ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 όσον αφορά την ποσότητα των δικαιωμάτων που πρόκειται να τοποθετούνται στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης έως το 2030

16.3.2022 - (COM(2021)0571 – C9-0325/2021 – 2021/0202(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγητής: Cyrus Engerer


Διαδικασία : 2021/0202(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0045/2022
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0045/2022
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 όσον αφορά την ποσότητα των δικαιωμάτων που πρόκειται να τοποθετούνται στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης έως το 2030

(COM(2021)0571 – C9-0325/2021 – 2021/0202(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2021)0571),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9‑0325/2021),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2021[1],

 αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A9-0045/2022),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

 

 

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η Συμφωνία του Παρισιού, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 δυνάμει της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) (στο εξής: συμφωνία του Παρισιού)3, τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2016. Τα συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας του Παρισιού συμφώνησαν να συγκρατήσουν την αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας αρκετά χαμηλότερα από τους 2 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

(1) Η Συμφωνία του Παρισιού, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 δυνάμει της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) (στο εξής: συμφωνία του Παρισιού)3, τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2016. Τα συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας του Παρισιού συμφώνησαν να συγκρατήσουν την αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας αρκετά χαμηλότερα από τους 2 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Με την έγκριση του συμφώνου της Γλασκόβης για το κλίμα, τα συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας του Παρισιού αναγνώρισαν ότι ο περιορισμός της αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας σε 1,5 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα θα οδηγούσε σε σημαντική μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τους στόχους τους για το 2030 έως τα τέλη του 2022 ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα φιλοδοξίας, σύμφωνα με τα πορίσματα της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC). Αυτό θα πρέπει να γίνει με τρόπο που να αντικατοπτρίζει την ισότητα και με σεβασμό προς την αρχή των κοινών αλλά διακριτών ευθυνών και αντίστοιχων δυνατοτήτων, στο πλαίσιο διαφορετικών εθνικών συνθηκών. Η αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΔΕ της ΕΕ), συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς, αποτελεί μοναδική ευκαιρία καθώς συμβάλλει στο να ενταθεί η δράση της Ένωσης για το κλίμα πριν από την 27η σύνοδο της διάσκεψης των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP27) στην Αίγυπτο.

__________________

__________________

3 Συμφωνία του Παρισιού (ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 4).

3 Συμφωνία του Παρισιού (ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 4).

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Η επείγουσα ανάγκη να εξακολουθήσει να επιδιώκεται ο στόχος του 1,5 °C της συμφωνίας του Παρισιού έχει καταστεί ακόμη πιο σημαντική μετά τα πορίσματα που παρέθεσε η IPCC στην έκθεσή της της 7ης Αυγούστου 2021 με τίτλο «Climate Change 2021: The Physical Science Basis» (Κλιματική αλλαγή 2021: τα δεδομένα των φυσικών επιστημών). Η IPCC διαπίστωσε ότι η παγκόσμια θερμοκρασία θα φθάσει ή θα υπερβεί τον 1,5 °C νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν, ήτοι εντός των επόμενων 20 ετών. Διαπίστωσε επίσης ότι, εάν δεν υπάρξει άμεση και φιλόδοξη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, δεν θα είναι πλέον δυνατός ο περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη σε σχεδόν 1,5 °C ή ακόμη και σε 2 °C.

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β) Στο ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 20191a σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέτρεψε την Επιτροπή να αναλάβει άμεση και φιλόδοξη δράση ώστε να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη σε 1,5 °C και να αποφευχθεί μια τεραστίων διαστάσεων απώλεια βιοποικιλότητας, μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση των ασυνεπειών των υφιστάμενων πολιτικών της Ένωσης όσον αφορά την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση και με τη διασφάλιση ότι όλες οι συναφείς μελλοντικές προτάσεις νομοθετικής πράξης και προϋπολογισμού ευθυγραμμίζονται πλήρως με τον στόχο του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από 1,5 °C και δεν συμβάλλουν στην απώλεια βιοποικιλότητας.

 

__________________

 

1a ΕΕ C 232 της 16.6.2021, σ. 28.

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1γ) Η ανάγκη ανάληψης επείγουσας δράσης εντείνεται περαιτέρω λόγω της αύξησης της συχνότητας και της έντασης των ακραίων καιρικών συνθηκών ως άμεσης απόρροιας της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, ο αριθμός των παγκοσμίως καταγεγραμμένων καταστροφών και η εμβέλεια των οικονομικών ζημιών σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν σχεδόν διπλασιαστεί κατά την τελευταία εικοσαετία, αύξηση που αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό στη σημαντική αύξηση του αριθμού των καταστροφών οι οποίες σχετίζονται με το κλίμα·

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1δ) Για τον λόγο αυτό, η Ένωση θα πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτήν την επείγουσα ανάγκη εντείνοντας τις προσπάθειές της και εδραιώνοντας διεθνώς τον ηγετικό της ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει την αρχή της ισότητας και των κοινών αλλά διακριτών ευθυνών και αντίστοιχων δυνατοτήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της συμφωνίας του Παρισιού.

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον και η επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού συνιστούν το κύριο θέμα της ανακοίνωσης με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», που εκδόθηκε από την Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 20194.

(2) Η αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον και η επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού συνιστούν, ως εκ τούτου, το κύριο θέμα της ανακοίνωσης με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», που εκδόθηκε από την Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 20194.

__________________

__________________

4 COM(2019)640 final.

4 COM(2019)640 final.

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία συνδυάζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο αλληλοενισχυόμενων μέτρων και πρωτοβουλιών με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας στην ΕΕ έως το 2050 και ορίζει μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική που αποσκοπεί στη μετατροπή της Ένωσης σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, με μια οικονομία σύγχρονη, ανταγωνιστική και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, όπου η οικονομική ανάπτυξη είναι αποσυνδεδεμένη από τη χρήση πόρων. Αποσκοπεί επίσης στην προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης, καθώς και στην προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών από κινδύνους και επιπτώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, η μετάβαση αυτή έχει διαφορετικές επιπτώσεις στις γυναίκες και στους άνδρες και έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο σε ορισμένες μειονεκτούσες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειονοτική φυλετική ή εθνοτική καταγωγή. Θα πρέπει, συνεπώς, να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση θα πραγματοποιηθεί με τρόπο δίκαιο, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς να μείνει κανείς στο περιθώριο.

(3) Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία παρέχει το σημείο εκκίνησης για την επίτευξη του στόχου της Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα το αργότερο έως το 2050 και του στόχου για την επίτευξη αρνητικών εκπομπών στη συνέχεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a. Ορίζει μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική που αποσκοπεί στη μετατροπή της Ένωσης σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, με μια οικονομία σύγχρονη, ανταγωνιστική και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, χωρίς να αφήνει κανέναν στο περιθώριο σε μια δίκαιη μετάβαση που αντιμετωπίζει επίσης την ενεργειακή φτώχεια. Αποσκοπεί επίσης στην προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης, καθώς και στην προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών από κινδύνους και επιπτώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον. Η μετάβαση αυτή έχει διαφορετικές επιπτώσεις στους εργαζομένους από διάφορους τομείς και ανά φύλο και έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο σε ορισμένες μειονεκτούσες και ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με μειονοτική φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, καθώς και τα άτομα και τα νοικοκυριά με χαμηλό και χαμηλότερο μέσο εισόδημα. Θέτει επίσης μεγαλύτερες προκλήσεις σε ορισμένες περιφέρειες, ιδίως σε διαρθρωτικά μειονεκτούσες και περιφερειακές περιοχές, καθώς και σε νησιά. Θα πρέπει συνεπώς να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση θα πραγματοποιηθεί με τρόπο δίκαιο, χωρίς αποκλεισμούς.

 

_______________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 2021 για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 401/2009 και (ΕΕ) 2018/1999 («ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα») (ΕΕ L 243 της 9.7.2021, σ. 1).

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Η αναγκαιότητα και η αξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας έχουν σαφώς αυξηθεί λόγω των πολύ σοβαρών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην υγεία, τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και την ευημερία των πολιτών της Ένωσης, οι οποίες έχουν καταδείξει ότι η κοινωνία και η οικονομία μας πρέπει να βελτιώσουν την ανθεκτικότητά τους σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς και να ενεργήσουν εγκαίρως για την πρόληψη ή τον μετριασμό τους. Οι Ευρωπαίοι πολίτες εξακολουθούν να εκφράζουν ισχυρές απόψεις ότι αυτό ισχύει ιδίως για την κλιματική αλλαγή5.

(4) Η αναγκαιότητα και η αξία μιας Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας που θα εφαρμόζεται ορθά έχουν σαφώς αυξηθεί λόγω των πολύ σοβαρών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην υγεία, τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και την ευημερία των πολιτών της Ένωσης, οι οποίες έχουν καταδείξει ότι η κοινωνία και η οικονομία μας πρέπει να βελτιώσουν την ανθεκτικότητά τους σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς και να ενεργήσουν εγκαίρως για την πρόληψη ή τον μετριασμό τους, κατά τρόπο δίκαιο και ούτως ώστε να μην μένει κανείς στο περιθώριο, συμπεριλαμβανομένων όσων αντιμετωπίζουν κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας. Οι Ευρωπαίοι πολίτες εξακολουθούν να εκφράζουν ισχυρές απόψεις ότι αυτό ισχύει ιδίως για την κλιματική αλλαγή5.

__________________

__________________

5 Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 513 για την κλιματική αλλαγή, 2021 (https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_el).

5 Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 513 για την κλιματική αλλαγή, 2021 (https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_el).

Τροπολογία  9

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Η διακυβερνητική πλατφόρμα επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων (IPBES) στην έκθεσή της της 29ης Οκτωβρίου 2020 με τίτλο «Biodiversity and Pandemics» (Βιοποικιλότητα και πανδημίες), επισήμανε ότι οι υποκείμενες αιτίες των πανδημιών είναι οι ίδιες παγκόσμιες περιβαλλοντικές αλλαγές που προκαλούν την απώλεια βιοποικιλότητας και την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή θα πρέπει, συνεπώς, να μετριαστεί, προκειμένου να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η υγεία της βιοποικιλότητας ώστε να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία.

Τροπολογία  10

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου7, η Ένωση κατοχυρώνει νομοθετικά τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας για το σύνολο της οικονομίας έως το 2050. Ο εν λόγω κανονισμός θεσπίζει επίσης δεσμευτική ενωσιακή υποχρέωση για μείωση, έως το 2030, των εγχώριων καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (εκπομπές πλην απορροφήσεις) κατά τουλάχιστον 55 % σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

(6) Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1119, η Ένωση κατοχυρώνει νομοθετικά τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας για το σύνολο της οικονομίας έως το 2050, το αργότερο, και τον στόχο της επίτευξης αρνητικών εκπομπών στη συνέχεια. Ο εν λόγω κανονισμός θεσπίζει επίσης δεσμευτική ενωσιακή υποχρέωση για μείωση, έως το 2030, των εγχώριων καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (εκπομπές πλην απορροφήσεις) κατά τουλάχιστον 55 % σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Αυτό θα πρέπει να υλοποιηθεί ως δίκαιη μετάβαση, κατά την οποία κανείς δεν μένει στο περιθώριο.

__________________

 

7 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 401/2009 και (ΕΕ) 2018/1999 («ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα») (ΕΕ L 243 της 9.7.2021, σ. 1).

 

Τροπολογία  11

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Όλοι οι τομείς της οικονομίας πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των εν λόγω μειώσεων εκπομπών. Ως εκ τούτου, η φιλοδοξία του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ), που θεσπίστηκε με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8, θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να συνάδει με τη δέσμευση για μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο σύνολο της οικονομίας για το 2030.

(7) Όλοι οι τομείς της οικονομίας πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των εν λόγω μειώσεων εκπομπών. Ως εκ τούτου, η φιλοδοξία του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ), που θεσπίστηκε με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8, θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να συνάδει με τη δέσμευση για μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο σύνολο της οικονομίας για το 2030, τον στόχο της Ένωσης για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας το αργότερο έως το 2050 και τον στόχο της επίτευξης αρνητικών εκπομπών στη συνέχεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1119.

__________________

__________________

8 Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).

8 Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).

Τροπολογία  12

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διαρθρωτική ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δικαιωμάτων εκπομπής στην αγορά, η απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9 θέσπισε το 2018 αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς (στο εξής: αποθεματικό), το οποίο λειτουργεί από το 2019.

(8) Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διαρθρωτική ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δικαιωμάτων εκπομπής στην αγορά, η οποία αποδυνάμωσε το ΣΕΔΕ της ΕΕ μέσω χαμηλότερων τιμών ανθρακούχων εκπομπών και, συνεπώς, δεν επέτρεψε στο ΣΕΔΕ της ΕΕ να παράσχει ισχυρά κίνητρα για τη μείωση των εκπομπών, η απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9 θέσπισε το 2018 αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς (στο εξής: αποθεματικό), το οποίο λειτουργεί από το 2019. Η δημιουργία του αποθεματικού συνέβαλε στη μείωση του πλεονάσματος των δικαιωμάτων σε κυκλοφορία κατά 29 % το 2019 από το επίπεδο ρεκόρ του 2013. Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση του 2021 για την αγορά άνθρακα, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων σε κυκλοφορία αυξήθηκε εκ νέου το 2020 σε 1 579 δισεκατομμύρια δικαιώματα, σε σύγκριση με 1 385 δισεκατομμύρια δικαιώματα το 2019. Αυτή η απότομη αύξηση του συνολικού πλεονάσματος συνδεόταν με τη χαμηλότερη ζήτηση λόγω της κρίσης COVID-19. Η Επιτροπή εκτιμά ότι θα χρειαστούν έως και τέσσερα έτη για να απορροφηθεί το πρόσθετο αυτό πλεόνασμα του 2020, γεγονός που συνεπάγεται περαιτέρω καθυστέρηση όσον αφορά την επείγουσα ανάγκη να απορροφηθεί το ιστορικό πλεόνασμα και να καταστεί το ΣΕΔΕ της ΕΕ κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Επομένως, και με την επιφύλαξη περαιτέρω αναθεωρήσεων του αποθεματικού στο πλαίσιο της γενικής επανεξέτασης της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 που θα πραγματοποιηθεί το 2022, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς τη λειτουργία του αποθεματικού και να διασφαλίζει ότι το αποθεματικό παραμένει κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό σε περίπτωση μελλοντικών απρόβλεπτων εξωτερικών κλυδωνισμών.

__________________

__________________

9 Απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (ΕΕ L 264 της 9.10.2015, σ. 1).

9 Απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (ΕΕ L 264 της 9.10.2015, σ. 1).

Τροπολογία  13

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Είναι απαραίτητο ένα ισχυρό και μελλοντοστραφές αποθεματικό για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και την αποτελεσματική καθοδήγηση του ΣΕΔΕ της ΕΕ, προκειμένου να συμβάλει ως εργαλείο πολιτικής στην επίτευξη του στόχου της Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα το αργότερο έως το 2050 και του στόχου επίτευξης αρνητικών εκπομπών στη συνέχεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1119. Το ΣΕΔΕ της ΕΕ και, συνεπώς, το αποθεματικό θα πρέπει επίσης να ευθυγραμμίζονται με τις προσπάθειες περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη σε 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, αναγνωρίζοντας ότι αυτό θα μειώσει σημαντικά τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει την αρχή της ισότητας και των κοινών αλλά διακριτών ευθυνών και αντίστοιχων δυνατοτήτων, στο πλαίσιο διαφορετικών εθνικών συνθηκών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της συμφωνίας του Παρισιού.

Τροπολογία  14

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Όταν ο αριθμός των δικαιωμάτων σε κυκλοφορία υπερβαίνει το καθορισμένο ανώτατο όριο, ποσότητα δικαιωμάτων που αντιστοιχεί σε δεδομένο ποσοστό των δικαιωμάτων αυτών αφαιρείται από τις ποσότητες δικαιωμάτων που εκπλειστηριάζονται και τοποθετείται στο αποθεματικό. Αντιστρόφως, αντίστοιχος αριθμός δικαιωμάτων απελευθερώνεται από το αποθεματικό, παραχωρείται στα κράτη μέλη και προστίθεται στις ποσότητες των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό, εάν ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία υπολείπεται του καθορισμένου χαμηλότερου ορίου.

(10) Επί του παρόντος, όταν ο αριθμός των δικαιωμάτων σε κυκλοφορία υπερβαίνει το καθορισμένο ανώτατο όριο, ποσότητα δικαιωμάτων που αντιστοιχεί σε δεδομένο ποσοστό των δικαιωμάτων αυτών αφαιρείται από τις ποσότητες δικαιωμάτων που εκπλειστηριάζονται και τοποθετείται στο αποθεματικό. Αντιστρόφως, αντίστοιχος αριθμός δικαιωμάτων απελευθερώνεται από το αποθεματικό, παραχωρείται στα κράτη μέλη και προστίθεται στις ποσότητες των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό, εάν ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία υπολείπεται του καθορισμένου χαμηλότερου ορίου.

Τροπολογία  15

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Η οδηγία (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10 τροποποίησε την απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 διπλασιάζοντας το ποσοστό με βάση το οποίο προσδιορίζεται ο αριθμός δικαιωμάτων που τοποθετούνται κάθε χρόνο στο αποθεματικό, από 12 % σε 24 % έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

(11) Η οδηγία (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10 τροποποίησε την απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 διπλασιάζοντας το ποσοστό με βάση το οποίο προσδιορίζεται ο αριθμός δικαιωμάτων που τοποθετούνται κάθε χρόνο στο αποθεματικό, από 12 % σε 24 % έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, ως έναν τρόπο να απορροφηθεί ταχέως το ιστορικό πλεόνασμα, προκειμένου να αποσταλεί ισχυρότερο μήνυμα τιμών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο του προηγούμενου στόχου της Ένωσης για το κλίμα με χρονικό ορίζοντα το 2030, σύμφωνα με τον οποίο οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έπρεπε να μειωθούν σε ολόκληρη την οικονομία κατά τουλάχιστον 40 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

__________________

__________________

10 Οδηγία (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 (ΕΕ L 76 της 19.3.2018, σ. 3).

10 Οδηγία (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 (ΕΕ L 76 της 19.3.2018, σ. 3).

Τροπολογία  16

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 14

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Η ανάλυση που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της επανεξέτασης του αποθεματικού και οι αναμενόμενες εξελίξεις σχετικά με την αγορά ανθρακούχων εκπομπών καταδεικνύουν ότι το ποσοστό 12 % του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων που πρόκειται να τοποθετούνται στο αποθεματικό κάθε χρόνο μετά το 2023 δεν επαρκεί για την πρόληψη σημαντικής αύξησης του πλεονάσματος δικαιωμάτων στο ΣΕΔΕ της ΕΕ. Ως εκ τούτου, μετά το 2023 το ποσοστό θα πρέπει να παραμείνει στο 24 % και ο ελάχιστος αριθμός δικαιωμάτων που πρόκειται να τοποθετούνται στο αποθεματικό θα πρέπει επίσης να παραμείνει στα 200 εκατομμύρια.

(14) Η ανάλυση που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της επανεξέτασης του αποθεματικού και οι αναμενόμενες εξελίξεις σχετικά με την αγορά ανθρακούχων εκπομπών καταδεικνύουν ότι το ποσοστό 12 % του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων που πρόκειται να τοποθετούνται στο αποθεματικό κάθε χρόνο μετά το 2023 δεν επαρκεί για την πρόληψη σημαντικής αύξησης του πλεονάσματος δικαιωμάτων στο ΣΕΔΕ της ΕΕ. Εάν το ποσοστό του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων σε κυκλοφορία που πρόκειται να τοποθετούνται στο αποθεματικό κάθε έτος επανέλθει στο 12 % μετά το 2023, ένα σημαντικό και επιζήμιο πλεόνασμα δικαιωμάτων στο ΣΕΔΕ της ΕΕ θα μπορούσε να διαταράξει τη σταθερότητα της αγοράς και την ορθή λειτουργία του ΣΕΔΕ της ΕΕ και, κατά συνέπεια, να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη των μειώσεων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των νομικά δεσμευτικών στόχων για το κλίμα, όπως αναφέρεται στην εκτίμηση επιπτώσεων που διενεργήθηκε από την Επιτροπή για την παρούσα απόφαση.

Τροπολογία  17

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Εάν το ποσοστό του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων που πρόκειται να τοποθετούνται στο αποθεματικό κάθε χρόνο επανέλθει στο 12 % μετά το 2023, ένα δυνητικά επιζήμιο πλεόνασμα δικαιωμάτων στο ΣΕΔΕ της ΕΕ μπορεί να διαταράξει τη σταθερότητα της αγοράς. Επιπλέον, το ποσοστό του 24 % μετά το 2023 θα πρέπει να καθοριστεί χωριστά από τη γενική επανεξέταση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 για την ενίσχυση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ σύμφωνα με την αυξημένη κλιματική φιλοδοξία της Ένωσης για το 2030, ώστε να διασφαλιστεί η προβλεψιμότητα της αγοράς.

(15) Συνεπώς, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το ποσοστό δεν θα επανέλθει κάτω του 24 % μετά το 2023 και ότι ο ελάχιστος αριθμός των δικαιωμάτων που πρόκειται να τοποθετούνται στο αποθεματικό δεν θα πέσει κάτω από τα 200 εκατομμύρια. Τούτο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί χωριστά από τη γενική επανεξέταση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 για την ενίσχυση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ σύμφωνα με την αυξημένη κλιματική φιλοδοξία της Ένωσης για το 2030, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη ισχύος και, επομένως, να εξασφαλιστεί η προβλεψιμότητα της αγοράς με την αποσόβηση του κινδύνου υποχώρησης του ποσοστού κάτω από το 24 %. Η διατήρηση του ποσοστού 24 % στην παρούσα απόφαση δεν θα πρέπει να θίγει περαιτέρω αναθεωρήσεις του αποθεματικού, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της αναθεώρησης του ποσοστού των δικαιωμάτων που πρόκειται να τοποθετούνται στο αποθεματικό, στο πλαίσιο της γενικής επανεξέτασης της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 που θα πραγματοποιηθεί το 2022.

Τροπολογία  18

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α) Το ποσοστό του 24 % μετά το 2023 θα πρέπει να καθοριστεί χωριστά από τη γενική επανεξέταση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 για την ενίσχυση του ΣΕΔΕ της ΕΕ σύμφωνα με την αυξημένη κλιματική φιλοδοξία της Ένωσης για το 2030, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει προβλεψιμότητα της αγοράς.

Τροπολογία  19

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15β) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας απόφασης, δηλαδή η συνέχιση της εφαρμογής των σημερινών παραμέτρων του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς, όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/410, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, εξαιτίας της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

 

 


 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία πλήττει χώρες σε όλες τις ηπείρους λόγω οικονομικών διαταραχών, ακραίων καιρικών συνθηκών και ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της IPCC[2] που εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2021, παρατηρούμε επί του παρόντος αλλαγές στο κλίμα μας που είναι πρωτοφανείς εδώ και χιλιάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει ήδη τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο και απειλεί τον καθένα από εμάς.

 

Απαιτούνται παγκόσμιες προσπάθειες για να μετριαστούν οι καταστροφικές επιπτώσεις αυτού του φαινομένου. Η προσπάθεια περιορισμού των επιπτώσεων μέσω φιλόδοξων μειώσεων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με παράλληλη διασφάλιση δίκαιης μετάβασης και διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών μας είναι το μεγαλύτερο πολιτικό εγχείρημα της εποχής μας. Το εγχείρημα αυτό μπορεί να στεφθεί από επιτυχία μόνο εάν υποστηριχθεί από μια διεθνή προσπάθεια.

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παγκόσμιος πρωτοπόρος στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Έχει εντείνει τις προσπάθειές της και έχει εξοπλιστεί με τα απαραίτητα εργαλεία που αντικατοπτρίζουν τη φιλοδοξία που απαιτείται για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων που παρουσιάζονται. Μέσω της έκδοσης της ανακοίνωσης για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η ΕΕ έχει χαράξει την πορεία της προς μια πράσινη μετάβαση που θα βασίζεται σε μια αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία, η οποία διασφαλίζει ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο. Ένα σαφές παγκόσμιο μήνυμα έχει σταλεί με τη δέσμευση να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050.

 

Ο μετασχηματισμός που προβλέπεται μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι επίσης άρρηκτα συνδεδεμένος με την ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19. Η πανδημία έχει αναγκάσει τον κόσμο να επανεξετάσει τις προτεραιότητές του και έχει καταστήσει ακόμη πιο σαφές ότι η ανθρώπινη υγεία και η υγεία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητάς μας είναι εγγενώς αλληλένδετες και αλληλεξαρτώμενες. Έχει οδηγήσει σε μια ανανεωμένη δέσμευση για τη διατήρηση του περιβάλλοντός μας και στην ανάγκη να αναδιαμορφώσουμε τις οικονομίες μας κατά τρόπο που να κατευθύνει την πορεία του μέλλοντος μας προς μια διαφορετική, πιο βιώσιμη τροχιά προς όφελος του πλανήτη μας και, κατά συνέπεια, της υγείας μας. Αυτή η ανανεωμένη δέσμευση προέκυψε και εκδηλώθηκε μέσω του NextGenerationEU, ενός από τα χρηματοδοτικά μέσα που θα εξασφαλίσει την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

 

Με την έγκριση του νόμου της ΕΕ για το κλίμα, η Ευρώπη συνέχισε να επιδεικνύει την προθυμία της να περάσει από τη θεωρία στη δράση, εξασφαλίζοντας μια νομικά δεσμευτική δέσμευση για να καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. Ταυτόχρονα, οι εκπομπές πρέπει να μειωθούν κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Αυτή η αυξημένη φιλοδοξία για το κλίμα πρέπει πλέον να υλοποιηθεί στην πράξη και η ΕΕ πρέπει τώρα να επανεξετάσει τις πολιτικές της και τους υφιστάμενους μηχανισμούς της ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτούς τους νέους στόχους. Πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι οικονομικοί τομείς θα συμβάλουν στην εκπλήρωση αυτής της φιλοδοξίας και, για τον λόγο αυτό, μία από τις βασικές προτεραιότητες είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συμβολής του συστήματος εμπορίας εκπομπών της. Πρόκειται πράγματι για μία από τις βασικές αναθεωρήσεις που εξειδικεύονται στη «Δέσμη προσαρμογής στον στόχο 55 %», η οποία επανεξετάζει το πλαίσιο της ΕΕ 2030 για το κλίμα και την ενέργεια, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τους νέους κλιματικούς στόχους που ορίζονται στον νόμο για το κλίμα.

 

Σε μια προσπάθεια αποφυγής της αποδυνάμωσης του συστήματος ΣΕΔΕ εξαιτίας του πλεονάσματος δικαιωμάτων εκπομπής που έχει συσσωρευθεί από το 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς το 2018 ως μακροπρόθεσμη λύση, το οποίο έχει τεθεί σε λειτουργία από το 2019. Μετά τη θέσπιση αυτού του αποθεματικού το 2018, η Επιτροπή προσάρμοσε επίσης τους κανόνες σχετικά με την τοποθέτηση δικαιωμάτων στο αποθεματικό και την απελευθέρωσή τους από αυτό προσωρινά έως το 2023 με την οδηγία (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Διπλασίασε το ποσοστό του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων σε κυκλοφορία (το ποσοστό εισαγωγής) που τοποθετείται στο αποθεματικό από 12 % σε 24 %, καθώς και την ελάχιστη ποσότητα που πρέπει να τοποθετείται στο αποθεματικό από 100 σε 200 εκατομμύρια δικαιώματα.

 

Τόσο η εισαγωγή του αποθεματικού όσο και η επακόλουθη προσαρμογή των επιχειρησιακών κανόνων του αποτέλεσαν σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της διατήρησης συστήματος εμπορίας εκπομπών, κατάλληλου για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου και ικανού να προσαρμόζεται στις δυναμικές ανάγκες των οικονομικών τομέων που καλύπτονται από το ΣΕΔΕ, όπως ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 σε αυτούς τους τομείς. Απώτερος στόχος τους ήταν η αντιμετώπιση του πλεονάσματος δικαιωμάτων και η βελτίωση της ανθεκτικότητας του ΣΕΔΕ σε μείζονες κλυδωνισμούς. Οι στόχοι αυτοί είναι ακόμη πιο σημαντικοί σήμερα, δεδομένης της ανάγκης ανταπόκρισης στις αυξημένες φιλοδοξίες για το κλίμα και αποφυγής της αποδυνάμωσης του ΣΕΔΕ μέσω χαμηλότερων τιμών ανθρακούχων εκπομπών η οποία οδηγεί σε ελάττωση των κινήτρων για μείωση των εκπομπών.

 

Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής επιδιώκει να διατηρηθούν οι προσωρινές προσαρμογές του αποθεματικού που εγκρίθηκαν μέσω της οδηγίας 2018/410 έως το τέλος της τέταρτης φάσης του ΣΕΔΕ της ΕΕ στις 31 Δεκεμβρίου 2030. Η ανάγκη παράτασης αυτής της προσωρινής προσαρμογής είναι σαφής. Η αδυναμία έγκαιρης προώθησης αυτής της παράτασης μπορεί να οδηγήσει σε επιβλαβή αύξηση του πλεονάσματος δικαιωμάτων εκπομπών και δεν θα συνάδει με την αυξημένη φιλοδοξία που παρουσιάζεται στην Πράσινη Συμφωνία και κατοχυρώθηκε νομικά στον νόμο για το κλίμα.

 

Η Ευρώπη πρέπει στο πλαίσιο της κλιματικής της πορείας να επιδείξει προορατικό πνεύμα, ενισχύοντας τα εργαλεία που διαθέτει και καθιστώντας τα πιο ανθεκτικά σε εξωτερικούς παράγοντες. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να αποδυναμώσουμε το ΣΕΔΕ της ΕΕ μετριάζοντας τις φιλοδοξίες μας για το κλίμα. Ως εκ τούτου, η παράταση των προσωρινών προσαρμογών που προτείνονται μέσω της παρούσας πρότασης της Επιτροπής είναι αναγκαία και επείγουσα και συνάδει πλήρως με τον παγκόσμιο ρόλο της Ευρώπης στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (4.3.2022)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 όσον αφορά την ποσότητα των δικαιωμάτων που πρόκειται να τοποθετούνται στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης έως το 2030

(COM(2021)0571 – C9‑0325/21 – 2021/0202(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Claudia Gamon

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη παγκόσμια πρόκληση για εμάς και για τις επόμενες γενιές. Απαιτούνται πραγματικές μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω του σχεδιασμού της κοινωνίας μας με πιο βιώσιμο, μακροπρόθεσμο και φιλικό προς το κλίμα τρόπο. Η οικονομία και το περιβάλλον πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό μεταξύ τους και ως βασικά στοιχεία για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας.

Ο ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα, ως κεντρικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ορίζει τον δεσμευτικό στόχο να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ κατά 55 % έως το 2030 και, ενδεχομένως, να καταστεί η η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050.

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό εργαλείο για να μειώσει η ΕΕ τις εκπομπές της αερίων του θερμοκηπίου χαράσσοντας σαφή πορεία προς την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ΣΕΔΕ θα παραμείνει αποτελεσματικό, ισχυρό και ανθεκτικό στους κλυδωνισμούς εργαλείο, το 2018 η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε, σε συνέχεια της απόφασης 2015/1814, το αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς (ΑΣΑ), το οποίο τέθηκε σε λειτουργία το 2019. Η παρούσα απόφαση καθορίζει σαφείς κανόνες για την αντιμετώπιση του πλεονάσματος δικαιωμάτων, ενεργοποιώντας έναν μηχανισμό για την τοποθέτηση των δικαιωμάτων στο αποθεματικό και την απελευθέρωσή τους, εάν χρειαστεί. Για να αποφευχθεί η αποδυνάμωση του ΣΕΔΕ λόγω των χαμηλών τιμών των ανθρακούχων εκπομπών, ο όγκος των δικαιωμάτων που θα τοποθετηθούν στο ΑΣΑ διπλασιάστηκε κατά την αναθεώρηση του ΣΕΔΕ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της οδηγίας 2018/410: η ελάχιστη ποσότητα πρόσληψης αυξήθηκε από 100 σε 200 εκατομμύρια δικαιώματα και το ποσοστό του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων σε κυκλοφορία από 12 σε 24 %. Τα μέτρα αυτά θα παραμείνουν σε ισχύ έως το 2023.

Στην εκτίμηση επιπτώσεων στο πλαίσιο της επανεξέτασης της απόφασης ΑΣΑ, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, προκειμένου να αποφευχθεί το πλεόνασμα δικαιωμάτων και η αποδυνάμωση του ΣΕΔΕ, η συνέχιση των ισχυόντων μέτρων έως το 2030 είναι η ευνοϊκότερη λύση (ποσοστό πρόσληψης 24 % και ελάχιστη ποσότητα 200 εκατομμυρίων δικαιωμάτων που θα τοποθετηθούν στο αποθεματικό). Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, εάν τα μέτρα αυτά δεν εγκριθούν εγκαίρως, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επιζήμια αύξηση του πλεονάσματος δικαιωμάτων.

Για τους λόγους αυτούς, ο εισηγητής προτείνει να διατηρηθούν τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία εφαρμογή και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του ΑΣΑ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

 

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η Συμφωνία του Παρισιού, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 δυνάμει της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) (στο εξής: συμφωνία του Παρισιού), τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 201625. Τα συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας του Παρισιού συμφώνησαν να συγκρατήσουν την αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας αρκετά χαμηλότερα από τους 2 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

(1) Η Συμφωνία του Παρισιού, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 δυνάμει της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) (στο εξής: συμφωνία του Παρισιού), τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 201625. Στις ειδικές εκθέσεις της που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2018 και 2021, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) κατέδειξε την ανάγκη να μειωθούν επειγόντως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε όλους τους τομείς της οικονομίας, προκειμένου να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη στον 1,5 °C και να μην υπάρχει κίνδυνος να φτάσει ή να υπερβεί αυτό το όριο. Χωρίς άμεσες και φιλόδοξες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, δεν θα είναι πλέον δυνατός ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στη συμφωνία του Παρισιού. Με την έγκριση του συμφώνου της Γλασκόβης για το κλίμα, τα συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας του Παρισιού αναγνώρισαν ότι ο περιορισμός της αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας στον 1,5 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τους στόχους τους για το 2030 προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα φιλοδοξίας. Η αναθεώρηση του ΣΕΔΕ της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού του για τη σταθερότητα της αγοράς, αποτελεί μοναδική ευκαιρία συμβολής στην ενίσχυση της δράσης της Ένωσης για το κλίμα πριν από την COP27 στην Αίγυπτο.

__________________

__________________

25 Συμφωνία του Παρισιού (ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 4).

25 Συμφωνία του Παρισιού (ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 4).

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Η ανάγκη ανάληψης επείγουσας δράσης εντείνεται περαιτέρω λόγω της αύξησης της συχνότητας και της έντασης των ακραίων καιρικών συνθηκών ως άμεσο αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, ο αριθμός των παγκοσμίως καταγεγραμμένων καταστροφών και η εμβέλεια των οικονομικών ζημιών σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν σχεδόν διπλασιαστεί κατά την τελευταία εικοσαετία, αύξηση που αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό στη σημαντική αύξηση του αριθμού των καταστροφών οι οποίες σχετίζονται με το κλίμα·

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β) Για τον λόγο αυτό, η Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτήν την επείγουσα ανάγκη εντείνοντας τις προσπάθειές της και εδραιώνοντας την διεθνή ηγετική θέση της στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Τροπολογία  4

 

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία συνδυάζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο αλληλοενισχυόμενων μέτρων και πρωτοβουλιών με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας στην ΕΕ έως το 2050 και ορίζει μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική που αποσκοπεί στη μετατροπή της Ένωσης σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, με μια οικονομία σύγχρονη, ανταγωνιστική και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, όπου η οικονομική ανάπτυξη είναι αποσυνδεδεμένη από τη χρήση πόρων. Αποσκοπεί επίσης στην προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης, καθώς και στην προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών από κινδύνους και επιπτώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, η μετάβαση αυτή έχει διαφορετικές επιπτώσεις στις γυναίκες και στους άνδρες και έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο σε ορισμένες μειονεκτούσες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειονοτική φυλετική ή εθνοτική καταγωγή. Θα πρέπει, συνεπώς, να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση θα πραγματοποιηθεί με τρόπο δίκαιο, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς να μείνει κανείς στο περιθώριο.

(3) Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία συνδυάζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο αλληλοενισχυόμενων μέτρων και πρωτοβουλιών με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας στην ΕΕ έως το 2050 και ορίζει μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική που αποσκοπεί στη μετατροπή της Ένωσης σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, με μια οικονομία σύγχρονη, ανταγωνιστική και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, όπου η οικονομική ανάπτυξη είναι αποσυνδεδεμένη από τη χρήση πόρων. Αποσκοπεί επίσης στην προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης, καθώς και στην προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών από κινδύνους και επιπτώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, η μετάβαση αυτή έχει διαφορετικές επιπτώσεις σε εργαζόμενους διάφορων τομέων και στις γυναίκες και στους άνδρες, και έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο σε ορισμένες μειονεκτούσες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειονοτική φυλετική ή εθνοτική καταγωγή. Θα πρέπει, συνεπώς, να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση θα πραγματοποιηθεί με τρόπο δίκαιο, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς να μείνει κανείς στο περιθώριο.

Τροπολογία  5

 

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Η έρευνα και η καινοτομία θα συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας», στην ανάδειξη της Ευρώπης ως του πρώτου κλιματικά ουδέτερου οικονομικού χώρου στον κόσμο έως το 2050 και στη μετατροπή των κλιματικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων σε ευκαιρίες. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για επενδύσεις στην καινοτομία με στόχο τη διάθεση στην αγορά βιομηχανικών λύσεων και τεχνολογιών μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών για την απαλλαγή της Ευρώπης από τις ανθρακούχες εκπομπές και τη στήριξη της μετάβασής της στην κλιματική ουδετερότητα. Ειδικότερα, το Ταμείο Καινοτομίας θα πρέπει να επικεντρωθεί σε εξαιρετικά καινοτόμες τεχνολογίες και να στηρίξει τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, για τη δημιουργία τοπικών, αξιοπρεπών και μακρόπνοων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής υπεροχής σε παγκόσμια κλίμακα.

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διαρθρωτική ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δικαιωμάτων εκπομπής στην αγορά, η απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου31 θέσπισε το 2018 αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς (στο εξής: αποθεματικό), το οποίο λειτουργεί από το 2019.

(8) Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διαρθρωτική ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δικαιωμάτων εκπομπής στην αγορά, η οποία απειλεί με αποδυνάμωση το ΣΕΔΕ της ΕΕ μέσω της μείωσης των τιμών του άνθρακα και της συνακόλουθης ελάττωσης των κινήτρων για μακροπρόθεσμες επενδύσεις που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών, η απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου31 θέσπισε το 2018 αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς (στο εξής: αποθεματικό), το οποίο λειτουργεί από το 2019.

__________________

__________________

31 Απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (ΕΕ L 264 της 9.10.2015, σ. 1).

31 Απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (ΕΕ L 264 της 9.10.2015, σ. 1).

Τροπολογία  7

 

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Για την αποτελεσματική ευθυγράμμιση της εμπορίας εκπομπών με τους κλιματικούς στόχους για το 2030, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ΣΕΔΕ της ΕΕ όσον αφορά τους κλυδωνισμούς των τιμών και την αύξηση της βεβαιότητας σχεδιασμού για την ανάπτυξη τεχνολογιών απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και για τις επενδύσεις σε αυτές, οι ad hoc παρεμβάσεις στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς θα πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά και, όπου είναι δυνατόν, να αποφεύγονται.

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Η προσαρμογή του ποσοστού που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των δικαιωμάτων που πρέπει να τοποθετούνται κάθε χρόνο στο αποθεματικό ήταν αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ΣΕΔΕ της ΕΕ θα παραμείνει κατάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και ανθεκτικό έναντι εξωτερικών παραγόντων που ενδέχεται να αποτελούν εμπόδια στην πορεία που έχει χαράξει η Ένωση στον αγώνα της κατά της κλιματικής αλλαγής.

Τροπολογία  9

 

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α Οποιαδήποτε επανεξέταση και προσαρμογή του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς θα πρέπει να αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της ρυθμιστικής πολυπλοκότητας και της κερδοσκοπίας της αγοράς, διασφαλίζοντας παράλληλα τον μέγιστο βαθμό προβλεψιμότητας της αγοράς και καταλληλότητας του ΣΕΔΕ της ΕΕ σύμφωνα με την ενισχυμένη φιλοδοξία της Ένωσης για το κλίμα για το 2030.

Τροπολογία  10

 

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Εάν το ποσοστό του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων που πρόκειται να τοποθετούνται στο αποθεματικό κάθε χρόνο επανέλθει στο 12 % μετά το 2023, ένα δυνητικά επιζήμιο πλεόνασμα δικαιωμάτων στο ΣΕΔΕ της ΕΕ μπορεί να διαταράξει τη σταθερότητα της αγοράς. Επιπλέον, το ποσοστό του 24 % μετά το 2023 θα πρέπει να καθοριστεί χωριστά από τη γενική επανεξέταση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 για την ενίσχυση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ σύμφωνα με την αυξημένη κλιματική φιλοδοξία της Ένωσης για το 2030, ώστε να διασφαλιστεί η προβλεψιμότητα της αγοράς.

(15) Εάν το ποσοστό του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων που πρόκειται να τοποθετούνται στο αποθεματικό κάθε χρόνο επανέλθει στο 12 % μετά το 2023, ένα δυνητικά επιζήμιο πλεόνασμα δικαιωμάτων στο ΣΕΔΕ της ΕΕ μπορεί να διαταράξει τη σταθερότητα της αγοράς. Επιπλέον, το ποσοστό του 24% μετά το 2023 θα πρέπει να καθοριστεί χωριστά από τη γενική επανεξέταση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 για την ενίσχυση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ σύμφωνα με την αυξημένη κλιματική φιλοδοξία της Ένωσης για το 2030, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη ισχύος του και, επομένως, η προβλεψιμότητα της αγοράς μέσω της εξάλειψης του κινδύνου υποχώρησης του ποσοστού κάτω από το 24 %. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη ενδεχόμενων αναθεωρήσεων του αποθεματικού, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του ποσοστού των δικαιωμάτων που θα τοποθετηθούν στο αποθεματικό, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της γενικής αναθεώρησης της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 το 2022.

Τροπολογία  11

 

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α) Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς τη λειτουργία του αποθεματικού. Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων σε κυκλοφορία έχει αυξηθεί σε σύγκριση με την τελευταία τριετία και κατά περίπτωση, θα πρέπει να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του αποθεματικού για την ταχεία και σταθερή διόρθωση της διαρθρωτικής ανισορροπίας μεταξύ της προσφοράς και ζήτησης δικαιωμάτων στην αγορά.

Τροπολογία  12

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15β) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας απόφασης, δηλαδή η συνέχιση της εφαρμογής των σημερινών παραμέτρων του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς, όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/410, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη μπορεί όμως, εξαιτίας της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 όσον αφορά την ποσότητα των δικαιωμάτων που πρόκειται να τοποθετούνται στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης έως το 2030

Έγγραφα αναφοράς

COM(2021)0571 – C9-0325/2021 – 2021/0202(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

   Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια

ENVI

13.9.2021

 

 

 

Γνωμοδότηση της

   Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια

ITRE

13.9.2021

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

   Ημερομηνία ορισμού

Claudia Gamon

7.10.2021

Εξέταση στην επιτροπή

26.1.2022

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.3.2022

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

52

13

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matteo Adinolfi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Εύα Καϊλή, Seán Kelly, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Pina Picierno, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Robert Roos, Sara Skyttedal, Μαρία Σπυράκη, Jessica Stegrud, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jakop G. Dalunde, Francesca Donato, Adriana Maldonado López

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

52

+

NI

Clara Ponsatí Obiols

PPE

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Μαρία Σπυράκη, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Renew

Nicola Beer, Nicola Danti, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

S&D

Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Romana Jerković, Εύα Καϊλή, Łukasz Kohut, Adriana Maldonado López, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Pina Picierno, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Manuela Ripa, Marie Toussaint

 

13

-

ECR

Zdzisław Krasnodębski, Robert Roos, Jessica Stegrud, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

ID

Matteo Adinolfi, Paolo Borchia, Markus Buchheit, Thierry Mariani, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Isabella Tovaglieri

NI

Francesca Donato

 

5

0

NI

András Gyürk

Renew

Martina Dlabajová

The Left

Manuel Bompard, Marc Botenga, Marisa Matias

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 όσον αφορά την ποσότητα δικαιωμάτων που θα τεθεί στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς στο πλαίσιο του ενωσιακού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου έως το 2030

Έγγραφα αναφοράς

COM(2021)0571 – C9-0325/2021 – 2021/0202(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

15.7.2021

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

   Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια

ENVI

13.9.2021

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

   Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια

ITRE

13.9.2021

 

 

 

Εισηγητές

   Ημερομηνία ορισμού

Cyrus Engerer

16.9.2021

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

9.9.2021

13.1.2022

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

15.3.2022

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

65

20

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mathilde Androuët, Νίκος Ανδρουλάκης, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Malte Gallée, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Πέτρος Κόκκαλης, Αθανάσιος Κωνσταντίνου, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Nicola Procaccini, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Μαρία Σπυράκη, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Marlene Mortler, Susana Solís Pérez

Ημερομηνία κατάθεσης

16.3.2022


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

65

+

NI

Αθανάσιος Κωνσταντίνου, Edina Tóth

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Liudas Mažylis, Marlene Mortler, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Μαρία Σπυράκη#

Renew

Pascal Canfin, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Emma Wiesner, Michal Wiezik

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Maria Arena, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Tiemo Wölken

The Left

Malin Björk, Anja Hazekamp, Πέτρος Κόκκαλης, Silvia Modig, Mick Wallace

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Malte Gallée, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

 

20

-

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Nicola Procaccini, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

ID

Mathilde Androuët, Simona Baldassarre, Aurélia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Silvia Sardone

PPE

Fulvio Martusciello, Dolors Montserrat, Luisa Regimenti

 

1

0

NI

Ivan Vilibor Sinčić

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 30 Μαρτίου 2022
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου