RAPORT referitor la viitorul pescuitului în Canalul Mânecii, Marea Nordului, Marea Irlandei și Oceanul Atlantic în contextul retragerii Regatului Unit din UE

  8.3.2022 - (2021/2016(INI))

  Comisia pentru pescuit
  Raportor: Manuel Pizarro

  Procedură : 2021/2016(INI)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A9-0042/2022

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la viitorul pescuitului în Canalul Mânecii, Marea Nordului, Marea Irlandei și Oceanul Atlantic în contextul retragerii Regatului Unit din UE

  (2021/2016(INI))

  Parlamentul European,

   având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului[1],

   având în vedere Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (denumit în continuare „Acordul de retragere”)[2] și Declarația politică de stabilire a cadrului viitoarelor relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit, care însoțește Acordul de retragere (denumită în continuare „Declarația politică”)[3],

   având în vedere Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte[4] (denumit în continuare „Acordul comercial și de cooperare”), în special rubrica a cincea („Pescuitul”) din partea a doua,

   având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1026/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind anumite măsuri în scopul conservării stocurilor de pește aplicabile țărilor care permit pescuitul nedurabil[5],

   având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2403 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe[6],

   având în vedere Regulamentul (UE) 2021/1203 din 19 iulie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2020/1706 în ceea ce privește includerea unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse pescărești[7],,

   având în vedere Regulamentul (UE) 2021/1755 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 octombrie 2021 de înființare a rezervei de ajustare la Brexit[8]  și avizul Comisiei pentru pescuit din 11 mai 2021 (A9-0178/2021),

   având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării din 10 decembrie 1982[9],

   având în vedere Acordul Organizației Națiunilor Unite pentru aplicarea prevederilor Convenției Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării din 10 decembrie 1982 în legătură cu conservarea și gestionarea populațiilor transzonale și a stocurilor de pești mari migratori, semnat la New York la 4 august 1995[10],,

   având în vedere obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU,

   având în vedere Tratatul privind Arhipelagul Spitsbergen (Svalbard), semnat la Paris la 9 februarie 1920,

   având în vedere Convenția privind pescuitul în Atlanticul de Nord-Est[11],

   având în vedere Acordul pentru prevenirea pescuitului nereglementat în marea liberă din zona centrală a Oceanului Arctic, care a intrat în vigoare la 25 iunie 2021[12],

   având în vedere Acordul privind pescuitul între Comunitatea Economică Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Insulelor Feroe, pe de altă parte[13],

   având în vedere Acordul privind pescuitul între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei[14],

   având în vedere Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda privind pescuitul și mediul marin[15],

   având în vedere Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Guvernul Groenlandei și Guvernul Danemarcei[16],

   având în vedere rezoluția sa din 12 februarie 2020 referitoare la mandatul propus de negociere pentru negocierile în vederea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord[17],

   având în vedere recomandarea sa din 18 iunie 2020 referitoare la negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord[18] și avizul Comisiei pentru pescuit din 26 mai 2020 (A9-0117/2020),

   având în vedere rezoluția sa din 28 aprilie 2021 referitoare la rezultatul negocierilor dintre UE și Regatul Unit[19] și avizul sub formă de scrisoare din 4 februarie 2021 al Comisiei pentru pescuit, privind încheierea acordului comercial și de cooperare (A9‑0128/2021),

   având în vedere comunicarea Comisiei din 20 mai 2020 intitulată „Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030: Readucerea naturii în viețile noastre” (COM(2020)0380),

   având în vedere rezoluția sa din 9 iunie 2021 referitoare la Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030: Readucerea naturii în viețile noastre[20],

   având în vedere comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 13 octombrie 2021 intitulată „Un angajament mai puternic al UE pentru o regiune arctică pașnică, durabilă și prosperă” (JOIN(2021)0027),

   având în vedere prima Declarație de la Santiago de Compostela din 25 octombrie 2017 și a doua Declarație de la Santiago de Compostela din 20 iunie 2020 ale comunităților de pescari din Europa privind viitorul sectorului pescuitului în Europa după Brexit,

   având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

   având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A9-0042/2022),

  A. întrucât Acordul de retragere stabilește condițiile retragerii oficiale a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană, Declarația politică stabilește cadrul viitoarelor relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit, iar Acordul comercial și de cooperare rezultat stabilește baza pentru o relație amplă, într-un spațiu de prosperitate și de bună vecinătate, caracterizat de relații strânse și pașnice bazate pe cooperare și cu respectarea autonomiei și suveranității părților;

  B. întrucât s-a recunoscut pe baza celor mai bune avize științifice disponibile cât de importantă este conservarea și gestionarea durabilă a resurselor biologice marine și a ecosistemelor marine și promovarea unei acvaculturi responsabile și sustenabile, precum și rolul esențial pe care comerțul îl va juca în atingerea acestor obiective, în special prin acțiuni coerente în conformitate cu acordurile internaționale relevante ale Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură și ale Convenției ONU privind dreptul mării, inclusiv prin eforturi de prevenire și eliminare a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat și de excludere a comercializării produselor pescărești rezultate din această activitate dăunătoare;

  C. întrucât politica comună în domeniul pescuitului (PCP) obligă Uniunea Europeană să promoveze obiectivele acestei politici la nivel internațional, garantând că activitățile de pescuit ale UE desfășurate în afara apelor sale se bazează pe aceleași principii, asigurând condiții de concurență echitabile pentru operatorii din UE și din țări terțe, și să coopereze cu țările terțe și organizațiile internaționale pentru a îmbunătăți respectarea măsurilor internaționale, inclusiv a măsurilor de combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, pe baza celor mai bune cunoștințe științifice disponibile;

  D. întrucât unul dintre obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU este protejarea vieții marine (ODD 14);

  E. întrucât, în trecut, stocurile de pește gestionate exclusiv de UE au fost gestionate într-un mod mai sustenabil decât stocurile comune; întrucât o serie de stocuri care erau gestionate exclusiv de UE vor fi acum stocuri comune cu Regatul Unit;

  F. întrucât PCP stipulează că, având în vedere situația biologică variabilă a stocurilor, stabilitatea relativă a activităților de pescuit ar trebui să garanteze nevoile specifice ale regiunilor în care comunitățile locale sunt în mod special dependente de pescuit și de activitățile conexe pescuitului;

  G. întrucât părțile au convenit să colaboreze în domeniul conservării și al politicilor și măsurilor comerciale în sectorul pescuitului și acvaculturii, inclusiv sub auspiciile Organizației Mondiale a Comerțului și ale organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului, și în alte instanțe multilaterale, dacă este cazul, cu scopul de a promova practici sustenabile de pescuit și acvacultură și comerțul cu produse pescărești provenite din operațiuni de pescuit și acvacultură gestionate sustenabil;

  H. întrucât părțile au un obiectiv comun de a exploata stocurile comune într-un ritm care să permită menținerea și refacerea progresivă a populațiilor de specii recoltate la nivelurile sau peste nivelurile de biomasă care pot satisface captura maximă durabilă;

  I. întrucât Acordul comercial și de cooperare stabilește principiile de gestionare a pescuitului și de sustenabilitate socială, economică și de mediu pe termen lung pentru exploatarea optimă a stocurilor comune, pe baza celor mai bune cunoștințe științifice disponibile, în special a celor oferite de Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime;

  J. întrucât pescuitul a jucat un rol foarte important în campania pentru referendumul din 2016 privind retragerea Regatului Unit din UE; întrucât chestiunile legate de pescuit au reprezentat ultimul obstacol în negocierile privind Acordul dintre Regatul Unit și UE și întrucât obiectivul enunțat în declarația politică de a încheia și ratifica un acord în domeniul pescuitului până la 1 iulie 2020 nu a fost îndeplinit;

  K. întrucât transferul cotelor din UE către Regatul Unit în perioada de tranziție, astfel cum s-a convenit în Acordul comercial și de cooperare, va avea consecințe economice negative majore pentru pescarii din UE; întrucât este recunoscută importanța limitării impactului economic negativ al viitoarelor acorduri cu Regatul Unit;

  L. întrucât a fost înființat Comitetul specializat în domeniul pescuitului, în temeiul Acordului comercial și de cooperare; întrucât acest comitet va pregăti strategii multianuale de conservare și gestionare ca bază pentru a stabili capturile totale admisibile și alte măsuri de gestionare, inclusiv pentru stocurile din afara cotelor, definind colectarea de date științifice în scopul gestionării pescuitului, precum și schimbul acestor date cu organismele științifice pentru a avea cel mai bun aviz științific posibil;

  M. întrucât Protocolul privind accesul la ape, care este anexa 38 la Acordul comercial și de cooperare, prevede așa-numita „perioadă de adaptare”, de la 1 ianuarie 2021 până la 30 iunie 2026, în cursul căreia fiecare parte acordă navelor celeilalte părți acces deplin la apele sale pentru a pescui stocurile de pește enumerate;

  N. întrucât pescarii au suferit din cauza întârzierilor și incertitudinilor legate de eliberarea licențelor de acces la ape;

  O. întrucât rămân nerezolvate problemele legate de accesul navelor UE în apele din jurul insulelor nelocuite din Atlanticul de Nord, cum ar fi Rockall, acesta fiind un motiv de incertitudine și riscuri pentru pescari;

  P. întrucât Acordul comercial și de cooperare prevede accesul fără taxe vamale și contingente tarifare pentru produsele pescărești provenind din apele britanice, dar teritoriile britanice de peste mări nu mai sunt asociate cu UE și nu beneficiază de scutiri tarifare pentru exporturile de produse pescărești către UE, fiind excluse din domeniul de aplicare al acordului;

  Q. întrucât la 18 noiembrie 2020, Norvegia a decis, în mod unilateral și discriminatoriu, să reducă cota alocată UE în 2021 pentru pescuitul de cod în Svalbard; întrucât la 28 mai 2021, Norvegia a decis, tot unilateral și contrar criteriilor științifice, să își crească cu 55 % cota din stocul comun de macrou; întrucât Insulele Feroe și Islanda și-au mărit și ele în mod unilateral cota de macrou;

  R. întrucât retragerea Regatului Unit din UE a cauzat perturbări semnificative ale lanțului de aprovizionare pe insula Irlanda și a întrerupt legăturile de lungă durată dintre insula Irlanda și Europa continentală,

  1. subliniază că este nevoie ca Uniunea Europeană și Regatul Unit să colaboreze în continuare pentru a asigura o bună guvernanță internațională a oceanelor prin promovarea utilizării și exploatării sustenabile a resurselor oceanice și prin încurajarea protejării și refacerii zonelor pe baza celor mai bune și mai recente cunoștințe științifice;

  2. evidențiază că nu se cunoaște încă efectul complet al Brexitului, nu în ultimul rând deoarece punerea în aplicare deplină a Acordului comercial și de cooperare în domeniul pescuitului este încă în curs și nu a fost integral realizată, și subliniază că apar în continuare aspecte care nu au fost incluse în Acordul comercial și de cooperare, precum cele legate de acvacultură;

  3. evidențiază că efectul Brexitului asupra sectorului pescuitului depășește zona geografică a Regatului Unit și are implicații majore în întreaga zonă nord-estică a Oceanului Atlantic, precum și asupra flotei UE care are activități în alte părți ale lumii, de exemplu, în apele din jurul Insulelor Falkland, al Groenlandei și al zonei Svalbard; subliniază că relația dintre Uniune și Regatul Unit ar trebui să fie un pilon al guvernanței în domeniul pescuitului în Atlanticul de Nord-Est și al gestionării sustenabile a stocurilor comune cu alte țări terțe, cum ar fi macroul sau putasu;

  4. regretă că Acordul comercial și de cooperare reduce treptat ponderea posibilităților de pescuit în apele Regatului Unit pentru flota UE cu 25 % pe o perioadă de cinci ani și jumătate, o reducere care va afecta toate segmentele flotei UE, inclusiv pescuitul la scară mică; își exprimă îngrijorarea cu privire la situația de după încheierea perioadei de adaptare; invită Comisia să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că accesul reciproc la apele și resursele piscicole este menținut după 30 iunie 2026 și că nu vor mai exista reduceri ale cotelor pentru pescarii din UE după încheierea perioadei de tranziție;

  5. invită părțile să acorde atenția cuvenită aspectelor socioeconomice atunci când convin asupra capturilor totale admisibile pentru stocurile enumerate în Acordul comercial și de cooperare; solicită ca mecanismele de schimb de cote de pescuit între părți să fie flexibile și să nu fie costisitoare pentru sector;

  6. subliniază că statele membre sunt responsabile de alocarea cotelor lor flotelor proprii și le încurajează, după caz, să utilizeze posibilitățile prevăzute la articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru a atenua impactul Acordului comercial și de cooperare asupra flotelor lor, inclusiv a pescuitului la scară mică, atunci când își alocă cotele;

  7. reiterează că este urgent necesar să se cunoască toate efectele negative posibile nu numai asupra Mării Nordului, ci și asupra întregului Ocean Atlantic, în special asupra comunităților de pescari din regiunile ultraperiferice, cu economii vulnerabile, ecosisteme fragile și foarte dependente de sectoarele primare;

  8. subliniază că extinderea din ce în ce mai mare a parcurilor eoliene offshore în Canalul Mânecii, Marea Nordului, Marea Irlandei și Oceanul Atlantic va îngreuna și mai mult accesul pescarilor la zonele de pescuit;

  9. scoate în evidență că accesul la ape și resurse atât pentru flotele UE, cât și pentru cele ale Regatului Unit trebuie luat în considerare în cadrul întregului domeniu de aplicare al Acordului comercial și de cooperare și, prin urmare, nu poate fi luat în considerare separat de aspecte precum accesul pe piață; subliniază că o parte semnificativă a flotei UE este dependentă din punct de vedere istoric de zonele de pescuit aflate în prezent exclusiv sub gestionarea Regatului Unit, că există multe companii britanice, în special cele implicate în producția de acvacultură, care depind de piața unică a UE, și că există cerere pentru aceste produse în UE; salută faptul că Acordul comercial și de cooperare include o legătură directă între dispozițiile comerciale și dispozițiile în materie de pescuit; invită Comisia și Consiliul să garanteze că negocierile privind pescuitul cu Regatul Unit, precum și cu alte state costiere cu ieșire la Oceanul Atlantic de Nord-Est sunt legate și de aspecte ce țin de comerț și de accesul la piață unică a UE;

  10. invită Comisia să mențină deschise toate canalele de negociere cu Regatul Unit, în vederea găsirii unor soluții stabile și de durată, benefice ambelor părți, care să ofere condiții stabile și previzibile pentru pescari și sectorul pescuitului în ansamblu și care să acopere perioada de după 2026; subliniază, cu toate acestea, că, pentru a asigura punerea în aplicare integrală a Acordului comercial și de cooperare, ar trebui folosite toate instrumentele juridice, inclusiv cele legate de accesul pe piață, precum și toate măsurile compensatorii și de răspuns și mecanismele de soluționare a litigiilor prevăzute de Acordul comercial și de cooperare;

  11. reamintește că multe comunități costiere din UE depind în mare măsură pe sectorul pescuitului și de aceea au nevoie de o anumită stabilitate și previzibilitate în ceea ce privește Acordul comercial și de cooperare și impactul acestuia; solicită, așadar, transparență maximă față de statele membre în legătură cu procesul de negociere cu Regatul Unit și să nu se rețină informații la nivel tehnic în Comisie;

  12. solicită o soluție permanentă la problema pescuitului în Golful Granville, ca urmare a încetării tratatului privind Golful Granville;

  13. reamintește că dacă Regatul Unit decide limitarea accesului după perioada de adaptare, Uniunea ar putea să ia măsuri pentru a-și proteja interesele, cum ar fi reintroducerea de tarife sau cote pentru importurile de pește din Regatul Unit sau suspendarea altor părți ale Acordului comercial și de cooperare, dacă ar exista riscul de dificultăți economice sau sociale grave pentru comunitățile de pescari din UE;

  14. este profund îngrijorat de incertitudinea creată de clauza de la articolul 510 din Acordul comercial și de cooperare referitoare la revizuirea rubricii a cincea („Pescuit”) din partea a doua a acordului la patru ani după încheierea perioadei de adaptare;

  15. constată că situația pescuitului după 2026 este încă foarte incertă și nu este prevăzută în totalitate de Acordul comercial și de cooperare; consideră că un acord multianual pentru perioada de după 2026 ar oferi mai multă stabilitate și vizibilitate economică; invită Comisia să se angajeze în negocieri care să vizeze acest obiectiv;

  16. invită Comisia să ofere asistență statele membre în a utiliza pe deplin fondurile din rezerva de ajustare la Brexit pentru a promova și a sprijini sectorul și comunitățile costiere afectate și pentru a compensa integral pierderile suferite, în special pierderea cotelor; invită statele membre să utilizeze fondurile alocate pescuitului în cadrul rezervei și să aloce sume suplimentare acolo unde este necesar; consideră că aceste fonduri ar trebui utilizate ținând seama de faptul că perioada de tranziție pentru cote va dura până la 30 iunie 2026;

  17. subliniază că aceste fonduri trebuie să fie în beneficiul pescarilor și al companiilor în cauză, inclusiv din sectorul pescuitului la scară mică, și că ar trebui remediat orice obstacol potențial în calea finanțării directe, cum ar fi normele privind ajutoarele de stat ce ar putea împiedica ajutoarele destinate pescarilor afectați; invită Comisia să țină seama în mod corespunzător de avizul Comisiei pentru pescuit din 11 mai 2021 privind rezerva de ajustare la Brexit și să ia toate măsurile necesare în acest sens, inclusiv să prezinte o propunere legislativă, dacă este cazul;

  18. invită Comisia să faciliteze dezvoltarea unor oportunități economice suplimentare pentru comunitățile de coastă, în special pentru cele mai afectate de Brexit;

  19. ia act de faptul că Brexitul a destabilizat relațiile dintre statele riverane ale Atlanticului de Nord și subliniază că UE se confruntă cu efecte negative, cum ar fi pierderea cotei pentru cod în zona Svalbard, din cauza prezenței unei alte țări în negocierile bilaterale cu țările terțe din Atlanticul de Nord; regretă că noul context internațional din Atlanticul de Nord-Est după Brexit este folosit de țări și teritorii terțe precum Norvegia, Islanda sau Insulele Feroe pentru a adopta decizii unilaterale care au un efect negativ semnificativ asupra stocurilor de pește și a flotei de pescuit a UE; subliniază că aceste efecte negative trebuie luate în considerare și necesită un răspuns; subliniază nevoia de a oferi sectorului sprijin pentru a elimina aceste efecte negative, dacă nu sunt deja acoperite de alte fonduri existente sau ajutoare de stat;

  20. invită Comisia, având în vedere provocarea de a aborda în mod coordonat provocările generate de Brexit în Atlanticul de Nord-Est, să ia deciziile adecvate privind structura organizațională și resursele și să lucreze la soluții structurale cu alte state de coastă din regiune pentru a realiza o mai bună gestionare a pescuitului, inclusiv o cooperare mai strânsă și schimburi de studii științifice și colectare de date;

  21. subliniază că relațiile internaționale trebuie să se bazeze pe statul de drept, să garanteze autonomia necesară a fiecărei țări sau uniuni de țări și să fie ghidate în permanență de spiritul bunelor relații și de acordurile în vigoare;

  22. se opune tuturor deciziilor, mai ales celor luate unilateral, care stabilesc posibilități de pescuit care contravin dreptului internațional sau recomandărilor bazate pe cele mai bune și mai recente cunoștințe științifice, punând sub semnul întrebării acordurile internaționale, precum și exploatarea sustenabilă a resurselor comune;

  23. îndeamnă în primul rând Norvegia să își rectifice decizia de a reduce unilateral cota de cod în zona Svalbard pentru flota UE; îndeamnă, de asemenea, Norvegia, Islanda, Insulele Feroe și Groenlanda să rectifice deciziile de a-și aloca mai multe cote de macrou în mod unilateral și contrar criteriilor științifice; invită Comisia și Consiliul să protejeze drepturile istorice și interesele socioeconomice legitime ale flotei europene în Atlanticul de Nord-Est;

  24. invită Comisia ca, menținând negocierile cu toți partenerii, să își consolideze poziția față de Regatul Unit și să se implice la toate nivelurile, inclusiv la cel mai înalt nivel politic, și să fie pregătită să utilizeze toate instrumentele adecvate, chiar măsurile privind accesul pe piață, inclusiv în cadrul Spațiului Economic European, care sunt suficient de exigente, în special în ceea ce privește deciziile unilaterale ale țărilor terțe, pentru a demonstra importanța soluționării oricăror conflicte care pot apărea; îndeamnă Comisia să nu excludă nici posibilitatea de a recurge la măsurile de răspuns prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1026/2012, care pot include, printre altele, restricționarea importurilor de produse pescărești sau restricționarea accesului în porturile UE;

  25. regretă că Norvegia, Islanda și Insulele Feroe îți mențin atitudinea restrictivă față de investițiile europene în sectoarele lor de pescuit; subliniază că este de dorit ca UE să mențină o relație mai echilibrată cu aceste țări și teritorii, care să permită realizarea de progrese către ridicarea restricțiilor privind libertatea de stabilire și investițiile;

  26. reamintește că UE este cea mai mare și mai atractivă piață pentru importurile de produse pescărești; solicită ca această poziție de putere să fie recunoscută și folosită ca pârghie pentru a proteja interesele flotei sale de pescuit, pentru a împiedica încălcarea acordurilor sau a angajamentelor asumate de către parteneri și pentru a promova condiții de concurență echitabile la nivel internațional, în special în ceea ce privește standardele sociale, economice și de mediu;

  27. subliniază că este în interesul ambelor părți să continue o cooperare loială în exploatarea atât a zonelor aflate sub jurisdicția Uniunii Europene, a Regatului Unit și a Irlandei de Nord, cât și a apelor internaționale adiacente; subliniază totodată că resursele biologice marine nu cunosc frontiere, așa încât gestionarea acestor resurse are repercusiuni directe asupra apelor aflate sub jurisdicția fiecărei părți; subliniază, în acest sens, importanța unei bune cooperări și a unui schimb de bune practici în plan științific și al colectării datelor;

  28. reamintește că Brexitul nu trebuie utilizat ca scuză pentru a amâna acțiunile atât de necesare pentru refacerea ecosistemelor marine, pentru a atinge starea ecologică bună a mediului marin, conform cerințelor Directivei-cadru privind strategia pentru mediul marin[21], sau pentru a atinge obiectivele Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030;

  29. accentuează că Comisia trebuie să se asigure că cele mai recente decizii ale Comisiei pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est sunt respectate de toate părțile contractante și de părțile necontractante cooperante și sunt pe deplin și rapid integrate în legislația UE; îndeamnă Comisia să colaboreze cu alte părți contractante pentru a include măsuri ambițioase de control și gestionare a pescuitului, care sunt conforme cu obiectivele stabilite în PCP și în Pactul verde european și sunt compatibile cu normele stabilite în Acordul comercial și de cooperare privind accesul la apele și resursele din apele aflate sub jurisdicția ambelor părți;

  30. salută negocierile care au avut loc în pofida dificultăților generate de pandemia de COVID-19 și recunoaște că acestea au culminat cu un Acord comercial și de cooperare ambițios, care a cauzat totuși pierderi de cote pentru pescarii din UE; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că accesul la apele Regatului Unit a fost acordat doar pentru o perioadă de cinci ani și jumătate, ceea ce duce la nesiguranță cu privire la viitor; evidențiază totuși că angajamentele luate trebuie să fie îndeplinite și puse în aplicare;

  31. invită Comisia, statele membre și Regatul Unit să respecte și să pună în aplicare Acordul comercial și de cooperare și să nu recurgă la o interpretare a normelor ce contravine spiritului bunei credințe și bunei vecinătăți și continuării relațiilor strânse, pașnice și constructive, garantând securitatea juridică și respectarea autonomiei și suveranității părților; subliniază că Regatul Unit a încercat să interpreteze în mod eronat termenii Acordului comercial și de cooperare, încălcând spiritul acordului, și anume introducând condiții suplimentare pentru obținerea licențelor pentru nave;

  32. este preocupat de situația licențelor pentru navele UE în apele teritoriilor dependente ale Coroanei Britanice și de lipsa angajamentului Regatului Unit de a pune în aplicare cu fidelitate Acordul comercial și de cooperare în această privință; invită, așadar, Regatul Unit să nu recurgă la interpretări restrictive și controversate ale condițiilor de acordare a licențelor, în special pentru navele care pescuiesc în mod tradițional în zona de 6-12 mile marine a apelor teritoriale britanice și în apele domeniilor Jersey și Guernsey și ale Insulei Man; invită părțile să acorde o atenție deosebită situației navelor din flota de pescuit la scară mică, care înainte de Brexit nu erau obligate să folosească tehnologii prin care să țină evidența continuă a activităților de pescuit și care în prezent au mai multe dificultăți în a prezenta aceste informații;

  33. îndeamnă Comisia să ia în considerare toate opțiunile pentru a se asigura că drepturile navelor UE sunt respectate de Regatul Unit; subliniază că Acordul comercial și de cooperare prevede dispoziții care să permită Consiliului de parteneriat să ia în considerare diferite modalități de cooperare în apele teritoriilor dependente ale Coroanei Britanice; subliniază, în acest sens, că acordurile anterioare din cadrul tratatului privind Golful Granville ar putea constitui o bază pentru viitoarele adaptări ale normelor de către Consiliul de parteneriat;

  34. invită Regatul Unit să nu împiedice activitatea de pescuit a navelor de pescuit cu paragate plutitoare din UE care intră în mod tradițional în apele Regatului Unit în căutarea bancurilor de ton alb și pește-spadă; reamintește că pescuitul acestor specii de pești mari migratori este reglementat în cadrul Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic; invită Comisia să acorde o atenție deosebită situației acestor segmente ale flotei;

  35. subliniază că Acordul comercial și de cooperare prevede că măsurile tehnice ar trebui să fie proporționale, ar trebui să se bazeze pe cele mai bune avize științifice, ar trebui să nu fie discriminatorii și să se aplice în mod egal navelor ambelor părți și că trebuie notificate în prealabil; îndeamnă la o mai bună cooperare și coordonare în introducerea de măsuri tehnice, de gestionare și control, inclusiv elaborarea unor criterii clare și nediscriminatorii pentru aceste măsuri, astfel încât să se garanteze că nu pot fi utilizate pentru a restricționa indirect accesul flotelor de pescuit la zone în care au drepturi de pescuit;

  36. invită părțile să se asigure că desemnarea zonelor marine protejate în cadrul jurisdicțiilor lor este nediscriminatorie, bazată pe date științifice și proporțională; subliniază că zonele marine protejate ar trebui create în scopuri bine definite de conservare și nu ar trebui utilizate ca instrument de restricționare a accesului străin la ape; regretă, în acest sens, lipsa de cooperare din partea Regatului Unit în desemnarea de noi zone în jurul dunei Dogger Bank;

  37. cere Regatului Unit să pună capăt imediat oricăror controale cu efect intimidant asupra navelor UE și să se abțină de la impunerea oricăror măsuri tehnice discriminatorii; este profund îngrijorat de posibilitatea ca Regatul Unit să se abată în mod nejustificat de la reglementările UE privind măsurile tehnice și de la alte acte legislative conexe ale UE în domeniul mediului, ceea ce ar putea limita de facto accesul unor nave de pescuit europene la apele Regatului Unit, făcând ca activitatea de pescuit să devină excesiv de împovărătoare; evidențiază rolul Comisiei specializate privind pescuitul în găsirea unei abordări comune a măsurilor tehnice și în discutarea tuturor măsurilor notificate de o parte celeilalte; reamintește că Acordul comercial și de cooperare obligă fiecare parte să justifice cu precizie caracterul nediscriminatoriu al oricărei măsuri în acest domeniu și necesitatea de a asigura sustenabilitatea mediului pe termen lung, pe baza unor date verificabile științific; invită Comisia să acorde o atenție deosebită respectării acestor condiții și să răspundă cu fermitate dacă Regatul Unit ar acționa discriminatoriu;

  38. ia act de măsurile Regatului Unit privind „legătura economică”, care, începând cu 1 aprilie 2022, vor restrânge pavilionul navelor sale, vor crește procentul minim de membri ai echipajului britanic aflați la bordul navelor sale și vor stabili cantitatea minimă de pește care trebuie debarcată în porturile Regatului Unit la 70 %; invită Comisia să acorde o atenție deosebită impactului acestor măsuri protecționiste și să răspundă corespunzător, dacă este necesar;

  39. salută adoptarea Regulamentului (UE) 2021/1203 al Consiliului din 19 iulie 2021, cu scopul de a atenua efectele retragerii Regatului Unit din Uniune în ceea ce privește pierderea statutului preferențial al teritoriilor de peste mări; invită Comisia și Consiliul să ia toate măsurile necesare pentru a garanta importurile fără taxe vamale de calmar patagonian (Loligo gahi);

  40. își exprimă îngrijorarea cu privire la adoptarea recentă de către Adunarea legislativă a Insulelor Falkland a Legii privind pescuitul (conservare și administrare) din 2021, care impune ca 51 % din acțiunile tuturor societăților de pescuit care își desfășoară activitatea în zonele sale de pescuit să fie deținute de entități din Insulele Falkland;

  41. își exprimă îngrijorarea cu privire la recentele episoade în care normele de control al pescuitului au fost aplicate cu exces de zel în Marea Celtică; îndeamnă toate statele membre să evite practicile care ar putea duce la o manifestare nejustificată a „naționalismului în materie de pescuit”;

  42. subliniază că este nevoie ca Comitetul specializat privind pescuitul, care va avea responsabilitatea să ia decizii echitabile pentru ambele părți și să garanteze că resursele sunt gestionate în mod sustenabil pe termen lung, să se înființeze și să își înceapă activitatea rapid, inclusiv pentru a acorda prioritate lucrărilor privind chestiuni urgente, cum ar fi aplicarea practică a accesului la ape și definirea „înlocuirii directe” a unei nave calificate pentru a facilita și mai mult punerea în aplicare fidelă a Acordului comercial și de cooperare;

  43. subliniază că activitatea Comitetului specializat privind pescuitul trebuie să fie transparentă și că Parlamentul European trebuie să fie informat periodic despre activitățile acestuia și deciziile pe care le ia, atât înainte cât și după reuniunile acestuia; solicită ca reprezentanții tehnici ai Comisiei pentru pescuit a Parlamentului European să fie invitați să participe în calitate de observatori la reuniunile Comitetului specializat privind pescuitul;

  44. îndeamnă Comisia și Consiliul să se asigure că toate deciziile luate în cadrul Acordului comercial și de cooperare respectă prerogativele diferitelor instituții și urmează procesul legislativ adecvat, în special în ceea ce privește măsurile tehnice;

  45. reamintește că Acordul comercial și de cooperare prevede ca părțile la acord să se consulte cu societatea civilă; subliniază că este important ca organismele regionale care reprezintă sectorul și autoritățile publice regionale să fie integrate în grupurile consultative, garantând că comunitățile costiere din regiunile care vor fi afectate direct sau indirect beneficiază conform Acordului comercial și de cooperare de protecție juridică inclusiv față de efectele posibilelor decizii unilaterale ale Regatului Unit;

  46. cere insistent ca reprezentanții sectorului pescuitului, administrațiile regionale, comunitățile costiere și alte părți interesate să participe activ la monitorizarea și punerea în aplicare a Acordului comercial și de cooperare, în special prin participarea lor la grupurile consultative interne și la Forumul societății civile menționate la articolele 13 și 14 din acord; îndeamnă Comisia să promoveze înființarea în acest sens a unui grup consultativ intern privind pescuitul, fără a aduce atingere consiliilor consultative existente;

  47. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Comitetului Regiunilor, guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernelor și parlamentelor Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Jersey, Guernsey, Insulei Man, Norvegiei, Islandei, Groenlandei și Insulelor Feroe.


  EXPUNERE DE MOTIVE

  Retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană a afectat accesul la resursele din spațiul maritim utilizate în mod tradițional de navele de pescuit ale ambelor părți. Acordul de retragere și Acordul comercial și de cooperare au stabilit normele care vor fi în vigoare cel puțin până la 30 iunie 2026. Cu toate acestea, primele luni de aplicare a acestor norme au scos la suprafață o serie de aspecte nesoluționate și probleme care nu fuseseră încă integral rezolvate.

   

  La începutul anului 2021, tensiunile au fost foarte ridicate, dat fiind că Acordul comercial și de cooperare a intrat în vigoare în contextul efectelor pandemiei de COVID-19. Prin urmare, au apărut anumite situații care, duse la extrem, ar putea avea consecințe foarte grave. În ciuda câtorva încercări ale guvernului Regatului Unit de a aplica incorect normele prevăzute în Acordul comercial și de cooperare, prevalează spiritul de bună vecinătate și relațiile strânse și pașnice bazate pe cooperare și pe respectarea autonomiei și suveranității ambelor părți.

   

  Impactul și consecințele complete ale Brexitului nu sunt încă cunoscute. Există diverse interese directe în exploatarea resurselor din Marea Nordului, Marea Irlandei și Oceanul Atlantic și ele nu depind numai de accesul navelor de ambele părți ale Canalului Mânecii la apele Regatului Unit sau ale UE sau de accesul reciproc pe piață. Retragerea Regatului Unit a modificat totodată relațiile bilaterale cu alte țări terțe învecinate și au apărut o serie de alte efecte negative, neprevăzute la început.

   

   

  Poziția raportorului

   

  Relațiile și viitorul pescuitului în Canalul Mânecii, Marea Nordului, Marea Irlandei și Oceanul Atlantic trebuie să se bazeze în permanență pe buna guvernanță internațională a oceanelor și pe spiritul bunei vecinătăți și al cooperării pașnice între toate părțile interesate. Așa cum se prevede în PCP și în Acordul comercial și de cooperare, utilizarea spațiului respectiv trebuie să fie ghidată de principiile gestionării pescuitului și, în vederea exploatării optime a stocurilor comune, să fie sustenabilă din punct de vedere ecologic, social și economic pe termen lung. În sfârșit, trebuie să integreze cele mai bune cunoștințe științifice.

   

  În acest sens, consultanța științifică independentă ar trebui să se bazeze în continuare pe orientările Consiliului Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES), astfel încât consultanța să fie stabilă și coerentă și să permită luarea deciziilor de gestionare. Este important ca gestionarea în apele internaționale din această zonă să fie ghidată de deciziile Comisiei pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (NEAFC), deoarece ea este organizația regională de gestionare a pescuitului desemnată (ORGP). În plus, măsurile de gestionare adoptate de NEAFC vor trebui aliniate la cele aplicate în apele aflate sub suveranitatea fiecărei părți și incluse în Acordul comercial și de cooperare.

   

  Deși statele membre ar trebui să utilizeze în mod optim fondurile din rezerva de ajustare la Brexit, resursele financiare alocate sectorului pescuitului sunt insuficiente, iar perioada de eligibilitate ar trebui să coincidă cel puțin cu perioada de tranziție stabilită. Comitetul specializat privind pescuitul, care va supraveghea punerea în aplicare sectorială a Acordului comercial și de cooperare, trebuie să se înființeze și să-și înceapă cât mai rapid activitatea. Comisia pentru pescuit a Parlamentului ar trebui să monitorizeze îndeaproape deciziile adoptate de Comitetul specializat privind pescuitul, trimițând observatori la reuniunile sale.

   

  În sfârșit, relațiile dintre Uniunea Europeană, Regatul Unit și Irlanda de Nord trebuie să se bazeze pe statul de drept, să garanteze autonomia și independența necesare ale părților și să fie ghidate în permanență de acordurile internaționale în vigoare. Uniunea Europeană ar trebui să mențină deschise toate canalele de negociere cu Regatul Unit și, de fapt, cu toate țările terțe, fără a ezita să recurgă, dacă este necesar, la oricare dintre instrumentele juridice aflate la dispoziția sa, inclusiv la cele care ar restricționa accesul pe piață.


  INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

  Data adoptării

  3.3.2022

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  27

  0

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Maria da Graça Carvalho, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Jan Huitema, Ladislav Ilčić, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, João Pimenta Lopes, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Valentino Grant, Raffaele Stancanelli

   


  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

  27

  +

  ECR

  Ladislav Ilčić, Raffaele Stancanelli

  ID

  Rosanna Conte, Valentino Grant, France Jamet

  PPE

  François-Xavier Bellamy, Maria da Graça Carvalho, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis

  Renew

  Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Jan Huitema, Pierre Karleskind

  S&D

  Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

  The Left

  João Pimenta Lopes

  Verts/ALE

  Rosa D'Amato, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

   

  0

  -

   

   

   

  0

  0

   

   

   

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

   

   

  Ultima actualizare: 23 martie 2022
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate