SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o batériách a použitých batériách, o zrušení smernice 2006/66/ES a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020

22.2.2022 - (COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajkyňa: Simona Bonafè
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (*):
Patrizia Toia, Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Antonius Manders, Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
(*) Postup pridružených výborov – článok 57 rokovacieho poriadku


Postup : 2020/0353(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0031/2022

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o batériách a použitých batériách, o zrušení smernice 2006/66/ES a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020

(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0798),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0400/2020),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z... ,

 so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ..., ,

 so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora z...,

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre dopravu a cestovný ruch,

 so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A9-0031/2022),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

 

Pozmeňujúci návrh  1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Batérie sú teda dôležitým zdrojom energie a jedným z kľúčových faktorov udržateľného rozvoja, ekologickej mobility, čistej energie a klimatickej neutrality. Očakáva sa, že dopyt po batériách bude v nadchádzajúcich rokoch rýchlo rásť, najmä pokiaľ ide o cestné elektrické vozidlá, v ktorých sa využívajú batérie na účely trakcie, vďaka čomu sa čoraz viac zlepšuje globálne strategické postavenie tohto trhu. Vo významnej miere bude napredovať aj vedecko-technický pokrok v oblasti vývoja batériových technológií. Vzhľadom na strategický význam batérií a s cieľom poskytnúť všetkým zúčastneným prevádzkovateľom právnu istotu a zabrániť diskriminácii, prekážkam obchodu a narušeniam trhu s batériami je potrebné stanoviť pravidlá týkajúce sa parametrov udržateľnosti, výkonnosti, bezpečnosti, zberu, recyklácie a druhotného využitia batérií, ako aj pravidlá týkajúce sa informácií o batériách. Treba vytvoriť harmonizovaný regulačný rámec na riešenie celého životného cyklu batérií, ktoré sa uvádzajú na trh v Únii.

(2) Batérie sú teda dôležitým zdrojom energie a jedným z kľúčových faktorov udržateľného rozvoja, ekologickej mobility, čistej energie a klimatickej neutrality. Očakáva sa, že dopyt po batériách bude v nadchádzajúcich rokoch rýchlo rásť, najmä pokiaľ ide o cestné elektrické vozidlá a ľahké dopravné prostriedky, v ktorých sa využívajú batérie na účely trakcie, vďaka čomu sa čoraz viac zlepšuje globálne strategické postavenie tohto trhu. Vo významnej miere bude napredovať aj vedecko-technický pokrok v oblasti vývoja batériových technológií. Vzhľadom na strategický význam batérií a s cieľom poskytnúť všetkým zúčastneným prevádzkovateľom právnu istotu a zabrániť diskriminácii, prekážkam obchodu a narušeniam trhu s batériami je potrebné stanoviť pravidlá týkajúce sa parametrov udržateľnosti, výkonnosti, bezpečnosti, zberu, recyklácie a druhotného využitia batérií, ako aj pravidlá týkajúce sa informácií pre spotrebiteľov a hospodárske subjekty o batériách. Treba vytvoriť harmonizovaný regulačný rámec na riešenie celého životného cyklu batérií, ktoré sa uvádzajú na trh v Únii.

Pozmeňujúci návrh  2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Treba tiež aktualizovať právne predpisy Únie o nakladaní s odpadom z batérií a prijať opatrenia na ochranu životného prostredia a ľudského zdravia predchádzaním nepriaznivým vplyvom vzniku odpadu alebo ich znižovaním a nakladaním s odpadom, znižovaním vplyvu využívania zdrojov a zlepšovaním efektívnosti využívania zdrojov. Takéto opatrenia sú kľúčové pre prechod na obehové a klimaticky neutrálne hospodárstvo a netoxické prostredie a pre zaručenie dlhodobej konkurencieschopnosti a strategickej nezávislosti Únie. Môžu vytvárať dôležité hospodárske príležitosti, zvyšovať synergie medzi obehovým hospodárstvom a politikami v oblasti energetiky, klímy, dopravy, priemyslu a výskumu a chrániť životné prostredie a znižovať emisie skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh  3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na všetky typy batérií a akumulátorov uvádzaných na trh alebo do prevádzky v rámci Únie, či už sú uvádzané samostatne alebo ako zabudovaná súčasť prístrojov, prípadne sú pri elektrických a elektronických prístrojoch a vozidlách dodávané inak. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať bez ohľadu na to, či ide o batériu navrhnutú špecificky pre daný výrobok alebo o batériu na všeobecné použitie, a bez ohľadu na to, či je zabudovaná do výrobku alebo sa dodáva spolu s výrobkom, v ktorom sa má použiť, alebo samostatne.

(10) Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na všetky typy batérií a akumulátorov uvádzaných na trh alebo do prevádzky v rámci Únie, bez ohľadu na to, či boli vyrobené v Únii alebo dovezené, či už sú uvádzané samostatne alebo ako zabudovaná súčasť prístrojov, prípadne sú pri elektrických a elektronických prístrojoch a vozidlách dodávané inak. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať bez ohľadu na to, či ide o batériu navrhnutú špecificky pre daný výrobok alebo o batériu na všeobecné použitie, a bez ohľadu na to, či je zabudovaná do výrobku alebo sa dodáva spolu s výrobkom, v ktorom sa má použiť, alebo samostatne.

Pozmeňujúci návrh  4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) V rámci širokého rozsahu pôsobnosti nariadenia je vhodné rozlišovať medzi rôznymi kategóriami batérií v súlade s ich návrhom a použitím, a to nezávisle od chemického zloženia batérie. Vzhľadom na nový vývoj v oblasti používania batérií by sa mala ďalej rozvinúť klasifikácia batérií podľa smernice 2006/66/ES na prenosné batérie na jednej strane a na priemyselné batérie a automobilové batérie na strane druhej. Batérie, ktoré sa používajú na účely trakcie v elektrických vozidlách a ktoré podľa smernice 2006/66/ES patria do kategórie priemyselných batérií, predstavujú vzhľadom na rýchlo stúpajúci počet cestných elektrických vozidiel veľký a stále rastúci segment trhu. Preto je vhodné klasifikovať batérie, ktoré sa používajú na účely trakcie v cestných vozidlách, ako novú kategóriu batérií pre elektrické vozidlá. Batérie, ktoré sa používajú na účely trakcie v iných dopravných prostriedkoch vrátane prostriedkov železničnej, vodnej či leteckej dopravy, naďalej patria do kategórie priemyselných batérií podľa tohto nariadenia. Termín priemyselná batéria zahŕňa širokú skupinu batérií, ktoré sú určené na používanie v rámci priemyselných činností, komunikačnej infraštruktúry, poľnohospodárskych činností alebo pri výrobe a distribúcii elektrickej energie. Okrem tohto neúplného zoznamu príkladov by sa za priemyselnú batériu mala považovať každá batéria, ktorá nie je prenosnou či automobilovou batériou ani batériou pre elektrické vozidlo. Na účely tohto nariadenia sa batérie využívané na účely uskladňovania energie v súkromnej sfére či domácom prostredí považujú za priemyselné batérie.Okrem toho s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky batérie používané v ľahkých dopravných prostriedkoch, ako sú elektrické bicykle a kolobežky, klasifikovali ako prenosné batérie, je potrebné objasniť vymedzenie pojmu „prenosné batérie“ a zaviesť hmotnostný limit pre takéto batérie.

(12) V rámci širokého rozsahu pôsobnosti nariadenia je vhodné rozlišovať medzi rôznymi kategóriami batérií v súlade s ich návrhom a použitím, a to nezávisle od chemického zloženia batérie. Vzhľadom na nový vývoj a trhové rozpätie v oblasti používania batérií by sa mala ďalej rozvinúť klasifikácia batérií podľa smernice 2006/66/ES na prenosné batérie na jednej strane a na priemyselné batérie a automobilové batérie na strane druhej. Batérie, ktoré sa používajú na účely trakcie v elektrických vozidlách a ktoré podľa smernice 2006/66/ES patria do kategórie priemyselných batérií, predstavujú vzhľadom na rýchlo stúpajúci počet cestných elektrických vozidiel veľký a stále rastúci segment trhu. Preto je vhodné klasifikovať batérie, ktoré sa používajú na účely trakcie v cestných vozidlách, ako novú kategóriu batérií pre elektrické vozidlá. Batérie, ktoré sa používajú na účely trakcie v iných dopravných prostriedkoch vrátane prostriedkov železničnej, vodnej či leteckej dopravy, naďalej patria do kategórie priemyselných batérií podľa tohto nariadenia. Batérie používané na trakciu v ľahkých dopravných prostriedkoch, ako sú elektrické bicykle a elektrické kolobežky, neboli jasne klasifikované ako batérie podľa smernice 2006/66/ES a predstavujú významnú časť trhu vzhľadom na ich rastúce využívanie v mestskej udržateľnej mobilite. Preto je vhodné klasifikovať tieto batérie, ktoré sa používajú na účely trakcie v ľahkých dopravných prostriedkoch, ako novú kategóriu batérií pre elektrické vozidlá, najmä batérie pre ľahké dopravné prostriedky. Termín priemyselná batéria zahŕňa širokú skupinu batérií, ktoré sú určené na používanie v rámci priemyselných činností, komunikačnej infraštruktúry, poľnohospodárskych činností alebo pri výrobe a distribúcii elektrickej energie. Okrem tohto neúplného zoznamu príkladov by sa za priemyselnú batériu mala považovať každá batéria, ktorá nie je prenosnou či batériou pre ľahké dopravné prostriedky ani batériou pre elektrické vozidlo. Na účely tohto nariadenia sa batérie využívané na účely uskladňovania energie v súkromnej sfére či domácom prostredí považujú za priemyselné batérie.

Pozmeňujúci návrh  5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Batérie by mali byť navrhnuté a vyrobené tak, aby sa optimalizovala ich výkonnosť, trvanlivosť a bezpečnosť a minimalizovala ich environmentálna stopa. Je vhodné stanoviť osobitné požiadavky na udržateľnosť dobíjateľných priemyselných batérií a batérií pre elektrické vozidlá s vnútorným systémom skladovania energie s kapacitou nad 2 kWh, keďže takéto batérie predstavujú segment trhu, v prípade ktorého sa v nasledujúcich rokoch očakáva najväčší rast.

(13) Batérie by mali byť navrhnuté a vyrobené tak, aby sa optimalizovala ich výkonnosť, trvanlivosť a bezpečnosť a minimalizovala ich environmentálna stopa. Je vhodné stanoviť osobitné požiadavky na udržateľnosť priemyselných batérií, batérií pre ľahké dopravné prostriedky a batérií pre elektrické vozidlá, keďže takéto batérie predstavujú segment trhu, v prípade ktorého sa v nasledujúcich rokoch očakáva najväčší rast.

Pozmeňujúci návrh  6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) Malo by sa obmedziť používanie nebezpečných látok v batériách v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, ako aj zníženia výskytu takýchto látok v odpade. Preto je okrem obmedzení stanovených v prílohe XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200629  vhodné stanoviť obmedzenia týkajúce sa obsahu ortuti a kadmia v určitých typoch batérií. Zo zákazu týkajúceho sa obsahu kadmia by sa mali vyňať batérie používané vo vozidlách, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES30 .

(15) Malo by sa obmedziť používanie nebezpečných látok v batériách v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, ako aj zníženia výskytu takýchto látok v odpade. Preto je okrem obmedzení stanovených v prílohe XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200629 vhodné stanoviť obmedzenia týkajúce sa obsahu ortuti, kadmia a olova v určitých typoch batérií. Zo zákazu týkajúceho sa obsahu kadmia by sa mali vyňať batérie používané vo vozidlách, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES30 . Komisia by mala s pomocou agentúry vykonať komplexné a systémové posúdenie nebezpečných látok v batériách. V tomto posúdení by sa mala sústrediť najmä na chemické zloženia batérií používaných vo veľkých množstvách na trhu, vyvíjajúce sa a novovznikajúce chemické zloženia a dostupnosť vhodných alternatív k oloveným priemyselným a automobilovým batériám a niklovo-kadmiových priemyselných batérií.

__________________

__________________

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34).

30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34).

Odôvodnenie

Malo by sa takisto obmedziť používanie olova. Mala by sa vykonať systematická revízia nebezpečných látok v batériách.

Pozmeňujúci návrh  7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) Postup prijímania nových obmedzení a zmien súčasných obmedzení týkajúcich sa nebezpečných látok v batériách by sa mal plne zosúladiť s nariadením (ES) č. 1907/2006. V záujme účinného rozhodovania, koordinácie a riadenia súvisiacich technických, vedeckých a administratívnych aspektov tohto nariadenia by mala Európska chemická agentúra zriadená podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (ďalej len „agentúra“) vykonávať konkrétne úlohy v súvislosti s hodnotením rizík vyplývajúcich z látok vyskytujúcich sa pri výrobe a používaní batérií vrátane rizík, ktoré sa môžu objaviť po skončení ich životnosti, ako aj v súvislosti s hodnotením sociálno-ekonomických prvkov a s analýzou alternatív, a to v súlade s príslušnými usmerneniami agentúry. Výbory agentúry, ktoré sa zaoberajú hodnotením rizík a sociálno-ekonomickou analýzou, by preto mali uľahčovať vykonávanie určitých úloh, ktoré boli agentúre udelené na základe tohto nariadenia.

(17) Postup prijímania nových obmedzení a zmien súčasných obmedzení týkajúcich sa nebezpečných látok v batériách by sa mal plne zosúladiť s nariadením (ES) č. 1907/2006. V záujme účinného rozhodovania, koordinácie a riadenia súvisiacich technických, vedeckých a administratívnych aspektov tohto nariadenia by medzi členskými štátmi, Európskou chemickou agentúrou zriadenou podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (ďalej len „agentúra“), Komisiou a zainteresovanými stranami mala existovať dobrá spolupráca, koordinácia a výmena informácií. Členské štáty a agentúra by mali vykonávať konkrétne úlohy v súvislosti s hodnotením rizík vyplývajúcich z látok vyskytujúcich sa pri výrobe a používaní batérií vrátane rizík, ktoré sa môžu objaviť po skončení ich životnosti, ako aj v súvislosti s hodnotením sociálno-ekonomických prvkov a s analýzou alternatív, a to v súlade s príslušnými usmerneniami agentúry. Výbory agentúry, ktoré sa zaoberajú hodnotením rizík a sociálno-ekonomickou analýzou, by preto mali uľahčovať vykonávanie určitých úloh, ktoré boli agentúre udelené na základe tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh  8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a) S cieľom zabezpečiť, aby toto nariadenie bolo v súlade s akoukoľvek budúcou zmenou ustanovení nariadenia (ES) č. 1907/2006 alebo s inými budúcimi právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa kritérií udržateľnosti pre nebezpečné látky a chemikálie, by Komisia mala posúdiť, či je potrebná zmena článku 6, článku 71 alebo prílohy I k tomuto nariadeniu alebo všetky tieto ustanovenia. Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o prípadnú zmenu týchto ustanovení.

Pozmeňujúci návrh  9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) Vďaka očakávanému rozsiahlemu využívaniu batérií napr. v sektore mobility či uskladňovania energie by malo dôjsť k zníženiu emisií uhlíka, no v záujme maximalizácie tohto potenciálu je nevyhnutné zabezpečiť nízku uhlíkovú stopu celkového životného cyklu batérií. Podľa pravidiel pre kategórie environmentálnej stopy výrobkov, ktoré sa týkajú dobíjateľných batérií s vysokou mernou hustotou energie v prípade mobilných aplikácií31, predstavuje v súvislosti s batériami druhú najvyššiu kategóriu vplyvu, ktorá nasleduje po využívaní nerastov a kovov, zmena klímy. K technickej dokumentácii týkajúcej sa dobíjateľných priemyselných batérií a batérií pre elektrické vozidlá s vnútorným systémom skladovania energie s kapacitou nad 2 kWh, ktoré sa uvádzajú na trh Únie, by preto malo byť pripojené vyhlásenie o uhlíkovej stope, ktoré by sa malo v prípade potreby týkať konkrétnej výrobnej šarže. Batérie sa vyrábajú v šaržiach, a to v istých množstvách a v určitých časových rámcoch. Harmonizácia technických pravidiel výpočtu uhlíkovej stopy pre všetky dobíjateľné priemyselné batérie a batérie pre elektrické vozidlá s vnútorným systémom skladovania energie s kapacitou nad 2 kWh, ktoré sa uvádzajú na trh Únie, je nevyhnutným predpokladom na zavedenie požiadavky, aby technická dokumentácia súvisiaca s batériami obsahovala vyhlásenie o uhlíkovej stope, a to v záujme následného stanovenia výkonnostných tried vzhľadom na uhlíkovú stopu, vďaka ktorým bude možné identifikovať batérie s celkovo nižšou uhlíkovou stopou. Nemožno očakávať, že na zmenu správania, ktorá je potrebná na dosiahnutie cieľa Únie spočívajúceho v dekarbonizácii sektorov mobility a uskladňovania energie v súlade s medzinárodne dohodnutými cieľmi v oblasti zmeny klímy, bude postačovať iba plnenie požiadaviek súvisiacich s informovaním a jasným označovaním týkajúcim sa uhlíkovej stopy batérií32. Preto sa v nadväznosti na osobitné posúdenie vplyvu, ktorého cieľom je stanovenie týchto hodnôt, zavedú maximálne limity emisií uhlíka. Pri navrhovaní úrovne maximálneho limitu uhlíkovej stopy Komisia okrem iného zohľadní relatívne rozloženie hodnôt uhlíkovej stopy v batériách ponúkaných na trhu, intenzitu napredovania v súvislosti so znižovaním uhlíkovej stopy batérií uvádzaných na trh Únie a faktický a potenciálny prínos tohto opatrenia k naplneniu cieľov Únie v oblasti udržateľnej mobility a klimatickej neutrality do roku 2050. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť transparentnosť uhlíkovej stopy batérií a posunúť trh Únie smerom k nízkouhlíkovým batériám (bez ohľadu na miesto ich výroby) má význam postupne a kumulatívne zvyšovať požiadavky týkajúce sa uhlíkovej stopy. Uplatňovaním týchto požiadaviek dôjde k eliminácii emisií uhlíka v rámci životného cyklu batérií, čo bude predstavovať prínos k naplneniu cieľa Únie, ktorým je dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. Zároveň to môže prispieť k vzniku ďalších politík na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni zahŕňajúcich napríklad stimuly či kritériá zeleného verejného obstarávania, ktorými sa podporí výroba batérií s menším vplyvom na životné prostredie.

(18) Vďaka očakávanému rozsiahlemu využívaniu batérií napr. v sektore mobility či uskladňovania energie by malo dôjsť k zníženiu emisií uhlíka, no v záujme maximalizácie tohto potenciálu je nevyhnutné zabezpečiť nízku uhlíkovú stopu celkového životného cyklu batérií. Podľa pravidiel pre kategórie environmentálnej stopy výrobkov, ktoré sa týkajú dobíjateľných batérií s vysokou mernou hustotou energie v prípade mobilných aplikácií31, predstavujú v súvislosti s batériami druhú najvyššiu kategóriu vplyvu, ktorá nasleduje po ťažbe a využívaní nerastov a kovov, emisie skleníkových plynov prehlbujúce zmenu klímy. K technickej dokumentácii týkajúcej sa priemyselných batérií, batérií pre ľahké dopravné prostriedky a batérií pre elektrické vozidlá, ktoré sa uvádzajú na trh Únie, by preto malo byť pripojené vyhlásenie o uhlíkovej stope. Harmonizácia technických pravidiel výpočtu uhlíkovej stopy pre všetky priemyselné batérie, batérie pre ľahké dopravné prostriedky a batérie pre elektrické vozidlá, ktoré sa uvádzajú na trh Únie, je nevyhnutným predpokladom na zavedenie požiadavky, aby technická dokumentácia súvisiaca s batériami obsahovala vyhlásenie o uhlíkovej stope, a to v záujme následného stanovenia výkonnostných tried vzhľadom na uhlíkovú stopu, vďaka ktorým bude možné identifikovať batérie s celkovo nižšou uhlíkovou stopou. Nemožno očakávať, že na zmenu správania, ktorá je potrebná na dosiahnutie cieľa Únie spočívajúceho v dekarbonizácii sektorov mobility a uskladňovania energie v súlade s medzinárodne dohodnutými cieľmi v oblasti zmeny klímy, bude postačovať iba plnenie požiadaviek súvisiacich s informovaním a jasným označovaním týkajúcim sa uhlíkovej stopy batérií32. Preto sa v nadväznosti na osobitné posúdenie vplyvu, ktorého cieľom je stanovenie týchto hodnôt, zavedú maximálne limity emisií uhlíka. Pri navrhovaní úrovne maximálneho limitu uhlíkovej stopy Komisia okrem iného zohľadní relatívne rozloženie hodnôt uhlíkovej stopy v batériách ponúkaných na trhu, intenzitu napredovania v súvislosti so znižovaním uhlíkovej stopy batérií uvádzaných na trh Únie a faktický a potenciálny prínos tohto opatrenia k naplneniu cieľov Únie v oblasti udržateľnej mobility a klimatickej neutrality najneskôr do roku 2050. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť transparentnosť uhlíkovej stopy batérií a posunúť trh Únie smerom k nízkouhlíkovým batériám (bez ohľadu na miesto ich výroby) má význam postupne a kumulatívne zvyšovať požiadavky týkajúce sa uhlíkovej stopy. Uplatňovaním týchto požiadaviek dôjde k eliminácii emisií uhlíka v rámci životného cyklu batérií, čo bude predstavovať prínos k cieľom v oblasti klímy, najmä k cieľu Únie, ktorým je dosiahnuť najneskôr do roku 2050 klimatickú neutralitu. Zároveň to môže prispieť k vzniku ďalších politík na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni zahŕňajúcich napríklad stimuly či kritériá zeleného verejného obstarávania, ktorými sa podporí výroba batérií s menším vplyvom na životné prostredie.

__________________

__________________

31 Environmentálna stopa výrobkov – kategórie týkajúce sa dobíjateľných batérií s vysokou mernou hustotou energie v prípade mobilných aplikácií https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf.

31 Environmentálna stopa výrobkov – kategórie týkajúce sa dobíjateľných batérií s vysokou mernou hustotou energie v prípade mobilných aplikácií https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf.

32 Parížska dohoda (Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4) a Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy, dostupné na adrese https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf.

32 Parížska dohoda (Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4) a Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy, dostupné na adrese https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf.

Pozmeňujúci návrh  10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a) Maximálna prahová hodnota uhlíkovej stopy počas životného cyklu by mala byť nadčasová a mala by sa postupne vyvíjať podľa najlepších dostupných výrobných a produkčných postupov. Preto pri prijímaní delegovaného aktu určujúceho maximálnu prahovú hodnotu uhlíkovej stopy počas životného cyklu by mala Európska komisia zohľadniť najlepšie dostupné výrobné procesy a zabezpečiť, aby zvolené technické kritériá boli v súlade s cieľom tohto nariadenia zabezpečiť, aby batérie uvádzané na trh Únie zaručovali vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia, bezpečnosti, majetku a životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh  11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) Určité látky obsiahnuté v batériách, ako napríklad kobalt, olovo, lítium alebo nikel, sa získavajú z obmedzených zdrojov, ktoré v Únii nie sú ľahko dostupné, pričom Komisia niektoré z nich považuje za kritické suroviny. Ide o oblasť, v ktorej Európa potrebuje posilniť svoju strategickú autonómnosť a zvýšiť svoju odolnosť pri príprave na možné prerušenia dodávok v dôsledku zdravotných alebo iných kríz. K dosiahnutiu tohto cieľa prispeje zvýšenie obehovosti a efektívnosti využívania zdrojov s intenzívnejšou recykláciou a zhodnocovaním týchto surovín.

(19) Určité látky obsiahnuté v batériách, ako napríklad kobalt, olovo, lítium alebo nikel, sa získavajú z obmedzených zdrojov, ktoré v Únii nie sú ľahko dostupné, pričom Komisia niektoré z nich považuje za kritické suroviny. V súlade s priemyselnou stratégiou Únie Európa potrebuje posilniť svoju strategickú autonómnosť vrátane uľahčovania investícií do tovární, ktoré budú vyrábať batérie vo veľkom rozsahu, a zvýšiť svoju odolnosť pri príprave na možné prerušenia dodávok v dôsledku zdravotných alebo iných kríz. K dosiahnutiu tohto cieľa prispeje zvýšenie obehovosti a efektívnosti využívania zdrojov s intenzívnejšou recykláciou a zhodnocovaním týchto surovín. Nahradenie obmedzených surovín alternatívnymi široko dostupnými materiálmi vrátane obnoviteľných surovín by takisto prispelo k posilneniu vlastnej výroby batérií a strategickej autonómie Únie. Preto je veľmi dôležité, aby Únia a členské štáty podporovali príslušné iniciatívy v oblasti výskumu a vývoja.

Pozmeňujúci návrh  12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom prihliadnuť na riziká súvisiace s dodávkou kobaltu, olova, lítia a niklu a posúdiť dostupnosť týchto materiálov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu cieľov týkajúcich sa minimálneho podielu recyklovaného obsahu kobaltu, olova, lítia alebo niklu vyskytujúcich sa v aktívnych materiáloch v batériách.

(21) S cieľom prihliadnuť na riziká súvisiace s dodávkou kobaltu, olova, lítia a niklu a posúdiť dostupnosť týchto materiálov a vzhľadom na technický a vedecký pokrok by Komisia mala posúdiť, či je vhodné revidovať ciele týkajúce sa minimálneho podielu recyklovaného obsahu kobaltu, olova, lítia alebo niklu vyskytujúcich sa v aktívnych materiáloch v batériách, a v prípade potreby predložiť legislatívny návrh na tento účel.

Pozmeňujúci návrh  13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a) S cieľom zohľadniť zmeny v technológiách výroby batérií, ktoré ovplyvňujú druhy materiálov, ktoré sa môžu zhodnotiť, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o doplnenie tohto nariadenia o začlenenie ďalších surovín a príslušných cieľov do zoznamu minimálnych podielov recyklovaného obsahu vyskytujúceho sa v aktívnych materiáloch v batériách.

Pozmeňujúci návrh  14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22) Komisii by sa preto mali udeliť vykonávacie právomoci, vďaka ktorým sa zabezpečia jednotné podmienky vykonávania pravidiel výpočtu a overovania množstva kobaltu, olova, lítia alebo niklu získaných z odpadu, ktoré sa vyskytuje v aktívnych materiáloch v batériách, a to pri jednotlivých modeloch a šaržiach batérií na každý výrobný závod, ako aj požiadavky na informácie týkajúce sa technickej dokumentácie.

(22) Komisii by sa mali udeliť vykonávacie právomoci v záujme zabezpečenia celoúniových jednotných podmienok týkajúcich sa vyhlásenia o zhodnotených materiáloch, ktoré by sa malo poskytovať v harmonizovanom formáte, a technickej dokumentácie, pokiaľ ide o ustanovenie formátu a technickej dokumentácie pre vyhlásenie o zhodnotených materiáloch.

Pozmeňujúci návrh  15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) Batérie uvádzané na trh Únie by mali byť trvanlivé a vysoko výkonné. Je preto potrebné stanoviť parametre výkonnosti a trvanlivosti pre prenosné batérie na všeobecné použitie, ako aj pre dobíjateľné priemyselné batérie a batérie pre elektrické vozidlá. Neformálna pracovná skupina EHK OSN pre elektrické vozidlá a životné prostredie v súčasnosti vypracúva požiadavky na trvanlivosť batérií inštalovaných v elektrických vozidlách, a preto sa v tomto nariadení ďalšie požiadavky na trvanlivosť nestanovujú. Na druhej strane, pokiaľ ide o batérie určené na uskladňovanie energie, existujúce metódy merania používané na testovanie výkonnosti a trvanlivosti batérií sa nepovažujú za dostatočne presné a reprezentatívne na zavedenie minimálnych požiadaviek. Zavedenie minimálnych požiadaviek týkajúcich sa výkonnosti a trvanlivosti týchto batérií by mali sprevádzať dostupné primerané harmonizované normy alebo spoločné špecifikácie.

(23) Batérie uvádzané na trh Únie by mali byť trvanlivé a vysoko výkonné. Je preto potrebné stanoviť parametre výkonnosti a trvanlivosti pre prenosné batérie, ako aj pre priemyselné batérie, batérie pre ľahké dopravné prostriedky a batérie pre elektrické vozidlá. Neformálna pracovná skupina EHK OSN pre elektrické vozidlá a životné prostredie v súčasnosti vypracúva požiadavky na trvanlivosť batérií inštalovaných v elektrických vozidlách, a preto by toto nariadenie malo byť v súlade s jej závermi. Na druhej strane, pokiaľ ide o batérie určené na uskladňovanie energie, existujúce metódy merania používané na testovanie výkonnosti a trvanlivosti batérií sa nepovažujú za dostatočne presné a reprezentatívne na zavedenie minimálnych požiadaviek. Zavedenie minimálnych požiadaviek týkajúcich sa výkonnosti a trvanlivosti týchto batérií by mali sprevádzať dostupné primerané harmonizované normy alebo spoločné špecifikácie.

Pozmeňujúci návrh  16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24) V záujme zníženia vplyvu životného cyklu batérií na životné prostredie by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu parametrov výkonnosti a trvanlivosti a stanovenie minimálnych hodnôt týchto parametrov týkajúcich sa prenosných batérií na všeobecné použitie a dobíjateľných priemyselných batérií.

(24) V záujme zníženia vplyvu životného cyklu batérií na životné prostredie by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu parametrov výkonnosti a trvanlivosti a stanovenie minimálnych hodnôt týchto parametrov týkajúcich sa prenosných batérií, batérií pre ľahké dopravné prostriedky a dobíjateľných priemyselných batérií.

Pozmeňujúci návrh  17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24a) S cieľom zabezpečiť súdržnosť pravidiel Únie týkajúcich sa elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti batérií pre elektrické vozidlá vo vzťahu k technickým špecifikáciám neformálnej pracovnej skupiny EHK OSN pre elektrické vozidlá a životné prostredie a vzhľadom na technický a vedecký pokrok by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu parametrov výkonnosti a trvanlivosti a minimálnych hodnôt týchto parametrov pre batérie pre elektrické vozidlá.

Pozmeňujúci návrh  18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25) S niektorými nedobíjateľnými batériami na všeobecné použitie sa môže spájať neefektívne využívanie zdrojov a energie. Mali by sa stanoviť objektívne požiadavky týkajúce sa výkonnosti a trvanlivosti takýchto batérií, aby sa na trh uvádzalo menej nedobíjateľných nízkovýkonových prenosných batérií na všeobecné použitie, a to najmä v prípadoch, keď z posúdenia životného cyklu vyplýva celková environmentálna prínosnosť alternatívneho použitia dobíjateľných batérií.

(25) S niektorými nedobíjateľnými batériami na všeobecné použitie sa môže spájať neefektívne využívanie zdrojov a energie. V niektorých zariadeniach sa však stále používajú nedobíjateľné batérie. Mali by sa stanoviť objektívne požiadavky týkajúce sa výkonnosti a trvanlivosti takýchto batérií, aby sa na trh uvádzalo menej nedobíjateľných nízkovýkonových prenosných batérií na všeobecné použitie. Komisia by mala v prípade konkrétnych skupín výrobkov, ktoré používajú nedobíjateľné batérie, na základe posúdenia životného cyklu posúdiť, či by alternatívne použitie dobíjateľných batérií viedlo k celkovému prínosu pre životné prostredie, a preto či by sa používanie nedobíjateľných prenosných batérií na všeobecné použitie malo postupne zastaviť. Malo by byť možné aj doplniť požiadavky tohto nariadenia o požiadavky stanovené vykonávacími opatreniami podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES1  pre konkrétne výrobky poháňané batériami.

 

______________

 

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10).

Pozmeňujúci návrh  19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26) S cieľom zabezpečiť, aby sa prenosné batérie zabudované do prístrojov po skončení svojej životnosti pri zbere náležite triedili, spracúvali a vysokokvalitne recyklovali, je potrebné zaviesť ustanovenia, ktorými sa zabezpečí odstrániteľnosť a nahraditeľnosť týchto batérií v predmetných prístrojoch. Použité batérie by sa zároveň mali dať vymeniť s cieľom predĺžiť očakávanú životnosť prístrojov, ktorých sú súčasťou. Všeobecné ustanovenia tohto nariadenia možno doplniť o požiadavky stanovené pre konkrétne výrobky napájané batériami podľa vykonávacích opatrení v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES33. Ak sa z bezpečnostných dôvodov v iných právnych predpisoch Únie stanovujú konkrétnejšie požiadavky týkajúce sa odstránenia batérií z výrobkov (napr. hračiek), mali by sa uplatniť tieto osobitné pravidlá.

(26) S cieľom zabezpečiť, aby sa prenosné batérie zabudované do prístrojov po skončení svojej životnosti pri zbere náležite triedili, spracúvali a vysokokvalitne recyklovali, je potrebné zaviesť ustanovenia, ktorými sa zabezpečí odstrániteľnosť a nahraditeľnosť týchto batérií v predmetných prístrojoch. Mali by sa stanoviť aj pravidlá pre batérie pre ľahké dopravné prostriedky. Použité batérie by sa zároveň mali dať vymeniť s cieľom predĺžiť očakávanú životnosť prístrojov, ktorých sú súčasťou. Všeobecné ustanovenia tohto nariadenia možno doplniť o požiadavky stanovené pre konkrétne výrobky napájané batériami podľa vykonávacích opatrení v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES. Ak sa z bezpečnostných dôvodov v iných právnych predpisoch Únie stanovujú konkrétnejšie požiadavky týkajúce sa odstránenia batérií z výrobkov (napr. hračiek), mali by sa uplatniť tieto osobitné pravidlá. Mali by sa prijať aj ustanovenia na zabezpečenie toho, aby sa priemyselné batérie, automobilové batérie a batérie pre elektrické vozidlá mohli dať vybrať alebo nahradiť, pričom by sa mala zohľadniť ich odlišná povaha a osobitné bezpečnostné požiadavky.

__________________

 

33 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10).

 

Pozmeňujúci návrh  20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26a) Automobilové batérie, batérie z elektrických vozidiel, a priemyselné batérie by sa mali dať vybrať a vymeniť kvalifikovanými nezávislými prevádzkovateľmi. Mali by sa stanoviť ustanovenia na zabezpečenie toho, aby sa takéto batérie dali vybrať, vymeniť a demontovať. Je dôležité, aby sa bezpečnosť takýchto batérií pri oprave dala posúdiť na základe im prispôsobených nedeštruktívnych testov. V záujme uľahčenia opravy automobilových batérií, batérií pre elektrické vozidlá a priemyselných batérií by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o doplnenie tohto nariadenia s cieľom stanoviť kritériá odstrániteľnosti, nahraditeľnosti a demontáže automobilových batérií, batérií pre elektrické vozidlá a priemyselných batérií. S cieľom byť v stave posúdiť bezpečnosť takýchto batérií pri oprave by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o určenie príslušných nedeštruktívnych testovacích metód.

Pozmeňujúci návrh  21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26b) V záujme ďalšieho znižovania tvorby odpadu by sa vo vykonávacích právnych predpisoch týkajúcich sa ekodizajnu špecifického pre výrobky a v nadchádzajúcej iniciatíve udržateľných výrobkov mala podporovať interoperabilita batérií, konektorov a nabíjačiek medzi rôznymi druhmi výrobkov.

Pozmeňujúci návrh  22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26c) Interoperabilita nabíjačiek v rámci špecifických kategórií batérií by mohla znížiť zbytočný odpad a náklady v prospech spotrebiteľov a iných koncových používateľov. Preto by malo byť možné batérie pre elektrické vozidlá, ľahké dopravné prostriedky, nabíjateľné batérie zaradené do osobitných kategórií elektrického a elektronického vybavenia nabíjať s využitím univerzálnych nabíjačiek, ktoré umožňujú interoperabilitu v rámci každej kategórie výrobkov. Toto nariadenie by preto malo obsahovať ustanovenia, ktorými sa od Komisie vyžaduje, aby posúdila, ako najlepšie zaviesť harmonizované normy pre jednotné nabíjačky uplatniteľné na tieto kategórie batérií najneskôr do 1. januára 2026. K tomuto posúdeniu by sa podľa potreby mal priložiť legislatívny návrhy.

Pozmeňujúci návrh  23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27) Základným predpokladom fungovania a bezpečnosti mnohých výrobkov, prístrojov a služieb sú spoľahlivé batérie. Mali by byť preto navrhnuté a vyrobené tak, aby sa zaistilo ich bezpečné fungovanie a používanie. Tento aspekt je obzvlášť dôležitý v prípade stacionárnych batériových systémov uskladňovania energie, na ktoré sa v súčasnosti nevzťahujú iné právne predpisy Únie. V prípade uvedených systémov uskladňovania energie by sa preto mali stanoviť parametre zohľadňované pri testovaní ich bezpečnosti.

(27) Základným predpokladom fungovania a bezpečnosti mnohých výrobkov, prístrojov a služieb sú spoľahlivé batérie. Batérie by sa preto mali navrhovať a vyrábať tak, aby sa zabezpečila ich bezpečná prevádzka a používanie, aby sa nespôsobovala ujma ľuďom alebo životnému prostrediu či majetku alebo aby sa nespôsobovalo ich poškodenie. Tento aspekt je obzvlášť dôležitý pre batérie v stacionárnych batériových systémoch uskladňovania energie, na ktoré sa v súčasnosti nevzťahujú iné právne predpisy Únie. V prípade uvedených batérií by sa preto mali stanoviť parametre zohľadňované pri testovaní ich bezpečnosti a mali by sa doplniť o uplatňované normy CEN, CENELEC a IEC.

Pozmeňujúci návrh  24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28) Batérie by sa mali označovať, a to s cieľom poskytnúť koncovým používateľom transparentné, spoľahlivé a jasné informácie o batériách a ich kľúčových vlastnostiach, poskytnúť im takéto informácie aj o použitých batériách a umožniť im pri nákupe batérií a ich zbavovaní sa robiť informované rozhodnutia, ako aj s cieľom umožniť prevádzkovateľom v oblasti nakladania s odpadom náležitým spôsobom spracúvať použité batérie. Batérie by mali byť označené všetkými potrebnými informáciami o ich hlavných vlastnostiach vrátane ich kapacity a obsahu určitých nebezpečných látok. V záujme priebežnej dostupnosti informácií by sa tieto informácie mali sprístupniť aj prostredníctvom kódov QR.

(28) Batérie by sa mali označovať, a to s cieľom poskytnúť koncovým používateľom transparentné, spoľahlivé a jasné informácie o batériách a ich kľúčových vlastnostiach, poskytnúť im takéto informácie aj o použitých batériách a umožniť im pri nákupe batérií a ich zbavovaní sa robiť informované rozhodnutia, ako aj s cieľom umožniť prevádzkovateľom v oblasti nakladania s odpadom náležitým spôsobom spracúvať použité batérie. Batérie by mali byť označené všetkými potrebnými informáciami o ich hlavných vlastnostiach vrátane ich kapacity, výrobných charakteristík a obsahu určitých nebezpečných látok. V záujme priebežnej dostupnosti informácií by sa tieto informácie mali sprístupniť aj prostredníctvom kódov QR, ktoré by mali dodržiavať usmernenia normy ISO/IEC 18004. Kód QR vytlačený alebo vyrazený na všetkých batériách by mal umožniť prístup k preukazu batérie. Etikety a kódy QR by mali byť prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím v súlade s požiadavkami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/8821.

 

 

__________________

 

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (Ú. v. EÚ L 151, 7.6.2019, s. 70).

Pozmeňujúci návrh  25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29) Informácie o výkonnosti batérií majú zásadný význam, lebo zabezpečujú riadnu a včasnú informovanosť koncových používateľov, teda spotrebiteľov, a predovšetkým poskytujú jednotný základ pri porovnávaní rôznych batérií pred rozhodnutím o ich nákupe. Preto by sa prenosné batérie na všeobecné použitie a automobilové batérie mali označovať etiketou, ktorá obsahuje informácie o ich priemernej minimálnej trvanlivosti pri konkrétnom druhu použitia. Zároveň je dôležité usmerniť koncového používateľa s cieľom zabezpečiť, aby sa použitých batérií zbavil primeraným spôsobom.

(29) Informácie o výkonnosti batérií majú zásadný význam, lebo zabezpečujú riadnu a včasnú informovanosť koncových používateľov, najmä spotrebiteľov, a predovšetkým poskytujú jednotný základ pri porovnávaní rôznych batérií pred rozhodnutím o ich nákupe. Preto by sa prenosné batérie, batérie pre ľahké dopravné prostriedky a automobilové batérie mali označovať etiketou, ktorá obsahuje informácie o ich priemernej minimálnej trvanlivosti pri konkrétnom druhu použitia a o ich očakávanej životnosti. Zároveň je dôležité usmerniť koncového používateľa s cieľom zabezpečiť, aby sa použitých batérií zbavil primeraným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh  26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30) Dobíjateľné priemyselné batérie a batérie pre elektrické vozidlá s vnútorným systémom skladovania energie s kapacitou nad 2 kWh by mali obsahovať systém riadenia batérií uchovávajúci údaje tak, aby koncový používateľ alebo akákoľvek iná tretia strana konajúca v jeho mene dokázali kedykoľvek určiť stav batérie a jej očakávanú životnosť. V záujme zmeny účelu alebo repasácie batérie by sa malo zabezpečiť, aby mala osoba, ktorá si zakúpila batériu alebo akákoľvek tretia strana konajúca v jej mene, kedykoľvek prístup k systému riadenia batérie, a to na účely posúdenia jej zostatkovej hodnoty, uľahčenia jej opätovného použitia, zmeny účelu alebo repasácie, ako aj jej sprístupnenia nezávislým agregátorom v zmysle vymedzenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/94434, ktorí prevádzkujú virtuálne elektrárne v elektrizačných sústavách. Táto požiadavka by sa mala uplatňovať popri právnom predpise Únie týkajúcom sa typového schvaľovania vozidiel, a to vrátane technických špecifikácií, ktoré môžu byť výsledkom práce neformálnej pracovnej skupiny EHK OSN pre elektrické vozidlá a životné prostredie v súvislosti s prístupom k údajom v elektrických vozidlách.

(30) Batérie v rámci stacionárnych batériových systémov na uskladňovanie energie, ľahkých dopravných batérií a batérií pre elektrické vozidlá obsahujú systém riadenia batérií, v ktorom sa uchovávajú údaje. Tento systém riadenia batérií by mal obsahovať informácie o stave, bezpečnosti a očakávanej životnosti batérií tak, aby koncový používateľ alebo akákoľvek iná tretia strana konajúca v jeho mene dokázali kedykoľvek tieto aspekty určiť. V záujme uľahčenia opätovného použitia, zmeny účelu alebo repasácie batérie by sa malo zabezpečiť, aby mala osoba, ktorá si zakúpila batériu alebo akákoľvek tretia strana konajúca v jej mene, kedykoľvek neprepísateľné údaje o prístupe k systému riadenia batérie, a to na účely posúdenia jej zostatkovej hodnoty, uľahčenia prípravy jej opätovného použitia, opätovného použitia, prípravy na zmenu účelu, zmeny účelu alebo repasácie, ako aj jej sprístupnenia nezávislým agregátorom v zmysle vymedzenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/94434 , ktorí prevádzkujú virtuálne elektrárne v elektrizačných sústavách vrátane potrebných prvkov umožňujúcich prevádzku služieb napojenia vozidiel na sieť. S cieľom uľahčiť ich zavádzanie a používanie v Únii by batérie pre elektrické vozidlá a batérie pre ľahké dopravné prostriedky mali mať v reálnom čase k dispozícii neprepísateľné palubné údaje týkajúce sa stavu batérií, ich úrovne nabitia, cieľového bodu nabitia batérií  a kapacity. Systém riadenia batérií elektrických vozidiel by mal mať aj komunikačnú funkciu, aby bolo možné disponovať inteligentnými funkciami nabíjania, ako napríklad nabíjanie vozidiel zo siete, palubné nabíjanie, nabíjanie vozidla z vozidla a nabíjanie vozidla z energetickej banky a nabíjanie energetickým prepojením vozidla a budovy. Táto požiadavka by sa mala uplatňovať popri právnom predpise Únie týkajúcom sa typového schvaľovania vozidiel, a to vrátane technických špecifikácií, ktoré môžu byť výsledkom práce neformálnej pracovnej skupiny EHK OSN pre elektrické vozidlá a životné prostredie v súvislosti s prístupom k údajom v elektrických vozidlách. Technické špecifikácie založené na globálnych technických predpisoch EHK OSN (GTP EHK OSN) by sa mali hneď, keď sa začnú uplatňovať v práve Únie, považovať za referenčnú hodnotu pre údaje o parametroch na určenie stavu a očakávanej životnosti batérií, ktoré má obsahovať systém riadenia batérií.

__________________

__________________

34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ (Ú. v. EÚ L 158, 14.6.2019, s. 125).

34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ (Ú. v. EÚ L 158, 14.6.2019, s. 125).

Pozmeňujúci návrh  27

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31) Mnohé požiadavky týkajúce sa konkrétnych výrobkov vyplývajúce z tohto nariadenia vrátane požiadaviek na výkonnosť, trvanlivosť, zmenu účelu a bezpečnosť by sa mali merať pomocou spoľahlivých, presných a reprodukovateľných metód, v ktorých sa zohľadňujú všeobecne uznávané špičkové meracie a výpočtové metodiky. V záujme odstránenia prekážok obchodu by preto malo na celoúnijnej úrovni dôjsť k harmonizácii noriem. Takéto metódy a normy by mali v čo najväčšej možnej miere zohľadňovať používanie daného výrobku v reálnych podmienkach, odrážať štandardné vzorce spotrebiteľského správania a mali by byť spoľahlivé, aby nedochádzalo k ich úmyselnému či neúmyselnému obchádzaniu. Po prijatí odkazu na takúto normu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/201235  a po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie je potrebné stanoviť predpoklad zhody s uvedenými požiadavkami prijatými na základe tohto nariadenia, a to za podmienky, že výsledkami daných metód sa preukáže dosiahnutie minimálnych hodnôt, ktoré sú stanovené v prípade uvedených základných požiadaviek. V prípade neuverejnenia noriem v čase, keď sa majú uplatňovať požiadavky týkajúce sa konkrétnych výrobkov, by Komisia mala prostredníctvom vykonávacích aktov prijať spoločné špecifikácie, ktorých dodržiavaním by sa mal zároveň zabezpečiť spomínaný predpoklad zhody. Ak sa neskôr zistia nedostatky v spoločných špecifikáciách, Komisia by mala príslušné spoločné špecifikácie zmeniť alebo zrušiť prostredníctvom vykonávacieho aktu.

(31) Mnohé požiadavky týkajúce sa konkrétnych výrobkov vyplývajúce z tohto nariadenia vrátane požiadaviek na výkonnosť, trvanlivosť, zmenu účelu a bezpečnosť by sa mali merať pomocou spoľahlivých, presných a reprodukovateľných metód, v ktorých sa zohľadňujú všeobecne uznávané špičkové merania, normy a výpočtové metodiky. V záujme odstránenia prekážok obchodu by preto malo na celoúnijnej úrovni dôjsť k harmonizácii noriem. Takéto metódy a normy by mali v čo najväčšej možnej miere zohľadňovať používanie daného výrobku v reálnych podmienkach, odrážať štandardné vzorce spotrebiteľského správania a mali by byť spoľahlivé, aby nedochádzalo k ich úmyselnému či neúmyselnému obchádzaniu. Po prijatí odkazu na takúto normu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 a po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie je potrebné stanoviť predpoklad zhody s uvedenými požiadavkami prijatými na základe tohto nariadenia, a to za podmienky, že výsledkami daných metód sa preukáže dosiahnutie minimálnych hodnôt, ktoré sú stanovené v prípade uvedených základných požiadaviek. S cieľom zabrániť duplicite noriem, maximalizovať ich efektívnosť a zahrnúť do nich najlepšie odborné znalosti a najnovšie poznatky by Komisia mala požiadať jednu alebo viaceré európske normalizačné organizácie o vypracovanie normy, ak takáto norma neexistuje. V prípade neuverejnenia noriem v čase, keď sa majú uplatňovať požiadavky týkajúce sa konkrétnych výrobkov, a v prípade neuspokojivej odpovede príslušnej európskej normalizačnej organizácie by Komisia mala vo výnimočných, odôvodnených prípadoch a po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami prostredníctvom vykonávacích aktov prijať spoločné špecifikácie, ktorých dodržiavaním by sa mal zároveň zabezpečiť spomínaný predpoklad zhody. Ak sa neskôr zistia nedostatky v spoločných špecifikáciách, Komisia by mala príslušné spoločné špecifikácie zmeniť alebo zrušiť prostredníctvom vykonávacieho aktu.

__________________

__________________

35 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).

35 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).

Pozmeňujúci návrh  28

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(31a) Aktívna účasť na činnosti medzinárodných výborov pre normalizáciu je dôležitým strategickým predpokladom pre uvedenie budúcich technológií na trh. V niektorých prípadoch je Únia v týchto výboroch zastúpená nedostatočne. Komisia a členské štáty by preto mali aktívne podporovať činnosť európskych spoločností v takýchto medzinárodných výboroch pre normalizáciu. Skôr než Komisia zváži prijatie noriem formou sekundárnych právnych predpisov, mala by dôkladne posúdiť prácu vykonanú na medzinárodnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh  29

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(31b) Komisia by mala zabezpečiť konzistentnosť, pokiaľ ide o harmonizované normy a spoločné špecifikácie podľa tohto nariadenia, ako aj pri revízii nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.

Pozmeňujúci návrh  30

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32) V záujme zabezpečenia účinného prístupu k informáciám na účely dohľadu nad trhom, prispôsobenia sa novým technológiám a zabezpečenia odolnosti v prípade globálnych kríz, akou je aj pandémia ochorenia COVID-19, by malo byť možné poskytovať informácie o zhode so všetkými aktmi Únie uplatniteľnými na batérie na internete, a to formou jediného EÚ vyhlásenia o zhode.

(32) V záujme zabezpečenia účinného prístupu k informáciám na účely dohľadu nad trhom, prispôsobenia sa novým technológiám a zabezpečenia odolnosti v prípade globálnych kríz, akou je aj pandémia ochorenia COVID-19, by sa informácie o zhode so všetkými aktmi Únie uplatniteľnými na batérie mohli poskytovať na internete, a to formou jediného EÚ vyhlásenia o zhode.

Pozmeňujúci návrh  31

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35) Vybrané moduly však neodrážajú určité špecifické aspekty batérií, a teda je potrebné prispôsobiť ich na účely postupu posudzovania zhody. V záujme zohľadnenia novosti a zložitosti požiadaviek týkajúcich sa udržateľnosti, bezpečnosti a označovania, ktoré sa stanovujú v tomto nariadení, ako aj v záujme zabezpečenia zhody batérií uvádzaných na trh s právnymi požiadavkami by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a to v súvislosti so zmenou postupov posudzovania zhody doplnením krokov overovania alebo zmenou modulu posudzovania na základe vývoja na trhu s batériami alebo v hodnotovom reťazci v oblasti batérií.

(35) Vybrané moduly však neodrážajú určité špecifické aspekty batérií, a teda je potrebné prispôsobiť ich na účely postupu posudzovania zhody. V záujme zohľadnenia novosti a zložitosti požiadaviek týkajúcich sa udržateľnosti, bezpečnosti, označovania a informovania, ktoré sa stanovujú v tomto nariadení, ako aj v záujme zabezpečenia zhody batérií uvádzaných na trh s právnymi požiadavkami by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a to v súvislosti so zmenou postupov posudzovania zhody doplnením krokov overovania alebo zmenou modulu posudzovania na základe vývoja na trhu s batériami alebo v hodnotovom reťazci v oblasti batérií. Na zabezpečenie súladu s požiadavkami v oblasti udržateľnosti a povinnosťami náležitej starostlivosti v hodnotovom reťazci stanovenými v tomto nariadení sú potrebné spoľahlivé postupy posudzovania zhody.

Pozmeňujúci návrh  32

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38) Vzhľadom na novosť a zložitosť požiadaviek týkajúcich sa udržateľnosti, bezpečnosti a označovania batérií a s cieľom zabezpečiť konzistentnú úroveň kvality pri vykonávaní posudzovania zhody batérií je potrebné stanoviť požiadavky týkajúce sa notifikujúcich orgánov zapojených do posudzovania, samotnej notifikácie a monitorovania notifikovaných orgánov. Predovšetkým by sa mala zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť notifikujúceho orgánu vzhľadom na jeho činnosť. Okrem toho by sa od notifikujúcich orgánov malo vyžadovať, aby chránili dôvernosť informácií, ktoré získajú, no i tak by mali byť schopné vymieňať si informácie o notifikovaných orgánoch s vnútroštátnymi orgánmi, notifikujúcimi orgánmi iných členských štátov a Komisiou, a tak zabezpečovať konzistentnosť posudzovania zhody.

(38) Vzhľadom na novosť a zložitosť požiadaviek týkajúcich sa udržateľnosti, výkonnosti, bezpečnosti, označovania a informovania v prípade batérií a s cieľom zabezpečiť konzistentnú úroveň kvality pri vykonávaní posudzovania zhody batérií je potrebné stanoviť požiadavky týkajúce sa notifikujúcich orgánov zapojených do posudzovania, samotnej notifikácie a monitorovania notifikovaných osôb. Predovšetkým by sa mala zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť notifikujúceho orgánu vzhľadom na jeho činnosť a orgán by mal mať dostatočný počet technicky spôsobilých zamestnancov na plnenie svojich úloh. Okrem toho by sa od notifikujúcich orgánov malo vyžadovať, aby chránili dôvernosť informácií, ktoré získajú, no i tak by mali byť schopné vymieňať si informácie o notifikovaných orgánoch s vnútroštátnymi orgánmi, notifikujúcimi orgánmi iných členských štátov a Komisiou, a tak zabezpečovať konzistentnosť posudzovania zhody.

Pozmeňujúci návrh  33

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39) Je nevyhnutné, aby všetky notifikované orgány vykonávali svoje úlohy na rovnakej úrovni a za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže a autonómnosti. Mali by sa preto stanoviť požiadavky na orgány posudzovania zhody, ktoré si želajú byť notifikované s cieľom poskytovať činnosti posudzovania zhody. Tieto požiadavky by sa mali naďalej uplatňovať ako základný predpoklad zachovania odbornej spôsobilosti notifikovaného orgánu. Na zabezpečenie svojej autonómie by sa od notifikovaného orgánu a jeho zamestnancov malo vyžadovať, aby si zachovali nezávislosť od hospodárskych subjektov v hodnotovom reťazci v oblasti batérií a od iných podnikov vrátane obchodných združení a materských či dcérskych spoločností. Od notifikovaného orgánu by sa malo vyžadovať, aby dokumentačne podložil svoju nezávislosť a danú dokumentáciu poskytol notifikujúcemu orgánu.

(39) Je nevyhnutné, aby všetky notifikované orgány vykonávali svoje úlohy na rovnakej úrovni a za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže a autonómnosti. Mali by sa preto stanoviť požiadavky na orgány posudzovania zhody, ktoré si želajú byť notifikované s cieľom poskytovať činnosti posudzovania zhody. Tieto požiadavky by sa mali naďalej uplatňovať ako základný predpoklad zachovania odbornej spôsobilosti notifikovaného orgánu. Na zabezpečenie svojej autonómie by sa od notifikovaného orgánu a jeho zamestnancov malo vyžadovať, aby si zachovali nezávislosť od hospodárskych subjektov v hodnotovom reťazci v oblasti batérií a od iných podnikov vrátane obchodných združení a materských či dcérskych spoločností. Od notifikovaného orgánu by sa malo vyžadovať, aby dokumentačne podložil svoju nezávislosť a danú dokumentáciu poskytol notifikujúcemu orgánu. Mali by sa požadovať aj rotujúce tímy a primerané lehoty na zváženie.

Pozmeňujúci návrh  34

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42) Vzhľadom na to, že služby, ktoré ponúkajú notifikované orgány v členskom štáte, by sa mohli týkať batérií sprístupňovaných na trhu v celej Únii, je vhodné poskytnúť ostatným členským štátom a Komisii možnosť vzniesť v súvislosti s notifikovaným orgánom námietky. V záujme zabezpečenia jednotných podmienok vykonávania tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci s cieľom požiadať notifikujúci orgán o prijatie nápravných opatrení v prípade, že notifikovaný orgán už požiadavky tohto nariadenia nespĺňa alebo ich prestal spĺňať.

(42) Vzhľadom na to, že služby, ktoré ponúkajú notifikované osoby v členskom štáte, by sa mohli týkať batérií sprístupňovaných na trhu v celej Únii, je vhodné poskytnúť ostatným členským štátom, Komisii, hospodárskym subjektom a príslušným zainteresovaným stranám možnosť vzniesť v súvislosti s notifikovanou osobou námietky. Komisia by počas vyšetrovania mala požiadať o radu skúšobné zariadenie Únie určené v súlade s nariadením (EÚ) 2019/1020. V záujme zabezpečenia jednotných podmienok vykonávania tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci s cieľom požiadať notifikujúci orgán o prijatie nápravných opatrení v prípade, že notifikovaný orgán už požiadavky tohto nariadenia nespĺňa alebo ich prestal spĺňať.

Pozmeňujúci návrh  35

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43) V záujme uľahčenia a urýchlenia postupu posudzovania zhody, certifikácie a v konečnom dôsledku aj prístupu na trh a vzhľadom na novosť a zložitosť požiadaviek týkajúcich sa udržateľnosti, bezpečnosti a označovania batérií je mimoriadne dôležité, aby mali notifikované orgány nepretržitý prístup k všetkým potrebným testovacím zariadeniam a vybaveniu a aby dané postupy uplatňovali bez vytvárania zbytočnej záťaže pre hospodárske subjekty. Z tohto istého dôvodu a s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými hospodárskymi subjektmi je potrebné, aby notifikované orgány uplatňovali postupy posudzovania zhody konzistentne.

(43) V záujme uľahčenia a urýchlenia postupu posudzovania zhody, certifikácie a v konečnom dôsledku aj prístupu na trh a vzhľadom na novosť a zložitosť požiadaviek týkajúcich sa udržateľnosti, bezpečnosti, označovania a informovania v prípade batérií je mimoriadne dôležité, aby mali notifikované osoby nepretržitý prístup k všetkým potrebným testovacím zariadeniam a vybaveniu a aby dané postupy uplatňovali bez vytvárania zbytočnej záťaže pre hospodárske subjekty. Z tohto istého dôvodu a s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými hospodárskymi subjektmi je potrebné, aby notifikované orgány uplatňovali postupy posudzovania zhody konzistentne.

Pozmeňujúci návrh  36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 51

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(51) Na uľahčenie komunikácie medzi hospodárskymi subjektmi, orgánmi dohľadu nad trhom a spotrebiteľmi by mali hospodárske subjekty v rámci svojich kontaktných údajov uvádzať okrem poštovej adresy aj svoju webovú adresu.

(51) Na uľahčenie komunikácie medzi hospodárskymi subjektmi, orgánmi dohľadu nad trhom a spotrebiteľmi by mali hospodárske subjekty v rámci svojich kontaktných údajov uvádzať telefónne číslo, poštovú, e-mailovú a webovú adresu.

Pozmeňujúci návrh  37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 52

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(52) Je potrebné zabezpečiť, aby batérie z tretích krajín vstupujúce na trh Únie spĺňali ustanovenia tohto nariadenia, či už ide o batérie dovážané samostatne alebo ako súčasť výrobkov, pričom je nevyhnutné zabezpečiť predovšetkým to, aby zhotovitelia v súvislosti s týmito batériami vykonali náležité postupy posudzovania zhody.- Malo by sa preto zaviesť ustanovenie, v ktorom sa dovozcom ukladá povinnosť zabezpečiť, aby batérie, ktoré uvádzajú na trh a do prevádzky, spĺňali požiadavky tohto nariadenia, a aby bolo označenie CE na batériách a súvisiaca dokumentácia vypracovaná zhotoviteľmi k dispozícii na účely inšpekcie uskutočňovanej vnútroštátnymi orgánmi.

(52) Je potrebné zabezpečiť, aby batérie z tretích krajín vstupujúce na trh Únie spĺňali ustanovenia tohto nariadenia a príslušné uplatniteľné právne predpisy Únie, či už ide o batérie dovážané samostatne alebo ako súčasť výrobkov, pričom je nevyhnutné zabezpečiť predovšetkým to, aby zhotovitelia v súvislosti s týmito batériami vykonali náležité postupy posudzovania zhody. Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu toho, aby bol audit požiadaviek tohto nariadenia týkajúcich sa procesu výroby batérií vykonaný treťou stranou spoľahlivý a nezávislý.  Preto by sa mal zabezpečiť súlad s vyhlásením o uhlíkovej stope, recyklovanom obsahu, ako aj povinnostiach v oblasti náležitej starostlivosti týkajúcich sa ľudských práv a hodnotového reťazca v oblasti batérií stanovených v tomto nariadení. Malo by sa preto zaviesť ustanovenie, v ktorom sa dovozcom ukladá povinnosť zabezpečiť, aby batérie, ktoré uvádzajú na trh a do prevádzky, spĺňali požiadavky tohto nariadenia, a aby bolo označenie CE na batériách a súvisiaca dokumentácia vypracovaná zhotoviteľmi k dispozícii na účely inšpekcie uskutočňovanej vnútroštátnymi orgánmi. Tieto orgány, najmä pri vykonávaní kontrol výrobkov vstupujúcich na trh Únie z tretích krajín, by mali zabezpečiť dôsledné presadzovanie práva Únie účinnou a jednotnou úrovňou kontroly v súlade s nariadením (EÚ) 2019/1020.

Pozmeňujúci návrh  38

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 53

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(53) Pri uvádzaní batérie na trh alebo do prevádzky by mal každý dovozca na batérii uviesť svoj názov, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku, ako aj poštovú adresu. Výnimky by sa mali stanoviť pre také prípady, keď to vzhľadom na veľkosť batérie nie je možné. Patria sem prípady, keby dovozca musel na označenie batérie názvom a adresou otvoriť jej balenie, alebo keď na batérii nemožno uviesť tieto informácie vzhľadom na jej príliš malú veľkosť.

(53) Pri uvádzaní batérie na trh alebo do prevádzky by mal každý dovozca na batérii uviesť svoj názov, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku, ako aj poštovú adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Výnimky by sa mali stanoviť pre také prípady, keď to vzhľadom na veľkosť batérie nie je možné, pretože batéria je príliš malá na to, aby na nej bolo možné uviesť tieto informácie. Výnimky by sa mali povoliť aj v prípadoch, keby dovozca musel na označenie batérie názvom a inými kontaktnými údajmi otvoriť jej balenie. V týchto výnimočných prípadoch by mal dovozca poskytovať tieto informácie v dokumente priloženom k tejto batérii alebo iným okamžite dostupným spôsobom. Ak je batéria zabalená, tieto informácie by sa mali uviesť na jej balení.

Pozmeňujúci návrh  39

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 56

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(56) Vzhľadom na to, že distribútori a dovozcovia majú k trhu blízko, mali by sa podieľať na úlohách spojených s dohľadom nad trhom, ktoré vykonávajú vnútroštátne orgány, a mali by byť pripravení aktívne sa do nich zapájať a týmto orgánom poskytovať všetky potrebné informácie týkajúce sa predmetnej batérie.

(56) Vzhľadom na to, že distribútori, dovozcovia a poskytovateľ logistických služieb vrátane trhovísk majú k trhu blízko, mali by sa podieľať na úlohách spojených s dohľadom nad trhom, ktoré vykonávajú vnútroštátne orgány, a mali by byť pripravení aktívne sa do nich zapájať a týmto orgánom poskytovať všetky potrebné informácie týkajúce sa predmetnej batérie.

Pozmeňujúci návrh  40

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 57

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(57) Zabezpečenie vysledovateľnosti batérie v rámci celého dodávateľského reťazca prispieva k zjednodušeniu a zefektívneniu dohľadu nad trhom. Efektívny systém vysledovateľnosti uľahčuje úlohu orgánov dohľadu nad trhom, ktorou je dohľadať hospodárske subjekty, ktoré uviedli na trh nevyhovujúce batérie či ich na ňom sprístupnili, alebo ich uviedli do prevádzky. Od hospodárskych subjektov by sa preto malo vyžadovať, aby počas určitého obdobia uchovávali informácie o svojich transakciách s batériami.

(57) Zabezpečenie vysledovateľnosti batérie v rámci celého dodávateľského reťazca prispieva k zjednodušeniu a zefektívneniu dohľadu nad trhom a spotrebiteľom poskytuje transparentnosť. Efektívny systém vysledovateľnosti uľahčuje úlohu orgánov dohľadu nad trhom, ktorou je dohľadať hospodárske subjekty, ktoré uviedli na trh nevyhovujúce batérie či ich na ňom sprístupnili, alebo ich uviedli do prevádzky. Od hospodárskych subjektov by sa preto malo vyžadovať, aby počas určitého obdobia uchovávali informácie o svojich transakciách s batériami, a to aj elektronicky.

Pozmeňujúci návrh  41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 59

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(59) Tieto suroviny dodáva len málo krajín, no treba uviesť, že v dôsledku nízkych štandardov riadenia môže v istých prípadoch dôjsť k prehĺbeniu environmentálnych a sociálnych problémov. Ťažba a rafinácia kobaltu a niklu súvisia so širokou škálou sociálnych a environmentálnych záležitostí, medzi ktoré patrí otázka potenciálu nebezpečnosti pre životné prostredie či problematika ľudského zdravia. Sociálne a environmentálne vplyvy prírodného grafitu sú síce menej závažné, no jeho ťažba pozostáva z mnohých drobných manuálnych činností realizovaných prevažne v neformálnom prostredí, ktoré môžu mať vážny vplyv na zdravie i životné prostredie, a to vrátane neregulárneho zatvárania baní a absencie rekultivácie prostredia, ktoré vyúsťujú do ničenia ekosystémov a pôd. Očakávaný nárast využívania lítia pri výrobe batérií pravdepodobne vyvolá ďalší tlak na ťažobné a rafinačné operácie, a preto sa odporúča zahrnutie lítia do škály povinností týkajúcich sa náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. Očakávaný masívny vzostup dopytu po batériách v Únii by nemal prispieť k nárastu takýchto environmentálnych a sociálnych rizík.

(59) Tieto suroviny dodáva len málo krajín, no treba uviesť, že v dôsledku nízkych štandardov riadenia môže v istých prípadoch dôjsť k prehĺbeniu environmentálnych a sociálnych problémov. Ťažba a rafinácia kobaltu, medi, niklu, železa a bauxitu súvisia so širokou škálou sociálnych a environmentálnych záležitostí, medzi ktoré patrí otázka potenciálu nebezpečnosti pre životné prostredie či problematika ľudského zdravia. Sociálne a environmentálne vplyvy prírodného grafitu sú síce menej závažné, no jeho ťažba pozostáva z mnohých drobných manuálnych činností realizovaných prevažne v neformálnom prostredí, ktoré môžu mať vážny vplyv na zdravie i životné prostredie, a to vrátane neregulárneho zatvárania baní a absencie rekultivácie prostredia, ktoré vyúsťujú do ničenia ekosystémov a pôd. Očakávaný nárast využívania lítia pri výrobe batérií pravdepodobne vyvolá ďalší tlak na ťažobné a rafinačné operácie, a preto sa odporúča zahrnutie lítia do škály povinností týkajúcich sa náležitej starostlivosti v hodnotovom reťazci v oblasti batérií. Očakávaný masívny vzostup dopytu po batériách v Únii by nemal prispieť k nárastu takýchto environmentálnych a sociálnych rizík v zahraničí.

Pozmeňujúci návrh  42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 60

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(60) Niektoré z predmetných surovín, ako napríklad kobalt, lítium či prírodný grafit, sa považujú za suroviny, ktoré sú pre EÚ kritické38, a preto je v záujme primeraného fungovania batériového ekosystému EÚ potrebné, aby sa tieto zdroje získavali udržateľne.

(60) Niektoré z predmetných surovín, ako napríklad bauxit, kobalt, lítium či prírodný grafit, sa považujú za suroviny, ktoré sú pre EÚ kritické38, a preto je v záujme primeraného fungovania batériového ekosystému EÚ potrebné, aby sa tieto zdroje získavali udržateľne.

__________________

__________________

38 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Odolnosť v oblasti kritických surovín: zmapovanie cesty k väčšej bezpečnosti a udržateľnosti [COM(2020) 474 final].

38 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Odolnosť v oblasti kritických surovín: zmapovanie cesty k väčšej bezpečnosti a udržateľnosti [COM(2020) 474 final].

Pozmeňujúci návrh  43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 62

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(62) Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/82139 sa v Únii zaviedli všeobecné požiadavky týkajúce sa náležitej starostlivosti, ktoré sa vzťahujú na určité nerasty a kovy. V uvedenom nariadení sa však nerieši otázka nerastných zdrojov a surovín využívaných na výrobu batérií.

(62) V hlavných zásadách OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a v usmerneniach OECD pre nadnárodné podniky sa stanovuje, že hospodárske subjekty by mali vykonávať náležitú starostlivosť ako prostriedok na splnenie spoločenskej zodpovednosti podnikov, pokiaľ ide o ľudské práva a životné prostredie. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/82139 sa v Únii zaviedli všeobecné požiadavky týkajúce sa náležitej starostlivosti, ktoré sa vzťahujú na určité nerasty a kovy. V uvedenom nariadení sa však nerieši otázka nerastných zdrojov a surovín využívaných na výrobu batérií.

__________________

__________________

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/821 zo 17. mája 2017, ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (Ú. v. EÚ L 130, 19.5.2017, s. 1).

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/821 zo 17. mája 2017, ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (Ú. v. EÚ L 130, 19.5.2017, s. 1).

Pozmeňujúci návrh  44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 63

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(63) Z tohto dôvodu, ako aj vzhľadom na očakávaný exponenciálny rast dopytu po batériách v EÚ by mal hospodársky subjekt uvádzajúci batériu na trh EÚ zaviesť politiku náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. Preto by sa mali stanoviť požiadavky s cieľom riešiť sociálne a environmentálne riziká spojené s ťažbou, spracovaním a obchodovaním s určitými surovinami využívanými na účely výroby batérií.

(63) Zodpovednosť podnikov v oblasti dodržiavania ľudských práv, sociálnych práv, ľudského zdravia a životného prostredia by sa mala vzťahovať na všetky výrobné operácie a ostatné obchodné vzťahy hospodárskeho subjektu v hodnotovom reťazci v oblasti batérií. Z tohto dôvodu, ako aj vzhľadom na očakávaný exponenciálny rast dopytu po batériách v EÚ a skutočnosť, že ťažba, spracovanie a obchodovanie s určitými surovinami, chemikáliami a druhotnými surovinami, ktoré sa používajú pri výrobe batérií a sú súčasťou zhodnocovania odpadu s batériami, predstavujú osobitné riziká, by sa preto pre proces náležitej starostlivosti pre hodnotový reťazec v oblasti batérií mali stanoviť určité požiadavky s cieľom riešiť sociálne a environmentálne riziká spojené s ťažbou a spracovaním určitých surovín, chemikálií a druhotných surovín na účely výroby batérií a s obchodovaním s nimi, vlastným výrobným procesom, ako aj so všetkými súvisiacimi inými obchodnými vzťahmi.

Pozmeňujúci návrh  45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 64

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(64) Pri zavádzaní politiky náležitej starostlivosti založenej na riziku by mala daná politika vychádzať z medzinárodne uznávaných zásad náležitej starostlivosti, medzi ktoré patrí Desať zásad iniciatívy Globálneho paktu OSN40, Usmernenia pre sociálne posudzovanie životného cyklu produktov41, Tripartitná deklarácia MOP o zásadách týkajúcich sa nadnárodných podnikov a sociálnej politiky42, ako aj Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné obchodné správanie43, v ktorých sa premieta jednotné chápanie koncepcií vládami a zainteresovanými stranami, vďaka ktorému možno danú politiku prispôsobiť špecifickému kontextu a okolnostiam pôsobenia jednotlivých hospodárskych subjektov. V súvislosti s ťažbou a spracovaním nerastných surovín využívaných pri výrobe batérií, ako aj s obchodovaním s nimi je Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné dodávateľské reťazce nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí44  (ďalej len „usmernenie OECD o náležitej starostlivosti“) prejavom dlhodobého úsilia vlád a zainteresovaných strán, ktoré sa týka zavedenia osvedčených postupov v tejto oblasti.

(64) Pri zavádzaní procesu náležitej starostlivosti založenej na riziku by mala daná politika vychádzať z medzinárodne uznávaných zásad náležitej starostlivosti, medzi ktoré patria hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, Desať zásad iniciatívy Globálneho paktu OSN19, Usmernenia pre sociálne posudzovanie životného cyklu produktov41, Tripartitná deklarácia MOP o zásadách týkajúcich sa nadnárodných podnikov a sociálnej politiky42, Usmernenia OECD pre nadnárodné podniky, ako aj Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné obchodné správanie43, v ktorých sa premieta jednotné chápanie koncepcií vládami a zainteresovanými stranami, vďaka ktorému možno danú politiku prispôsobiť špecifickému kontextu a okolnostiam pôsobenia jednotlivých hospodárskych subjektov. V súvislosti s ťažbou a spracovaním nerastných surovín z vysokorizikových oblastí využívaných pri výrobe batérií, ako aj s obchodovaním s nimi je Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné dodávateľské reťazce nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí44 (ďalej len „usmernenie OECD o náležitej starostlivosti“) medzinárodne uznanou normou na riešenie osobitných rizík hrubého porušovania ľudských práv v súvislosti so získavaním určitých surovín a obchodovaním s nimi v kontexte konfliktu a prejavom dlhodobého úsilia vlád a zainteresovaných strán, ktoré sa týka zavedenia osvedčených postupov v tejto oblasti.

__________________

__________________

40 Desať zásad iniciatívy Globálneho paktu OSN, k dispozícii na webovej stránke: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles .

40 Hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, k dispozícii na webovom sídle: https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.

41 UNEP – Usmernenia pre sociálne posudzovanie životného cyklu produktov, k dispozícii na webovej stránke: https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf.

41 UNEP – Usmernenia pre sociálne posudzovanie životného cyklu produktov, k dispozícii na webovej stránke: https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf.

42 Tripartitná deklarácia o zásadách týkajúcich sa nadnárodných podnikov a sociálnej politiky, k dispozícii na webovej stránke: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf.

42 Usmernenia OECD pre nadnárodné podniky, k dispozícii na webovej stránke: http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/.

43 Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné obchodné správanie, OECD (2018), k dispozícii na webovej stránke: http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf.

43 Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné obchodné správanie, OECD (2018), k dispozícii na webovej stránke: http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf.

44 OECD (2016), Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné dodávateľské reťazce nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí: tretie vydanie, OECD Publishing, Paríž, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.

44 OECD (2016), Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné dodávateľské reťazce nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí: tretie vydanie, OECD Publishing, Paríž, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.

Pozmeňujúci návrh  46

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 65

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(65) Náležitá starostlivosť podľa usmernenia OECD o náležitej starostlivosti45 je prebiehajúcim, proaktívnym a reaktívnym procesom, vďaka ktorému podniky dokážu zaručiť, že dodržiavajú ľudské práva a neprispievajú ku konfliktom46. Podnik tak môže posúdiť riziká, ktoré predstavujú jeho činnosti a vzťahy, a prijať opatrenia na ich zmiernenie v súlade s príslušnými normami v zmysle vnútroštátneho a medzinárodného práva, s odporúčaniami týkajúcimi sa zodpovedného obchodného správania vydanými medzinárodnými organizáciami, ako aj s nástrojmi ponúkanými štátnou správou, dobrovoľnými iniciatívami súkromného sektora či vnútropodnikovými politikami a systémami. Vďaka tomuto prístupu zároveň možno zabezpečiť, aby vykonávanie náležitej starostlivosti zodpovedalo intenzite činností daného podniku alebo jeho vzťahov v rámci dodávateľského reťazca.

(65) Náležitá starostlivosť podľa noriem a zásad OSN, MOP a OCED je prebiehajúcim, proaktívnym a reaktívnym procesom, vďaka ktorému podniky dokážu zaručiť, že dodržiavajú ľudské práva a rešpektujú životné prostredie a neprispievajú ku konfliktom 46. Náležitá starostlivosť založená na riziku sa týka krokov, ktoré by mali podniky podniknúť s cieľom identifikovať nepriaznivé vplyvy, ktoré sa spájajú s ich činnosťami alebo rozhodnutiami o získavaní zdrojov, zastaviť ich, predchádzať im, zmierňovať ich a zodpovedať za ne. Hospodárske subjekty by mali viesť informované, účinné a zmysluplné konzultácie s dotknutými komunitami. Podnik tak môže posúdiť riziká, ktoré predstavujú jeho činnosti a vzťahy, a prijať opatrenia na ich zmiernenie, čo môže zahŕňať požiadavku na dodatočné informácie, vyjednávanie v záujme nápravy situácie, pozastavenie alebo prerušenie spolupráce s dodávateľom, v súlade s príslušnými normami v zmysle vnútroštátneho a medzinárodného práva, s odporúčaniami týkajúcimi sa zodpovedného obchodného správania vydanými medzinárodnými organizáciami, ako aj s nástrojmi ponúkanými štátnou správou, dobrovoľnými iniciatívami súkromného sektora či vnútropodnikovými politikami a systémami. Vďaka tomuto prístupu zároveň možno zabezpečiť, aby vykonávanie náležitej starostlivosti zodpovedalo intenzite činností daného podniku alebo jeho vzťahov v rámci dodávateľského reťazca. Požiadavky náležitej starostlivosti pre hodnotový reťazec v oblasti batérií by sa mali vzťahovať na všetky hospodárske subjekty vrátane online platforiem, ktoré uvádzajú batérie na európsky trh.

__________________

__________________

45 Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti, s. 15.

 

46 Usmernenia OECD pre nadnárodné podniky, OECD (2011), Paríž; Nástroj OECD pre informovanosť o rizikách pre nadnárodné podniky pôsobiace v oblastiach s nedostatočnou správou, OECD (2006), Paríž; a Hlavné zásady v oblasti podnikania a ľudských práv: vykonávanie rámca OSN s názvom Chrániť, rešpektovať a naprávať (správa osobitného predstaviteľa generálneho tajomníka pre otázku ľudských práv a nadnárodných korporácií a iných podnikov, John Ruggie, A/HRC/17/31, 21. marec 2011).

46 Usmernenia OECD pre nadnárodné podniky, OECD (2011), Paríž; Nástroj OECD pre informovanosť o rizikách pre nadnárodné podniky pôsobiace v oblastiach s nedostatočnou správou, OECD (2006), Paríž; a Hlavné zásady v oblasti podnikania a ľudských práv: vykonávanie rámca OSN s názvom Chrániť, rešpektovať a naprávať (správa osobitného predstaviteľa generálneho tajomníka pre otázku ľudských práv a nadnárodných korporácií a iných podnikov, John Ruggie, A/HRC/17/31, 21. marec 2011).

Pozmeňujúci návrh  47

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 65 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(65a) Zatiaľ čo schémy náležitej starostlivosti súkromného sektora môžu podporovať hospodárske subjekty v rámci ich náležitej starostlivosti, hospodárske subjekty by si mali ponechať individuálnu zodpovednosť za dodržiavanie povinností náležitej starostlivosti v oblasti batérií stanovených v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh  48

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 65 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(65b) Členské štáty by mali hospodárskym subjektom, najmä malým a stredným podnikom, poskytovať osobitnú technickú pomoc, aby mohli splniť požiadavky náležitej starostlivosti v oblasti batérií.

Pozmeňujúci návrh  49

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 66

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(66) Mali by sa prijať alebo upraviť povinné politiky náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci tak, aby sa týkali prinajmenšom najdominantnejších kategórií sociálnych a environmentálnych rizík. Toto úsilie by sa malo týkať aktuálnych a predvídateľných vplyvov, a to na jednej strane vplyvov na sociálne aspekty života, medzi ktoré patria predovšetkým ľudské práva, ľudské zdravie a bezpečnosť, ako aj ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci a pracovné práva, a na druhej strane vplyvov na životné prostredie, najmä pokiaľ ide o otázky súvisiace s využívaním vody, ochranou pôdy, so znečisťovaním ovzdušia, s biodiverzitou či komunitným životom.

(66) Mali by sa prijať alebo upraviť povinné politiky náležitej starostlivosti v hodnotovom reťazci v oblasti batérií tak, aby sa týkali prinajmenšom najdominantnejších kategórií sociálnych a environmentálnych rizík. Toto úsilie by sa malo týkať aktuálnych a predvídateľných vplyvov, a to na jednej strane vplyvov na sociálne aspekty života, medzi ktoré patria predovšetkým ľudské práva, ľudské zdravie a bezpečnosť, ako aj ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci a pracovné práva, a na druhej strane vplyvov na životné prostredie, najmä pokiaľ ide o otázky súvisiace s využívaním vody, ochranou pôdy, so znečisťovaním ovzdušia, zmenou klímy a s biodiverzitou či komunitným životom.

Pozmeňujúci návrh  50

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 67

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(67) Pokiaľ ide o kategórie sociálnych rizík, politikami náležitej starostlivosti by sa mali riešiť riziká v dodávateľskom reťazci v oblasti batérií, ktoré súvisia s ochranou ľudských práv vrátane ľudského zdravia, ochrany detí či rodovej rovnosti v súlade s medzinárodným právom týkajúcim sa ľudských práv47. Politiky náležitej starostlivosti by mali obsahovať informácie, ktoré sa týkajú prínosu daného hospodárskeho subjektu k tomu, aby nedochádzalo k porušovaniu ľudských práv, ako aj nástrojov, ktorými daný subjekt v rámci svojej podnikovej štruktúry disponuje na boj proti korupcii a úplatkárstvu. V rámci politík náležitej starostlivosti by sa malo zabezpečovať aj správne vykonávanie pravidiel zakotvených v základných dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce48, ktoré sa uvádzajú v prílohe I k tripartitnej deklarácii MOP.

(67) Pokiaľ ide o kategórie sociálnych rizík, politikami náležitej starostlivosti v hodnotovom reťazci v oblasti batérií by sa mali riešiť riziká v hodnotovom reťazci v oblasti batérií, ktoré súvisia s ochranou ľudských práv vrátane ľudského zdravia, práv pôvodného obyvateľstva, ochrany detí či rodovej rovnosti v súlade s medzinárodným právom týkajúcim sa ľudských práv47. Politiky náležitej starostlivosti v hodnotovom reťazci v oblasti batérií by mali obsahovať informácie, ktoré sa týkajú prínosu daného hospodárskeho subjektu k tomu, aby nedochádzalo k porušovaniu ľudských práv, ako aj nástrojov, ktorými daný subjekt v rámci svojej podnikovej štruktúry disponuje na boj proti korupcii a úplatkárstvu. V rámci politík náležitej starostlivosti v hodnotovom reťazci v oblasti batérií by sa malo zabezpečovať aj správne vykonávanie pravidiel zakotvených v základných dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce48, ktoré sa uvádzajú v prílohe I k tripartitnej deklarácii MOP.

__________________

__________________

47 Vrátane Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Dohovoru o právach dieťaťa a Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

47 Vrátane Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Dohovoru o právach dieťaťa, Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a Deklarácie OSN o právach pôvodného obyvateľstva.

48 Ide o týchto osem základných dohovorov: Dohovor o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať, 1948 (č. 87), 2. Dohovor o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať, 1949 (č. 98), 3. Dohovor o nútenej práci z roku 1930 (č. 29) (a jeho protokol z roku 2014), 4. Dohovor o zrušení nútenej práce, 1957 (č. 105), 5. Dohovor o minimálnom veku, 1973 (č. 138), 6. Dohovor o najhorších formách detskej práce, 1999 (č. 182), 7. Dohovor o rovnakom odmeňovaní pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty, 1951 (č. 100), 8. Dohovor o diskriminácii (v zamestnaní a povolaní), 1958 (č. 111).

48 Ide o týchto osem základných dohovorov: Dohovor o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať, 1948 (č. 87), 2. Dohovor o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať, 1949 (č. 98), 3. Dohovor o nútenej práci z roku 1930 (č. 29) (a jeho protokol z roku 2014), 4. Dohovor o zrušení nútenej práce, 1957 (č. 105), 5. Dohovor o minimálnom veku, 1973 (č. 138), 6. Dohovor o najhorších formách detskej práce, 1999 (č. 182), 7. Dohovor o rovnakom odmeňovaní pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty, 1951 (č. 100), 8. Dohovor o diskriminácii (v zamestnaní a povolaní), 1958 (č. 111).

Pozmeňujúci návrh  51

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 68

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(68) Pokiaľ ide o kategórie environmentálnych rizík, v politikách náležitej starostlivosti by sa mali riešiť riziká vyskytujúce sa v dodávateľskom reťazci v oblasti batérií, ktoré súvisia s ochranou prírodného prostredia a biologickej diverzity v súlade s Dohovorom o biologickej diverzite49, a to aj s prihliadnutím na miestne komunity a ich ochranu a rozvoj.

(68) Pokiaľ ide o kategórie environmentálnych rizík v hodnotovom reťazci v oblasti batérií, v politikách náležitej starostlivosti by sa mali riešiť riziká vyskytujúce sa v hodnotovom reťazci v oblasti batérií, ktoré súvisia s ochranou prírodného prostredia a biologickej diverzity v súlade s Dohovorom o biologickej diverzite49, a to aj s prihliadnutím na miestne komunity a ich ochranu a rozvoj. Mala by sa zaoberať aj rizikami súvisiacimi so zmenou klímy v súlade s Parížskou dohodou a jej cieľom obmedziť globálne otepľovanie pod 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami, ako aj environmentálnymi rizikami, na ktoré sa vzťahujú iné medzinárodné dohovory v oblasti životného prostredia.

__________________

__________________

49 Ide o riešenia v zmysle Dohovoru o biologickej diverzite, ktorý je k dispozícii na webovej stránke https://www.cbd.int/convention/text/ , a to predovšetkým v kontexte rozhodnutia konferencie zmluvných strán tohto dohovoru VIII/28 „Dobrovoľné usmernenia pre biodiverzitu – inkluzívne posúdenie vplyvu“, ktoré je k dispozícii na webovej stránke https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042 .

49 Ide o riešenia v zmysle Dohovoru o biologickej diverzite, ktorý je k dispozícii na webovej stránke https://www.cbd.int/convention/text/ , a to predovšetkým v kontexte rozhodnutia konferencie zmluvných strán tohto dohovoru VIII/28 „Dobrovoľné usmernenia pre biodiverzitu – inkluzívne posúdenie vplyvu“, ktoré je k dispozícii na webovej stránke https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042 .

Pozmeňujúci návrh  52

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 69

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(69) Povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, ktoré sa týkajú identifikovania a zmierňovania sociálnych a environmentálnych rizík spojených so vstupnými surovinami potrebnými na výrobu batérií, by mali predstavovať prínos k vykonávaniu rezolúcie UNEP č. 19 venovanej správe nerastných zdrojov, v ktorej sa uznáva významný prínos baníckeho odvetvia k napĺňaniu cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.

(69) Povinnosti náležitej starostlivosti v hodnotovom reťazci v oblasti batérií, ktoré sa týkajú identifikovania a zmierňovania sociálnych a environmentálnych rizík spojených so vstupnými surovinami potrebnými na výrobu batérií, by mali predstavovať prínos k vykonávaniu rezolúcie UNEP č. 19 venovanej správe nerastných zdrojov, v ktorej sa uznáva významný prínos baníckeho odvetvia k napĺňaniu cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.

Pozmeňujúci návrh  53

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 69 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(69a) Aj keď bola vykonaná náležitá starostlivosť, môže vzniknúť škoda. Hospodárske subjekty by mali aktívne zabezpečiť nápravu takejto škody, a to samostatne alebo v spolupráci s inými aktérmi. Tieto subjekty by mali niesť zodpovednosť za nepriaznivý vplyv, ktorý ony alebo subjekty, ktoré ovládajú alebo môžu ovládať, spôsobili alebo ku ktorým prispeli. Osoby, ktoré tým boli nepriaznivo zasiahnuté, by mali mať nárok na nápravu a mali by mať prístup k spravodlivosti.

Pozmeňujúci návrh  54

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 70

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(70) Ostatné legislatívne nástroje EÚ, v ktorých sa stanovujú požiadavky týkajúce sa náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, by sa mali uplatňovať v prípade, že sa v tomto nariadení neuvádzajú osobitné ustanovenia s rovnakým cieľom, povahou a účinkom, ktoré možno prispôsobiť vzhľadom na budúce legislatívne zmeny.

(70) Ostatné legislatívne nástroje EÚ, v ktorých sa stanovujú požiadavky týkajúce sa náležitej starostlivosti, by sa mali uplatňovať na spoločnosti z Únie aj na spoločnosti so sídlom mimo Únie, ktoré majú v úmysle uvádzať batérie na trh Únie, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky, v prípade, že sa v tomto nariadení neuvádzajú osobitné ustanovenia s rovnakým cieľom, povahou a účinkom, ktoré možno prispôsobiť vzhľadom na budúce legislatívne zmeny.

Pozmeňujúci návrh  55

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 71

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(71) V záujme prispôsobenia sa vývoju v hodnotovom reťazci v oblasti batérií (vrátane zmien rozsahu a charakteru príslušných environmentálnych a sociálnych rizík), ako aj v záujme zohľadnenia vedecko-technického pokroku v súvislosti s batériami a ich chemickým zložením by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu zoznamu surovín a kategórií rizík, ako aj požiadaviek týkajúcich sa náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci.

(71) V záujme prispôsobenia sa vývoju v hodnotovom reťazci v oblasti batérií (vrátane zmien rozsahu a charakteru príslušných environmentálnych a sociálnych rizík), ako aj v záujme zohľadnenia vedecko-technického pokroku v súvislosti s batériami a ich chemickým zložením by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu zoznamu surovín a kategórií rizík, ako aj požiadaviek týkajúcich sa náležitej starostlivosti v hodnotovom reťazci v oblasti batérií.

Pozmeňujúci návrh  56

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 71 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(71a) V prípade, že sa prijmú budúce právne predpisy Únie, ktorými sa stanovia všeobecné pravidlá udržateľnej správy a riadenia spoločností a náležitej starostlivosti, Komisia by mala posúdiť, či si uvedené nové právne predpisy Únie vyžadujú zmenu článku 39 ods. 2 až 5 alebo prílohy X, alebo oboch. Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o prípadnú zmenu týchto ustanovení.

Pozmeňujúci návrh  57

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 72

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(72) Preto je potrebné prijať harmonizované pravidlá nakladania s odpadom, ktorými sa plní požiadavka, aby výrobcovia a iné hospodárske subjekty pri vykonávaní rozšírenej zodpovednosti výrobcu v súvislosti s batériami podliehali vo všetkých členských štátoch rovnakým pravidlám. V záujme dosiahnutia vysokej úrovne materiálového zhodnocovania je nevyhnutné maximalizovať triedený zber použitých batérií a zabezpečiť recykláciu všetkých zozbieraných batérií prostredníctvom procesov, ktorými sa dosahujú jednotné úrovne minimálnej recyklačnej efektivity. Pri hodnotení smernice 2006/66/ES sa zistilo, že jedným z jej nedostatkov je nepostačujúca podrobnosť jej ustanovení, čo vedie k nevyváženému vykonávaniu v nej stanovených požiadaviek, k vytváraniu významných prekážok fungovania recyklačných trhov a k nedostatočným úrovniam recyklácie. Podrobnejšie a harmonizovanejšie pravidlá by teda mali zabrániť narušeniu trhu v súvislosti so zberom, spracovaním a recykláciou použitých batérií, zabezpečiť vyvážené vykonávanie požiadaviek v celej Únii, ďalšiu harmonizáciu kvality služieb nakladania s odpadom poskytovaných hospodárskymi subjektmi a uľahčiť fungovanie trhov s druhotnými surovinami.

(72) Preto je potrebné prijať harmonizované pravidlá nakladania s odpadom, ktorými sa plní požiadavka, aby výrobcovia a iné hospodárske subjekty pri vykonávaní rozšírenej zodpovednosti výrobcu v súvislosti s batériami podliehali vo všetkých členských štátoch rovnakým pravidlám, a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia v celej Únii. Rozšírená zodpovednosť výrobcu môže prispieť k zníženiu celkového využívania zdrojov, najmä obmedzením vzniku odpadu z batérií a nepriaznivých vplyvov spojených s nakladaním s odpadom z batérií. V záujme dosiahnutia vysokej úrovne materiálového zhodnocovania je nevyhnutné maximalizovať triedený zber použitých batérií a zabezpečiť recykláciu všetkých zozbieraných batérií prostredníctvom procesov, ktorými sa dosahujú jednotné úrovne minimálnej recyklačnej efektivity. Pri hodnotení smernice 2006/66/ES sa zistilo, že jedným z jej nedostatkov je nepostačujúca podrobnosť jej ustanovení, čo vedie k nevyváženému vykonávaniu v nej stanovených požiadaviek, k vytváraniu významných prekážok fungovania recyklačných trhov a k nedostatočným úrovniam recyklácie. Podrobnejšie a harmonizovanejšie pravidlá by teda mali zabrániť narušeniu trhu v súvislosti so zberom, spracovaním a recykláciou použitých batérií, zabezpečiť vyvážené vykonávanie požiadaviek v celej Únii, ďalšiu harmonizáciu kvality služieb nakladania s odpadom poskytovaných hospodárskymi subjektmi a uľahčiť fungovanie trhov s druhotnými surovinami.

Pozmeňujúci návrh  58

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 73

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(73) Toto nariadenie vychádza z pravidiel nakladania s odpadom a zo všeobecných zásad stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES50, ktoré by sa mali prispôsobiť tak, aby sa v nich prihliadalo na špecifickú situáciu v oblasti batérií. V záujme čo najúčinnejšej organizácie zberu použitých batérií je dôležité zabezpečiť úzku spoluprácu s miestom predaja batérií v danom členskom štáte a zároveň čo najbližší kontakt s koncovým používateľom. Použité batérie sa okrem toho môžu zbierať spolu s odpadom z elektrických a elektronických zariadení a s vozidlami po dobe životnosti, a to prostredníctvom vnútroštátnych zberných systémov zriadených na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ51 a smernice 2000/53/ES. Hoci sa v súčasnom nariadení stanovujú osobitné pravidlá týkajúce sa batérií, vynára sa potreba koherentného a komplementárneho prístupu vychádzajúceho z existujúcich štruktúr nakladania s odpadom, ktorý by ich ďalej harmonizoval. V záujme dosiahnutia tohto cieľa, ako aj účinného uplatňovania rozšírenej zodpovednosti výrobcu v súvislosti s nakladaním s odpadom by sa mali stanoviť povinnosti týkajúce sa členského štátu, v ktorom sa batérie sprístupňujú na trhu po prvýkrát.

(73) Toto nariadenie vychádza z pravidiel nakladania s odpadom a zo všeobecných zásad stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES50, ktoré by sa mali prispôsobiť tak, aby sa v nich prihliadalo na špecifickú povahu odpadu z batérií. V záujme čo najúčinnejšej organizácie zberu použitých batérií je dôležité zabezpečiť úzku spoluprácu s miestom predaja batérií v danom členskom štáte a zároveň čo najbližší kontakt s koncovým používateľom. Použité batérie by sa mali zbierať oddelene od iných odpadových tokov, ako sú kovy, papier a lepenka, sklo, plasty, drevo, textil a biologický odpad. Použité batérie sa okrem toho môžu zbierať spolu s odpadom z elektrických a elektronických zariadení a s vozidlami po dobe životnosti, a to prostredníctvom vnútroštátnych zberných systémov zriadených na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ51 a smernice 2000/53/ES. Hoci sa v súčasnom nariadení stanovujú osobitné pravidlá týkajúce sa batérií, vynára sa potreba koherentného a komplementárneho prístupu vychádzajúceho z existujúcich štruktúr nakladania s odpadom, ktorý by ich ďalej harmonizoval. V záujme dosiahnutia tohto cieľa, ako aj účinného uplatňovania rozšírenej zodpovednosti výrobcu v súvislosti s nakladaním s odpadom by sa mali stanoviť povinnosti týkajúce sa členského štátu, v ktorom sa batérie sprístupňujú na trhu po prvýkrát.

__________________

__________________

50 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

50 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

51 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38).

51 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38).

Pozmeňujúci návrh  59

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 76

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(76) Na výrobcov by sa mala vzťahovať rozšírená zodpovednosť výrobcu za nakladanie s batériami na konci ich životnosti. Mali by teda financovať náklady na zber, spracovanie a recykláciu všetkých zozbieraných batérií, na oznamovanie údajov o batériách a použitých batériách, ako aj náklady súvisiace s informovaním koncových používateľov a prevádzkovateľov v oblasti nakladania s odpadom, ktoré sa týka batérií a náležitého opätovného využitia použitých batérií, ako aj nakladania s nimi. Povinnosti týkajúce sa rozšírenej zodpovednosti výrobcu by sa mali vzťahovať na všetky formy dodávok vrátane predaja na diaľku. Výrobcovia by mali mať možnosť vykonávať tieto povinnosti kolektívne prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov, ktoré za nich preberajú zodpovednosť. Výrobcovia alebo organizácie zodpovednosti výrobcov by mali podliehať schváleniu a mali by dokumentačne potvrdiť, že disponujú finančnými prostriedkami na pokrytie nákladov vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Komisii by sa mali podľa potreby udeliť vykonávacie právomoci v záujme zabránenia narušeniu vnútorného trhu a zabezpečenia jednotných podmienok na úpravu finančných príspevkov, ktoré výrobcovia hradia organizáciám zodpovednosti výrobcov.

(76) Na výrobcov by sa mala vzťahovať rozšírená zodpovednosť výrobcu za nakladanie s batériami na konci ich životnosti. Mala by pozostávať zo súboru pravidiel vymedzujúcich osobitné prevádzkové a finančné povinnosti výrobcov výrobkov, v rámci ktorých sa zodpovednosť výrobcu rozširuje na štádium životného cyklu výrobku po spotrebiteľovi. Preto by mali financovať aspoň náklady uvedené v článku 8a ods. 4 písm. a) smernice 2008/98/ES vrátane nákladov na organizovanie triedeného zberu, prípravu na zmenu účelu a repasáciu, spracovanie, prípravu na opätovné použitie a recykláciu použitých batérií, na podávanie správ o batériách a použitých batériách a na informačné kampane s cieľom nabádať koncových používateľov, aby vyraďovali použité batérie vhodným spôsobom. Povinnosti týkajúce sa rozšírenej zodpovednosti výrobcu by sa mali vzťahovať na všetky formy dodávok vrátane predaja na diaľku a online predaja. Výrobcovia by mali mať možnosť vykonávať tieto povinnosti kolektívne prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov, ktoré za nich preberajú zodpovednosť. Výrobcovia alebo organizácie zodpovednosti výrobcov by mali podliehať schváleniu a mali by dokumentačne potvrdiť, že disponujú finančnými prostriedkami na pokrytie nákladov vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Komisii by sa mali podľa potreby udeliť vykonávacie právomoci v záujme zabránenia narušeniu vnútorného trhu a zabezpečenia jednotných podmienok na úpravu finančných príspevkov, ktoré výrobcovia hradia organizáciám zodpovednosti výrobcov.

Pozmeňujúci návrh  60

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 76 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(76a) Zavedením požiadaviek na zodpovednosť výrobcov by sa malo prispieť k zníženiu nákladov a zvýšeniu výkonnosti, ako aj zabezpečiť rovnaké podmienky, a to aj pre malé a stredné podniky a podniky elektronického obchodu, a malo by sa zabrániť prekážkam brániacim bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu. Takisto by mali byť prínosom pre začlenenie nákladov pri skončení životnosti výrobku do ceny výrobkov a mali by sa poskytnúť stimuly pre výrobcov, aby pri navrhovaní výrobkov vždy dodržiavali ustanovenia o udržateľnosti. Celkovo by takéto požiadavky mali zlepšiť riadenie a transparentnosť systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu a znížiť možnosť vzniku konfliktov záujmov medzi organizáciami rozšírenej zodpovednosti výrobcu a prevádzkovateľmi v oblasti nakladania s odpadom, s ktorými uzatvárajú zmluvy. Požiadavky by sa mali uplatňovať tak na nové, ako na existujúce systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Pozmeňujúci návrh  61

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 77

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(77) Týmto nariadením by sa mala komplexne upraviť rozšírená zodpovednosť výrobcov týkajúca sa batérií, a preto by sa na batérie nemali vzťahovať pravidlá týkajúce sa systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov stanovené v smernici 2008/98/ES.

(77) Týmto nariadením by sa mala komplexne upraviť rozšírená zodpovednosť výrobcov týkajúca sa batérií, a preto by sa malo považovať ako doplnkové k pravidlám týkajúcim sa systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov stanoveným v smernici 2008/98/ES a ktoré by sa preto mali chápať ako minimálne požiadavky.

Pozmeňujúci návrh  62

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 78

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(78) V záujme zabezpečenia vysokokvalitnej recyklácie v dodávateľských reťazcoch v oblasti batérií, podpory využívania kvalitných druhotných surovín, ako aj ochrany životného prostredia by mala byť pravidlom vysoká miera zberu a recyklácie použitých batérií. Zber použitých batérií je v prípade hodnotných materiálov obsiahnutých v batériách zásadným a nevyhnutným krokom, ktorý vedie k uzavretiu materiálového cyklu prostredníctvom ich recyklácie, ako aj k udržaniu hodnotového reťazca v oblasti batérií vnútri Únie. Vďaka zberu takýchto batérií sa zároveň uľahčuje prístup k zhodnoteným materiálom, ktoré možno ďalej použiť na výrobu nových výrobkov.

(78) V záujme zabezpečenia vysokokvalitnej recyklácie v hodnotových reťazcoch v oblasti batérií, podpory využívania kvalitných druhotných surovín, ako aj ochrany životného prostredia by mala byť pravidlom vysoká miera zberu a recyklácie použitých batérií. Zber použitých batérií je v prípade hodnotných materiálov obsiahnutých v batériách zásadným a nevyhnutným krokom, ktorý vedie k uzavretiu materiálového cyklu prostredníctvom ich recyklácie, ako aj k udržaniu hodnotového reťazca v oblasti batérií vnútri Únie a zvýšeniu jej strategickej nezávislosti v tomto odvetví, pričom uľahčuje prístup k zhodnoteným materiálom, ktoré možno ďalej použiť na výrobu nových výrobkov. Do vnútroštátnych programov odpadového hospodárstva by sa mali zahrnúť vhodné opatrenia týkajúce sa zberu, spracovania, prípravy na opätovné použitie, prípravy na zmenu účelu a recyklácie použitých batérií. Programy odpadového hospodárstva členských štátov by sa preto mali aktualizovať na základe ustanovení tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh  63

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 79

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(79) Za financovanie a organizovanie triedeného zberu použitých batérií by mali byť zodpovední výrobcovia všetkých batérií. Na tento účel by mali zradiť zbernú sieť pokrývajúcu celé územie členských štátov, ktorá bude v blízkosti koncového používateľa a ktorá nebude zameraná len na isté cieľové oblasti a tie typy batérií, ktorých zber prináša zisk. V zbernej sieti by mali pôsobiť všetci distribútori, autorizované zariadenia na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení a vozidiel po dobe životnosti, zberné dvory a iné subjekty zapojené do tejto siete z vlastnej iniciatívy, ako sú verejné orgány či školy. V záujme overenia a zlepšenia účinnosti zbernej siete a informačných kampaní by sa mali aspoň na úrovni NUTS 2 53 vykonávať pravidelné prieskumy zloženia zbieraného zmesového komunálneho odpadu a odpadu z elektrických a elektronických zariadení, vďaka ktorým by sa určilo množstvo použitých prenosných batérií v tomto odpade.

(79) Za financovanie alebo financovanie a organizovanie triedeného zberu použitých batérií by mali byť zodpovední výrobcovia všetkých batérií. Na tento účel by mali zradiť sieť spätného odberu a zbernú sieť pokrývajúcu celé územie členských štátov, ktorá bude v blízkosti koncového používateľa a ktorá nebude zameraná len na isté cieľové oblasti a tie typy batérií, ktorých zber prináša zisk. V zbernej sieti by mali pôsobiť všetci distribútori, autorizované zariadenia na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení a vozidiel po dobe životnosti, zberné dvory a iné subjekty zapojené do tejto siete z vlastnej iniciatívy, ako sú verejné orgány či školy. V záujme overenia a zlepšenia účinnosti zbernej siete a informačných kampaní by sa mali aspoň na úrovni NUTS 2 53 vykonávať pravidelné prieskumy zloženia zbieraného zmesového komunálneho odpadu a odpadu z elektrických a elektronických zariadení, vďaka ktorým by sa určilo množstvo použitých prenosných batérií v tomto odpade.

__________________

__________________

53 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

53 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

Pozmeňujúci návrh  64

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 81

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(81) Vzhľadom na vplyv na životné prostredie a stratu surovín v dôsledku netriedeného zberu použitých batérií a následného environmentálne nevhodného spôsobu nakladania s nimi by mal naďalej platiť cieľ týkajúci sa zberu prenosných batérií, ktorý je stanovený v smernici 2006/66/ES, pričom by sa jeho náročnosť mala postupne zvyšovať. V tomto nariadení sa predpokladá, že medzi prenosné batérie patria aj batérie slúžiace na pohon ľahkých dopravných prostriedkov. Tento typ prenosných batérií by sa mal vyňať z aktuálnej miery zberu prenosných batérií, keďže vzhľadom na súčasný nárast ich predaja je náročné dospieť k výpočtu, koľko takýchto batérií sa uvádza na trh, ako aj k výpočtu ich množstva vyzbieraného po uplynutí ich životnosti. Vyňatie tohto typu batérií sa má spolu s cieľom zberu použitých prenosných batérií podrobiť preskúmaniu, ktoré sa potenciálne môže týkať aj zmien metodiky výpočtu miery zberu prenosných batérií. Na účely podloženia týchto preskúmaní Komisia vypracuje správu.

(81) Vzhľadom na vplyv na životné prostredie a stratu surovín v dôsledku netriedeného zberu použitých batérií a následného environmentálne nevhodného spôsobu nakladania s nimi by mal naďalej platiť cieľ týkajúci sa zberu prenosných batérií, ktorý je stanovený v smernici 2006/66/ES, pričom by sa jeho náročnosť mala postupne zvyšovať. S cieľom maximalizovať zber a znížiť bezpečnostné riziká by sa mala posúdiť uskutočniteľnosť a potenciálne prínosy zriadenia celoúnijného systému zálohovania batérií, najmä prenosných batérií na všeobecné použitie. Vnútroštátne systémy zálohovania nemali brániť prijatiu harmonizovaných systémov v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh  65

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 82 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(82a) S cieľom aktualizovať metodiku výpočtu a overovania cieľa zberu použitých ľahkých dopravných batérií s cieľom zohľadniť množstvo, ktoré je k dispozícii na zber, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Je veľmi dôležité, aby nová metodika zachovala alebo zvýšila úroveň ambícií v oblasti životného prostredia, pokiaľ ide o zber použitých batérií, v porovnaní s existujúcou metodikou.

Pozmeňujúci návrh  66

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 82 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(82b) Komisia by mala zvážiť aj zavedenie metodiky výpočtu na stanovenie cieľa triedeného zberu s cieľom zohľadniť množstvo použitých prenosných batérií, ktoré možno zozbierať. Je veľmi dôležité, aby nová metodika zachovala alebo zvýšila úroveň ambícií v oblasti životného prostredia, pokiaľ ide o zber použitých batérií, v porovnaní s existujúcou metodikou.

Pozmeňujúci návrh  67

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 84

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(84) Vzhľadom na hierarchiu odpadového hospodárstva v zmysle v článku 4 smernice 2008/98/ES, v rámci ktorej sa uplatňujú zásady predchádzania vzniku odpadu, prípravy na opätovné použitie a recyklácie, a v súlade s článkom 11 ods. 4 uvedenej smernice a článkom 5 ods. 3 písm. f) smernice 1999/31/ES54 by sa zbierané batérie nemali spaľovať ani zneškodňovať na skládkach.

(84) Vzhľadom na hierarchiu odpadového hospodárstva v zmysle v článku 4 smernice 2008/98/ES, v rámci ktorej sa uplatňujú zásady predchádzania vzniku odpadu, prípravy na opätovné použitie a recyklácie, a v súlade s článkom 11 ods. 4 uvedenej smernice a článkom 5 ods. 3 písm. f) smernice 1999/31/ES54 by sa zbierané batérie nemali stať predmetom operácií energetického zhodnocovania alebo zneškodňovania.

__________________

__________________

54 Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1).

54 Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1).

Pozmeňujúci návrh  68

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 87

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(87) Spracovanie a recykláciu by malo byť možné vykonávať mimo dotknutého členského štátu alebo mimo územia Únie len vtedy, ak je preprava použitých batérií v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/200658 a nariadením Komisie (ES) č. 1418/200759 a ak spracovateľské a recyklačné činnosti spĺňajú požiadavky uplatniteľné na tento druh odpadov podľa ich klasifikácie v rozhodnutí Komisie 2000/532/ES v znení zmien60. Uvedené rozhodnutie v znení zmien by sa malo revidovať s cieľom premietnuť doň všetky chemické zloženia batérií. Ak sa takéto spracovanie alebo recyklácia uskutočňuje mimo Únie, na účely ich započítania do úrovní recyklačnej efektivity a súvisiacich cieľov by mal byť prevádzkovateľ, v ktorého mene sa daný proces vykonáva, povinný informovať o ňom príslušný orgán predmetného členského štátu a preukázať, že sa spracovanie vykonáva za podmienok rovnocenných s podmienkami podľa tohto nariadenia. S cieľom stanoviť, aké požiadavky na spracovanie možno považovať za rovnocenné, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o stanovenie podrobných pravidiel obsahujúcich kritériá posudzovania rovnocenných podmienok.

(87) Spracovanie, prípravu na opätovné použitie, prípravu na zmenu účelu a recykláciu by malo byť možné vykonávať mimo dotknutého členského štátu alebo mimo územia Únie len vtedy, ak je preprava použitých batérií v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/200658 a nariadením Komisie (ES) č. 1418/200759 a ak spracovateľské a recyklačné činnosti spĺňajú požiadavky uplatniteľné na tento druh odpadov podľa ich klasifikácie v rozhodnutí Komisie 2000/532/ES v znení zmien60. Uvedené rozhodnutie v znení zmien by sa malo zrevidovať s cieľom zohľadniť všetky chemické látky batérií vrátane doplnenia kódov pre použité lítiovo-iónové batérie s cieľom uľahčiť riadne triedenie a podávanie správ o použitých lítiovo-iónových batériách. Ak sa takéto spracovanie alebo recyklácia uskutočňuje mimo Únie, na účely ich započítania do úrovní recyklačnej efektivity a súvisiacich cieľov by mal byť prevádzkovateľ, v ktorého mene sa daný proces vykonáva, povinný informovať o ňom príslušný orgán predmetného členského štátu a preukázať dokumentami schválenými príslušným orgánom krajiny určenia, že sa spracovanie vykonáva za podmienok rovnocenných s podmienkami podľa tohto nariadenia a príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia a ľudského zdravia v právnych predpisoch Únie. S cieľom stanoviť, aké požiadavky na spracovanie možno považovať za rovnocenné, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o stanovenie podrobných pravidiel obsahujúcich kritériá posudzovania rovnocenných podmienok.

__________________

__________________

58 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1).

58 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1).

59 Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice (Ú. v. EÚ L 316, 4.12.2007, s. 6).

59 Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice (Ú. v. EÚ L 316, 4.12.2007, s. 6).

60 Smernica 2000/532/ES: Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch, a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3).

60 Smernica 2000/532/ES: Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch, a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3).

Pozmeňujúci návrh  69

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 87 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(87a) V prípade vývozu použitých batérií z Únie na účely prípravy na opätovné použitie, prípravy na zmenu účelu alebo recyklácie by príslušné orgány členských štátov mali účinne využiť právomoci stanovené v článku 50 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1013/2006 s cieľom požadovať listinné dôkazy na overenie súladu s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení. Príslušné orgány členských štátov by mali mať možnosť spolupracovať s inými relevantnými subjektami, ako sú príslušné orgány v krajine určenia, nezávislé overovacie orgány tretej strany alebo organizácie zodpovednosti výrobcov zriadené v rámci systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu, ktoré môžu vykonávať fyzické a iné kontroly zariadení v tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh  70

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 88

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(88) Priemyselné batérie a batérie z elektrických vozidiel, ktoré už nie sú vhodné na pôvodný účel, na ktorý boli vyrobené, sa môžu používať na iný účel ako stacionárne batériové systémy na uskladňovanie energie. Vzniká tak trh pre druhotné využitie použitých priemyselných batérií a batérií z elektrických vozidiel, a preto by sa v záujme podpory praktického uplatňovania hierarchie odpadového hospodárstva mali vymedziť osobitné pravidlá, vďaka ktorým bude možné zabezpečiť zodpovednú zmenu účelu použitých batérií s prihliadnutím na zásadu predbežnej opatrnosti a so zaručením bezpečnosti používania pre koncových používateľov. V prípade každej takejto použitej batérie by sa mal posúdiť jej stav a dostupná kapacita s cieľom potvrdiť, či je vhodná na iný ako pôvodný účel. Komisii by sa mali udeliť vykonávacie právomoci v záujme zabezpečenia jednotných podmienok vykonávania ustanovení týkajúcich sa odhadu stavu batérií.

(88) Batérie, ktoré už nie sú vhodné na pôvodný účel, na ktorý boli vyrobené, sa môžu používať na iný účel ako stacionárne batériové systémy na uskladňovanie energie. Vzniká tak trh pre druhotné využitie použitých batérií, a preto by sa v záujme podpory praktického uplatňovania hierarchie odpadového hospodárstva mali vymedziť osobitné pravidlá, vďaka ktorým bude možné zabezpečiť zodpovednú zmenu účelu použitých batérií s prihliadnutím na zásadu predbežnej opatrnosti a so zaručením bezpečnosti používania pre koncových používateľov. V prípade každej takejto použitej batérie by sa mal posúdiť jej stav a dostupná kapacita s cieľom potvrdiť, či je vhodná na iný ako pôvodný účel. Účel batérií, ktoré sa považujú za vhodné na iné použitie, ako bol ich pôvodný účel, by sa mal za ideálnych podmienok zmeniť. Komisii by sa mali udeliť vykonávacie právomoci v záujme zabezpečenia jednotných podmienok vykonávania ustanovení týkajúcich sa odhadu stavu batérií.

Pozmeňujúci návrh  71

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 89

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(89) Výrobcovia a distribútori by mali koncových používateľov aktívne informovať o tom, že batérie patria do triedeného odpadu, že na tento účel existujú systémy zberu a že práve koncoví používatelia zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní environmentálne optimálneho nakladania s použitými batériami. Pri poskytovaní informácií všetkým koncovým používateľom, ako aj pri oznamovaní údajov o batériách by sa mali využívať moderné informačné technológie. Tieto informácie by sa mali poskytovať klasickými prostriedkami, napríklad formou rôznych exteriérových podujatí či kampaní s využitím plagátov a sociálnych médií, alebo inovatívnejšími prostriedkami, medzi ktoré patrí elektronický prístup na webové stránky prostredníctvom kódov QR uvedených na batérii.

(89) Výrobcovia a distribútori vrátane online trhovísk by mali koncových používateľov aktívne informovať o tom, že batérie patria do triedeného odpadu, že na tento účel existujú systémy zberu a že práve koncoví používatelia zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní environmentálne optimálneho nakladania s použitými batériami, a to najmä vysvetlením, ako by bezpečnejšie a čistejšie toky odpadu mohli prispieť k zníženiu vývozu odpadu do tretích krajín a uzavretým okruhom materiálov v rámci Únie. Pri poskytovaní informácií všetkým koncovým používateľom, ako aj pri oznamovaní údajov o batériách by sa mali využívať moderné informačné technológie. Tieto informácie by sa mali poskytovať prístupne a zrozumiteľne klasickými prostriedkami, napríklad formou rôznych exteriérových podujatí či kampaní s využitím plagátov a sociálnych médií, alebo inovatívnejšími prostriedkami, medzi ktoré patrí elektronický prístup na webové stránky prostredníctvom kódov QR uvedených na batérii.

Pozmeňujúci návrh  72

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 90

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(90) Jednotliví prevádzkovatelia musia príslušným orgánom poskytovať informácie a umožniť tak overovanie dodržiavania a účinnosti povinností týkajúcich sa zberu a spracovania batérií. Výrobcovia batérií a iní prevádzkovatelia pôsobiaci v oblasti nakladania s odpadom, ktorí sa zaoberajú zberom batérií, by mali podľa potreby za každý kalendárny rok oznámiť údaje o predaných batériách a zozbieraných použitých batériách. Na prevádzkovateľov v oblasti nakladania s odpadom a prevádzkovateľov recyklačných zariadení by sa preto mali vzťahovať príslušné oznamovacie povinnosti.

(90) Jednotliví prevádzkovatelia musia príslušným orgánom poskytovať informácie a umožniť tak overovanie dodržiavania a účinnosti povinností týkajúcich sa zberu a spracovania batérií. Výrobcovia batérií a iní prevádzkovatelia pôsobiaci v oblasti nakladania s odpadom, ktorí sa zaoberajú zberom batérií, by mali podľa potreby za každý kalendárny rok oznámiť údaje o predaných batériách a zozbieraných použitých batériách. Na prevádzkovateľov v oblasti nakladania s odpadom a prevádzkovateľov recyklačných zariadení by sa preto mali vzťahovať príslušné oznamovacie povinnosti. Prevádzkovatelia odpadového hospodárstva, ktorí vykonávajú spracovanie v súlade s týmto nariadením, by mali v súlade s článkami 8 a 8a smernice 2008/98/ES podliehať výberovému konaniu výrobcov príslušných batérií alebo organizácií zodpovednosti výrobcov, ktoré konajú v ich mene.

Pozmeňujúci návrh  73

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 95

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(95) V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/102062 sa stanovujú pravidlá dohľadu nad trhom a kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie. S cieľom zaistiť, aby výrobky, na ktoré sa vzťahuje voľný pohyb tovaru, spĺňali požiadavky zabezpečujúce vysokú úroveň ochrany verejných záujmov, medzi ktoré patrí ľudské zdravie, bezpečnosť, ochrana majetku a životného prostredia, by sa uvedené nariadenie malo uplatňovať na batérie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Nariadenie (EÚ) 2019/1020 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(95) V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/102062 sa stanovujú pravidlá dohľadu nad trhom a kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie. S cieľom zaistiť, aby výrobky, na ktoré sa vzťahuje voľný pohyb tovaru, spĺňali požiadavky zabezpečujúce vysokú úroveň ochrany verejných záujmov, medzi ktoré patrí ľudské zdravie, bezpečnosť, ochrana majetku a životného prostredia, by sa uvedené nariadenie malo uplatňovať na batérie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré zahŕňa batérie vyrábané mimo Únie a ktoré vstupujú na trh Únie. Nariadenie (EÚ) 2019/1020 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

__________________

__________________

62 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).

62 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).

Pozmeňujúci návrh  74

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 97

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(97) Mal by existovať postup, na základe ktorého by boli zainteresované strany informované o opatreniach, ktorých prijatie sa plánuje v súvislosti s batériami predstavujúcimi riziko pre ľudské zdravie, bezpečnosť, majetok alebo životné prostredie. Vďaka danému postupu by sa v súvislosti s týmito batériami umožnilo orgánom dohľadu nad trhom v členských štátoch, aby v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi konali ešte v ranej fáze. V záujme zabezpečenia jednotných podmienok vykonávania tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci prijímať akty s cieľom určiť opodstatnenosť vnútroštátnych opatrení prijatých v súvislosti s nevyhovujúcimi batériami.

(97) Mal by existovať postup, na základe ktorého by boli zainteresované strany informované o opatreniach, ktorých prijatie sa plánuje v súvislosti s batériami predstavujúcimi riziko pre ľudské zdravie, bezpečnosť, majetok alebo životné prostredie. Vďaka danému postupu by sa v súvislosti s týmito batériami umožnilo orgánom dohľadu nad trhom v členských štátoch, aby v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi konali ešte v ranej fáze. V záujme zabezpečenia jednotných podmienok vykonávania tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci prijímať akty s cieľom urýchlene určiť opodstatnenosť vnútroštátnych opatrení prijatých v súvislosti s nevyhovujúcimi batériami.

Pozmeňujúci návrh  75

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 98

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(98) Orgány dohľadu nad trhom by mali mať právo od hospodárskych subjektov vyžadovať prijatie nápravných opatrení na základe zistení, že daná batéria nevyhovuje požiadavkám tohto nariadenia alebo že daný hospodársky subjekt porušuje pravidlá týkajúce sa uvádzania batérie na trh alebo jej sprístupňovania na trhu alebo pravidlá týkajúce sa udržateľnosti, bezpečnosti a označovania či pravidlá vzťahujúce sa na náležitú starostlivosť v dodávateľskom reťazci.

(98) Orgány dohľadu nad trhom by mali mať právo od hospodárskych subjektov vyžadovať prijatie nápravných opatrení na základe zistení, že daná batéria nevyhovuje požiadavkám tohto nariadenia alebo že daný hospodársky subjekt porušuje pravidlá týkajúce sa uvádzania batérie na trh alebo jej sprístupňovania na trhu alebo pravidlá týkajúce sa udržateľnosti, bezpečnosti, označovania a informovania či pravidlá vzťahujúce sa na náležitú starostlivosť v dodávateľskom reťazci.

Pozmeňujúci návrh  76

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 98 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(98a) Komisia by mala určiť skúšobné zariadenie Únie s cieľom zabezpečiť účinnosť a konzistentnosť testovania v celej Únii v rámci dohľadu nad trhom stanoveného nariadením (EÚ) 2019/1020, pokiaľ ide o batérie, ako aj poskytovať nezávislé technické a vedecké poradenstvo počas hodnotení vykonaných v súvislosti s batériami predstavujúcimi riziko. Okrem toho by sa súlad s legislatívnym rámcom Únie pre batérie vytvoreným týmto nariadením mal podporovať aj na vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh  77

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 98 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(98b) Voľnému pohybu tovaru v Únii často bránia prekážky stanovené na vnútroštátnej úrovni, ktoré bránia úplnej realizácii vnútorného trhu a obmedzujú možnosti spoločností podnikať a rozvíjať sa, a to najmä MSP, ktoré predstavujú jadro hospodárstva Únie. Členské štáty by preto mali v plnej miere využiť možnosť uzatvárať medzi sebou dohody s cieľom umožniť rozhodcovské konania v záujme rýchleho urovnania sporov, ktoré vzniknú v súvislosti s prístupom batérií na vnútorný trh.

Pozmeňujúci návrh  78

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 99

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(99) Verejné obstarávanie predstavuje dôležitý sektor v kontexte znižovania vplyvov ľudských činností na životné prostredie, ako aj stimulovania transformácie trhu na trh s udržateľnejšími výrobkami. Verejní obstarávatelia v zmysle vymedzenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ63 a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ64 a obstarávatelia v zmysle vymedzenia v smernici 2014/25/EÚ by mali pri obstarávaní batérií alebo výrobkov obsahujúcich batérie zohľadňovať environmentálne vplyvy s cieľom podporovať a stimulovať trh, ktorý sa vyznačuje čistou a energeticky efektívnou mobilitou a uskladňovaním energie, a tak prispievať k plneniu cieľov politiky Únie v oblasti životného prostredia, klímy a energetiky.

(99) Verejné obstarávanie predstavuje dôležitý sektor v kontexte znižovania vplyvov ľudských činností na životné prostredie, ako aj stimulovania transformácie trhu na trh s udržateľnejšími výrobkami. Verejní obstarávatelia v zmysle vymedzenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ a obstarávatelia v zmysle vymedzenia v smernici 2014/25/EÚ by mali pri obstarávaní batérií alebo výrobkov obsahujúcich batérie zohľadňovať environmentálne vplyvy a zabezpečiť účinné dodržiavanie sociálnych a environmentálnych požiadaviek hospodárskymi subjektami s cieľom podporovať a stimulovať trh, ktorý sa vyznačuje čistou a energeticky efektívnou mobilitou a uskladňovaním energie, čím prispejú k plneniu cieľov politiky Únie v oblasti životného prostredia, klímy a energetiky. Okrem toho by k dosiahnutiu tohto cieľa významne prispelo aj zlepšenie prístupu MSP k verejnému obstarávaniu na trhu s batériami a podpora väčšej účasti miestnych zainteresovaných strán a zainteresovaných strán Únie.

__________________

__________________

63 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

63 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

64 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

64 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

Pozmeňujúci návrh  79

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 105

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(105) Komisia by mala okamžite prijať uplatniteľné vykonávacie akty, v ktorých určí opodstatnenosť vnútroštátneho opatrenia prijatého v súvislosti s vyhovujúcou batériou, ktorá predstavuje riziko, ak je to potrebné vzhľadom na závažné a naliehavé dôvody, a to v riadne odôvodnených prípadoch týkajúcich sa ochrany zdravia ľudí, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia.

(105) Komisia by mala bezodkladne, okamžite prijať uplatniteľné vykonávacie akty, v ktorých určí opodstatnenosť vnútroštátneho opatrenia prijatého v súvislosti s vyhovujúcou batériou, ktorá predstavuje riziko, ak je to potrebné vzhľadom na závažné a naliehavé dôvody, a to v riadne odôvodnených prípadoch týkajúcich sa ochrany zdravia ľudí, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh  80

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 106

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(106) Členské štáty by mali stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných v prípade porušení ustanovení tohto nariadenia a zabezpečiť, aby sa tieto pravidlá presadzovali. Stanovené sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(106) Členské štáty by mali stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných v prípade porušení ustanovení tohto nariadenia a zabezpečiť, aby sa tieto pravidlá presadzovali. Stanovené sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce. V záujme zaručenia harmonizovaného presadzovania v celej Únii by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o rozvoj harmonizovaných kritérií alebo usmernení pre sankcie a kompenzáciu za škody spôsobené jednotlivcom.

Pozmeňujúci návrh  81

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 109 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(109a) Je dôležité, aby sa pri vykonávaní tohto nariadenia zohľadňovali environmentálne, sociálne a hospodárske vplyvy. Okrem toho s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky je dôležité, aby sa pri vykonávaní tohto nariadenia rovnako zohľadňovali všetky relevantné dostupné technológie za predpokladu, že tieto technológie umožňujú úplný súlad batérií s akoukoľvek relevantnou požiadavkou stanovenou v tomto nariadení. Okrem toho by sa hospodárskym subjektom, najmä MSP, nemalo ukladať žiadne nadmerné administratívne zaťaženie.

Pozmeňujúci návrh  82

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 110

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(110) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu a zároveň zaistiť, aby batérie uvádzané na trh spĺňali požiadavky zabezpečujúce vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, bezpečnosti, majetku a životného prostredia, nemožno dostatočne dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale namiesto toho ho vzhľadom na potrebu harmonizácie možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

(110) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu a zároveň zaistiť, aby batérie uvádzané na trh, ako aj operácie súvisiace s použitými batériami spĺňali požiadavky zabezpečujúce vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, bezpečnosti, majetku a životného prostredia, nemožno dostatočne dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale namiesto toho ho vzhľadom na potrebu harmonizácie možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

Pozmeňujúci návrh  83

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. V tomto nariadení sa stanovujú požiadavky na udržateľnosť, bezpečnosť, označovanie a informovanie s cieľom umožniť uvádzanie batérií na trh alebo do prevádzky, ako aj požiadavky na zber, spracovanie a recykláciu použitých batérií.

1. V tomto nariadení sa stanovujú požiadavky na environmentálnu, ekonomickú a sociálnu udržateľnosť, bezpečnosť, označovanie a informovanie s cieľom umožniť uvádzanie batérií na trh alebo do prevádzky.

Pozmeňujúci návrh  84

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Okrem toho, sa v tomto nariadení ustanovujú opatrenia na ochranu životného prostredia a ľudského zdravia predchádzaním a znižovaním vzniku odpadu z batérií a nepriaznivých vplyvov vzniku použitých batérií a nakladania s nimi, ako aj znižovaním celkových vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takéhoto využitia.

Pozmeňujúci návrh  85

 

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky typy batérií, konkrétne na prenosné batérie, automobilové batérie, batérie pre elektrické vozidlá a priemyselné batérie, a to bez ohľadu na ich tvar, objem, hmotnosť, dizajn, materiálové zloženie, používanie alebo účel. Týka sa aj batérií, ktoré sú zabudované v iných výrobkoch alebo sú s nimi dodávané.

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky typy batérií, konkrétne na prenosné batérie, batérie pre ľahké dopravné prostriedky, automobilové batérie, batérie pre elektrické vozidlá a priemyselné batérie, a to bez ohľadu na ich tvar, objem, hmotnosť, dizajn, materiálové zloženie, používanie alebo účel. Týka sa aj batérií, ktoré sú zabudované v iných výrobkoch alebo sú s nimi dodávané.

Pozmeňujúci návrh  86

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) Zariadenia osobitne určené pre bezpečnosť jadrových zariadení, podľa vymedzenia v článku 3 smernice Rady 2009/71/Euratom1a;

 

__________________

 

1a Smernica Rady 2009/71/Euratom z 25. júna 2009, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení, v znení zmien (Ú. v. EÚ L 172, 2.7.2009, s. 18).

Pozmeňujúci návrh  87

 

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. S výnimkou kapitoly VII sa toto nariadenie nevzťahuje na batérie, v prípade ktorých výrobca môže preukázať, že boli vyrobené pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh  88

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) „batéria“ je akýkoľvek zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, ktorý pozostáva z jedného alebo viacerých nedobíjateľných alebo dobíjateľných batériových článkov alebo ich súprav;

(1) „batéria“ je akýkoľvek zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, ktorý pozostáva z jedného alebo viacerých nedobíjateľných alebo dobíjateľných batériových článkov alebo ich súprav, ako sú sústava akumulátorov a batériové moduly;

Pozmeňujúci návrh  89

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) „batéria s vnútorným systémom skladovania energie“ je batéria, ktorá nie je pripojená k žiadnym vonkajším zariadeniam na skladovanie energie;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh  90

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 – zarážka 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 nie je určená na priemyselné účely a a

 nie je určená výlučne na priemyselné použitie; a

Pozmeňujúci návrh  91

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 – zarážka 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 nie je batériou pre elektrické vozidlo ani automobilovou batériou;

 nie je batériou pre ľahké dopravné prostriedky, batériou pre elektrické vozidlo ani automobilovou batériou;

Pozmeňujúci návrh  92

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) „prenosné batérie na všeobecné použitie“ sú prenosné batérie s týmito bežnými formátmi: 4,5 voltu (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 voltov (PP3);

(8) „prenosné batérie na všeobecné použitie“ sú prenosné batérie s týmito bežnými formátmi: 4,5 voltu (3R12), gombíkový článok D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 voltov (PP3);

Pozmeňujúci návrh  93

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) „ľahké dopravné prostriedky“ sú kolesové vozidlá vybavené elektrickým motorom s výkonom nižším ako 750 wattov, v ktorých sú cestujúci počas pohybu vozidla usadení a ktorých pohon zabezpečuje iba elektrický motor alebo kombinácia motora a ľudskej energie;

(9) „batéria pre ľahký dopravný prostriedok“ je každá batéria vo vozidlách, ktorých pohon zabezpečuje iba elektrický motor alebo kombinácia motora a ľudskej energie, vrátane vozidiel typovo schválených kategórií stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 a s hmotnosťou nižšou ako 25 kg;

 

____________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 52).

Pozmeňujúci návrh  94

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) „automobilová batéria“ je akákoľvek batéria používaná výlučne na účely napájania štartéra, osvetlenia alebo zapaľovania motora automobilu;

(10) „automobilová batéria“ je akákoľvek batéria používaná primárne na účely napájania štartéra, osvetlenia alebo zapaľovania motora automobilu a necestného pojazdného stroja alebo na iné podporné účely;

Pozmeňujúci návrh  95

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) „priemyselná batéria“ je akákoľvek batéria určená na priemyselné použitie a akákoľvek iná batéria s výnimkou prenosných batérií, batérií pre elektrické vozidlá a automobilových batérií;

(11) „priemyselná batéria“ je akákoľvek batéria určená výhradne na priemyselné použitie a akákoľvek iná batéria vrátane stacionárnych batériových systémov na uskladňovanie energie, s výnimkou prenosných batérií, batérií pre ľahké dopravné prostriedky, batérií pre elektrické vozidlá a automobilových batérií;

Pozmeňujúci návrh  96

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) „batéria pre elektrické vozidlo“ je akákoľvek batéria špecificky určená na zabezpečovanie trakcie hybridných a elektrických vozidiel určených na cestnú dopravu;

(12) „batéria pre elektrické vozidlo“ je akákoľvek batéria špecificky určená na zabezpečovanie energie na trakciu vozidla kategórie L podľa nariadenia (EÚ) č. 168/2013, s hmotnosťou nad 25 kg, alebo vozidla kategórií M, N alebo O podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858;

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 1);

Pozmeňujúci návrh  97

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) „stacionárny batériový systém na uskladňovanie energie“ je dobíjateľná priemyselná batéria s vnútorným systémom skladovania energie, ktorá je špecificky určená na skladovanie a dodávanie elektrickej energie do siete, a to bez ohľadu na miesto používania tejto batérie a jej používateľa;

(13) „batéria, ktorá je súčasťou stacionárneho batériového uskladňovania energie“ je dobíjateľná priemyselná batéria, ktorá je špecificky určená na skladovanie a dodávanie elektrickej energie, keď je pripojená na elektrickú sieť, a to bez ohľadu na miesto používania tejto batérie a jej používateľa;

Pozmeňujúci návrh  98

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 21

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) „kód QR“ je maticový čiarový kód, ktorý je prepojený s informáciami o modeli batérie;

(21) „kód QR“ je maticový strojom čitateľný kód, ktorý je prepojený s informáciami podľa požiadaviek tohto nariadenia;

Pozmeňujúci návrh  99

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 22

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22) „systém riadenia batérie“ je elektronické zariadenie, ktoré kontroluje alebo riadi elektrické a tepelné funkcie batérie, spravuje a uchováva údaje o parametroch stanovených v prílohe VII slúžiacich na určenie stavu a očakávanej životnosti batérie a komunikuje s vozidlom alebo s prístrojom, v ktorom je batéria zabudovaná;

(22) „systém riadenia batérie“ je elektronické zariadenie, ktoré kontroluje alebo riadi elektrické a tepelné funkcie batérie s cieľom ovplyvniť bezpečnosť, výkonnosť a životnosť batérie, spravuje a uchováva údaje o parametroch stanovených v prílohe VII slúžiacich na určenie stavu a očakávanej životnosti batérie a komunikuje s vozidlom alebo s prístrojom, v ktorom je batéria zabudovaná;

Pozmeňujúci návrh  100

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 26 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26a) „príprava na zmenu účelu“ je každá činnosť, ktorou sú časti batérie alebo celá použitá batéria pripravované tak, aby mohli byť použité na účel alebo uplatnenie iné, ako na ktoré bola batéria pôvodne určená;

Pozmeňujúci návrh  101

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 26 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26b) „repasácia“ je každá činnosť demontáže, obnovy, náhrady súčiastok a používania použitých sád batérií, batériových modulov a/alebo batériových článkov na vrátenie batérie na úroveň výkonu a kvality rovnocennú s úrovňou výkonu a kvality pôvodnej batérie na pôvodný alebo iný účel;

Pozmeňujúci návrh  102

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 38

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38) „organizácia zodpovednosti výrobcov“ je právnická osoba, ktorá finančne alebo prevádzkovo organizuje plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu v mene niekoľkých výrobcov;

(38) „organizácia zodpovednosti výrobcov“ je právnická osoba, ktorá finančne alebo finančne a prevádzkovo organizuje plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu v mene niekoľkých výrobcov;

Pozmeňujúci návrh  103

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 39

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39) „použitá batéria“ je akákoľvek batéria, ktorá je odpadom v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 2008/98/ES;

(39) „použitá batéria“ je akákoľvek batéria alebo batériový článok, ktoré spadajú do vymedzenia odpadu v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 2008/98/ES;

Pozmeňujúci návrh  104

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 40

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40) „opätovné použitie“ je úplné alebo čiastočné priame opätovné použitie batérie na pôvodný účel, na ktorý bola batéria navrhnutá;

(40) „opätovné použitie“ je úplné alebo čiastočné priame opätovné použitie batérie, ktorá nie je odpadom, na rovnaký účel, na ktorý bola batéria navrhnutá;

Pozmeňujúci návrh  105

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 41 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41) „nebezpečná látka“ je každá látka, ktorá spĺňa kritériá ktorejkoľvek z ďalej uvedených tried alebo kategórií nebezpečnosti stanovených v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200867:

(41) „nebezpečná látka“ je každá látka, ktorá spĺňa kritériá ktorejkoľvek z tried alebo kategórií nebezpečnosti stanovených v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200867:

__________________

__________________

67 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

67 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

Pozmeňujúci návrh  106

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 41 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, triedy nebezpečnosti 2.6 a 2.7, trieda nebezpečnosti 2.8 typy A B, triedy nebezpečnosti 2.9, 2.10, 2.12 a 2.13 kategórie 1 a 2, trieda nebezpečnosti 2.14 kategórie 1 a 2, trieda nebezpečnosti 2.15 typy A až F;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh  107

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 41 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) triedy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, trieda nebezpečnosti 3.7 – nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, trieda nebezpečnosti 3.8 – iné ako narkotické účinky, triedy nebezpečnosti 3.9 a 3.10;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh  108

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 41 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) trieda nebezpečnosti 4.1;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh  109

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 41 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) trieda nebezpečnosti 5.1;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh  110

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 36

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36) „náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci“ sú povinnosti hospodárskeho subjektu, ktorý na trh uvádza dobíjateľnú priemyselnú batériu alebo batériu pre elektrické vozidlá, pokiaľ ide o jeho systém riadenia, riadenie rizika, overovania treťou stranou vykonávané notifikovanými orgánmi, ako aj zverejňovanie informácií s cieľom identifikovať a riešiť faktické a potenciálne riziká spojené so získavaním surovín potrebných na výrobu batérií, ich spracúvaním a obchodovaním s nimi;

(36) „náležitá starostlivosť v hodnotovom reťazci v oblasti batérií“ sú povinnosti hospodárskeho subjektu, ktorý na trh uvádza batériu, s ohľadom na kategórie sociálnych a environmentálnych rizík, pokiaľ ide o jeho systém riadenia, riadenie rizika, overovania treťou stranou vykonávané notifikovanými osobami, ako aj zverejňovanie informácií s cieľom identifikovať a riešiť faktické a potenciálne riziká spojené so získavaním surovín, chemikálií a druhotných surovín potrebných na výrobu batérií, ich spracúvaním a obchodovaním s nimi a zhodnocovanie odpadu s batériami, s ich výrobnými operáciami a so súvisiacimi inými obchodnými vzťahmi, a týmto rizikám predchádzať;

Pozmeňujúci návrh  111

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 36 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(36a) „obchodné vzťahy“ sú vzťahy medzi podnikom a jeho dcérskymi spoločnosťami a obchodné vzťahy podniku v celom jeho hodnotovom reťazci vrátane dodávateľov a subdodávateľov, ktoré sú priamo spojené s obchodnými činnosťami, produktmi alebo službami podniku;

Pozmeňujúci návrh  112

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 36 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(36b) „vysokorizikové oblasti“ sú oblasti, v ktorých je správa vecí verejných a bezpečnosť slabá alebo chýbajúca, ako napríklad zlyhávajúce štáty alebo oblasti, kde dochádza k rozsiahlemu a systematickému porušovaniu medzinárodného práva vrátane porušovania ľudských práv;

Pozmeňujúci návrh  113

 

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty nesmú z dôvodov súvisiacich s požiadavkami na udržateľnosť, bezpečnosť, označovanie a poskytovanie informácií, ktoré sa týkajú batérií alebo nakladania s použitými batériami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, zakazovať, obmedzovať alebo brzdiť sprístupňovanie batérií spĺňajúcich požiadavky stanovené v tomto nariadení na trhu, alebo zakazovať, obmedzovať či brzdiť ich uvádzanie do prevádzky.

1. Členské štáty nesmú z dôvodov súvisiacich s požiadavkami na sociálnu a environmentálnu udržateľnosť, bezpečnosť, označovanie a poskytovanie informácií, ktoré sa týkajú batérií alebo nakladania s použitými batériami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, zakazovať, obmedzovať alebo brzdiť sprístupňovanie batérií spĺňajúcich požiadavky stanovené v tomto nariadení na trhu, alebo zakazovať, obmedzovať či brzdiť ich uvádzanie do prevádzky.

Pozmeňujúci návrh  114

 

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty nesmú na veľtrhoch, výstavách, predvádzacích a podobných podujatiach brániť vystavovaniu batérií, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení, a to za predpokladu, že sa na viditeľnom označení jasne uvádza, že dané batérie nezodpovedajú požiadavkám tohto nariadenia a nie sú na predaj dovtedy, kým nebude zabezpečená ich zhoda.

2. Členské štáty nesmú na veľtrhoch, výstavách, predvádzacích a podobných podujatiach brániť vystavovaniu batérií, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení, a to za predpokladu, že sa na viditeľnom označení jasne uvádza, že dané batérie nezodpovedajú požiadavkám tohto nariadenia a nie sú na predaj a nemožno ich sprístupniť na trhu dovtedy, kým nebude zabezpečená ich zhoda. Počas predvádzania prijme príslušný hospodársky subjekt primerané opatrenia na zaistenie bezpečnosti osôb.

Pozmeňujúci návrh  115

 

Návrh nariadenia

Článok 4 – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Požiadavky na udržateľnosť, bezpečnosť, označovanie a informovanie v súvislosti s batériami

Požiadavky na udržateľnosť, bezpečnosť, označovanie a informovanie a náležitú starostlivosť v súvislosti s batériami

Pozmeňujúci návrh  116

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) požiadavky v oblasti náležitej starostlivosti stanovené v článku 39.

Pozmeňujúci návrh  117

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Na batérie pre elektrické vozidlá a automobilové batérie uvedené na trh ako náhrady za chybné batérie sa uplatňujú rovnaké požiadavky ako na nahrádzané batérie v súlade so zásadou „opraviť podľa výroby“.

Odôvodnenie

Batérie pre elektrické vozidlá a automobilové batérie (napr. LiFePO batérie) sú súčasťou typového schválenia typu vozidla. Zmeny týchto batérií relevantné z hľadiska typového schválenia sa musia oznámiť orgánu typového schvaľovania a vyžadujú si nové typové schválenie príslušného modelu vozidla. Aby sa toto úsilie udržalo na čo najnižšej úrovni, malo by byť možné opraviť podľa výroby. Okrem toho, aby sa splnili právne povinnosti poskytovať náhradné diely zákazníkovi až desať rokov (alebo viac) po ukončení výroby, je naliehavo potrebné mať možnosť opraviť podľa výroby.

Pozmeňujúci návrh  118

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Batérie nesmú v súvislosti s ktorýmikoľvek aspektmi, na ktoré sa nevzťahujú kapitoly II a III, predstavovať riziko pre ľudské zdravie, bezpečnosť, majetok alebo životné prostredie.

2. Batérie nesmú v súvislosti s ktorýmikoľvek aspektmi, na ktoré sa nevzťahujú kapitoly II a III a článok 39, predstavovať riziko pre ľudské zdravie, bezpečnosť, majetok alebo životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh  119

 

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1– pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Každý členský štát tiež určí jedno kontaktné miesto spomedzi príslušných orgánov uvedených v prvom pododseku na účely komunikácie s Komisiou podľa odseku 3.

Pozmeňujúci návrh  120

 

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Do [troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia ] sú členské štáty povinné Komisii oznámiť názvy a adresy príslušných orgánov určených podľa odseku 1. Členské štáty sú povinné Komisiu bez zbytočného odkladu informovať o akýchkoľvek zmenách názvov alebo adries príslušných orgánov.

3. Do [troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia ] sú členské štáty povinné Komisii oznámiť názov a adresu kontaktného miesta určeného podľa odseku 1. Členské štáty sú povinné Komisiu bez zbytočného odkladu informovať o akýchkoľvek zmenách názvu alebo adresy kontaktného miesta.

Pozmeňujúci návrh  121

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a. Do šiestich mesiacov od akejkoľvek zmeny nariadenia (ES) č. 1907/2006 alebo od nadobudnutia účinnosti budúcich právnych predpisov Únie týkajúcich sa kritérií udržateľnosti pre nebezpečné látky a chemikálie Komisia posúdi, či si takáto zmena alebo budúce právne predpisy Únie vyžadujú zmenu tohto článku alebo prílohy I k tomuto nariadeniu, alebo oboch, a v prípade potreby prijme delegovaný akt v súlade s článkom 73 tohto nariadenia s cieľom zodpovedajúcim spôsobom zmeniť uvedené ustanovenia.

Pozmeňujúci návrh  122

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b. Do 31. decembra 2025 Komisia s pomocou Európskej chemickej agentúry systematicky preskúma nebezpečné látky v batériách s cieľom identifikovať potenciálne riziká pre ľudské zdravie alebo životné prostredie. V tomto posúdení sa zohľadní, v akom rozsahu je použitie nebezpečnej látky nevyhnutné pre zdravie, bezpečnosť alebo kriticky dôležité na fungovanie spoločnosti, ako aj dostupnosť vhodných alternatív z hľadiska životného prostredia a zdravia. Na uvedený účel Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu a zváži podniknutie náležitých opatrení vrátane prijatia delegovaných aktov uvedených v druhom odseku.

Odôvodnenie

Obmedzenie látok by sa malo zosúladiť so stratégiou pre chemické látky, najmä s koncepciou základného použitia.

Pozmeňujúci návrh  123

Návrh nariadenia

Článok 7 – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uhlíková stopa batérií pre elektrické vozidlá a dobíjateľných priemyselných batérií

Uhlíková stopa batérií pre elektrické vozidlá, ľahkých dopravných prostriedkov a priemyselných batérií

Pozmeňujúci návrh  124

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. K batériám pre elektrické vozidlá a k dobíjateľným priemyselným batériám s vnútorným systémom skladovania energie a kapacitou nad 2 kWh musí byť pripojená technická dokumentácia, ktorá v prípade jednotlivých modelov a šarží batérií na každý výrobný závod obsahuje vyhlásenie o uhlíkovej stope vypracované v súlade s delegovaným aktom uvedeným v druhom pododseku a obsahujúce aspoň tieto informácie:

1. K batériám pre elektrické vozidlá, k batériám pre ľahké dopravné prostriedky a k priemyselným batériám musí byť pripojená technická dokumentácia, ktorá v prípade jednotlivých modelov a batérií na každý výrobný závod obsahuje vyhlásenie o uhlíkovej stope vypracované v súlade s delegovaným aktom uvedeným v druhom pododseku a obsahujúce aspoň tieto informácie:

Pozmeňujúci návrh  125

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca) informácie o použitých surovinách vrátane podielu obnoviteľného obsahu;

Pozmeňujúci návrh  126

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) celková uhlíková stopa batérie vypočítaná v kg ekvivalentu oxidu uhličitého;

d) celková uhlíková stopa batérie vypočítaná v kg ekvivalentu oxidu uhličitého a uhlíková stopa batérie vypočítaná v kg ekvivalentu oxidu uhličitého na jednu kWh celkovej energie dodanej systémom batérie počas očakávanej životnosti;

Pozmeňujúci návrh  127

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Od 1. júla 2024 sa na batérie pre elektrické vozidlá a na dobíjateľné priemyselné batérie uplatňuje požiadavka týkajúca sa vyhlásenia o uhlíkovej stope, ktorá sa uvádza v prvom pododseku.

Od 1. júla 2024 sa na batérie pre elektrické vozidlá, na batérie pre ľahké dopravné prostriedky a na priemyselné batérie uplatňuje požiadavka týkajúca sa vyhlásenia o uhlíkovej stope, ktorá sa uvádza v prvom pododseku.

Pozmeňujúci návrh  128

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 3 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Najneskôr do 1. júla 2023 Komisia prijme:

Najneskôr do 1. januára 2023 Komisia prijme:

Pozmeňujúci návrh  129

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) delegovaný akt v súlade s článkom 73 s cieľom doplniť toto nariadenie o metodiky výpočtu celkovej uhlíkovej stopy batérie v zmysle písmena d) v súlade so základnými prvkami stanovenými v prílohe II;

a) delegovaný akt v súlade s článkom 73 s cieľom doplniť toto nariadenie o metodiky výpočtu a overenia uhlíkovej stopy batérie v zmysle písmena d) v súlade so základnými prvkami stanovenými v prílohe II;

Pozmeňujúci návrh  130

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 73 s cieľom zmeniť požiadavky na informovanie stanovené v prvom pododseku.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 73 s cieľom zmeniť požiadavky na informovanie stanovené v prvom pododseku vzhľadom na vedecký a technický pokrok.

Pozmeňujúci návrh  131

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Batérie pre elektrické vozidlá a dobíjateľné priemyselné batérie s vnútorným systémom skladovania energie a kapacitou nad 2 kWh musia byť označené výrazným, jasne čitateľným a nezmazateľným označením, na ktorom sa uvádza výkonnostná trieda vzhľadom na uhlíkovú stopu, do ktorej daná batéria patrí.

Batérie pre elektrické vozidlá, batérie pre ľahké dopravné prostriedky a priemyselné batérie musia byť označené výrazným, jasne čitateľným a nezmazateľným označením, na ktorom sa uvádza uhlíková stopa batérie uvedená v odseku 1 písm. d) a výkonnostná trieda vzhľadom na uhlíkovú stopu, do ktorej daná batéria patrí.

Pozmeňujúci návrh  132

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Od 1. januára 2026 sa na batérie pre elektrické vozidlá a na dobíjateľné priemyselné batérie uplatňujú požiadavky týkajúce sa výkonnostnej triedy vzhľadom na uhlíkovú stopu, ktoré sa uvádzajú v prvom pododseku.

Od 1. júla 2025 sa na batérie pre elektrické vozidlá, batérie pre ľahké dopravné prostriedky a na priemyselné batérie uplatňujú požiadavky týkajúce sa výkonnostnej triedy vzhľadom na uhlíkovú stopu, ktoré sa uvádzajú v prvom pododseku.

Pozmeňujúci návrh  133

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 4 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Najneskôr do 31. decembra 2024 Komisia prijme:

Najneskôr do 1. januára 2024 Komisia prijme:

Pozmeňujúci návrh  134

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

K batériám pre elektrické vozidlá a dobíjateľným priemyselným batériám s vnútorným systémom skladovania energie a kapacitou nad 2 kWh musí byť v prípade všetkých modelov a šarží batérií na každý výrobný závod pripojená technická dokumentácia, ktorou sa preukazuje, že nahlásená hodnota uhlíkovej stopy počas životného cyklu je nižšia ako maximálny limit stanovený v delegovanom akte prijatom Komisiou podľa tretieho pododseku.

K batériám pre elektrické vozidlá, batériám pre ľahké dopravné prostriedky a priemyselným batériám s nominálnou energiou nad 2 kWh musí byť v prípade všetkých modelov a šarží batérií na každý výrobný závod pripojená technická dokumentácia, ktorou sa preukazuje, že nahlásená hodnota uhlíkovej stopy počas životného cyklu je nižšia ako maximálny limit stanovený v delegovanom akte prijatom Komisiou podľa tretieho pododseku.

Pozmeňujúci návrh  135

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Od 1. júla 2027 sa na batérie pre elektrické vozidlá a na dobíjateľné priemyselné batérie uplatňuje požiadavka týkajúca sa maximálneho limitu uhlíkovej stopy počas životného cyklu, ktorá sa uvádza v prvom pododseku.

Od 1. januára 2027 sa na všetky batérie pre elektrické vozidlá, batérie pre ľahké dopravné prostriedky a na priemyselné batérie s nominálnou energiou nad 2 kWh uplatňuje požiadavka týkajúca sa maximálneho limitu uhlíkovej stopy počas životného cyklu, ktorá sa uvádza v prvom pododseku.

Pozmeňujúci návrh  136

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia najneskôr do 1. júla 2026 prijme delegovaný akt v súlade s článkom 73 s cieľom doplniť toto nariadenie o maximálny limit uhlíkovej stopy počas životného cyklu, ktorý sa uvádza v prvom pododseku. Pri príprave uvedeného delegovaného aktu Komisia zohľadní príslušné kľúčové prvky stanovené v prílohe II.

Komisia najneskôr do 1. júla 2025 prijme delegovaný akt v súlade s článkom 73 s cieľom doplniť toto nariadenie o maximálny limit uhlíkovej stopy počas životného cyklu, ktorý sa uvádza v prvom pododseku. Pri príprave uvedeného delegovaného aktu Komisia zohľadní príslušné kľúčové prvky stanovené v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh  137

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vďaka zavedeniu maximálneho limitu uhlíkovej stopy počas životného cyklu bude v prípade potreby možné reklasifikovať výkonnostné triedy batérií uvedených v odseku 2.

Komisia je splnomocnená prijať delegovaný akt v súlade s článkom 73 s cieľom zmeniť maximálny limit uhlíkovej stopy počas životného cyklu uvedený v prvom pododseku na základe najnovších dostupných údajov nahlásených v súlade s odsekom 1. Vďaka zavedeniu maximálneho limitu uhlíkovej stopy počas životného cyklu bude v prípade potreby možné reklasifikovať výkonnostné triedy batérií uvedených v odseku 2.

Pozmeňujúci návrh  138

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Komisia do 31. decembra 2025 posúdi uskutočniteľnosť rozšírenia požiadaviek uvedených v tomto článku na prenosné batérie a požiadavku súvisiacu s odsekom 3 na batérie pre elektrické vozidlá, batérie pre ľahké dopravné prostriedky a priemyselné batérie s nominálnou energiou nižšou ako 2 kWh. Na uvedený účel Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu a zváži podniknutie náležitých opatrení vrátane prijatia legislatívnych návrhov.

Pozmeňujúci návrh  139

Návrh nariadenia

Článok 8 – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Recyklovaný obsah v priemyselných batériách, batériách pre elektrické vozidlá a automobilových batériách

Recyklovaný obsah v prenosných batériách, batériách pre ľahké dopravné prostriedky, priemyselných batériách, batériách pre elektrické vozidlá a automobilových batériách

Pozmeňujúci návrh  140

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Od 1. januára 2027 musí byť k priemyselným batériám, batériám pre elektrické vozidlá a automobilovým batériám s vnútorným systémom skladovania energie a kapacitou nad 2 kWh, ktoré v aktívnych materiáloch obsahujú kobalt, olovo, lítium alebo nikel, pripojená technická dokumentácia obsahujúca informácie o množstve kobaltu, olova, lítia alebo niklu zhodnotených z odpadu, ktoré sa vyskytujú v aktívnych materiáloch v jednotlivých modeloch a šaržiach batérií na každý výrobný závod.

Od 1. júla 2025 musí byť k prenosným batériám, s výnimkou prenosných batérií na všeobecné použitie, batériám pre ľahké dopravné prostriedky, priemyselným batériám, batériám pre elektrické vozidlá a automobilovým batériám, ktoré v aktívnych materiáloch obsahujú kobalt, olovo, lítium alebo nikel, pripojená technická dokumentácia obsahujúca informácie o množstve kobaltu, olova, lítia alebo niklu zhodnotených z odpadu, ktoré sa vyskytujú v aktívnych materiáloch v jednotlivých modeloch batérií na každý výrobný závod.

Pozmeňujúci návrh  141

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do 31. decembra 2025 prijme vykonávací akt, ktorým sa stanovuje metodika výpočtu a overovania množstiev kobaltu, olova, lítia alebo niklu zhodnotených z odpadu, ktoré sa vyskytujú v aktívnych materiáloch v batériách uvedených v prvom pododseku, ako aj formát technickej dokumentácie. Uvedený vykonávací akt je potrebné prijať v súlade s postupom preskúmania, na ktorý sa odkazuje v článku 74 ods. 3.

Komisia do 31. decembra 2023 prijme:

 

a) delegovaný akt v súlade s článkom 73 na doplnenie tohto nariadenia stanovením metodiky výpočtu a overovania množstiev kobaltu, olova, lítia alebo niklu zhodnotených z odpadu, ktoré sa vyskytujú v aktívnych materiáloch v batériách uvedených v prvom pododseku;

 

b) vykonávací akt, ktorým sa stanovuje formát a technická dokumentácia pre vyhlásenie o zhodnotených materiáloch. Uvedený vykonávací akt je potrebné prijať v súlade s postupom preskúmania, na ktorý sa odkazuje v článku 74 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh  142

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Od 1. januára 2030 musí byť k priemyselným batériám, batériám pre elektrické vozidlá a automobilovým batériám s vnútorným systémom skladovania energie a kapacitou nad 2 kWh, ktoré v aktívnych materiáloch obsahujú kobalt, olovo, lítium alebo nikel, pripojená technická dokumentácia, ktorou sa preukazuje, že dané batérie obsahujú minimálny podiel kobaltu, olova, lítia alebo niklu zhodnotených z odpadu, ktoré sa vyskytujú v aktívnych materiáloch v jednotlivých modeloch a šaržiach batérií na každý výrobný závod, a to tento podiel:

2. Od 1. januára 2030 musí byť k prenosným batériám, s výnimkou prenosných batérií na všeobecné použitie, batériám pre ľahké dopravné prostriedky, priemyselným batériám, batériám pre elektrické vozidlá a automobilovým batériám, ktoré v aktívnych materiáloch obsahujú kobalt, olovo, lítium alebo nikel, pripojená technická dokumentácia, ktorou sa preukazuje, že dané batérie obsahujú minimálny podiel kobaltu, olova, lítia alebo niklu zhodnotených z odpadu, ktoré sa vyskytujú v aktívnych materiáloch v jednotlivých modeloch batérií na každý výrobný závod, a to tento podiel:

Pozmeňujúci návrh  143

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Od 1. januára 2035 musí byť k priemyselným batériám, batériám pre elektrické vozidlá a automobilovým batériám s vnútorným systémom skladovania energie a kapacitou nad 2 kWh, ktoré v aktívnych materiáloch obsahujú kobalt, olovo, lítium alebo nikel, pripojená technická dokumentácia, ktorou sa preukazuje, že dané batérie obsahujú minimálny podiel kobaltu, olova, lítia alebo niklu zhodnotených z odpadu, ktoré sa vyskytujú v aktívnych materiáloch v jednotlivých modeloch a šaržiach batérií na každý výrobný závod, a to tento podiel:

3. Od 1. januára 2035 musí byť k prenosným batériám, s výnimkou prenosných batérií na všeobecné použitie, batériám pre ľahké dopravné prostriedky, priemyselným batériám, batériám pre elektrické vozidlá a automobilovým batériám, ktoré v aktívnych materiáloch obsahujú kobalt, olovo, lítium alebo nikel, pripojená technická dokumentácia, ktorou sa preukazuje, že dané batérie obsahujú minimálny podiel kobaltu, olova, lítia alebo niklu zhodnotených z odpadu, ktoré sa vyskytujú v aktívnych materiáloch v jednotlivých modeloch batérií na každý výrobný závod, a to tento podiel:

Pozmeňujúci návrh  144

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je v odôvodnených a náležitých prípadoch vzhľadom na dostupnosť kobaltu, olova, lítia alebo niklu zhodnotených z odpadu, alebo v dôsledku ich nedostatku splnomocnená prijať do 31. decembra 2027 delegovaný akt v súlade s článkom 73 s cieľom zmeniť ciele stanovené v odsekoch 2 a 3.

4. Po stanovení metodiky uvedenej v odseku 1 a najneskôr do 31. decembra 2027 Komisia posúdi, či je vzhľadom na existujúcu a predpokladanú dostupnosť kobaltu, olova, lítia alebo niklu zhodnotených z odpadu na roky 2030 a 2035 alebo ich nedostatok a vzhľadom na technický a vedecký pokrok vhodné zrevidovať ciele stanovené v odsekoch 2 a 3. Komisia takisto posúdi, do akej miery sa tieto ciele dosahujú prostredníctvom odpadu pred spotrebou alebo po spotrebe a či je vhodné obmedziť dosiahnutie cieľov len na odpad po spotrebe. Na základe tohto posúdenia Komisia podľa potreby predloží legislatívny návrh.

Pozmeňujúci návrh  145

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Ak je to odôvodnené zmenami v technológiách výroby batérií, ktoré majú vplyv na druh materiálov, ktoré možno zhodnocovať, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 73 s cieľom doplniť toto nariadenie zaradením ďalších surovín a cieľov do zoznamov stanovených v odsekoch 2 a 3.

Pozmeňujúci návrh  146

Návrh nariadenia

Článok 9 – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Požiadavky na výkonnosť a trvanlivosť týkajúce sa prenosných batérií na všeobecné použitie

Požiadavky na výkonnosť a trvanlivosť týkajúce sa prenosných batérií

Pozmeňujúci návrh  147

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Od 1. januára 2027 musia prenosné batérie na všeobecné použitie spĺňať hodnoty týkajúce sa parametrov elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti uvedené v prílohe III, ktoré sa stanovujú v delegovanom akte prijatom Komisiou podľa odseku 2.

1. Od 1. januára 2027 musia prenosné batérie spĺňať hodnoty týkajúce sa parametrov elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti uvedené v prílohe III, ktoré sa stanovujú v delegovanom akte prijatom Komisiou podľa odseku 2.

Pozmeňujúci návrh  148

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je povinná do 31. decembra 2025 prijať delegovaný akt v súlade s článkom 73 s cieľom doplniť toto nariadenie o minimálne hodnoty parametrov elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti stanovených v prílohe III, ktoré musia dosahovať prenosné batérie na všeobecné použitie.

Komisia je povinná do 1. júla 2025 prijať delegovaný akt v súlade s článkom 73 s cieľom doplniť toto nariadenie o minimálne hodnoty parametrov elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti stanovených v prílohe III, ktoré musia dosahovať prenosné batérie vrátane prenosných batérií na všeobecné použitie.

Pozmeňujúci návrh  149

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 73 s cieľom zmeniť parametre elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti stanovené v prílohe III vzhľadom na vedecko-technický pokrok.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 73 s cieľom zmeniť minimálne hodnoty a doplniť ďalšie parametre elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti stanovené v prílohe III vzhľadom na vedecko-technický pokrok.

Pozmeňujúci návrh  150

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri príprave delegovaného aktu uvedeného v prvom pododseku Komisia zváži potrebu zníženia environmentálneho vplyvu prenosných batérií na všeobecné použitie počas ich životného cyklu, pričom bude prihliadať na príslušné medzinárodné normy a systémy označovania. Zároveň zabezpečí, aby ustanovenia uvedené v danom delegovanom akte nemali významný negatívny vplyv na funkčnosť spomínaných batérií alebo prístrojov, v ktorých sú tieto batérie zabudované, na ich cenovú dostupnosť a náklady pre koncových používateľov, ani na konkurencieschopnosť priemyslu. Zhotovitelia predmetných batérií a prístrojov nesmú znášať nadmernú administratívnu záťaž.

Pri príprave delegovaného aktu uvedeného v prvom pododseku Komisia zváži potrebu zníženia environmentálneho vplyvu a zvýšenia efektívnosti využívania zdrojov prenosných batérií na všeobecné použitie počas ich životného cyklu, pričom bude prihliadať na príslušné medzinárodné normy a systémy označovania. Zároveň zabezpečí, aby ustanovenia uvedené v danom delegovanom akte nemali významný negatívny vplyv na bezpečnosť a funkčnosť spomínaných batérií alebo prístrojov, v ktorých sú tieto batérie zabudované, na ich cenovú dostupnosť a náklady pre koncových používateľov, ani na konkurencieschopnosť priemyslu.

Pozmeňujúci návrh  151

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia do 31. decembra 2030 posúdi uskutočniteľnosť opatrení, ktorých cieľom je postupne prestať používať nedobíjateľné prenosné batérie na všeobecné použitie, a tak na základe metodiky posudzovania životného cyklu minimalizovať ich environmentálny vplyv. Na uvedený účel Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu a zváži podniknutie náležitých opatrení vrátane prijatia legislatívnych návrhov.

3. Komisia do 31. decembra 2027 posúdi uskutočniteľnosť opatrení, ktorých cieľom je postupne prestať používať nedobíjateľné prenosné batérie na všeobecné použitie, a tak na základe metodiky posudzovania životného cyklu a životaschopných alternatív pre koncových používateľov minimalizovať ich environmentálny vplyv. Na uvedený účel Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu a zváži podniknutie náležitých opatrení vrátane prijatia legislatívnych návrhov na postupné ukončenie používania, stanovenia požiadaviek na ekodizajn alebo oboch, ak je to prínosné pre životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh  152

Návrh nariadenia

Článok 10 – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Požiadavky na výkonnosť a trvanlivosť týkajúce sa dobíjateľných priemyselných batérií a batérií pre elektrické vozidlá

Požiadavky na výkonnosť a trvanlivosť týkajúce sa priemyselných batérií, batérií pre elektrické vozidlá a batérií pre ľahké dopravné prostriedky

Pozmeňujúci návrh  153

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Od [12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia] musí byť k dobíjateľným priemyselným batériám a batériám pre elektrické vozidlá s vnútorným systémom skladovania energie a kapacitou nad 2 kWh pripojená technická dokumentácia obsahujúca hodnoty parametrov elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti stanovených v prílohe IV časti A.

Od [12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia] musí byť k priemyselným batériám, batériám pre ľahké dopravné prostriedky a batériám pre elektrické vozidlá pripojená technická dokumentácia obsahujúca hodnoty parametrov elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti stanovených v prílohe IV časti A.

Pozmeňujúci návrh  154

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Do 1. januára 2026 musia byť údaje o výkonnosti a trvanlivosti priemyselných batérií, batérií pre ľahké priemyselné vozidlá a batérií pre elektrické vozidlá uvedené v odseku 1 dostupné prostredníctvom verejne dostupnej časti elektronického systému výmeny informácií uvedeného v článku 64 a prílohe XIII. Informácie o výkonnosti a trvanlivosti takýchto batérií musia byť spotrebiteľom dostupné pred zakúpením vozidla.

Pozmeňujúci návrh  155

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 73 s cieľom zmeniť parametre elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti batérií pre elektrické vozidlá stanovené v prílohe IV vzhľadom na vedecko-technický pokrok.

Pozmeňujúci návrh  156

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c.  Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 73 s cieľom zmeniť parametre elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti batérií pre elektrické vozidlá stanovené v prílohe IV do šiestich mesiacov od prijatia technických špecifikácií neformálnej pracovnej skupiny EHK OSN pre elektrické vozidlá a životné prostredie s cieľom zabezpečiť súdržnosť parametrov prílohy IV a technických špecifikácií EHK OSN.

Pozmeňujúci návrh  157

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Od 1. januára 2026 musia dobíjateľné priemyselné batérie s vnútorným systémom skladovania energie a kapacitou nad 2 kWh spĺňať minimálne hodnoty stanovené v delegovanom akte prijatom Komisiou podľa odseku 3 v súvislosti s parametrami elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti stanovenými v prílohe IV časti A.

2. Od 1. januára 2026 musia priemyselné batérie, batérie pre ľahké dopravné prostriedky a batérie pre elektrické vozidlá spĺňať minimálne hodnoty pre konkrétny druh batérie stanovené v delegovanom akte prijatom Komisiou podľa odseku 3 v súvislosti s parametrami elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti stanovenými v prílohe IV časti A.

Pozmeňujúci návrh  158

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je povinná do 31. decembra 2024 prijať delegovaný akt v súlade s článkom 73 s cieľom doplniť toto nariadenie o minimálne hodnoty parametrov elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti stanovených v prílohe IV časti A, ktoré by musia dosahovať dobíjateľné priemyselné batérie s vnútorným systémom skladovania energie a kapacitou nad 2 kWh.

Komisia je povinná do 31. decembra 2024 prijať delegovaný akt v súlade s článkom 73 s cieľom doplniť toto nariadenie o minimálne hodnoty parametrov elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti stanovených v prílohe IV časti A, ktoré musia dosahovať batérie pre ľahké dopravné prostriedky, batérie pre elektrické vozidlá a priemyselné batérie.

Pozmeňujúci návrh  159

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri príprave delegovaného aktu uvedeného v prvom pododseku Komisia zváži potrebu zníženia environmentálneho vplyvu dobíjateľných priemyselných batérií s vnútorným systémom skladovania energie a kapacitou nad 2 kWh počas ich životného cyklu a zabezpečí, aby v ňom stanovené požiadavky nemali výrazný negatívny vplyv na funkčnosť uvedených batérií alebo prístrojov, v ktorých sú tieto batérie zabudované, na ich cenovú dostupnosť, ani na konkurencieschopnosť priemyslu. Zhotovitelia predmetných batérií a prístrojov nesmú znášať nadmernú administratívnu záťaž.

Pri príprave delegovaného aktu uvedeného v prvom pododseku Komisia zváži potrebu zníženia environmentálneho vplyvu priemyselných batérií, batérií pre elektrické vozidlá a batérií pre ľahké dopravné prostriedky počas ich životného cyklu a zabezpečí, aby v ňom stanovené požiadavky nemali výrazný negatívny vplyv na funkčnosť uvedených batérií alebo prístrojov, v ktorých sú tieto batérie zabudované, na ich cenovú dostupnosť, ani na konkurencieschopnosť priemyslu.

Pozmeňujúci návrh  160

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 73 s cieľom zmeniť minimálne hodnoty elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti stanovené v prílohe IV, v zmysle vedecko-technického pokroku, aby sa zaručila súčinnosť s minimálnymi hodnotami, ktoré môžu byť výsledkom práce neformálnej pracovnej skupiny EHK OSN pre elektrické vozidlá a životné prostredie a s cieľom zamedziť zbytočnému prekrývaniu. Zmena minimálnych hodnôt elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti nesmie viesť k zníženiu úrovne výkonnosti a trvanlivosti batérií pre elektrické vozidlá.

Pozmeňujúci návrh  161

Návrh nariadenia

Článok 11 – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Možnosť vybrať a vymeniť prenosné batérie

Možnosť vybrať a vymeniť prenosné batérie a batérie pre ľahké dopravné prostriedky

Pozmeňujúci návrh  162

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prenosné batérie zabudované v prístrojoch sa musia dať koncovému používateľovi alebo nezávislému prevádzkovateľovi ľahko vybrať a vymeniť, a to počas životnosti prístroja, ak majú tieto batérie kratšiu životnosť ako daný prístroj, alebo najneskôr na konci životnosti prístroja.

Prenosné batérie zabudované v prístrojoch a batérie pre ľahké dopravné prostriedky musia byť do 1. januára 2024 navrhnuté tak, aby sa dali ľahko a bezpečne vybrať a vymeniť s použitím jednoduchých a bežne dostupných nástrojov a bez toho, aby došlo k poškodeniu prístroja alebo batérií. Prenosné batérie sa musia dať koncovému používateľovi ľahko vybrať a vymeniť a batérie pre ľahké dopravné prostriedky sa musia dať koncovým používateľom alebo nezávislým prevádzkovateľom ľahko vybrať a vymeniť, a to počas životnosti prístroja, ak majú tieto batérie kratšiu životnosť ako daný prístroj, alebo najneskôr na konci životnosti prístroja. Články batérií pre ľahké dopravné prostriedky sa musia dať nezávislým prevádzkovateľom vybrať a vymeniť.

Pozmeňujúci návrh  163

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Batéria je ľahko vymeniteľná, ak ju po jej vybratí z prístroja možno nahradiť podobnou batériou bez toho, aby to malo vplyv na fungovanie alebo výkon daného prístroja.

Batéria je ľahko vymeniteľná, ak ju po jej vybratí z prístroja alebo ľahkého dopravného prostriedku možno nahradiť kompatibilnou batériou bez toho, aby to malo vplyv na fungovanie, výkon alebo bezpečnosť daného prístroja alebo ľahkého dopravného prostriedku.

Pozmeňujúci návrh  164

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Prenosné batérie a batérie pre ľahké dopravné prostriedky musia byť k dispozícii ako náhradné diely k zariadeniu, ktoré zásobujú energiou, najmenej 10 rokov po uvedení posledného kusu modelu na trh za primeranú a nediskriminačnú cenu pre nezávislých prevádzkovateľov a koncových používateľov.

Pozmeňujúci návrh  165

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Príslušný hospodársky subjekt v čase nákupu spotrebiča poskytne koncovým používateľom vrátane spotrebiteľov jasné a podrobné pokyny na vybratie a výmenu a budú tieto pokyny trvalo a ľahko zrozumiteľným spôsobom dostupné na jeho webovom sídle počas očakávanej životnosti výrobku.

Pozmeňujúci návrh  166

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b. Nesmie sa používať softvér ovplyvňujúci výmenu prenosnej batérie alebo batérie pre ľahké dopravné prostriedky alebo ich kľúčových komponentov za inú kompatibilnú batériu alebo kľúčové komponenty.

Pozmeňujúci návrh  167

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) je z bezpečnostných, výkonnostných či medicínskych dôvodov alebo z dôvodov integrity údajov potrebná nepretržitá dodávka energie a trvalé prepojenie medzi prístrojom a prenosnou batériou alebo

a) je z bezpečnostných dôvodov potrebná nepretržitá dodávka energie a trvalé prepojenie medzi prístrojom a prenosnou batériou a výrobca môže preukázať, že na trhu nie je k dispozícii žiadna alternatíva;

Pozmeňujúci návrh  168

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa) je zo zdravotných dôvodov alebo dôvodov integrity údajov potrebná nepretržitá dodávka energie a trvalé prepojenie medzi prístrojom a prenosnou batériou a výrobca môže preukázať, že na trhu nie je k dispozícii žiadna alternatíva;

Pozmeňujúci návrh  169

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) batéria dokáže fungovať len vtedy, ak je zabudovaná v konštrukcii prístroja.