ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

15.3.2022 - (COM(2022)0004 – C9‑0007/2022 – 2021/0438(COD)) - ***I

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγήτρια: Markéta Gregorová


Διαδικασία : 2021/0438(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0043/2022
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0043/2022
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

(COM(2022)0004 – C9‑0007/2022 – 2021/0438(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2022)0004),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 212 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή, (C9‑0007/2022),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της ... .... 2022 να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0043/2022),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα τελευταία έτη, η Ένωση και η Δημοκρατία της Μολδαβίας έχουν αναπτύξει στενή πολιτική και οικονομική σχέση και σύναψαν τη συμφωνία σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης της DCFTA, που υπεγράφη στις 27 Ιουνίου 2014 και τέθηκε σε πλήρη ισχύ την 1η Ιουλίου 2016.

Η Μολδαβία έχει καλές οικονομικές σχέσεις με την Ένωση και η Ένωση εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Μολδαβίας.

Η μακροοικονομική θέση της Μολδαβίας παραμένει ευάλωτη: αυτό οφείλεται εν μέρει στην πανδημία COVID-19, στην πρόσφατη κρίση φυσικού αερίου και σε ορισμένες σημαντικές αδυναμίες σε διάφορους τομείς (όπως η περιορισμένη διοικητική ικανότητα, η περαιτέρω ανάγκη βελτίωσης της διακυβέρνησης, η ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς).

Η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση για τη χορήγηση νέας ΜΧΣ ύψους 150 εκατ. EUR προς όφελος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, εκ των οποίων 120 εκατ. EUR θα είναι υπό μορφή δανείων και 30 εκατ. EUR υπό μορφή επιχορηγήσεων.

Η εκταμίευση θα πραγματοποιηθεί σε τρεις δόσεις. Με την αποδέσμευση κάθε δόσης συνδέεται στενά με την ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή τόσο του προγράμματος του ΔΝΤ όσο και ορισμένων πρόσθετων μέτρων πολιτικής που θα συμφωνηθούν μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών και θα περιληφθούν σε μνημόνιο συνεννόησης. Το μνημόνιο συνεννόησης είναι πιθανό να επικεντρωθεί σε μεταρρυθμίσεις πολιτικής για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την τραπεζική απάτη του 2014, τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, τη μεταρρύθμιση του τομέα της δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας, τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, τη βελτίωση της προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων και της ψηφιοποίησης, τον τομέα της ενέργειας, καθώς και το επιχειρηματικό περιβάλλον εν γένει.

Όπως συμβαίνει συνήθως με τις ΜΧΣ, οι εκταμιεύσεις θα εξαρτώνται από ικανοποιητικές αξιολογήσεις βάσει του προγράμματος του ΔΝΤ και από την πρόοδο στην εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Μολδαβίας και της DCFTA.

Η απόφαση (ΕΕ) 2020/701[1] σχετικά με την παροχή προηγούμενης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας ως μέρος της δέσμης ΜΧΣ για τους εταίρους της διεύρυνσης και της γειτονίας στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19, ύψους 100 εκατ. EUR υπό μορφή δανείων, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 25 Μαΐου 2020. Το ποσό της συνδρομής εκταμιεύθηκε πλήρως το 2020 και το 2021.

Οι χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας είναι επιλέξιμες για χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Η ΜΧΣ θα συμπληρώσει τις επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του ΜΓΑΔΣ και άλλων προγραμμάτων της ΕΕ. Υποστηρίζοντας την έγκριση, από τις αρχές της Μολδαβίας, ενός κατάλληλου πλαισίου μακροοικονομικής πολιτικής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η εν λόγω ΜΧΣ θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία και την αποτελεσματικότητα του συνόλου των χρηματοδοτικών παρεμβάσεων της ΕΕ, μεταξύ άλλων διαμέσου άλλων χρηματοδοτικών μέσων.

Δεδομένων των ανωτέρω προβληματισμών, η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσει με την πρόταση της Επιτροπής για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Μολδαβία. Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια δεν καταθέτει τις τροπολογίες καθώς, μετά τις τελευταίες εκλογές, η Δημοκρατία της Μολδαβίας ακολουθεί μια καλή μεταρρυθμιστική πορεία και, παρόλο που ορισμένοι τομείς συνεχίζουν να χρειάζονται ενίσχυση, πληρούνται επί του παρόντος οι σωστές προϋποθέσεις για την ισχυρή στήριξη της κυβέρνησης και της χώρας από την Ένωση.

Επιπλέον, η εισηγήτρια τονίζει τη σημασία του σεβασμού από την πλευρά της Μολδαβίας όλων των αναφερόμενων συνθηκών σε διάφορους τομείς που πρέπει να επισημανθούν στο μνημόνιο συνεννόησης. Η εισηγήτρια τονίζει ότι η εκταμίευση κάθε δόσης θα πρέπει να συνδέεται με σαφείς όρους και την τήρησή τους. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι λυπηρό το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει περαιτέρω στον καθορισμό των όρων της ΜΧΣ, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εξακολουθεί να είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο, ως συννομοθέτης, να ενημερώνεται δεόντως από την Επιτροπή καθ’ όλη τη διάρκεια της εκταμίευσης του προγράμματος ΜΧΣ. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί και να ελέγχει αυστηρά την εκπλήρωση αυτών των όρων και να ενημερώνει δεόντως το Κοινοβούλιο καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2022)0004 – C9-0007/2022 – 2021/0438(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

4.1.2022

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

   Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια

INTA

20.1.2022

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

   Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια

AFET

20.1.2022

BUDG

20.1.2022

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

   Ημερομηνία της απόφασης

AFET

21.2.2022

BUDG

15.2.2022

 

 

Εισηγητές

   Ημερομηνία ορισμού

Markéta Gregorová

26.1.2022

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

28.2.2022

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

14.3.2022

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Barry Andrews, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Εμμανουήλ Φράγκος, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Margarida Marques, Gabriel Mato, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Ernő Schaller-Baross, Helmut Scholz, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Javier Moreno Sánchez

Ημερομηνία κατάθεσης

15.3.2022

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

35

+

ECR

Sergio Berlato, Geert Bourgeois

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó, Ernő Schaller-Baross

PPE

Άννα‑Μισέλ Ασημακοπούλου, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Paolo De Castro, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

The Left

Helmut Scholz

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorová

 

0

-

 

 

 

2

0

ECR

Εμμανουήλ Φράγκος

ID

Maximilian Krah

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 17 Μαρτίου 2022
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου