MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisen lujittamisesta palkkauksen läpinäkyvyyden ja täytäntöönpanomekanismien avulla

22.3.2022 - (COM(2021)0093 – C9‑0089/2021 – 2021/0050(COD)) - ***I

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
Esittelijät: Kira Marie Peter‑Hansen, Samira Rafaela
(Valiokuntien yhteiskokoukset – työjärjestyksen 58 artikla)


Menettely : 2021/0050(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0056/2022
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0056/2022
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisen lujittamisesta palkkauksen läpinäkyvyyden ja täytäntöönpanomekanismien avulla

(COM(2021)0093 – C9‑0089/2021 – 2021/0050(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2021)0093),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 157 artiklan 3 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0089/2021),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

 ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 9. kesäkuuta 2021 antaman lausunnon[1],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

 ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan työjärjestyksen 58 artiklan mukaisen yhteiskäsittelyn,

 ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön (A9-0056/2022),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1) Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamisesta 18 päivänä joulukuuta 1979 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen (CEDAW) 11 artiklassa määrätään oikeudesta samaan palkkaan siihen liittyvine etuuksineen ja samaan kohteluun samanarvoisessa työssä ja samaan kohteluun työn laatua arvioitaessa.

Tarkistus  2

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa ja 3 artiklan 3 kohdassa oikeus naisten ja miesten tasa-arvoon määritellään yhdeksi unionin olennaisimmista arvoista ja tehtävistä.

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 2 artiklassa ja 3 artiklan 3 kohdassa oikeus naisten ja miesten tasa-arvoon määritellään yhdeksi unionin olennaisimmista arvoista ja tehtävistä.

Tarkistus  3

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(2) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 8 ja 10 artiklassa määrätään, että unioni pyrkii kaikissa toimissaan poistamaan eriarvoisuutta, edistämään miesten ja naisten tasa-arvoa ja torjumaan sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

(2) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 8 ja 10 artiklassa määrätään, että unioni pyrkii kaikissa toimissaan poistamaan eriarvoisuutta, edistämään miesten ja naisten tasa-arvoa ja torjumaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää.

Tarkistus  4

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(3) SEUT-sopimuksen 157 artiklan 1 kohdassa velvoitetaan jokainen jäsenvaltio huolehtimaan sen periaatteen noudattamisesta, jonka mukaan miehille ja naisille maksetaan samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka.

(3) SEUT-sopimuksen 157 artiklan 1 kohdassa velvoitetaan jokainen jäsenvaltio huolehtimaan sen periaatteen noudattamisesta, jonka mukaan miehille ja naisille maksetaan samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka. SEUT-sopimuksen 157 artiklan 3 kohdassa määrätään sellaisten toimenpiteiden toteuttamisesta, joilla varmistetaan miesten ja naisten tasa-arvoisten mahdollisuuksien ja tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltaminen työtä ja ammattia koskevissa kysymyksissä, mukaan lukien samasta tai samanarvoisesta työstä maksettavan saman palkan periaate. SEUT-sopimuksen 157 artiklan 4 kohdassa määrätään, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus pitää voimassa tai toteuttaa sellaisia erityisetuja tarjoavia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on helpottaa aliedustettuna olevan sukupuolen ammatillisen toiminnan harjoittamista taikka ehkäistä tai hyvittää ammattiuraan liittyviä haittoja, jotta miesten ja naisten välinen täysi tosiasiallinen tasa-arvo toteutuisi työelämässä.

Tarkistus  5

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) SEUT-sopimuksen 157 artiklassa käytetty terminologia on peräisin vuodelta 1957. Sosiaalisten ja oikeudellisten muutosten sekä lääketieteellisen ja biologisen tutkimuksen myötä sukupuolen määritelmässä on sittemmin tunnustettu sukupuolten moninaisuus nais- ja miessukupuolen lisäksi. Joissakin jäsenvaltioissa henkilöiden on esimerkiksi nykyisin mahdollista rekisteröidä itsensä laillisesti henkilöksi, jonka sukupuoli on kolmas, usein neutraali, sukupuoli. Euroopan unionin tuomioistuin, jäljempänä ’unionin tuomioistuin’, on myös katsonut, ettei miehiä ja naisia koskevan tasa-arvoisen kohtelun periaate voi rajoittua pelkästään sellaisen syrjinnän kieltämiseen, joka johtuu kuulumisesta jompaankumpaan sukupuoleen. Kun otetaan huomioon tasa-arvoisen kohtelun periaatteen tarkoitus ja sillä suojattujen oikeuksien luonne, sitä on sovellettava myös henkilön sukupuoli-identiteettiin perustuvaan syrjintään.

Tarkistus  6

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b) Tässä direktiivissä sovelletaan ihmisoikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa, jolla pyritään suojelemaan henkilöitä palkkasyrjinnältä heidän biologisesta sukupuolestaan, sosiaalisesta sukupuolestaan, sukupuoli-identiteetistään, sukupuolen ilmaisustaan tai sukupuoliominaisuuksistaan riippumatta, minkä vuoksi sen oikeusperustaa eli sukupuoleen perustuvaa syrjintää tulkitaan mahdollisimman laajalla ja osallistavalla tavalla, jotta edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja otetaan ihmiset huomioon kaikessa moninaisuudessaan. Työnantajien olisi otettava palkkaraportointivelvoitteissaan huomioon työntekijät, jotka eivät identifioi itseään nais- tai miespuolisiksi, ja mainittava heidät nais- ja miespuolisista työntekijöistä erillisenä ryhmänä. Sukupuolten palkkaeroa laskettaessa kyseisten työntekijöiden palkkaa olisi verrattava miespuolisten työntekijöiden keskimääräiseen palkkatasoon. Työnantajan olisi mainittava palkkaraportointivelvoitteissaan työntekijät, jotka eivät identifioi itseään nais- tai miespuolisiksi, ainoastaan silloin, jos kyseiset työntekijät on laillisesti rekisteröity henkilöiksi, jotka eivät identifioi itseään nais- tai miespuolisiksi, tai jos nämä tiedot on ilmoitettu työnantajalle ennakoivasti ja vapaaehtoisesti.

Tarkistus  7

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 c) SEUT-sopimuksen 157 artiklassa vahvistettu samapalkkaisuusperiaate, sellaisena kuin se on johdonmukaisesti tulkittu unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä, on tärkeä miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteeseen liittyvä näkökohta ja olennainen osa unionin säännöstöä, sukupuoleen perustuvaa syrjintää koskeva tuomioistuimen oikeuskäytäntö mukaan lukien. Sukupuolten palkkaeron poistaminen on kuitenkin edelleen merkittävä haaste, koska naisten ansiot ovat kaikkialla unionissa edelleen suhteessa alhaisemmat kuin miesten. Sukupuolten palkkaero oli unionissa 14,1 prosenttia vuonna 2019. Se vaihtelee huomattavasti jäsenvaltioiden välillä, ja se on kaventunut vain vähän kymmenen viime vuoden aikana. Palkkasyrjintää esiintyy vielä enemmän, kun on kyse naisista, joihin kohdistuu syrjinnän risteäviä muotoja muun muassa rodun, etnisen tai sosiaalisen alkuperän, maahanmuuttaja-aseman, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella. Jotta voitaisiin arvioida, tekevätkö työntekijät samaa tai samanarvoista työtä, olisi unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti määriteltävä, voidaanko katsoa, että kyseiset työntekijät ovat vertailukelpoisessa tilanteessa, kun otetaan huomioon erilaiset tekijät kuten pätevyys, osaaminen, vastuun määrä ja työehdot.

Tarkistus  8

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(4) Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 artiklan mukaan naisten ja miesten välinen tasa-arvo on varmistettava kaikilla aloilla työelämä ja palkkaus mukaan lukien.

(4) Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, 21 ja 23 artiklassa kielletään kaikenlainen sukupuoleen perustuva syrjintä, vahvistetaan oikeus tasa-arvoiseen kohteluun ja määrätään, että naisten ja miesten välinen tasa-arvo on varmistettava kaikilla aloilla työelämä ja palkkaus mukaan lukien. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 23 artiklan mukaan jokaisella on oikeus ilman minkäänlaista syrjintää samaan palkkaan samasta työstä, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin työehtoihin ja kohtuulliseen palkkaan, joka turvaa hänelle ihmisarvon mukaisen toimeentulon. Sukupuolten tasa-arvo on edelleen todellinen haaste kaikilla näillä aloilla, ja covid-19-pandemian aiheuttama kriisi on vielä vaikeuttanut tätä haastetta.

Tarkistus  9

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(5) Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat yhteisellä julistuksella vahvistaneet Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin41, jonka periaatteisiin kuuluvat naisten ja miesten tasa-arvoinen kohtelu ja yhtäläiset mahdollisuudet sekä oikeus samaan palkkaan samanarvoisesta työstä.

(5) Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat yhteisellä julistuksella vahvistaneet Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin41, jonka periaatteisiin, erityisesti periaatteisiin nro 2, 3, 5 ja 7, kuuluvat naisten ja miesten tasa-arvoinen kohtelu ja yhtäläiset mahdollisuudet sukupuolesta, rodusta tai etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Tähän sisältyvät osallistuminen työmarkkinoille, työehdot sekä urakehitys, oikeus samaan palkkaan samanarvoisesta työstä, oikeus oikeudenmukaiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun työehtojen sekä sosiaalisen suojelun ja koulutuksen saatavuuden osalta työsuhteen tyypistä ja kestosta riippumatta ja työntekijöiden oikeus saada kirjallisesti tiedot oikeuksistaan ja velvoitteistaan työsuhteen alkaessa. Periaatteen nro 8 mukaan työmarkkinaosapuolia on kuultava talous-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikkojen suunnittelussa ja täytäntöönpanossa kansallisia käytäntöjä noudattaen ja niitä on kannustettava neuvottelemaan ja tekemään työehtosopimuksia niiden kannalta merkityksellisissä asioissa ja tällöin on kunnioitettava niiden itsenäisyyttä ja työtaisteluoikeutta.

__________________

__________________

41 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_fi

41 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_fi

Tarkistus  10

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/54/EY42 säädetään, että välitön tai välillinen sukupuoleen perustuva syrjintä samasta tai samanarvoisesta työstä maksettavaan korvaukseen vaikuttavissa tekijöissä ja ehdoissa on poistettava. Erityisesti silloin kun palkka määritellään työtehtävien luokittelujärjestelmän mukaan, luokittelun olisi perustuttava miehillä ja naisilla samoihin kriteereihin, ja se olisi laadittava siten, että siihen ei sisälly sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/54/EY42 säädetään, että välitön tai välillinen sukupuoleen perustuva syrjintä samasta tai samanarvoisesta työstä maksettavaan korvaukseen vaikuttavissa tekijöissä ja ehdoissa on poistettava. Erityisesti silloin kun palkka määritellään työtehtävien luokittelujärjestelmän mukaan, luokittelun olisi perustuttava samoihin sukupuolineutraaleihin kriteereihin, ja se olisi laadittava siten, että siihen ei sisälly sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

__________________

__________________

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/54/EY, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (EUVL L 204, 26.7.2006, s. 23).

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/54/EY, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (EUVL L 204, 26.7.2006, s. 23).

Tarkistus  11

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(7) Vuonna 2020 tehdyn arvioinnin43 mukaan samapalkkaisuuden periaatteen soveltamista hankaloittavat palkkajärjestelmien huono läpinäkyvyys, samanarvoisen työn käsitettä koskeva oikeusvarmuuden puute ja palkkasyrjinnän uhrien kohtaamat menettelylliset esteet. Työntekijöillä ei ole riittävästi tietoa, jotta he voisivat nostaa samapalkkaisuutta koskevan kanteen menestyksellisesti, eikä etenkään tietoa samaa tai samanarvoista työtä tekevien työntekijäryhmien palkkatasosta. Arviointikertomuksen mukaan läpinäkyvyyden lisääminen voi auttaa paljastamaan yrityksen tai organisaation palkkarakenteeseen sisältyvää sukupuolten eriarvoista kohtelua ja syrjintää. Sen ansiosta työntekijät, työnantajat ja työmarkkinaosapuolet voisivat myös ryhtyä asianmukaisiin toimiin samapalkkaisuuden toteuttamiseksi.

(7) Sukupuolten palkkaeron kaventamista koskevan EU:n toimintasuunnitelman 2017–2019 sisältävässä 20 päivänä marraskuuta 2017 annetussa komission tiedonannossa todetaan, että palkkaeron syitä voidaan selittää monilla tekijöillä, joihin kuuluvat erityisesti työmarkkinoiden eriytyminen samoin kuin syvälle juurtuneita käsityksiä voimistavat puutteelliset työ- ja perhe-elämän tasapainoon tähtäävät politiikat. Vuonna 2020 asiaa koskevista direktiivin 2006/54/EY säännöksistä tehdyn arvioinnin43 mukaan samapalkkaisuuden periaatteen soveltamista hankaloittavat palkkajärjestelmien huono läpinäkyvyys, samanarvoisen työn käsitettä koskeva oikeusvarmuuden puute ja palkkasyrjinnän uhrien kohtaamat menettelylliset esteet. Työntekijöillä ei ole riittävästi tietoa, jotta he voisivat nostaa samapalkkaisuutta koskevan kanteen menestyksellisesti, eikä etenkään tietoa samaa tai samanarvoista työtä tekevien työntekijäryhmien palkkatasosta. Arviointikertomuksen mukaan läpinäkyvyyden lisääminen voi auttaa paljastamaan yrityksen tai organisaation palkkarakenteeseen sisältyvää sukupuolten eriarvoista kohtelua ja syrjintää. Sen ansiosta työntekijät, työnantajat ja työmarkkinaosapuolet voisivat myös ryhtyä asianmukaisiin toimiin samasta tai samanarvoisesta työstä maksettavaa samaa palkkaa koskevan oikeuden toteuttamiseksi.

__________________

__________________

43 SWD(2020)50. Ks. myös vuoden 2013 kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle direktiivin 2006/54/EY soveltamisesta, COM(2013) 861 final.

43 SWD(2020)50. Ks. myös vuoden 2013 kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle direktiivin 2006/54/EY soveltamisesta, COM(2013) 861 final.

Tarkistus  12

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Komission suosituksessa 2014/124/EU1 a kehotetaan jäsenvaltioita ottamaan käyttöön palkkauksen läpinäkyvyyttä koskevia toimenpiteitä, kuten oikeus saada tietoja palkkatasosta, yritysten suorittama raportointi, palkkausta koskevat tarkastukset ja työehtosopimusneuvottelut, ja selventämään unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti samasta tai samanarvoisesta työstä maksettavan saman palkan periaatetta kansallisessa lainsäädännössään sellaisten objektiivisten kriteerien perusteella, jotka koskevat esimerkiksi koulutus- ja ammattitaitovaatimuksia, pätevyyttä, kuormitusta ja vastuun määrää, suoritettavaa työtä ja työtehtävien luonnetta. Siinä esitetään joukko keskeisiä toimenpiteitä, joilla jäsenvaltioita autetaan tehostamaan samapalkkaisuusperiaatteen soveltamista. Kyseisen suosituksen täytäntöönpanosta palkkauksen läpinäkyvyyden avulla 20 päivänä marraskuuta 2017 annetussa komission kertomuksessa todettiin, että vain harvat jäsenvaltiot ovat mukauttaneet kansallisia oikeusjärjestelmiään lujittaakseen samanarvoisesta työstä maksettavan saman palkan periaatetta suosituksen mukaisesti, ja korostettiin sen vuoksi tarvetta toteuttaa EU:n tasolla uusia kohdennettuja toimia palkkauksen läpinäkyvyyden toteuttamiseksi.

 

__________________

 

1 a Komission suositus 2014/124/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2014, miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen lujittamisesta läpinäkyvyyden avulla (EUVL L 69, 8.3.2014, s. 112).

Tarkistus  13

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(8) Voimassa olevan samapalkkaisuutta koskevan sääntelykehyksen perusteellisen arvioinnin44 ja laaja-alaisen ja osallistavan kuulemisprosessin45 perusteella on laadittu sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–202546, jossa ilmoitetaan palkkauksen läpinäkyvyyttä koskevista sitovista toimenpiteistä.

(8) Voimassa olevan samapalkkaisuutta koskevan sääntelykehyksen perusteellisen arvioinnin44 ja laaja-alaisen ja osallistavan kuulemisprosessin45 perusteella on laadittu sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–202546, jossa ilmoitetaan palkkauksen läpinäkyvyyttä koskevista sitovista toimenpiteistä. Näissä toimenpiteissä olisi keskityttävä kriteereihin ja arvioitava tavoitteita sen varmistamiseksi, että ne ovat syrjimättömiä.

__________________

__________________

44 Evaluation of the relevant provisions in the Directive 2006/54/EC implementing the Treaty principle on ‘equal pay for equal work or work of equal value’, SWD(2020)50; Kertomus sukupuolten palkkaeron kaventamista koskevan EU:n toimintasuunnitelman 2017–2019 täytäntöönpanosta, COM(2020) 101.

44 Evaluation of the relevant provisions in the Directive 2006/54/EC implementing the Treaty principle on ‘equal pay for equal work or work of equal value’, SWD(2020)50; Kertomus sukupuolten palkkaeron kaventamista koskevan EU:n toimintasuunnitelman 2017–2019 täytäntöönpanosta, COM(2020) 101.

45 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-33490_fi

45 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-33490_fi

46 Komission tiedonanto ”Tasa-arvon unioni: Sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025”, 5.3.2020, COM(2020) 152 final.

46 Komission tiedonanto ”Tasa-arvon unioni: Sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025”, 5.3.2020, COM(2020) 152 final.

Tarkistus  14

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Covid-19-pandemian taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset vaikuttavat suhteettomasti naisiin ja sukupuolten tasa-arvoon, ja työpaikkojen menetykset ovat keskittyneet matalapalkkaisille naisvaltaisille aloille. Covid-19-pandemian vaikutukset lisäävät näin ollen entisestään sukupuolten eriarvoisuutta ja sukupuolten palkkaeroa, paitsi jos elpymistoimet ovat sukupuolisensitiivisiä. Näiden vaikutusten vuoksi on entistäkin kiireellisempää käsitellä samasta tai samanarvoisesta työstä maksettavaa samaa palkkaa koskevaa kysymystä. Samapalkkaisuuden periaatteen täytäntöönpanon vahvistaminen lisätoimenpiteillä on erityisen tärkeää sen varmistamiseksi, ettei palkkaeroihin puuttumisen saralla aikaansaatu edistys vaarannu.

Tarkistus  15

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b) Sukupuolistereotypiat, työuralla etenemistä jatkuvasti jarruttavat ”lasikatot” ja ”tahmeat lattiat” sekä horisontaalinen eriytyminen, mukaan lukien naisten yliedustus matalapalkkaisissa palvelualan töissä, ovat rakenteellisia ongelmia, jotka vaikuttavat merkittävästi sukupuolten palkkaeroon ja aiheuttavat monitahoisia haasteita laadukkaiden työpaikkojen sekä samapalkkaisuuden periaatteen toteutumisen kannalta. Työ- ja perhe-elämän tasapainoon tähtäävillä politiikoilla olisi edistettävä sukupuolten tasa-arvon toteutumista edistämällä naisten osallistumista työmarkkinoille. Covid-19-pandemia on tuonut korostetusti esiin pääasiassa naisten tekemän työn jatkuvan aliarvostuksen ja osoittanut naisten työn arvon, näkyvyyden ja työlle annettavan tunnustuksen keskeisissä palveluissa, kuten terveydenhuollossa, siivoustyössä, lastenhoidossa, sosiaalihuollossa ja ikääntyneiden ja muiden aikuisten huollettavien palveluasumisessa. Ongelman ratkaisemiseksi toteutettavissa täydentävissä toimenpiteissä on keskityttävä tällaisissa työpaikoissa työskentelevien työehtojen ja uranäkymien parantamiseen.

Tarkistus  16

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(9) Sukupuolten palkkaeron taustalla on monenlaisia tekijöitä, joista osa johtuu sukupuolten välisestä välittömästä ja välillisestä palkkasyrjinnästä. Yleinen läpinäkyvyyden puute organisaatioiden palkkatasossa ylläpitää tilannetta, jossa sukupuoleen perustuva palkkasyrjintä ja epätasa-arvo voivat jäädä paljastumatta tai epäilyjä voi olla vaikea näyttää toteen. Siksi tarvitaan sitovia toimenpiteitä, joilla parannetaan palkkauksen läpinäkyvyyttä ja kannustetaan organisaatioita tarkistamaan palkkarakenteitaan, jotta voidaan varmistaa, että naisille ja miehille maksetaan samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka, ja antaa syrjinnän uhreille mahdollisuus käyttää oikeuttaan samapalkkaisuuteen. Lisäksi on täsmennettävä olemassa olevia oikeudellisia käsitteitä (kuten ’palkan’ ja ’samanarvoisen työn’ käsitteitä) ja säädettävä toimenpiteistä, joilla parannetaan täytäntöönpanomekanismeja ja oikeussuojan saatavuutta.

(9) Sukupuolten palkkaeron taustalla on monenlaisia tekijöitä, joista osa johtuu sukupuolten välisestä välittömästä ja välillisestä palkkasyrjinnästä. Yleinen läpinäkyvyyden puute organisaatioiden palkkatasossa ylläpitää tilannetta, jossa sukupuoleen perustuva palkkasyrjintä ja epätasa-arvo voivat jäädä paljastumatta tai epäilyjä voi olla vaikea näyttää toteen. Siksi tarvitaan erilaisia sitovia toimenpiteitä, joilla parannetaan palkkauksen läpinäkyvyyttä, kannustetaan organisaatioita tarkistamaan palkkarakenteitaan yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa, varmistetaan, että samasta tai samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka, edistetään korjaavien toimenpiteiden toteuttamista perusteettomia eroja havaittaessa, ja annetaan syrjinnän uhreille mahdollisuus käyttää oikeuttaan samapalkkaisuuteen. Lisäksi on täsmennettävä olemassa olevia oikeudellisia käsitteitä (kuten ’palkan’ ja ’samanarvoisen työn’ käsitteitä) ja säädettävä toimenpiteistä, joilla parannetaan täytäntöönpanomekanismeja ja oikeussuojan saatavuutta, jäsenvaltioiden malleja samalla noudattaen. Palkkauksen läpinäkyvyyttä koskevilla toimenpiteillä, jotka osoittavat sukupuolten palkkaerot, voidaan varmistaa merkittävä edistyminen sukupuolten palkkaeroon puuttumisessa ja tuoda esiin naisten työn aliarvostus ja sukupuolistunut työmarkkinoiden eriytyminen, joka on yksi palkkaeron tärkeimmistä perussyistä. Palkkauksen läpinäkyvyys ei yksin riitä rakenteelliseen ja olemassa olevaan sukupuolten eriarvoisuuteen puuttumiseksi, mutta se on ensimmäinen askel kohti tämän eriarvoisuuden torjumista ja sitä olisi täydennettävä lisätoimenpiteillä, joilla pyritään poistamaan sukupuolten palkkaero sekä erot eläkkeissä ja hoitovastuun jakautumisessa ja torjumaan köyhyyden naisistumista.

Tarkistus  17

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(10) Miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamista olisi tehostettava poistamalla välitön ja välillinen palkkasyrjintä. Tämä ei estä työnantajia maksamasta samaa tai samanarvoista työtä tekeville työntekijöille eri palkkaa objektiivisten, sukupuolineutraalien ja puolueettomien perusteiden, kuten suorituksen ja pätevyyden, perusteella.

(10) Samapalkkaisuuden periaatteen soveltamista olisi tehostettava poistamalla välitön ja välillinen palkkasyrjintä läpinäkyvyyden ja korjaavien toimenpiteiden avulla. Tämä ei estä työnantajia maksamasta samaa tai samanarvoista työtä tekeville työntekijöille eri palkkaa sukupuolineutraalien ja puolueettomien perusteiden, kuten koulutus- ja ammattitaitovaatimusten, pätevyyden, kuormituksen, vastuun määrän ja työehtojen, perusteella.

Tarkistus  18

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(11) Tätä direktiiviä olisi sovellettava kaikkiin työntekijöihin, myös osa-aikaisiin ja määräaikaisiin työntekijöihin tai henkilöihin, joilla on työsopimus tai työsuhde työvoiman vuokrausyritykseen tai joilla on kunkin jäsenvaltion voimassa olevissa säädöksissä, työehtosopimuksissa ja/tai käytännöissä määritelty työsopimus tai työsuhde, unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö huomioon ottaen. Unionin tuomioistuin on oikeuskäytännössään vahvistanut työntekijän aseman määrittämisperusteet.47 Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat myös kyseiset kriteerit täyttävät kotitaloustyöntekijät, tarvittaessa työhön kutsuttavat työntekijät, epäsäännöllisen työn tekijät, maksusitoumuksen perusteella työskentelevät työntekijät, alustatalouden työntekijät, harjoittelijat ja oppisopimuskoulutuksessa olevat henkilöt. Työsuhteen olemassaolon määrittämisen olisi perustuttava työn tosiasialliseen suorittamiseen liittyviin tosiseikkoihin eikä osapuolten kuvaukseen suhteesta.

(11) Tätä direktiiviä olisi sovellettava kaikkiin työntekijöihin unionissa, myös epätyypillisillä aloilla tai nollatuntisopimuksilla työskenteleviin, osa-aikaisiin ja määräaikaisiin työntekijöihin ja henkilöihin, joilla on työsopimus tai työsuhde Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/104/EY46 a määriteltyyn työvoiman vuokrausyritykseen tai alihankintayritykseen tai joilla on kunkin jäsenvaltion voimassa olevissa säädöksissä, työehtosopimuksissa ja/tai käytännöissä määritelty työsopimus tai työsuhde, unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö huomioon ottaen. Unionin tuomioistuin on oikeuskäytännössään vahvistanut työntekijän aseman määrittämisperusteet.47 Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat myös kyseiset kriteerit täyttävät kotitaloustyöntekijät, tarvittaessa työhön kutsuttavat työntekijät, epäsäännöllisen työn tekijät, maksusitoumuksen perusteella työskentelevät työntekijät, alustatalouden työntekijät, suojatyössä olevat työntekijät, harjoittelijat ja oppisopimuskoulutuksessa olevat henkilöt. Työsuhteen olemassaolon määrittämisen olisi perustuttava työn tosiasialliseen suorittamiseen liittyviin tosiseikkoihin eikä osapuolten kuvaukseen suhteesta.

__________________

__________________

 

46 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/104/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, vuokratyöstä (EUVL L 327, 5.12.2008, s. 9).

47 Asia C-66/85, Deborah Lawrie-Blum v. Land Baden-Württemberg, ECLI:EU:C:1986:284; asia C-428/09, Union Syndicale Solidaires Isère v. Premier ministre and Others, ECLI:EU:C:2010:612; asia C-229/14, Ender Balkaya v. Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH, ECLI:EU:C:2015:455; asia C-413/13, FNV Kunsten Informatie en Media v. Staat der Nederlanden, ECLI:EU:C:2014:2411; asia C-216/15, Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH v. Ruhrlandklinik gGmbH, ECLI:EU:C:2016:883; asia C-658/18, UX v. Governo della Repubblica italiana, ECLI:EU:C:2020:572.

47 Asia C-66/85, Deborah Lawrie-Blum v. Land Baden-Württemberg, ECLI:EU:C:1986:284; asia C-428/09, Union Syndicale Solidaires Isère v. Premier ministre and Others, ECLI:EU:C:2010:612; asia C-229/14, Ender Balkaya v. Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH, ECLI:EU:C:2015:455; asia C-413/13, FNV Kunsten Informatie en Media v. Staat der Nederlanden, ECLI:EU:C:2014:2411; asia C-216/15, Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH v. Ruhrlandklinik gGmbH, ECLI:EU:C:2016:883; asia C-658/18, UX v. Governo della Repubblica italiana, ECLI:EU:C:2020:572.

Tarkistus  19

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(12) Jotta voidaan poistaa esteitä, jotka estävät sukupuolten välisen palkkasyrjinnän uhreja käyttämästä oikeuttaan samapalkkaisuuteen, ja opastaa työnantajia tämän oikeuden noudattamisen varmistamisessa, olisi selkeytettävä samapalkkaisuuteen liittyviä keskeisiä käsitteitä, kuten ’palkka’ ja ’samanarvoinen työ’, unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti. Näin voitaisiin helpottaa näiden käsitteiden soveltamista erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

(12) Jotta voidaan poistaa esteitä, jotka estävät sukupuolten välisen palkkasyrjinnän uhreja käyttämästä oikeuttaan samapalkkaisuuteen, ja opastaa työnantajia tämän oikeuden noudattamisen varmistamisessa, jäsenvaltioiden olisi selkeytettävä kansallisessa lainsäädännössä samapalkkaisuuteen liittyviä keskeisiä käsitteitä, kuten ’palkka’ ja ’samanarvoinen työ’, unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti. Näin voitaisiin helpottaa näiden käsitteiden soveltamista ja välttää tarpeetonta hallinnollista rasitusta erityisesti mikroyrityksissä ja pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, jäljempänä ’pk-yritykset’.

 

Tarkistus  20

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(13) Periaatetta, jonka mukaan naisille ja miehille on maksettava samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka, olisi noudatettava palkan ja minkä tahansa muun sellaisen korvauksen osalta, jonka työntekijät saavat työstään välittömästi tai välillisesti työnantajaltaan rahana tai luontoisedun muodossa. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön48 mukaisesti ’palkan’ käsitteen olisi sisällettävä palkan lisäksi myös erilaiset lisäedut, kuten bonukset, ylityökorvaukset, matkaetu (ml. työsuhdeauto ja -matkalippu), asuntoetu, koulutuskorvaus, irtisanomiskorvaus, lakisääteinen sairauspäiväraha, lakisääteinen korvaus ja ammatillinen lisäeläke. Sen olisi sisällettävä kaikki lakisääteiset tai työehtosopimuksen nojalla maksettavat palkan osatekijät.

(13) Samapalkkaisuuden periaatetta olisi noudatettava palkan ja minkä tahansa muun sellaisen korvauksen osalta, jonka työntekijät saavat työstään välittömästi tai välillisesti työnantajaltaan rahana tai luontoisedun muodossa. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön48 mukaisesti ’palkan’ käsitteen olisi sisällettävä palkan lisäksi myös erilaiset lisäedut, kuten bonukset, ylityökorvaukset, matkaetu (ml. työsuhdeauto ja -matkalippu), asunto- ja ateriaetu, koulutuskorvaus, irtisanomiskorvaus, lakisääteinen sairauspäiväraha, lakisääteinen korvaus ja ammatillinen lisäeläke. Sen olisi sisällettävä kaikki lakisääteiset tai työehtosopimuksen nojalla maksettavat palkan osatekijät. Sukupuolten palkkaeron kaventaminen johtaa tasa-arvoon ja tehokkuuteen työmarkkinoilla.

__________________

__________________

48 Esimerkiksi asia C-58/81, Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta, ECLI:EU:C:1982:215; asia C-171/88, Rinner-Kulhn v. FWW Spezial-Gebaudereinigung GmbH, ECLI:EU:C:1989:328; asia C-147/02, Alabaster v. Woolwhich plc ja Secretary of State for Social Security, ECLI:EU:C:2004:192; asia C-342/93, Gillespie and Others, ECLI:EU:C:1996:46; asia C-278/93, Freers ja Speckmann v. Deutsche Bundepost, ECLI:EU:C:1996:83; asia C-12/81, Eileen Garland v. British Rail Engineering Limited, ECLI:EU:C:1982:44; asia C-360/90, Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. v. Monika Bötel, ECLI:EU:C:1992:246; asia C-33/89, Maria Kowalska v. Freie und Hansestadt Hamburg, ECLI: EU:C:1990:265.

48 Esimerkiksi asia C-58/81, Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta, ECLI:EU:C:1982:215; asia C-171/88, Rinner-Kulhn v. FWW Spezial-Gebaudereinigung GmbH, ECLI:EU:C:1989:328; asia C-147/02, Alabaster v. Woolwhich plc ja Secretary of State for Social Security, ECLI:EU:C:2004:192; asia C-342/93, Gillespie and Others, ECLI:EU:C:1996:46; asia C-278/93, Freers ja Speckmann v. Deutsche Bundepost, ECLI:EU:C:1996:83; asia C-12/81, Eileen Garland v. British Rail Engineering Limited, ECLI:EU:C:1982:44; asia C-360/90, Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. v. Monika Bötel, ECLI:EU:C:1992:246; asia C-33/89, Maria Kowalska v. Freie und Hansestadt Hamburg, ECLI: EU:C:1990:265.

Tarkistus  21

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(14) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 10 artiklan mukaan Euroopan unioni pyrkii politiikkojensa ja toimiensa määrittelyssä ja toteuttamisessa torjumaan kaiken sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän. Direktiivin 2006/54/EY 4 artiklassa säädetään, että minkäänlaista sukupuoleen perustuvaa suoraa tai välillistä syrjintää ei saa esiintyä etenkään palkkauksessa. Syrjintää, jossa uhrin sukupuolella on keskeinen merkitys, voi esiintyä käytännössä monessa muodossa. Taustalla voi olla syrjinnän tai eriarvoisuuden eri tekijöiden yhdistelmä, kun työntekijä kuuluu yhteen tai useampaan ryhmään, jotka on suojattu yhtäältä sukupuoleen ja toisaalta etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvalta syrjinnältä (direktiivin 2000/43/EY tai direktiivin 2000/78/EY nojalla). Maahanmuuttajanaiset ovat yksi niistä ryhmistä, jotka kohtaavat tällaisia moniperusteisen syrjinnän muotoja. Tässä direktiivissä olisi sen vuoksi selvennettävä, että sukupuoleen perustuvan palkkasyrjinnän yhteydessä olisi otettava huomioon tällainen risteävien syrjintäperusteiden yhdistelmä, jotta voidaan poistaa epäilyt, joita voimassa olevan sääntelykehyksen nojalla saattaa nyt esiintyä. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tuomioistuimet tai muut toimivaltaiset viranomaiset ottavat asianmukaisesti huomioon tällaisesta moniperusteisesta syrjinnästä johtuvan epäedullisen tilanteen erityisesti aineellisia ja menettelyllisiä tarkoituksia varten, muun muassa syrjinnän olemassaolon tunnustamiseksi, asianmukaisen vertailukohteen määrittämiseksi ja tarvittaessa korvausten tai seuraamusten määrittämiseksi.

(14) SEUT-sopimuksen 10 artiklan mukaan unioni pyrkii politiikkojensa ja toimiensa määrittelyssä ja toteuttamisessa torjumaan kaiken sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän. Direktiivin 2006/54/EY 4 artiklassa säädetään, että minkäänlaista sukupuoleen perustuvaa suoraa tai välillistä syrjintää ei saa esiintyä etenkään palkkauksessa. Syrjintää, jossa uhrin sukupuolella on keskeinen merkitys, voi esiintyä käytännössä monessa muodossa. Taustalla voi olla syrjinnän tai eriarvoisuuden eri tekijöiden yhdistelmä, kun työntekijä kuuluu yhteen tai useampaan ryhmään, jotka on suojattu yhtäältä sukupuoleen ja toisaalta etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvalta syrjinnältä (perusoikeuskirjan 21 artiklan 1 kohdan, direktiivin 2000/43/EY tai direktiivin 2000/78/EY nojalla). Maahanmuuttajanaiset, vammaiset naiset ja eri rotua tai etnistä tai sosiaalista alkuperää olevat naiset ovat ryhmiä, jotka kohtaavat tällaisia moniperusteisen syrjinnän muotoja. Tässä direktiivissä olisi sen vuoksi selvennettävä, että sukupuoleen perustuvan palkkasyrjinnän yhteydessä olisi otettava huomioon tällainen risteävien syrjintäperusteiden yhdistelmä, jotta voidaan poistaa epäilyt, joita voimassa olevan sääntelykehyksen nojalla saattaa nyt esiintyä. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tuomioistuimet, direktiivin 2006/54/EY 20 artiklan mukaisesti nimetyt tasa-arvoelimet ja muut toimivaltaiset viranomaiset ottavat asianmukaisesti huomioon tällaisesta risteävästä syrjinnästä johtuvan epäedullisen tilanteen erityisesti aineellisia ja menettelyllisiä tarkoituksia varten, muun muassa syrjinnän olemassaolon tunnustamiseksi, asianmukaisen vertailukohteen määrittämiseksi ja tarvittaessa korvausten tai seuraamusten määrittämiseksi. Risteävyyttä koskeva lähestymistapa on ratkaisevan tärkeä, jotta voidaan ymmärtää ja torjua sukupuolten palkkaeroon vaikuttavia syrjinnän moniperusteisia muotoja ja poistaa ne. Tällä direktiivillä olisi myös varmistettava, että alentuneesti työkykyisten työntekijöiden kohtaamat erityiset esteet ja tarpeet otetaan huomioon, myös direktiivin soveltamisalan, tietojen saatavuuden, korvausoikeuden ja tietojen eriyttämisen osalta 13 päivänä joulukuuta 2006 tehdyn vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen mukaisesti.

Tarkistus  22

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(15) Miesten ja naisten samapalkkaisuutta koskevan oikeuden noudattamiseksi työnantajilla on oltava käytössään sellaiset palkanmuodostusmekanismit tai palkkarakenteet, joilla varmistetaan, että samaa tai samanarvoista työtä tekevien miesten ja naisten välillä ei ole palkkaeroja, joita ei voida perustella objektiivisilla ja sukupuolineutraaleilla tekijöillä. Tällaisten palkkarakenteiden avulla olisi voitava vertailla eri töiden arvoa samassa organisaatiorakenteessa. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti työn arvon arvioinnissa ja vertailemisessa olisi sovellettava objektiivisia kriteereitä, jotka koskevat esimerkiksi koulutus- ja ammattitaitovaatimuksia, pätevyyttä, kuormitusta ja vastuun määrää, suoritettavaa työtä ja työtehtävien luonnetta.49

(15) Samapalkkaisuutta koskevan oikeuden noudattamiseksi työnantajilla on oltava käytössään sellaiset palkanmuodostusmekanismit tai palkkarakenteet, joita voitaisiin kehittää työmarkkinavuoropuhelun avulla yhteistyössä työmarkkinaosapuolten, mukaan lukien ammattijärjestöt, kanssa ja joilla varmistetaan, että samaa tai samanarvoista työtä tekevien välillä ei ole sukupuoleen perustuvia palkkaeroja, joita ei voida perustella objektiivisilla ja sukupuolineutraaleilla tekijöillä. Tällaisten palkkarakenteiden avulla olisi voitava vertailla eri töiden arvoa samassa organisaatiorakenteessa. Sukupuolten tasa-arvoa koskevasta EU-strategiasta 21 päivänä tammikuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaisesti työn olisi katsottava olevan samanarvoista, mikäli kahden työntekijäryhmän, joita ei ole muodostettu sattumanvaraisesti, tekemä työ on vertailukelpoista, kun otetaan huomioon objektiiviset, sukupuolineutraalit kriteerit. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti työn arvon arvioinnissa ja vertailemisessa olisi sovellettava objektiivisia kriteereitä, mukaan lukien koulutus- ja ammattitaitovaatimukset, pätevyys, kuormitus, vastuun määrä ja työehdot, selkeyden vuoksi kuitenkaan ottamatta huomioon työaikoja.

__________________

 

49 Esimerkiksi asia C-400/93, Royal Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155; asia C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse, ECLI:EU:C:1999:241; asia C-381/99, Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358; asia C-427/11, Margaret Kenny ym. v. Minister for Justice, Equality and Law Reform ym. [2013], ECLI:EU:C:2013:122, kohta 28.

 

Tarkistus  23

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(16) Pätevän vertailukohteen yksilöinti on tärkeä tekijä sen määrittämisessä, mitä töitä pidetään keskenään samanarvoisina. Sen avulla kantaja voi osoittaa, että häntä on kohdeltu epäedullisemmin kuin eri sukupuolta edustavaa vertailukohdetta, joka tekee samaa tai samanarvoista työtä. Tilanteissa, joissa todellista vertailukohdetta ei ole, olisi sallittava hypoteettisen vertailukohteen käyttö, jolloin työntekijä voi osoittaa, että häntä ei ole kohdeltu samalla tavalla kuin hypoteettista toisen sukupuolen vertailukohdetta. Tämä poistaisi merkittävän esteen sukupuoleen perustuvan palkkasyrjinnän mahdollisilta uhreilta erityisesti voimakkaasti sukupuolen mukaan eriytyneillä työmarkkinoilla, joilla vaatimus vastakkaista sukupuolta edustavan vertailukohteen löytämisestä tekee samapalkkaisuutta koskevan kanteen lähes mahdottomaksi. Työntekijöitä ei myöskään pitäisi estää vetoamasta muihin tosiseikkoihin, kuten tilastoihin tai muihin saatavilla oleviin tietoihin, joiden perusteella voidaan olettaa, että syrjintää on tapahtunut. Näin voitaisiin puuttua tehokkaammin sukupuoleen perustuvaan palkkojen eriarvoisuuteen sukupuolen mukaan eriytyneillä aloilla ja ammateissa.

(16) Pätevän vertailukohteen yksilöinti on tärkeä tekijä sen määrittämisessä, mitä töitä pidetään keskenään samanarvoisina. Sen avulla kantaja voi osoittaa, että häntä on kohdeltu epäedullisemmin kuin eri sukupuolta edustavaa vertailukohdetta, joka tekee samaa tai samanarvoista työtä. Vertailukohteen olisi oltava miespuolinen työntekijä, joka tekee samaa tai samanarvoista työtä korkeimman palkkatason mukaan. Tilanteissa, joissa todellista vertailukohdetta ei ole, olisi sallittava hypoteettisen vertailukohteen käyttö, jolloin työntekijä voi osoittaa, että häntä ei ole kohdeltu samalla tavalla kuin hypoteettista toisen sukupuolen vertailukohdetta. Tämä poistaa merkittävän esteen sukupuoleen perustuvan palkkasyrjinnän mahdollisilta uhreilta erityisesti voimakkaasti sukupuolen mukaan eriytyneillä työmarkkinoilla, joilla vaatimus eri sukupuolta edustavan vertailukohteen löytämisestä tekee samapalkkaisuutta koskevan kanteen lähes mahdottomaksi. Tilanne on tällainen esimerkiksi naisvaltaisella hoitoalalla, jolla naisten on hyvin vaikea kannella sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä, jos vertailukohteen on löydyttävä samalta alalta. Hypoteettinen vertailukohde helpottaisi tiettyjen työtehtävien objektiivista ja sukupuolineutraalia arviointia ja kannustaisi työnantajia ja työmarkkinaosapuolia tunnistamaan aliarvostetut alat ja työpaikat. Työntekijöitä ei myöskään pitäisi estää vetoamasta muihin tosiseikkoihin, joiden perusteella voidaan olettaa, että syrjintää on tapahtunut, kuten tilastoihin tai muihin saatavilla oleviin tietoihin, palkkatasoon ja palkanmuodostuskriteereihin tai viittaukseen työehtosopimuksiin perustuvaan olemassa olevaan luokitukseen. Jos todelliseen tilanteeseen perustuva vertailu ei ole mahdollista, työntekijä voi myös käyttää palkkasyrjinnän osoittamiseksi olemassa olevaa työn luokittelujärjestelmää, johon voi sisältyä palkkarakenteita ja joka voi olla osa työehtosopimusta. Näin voitaisiin puuttua tehokkaammin sukupuoleen perustuvaan palkkojen eriarvoisuuteen sukupuolen mukaan eriytyneillä aloilla ja ammateissa.

Tarkistus  24

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(17) Unionin tuomioistuin on selventänyt50, että vertailtaessa sitä, ovatko työntekijät toisiinsa rinnastettavassa tilanteessa, vertailu ei välttämättä rajoitu tilanteisiin, joissa miehet ja naiset työskentelevät saman työnantajan palveluksessa. Työntekijät voivat olla toisiinsa rinnastettavassa tilanteessa myös silloin, kun he eivät ole saman työnantajan palveluksessa, jos palkkaehtojen voidaan katsoa perustuvan yhteen ainoaan lähteeseen. Näin voi olla silloin, kun palkkaehdot perustuvat suoraan lakisääteisiin määräyksiin tai useiden yritysten palkkaehtoja säänteleviin työehtosopimuksiin tai kun palkkaehdot määritellään useamman kuin yhden holdingyhtiöön tai ryhmittymään kuuluvan organisaation tai yrityksen osalta keskitetysti. Lisäksi tuomioistuin on selventänyt, että vertailu ei rajoitu kantajan kanssa samanaikaisesti työskenteleviin työntekijöihin.51

(17) Unionin tuomioistuin on selventänyt50, että vertailtaessa sitä, ovatko työntekijät toisiinsa rinnastettavassa tilanteessa, vertailu ei välttämättä rajoitu tilanteisiin, joissa kaksi työntekijää työskentelee saman työnantajan palveluksessa, sillä työntekijät voivat olla toisiinsa rinnastettavassa tilanteessa myös silloin, kun he eivät ole saman työnantajan palveluksessa, jos palkkaehtojen voidaan katsoa perustuvan yhteen ainoaan lähteeseen. Näin voi olla silloin, kun palkkaehdot perustuvat suoraan lakisääteisiin määräyksiin tai useiden työnantajien palkkaehtoja säänteleviin työehtosopimuksiin tai kun palkkaehdot määritellään useamman kuin yhden holdingyhtiöön tai ryhmittymään kuuluvan organisaation tai yrityksen osalta keskitetysti. Lisäksi tuomioistuin on selventänyt, että vertailu ei rajoitu kantajan kanssa samanaikaisesti työskenteleviin työntekijöihin51 eikä työntekijöihin, jotka suorittavat työtehtäviään samassa työpaikassa.

__________________

__________________

50 Asia C-320/00, Lawrence, ECLI:EU:C:2002:498.

50 Asia C-320/00, Lawrence, ECLI:EU:C:2002:498.

51 Asia 129/79 Macarthys, ECLI:EU:C:1980:103.

51 Asia 129/79 Macarthys, ECLI:EU:C:1980:103.

Tarkistus  25

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(18) Jäsenvaltioiden olisi kehitettävä erityisiä välineitä ja menetelmiä, joilla tuetaan ja ohjataan sen arviointia, mitkä työt ovat keskenään samanarvoisia. Näin voitaisiin helpottaa tämän käsitteen soveltamista erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

(18) Jäsenvaltioiden olisi kehitettävä erityisiä välineitä ja menetelmiä, muun muassa sukupuolineutraaleja työn arviointi- tai luokittelujärjestelmiä, joilla tuetaan ja ohjataan sen arviointia, mitkä työt ovat keskenään samanarvoisia, ja varmistetaan mahdollisuuksien mukaan eri alojen väliset vertailut. Näin voitaisiin helpottaa tämän käsitteen soveltamista erityisesti mikroyrityksissä ja pk-yrityksissä. Jäsenvaltioiden olisi kehitettävä näitä välineitä ja menetelmiä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa.

Tarkistus  26

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(19) Jos työpaikkojen luokitus- ja arviointijärjestelmiä ei käytetä sukupuolineutraalilla tavalla, ne voivat johtaa sukupuoleen perustuvaan palkkasyrjintään, erityisesti jos ne perustuvat perinteisiin sukupuolistereotypioihin. Tällöin ne myötävaikuttavat sukupuolten palkkaeroon ja ylläpitävät sitä, kun mies- ja naisvaltaisia työpaikkoja arvioidaan eri tavoin tilanteissa, joissa tehdyn työn arvo on sama. Sukupuolineutraalien työn arviointi- ja luokittelujärjestelmien avulla voidaan sen sijaan ottaa käyttöön läpinäkyviä palkkajärjestelmiä ja poistaa sukupuoleen perustuva välitön tai välillinen syrjintä. Tällaisten järjestelmien avulla havaitaan välillinen palkkasyrjintä, joka liittyy tyypillisesti naisten työtehtävien aliarvostukseen. Järjestelmissä nimittäin mitataan ja verrataan työtehtäviä, joiden sisällöt poikkeavat toisistaan mutta jotka ovat samanarvoisia, ja tuetaan näin samanarvoisen työn periaatetta.

(19) Nykyisin työpaikkojen arviointi- ja luokitusjärjestelmät suunnitellaan usein miesvaltaisten työpaikkojen vaatimusten perusteella. Tällöin aliarvostetaan naisvaltaisiin työpaikkoihin liittyvää osaamista, jatketaan sukupuolten eriarvoista kohtelua, sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja sukupuolistereotypioita ja lisätään sukupuolten palkkaeroa eri aloilla. Jos työpaikkojen arviointi- ja luokitusjärjestelmiä ei käytetä sukupuolineutraalilla tavalla, ne voivat johtaa sukupuoleen perustuvaan palkkasyrjintään, erityisesti jos ne perustuvat perinteisiin sukupuolistereotypioihin. Tällöin ne myötävaikuttavat sukupuolten palkkaeroon, mukaan lukien sukupuolten palkkaero eri aloilla, ja ylläpitävät sitä, kun mies- ja naisvaltaisia työpaikkoja arvioidaan eri tavoin tilanteissa, joissa tehdyn työn arvo on sama. Sukupuolineutraalien työn arviointi- ja luokittelujärjestelmien avulla voidaan sen sijaan ottaa käyttöön läpinäkyviä palkkajärjestelmiä ja poistaa välitön tai välillinen syrjintä ja toteuttaa samapalkkaisuus. Tällaisten järjestelmien avulla havaitaan välillinen palkkasyrjintä, joka liittyy tyypillisesti naisten työtehtävien aliarvostukseen, ja voidaan tuoda esille syrjivät olettamat ja stereotypiat. Järjestelmissä nimittäin mitataan ja verrataan, myös eri alojen, työtehtäviä, joiden sisällöt poikkeavat toisistaan mutta jotka ovat samanarvoisia, ja tuetaan näin samanarvoisen työn periaatetta. Jos työ ei ole samanarvoista, palkkaero, joka on suhteeton työn arvostuksen eroon nähden, viittaa siihen, että työn arviointi- tai luokittelujärjestelmässä esiintyy sukupuolten eriarvoista kohtelua.

Tarkistus  27

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava sellaisten toimien kehittäminen, joilla työnantajille tarjotaan teknistä apua ohjeiden, käytännön välineiden, koulutuksen ja rahoitustuen muodossa tässä direktiivissä säädettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien objektiiviset, sukupuolineutraalit työpaikkojen arviointi- ja luokittelujärjestelmät. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava työmarkkinaosapuolten ottaminen mukaan tällaisiin toimiin.

Tarkistus  28

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(20) Työpaikkailmoitukset, joissa ei kerrota suunniteltua palkan vaihteluväliä, aiheuttavat tietojen epäsymmetriaa, joka rajoittaa hakijoiden neuvotteluvoimaa. Läpinäkyvyys antaisi työnhakijoille mahdollisuuden tehdä odotetusta palkasta tietoon perustuvan päätöksen ilman, että millään tavoin rajoitettaisiin työnantajan tai työntekijän neuvotteluvoimaa neuvotella palkasta myös ilmoitetun vaihteluvälin ulkopuolella. Siten varmistettaisiin myös selkeä ja sukupuolittamaton perusta palkanmuodostukseen ja katkaistaisiin palkkojen aliarvostus suhteessa taitoihin ja kokemukseen. Tällä läpinäkyvyyttä lisäävällä toimenpiteellä voitaisiin myös vähentää moniperusteista syrjintää tilanteissa, joissa läpinäkymättömät palkkausjärjestelmät mahdollistavat syrjiviä käytäntöjä useilla syrjintäperusteilla. Jos työnantaja ei halua julkaista ennen työhönottoa ilmoitettavia palkkatietoja työpaikkailmoituksessa, ne voitaisiin ilmoittaa hakijoille ennen työpaikkahaastattelua tai jollakin muulla tavalla, esimerkiksi työmarkkinaosapuolten toimesta.

(20) Työpaikkailmoitukset, joissa ei kerrota suunniteltua palkan vaihteluväliä, aiheuttavat tietojen epäsymmetriaa, joka rajoittaa hakijoiden neuvotteluvoimaa. Läpinäkyvyys antaa työnhakijoille mahdollisuuden tehdä odotetusta palkasta tietoon perustuvan päätöksen ilman, että millään tavoin rajoitettaisiin työnantajan tai työntekijän neuvotteluvoimaa neuvotella palkasta myös ilmoitetun vaihteluvälin ulkopuolella. Siten varmistetaan myös selkeä ja sukupuolittamaton perusta palkanmuodostukseen ja katkaistaan palkkojen aliarvostus suhteessa taitoihin ja kokemukseen. Tällä läpinäkyvyyttä lisäävällä toimenpiteellä olisi myös vähennettävä risteävää syrjintää tilanteissa, joissa läpinäkymättömät palkkausjärjestelmät mahdollistavat syrjiviä käytäntöjä useilla syrjintäperusteilla. Jos työnantaja ei halua julkaista ennen työhönottoa ilmoitettavia palkkatietoja työpaikkailmoituksessa, ne olisi ilmoitettava hakijoille ennen työpaikkahaastattelua tai jollakin muulla tavalla, esimerkiksi työmarkkinaosapuolten toimesta. Tiedot olisi annettava vammaisille henkilöille esteettömällä tavalla unionin lainsäädännön ja erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien (EU) 2016/2102 ja (EU) 2019/882 mukaisesti.

Tarkistus  29

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(21) Jotta vähitellen päästäisiin eroon yksittäisiä työntekijöitä koskevista sukupuolten palkkaeroista, työnantajien ei pitäisi voida tiedustella hakijan aiempaa palkkahistoriaa.

(21) Jotta vähitellen päästäisiin eroon yksittäisiä työntekijöitä koskevista sukupuolten palkkaeroista, työnantajien olisi varmistettava, että työpaikkailmoitukset ja työhönottoprosessit ovat sukupuolineutraaleja, eikä työnantajien pitäisi voida tiedustella hakijan aiempaa palkkahistoriaa. Tiedot työpaikkailmoituksista ja työhönottoprosesseista olisi pyydettäessä annettava vammaisille henkilöille esteettömällä tavalla unionin lainsäädännön ja erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien (EU) 2016/2102 ja (EU) 2019/882 mukaisesti.

Tarkistus  30

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(22) Palkkauksen läpinäkyvyyttä edistävillä toimenpiteillä olisi suojeltava työntekijöiden oikeutta samapalkkaisuuteen ja samalla rajoitettava mahdollisimman paljon työnantajille aiheutuvia kustannuksia ja rasitusta kiinnittäen erityistä huomiota mikroyrityksiin ja pieniin yrityksiin. Toimenpiteet olisi tarvittaessa räätälöitävä työnantajien henkilöstömäärän mukaan.

(22) Palkkauksen läpinäkyvyyttä edistävillä toimenpiteillä olisi suojeltava työntekijöiden oikeutta samapalkkaisuuteen ja samalla rajoitettava mahdollisimman paljon työnantajille aiheutuvia kustannuksia ja hallinnollista rasitusta kiinnittäen erityistä huomiota mikroyrityksiin ja pk-yrityksiin. Koska naiset ovat yliedustettuina tällaisissa yrityksissä, tämän direktiivin täytäntöönpano on tarpeen sukupuolten palkkaeron kaventamiseksi. Näin ollen tällaiset yritykset hyötyisivät sen varmistamisesta, että työntekijöille maksettaisiin sama palkka samasta tai samanarvoisesta työstä. Toimenpiteet olisi tarvittaessa räätälöitävä työnantajien henkilöstömäärän mukaan. Jäsenvaltioiden olisi tässä direktiivissä säädettyjen velvoitteiden noudattamisen helpottamiseksi laadittava välineitä ja ohjeita mikroyrityksiä ja pk-yrityksiä varten.

Tarkistus  31

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(23) Työnantajien olisi annettava työntekijöiden saataville kuvaus kriteereistä, joiden perusteella heidän palkkansa ja urakehityksensä määritellään. Työnantajan olisi voitava noudattaa tätä velvollisuutta joustavasti organisaation koon mukaan.

(23) Työnantajien olisi annettava työntekijöiden ja työntekijöiden edustajien saataville kuvaus kriteereistä, joiden perusteella heidän palkkansa ja urakehityksensä määritellään, mukaan lukien kaikki palkan osatekijät, joihin kuuluvat palkat ja kaikki muut etuudet, jotka työnantaja maksaa työntekijälle suoraan tai välillisesti rahana tai luontoisetuna. Tiedot olisi pyydettäessä annettava alentuneesti työkykyisille työntekijöille esteettömällä tavalla unionin lainsäädännön ja erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien (EU) 2016/2102 ja (EU) 2019/882 mukaisesti.

Tarkistus  32

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(24) Kaikilla työntekijöillä olisi oltava oikeus saada pyynnöstä tietoja palkastaan ja samaa tai samanarvoista työtä tekevien työntekijäryhmien palkkatasosta sukupuolen mukaan eriteltynä. Työnantajien on ilmoitettava työntekijöille tästä oikeudesta vuosittain. Työnantajat voivat myös antaa nämä tiedot omasta aloitteestaan, ilman että työntekijöiden tarvitsee pyytää niitä.

(24) Kaikilla työntekijöillä ja heidän edustajillaan olisi oltava oikeus saada omasta pyynnöstään tai edustajiensa välityksellä selkeät ja täydelliset tiedot palkastaan ja yksilöllisestä palkkatasosta sekä keskipalkkatasoista sukupuolen mukaan eriteltyinä samaa tai samanarvoista työtä tekevien työntekijäryhmien osalta sekä sukupuolten palkkaerosta ja sukupuolten mediaanipalkkaerosta saman työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden välillä edellyttäen, että näitä tietoja ei ole jo ilmoitettu työntekijöiden edustajille. Työnantajien olisi työntekijän pyynnöstä annettava tietoja siitä, miten palkkatasot määritellään. Tiedot olisi pyydettäessä annettava alentuneesti työkykyisille työntekijöille esteettömällä tavalla unionin lainsäädännön ja erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien (EU) 2016/2102 ja (EU) 2019/882 mukaisesti. Työnantajien on ilmoitettava työntekijöille ja heidän edustajilleen tästä oikeudesta vuosittain. Työnantajat voivat myös antaa nämä tiedot omasta aloitteestaan, ilman että työntekijöiden tarvitsee pyytää niitä. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sellaisten sopimusehtojen kieltämiseksi, joiden tarkoituksena on estää työntekijöitä antamasta tietoja palkastaan tai pyytämästä tietoja saman työntekijäryhmän tai muiden työntekijäryhmien palkoista.

Tarkistus  33

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(25) Vähintään 250 työntekijän yrityksissä työnantajien olisi säännöllisesti raportoitava palkoista sopivalla läpinäkyvällä tavalla, esimerkiksi sisällyttämällä tiedot toimintakertomukseensa. Yritykset, joihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2013/34/EU52, voivat myös päättää raportoida palkoista toimintakertomuksessaan muiden työntekijöihin liittyvien seikkojen ohella.

(25) Vähintään 50 työntekijän yrityksissä työnantajien olisi säännöllisesti raportoitava palkoista sopivalla läpinäkyvällä tavalla, esimerkiksi sisällyttämällä tiedot toimintakertomukseensa, jos työnantajan on laadittava tällainen kertomus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU52 mukaisesti. Tiedot olisi pyydettäessä annettava alentuneesti työkykyisille työntekijöille esteettömällä tavalla unionin lainsäädännön ja erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien (EU) 2016/2102 ja (EU) 2019/882 mukaisesti.

__________________

__________________

52 Direktiivi 2013/34/EU, sellaisena kuin se on muutettuna tietyiltä suurilta yrityksiltä ja konserneilta edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta 22 päivänä lokakuuta 2014 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/95/EU (EUVL L 330, 15.11.2014, s. 1).

52 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).

Tarkistus  34

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(26) Palkkaraportoinnin avulla työnantajat voivat arvioida ja seurata palkkarakenteitaan ja -politiikkaansa samapalkkaisuuden periaatteen noudattamiseksi ennakoivasti. Samalla sukupuolen mukaan eritellyt tiedot auttavat toimivaltaisia viranomaisia, työntekijöiden edustajia ja muita sidosryhmiä seuraamaan sukupuolten palkkaeroja eri aloilla (horisontaalinen eriytyminen) ja eri tehtävissä (vertikaalinen eriytyminen). Työnantajat voivat halutessaan liittää julkaistuihin tietoihin selvityksen mahdollisista sukupuolten välisistä palkkapoikkeamista tai palkkaeroista. Jos nais- ja miespuolisille työntekijöille samasta tai samanarvoisesta työstä maksettavan keskipalkan eroja ei voida perustella objektiivisilla ja sukupuolineutraaleilla tekijöillä, työnantajan olisi toteutettava toimenpiteitä eriarvoisuuden poistamiseksi.

(26) Palkkaraportoinnin avulla työnantajat voivat arvioida ja seurata palkkarakenteitaan ja -politiikkaansa samapalkkaisuuden periaatteen noudattamiseksi ennakoivasti. Raportointi ja yhteiset palkka-arvioinnit lisäävät tietoisuutta sukupuolten eriarvoisesta kohtelusta palkkarakenteissa ja palkkasyrjinnästä sekä auttavat puuttumaan niihin tehokkaasti ja järjestelmällisesti ja hyödyttävät siten kaikkia saman työnantajan palveluksessa olevia työntekijöitä. Samalla sukupuolen mukaan eritellyt tiedot auttavat toimivaltaisia viranomaisia, työntekijöiden edustajia ja muita sidosryhmiä seuraamaan sukupuolten palkkaeroja eri aloilla (horisontaalinen eriytyminen) ja eri tehtävissä (vertikaalinen eriytyminen) ja puuttumaan niihin. Työnantajat voivat halutessaan liittää julkaistuihin tietoihin selvityksen mahdollisista sukupuolten välisistä palkkapoikkeamista tai palkkaeroista. Jos eri sukupuolta oleville työntekijöille samasta tai samanarvoisesta työstä maksettavan keskipalkan eroja ei voida perustella objektiivisilla ja sukupuolineutraaleilla tekijöillä, työnantajan olisi toteutettava toimenpiteitä eriarvoisuuden poistamiseksi.

Tarkistus  35

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(27) Työnantajiin kohdistuvan rasituksen vähentämiseksi jäsenvaltiot voisivat päättää, että tarvittavat tiedot kerätään ja koonnetaan kansallisten hallintoelinten toimesta, jotta voidaan laskea sukupuolten palkkaero työnantajaa kohden. Tietojen kerääminen tällä tavoin edellyttäisi useiden eri viranomaisten (kuten verotarkastusvirastojen ja sosiaaliturvavirastojen) tietojen yhdistämistä. Se on mahdollista, jos saatavilla on hallinnollisia tietoja, joissa työnantajien (yritys- tai organisaatiokohtaiset) tiedot ja työntekijöiden (yksilökohtaiset) tiedot voidaan yhdistää toisiinsa, rahaetuudet ja luontoisedut mukaan lukien. Jäsenvaltiot voisivat päättää kerätä nämä tiedot paitsi niiden työnantajien osalta, jotka kuuluvat tähän direktiiviin perustuvan palkkaraportointivelvoitteen piiriin, myös pienten ja keskisuurten yritysten osalta. Kun jäsenvaltiot julkistavat vaaditut tiedot, palkkaraportointivelvoite olisi täytetty niiden työnantajien osalta, joita hallinnolliset tiedot koskevat, edellyttäen, että raportointivelvollisuudelle asetettu tavoite saavutetaan.

(27) Työnantajiin kohdistuvan rasituksen vähentämiseksi jäsenvaltiot voisivat kerätä ja koontaa tarvittavat tiedot kansallisten hallintoelinten toimesta, jotta voidaan laskea sukupuolten palkkaero työnantajaa kohden. Tietojen kerääminen tällä tavoin edellyttäisi useiden eri viranomaisten (kuten verotarkastusvirastojen ja sosiaaliturvavirastojen) tietojen yhdistämistä. Se on mahdollista, jos saatavilla on hallinnollisia tietoja, joissa työnantajien (yritys- tai organisaatiokohtaiset) tiedot ja työntekijöiden (yksilökohtaiset) tiedot voidaan yhdistää toisiinsa, rahaetuudet ja luontoisedut mukaan lukien. Jäsenvaltiot voisivat kerätä nämä tiedot paitsi niiden työnantajien osalta, jotka kuuluvat tähän direktiiviin perustuvan palkkaraportointivelvoitteen piiriin, myös niiden osalta, jotka raportoivat vapaaehtoisesti. Kun jäsenvaltiot julkistavat vaaditut tiedot, palkkaraportointivelvoite olisi täytetty niiden työnantajien osalta, joita hallinnolliset tiedot koskevat, edellyttäen, että raportointivelvollisuudelle asetettu tavoite saavutetaan. Jäsenvaltioiden olisi tuettava työnantajia ja työmarkkinaosapuolia muun muassa antamalla ohjeita, malleja ja koulutusta, jotta voidaan helpottaa raportointivelvoitteiden täyttämistä ja vähentää työnantajille, erityisesti pk-yrityksille, aiheutuvaa rasitusta. Mikroyritysten tapauksessa tällaista tukea olisi annettava pyynnöstä.

Tarkistus  36

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(28) Jotta nais- ja miespuolisten työntekijöiden palkkaeroja koskevat organisaatiotason tiedot saataisiin laajalti saataville, jäsenvaltioiden olisi annettava työnantajilta saatujen palkkaeroa koskevien tietojen koontaminen tämän direktiivin mukaisesti nimetyn valvontaelimen tehtäväksi, jotta työnantajille ei aiheudu lisärasitusta. Valvontaelimen olisi julkistettava nämä tiedot, jotta voidaan vertailla yksittäisten työnantajien, toimialojen ja alueiden tietoja asianomaisessa jäsenvaltiossa.

(28) Jotta sukupuolten palkkaeroja koskevat organisaatiotason tiedot saataisiin laajalti saataville, jäsenvaltioiden olisi annettava tämän direktiivin mukaisesti nimetylle valvontaelimelle tehtäväksi työnantajilta saatujen palkkaeroa koskevien tietojen koontaminen yhteistyössä työmarkkinaosapuolten ja toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jotta työnantajille ei aiheudu lisärasitusta. Valvontaelimen olisi julkistettava tietyt tässä direktiivissä täsmennetyt tiedot, myös julkaisemalla ne helposti saatavilla olevalla verkkosivustolla, jotta voidaan vertailla yksittäisten työnantajien, toimialojen ja alueiden tietoja asianomaisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus  37

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 29 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(29) Yhteisten palkka-arviointien perusteella olisi aloitettava palkkarakenteiden uudelleenarviointi ja tarkistaminen organisaatioissa, joissa on vähintään 250 työntekijää ja joissa havaitaan palkkojen eriarvoisuutta. Työnantajien olisi tehtävä yhteinen palkka-arviointi yhteistyössä työntekijöiden edustajien kanssa; jollei työntekijöiden edustajia ole, heidät olisi nimettävä tätä tarkoitusta varten. Yhteisten palkka-arviointien tulisi johtaa sukupuoleen perustuvan palkkasyrjinnän poistamiseen.

(29) Yhteisten palkka-arviointien perusteella olisi aloitettava palkkarakenteiden uudelleenarviointi ja tarkistaminen organisaatioissa, joissa on vähintään 50 työntekijää ja joissa havaitaan palkkojen eriarvoisuutta. Työnantajien olisi tehtävä yhteinen palkka-arviointi yhteistyössä työntekijöiden edustajien kanssa; jollei työntekijöiden edustajia ole, yrityksen tai organisaation työntekijöiden, ammattijärjestöjen tai niiden jäsenten olisi nimettävä työntekijöiden edustajat tai valittavat heidät demokraattisesti kansallisten lakien tai asetusten säännösten tai työehtosopimusten määräysten mukaisesti tätä tarkoitusta varten. Yhteisten palkka-arviointien tulisi kohtuullisessa ajassa johtaa sukupuoleen perustuvan palkkasyrjinnän poistamiseen, erityisesti toteuttamalla tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä.

Tarkistus  38

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(29 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että työnantajat ja työntekijöiden edustajat laativat sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan toimintasuunnitelmansa, jossa esitetään konkreettisia toimenpiteitä ja jonka tarkoituksena on poistaa sukupuolten palkkaero kyseisen työnantajan piirissä, jotta saavutetaan sukupuolten tasa-arvo palkkauksen, syrjimättömyyden ja muiden työehtojen osalta. Sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevaan toimintasuunnitelmaan olisi sisällytettävä välineitä, joilla voidaan seurata sen etenemistä, ja sitä olisi tarkistettava säännöllisesti. Sukupuolten palkkaeroa, joka on alle 2,5 prosenttia mutta jota ei voi selittää objektiivisilla tekijöillä, ei voida käyttää todisteena siitä, että työnantaja noudattaa samapalkkaisuusvelvoitetta.

Tarkistus  39

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 30 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(30) Tämän direktiivin mukaisessa tietojen käsittelyssä tai julkaisemisessa olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/67953. Lisäksi olisi otettava käyttöön erityisiä suojatoimia, jotta voidaan estää yksilöitävissä olevan työntekijän tietojen paljastuminen joko suoraan tai välillisesti. Toisaalta työntekijöitä ei saa estää ilmoittamasta palkkaansa vapaaehtoisesti samapalkkaisuuden periaatteen täytäntöön panemiseksi.

(30) Tämän direktiivin mukaisessa tietojen käsittelyssä tai julkaisemisessa olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/67953. Lisäksi olisi otettava käyttöön erityisiä suojatoimia, jotta voidaan estää yksilöitävissä olevan työntekijän tietojen paljastuminen joko suoraan tai välillisesti. Toisaalta työntekijöitä ei saa estää ilmoittamasta palkkaansa vapaaehtoisesti, varsinkaan jakamasta sitä koskevaa tietoa ammattijärjestöjen tai työntekijöiden edustajien kanssa.

__________________

__________________

53 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1.

53 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1.

Tarkistus  40

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 31 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(31) On tärkeää, että työmarkkinaosapuolet keskustelevat samapalkkaisuudesta ja kiinnittävät siihen erityistä huomiota työehtosopimusneuvotteluissa. Olisi kunnioitettava kansallisten työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ja työehtosopimusneuvottelujärjestelmien erilaisia piirteitä eri puolilla EU:ta sekä työmarkkinaosapuolten riippumattomuutta ja sopimusvapautta samoin kuin niiden roolia työntekijöiden ja työnantajien edustajina. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi kansallisten järjestelmiensä ja käytäntöjensä mukaisesti toteutettava soveltuvia toimenpiteitä, kuten työmarkkinaosapuolia tukevia ohjelmia, käytännön ohjausta sekä hallituksen aktiivista osallistumista työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun kansallisella tasolla. Tällaisilla toimenpiteillä olisi kannustettava työmarkkinaosapuolia kiinnittämään erityistä huomiota samapalkkaisuutta koskeviin näkökohtiin, mukaan lukien keskustelut tarkoituksenmukaisella työehtosopimusneuvottelujen tasolla ja sukupuolineutraalien työnarviointi- ja luokittelujärjestelmien laatiminen.

(31) On tärkeää, että työmarkkinaosapuolet keskustelevat samapalkkaisuudesta ja kiinnittävät siihen erityistä huomiota työehtosopimusneuvotteluissa. Olisi kunnioitettava kansallisten työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ja työehtosopimusneuvottelujärjestelmien erilaisia piirteitä eri puolilla EU:ta sekä työmarkkinaosapuolten riippumattomuutta ja sopimusvapautta samoin kuin niiden roolia työntekijöiden ja työnantajien edustajina. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi kansallisten järjestelmiensä ja käytäntöjensä mukaisesti toteutettava soveltuvia toimenpiteitä, kuten työmarkkinaosapuolia tukevia ohjelmia, käytännön ohjausta sekä hallituksen aktiivista osallistumista työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun kansallisella tasolla, ja poistettava kaikki työehtosopimusneuvottelujen käyttöä koskevat rajoitukset. Tällaisilla toimenpiteillä olisi kannustettava työmarkkinaosapuolia kiinnittämään erityistä huomiota samapalkkaisuutta koskeviin näkökohtiin, mukaan lukien keskustelut tarkoituksenmukaisella työehtosopimusneuvottelujen tasolla ja sukupuolineutraalien työnarviointi- ja luokittelujärjestelmien laatiminen.

Tarkistus  41

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(32) Työntekijöillä olisi oltava käytössään tarvittavat menettelyt oikeussuojan saatavuuden varmistamiseksi. Kansallinen lainsäädäntö, jossa sovittelu tai tasa-arvoelimen väliintulo on tehty pakolliseksi tai jonka mukaan niiden käyttöön kehotetaan joko kannustimien tai seuraamusten avulla, ei saisi estää osapuolia käyttämästä oikeuttaan saattaa asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

(32) Kaikilla työntekijöillä olisi oltava käytössään tarvittavat menettelyt oikeussuojan saatavuuden varmistamiseksi. Kansallinen lainsäädäntö, jossa sovittelu tai tasa-arvoelimen väliintulo on tehty pakolliseksi tai jonka mukaan niiden käyttöön kehotetaan joko kannustimien tai seuraamusten avulla, ei saisi estää osapuolia käyttämästä oikeuttaan saattaa asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että vammaisilla naisilla, myös heillä, jotka kuuluvat sijaispäätöksentekoa koskevien järjestelmien piiriin, on oikeussuojan ja muutoksenhakukeinojen saatavuus yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Tarkistus  42

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 33 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(33) Jotta samapalkkaisuuden periaatetta voitaisiin soveltaa tehokkaasti käytännössä, on ehdottoman tärkeää ottaa tasa-arvoelimet mukaan toimintaan muiden sidosryhmien ohella. Kansallisten tasa-arvoelinten valtuuksien ja tehtävien olisi sen vuoksi katettava sukupuoleen perustuva palkkasyrjintä kaikilta osin, mukaan lukien palkkauksen läpinäkyvyys ja muut tässä direktiivissä säädetyt oikeudet ja velvoitteet. Jotta voitaisiin poistaa ne menettelylliset ja kustannuksiin liittyvät esteet, joita työntekijät, jotka katsovat joutuneensa syrjityiksi, kohtaavat pyrkiessään vaatimaan oikeutta samapalkkaisuuteen, tasa-arvoelinten sekä erilaisten samapalkkaisuutta edistävien yhdistysten, järjestöjen, elinten ja työntekijöiden edustajien sekä muiden oikeushenkilöiden olisi voitava edustaa yksilöitä. Niiden olisi voitava avustaa työntekijöitä näiden puolesta tai näiden tukemiseksi, niin että syrjintää kokeneet työntekijät voivat tosiasiallisesti vedota oikeuksiinsa ja vaatia samapalkkaisuuden periaatteen noudattamista.

(33) Työmarkkinaosapuolten ottaminen suoraan mukaan kansallisiin tasa-arvotoimiin on välttämätöntä, jotta varmistetaan työmarkkinaosapuolten jatkuva ja koordinoitu osallistuminen. Jotta samapalkkaisuuden periaatetta voitaisiin soveltaa tehokkaasti käytännössä, on ehdottoman tärkeää ottaa tasa-arvoelimet mukaan toimintaan muiden sidosryhmien ohella. Kansallisten tasa-arvoelinten valtuuksien ja tehtävien olisi sen vuoksi katettava sukupuoleen perustuva palkkasyrjintä kaikilta osin, mukaan lukien palkkauksen läpinäkyvyys ja muut tässä direktiivissä säädetyt oikeudet ja velvoitteet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta työmarkkinaosapuolten ja työsuojeluviranomaisten tai muiden työntekijöiden oikeuksia valvovien elinten asemaa. Jotta voitaisiin poistaa ne menettelylliset ja kustannuksiin liittyvät esteet, joita työntekijät, jotka katsovat joutuneensa syrjityiksi, kohtaavat pyrkiessään vaatimaan oikeutta samapalkkaisuuteen, tasa-arvoelinten sekä erilaisten samapalkkaisuutta edistävien yhdistysten, järjestöjen, elinten ja työntekijöiden edustajien sekä muiden oikeushenkilöiden olisi voitava edustaa yksilöitä. Niiden olisi voitava avustaa työntekijöitä näiden puolesta tai näiden tukemiseksi, niin että syrjintää kokeneet työntekijät voivat tosiasiallisesti vedota oikeuksiinsa ja vaatia samapalkkaisuuden periaatteen noudattamista.

Tarkistus  43

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 34 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(34) Tasa-arvoelinten ja työntekijöiden edustajien olisi niin ikään voitava edustaa yhtä tai useampaa työntekijää, jotka katsovat joutuneensa sukupuoleen perustuvan syrjinnän kohteiksi samapalkkaisuuden periaatteen vastaisesti. Kanteen nostaminen useiden työntekijöiden puolesta tai näiden tukemiseksi on keino helpottaa menettelyjä, joita ei muuten olisi aloitettu menettelyllisten ja taloudellisten esteiden tai uhriksi joutumisen pelon vuoksi. Näin olisi tehtävä myös silloin kun työntekijät kohtaavat moniperusteista syrjintää, johon puuttuminen voi olla erityisen vaikeaa. Ryhmäkanteilla voidaan paljastaa järjestelmällistä syrjintää ja lisätä samapalkkaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon näkyvyyttä koko yhteiskunnassa. Kollektiivisten oikeussuojakeinojen mahdollisuus kannustaisi noudattamaan ennakoivasti palkkauksen läpinäkyvyyttä koskevia toimenpiteitä, loisi vertaispainetta ja lisäisi työnantajien tietoisuutta ja halukkuutta toimia ennaltaehkäisevästi.

(34) Tasa-arvoelinten ja työntekijöiden edustajien olisi niin ikään voitava edustaa yhtä tai useampaa työntekijää, jotka katsovat joutuneensa syrjinnän kohteiksi samapalkkaisuuden periaatteen vastaisesti. Kanteen nostaminen useiden työntekijöiden puolesta tai näiden tukemiseksi on keino helpottaa menettelyjä, joita ei muuten olisi aloitettu menettelyllisten ja taloudellisten esteiden tai uhriksi joutumisen pelon vuoksi. Näin olisi tehtävä myös silloin kun työntekijät kohtaavat moniperusteista syrjintää, johon puuttuminen voi olla erityisen vaikeaa. Ryhmäkanteilla voidaan paljastaa järjestelmällistä syrjintää ja lisätä samapalkkaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon näkyvyyttä koko yhteiskunnassa. Kollektiivisten oikeussuojakeinojen mahdollisuus kannustaisi noudattamaan ennakoivasti palkkauksen läpinäkyvyyttä koskevia toimenpiteitä, loisi vertaispainetta ja lisäisi työnantajien tietoisuutta ja halukkuutta toimia ennaltaehkäisevästi sekä puuttuisi palkkasyrjinnän systeemiseen luonteeseen.

Tarkistus  44

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 35 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(35) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tasa-arvoelimille osoitetaan riittävät resurssit, jotta ne voivat hoitaa sukupuoleen perustuvaan palkkasyrjintään liittyviä tehtäviään tuloksellisesti ja asianmukaisesti. Jos tehtävät annetaan useammalle kuin yhdelle elimelle, jäsenvaltioiden olisi huolehdittava niiden asianmukaisesta koordinoinnista.

(35) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tasa-arvoelinten sekä tarkastuksista ja valvonnasta vastaavien kansallisten elinten ja viranomaisten, kuten työsuojeluviranomaisten, henkilöresursseja sekä teknisiä ja taloudellisia resursseja käytetään niiden kunkin tehtävien ja vastuiden hoitamiseen tuloksellisesti ja asianmukaisesti, erityisesti sukupuoleen perustuvaan palkkasyrjintään liittyen. Jos tehtävät annetaan useammalle kuin yhdelle elimelle, jäsenvaltioiden olisi huolehdittava niiden asianmukaisesta koordinoinnista.

Tarkistus  45

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 36 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(36) Korvauksen olisi katettava sukupuoleen perustuvasta palkkasyrjinnästä aiheutuneet menetykset ja vahingot täysimääräisesti54. Siihen olisi sisällyttävä maksamattoman palkan ja siihen liittyvien bonusten tai luontoisetujen täysimääräinen palauttaminen sekä menetettyjen mahdollisuuksien ja henkisen kärsimyksen korvaaminen. Tällaiselle korvaukselle ei pitäisi voida vahvistaa ennalta enimmäismäärää.

(36) Korvauksen olisi katettava sukupuoleen perustuvasta palkkasyrjinnästä aiheutuneet menetykset ja vahingot täysimääräisesti54. Siihen olisi sisällyttävä maksamattoman palkan ja siihen liittyvien bonusten tai luontoisetujen täysimääräinen palauttaminen sekä menetettyjen mahdollisuuksien ja henkisen kärsimyksen korvaaminen. Korvauksessa olisi otettava huomioon sukupuoleen perustuva palkkasyrjintä, joka risteää muiden syrjintäperusteiden kanssa. Tällaiselle korvaukselle ei pitäisi voida vahvistaa ennalta enimmäismäärää.

__________________

__________________

54 Asia C-407/14, María Auxiliadora Arjona Camacho v. Securitas Seguridad España SA, ECLI:EU:C:2015:831, 45 kohta.

54 Asia C-407/14, María Auxiliadora Arjona Camacho v. Securitas Seguridad España SA, ECLI:EU:C:2015:831, 45 kohta.

Tarkistus  46

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 37 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(37) Korvauksen lisäksi olisi säädettävä myös muista korjaustoimenpiteistä. Tuomioistuinten olisi esimerkiksi voitava vaatia työnantajaa toteuttamaan rakenteellisia tai organisatorisia toimenpiteitä samapalkkaisuutta koskevien velvoitteidensa noudattamiseksi. Tällaisiin toimenpiteisiin voi sisältyä esimerkiksi velvoite tarkistaa palkanmuodostusmekanismia sukupuolineutraalin arviointi- ja luokittelujärjestelmän perusteella; toimintasuunnitelman laatiminen havaittujen erojen poistamiseksi ja mahdollisten perusteettomien palkkaerojen vähentämiseksi; tiedottaminen ja työntekijöiden tietoisuuden lisääminen heidän oikeudestaan samapalkkaisuuteen; pakollisen koulutuksen järjestäminen henkilöstöosaston työntekijöille samapalkkaisuudesta ja sukupuolineutraalista työn arvioinnista ja luokittelusta.

(37) Korvauksen lisäksi olisi säädettävä myös muista korjaustoimenpiteistä. Tuomioistuinten olisi esimerkiksi voitava vaatia työnantajaa toteuttamaan rakenteellisia tai organisatorisia toimenpiteitä samapalkkaisuutta koskevien velvoitteidensa noudattamiseksi. Tällaisiin toimenpiteisiin voi sisältyä esimerkiksi velvoite tarkistaa palkanmuodostusmekanismia sukupuolineutraalin arviointi- ja luokittelujärjestelmän perusteella; sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan toimintasuunnitelman laatiminen tai tarkistaminen havaittujen erojen poistamiseksi ja mahdollisten perusteettomien palkkaerojen vähentämiseksi; tiedottaminen ja työntekijöiden tietoisuuden lisääminen heidän oikeudestaan samapalkkaisuuteen; pakollisen koulutuksen järjestäminen henkilöstöosaston työntekijöille samapalkkaisuudesta ja sukupuolineutraalista työn arvioinnista ja luokittelusta.

 

Tarkistus  47

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 39 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(39) Vaikka todistustaakan siirtymiseen työnantajalle riittää pelkkä syrjintäolettaman vahvistaminen, uhrien ja tuomioistuinten ei ole aina helppo tietää, miten edes tämä olettama voitaisiin vahvistaa. Palkkauksen läpinäkyvyyttä koskevilla toimenpiteillä voidaan tukea käänteisen todistustaakan käyttöä auttamalla työntekijöitä määrittämään samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten keskimääräinen palkkataso. Jos työntekijöille annettaisiin mahdollisuus esittää näyttöä oletetusta syrjinnästä, tämä johtaisi nopeasti käänteisen todistustaakan soveltamiseen työntekijän eduksi.

(39) Vaikka todistustaakan siirtymiseen työnantajalle riittää pelkkä syrjintäolettaman vahvistaminen, uhrien ja tuomioistuinten ei ole aina helppo tietää, miten edes tämä olettama voitaisiin vahvistaa. Palkkauksen läpinäkyvyyttä koskevilla toimenpiteillä voidaan tukea käänteisen todistustaakan käyttöä auttamalla työntekijöitä määrittämään samaa tai samanarvoista työtä tekevien työntekijöiden keskimääräinen palkkataso. Jos työntekijöille annettaisiin mahdollisuus esittää näyttöä oletetusta syrjinnästä, tämä johtaisi nopeasti käänteisen todistustaakan soveltamiseen työntekijän eduksi.

Tarkistus  48

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 40 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(40) Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti tähän direktiiviin perustuvien oikeuksien täytäntöönpanon valvontaan sovellettavat määräaikoja koskevat kansalliset säännöt eivät saisi olla sellaisia, että niiden voidaan katsoa olevan omiaan tekemään kyseisten oikeuksien käyttämisen käytännössä mahdottomaksi tai suhteettoman vaikeaksi. Vanhentumisajat ovat oikeussuojan saatavuuden este erityisesti sukupuoleen perustuvan palkkasyrjinnän uhreille. Asiaa koskevien kanteiden esittämiselle olisi sen vuoksi vahvistettava yhteiset vähimmäisvaatimukset. Kyseisissä vaatimuksissa olisi määritettävä, milloin vanhentumisaika alkaa kulua, sen kesto sekä olosuhteet, joiden vallitessa se katkeaa tai keskeytyy, ja säädettävä, että vanhentumisaika kanteen nostamiselle on vähintään kolme vuotta.

(40) Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti tähän direktiiviin perustuvien oikeuksien täytäntöönpanon valvontaan sovellettavat määräaikoja koskevat kansalliset säännöt eivät saisi olla sellaisia, että niiden voidaan katsoa olevan omiaan tekemään kyseisten oikeuksien käyttämisen käytännössä mahdottomaksi tai suhteettoman vaikeaksi. Vanhentumisajat ovat oikeussuojan saatavuuden este erityisesti sukupuoleen perustuvan palkkasyrjinnän uhreille. Sen vuoksi vanhentumisaikojen ei pitäisi alkaa kulua ennen kuin syrjintä on päättynyt ja asiaa koskevien kanteiden esittämiselle olisi vahvistettava täydentävät yhteiset vähimmäisvaatimukset. Kyseisissä vaatimuksissa olisi määritettävä, milloin vanhentumisaika alkaa kulua, sen kesto sekä olosuhteet, joiden vallitessa se katkeaa tai keskeytyy, ja säädettävä, että vanhentumisaika kanteen nostamiselle on vähintään viisi vuotta.

Tarkistus  49

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 41 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(41) Oikeudenkäyntikulut ovat vakava pidäke, joka estää sukupuoleen perustuvan palkkasyrjinnän uhreja vaatimasta oikeuttaan samapalkkaisuuteen, minkä vuoksi samapalkkaisuutta koskevan oikeuden suojelu ja täytäntöönpano on riittämätöntä. Tämän oikeussuojan saatavuutta haittaavan merkittävän menettelyllisen esteen poistamiseksi oikeudenkäynnin voittaneille kantajille olisi annettava mahdollisuus periä oikeudenkäyntikulunsa vastaajalta. Toisaalta kantajien ei pitäisi joutua vastuuseen oikeudenkäynnin voittaneen vastaajan oikeudenkäyntikuluista, paitsi jos kanne on nostettu vilpillisessä mielessä, jos se on selvästi perusteeton tai jos tuomioistuin tai muu toimivaltainen viranomainen pitäisi vastaajan luopumista korvausvaatimuksesta kohtuuttomana asian erityisissä olosuhteissa, esimerkiksi mikroyrityksen taloudellisen tilanteen vuoksi.

(41) Oikeudenkäyntikulut ovat vakava pidäke, joka estää sukupuoleen perustuvan palkkasyrjinnän uhreja vaatimasta oikeuttaan samapalkkaisuuteen, minkä vuoksi samapalkkaisuutta koskevan oikeuden suojelu ja täytäntöönpano on riittämätöntä. Tämän oikeussuojan saatavuutta haittaavan merkittävän menettelyllisen esteen poistamiseksi oikeudenkäynnin voittaneille kantajille olisi annettava mahdollisuus periä oikeudenkäyntikulunsa, erityisesti oikeudelliset kulunsa, vastaajalta. Jäsenvaltioiden olisi annettava tuomioistuimille mahdollisuus arvioida, onko hävinneillä kantajilla ollut kohtuulliset syyt nostaa kanne tuomioistuimessa, ja määrätä, että nämä eivät joudu maksamaan kaikkia tai osaa näille koituneista kuluista. Tätä olisi sovellettava erityisesti, jos vastaaja ei ole noudattanut tässä direktiivissä säädettyjä palkkauksen läpinäkyvyyttä koskevia velvoitteita.

Tarkistus  50

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 42 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(42) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista seuraamuksista, joita sovelletaan, jos tämän direktiivin nojalla annettuja tai sen voimaantulopäivänä jo voimassa olevia samapalkkaisuutta koskevia kansallisia säännöksiä ei noudateta. Tällaisiin seuraamuksiin olisi sisällyttävä sakkoja, joiden vähimmäismäärä olisi määritettävä ottaen asianmukaisesti huomioon rikkomisen vakavuus ja kesto, syrjinnän tahallisuus tai vakava laiminlyönti sekä muut raskauttavat tai lieventävät tekijät, joita voidaan soveltaa tapauksen olosuhteissa esimerkiksi silloin, kun sukupuoleen perustuvaan palkkasyrjintään liittyy myös muita syrjintäperusteita. Jäsenvaltioiden olisi harkittava sakkoina kannettujen määrien kohdentamista tasa-arvoelimille, jotta ne voivat tosiasiallisesti hoitaa samapalkkaisuutta koskevan oikeuden täytäntöönpanoon liittyvät tehtävänsä, mukaan lukien palkkasyrjintää koskevien kanteiden nostaminen tai uhrien auttaminen ja tukeminen tällaisten kanteiden nostamisessa.

(42) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista seuraamuksista, joita sovelletaan, jos tämän direktiivin nojalla annettuja tai sen voimaantulopäivänä jo voimassa olevia samapalkkaisuutta koskevia kansallisia säännöksiä ei noudateta. Tällaisiin seuraamuksiin olisi sisällyttävä sakkoja, jotka perustuvat esimerkiksi työnantajan vuotuiseen bruttoliikevaihtoon tai työnantajan kokonaispalkkakustannuksiin, ja niiden vähimmäismäärä olisi määritettävä ottaen asianmukaisesti huomioon rikkomisen vakavuus ja kesto, syrjinnän tahallisuus tai vakava laiminlyönti sekä muut raskauttavat tai lieventävät tekijät, joita voidaan soveltaa tapauksen olosuhteissa esimerkiksi silloin, kun palkkasyrjintä risteää myös muiden syrjintäperusteiden kanssa. Jäsenvaltioiden olisi harkittava sakkoina kannettujen määrien kohdentamista tasa-arvoelimille, jotta ne voivat tosiasiallisesti hoitaa samapalkkaisuutta koskevan oikeuden täytäntöönpanoon liittyvät tehtävänsä, mukaan lukien palkkasyrjintää koskevien kanteiden nostaminen tai uhrien auttaminen ja tukeminen tällaisten kanteiden nostamisessa.

Tarkistus  51

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 44 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(44) Tästä direktiivistä johtuvat työnantajien velvoitteet ovat osa niitä sovellettavia ympäristö-, sosiaaliturva- ja työlainsäädäntöön liittyviä velvoitteita, joiden noudattaminen julkisten tarjouskilpailujen yhteydessä jäsenvaltioiden on varmistettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/23/EU56, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU57 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU58 nojalla. Jotta näitä velvoitteita noudatettaisiin samapalkkaisuutta koskevan oikeuden osalta, jäsenvaltioiden olisi erityisesti varmistettava, että talouden toimijoilla on julkista hankintasopimusta tai käyttöoikeussopimusta toteuttaessaan käytössä palkanmuodostusmekanismit, jotka eivät johda mies- ja naispuolisten työntekijöiden välillä sellaisiin palkkaeroihin, joita ei voida perustella sukupuolineutraaleilla tekijöillä minkään samaa tai samanarvoista työtä tekevän työntekijäryhmän osalta. Jäsenvaltioiden olisi myös harkittava, olisiko hankintaviranomaisten otettava tarvittaessa käyttöön seuraamuksia ja irtisanomista koskevia ehtoja sen varmistamiseksi, että julkisia hankintoja koskevien sopimusten ja käyttöoikeussopimusten toteuttamisessa noudatetaan samapalkkaisuuden periaatetta. Jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon samapalkkaisuuden periaatteen laiminlyönnin, johon tarjoaja tai jokin sen alihankkijoista on syyllistynyt, myös silloin kun ne harkitsevat poissulkemisperusteiden soveltamista tai päätöstä olla tekemättä hankintasopimusta sen tarjoajan kanssa, joka on tehnyt taloudellisesti edullisimman tarjouksen.

(44) Tästä direktiivistä johtuvat työnantajien velvoitteet ovat osa niitä sovellettavia ympäristö-, sosiaaliturva- ja työlainsäädäntöön liittyviä velvoitteita, joiden noudattaminen julkisten tarjouskilpailujen yhteydessä jäsenvaltioiden on varmistettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/23/EU56, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU57 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU58 nojalla. Jotta näitä velvoitteita noudatettaisiin samapalkkaisuutta koskevan oikeuden osalta, jäsenvaltioiden olisi erityisesti varmistettava, että talouden toimijoilla on julkista hankintasopimusta tai käyttöoikeussopimusta toteuttaessaan käytössä palkanmuodostusmekanismit, jotka eivät johda sellaisiin sukupuolten palkkaeroihin, joita ei voida perustella sukupuolineutraaleilla tekijöillä minkään samaa tai samanarvoista työtä tekevän työntekijäryhmän osalta. Jäsenvaltioiden olisi myös harkittava, olisiko hankintaviranomaisten otettava tarvittaessa käyttöön seuraamuksia ja irtisanomista koskevia ehtoja sen varmistamiseksi, että julkisia hankintoja koskevien sopimusten ja käyttöoikeussopimusten toteuttamisessa noudatetaan samapalkkaisuuden periaatetta. Jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon samapalkkaisuuden periaatteen laiminlyönnin, johon tarjoaja tai jokin sen alihankkijoista on syyllistynyt, myös silloin kun ne harkitsevat poissulkemisperusteiden soveltamista tai päätöstä olla tekemättä hankintasopimusta sen tarjoajan kanssa, joka on tehnyt taloudellisesti edullisimman tarjouksen.

__________________

__________________

56 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1).

56 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1).

57 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

57 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

58 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

58 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

Tarkistus  52

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 47 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(47) Tässä direktiivissä vahvistetaan vähimmäisvaatimukset ja kunnioitetaan siten jäsenvaltioiden oikeutta ottaa käyttöön tai pitää voimassa edullisempia säännöksiä. Voimassa olevaan sääntelykehykseen perustuvia oikeuksia olisi sovellettava edelleen, jollei tällä direktiivillä oteta käyttöön suotuisampia säännöksiä. Tämän direktiivin täytäntöönpanoon ei voida vedota sellaisten olemassa olevien oikeuksien heikentämiseksi, jotka on vahvistettu voimassa olevassa tätä alaa koskevassa unionin oikeudessa tai kansallisessa lainsäädännössä, eikä sitä voida pitää pätevänä perusteena heikentää työntekijöiden oikeuksia miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen suhteen.

(47) Tässä direktiivissä vahvistetaan vähimmäisvaatimukset ja kunnioitetaan siten jäsenvaltioiden oikeutta ottaa käyttöön tai pitää voimassa edullisempia säännöksiä. Voimassa olevaan sääntelykehykseen perustuvia oikeuksia olisi sovellettava edelleen, jollei tällä direktiivillä oteta käyttöön suotuisampia säännöksiä. Tämän direktiivin täytäntöönpanoon ei voida vedota sellaisten olemassa olevien oikeuksien heikentämiseksi, jotka on vahvistettu voimassa olevassa tätä alaa koskevassa unionin oikeudessa tai kansallisessa lainsäädännössä, eikä sitä voida pitää pätevänä perusteena heikentää työntekijöiden oikeuksia samapalkkaisuuden periaatteen suhteen.

Tarkistus  53

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 48 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(48) Jotta miesten ja naisten samapalkkaisuutta koskevan oikeuden noudattamista voitaisiin valvoa asianmukaisesti, jäsenvaltioiden olisi perustettava tai nimettävä erityinen valvontaelin. Tämä elin voi olla osa olemassa olevaa elintä, jolla on samantapaiset tavoitteet, ja sillä olisi oltava tässä direktiivissä säädettyjen, palkkauksen läpinäkyvyyttä koskevien toimenpiteiden toteuttamiseen liittyviä erityistehtäviä ja sen olisi kerättävä määrättyjä tietoja palkkojen eriarvoisuuden ja palkkauksen läpinäkyvyyttä koskevien toimenpiteiden vaikutuksen seurantaa varten.

(48) Jotta samapalkkaisuutta koskevan oikeuden noudattamista voitaisiin valvoa asianmukaisesti, jäsenvaltioiden olisi perustettava tai nimettävä erityinen valvontaelin. Tämä elin voi olla osa olemassa olevaa elintä, jolla on samantapaiset tavoitteet ja joka tekee yhteistyötä erityisesti työmarkkinaosapuolten, työsuojeluviranomaisten ja muiden elinten kanssa, jotka vastaavat työntekijöiden oikeuksien täytäntöönpanosta, ja sillä olisi oltava tässä direktiivissä säädettyjen, palkkauksen läpinäkyvyyttä koskevien toimenpiteiden toteuttamiseen ja sen valvontaan liittyviä erityistehtäviä ja sen olisi kerättävä määrättyjä tietoja palkkojen eriarvoisuuden ja palkkauksen läpinäkyvyyttä koskevien toimenpiteiden vaikutuksen seurantaa varten. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että valvontaelimellä on riittävät resurssit tehtäviensä hoitamiseksi.

Tarkistus  54

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 49 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(49) Sukupuolen mukaan eriteltyjen palkkatilastojen kokoaminen ja täsmällisten ja täydellisten tilastojen toimittaminen komissiolle (Eurostatille) on olennaisen tärkeää, jotta voidaan analysoida ja seurata sukupuolten palkkaeron muutoksia unionin tasolla. Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 530/199959 edellytetään, että jäsenvaltiot kokoavat mikrotasolla neljän vuoden välein ansioita koskevat rakennetilastot, jotta saadaan käyttöön yhdenmukaisia tietoja sukupuolten välisten palkkaerojen laskemista varten. Vuosittain laadittavat laadukkaat tilastot voisivat parantaa läpinäkyvyyttä ja tehostaa sukupuoleen perustuvan palkkauksen eriarvoisuuden seurantaa ja tietoisuutta asiasta. Tällaisten tietojen saatavuus ja vertailtavuus ovat erittäin tärkeitä, jotta voidaan arvioida kehitystä sekä kansallisella että koko unionin tasolla.

(49) Sukupuolen, vammaisuuden ja iän mukaan eriteltyjen palkkatilastojen kokoaminen ja täsmällisten ja täydellisten tilastojen toimittaminen komissiolle (Eurostatille) on olennaisen tärkeää, jotta voidaan analysoida ja seurata sukupuolten palkkaeron muutoksia unionin tasolla. Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 530/199959 edellytetään, että jäsenvaltiot kokoavat mikrotasolla neljän vuoden välein ansioita koskevat rakennetilastot, jotta saadaan käyttöön yhdenmukaisia tietoja sukupuolten välisten palkkaerojen laskemista varten. Vuosittain laadittavat laadukkaat tilastot voisivat parantaa läpinäkyvyyttä ja tehostaa sukupuoleen perustuvan palkkauksen eriarvoisuuden seurantaa ja tietoisuutta asiasta. Tällaisten tietojen saatavuus ja vertailtavuus ovat erittäin tärkeitä, jotta voidaan arvioida kehitystä sekä kansallisella että koko unionin tasolla.

__________________

__________________

59 Neuvoston asetus (EY) N:o 530/1999, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1999, ansioita ja työvoimakustannuksia koskevista rakennetilastoista (EYVL L 63, 12.3.1999, s. 6).

59 Neuvoston asetus (EY) N:o 530/1999, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1999, ansioita ja työvoimakustannuksia koskevista rakennetilastoista (EYVL L 63, 12.3.1999, s. 6).

Tarkistus  55

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 50 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(50) Tämän direktiivin tavoitteena on panna paremmin ja tuloksellisemmin täytäntöön periaate, jonka mukaan miehille ja naisille on maksettava samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka, vahvistamalla yhteiset vähimmäisvaatimukset, joita olisi sovellettava kaikkiin yrityksiin ja organisaatioihin kaikkialla Euroopan unionissa. Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tätä tavoitetta, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, minkä vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä säädetään ainoastaan vähimmäisvaatimuksista eikä siinä ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(50) Tämän direktiivin tavoitteena on panna paremmin ja tuloksellisemmin täytäntöön samapalkkaisuuden periaate vahvistamalla yhteiset vähimmäisvaatimukset, joita olisi sovellettava kaikkiin yrityksiin ja organisaatioihin kaikkialla Euroopan unionissa. Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tätä tavoitetta, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, minkä vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä säädetään ainoastaan vähimmäisvaatimuksista eikä siinä ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus  56

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 51 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(51) Työmarkkinaosapuolilla on keskeinen tehtävä niiden keinojen suunnittelussa, joilla palkkauksen läpinäkyvyyttä edistävät toimenpiteet pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa, erityisesti niissä, joissa työehtosopimusneuvottelujen kattavuus on suuri. Jäsenvaltioilla olisi sen vuoksi oltava mahdollisuus antaa tämän direktiivin tai sen osan täytäntöönpano työmarkkinaosapuolten tehtäväksi edellyttäen, että ne toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tällä direktiivillä tavoitellut tulokset taataan kaikissa tilanteissa.

(51) Työmarkkinaosapuolilla on keskeinen tehtävä niiden keinojen suunnittelussa, joilla palkkauksen läpinäkyvyyttä edistävät toimenpiteet pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa, erityisesti niissä, joissa työehtosopimusneuvottelujen kattavuus on suuri. Jäsenvaltioilla olisi sen vuoksi oltava mahdollisuus antaa tämän direktiivin tai sen osan täytäntöönpano työmarkkinaosapuolten tehtäväksi edellyttäen, että ne toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tällä direktiivillä tavoitellut tulokset taataan kaikissa tilanteissa. Tätä direktiiviä on tulkittava niin, että sillä vahvistetaan työmarkkinaosapuolten roolia jäsenvaltioissa.

 

Tarkistus  57

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 52 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(52) Jäsenvaltioiden olisi tätä direktiiviä täytäntöönpantaessa vältettävä säätämästä sellaisia hallinnollisia, rahoituksellisia ja oikeudellisia rajoituksia, jotka vaikeuttaisivat mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten perustamista ja kehittämistä. Sen vuoksi jäsenvaltioita kehotetaan arvioimaan täytäntöönpanosäädöksensä vaikutusta pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sen varmistamiseksi, ettei sillä ole kohtuutonta vaikutusta niihin, ja kiinnittämään erityistä huomiota mikroyrityksiin ja hallinnollisen rasituksen keventämiseen sekä julkaisemaan tällaisten arviointien tulokset.

(52) Jäsenvaltioiden olisi tätä direktiiviä täytäntöönpantaessa vältettävä säätämästä sellaisia hallinnollisia, rahoituksellisia ja oikeudellisia rajoituksia, jotka vaikeuttaisivat mikroyritysten sekä pk-yritysten perustamista ja kehittämistä. Jäsenvaltioita kehotetaan arvioimaan täytäntöönpanosäädöksensä vaikutusta mikroyrityksiin ja pk-yrityksiin sen varmistamiseksi, että se pannaan asianmukaisesti täytäntöön antaen samalla tarvittavaa tukea hallinnollisen rasituksen keventämiseksi, sekä julkaisemaan tällaisten arviointien tulokset. Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä mukaan arvio tämän direktiivin vaikutuksista naisvaltaisiin aloihin. Jäsenvaltioiden on tarjottava tukea, teknistä apua ja koulutusta erityisesti mikroyrityksille sekä pk-yrityksille näiden velvoitteiden täyttämiseksi.

Tarkistus  58

 

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin työntekijöihin, joilla on kussakin jäsenvaltiossa voimassa olevissa säädöksissä, työehtosopimuksissa ja/tai käytännöissä määritelty työsopimus tai työsuhde, unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö huomioon ottaen.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin työntekijöihin, joilla on kussakin jäsenvaltiossa voimassa olevissa säädöksissä, työehtosopimuksissa ja/tai käytännöissä määritelty työsopimus tai työsuhde, unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö huomioon ottaen.

 

Tätä direktiiviä sovelletaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin työntekijöihin riippumatta heidän biologisesta sukupuolestaan, sosiaalisesta sukupuolestaan, sukupuoli-identiteetistään, sukupuolen ilmaisustaan tai sukupuoliominaisuuksistaan direktiivin 2006/54/EY 4 artiklassa säädetyn syrjintäkiellon noudattamiseksi.

Tarkistus  59

 

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Sovellettaessa 5 artiklaa tätä direktiiviä sovelletaan työnhakijoihin.

Tarkistus  60

 

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) ’palkkaerolla’ työnantajan nais- ja miespuolisten työntekijöiden keskimääräisten palkkatasojen eroa ilmaistuna prosenttiosuutena miespuolisten työntekijöiden keskimääräisestä palkkatasosta;

c) sukupuolten palkkaerolla’ työnantajan nais- ja miespuolisten työntekijöiden keskimääräisten palkkatasojen eroa ilmaistuna prosenttiosuutena miespuolisten työntekijöiden keskimääräisestä palkkatasosta;

Tarkistus  61

 

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

e) ’mediaanipalkkaerolla’ naisten ja miesten mediaanipalkkatason välistä eroa ilmaistuna prosenttiosuutena miespuolisten työntekijöiden mediaanipalkkatasosta;

e) sukupuolten mediaanipalkkaerolla’ naisten ja miesten mediaanipalkkatason välistä eroa ilmaistuna prosenttiosuutena miespuolisten työntekijöiden mediaanipalkkatasosta;

Tarkistus  62

 

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

f a) ’samanarvoisella työllä’ työtä, joka katsotaan samanarvoiseksi 4 artiklan 3 kohdassa säädettyjen syrjimättömien ja objektiivisten sukupuolineutraalien kriteerien mukaisesti ja kahden sellaisen työntekijäryhmän vertailun perusteella, joita ei ole muodostettu sattumanvaraisesti;

Tarkistus  63

 

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – g alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

g) ’työntekijäryhmällä’ samaa tai samanarvoista työtä tekeviä työntekijöitä, jotka työnantaja on ryhmitellyt tämän direktiivinartiklassa säädettyjen ja asianomaisen työnantajan määrittelemien kriteerien mukaisesti;

g) ’työntekijäryhmällä’ samaa tai samanarvoista työtä tekeviä työntekijöitä, jotka työnantaja on yhdessä työntekijöiden edustajien kanssa ryhmitellytartiklan 3 kohdassa säädettyjen kriteerien sekä kussakin jäsenvaltiossa sovellettavien säädösten, työehtosopimusten tai muiden säännösten mukaisesti;

Tarkistus  64

 

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

g a) ’työntekijöiden edustajilla’ tunnustettujen ammattijärjestöjen edustajia tai muita henkilöitä, jotka organisaation työntekijät ovat vapaasti valinneet tai jotka he ovat nimenneet edustamaan heitä kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti; ammattijärjestöjen yksinomaiset etuoikeudet ja oikeudet, kuten ammattijärjestöjen oikeus osallistua työehtosopimusneuvotteluihin ja oikeus tehdä työehtosopimuksia, sekä työntekijöiden oikeus järjestäytyä ammattijärjestöihin, säilytetään;

Tarkistus  65

 

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – h alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

h) ’välittömällä syrjinnällä’ tilannetta, jossa henkilöä kohdellaan sukupuolen perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa;

h) ’välittömällä syrjinnällä’ direktiivin 2006/54/EY 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyä välitöntä syrjintää;

Tarkistus  66

 

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – i alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

i) ’välillisellä syrjinnällä’ sitä, että näennäisesti neutraali säännös, peruste tai käytäntö saattaa henkilöt näiden sukupuolen perusteella erityisen epäedulliseen asemaan toiseen sukupuoleen verrattuna, paitsi jos kyseisellä säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on objektiivisesti perusteltavissa oleva oikeutettu tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia;

i) ’välillisellä syrjinnällä’ direktiivin 2006/54/EY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä välillistä syrjintää;

Tarkistus  67

 

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

i a) ’risteävällä syrjinnällä’ tilannetta, jossa direktiivin 2006/54/EY nojalla kielletyt syrjintäperusteet ja yksi tai useampi direktiivin 2000/43/EY tai 2000/78/EY nojalla kielletty syrjintäperuste ovat samanaikaisesti vuorovaikutuksessa keskenään niin, että niitä ei voida erottaa toisistaan ja ne tuottavat erillisiä ja erityisiä syrjinnän muotoja;

Tarkistus  68

 

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – j alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

j) ’tasa-arvoelimellä’ yhtä tai useampaa direktiivin 2006/54/EY 20 artiklan nojalla nimettyä elintä, jonka tehtävänä on edistää, analysoida, valvoa ja tukea kaikkien henkilöiden tasa-arvoista kohtelua ilman sukupuoleen perustuvaa syrjintää;

j) ’tasa-arvoelimellä’ yhtä tai useampaa direktiivin 2006/54/EY 20 artiklan nojalla nimettyä elintä, jonka tehtävänä on edistää, analysoida, valvoa ja tukea kaikkien henkilöiden tasa-arvoista kohtelua;

Tarkistus  69

 

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) käsky tai ohje syrjiä henkilöitä sukupuolen perusteella;

b) direktiivin 2006/54/EY 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu käsky tai ohje syrjiä;

Tarkistus  70

 

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) neuvoston direktiivissä 92/85/ETY61 tarkoitettu raskauteen tai äitiysvapaaseen liittyvä naisten epäedullisempi kohtelu.

c) neuvoston direktiivissä 92/85/ETY61 tarkoitettu raskauteen tai äitiysvapaaseen tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/115861 a 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyyn isyysvapaaseen, b alakohdassa määriteltyyn vanhempainvapaaseen ja c alakohdassa määriteltyyn omaishoitovapaaseen liittyvä epäedullisempi kohtelu.

__________________

__________________

61 Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä (kymmenes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 348, 28.11.1992, s. 1).

61 Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä (kymmenes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 348, 28.11.1992, s. 1).

 

61 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1158, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta (EUVL L 188, 12.7.2019, s. 79).

Tarkistus  71

 

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – -1 kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1. Jäsenvaltioiden on selvennettävä ’samanarvoisen työn’ käsitettä kussakin jäsenvaltiossa sovellettavissa säädöksissä, työehtosopimuksissa tai muissa säännöksissä unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön ja suosituksen 2014/124/EU 10 kohdan mukaisesti objektiivisten, sukupuolineutraalien kriteerien perusteella tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus  72

 

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että työnantajilla on käytössä palkkarakenteet, joilla varmistetaan, että naisille ja miehille maksetaan samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka.

1. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa toteutettava tasa-arvoelimiä kuultuaan tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että työnantajilla on käytössä palkkarakenteet, joilla varmistetaan, että samasta tai samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka ilman biologiseen sukupuoleen, sosiaaliseen sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun tai sukupuoliominaisuuksiin perustuvaa syrjintää.

Tarkistus  73

 

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käyttöön otetaan välineet tai menetelmät työn arvon arvioimiseksi ja vertailemiseksi tässä artiklassa vahvistettujen kriteerien mukaisesti. Tällaisiin välineisiin tai menetelmiin voi sisältyä sukupuolineutraaleja työn arviointi- ja luokittelujärjestelmiä.

2. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa toteutettava tasa-arvoelimiä kuultuaan tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käyttöön otetaan ja työnantajilla ja työntekijöillä on helposti saatavillaan välineet tai menetelmät työn arvon arvioimiseksi ja vertailemiseksi 3 kohdassa säädettyjen kriteerien mukaisesti, ja sen edistämiseksi, että tällaisia välineitä tai menetelmiä käytetään palkkatasojen määrittelyä varten. Työmarkkinaosapuolet on otettava mukaan näiden työn arvon arvioimiseksi ja vertailemiseksi tarkoitettujen välineiden ja menetelmien täytäntöönpanoon, ja niille on annettava mahdollisuus tutustua kaikkiin asiaankuuluviin tietoihin. Näihin välineisiin tai menetelmiin on sisällyttävä sukupuolineutraaleja työn arviointi- ja luokittelujärjestelmiä, jotka on kehitettävä kussakin jäsenvaltiossa sovellettavien kansallisten säädösten, työehtosopimusten ja muiden säännösten mukaisesti.

Tarkistus  74

 

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Komissio tekee yhteistyötä Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) kanssa unionin laajuisten suuntaviivojen laatimiseksi jäsenvaltioille työn arviointi- ja luokittelujärjestelmien kehittämistä varten. EIGElle on myönnettävä riittävät taloudelliset ja henkilöresurssit tätä tehtävää varten.

Tarkistus  75

 

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Näiden välineiden tai menetelmien avulla on voitava arvioida, ovatko työntekijät työn arvon suhteen vertailukelpoisessa tilanteessa, käyttäen objektiivisia kriteereitä, joihin kuuluvat koulutus- ja ammattitaitovaatimukset, pätevyys, kuormitus ja vastuun määrä, suoritettava työ ja työtehtävien luonne. Ne eivät saa sisältää kriteereitä, jotka välittömästi tai välillisesti perustuvat työntekijöiden sukupuoleen, tai nojautua tällaisiin kriteereihin.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen välineiden tai menetelmien avulla on voitava arvioida, ovatko työntekijät työn arvon suhteen vertailukelpoisessa tilanteessa, käyttäen objektiivisia sukupuolineutraaleja kriteereitä. Näistä sukupuolineutraaleista kriteereistä on sovittava työmarkkinaosapuolten kanssa, ja niihin on kuuluttava vähintään seuraavat: viralliset tai epäviralliset koulutus- ja ammattitaitovaatimukset sekä pätevyys, kuormitus, vastuun määrä ja työehdot. Jäsenvaltioiden on sukupuolineutraaleja kriteereitä vahvistaessaan otettava huomioon direktiivin 2006/54/EY soveltamista koskevaan kertomukseen liitetyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan liite 1 ohjenuorana.

Tarkistus  76

 

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Jäsenvaltioissa voidaan asiaankuuluvalla tasolla kehittää muita sukupuolineutraaleja kriteereitä kansallisten käytäntöjen mukaisesti. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja välineitä tai menetelmiä on sovellettava ottamatta huomioon työaikoja. Jos ammattikokemus otetaan huomioon osana ammattitaitovaatimuksia samanarvoisen työn määrittelyssä, tätä seikkaa tekijänä pitävän osapuolen on osoitettava, että pidempi ammattikokemus tuottaa lisäarvoa tosiasiallisesti tehdylle työlle.

Tarkistus  77

 

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b. Jäsenvaltioiden on annettava tukea työnantajille ja työmarkkinaosapuolille, mukaan lukien koulutus, välineet ja yksityiskohtainen ohjeistus 3 kohdassa tarkoitettujen objektiivisten, sukupuolineutraalien kriteerien sekä 2 kohdassa tarkoitettujen välineiden ja menetelmien täytäntöönpanemiseksi.

Tarkistus  78

 

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Aina kun palkkaerojen voidaan katsoa johtuvan yhdestä ainoasta lähteestä, jossa määritetään palkkaehdot, sen arvioiminen, tekevätkö työntekijät samaa tai samanarvoista työtä, ei saa rajoittua tilanteisiin, joissa nais- ja miespuoliset työntekijät työskentelevät saman työnantajan palveluksessa, vaan se voi kattaa myös kyseisen ainoan lähteen. Arviointia ei myöskään saa rajoittaa työntekijöihin, jotka työskentelevät samana ajankohtana kuin kyseinen työntekijä. Jos todellista vertailukohdetta ei voida osoittaa, sallitaan vertailu hypoteettiseen vertailukohteeseen tai muiden sellaisten todisteiden käyttäminen, joiden perusteella väitetyn syrjinnän voidaan olettaa tapahtuneen.

4. Jos palkkaerojen voidaan katsoa johtuvan yhdestä ainoasta lähteestä, jossa määritetään palkkaehdot, sen arvioiminen, tekevätkö työntekijät samaa tai samanarvoista työtä, ei saa rajoittua tilanteisiin, joissa työntekijät työskentelevät saman työnantajan palveluksessa, vaan se voi kattaa myös kyseisen ainoan lähteen, myös alojen välistä vertailua varten. Arviointi on suoritettava yhdessä kyseisten alojen asiaankuuluvien työmarkkinaosapuolten kanssa, eikä sitä saa rajoittaa työntekijöihin, jotka työskentelevät samana ajankohtana kuin kyseinen työntekijä. Jos todellista vertailukohdetta ei voida osoittaa, sallitaan vertailu hypoteettiseen vertailukohteeseen 3 kohdassa säädettyjen objektiivisten ja sukupuolineutraalien kriteerien perusteella tai muiden sellaisten todisteiden käyttäminen, joiden perusteella väitetyn syrjinnän voidaan olettaa tapahtuneen, käyttäen esimerkiksi olemassa olevaa luokitusta, joka perustuu työmarkkinaosapuolen työehtosopimuksiin sivualan tai toimialan tasolla. Hypoteettisen vertailukohteen on mahdollisuuksien mukaan helpotettava alojen välisiä vertailuja.

Tarkistus  79

 

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Kun palkka määritellään työn arviointi- ja luokittelujärjestelmän mukaan, järjestelmän tulee perustua miesten ja naisten osalta samoihin kriteereihin ja se on laadittava siten, että siihen ei sisälly sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

5. Kun palkka määritellään työn arviointi- ja luokittelujärjestelmän mukaan, järjestelmän tulee perustua työntekijöihin heidän kaikessa moninaisuudessaan sovellettaviin samoihin objektiivisiin ja sukupuolineutraaleihin kriteereihin, ja se on laadittava siten, ettei siihen sisälly minkäänlaista syrjintää, ja siten, että varmistetaan, ettei naisvaltaisiin työpaikkoihin liittyvää osaamista aliarvosteta.

Tarkistus  80

 

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Työnhakijoilla on oikeus saada mahdolliselta tulevalta työnantajalta tietoja asianomaisesta tehtävästä maksettavasta alkupalkasta tai sen vaihteluvälistä objektiivisten sukupuolineutraalien kriteerien perusteella. Nämä tiedot on ilmoitettava julkaistavassa työpaikkailmoituksessa tai ne on toimitettava hakijalle muulla tavoin ennen työhaastattelua ilman, että hakijan tarvitsee pyytää niitä.

1. Työnhakijoilla on oikeus saada mahdolliselta tulevalta työnantajalta tietoja ilmoitetusta tehtävästä maksettavasta alkupalkasta tai sen vaihteluvälistä objektiivisten sukupuolineutraalien kriteerien perusteella ja tapauksen mukaan työhön liittyvästä yrityksen soveltamasta työehtosopimuksesta. Nämä tiedot on ilmoitettava julkaistavassa työpaikkailmoituksessa tai ne on toimitettava hakijalle ennen työhaastattelua ilman, että hakijan tarvitsee pyytää niitä. Jokaisella työnhakijalla on pyynnöstä oltava oikeus saada tietoa sukupuolineutraaleista kriteereistä, joihin keskimääräinen palkkataso perustuu.

Tarkistus  81

 

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Työnantaja ei saa suullisesti tai kirjallisesti, henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä tiedustella hakijalta tämän aiempien työsuhteiden palkkahistoriaa.

2. Työnantaja ei saa suullisesti tai kirjallisesti, henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä tiedustella hakijalta tämän aiempien tai senhetkisten työsuhteiden palkkahistoriaa.

Tarkistus  82

 

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Työnantajien on varmistettava, että työpaikkailmoitukset, tehtävänimikkeet ja työhönottoprosessit ovat sukupuolineutraaleja ja että tiedot annetaan alentuneesti työkykyisille työntekijöille pyydettäessä esteettömällä tavalla esteettömyyttä koskevien yhdenmukaistettujen unionin säädösten mukaisesti.

Tarkistus  83

 

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Työnantajan on annettava työntekijöille helposti saatavassa muodossa kuvaus kriteereistä, joiden perusteella heidän palkkansa ja urakehityksensä määritellään. Näiden kriteerien on oltava sukupuolineutraaleja.

Työnantajan on annettava työntekijöille ja työntekijöiden edustajille kuvaus kriteereistä, joiden perusteella heidän palkkansa ja urakehityksensä määritellään, mukaan lukien kaikki palkan osatekijät, joihin kuuluvat palkat ja kaikki muut etuudet, jotka työnantaja maksaa työntekijälle suoraan tai välillisesti rahana tai luontoisetuna, jokaisen työntekijäryhmän osalta, mukaan lukien mahdollinen työn arviointi- tai luokittelujärjestelmä. Näiden kriteerien on oltava sukupuolineutraaleja ja 4 artiklan 3 kohdassa säädettyjen syrjimättömien, objektiivisten kriteerien mukaisia.

Tarkistus  84

 

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava alentuneesti työkykyisille työntekijöille esteettömässä muodossa esteettömyyttä koskevien yhdenmukaistettujen unionin säädösten mukaisesti.

Tarkistus  85

 

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Työntekijöillä on oikeus saada 3 ja 4 kohdan mukaisesti tietoa yksilöllisestä palkkatasostaan ja keskipalkkatasoista sukupuolen mukaan eriteltyinä samaa tai samanarvoista työtä tekevien työntekijäryhmien osalta.

1. Työntekijöillä ja työntekijöiden edustajilla on oikeus saada 3 ja 4 kohdan mukaisesti selkeät ja täydelliset tiedot yksilöllisestä palkkatasostaan ja keskipalkkatasoista sukupuolen mukaan eriteltyinä samaa tai samanarvoista työtä tekevien työntekijäryhmien osalta sekä sukupuolten palkkaerosta ja sukupuolten mediaanipalkkaerosta saman työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden välillä, kuitenkin enintään kaksi kertaa vuodessa ja edellyttäen, että näitä tietoja ei ole jo ilmoitettu heille työntekijöiden edustajan välityksellä. Työntekijöiden edustajilla on oltava oikeus saada tietoa siitä, miten kunkin työntekijäryhmän palkka määräytyy. Työnantajan on myös toimitettava työntekijöilleen ja tapauksen mukaan työntekijöiden edustajille annetut tiedot valvontaelimelle.

Tarkistus  86

 

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Työnantajien on ilmoitettava vuosittain kaikille työntekijöille heidän oikeudestaan saada 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

2. Työnantajien on ilmoitettava vuosittain kaikille työntekijöille heidän oikeudestaan saada 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja toimista, joita työntekijän olisi toteutettava kyseisen oikeuden käyttämiseksi.

Tarkistus  87

 

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Työnantajien on työntekijän pyynnöstä annettava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot kohtuullisen ajan kuluessa. Alentuneesti työkykyisille työntekijöille nämä tiedot on pyydettäessä annettava esteettömässä muodossa.

3. Työnantajien on annettava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot kahden kuukauden kuluessa työntekijän pyynnöstä. Tiedot on annettava kirjallisesti, ja työnantajan on säilytettävä todiste tietojen toimittamisesta tai vastaanottamisesta, sähköisessä muodossa ja alentuneesti työkykyisille työntekijöille esteettömällä tavalla.

Tarkistus  88

 

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Työntekijöillä on oltava mahdollisuus pyytää 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja edustajiensa tai tasa-arvoelimen välityksellä.

4. Työntekijöillä on oltava oikeus pyytää 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja työntekijöiden edustajien tai tasa-arvoelimen välityksellä, jotta taataan luottamuksellisuus ja anonymiteetti. Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, työntekijöillä on oltava oikeus pyytää henkilökohtaisesti tai työntekijöiden edustajien välityksellä kohtuullisia lisäselvennyksiä ja -yksityiskohtia mistä hyvänsä toimitetusta tiedosta ja saada perusteltu vastaus.

Tarkistus  89

 

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Työntekijöitä ei saa estää ilmoittamasta vapaaehtoisesti palkkaansa, jotta voidaan panna täytäntöön periaate, jonka mukaan miehille ja naisille on maksettava samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka.

5. Työntekijöitä ei saa estää ilmoittamasta vapaaehtoisesti palkkaansa. Jäsenvaltioiden on tätä varten toteutettava toimenpiteitä sellaisten sopimusehtojen kieltämiseksi, joiden tarkoituksena on estää työntekijöitä antamasta tietoja palkastaan, myöskään kollegoilleen tai työntekijöiden edustajille, tai pyytämästä tietoja saman työntekijäryhmän tai muiden työntekijäryhmien palkoista tätä direktiiviä sovellettaessa ja sanotun kuitenkaan rajoittamatta tietosuojasääntöjen soveltamista.

Tarkistus  90

 

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6. Työnantajilla on oikeus vaatia, että tämän artiklan nojalla tietoja saanut työntekijä ei käytä näitä tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin puolustaakseen oikeuttaan samaan palkkaan samasta tai samanarvoisesta työstä ja että hän ei levitä tietoja muulla tavoin.

6. Työnantajien on varmistettava, että tämän artiklan nojalla tietoja saaneet työntekijät käyttävät näitä tietoja tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseen ja puolustaakseen oikeuttaan samaan palkkaan samasta tai samanarvoisesta työstä. Työntekijät voivat toimittaa saadut tiedot työntekijöiden edustajille ja tasa-arvoelimelle.

Tarkistus  91

 

Ehdotus direktiiviksi

7 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a artikla

 

Merkki

 

Komissio kehittää työmarkkinaosapuolia ja kansallisia viranomaisia kuultuaan virallisen merkin kaikkia niitä työnantajia varten, joilla ei ole sukupuolten palkkaeroja niiden tietojen perusteella, joita sukupuolten palkkaeroja ja sukupuolten mediaanipalkkaeroja käsittelevät valvontaelimet ovat saaneet. Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on valvontaelinten myötävaikutuksella varmistettava merkin täytäntöönpano kansallisella tasolla.

Tarkistus  92

 

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Työnantajien, joilla on vähintään 250 työntekijää, on toimitettava organisaatiostaan seuraavat tiedot 2, 3 ja 5 kohdan mukaisesti:

1. Työnantajien, joilla on vähintään 50 työntekijää taikka vähemmän, jos kansallisella tasolla on niin määritelty, on toimitettava organisaatiostaan seuraavat tiedot 2, 3 ja 5 kohdan mukaisesti ja seurattava niitä:

Tarkistus  93

 

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) kaikkien nais- ja miespuolisten työntekijöiden palkkaero;

a) sukupuolten palkkaero;

Tarkistus  94

 

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) kaikkien nais- ja miespuolisten työntekijöiden palkkaero täydentävien ja muuttuvien erien osalta;

b) sukupuolten palkkaero täydentävien ja muuttuvien erien osalta;

Tarkistus  95

 

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) kaikkien nais- ja miespuolisten työntekijöiden mediaanipalkkaero;

c) sukupuolten mediaanipalkkaero;

Tarkistus  96

 

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d) kaikkien nais- ja miespuolisten työntekijöiden mediaanipalkkaero täydentävien ja muuttuvien erien osalta;

d) sukupuolten mediaanipalkkaero täydentävien ja muuttuvien erien osalta;

Tarkistus  97

 

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

e) täydentäviä ja muuttuvia eriä saavien nais- ja miespuolisten työntekijöiden osuus;

e) täydentäviä ja muuttuvia eriä saavien nais- ja miespuolisten työntekijöiden osuus sukupuolen mukaan eriteltynä;

Tarkistus  98

 

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – f alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

f) nais- ja miespuolisten työntekijöiden osuus kussakin kvartiilipalkkaluokassa;

f) nais- ja miespuolisten työntekijöiden osuus kussakin kvartiilipalkkaluokassa sukupuolen mukaan eriteltynä;

Tarkistus  99

 

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – g alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

g) nais- ja miespuolisten työntekijöiden palkkaero työntekijäryhmittäin, tavallisen peruspalkan ja täydentävien tai muuttuvien osien mukaan eriteltynä.

g) työntekijöiden välinen sukupuolten palkkaero työntekijäryhmittäin, tavallisen peruspalkan ja täydentävien tai muuttuvien osien mukaan eriteltynä;

Tarkistus  100

 

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

g a) niiden työntekijöiden osuus, jotka ovat saaneet palkankorotuksen palattuaan äitiyslomalta, isyysvapaalta, vanhempainvapaalta tai omaishoitovapaalta, sukupuolen mukaan eriteltynä;

Tarkistus  101

 

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

g b) keskimääräiset palkkatasot työntekijäryhmittäin sukupuolen mukaan eriteltyinä.

Tarkistus  102

 

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Työnantajien on ... päivästä ...kuuta ... [EUVL: lisätään päivämäärä, johon mennessä tämä direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] annettava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot seuraavasti:

 

a) joka vuosi sellaisten työnantajien osalta, joilla on vähintään 250 työntekijää;

 

b) joka toinen vuosi sellaisten työnantajien osalta, joilla on 50–250 työntekijää;

 

c) joka kolmas vuosi sellaisten työnantajien osalta, joilla on 50–250 työntekijää, jos kaikkiin palkan osatekijöihin sovelletaan työehtosopimusta;

Tarkistus  103

 

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. Työnantajien, joilla on vähemmän kuin 50 työntekijää, on annettava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot vapaaehtoisesti joka toinen vuosi.

Tarkistus  104

 

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c. Työnantajien olisi osana palkkaraportointivelvoitteitaan mainittava nais- ja miespuolisista työntekijöistä erillisenä ryhmänä työntekijät, jotka eivät identifioi itseään nais- tai miespuolisiksi. Sukupuolten palkkaeroa laskettaessa kyseisten työntekijöiden palkkaa olisi verrattava miespuolisten työntekijöiden keskimääräiseen palkkatasoon. Työnantajien olisi mainittava nämä työntekijät ainoastaan silloin, jos nämä on laillisesti rekisteröity henkilöiksi, jotka eivät identifioi itseään nais- tai miespuolisiksi, tai jos nämä tiedot on ilmoitettu työnantajalle ennakoivasti ja vapaaehtoisesti.

Tarkistus  105

 

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Työnantajan johdon on vahvistettava tietojen oikeellisuus.

2. Työnantajan johdon on vahvistettava 1 kohdan mukaisten tietojen oikeellisuus ja käytetyt laskentamenetelmät työntekijöiden edustajia kuultuaan.

Tarkistus  106

 

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Työnantajan on julkaistava 1 kohdan a–f alakohdassa tarkoitetut tiedot vuosittain helposti saatavassa muodossa verkkosivustollaan tai asetettava ne muulla tavoin julkisesti saataville. Pyynnöstä on toimitettava myös neljän edellisen vuoden tiedot, jos ne ovat saatavilla. Työnantajan on lisäksi toimitettava nämä tiedot 6 kohdassa tarkoitetulle valvontaelimelle.

3. Työnantajan on julkaistava 1 kohdan a–f alakohdassa tarkoitetut tiedot 1 a kohdan mukaisesti. Työnantajan on julkaistava nämä tiedot helposti saatavassa muodossa verkkosivustollaan tai asetettava ne muulla tavoin julkisesti saataville ja esteettömästi vammaisten henkilöiden saataville yhdenmukaistettujen unionin säädösten mukaisesti. Työnantajien on tapauksen mukaan sisällytettävä nämä tiedot direktiivin 2013/34/EU mukaisesti laadittuihin toimintakertomuksiinsa. Pyynnöstä on toimitettava myös neljän edellisen vuoden tiedot, jos ne ovat saatavilla. Työnantajan on lisäksi toimitettava nämä tiedot tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitetulle valvontaelimelle.

Tarkistus  107

 

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat päättää kerätä 1 kohdan a–f alakohdassa tarkoitetut tiedot itse hallinnollisten tietojen, kuten työnantajien vero- tai sosiaaliturvaviranomaisille toimittamien tietojen perusteella. Tiedot on julkistettava 6 kohdan mukaisesti.

4. Jäsenvaltiot voivat kerätä 1 kohdan a–f alakohdassa tarkoitetut tiedot hallinnollisten tietojen, kuten työnantajien vero- tai sosiaaliturvaviranomaisille toimittamien tietojen perusteella. Kyseiset tiedot on julkistettava 6 kohdan mukaisesti.

Tarkistus  108

 

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Työnantajan on toimitettava 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetut tiedot kaikille työntekijöille ja heidän edustajilleen sekä 6 kohdassa tarkoitetulle valvontaelimelle. Työnantajan on toimitettava tiedot työsuojeluviranomaiselle ja tasa-arvoelimelle näiden pyynnöstä. Pyynnöstä on toimitettava myös neljän edellisen vuoden tiedot, jos ne ovat saatavilla.

5. Työnantajan on toimitettava tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot kaikille työntekijöille ja työntekijöiden edustajille sekä tasa-arvoelimelle ja 26 artiklan mukaisesti nimetylle valvontaelimelle. Työnantajan on toimitettava tiedot työsuojeluviranomaiselle sen pyynnöstä. Pyynnöstä on toimitettava myös neljän edellisen vuoden tiedot, jos ne ovat saatavilla.

Tarkistus  109

 

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7. Työntekijöillä ja heidän edustajillaan, työsuojeluviranomaisilla ja tasa-arvoelimillä on oltava oikeus pyytää työnantajalta lisäselvennyksiä ja yksityiskohtia annetuista tiedoista, mukaan lukien sukupuolten välisiä palkkaeroja koskevat selitykset. Työnantajan on vastattava tällaisiin pyyntöihin kohtuullisessa ajassa ja perusteltava vastauksensa. Jos sukupuolten palkkaeroja ei voida perustella objektiivisilla ja sukupuolineutraaleilla tekijöillä, työnantajan on korjattava tilanne tiiviissä yhteistyössä työntekijöiden edustajien, työsuojeluviranomaisen ja/tai tasa-arvoelimen kanssa.

7. Työntekijöillä ja työntekijöiden edustajilla, työsuojeluviranomaisilla ja tasa-arvoelimillä on oltava oikeus pyytää työnantajalta lisäselvennyksiä ja yksityiskohtia annetuista tiedoista, mukaan lukien sukupuolten välisiä palkkaeroja koskevat selitykset. Työnantajan on vastattava tällaisiin pyyntöihin kohtuullisessa ajassa ja perusteltava vastauksensa. Jos sukupuolten palkkaeroja ei voida perustella objektiivisilla, sukupuolineutraaleilla tekijöillä, työnantajan on korjattava tilanne kohtuullisessa ajassa tiiviissä yhteistyössä työntekijöiden edustajien, työsuojeluviranomaisen ja tasa-arvoelimen kanssa.

Tarkistus  110

 

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Yhteinen palkka-arviointi

Yhteinen palkka-arviointi ja sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva toimintasuunnitelma

Tarkistus  111

 

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että työnantajat, joilla on vähintään 250 työntekijää, tekevät yhteistyössä työntekijöiden edustajien kanssa yhteisen palkka-arvioinnin, kun molemmat seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että työnantajat, joilla on vähintään 50 työntekijää taikka vähemmän, jos kansallisella tasolla on niin määritelty, tekevät yhteistyössä työntekijöiden edustajien kanssa yhteisen palkka-arvioinnin ja sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan toimintasuunnitelman, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

Tarkistus  112

 

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) 8 artiklan mukaisesti tehdystä palkkaraportoinnista käy ilmi, että nais- ja miespuolisten työntekijöiden keskimääräisen palkkatason ero on vähintään prosenttia missä tahansa työntekijäryhmässä;

a) 8 artiklan mukaisesti tehdystä palkkaraportoinnista käy ilmi, että sukupuolten palkkaero on vähintään 2,5 prosenttia missä tahansa työntekijäryhmässä;

Tarkistus  113

 

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) työnantaja ei ole korjannut tällaista perusteetonta keskimääräisen palkkatason eroa kuuden kuukauden kuluessa sukupuolten palkkaeron julkaisemisesta.

Tarkistus  114

 

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettu prosenttiosuus alennetaan nollaan ...päivänä ...kuuta ... [kahdeksan vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä].

Tarkistus  115

 

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) analyysi nais- ja miespuolisten työntekijöiden osuudesta kussakin työntekijäryhmässä;

a) analyysi nais- ja miespuolisten työntekijöiden osuudesta kussakin työntekijäryhmässä sukupuolen mukaan eriteltynä;

Tarkistus  116

 

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) yksityiskohtaiset tiedot nais- ja miespuolisten työntekijöiden keskipalkkatasoista ja täydentävistä tai muuttuvista eristä kussakin työntekijäryhmässä;

b) yksityiskohtaiset tiedot työntekijöiden keskipalkkatasoista ja täydentävistä tai muuttuvista eristä kussakin työntekijäryhmässä, sukupuolen mukaan eriteltyinä;

Tarkistus  117

 

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) nais- ja miespuolisten työntekijöiden mahdollisten palkkaerojen yksilöinti kussakin työntekijäryhmässä;

c) nais- ja miespuolisten työntekijöiden mahdollisten palkkaerojen yksilöinti kussakin työntekijäryhmässä sukupuolen mukaan eriteltynä;

Tarkistus  118

 

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

e) toimenpiteet tällaisten erojen korjaamiseksi, jollei niitä voida perustella objektiivisten ja sukupuolineutraalien kriteerien nojalla;

e) sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva toimintasuunnitelma tällaisten erojen korjaamiseksi, jollei niitä voida perustella objektiivisten, sukupuolineutraalien kriteerien nojalla;

Tarkistus  119

 

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että työnantajat laativat yhteistyössä työntekijöiden edustajien ja tasa-arvoelinten kanssa 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetut sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevat toimintasuunnitelmat. Sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevissa toimintasuunnitelmissa on esitettävä konkreettisia toimenpiteitä sukupuolten tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläisten mahdollisuuksien toteuttamiseksi sukupuolten palkkatasa-arvon, syrjimättömyyden ja muiden työehtojen osalta tässä direktiivissä säädetyllä tavalla. Sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevien toimintasuunnitelmien on sisällettävä myös säännöksiä näiden konkreettisten toimenpiteiden ja korjaavien toimien seuraamiseksi. Sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevat toimintasuunnitelmat on tapauksen mukaan sisällytettävä direktiivin 2013/34/EU mukaisesti laadittuun toimintakertomukseen.

Tarkistus  120

 

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b. Yhteisen palkka-arvioinnin jälkeen työnantaja laatii seurantakertomuksen sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevaan toimintasuunnitelmaan sisältyvien konkreettisten toimenpiteiden ja korjaavien toimien seurantaa koskevien säännösten mukaisesti, jotta voidaan arvioida sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan toimintasuunnitelman vaikuttavuutta. Sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevien toimintasuunnitelmien on oltava oikeasuhteisia ja perustuttava tasapainoiseen lähestymistapaan.

Tarkistus  121

 

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Työnantajien on toimitettava yhteiset palkka-arvioinnit työntekijöiden ja näiden edustajien, 26 artiklan nojalla nimetyn valvontaelimen, tasa-arvoelimen ja työsuojeluviranomaisen saataville.

3. Työnantajien on toimitettava yhteiset palkka-arvioinnit työntekijöiden ja näiden edustajien, 26 artiklan nojalla nimetyn valvontaelimen, tasa-arvoelimen ja työsuojeluviranomaisen saataville. Yhteiset palkka-arvioinnit on asetettava saataville helposti saatavassa muodossa.

Tarkistus  122

 

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos yhteisessä palkka-arvioinnissa havaitaan nais- ja miespuolisille työntekijöille samasta tai samanarvoisesta työstä maksettavassa keskipalkassa eroja, joita ei voida perustella objektiivisilla ja sukupuolineutraaleilla kriteereillä, työnantajan on korjattava tilanne tiiviissä yhteistyössä työntekijöiden edustajien, työsuojeluviranomaisen ja/tai tasa-arvoelimen kanssa. Tällaiseen toimintaan on sisällyttävä sukupuolineutraalin työn arvioinnin ja luokittelun käyttöönotto sen varmistamiseksi, että sukupuoleen perustuva välitön tai välillinen palkkasyrjintä poistetaan.

4. Jos yhteisessä palkka-arvioinnissa havaitaan nais- ja miespuolisille työntekijöille samasta tai samanarvoisesta työstä maksettavassa keskipalkassa eroja, joita ei voida perustella objektiivisilla, sukupuolineutraaleilla kriteereillä, tai jos seurantakertomus osoittaa, että toteutetut toimenpiteet eivät ole riittäviä, työnantajan on korjattava tilanne kohtuullisessa ajassa tiiviissä yhteistyössä työntekijöiden edustajien, työsuojeluviranomaisen ja/tai tasa-arvoelimen kanssa. Tällaiseen toimintaan on sisällyttävä analyysi työn arviointi- tai luokittelujärjestelmässä palkkatason ja urakehityksen määrittelemiseksi vahvistettujen kriteerien täytäntöönpanosta sekä sukupuolineutraalin työn arvioinnin ja luokittelun käyttöönotto sen varmistamiseksi, että välitön tai välillinen palkkasyrjintä poistetaan.

Tarkistus  123

 

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat päättää, että jos tietojen ilmaiseminen 7, 8 ja 9 artiklan nojalla johtaisi yksilöitävissä olevan työntekijän palkan paljastumiseen joko suoraan tai välillisesti, tiedot asetetaan ainoastaan työntekijöiden edustajien tai tasa-arvoelimen saataville. Työntekijöiden edustajat tai tasa-arvoelin neuvovat työntekijöitä tämän direktiivin nojalla mahdollisesti nostettavan kanteen yhteydessä paljastamatta samaa tai samanarvoista työtä tekevien yksittäisten työntekijöiden todellista palkkatasoa. Jäljempänä 26 artiklassa tarkoitetulla valvontaelimellä on oltava pääsy näihin tietoihin rajoituksetta.

3. Jäsenvaltiot voivat päättää, että jos tietojen ilmaiseminen 7, 8 ja 9 artiklan nojalla johtaisi yksilöitävissä olevan työntekijän palkan paljastumiseen joko suoraan tai välillisesti, tiedot asetetaan ainoastaan työntekijöiden edustajien tai tasa-arvoelimen saataville. Työntekijöiden edustajat tai tasa-arvoelin neuvovat työntekijöitä tämän direktiivin nojalla mahdollisesti nostettavan kanteen yhteydessä paljastamatta samaa tai samanarvoista työtä tekevien yksittäisten työntekijöiden todellista palkkatasoa. Jäljempänä 26 artiklan mukaisesti nimetyllä valvontaelimellä on oltava pääsy näihin tietoihin rajoituksetta.

Tarkistus  124

 

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti, että tämän direktiivin mukaisista oikeuksista ja velvoitteista keskustellaan työmarkkinaosapuolten kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta työmarkkinaosapuolten riippumattomuutta.

Jäsenvaltioiden on varmistettava kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti, että työmarkkinaosapuolia kuullaan tämän direktiivin mukaisten oikeuksien ja velvoitteiden täytäntöönpanossa ja seurannassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta työmarkkinaosapuolten riippumattomuutta.

Tarkistus  125

 

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on kansallisten käytäntöjen moninaisuus huomioon ottaen vahvistettava työmarkkinaosapuolten asemaa sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi sekä palkkasyrjinnän ja pääasiassa naisten tekemän työn aliarvostuksen torjumiseksi, jotta saavutetaan samapalkkaisuus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta työmarkkinaosapuolten riippumattomuutta.

Tarkistus  126

 

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että ammattijärjestöt voivat käydä työehtosopimusneuvotteluja toimenpiteistä palkkasyrjintään ja pääasiassa naisten tekemän työn aliarvostukseen puuttumiseksi sekä muista toimenpiteistä sukupuolten palkkaeron poistamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta työmarkkinaosapuolten riippumattomuutta. Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että työnantajat tunnustavat ammattijärjestöt ja niiden edustuksen työpaikalla sekä työntekijöiden oikeuden järjestää työehtosopimusneuvotteluja ja osallistua niihin.

Tarkistus  127

 

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteeseen liittyvien oikeuksien ja velvoitteiden täytäntöönpanoa koskevat oikeudelliset menettelyt ovat mahdollisen sovittelumenettelyn jälkeen kaikkien sellaisten henkilöiden käytettävissä, jotka katsovat kärsineensä vääryyttä samapalkkaisuuden periaatteen noudattamatta jättämisen vuoksi. Tällaisten menettelyjen on oltava helposti työntekijöiden ja heidän puolestaan toimivien saatavilla myös sen työsuhteen päätyttyä, jossa syrjinnän väitetään tapahtuneen.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että samapalkkaisuuden periaatteeseen liittyvien oikeuksien ja velvoitteiden täytäntöönpanoa koskevat oikeudelliset menettelyt ovat mahdollisen sovittelumenettelyn ja työmarkkinaosapuolten kanssa käydyn vuoropuhelun jälkeen kaikkien sellaisten henkilöiden käytettävissä, jotka katsovat kärsineensä vääryyttä samapalkkaisuuden periaatteen noudattamatta jättämisen vuoksi. Tällaisten menettelyjen on oltava helposti työntekijöiden ja heidän puolestaan toimivien saatavilla myös sen työsuhteen päätyttyä, jossa syrjinnän väitetään tapahtuneen.

Tarkistus  128

 

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on edistettävä sovittelutoimenpiteitä ja vähennettävä menettelyllisiä esteitä, jotka vaikeuttavat muutoksenhakua oikeudellisin tai hallinnollisin menettelyin. Sovittelumenettelyn käyttämistä on edistettävä, mutta sen käyttäminen on vapaaehtoista. Sovittelumenettelyn käyttäminen johtaa 18 artiklassa tarkoitetun vanhentumisajan katkeamiseen tai keskeytymiseen.

Tarkistus  129

 

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhdistykset, järjestöt, tasa-arvoelimet, työntekijöiden edustajat tai muut oikeushenkilöt, joilla on kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen kriteerien mukaisesti oikeutettu etu varmistaa miesten ja naisten välinen tasa-arvo, voivat aloittaa minkä tahansa oikeudellisen tai hallinnollisen menettelyn miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteeseen liittyvien oikeuksien tai velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi. Ne voivat toimia sellaisen työntekijän puolesta tai tukemiseksi, joka on kärsinyt minkä tahansa miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteeseen liittyvän oikeuden tai velvoitteen loukkaamisesta, tämän suostumuksella.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti, että yhdistykset, järjestöt, tasa-arvoelimet, työntekijöiden edustajat tai muut oikeushenkilöt, joilla on oikeutettu etu puuttua sukupuolten palkkaeroon, voivat aloittaa minkä tahansa oikeudellisen tai hallinnollisen menettelyn samapalkkaisuuden periaatteeseen liittyvien oikeuksien tai velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi. Ne voivat toimia sellaisen työntekijän puolesta tai tukemiseksi, joka on kärsinyt minkä tahansa miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteeseen liittyvän oikeuden tai velvoitteen loukkaamisesta, tämän suostumuksella tai kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisen ilmoituksen perusteella.

Tarkistus  130

 

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Tasa-arvoelimillä ja työntekijöiden edustajilla on myös oltava oikeus toimia useiden työntekijöiden puolesta tai tukemiseksi näiden suostumuksella.

2. Tasa-arvoelimillä ja työntekijöiden edustajilla, erityisesti ammattijärjestöillä, on myös oltava oikeus toimia yksittäisen työntekijän puolesta tai tukemiseksi tai, jos on kyse useista työntekijöistä, kollektiivisin oikeussuojakeinoin menettelyissä, jotka koskevat samapalkkaisuuden periaatteeseen liittyvien oikeuksien ja velvoitteiden täytäntöönpanoa, näiden työntekijöiden suostumuksella tai kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisen ilmoituksen perusteella.

Tarkistus  131

 

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti, että työnantajia edustavat järjestöt voivat kaikissa oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä, joilla pannaan täytäntöön mitä tahansa samapalkkaisuuden periaatteeseen liittyviä oikeuksia tai velvoitteita ja joissa vastaajana on työnantaja, toimia kyseisen työnantajan tukemiseksi.

Tarkistus  132

 

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jokainen työntekijä, jolle on aiheutunut vahinkoa jonkin miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteeseen liittyvän oikeuden tai velvoitteen loukkaamisen vuoksi, voi vaatia ja saada kyseisestä vahingosta jäsenvaltion määrittämän täyden korvauksen tai hyvityksen.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jokainen työntekijä, jolle on aiheutunut vahinkoa jonkin samapalkkaisuuden periaatteeseen liittyvän oikeuden tai velvoitteen loukkaamisen vuoksi, voi vaatia ja saada kyseisestä vahingosta jäsenvaltion määrittämän täyden korvauksen tai hyvityksen.

Tarkistus  133

 

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetulla korvauksella tai hyvityksellä on varmistettava todellinen ja tehokas korvaus aiheutuneesta vahingosta tavalla, joka on varoittava ja oikeasuhteinen kärsittyyn vahinkoon nähden.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetulla korvauksella tai hyvityksellä on varmistettava todellinen ja tehokas korvaus tai hyvitys aiheutuneesta vahingosta tavalla, joka on varoittava ja oikeasuhteinen kärsittyyn vahinkoon nähden. Jos on havaittu risteävää syrjintää, korvausta tai hyvitystä on mukautettava vastaavasti.

Tarkistus  134

 

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Korvauksen on asetettava vahinkoa kärsinyt työntekijä asemaan, jossa hän olisi ollut, jos häntä ei olisi syrjitty sukupuolen perusteella tai jos mitään miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteeseen liittyviä oikeuksia tai velvoitteita ei olisi loukattu. Siihen on sisällyttävä maksamattoman palkan ja siihen liittyvien bonusten tai luontoisetujen täysimääräinen palauttaminen sekä menetettyjen mahdollisuuksien ja henkisen kärsimyksen korvaaminen. Siihen on sisällyttävä myös oikeus viivästyskorkoon.

3. Korvauksen tai hyvityksen on asetettava vahinkoa kärsinyt työntekijä asemaan, jossa hän olisi ollut, jos häneen ei olisi kohdistettu 3 artiklassa määriteltyä välitöntä tai välillistä syrjintää tai jos mitään samapalkkaisuuden periaatteeseen liittyviä oikeuksia tai velvoitteita ei olisi loukattu. Siihen on sisällyttävä maksamattoman palkan ja siihen liittyvien bonusten tai luontoisetujen täysimääräinen palauttaminen sekä menetettyjen mahdollisuuksien ja henkisen kärsimyksen korvaaminen. Siihen on sisällyttävä myös oikeus viivästyskorkoon.

Tarkistus  135

 

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeudellisissa menettelyissä, joiden tarkoituksena on varmistaa miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteeseen liittyvien oikeuksien tai velvoitteiden täytäntöönpano, tuomioistuimet tai muut toimivaltaiset viranomaiset voivat kantajan pyynnöstä ja vastaajan kustannuksella antaa:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeudellisissa menettelyissä, joiden tarkoituksena on varmistaa samapalkkaisuuden periaatteeseen liittyvien oikeuksien tai velvoitteiden täytäntöönpano, tuomioistuimet tai muut toimivaltaiset viranomaiset voivat kantajan pyynnöstä ja vastaajan kustannuksella antaa:

Tarkistus  136

 

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) väliaikaismääräyksen, jossa todetaan minkä tahansa miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteeseen liittyvän oikeuden tai velvoitteen rikkominen ja lopetetaan tällainen rikkominen;

a) väliaikaismääräyksen, jossa todetaan minkä tahansa samapalkkaisuuden periaatteeseen liittyvän oikeuden tai velvoitteen rikkominen ja lopetetaan tällainen rikkominen;

Tarkistus  137

 

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) väliaikaismääräyksen, jolla vastaaja määrätään toteuttamaan rakenteellisia tai organisatorisia toimenpiteitä minkä tahansa miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteeseen liittyvän oikeuden tai velvoitteen noudattamiseksi tai tällaisen oikeuden tai velvoitteen rikkomisen lopettamiseksi.

b) väliaikaismääräyksen, jolla vastaaja määrätään toteuttamaan rakenteellisia tai organisatorisia toimenpiteitä minkä tahansa samapalkkaisuuden periaatteeseen liittyvän oikeuden tai velvoitteen noudattamiseksi tai tällaisen oikeuden tai velvoitteen rikkomisen lopettamiseksi.

Tarkistus  138

 

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Ensimmäisen kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin rakenteellisiin tai organisatorisiin toimenpiteisiin voi sisältyä velvoite tarkistaa palkanmuodostusmekanismia sukupuolineutraalin arviointi- ja luokittelujärjestelmän perusteella, toimintasuunnitelman laatiminen havaittujen erojen poistamiseksi ja toimenpiteitä mahdollisten perusteettomien sukupuolten palkkaerojen vähentämiseksi.

Tarkistus  139

 

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita ottamasta käyttöön miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteeseen liittyvien oikeuksien tai velvoitteiden noudattamista koskevissa menettelyissä todistelusääntöjä, jotka ovat kantajalle edullisempia.

4. Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita ottamasta käyttöön samapalkkaisuuden periaatteeseen liittyvien oikeuksien tai velvoitteiden noudattamista koskevissa menettelyissä todistelusääntöjä, jotka ovat kantajalle edullisempia.

Tarkistus  140

 

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että menettelyissä, jotka koskevat miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatetta, kansalliset tuomioistuimet tai toimivaltaiset viranomaiset voivat määrätä vastaajan esittämään kaikki hallussaan olevat merkitykselliset todisteet.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että menettelyissä, jotka koskevat samapalkkaisuuden periaatetta, kansalliset tuomioistuimet tai toimivaltaiset viranomaiset voivat määrätä vastaajan esittämään kaikki hallussaan olevat merkitykselliset todisteet.

Tarkistus  141

 

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisilla tuomioistuimilla on toimivalta määrätä esitettäväksi luottamuksellisia tietoja sisältävät todisteet, jos ne katsovat sen kanteen kannalta merkitykselliseksi. Niiden on varmistettava, että kun kansalliset tuomioistuimet määräävät tällaisia tietoja esitettäväksi, niillä on käytössään tehokkaat toimenpiteet tietojen suojaamiseksi.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisilla tuomioistuimilla on toimivalta määrätä todisteita esitettäväksi, jos ne katsovat sen kanteen kannalta merkitykselliseksi. Niiden on varmistettava, että kun kansalliset tuomioistuimet määräävät tällaisia tietoja esitettäväksi, niillä on käytössään tehokkaat toimenpiteet tietojen suojaamiseksi.

Tarkistus  142

 

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että samapalkkaisuutta koskevan oikeuden rikkomisen vahvistavaa tuomioistuimen lainvoimaista päätöstä voidaan tarvittaessa käyttää todisteena minkä tahansa muun sellaisen kanteen yhteydessä, jolla haetaan hyvitystoimenpiteitä niiden kansallisissa tuomioistuimissa samaa työnantajaa vastaan välittömän tai välillisen syrjinnän tai risteävän syrjinnän johdosta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta todisteiden toimittamista ja todistusharkintaa koskevan kansallisen lainsäädännön soveltamista.

Tarkistus  143

 

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava vanhentumisaikoja koskevat säännöt, joita sovelletaan miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatetta koskevien kanteiden nostamiseen. Tällaisissa säännöissä on määritettävä, milloin vanhentumisaika alkaa kulua, sen kesto sekä olosuhteet, joiden vallitessa se katkeaa tai keskeytyy.

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava vanhentumisaikoja koskevat säännöt, joita sovelletaan samapalkkaisuuden periaatetta koskevien kanteiden nostamiseen. Tällaisissa säännöissä on määritettävä, milloin vanhentumisaika alkaa kulua, sen kesto sekä olosuhteet, joiden vallitessa se katkeaa tai keskeytyy.

Tarkistus  144

 

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kanteen nostamisen vanhentumisaika on vähintään kolme vuotta.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kanteen nostamisen vanhentumisaika on vähintään viisi vuotta.

Tarkistus  145

 

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Palkkasyrjintäkanteen voittaneilla kantajilla on oikeus periä vastaajalta mahdollisten muiden vahingonkorvausten lisäksi kohtuulliset oikeudenkäyntikulut ja asiantuntijapalkkiot ja -kustannukset. Palkkasyrjintäkanteen voittaneilla vastaajilla ei ole oikeutta periä kantajalta tai kantajilta mitään oikeudenkäyntikuluja ja asiantuntijapalkkioita ja -kustannuksia, paitsi jos kanne on nostettu vilpillisessä mielessä, jos se on selvästi perusteeton tai jos kulujen perimättä jättäminen katsottaisiin asian erityisissä olosuhteissa ilmeisen kohtuuttomaksi.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että silloin, kun vastaaja voittaa palkkasyrjintäkanteen, tuomioistuin voi arvioida kansallisen lainsäädännön mukaisesti, oliko hävinneellä kantajalla kohtuulliset syyt nostaa kanne tuomioistuimessa, ja määrätä, että hävinnyt kantaja ei joudu maksamaan siitä koituneita kuluja.

Tarkistus  146

 

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteeseen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien rikkomiseen sovelletaan sakkoja. Niiden on asetettava tällaisille sakoille vähimmäistaso, jolla varmistetaan riittävä varoittava vaikutus. Sakkojen tasossa on otettava huomioon:

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteeseen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien rikkomiseen sovelletaan sakkoja. Niiden on asetettava tällaisille sakoille vähimmäistaso, joka perustuu esimerkiksi työnantajan vuotuiseen bruttoliikevaihtoon tai työnantajan kokonaispalkkakustannuksiin, ja varmistettava, että tämä vähimmäistaso on oikeasuhteinen ja että sillä on riittävä varoittava vaikutus. Sakkojen tasossa on otettava huomioon:

Tarkistus  147

 

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) rikkomisen vakavuus ja kesto;

a) rikkomisen vakavuus ja kesto ja se, onko rikkomisia ollut toistuvasti;

Tarkistus  148

 

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) asian olosuhteista johtuvat mahdolliset muut raskauttavat tai lieventävät tekijät.

c) asian olosuhteista johtuvat mahdolliset muut raskauttavat tekijät, kuten risteävän syrjinnän havaitseminen, tai lieventävät tekijät.

Tarkistus  149

 

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on säädettävä erityisistä seuraamuksista, joita määrätään, jos miesten ja naisten samapalkkaisuuteen liittyviä oikeuksia ja velvoitteita rikotaan toistuvasti, kuten julkisten etuuksien peruuttaminen tai sulkeminen tietyksi ajaksi muiden taloudellisten kannustimien ulkopuolelle.

3. Jäsenvaltioiden on säädettävä erityisistä seuraamuksista, joita määrätään, jos miesten ja naisten samapalkkaisuuteen liittyviä oikeuksia ja velvoitteita rikotaan toistuvasti tai vakavasti, kuten julkisten etuuksien peruuttaminen tai sulkeminen tietyksi ajaksi muiden taloudellisten kannustimien ulkopuolelle.

Tarkistus  150

 

Ehdotus direktiiviksi

21 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Niihin asianmukaisiin toimenpiteisiin, joita jäsenvaltiot toteuttavat direktiivin 2014/23/EU 30 artiklan 3 kohdan, direktiivin 2014/24/EU 18 artiklan 2 kohdan ja direktiivin 2014/25/EU 36 artiklan 2 kohdan nojalla, on sisällyttävä toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että talouden toimijat noudattavat julkisten hankintasopimusten tai käyttöoikeussopimusten toteuttamisessa miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteeseen liittyviä velvoitteita.

1. Niihin asianmukaisiin toimenpiteisiin, joita jäsenvaltiot toteuttavat direktiivin 2014/23/EU 30 artiklan 3 kohdan, direktiivin 2014/24/EU 18 artiklan 2 kohdan ja direktiivin 2014/25/EU 36 artiklan 2 kohdan nojalla, on sisällyttävä toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että talouden toimijat noudattavat julkisten hankintasopimusten tai käyttöoikeussopimusten toteuttamisessa tässä direktiivissä säädettyjä velvoitteita.

Tarkistus  151

 

Ehdotus direktiiviksi

21 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on harkittava, olisiko hankintaviranomaisten otettava tarvittaessa käyttöön seuraamuksia ja irtisanomista koskevia ehtoja sen varmistamiseksi, että julkisia hankintoja koskevien sopimusten ja käyttöoikeussopimusten toteuttamisessa noudatetaan samapalkkaisuuden periaatetta. Kun jäsenvaltioiden viranomaiset toimivat direktiivin 2014/23/EU 38 artiklan 7 kohdan a alakohdan, direktiivin 2014/24/EU 57 artiklan 4 kohdan a alakohdan tai direktiivin 2014/25/EU 80 artiklan 1 kohdan, yhdessä direktiivin 2014/24/EU 57 artiklan 4 kohdan a alakohdan kanssa, mukaisesti, ne voivat sulkea tai jäsenvaltiot voivat vaatia niitä sulkemaan pois julkisista hankintamenettelyistä sellaiset talouden toimijat, joiden voidaan millä tahansa asianmukaisella tavalla osoittaa rikkoneen 1 kohdassa tarkoitettuja velvoitteita, jotka koskevat joko palkkauksen läpinäkyvyyttä tai sitä, että palkkaero saa olla missä tahansa työntekijäryhmässä enintään 5 prosenttia, jollei työnantaja pysty perustelemaan sitä objektiivisten sukupuolineutraalien kriteerien nojalla. Tämä ei vaikuta muihin direktiivissä 2014/23/EU, direktiivissä 2014/24/EU tai direktiivissä 2014/25/EU säädettyihin oikeuksiin tai velvollisuuksiin.

2. Jäsenvaltioiden on harkittava, olisiko hankintaviranomaisten otettava tarvittaessa käyttöön seuraamuksia ja irtisanomista koskevia ehtoja sen varmistamiseksi, että julkisia hankintoja koskevien sopimusten ja käyttöoikeussopimusten toteuttamisessa noudatetaan samapalkkaisuuden periaatetta. Kun jäsenvaltioiden viranomaiset toimivat direktiivin 2014/23/EU 38 artiklan 7 kohdan a alakohdan, direktiivin 2014/24/EU 57 artiklan 4 kohdan a alakohdan tai direktiivin 2014/25/EU 80 artiklan 1 kohdan, yhdessä direktiivin 2014/24/EU 57 artiklan 4 kohdan a alakohdan kanssa, mukaisesti, ne voivat sulkea tai jäsenvaltiot voivat vaatia niitä sulkemaan pois julkisista hankintamenettelyistä sellaiset talouden toimijat, joiden voidaan millä tahansa asianmukaisella tavalla osoittaa rikkoneen tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja velvoitteita, jotka koskevat joko palkkauksen läpinäkyvyyttä tai sitä, että palkkaero saa olla missä tahansa työntekijäryhmässä enintään 2,5 prosenttia tämän direktiivin 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jollei työnantaja pysty perustelemaan sitä objektiivisten sukupuolineutraalien kriteerien nojalla. Tämä ei vaikuta muihin direktiivissä 2014/23/EU, direktiivissä 2014/24/EU tai direktiivissä 2014/25/EU säädettyihin oikeuksiin tai velvollisuuksiin.

Tarkistus  152

 

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Työntekijöitä ja heidän edustajiaan ei saa kohdella epäedullisemmin sillä perusteella, että he ovat käyttäneet miesten ja naisten samapalkkaisuuteen liittyviä oikeuksiaan.

1. Työntekijöitä ja työntekijöiden edustajia ei saa kohdella epäedullisemmin sillä perusteella, että he ovat käyttäneet samapalkkaisuuteen liittyvää oikeuttaan tässä direktiivissä säädetyllä tavalla, tai sillä perusteella, että he ovat ilmoittaneet samapalkkaisuutta koskevan oikeuden rikkomisista.

Tarkistus  153

 

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on otettava kansallisessa oikeusjärjestyksessään käyttöön tarvittavat toimenpiteet työntekijöiden, mukaan lukien kansallisessa lainsäädännössä ja/tai käytännössä tarkoitetut työntekijöiden edustajat, suojelemiseksi irtisanomiselta tai muulta työnantajan epäsuotuisalta kohtelulta, joka johtuu reagoinnista yrityksessä esitettyyn valitukseen tai johonkin oikeudelliseen menettelyyn, jonka tarkoituksena on varmistaa miesten ja naisten samapalkkaisuuteen liittyvien oikeuksien tai velvollisuuksien noudattaminen.

2. Jäsenvaltioiden on otettava kansallisessa oikeusjärjestyksessään käyttöön tarvittavat toimenpiteet työntekijöiden, mukaan lukien kansallisessa lainsäädännössä ja/tai käytännössä tarkoitetut työntekijöiden edustajat, suojelemiseksi irtisanomiselta tai muulta työnantajan epäsuotuisalta kohtelulta, joka johtuu reagoinnista yrityksessä esitettyyn valitukseen tai johonkin oikeudelliseen menettelyyn, jonka tarkoituksena on varmistaa samapalkkaisuuteen liittyvien oikeuksien tai velvollisuuksien noudattaminen.

Tarkistus  154

 

Ehdotus direktiiviksi

22 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

22 a artikla

 

Risteävä syrjintä

 

1. Jäsenvaltioiden, työnantajien, työntekijöiden edustajien, tasa-arvoelinten ja 26 artiklan nojalla nimettyjen valvontaelinten on tämän kuitenkaan rajoittamatta kansallisen lainsäädännön soveltamista otettava huomioon risteävän syrjinnän muotojen ja tiedostamattoman eriarvoisen kohtelun olemassaolo pannessaan täytäntöön tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksia ja velvoitteita ja raportoidessaan palkkauksen läpinäkyvyyttä koskevista toimenpiteistä, mukaan lukien 14 ja 17 artiklassa säädetyt toimenpiteet, sekä kehitettävä ja toteutettava erityistoimia sellaisten tilanteiden tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi, joissa sukupuoleen perustuva palkkasyrjintä risteää muiden syrjintäperusteiden kanssa. Ne voivat myös analysoida ja tarkistaa kaikkia käytäntöjä tai kriteerejä, jotka voisivat olla syrjiviä, sekä puuttua syrjinnän risteäviä muotoja jollakin tietyllä työpaikalla tai alalla kohtaavien työntekijöiden huolenaiheisiin ja kehittää ratkaisuja niihin.

 

2. Tasa-arvo- ja valvontaelinten on työnantajilta saatuja tietoja kerätessään analysoitava näitä tietoja niin, että otetaan huomioon syrjinnän moniperusteiset ja risteävät muodot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen lainsäädännön soveltamista.

Tarkistus  155

 

Ehdotus direktiiviksi

23 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

23 a artikla

 

Tuki pk-yrityksille

 

Työnantajille aiheutuvien kustannusten ja hallinnollisen rasituksen rajoittamiseksi jäsenvaltioiden on annettava pk-yrityksille ja työntekijöitä edustaville järjestöille teknisen avun ja koulutuksen muodossa tukea tässä direktiivissä säädettyjen velvoitteiden noudattamiseksi.

Tarkistus  156

 

Ehdotus direktiiviksi

25 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Direktiivin 2006/54/EY mukaisesti perustetut kansalliset tasa-arvoelimet ovat toimivaltaisia tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta työsuojeluviranomaisten tai muiden työntekijöiden oikeuksia valvovien elinten toimivaltaa, työmarkkinaosapuolet mukaan lukien.

1. Direktiivin 2006/54/EY mukaisesti perustetut olemassa olevat kansalliset tasa-arvoelimet ovat toimivaltaisia tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta työsuojeluviranomaisten tai muiden työntekijöiden oikeuksia valvovien elinten toimivaltaa, työmarkkinaosapuolet mukaan lukien.

Tarkistus  157

 

Ehdotus direktiiviksi

25 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kansalliset tasa-arvoelimet ja muut kansalliset elimet, joiden tehtävänä on tehdä tarkastuksia työmarkkinoilla, tekevät tiivistä yhteistyötä ja koordinoivat toimintansa.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tasa-arvoelimet ja muut kansalliset elimet, joiden tehtävänä on tehdä tarkastuksia työmarkkinoilla, mukaan lukien työmarkkinaosapuolet kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti, tekevät tiivistä yhteistyötä ja koordinoivat toimintansa.

Tarkistus  158

 

Ehdotus direktiiviksi

25 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on myönnettävä tasa-arvoelimille riittävät resurssit, jotta ne voivat tuloksellisesti hoitaa miesten ja naisten samapalkkaisuutta koskevan oikeuden noudattamiseen liittyvät tehtävänsä. Jäsenvaltioiden on harkittava, voitaisiinko 20 artiklan nojalla sakkoina kannettavat määrät kohdentaa tasa-arvoelimille tätä tarkoitusta varten.

3. Jäsenvaltioiden on myönnettävä tasa-arvoelimille ja työsuojeluviranomaisille asianmukaiset ja riittävät resurssit tai tarvittaessa lisäresurssit, jotta ne voivat tuloksellisesti hoitaa samapalkkaisuutta koskevan oikeuden noudattamiseen liittyvät uudet tehtävänsä. Jäsenvaltioiden on harkittava, voitaisiinko 20 artiklan nojalla sakkoina kannettavat määrät kohdentaa tasa-arvoelimille niille tätä tarkoitusta varten osoitettujen kansallisten resurssien lisäksi.

Tarkistus  159

 

Ehdotus direktiiviksi

26 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä elin, jäljempänä ’valvontaelin’, valvomaan ja tukemaan tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettujen kansallisten säännösten täytäntöönpanoa ja toteutettava tarvittavat järjestelyt tällaisen elimen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Valvontaelin voi olla osa kansallisella tasolla olemassa olevia elimiä tai rakenteita.

2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä elin, jäljempänä ’valvontaelin’, valvomaan ja tukemaan tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettujen kansallisten säännösten täytäntöönpanoa ja toteutettava tarvittavat järjestelyt sekä varmistettava riittävät resurssit tällaisen elimen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Valvontaelin voi olla kansallisella tasolla olemassa oleva elin tai rakenne riippuen kansallisesta institutionaalisesta ympäristöstä samapalkkaisuuden periaatteen täytäntöönpanemiseksi. Valvontaelimen on tehtävä tiivistä yhteistyötä samapalkkaisuuden periaatteen soveltamiseen osallistuvien työmarkkinaosapuolten kanssa, ja sen voidaan edellyttää tekevän yhteistyötä työsuojeluviranomaisten kanssa.

Tarkistus  160

 

Ehdotus direktiiviksi

26 artikla – 3 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) tietoisuuden lisääminen julkisten ja yksityisten yritysten ja organisaatioiden, työmarkkinaosapuolten ja suuren yleisön keskuudessa samapalkkaisuuden periaatteen ja palkkauksen läpinäkyvyyttä koskevan oikeuden edistämiseksi;

a) tietoisuuden lisääminen julkisten ja yksityisten yritysten ja organisaatioiden, työmarkkinaosapuolten ja suuren yleisön keskuudessa samapalkkaisuuden periaatteen ja palkkauksen läpinäkyvyyttä koskevan oikeuden edistämiseksi sekä risteävän syrjinnän torjumisen tarpeen esille tuomiseksi, muun muassa tiedottamalla samapalkkaisuutta koskevista työnantajien hyvistä käytännöistä ja aloitteista ja jakamalla niitä;

Tarkistus  161

 

Ehdotus direktiiviksi

26 artikla – 3 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) puuttuminen sukupuolten välisen palkkaeron syihin ja välineiden kehittäminen palkkojen eriarvoisuuden analysoinnin ja arvioinnin helpottamiseksi;

b) välineiden ja ohjeistuksen kehittäminen palkkojen eriarvoisuuden analysoinnin ja arvioinnin helpottamiseksi, jotta voidaan puuttua 3 artiklassa määriteltyyn syrjintään, muun muassa sukupuolten palkkaeron syihin;

Tarkistus  162

 

Ehdotus direktiiviksi

26 artikla – 3 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) työnantajilta 8 artiklan 6 kohdan nojalla saatujen tietojen yhdistäminen ja niiden julkaiseminen helposti saatavassa muodossa;

c) työnantajilta tässä artiklassa säädetyn mukaisesti saatujen tietojen yhdistäminen ja niiden julkaiseminen esteettömässä ja helposti saatavassa muodossa yhdenmukaistettujen unionin säädösten mukaisesti ja mahdollisuuksien mukaan tietojen analysointi, jotta voidaan havaita syrjinnän moniperusteisia, risteäviä tai monialaisia muotoja keskittyen erityisesti naisvaltaisiin aloihin;

 

Tarkistus  163

 

Ehdotus direktiiviksi

26 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

e a) asiaa koskevien tietojen toimittaminen asianomaisille elimille, kuten EIGElle ja Eurofoundille, jotta kyseisiä tietoja voidaan vertailla ja arvioida unionin tasolla;

Tarkistus  164

 

Ehdotus direktiiviksi

26 artikla – 3 kohta – e b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

e b) sakkoja koskevien varoitusten ja suositusten antaminen jäsenvaltioiden tämän direktiivin 20 artiklan täytäntöönpanoa varten nimeämille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille, jos tässä direktiivissä säädettyjä velvoitteita ei noudateta tietyissä yrityksissä tai tietyillä aloilla, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat toteuttaa jatkotoimia, kuten kansallisen palkkatasa-arvosuunnitelman tai seuraamusten tarkistaminen.

Tarkistus  165

 

Ehdotus direktiiviksi

26 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Jäsenvaltiot voivat antaa valvontaelimen tehtäväksi toteuttaa tarvittavat toimet, mukaan lukien sakot, jos työnantajat eivät noudata tätä direktiiviä 20 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  166

 

Ehdotus direktiiviksi

26 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

26 a artikla

 

Unionin palkkatasa-arvosuunnitelmat

 

1. Komissio laatii unionin palkkatasa-arvosuunnitelman, jossa asetetaan painopisteet ja tavoitteet konkreettisten toimenpiteiden ja korjaavien toimien toteuttamiseksi työmarkkinoiden eriytymistä ja samapalkkaisuuteen liittyvää eriarvoista kohtelua unionissa ja sisämarkkinoilla koskevien tietojen perusteella. Unionin palkkatasa-arvosuunnitelma esitetään viiden vuoden kaudeksi.

 

2. Komissio laatii suuntaviivat jäsenvaltioissa vahvistettavia kansallisia palkkatasa-arvosuunnitelmia varten, joissa esitetään konkreettisia toimenpiteitä ja korjaavia toimia sukupuolten palkkaeroon puuttumiseksi työmarkkinoilla. Tätä varten jäsenvaltioiden on ensin arvioitava tilanne työmarkkinoiden eriytymisestä ja samapalkkaisuuteen liittyvästä eriarvoisesta kohtelusta kerättyjen tietojen perusteella. Jäsenvaltioiden on asetettava kyseiset tiedot ja analysointivälineet julkisesti saataville.

 

3. Komissio nimeää työmarkkinaosapuolia ja kansallisia viranomaisia kuultuaan EIGEn kehittämään palkkauksen läpinäkyvyyttä ja palkkatasa-arvoa käsittelevän verkossa toimivan interaktiivisen työkalun, jolla helpotetaan eri sukupuolten palkkausta koskevien analyysien ja arvioiden tekemistä pk-yrityksissä. Työkalun on oltava maksuton ja helppokäyttöinen. Sen on perustuttava helposti saatavissa oleviin menetelmiin. Sen on oltava saatavilla kaikilla unionin virallisilla kielillä. EIGElle on myönnettävä riittävät taloudelliset ja henkilöresurssit tätä tarkoitusta varten.

Tarkistus  167

 

Ehdotus direktiiviksi

28 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) vuosittain ja oikea-aikaisesti ajantasaiset tiedot sukupuolten palkkaerosta. Tilastotiedot on esitettävä sukupuolen, toimialan, työajan (kokoaikainen/osa-aikainen työ), taloudellisen määräysvallan (julkinen/yksityinen omistus) sekä iän mukaan eriteltyinä, ja ne on laskettava vuositasolla.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) vuosittain ja oikea-aikaisesti ajantasaiset tiedot sukupuolten palkkaerosta. Tilastotiedot on esitettävä sukupuolen, toimialan, työajan (kokoaikainen/osa-aikainen työ), sopimustyypin (toistaiseksi voimassa oleva / määräaikainen / tuntiperusteinen), taloudellisen määräysvallan (julkinen/yksityinen omistus), vammaisuuden sekä iän mukaan eriteltyinä, ja niihin on mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä tieto siitä, voidaanko ero perustella objektiivisilla ja sukupuolineutraaleilla kriteereillä, ja ne on laskettava vuositasolla ja yhdistettävä mahdollisuuksien mukaan anonymisoituihin tietoihin, jotka koskevat muita risteäviä syrjinnän muotoja.

Tarkistus  168

 

Ehdotus direktiiviksi

31 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään [kahden vuoden kuluttua voimaantulosta]. Niiden on viipymättä ilmoitettava nämä säännökset komissiolle.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään [kahden vuoden kuluttua voimaantulosta]. Jäsenvaltioiden on varmistettava kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti, että tämän direktiivin mukaiset oikeudet ja velvoitteet saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta työmarkkinaosapuolten riippumattomuutta. Niiden on viipymättä ilmoitettava nämä säännökset komissiolle.

Tarkistus  169

 

Ehdotus direktiiviksi

31 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Ilmoittaessaan asiasta komissiolle jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle myös yhteenveto arvioinnista, joka koskee niiden täytäntöönpanosäädöksen vaikutuksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, sekä viittaus siihen, missä tällainen arviointi on julkaistu.

2. Ilmoittaessaan asiasta komissiolle jäsenvaltioiden on esitettävä yhteenveto arvioinnista, joka koskee niiden täytäntöönpanotoimien vaikutuksia mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten työntekijöihin ja työnantajiin ja naisvaltaisiin aloihin, sekä viittaus siihen, missä tällainen arviointi on julkaistu.

Tarkistus  170

 

Ehdotus direktiiviksi

32 artikla – 1 kohta