RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova

15.3.2022 - (COM(2022)0004 – C9‑0007/2022 – 2021/0438(COD)) - ***I

Comisia pentru comerț internațional
Raportoare: Markéta Gregorová 


Procedură : 2021/0438(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0043/2022

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova

(COM(2022)0004 – C9‑0007/2022 – 2021/0438(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2022)0004),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 212 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9‑0007/2022),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat în scrisoarea din... .... 2022 de a aproba poziția Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A9-0043/2022),

1. adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

Uniunea și Republica Moldova au dezvoltat o relație politică și economică strânsă în ultimii ani și au încheiat Acordul de asociere, inclusiv DCFTA, care a fost semnat la 27 iunie 2014 și a intrat pe deplin în vigoare la 1 iulie 2016.

Republica Moldova are legături economice bune cu Uniunea, iar Uniunea continuă să fie cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova.

Poziția macroeconomică a Republicii Moldova rămâne vulnerabilă: acest lucru se datorează, în parte, situației pandemiei de COVID-19, recentei crize a gazului și unor deficiențe semnificative în mai multe sectoare (cum ar fi capacitatea administrativă limitată, necesitatea de a îmbunătăți în continuare guvernanța și de a continua eforturile de combatere a corupției).

Comisia a transmis Parlamentului European și Consiliului o propunere de acordare a unei noi AMF în valoare de 150 milioane EUR Republicii Moldova, din care 120 milioane EUR sub formă de împrumuturi și 30 milioane EUR sub formă de granturi.

 

Plata va avea loc în trei tranșe. Plata fiecărei tranșe este legată de înregistrarea de progresele semnificative atât în punerea în aplicare a programului FMI, cât și a unei serii de măsuri suplimentare de politici care urmează să fie convenite între Comisie și autorități și enumerate într-un memorandum de înțelegere. Memorandumul de înțelegere se va concentra asupra reformelor în materie de politici care vizează recuperarea activelor legate de frauda bancară din 2014, asupra continuării reformelor vizând gestionarea finanțelor publice, asupra reformelor sistemului judiciar, inclusiv creșterea transparenței și responsabilității, asupra reformelor în domeniul achizițiilor publice, asupra creșterii protecției drepturilor lucrătorilor și digitalizării, sectorului energetic și mediului de afaceri.

 

Așa cum se întâmplă în mod normal în cazul AMF, plățile vor fi condiționate de evaluări satisfăcătoare în cadrul programului FMI și de progrese în aplicarea Acordului de asociere UE-Republica Moldova și a DCFTA.

 

La 25 mai 2020, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Decizia UE 2020/701[1] privind acordarea unei asistențe macrofinanciare anterioare Republicii Moldova (ca parte a pachetului de AMF destinat țărilor implicate în procesul de aderare și țărilor învecinate în contextul pandemiei de COVID-19) în valoare de 100 de milioane EUR sub formă de împrumuturi. Asistența a fost plătită în întregime în 2020 și 2021.

 

Țările vizate de politica europeană de vecinătate sunt eligibile pentru AMF. AMF ar completa granturile acordate în cadrul IVCDCI și al altor programe ale UE. Prin sprijinul acordat adoptării de către autoritățile Republicii Moldova a unui cadru adecvat pentru politica macroeconomică și reformele structurale, asistența macrofinanciară ar mări valoarea adăugată și eficiența intervențiilor financiare globale ale UE (inclusiv prin alte instrumente financiare).

 

Având în vedere considerațiile de mai sus, raportoarea consideră că Parlamentul European ar trebui să aprobe propunerea Comisiei de acordare a unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova. În consecință, raportoarea nu depune amendamentele deoarece, după ultimele alegeri, Republica Moldova urmează o traiectorie favorabilă reformelor și, deși unele sfere încă trebuie consolidate, în prezent sunt îndeplinite condițiile pentru ca Uniunea să acorde un sprijin puternic guvernului și acestei țări.

 

Pe lângă aceasta, raportoarea subliniază importanța respectării de către Republica Moldova a tuturor condițiilor indicate în diferite domenii care trebuie menționate în memorandumul de înțelegere. Raportoarea subliniază că plata fiecărei tranșe ar trebui să fie legată de condiții clare și de respectarea acestora. Este însă în continuare regretabil că Parlamentul nu este implicat mai mult în stabilirea condiționalităților AMF, motiv pentru care este încă important ca, în calitate de colegiuitor, Parlamentul să fie informat în mod corespunzător de către Comisie pe parcursul plății din cadrul programului AMF. În plus, Comisia ar trebui să monitorizeze și să controleze riguros îndeplinirea acestor condiții și să informeze Parlamentul în mod corespunzător pe parcursul întregului proces de asistență macrofinanciară.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acordarea asistenței macrofinanciare Republicii Moldova

Referințe

COM(2022)0004 – C9-0007/2022 – 2021/0438(COD)

Data prezentării în PE

4.1.2022

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

INTA

20.1.2022

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

AFET

20.1.2022

BUDG

20.1.2022

 

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

AFET

21.2.2022

BUDG

15.2.2022

 

 

Raportoare

 Data numirii

Markéta Gregorová

26.1.2022

 

 

 

Examinare în comisie

28.2.2022

 

 

 

Data adoptării

14.3.2022

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Margarida Marques, Gabriel Mato, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Ernő Schaller-Baross, Helmut Scholz, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Membri supleanți prezenți la votul final

Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Javier Moreno Sánchez

Data depunerii

15.3.2022

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

35

+

ECR

Sergio Berlato, Geert Bourgeois

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó, Ernő Schaller-Baross

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Paolo De Castro, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

The Left

Helmut Scholz

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorová

 

0

-

 

 

 

2

0

ECR

Emmanouil Fragkos

ID

Maximilian Krah

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

Ultima actualizare: 17 martie 2022
Aviz juridic - Politica de confidențialitate