RAPORT referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind instituirea și funcționarea unui mecanism de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1053/2013

  21.3.2022 - (COM(2021)0278 – C9‑0349/2021 – 2021/0140(CNS)) - *

  Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
  Raportoare: Sara Skyttedal


  Procedură : 2021/0140(CNS)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A9-0054/2022

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind instituirea și funcționarea unui mecanism de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1053/2013

  (COM(2021)0278 – C9‑0349/2021 – 2021/0140(CNS))

  (Procedura legislativă specială – consultare)

  Parlamentul European,

   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2021)0278),

   având în vedere articolul 70 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C9-0349/2021),

   având în vedere contribuțiile prezentate de Senatul Cehiei, Parlamentul Spaniei, Parlamentul Portugaliei și Senatul României cu privire la proiectul de act legislativ,

   având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-0054/2022),

  1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

  2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

  3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

  4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

  5. încredințează Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


  Amendamentul  1

  Propunere de regulament

  Considerentul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Spațiul Schengen fără controale la frontierele interne se bazează pe aplicarea eficace și eficientă de către statele membre a acquis-ului Schengen. Acest acquis cuprinde măsuri în domeniul frontierelor externe, măsuri compensatorii pentru absența controalelor la frontierele interne și un cadru solid de monitorizare care, împreună, facilitează libera circulație și asigură un nivel ridicat de securitate, justiție și protecție a drepturilor fundamentale, inclusiv protecția datelor cu caracter personal.

  (1) Spațiul Schengen fără controale la frontierele interne se bazează pe aplicarea eficace și eficientă de către statele membre a acquis-ului Schengen. Acest acquis cuprinde măsuri în domeniul frontierelor externe, măsuri compensatorii pentru absența controalelor la frontierele interne și un cadru solid de monitorizare care, împreună, asigură libera circulație, precum și un nivel ridicat de securitate, justiție și protecție a drepturilor fundamentale, inclusiv protecția datelor cu caracter personal.

  Amendamentul  2

  Propunere de regulament

  Considerentul 4

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Pentru a-i spori eficacitatea și eficiența, mecanismul de evaluare și monitorizare Schengen ar trebui consolidat. Mecanismul de evaluare și monitorizare revizuit ar trebui să urmărească menținerea unui nivel ridicat de încredere reciprocă între statele membre prin garantarea faptului că statele membre aplică în mod eficace acquis-ul Schengen, respectând standardele, principiile fundamentale și normele comune convenite, contribuind astfel la buna funcționare a spațiului Schengen.

  (4) Pentru a-i spori eficacitatea și eficiența, mecanismul de evaluare și monitorizare Schengen ar trebui consolidat. Mecanismul de evaluare și monitorizare revizuit ar trebui să urmărească menținerea unui nivel ridicat de încredere reciprocă între statele membre prin garantarea faptului că statele membre aplică în mod eficace acquis-ul Schengen, respectând standardele, principiile fundamentale și normele comune convenite, pentru a asigura un spațiu Schengen care funcționează corespunzător, respectând pe deplin drepturile fundamentale și fără controale la frontierele interne.

  Amendamentul  3

  Propunere de regulament

  Considerentul 5

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5) Mecanismul de evaluare și monitorizare ar trebui să atingă aceste obiective prin evaluări obiective și imparțiale care pot să identifice rapid deficiențele în aplicarea acquis-ului Schengen care ar putea perturba funcționarea corectă a spațiului Schengen, să asigure remedierea rapidă a acestor deficiențe și să constituie baza pentru un dialog privind funcționarea spațiului Schengen în ansamblul său. Acest lucru necesită o cooperare strânsă între statele membre și Comisie, o repartizare echilibrată a responsabilităților comune și menținerea caracterului de evaluare inter pares al sistemului. De asemenea, este necesară o implicare mai puternică a Parlamentului European. Având în vedere amploarea modificărilor, Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 ar trebui abrogat și înlocuit cu un nou regulament.

  (5) Mecanismul de evaluare și monitorizare ar trebui să atingă aceste obiective prin evaluări obiective și imparțiale care pot să identifice rapid deficiențele în aplicarea acquis-ului Schengen care ar putea perturba funcționarea corectă a spațiului Schengen, să asigure remedierea rapidă a acestor deficiențe și să constituie baza pentru un dialog politic autentic între statele membre privind funcționarea spațiului Schengen în ansamblul său. Acest lucru necesită o cooperare strânsă între statele membre și Comisie, o repartizare echilibrată a responsabilităților comune și menținerea caracterului de evaluare inter pares al sistemului. De asemenea, este necesară o implicare mai puternică a Parlamentului European. Având în vedere amploarea modificărilor, Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 ar trebui abrogat și înlocuit cu un nou regulament.

  Amendamentul  4

  Propunere de regulament

  Considerentul 6

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) Mecanismul de evaluare și monitorizare poate acoperi toate domeniile acquis-ului Schengen – prezente și viitoare -, cu excepția celor în care există deja un mecanism de evaluare specific în temeiul dreptului Uniunii. Mecanismul de evaluare și monitorizare ar trebui să cuprindă întreaga legislație relevantă și toate activitățile operaționale care contribuie la funcționarea spațiului Schengen.

  (6) Mecanismul de evaluare și monitorizare ar trebui să acopere toate domeniile acquis-ului Schengen – prezente și viitoare -, cu excepția celor în care există deja un mecanism de evaluare specific în temeiul dreptului Uniunii. Mecanismul de evaluare și monitorizare ar trebui să acopere atât eficiența controalelor la frontierele externe, cât și absența controalelor la frontierele interne. Mecanismul de evaluare și monitorizare ar trebui să cuprindă întreaga legislație relevantă și toate activitățile operaționale care contribuie la funcționarea unui spațiu fără controale la frontierele interne.

  Amendamentul  5

  Propunere de regulament

  Considerentul 7

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (7) Funcționarea corectă a autorităților care aplică acquis-ul Schengen ar trebui luată în considerare în toate evaluările în conformitate cu concluziile Consiliului European din 1 și 2 martie 2012. Evaluarea ar trebui să vizeze, de asemenea, practicile entităților private, cum ar fi companiile aeriene sau prestatorii externi de servicii, în măsura în care acestea sunt implicate în punerea în aplicare a acquis-ului Schengen sau sunt afectate de aceasta în timp ce cooperează cu statele membre. De asemenea, având în vedere rolul tot mai important al organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii în punerea în aplicare a acquis-ului Schengen, mecanismul de evaluare și monitorizare ar trebui să sprijine verificarea activităților acestor organe, oficii și agenții ale Uniunii în măsura în care acestea îndeplinesc în numele statelor membre funcții prin care contribuie la aplicarea operațională a dispozițiilor acquis-ului Schengen. Verificarea activităților respective în acest sens ar trebui să fie integrată în evaluarea statelor membre și să fie efectuată fără a aduce atingere și cu respectarea deplină a responsabilităților atribuite Comisiei și organelor de conducere competente ale agențiilor, oficiilor și organelor în cauză prin regulamentele lor de instituire și prin procedurile de evaluare și monitorizare proprii prevăzute în aceste regulamente. În cazul în care evaluările identifică deficiențe în ceea ce privește funcțiile îndeplinite sau sprijinite de organe, oficii și agenții ale Uniunii, Comisia ar trebui să informeze organele de conducere competente ale acestora.

  (7) Funcționarea corectă a autorităților care aplică acquis-ul Schengen și respectarea de către acestea a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („Carta”) ar trebui luată în considerare în toate evaluările în conformitate cu concluziile Consiliului European din 1 și 2 martie 2012. Evaluarea ar trebui să vizeze, de asemenea, practicile entităților private, cum ar fi companiile aeriene sau prestatorii externi de servicii, în măsura în care acestea sunt implicate în punerea în aplicare a acquis-ului Schengen sau sunt afectate de aceasta în timp ce cooperează cu statele membre. De asemenea, având în vedere rolul tot mai important al organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii în punerea în aplicare a acquis-ului Schengen, mecanismul de evaluare și monitorizare ar trebui să sprijine verificarea activităților acestor organe, oficii și agenții ale Uniunii în măsura în care acestea îndeplinesc în numele statelor membre funcții prin care contribuie la aplicarea operațională a dispozițiilor acquis-ului Schengen. Verificarea activităților respective în acest sens ar trebui să fie integrată în evaluarea statelor membre și să fie efectuată fără a aduce atingere și cu respectarea deplină a responsabilităților atribuite Comisiei și organelor de conducere competente ale agențiilor, oficiilor și organelor în cauză prin regulamentele lor de instituire și prin procedurile de evaluare și monitorizare proprii prevăzute în aceste regulamente. În cazul în care evaluările identifică deficiențe în ceea ce privește funcțiile îndeplinite sau sprijinite de organe, oficii și agenții ale Uniunii, Comisia ar trebui să includă acest aspect în raportul de evaluare și să implice organele de conducere competente ale acestora.

  Amendamentul  6

  Propunere de regulament

  Considerentul 9

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (9) Evaluarea vulnerabilității efectuată de Frontex este un mecanism complementar mecanismului de evaluare și monitorizare instituit prin prezentul regulament pentru garantarea controlului calității la nivelul Uniunii și asigurarea unei pregătiri constante atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național pentru a răspunde oricăror provocări la frontierele externe. Ambele mecanisme constituie o componentă a gestionării europene integrate a frontierelor. Sinergiile dintre evaluarea vulnerabilității și mecanismul de evaluare și monitorizare ar trebui să fie maximizate pentru a crea un tablou situațional îmbunătățit privind funcționarea spațiului Schengen, evitând, în măsura posibilului, suprapunerea eforturilor și recomandările contradictorii. În acest scop, ar trebui să aibă loc un schimb periodic de informații între Frontex și Comisie cu privire la rezultatele ambelor mecanisme. Creșterea orientării strategice și proiectarea unei evaluări mai bine orientate necesită, de asemenea, creșterea în continuare a sinergiilor cu mecanismele și platformele relevante gestionate de agențiile Uniunii și de administrațiile naționale, cum ar fi Platforma multidisciplinară europeană împotriva amenințărilor infracționale („EMPACT”) sau supravegherea efectuată de Comisie cu sprijinul eu-LISA în ceea ce privește pregătirea statelor membre pentru punerea în aplicare a sistemelor informatice relevante, precum și constatările mecanismelor naționale de control al calității.

  (9) Evaluarea vulnerabilității efectuată de Frontex este un mecanism complementar mecanismului de evaluare și monitorizare instituit prin prezentul regulament pentru garantarea controlului calității la nivelul Uniunii și asigurarea unei pregătiri constante atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național pentru a răspunde oricăror provocări la frontierele externe. Această evaluare a vulnerabilității ar trebui să contribuie la programul anual de evaluare, asigurând astfel o cunoaștere actualizată a situației. Ambele mecanisme constituie o componentă a gestionării europene integrate a frontierelor. Sinergiile dintre evaluarea vulnerabilității și mecanismul de evaluare și monitorizare ar trebui să fie maximizate pentru a crea un tablou situațional îmbunătățit privind funcționarea spațiului Schengen, evitând, în măsura posibilului, suprapunerea eforturilor și recomandările contradictorii. În acest scop, ar trebui să aibă loc un schimb periodic de informații între Frontex și Comisie cu privire la rezultatele ambelor mecanisme. Creșterea orientării strategice și proiectarea unei evaluări mai bine orientate necesită, de asemenea, creșterea în continuare a sinergiilor cu mecanismele și platformele relevante gestionate de agențiile Uniunii și de administrațiile naționale, cum ar fi Platforma multidisciplinară europeană împotriva amenințărilor infracționale („EMPACT”) sau supravegherea efectuată de Comisie cu sprijinul eu-LISA în ceea ce privește pregătirea statelor membre pentru punerea în aplicare a sistemelor informatice relevante, precum și constatările mecanismelor naționale de control al calității.

  Amendamentul  7

  Propunere de regulament

  Considerentul 10

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10) În cursul evaluării, ar trebui să se acorde o atenție deosebită verificării respectării drepturilor fundamentale în aplicarea acquis-ului Schengen, pe lângă evaluarea punerii în aplicare și a aplicării corecte a cerințelor în materie de protecție a datelor prevăzute în acquis-ul Schengen, efectuată prin evaluări separate. Pentru a spori capacitatea mecanismului de evaluare și monitorizare de a identifica încălcările drepturilor fundamentale în domeniile de politică relevante, ar trebui puse în aplicare măsuri suplimentare. Evaluatorii Schengen ar trebui să fie instruiți corespunzător în acest sens, informațiile relevante primite din partea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene ar trebui să fie mai bine utilizate, iar experții săi ar trebui să fie implicați în mai mare măsură în proiectarea și punerea în aplicare a evaluărilor. În plus, la programarea, proiectarea și punerea în aplicare a evaluărilor ar trebui luate în considerare elementele de probă care sunt publicate sau furnizate prin mecanisme de monitorizare independente sau de către părți terțe relevante, cum ar fi ombudsmanii, autoritățile care monitorizează respectarea drepturilor fundamentale, organizațiile neguvernamentale și internaționale.

  (10) În cursul evaluării, ar trebui să se acorde o atenție deosebită verificării respectării drepturilor fundamentale în aplicarea acquis-ului Schengen, pe lângă evaluarea punerii în aplicare și a aplicării corecte a cerințelor în materie de protecție a datelor prevăzute în acquis-ul Schengen, efectuată prin evaluări separate. Pentru a spori capacitatea mecanismului de evaluare și monitorizare de a identifica încălcările drepturilor fundamentale în domeniile de politică relevante, ar trebui puse în aplicare măsuri suplimentare. Evaluatorii Schengen ar trebui să fie instruiți corespunzător în acest sens, informațiile relevante primite din partea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene ar trebui să fie mai bine utilizate, iar experții săi ar trebui să fie implicați în mai mare măsură în proiectarea și punerea în aplicare a evaluărilor. În special, Comisia, în cooperare cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, ar trebui să elaboreze criterii de referință specifice, care să fie incluse în chestionarul standard, în raport cu care să poată fi evaluată respectarea drepturilor fundamentale. În plus, la programarea, proiectarea și punerea în aplicare a evaluărilor ar trebui luate în considerare elementele de probă care sunt publicate sau furnizate prin mecanisme de monitorizare independente sau de către părți terțe relevante, cum ar fi ombudsmanii, autoritățile care monitorizează respectarea drepturilor fundamentale, organizațiile neguvernamentale și internaționale.

  Amendamentul  8

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 12

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (12) Formele evaluărilor și metodele ar trebui să devină mai flexibile pentru a spori eficiența mecanismului de evaluare și monitorizare și capacitatea acestuia de a se adapta la noile circumstanțe și evoluții legislative și pentru a eficientiza utilizarea resurselor statelor membre, ale Comisiei și ale organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii. Evaluările periodice prin vizite ar trebui să fie principalul mijloc de evaluare. Proporția vizitelor neanunțate și a evaluărilor tematice ar trebui mărită treptat pentru a se asigura o utilizare mai echilibrată a instrumentelor disponibile. Formele de evaluare ar trebui să fie definite în mod clar. În funcție de domeniul de politică și de natura activității de evaluare și monitorizare, mecanismul de evaluare și monitorizare ar trebui să permită evaluarea mai multor state membre în același timp, să efectueze evaluări total sau parțial la distanță și să combine evaluarea domeniilor de politică. Mecanismul de evaluare și monitorizare ar trebui să urmărească elaborarea unor rapoarte cuprinzătoare de evaluare a statelor membre, care să analizeze performanța generală a statului membru respectiv în ceea ce privește aplicarea acquis-ului Schengen.

  (12) Formele evaluărilor și metodele ar trebui să devină mai flexibile pentru a spori eficiența mecanismului de evaluare și monitorizare și capacitatea acestuia de a se adapta la noile circumstanțe și evoluții legislative și pentru a eficientiza utilizarea resurselor statelor membre, ale Comisiei și ale organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii. Evaluările periodice prin vizite ar trebui să fie principalul mijloc de evaluare. Proporția vizitelor neanunțate și a evaluărilor tematice ar trebui mărită treptat pentru a se asigura o utilizare mai echilibrată a instrumentelor disponibile. Formele de evaluare ar trebui să fie definite în mod clar. În funcție de domeniul de politică și de natura activității de evaluare și monitorizare, mecanismul de evaluare și monitorizare ar trebui să permită evaluarea mai multor state membre în același timp, să efectueze evaluări total sau parțial la distanță, ca metode de evaluare complementare vizitelor fizice, precum și să combine evaluarea domeniilor de politică. Mecanismul de evaluare și monitorizare ar trebui să urmărească elaborarea unor rapoarte cuprinzătoare de evaluare a statelor membre, care să analizeze performanța generală a statului membru respectiv în ceea ce privește aplicarea acquis-ului Schengen.

  Amendamentul  9

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 13

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (13) Evaluările tematice ar trebui utilizate mai frecvent pentru a oferi o analiză comparativă a practicilor statelor membre. Acestea ar trebui să aibă loc pentru a evalua punerea în aplicare a modificărilor legislative majore pe măsură ce acestea încep să se aplice și a noilor inițiative, precum și pentru a analiza problemele din toate domeniile de politică sau practicile statelor membre care se confruntă cu provocări similare.

  (13) Evaluările tematice ar trebui utilizate mai frecvent pentru a oferi o analiză comparativă a practicilor statelor membre. Acestea ar trebui să aibă loc pentru a evalua punerea în aplicare a modificărilor legislative majore pe măsură ce acestea încep să se aplice și a noilor inițiative, precum și pentru a analiza problemele din toate domeniile de politică sau politicile și practicile similare de la nivelul tuturor statelor membre.

   

  Amendamentul  10

  Propunere de regulament

  Considerentul 14

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (14) Vizitele neanunțate, fiind unul dintre cele mai eficace instrumente de verificare a practicilor statelor membre, ar trebui, în funcție de scopul lor, să aibă loc fără notificarea prealabilă a statului membru în cauză sau doar cu o notificare prealabilă cu termen scurt. Vizitele neanunțate fără notificare prealabilă ar trebui să aibă loc în scopuri de „investigare”, pentru a verifica respectarea obligațiilor prevăzute în acquisul Schengen, inclusiv ca răspuns la indiciile referitoare la apariția unor probleme sistemice care ar putea avea un impact semnificativ asupra funcționării spațiului Schengen sau la încălcări ale drepturilor fundamentale, în special acuzații de încălcări grave ale drepturilor fundamentale la frontierele externe. În astfel de cazuri, o notificare prealabilă ar contraveni obiectivului vizitei. Vizitele neanunțate cu un preaviz de 24 de ore ar trebui să aibă loc în cazul în care scopul principal al vizitei este de a efectua o verificare aleatorie a punerii în aplicare de către statul membru a acquisului Schengen.

  (14) Vizitele neanunțate, fiind unul dintre cele mai eficace instrumente de verificare a practicilor statelor membre, ar trebui să aibă loc fără notificarea prealabilă a statului membru în cauză. Vizitele neanunțate ar trebui să aibă loc în scopuri de „investigare”, pentru a verifica respectarea obligațiilor prevăzute în acquis-ul Schengen, inclusiv ca răspuns la indiciile referitoare la apariția unor probleme sistemice care ar putea avea un impact negativ asupra funcționării spațiului Schengen sau ar putea conduce la încălcări ale drepturilor fundamentale, în special acuzații de încălcări ale drepturilor fundamentale la frontierele externe.

  Amendamentul  11

  Propunere de regulament

  Considerentul 14 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (14a) Un stat membru ar trebui să primească un preaviz de cel mult 24 de ore înainte de o vizită cu preaviz scurt, care este un instrument complementar. O vizită cu preaviz scurt ar trebui să aibă loc numai în cazul în care scopul principal al vizitei este de a efectua o verificare aleatorie a punerii în aplicare a acquis-ului Schengen de către un stat membru.

  Amendamentul  12

  Propunere de regulament

  Considerentul 15

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (15) Programarea activităților desfășurate în temeiul prezentului regulament prin intermediul programelor de evaluare multianuale și anuale și-a dovedit deja valoarea adăugată pentru asigurarea predictibilității și a certitudinii. Prin urmare, Comisia, în cooperare cu statele membre, ar trebui să adopte programe de evaluare multianuale și anuale. Aceste programe ar trebui, de asemenea, să ofere flexibilitatea necesară pentru a se putea adapta în timp la dinamismul acquis-ului Schengen. În caz de forță majoră, adaptările programelor ar trebui efectuate de comun acord cu statele membre în cauză, fără a fi necesară o modificare formală a programelor. Programul multianual de evaluare, adoptat pentru o perioadă de șapte ani, ar trebui să identifice domeniile prioritare specifice care urmează să fie vizate de evaluările periodice. Această abordare ar trebui să asigure o mai mare flexibilitate, o mai bună prioritizare și o utilizare mai echilibrată și mai strategică a tuturor instrumentelor disponibile. Prelungirea programului multianual de evaluare de la cinci la șapte ani ar trebui să conducă și la o monitorizare sporită, mai atentă și mai bine direcționată a statelor membre, fără a reduce nivelul de control.

  (15) Programarea activităților desfășurate în temeiul prezentului regulament prin intermediul programelor de evaluare multianuale și anuale și-a dovedit deja valoarea adăugată pentru asigurarea predictibilității și a certitudinii. Prin urmare, Comisia, în cooperare cu statele membre, ar trebui să adopte programe de evaluare multianuale și anuale. Aceste programe ar trebui, de asemenea, să ofere flexibilitatea necesară pentru a se putea adapta în timp la dinamismul acquis-ului Schengen. În caz de forță majoră, adaptările programelor ar trebui efectuate de comun acord cu statele membre în cauză, fără a fi necesară o modificare formală a programelor. Programul multianual de evaluare, adoptat pentru o perioadă de șapte ani, ar trebui să identifice domeniile prioritare specifice care urmează să fie vizate de evaluările periodice. Această abordare ar trebui să asigure o mai mare flexibilitate, adaptabilitate pe baza informațiilor actualizate colectate de diferitele analize în vederea stabilirii unei imagini situaționale îmbunătățite a funcționării spațiului Schengen, o mai bună prioritizare, precum și o utilizare mai echilibrată și mai strategică a tuturor instrumentelor disponibile. Prelungirea programului multianual de evaluare de la cinci la șapte ani ar trebui să conducă și la o monitorizare sporită, mai atentă și mai bine direcționată a statelor membre, fără a reduce nivelul de control.

  Amendamentul  13

  Propunere de regulament

  Considerentul 16

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (16) Activitățile de evaluare și monitorizare ar trebui să fie efectuate de echipe alcătuite din reprezentanți ai Comisiei și experți desemnați de statele membre. Acești reprezentanți și experți ar trebui să aibă calificările corespunzătoare, inclusiv cunoștințe teoretice solide și experiență practică. Pentru a asigura participarea unui număr suficient de experți cu experiență într-un mod mai rapid și mai puțin împovărător, Comisia, în strânsă cooperare cu statele membre, ar trebui să instituie și să mențină rezervă de experți. Rezerva ar trebui să constituie principala sursă de experți pentru activitățile de evaluare și monitorizare.

  (16) Activitățile de evaluare și monitorizare ar trebui să fie efectuate de echipe alcătuite din reprezentanți ai Comisiei, experți desemnați de statele membre și observatori din partea Uniunii. Acești reprezentanți și experți ar trebui să aibă calificările corespunzătoare, inclusiv cunoștințe teoretice solide și experiență practică și să fi urmat cursurile de formare corespunzătoare. Pentru a asigura integritatea rapoartelor de evaluare întocmite de echipe în urma unei evaluări, în cazul în care activitățile unui organ, oficiu sau agenție a Uniunii implicate în punerea în aplicare a acquis-ului Schengen sunt evaluate împreună cu autoritățile unui stat membru, observatorii din partea Uniunii nu ar trebui să se afle în niciun conflict de interese. Pentru a asigura participarea unui număr suficient de experți cu experiență într-un mod mai rapid și mai puțin împovărător, Comisia, în strânsă cooperare cu statele membre, ar trebui să instituie și să mențină rezervă de experți. Rezerva ar trebui să constituie principala sursă de experți pentru activitățile de evaluare și monitorizare.

  Amendamentul  14

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 19

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (19) Rapoartele de evaluare ar trebui să fie concise și succinte. Ele ar trebui se concentreze asupra deficiențelor cu impact semnificativ și să evidențieze domeniile în care ar putea fi aduse îmbunătățiri importante. Constatările minore nu ar trebui să facă parte din rapoarte. Echipa ar trebui să comunice, însă, aceste constatări statului membru evaluat la sfârșitul activității de evaluare, inclusiv autorităților responsabile de mecanismul național relevant de control al calității. Echipa ar trebui să încerce în mod activ să identifice bune practici, care ar trebui adăugate la rapoarte. În special, măsurile noi și inovatoare care îmbunătățesc semnificativ punerea în aplicare a normelor comune și care ar putea fi puse în practică de către alte state membre ar trebui evidențiate ca bune practici în sensul raportului.

  (19) Rapoartele de evaluare ar trebui să fie concise și să prezinte deficiențele identificate și să evidențieze domeniile în care ar trebui aduse îmbunătățiri. Echipa ar trebui să comunice aceste constatări statului membru evaluat la sfârșitul activității de evaluare, inclusiv autorităților responsabile de mecanismul național relevant de control al calității. Echipa ar trebui să încerce în mod activ să identifice bune practici, care ar trebui adăugate la rapoarte. În special, măsurile noi și inovatoare care îmbunătățesc semnificativ punerea în aplicare a normelor comune și care ar putea fi puse în practică de către alte state membre ar trebui evidențiate ca bune practici în sensul raportului.

  Amendamentul  15

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 20

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (20) Rapoartele de evaluare ar trebui, ca regulă generală, să conțină recomandări cu privire la modul de remediere a deficiențelor identificate (inclusiv a încălcărilor drepturilor fundamentale) și să fie adoptate de Comisie într-un singur act prin intermediul unor acte de punere în aplicare prin procedura de examinare în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/201136. Consolidarea raportului și a recomandărilor într-un singur document și sub rezerva unei proceduri unice de adoptare întărește legătura intrinsecă dintre constatările evaluării și recomandări. În plus, accelerarea publicării recomandărilor ar trebui să permită statelor membre să remedieze deficiențele mai rapid și mai eficient. În același timp, utilizarea procedurii de examinare ar trebui să asigure implicarea statelor membre în procesul decizional care conduce la adoptarea recomandărilor.

  (20) Rapoartele de evaluare ar trebui, ca regulă generală, să conțină recomandări cu privire la modul de remediere a deficiențelor identificate (inclusiv a încălcărilor drepturilor fundamentale) și să fie adoptate de Comisie într-un singur act prin intermediul unor acte de punere în aplicare prin procedura de examinare în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/201136 și fără întârzieri inutile. Ar trebui să se acorde atenție, în special, identificării și remedierii încălcărilor drepturilor fundamentale. Consolidarea raportului și a recomandărilor într-un singur document și sub rezerva unei proceduri unice de adoptare întărește legătura intrinsecă dintre constatările evaluării și recomandări. În plus, accelerarea publicării recomandărilor ar trebui să permită statelor membre să remedieze deficiențele mai rapid și mai eficient. În același timp, utilizarea procedurii de examinare ar trebui să asigure implicarea statelor membre în procesul decizional care conduce la adoptarea recomandărilor.

  __________________

  __________________

  36 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

  36 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

  Amendamentul  16

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 22

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (22) În plus, atunci când evaluările identifică o deficiență gravă, ar trebui să se aplice dispoziții specifice pentru a asigura adoptarea promptă a unor măsuri de remediere. Având în vedere riscul prezentat de o astfel de deficiență, de îndată ce statul membru evaluat este informat cu privire la o deficiență gravă, acesta ar trebui să înceapă imediat punerea în aplicare a unor măsuri de remediere, inclusiv, dacă este necesar, mobilizarea tuturor mijloacelor operaționale și financiare disponibile. Măsurile de remediere ar trebui să facă obiectul unor termene mai stricte și al unui control politic și al unei monitorizări mai atente pe tot parcursul procesului. În acest sens, Comisia ar trebui să informeze imediat Consiliul și Parlamentul European atunci când o evaluare stabilește existența unei deficiențe grave și să organizeze o nouă vizită „pentru deficiență gravă” în termen de cel mult un an de la data evaluării pentru a verifica dacă statul membru a remediat deficiențele respective. Comisia ar trebui să prezinte Consiliului un raport în urma noii vizite.

  (22) În plus, atunci când evaluările identifică o deficiență gravă, ar trebui să se aplice dispoziții specifice pentru a asigura adoptarea promptă a unor măsuri de remediere. Având în vedere riscul prezentat de o astfel de deficiență, de îndată ce statul membru evaluat este informat cu privire la o deficiență gravă, acesta ar trebui să înceapă imediat punerea în aplicare a unor măsuri de remediere, inclusiv, dacă este necesar, mobilizarea tuturor mijloacelor operaționale și financiare disponibile. Măsurile de remediere ar trebui să facă obiectul unor termene mai stricte și al unui control politic și al unei monitorizări mai atente pe tot parcursul procesului. În acest sens, Comisia ar trebui să informeze imediat Consiliul și Parlamentul European atunci când o evaluare stabilește existența unei deficiențe grave și să raporteze cu privire la orice procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor care este în curs de desfășurare sau care urmează să fie inițiată împotriva statului membru evaluat. Comisia ar trebui, de asemenea, să organizeze o nouă vizită „pentru deficiență gravă” în termen de cel mult 180 de zile de la data evaluării pentru a verifica dacă statul membru a remediat deficiențele respective. Comisia ar trebui să prezinte Consiliului și Parlamentului European un raport în urma noii vizite. Ținând cont de impactul grav pe care o deficiență gravă l-ar putea avea asupra spațiului Schengen, Comisia ar trebui să lanseze fără întârziere o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru a remedia deficiențele identificate.

  Amendamentul  17

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 23

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (23) Identificarea unei deficiențe grave necesită o evaluare detaliată de la caz la caz, pe baza unor criterii clare privind natura, amploarea și impactul potențial al problemelor, care pot fi diferite de la un domeniu de politică la altul. Diferite elemente-cheie pentru punerea în aplicare eficace a acquis-ului Schengen și o combinație diferită de factori ar putea conduce la clasificarea unei constatări drept deficiență gravă. Totuși, în cazul în care se consideră că o deficiență identificată pune în pericol sau poate pune în pericol într-un termen scurt funcționarea generală a spațiului fără controale la frontierele interne sau poate avea un impact negativ semnificativ asupra drepturilor persoanelor, o astfel de deficiență trebuie considerată o deficiență gravă. În cazul în care într-un raport de evaluare se identifică o deficiență gravă în efectuarea controlului la frontierele externe, se pot aplica articolele 21 și 29 din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului37.

  (23) Identificarea unei deficiențe grave necesită o evaluare detaliată de la caz la caz, pe baza unor criterii clare privind natura, amploarea și impactul potențial al problemelor, care pot fi diferite de la un domeniu de politică la altul. Diferite elemente-cheie pentru punerea în aplicare eficace a acquis-ului Schengen și o combinație diferită de factori ar putea conduce la clasificarea unei constatări drept deficiență gravă. Totuși, în cazul în care se consideră că o deficiență identificată pune în pericol sau poate pune în pericol într-un termen scurt funcționarea generală a spațiului fără controale la frontierele interne, sau poate afecta negativ drepturile fundamentale sau poate avea un impact negativ semnificativ asupra drepturilor persoanelor, o astfel de deficiență trebuie considerată o deficiență gravă. În cazul în care într-un raport de evaluare se identifică o deficiență gravă în efectuarea controlului la frontierele externe, se pot aplica articolele 21 și 29 din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului37.

  __________________

  __________________

  37 Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 77, 23.3.2016, p. 1).

  37 Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 77, 23.3.2016, p. 1).

  Amendamentul  18

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 26

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (26) Este esențial și de dorit ca Parlamentul European și Consiliul să poarte periodic discuții la nivel politic pentru a sensibiliza publicul cu privire la importanța punerii în aplicare a acquis-ului Schengen, pentru a trage la răspundere statele membre care încalcă în mod repetat normele comune și pentru a spori presiunea asupra acestora pentru remedierea deficiențelor identificate. Comisia ar trebui să furnizeze informații adecvate pentru a facilita aceste discuții, inclusiv prin adoptarea unui raport anual cuprinzător care să cuprindă evaluările efectuate în cursul anului precedent și stadiul punerii în aplicare a recomandărilor, care ar face parte din Raportul privind starea spațiului Schengen. Parlamentul European este încurajat să adopte rezoluții, iar Consiliul ar trebui să adopte concluzii pentru a spori presiunea asupra statelor membre care înregistrează progrese insuficiente. Forumul Schengen, ca unic context pentru a discuta despre spațiul Schengen la nivel înalt cu reprezentanți ai Parlamentului European, ai statelor membre și ai Comisiei, ar trebui să ofere o platformă pentru discuții informale care să vizeze o mai bună punere în aplicare a acquis-ului Schengen.

  (26) Este esențial și de dorit ca Parlamentul European și Consiliul să poarte periodic discuții la nivel politic pentru a sensibiliza publicul cu privire la importanța punerii în aplicare a acquis-ului Schengen, pentru a trage la răspundere statele membre care încalcă în mod repetat normele comune și pentru a spori presiunea asupra acestora pentru remedierea deficiențelor identificate. Ambele instituții ar trebui să fie informate pe deplin și în mod egal cu privire la toate evoluțiile punerii în aplicare a acquis-ului Schengen în statele membre. Comisia ar trebui să furnizeze informații adecvate pentru a facilita aceste discuții, inclusiv prin adoptarea unui raport anual cuprinzător care să cuprindă evaluările efectuate în cursul anului precedent și stadiul punerii în aplicare a recomandărilor, care ar face parte din Raportul privind starea spațiului Schengen. Parlamentul European este încurajat să adopte rezoluții, iar Consiliul ar trebui să adopte concluzii pentru a spori presiunea asupra statelor membre care înregistrează progrese insuficiente. Forumul Schengen, ca unic context pentru a discuta despre spațiul Schengen la nivel înalt cu reprezentanți ai Parlamentului European, ai statelor membre și ai Comisiei, ar trebui să ofere o platformă pentru discuții informale care să vizeze o mai bună punere în aplicare a acquis-ului Schengen.

  Amendamentul  19

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 28

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (28) Statutul rapoartelor de evaluare și de nouă vizită din punctul de vedere al clasificării ar trebui să fie stabilit în conformitate cu normele de securitate aplicabile prevăzute în Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei38. Totuși, statul membru evaluat ar trebui să își păstreze posibilitatea de a solicita clasificarea întregului raport sau a unor părți ale acestuia în conformitate cu normele de securitate aplicabile.

  (28) Statutul rapoartelor de evaluare și de nouă vizită din punctul de vedere al clasificării ar trebui să fie stabilit în conformitate cu normele de securitate aplicabile prevăzute în Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei38. Totuși, statul membru evaluat ar trebui, în cazuri excepționale, să își păstreze posibilitatea de a solicita clasificarea întregului raport sau a unor părți ale acestuia în conformitate cu normele de securitate aplicabile.

  __________________

  __________________

  38 Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 72, 17.3.2015, p. 53).

  38 Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 72, 17.3.2015, p. 53).

  Amendamentul  20

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 29

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (29) Având în vedere rolul special încredințat Parlamentului European și parlamentelor naționale în temeiul articolului 70 ultima teză din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), astfel cum se subliniază la articolul 12 litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) în ceea ce privește parlamentele naționale, Consiliul și Comisia ar trebui să informeze pe deplin Parlamentul European și parlamentele naționale cu privire la conținutul și rezultatele evaluărilor. În plus, în cazul în care Comisia ar prezenta o propunere de modificare a prezentului regulament, Consiliul, în conformitate cu articolul 19 alineatul (7) litera (h) din Regulamentul său de procedură39, ar consulta Parlamentul European pentru a ține seama de avizul acestuia, cât mai mult posibil, înainte de a adopta un text final.

  (29) Având în vedere rolul special încredințat Parlamentului European și parlamentelor naționale în temeiul articolului 70 ultima teză din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), astfel cum se subliniază la articolul 12 litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) în ceea ce privește parlamentele naționale, Consiliul și Comisia ar trebui să informeze pe deplin Parlamentul European și parlamentele naționale cu privire la conținutul și rezultatele evaluărilor în termen de cel mult 14 zile de la încheierea procedurii de evaluare. În plus, în cazul în care Comisia ar prezenta o propunere de modificare a prezentului regulament, Consiliul, în conformitate cu articolul 19 alineatul (7) litera (h) din Regulamentul său de procedură39, ar consulta Parlamentul European pentru a ține seama de avizul acestuia, cât mai mult posibil, înainte de a adopta un text final.

  __________________

  __________________

  39 Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură (JO L 325, 11.12.2009, p. 35).

  39 Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură (JO L 325, 11.12.2009, p. 35).

  Amendamentul  21

   

  Propunere de regulament

  Articolul 1 b – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Prezentul regulament instituie un mecanism de evaluare și monitorizare cu scopul de a se asigura că statele membre aplică acquis-ul Schengen în mod eficace, contribuind astfel la buna funcționare a spațiului fără controale la frontierele interne.

  1. Prezentul regulament instituie un mecanism de evaluare și monitorizare cu scopul de a se asigura că statele membre aplică acquis-ul Schengen în mod eficace, astfel încât să asigure buna funcționare a spațiului fără controale la frontierele interne și cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale.

  Amendamentul  22

   

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3. Evaluările pot avea ca obiect toate aspectele acquis-ului Schengen și pot lua în considerare funcționarea autorităților care aplică acquis-ul Schengen.

  3. Evaluările pot avea ca obiect toate aspectele acquis-ului Schengen, inclusiv aplicarea eficace și eficientă de către statele membre a măsurilor de însoțire în domeniul frontierelor externe, al politicii în domeniul vizelor, al Sistemului de informații Schengen, al protecției datelor, al cooperării polițienești, al cooperării judiciare, precum și absența controalelor la frontierele interne. Toate evaluările includ o evaluare a respectării drepturilor fundamentale în contextul aspectelor vizate.

  Amendamentul  23

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – litera d

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d) „evaluare neanunțată” înseamnă o evaluare care nu este inclusă în programele de evaluare multianuale și anuale, prin care se verifică aplicarea acquis-ului Schengen de către unul sau mai multe state membre în unul sau mai multe domenii de politică;

  (d) „evaluare neanunțată” înseamnă o evaluare efectuată fără nicio notificare prealabilă și care nu este inclusă în programele de evaluare multianuale și anuale, prin care se verifică aplicarea acquis-ului Schengen de către unul sau mai multe state membre în unul sau mai multe domenii de politică;

  Amendamentul  24

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (fa) „vizită cu preaviz scurt” înseamnă o vizită efectuată cu un preaviz de maximum 24 de ore în scopul realizării unui control aleatoriu al punerii în aplicare a acquis-ului Schengen de către un stat membru;

  Amendamentul  25

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – litera i

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (i) „deficiență gravă” înseamnă una sau mai multe deficiențe care afectează aplicarea efectivă a elementelor-cheie ale acquis-ului Schengen și care, în mod individual sau combinate între ele, au sau riscă să aibă, în timp, un impact negativ semnificativ asupra drepturilor persoanelor sau asupra funcționării spațiului Schengen;

  (i) „deficiență gravă” înseamnă una sau mai multe deficiențe care afectează aplicarea efectivă a acquis-ului Schengen, sau parte a acestuia, inclusiv garantarea aplicării Cartei, și care, în mod individual sau combinate între ele, au un impact sau riscă să aibă un impact negativ asupra liberei circulații, asupra drepturilor persoanelor sau asupra funcționării spațiului Schengen;

  Amendamentul  26

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – litera k

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (k) „echipă” înseamnă un grup alcătuit din experți desemnați de statele membre și din reprezentanți ai Comisiei care efectuează activități de evaluare și de monitorizare.

  (k) „echipă” înseamnă un grup alcătuit din experți desemnați de statele membre și de Comisie, precum și din observatori desemnați de instituțiile, organele sau agențiile relevante ale Uniunii, care efectuează activități de evaluare și de monitorizare.

  Amendamentul  27

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – litera ka (nouă)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ka) „observator din partea Uniunii” înseamnă o persoană desemnată de o instituție, un organ, un oficiu sau o agenție a Uniunii, astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (1), care participă la o activitate de evaluare sau monitorizare.

  Amendamentul  28

   

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3. Statele membre și Comisia cooperează pe deplin în toate etapele evaluărilor pentru a asigura punerea în aplicare eficace a prezentului regulament.

  3. Statele membre, Comisia și Consiliul cooperează pe deplin în toate etapele evaluărilor pentru a asigura punerea în aplicare eficace a prezentului regulament, asigurându-se, în același timp, că Parlamentul European este informat pe deplin cu privire la toate evoluțiile substanțiale.

  Amendamentul  29

   

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Acestea se asigură că Comisia și echipele care desfășoară activități de evaluare și monitorizare sunt în măsură să își îndeplinească sarcinile în mod eficace, în special acordând posibilitatea Comisiei și echipelor de a se adresa direct persoanelor relevante și asigurând accesul deplin și neîngrădit la toate zonele, sediile și documentele la care s-a solicitat accesul, inclusiv la orientările și instrucțiunile naționale și interne, chiar și la cele clasificate.

  Acestea se asigură că Comisia și echipele care desfășoară activități de evaluare și monitorizare sunt în măsură să își îndeplinească sarcinile în mod eficace, în special acordând posibilitatea Comisiei și echipelor de a se adresa individual și direct persoanelor relevante și asigurând accesul deplin și neîngrădit la toate zonele, sediile și documentele la care s-a solicitat accesul, inclusiv la orientările și instrucțiunile naționale și interne, chiar și la cele clasificate.

  Amendamentul  30

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Comisia suportă costurile de deplasare și cazare pentru experții și observatorii menționați la articolul 16 alineatul (2) care participă la vizite.

  Comisia suportă costurile de deplasare și cazare pentru experții, precum și pentru observatorii menționați la articolul 16 alineatul (2) și pentru observatorii din partea Uniunii care participă la vizite.

  Amendamentul  31

   

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ca) evaluări efectuate cu preaviz scurt;

  Amendamentul  32

   

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) pentru a evalua practicile la frontierele interne;

  (a) pentru a evalua practicile la frontierele interne, în special în cazul în care controalele la frontierele interne au fost instituite de mai mult de 180 de zile și există dovezi ale încălcărilor unor drepturi fundamentale;

  Amendamentul  33

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b) atunci când ia cunoștință de probleme emergente sau sistemice care ar putea avea un impact negativ semnificativ asupra funcționării spațiului Schengen;

  (b) atunci când ia cunoștință de probleme emergente sau existente care ar putea avea un impact negativ asupra funcționării spațiului Schengen, inclusiv circumstanțe care ar putea genera amenințări la adresa securității interne.

  Amendamentul  34

   

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c) atunci când are motive să considere că un stat membru își neglijează grav obligațiile care îi revin în temeiul acquis-ului Schengen, inclusiv în cazul acuzațiilor de încălcări grave ale drepturilor fundamentale la frontierele externe.

  (c) atunci când are motive să considere că un stat membru își neglijează grav obligațiile care îi revin în temeiul acquis-ului Schengen, în special în cazul acuzațiilor de încălcări grave ale drepturilor fundamentale la frontierele externe.

  Amendamentul  35

   

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3. Comisia poate organiza evaluări tematice, în special pentru a evalua punerea în aplicare a unor modificări legislative semnificative, pe măsură ce acestea încep să se aplice, și a unor noi inițiative, sau pentru a evalua aspecte din diferite domenii de politică sau practici ale statelor membre care se confruntă cu provocări similare.

  3. Comisia poate organiza evaluări tematice, în special pentru a evalua punerea în aplicare a unor modificări legislative semnificative, pe măsură ce acestea încep să se aplice, și a unor noi inițiative, sau pentru a evalua aspecte din diferite domenii de politică sau practici și politici similare la nivelul statelor membre.

  Amendamentul  36

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Activitățile de evaluare și de monitorizare menționate la articolele 4 și 5 pot fi efectuate prin intermediul vizitelor anunțate sau neanunțate, al chestionarelor sau al altor metode la distanță.

  Activitățile de evaluare și de monitorizare menționate la articolele 4 și 5 pot fi efectuate prin intermediul vizitelor anunțate, cu preaviz scurt sau neanunțate, al chestionarelor sau al altor metode la distanță. Ar trebui procedat în acest fel numai atunci când vizitele la fața locului nu sunt considerate necesare.

  Amendamentul  37

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Comisia poate încheia acorduri cu organele, oficiile și agențiile Uniunii pentru a facilita cooperarea.

  Comisia poate încheia acorduri cu organele, oficiile și agențiile Uniunii pentru a facilita cooperarea și poate invita un membru al organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii să participe la echipele care desfășoară activități de evaluare și monitorizare, când este cazul.

  Amendamentul  38

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Până la data de 31 august a fiecărui an, Frontex prezintă Comisiei și statelor membre o analiză a riscurilor în vederea programului anual de evaluare menționat la articolul 13 din prezentul regulament.

  1. Până la data de 31 august a fiecărui an, Frontex prezintă Comisiei și statelor membre analize ale riscurilor în vederea programului anual de evaluare menționat la articolul 13 din prezentul regulament.

  Amendamentul  39

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 2 – partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Analiza riscurilor menționată la alineatul (1) vizează toate aspectele relevante legate de gestionarea integrată a frontierelor și conține, de asemenea, recomandări privind vizitele neanunțate pentru anul următor, indiferent de ordinea în care statele membre urmează să fie evaluate în fiecare an, astfel cum este prevăzută în programul multianual de evaluare în conformitate cu articolul 12.

  Analizele riscurilor menționate la alineatul (1) vizează toate aspectele relevante ale gestionării europene integrate a frontierelor, astfel cum este prevăzută la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/1896, include o componentă privind drepturile fundamentale și conține, de asemenea, recomandări privind vizitele neanunțate sau vizitele cu preaviz scurt pentru anul următor, indiferent de ordinea în care statele membre urmează să fie evaluate în fiecare an, astfel cum este prevăzută în programul multianual de evaluare în conformitate cu articolul 12.

  Amendamentul  40

   

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Recomandările respective se pot referi la orice regiune sau zonă specifică și conțin o listă cu cel puțin zece secțiuni specifice ale frontierelor externe și cu cel puțin zece puncte specifice de trecere a frontierei, puncte specifice relevante pentru evaluarea conformității cu Directiva 2008/115/CE47, precum și alte informații relevante.

  Recomandările respective se pot referi la orice regiune sau zonă specifică și conțin o listă cu cel puțin zece secțiuni specifice ale frontierelor externe și cu cel puțin zece puncte specifice de trecere a frontierei, puncte specifice relevante pentru evaluarea conformității cu Directiva 2008/115/CE47, precum și alte informații relevante.

   

  Comisia transmite fără întârziere analizele riscurilor Parlamentului European și Consiliului în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/1896.

  __________________

  __________________

  47 Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98).

  47 Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98).

  Amendamentul  41

   

  Propunere de regulament

  Articolul 9 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 9a (nou)

   

  Cooperarea cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

   

  În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) literele (a) și (d) din Regulamentul (CE) nr. 168/20071a al Consiliului, până la data de 31 august a fiecărui an, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene prezintă Comisiei concluzii privind evaluarea sa generală a drepturilor fundamentale în legătură cu punerea în aplicare a acquis-ului Schengen, pentru ca aceasta să dispună de concluziile Agenției atunci când întocmește programul anual de evaluare menționat la articolul 13.

   

  __________________

   

  1a Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 de instituire a unei Agenții pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (JO L 53, 22.2.2007, p. 1).

  Amendamentul  42

   

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Comisia utilizează rezultatele mecanismelor și instrumentelor relevante, inclusiv ale activităților de evaluare și monitorizare ale organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii care sunt implicate în punerea în aplicare a acquis-ului Schengen și ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, precum și ale mecanismelor și organismelor naționale independente de monitorizare și ale altor mecanisme naționale de control al calității în pregătirea activităților de evaluare și monitorizare, pentru a îmbunătăți gradul de conștientizare cu privire la funcționarea spațiului Schengen și pentru a evita suprapunerea eforturilor și măsurile contradictorii.

  1. Comisia utilizează rezultatele mecanismelor și instrumentelor relevante, inclusiv ale activităților de evaluare și monitorizare ale organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii care sunt implicate în punerea în aplicare a acquis-ului Schengen și ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, precum și ale mecanismelor și organismelor naționale independente de monitorizare și ale altor mecanisme naționale de control al calității în pregătirea activităților de evaluare și monitorizare, pentru a stabili necesitatea unei evaluări neanunțate sau a unor evaluări cu preaviz scurt și pentru a îmbunătăți gradul de conștientizare cu privire la funcționarea spațiului Schengen și pentru a evita suprapunerea eforturilor și măsurile contradictorii.

  Amendamentul  43

   

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Schimbul de informații are loc în conformitate cu mandatele respectivelor organe, oficii și agenții ale Uniunii.

  Schimbul de informații are loc în conformitate cu mandatele respectivelor organe, oficii și agenții ale Uniunii. Acest schimb de informații are loc pentru a asigura o mai bună cunoaștere a situației de către organismele, oficiile și agențiile Uniunii și un răspuns operațional consolidat din partea acestora.

  Amendamentul  44

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  La programarea și punerea în aplicare a activităților de evaluare și de monitorizare, Comisia ia în considerare informațiile furnizate de terți, inclusiv de autorități independente, organizații neguvernamentale și organizații internaționale.

  La programarea și punerea în aplicare a activităților de evaluare și de monitorizare, în special în ceea ce privește stabilirea necesității unor evaluări neanunțate în conformitate cu articolul 4 alineatele (2) și (2a), Comisia ia în considerare informațiile și recomandările furnizate de terți relevanți, inclusiv de autorități independente, organizații neguvernamentale și organizații internaționale, cum ar fi instituțiile și organele Organizației Națiunilor Unite și ale Consiliului Europei. În cazul în care evaluarea confirmă deficiențele evidențiate de părțile terțe în informațiile pe care le furnizează, statele membre au posibilitatea de a prezenta observații.

  Amendamentul  45

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În fiecare ciclu de evaluare multianual, fiecare stat membru face obiectul unei evaluări periodice și cel puțin al unei evaluări neanunțate sau al unei evaluări tematice.

  În fiecare ciclu de evaluare multianual, fiecare stat membru face obiectul unei evaluări periodice și cel puțin al unei evaluări neanunțate sau al unei vizite cu preaviz scurt, precum și al uneia sau mai multor evaluări tematice. Comisia organizează evaluări neanunțate în temeiul articolului 4 ori de câte ori apar circumstanțele prevăzute la acest articol.

  Amendamentul  46

   

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 3 – partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3. Programul multianual de evaluare identifică domeniile prioritare specifice care urmează să facă obiectul evaluărilor periodice și include un calendar provizoriu al evaluărilor respective.

  3. Programul multianual de evaluare identifică, în conformitate cu articolul 4, acele aspecte ale acquis-ului Schengen care urmează să facă obiectul evaluărilor periodice și include un calendar provizoriu al evaluărilor respective.

  Amendamentul  47

   

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Programul multianual de evaluare stabilește o listă provizorie a statelor membre care urmează să facă obiectul unor evaluări periodice într-un anumit an, fără a aduce atingere ajustărilor efectuate în temeiul alineatului (4). Ordinea provizorie în care statele membre urmează să facă obiectul unei evaluări periodice ține seama de timpul care a trecut de la evaluarea periodică anterioară. De asemenea, programul multianual de evaluare ține seama de rezultatele evaluărilor anterioare, de ritmul punerii în aplicare a planurilor de acțiune și de alte informații relevante de care dispune Comisia cu privire la practicile statelor membre.

  Programul multianual de evaluare stabilește o listă provizorie a statelor membre care urmează să facă obiectul unor evaluări periodice într-un anumit an, împreună cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii care îndeplinesc funcții legate de punerea în aplicare a acquis-ului Schengen în statele membre relevante, fără a aduce atingere ajustărilor efectuate în temeiul alineatului (4). Ordinea provizorie în care statele membre urmează să facă obiectul unei evaluări periodice ține seama de timpul care a trecut de la evaluarea periodică anterioară. De asemenea, programul multianual de evaluare ține seama de rezultatele evaluărilor anterioare, de ritmul punerii în aplicare a planurilor de acțiune și de alte informații relevante de care dispune Comisia cu privire la practicile statelor membre.

   

  Amendamentul  48

   

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  La elaborarea chestionarului, Comisia poate consulta organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii menționate la articolul 7.

  La elaborarea chestionarului, Comisia poate consulta organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii menționate la articolul 7. Comisia, în cooperare cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, include în chestionar criterii de referință specifice pe baza cărora echipele de evaluare evaluează respectarea drepturilor fundamentale.

  Amendamentul  49

   

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 4 – paragraful 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Comisia pune aceste răspunsuri la dispoziția celorlalte state membre.

  Comisia pune aceste răspunsuri la dispoziția celorlalte state membre și a Parlamentului European și a Consiliului.

  Amendamentul  50

   

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Statele membre și Comisia, în cooperare cu organele, oficiile sau agențiile relevante ale Uniunii, se asigură că experții din statele membre și reprezentanții Comisiei beneficiază de formare adecvată pentru a deveni evaluatori Schengen.

  1. Statele membre și Comisia, în cooperare cu organele, oficiile sau agențiile relevante ale Uniunii, se asigură că experții din statele membre și reprezentanții Comisiei beneficiază de formare adecvată pentru a deveni evaluatori Schengen. Finalizarea acestei formări este obligatorie pentru toți experții care fac parte dintr-o echipă ce efectuează o evaluare sau o activitate de monitorizare în conformitate cu articolul 18.

  Amendamentul  51

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2. În scopul formării, fiecare echipă care efectuează evaluări periodice poate include un „observator” fie dintr-un stat membru, fie din partea Comisiei.

  2. În scopul formării, fiecare echipă care efectuează evaluări periodice poate include un „observator” dintr-un stat membru, din partea Comisiei sau a unui organ, oficiu sau agenție a Uniunii implicată în punerea în aplicare a acquis-ului Schengen.

  Amendamentul  52

   

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Comisia, în cooperare cu statele membre, constituie în fiecare an un grup de rezervă de experți a căror experiență profesională acoperă domeniile prioritare specifice stabilite în programul multianual de evaluare.

  1. Comisia, în cooperare cu statele membre, constituie în fiecare an un grup de rezervă de experți a căror experiență profesională include acele aspecte ale acquis-ului Schengen care urmează să fie vizate în conformitate cu programul multianual de evaluare.

  Amendamentul  53

   

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2. În paralel cu instituirea programului anual de evaluare în conformitate cu articolul 13 alineatul (1), la invitația Comisiei, statele membre desemnează cel puțin un expert calificat pentru fiecare domeniu specific stabilit în programul multianual de evaluare pentru grupul de rezervă de experți pentru anul următor.

  2. În paralel cu instituirea programului anual de evaluare în conformitate cu articolul 13 alineatul (1), la invitația Comisiei, statele membre desemnează cel puțin un expert calificat pentru fiecare aspect al acquis-ului Schengen care urmează să fie evaluat în conformitate cu programul multianual de evaluare pentru grupul de rezervă de experți pentru anul următor.

  Amendamentul  54

   

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 11

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  11. Comisia actualizează permanent lista experților care fac parte din grupul de rezervă și informează statele membre cu privire la numărul de experți și profilurile acestora desemnate pentru fiecare stat membru.

  11. Comisia actualizează permanent lista experților care fac parte din grupul de rezervă și informează statele membre, Parlamentul European și Consiliul cu privire la numărul de experți și profilurile acestora desemnate pentru fiecare stat membru.

  Amendamentul  55

   

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Comisia definește numărul de experți din statele membre și de reprezentanți ai Comisiei care participă în cadrul unei echipe pe baza particularităților și a nevoilor activității de evaluare sau monitorizare. Comisia selectează din cadrul grupului de rezervă experți care să devină membri ai unei echipe.

  1. Comisia definește numărul de experți din statele membre și de reprezentanți ai Comisiei care participă în cadrul unei echipe pe baza particularităților și a nevoilor activității de evaluare sau monitorizare. Comisia selectează din cadrul grupului de rezervă experți care să devină membri ai unei echipe. Toți membrii echipei, cu excepția observatorilor sau a observatorilor din partea Uniunii, trebuie să fi urmat cursurile de formare corespunzătoare menționate la articolul 16 alineatul (1).

  Amendamentul  56

   

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Experții statelor membre nu participă în cadrul unei echipe care desfășoară o activitate de evaluare sau de monitorizare a statului membru în care sunt angajați.

  Experții statelor membre nu participă în cadrul unei echipe care desfășoară o activitate de evaluare sau de monitorizare a statului membru în care sunt angajați. În plus, în cazul în care activitățile unui organ, ale unui oficiu sau ale unei agenții a Uniunii prezente în statul membru sunt evaluate ca parte a evaluării statului membru respectiv, la evaluare nu participă niciun expert sau observator din partea organului, oficiului sau agenției respective a Uniunii.

  Amendamentul  57

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 4

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4. În cazul vizitelor neanunțate, Comisia trimite invitațiile cu cel puțin două săptămâni înainte de data la care este programată începerea vizitei. Experții răspund în termen de 72 de ore de la primirea invitației, de comun acord cu autoritățile de desemnare.

  4. În cazul vizitelor neanunțate sau al vizitelor cu preaviz scurt, Comisia trimite invitațiile cu cel puțin două săptămâni înainte de data la care este programată începerea vizitei. Experții răspund în termen de 72 de ore de la primirea invitației, de comun acord cu autoritățile de desemnare.

  Amendamentul  58

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 6 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  6a. Comisia invită, de asemenea, Parlamentul European să trimită un reprezentant care să observe noile vizite în calitate de observator din partea Uniunii.

  Amendamentul  59

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 8

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  8. În cazul în care Comisia nu obține confirmarea participării numărului necesar de experți din cadrul grupului de rezervă cu cel puțin șase săptămâni înainte de data la care este programată începerea activității de evaluare sau de monitorizare sau cu cel puțin o săptămână înainte în cazul vizitelor neanunțate, Comisia invită fără întârziere toate statele membre să desemneze experți calificați din afara grupului de rezervă pentru locurile lipsă.

  8. În cazul în care Comisia nu obține confirmarea participării numărului necesar de experți din cadrul grupului de rezervă cu cel puțin șase săptămâni înainte de data la care este programată începerea activității de evaluare sau de monitorizare sau cu cel puțin 7 zile înainte în cazul vizitelor neanunțate sau al vizitelor cu preaviz scurt, Comisia invită fără întârziere toate statele membre să desemneze experți calificați din afara grupului de rezervă pentru locurile lipsă.

  Amendamentul  60

   

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 9 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Comisia desemnează un expert principal al Comisiei și propune expertul principal al statelor membre. Expertul coordonator al statelor membre este numit de membrii echipei cât mai curând posibil după constituirea echipei.

  Comisia desemnează un expert principal al Comisiei și propune expertul principal al statelor membre. Expertul coordonator al statelor membre este numit de membrii echipei cât mai curând posibil după constituirea echipei. Comisia desemnează un expert responsabil cu elementele vizitei sau ale evaluării care țin de drepturile fundamentale.

  Amendamentul  61

   

  Propunere de regulament

  Articolul 19 – alineatul 2 – partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2. Programul detaliat al vizitelor într-un stat membru sau la consulatele acestuia este stabilit de Comisie în strânsă cooperare cu experții principali și cu statul membru în cauză.

  2. Programul detaliat al vizitelor într-un stat membru sau la consulatele acestuia este stabilit de Comisie în strânsă cooperare cu experții principali și cu statul membru în cauză. Comisia transmite programul detaliat parlamentului național din statul membru vizat.

  Amendamentul  62

  Propunere de regulament

  Articolul 19 – alineatul 4 – partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Vizitele neanunțate au loc fără notificarea prealabilă a statului membru în cauză. În mod excepțional, Comisia poate informa statul membru în cauză cu cel puțin 24 de ore înainte ca vizita să aibă loc atunci când scopul principal al vizitei neanunțate este verificarea aleatorie a punerii în aplicare a acquis-ului Schengen.

  Vizitele neanunțate au loc fără notificarea prealabilă a statului membru în cauză. Comisia stabilește programul detaliat pentru vizitele neanunțate.

  Amendamentul  63

   

  Propunere de regulament

  Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Programul detaliat pentru vizitele neanunțate se stabilește de către Comisie. În cazul în care statele membre au fost notificate, Comisia poate consulta calendarul și programul detaliat împreună cu statul membru în cauză.

  eliminat

  Amendamentul  64

  Propunere de regulament

  Articolul 19 – alineatul 5

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5. Comisia, în strânsă cooperare cu statele membre, poate stabili și actualiza orientările pentru desfășurarea vizitelor neanunțate.

  5. Comisia, în strânsă cooperare cu statele membre, poate stabili și actualiza orientările pentru desfășurarea vizitelor neanunțate sau a vizitelor cu preaviz scurt și se poate consulta cu statele membre.

  Amendamentul  65

  Propunere de regulament

  Articolul 20 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Comisia, în cooperare cu statele membre, poate stabili orientări pentru desfășurarea activităților de evaluare și monitorizare prin intermediul chestionarelor sau al altor metode la distanță.

  Comisia, în cooperare cu statele membre, poate stabili orientări pentru desfășurarea activităților de evaluare și monitorizare prin intermediul chestionarelor sau al altor metode la distanță, ca metode complementare. Metodele la distanță se utilizează numai în cazul în care vizitele la fața locului nu sunt considerate necesare.

  Amendamentul  66

   

  Propunere de regulament

  Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Comisia transmite raportul de evaluare parlamentelor naționale, Parlamentului European și Consiliului.

  Comisia transmite raportul de evaluare parlamentelor naționale, Parlamentului European și Consiliului în termen de cel mult 14 zile de la adoptarea raportului.

  Amendamentul  67

  Propunere de regulament

  Articolul 21 – alineatul 5

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5. Raportul de evaluare conține recomandări de măsuri de remediere menite să abordeze deficiențele și domeniile în care sunt necesare îmbunătățiri, care au fost identificate în cursul evaluării; acesta oferă și o indicație a priorităților pentru punerea în aplicare a recomandărilor respective. Raportul de evaluare poate stabili termene pentru punerea în aplicare a recomandărilor. În cazul în care evaluarea identifică o deficiență gravă, se aplică dispozițiile specifice prevăzute la articolul 23.

  5. Raportul de evaluare conține recomandări de măsuri de remediere menite să abordeze deficiențele și domeniile în care sunt necesare îmbunătățiri, care au fost identificate în cursul evaluării; acesta oferă și o indicație a priorităților pentru punerea în aplicare a recomandărilor respective. Raportul de evaluare stabilește, de asemenea, termene pentru punerea în aplicare a recomandărilor. În cazul în care evaluarea identifică o deficiență gravă, se aplică dispozițiile specifice prevăzute la articolul 23.

  Amendamentul  68

   

  Propunere de regulament

  Articolul 21 – alineatul 6

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6. Comisia transmite proiectul de raport de evaluare statului membru evaluat în termen de patru săptămâni de la încheierea activității de evaluare. Statul membru evaluat își prezintă observațiile cu privire la proiectul de raport de evaluare în termen de două săptămâni de la primirea acestuia. La cererea statului membru evaluat, are loc o reuniune de redactare, în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la primirea observațiilor din partea statului membru evaluat. Observațiile statului membru evaluat pot fi reflectate în proiectul de raport de evaluare.

  6. Comisia transmite proiectul de raport de evaluare statului membru evaluat în termen de patru săptămâni de la încheierea activității de evaluare. Statul membru evaluat își prezintă observațiile cu privire la proiectul de raport de evaluare în termen de două săptămâni de la primirea acestuia. La cererea statului membru evaluat, are loc o reuniune de redactare, în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la primirea observațiilor din partea statului membru evaluat. Observațiile statului membru evaluat sunt reflectate pe deplin în raportul de evaluare.

  Amendamentul  69

  Propunere de regulament

  Articolul 21 – alineatul 6 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  6a. În cazul în care proiectul de raport de evaluare include constatări legate de activitățile unui organ, oficiu sau agenție a Uniunii implicate în punerea în aplicare a acquis-ului Schengen, procedura prevăzută la alineatul (6) se aplică mutatis mutandis.

  Amendamentul  70

  Propunere de regulament

  Articolul 21 – alineatul 6 b (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  6b. Rapoartele de evaluare menționate la prezentul articol și la articolul 23 din prezentul regulament contribuie la evaluarea aplicării și a punerii în aplicare efective a Cartei, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului1a și cu anexa III la acesta.

   

  __________________

   

  1a Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize (JO L 231, 30.6.2021, p. 159).

  Amendamentul  71

  Propunere de regulament

  Articolul 22 – alineatul 2 – partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  După consultarea echipei care a desfășurat activitatea de evaluare, Comisia prezintă observații cu privire la caracterul adecvat al planului de acțiune și, în termen de o lună de la prezentarea acestuia, informează statul membru evaluat cu privire la observațiile sale. Consiliul poate invita statele membre să prezinte observații cu privire la planul de acțiune.

  După consultarea echipei care a desfășurat activitatea de evaluare, Comisia prezintă observații cu privire la caracterul adecvat al planului de acțiune și, în termen de o lună de la prezentarea acestuia, informează statul membru evaluat cu privire la observațiile sale. Consiliul invită alte state membre să prezinte comentarii cu privire la planul de acțiune în cadrul dialogului politic consolidat.

  Amendamentul  72

   

  Propunere de regulament

  Articolul 22 – alineatul 3 – partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3. Statul membru evaluat prezintă Comisiei și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a planului său de acțiune la fiecare șase luni, începând de la adoptarea raportului de evaluare, până când Comisia consideră planul de acțiune pus în aplicare integral. În funcție de natura deficiențelor și de stadiul punerii în aplicare a recomandărilor, Comisia poate impune statului membru evaluat o frecvență de raportare diferită.

  3. Statul membru evaluat prezintă Comisiei și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a planului său de acțiune la fiecare șase luni, începând de la adoptarea raportului de evaluare, până când Comisia consideră planul de acțiune pus în aplicare integral. În funcție de natura deficiențelor și de stadiul punerii în aplicare a recomandărilor, Comisia poate impune statului membru evaluat o frecvență de raportare diferită. În cazul în care, după 24 luni de la adoptarea raportului de evaluare, Comisia nu consideră că toate recomandările au fost abordate în mod suficient și că planul de acțiune a fost pus în aplicare integral, Parlamentul European și Consiliul își exprimă poziția cu privire la această chestiune printr-o decizie motivată.

  Amendamentul  73

   

  Propunere de regulament

  Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cel puțin de două ori pe an cu privire la stadiul punerii în aplicare a planurilor de acțiune. Comisia furnizează, în special, informații cu privire la observațiile sale privind caracterul adecvat al planurilor de acțiune menționate la alineatul (2), la rezultatul noii vizite și al vizitelor de verificare și în cazul în care constată o lipsă considerabilă de progrese în punerea în aplicare a unui plan de acțiune.

  Comisia informează Parlamentul European, Consiliul și parlamentele naționale vizate cel puțin de două ori pe an cu privire la stadiul punerii în aplicare a planurilor de acțiune. Comisia furnizează, în special, informații cu privire la observațiile sale privind caracterul adecvat al planurilor de acțiune menționate la alineatul (2), la rezultatul noii vizite și al vizitelor de verificare și în cazul în care constată o lipsă considerabilă de progrese în punerea în aplicare a unui plan de acțiune.

  Amendamentul  74

  Propunere de regulament

  Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statul membru evaluat ia măsuri imediate de remediere, inclusiv prin mobilizarea tuturor mijloacelor operaționale și financiare disponibile, dacă este cazul. Statul membru evaluat informează fără întârziere Comisia și statele membre cu privire la măsurile imediate de remediere luate sau planificate. În paralel, Comisia informează organele, oficiile și agențiile respective ale Uniunii menționate la articolul 7 cu privire la deficiența gravă, având în vedere posibilitatea ca acestea să sprijine statul membru evaluat. Comisia informează, de asemenea, Consiliul și Parlamentul European.

  Statul membru evaluat ia măsuri imediate de remediere, inclusiv prin mobilizarea tuturor mijloacelor operaționale și financiare disponibile, dacă este cazul. Statul membru evaluat informează fără întârziere Comisia și statele membre cu privire la măsurile imediate de remediere luate sau planificate. În paralel, Comisia informează organele, oficiile și agențiile respective ale Uniunii menționate la articolul 7 cu privire la deficiența gravă, având în vedere posibilitatea ca acestea să sprijine statul membru evaluat. Comisia informează, de asemenea, imediat Consiliul, Parlamentul European și parlamentele naționale cu privire la deficiența gravă identificată și la eventualele măsuri de remediere adoptate deja de statul membru evaluat.

  Amendamentul  75

   

  Propunere de regulament

  Articolul 23 – alineatul 5 – partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5. Consiliul adoptă recomandări în termen de două săptămâni de la primirea propunerii.

  5. Consiliul adoptă recomandări cel târziu zece zile după primirea propunerii.

  Amendamentul  76

  Propunere de regulament

  Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Consiliul stabilește termene pentru punerea în aplicare a recomandărilor referitoare la o deficiență gravă și precizează frecvența raportării de către statul membru evaluat către Comisie și Consiliu cu privire la punerea în aplicare a planului său de acțiune.

  Consiliul discută de urgență chestiunea și stabilește termene scurte pentru punerea în aplicare a recomandărilor referitoare la o deficiență gravă și precizează frecvența raportării de către statul membru evaluat către Comisie și Consiliu cu privire la punerea în aplicare a planului său de acțiune.

  Amendamentul  77

  Propunere de regulament

  Articolul 23 – alineatul 6 – partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statul membru evaluat prezintă Comisiei și Consiliului planul său de acțiune în termen de o lună de la adoptarea recomandărilor. Comisia transmite acest plan de acțiune Parlamentului European.

  Statul membru evaluat prezintă Comisiei și Consiliului planul său de acțiune în termen de trei săptămâni de la adoptarea recomandărilor. Comisia transmite acest plan de acțiune Parlamentului European, fără nicio întârziere.

  Amendamentul  78

   

  Propunere de regulament

  Articolul 23 – alineatul 7 – partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  7. Pentru a verifica progresele înregistrate în punerea în aplicare a recomandărilor referitoare la deficiența gravă, Comisia organizează o nouă vizită, care urmează să aibă loc în termen de cel mult un an de la data activității de evaluare.

  7. Pentru a verifica progresele înregistrate în punerea în aplicare a recomandărilor referitoare la deficiența gravă, Comisia organizează o nouă vizită, care urmează să aibă loc în termen de cel mult 180 de zile de la data activității de evaluare.

  Amendamentul  79

  Propunere de regulament

  Articolul 23 – alineatul 8

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  8. Consiliul își exprimă poziția cu privire la raport.

  8. Consiliul își exprimă poziția cu privire la raportul de evaluare și poate invita Comisia să prezinte o propunere cu recomandări privind măsuri de remediere a deficiențelor grave persistente identificate în raportul privind noua vizită. În cazul în care Comisia prezintă o astfel de propunere, se aplică alineatele (6) și (7).

  Amendamentul  80

   

  Propunere de regulament

  Articolul 23 – alineatul 8 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  8a. În cazul în care, după o nouă vizită, un stat membru nu pune în aplicare în mod satisfăcător un plan de acțiune în urma unei evaluări care a identificat o deficiență gravă, Comisia inițiază o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva statului membru respectiv, în conformitate cu TFUE, în cazul în care consideră că statul membru respectiv nu și-a îndeplinit o obligație.

  Amendamentul  81

   

  Propunere de regulament

  Articolul 23 – alineatul 10

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  10. În cazul în care se consideră că deficiența gravă constituie o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne în spațiul fără controale la frontierele interne sau o încălcare gravă și sistematică a drepturilor fundamentale, Comisia informează imediat Parlamentul European și Consiliul, din proprie inițiativă sau la cererea Parlamentului European sau a unui stat membru.

  10. În cazul în care se consideră că deficiența gravă constituie o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne în spațiul fără controale la frontierele interne sau o încălcare gravă și sistematică a drepturilor fundamentale, Comisia informează imediat Parlamentul European și Consiliul cu privire la acest lucru, din proprie inițiativă sau la cererea Parlamentului European sau a unui stat membru, și le informează în legătură cu procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor care sunt în curs sau care vor fi declanșate împotriva statului membru evaluat.

  Amendamentul  82

   

  Propunere de regulament

  Articolul 26 – alineatul 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2. Statutul rapoartelor din punctul de vedere al clasificării se stabilește în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2015/444. De asemenea, acestea pot fi clasificate drept „EU RESTRICTED/RESTREINT UE” pe baza unei cereri justificate în mod corespunzător din partea statului membru evaluat.

  2. Statutul rapoartelor din punctul de vedere al clasificării se stabilește în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2015/444. De asemenea, în cazuri excepționale, părți ale rapoartelor de evaluare pot fi clasificate drept „EU RESTRICTED/RESTREINT UE” pe baza unei cereri justificate în mod corespunzător din partea statului membru evaluat.

  Amendamentul  83

   

  Propunere de regulament

  Articolul 26 – alineatul 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3. Transmiterea și gestionarea informațiilor și a documentelor clasificate în sensul prezentului regulament se efectuează în conformitate cu normele de securitate aplicabile. Aceste norme nu împiedică punerea informațiilor la dispoziția Parlamentului European și a organelor, oficiilor și agențiilor relevante ale Uniunii menționate la articolul 7.

  3. Transmiterea și gestionarea informațiilor și a documentelor clasificate în sensul prezentului regulament se efectuează în conformitate cu normele de securitate aplicabile. Aceste norme nu împiedică punerea informațiilor la dispoziția Parlamentului European, a parlamentelor naționale și a organelor, oficiilor și agențiilor relevante ale Uniunii menționate la articolul 7.

  Amendamentul  84

   

  Propunere de regulament

  Articolul 30 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Comisia reexaminează aplicarea prezentului regulament și prezintă un raport Consiliului în termen de șase luni de la adoptarea tuturor rapoartelor privind evaluările vizate de primul program multianual de evaluare adoptat în conformitate cu prezentul regulament. Reexaminarea vizează toate elementele prezentului regulament, inclusiv funcționarea procedurilor de adoptare a actelor în temeiul mecanismului. Comisia prezintă raportul Parlamentului European.

  Comisia reexaminează aplicarea prezentului regulament și prezintă un raport Consiliului în termen de șase luni de la adoptarea tuturor rapoartelor privind evaluările vizate de primul program multianual de evaluare adoptat în conformitate cu prezentul regulament. Reexaminarea vizează toate elementele prezentului regulament, inclusiv funcționarea procedurilor de adoptare a actelor în temeiul mecanismului. Comisia prezintă fără întârzieri raportul Parlamentului European.

  Amendamentul  85

  Propunere de regulament

  Articolul 30 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 30a (nou)

   

  Revizuire

   

  Orice propunere viitoare a Comisiei de modificare a mecanismului de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen se întemeiază pe articolul 77 alineatul (2) litera (b) din TFUE.


  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

  Titlu

  Crearea și funcționarea unui mecanism de evaluare și monitorizare pentru a verifica punerea în aplicare a acquis-ului Schengen și abrogarea Regulamentului (UE) nr. 1053/2013

  Referințe

  COM(2021)0278 – C9-0349/2021 – 2021/0140(CNS)

  Data consultării PE

  30.8.2021

   

   

   

  Comisie competentă

   Data anunțului în plen

  LIBE

  13.9.2021

   

   

   

  Comisii sesizate pentru aviz

   Data anunțului în plen

  BUDG

  13.9.2021

   

   

   

  Avize care nu au fost emise

   Data deciziei

  BUDG

  21.6.2021

   

   

   

  Raportoare

   Data numirii

  Sara Skyttedal

  11.10.2021

   

   

   

  Examinare în comisie

  13.1.2022

  16.3.2022

   

   

  Data adoptării

  16.3.2022

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  50

  13

  4

  Membri titulari prezenți la votul final

  Magdalena Adamowicz, Abir Al-Sahlani, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Hélène Laporte, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Yana Toom, Milan Uhrík, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Bartosz Arłukowicz, Delara Burkhardt, Jan-Christoph Oetjen, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov

  Data depunerii

  21.3.2022

   


   

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

  50

  +

  NI

  Laura Ferrara, Martin Sonneborn

  PPE

  Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

  Renew

  Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Yana Toom

  S&D

  Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

  Verts/ALE

  Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

   

  13

  -

  ECR

  Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

  ID

  Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Peter Kofod, Hélène Laporte, Annalisa Tardino

  NI

  Milan Uhrík

   

  4

  0

  The Left

  Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo

   

  Legenda simbolurilor utilizate:

  + : pentru

  - : împotrivă

  0 : abțineri

   

   

  Ultima actualizare: 31 martie 2022
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate