Pranešimas - A9-0043/2022Pranešimas
A9-0043/2022

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo suteikti makrofinansinę paramą Moldovos Respublikai

15.3.2022 - (COM(2022)0004 – C9‑0007/2022 – 2021/0438(COD)) - ***I

Tarptautinės prekybos komitetas
Pranešėja: Markéta Gregorová


Procedūra : 2021/0438(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0043/2022
Pateikti tekstai :
A9-0043/2022
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo suteikti makrofinansinę paramą Moldovos Respublikai

(COM(2022)0004 – C9‑0007/2022 – 2021/0438(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2022)0004),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 212 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9‑0007/2022),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

 atsižvelgdamas į 2022 m. ... ... d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A9-0043/2022),

1. priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkei perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

Sąjunga ir Moldovos Respublika pastaraisiais metais plėtojo glaudžius politinius ir ekonominius santykius ir sudarė bei 2014 m. birželio 27 d. pasirašė Asociacijos susitarimą (įskaitant IVLPE), kuris visas įsigaliojo 2016 m. liepos 1 d.

Moldova palaiko gerus ekonominius ryšius su Sąjunga, o Sąjunga tebėra didžiausia Moldovos prekybos partnerė.

Moldovos makroekonominė padėtis tebėra pažeidžiama. Taip yra iš dalies dėl COVID-19 pandemijos padėties, pastarojo meto dujų krizės ir kai kurių didelių trūkumų keliuose sektoriuose (pavyzdžiui, ribotų administracinių gebėjimų, poreikio toliau gerinti valdymą, poreikio toliau dėti pastangas kovojant su korupcija).

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikė pasiūlymą Moldovos Respublikai skirti naują 150 mln. EUR sudarančią makrofinansinę paramą, iš kurios 120 mln. EUR būtų skiriama paskolų forma, o 30 mln. EUR – dotacijų forma.

 

Lėšos būtų išmokamos trimis dalimis. Kiekviena dalis būtų išmokama laikantis sąlygos, kad bus padaryta didelė pažanga vykdant tiek TVF programą, tiek tam tikras konkrečias papildomas politikos priemones, dėl kurių Komisija susitars su valdžios institucijomis ir kurios bus nurodytos susitarimo memorandume. Susitarimo memorandume veikiausiai daugiausia dėmesio bus skiriama politikos reformoms, skirtoms turto susigrąžinimui, susijusiam su 2014 m. bankinio sukčiavimo skandalu, viešųjų finansų valdymo reformų tęsimui, teisingumo sektoriaus reformoms, įskaitant skaidrumo ir atskaitomybės didinimą, viešųjų pirkimų reformoms, darbo teisių apsaugos gerinimui ir skaitmeninimui, energetikos sektoriui, taip pat verslo aplinkai.

 

Kaip ir kitais makrofinansinės paramos teikimo atvejais, lėšų išmokėjimas priklausys nuo teigiamų vertinimų pagal TVF programą ir nuo pažangos įgyvendinant ES ir Moldovos asociacijos susitarimą ir IVLPE.

 

Makrofinansinė parama Moldovos Respublikai anksčiau buvo teikiama 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos priimtu Sprendimu (ES) 2020/701[1] kaip makrofinansinės paramos paketo, skirto plėtros ir kaimyninėms šalims partnerėms per COVID-19 pandemiją, dalis ir sudarė 100 mln. EUR paskolų. Visa paramos suma išmokėta 2020 ir 2021 m.

 

Šalys, kurioms taikoma Europos kaimynystės politika, gali prašyti makrofinansinės paramos. Makrofinansinė parama papildytų dotacijas pagal KVTBP ir kitas ES programas. Ši makrofinansinė parama padėtų Moldovos valdžios institucijoms priimti tinkamą makroekonominės politikos ir struktūrinių reformų sistemą ir kartu sustiprintų visų ES finansinių intervencijų, be kita ko, vykdomų taikant kitas finansines priemones, pridėtinę vertę ir veiksmingumą.

 

Pranešėja, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytas mintis, mano, kad Europos Parlamentas turėtų pritarti Komisijos pasiūlymui teikti makrofinansinę paramą Moldovai. Todėl pranešėja nepateikia pakeitimų, nes po paskutinių rinkimų Moldovos Respublika žengia tinkamu reformų keliu ir, nors kai kurias sritis dar reikia stiprinti, šiuo metu yra įvykdytos reikiamos sąlygos, kad Sąjunga tvirtai remtų vyriausybę ir šalį.

 

Be to, pranešėja pabrėžia, jog svarbu, kad Moldovos Respublika laikytųsi visų nurodytų sąlygų įvairiose srityse, kurios turi būti nurodytos susitarimo memorandume. Pranešėja pabrėžia, kad kiekvienos lėšų dalies išmokėjimas turėtų būti susietas su aiškiomis sąlygomis ir jų laikymusi. Tačiau vis dar tenka apgailestauti, kad Parlamentas toliau nedalyvauja nustatant makrofinansinės paramos sąlygas, todėl vis dar svarbu, kad Komisija, kaip viena iš teisėkūros institucijų, tinkamai informuotų Parlamentą per visą makrofinansinės paramos programos lėšų išmokėjimo laikotarpį. Be to, Komisija turėtų stebėti ir griežtai kontroliuoti, kaip laikomasi šių sąlygų, ir tinkamai informuoti Parlamentą viso makrofinansinės paramos teikimo proceso metu.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Makrofinansinės paramos suteikimas Moldovos Respublikai

Nuorodos

COM(2022)0004 – C9-0007/2022 – 2021/0438(COD)

Pateikimo EP data

4.1.2022

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

20.1.2022

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

20.1.2022

BUDG

20.1.2022

 

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

AFET

21.2.2022

BUDG

15.2.2022

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Markéta Gregorová

26.1.2022

 

 

 

Svarstymas komitete

28.2.2022

 

 

 

Priėmimo data

14.3.2022

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Margarida Marques, Gabriel Mato, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Ernő Schaller-Baross, Helmut Scholz, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Javier Moreno Sánchez

Pateikimo data

15.3.2022

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

35

+

ECR

Sergio Berlato, Geert Bourgeois

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó, Ernő Schaller-Baross

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

RENEW

Barry Andrews, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Paolo De Castro, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

The Left

Helmut Scholz

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorová

 

0

-

 

 

 

2

0

ECR

Emmanouil Fragkos

ID

Maximilian Krah

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

Atnaujinta: 2022 m. kovo 17 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika