MIETINTÖ esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Italian kanssa

  17.3.2022 - (14836/2021 – C9‑0002/2022 – 2021/0806(CNS)) - *

  Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar
  (Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 52 artiklan 1 kohta)

  Menettely : 2021/0806(CNS)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A9-0046/2022
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A9-0046/2022
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Italian kanssa

  (14836/2021 – C9‑0002/2022 – 2021/0806(CNS))

  (Kuuleminen)

  Euroopan parlamentti, joka

   ottaa huomioon neuvoston esityksen (14836/2021),

   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 36 olevan 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C9-0002/2022),

   ottaa huomioon rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 23. kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS[1] ja erityisesti sen 33 artiklan,

   ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A9-0046/2022),

  1. hyväksyy neuvoston esityksen;

  2. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

  3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

  4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


  ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Neuvoston täytäntöönpanopäätös DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Italian kanssa

  Viiteasiakirjat

  14836/2021 – C9-0002/2022 – 2021/0806(CNS)

  EP:n kuuleminen (pvä)

  22.12.2021

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

   Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  LIBE

  17.1.2022

   

   

   

  Esittelijät

   Nimitetty (pvä)

  Juan Fernando López Aguilar

  7.2.2022

   

   

   

  Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

  27.1.2022

  Valiokuntakäsittely

  16.3.2022

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  16.3.2022

   

   

   

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  17.3.2022

   

   

  Päivitetty viimeksi: 21. maaliskuuta 2022
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö