Ziņojums - A9-0043/2022Ziņojums
A9-0043/2022

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par makrofinansiālo palīdzību Moldovas Republikai

15.3.2022 - (COM(2022)0004 – C9‑0007/2022 – 2021/0438(COD)) - ***I

Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referente: Markéta Gregorová


Procedūra : 2021/0438(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A9-0043/2022
Iesniegtie teksti :
A9-0043/2022
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par makrofinansiālo palīdzību Moldovas Republikai

(COM(2022)0004 – C9‑0007/2022 – 2021/0438(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2022)0004),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 212. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9‑0007/2022),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

 ņemot vērā Padomes pārstāvja 2022. gada ... ... vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

 ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

 ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu,

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


PASKAIDROJUMS

 

Savienība un Moldovas Republika pēdējo gadu gaitā ir izveidojušas ciešas politiskas un ekonomiskas attiecības un noslēgušas asociācijas nolīgumu, tostarp par DCFTA, kas tika parakstīts 2014. gada 27. jūnijā un pilnībā stājās spēkā 2016. gada 1. jūlijā.

Moldovai ir labas ekonomiskās saiknes ar Savienību, un Savienība joprojām ir Moldovas lielākais tirdzniecības partneris.

Moldovas makroekonomikas stāvoklis joprojām ir nestabils: tas daļēji ir saistīts ar Covid-19 pandēmijas situāciju, neseno gāzes krīzi un dažiem būtiskiem trūkumiem vairākās nozarēs (piemēram, ierobežotās administratīvās spējas, vajadzība vēl vairāk uzlabot pārvaldību, nepieciešamība turpināt centienus cīņā pret korupciju).

Komisija iesniedza Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu sniegt Moldovas Republikai jaunu makrofinansiālo palīdzību (MFP) 150 miljonu EUR apmērā, no kuriem 120 miljoni EUR būs aizdevumi un 30 miljoni EUR — dotācijas.

 

Izmaksa tiktu veikta trīs daļās. Katras daļas izmaksa ir cieši saistīta ar nosacījumu, ka gan SVF programmas, gan vairāku papildu politikas pasākumu, par kuriem jāvienojas Komisijai un iestādēm un kuri uzskaitīti saprašanās memorandā, īstenošanā ir panākts ievērojams progress. Saprašanās memorandā, visticamāk, galvenā uzmanība tiks pievērsta politikas reformām, kas vērstas uz aktīvu atgūšanu saistībā ar krāpšanu banku sektorā 2014. gadā, publisko finanšu pārvaldības reformu turpināšanai, tieslietu nozares reformai, tostarp pārredzamības un pārskatatbildības uzlabošanai, publiskā iepirkuma reformām, darba tiesību aizsardzības un digitalizācijas uzlabošanai, enerģētikas nozarei, kā arī uzņēmējdarbības videi.

 

Turklāt, kā tas parasti ir MFP gadījumā, izmaksas būs atkarīgas no sekmīgiem pārskatiem SVF programmas ietvaros, kā arī no progresa ES un Moldovas asociācijas nolīguma un DCFTA īstenošanā.

 

Eiropas Parlaments un Padome 2020. gada 25. maijā pieņēma Lēmumu (ES) 2020/701[1], ar kuru Moldovas Republikai sniedza iepriekšējo MFP aizdevumu veidā 100 miljonu EUR apmērā (kā daļu no MFP paketes paplašināšanās un kaimiņreģiona partneriem saistībā ar Covid-19 pandēmiju). Palīdzību pilnībā izmaksāja laikposmā no 2020. līdz 2021. gadam.

 

Valstīm, uz kurām attiecas Eiropas kaimiņattiecību politika, ir tiesības saņemt MFP. MFP papildinās dotācijas, kas piešķirtas saskaņā ar NDICI un citām ES programmām. Atbalstot to, ka Moldovas iestādes pieņem piemērotu makroekonomiskās politikas un strukturālo reformu satvaru, šī MFP palielinātu ES vispārējās finansiālās palīdzības pievienoto vērtību un efektivitāti (tai skaitā ar citu finanšu instrumentu palīdzību).

 

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, referente uzskata, ka Eiropas Parlamentam būtu jāsniedz piekrišana attiecībā uz Komisijas priekšlikumu sniegt makrofinansiālo palīdzību Moldovai. Tāpēc referente neiesniedz grozījumus, jo pēc pēdējām vēlēšanām Moldovas Republika īstenoto reformu virziens ir pareizs, un, lai gan dažu jomu darbība vēl ir jāuzlabo, pašlaik ir izpildīti pareizie nosacījumi, lai Savienība varētu sniegt spēcīgu atbalstu šai valdībai un valstij.

 

Turklāt referente uzsver, ka ir svarīgi, lai saprašanās memorandā būtu norādīts, ka Moldovas pusei ir jāievēro visi dažādās jomās paredzētie nosacījumi. Referente uzsver, ka katra maksājuma izmaksa būtu jāsaista ar skaidriem nosacījumiem un to ievērošanu. Tomēr joprojām ir jāizsaka nožēla par to, ka Parlaments vairs nav iesaistīts MFP nosacījumu noteikšanā, tāpēc joprojām ir svarīgi, lai Komisija visā MFP programmas izmaksāšanas laikā pienācīgi informētu Parlamentu kā vienu no likumdevējiem. Turklāt Komisijai būtu jāuzrauga un stingri jākontrolē šo nosacījumu izpilde un pienācīgi jāinformē Parlaments visā makrofinansiālās palīdzības sniegšanas procesā.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Makrofinansiālā palīdzība Moldovas Republikai

Atsauces

COM(2022)0004 – C9-0007/2022 – 2021/0438(COD)

Datums, kad iesniedza EP

4.1.2022

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

20.1.2022

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

20.1.2022

BUDG

20.1.2022

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Lēmuma datums

AFET

21.2.2022

BUDG

15.2.2022

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Markéta Gregorová

26.1.2022

 

 

 

Izskatīšana komitejā

28.2.2022

 

 

 

Pieņemšanas datums

14.3.2022

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

35

0

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Margarida Marques, Gabriel Mato, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Ernő Schaller-Baross, Helmut Scholz, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Javier Moreno Sánchez

Iesniegšanas datums

15.3.2022

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

35

+

ECR

Sergio Berlato, Geert Bourgeois

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó, Ernő Schaller-Baross

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Paolo De Castro, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

The Left

Helmut Scholz

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorová

0

-

 

 

2

0

ECR

Emmanouil Fragkos

ID

Maximilian Krah

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 16. marts
Juridisks paziņojums - Privātuma politika