ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова

15.3.2022 - (COM(2022)0004 – C9‑0007/2022 – 2021/0438(COD)) - ***I

Комисия по международна търговия
Докладчик: Маркета Грегорова 


Процедура : 2021/0438(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0043/2022
Внесени текстове :
A9-0043/2022
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова

(COM(2022)0004 – C9‑0007/2022 – 2021/0438(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2022)0004),

 като взе предвид член 294, параграф 2 и член 212 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента,

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид поетия с писмо от ... 2022 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

 като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A9‑0043/2022),

1. приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

 

През последните години Европейският съюз и Република Молдова установиха тесни политически и икономически отношения, което доведе до сключването на споразумение за асоцииране – включително за задълбочена и всeобхватна зона за свободна търговия – което беше подписано на 27 юни 2014 г. и влезе изцяло в сила на 1 юли 2016 г.

Молдова поддържа добри икономически връзки със Съюза и ЕС продължава да бъде най-големият търговски партньор на Молдова.

Макроикономическото положение на Молдова продължава да бъде уязвимо: това се дължи отчасти на пандемията от COVID-19, неотдавнашната газова криза и някои значителни слабости в редица сектори (напр. ограничения административен капацитет, необходимостта от допълнително подобряване на управлението, необходимостта от продължаване на усилията в борбата с корупцията).

Комисията внесе в Европейския парламент и в Съвета предложение за предоставяне на Република Молдова на допълнителна макрофинансова помощ в размер на 150 милиона евро, от които 120 милиона евро ще бъдат под формата на заеми, а 30 милиона евро – на безвъзмездни средства.

 

Изплащането ще се извърши на три транша. Отпускането на всеки транш е обвързано с наличието на видим напредък в изпълнението както на програмата на МВФ, така и на редица допълнителни политически мерки, които подлежат на съгласуване между Комисията и органите и ще бъдат посочени в меморандум за разбирателство. Акцентът в меморандума за разбирателство вероятно ще бъде върху политическите реформи, насочени към възстановяването на активи във връзка с банковата измама от 2014 г., продължаващите реформи в управлението на публичните финанси, реформата на съдебната система, включително повишаването на прозрачността и отчетността, реформите на системата за възлагане на обществени поръчки, подобряването на защитата на трудовите права и цифровизацията, енергийния сектор и стопанската среда.

 

Както е обичайно при макрофинансовата помощ, отпускането на отделните траншове ще зависи от това дали прегледите по програмата на МВФ показват задоволителни резултати, както и от напредъка при прилагането на споразумението за асоцииране между и ЕС и Молдова и на задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия.

 

Предишната макрофинансова помощ в размер на 100 милиона евро под формата на заеми беше предоставена на Молдова по силата на Решение (ЕС) 2020/701[1], прието от Европейския парламент и от Съвета на 25 май 2020 г. (като част от пакета за макрофинансова помощ за страните, обхванати от политиките за разширяване и съседство, в контекста на пандемията от COVID‑19). Помощта бе изцяло изплатена през периода 2020 – 2021 г.

 

Държавите, обхванати от европейската политика за съседство, отговарят на условията за предоставяне на макрофинансова помощ. Макрофинансовата помощ ще допълва безвъзмездните средства по линия на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество – Глобална Европа и други програми на ЕС. Макрофинансовата помощ, подкрепяйки приемането от страна на органите на Молдова на подходяща уредба за макроикономическата политика и структурните реформи, ще увеличи добавената стойност и ефективността на финансовата намеса на ЕС като цяло, включително на действията, извършвани в рамките на други финансови инструменти.

 

С оглед на горепосочените съображения докладчикът счита, че Европейският парламент следва да одобри предложението на Комисията за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Молдова. Поради това докладчикът не внася изменения, тъй като след последните избори Република Молдова бележи напредък по отношение на реформите и въпреки че някои области все още се нуждаят от укрепване, понастоящем подходящите условия са налице, за да може Съюзът да окаже силна подкрепа за правителството и страната като цяло.

 

Освен това докладчикът подчертава, че е важно Молдова да спази всички посочени условия в различните области, които трябва да бъдат отбелязани в меморандума за разбирателство. Докладчикът подчертава, че изплащането на всеки транш следва да бъде обвързано с ясни условия и с тяхното спазване. За съжаление обаче Парламентът не участва в по-голяма степен в определянето на условията за макрофинансовата помощ, поради което е важно в качеството си на съзаконодател Парламентът да бъде надлежно информиран от Комисията през целия период на изплащане на средствата по програмата за макрофинансова помощ. Освен това Комисията следва да наблюдава и строго да контролира изпълнението на тези условия и надлежно да информира Парламента по време на целия процес за предоставяне на макрофинансова помощ.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова

Позовавания

COM(2022)0004 – C9-0007/2022 – 2021/0438(COD)

Дата на представяне в ЕП

4.1.2022

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

INTA

20.1.2022

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

AFET

20.1.2022

BUDG

20.1.2022

 

 

Недадени становища

 Дата на решението

AFET

21.2.2022

BUDG

15.2.2022

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Markéta Gregorová

26.1.2022

 

 

 

Разглеждане в комисия

28.2.2022

 

 

 

Дата на приемане

14.3.2022

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Margarida Marques, Gabriel Mato, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Ernő Schaller-Baross, Helmut Scholz, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Javier Moreno Sánchez

Дата на внасяне

15.3.2022

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

35

+

ECR

Sergio Berlato, Geert Bourgeois

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó, Ernő Schaller-Baross

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Paolo De Castro, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

The Left

Helmut Scholz

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorová

 

0

 

 

 

2

0

ECR

Emmanouil Fragkos

ID

Maximilian Krah

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за”

 : „против“

0 : „въздържал се“

Последно осъвременяване: 17 март 2022 г.
Правна информация - Политика за поверителност