Betänkande - A9-0043/2022Betänkande
A9-0043/2022

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien

15.3.2022 - (COM(2022)0004 – C9‑0007/2022 – 2021/0438(COD)) - ***I

Utskottet för internationell handel
Föredragande: Markéta Gregorová 


Förfarande : 2021/0438(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0043/2022
Ingivna texter :
A9-0043/2022
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien

(COM(2022)0004 – C9‑0007/2022 – 2021/0438(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2022)0004),

 med beaktande av artiklarna 294.2 och 212 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet, (C9‑0007/2022),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare med en skrivelse av den ... ... 2022, att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A9-0043/2022)

1. Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVERING

 

EU och Moldavien har under de senaste åren utvecklat nära politiska och ekonomiska förbindelser och ingått ett associeringsavtal (inbegripet ett djupgående och omfattande frihandelsavtal), som undertecknades den 27 juni 2014 och trädde i kraft i sin helhet den 1 juli 2016.

Moldavien har goda ekonomiska förbindelser med unionen och unionen fortsätter att vara Moldaviens största handelspartner.

Moldaviens makroekonomiska situation är fortfarande sårbar: detta beror delvis på covid‑19‑pandemin, den senaste tidens gaskris och vissa betydande svagheter inom flera sektorer (såsom begränsad administrativ kapacitet, ytterligare behov av att förbättra styrningen och av fortsatta insatser i kampen mot korruptionen).

Kommissionen lade fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet om nytt makroekonomiskt stöd på 150 miljoner euro till Moldavien, varav 120 miljoner euro ska utgöras av lån och 30 miljoner euro av bidrag.

 

Utbetalningen skulle ske i tre delbetalningar. Varje delutbetalning skulle förutsätta att landet gör goda framsteg med genomförandet av både IMF-programmet och flera andra politiska åtgärder som kommissionen och myndigheterna ska enas om och fastställa i ett samförståndsavtal. Samförståndsavtalet kommer sannolikt att fokusera på politiska reformer för att återvinna tillgångar som förlorades i samband med bankbedrägerierna 2014, fortsatta reformer av förvaltningen av de offentliga finanserna, reformer av rättsväsendet, också i form av bättre insyn och ansvarsskyldighet, reformer av den offentliga upphandlingen, bättre skydd av arbetstagares rättigheter, förbättrad digitalisering, varjämte tyngdpunkten också förlagts till energisektorn och företagsmiljön.

 

Såsom fallet brukar vara med makroekonomiskt stöd skulle utbetalningarna förutsätta att de granskningar som görs inom ramen för IMF-programmet utfaller med tillfredsställande resultat, och att framsteg görs med genomförandet av associeringsavtalet mellan EU och Moldavien och det djupgående och omfattande frihandelsavtalet.

 

Beslut 2020/701/EU[1] om makroekonomiskt stöd till Moldavien (inom ramen för det makroekonomiska stödpaketet till utvidgnings- och grannländer i samband med covid‑19‑pandemin) i form av lån på 100 miljoner euro antogs av Europaparlamentet och rådet den 25 maj 2020. Stödet utbetalades i sin helhet under 2020 och 2021.

 

Länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken är berättigade till makroekonomiskt stöd. Det makroekonomiska stödet skulle komplettera bidragen inom ramen för instrumentet för grannskapet, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete – Europa i världen och andra EU-program. Eftersom EU:s makroekonomiska stöd hjälper de moldaviska myndigheterna att anta en lämplig ram för sin makroekonomiska politik och sina strukturreformer skulle detta makroekonomiska stöd öka mervärdet och effekten av EU:s ekonomiska interventioner överlag, även av dem som sker via andra finansieringsinstrument.

 

Mot bakgrund av det ovansagda anser föredraganden att Europaparlamentet bör instämma med kommissionens förslag om att ge makroekonomiskt stöd till Moldavien. Föredraganden lägger därför inte fram några ändringsförslag eftersom Moldavien efter det senaste valet kommit ett gott stycke på väg med sina reformer, och även om vissa områden fortfarande behöver stärkas är de rätta förutsättningarna för ett starkt unionsstöd från regeringen och landet för närvarande uppfyllda.

 

Föredraganden betonar dessutom vikten av att den moldaviska sidan respekterar alla angivna villkor på olika områden som ska tas upp i samförståndsavtalet. Föredraganden betonar att utbetalningen av varje delbetalning bör vara förenad med tydliga villkor och respekt för dem. Det är dock fortfarande beklagligt att parlamentet inte är mer delaktigt i fastställandet av villkoren för makroekonomiskt stöd, och därför är det fortfarande viktigt att parlamentet som medlagstiftare får vederbörlig information från kommissionen under hela utbetalningen av det makroekonomiska stödprogrammet. Dessutom bör kommissionen övervaka och noggrant kontrollera att dessa villkor uppfylls och vederbörligen informera parlamentet under hela processen för makroekonomiskt stöd.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien

Referensnummer

COM(2022)0004 – C9-0007/2022 – 2021/0438(COD)

Framläggande för parlamentet

4.1.2022

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

INTA

20.1.2022

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

AFET

20.1.2022

BUDG

20.1.2022

 

 

Inget yttrande avges

 Beslut

AFET

21.2.2022

BUDG

15.2.2022

 

 

Föredragande

 Utnämning

Markéta Gregorová

26.1.2022

 

 

 

Behandling i utskott

28.2.2022

 

 

 

Antagande

14.3.2022

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Margarida Marques, Gabriel Mato, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Ernő Schaller-Baross, Helmut Scholz, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Javier Moreno Sánchez

Ingivande

15.3.2022

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

 

35

+

ECR

Sergio Berlato, Geert Bourgeois

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó, Ernő Schaller-Baross

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Paolo De Castro, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

The Left

Helmut Scholz

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorová

 

0

-

 

 

 

2

0

ECR

Emmanouil Fragkos

ID

Maximilian Krah

 

Teckenförklaring

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 17 mars 2022
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy