MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovan tasavallalle

15.3.2022 - COM(2022)0004 – C9‑ 0007/2022 – 2021/0438(COD)) - ***I

Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Markéta Gregorová


Menettely : 2021/0438(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0043/2022
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0043/2022
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovan tasavallalle

(COM(2022)0004 – C9‑0007/2022 – 2021/0438(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2022)0004),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 212 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0007/2022),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

 ottaa huomioon neuvoston edustajan ... .... 2022 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

 ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A9-0043/2022),

1. vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


PERUSTELUT

Unioni ja Moldovan tasavalta ovat vuosien kuluessa solmineet tiiviin poliittisen ja taloudellisen suhteen ja tehneet assosiaatiosopimuksen, johon kuuluu pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppasopimus. Assosiaatiosopimus allekirjoitettiin 27. kesäkuuta 2014, ja se tuli kokonaisuudessaan voimaan 1. heinäkuuta 2016.

Moldovalla ja unionilla on hyvät taloudelliset yhteydet, ja unioni on edelleen Moldovan suurin kauppakumppani.

Moldovan makrotaloudellinen tilanne on edelleen haavoittuva. Tämä johtuu osittain covid-19-pandemiatilanteesta, viimeaikaisesta kaasukriisistä sekä joistakin merkittävistä heikkouksista useilla aloilla (kuten rajalliset hallinnolliset valmiudet, tarve parantaa edelleen hallintotapaa sekä tarve toteuttaa edelleen toimia korruption torjumiseksi).

Komissio esitti Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen uudesta 150 miljoonan euron makrotaloudellisesta tuesta Moldovan tasavallan hyväksi. Tuesta 120 miljoonaa euroa myönnetään lainoina ja 30 miljoonaa avustuksina.

 

Maksut on tarkoitus suorittaa kolmessa erässä. Kunkin erän maksaminen on kytketty merkittävään edistymiseen sekä IMF:n ohjelman että erinäisten komission ja viranomaisten välillä sovittavien ja yhteisymmärryspöytäkirjassa lueteltujen lisätoimenpiteiden täytäntöönpanossa. Yhteisymmärryspöytäkirjassa keskitytään todennäköisesti politiikkauudistuksiin, jotka koskevat vuonna 2014 tapahtuneeseen pankkipetokseen liittyvää varojen takaisinperintää, edelleen toteutettavia julkisen varainhoidon uudistuksia, oikeusalan uudistusta, mukaan lukien avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden parantaminen, julkisten hankintamenettelyjen uudistuksia, työntekijöiden oikeuksien suojelun ja digitalisaation parantamista, energia-alaa sekä liiketoimintaympäristöä.

 

Kuten yleensäkin makrotaloudellisen rahoitusavun yhteydessä, maksujen suorittamisen edellytyksenä on, että IMF:n ohjelman puitteissa tehtävien tarkastelujen tulokset ovat tyydyttäviä ja että EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen sekä pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanossa edistytään.

 

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 25. toukokuuta 2020 päätöksen (EU) 2020/701[1], jolla Moldovan tasavallalle myönnettiin edellisen kerran makrotaloudellista rahoitusapua osana makrotaloudellista rahoitusapupakettia laajentumis- ja naapuruuskumppaneille covid-19-pandemian yhteydessä. Tuolloin Moldovan tasavalta sai 100 miljoonaa euroa lainoina. Rahoitusapu maksettiin kokonaisuudessaan vuosina 2020–2021.

 

Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvat maat voivat saada EU:lta makrotaloudellista rahoitusapua. Makrotaloudellisella rahoitusavulla on tarkoitus täydentää NDICI – Globaali Eurooppa -välineestä ja muista EU:n ohjelmista myönnettäviä avustuksia. Tällä makrotaloudellisella rahoitusavulla on tarkoitus tukea Moldovan viranomaisia niiden luodessa asianmukaista kehystä makrotalouspolitiikka- ja rakenneuudistuksia varten ja parantaa siten EU:n rahoitustoimien (myös muiden rahoitusvälineiden avulla toteutettujen toimien) tuottamaa lisäarvoa ja niiden tuloksellisuutta.

 

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella esittelijä katsoo, että Euroopan parlamentin olisi hyväksyttävä komission ehdotus makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovalle. Tämän vuoksi esittelijä ei esitä tarkistuksia, sillä viime vaalien jälkeen uudistuksissa on edistytty merkittävästi Moldovan tasavallassa. Vaikka joitakin osa-alueita on vielä vahvistettava, asiaankuuluvat edellytykset sille, että unioni voi tukea vahvasti hallitusta ja maata, täyttyvät tällä hetkellä.

 

Lisäksi esittelijä korostaa sen merkitystä, että Moldova täyttää kaikki eri aloja koskevat edellytykset, jotka on merkittävä yhteisymmärryspöytäkirjaan. Esittelijä korostaa, että kunkin maksun suorittaminen olisi kytkettävä selkeisiin edellytyksiin ja niiden täyttymiseen. On kuitenkin edelleen valitettavaa, että parlamentti ei osallistu enemmän makrotaloudellisen rahoitusavun edellytysten asettamiseen. Tämän vuoksi on edelleen tärkeää, että komissio pitää parlamentin, toisen lainsäätäjän, asianmukaisesti ajan tasalla makrotaloudellisen rahoitusavun ohjelman täytäntöönpanon ajan. Lisäksi komission olisi seurattava ja valvottava tarkkaan näiden edellytysten täyttymistä ja tiedotettava asiasta asianmukaisesti parlamentille koko makrotaloudellista rahoitusapua koskevan prosessin ajan.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Moldovan tasavallalle

Viiteasiakirjat

COM(2022)0004 – C9-0007/2022 – 2021/0438(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

4.1.2022

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

20.1.2022

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

20.1.2022

BUDG

20.1.2022

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

 Päätös tehty (pvä)

AFET

21.2.2022

BUDG

15.2.2022

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Markéta Gregorová

26.1.2022

 

 

 

Valiokuntakäsittely

28.2.2022

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

14.3.2022

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Margarida Marques, Gabriel Mato, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Ernő Schaller-Baross, Helmut Scholz, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Javier Moreno Sánchez

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

15.3.2022

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

35

+

ECR

Sergio Berlato, Geert Bourgeois

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó, Ernő Schaller-Baross

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Paolo De Castro, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

The Left

Helmut Scholz

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorová

 

0

-

 

 

 

2

0

ECR

Emmanouil Fragkos

ID

Maximilian Krah

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

Päivitetty viimeksi: 24. maaliskuuta 2022
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö