmumu, ar nosacījumu, ka šo metožu izmantošanas rezultāti apliecina, ka ir sasniegtas saistībā ar šīm būtiskajām prasībām noteiktās minimālās vērtības. Ja produktiem specifisko prasību piemērošanas brīdī publicētu standartu nav, Komisijai ar īstenošanas aktiem būtu jāpieņem kopīgas specifikācijas, un šādu specifikāciju ievērošana arī būtu pamats pieņēmumam par atbilstību. Ja kopīgajās specifikācijās vēlāk tiek konstatētas nepilnības, Komisija attiecīgās kopīgās specifikācijas ar īstenošanas aktu groza vai atceļ

(31) Vairākas šajā regulā konkrētiem produktiem izvirzītas prasības, tostarp attiecībā uz sniegumu, ilgizturību, pārprofilēšanu un drošumu, būtu jāmēra, izmantojot ticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kurās ņemti vērā mūsdienīgi un vispāratzīti paņēmieni, standarti un aprēķina metodes. Lai nodrošinātu, ka nav nekādu šķēršļu tirdzniecībai iekšējā tirgū, standarti būtu jāsaskaņo Savienības līmenī. Šādās metodēs un standartos pēc iespējas vairāk būtu jāņem vērā bateriju reālā lietošana, jāatspoguļo vidusmēra patērētāja uzvedība, un tiem vajadzētu būt pietiekami stingriem, lai nepieļautu to tīšu vai netīšu apiešanu. Kad atsauce uz šādu standartu ir pieņemta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1025/2012 un publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, attiecībā uz tām produktiem specifiskajām prasībām, kas pieņemtas, pamatojoties uz šo regulu, var izdarīt atbilstības pieņēmumu, ar nosacījumu, ka šo metožu izmantošanas rezultāti apliecina, ka ir sasniegtas saistībā ar šīm būtiskajām prasībām noteiktās minimālās vērtības. Lai izvairītos no standartu dublēšanās, maksimāli palielinātu efektivitāti un iekļautu labākās speciālās zināšanas un jaunākos sasniegumus, Komisijai būtu jācenšas pieprasīt vienai vai vairākām Eiropas standartizācijas organizācijām izstrādāt standartu, ja šāda standarta vēl nav. Ja produktiem specifisko prasību piemērošanas brīdī publicētu standartu nav vai ja attiecīgās Eiropas standartizācijas organizācijas atzinums nav pozitīvs, Komisijai pamatotos izņēmuma gadījumos un pēc apspriešanās ar attiecīgajām iesaistītajām personām ar īstenošanas aktiem būtu jāpieņem kopīgas specifikācijas, un šādu specifikāciju ievērošana arī būtu pamats pieņēmumam par atbilstību. Ja kopīgajās specifikācijās vēlāk tiek konstatētas nepilnības, Komisija attiecīgās kopīgās specifikācijas ar īstenošanas aktu groza vai atceļ

__________________

__________________

35 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1025/2012 (2012. gada 25. oktobris) par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.).

35 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1025/2012 (2012. gada 25. oktobris) par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.).

Grozījums Nr.  28

 

Regulas priekšlikums

31.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(31a) Aktīva iesaistīšanās starptautisko standartizācijas komiteju darbā ir svarīgs stratēģisks priekšnoteikums nākotnes tehnoloģiju laišanai tirgū. Dažos gadījumos Savienības līdzdalība šajās komitejās ir bijusi nepietiekama. Tādēļ Komisijai un dalībvalstīm būtu aktīvi jāatbalsta Eiropas uzņēmumu darbība šādās starptautiskās standartizācijas komitejās. Pirms apsvērt standartu pieņemšanu ar sekundārajiem tiesību aktiem, Komisijai būtu rūpīgi jāizvērtē darbs, kas paveikts starptautiskā līmenī.

Grozījums Nr.  29

 

Regulas priekšlikums

31.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(31b) Komisijai būtu jānodrošina konsekvence attiecībā uz saskaņotajiem standartiem un kopīgajām specifikācijām atbilstīgi šai regulai un Regulas (ES) Nr. 1025 (2012) pārskatīšanā.

Grozījums Nr.  30

 

Regulas priekšlikums

32. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32) Lai nodrošinātu efektīvu piekļuvi informācijai tirgus uzraudzības nolūkos, pielāgotos jaunajām tehnoloģijām un nodrošinātu noturību globālu krīžu (tādu kā Covid-19 pandēmija) priekšā, vajadzētu paredzēt, ka informācija par atbilstību visiem baterijām piemērojamiem Savienības tiesību aktiem ir pieejama tiešsaistē kā vienota ES atbilstības deklarācija.

(32) Lai nodrošinātu efektīvu piekļuvi informācijai tirgus uzraudzības nolūkos, pielāgotos jaunajām tehnoloģijām un nodrošinātu noturību globālu krīžu (tādu kā Covid-19 pandēmija) gadījumā, informāciju par atbilstību visiem baterijām piemērojamiem Savienības tiesību aktiem varētu iesniegt tiešsaistē kā vienotu ES atbilstības deklarāciju.

Grozījums Nr.  31

 

Regulas priekšlikums

35. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35) Tomēr izvēlētie moduļi neatspoguļo konkrētus un specifiskus bateriju aspektus, tāpēc atbilstības novērtēšanas procedūrai izvēlētie moduļi ir jāpielāgo. Lai ņemtu vērā šajā regulā izklāstīto ilgtspējas, drošuma un marķēšanas prasību novitāti un sarežģītību un lai nodrošinātu tirgū laisto bateriju atbilstību juridiskajām prasībām, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz atbilstības novērtēšanas procedūru grozīšanu, proti, papildu verifikācijas posmu ieviešanu vai novērtēšanas moduļa mainīšanu, pamatojoties uz norisēm bateriju tirgū vai bateriju vērtības ķēdē.

(35) Tomēr izvēlētie moduļi neatspoguļo konkrētus un specifiskus bateriju aspektus, tāpēc atbilstības novērtēšanas procedūrai izvēlētie moduļi ir jāpielāgo. Lai ņemtu vērā šajā regulā izklāstīto ilgtspējas, drošuma, marķēšanas un informācijas prasību novitāti un sarežģītību un lai nodrošinātu tirgū laisto bateriju atbilstību juridiskajām prasībām, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz atbilstības novērtēšanas procedūru grozīšanu, proti, papildu verifikācijas posmu ieviešanu vai novērtēšanas moduļa mainīšanu, pamatojoties uz norisēm bateriju tirgū vai bateriju vērtības ķēdē. Ir vajadzīgas stingras atbilstības novērtēšanas procedūras, lai nodrošinātu atbilstību šajā regulā noteiktajām ilgtspējas prasībām un vērtības ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumiem.

Grozījums Nr.  32

 

Regulas priekšlikums

38. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(38) Ņemot vērā šajā regulā izklāstīto ilgtspējas, drošuma un marķēšanas prasību novitāti un sarežģītību un lai nodrošinātu saskaņotu bateriju atbilstības novērtēšanas kvalitātes līmeni, ir jānosaka prasības paziņoto struktūru novērtēšanā, paziņošanā un uzraudzībā iesaistītajām paziņojošām iestādēm. Konkrētāk, būtu jānodrošina, ka paziņojošā iestāde savā darbā ir objektīva un taisnīga. Tāpat paziņojošām iestādēm būtu jāglabā iegūtās informācijas konfidencialitāte, tomēr būtu jāspēj apmainīties ar informāciju par paziņotajām struktūrām ar valsts iestādēm, citu dalībvalstu paziņojošajām iestādēm un Komisiju, lai nodrošinātu atbilstības novērtēšanas konsekvenci.

(38) Ņemot vērā šajā regulā izklāstīto ilgtspējas, snieguma, drošuma, marķēšanas un informācijas prasību novitāti un sarežģītību un lai nodrošinātu saskaņotu bateriju atbilstības novērtēšanas kvalitātes līmeni, ir jānosaka prasības paziņoto struktūru novērtēšanā, paziņošanā un uzraudzībā iesaistītajām paziņojošām iestādēm. Konkrētāk, būtu jānodrošina, ka paziņojošā iestāde savā darbā ir objektīva un taisnīga un ka tai ir pietiekams skaits tehniski kompetentu darbinieku, lai tā varētu pildīt savus uzdevumus. Tāpat paziņojošām iestādēm būtu jāglabā iegūtās informācijas konfidencialitāte, tomēr būtu jāspēj apmainīties ar informāciju par paziņotajām struktūrām ar valsts iestādēm, citu dalībvalstu paziņojošajām iestādēm un Komisiju, lai nodrošinātu atbilstības novērtēšanas konsekvenci.

Grozījums Nr.  33

 

Regulas priekšlikums

39. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(39) Ir svarīgi, lai visas paziņotās struktūras savas funkcijas veiktu vienādā līmenī un godīgas konkurences un autonomijas apstākļos. Tādēļ būtu jānosaka prasības, kuras atbilstības novērtēšanas struktūrām jāizpilda, ja tās vēlas tikt paziņotas atbilstības novērtēšanas pakalpojumu sniegšanai. Šīs prasības būtu jāturpina piemērot kā priekšnoteikums paziņotās struktūras kompetences uzturēšanai. Lai nodrošinātu paziņotās struktūras autonomiju, paziņotajai struktūrai un tās darbiniekiem būtu jāsaglabā neatkarība no ekonomikas operatoriem bateriju vērtību ķēdē un no citiem uzņēmumiem, tostarp uzņēmumu apvienībām, mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem. Paziņotajai struktūrai būtu jādokumentē sava neatkarība un attiecīgā dokumentācija jāiesniedz paziņojošai iestādei.

(39) Ir svarīgi, lai visas paziņotās struktūras savas funkcijas veiktu vienādā līmenī un godīgas konkurences un autonomijas apstākļos. Tādēļ būtu jānosaka prasības, kuras atbilstības novērtēšanas struktūrām jāizpilda, ja tās vēlas tikt paziņotas atbilstības novērtēšanas pakalpojumu sniegšanai. Šīs prasības būtu jāturpina piemērot kā priekšnoteikums paziņotās struktūras kompetences uzturēšanai. Lai nodrošinātu paziņotās struktūras autonomiju, paziņotajai struktūrai un tās darbiniekiem būtu jāsaglabā neatkarība no ekonomikas operatoriem bateriju vērtību ķēdē un no citiem uzņēmumiem, tostarp uzņēmumu apvienībām, mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem. Paziņotajai struktūrai būtu jādokumentē sava neatkarība un attiecīgā dokumentācija jāiesniedz paziņojošai iestādei. Būtu jāpieprasa arī struktūru rotācija un atbilstīgi nogaidīšanas periodi.

Grozījums Nr.  34

 

Regulas priekšlikums

42. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(42) Paziņoto struktūru piedāvātie pakalpojumi dalībvalstī var attiekties uz baterijām, kas darītas pieejamas tirgū visā Savienībā, tāpēc ir lietderīgi dot pārējām dalībvalstīm un Komisijai iespēju celt iebildumus attiecībā uz paziņoto struktūru. Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras, lai paziņojošai iestādei varētu prasīt veikt korektīvus pasākumus gadījumā, ja paziņotā struktūra neatbilst vai vairs neatbilst šīs regulas prasībām.

(42) Paziņoto struktūru piedāvātie pakalpojumi dalībvalstī var attiekties uz baterijām, kas darītas pieejamas tirgū visā Savienībā, tāpēc ir lietderīgi dot pārējām dalībvalstīm, Komisijai, ekonomikas operatoriem un attiecīgajām ieinteresētajām personām iespēju celt iebildumus attiecībā uz paziņoto struktūru. Izmeklēšanas procedūru laikā Komisijai būtu jākonsultējas ar Savienības testēšanas iestādi, kas izraudzīta saskaņā ar Regulu (ES) 2019/1020. Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras, lai paziņojošai iestādei varētu prasīt veikt korektīvus pasākumus gadījumā, ja paziņotā struktūra neatbilst vai vairs neatbilst šīs regulas prasībām.

Grozījums Nr.  35

 

Regulas priekšlikums

43. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(43) Lai atvieglinātu un paātrinātu atbilstības novērtēšanas procedūru, sertificēšanu un galu galā piekļuvi tirgum un ņemtu vērā baterijām izvirzīto ilgtspējas, drošuma un marķēšanas prasību novitāti un sarežģītību, ir ļoti svarīgi, lai paziņotajām struktūrām pastāvīgi būtu pieejams viss nepieciešamais testēšanas aprīkojums un testēšanas telpas un lai tās procedūras piemērotu, neradot nevajadzīgu slogu ekonomikas operatoriem. Šī paša iemesla dēļ un lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret ekonomikas operatoriem, paziņotajām struktūrām atbilstības novērtēšanas procedūru piemērošanā ir jāievēro konsekvence.

(43) Lai atvieglinātu un paātrinātu atbilstības novērtēšanas procedūru, sertificēšanu un galu galā piekļuvi tirgum un ņemtu vērā baterijām izvirzīto ilgtspējas, drošuma, marķēšanas un informācijas prasību novitāti un sarežģītību, ir ļoti svarīgi, lai paziņotajām struktūrām pastāvīgi būtu pieejams viss nepieciešamais testēšanas aprīkojums un testēšanas telpas un lai tās procedūras piemērotu, neradot nevajadzīgu slogu ekonomikas operatoriem. Šī paša iemesla dēļ un lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret ekonomikas operatoriem, paziņotajām struktūrām atbilstības novērtēšanas procedūru piemērošanā ir jāievēro konsekvence.

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

51. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(51) Lai atvieglotu ekonomikas operatoru, tirgus uzraudzības iestāžu un patērētāju saziņu, ekonomikas operatoriem papildus pasta adresei kontaktadresē būtu jānorāda arī tīmekļa vietnes adrese.

(51) Lai atvieglotu ekonomikas operatoru, tirgus uzraudzības iestāžu un patērētāju saziņu, ekonomikas operatoriem kontaktadresē būtu jānorāda tālruņa numurs, pasta adrese, e-pasta adrese un tīmekļa vietnes adrese.

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

52. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(52) Ir nepieciešams nodrošināt, ka baterijas no trešām valstīm, kas ienāk Savienības tirgū, atbilst šīs regulas prasībām gan tad, kad tās tiek importētas kā baterijas pašas par sevi, gan tad, kad tās ir integrētas produktos, un jo īpaši nodrošināt to, ka izgatavotāji attiecībā uz šīm baterijām ir veikuši pienācīgu atbilstības nodrošināšanas procedūru. Tāpēc būtu jāparedz, ka importētājiem ir jāpārliecinās, ka baterijas, ko tie laiž tirgū un ekspluatācijā, atbilst šīs regulas prasībām un ka valsts iestādes var inspicēt CE zīmi uz baterijām un izgatavotāju sagatavoto dokumentāciju.

(52) Ir nepieciešams nodrošināt, ka baterijas no trešām valstīm, kas ienāk Savienības tirgū, atbilst šīs regulas prasībām un attiecīgajiem piemērojamiem Savienības tiesību aktiem gan tad, kad tās tiek importētas kā atsevišķas baterijas, gan tad, kad tās ir integrētas produktos, un jo īpaši nodrošināt to, ka izgatavotāji attiecībā uz šīm baterijām ir veikuši pienācīgu atbilstības nodrošināšanas procedūru. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, lai nodrošinātu, ka trešo personu veiktas šajā regulā noteikto ar bateriju ražošanas procesu saistīto prasību revīzijas ir uzticamas un neatkarīgas.  Tāpēc būtu pilnībā jānodrošina atbilstība šajā regulā noteiktajām prasībām attiecībā uz oglekļa pēdas deklarēšanu, reciklētu saturu un pienācīgas pārbaudes pienākumiem saistībā ar cilvēktiesībām un bateriju vērtības ķēdi. Tāpēc būtu jāparedz, ka importētājiem ir jāpārliecinās, ka baterijas, ko tie laiž tirgū un ekspluatācijā, atbilst šīs regulas prasībām un ka valsts iestādes var inspicēt CE zīmi uz baterijām un izgatavotāju sagatavoto dokumentāciju. Minētajām iestādēm, jo īpaši kontrolējot produktus, ko ieved Savienības tirgū no trešām valstīm, būtu jānodrošina Savienības tiesību aktu konsekventa izpilde, piemērojot efektīvu un vienotu kontroles līmeni saskaņā ar Regulu (ES) 2019/1020.

Grozījums Nr.  38

 

Regulas priekšlikums

53. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(53) Bateriju laižot tirgū vai ekspluatācijā, ikvienam importētājam būtu uz baterijas jānorāda importētāja nosaukums, reģistrētais tirdzniecības nosaukums vai reģistrētā preču zīme, kā ar pasta adrese. Gadījumos, kad bateriju izmēra dēļ tas nav iespējams, būtu jāparedz izņēmumi. Tas ietver arī gadījumus, kad importētājam būtu jāatver iepakojums, lai uz baterijas uzliktu savu nosaukumu un adresi, vai kad baterija ir pārāk maza, lai uz tās izvietotu šo informāciju.

(53) Bateriju laižot tirgū vai ekspluatācijā, ikvienam importētājam būtu uz baterijas jānorāda importētāja nosaukums, reģistrētais tirdzniecības nosaukums vai reģistrētā preču zīme, kā arī pasta adrese, e-pasta adrese un telefona numurs. Gadījumos, kad bateriju izmēra dēļ tas nav iespējams, jo baterija ir pārāk maza, lai uz tās izvietotu minēto informāciju, būtu jāparedz izņēmumi. Būtu jāparedz arī izņēmumi gadījumos, kad importētājam būtu jāatver iepakojums, lai uz baterijas izvietotu savu nosaukumu un citu kontaktinformāciju. Minētajos izņēmuma gadījumos importētājam šī informācija būtu jāsniedz baterijai pievienotā dokumentā vai citā uzreiz pieejamā veidā. Ja baterija ir iepakojumā, tas būtu jāizmanto minētās informācijas norādīšanai.

Grozījums Nr.  39

 

Regulas priekšlikums

56. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(56) Tā kā izplatītāji un importētāji darbojas tirgus vidē, tiem būtu jāiesaistās tirgus uzraudzības uzdevumos, ko veic valsts iestādes, un tiem vajadzētu būt gataviem aktīvi līdzdarboties, sniedzot minētajām iestādēm visu vajadzīgo informāciju par attiecīgo bateriju.

(56) Tā kā izplatītāji, importētāji un izpildes pakalpojumu sniedzēji, tostarp tirdzniecības vietas, darbojas tirgus vidē, tiem būtu jāiesaistās tirgus uzraudzības uzdevumos, ko veic valsts iestādes, un tiem vajadzētu būt gataviem aktīvi līdzdarboties, sniedzot minētajām iestādēm visu vajadzīgo informāciju par attiecīgo bateriju.

Grozījums Nr.  40

 

Regulas priekšlikums

57. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(57) Nodrošinot baterijas izsekojamību visā piegādes ķēdē, tirgus uzraudzība kļūst vienkāršāka un efektīvāka. Efektīva izsekojamības sistēma atvieglina tirgus uzraudzības iestāžu uzdevumu atrast ekonomikas operatorus, kuri neatbilstīgas baterijas ir laiduši tirgū, darījuši pieejamas tirgū vai laiduši ekspluatācijā. Tāpēc no ekonomikas operatoriem būtu jāprasa, lai tie noteiktu laika periodu glabā informāciju par saviem darījumiem ar baterijām.

(57) Garantējot baterijas izsekojamību visā piegādes ķēdē, tirgus uzraudzība kļūst vienkāršāka un efektīvāka, un patērētājiem tiek nodrošināta pārredzamība. Efektīva izsekojamības sistēma atvieglina tirgus uzraudzības iestāžu uzdevumu atrast ekonomikas operatorus, kuri neatbilstīgas baterijas ir laiduši tirgū, darījuši pieejamas tirgū vai laiduši ekspluatācijā. Tāpēc no ekonomikas operatoriem būtu jāprasa, lai tie noteiktu laika periodu glabā informāciju par saviem darījumiem ar baterijām, tostarp elektroniski.

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums

59. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(59) Šos materiālus piegādā tikai nedaudzas valstis, un dažos gadījumos zemie pārvaldības standarti var pastiprināt vidiskās un sociālās problēmas. Kobalta un niķeļa ieguve un rafinēšana ir saistīta ar visdažādākajām sociālajām un vidiskajām problēmām, tostarp ar risku, ka radīsies kaitējums videi un cilvēka veselībai. Lai gan ar dabiskā grafīta ieguvi saistītā sociālā un vidiskā ietekme nav tik smaga, tā lielā mērā ir nerūpnieciska un neliela apjoma ieguve, ieguves operācijas lielākoties ir neoficiālas, un tam var būt nopietna ietekme uz veselību un vidi, tostarp tāda, ka raktuves netiek pareizi slēgtas un nenotiek sanācija, kā rezultātā tiek iznīcinātas ekosistēmas un augsnes. Paredzams, ka gaidāmā, aizvien plašākā litija izmantošana bateriju izgatavošanā radīs papildu spiedienu uz ieguves un rafinēšanas operācijām, tāpēc būtu lietderīgi litiju iekļaut to materiālu skaitā, uz ko attiecas piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumi. Tam, ka Savienībā milzīgi pieaugs pieprasījums pēc baterijām, nevajadzētu sekmēt šādu vidisku un sociālu risku pieaugumu.

(59) Šos materiālus piegādā tikai nedaudzas valstis, un dažos gadījumos zemie pārvaldības standarti var pastiprināt vidiskās un sociālās problēmas. Kobalta, vara, niķeļa, dzelzs un boksīta ieguve un rafinēšana ir saistīta ar visdažādākajām sociālajām un vidiskajām problēmām, tostarp ar risku, ka radīsies kaitējums videi un cilvēka veselībai. Lai gan ar dabiskā grafīta ieguvi saistītā sociālā un vidiskā ietekme nav tik smaga, tā lielā mērā ir nerūpnieciska un neliela apjoma ieguve, ieguves operācijas lielākoties ir neoficiālas, un tam var būt nopietna ietekme uz veselību un vidi, tostarp tāda, ka raktuves netiek pareizi slēgtas un nenotiek sanācija, kā rezultātā tiek iznīcinātas ekosistēmas un augsnes. Paredzams, ka gaidāmā, aizvien plašākā litija izmantošana bateriju izgatavošanā radīs papildu spiedienu uz ieguves un rafinēšanas operācijām, tāpēc būtu lietderīgi litiju iekļaut to materiālu skaitā, uz ko attiecas baterijas vērtības ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumi. Tam, ka Savienībā milzīgi pieaugs pieprasījums pēc baterijām, nevajadzētu sekmēt šādu vidisku un sociālu risku pieaugumu ārpus ES.

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums

60. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(60) Dažus no apskatītajiem izejmateriāliem (kobaltu, litiju, dabisko grafītu) uzskata par ES kritiski svarīgām izejvielām38, tāpēc to ilgtspējīga sagāde ir viens no priekšnoteikumiem ES bateriju ekosistēmas pienācīgai funkcionēšanai.

(60) Dažus no apskatītajiem izejmateriāliem (boksītu, kobaltu, litiju, dabisko grafītu) uzskata par ES kritiski svarīgām izejvielām, tāpēc to ilgtspējīga sagāde ir viens no priekšnoteikumiem ES bateriju ekosistēmas pienācīgai funkcionēšanai.

__________________

__________________

38 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Noturība kritiski svarīgo izejvielu jomā: ceļā uz drošāku un ilgtspējīgāku apgādātību (COM(2020) 474 final).

38 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Noturība kritiski svarīgo izejvielu jomā: ceļā uz drošāku un ilgtspējīgāku apgādātību (COM(2020) 474 final).

Grozījums Nr.  43

Regulas priekšlikums

62. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(62) Savienībā vispārīgas prasības par pienācīgu pārbaudi saistībā ar konkrētiem minerāliem un metāliem tika ieviestas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/82139. Tomēr minētā regula neattiecas uz bateriju ražošanā izmantotajiem minerāliem un materiāliem.

(62) Apvienoto Nāciju Organizācijas Vadošie principi uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām un ESAO vadlīnijas daudznacionāliem uzņēmumiem paredz, ka ekonomikas operatoriem būtu jāveic pienācīga pārbaude, lai tādējādi tie pildītu savu korporatīvās atbildības pienākumu cilvēktiesību un vides jomā. Savienībā vispārīgas prasības par pienācīgu pārbaudi saistībā ar konkrētiem minerāliem un metāliem tika ieviestas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/82139. Tomēr minētā regula neattiecas uz bateriju ražošanā izmantotajiem minerāliem un materiāliem.

__________________

__________________

39 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/821 (2017. gada 17. maijs), ar ko paredz piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumus Savienības importētājiem, kuri importē konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvu, tantalu un volframu, to rūdas un zeltu (OV L 130, 19.5.2017., 1. lpp.).

39 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/821 (2017. gada 17. maijs), ar ko paredz piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumus Savienības importētājiem, kuri importē konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvu, tantalu un volframu, to rūdas un zeltu (OV L 130, 19.5.2017., 1. lpp.).

Grozījums Nr.  44

Regulas priekšlikums

63. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(63) Tāpēc, ņemot vērā, ka ES pieprasījums pēc baterijām pieaugs eksponenciāli, ekonomikas operatoram, kas bateriju laiž ES tirgū, vajadzētu izveidot piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes politiku. Tāpēc būtu jānosaka prasības, kuru mērķis ir novērst sociālos un vidiskos riskus, kas iedabiski piemīt konkrētu, bateriju izgatavošanā izmantotu izejmateriālu ieguvei, pārstrādei un tirdzniecībai.

(63) Atbildībai ievērot cilvēktiesības, sociālās tiesības, aizsargāt cilvēku veselību un nodrošināt vides aizsardzību būtu jāattiecas uz visām ekonomikas operatora ražošanas darbībām un citām saistītām darījumu attiecībām visā bateriju vērtības ķēdē. Tāpēc, ņemot vērā, ka ES pieprasījums pēc baterijām pieaugs eksponenciāli un to, ka dažu tādu izejvielu, ķīmisko vielu un otrreizējo izejvielu, kuras izmanto bateriju ražošanā un kuras rodas bateriju atkritumu apstrādē, ieguve, apstrāde un tirdzniecība rada īpašus riskus, būtu jānosaka konkrētas prasības attiecībā uz bateriju vērtības ķēdes pienācīgas pārbaudes procesu ar mērķi novērst sociālos un vidiskos riskus, kas iedabiski piemīt konkrētu bateriju izgatavošanā izmantotu izejvielu, ķīmisko vielu un otrreizējo izejvielu ieguvei, pārstrādei un tirdzniecībai, bateriju atkritumu apstrādei, pašam ražošanas procesam, kā arī visām citām saistītajām darījumu attiecībām.

Grozījums Nr.  45

Regulas priekšlikums

64. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(64) Ieviestajai uz risku balstītajai pienācīgas pārbaudes politikai vajadzētu balstīties uz starptautiski atzītiem pienācīgas pārbaudes principiem — ANO Globālā līguma desmit principiem40, Vadlīnijām par produktu aprites cikla sociālās ietekmes novērtēšanu41, SDO Trīspusējo deklarāciju par principiem attiecībā uz daudznacionāliem uzņēmumiem un sociālo politiku42 un ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām attiecībā uz atbildīgu uzņēmējdarbības praksi43 — kas atspoguļo valdību un ieinteresēto personu vienotu izpratni un būtu jāpielāgo katra ekonomikas operatora specifiskajam kontekstam un apstākļiem. Attiecībā uz bateriju ražošanā izmantoto dabisko minerālresursu ieguvi, pārstrādi un tirdzniecību ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijas attiecībā uz atbildīgām izrakteņu piegādes ķēdēm no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām44 (“ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijas”) atspoguļo valdību un ieinteresēto personu ilgstošus centienus iedibināt labo praksi šajā jomā.

(64) Ieviestajam uz risku balstītajam pienācīgas pārbaudes procesam vajadzētu balstīties uz starptautiski atzītiem pienācīgas pārbaudes standartiem un principiem — ANO Vadošajiem principiem uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām, ANO Globālā līguma desmit principiem19, Vadlīnijām par produktu aprites cikla sociālās ietekmes novērtēšanu41, SDO Trīspusējo deklarāciju par principiem attiecībā uz daudznacionāliem uzņēmumiem un sociālo politiku42, ESAO Vadlīnijām daudznacionāliem uzņēmumiem un ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām attiecībā uz atbildīgu uzņēmējdarbības praksi43 — kas atspoguļo valdību un ieinteresēto personu vienotu izpratni un būtu jāpielāgo katra ekonomikas operatora specifiskajam kontekstam un apstākļiem. Attiecībā uz bateriju ražošanā izmantoto dabisko minerālresursu no augsta riska teritorijām ieguvi, pārstrādi un tirdzniecību ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijas attiecībā uz atbildīgām izrakteņu piegādes ķēdēm no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām44 (“ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijas”) ir starptautiski atzīts standarts, kas ir paredzēts, lai novērstu konkrētus smagu cilvēktiesību pārkāpumu riskus saistībā ar konkrētu izejvielu sagādi un tirdzniecību konflikta kontekstā, un šis standarts atspoguļo valdību un ieinteresēto personu ilgstošus centienus iedibināt labu praksi šajā jomā.

__________________

__________________

40 The Ten Principles of the UN Global Compact, pieejams https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles.

40 The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, pieejams https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

41 UNEP Guidelines for social life cycle assessment of products, pieejams https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf.

41 UNEP Guidelines for social life cycle assessment of products, pieejams https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf.

42 Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy, pieejams https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf.

42 OECD Guidelines for Multinational Enterprises, pieejams http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/.

43 OECD (2018), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct, pieejams: http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf

43 OECD (2018), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct, pieejams: http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf.

44 OECD (2016), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: trešais izdevums, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.

44 OECD (2016), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: trešais izdevums, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums

65. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(65) ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijas45 paredz, ka pienācīga pārbaude ir nepārtraukts, proaktīvs un reaktīvs process, ar ko uzņēmumi var nodrošināt, ka tie ievēro cilvēktiesības un neveicina konfliktus46. Uz risku balstīta pienācīga pārbaude nozīmē pasākumus, kas uzņēmumiem jāveic, lai identificētu un novērstu faktiskos vai potenciālos riskus nolūkā nepieļaut vai mazināt kaitīgu ietekmi, kas saistīta ar to darbību vai sagādes lēmumiem. Uzņēmums var novērtēt risku, ko rada tā darbība un attiecības, un pieņemt risku mazinošus pasākumus saskaņā ar relevantajiem standartiem, ko paredz valsts un starptautiskie tiesību akti, starptautisko organizāciju ieteikumi par atbildīgu uzņēmējdarbību, valdības atbalstīti instrumenti, privātā sektora brīvprātīgas iniciatīvas un uzņēmuma iekšējā politika un sistēmas. Šāda pieeja palīdz pienācīgas pārbaudes darbības salāgot ar uzņēmuma darbības mērogu vai attiecībām piegādes ķēdē.

(65) ANO, SDO un ESAO standarti paredz, ka pienācīga pārbaude ir nepārtraukts, proaktīvs un reaktīvs process, ar ko uzņēmumi var nodrošināt, ka tie ievēro cilvēktiesības un vides aizsardzības prasības un neveicina konfliktus46. Uz risku balstīta pienācīga pārbaude nozīmē pasākumus, kas uzņēmumiem jāveic, lai identificētu, nepieļautu, apturētu, mazinātu un reģistrētu kaitīgu ietekmi, kas saistīta ar to darbību vai sagādes lēmumiem. Ekonomikas operatoriem būtu jāveic uz informāciju balstīta, efektīva un jēgpilna apspriešanās ar skartajām kopienām. Uzņēmums var novērtēt risku, ko rada tā darbība un attiecības, un pieņemt risku mazinošus pasākumus, ar kuriem var cita starpā pieprasīt papildu informāciju, īstenot sarunas par situācijas uzlabošanu vai pārtraukt vai izbeigt saistības ar piegādātājiem saskaņā ar attiecīgajiem standartiem, ko paredz valsts un starptautiskie tiesību akti, starptautisko organizāciju ieteikumi par atbildīgu uzņēmējdarbību, valdības atbalstīti instrumenti, privātā sektora brīvprātīgas iniciatīvas un uzņēmuma iekšējā politika un sistēmas. Šāda pieeja palīdz pienācīgas pārbaudes darbības salāgot ar uzņēmuma darbības mērogu vai attiecībām piegādes ķēdē. Bateriju vērtības ķēdes pienācīgas pārbaudes prasības būtu jāpiemēro visiem ekonomikas operatoriem, tostarp tiešsaistes platformām, kas laiž baterijas Eiropas tirgū.

__________________

__________________

45 OECD Due Diligence Guidance, 15. lpp.

 

46 ESAO (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Publishing. ESAO (2006), OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones, OECD, Paris; un Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework (Report of the Special Represantative of the Secretary-General on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and other Business Enterprises, John Ruggie, A/HRC/17/31, 2011. gada 21. marts).

46 ESAO (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Publishing. ESAO (2006), OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones, OECD, Paris; un Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework (Report of the Special Represantative of the Secretary-General on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and other Business Enterprises, John Ruggie, A/HRC/17/31, 2011. gada 21. marts).

Grozījums Nr.  47

Regulas priekšlikums

65.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(65a) Lai arī privātā sektora pienācīgas pārbaudes sistēmas var palīdzēt ekonomikas operatoriem īstenot pienācīgu pārbaudi, katram ekonomikas operatoram tomēr būtu jāuzņemas individuāla atbildība par šajā regulā izklāstīto bateriju vērtības ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumu izpildi.

Grozījums Nr.  48

Regulas priekšlikums

65.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(65b) Dalībvalstīm būtu jāsniedz īpaša tehniskā palīdzība ekonomikas operatoriem, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai tie varētu izpildīt bateriju vērtības ķēdes pienācīgas pārbaudes prasības.

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums

66. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(66) Būtu jāpieņem vai jāgroza obligāta piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes politika, kurā būtu jāapskata vismaz izplatītākās sociālā un vidiskā riska kategorijas. Tai vajadzētu aptvert pašreizējo un paredzamo ietekmi uz sociālo dzīvi, konkrētāk, uz cilvēktiesībām, cilvēka veselību un drošumu, kā arī uz darba drošību un arodveselību un darba tiesībām, no vienas puses, un pašreizējo un paredzamo ietekmi uz vidi, konkrētāk, uz ūdens izmantošanu, augsnes aizsardzību, gaisa piesārņojumu un biodaudzveidību, no otras puses, tostarp ietekmi uz kopienu dzīvi.

(66) Būtu jāpieņem vai jāgroza obligāta bateriju vērtības ķēdes pienācīgas pārbaudes politika, kurā būtu jāapskata vismaz izplatītākās sociālā un vidiskā riska kategorijas. Tai vajadzētu aptvert pašreizējo un paredzamo ietekmi uz sociālo dzīvi, konkrētāk, uz cilvēktiesībām, cilvēka veselību un drošumu, kā arī uz darba drošību un arodveselību un darba tiesībām, no vienas puses, un pašreizējo un paredzamo ietekmi uz vidi, konkrētāk, uz ūdens izmantošanu, augsnes aizsardzību, gaisa piesārņojumu, klimata pārmaiņām un biodaudzveidību, no otras puses, tostarp ietekmi uz kopienu dzīvi.

Grozījums Nr.  50

Regulas priekšlikums

67. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(67) Runājot par sociālā riska kategorijām, pienācīgas pārbaudes politikai būtu jāpievēršas tādiem riskiem bateriju piegādes ķēdē, kas saistīti ar cilvēktiesību aizsardzību, t. sk. cilvēka veselību, bērnu aizsardzību un dzimumu līdztiesību, ievērojot starptautiskās cilvēktiesības47. Pienācīgas pārbaudes politikā būtu jāiekļauj informācija par to, kā ekonomikas operators ir palīdzējis novērst cilvēktiesību pārkāpumus, un par operatora uzņēmējdarbības struktūrā ieviestajiem instrumentiem korupcijas un kukuļošanas apkarošanai. Pienācīgas pārbaudes politikai arī būtu jānodrošina, ka tiek pareizi īstenoti noteikumi, kas iekļauti Starptautiskās Darba organizācijas pamatkonvencijās48, kuras uzskaitītas SDO trīspusējās deklarācijas I pielikumā.

(67) Runājot par sociālā riska kategorijām, bateriju vērtības ķēdes pienācīgas pārbaudes politikai būtu jāpievēršas tādiem riskiem bateriju vērtības ķēdē, kas saistīti ar cilvēktiesību aizsardzību, t. sk. cilvēka veselību, pirmiedzīvotāju tiesībām, bērnu aizsardzību un dzimumu līdztiesību, ievērojot starptautiskās cilvēktiesības47. Bateriju vērtības ķēdes pienācīgas pārbaudes politikā būtu jāiekļauj informācija par to, kā ekonomikas operators ir palīdzējis novērst cilvēktiesību pārkāpumus, un par operatora uzņēmējdarbības struktūrā ieviestajiem instrumentiem korupcijas un kukuļošanas apkarošanai. Bateriju vērtības ķēdes pienācīgas pārbaudes politikai arī būtu jānodrošina, ka tiek pareizi īstenoti noteikumi, kas iekļauti Starptautiskās Darba organizācijas pamatkonvencijās48, kuras uzskaitītas SDO trīspusējās deklarācijas I pielikumā.

__________________

__________________

47 Te ietilpst Vispārējā cilvēktiesību deklarācija, Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, Konvencija par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu, Konvencija par bērna tiesībām un Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām.

47 Te ietilpst Vispārējā cilvēktiesību deklarācija, Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, Konvencija par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu, Konvencija par bērna tiesībām, Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām un ANO Deklarācija par pirmiedzīvotāju tautu tiesībām.

48 Astoņas pamatkonvencijas ir šādas: 1. Konvencija par biedrošanās brīvību un tiesību apvienoties aizsardzību, 1948 (Nr. 87), 2. Konvencija par tiesībām apvienoties organizācijās un slēgt koplīgumus, 1949 (Nr. 98); 3. Piespiedu darba konvencija, 1930 (Nr. 29) (un tās 2014. gada protokols); 4. Konvencija par piespiedu darba izskaušanu, 1957 (Nr. 105); 5. Minimālā vecuma konvencija, 1973 (Nr. 138); 6. Bērnu darba ļaunāko formu konvencija, 1999 (Nr. 182); 7. Konvencija par vienlīdzīgu atalgojumu, 1951 (Nr. 100); 8. Konvencija par diskrimināciju attiecībā uz nodarbinātību un nodarbošanos, 1958 (Nr. 111).

48 Astoņas pamatkonvencijas ir šādas: 1. Konvencija par biedrošanās brīvību un tiesību apvienoties aizsardzību, 1948 (Nr. 87), 2. Konvencija par tiesībām apvienoties organizācijās un slēgt koplīgumus, 1949 (Nr. 98); 3. Piespiedu darba konvencija, 1930 (Nr. 29) (un tās 2014. gada protokols); 4. Konvencija par piespiedu darba izskaušanu, 1957 (Nr. 105); 5. Minimālā vecuma konvencija, 1973 (Nr. 138); 6. Bērnu darba ļaunāko formu konvencija, 1999 (Nr. 182); 7. Konvencija par vienlīdzīgu atalgojumu, 1951 (Nr. 100); 8. Konvencija par diskrimināciju attiecībā uz nodarbinātību un nodarbošanos, 1958 (Nr. 111).

Grozījums Nr.  51

Regulas priekšlikums

68. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(68) Runājot par vidiskā riska kategorijām, pienācīgas pārbaudes politikai būtu jāpievēršas tādiem riskiem bateriju piegādes ķēdē, kas saistīti ar dabas vides un biodaudzveidības aizsardzību saskaņā ar Konvenciju par bioloģisko daudzveidību49, kas nozīmē, ka ir jāņem vērā vietējo kopienu intereses un jāgādā par šo kopienu aizsardzību un attīstību.

(68) Runājot par vidiskā riska kategorijām, bateriju vērtības ķēdespienācīgas pārbaudes politikai būtu jāpievēršas tādiem riskiem bateriju vērtības ķēdē, kas saistīti ar dabas vides un biodaudzveidības aizsardzību saskaņā ar Konvenciju par bioloģisko daudzveidību, kas nozīmē, ka ir jāņem vērā vietējo kopienu intereses un jāgādā par šo kopienu aizsardzību un attīstību. Pienācīgas pārbaudes politikai būtu arī jāpievēršas ar klimata pārmaiņām saistītiem riskiem, atbilstīgi Parīzes nolīgumam un tā mērķim ierobežot globālo sasilšanu līdz 1,5 grādiem pēc Celsija salīdzinājumā ar pirmsrūpniecības laikmeta līmeni, kā arī vides riskiem, uz kuriem attiecas citas starptautiskās konvencijas vides jomā.

__________________

__________________

49 Kā izklāstīts Konvencijā par bioloģisko daudzveidību, pieejama https://www.cbd.int/convention/text/, un jo īpaši Lēmumā COP VIII/28 “Brīvprātīgas vadlīnijas par biodaudzveidību iekļaujošu ietekmes novērtējumu”, pieejams https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042.

49 Kā izklāstīts Konvencijā par bioloģisko daudzveidību, pieejama https://www.cbd.int/convention/text/, un jo īpaši Lēmumā COP VIII/28 “Brīvprātīgas vadlīnijas par biodaudzveidību iekļaujošu ietekmes novērtējumu”, pieejams https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042.

Grozījums Nr.  52

Regulas priekšlikums

69. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(69) Piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumiem saistībā ar tādu sociālo un vidisko risku identificēšanu un mazināšanu, kas saistīti ar bateriju izgatavošanā izmantotajiem izejmateriāliem, vajadzētu palīdzēt īstenot ANO Vides programmas Rezolūciju Nr. 19. par minerālresursu pārvaldību, kurā atzīts, cik liela nozīme izrakteņu ieguves nozarei būs 2030. gada programmas un ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

(69) Bateriju vērtības ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumiem saistībā ar tādu sociālo un vidisko risku identificēšanu un mazināšanu, kas saistīti ar bateriju izgatavošanā izmantotajiem izejmateriāliem, vajadzētu palīdzēt īstenot ANO Vides programmas Rezolūciju Nr. 19. par minerālresursu pārvaldību, kurā atzīts, cik liela nozīme izrakteņu ieguves nozarei būs 2030. gada programmas un ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Grozījums Nr.  53

Regulas priekšlikums

69.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(69a) Pat tad, ja ir veikta pienācīga pārbaude, var tikt nodarīts kaitējums. Ekonomikas operatoriem –– pašiem vai sadarbībā ar citiem dalībniekiem –– būtu aktīvi jānovērš šāds kaitējums. Šādiem operatoriem vajadzētu būt atbildīgiem par jebkādu negatīvo ietekmi, ko nodarījuši vai veicinājuši tie paši vai to kontrolētie subjekti, vai arī subjekti, kuri ir to kontrolē. Personām, kuras ir skārusi negatīva ietekme, vajadzētu būt piekļuvei tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

Grozījums Nr.  54

Regulas priekšlikums

70. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(70) Pārējie ES likumdošanas instrumenti, kas nosaka prasības attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi, būtu jāpiemēro tiktāl, ciktāl šajā regulā nav konkrētu noteikumu ar tādu pašu mērķi, raksturu un iespaidu, kurus var pielāgot, ņemot vērā turpmākus tiesību aktu grozījumus.

(70) Pārējie ES likumdošanas instrumenti, kas nosaka prasības attiecībā uz pienācīgu pārbaudi, būtu jāpiemēro gan Savienības uzņēmumiem, gan ārpus Savienības dibinātiem uzņēmumiem, kuri plāno laist baterijas Savienības tirgū, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, tiktāl, cik šajā regulā nav konkrētu noteikumu ar tādu pašu mērķi, raksturu un iespaidu, kurus var pielāgot, ņemot vērā turpmākus tiesību aktu grozījumus.

Grozījums Nr.  55

Regulas priekšlikums

71. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(71) Lai pielāgotos norisēm bateriju vērtības ķēdē, tostarp tam, kā mainās relevanto vidisko un sociālo risku mērogs un raksturs, kā arī tehnikas un zinātnes attīstībai bateriju izgatavošanas un ķīmiskā sastāva aspektā, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, lai grozītu izejmateriālu un riska kategoriju sarakstus un piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes prasības.

(71) Lai pielāgotos norisēm bateriju vērtības ķēdē, tostarp tam, kā mainās attiecīgo vidisko un sociālo risku mērogs un raksturs, kā arī tehnikas un zinātnes attīstībai bateriju izgatavošanas un ķīmiskā sastāva aspektā, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, lai grozītu izejvielu un riska kategoriju sarakstus un bateriju vērtības ķēdes pienācīgas pārbaudes prasības.

Grozījums Nr.  56

Regulas priekšlikums

71.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(71a) Ja nākotnē tiks pieņemts Savienības tiesību akts, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par ilgtspējīgu korporatīvo pārvaldību un pienācīgu pārbaudi, Komisijai būtu jānovērtē, vai minētajā jaunajā Savienības tiesību aktā ir nepieciešams grozīt 39. panta 2.–5. punktu vai X pielikumu, vai abus. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus, lai varētu attiecīgi grozīt minētos noteikumus.

Grozījums Nr.  57

Regulas priekšlikums

72. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(72) Lai nodrošinātu, ka uz ražotājiem un citiem ekonomikas operatoriem visās dalībvalstīs tiek attiecināti vienādi noteikumi, ciktāl tas skar paplašinātas ražotāja atbildības īstenošanu attiecībā uz baterijām, ir vajadzīgi saskaņoti atkritumu apsaimniekošanas noteikumi. Lai panāktu augstu materiālu atgūšanas līmeni, ir maksimāli jāpalielina bateriju atkritumu dalīta vākšana un jānodrošina, ka visas savāktās baterijas tiek reciklētas procesos, kas sasnieguši kopējo minimālo reciklēšanas efektivitātes rādītāju. Direktīvas 2006/66/EK novērtējumā tika konstatēts, ka viens no tās trūkumiem ir nepietiekama noteikumu detalizētība, kas noved pie nevienmērīgas īstenošanas, būtiskiem šķēršļiem reciklēšanas tirgu darbībai un neoptimāla reciklēšanas līmeņa. Tāpēc ar detalizētākiem un saskaņotākiem noteikumiem būtu iespējams novērst izkropļojumus bateriju atkritumu savākšanas, apstrādes un reciklēšanas tirgū, nodrošināt prasību vienādu īstenošanu visā Savienībā, vēl vairāk saskaņot ekonomikas operatoru sniegto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāti un sekmēt otrreizējo izejmateriālu tirgus.

(72) Lai nodrošinātu, ka uz ražotājiem un citiem ekonomikas operatoriem visās dalībvalstīs tiek attiecināti vienādi noteikumi, ciktāl tas skar paplašinātas ražotāja atbildības īstenošanu attiecībā uz baterijām, un lai nodrošinātu augstu cilvēku veselības un vides aizsardzības līmeni visā Savienībā, ir vajadzīgi saskaņoti atkritumu apsaimniekošanas noteikumi. Paplašināta ražotāja atbildība var ierobežot kopējo resursu patēriņu, it īpaši samazinot bateriju atkritumu rašanos un negatīvo ietekmi, kas saistīta ar bateriju atkritumu apsaimniekošanu. Lai panāktu augstu materiālu atgūšanas līmeni, ir maksimāli jāpalielina bateriju atkritumu dalīta vākšana un jānodrošina, ka visas savāktās baterijas tiek reciklētas procesos, kas sasnieguši kopējo minimālo reciklēšanas efektivitātes rādītāju. Direktīvas 2006/66/EK novērtējumā tika konstatēts, ka viens no tās trūkumiem ir nepietiekama noteikumu detalizētība, kas noved pie nevienmērīgas īstenošanas, būtiskiem šķēršļiem reciklēšanas tirgu darbībai un neoptimāla reciklēšanas līmeņa. Tāpēc ar detalizētākiem un saskaņotākiem noteikumiem būtu iespējams novērst izkropļojumus bateriju atkritumu savākšanas, apstrādes un reciklēšanas tirgū, nodrošināt prasību vienādu īstenošanu visā Savienībā, vēl vairāk saskaņot ekonomikas operatoru sniegto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāti un sekmēt otrreizējo izejmateriālu tirgus.

Grozījums Nr.  58

Regulas priekšlikums

73. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(73) Šīs regulas pamatā ir atkritumu apsaimniekošanas noteikumi un vispārīgie principi, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/98/EK50, kuri būtu jāpielāgo, lai atspoguļotu īpašo situāciju ar baterijām. Lai bateriju atkritumu savākšana tiktu organizēta pēc iespējas efektīvāk, ir svarīgi, ka tā notiek tās vietas tiešā tuvumā, kur baterijas dalībvalstī tiek pārdotas, un tuvu tiešajiem lietotājiem. Baterijas var tikt savāktas kopā gan ar elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, gan nolietotiem transportlīdzekļiem, izmantojot valsts savākšanas shēmas, kas izveidotas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/19/ES51 un Direktīvu 2000/53/EK. Lai gan pašreizējā regulā ir paredzēti īpaši noteikumi par baterijām, ir vajadzīga saskanīga un komplementāra pieeja, kura par pamatu ņem un pamatīgāk saskaņo esošās atkritumu apsaimniekošanas struktūras. Tāpēc, un arī lai efektīvi īstenotu paplašināto ražotāja atbildību saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu, būtu jānosaka pienākumi attiecībā uz to dalībvalsti, kurā baterijas pirmo reizi tiek darītas pieejamas tirgū.

(73) Šīs regulas pamatā ir atkritumu apsaimniekošanas noteikumi un vispārīgie principi, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/98/EK50, kuri būtu jāpielāgo, lai ņemtu vērā bateriju atkritumu specifiku. Lai bateriju atkritumu savākšana tiktu organizēta pēc iespējas efektīvāk, ir svarīgi, ka tā notiek tās vietas tiešā tuvumā, kur baterijas dalībvalstī tiek pārdotas, un tuvu tiešajiem lietotājiem. Bateriju atkritumi būtu jāvāc atsevišķi no citām atkritumu plūsmām, piemēram, metāla, papīra un kartona, stikla, plastmasas, koksnes, tekstilizstrādājumu un bioloģiskajiem atkritumiem. Baterijas var tikt savāktas kopā gan ar elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, gan nolietotiem transportlīdzekļiem, izmantojot valsts savākšanas shēmas, kas izveidotas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/19/ES51 un Direktīvu 2000/53/EK. Lai gan pašreizējā regulā ir paredzēti īpaši noteikumi par baterijām, ir vajadzīga saskanīga un komplementāra pieeja, kura par pamatu ņem un pamatīgāk saskaņo esošās atkritumu apsaimniekošanas struktūras. Tāpēc, un arī lai efektīvi īstenotu paplašināto ražotāja atbildību saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu, būtu jānosaka pienākumi attiecībā uz to dalībvalsti, kurā baterijas pirmo reizi tiek darītas pieejamas tirgū.

__________________

__________________

50 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.).

50 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.).

51 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/19/ES (2012. gada 4. jūlijs) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (OV L 197, 24.7.2012., 38. lpp.).

51 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/19/ES (2012. gada 4. jūlijs) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (OV L 197, 24.7.2012., 38. lpp.).

Grozījums Nr.  59

Regulas priekšlikums

76. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(76) Ražotājiem par šo bateriju apsaimniekošanu to darbmūža beigās vajadzētu būt paplašinātai ražotāja atbildībai. Tāpēc tiem būtu jāfinansē izmaksas par visu savākto bateriju savākšanu, apstrādi un reciklēšanu, par ziņošanu par baterijām un bateriju atkritumiem un par tiešo lietotāju un atkritumu apsaimniekotāju informēšanu par baterijām un par bateriju atkritumu pienācīgu atkalizmantošanu un apsaimniekošanu. Ar paplašinātu ražotāja atbildību saistītie pienākumi būtu jāattiecina uz visa veida piegādēm, tostarp tālpārdošanu. Ražotājiem vajadzētu būt iespējai šos pienākumus pildīt kolektīvi, izmantojot ražotāju atbildības organizācijas, kas uzņemas atbildību to vārdā. Ražotājiem vai ražotāju atbildības organizācijām būtu jāsaņem atļauja un būtu dokumentāri jāpierāda, ka tiem ir finanšu līdzekļi, ar ko segt ar paplašinātu ražotāja atbildību saistītās izmaksas. Ja tas nepieciešams, lai izvairītos no iekšējā tirgus izkropļojumiem un nodrošinātu vienādus nosacījumus to finansiālo iemaksu modulācijai, ko ražotāji maksā ražotāju atbildības organizācijām, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras.

(76) Ražotājiem par šo bateriju apsaimniekošanu to darbmūža beigās vajadzētu būt paplašinātai ražotāja atbildībai. Tā būtu jānosaka ar noteikumu kopumu, paredzot produktu ražotājiem īpašus darbības un finanšu pienākumus, saskaņā ar kuriem tiktu paplašināta to atbildība attiecībā uz produkta dzīves cikla pēclietošanas posmu. Tāpēc tiem būtu jāfinansē vismaz Direktīvas 2008/98/EK 8.a panta 4. punkta a) apakšpunktā minētās izmaksas, tostarp izmaksas, ko rada bateriju atkritumu atsevišķas savākšanas organizēšana, sagatavošana pārprofilēšanai un pārražošanai, apstrāde un sagatavošana atkalizmantošanai un reciklēšanai, ziņošana par baterijām un bateriju atkritumiem un izpratnes veicināšanas kampaņas, kuru mērķis ir mudināt tiešos lietotājus atbilstīgi izmest bateriju atkritumus. Ar paplašinātu ražotāja atbildību saistītie pienākumi būtu jāattiecina uz visa veida piegādēm, tostarp tālpārdošanu un pārdošanu tiešsaistē. Ražotājiem vajadzētu būt iespējai šos pienākumus pildīt kolektīvi, izmantojot ražotāju atbildības organizācijas, kas uzņemas atbildību to vārdā. Ražotājiem vai ražotāju atbildības organizācijām būtu jāsaņem atļauja un būtu dokumentāri jāpierāda, ka tiem ir finanšu līdzekļi, ar ko segt ar paplašinātu ražotāja atbildību saistītās izmaksas. Ja tas nepieciešams, lai izvairītos no iekšējā tirgus izkropļojumiem un nodrošinātu vienādus nosacījumus to finansiālo iemaksu modulācijai, ko ražotāji maksā ražotāju atbildības organizācijām, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras.

Grozījums Nr.  60

Regulas priekšlikums

76.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(76a) Ražotāju atbildības prasību ieviešanai būtu jāpalīdz samazināt izmaksas un uzlabot sniegumu, kā arī nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus, tostarp mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un e-komercijas uzņēmumiem, un novērst šķēršļus iekšējā tirgus netraucētai darbībai. Tām arī vajadzētu sekmēt darbmūža beigu izmaksu iekļaušanu produkta cenā un stimulēt ražotājus produktu izstrādes laikā ievērot ilgtspējas prasības. Kopumā šādām prasībām būtu jāuzlabo paplašinātas ražotāja atbildības shēmu pārvaldība un pārredzamība, kā arī jāsamazina interešu konflikta iespējamība, kas varētu rasties starp paplašinātas ražotāja atbildības organizācijām un atkritumu apsaimniekotājiem, ar kuriem tās slēdz līgumus. Šīs prasības vajadzētu attiecināt gan uz jaunām, gan jau esošām paplašinātas ražotāja atbildības shēmām.

Grozījums Nr.  61

Regulas priekšlikums

77. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(77) Šai regulai būtu izsmeļoši jāreglamentē paplašinātā ražotāja atbildība par baterijām, tāpēc Direktīvā 2008/98/EK paredzētos noteikumus par paplašinātas ražotāja atbildības shēmām nevajadzētu piemērot baterijām.

(77) Šai regulai būtu izsmeļoši jāreglamentē ražotāja paplašinātā atbildība par baterijām, un tāpēc būtu jāuzskata, ka tā papildina Direktīvā 2008/98/EK paredzētos noteikumus par paplašinātas ražotāja atbildības shēmām, kas būtu uzskatāmi par minimālajām prasībām.

Grozījums Nr.  62

Regulas priekšlikums

78. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(78) Lai bateriju piegādes ķēdēs nodrošinātu kvalitatīvu reciklēšanu, veicinātu kvalitatīvu otrreizējo izejmateriālu izmantošanu un aizsargātu vidi, gandrīz visu bateriju atkritumu savākšanai un reciklēšanai vajadzētu kļūt par normu. Bez bateriju atkritumu savākšanas nav iespējams ar reciklēšanu noslēgt baterijās esošo vērtīgo materiālu aprites loku un paturēt bateriju vērtības ķēdi Savienības iekšienē, kas savukārt sekmētu piekļuvi atgūtiem materiāliem, kurus var turpmāk izmantot jaunu produktu ražošanā.

(78) Lai bateriju vērtības ķēdēs nodrošinātu kvalitatīvu reciklēšanu, veicinātu kvalitatīvu otrreizējo izejmateriālu izmantošanu un aizsargātu vidi, gandrīz visu bateriju atkritumu savākšanai un reciklēšanai vajadzētu kļūt par normu. Bez bateriju atkritumu savākšanas nav iespējams ar reciklēšanu noslēgt baterijās esošo vērtīgo materiālu aprites loku un paturēt bateriju vērtības ķēdi Savienības iekšienē, kā arī veicināt tās stratēģisko autonomiju šajā nozarē, kas savukārt sekmētu piekļuvi atgūtiem materiāliem, kurus var turpmāk izmantot jaunu produktu ražošanā. Valstu atkritumu apsaimniekošanas plānos būtu jāiekļauj atbilstīgi pasākumi saistībā ar bateriju atkritumu savākšanu, apstrādi, sagatavošanu atkalizmantošanai, sagatavošanu pārprofilēšanai un reciklēšanai. Tāpēc dalībvalstu atkritumu apsaimniekošanas plāni būtu jāatjaunina, pamatojoties uz šajā regulā paredzētajiem noteikumiem.

Grozījums Nr.  63

Regulas priekšlikums

79. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(79) Visu bateriju ražotajiem vajadzētu būt atbildīgiem par bateriju atkritumu dalītas savākšanas finansēšanu un organizēšanu. Tas būtu jādara, izveidojot savākšanas tīklu, kas aptver visu dalībvalstu teritoriju, atrodas tiešo lietotāju tuvumā un neaprobežojas tikai ar tiem apgabaliem un baterijām, kur savākšana ir visrentablākā. Savākšanas tīklā būtu jāiekļauj visi izplatītāji, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu un nolietoto transportlīdzekļu pilnvarotie apstrādes kompleksi, šķiroto atkritumu savākšanas vietas un citi aktori, kas to vēlas, piemēram, publiskās iestādes un skolas. Lai verificētu un uzlabotu savākšanas tīkla un informācijas kampaņu efektivitāti, būtu regulāri vismaz NUTS 2 līmenī53 jāapseko savākto jaukto sadzīves atkritumu un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu plūsmu sastāvs, lai noskaidrotu, kāds ir pārnēsājamo bateriju atkritumu īpatsvars šajās plūsmās.

(79) Visu bateriju ražotajiem vajadzētu būt atbildīgiem par bateriju atkritumu dalītas savākšanas finansēšanu vai finansēšanu un organizēšanu. Tas būtu jādara, izveidojot atpakaļpieņemšanas un savākšanas tīklu, kas aptver visu dalībvalstu teritoriju, atrodas tiešo lietotāju tuvumā un neaprobežojas tikai ar tiem apgabaliem un baterijām, kur savākšana ir visrentablākā. Savākšanas tīklā būtu jāiekļauj visi izplatītāji, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu un nolietoto transportlīdzekļu pilnvarotie apstrādes kompleksi, šķiroto atkritumu savākšanas vietas un citi aktori, kas to vēlas, piemēram, publiskās iestādes un skolas. Lai verificētu un uzlabotu savākšanas tīkla un informācijas kampaņu efektivitāti, būtu regulāri vismaz NUTS 2 līmenī53 jāapseko savākto jaukto sadzīves atkritumu un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu plūsmu sastāvs, lai noskaidrotu, kāds ir pārnēsājamo bateriju atkritumu īpatsvars šajās plūsmās.

__________________

__________________

53 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.).

53 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.).

Grozījums Nr.  64

Regulas priekšlikums

81. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(81) Ņemot vērā ietekmi uz vidi un materiālu zudumu, ko izraisa tas, ka bateriju atkritumi netiek dalīti savākti un līdz ar to netiek apstrādāti videi nekaitīgā veidā, arī turpmāk būtu jāpiemēro saskaņā ar Direktīvu 2006/66/EK nospraustais pārnēsājamo bateriju savākšanas mērķrādītājs, turklāt tas būtu pakāpeniski jāpalielina. Šī regula paredz, ka pie pārnēsājamām baterijām pieder arī baterijas, ar ko darbina vieglos pārvietošanās līdzekļus. Tā kā šāda tipa bateriju pārdošanas apjoms ir pieaudzis un patlaban ir grūti aprēķināt, kāds daudzums šādu bateriju tiek laists tirgū un darbmūža beigās savākts, šādas pārnēsājamas baterijas nebūtu jāieskaita pašreizējā pārnēsājamu bateriju savākšanas mērķrādītājā. Šis izņēmums tiks pārskatīts tad, kad tiks pārskatīts pārnēsājamo bateriju atkritumu savākšanas mērķrādītājs, un šīs pārskatīšanas gaitā, iespējams, tiks izdarītas izmaiņas pārnēsājamo bateriju savākšanas rādītāja aprēķināšanas metodikā. Komisija sagatavo ziņojumu, kas būs pārskatīšanas pamatā.

(81) Ņemot vērā ietekmi uz vidi un materiālu zudumu, ko izraisa tas, ka bateriju atkritumi netiek dalīti savākti un līdz ar to netiek apstrādāti videi nekaitīgā veidā, arī turpmāk būtu jāpiemēro saskaņā ar Direktīvu 2006/66/EK nospraustais pārnēsājamo bateriju savākšanas mērķrādītājs, turklāt tas būtu pakāpeniski jāpalielina. Lai maksimāli palielinātu savākšanas apjomu un samazinātu drošības riskus, būtu jāizvērtē, vai ir iespējams izveidot Savienības mēroga depozīta sistēmu baterijām, jo īpaši attiecībā uz vispārlietojamām pārnēsājamām baterijām, un kādi varētu būt šādas sistēmas ieviešanas sniegtie ieguvumi. Valstu depozīta sistēmas nedrīkstu būt šķērslis saskaņotas Savienības mēroga sistēmu pieņemšanai.

Grozījums Nr.  65

Regulas priekšlikums

82.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(82a) Lai atjauninātu metodiku vieglo pārvietošanās līdzekļu bateriju atkritumu savākšanas rādītāja aprēķināšanai un verificēšanai nolūkā atspoguļot savākšanai pieejamo daudzumu, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu. Ir ļoti svarīgi, lai jaunajā metodikā salīdzinājumā ar pašreizējo metodiku tiktu saglabāts vai palielināts vēriens vides jomā attiecībā uz bateriju atkritumu savākšanu.

Grozījums Nr.  66

Regulas priekšlikums

82.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(82b) Komisijai būtu arī jāapsver iespēja dalītas savākšanas mērķrādītāja aprēķināšanai ieviest aprēķina metodiku, kas palīdzētu atspoguļot savākšanai pieejamo bateriju atkritumu daudzumu. Ir ļoti svarīgi, lai jaunajā metodikā salīdzinājumā ar pašreizējo metodiku tiktu saglabāts vai palielināts vēriens vides jomā attiecībā uz bateriju atkritumu savākšanu.

Grozījums Nr.  67

Regulas priekšlikums

84. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(84) Ņemot vērā ar Direktīvas 2008/98/EK 4. pantu noteikto atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, kas paredz, ka prioritāra ir atkritumu rašanās novēršana, sagatavošana atkalizmantošanai un reciklēšana, un saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK 11. panta 4. punktu un Direktīvas 1999/31/EK54 5. panta 3. punkta f) apakšpunktu, savāktās baterijas nedrīkstētu nonākt incinerācijā vai atkritumu poligonos.

(84) Ņemot vērā ar Direktīvas 2008/98/EK 4. pantu noteikto atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, kas paredz, ka prioritāra ir atkritumu rašanās novēršana, sagatavošana atkalizmantošanai un reciklēšana, un saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK 11. panta 4. punktu un Direktīvas 1999/31/EK54 5. panta 3. punkta f) apakšpunktu, uz savāktajām baterijām nedrīkstētu attiecināt darbības, kas saistītas ar enerģijas ražošanu no atkritumiem vai atkritumu apglabāšanu.

__________________

__________________

54 Padomes Direktīva 1999/31/EK (1999. gada 26. aprīlis) par atkritumu poligoniem (OV L 182, 16.7.1999., 1. lpp.).

54 Padomes Direktīva 1999/31/EK (1999. gada 26. aprīlis) par atkritumu poligoniem (OV L 182, 16.7.1999., 1. lpp.).

Grozījums Nr.  68

Regulas priekšlikums

87. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(87) Vajadzētu paredzēt, ka apstrādi un reciklēšanu ārpus attiecīgās dalībvalsts vai ārpus Savienības drīkst veikt tikai tad, ja bateriju atkritumu sūtījumi atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1013/200658 un Komisijas Regulai (EK) Nr. 1418/200759 un ja apstrādes un reciklēšanas darbības atbilst prasībām, kas piemērojamas šāda veida atkritumiem saskaņā ar to klasifikāciju grozītajā Komisijas Lēmumā 2000/532/EK60. Šis grozītais lēmums būtu jāpārskata, lai tas atspoguļotu bateriju visa veida ķīmisko sastāvu. Ja šāda apstrāde vai reciklēšana notiek ārpus Savienības, tad, lai to varētu ieskaitīt reciklēšanas efektivitātes mērķrādītājā un citos mērķrādītājos, operatoram, kura vārdā tā tiek veikta, būtu jānosaka pienākums par to ziņot attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei un pierādīt, ka apstrāde ir veikta apstākļos, kas ir līdzvērtīgi šajā regulā paredzētajiem. Lai noteiktu, kādām jābūt prasībām, lai apstrādi uzskatītu par līdzvērtīgu, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz detalizētiem noteikumiem, kas satur kritērijus līdzvērtīgo apstākļu novērtēšanai.

(87) Vajadzētu paredzēt, ka apstrādi, sagatavošanu atkalizmantošanai, sagatavošanu pārprofilēšanai un reciklēšanu ārpus attiecīgās dalībvalsts vai ārpus Savienības drīkst veikt tikai tad, ja bateriju atkritumu sūtījumi atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1013/2006 un Komisijas Regulai (EK) Nr. 1418/200759 un ja apstrādes un reciklēšanas darbības atbilst prasībām, kas piemērojamas šāda veida atkritumiem saskaņā ar to klasifikāciju grozītajā Komisijas Lēmumā 2000/532/EK. Minētais grozītais lēmums būtu jāpārskata, lai tas atspoguļotu visu veidu bateriju ķīmisko sastāvu, tostarp pievienojot kodus litija jonu bateriju atkritumiem, nolūkā veicināt litija jonu bateriju atkritumu pienācīgu šķirošanu un ziņošanu par tiem. Ja šāda apstrāde vai reciklēšana notiek ārpus Savienības, tad, lai to varētu ieskaitīt reciklēšanas efektivitātes mērķrādītājā un citos mērķrādītājos, operatoram, kura vārdā tā tiek veikta, būtu jānosaka pienākums par to ziņot attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei un ar galamērķa valsts kompetentās iestādes dokumentāriem pierādījumiem apliecināt, ka apstrāde tiek veikta atbilstīgi nosacījumiem, kas ir līdzvērtīgi šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem, un atbilst attiecīgajām citos Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām vides un cilvēku veselības jomā. Lai noteiktu, kādām jābūt prasībām, lai apstrādi uzskatītu par līdzvērtīgu, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz detalizētiem noteikumiem, kas satur kritērijus līdzvērtīgo apstākļu novērtēšanai.

__________________

__________________

58 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1013/2006 (2006. gada 14. jūnijs) par atkritumu sūtījumiem (OV L 190, 12.7.2006., 1. lpp.).

58 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1013/2006 (2006. gada 14. jūnijs) par atkritumu sūtījumiem (OV L 190, 12.7.2006., 1. lpp.).

59 Komisijas Regula (EK) Nr. 1418/2007 (2007. gada 29. novembris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III vai IIIA pielikumā uzskaitītu dažu atkritumu eksportu reģenerācijai uz valstīm, uz kurām neattiecas ESAO Lēmums par atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli (OV L 316, 4.12.2007., 6. lpp.).

59 Komisijas Regula (EK) Nr. 1418/2007 (2007. gada 29. novembris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III vai IIIA pielikumā uzskaitītu dažu atkritumu eksportu reģenerācijai uz valstīm, uz kurām neattiecas ESAO Lēmums par atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli (OV L 316, 4.12.2007., 6. lpp.).

60 Komisijas Lēmums 2000/532/EK (2000. gada 3. maijs), ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (OV L 226, 6.9.2000., 3. lpp.).

60 Komisijas Lēmums 2000/532/EK (2000. gada 3. maijs), ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (OV L 226, 6.9.2000., 3. lpp.).

Grozījums Nr.  69

Regulas priekšlikums

87.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(87a) Ja bateriju atkritumus no Savienības eksportē sagatavošanai atkalizmantošanai, sagatavošanai pārprofilēšanai vai reciklēšanai, dalībvalstu kompetentajām iestādēm būtu efektīvi jāizmanto Regulas (EK) Nr. 1013/2006 50. panta 4. punktā paredzētās pilnvaras, lai pieprasītu dokumentārus pierādījumus, kas apliecina atbilstību šajā regulā noteiktajām prasībām. Dalībvalstu kompetentajām iestādēm būtu jāspēj sadarboties ar citiem attiecīgajiem dalībniekiem, piemēram, kompetentajām iestādēm galamērķa valstī, neatkarīgām trešo pušu verifikācijas struktūrām vai ražotāju atbildības organizācijām, kas izveidotas paplašinātas ražotāja atbildības shēmu ietvaros un var veikt fiziskas un citu veidu pārbaudes trešās valstīs esošās iekārtās.

Grozījums Nr.  70

Regulas priekšlikums

88. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(88) Rūpnieciskās baterijas un elektrotransportlīdzekļu baterijas, kas vairs nav piemērotas sākotnējam mērķim, kuram tās izgatavotas, var izmantot citam nolūkam kā stacionāras enerģiju uzkrājošās baterijas. Pašlaik sāk veidoties lietotu rūpniecisko un elektrotransportlīdzekļu bateriju otrreizējais tirgus, tāpēc, lai atbalstītu atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas praktisko realizēšanu, būtu jānosaka īpaši noteikumi, kas ļautu lietotas baterijas atbildīgi pārprofilēt, tajā pašā laikā ņemot vērā piesardzības principu un nodrošinot, ka tiešie lietotāji tās var droši izmantot. Būtu jānovērtē visu šādu lietotu bateriju veselības stāvoklis un pieejamā kapacitāte, lai pārliecinātos par to piemērotību lietošanai kādam citam, nevis sākotnējam nolūkam. Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus ar bateriju veselības stāvokļa novērtēšanu saistīto noteikumu īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras.

(88) Baterijas, kas vairs nav piemērotas sākotnējam mērķim, kuram tās izgatavotas, var izmantot citam nolūkam kā stacionāras enerģiju uzkrājošās baterijas. Pašlaik sāk veidoties lietotu bateriju otrreizējais tirgus, tāpēc, lai atbalstītu atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas praktisko realizēšanu, būtu jānosaka īpaši noteikumi, kas ļautu lietotas baterijas atbildīgi pārprofilēt, tajā pašā laikā ņemot vērā piesardzības principu un nodrošinot, ka tiešie lietotāji tās var droši izmantot. Būtu jānovērtē visu šādu lietotu bateriju veselības stāvoklis un pieejamā kapacitāte, lai pārliecinātos par to piemērotību lietošanai kādam citam, nevis sākotnējam nolūkam. Baterijas, par kurām tiek konstatēts, ka tās ir piemērotas izmantošanai citam, nevis tikai sākotnēji paredzētajam nolūkam, ideālā gadījumā būtu jāpārprofilē. Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus ar bateriju veselības stāvokļa novērtēšanu saistīto noteikumu īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras.

Grozījums Nr.  71

Regulas priekšlikums

89. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(89) Ražotājiem un izplatītājiem būtu aktīvi jāiesaistās tiešo lietotāju informēšanā par to, ka baterijas ir jāsavāc dalīti, ka ir pieejamas savākšanas shēmas un ka tiešajiem lietotājiem ir svarīga loma bateriju atkritumu videi nekaitīgā apsaimniekošanā. Visu tiešo lietotāju informēšanā un ziņošanā par baterijām būtu jāizmanto modernas informācijas tehnoloģijas. Informācija būtu jāsniedz vai nu ar klasiskiem paņēmieniem (vides reklāmas, plakāti, kampaņas sociālajos medijos), vai ar inovatīvākiem līdzekļiem (elektroniska piekļuve tīmekļa vietnēm, ko nodrošina baterijām piestiprināti QR kodi).

(89) Ražotājiem un izplatītājiem, tostarp tiešsaistes tirdzniecības vietām, būtu aktīvi jāiesaistās tiešo lietotāju informēšanā par to, ka baterijas ir jāsavāc dalīti, ka ir pieejamas savākšanas shēmas un ka tiešajiem lietotājiem ir svarīga loma bateriju atkritumu videi nekaitīgā apsaimniekošanā, jo īpaši norādot, kā drošākas un tīrākas atkritumu plūsmas varētu palīdzēt samazināt atkritumu eksportu uz trešām valstīm un veidot noslēgtus materiālu aprites lokus Savienībā. Visu tiešo lietotāju informēšanā un ziņošanā par baterijām būtu jāizmanto modernas informācijas tehnoloģijas. Informācija būtu jāsniedz pieejamā un saprotamā veidā vai nu ar klasiskiem paņēmieniem (vides reklāmas, plakāti, kampaņas sociālajos medijos), vai ar inovatīvākiem līdzekļiem (elektroniska piekļuve tīmekļa vietnēm, ko nodrošina baterijām piestiprināti QR kodi).

Grozījums Nr.  72

Regulas priekšlikums

90. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(90) Lai būtu iespējams pārliecināties, vai tiek pildīti bateriju savākšanas un apstrādes pienākumi un cik tie ir efektīvi, attiecīgajiem operatoriem ir par to jāziņo kompetentajām iestādēm. Bateriju ražotājiem un citiem atkritumu apsaimniekošanas operatoriem, kas baterijas savāc, būtu par katru kalendāro gadu jāziņo dati par pārdotajām baterijām un savāktajiem bateriju atkritumiem. Savukārt pienākums ziņot par apstrādi un reciklēšanu būtu jāuzliek attiecīgi atkritumu apsaimniekošanas operatoriem un reciklētājiem.

(90) Lai būtu iespējams pārliecināties, vai tiek pildīti bateriju savākšanas un apstrādes pienākumi un cik tie ir efektīvi, attiecīgajiem operatoriem ir par to jāziņo kompetentajām iestādēm. Bateriju ražotājiem un citiem atkritumu apsaimniekošanas operatoriem, kas baterijas savāc, būtu par katru kalendāro gadu jāziņo dati par pārdotajām baterijām un savāktajiem bateriju atkritumiem. Savukārt pienākums ziņot par apstrādi un reciklēšanu būtu jāuzliek attiecīgi atkritumu apsaimniekošanas operatoriem un reciklētājiem. Atkritumu apsaimniekošanas operatoriem, kas veic apstrādi saskaņā ar šo regulu, būtu jāpiemēro atlases procedūra, ko īsteno attiecīgo bateriju ražotāji vai ražotāju atbildības organizācijas, kas rīkojas to vārdā, atbilstīgi Direktīvas 2008/98/EK 8. un 8.a pantam.

Grozījums Nr.  73

Regulas priekšlikums

95. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(95) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/102062 paredz noteikumus par tirgus uzraudzību un Savienības tirgū ienākošo produktu kontroli. Lai nodrošinātu, ka produkti, uz kuriem attiecas brīva preču aprite Savienībā, atbilst prasībām, kuras nodrošina augstu aizsardzības līmeni tādām sabiedrības interesēm kā cilvēka veselība, drošums, vides un īpašuma aizsardzība, minētā regula būtu jāpiemēro šīs regulas darbības jomā ietilpstošajām baterijām. Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza arī Regula (ES) 2019/1020.

(95) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/102062 paredz noteikumus par tirgus uzraudzību un Savienības tirgū ienākošo produktu kontroli. Lai nodrošinātu, ka produkti, uz kuriem attiecas brīva preču aprite Savienībā, atbilst prasībām, kuras nodrošina augstu aizsardzības līmeni tādām sabiedrības interesēm kā cilvēka veselība, drošums, vides un īpašuma aizsardzība, minētā regula būtu jāpiemēro šīs regulas darbības jomā ietilpstošajām baterijām, tostarp tām, kuras ražotas ārpus Savienības un kuras tiek ievestas Savienības tirgū. Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza arī Regula (ES) 2019/1020.

__________________

__________________

62 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1020 (2019. gada 20. jūnijs) par tirgus uzraudzību un produktu atbilstību un ar ko groza Direktīvu 2004/42/EK un Regulas (EK) Nr. 765/2008 un (ES) Nr. 305/2011 (OV L 169, 25.6.2019., 1. lpp.).

62 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1020 (2019. gada 20. jūnijs) par tirgus uzraudzību un produktu atbilstību un ar ko groza Direktīvu 2004/42/EK un Regulas (EK) Nr. 765/2008 un (ES) Nr. 305/2011 (OV L 169, 25.6.2019., 1. lpp.).

Grozījums Nr.  74

 

Regulas priekšlikums

97. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(97) Būtu vajadzīga procedūra, saskaņā ar kuru ieinteresētās personas tiek informētas par pasākumiem, ko iecerēts veikt attiecībā uz baterijām, kas rada risku cilvēka veselībai, drošumam, īpašumam vai videi. Tai arī būtu jādod iespēja tirgus uzraudzības iestādēm sadarbībā ar attiecīgajiem ekonomikas operatoriem savlaicīgi rīkoties attiecībā uz šādām baterijām. Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras pieņemt aktus, lai noteiktu, vai pasākumi, ko dalībvalstis veic attiecībā uz neatbilstīgām baterijām, ir pamatoti.

(97) Būtu vajadzīga procedūra, saskaņā ar kuru ieinteresētās personas tiek informētas par pasākumiem, ko iecerēts veikt attiecībā uz baterijām, kas rada risku cilvēka veselībai, drošumam, īpašumam vai videi. Tai arī būtu jādod iespēja tirgus uzraudzības iestādēm sadarbībā ar attiecīgajiem ekonomikas operatoriem savlaicīgi rīkoties attiecībā uz šādām baterijām. Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras pieņemt aktus, lai ātri noteiktu, vai pasākumi, ko dalībvalstis veic attiecībā uz neatbilstīgām baterijām, ir pamatoti.

Grozījums Nr.  75

 

Regulas priekšlikums

98. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(98) Tirgus uzraudzības iestādēm vajadzētu būt tiesībām prasīt, lai ekonomikas operatori veic korektīvas darbības, ja ir konstatēts, ka vai nu baterija neatbilst šīs regulas prasībām, vai ekonomikas operators pārkāpj noteikumus par baterijas laišanu tirgū vai darīšanu pieejamu tirgū, vai par ilgtspēju, drošumu un marķēšanu, vai par piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi.

(98) Tirgus uzraudzības iestādēm vajadzētu būt tiesībām prasīt, lai ekonomikas operatori veic korektīvas darbības, ja ir konstatēts, ka vai nu baterija neatbilst šīs regulas prasībām, vai ekonomikas operators pārkāpj noteikumus par baterijas laišanu tirgū vai darīšanu pieejamu tirgū, vai par ilgtspēju, drošumu, marķēšanu un informāciju, vai par piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi.

Grozījums Nr.  76

Regulas priekšlikums

98.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(98a) Lai nodrošinātu bateriju efektīvu un konsekventu testēšanu visā Savienībā ar Regulu (ES) 2019/1020 izveidotās Savienības tirgus uzraudzības sistēmas ietvaros, kā arī sniegtu neatkarīgas tehniskas un zinātniskas konsultācijas to bateriju novērtēšanā, kuras rada risku, Komisijai būtu jāizraugās Savienības testēšanas iestāde. Turklāt atbilstība Savienības tiesiskajam regulējumam bateriju jomā, kurš izveidots ar šo regulu, būtu jāveicina arī dalībvalstu līmenī.

Grozījums Nr.  77

 

Regulas priekšlikums

98.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(98b) Preču brīvu apriti Savienībā bieži traucē valstu līmenī noteikti šķēršļi, kuri kavē iekšējā tirgus pilnīgu īstenošanu un samazina uzņēmumu, jo īpaši MVU, kas ir Savienības ekonomikas pamats, iespējas veikt uzņēmējdarbību un attīstīties. Tādēļ dalībvalstīm būtu pilnībā jāizmanto iespēja slēgt savstarpējus nolīgumus, lai varētu nodrošināt šķīrējtiesas procedūras nolūkā ātri atrisināt domstarpības saistībā ar piekļuvi bateriju iekšējam tirgum.

Grozījums Nr.  78

 

Regulas priekšlikums

99. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(99) Publiskais iepirkums ir sektors, kas var būtiski palīdzēt samazinātu cilvēka darbības ietekmi uz vidi un veicināt tirgus pārorientēšanu uz ilgtspējīgākiem produktiem. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/24/ES63 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014/25/ES definētās līgumslēdzējas iestādes un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014/25/ES64 definētie līgumslēdzēji, iepirkdami baterijas vai baterijas saturošus produktus, ņem vērā to ietekmi uz vidi, lai tādējādi veicinātu un stimulētu tīras un energoefektīvas mobilitātes un enerģijas uzkrāšanas tirgu un līdz ar to sekmētu Savienības vides, klimata un enerģētikas rīcībpolitikas mērķu sasniegšanu.

(99) Publiskais iepirkums ir sektors, kas var būtiski palīdzēt samazinātu cilvēka darbības ietekmi uz vidi un veicināt tirgus pārorientēšanu uz ilgtspējīgākiem produktiem. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/24/ES un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014/25/ES definētajām līgumslēdzējām iestādēm un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014/25/ES definētajiem līgumslēdzējiem, iepērkot baterijas vai baterijas saturošus produktus, būtu jāņem vērā to ietekme uz vidi un jānodrošina, ka ekonomikas operatori efektīvi ievēro prasības sociālajā un vides jomā, lai tādējādi veicinātu un stimulētu tīras un energoefektīvas mobilitātes un enerģijas uzkrāšanas tirgu un līdz ar to sekmētu Savienības vides, klimata un enerģētikas rīcībpolitikas mērķu sasniegšanu. Turklāt, uzlabojot MVU piekļuvi publiskajam iepirkumam bateriju tirgū un mudinot vairāk vietējo un Savienības ieinteresēto personu iesaistīties, būtiski tiktu veicināta arī minēto mērķu sasniegšana.

__________________

__________________

63 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.)

63 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.)

64 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/25/ES (2014. gada 26. februāris) par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK (OV L 94, 28.3.2014., 243. lpp.).

64 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/25/ES (2014. gada 26. februāris) par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK (OV L 94, 28.3.2014., 243. lpp.).

Grozījums Nr.  79

 

Regulas priekšlikums

105. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(105) Komisijai būtu jāpieņem tūlītēji piemērojami īstenošanas akti, ar ko nosaka, vai valsts pasākums saistībā ar atbilstīgu bateriju, kas rada risku, ir pamatots, pienācīgi pamatotos gadījumos, kas attiecas uz cilvēka veselības, drošuma, īpašuma vai vides aizsardzību, ja to prasa nenovēršami un steidzami iemesli.

(105) Komisijai būtu nekavējoties jāpieņem tūlītēji piemērojami īstenošanas akti, ar ko nosaka, vai valsts pasākums saistībā ar atbilstīgu bateriju, kas rada risku, ir pamatots, pienācīgi pamatotos gadījumos, kas attiecas uz cilvēka veselības, drošuma, īpašuma vai vides aizsardzību, ja to prasa nenovēršami un steidzami iemesli.

Grozījums Nr.  80

Regulas priekšlikums

106. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(106) Dalībvalstīm būtu jāparedz noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas pārkāpumiem, un jānodrošina, lai minētie noteikumi tiktu izpildīti. Paredzētajām sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

(106) Dalībvalstīm būtu jāparedz noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas pārkāpumiem, un jānodrošina, lai minētie noteikumi tiktu izpildīti. Paredzētajām sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, samērīgām un atturošām. Lai nodrošinātu saskaņotu izpildi visā Savienībā, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz saskaņotu kritēriju vai norādījumu izstrādi par sodiem un privātpersonām nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu.

Grozījums Nr.  81

Regulas priekšlikums

109.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(109a) Ir svarīgi, lai, īstenojot šo regulu, tiktu ņemta vērā ietekme uz vidi, sociālo jomu un ekonomiku. Turklāt, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, ir svarīgi, lai, īstenojot šo regulu, vienlīdz tiktu ņemtas vērā visas attiecīgās pieejamās tehnoloģijas, ar nosacījumu, ka minētās tehnoloģijas nodrošina bateriju pilnīgu atbilsmi visām attiecīgajām šajā regulā noteiktajām prasībām. Turklāt nebūtu jāuzliek pārmērīgs administratīvais slogs ekonomikas operatoriem, jo īpaši MVU.

Grozījums Nr.  82

Regulas priekšlikums

110. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(110) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, nodrošināt iekšējā tirgus darbību, vienlaikus nodrošinot, ka tirgū laistās baterijas atbilst prasībām, kas paredz cilvēka veselības, drošuma, īpašuma un vides aizsardzību augstā līmenī, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet minēto mērķi nepieciešamās saskaņotības dēļ var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu, šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai,

(110) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, nodrošināt iekšējā tirgus darbību un to, ka tirgū laistās baterijas, kā arī ar bateriju atkritumiem saistītās darbības, atbilst prasībām, kas paredz cilvēka veselības, drošuma, īpašuma un vides aizsardzību augstā līmenī, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet minēto mērķi nepieciešamās saskaņotības dēļ var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu, šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai,

Grozījums Nr.  83

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ar šo regulu nosaka prasības par ilgtspēju, drošumu, marķēšanu un informāciju, kas jāizpilda, lai būtu iespējams laist tirgū vai ekspluatācijā baterijas, kā arī prasības par bateriju atkritumu savākšanu, apstrādi un reciklēšanu.

1. Ar šo regulu nosaka prasības attiecībā uz vidisko, ekonomisko un sociālo ilgtspēju, drošumu, marķēšanu un informāciju, kuras ir jāizpilda, lai būtu iespējams laist tirgū vai ekspluatācijā baterijas.

Grozījums Nr.  84

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Turklāt ar šo regulu nosaka pasākumus, ar kuriem aizsargāt vidi un cilvēku veselību, novēršot un samazinot bateriju atkritumu rašanos un šādu bateriju ražošanas un apsaimniekošanas negatīvo ietekmi, kā arī samazinot resursu izmantošanas vispārējo ietekmi un veicinot šādas izmantošanas efektivitāti.

Grozījums Nr.  85

 

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šī regula attiecas uz visām baterijām, proti, pārnēsājamām baterijām, motorizēto transportlīdzekļu baterijām, elektrotransportlīdzekļu baterijām un rūpnieciskajām baterijām neatkarīgi no to formas, tilpuma, masas, konstrukcijas, materiālu sastāva, izmantošanas vai mērķa. Tā attiecas arī uz citos produktos iestrādātām vai tiem pievienotām baterijām.

2. Šī regula attiecas uz visām baterijām, proti, pārnēsājamām baterijām, vieglo pārvietošanās līdzekļu baterijām, motorizēto transportlīdzekļu baterijām, elektrotransportlīdzekļu baterijām un rūpnieciskajām baterijām neatkarīgi no to formas, tilpuma, masas, konstrukcijas, materiālu sastāva, izmantošanas vai mērķa. Tā attiecas arī uz citos produktos iestrādātām vai tiem pievienotām baterijām.

Grozījums Nr.  86

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) aprīkojumā, kas īpaši paredzēts kodoliekārtu drošībai, kā noteikts Padomes Direktīvas 2009/71/Euratom1a 3. pantā;

 

__________________

 

1a Padomes Direktīva 2009/71/Euratom (2009. gada 25. jūnijs), ar ko izveido Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības pamatstruktūru (OV L 172, 2.7.2009., 18. lpp.).

Grozījums Nr.  87

 

Regulas priekšlikums

1. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Izņemot VII nodaļu, šī regula neattiecas uz baterijām, attiecībā uz kurām ražotājs var pierādīt, ka tās ražotas pirms šīs regulas stāšanās spēkā.

Grozījums Nr.  88

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) “baterija”, arī “akumulators” ir tiešā ķīmiskas enerģijas pārveidē ģenerētas elektriskās enerģijas avots, kas sastāv no viena vai vairākiem atkārtoti neuzlādējamiem vai atkārtoti uzlādējamiem baterijas elementiem vai elementu grupām;

(1) “baterija”, arī “akumulators” ir tiešā ķīmiskas enerģijas pārveidē ģenerētas elektriskās enerģijas avots, kas sastāv no viena vai vairākiem atkārtoti neuzlādējamiem vai atkārtoti uzlādējamiem baterijas elementiem vai elementu grupām, piemēram, bateriju paketēm un bateriju moduļiem;

Grozījums Nr.  89

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) “baterija ar iekšēju uzkrājēju”, arī "akumulators ar iekšēju uzkrājēju" ir baterija, kam nav nekādu ārēju enerģijas uzkrāšanas pierīču;

svītrots

Grozījums Nr.  90

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7. punkts – 3. ievilkums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 kura nav paredzēta rūpnieciskiem mērķiem; un

 kura nav paredzēta vienīgi rūpnieciskiem lietojumiem; un

Grozījums Nr.  91

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7. punkts – 4. ievilkums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 kura nav ne elektrotransportlīdzekļa baterija, ne motorizēto transportlīdzekļu baterija;

 kura nav ne vieglā pārvietošanās līdzekļa baterija, ne elektrotransportlīdzekļa baterija, ne motorizēto transportlīdzekļu baterija;

Grozījums Nr.  92

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 8. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) “vispārlietojamas pārnēsājamas baterijas”, arī “vispārlietojami pārnēsājami akumulatori” ir pārnēsājamas šādu plaši izmantotu tipu baterijas: 4,5 V (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 V (PP3);

(8) “vispārlietojamas pārnēsājamas baterijas”, arī “vispārlietojami pārnēsājami akumulatori” ir pārnēsājamas šādu plaši izmantotu tipu baterijas: 4,5 V (3R12), podziņelements D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 V (PP3);

Grozījums Nr.  93

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 9. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) “vieglais pārvietošanās līdzeklis” ir ritošais transportlīdzeklis ar elektrisko motoru ar jaudu, kas mazāka par 750 W, uz kura, transportlīdzeklim pārvietojoties, braucēji sēž un kuru var darbināt vai nu tikai elektromotors, vai elektromotors kombinācijā ar cilvēka spēku;

(9) “vieglā pārvietošanās līdzekļa baterija”, arī “vieglā pārvietošanās līdzekļa akumulators” ir jebkura tāda transportlīdzekļa baterija, kuru var darbināt vai nu tikai elektromotors, vai elektromotors kombinācijā ar cilvēka spēku, tostarp tāda apstiprināta tipa transportlīdzekļa baterija, kurš ietilpst kādā no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 168/20131a noteiktajām transportlīdzekļu kategorijām un kura masa ir līdz 25 kg;

 

____________

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 168/2013 (2013. gada 15. janvāris) par divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (OV L 60, 2.3.2013., 52. lpp.)

Grozījums Nr.  94

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 10. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) “motorizēta transportlīdzekļa baterija”, arī “motorizēta transportlīdzekļa akumulators” ir baterija, ko izmanto tikai tam, lai darbinātu motorizēta transportlīdzekļa starteri, apgaismes shēmu vai aizdedzi;

(10) “motorizēta transportlīdzekļa baterija”, arī “motorizēta transportlīdzekļa akumulators” ir baterija, ko galvenokārt izmanto tam, lai darbinātu motorizēta transportlīdzekļa un autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas starteri, apgaismes shēmu vai aizdedzi, vai arī citas atbalsta funkcijas;

Grozījums Nr.  95

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 11. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) “rūpnieciskā baterija”, arī “rūpnieciskais akumulators” ir jebkura baterija, kas paredzēta rūpnieciskai izmantošanai, un jebkura cita baterija, izņemot pārnēsājamas baterijas, elektrotransportlīdzekļu baterijas un motorizēto transportlīdzekļu baterijas;

(11) “rūpnieciskā baterija”, arī “rūpnieciskais akumulators” ir jebkura baterija, kas paredzēta vienīgi rūpnieciskai izmantošanai, un jebkura cita baterija, tostarp stacionāru enerģiju uzkrājošo sistēmu baterijas, izņemot pārnēsājamas baterijas, vieglo pārvietošanās līdzekļu baterijas, elektrotransportlīdzekļu baterijas un motorizēto transportlīdzekļu baterijas;

Grozījums Nr.  96

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 12. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) “elektrotransportlīdzekļa baterija”, arī “elektrotransportlīdzekļa akumulators” ir jebkura baterija, kas īpaši paredzēta, lai nodrošinātu ceļu hibrīdtransportlīdzekļu un elektrotransportlīdzekļu vilci;

(12) “elektrotransportlīdzekļa baterija”, arī “elektrotransportlīdzekļa akumulators” ir jebkura baterija, kas īpaši paredzēta, lai nodrošinātu enerģiju Regulā (ES) Nr. 168/2013 noteiktās L kategorijas transportlīdzekļa ar masu virs 25 kg vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/8581a noteiktās M, N vai O kategorijas transportlīdzekļa vilcei;

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/858 (2018. gada 30. maijs) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr. 595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK (OV L 151, 14.6.2018., 1. lpp.).

Grozījums Nr.  97

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 13. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) “stacionāra enerģiju uzkrājošo bateriju sistēma”, arī “stacionāra enerģiju uzkrājošo akumulatoru sistēma” ir atkārtoti uzlādējama rūpnieciska baterija ar iekšējo uzkrājēju, kas ir īpaši paredzēta elektroenerģijas uzkrāšanai un pievadīšanai elektrotīklā, neatkarīgi no tā, kur un kas šo bateriju izmanto;

(13) “stacionāras enerģiju uzkrājošas sistēmas baterija”, arī “stacionāras enerģiju uzkrājošas sistēmas akumulators” ir atkārtoti uzlādējama rūpnieciska baterija, kas ir īpaši paredzēta elektroenerģijas uzkrāšanai un pievadīšanai elektrotīklā, ja baterija ir pievienota tīklam, neatkarīgi no tā, kur un kas šo bateriju izmanto;

Grozījums Nr.  98

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 21. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21) “QR kods” ir matricas svītrkods, kas nodrošina saiti uz informāciju par baterijas modeli;

(21) “QR kods” ir matricas kods mašīnlasāmā formātā, kas nodrošina saiti uz informāciju, kā noteikts šajā regulā;

Grozījums Nr.  99

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 22. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22) “baterijas pārvaldības sistēma”, arī “akumulatora pārvaldības sistēma” ir elektroniska ierīce, kas kontrolē vai pārvalda baterijas elektriskās un termiskās funkcijas, kas pārvalda un glabā datus par VI pielikumā uzskaitītajiem parametriem, pēc kuriem nosaka bateriju veselības stāvokli un paredzamo darbmūžu, un kas komunicē ar transportlīdzekli vai ierīci, kurā baterija ir iestrādāta;

(22) “baterijas pārvaldības sistēma”, arī “akumulatora pārvaldības sistēma” ir elektroniska ierīce, kas kontrolē vai pārvalda baterijas elektriskās un termiskās funkcijas, lai ietekmētu baterijas drošību, sniegumu un ekspluatācijas darbmūžu, kas pārvalda un glabā datus par VI pielikumā uzskaitītajiem parametriem, pēc kuriem nosaka bateriju veselības stāvokli un paredzamo darbmūžu, un kas komunicē ar transportlīdzekli vai ierīci, kurā baterija ir iestrādāta;

Grozījums Nr.  100

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 26.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(26a) “sagatavošana pārprofilēšanai” ir jebkura operācija, kuras rezultātā baterijas daļas vai visa baterija tiek sagatavota, lai to varētu izmantot citām nolūkam vai lietojumam nekā tas, kuram baterija sākotnēji bija paredzēta;

Grozījums Nr.  101

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 26.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(26b) “pārražošana” ir jebkura lietotu bateriju pakešu, bateriju moduļu un/vai bateriju elementu demontāžas, atjaunošanas un elementu aizstāšanas operācija, ko veic, lai atjaunotu baterijas sniegumu un kvalitāti līmenī, kas ir līdzvērtīgs sākotnējās baterijas snieguma un kvalitātes līmenim;

Grozījums Nr.  102

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 38. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(38) “ražotāju atbildības organizācija” ir juridiska persona, kas vairāku ražotāju vārdā finansiāli vai operacionāli organizē paplašinātas ražotāju atbildības pienākumu izpildi;

(38) “ražotāju atbildības organizācija” ir juridiska persona, kas vairāku ražotāju vārdā finansiāli vai finansiāli un operacionāli organizē paplašinātas ražotāju atbildības pienākumu izpildi;

Grozījums Nr.  103

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 39. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(39) “baterijas atkritums”, arī “akumulatora atkritums” ir jebkura baterija, kas ir atkritums Direktīvas 2008/98/EK 3. panta 1. punkta nozīmē;

(39) “baterijas atkritums”, arī “akumulatora atkritums” ir jebkura baterija vai baterijas elements, kas ietilpst atkritumu definīcijā Direktīvas 2008/98/EK 3. panta 1. punkta nozīmē;

Grozījums Nr.  104

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 40. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(40) “atkalizmantošana” ir baterijas pilnīga vai daļēja tieša atkalizmantošana tiem mērķiem, kam baterija sākotnēji paredzēta;

(40) “atkalizmantošana” ir baterijas, kas nav atkritums, pilnīga vai daļēja tieša atkalizmantošana tiem pašiem mērķiem, kam baterija bija paredzēta;

Grozījums Nr.  105

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 41. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(41) “bīstama viela” ir jebkura viela, kas atbilst kritērijiem, pēc kuriem vielu klasificē jebkurā no tālāk minētajām bīstamības klasēm vai kategorijām, kas uzskaitītas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/200867 I pielikumā:

(41) “bīstama viela” ir jebkura viela, kas atbilst kritērijiem, pēc kuriem vielu klasificē jebkurā no bīstamības klasēm vai kategorijām, kas uzskaitītas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/200867 I pielikumā:

__________________

__________________

67 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

67 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

Grozījums Nr.  106

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 41. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) līdz 2.4. bīstamības klase, 2.6. un 2.7. bīstamības klase, 2.8. bīstamības klases A un B tips, 2.9., 2.10., 2.12., 2.13. bīstamības klases 1. un 2. kategorija, 2.14. bīstamības klases 1. un 2. kategorija, 2.15. bīstamības klases A līdz F tips;

svītrots

Grozījums Nr.  107

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 41. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) līdz 3.6. bīstamības klase, 3.7. bīstamības klase ar kaitīgu ietekmi uz seksuālo funkciju un auglību vai attīstību, 3.8. bīstamības klase ar ietekmi, kas nav narkotiska ietekme, 3.9. un 3.10. bīstamības klase;

svītrots

Grozījums Nr.  108

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 41. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) bīstamības klase;

svītrots

Grozījums Nr.  109

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 41. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) bīstamības klase;

svītrots

Grozījums Nr.  110

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 36. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(36) “piegādes ķēdes pienācīga pārbaude” ir pienākumi, kas uzlikti ekonomikas operatoram, kurš laiž tirgū atkārtoti uzlādējamu rūpniecisko bateriju vai elektrotransportlīdzekļa bateriju, un kas saistīti ar tā pārvaldības sistēmām, riska pārvaldību, trešo personu īstenotu verifikāciju, kuru veic paziņotās struktūras, un informācijas izpaušanu nolūkā identificēt un novērst faktiskus un potenciālus riskus, kuri saistīti ar bateriju izgatavošanai nepieciešamo izejmateriālu sagādi, pārstrādi un tirdzniecību;

(36) “bateriju vērtības ķēdes pienācīga pārbaude” ir pienākumi, kas uzlikti ekonomikas operatoram, kurš laiž tirgū bateriju, attiecībā uz sociālā un vidiskā riska kategorijām un kas ir saistīti ar tā pārvaldības sistēmām, riska pārvaldību, trešo personu īstenotu verifikāciju, kuru veic paziņotās struktūras, un informācijas izpaušanu nolūkā identificēt, novērst un risināt faktiskus un potenciālus riskus, kuri saistīti ar bateriju izgatavošanai un bateriju atkritumu pārstrādei nepieciešamo izejmateriālu, ķīmisko vielu un sekundāro izejmateriālu sagādi, pārstrādi un tirdzniecību, kā arī ar tā ražošanas darbībām un citām saistītām darījuma attiecībām;

Grozījums Nr.  111

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 36.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(36a) “darījuma attiecības” ir uzņēmuma attiecības ar tā meitasuzņēmumiem un komercpartneriem visā tā vērtības ķēdē, tostarp piegādātājiem un apakšuzņēmējiem, un ir tieši saistītas ar uzņēmuma saimniecisko darbību, produktiem vai pakalpojumiem;

Grozījums Nr.  112

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 36.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(36b) “augsta riska zonas” ir teritorijas, kurās pārvaldības un drošības līmenis ir vājš vai neesošs, piemēram, nefunkcionējošas valstis, vai kurās notiek plaši un sistemātiski starptautisko tiesību pārkāpumi, tostarp cilvēktiesību pārkāpumi;

Grozījums Nr.  113

 

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis ne ar kādiem ieganstiem, kas saistīti ar šīs regulas aptverto bateriju un bateriju atkritumu ilgtspējas, drošuma, marķēšanas un informācijas prasībām, neaizliedz, neierobežo un neaizkavē šai regulai atbilstošas baterijas darīt pieejamas tirgū vai laist ekspluatācijā.

1. Dalībvalstis ne ar kādiem ieganstiem, kas saistīti ar šīs regulas aptverto bateriju un bateriju atkritumu sociālās un vidiskās ilgtspējas, drošuma, marķēšanas un informācijas prasībām, neaizliedz, neierobežo un neaizkavē šai regulai atbilstošas baterijas darīt pieejamas tirgū vai laist ekspluatācijā.

Grozījums Nr.  114

 

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis nekavē izstādīt šai regulai neatbilstošas baterijas gadatirgos, izstādēs, demonstrējumos vai līdzīgos pasākumos, ar nosacījumu, ka labi redzama zīme skaidri norāda uz to, ka šīs baterijas neatbilst šīs regulas prasībām un nav paredzētas pārdošanai līdz laikam, kad šāda atbilstība būs nodrošināta.

2. Dalībvalstis nekavē izstādīt šai regulai neatbilstošas baterijas gadatirgos, izstādēs, demonstrējumos vai līdzīgos pasākumos, ar nosacījumu, ka labi redzama zīme skaidri norāda uz to, ka šīs baterijas neatbilst šīs regulas prasībām, nav paredzētas pārdošanai un nevar būt pieejamas tirgū līdz laikam, kad šāda atbilstība būs nodrošināta. Demonstrējumu laikā attiecīgais uzņēmējs veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu cilvēku drošību.

Grozījums Nr.  115

 

Regulas priekšlikums

4. pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Baterijām izvirzītās ilgtspējas, drošuma, marķēšanas un informācijas prasības

Baterijām izvirzītās ilgtspējas, drošuma, marķēšanas, informācijas un pienācīgas pārbaudes prasības

Grozījums Nr.  116

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) šīs regulas 39. pantā izklāstītajām pienācīgas pārbaudes prasībām.

Grozījums Nr.  117

Regulas priekšlikums

4. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Elektrotransportlīdzekļu baterijām un motorizēto transportlīdzekļu baterijām, kas laistas tirgū bojātu bateriju aizstāšanai, piemēro tādas pašas prasības kā aizstātajām baterijām saskaņā ar principu “remontēts kā jauns”.

Pamatojums

Arī uz elektrotransportlīdzekļu baterijām un motorizēto transportlīdzekļu baterijām (piemēram, LiFePO baterijas) attiecas transportlīdzekļa tipa apstiprinājums. Šādu bateriju izmaiņas, kas ietekmē tipa apstiprinājumu, ir jāpaziņo tipa apstiprinātājai iestādei un ir jāpieprasa attiecīgā transportlīdzekļa modeļa jauns tipa apstiprinājums. Lai pēc iespējas ierobežotu veicamās darbības, jābūt iespējai piemērot principu “remontēts kā jauns”. Turklāt, lai ievērotu tiesību aktos paredzēto pienākumu nodrošināt klientam rezerves daļas līdz 10 (vai vairāk) gadiem pēc ražošanas beigām, ir steidzami jāpanāk principa “remontēts kā jauns” piemērošana.

Grozījums Nr.  118

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Attiecībā uz jebkādiem II un III nodaļā neapskatītiem aspektiem baterijas neapdraud cilvēka veselību, drošumu, īpašumu vai vidi.

2. Attiecībā uz jebkādiem II un III nodaļā un 39. pantā neapskatītiem aspektiem baterijas neapdraud cilvēka veselību, drošumu, īpašumu vai vidi.

Grozījums Nr.  119

 

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Katra dalībvalsts no šā punkta pirmajā daļā minētajām kompetentajām iestādēm arī izraugās vienu kontaktpunktu saziņai ar Komisiju saskaņā ar 3. punktu.

Grozījums Nr.  120

 

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Dalībvalstis saskaņā ar 1. punktu iecelto kompetento iestāžu nosaukumus un adreses Komisijai paziņo līdz [trīs mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas]. Dalībvalstis par visām šo kompetento iestāžu nosaukuma vai adreses izmaiņām bez liekas kavēšanās informē Komisiju.

3. Dalībvalstis saskaņā ar 1. punktu ieceltā kontaktpunkta nosaukumu un adresi Komisijai paziņo līdz [trīs mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas]. Dalībvalstis par visām kontaktpunktu nosaukuma vai adreses izmaiņām bez liekas kavēšanās informē Komisiju.

Grozījums Nr.  121

Regulas priekšlikums

6. pants – 5.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Sešu mēnešu laikā pēc jebkādu grozījumu izdarīšanas Regulā (EK) Nr. 1907/2006 vai pēc tam, kad stājušies spēkā turpmākie Savienības tiesību akti par bīstamu vielu un ķīmisko vielu ilgtspējas kritērijiem, Komisija novērtē, vai šāds grozījums vai turpmākie Savienības tiesību akti prasa grozīt šo pantu vai šīs regulas I pielikumu, vai arī abus, un attiecīgā gadījumā pieņem deleģēto aktu saskaņā ar šīs regulas 73. pantu, lai attiecīgi grozītu minētos noteikumus.

Grozījums Nr.  122

Regulas priekšlikums

6. pants – 5.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.b Komisija līdz 2025. gada 31. decembrim ar Eiropas Ķimikāliju aģentūras palīdzību sistemātiski novērtē bīstamās vielas baterijās, lai noteiktu potenciālo risku cilvēku veselībai vai videi. Veicot šo novērtējumu, tiek ņemts vērā apmērs, kādā bīstamās vielas izmantošana ir svarīga veselības vai drošuma ziņā vai ir kritiski svarīga sabiedrības funkcionēšanai, kā arī tas, vai ir pieejamas vides un veselības ziņā piemērotas alternatīvas. Tālab Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei un apsver, vai neveikt piemērotus pasākumus, tostarp vai nepieņemt otrajā daļā noteiktos deleģētos aktus.

Pamatojums

Ierobežojumi attiecībā uz vielām būtu jāpielāgo ķimikāliju stratēģijai, jo īpaši būtiski svarīgu lietojumu jēdzienam.

Grozījums Nr.  123

Regulas priekšlikums

7. pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Elektrotransportlīdzekļu bateriju un atkārtoti uzlādējamu rūpniecisko bateriju oglekļa pēda

Elektrotransportlīdzekļu bateriju, vieglo pārvietošanās līdzekļu bateriju un rūpniecisko bateriju oglekļa pēda

Grozījums Nr.  124

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Elektrotransportlīdzekļu baterijām un atkārtoti uzlādējamām rūpnieciskām baterijām ar iekšējo uzkrājēju un kapacitāti virs 2 kWh pievieno tehnisko dokumentāciju, kurā par katru baterijas modeli un katrā ražotnē saražoto partiju ir sniegta oglekļa pēdas deklarācija, kas sagatavota saskaņā ar otrajā daļā minēto deleģēto aktu un satur vismaz šādu informāciju:

1. Elektrotransportlīdzekļu baterijām, vieglo pārvietošanās līdzekļu baterijām un rūpnieciskām baterijām pievieno tehnisko dokumentāciju, kurā par katru baterijas modeli un katru ražotni ir sniegta oglekļa pēdas deklarācija, kas sagatavota saskaņā ar otrajā daļā minēto deleģēto aktu un satur vismaz šādu informāciju:

Grozījums Nr.  125

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca) informācija par izmantotajiem izejmateriāliem, tostarp atjaunojamo izejmateriālu daļu tajos;

Grozījums Nr.  126

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) baterijas kopējā oglekļa pēda, ko aprēķina oglekļa dioksīda ekvivalenta kilogramos;

(d) baterijas kopējā oglekļa pēda, ko aprēķina oglekļa dioksīda ekvivalenta kilogramos, un baterijas oglekļa pēda, ko aprēķina kā oglekļa dioksīda ekvivalenta kilogramos uz vienu kWh no kopējās enerģijas, ko baterijas sistēma nodrošinās paredzētajā kalpošanas laikā;

Grozījums Nr.  127

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā punkta pirmās daļas prasību par oglekļa pēdas deklarēšanu elektrotransportlīdzekļu baterijām un atkārtoti uzlādējamām rūpnieciskām baterijām piemēro no 2024. gada 1. jūlija.

Šā punkta pirmās daļas prasību par oglekļa pēdas deklarēšanu elektrotransportlīdzekļu baterijām, vieglo pārvietošanās līdzekļu baterijām un rūpnieciskām baterijām piemēro no 2024. gada 1. jūlija.

Grozījums Nr.  128

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 3. daļa – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ne vēlāk kā 2023. gada 1. jūlijā pieņem:

Komisija ne vēlāk kā 2023. gada 1. janvārī pieņem:

Grozījums Nr.  129

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 3. daļa – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) deleģēto aktu saskaņā ar 73. pantu, ar ko šo regulu papildina, nosakot metodiku d) apakšpunktā minētās baterijas kopējās oglekļa pēdas aprēķināšanai saskaņā ar II pielikumā izklāstītajiem aprēķina pamatelementiem;

(a) deleģēto aktu saskaņā ar 73. pantu, ar ko šo regulu papildina, nosakot metodiku d) apakšpunktā minētās baterijas oglekļa pēdas aprēķināšanai un verifikācijai saskaņā ar II pielikumā izklāstītajiem aprēķina pamatelementiem;

Grozījums Nr.  130

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 4. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 73. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem groza šā punkta pirmajā daļā izklāstītās informācijas prasības.

Komisija, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību, ir pilnvarota saskaņā ar 73. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem groza šā punkta pirmajā daļā izklāstītās informācijas prasības.

Grozījums Nr.  131

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Elektrotransportlīdzekļu baterijām un atkārtoti uzlādējamām rūpnieciskām baterijām ar iekšējo uzkrājēju un kapacitāti virs 2 kWh ir skaidri saredzams, skaidri salasāms un neizdzēšams marķējums, kas norāda, kādai oglekļa pēdas snieguma klasei konkrētā baterija atbilst.

Elektrotransportlīdzekļu baterijām, vieglo pārvietošanās līdzekļu baterijām un rūpnieciskām baterijām ir skaidri saredzams, skaidri salasāms un neizdzēšams marķējums, kas norāda, kādai 1. punkta d) apakšpunktā minētās baterijas oglekļa pēdai un oglekļa pēdas snieguma klasei konkrētā baterija atbilst.

Grozījums Nr.  132

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā punkta pirmās daļas prasības par oglekļa pēdas snieguma klases deklarēšanu elektrotransportlīdzekļu baterijām un atkārtoti uzlādējamām rūpnieciskām baterijām piemēro no 2026. gada 1. janvāra.

Šā punkta pirmās daļas prasības par oglekļa pēdas snieguma klases deklarēšanu elektrotransportlīdzekļu baterijām, vieglo pārvietošanās līdzekļu baterijām un rūpnieciskām baterijām piemēro no 2025. gada jūlija.

Grozījums Nr.  133

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – 4. daļa – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ne vēlāk kā 2024. gada 31decembrī pieņem:

Komisija ne vēlāk kā 2024. gada 1janvārī pieņem:

Grozījums Nr.  134

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Elektrotransportlīdzekļu baterijām un atkārtoti uzlādējamām rūpnieciskām baterijām ar iekšējo uzkrājēju un kapacitāti virs 2 kWh pievieno tehnisko dokumentāciju, kurā par katru baterijas modeli un katrā ražotnē saražoto partiju ir pierādīts, ka deklarētā aprites cikla oglekļa pēdas vērtība nesasniedz maksimālo slieksni, kas noteikts ar deleģēto aktu, kuru Komisija pieņēmusi saskaņā ar šā punkta trešo daļu.

Elektrotransportlīdzekļu baterijām, vieglo pārvietošanās līdzekļu baterijām un rūpnieciskām baterijām ar nominālo enerģijas līmeni virs 2 kWh pievieno tehnisko dokumentāciju, kurā par katru baterijas modeli katrā ražotnē ir pierādīts, ka deklarētā aprites cikla oglekļa pēdas vērtība nesasniedz maksimālo slieksni, kas noteikts ar deleģēto aktu, kuru Komisija pieņēmusi saskaņā ar šā punkta trešo daļu.

Grozījums Nr.  135

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā punkta pirmās daļas prasības par aprites cikla oglekļa pēdas maksimālo slieksni elektrotransportlīdzekļu baterijām un atkārtoti uzlādējamām rūpnieciskām baterijām piemēro no 2027. gada 1. jūlija.

Šā punkta pirmās daļas prasības par aprites cikla oglekļa pēdas maksimālo slieksni elektrotransportlīdzekļu baterijām, vieglo pārvietošanās līdzekļu baterijām un rūpnieciskām baterijām ar nominālo enerģijas līmeni virs 2 kWh piemēro no 2027. gada 1. janvāra.

Grozījums Nr.  136

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ne vēlāk kā 2026. gada 1. jūlijā pieņem deleģēto aktu saskaņā ar 73. pantu, ar ko šo regulu papildina, nosakot šā punkta pirmajā daļā minēto aprites cikla oglekļa pēdas maksimālo slieksni. Sagatavojot minēto deleģēto aktu, Komisija ņem vērā relevantos pamatelementus, kas izklāstīti II pielikumā.

Komisija ne vēlāk kā 2025. gada 1. jūlijā pieņem deleģēto aktu saskaņā ar 73. pantu, ar ko šo regulu papildina, nosakot šā punkta pirmajā daļā minēto aprites cikla oglekļa pēdas maksimālo slieksni. Sagatavojot minēto deleģēto aktu, Komisija ņem vērā relevantos pamatelementus, kas izklāstīti II pielikumā.

Grozījums Nr.  137

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts – 4. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aprites cikla oglekļa pēdas maksimālā sliekšņa ieviešana nepieciešamības gadījumā var ierosināt 2. punktā minēto bateriju oglekļa pēdas snieguma klašu pārklasificēšanu.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 73. pantu, lai grozītu pirmajā daļā minēto aprites cikla oglekļa pēdas maksimālo slieksni, pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem datiem, kas paziņoti saskaņā ar 1. punktu. Aprites cikla oglekļa pēdas maksimālā sliekšņa ieviešana nepieciešamības gadījumā var ierosināt 2. punktā minēto bateriju oglekļa pēdas snieguma klašu pārklasificēšanu.

Grozījums Nr.  138

Regulas priekšlikums

7. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Līdz 2025. gada 31. decembrim Komisija izvērtē, vai ir iespējams šā panta prasības attiecināt arī uz pārnēsājamām baterijām un prasību, kas saistīta ar 3. punktu, attiecināt arī uz elektrotransportlīdzekļu baterijām, vieglo transportlīdzekļu baterijām un rūpnieciskām baterijām ar nominālo enerģijas līmeni zem 2 kWh. Tālab Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei un apsver, vai neveikt piemērotus pasākumus, tostarp vai nepieņemt leģislatīvu aktu priekšlikumus.

Grozījums Nr.  139

Regulas priekšlikums

8. pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Reciklētais saturs rūpnieciskajās baterijās, elektrotransportlīdzekļu baterijās un motorizēto transportlīdzekļu baterijās

Reciklētais saturs pārnēsājamās baterijās, vieglo pārvietošanās līdzekļu baterijās, rūpnieciskajās baterijās, elektrotransportlīdzekļu baterijās un motorizēto transportlīdzekļu baterijās

Grozījums Nr.  140

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

No 2027. gada 1. janvāra rūpnieciskajām baterijām, elektrotransportlīdzekļu baterijām un motorizēto transportlīdzekļu baterijām ar iekšējo uzkrājēju un kapacitāti virs 2 kWh, kuru aktīvais materiāls satur kobaltu, svinu, litiju vai niķeli, pievieno tehnisko dokumentāciju, kurā par katru baterijas modeli un katru ražotnes partiju sniegta informācija, kāds daudzums aktīvajā materiālā esošā kobalta, svina, litija vai niķeļa ir atgūts no atkritumiem.

No 2025. gada 1. jūlija pārnēsājamām baterijām, izņemot vispārlietojamas pārnēsājamās baterijas, vieglo pārvietošanās līdzekļu baterijām, rūpnieciskajām baterijām, elektrotransportlīdzekļu baterijām un motorizēto transportlīdzekļu baterijām, kuru aktīvais materiāls satur kobaltu, svinu, litiju vai niķeli, pievieno tehnisko dokumentāciju, kurā par katru baterijas modeli katrā ražotnē sniegta informācija, kāds daudzums aktīvajā materiālā esošā kobalta, svina, litija vai niķeļa ir atgūts no atkritumiem.

Grozījums Nr.  141

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Līdz 2025. gada 31. decembrim Komisija pieņem īstenošanas aktu, kurā nosaka metodiku, kā aprēķināt un verificēt, kāds daudzums šā punkta pirmajā daļā minēto bateriju aktīvajā materiālā esošā kobalta, svina, litija vai niķeļa ir atgūts no atkritumiem, un tehniskās dokumentācijas formātu. Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 74. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Līdz 2023. gada 31. decembrim Komisija pieņem:

 

(a) deleģēto aktu saskaņā ar 73. pantu, ar kuru šo regulu papildina un kurā nosaka metodiku, kā aprēķināt un verificēt, kāds daudzums šā punkta pirmajā daļā minēto bateriju aktīvajā materiālā esošā kobalta, svina, litija vai niķeļa ir atgūts no atkritumiem;

 

(b) īstenošanas aktu, kurā nosaka atgūto materiālu deklarācijas formātu un tehnisko dokumentāciju. Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 74. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.  142

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. No 2030. gada 1. janvāra rūpnieciskajām baterijām, elektrotransportlīdzekļu baterijām un motorizēto transportlīdzekļu baterijām ar iekšējo uzkrājēju un kapacitāti virs 2 kWh, kuru aktīvais materiāls satur kobaltu, svinu, litiju vai niķeli, pievieno tehnisko dokumentāciju, kurā par katru baterijas modeli un katru ražotnes partiju pierādīts, ka šo bateriju aktīvajā materiālā no atkritumiem ir atgūts šāds minimālais kobalta, svina, litija vai niķeļa īpatsvars:

2. No 2030. gada 1. janvāra pārnēsājamām baterijām, izņemot vispārlietojamas pārnēsājamās baterijās, vieglo pārvietošanās līdzekļu baterijām, rūpnieciskajām baterijām, elektrotransportlīdzekļu baterijām un motorizēto transportlīdzekļu baterijām, kuru aktīvais materiāls satur kobaltu, svinu, litiju vai niķeli, pievieno tehnisko dokumentāciju, kurā par katru baterijas modeli katrā ražotnē pierādīts, ka šo bateriju aktīvajā materiālā no atkritumiem ir atgūts šāds minimālais kobalta, svina, litija vai niķeļa īpatsvars:

Grozījums Nr.  143

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. No 2035. gada 1. janvāra rūpnieciskajām baterijām, elektrotransportlīdzekļu baterijām un motorizēto transportlīdzekļu baterijām ar iekšējo uzkrājēju un kapacitāti virs 2 kWh, kuru aktīvais materiāls satur kobaltu, svinu, litiju vai niķeli, pievieno tehnisko dokumentāciju, kurā par katru baterijas modeli un katru ražotnes partiju pierādīts, ka šo bateriju aktīvajā materiālā no atkritumiem ir atgūts šāds minimālais kobalta, svina, litija vai niķeļa īpatsvars:

3. No 2035. gada 1. janvāra pārnēsājamām baterijām, izņemot vispārlietojamas pārnēsājamās baterijas, vieglo pārvietošanās līdzekļu baterijām, rūpnieciskajām baterijām, elektrotransportlīdzekļu baterijām un motorizēto transportlīdzekļu baterijām, kuru aktīvais materiāls satur kobaltu, svinu, litiju vai niķeli, pievieno tehnisko dokumentāciju, kurā par katru baterijas modeli katrā ražotnē pierādīts, ka šo bateriju aktīvajā materiālā no atkritumiem ir atgūts šāds minimālais kobalta, svina, litija vai niķeļa īpatsvars:

Grozījums Nr.  144

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Ja tas ir pamatoti un lietderīgi no atkritumiem atgūta kobalta, svina, litija vai niķeļa pieejamības vai trūkuma dēļ, Komisija ir pilnvarota līdz 2027. gada 31. decembrim pieņemt deleģēto aktu saskaņā ar 73. pantu, ar ko 2. un 3. punktā norādītos mērķrādītājus groza.

4. Pēc 1. punktā minētās metodikas pieņemšanas un ne vēlāk kā 2027. gada 31. decembrī Komisija novērtē, vai, ņemot vērā no atkritumiem atgūta kobalta, svina, litija vai niķeļa esošo un prognozēto pieejamību 2030. un 2035. gadā vai to trūkumu un ņemot vērā tehnikas un zinātnes attīstību, ir lietderīgi pārskatīt 2. un 3. punktā norādītos mērķrādītājus. Komisija arī novērtē, cik lielā mērā šie mērķrādītāji tiek sasniegti, izmantojot pirmspatēriņa vai pēcpatēriņa atkritumus, un vai ir lietderīgi to sasniegšanu ierobežot tikai attiecībā uz pēcpatēriņa atkritumiem. Balstoties uz novērtējumu, Komisija attiecīgā gadījumā iesniedz tiesību akta priekšlikumu.

Grozījums Nr.  145

Regulas priekšlikums

8. pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Ja tas ir pamatoti, ņemot vērā izmaiņas bateriju tehnoloģijās, kas ietekmē to materiālu veidus, kurus var atgūt, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 73. pantu, ar ko šo regulu papildina, lai 2. un 3. punktā minētajos sarakstos iekļautu vēl citus izejmateriālus un mērķrādītājus.

Grozījums Nr.  146

Regulas priekšlikums

9. pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vispārlietojamu pārnēsājamu bateriju snieguma un ilgizturības prasības

Pārnēsājamu bateriju snieguma un ilgizturības prasības

Grozījums Nr.  147

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. No 2027. gada 1. janvāra vispārlietojamas pārnēsājamas baterijas atbilst III pielikumā izklāstīto elektroķīmiskā snieguma un ilgizturības parametru vērtībām, kuras noteiktas deleģētajā aktā, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar 2. punktu.

1. No 2027. gada 1. janvāra pārnēsājamas baterijas atbilst III pielikumā izklāstīto elektroķīmiskā snieguma un ilgizturības parametru vērtībām, kuras noteiktas deleģētajā aktā, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar 2. punktu.

Grozījums Nr.  148

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Līdz 2025. gada 31decembrim Komisija pieņem deleģēto aktu saskaņā ar 73. pantu, ar ko šo regulu papildina, nosakot III pielikumā izklāstīto elektroķīmiskā snieguma un ilgizturības parametru minimālās vērtības, kuras jāsasniedz vispārlietojamām pārnēsājamām baterijām.

Līdz 2025. gada 1jūlijam Komisija pieņem deleģēto aktu saskaņā ar 73. pantu, ar ko šo regulu papildina, nosakot III pielikumā izklāstīto elektroķīmiskā snieguma un ilgizturības parametru minimālās vērtības, kuras jāsasniedz pārnēsājamām baterijām, tostarp vispārlietojamām pārnēsājamām baterijām.

Grozījums Nr.  149

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 73. pantu, lai, ņemot vērā tehnikas un zinātnes attīstību, grozītu III pielikumā izklāstītos elektroķīmiskā snieguma un ilgizturības parametrus.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 73. pantu, lai, ņemot vērā tehnikas un zinātnes attīstību, grozītu minimālās vērtības un papildinātu III pielikumā izklāstītos elektroķīmiskā snieguma un ilgizturības parametrus.

Grozījums Nr.  150

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Sagatavojot pirmajā daļā minēto deleģēto aktu, Komisija apsver vajadzību samazināt vispārlietojamo pārnēsājamo bateriju ietekmi uz vidi visā aprites ciklā un ņem vērā relevantos starptautiskos standartus un marķēšanas shēmas. Komisija arī nodrošina, ka šo deleģēto aktu noteikumiem nav būtiskas negatīvas ietekmes uz šo bateriju funkcionalitāti vai to ierīču funkcionalitāti, kurās šīs baterijas ir iestrādātas, uz to pieejamību cenas ziņā un tiešo lietotāju izmaksām un uz nozares konkurētspēju. Attiecīgo bateriju un ierīču izgatavotājiem neuzliek nekādu pārmērīgu administratīvo slogu.

Sagatavojot pirmajā daļā minēto deleģēto aktu, Komisija apsver vajadzību samazināt pārnēsājamo bateriju ietekmi uz vidi visā aprites ciklā un palielināt resursefektivitāti, un tā ņem vērā relevantos starptautiskos standartus un marķēšanas shēmas. Komisija arī nodrošina, ka šo deleģēto aktu noteikumiem nav būtiskas negatīvas ietekmes uz šo bateriju drošību un funkcionalitāti vai to ierīču funkcionalitāti, kurās šīs baterijas ir iestrādātas, uz to pieejamību cenas ziņā un tiešo lietotāju izmaksām un uz nozares konkurētspēju.

Grozījums Nr.  151

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Līdz 2030. gada 31. decembrim Komisija izvērtē, cik realizējami ir pasākumi, ar kuriem pakāpeniski izbeidz atkārtoti neuzlādējamu vispārlietojamu pārnēsājamu bateriju izmantošanu, lai līdz minimumam samazinātu to ietekmi uz vidi, pamatojoties uz aprites cikla izvērtēšanas metodiku. Tālab Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei un apsver, vai neveikt piemērotus pasākumus, tostarp vai nepieņemt leģislatīvu aktu priekšlikumus.

3. Līdz 2027. gada 31. decembrim Komisija izvērtē, cik realizējami ir pasākumi, ar kuriem pakāpeniski izbeidz atkārtoti neuzlādējamu vispārlietojamu pārnēsājamu bateriju izmantošanu, lai līdz minimumam samazinātu to ietekmi uz vidi, pamatojoties uz aprites cikla izvērtēšanas metodiku un galalietotājiem domātiem dzīvotspējīgiem risinājumiem. Tālab Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei un apsver, vai neveikt piemērotus pasākumus, tostarp vai nepieņemt otrajā daļā noteiktos likumdošanas priekšlikumus, lai pakāpeniski izbeigtu to izmantošanu, noteiktu ekodizaina prasības vai abus, ja tas labvēlīgi ietekmē vidi.

Grozījums Nr.  152

Regulas priekšlikums

10. pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atkārtoti uzlādējamu rūpniecisko bateriju un elektrotransportlīdzekļu bateriju snieguma un ilgizturības prasības

Rūpniecisko bateriju, elektrotransportlīdzekļu bateriju un vieglo pārvietošanās līdzekļu bateriju snieguma un ilgizturības prasības

Grozījums Nr.  153

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

No [12 mēneši kopš regulas stāšanās spēkā] atkārtoti uzlādējamām rūpnieciskām baterijām un elektrotransportlīdzekļu baterijām ar iekšējo uzkrājēju un kapacitāti virs 2 kWh pievieno tehnisko dokumentāciju, kurā norādītas IV pielikuma A daļā izklāstītās elektroķīmiskā snieguma un ilgizturības parametru vērtības.

No [12 mēneši kopš regulas stāšanās spēkā] rūpnieciskām baterijām, vieglo pārvietošanās līdzekļu baterijām un elektrotransportlīdzekļu baterijām pievieno tehnisko dokumentāciju, kurā norādītas IV pielikuma A daļā izklāstītās elektroķīmiskā snieguma un ilgizturības parametru vērtības.

Grozījums Nr.  154

Regulas priekšlikums

10. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a No 2026. gada 1. janvāra informācija par rūpniecisko bateriju, vieglo pārvietošanās līdzekļu un elektrotransportlīdzekļu bateriju sniegumu un ilgizturību, kā minēts 1. punktā, ir publiski pieejama elektroniskās informācijas apmaiņas sistēmas daļā, kā norādīts 64. pantā un XIII pielikumā. Informācija par šādu bateriju sniegumu un ilgizturību ir pieejama patērētājiem pirms iegādes.

Grozījums Nr.  155

Regulas priekšlikums

10. pants – 1.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 73. pantu, lai, ņemot vērā tehnikas un zinātnes attīstību, grozītu IV pielikumā izklāstītos elektrotransportlīdzekļu bateriju elektroķīmiskā snieguma un ilgizturības parametrus.

Grozījums Nr.  156

Regulas priekšlikums

10. pants – 1.c daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.c  Komisija pieņem deleģēto aktu saskaņā ar 73. pantu, lai grozītu elektrotransportlīdzekļu bateriju elektroķīmiskā snieguma un ilgizturības parametrus, kas noteikti IV pielikumā, sešu mēnešu laikā pēc tam, kad pieņemtas neformālās UNECE darba grupas, kas nodarbojas ar elektrotransportlīdzekļu un vides jautājumiem, tehniskās specifikācijas, lai nodrošinātu IV pielikuma parametru un UNECE tehnisko specifikāciju saskaņotību.

Grozījums Nr.  157

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. No 2026. gada 1. janvāra atkārtoti uzlādējamas rūpnieciskās baterijas ar iekšējo uzkrājēju un kapacitāti virs 2 kWh atbilst IV pielikuma A daļā izklāstīto elektroķīmiskā snieguma un ilgizturības parametru vērtībām, kuras noteiktas deleģētajā aktā, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar 3. punktu.

2. No 2026. gada 1. janvāra vieglo pārvietošanās līdzekļu baterijas un elektrotransportlīdzekļu baterijas atbilst IV pielikuma A daļā izklāstīto elektroķīmiskā snieguma un ilgizturības parametru vērtībām attiecīgajam baterijas tipam, kuras noteiktas deleģētajā aktā, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar 3. punktu.

Grozījums Nr.  158

Regulas priekšlikums

10. pants – 3. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Līdz 2024. gada 31. decembrim Komisija pieņem deleģēto aktu saskaņā ar 73. pantu, ar ko šo regulu papildina, nosakot IV pielikuma A daļā izklāstīto elektroķīmiskā snieguma un ilgizturības parametru minimālās vērtības, kuras jāsasniedz atkārtoti uzlādējamām rūpnieciskām baterijām ar iekšējo uzkrājēju un kapacitāti virs 2 kWh.

Līdz 2024. gada 31. decembrim Komisija pieņem deleģēto aktu saskaņā ar 73. pantu, ar ko šo regulu papildina, nosakot IV pielikuma A daļā izklāstīto elektroķīmiskā snieguma un ilgizturības parametru minimālās vērtības, kuras jāsasniedz vieglo pārvietošanās līdzekļu baterijām, elektrotransportlīdzekļu baterijām un rūpnieciskām baterijām.

Grozījums Nr.  159

Regulas priekšlikums

10. pants – 3. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Sagatavojot pirmajā daļā minēto deleģēto aktu, Komisija apsver vajadzību samazināt uzlādējamu rūpniecisko bateriju ar iekšējo uzkrājēju un kapacitāti virs 2 kWh ietekmi uz vidi visā aprites ciklā un nodrošina, ka tā noteikumiem nav būtiskas negatīvas ietekmes uz šo bateriju funkcionalitāti vai to ierīču funkcionalitāti, kurās šīs baterijas ir iestrādātas, uz to pieejamību cenas ziņā un uz nozares konkurētspēju. Attiecīgo bateriju un ierīču izgatavotājiem neuzliek nekādu pārmērīgu administratīvo slogu.

Sagatavojot pirmajā daļā minēto deleģēto aktu, Komisija apsver vajadzību samazināt rūpniecisko bateriju, elektrotransportlīdzekļu bateriju un vieglo pārvietošanās līdzekļu bateriju ietekmi uz vidi visā aprites ciklā un nodrošina, ka tā noteikumiem nav būtiskas negatīvas ietekmes uz šo bateriju funkcionalitāti vai to ierīču funkcionalitāti, kurās šīs baterijas ir iestrādātas, uz to pieejamību cenas ziņā un uz nozares konkurētspēju.

Grozījums Nr.  160

Regulas priekšlikums

10. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 73. pantu, lai grozītu IV pielikumā noteiktās elektroķīmisko raksturlielumu un ilgizturības minimālās vērtības, ņemot vērā tehnisko un zinātnisko attīstību, lai nodrošinātu sinerģiju ar minimālajām vērtībām, kuras var būt izstrādājusi neoficiālā UNECE darba grupa, kas nodarbojas ar elektrotransportlīdzekļu un vides jautājumiem, un izvairītos no nevajadzīgas pārklāšanās. Elektroķīmisko raksturlielumu un ilgizturības minimālo vērtību grozīšana nepazemina elektrotransportlīdzekļu bateriju snieguma un ilgizturības līmeni.

Grozījums Nr.  161

Regulas priekšlikums

11. pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pārnēsājamo bateriju izņemamība un aizstājamība

Pārnēsājamo bateriju un vieglo pārvietošanās līdzekļu bateriju izņemamība un aizstājamība

Grozījums Nr.  162

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ierīcēs iestrādātas pārnēsājamas baterijas ir tiešajam lietotājam vai neatkarīgajam operatoram viegli izņemamas un aizstājamas vai nu visā ierīces darbmūžā, ja bateriju darbmūžs ir īsāks nekā ierīcei, vai vēlākais ierīces darbmūža beigās.

No 2024. gada 1. janvāra ierīcēs iestrādātas pārnēsājamas baterijas un vieglo transportlīdzekļu baterijas projektē tā, lai tās varētu viegli un droši izņemt un aizstāt ar vienkāršiem un vispārpieejamiem rīkiem, neradot bojājumus ierīcei vai baterijām. Pārnēsājamas baterijas tiešie lietotāji var izņemt un aizstāt, un vieglo pārvietošanās līdzekļu baterijas tiešie lietotāji vai neatkarīgie operatori var izņemt un aizstāt vai nu visā ierīces darbmūžā, ja bateriju darbmūžs ir īsāks nekā ierīcei, vai vēlākais ierīces darbmūža beigās. Vieglo pārvietošanās līdzekļu bateriju elementus neatkarīgie operatori var izņemt un aizstāt.

Grozījums Nr.  163

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Baterija ir viegli aizstājama tad, ja pēc izņemšanas no ierīces to var aizstāt ar līdzīgu bateriju, neietekmējot šīs ierīces funkcionēšanu vai sniegumu.

Baterija ir viegli aizstājama tad, ja pēc tās izņemšanas no ierīces vai vieglā pārvietošanās līdzekļa to var aizstāt ar līdzvērtīgu bateriju, neietekmējot šīs ierīces vai vieglā pārvietošanās līdzekļa funkcionēšanu, sniegumu vai drošību.

Grozījums Nr.  164

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Pārnēsājamas baterijas un vieglo pārvietošanās līdzekļu baterijas neatkarīgiem operatoriem un tiešajiem lietotājiem ir pieejamas par saprātīgu un nediskriminējošu cenu kā ierīču rezerves daļas, ko šādas baterijas darbina, vismaz 10 gadus pēc attiecīgā modeļa pēdējās vienības laišanas tirgū.

Grozījums Nr.  165

Regulas priekšlikums

11. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Ierīces iegādes brīdī attiecīgais ekonomikas operators nodrošina skaidrus un detalizētus norādījumus par izņemšanas un aizstāšanas iespējām, un viegli saprotami norādījumi ir tiešajiem lietotājiem, tostarp patērētājiem, pastāvīgi pieejami tiešsaistē operatora tīmekļa vietnē visā ražojuma paredzamajā darbmūžā.

Grozījums Nr.  166

Regulas priekšlikums

11. pants – 1.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b Programmatūru neizmanto tam, lai ietekmētu iespējas aizstāt pārnēsājamu un vieglo pārvietošanās līdzekļu bateriju un tās galvenos komponentus ar citu saderīgu bateriju vai galvenajiem komponentiem.

Grozījums Nr.  167

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) drošuma, snieguma, medicīnisku vai datu integritātes iemeslu dēļ ir nepieciešama enerģijas padeves nepārtrauktība un tas prasa pastāvīgu savienojumu starp ierīci un pārnēsājamo bateriju; vai

(a) drošuma dēļ ir nepieciešama enerģijas padeves nepārtrauktība, tas prasa pastāvīgu savienojumu starp ierīci un pārnēsājamo bateriju un ražotājs var pierādīt, ka tirgū nav pieejamas alternatīvas;

Grozījums Nr.  168

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa) medicīnisku iemeslu vai datu integritātes dēļ ir nepieciešama enerģijas padeves nepārtrauktība un tas prasa pastāvīgu savienojumu starp ierīci un pārnēsājamo bateriju un ražotājs var pierādīt, ka tirgū nav pieejamas alternatīvas;

Grozījums Nr.  169

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) baterija spēj funkcionēt tikai tad, kad tā ir integrēta ierīces konstrukcijā.

(b) baterija spēj funkcionēt tikai tad, kad tā ir integrēta ierīces konstrukcijā un ražotājs var pierādīt, ka tirgū nav pieejamas alternatīvas.

Grozījums Nr.  170

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums