Tuarascáil - A9-0056/2022Tuarascáil
A9-0056/2022

TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle chun cur i bhfeidhm phrionsabal an phá chomhionainn ar obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach idir fir agus mná a neartú trí shásraí trédhearcachta pá agus forfheidhmithe

22.3.2022 - (COM(2021)0093 – C9‑0089/2021 – 2021/0050(COD)) - ***I

An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta
An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne
Rapóirtéirí: Kira Marie Peter‑Hansen, Samira Rafaela
(Nós imeachta comhchoiste – Riail 58 de na Rialacha Nós Imeachta)


Nós Imeachta : 2021/0050(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
A9-0056/2022
Téacsanna arna gcur síos :
A9-0056/2022
Téacsanna arna nglacadh :

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle chun cur i bhfeidhm phrionsabal an phá chomhionainn ar obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach idir fir agus mná a neartú trí shásraí trédhearcachta pá agus forfheidhmithe

(COM(2021)0093 – C9‑0089/2021 – 2021/0050(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2021)0093),

 ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 157(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a chuir an Coimisiún an togra faoi bhráid na Parlaiminte (C9-0089/2021),

 ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 9 Meitheamh 2021[1],

 ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint do chomhphléití an Choiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta agus an Choiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne faoi Riail 58 de na Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta agus ón gCoiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne (A9-0056/2022),

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


Leasú  1

Togra le haghaidh Treorach

Aithris -1 (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(-1) Le hAirteagal 11 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 18 Nollaig 1979 maidir le Gach Cineál Idirdhealaithe in aghaidh na mBan a Dhíothú (CEDAW), foráiltear an ceart chun pá chomhionainn, lena n-áirítear sochair, agus chun córa comhionainne maidir le hobair ar luach comhionann, chomh maith le cóir chomhionann sa mheastóireacht ar cháilíocht na hoibre.

Leasú  2

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1) In Airteagal 2 agus 3(3) den Chonradh ar an Aontas Eorpach cumhdaítear an ceart chun comhionannais idir mná agus fir mar cheann de luachanna bunúsacha agus de chúraimí an Aontais.

(1) In Airteagal 2 agus 3(3) den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE) cumhdaítear an ceart chun comhionannais idir mná agus fir mar cheann de luachanna bunúsacha agus de chúraimí an Aontais.

Leasú  3

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2) In Airteagal 8 agus 10 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh ('CFAE') foráiltear go mbeidh sé d'aidhm ag an Aontas neamhionannais idir fir agus mná a dhíchur, comhionannas idir fir agus mná a chur chun cinn agus idirdhealú bunaithe ar inscne ina chuid gníomhaíochtaí uile a chomhrac.

(2) In Airteagal 8 agus 10 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (‘CFAE’), foráiltear go mbeidh sé d’aidhm ag an Aontas neamhionannais a dhíchur, comhionannas idir fir agus mná a chur chun cinn agus idirdhealú bunaithe ar inscne, tionscnamh ciníoch nó eitneach, reiligiún nó creideamh, míchumas, aois nó gnéaschlaonadh ina chuid gníomhaíochtaí uile a chomhrac.

Leasú  4

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3) In Airteagal 157(1) de CFAE, ceanglaítear ar gach Ballstát cur chun feidhme phrionsabal an phá chomhionainn as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach d'oibrithe fireanna agus d'oibrithe baineanna.

(3) Le hAirteagal 157(1) CFAE, cuirtear d’oibleagáid ar gach Ballstát a áirithiú go gcuirtear prionsabal an phá chomhionainn as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach d’oibrithe fireanna agus d’oibrithe baineanna i bhfeidhm. Le hAirteagal 157(3) CFAE, foráiltear do bhearta a ghlacadh chun a áirithiú go gcuirfear i bhfeidhm phrionsabal an chomhionannais deiseanna agus na córa comhionainne idir fir agus mná i gcúrsaí fostaíochta agus slí bheatha, lena n-áirítear prionsabal an phá chomhionainn as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach. Sonraítear in Airteagal 157(4) CFAE go bhféadfaidh na Ballstáit, d’fhonn comhionannas iomlán iarbhír idir fir agus mná a áirithiú i saol na hoibre, bearta a choimeád ar bun nó a ghlacadh lena ndéantar foráil maidir le buntáistí sonracha chun gur fusa don ghnéas tearcionadaithe gabháil le gairm bheatha nó chun míbhuntáistí i slite beatha gairmiúla a chosc nó a chúiteamh.

Leasú  5

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 3 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3a) Is í téarmaíocht ó 1957 a úsáidtear in Airteagal 157 CFAE. Ó shin i leith, tá athruithe sóisialta agus dlíthiúla, chomh maith le taighde i réimsí na míochaine agus na bitheolaíochta, tar éis aitheantas a thabhairt, sa sainmhíniú ar ‘inscne’, ar éagsúlacht chomh maith le mná agus fir. Mar shampla, i roinnt Ballstát, faoi láthair is féidir le daoine tríú inscne, inscne neodrach a bhíonn ann go minic, a chlárú go dlíthiúil. Chinn Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (an ‘Cúirt’) freisin nach féidir prionsabal na córa comhionainne d’fhir agus do mhná a theorannú don toirmeasc ar idirdhealú bunaithe ar an bhfíoras gur d’inscne amháin nó d’inscne eile é duine. I bhfianaise chuspóir agus chineál na gceart a bhféachtar lena gcosaint le prionsabal na córa comhionainne, tá feidhm aige freisin maidir le hidirdhealú a eascraíonn as féiniúlacht inscne an duine.

Leasú  6

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 3 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3b) Leis an Treoir seo, cuirtear i bhfeidhm cur chuige atá dírithe ar chearta an duine, lena bhféachtar le daoine a chosaint ar idirdhealú pá beag beann ar ghnéas, inscne, féiniúlacht inscne, léiriú inscne nó saintréithe gnéis agus, dá bhrí sin, lena léirítear a bunús dlí, eadhon idirdhealú ar bhonn inscne, ar an mbealach is leithne agus is cuimsithí, chun comhionannas inscne a chothú agus chun daoine a chuimsiú ina n-éagsúlacht ar fad. Ba cheart d’fhostóirí oibrithe nach ndéanann iad féin a shainiú mar bhaineann ná fireann a chur san áireamh ina n-oibleagáidí tuairiscithe pá agus ba cheart dóibh iad a lua i gcatagóir atá ar leithligh ó oibrithe baineanna agus fireanna. Agus an bhearna phá idir na hinscní á ríomh, ba cheart pá na n-oibrithe sin a chur i gcomparáid le meánleibhéal pá na n-oibrithe fireanna. Níor cheart d’fhostóir ach oibrithe nach ndéanann iad féin a shainiú mar bhaineann ná fireann a lua ina n-oibleagáidí tuairiscithe pá i gcás ina bhfuil na hoibrithe sin cláraithe go dlíthiúil nach ndéanann siad iad féin a shainiú mar bhaineann ná fireann nó i gcás inar nochtadh an fhaisnéis sin go réamhghníomhach agus go deonach don fhostóir.

Leasú  7

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 3 c (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3c) Is gné thábhachtach de phrionsabal na córa comhionainne idir fir agus mná agus cuid bhunriachtanach d’acquis an Aontais, lena n-áirítear cásdlí na Cúirte maidir le hidirdhealú ar bhonn inscne, é prionsabal an phá chomhionainn a leagtar síos in Airteagal 157 CFAE agus mar a léirmhínítear go comhsheasmhach i gcásdlí na Cúirte. Mar sin féin, is dúshlán suntasach fós é an bhearna phá idir na hinscní a dhúnadh ós rud é, ar fud an Aontais, go leanann tuilleamh na mban de bheith níos ísle go comhréireach ná tuilleamh na bhfear. Tá bearna phá an Aontais idir na hinscní fós ag leanúint ar aghaidh agus bhí sí cothrom le 14.1 % in 2019, le héagsúlachtaí suntasacha ar fud na mBallstát, agus níl ach laghdú beag tagtha uirthi le deich mbliana anuas. Is mó fós an méid idirdhealaithe pá i gcás na mban atá faoi réir cineálacha trasnacha idirdhealaithe, atá bunaithe, inter alia, ar thionscnamh ciníoch, eitneach nó sóisialta, ar stádas imirce, ar reiligiún nó ar chreideamh, ar ghnéaschlaonadh nó ar mhíchumas. I gcomhréir le cásdlí socraithe na Cúirte, chun a mheas an bhfuil an obair chéanna nó obair ar chomhionann a luach á déanamh ag oibrithe, ba cheart a chinneadh, ag féachaint do réimse tosca lena n-áirítear cáilíochtaí, scileanna, freagracht agus dálaí oibre, an bhféadfar a mheas go bhfuil staid inchomparáide ag na hoibrithe sin.

Leasú  8

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4) In Airteagal 23 den Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, foráiltear nach mór an comhionannas idir mná agus fir a áirithiú i ngach réimse, lena n-áirítear fostaíocht, obair agus pá.

(4) Le hAirteagail 21 agus 23 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (an ‘Chairt’) cuirtear toirmeasc ar aon idirdhealú ar bhonn inscne, cumhdaítear an ceart chun córa comhionainne agus foráiltearnach mór an comhionannas idir mná agus fir a áirithiú i ngach réimse, lena n-áirítear fostaíocht, obair agus pá. In Airteagal 23 de Dhearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine, luaitear go bhfuil ag gach duine, gan aon idirdhealú, an ceart chun pá chomhionainn as obair chomhionann, chun rogha fostaíochta saoire, chun coinníollacha oibre córa agus chun pá chóir lena n-áirithítear cóir mhaireachtála atá oiriúnach do dhínit an duine;. Is fíordhúshlán fós é comhionannas inscne i ngach ceann de na réimsí sin, agus is measa an dúshlán sin mar gheall ar an ngéarchéim a d’eascair as paindéim COVID-19.

Leasú  9

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5) I gColún Eorpach na gCeart Sóisialta41, a rinne Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle, agus an Coimisiún a fhógairt i gcomhpháirt le chéile, ionchorpraítear i measc phrionsabail an cholúin sin cóir chomhionann agus deiseanna idir mná agus fir, agus an ceart chun pá comhionann as obair ar comhionann a luach.

(5) I gColún Eorpach na gCeart Sóisialta41, a rinne Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle, agus an Coimisiún a fhógairt i gcomhpháirt le chéile, ionchorpraítear, go háirithe ina phrionsabail Uimh. 2, 3, 5 agus 7, prionsabail na córa comhionainne agus an chomhionannais deiseanna comhionanna idir mná agus fir, gan beann ar inscne, ar thionscnamh ciníoch nó eitneach, ar reiligiún nó creideamh, ar míchumas, ar aois nó ar ghnéaschlaonadh. Áirítear leis sin rannpháirtíocht sa mhargadh saothair, téarmaí agus coinníollacha fostaíochta agus dul chun cinn gairme; agus an ceart chun pá chomhionainn as obair ar comhionann a luach; an ceart chun córa cothroime agus comhionainne maidir le dálaí oibre agus rochtain ar chosaint shóisialta agus ar oiliúint, beag beann ar chineál agus ar fhad an chaidrimh fostaíochta; agus ceart na n-oibrithe go gcuirfí ar an eolas iad i scríbhinn ag tús na fostaíochta faoina gcearta agus a n-oibleagáidí. Foráiltear le Prionsabal 8 go rachfar i gcomhairle leis na comhpháirtithe sóisialta maidir le beartais eacnamaíocha, fostaíochta agus shóisialta a cheapadh agus a chur chun feidhme de réir na gcleachtas náisiúnta, agus gur cheart iad a spreagadh chun caibidlíocht a dhéanamh agus comhaontuithe cómhargála a thabhairt i gcrích maidir le hábhair atá ábhartha dóibh, agus a neamhspleáchas agus an ceart chun gníomhaíochta chomhchoitinn á n-urramú ag an am céanna.

__________________

__________________

41 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en

41 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ga

Leasú  10

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 6

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6) Foráiltear le Treoir 2006/54/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle42 go gcuirfear deireadh le hidirdhealú díreach agus indíreach ar bhonn inscne maidir le gach gné agus gach coinníoll luacha saothair i gcás na hoibre céanna nó na hoibre ar comhionann a luach. I gcás ina n-úsáidtear córas rangaithe poist, go háirithe, chun pá a chinneadh, ba cheart é a bheith bunaithe ar na critéir chéanna d'fhir agus do mhná araon agus ba cheart é a tharraingt suas chun aon idirdhealú ar bhonn inscne a eisiamh.

(6) Foráiltear le Treoir 2006/54/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle42 go gcuirfear deireadh le hidirdhealú díreach agus indíreach ar bhonn inscne maidir le gach gné agus coinníoll pá i gcás na hoibre céanna nó na hoibre ar comhionann a luach. I gcás ina n-úsáidtear córas aicmithe post, go háirithe, chun pá a chinneadh, ba cheart é a bheith bunaithe ar na critéir chéanna atá neodrach i dtaobh inscne agus ba cheart é a tharraingt suas chun aon idirdhealú ar bhonn inscne a eisiamh.

__________________

__________________

42 Treoir 2006/54/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2006 maidir le cur chun feidhme phrionsabal an chomhionannais deiseanna agus na córa comhionainne idir fir agus mná i gcúrsaí fostaíochta agus slí bheatha (IO L 204, 26.7.2006, lch. 23).

42 Treoir 2006/54/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2006 maidir le cur chun feidhme phrionsabal an chomhionannais deiseanna agus na córa comhionainne idir fir agus mná i gcúrsaí fostaíochta agus slí bheatha (IO L 204, 26.7.2006, lch. 23).

Leasú  11

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 7

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7) Sa mheastóireacht 202043, fuarthas amach go gcuirtear bac ar chur chun feidhme phrionsabal an phá chomhionainn mar gheall ar easpa trédhearcachta i gcórais phá, easpa deimhneachta dlíthiúla maidir leis an gcoincheap ‘obair ar comhionann a luach’, agus bacainní nós imeachta a bhíonn os comhair íospartaigh an idirdhealaithe. Níl an fhaisnéis is gá ag oibrithe chun éileamh rathúil ar phá comhionann a dhéanamh agus go háirithe faisnéis faoi na leibhéil phá do chatagóirí oibrithe a dhéanann an obair chéanna nó obair ar comhionann a luach. Fuarthas amach sa tuarascáil go bhféadfadh breis trédhearcachta laofacht inscne agus idirdhealú ar bhonn inscne a nochtadh i struchtúir phá gnóthais nó eagraíochta. Chuirfeadh sé ar chumas oibrithe, fostóirí agus comhpháirtithe sóisialta freisin gníomhaíocht iomchuí a dhéanamh chun an ceart chun pá comhionann a fhorfheidhmiú.

(7) Sa teachtaireacht ón gCoimisiún an 20 Samhain 2017 ina leagtar amach Plean Gníomhaíochta AE 2017-2019 maidir le dul i ngleic leis an mbearna phá idir na hinscní, tugtar faoi deara gur féidir an bhearna phá a mhíniú le roinnt tosca éagsúil, lena n-áirítear, go háirithe, leithscaradh an mhargaidh saothair chomh maith le steiréitíopaí a chothaítear mar gheall ar bheartais neamhleora maidir le cothromaíocht oibre is saoil. Sa mheastóireacht 202043 ar fhorálacha ábhartha i dTreoir 2006/54/CE, fuarthas amach go gcuirtear bac ar chur chun feidhme phrionsabal an phá chomhionainn mar gheall ar easpa trédhearcachta i gcórais phá, easpa deimhneachta dlíthiúla maidir leis an gcoincheap ‘obair ar comhionann a luach’, agus constaicí nós imeachta a bhíonn os comhair íospartaigh an idirdhealaithe. Níl an fhaisnéis is gá ag oibrithe chun éileamh rathúil ar phá comhionann a dhéanamh agus go háirithe faisnéis faoi na leibhéil phá do chatagóirí oibrithe a dhéanann an obair chéanna nó obair ar comhionann a luach. Léiríodh sa tuarascáil go bhféadfadh breis trédhearcachta laofacht inscne agus idirdhealú ar bhonn inscne a nochtadh i struchtúir phá gnóthais nó eagraíochta. Chuirfeadh sé ar chumas oibrithe, fostóirí agus comhpháirtithe sóisialta freisin gníomhaíocht iomchuí a dhéanamh chun an ceart chun pá chomhionainn as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach a fhorfheidhmiú.

__________________

__________________

43 SWD(2020)50. Féach freisin Tuarascáil 2013 maidir le cur chun feidhme Threoir 2006/54/CE chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle, COM (2013)861 final.

43 SWD(2020)50. Féach freisin Tuarascáil 2013 maidir le cur chun feidhme Threoir 2006/54/CE chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle, COM (2013)861 final.

Leasú  12

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 7 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(7a) Le Moladh 2014/124/AE ón gCoimisiún1a, tathantaítear ar na Ballstáit bearta trédhearcachta pá a thabhairt isteach amhail an ceart faisnéis a fháil faoi leibhéil phá, tuairisciú ag cuideachtaí, iniúchtaí pá agus cómhargáil agus, i gcomhréir le cásdlí na Cúirte, soiléiriú a dhéanamh ar phrionsabal an phá chomhionainn as obair ar comhionann a luach ina ndlí náisiúnta ar bhonn critéar oibiachtúil, amhail ceanglais oideachais, ghairmiúla agus oiliúna, scileanna, iarracht agus freagracht, an obair arna déanamh agus cineál na gcúraimí lena mbaineann. Leagtar amach ann tacar croíbhearta chun cabhrú leis na Ballstáit feabhas a chur ar phrionsabal an phá chomhionainn. Sa tuarascáil ón gCoimisiún an 20 Samhain 2017 maidir le cur chun feidhme an Mholta sin trí bhíthin thrédhearcacht pá, tugadh faoi deara gur oiriúnaigh beagán Ballstát a gcórais dlí náisiúnta chun prionsabal an phá chomhionainn as obair ar comhionann a luach a neartú mar fhreagairt ar an Moladh agus, dá bhrí sin, leagadh béim ar an ngá atá le bearta spriocdhírithe breise ar leibhéal an Aontais chun trédhearcacht pá a bhaint amach.

 

__________________

 

1a Moladh 2014/124/AE ón gCoimisiún an 7 Márta 2014 maidir prionsabal na córa comhionainne idir fir agus mná a neartú trí thrédhearcacht (IO L 69, 8.3.2014, lch. 112).

Leasú  13

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 8

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8) Tar éis meastóireacht chríochnúil a dhéanamh ar an gcreat atá ann faoi láthair maidir le pá comhionann as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach44 agus próiseas comhairliúcháin fadréimseach cuimsitheach45, fógraíodh bearta ceangailteacha maidir le trédhearcacht pá sa straitéis maidir le comhionannas inscne 2020-202545.

(8) Tar éis meastóireacht chríochnúil a dhéanamh ar an gcreat atá ann faoi láthair maidir le pá comhionann as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach44 agus próiseas comhairliúcháin fadréimseach cuimsitheach45, fógraíodh bearta ceangailteacha maidir le trédhearcacht pá sa straitéis maidir le comhionannas inscne 2020-202545. Ba cheart do na bearta sin díriú ar chritéir agus measúnú a dhéanamh ar chuspóirí chun a áirithiú go bhfuil siad neamh-idirdhealaitheach.

__________________

__________________

44 Meastóireacht ar an bhforáil ábhartha i dTreoir 2006/54/CE lena gcuirtear chun feidhme prionsabal an Chonartha maidir le ‘pá comhionann as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach’, SWD(2020)50; Tuarascáil maidir le cur chun feidhme Phlean Gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh 2017-2019 maidir le dul i ngleic leis an mbearna phá idir na hinscní, COM(2020)101.

44 Meastóireacht ar an bhforáil ábhartha i dTreoir 2006/54/CE lena gcuirtear chun feidhme prionsabal an Chonartha maidir le ‘pá comhionann as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach’, SWD(2020)50; Tuarascáil maidir le cur chun feidhme Phlean Gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh 2017-2019 maidir le dul i ngleic leis an mbearna phá idir na hinscní, COM(2020)101.

45 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-33490_en

45 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-33490_ga

46 Teachtaireacht ón gCoimisiún 'Aontas an Chomhionannais: Straitéis maidir le Comhionannas Inscne 2020-2025' an 5 Márta 2020, COM(2020)152 final.

46 Teachtaireacht ón gCoimisiún A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-2025 [Straitéis maidir le Comhionannas Inscne 2020-2025] an 5 Márta 2020, COM(2020)152 final.

Leasú  14

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 8 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(8a) Tá tionchar díréireach ag iarmhairtí eacnamaíocha agus sóisialta phaindéim COVID-19 ar mhná agus ar chomhionannas inscne, agus tharla caillteanais post den chuid is mó in earnálacha a bhfuil pá íseal agus ina mbíonn mná i bhfad níos líonmhaire. Dá bhrí sin, cuirfidh éifeachtaí phaindéim COVID-19 tuilleadh le neamhionannais inscne agus leis an mbearna phá idir na hinscní ach amháin má bhíonn an fhreagairt téarnaimh inscne-íogair. Fágann na hiarmhairtí sin go bhfuil sé níos práinní fós dul i ngleic le saincheist an phá chomhionainn as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach. Tá tábhacht ar leith ag baint le cur chun feidhme phrionsabal an phá chomhionainn a neartú trí bhearta breise chun a áirithiú nach gcuirfear i mbaol an dul chun cinn a rinneadh maidir le haghaidh a thabhairt ar na héagothromaíochtaí ó thaobh pá de.

Leasú  15

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 8 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(8b) Is saincheisteanna struchtúracha iad steiréitíopaí inscne, buanú na ‘síleála gloine’ agus an ‘úrláir ghreamaithigh’ agus leithscaradh cothrománach, lena n-áirítear ró-ionadaíocht na mban i bpoist seirbhíse ar phá íseal, a chuireann go mór leis an mbearna phá idir na hinscní agus a chruthaíonn dúshláin chasta maidir le poist ardcháilíochta a bhaint amach agus maidir le prionsabal an phá chomhionainn. Ba cheart go rannchuideodh beartais maidir le cothromaíocht oibre is saoil le comhionannas inscne a bhaint amach trí rannpháirtíocht na mban sa mhargadh saothair a chur chun cinn. Leag paindéim COVID-19 béim ar thearcluacháil leanúnach na hoibre a dhéanann mná den chuid is mó agus léirigh sé luach, infheictheacht agus aitheantas obair na mban i seirbhísí túslíne, amhail cúram sláinte, glantachán, cúram leanaí, cúram sóisialta agus cúram cónaithe do dhaoine scothaosta agus do chleithiúnaithe aosaithe eile. Bearta comhlántacha chun dul i ngleic leis an tsaincheist, is gá dóibh díriú ar fheabhas a chur ar dhálaí oibre agus ar ionchais ghairme oibrithe a bhfuil na poist sin acu.

Leasú  16

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 9

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9) Is iad fachtóirí éagsúla is cúis leis an mbearna phá idir na hinscní, ar féidir cuid acu a chur i leith idirdhealú díreach agus indíreach pá ar bhonn inscne. Le heaspa trédhearcachta ginearálta maidir le leibhéil phá laistigh d'eagraíochtaí, coinnítear cás inar deacair idirdhealú pá ar bhonn inscne agus laofacht inscne a bhrath nó, i gcás ina bhfuil amhras ann, a bheith deacair a chruthú. Tá gá, dá bhrí sin, le bearta ceangailteacha chun trédhearcacht pá a fheabhsú, chun eagraíochtaí a spreagadh chun athbhreithniú a dhéanamh ar a struchtúir phá chun pá comhionann a áirithiú do mhná agus d'fhir a dhéanann an obair chéanna nó obair ar comhionann a luach, agus chun cur ar chumas íospartaigh an idirdhealaithe a gceart chun pá comhionann a fhorfheidhmiú. Ní mór é sin a chomhlánú le forálacha a shoiléiríonn coincheapa dlíthiúla atá ann cheana (amhail an coincheap 'pá' agus 'obair ar comhionann a luach') agus le bearta a fheabhsaíonn sásraí forfheidhmiúcháin agus rochtain ar cheartas.

(9) Is iad tosca éagsúla is cúis leis an mbearna phá idir na hinscní, ar féidir cuid acu a chur i leith idirdhealú díreach agus indíreach pá ar bhonn inscne. Le heaspa trédhearcachta ginearálta maidir le leibhéil phá laistigh d’eagraíochtaí, coinnítear cás inar deacair idirdhealú pá ar bhonn inscne agus laofacht inscne a bhrath nó, i gcás ina bhfuil amhras ann, a bheith deacair a chruthú. Tá gá, dá bhrí sin, le cineálacha éagsúla bearta ceangailteacha chun trédhearcacht pá a fheabhsú, chun eagraíochtaí a spreagadh chun athbhreithniú a dhéanamh ar a struchtúir phá i gcomhar leis na comhpháirtithe sóisialta, chun pá comhionann a áirithiú as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach, chun glacadh bearta feabhais a chothú i gcás ina sainaithnítear éagsúlachtaí nach bhfuil údar leo agus chun cur ar chumas íospartaigh an idirdhealaithe a gceart chun pá comhionann a fhorfheidhmiú. Ní mór é sin a chomhlánú le forálacha a shoiléiríonn coincheapa dlíthiúla atá ann cheana (amhail an coincheap ‘pá’ agus ‘obair ar comhionann a luach’) agus le bearta a fheabhsaíonn sásraí forfheidhmiúcháin agus rochtain ar cheartas, agus samhlacha na mBallstát á n-urramú ag an am céanna. Is féidir le bearta trédhearcachta pá lena léirítear éagsúlachtaí pá idir na hinscní dul chun cinn suntasach a áirithiú i dtaobh aghaidh a thabhairt ar an mbearna phá idir na hinscní agus tearcluacháil obair na mban agus leithscaradh inscneach sa mhargadh saothair a nochtadh, rud atá ar cheann de na bunchúiseanna is mó leis an mbearna phá. Ní féidir le trédhearcacht pá amháin aghaidh a thabhairt ar neamhionannais struchtúracha agus inscne atá ann cheana ach is céim chun tosaigh í i dtreo dul i ngleic leis na neamhionannais sin agus ba cheart í a chomhlánú le bearta breise arb é is aidhm dóibh an bhearna phá idir na hinscní chomh maith leis na bearnaí pinsin agus cúraim a dhúnadh, agus chun baineannú na bochtaineachta a chomhrac.

Leasú  17

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 10

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10) Ba cheart cur i bhfeidhm phrionsabal an phá chomhionainn idir fir agus mná a fheabhsú trí dheireadh a chur le hidirdhealú pá díreach agus indíreach. Ní chuirtear bac leis ar fhostóirí íoc ar bhealach éagsúil le hoibrithe a dhéanann an obair chéanna nó obair ar comhionann a luach ar bhonn critéar oibiachtúil, neodrach i dtaobh inscne agus saor ó laofacht amhail feidhmíocht agus inniúlacht.

(10) Ba cheart cur i bhfeidhm phrionsabal an phá chomhionainn a fheabhsú trí dheireadh a chur le hidirdhealú pá díreach agus indíreach trí bhíthin bearta trédhearcachta agus feabhais. Ní chuirtear bac, leis sin, ar fhostóirí íoc ar bhealach éagsúil le hoibrithe a dhéanann an obair chéanna nó obair ar comhionann a luach ar bhonn critéar atá neodrach i dtaobh inscne agus saor ó laofacht amhail ceanglais oideachais, ghairmiúla agus oiliúna, scileanna, iarracht, freagracht, agus dálaí oibre.

Leasú  18

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 11

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11) Ba cheart go mbeadh feidhm ag an Treoir seo maidir le gach oibrí, lena n-áirítear oibrithe páirtaimseartha, oibrithe ar conradh ar théarma seasta nó daoine a bhfuil conradh fostaíochta nó caidreamh fostaíochta acu le gníomhaireacht shealadach, a bhfuil conradh fostaíochta nó caidreamh fostaíochta acu mar a shainmhínítear sa dlí, sna comhaontuithe comhchoiteanna agus/nó sa chleachtas atá i bhfeidhm i ngach Ballstát, agus cásdlí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh ('an Chúirt') á chur san áireamh. Ina cásdlí, bhunaigh an Chúirt critéir chun stádas oibrí a chinneadh47. Ar choinníoll go gcomhlíonann siad na critéir sin, ba cheart oibrithe tí, oibrithe ar éileamh, oibrithe eadrannacha, oibrithe dearbhánbhunaithe, oibrithe ardáin, oiliúnaithe agus printísigh teacht faoi raon feidhme na Treorach seo. Ba cheart gur leis na fíorais a bhaineann leis an obair iarbhír a dhéantar a threorófaí an cinneadh an ann do chaidreamh fostaíochta agus ní bunaithe ar an tuairisc a dhéanann na páirtithe ar an gcaidreamh.

(11) Ba cheart go mbeadh feidhm ag an Treoir seo maidir le gach oibrí san Aontas, lena n-áirítear iad siúd a oibríonn in earnálacha neamhchaighdeánacha nó a bhfuil conarthaí uaireanta nialasacha acu, oibrithe páirtaimseartha, oibrithe ar conradh ar théarma seasta agus daoine a bhfuil conradh fostaíochta nó caidreamh fostaíochta acu le gníomhaireacht shealadach mar a shainmhínítear i dTreoir 2008/14/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle46a nó le cuideachta fhochonraitheoireachta, a bhfuil conradh fostaíochta nó caidreamh fostaíochta acu mar a shainmhínítear sa dlí, sna comhaontuithe cómhargála agus/nó sa chleachtas atá i bhfeidhm i ngach Ballstát, agus cásdlí na Cúirte á chur san áireamh. Ina cásdlí, bhunaigh an Chúirt critéir chun stádas oibrí a chinneadh47. Ar choinníoll go gcomhlíonann siad na critéir sin, ba cheart oibrithe tí, oibrithe ar éileamh, oibrithe eadrannacha, oibrithe dearbhánbhunaithe, oibrithe ardáin, oibrithe i bhfostaíocht dhídeanach, oiliúnaithe agus printísigh teacht faoi raon feidhme na Treorach seo. Ba cheart gur leis na fíorais a bhaineann leis an obair iarbhír a dhéantar a threorófaí an cinneadh an ann do chaidreamh fostaíochta agus ní bunaithe ar an tuairisc a dhéanann na páirtithe ar an gcaidreamh.

__________________

__________________

 

46a Treoir 2008/104/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Samhain 2008 maidir le hobair ghníomhaireachta shealadach, (IO L 327, 5.12.2008, lch. 9).

47 Cás C-66/85, Deborah Lawrie-Blum v Land Baden-Württemberg, ECLI:EU:C:1986:284; Cás C-428/09, Union Syndicale Solidaires Isère v Premier ministre and Others, ECLI:EU:C:2010:612; Cás C-229/14, Ender Balkaya v Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH, ECLI:EU:C:2015:455; Cás C-413/13, FNV Kunsten Informatie en Media v Staat der Nederlanden, ECLI:EU:C:2014:2411; Cás C-216/15, Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH v Ruhrlandklinik gGmbH, ECLI:EU:C:2016:883; Cás C-658/18, UX v Governo della Repubblica italiana, ECLI:EU:C:2020:572.

47 Cás C-66/85, Deborah Lawrie-Blum v Land Baden-Württemberg, ECLI:EU:C:1986:284; Cás C-428/09, Union Syndicale Solidaires Isère v Premier ministre and Others, ECLI:EU:C:2010:612; Cás C-229/14, Ender Balkaya v Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH, ECLI:EU:C:2015:455; Cás C-413/13, FNV Kunsten Informatie en Media v Staat der Nederlanden, ECLI:EU:C:2014:2411; Cás C-216/15, Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH v Ruhrlandklinik gGmbH, ECLI:EU:C:2016:883; Cás C-658/18, UX v Governo della Repubblica italiana, ECLI:EU:C:2020:572.

Leasú  19

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 12

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(12) Chun deireadh a chur le bacainní ar íospartaigh idirdhealú pá ar bhonn inscne a gceart chun pá comhionann a fhorfheidhmiú agus chun treoir a thabhairt d'fhostóirí maidir leis an gceart sin a áirithiú, ba cheart soiléiriú a dhéanamh ar choincheapa lárnacha a bhaineann le pá comhionann, amhail 'pá' agus 'obair ar comhionann a luach', i gcomhréir le cásdlí na Cúirte. Ba cheart go n-éascódh sé sin cur i bhfeidhm na gcoincheap sin, go háirithe i gcás fiontair bheaga agus mheánmhéide.

(12) Chun deireadh a chur le constaicí ar íospartaigh d’idirdhealú pá ar bhonn inscne a gceart chun pá chomhionainn a fhorfheidhmiú agus chun treoir a thabhairt d’fhostóirí maidir leis an gceart sin a áirithiú, ba cheart do na Ballstáit soiléiriú a dhéanamh ar choincheapa lárnacha a bhaineann le pá comhionann, amhail ‘pá’ agus ‘obair ar comhionann a luach’, sa dlí náisiúnta i gcomhréir le cásdlí na Cúirte. Ba cheart cur i bhfeidhm na gcoincheap sin a éascú agus ualach riaracháin nach gá a sheachaint leis sin, go háirithe do mhicrifhiontair agus d’fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna).

 

Leasú  20

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 13

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(13) Ba cheart prionsabal an phá chomhionainn as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach do mhná agus d'fhir a urramú maidir le pá nó tuarastal agus aon chomaoin eile, in airgead tirim nó i gcomhchineál, a fhaigheann na hoibrithe go díreach nó go hindíreach, i ndáil lena bhfostaíocht óna bhfostóir. I gcomhréir le cásdlí na Cúirte48, ba cheart go gcuimseodh an coincheap ‘pá’ ní hamháin tuarastal, ach sochair bhreise freisin amhail bónais, cúiteamh ragoibre, saoráidí taistil (lena n-áirítear carranna arna soláthar ag an bhfostóir agus cártaí taistil), liúntais tithíochta, cúiteamh as freastal ar oiliúint, íocaíochtaí i gcás dífhostaithe, pá breoiteachta reachtúil, cúiteamh a éilítear go reachtúil agus pinsin ghairme. Ba cheart gach gné den luach saothair atá dlite de réir an dlí nó de réir comhaontú comhchoiteann a chur san áireamh ann.

(13) Ba cheart prionsabal an phá chomhionainn a urramú maidir le pá nó tuarastal agus aon chomaoin eile, bíodh sé in airgead tirim nó i gcomhchineál, a fhaigheann na hoibrithe go díreach nó go hindíreach, i ndáil lena bhfostaíocht óna bhfostóir. I gcomhréir le cásdlí na Cúirte48, ba cheart go gcuimseodh an coincheap ‘pá’ ní hamháin tuarastal, ach sochair bhreise freisin amhail bónais, cúiteamh ragoibre, saoráidí taistil (lena n-áirítear carranna arna soláthar ag an bhfostóir agus cártaí taistil), liúntais tithíochta agus bhia, cúiteamh as freastal ar oiliúint, íocaíochtaí i gcás dífhostaithe, pá breoiteachta reachtúil, cúiteamh a éilítear go reachtúil agus pinsin ghairme. Ba cheart gach gné den phá atá dlite de réir an dlí nó de réir comhaontú cómhargála a chur san áireamh ann. Is é an toradh a bhíonn ar an mbearna phá idir na hinscní a laghdú ná comhionannas agus éifeachtúlacht an mhargaidh saothair.

__________________

__________________

48 Mar shampla, Cás C-58/81, Coimisiún na gComhphobal Eorpach v Ard-Diúcacht Lucsamburg, ECLI:EU:C:1982:215; Cás C-171/88 Rinner-Kulhn v FWW Spezial-Gebaudereinigung GmbH, ECLI:EU:C:1989:328; Cás C-147/02 Alabaster v Woolwhich plc agus Státrúnaí Slándála Sóisialta, ECLI:EU:C:2004:192; Cás C-342/93 – Gillespie agus Eile ECLI:EU:C:1996:46; Cás C-278/93 Freers agus Speckmann v Deutsche Bundepost, ECLI:EU:C:1996:83; Cás C-12/81, Eileen Garland v British Rail Engineering Limited, ECLI:EU:C:1982:44; Cás C-360/90, Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. v Monika Bötel, ECLI:EU:C:1992:246; Cás C-33/89, Maria Kowalska v Freie und Hansestadt Hamburg, ECLI: EU:C:1990:265.

48 Mar shampla, Cás C-58/81, Coimisiún na gComhphobal Eorpach v Ard-Diúcacht Lucsamburg, ECLI:EU:C:1982:215; Cás C-171/88 Rinner-Kulhn v FWW Spezial-Gebaudereinigung GmbH, ECLI:EU:C:1989:328; Cás C-147/02 Alabaster v Woolwhich plc agus Státrúnaí Slándála Sóisialta, ECLI:EU:C:2004:192; Cás C-342/93 – Gillespie agus Eile ECLI:EU:C:1996:46; Cás C-278/93 Freers agus Speckmann v Deutsche Bundepost, ECLI:EU:C:1996:83; Cás C-12/81, Eileen Garland v British Rail Engineering Limited, ECLI:EU:C:1982:44; Cás C-360/90, Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. v Monika Bötel, ECLI:EU:C:1992:246; Cás C-33/89, Maria Kowalska v Freie und Hansestadt Hamburg, ECLI: EU:C:1990:265.

Leasú  21

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 14

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14) Foráiltear le hAirteagal 10 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh gurb é is aidhm don Aontas, agus a bheartais agus a ghníomhaíochtaí á sainiú agus á gcur chun feidhme aige, idirdhealú ar bhonn inscne, ar thionscnamh ciníoch nó eitneach, ar reiligiún nó ar chreideamh, ar mhíchumas, ar aois nó ar threoshuíomh gnéasach a chomhrac. Foráiltear le hAirteagal 4 de Threoir 2006/54/CE nach mbeidh aon idirdhealú díreach nó indíreach ann ar bhonn inscne, go háirithe maidir le pá. Maidir le hidirdhealú pá ar bhonn inscne i gcás ina bhfuil ról ríthábhachtach ag inscne an íospartaigh, is féidir é a bheith i bhfoirmeacha éagsúla sa chleachtas. D'fhéadfadh trasnú d'aiseanna éagsúla idirdhealaithe nó neamhionannais a bheith i gceist i gcás inar ball é an t-oibrí de ghrúpa amháin nó níos mó atá cosanta ar idirdhealú ar bhonn inscne, ar thaobh amháin, agus ar thionscnamh ciníoch nó eitneach, ar reiligiún nó ar chreideamh, ar mhíchumas, ar aois nó ar threoshuíomh gnéasach (mar atá cosanta faoi Threoir 2000/43/CE nó Treoir 2000/78/CE) , ar an taobh eile. Tá mná imirceacha i measc grúpaí a mbíonn cineálacha éagsúla idirdhealaithe den sórt sin os a gcomhair. Ba cheart, dá bhrí sin, go soiléireofaí leis an treoir seo, i gcomhthéacs an idirdhealaithe pá ar bhonn inscne, gur cheart an meascán sin a chur san áireamh, agus, ar an gcaoi sin, aon amhras a d'fhéadfadh a bheith ann i ndáil leis sin faoin gcreat dlíthiúil atá ann cheana a bhaint. Ba cheart go n-áiritheofaí leis sin go dtugann na cúirteanna nó údaráis inniúla eile aird chuí ar aon mhíbhuntáiste a eascraíonn as idirdhealú trasnach, go háirithe chun críocha substainteacha agus nós imeachta, lena n-áirítear chun a aithint gurb ann d'idirdhealú, chun cinneadh a dhéanamh maidir leis an gcomparadóir iomchuí, chun measúnú a dhéanamh ar chomhréireacht, agus chun leibhéal an chúitimh arna dhámhachtain nó na smachtbhannaí a forchuireadh a chinneadh, i gcás inarb ábhartha.

(14) Foráiltear le hAirteagal 10 CFAE gurb é is aidhm don Aontas, agus a bheartais agus a ghníomhaíochtaí á sainiú agus á gcur chun feidhme aige, idirdhealú bunaithe ar inscne, ar thionscnamh ciníoch nó eitneach, ar reiligiún nó ar chreideamh, ar mhíchumas, ar aois nó ar ghnéaschlaonadh a chomhrac. Foráiltear le hAirteagal 4 de Threoir 2006/54/CE nach mbeidh aon idirdhealú díreach nó indíreach ann ar bhonn inscne, go háirithe maidir le pá. Maidir le hidirdhealú pá ar bhonn inscne i gcás ina bhfuil ról ríthábhachtach ag inscne an íospartaigh ann, is féidir é a bheith i bhfoirmeacha éagsúla sa chleachtas. D’fhéadfadh trasnú d’aiseanna éagsúla idirdhealaithe nó neamhionannais a bheith i gceist i gcás inar ball é an t-oibrí de ghrúpa amháin nó níos mó atá cosanta ar idirdhealú ar bhonn inscne, ar thaobh amháin, agus ar thionscnamh ciníoch nó eitneach, ar reiligiún nó ar chreideamh, ar mhíchumas, ar aois nó ar ghnéaschlaonadh (mar a chosnaítear faoi Airteagal 21(1) den Chairt, Treoir 2000/43/CE nó Treoir 2000/78/CE), ar an taobh eile. Tá mná imirceacha, mná faoi mhíchumas nó mná de thionscnamh éagsúil ciníoch, eitneach nó sóisialta i measc grúpaí a mbíonn cineálacha éagsúla idirdhealaithe den sórt sin os a gcomhair. Ba cheart, dá bhrí sin, go soiléireofaí leis an Treoir seo, i gcomhthéacs an idirdhealaithe pá ar bhonn inscne, gur cheart an meascán sin a chur san áireamh, agus, ar an gcaoi sin, aon amhras a d’fhéadfadh a bheith ann i ndáil leis sin faoin gcreat dlíthiúil atá ann cheana a bhaint. Ba cheart go n-áiritheofaí leis sin go dtugann na cúirteanna, na comhlachtaí comhionannais arna n-ainmniú de bhun Airteagal 20 de Threoir 2006/54/CE, agus na húdaráis inniúla eile aird chuí ar aon mhíbhuntáiste a eascraíonn as idirdhealú trasnach, go háirithe chun críocha substainteacha agus nós imeachta, lena n-áirítear chun a aithint gurb ann d’idirdhealú, chun cinneadh a dhéanamh maidir leis an gcomparadóir iomchuí, chun measúnú a dhéanamh ar chomhréireacht, agus chun leibhéal an chúitimh arna dhámhachtain nó na pionóis arna bhforchur a chinneadh, i gcás inarb ábhartha. Tá cur chuige trasnach ríthábhachtach chun tuiscint a bheith ar na cineálacha iomadúla idirdhealaithe a chuimsíonn an bhearna phá idir na hinscní, chun dul i ngleic leo agus chun iad a réiteach. Ba cheart a áirithiú leis an Treoir seo freisin go ndéanfar na constaicí sonracha a bhíonn ar oibrithe faoi mhíchumas agus riachtanais na n-oibrithe sin a chur san áireamh, lena n-áirítear maidir lena raon feidhme, inrochtaineacht ar fhaisnéis, an ceart chun cúitimh agus dí-chomhiomlánú sonraí, i gcomhréir le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas (CRPD) an 13 Nollaig 2006.

Leasú  22

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 15

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(15) D‘fhonn urraim a thabhairt don cheart chun pá comhionann idir fir agus mná, ní mór d’fhostóirí sásraí socraithe pá nó struchtúir phá a bheith i bhfeidhm acu lena n-áirithítear nach mbeidh aon difríocht pá ann idir oibrithe fireanna agus oibrithe baineanna a dhéanann an obair chéanna nó obair ar comhionann a luach, difríocht pá nach bhfuil bonn cirt léi de bharr fachtóirí oibiachtúla atá neodrach i dtaobh inscne. Ba cheart go bhfágfadh struchtúir phá den sórt sin gur féidir comparáid a dhéanamh idir luach na bpost éagsúil laistigh den struchtúr eagrúcháin céanna. I gcomhréir le cásdlí na Cúirte, ba cheart luach na hoibre a mheasúnú agus a chur i gcomparáid ar bhonn critéir oibiachtúla, amhail ceanglais oideachais, ghairmiúla agus oiliúna, scileanna, iarracht agus freagracht, an obair a dhéanfar agus cineál na gcúraimí atá i gceist.49

(15) D’fhonn urraim a thabhairt don cheart chun pá chomhionainn, ní mór d’fhostóirí sásraí socraithe pá nó struchtúir phá a bheith i bhfeidhm acu a d’fhéadfaí a fhorbairt trí idirphlé sóisialta, i gcomhar leis na comhpháirtithe sóisialta, lena n-áirítear ceardchumainn, lena n-áirithítear nach mbeidh aon difríochtaí pá ar bhonn inscne ann idir oibrithe a dhéanann an obair chéanna nó obair ar comhionann a luach, difríochtaí pá nach bhfuil bonn cirt leo de bharr tosca oibiachtúla agus atá neodrach i dtaobh inscne. Ba cheart go bhfágfadh struchtúir phá den sórt sin gur féidir comparáid a dhéanamh idir luach na bpost éagsúil laistigh den struchtúr eagrúcháin céanna. I gcomhréir le rún ó Pharlaimint na hEorpa an 21 Eanáir 2021 maidir le Straitéis AE um Chomhionannas Inscne, ba cheart a mheas go bhfuil luach comhionann le hobair más rud é, bunaithe ar chomparáid a dhéanamh idir dhá ghrúpa oibrithe nár cruthaíodh iad ar bhealach treallach, go bhfuil an obair a dhéantar inchomparáide, agus critéir oibiachtúla agus atá neodrach i dtaobh inscne á gcur san áireamh. I gcomhréir le cásdlí na Cúirte, ba cheart luach na hoibre a mheasúnú agus a chur i gcomparáid ar bhonn critéir oibiachtúla lena n-áiritear ceanglais oideachais, ghairmiúla agus oiliúna, scileanna, iarracht, freagracht agus dálaí oibre, gan uaireanta oibre a chur san áireamh ar mhaithe le soiléireacht.

__________________

 

49 Mar shampla, Cás C-400/93, Royal Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155; Cás C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse, ECLI:EU:C:1999:241; Cás C-381/99, Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358; Cás C-427/11 Margaret Kenny agus Eile v an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí agus Eile [2013] ECLI:EU:C:2013:122, mír 28.

 

Leasú  23

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 16

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(16) Is paraiméadar tábhachtach é comparadóir bailí a shainaithint agus cinneadh á dhéanamh an féidir obair ar comhionann a luach a mheas. Cuireann sé ar chumas an oibrí a thaispeáint gur caitheadh leo ar bhealach nach bhfuil chomh fabhrach céanna ná mar a caitheadh le comparadóir d'inscne eile a bhfuil obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach á déanamh aige. I gcásanna nuair nach ann do chomparadóir fíorshaoil, ba cheart úsáid comparadóir hipitéiseach a cheadú, lena gceadaítear d'oibrí a thaispeáint nár tugadh an chóir chéanna dóibh agus a thabharfaí do chomparadóir hipitéiseach d'inscne eile. Bhainfeadh sé sin bacainn thábhachtach de dhaoine a d'fhéadfadh a bheith ina n-íospartaigh idirdhealú pá ar bhonn inscne, go háirithe i margaí fostaíochta atá thar a bheith leithscartha de réir inscne, ina mbeadh sé beagnach dodhéanta éileamh pá comhionann a thionscnamh de bharr riachtanas comparadóir den inscne eile a aimsiú. Ina theannta sin, níor cheart cosc a chur ar oibrithe úsáid a bhaint as fíorais eile ar féidir a thoimhdiú ina leith go ndearnadh idirdhealú líomhnaithe uathu, amhail staidreamh nó faisnéis eile atá ar fáil. D'fhágfadh sé sin go bhféadfaí aghaidh a thabhairt ar neamhionannais phá ar bhonn inscne ar bhealach níos éifeachtaí in earnálacha agus i ngairmeacha atá leithscartha de réir inscne.

(16) Is paraiméadar tábhachtach é comparadóir bailí a shainaithint agus cinneadh á dhéanamh an féidir obair ar comhionann a luach a mheas. Cuireann sé ar chumas an oibrí a thaispeáint gur caitheadh leo ar bhealach nach raibh chomh fabhrach céanna ná mar a caitheadh le comparadóir d’inscne eile a bhfuil obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach á déanamh aige. Ba cheart go mbeadh an comparadóir ina fhear a bhfuil obair chomhionann nó obair ar luach comhionann á déanamh aige leis an leibhéal pá is airde. I gcásanna nuair nach ann do chomparadóir fíorshaoil, ba cheart úsáid comparadóir hipitéiseach a cheadú, lena gceadaítear d’oibrí a thaispeáint nár tugadh an chóir chéanna dóibh agus a thabharfaí do chomparadóir hipitéiseach d’inscne eile. Baineann sé sin bacainn thábhachtach de dhaoine a d’fhéadfadh a bheith ina n-íospartaigh d’idirdhealú pá ar bhonn inscne, go háirithe i margaí fostaíochta atá thar a bheith leithscartha de réir inscne, ina mbeadh sé beagnach dodhéanta éileamh ar phá comhionann a thionscnamh de bharr riachtanas a bheith ann comparadóir d’inscne eile a aimsiú. Is amhlaidh atá an cás, mar shampla, in earnáil an chúraim ina mbíonn na mná i bhfad níos líonmhaire, earnáil ina mbíonn sé an-deacair do mhná idirdhealú ar bhonn inscne a éileamh i gcás ina éilítear an chomparáid a dhéanamh ón earnáil chéanna. D’éascódh comparadóir hipitéiseach meastóireacht oibiachtúil atá neodrach i dtaobh inscne ar phoist áirithe agus spreagfadh sé fostóirí agus na comhpháirtithe sóisialta chun earnálacha agus poist a ndéantar tearcluacháil orthu a shainaithint. Ina theannta sin, níor cheart cosc a chur ar oibrithe úsáid a bhaint as fíorais eile ar féidir idirdhealú líomhnaithe a thoimhdiú uathu, amhail staidreamh nó faisnéis eile atá ar fáil, leibhéal pá agus na critéir socraithe pá, tagairt d’aicmiú atá ann cheana bunaithe ar chomhaontuithe cómhargála comhpháirtithe sóisialta. I gcás nach féidir comparáid a dhéanamh bunaithe ar fhíorchás, féadfaidh an t-oibrí córas aicmithe post atá ann cheana, ar córas é a bhféadfadh struchtúir phá a bheith ar áireamh ann agus a d’fhéadfadh a bheith mar chuid de chomhaontú cómhargála, a úsáid mar mhodh chun a léiriú go bhfuil idirdhealú pá i gceist. D’fhágfadh sé sin go bhféadfaí aghaidh a thabhairt ar neamhionannais phá ar bhonn inscne ar bhealach níos éifeachtaí in earnálacha agus i ngairmeacha atá leithscartha de réir inscne.

Leasú  24

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 17

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(17) Shoiléirigh an Chúirt50 nach gá go mbeadh an chomparáid teoranta do chásanna ina n-oibríonn fir agus mná don fhostóir céanna chun comparáid a dhéanamh an i gcás inchomparáide atá na hoibrithe. D'fhéadfadh sé go mbeadh oibrithe i gcás inchomparáide fiú mura n-oibríonn siad don fhostóir céanna i gcás inar féidir na coinníollacha pá a chur i leith foinse aonair lena mbunaítear na coinníollacha sin. D'fhéadfadh sé sin a bheith amhlaidh nuair a rialaítear coinníollacha pá le forálacha reachtúla nó comhaontuithe comhchoiteanna saothair a bhaineann le pá atá infheidhme maidir le roinnt cuideachtaí, nó nuair a leagtar síos na coinníollacha sin go lárnach do níos mó ná eagraíocht amháin nó gnólacht amháin laistigh de chuideachta sealbhaíochta nó d'ilchuideachta. Thairis sin, shoiléirigh an Chúirt nach bhfuil an chomparáid teoranta d'oibrithe atá fostaithe ag an am céanna leis an éilitheoir.51

(17) Shoiléirigh an Chúirt50 nach gá go mbeadh an chomparáid teoranta do chásanna ina n-oibríonn beirt oibrí don fhostóir céanna chun comparáid a dhéanamh an bhfuil na hoibrithe i gcás inchomparáide, ós rud é go bhféadfadh sé go mbeadh oibrithe i gcás inchomparáide fiú mura n-oibríonn siad don fhostóir céanna i gcás inar féidir na coinníollacha pá a chur i leith foinse aonair lena mbunaítear na coinníollacha sin. D’fhéadfadh sé sin a bheith amhlaidh nuair a rialaítear coinníollacha pá le forálacha reachtúla nó comhaontuithe cómhargála saothair a bhaineann le pá atá infheidhme maidir le roinnt fostóirí, nó nuair a leagtar síos na coinníollacha sin go lárnach do níos mó ná eagraíocht amháin nó gnólacht amháin laistigh de chuideachta sealbhaíochta nó d’ilchuideachta. Thairis sin, shoiléirigh an Chúirt nach bhfuil an chomparáid teoranta d’oibrithe atá fostaithe ag an am céanna leis an éilitheoir51 ná d’oibrithe a dhéanann a gcuid cúraimí sa bhunaíocht chéanna.

__________________

__________________

50 Cás C-320/00 Lawrence, ECLI:EU:C:2002:498.

50 Cás C-320/00 Lawrence, ECLI:EU:C:2002:498.

51 Cás 129/79 Macarthys, ECLI:EU:C:1980:103.

51 Cás 129/79 Macarthys, ECLI:EU:C:1980:103.

Leasú  25

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 18

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(18) Ba cheart do Bhallstáit uirlisí sonracha agus modheolaíochtaí sonracha a fhorbairt chun tacú leis an measúnú ar a bhfuil i gceist le hobair ar comhionann a luach agus chun treoir a thabhairt ina leith. Ba cheart go n-éascódh sé sin cur i bhfeidhm an choincheapa sin, go háirithe i gcás fiontair bheaga agus mheánmhéide.

(18) Ba cheart do Bhallstáit uirlisí sonracha agus modheolaíochtaí sonracha, lena n-áirítear córais meastóireachta nó aicmithe post atá neodrach i dtaobh inscne, a fhorbairt chun tacú leis an measúnú ar a bhfuil i gceist le hobair ar comhionann a luach agus chun treoir a thabhairt ina leith agus chun a áirithiú, i gcás inar féidir, comparáidí trasearnála. Ba cheart go n-éascófaí leis sin cur i bhfeidhm an choincheapa sin, go háirithe i gcás micrifhiontar agus FBManna. Ba cheart do na Ballstáit na huirlisí agus na modheolaíochtaí sin a fhorbairt i gcomhar leis na comhpháirtithe sóisialta.

Leasú  26

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 19

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(19) Mura n-úsáidtear córais rangaithe agus meastóireachta poist ar bhealach atá neodrach i dtaobh inscne, go háirithe nuair a ghlacann siad steiréitíopaí traidisiúnta inscne, d'fhéadfadh sé go mbeadh idirdhealú pá ar bhonn inscne mar thoradh orthu. I gcás den sórt sin, rannchuidíonn siad leis an mbearna phá agus buanaíonn siad í trí mheastóireacht a dhéanamh ar bhealach éagsúil ar phoist ina mbíonn na fir i bhfad níos líonmhaire agus ar phoist ina mbíonn na mná i bhfad níos líonmhaire i gcásanna ina bhfuil luach comhionann leis an obair a dhéantar. I gcás ina n-úsáidtear córais mheastóireachta atá neodrach i dtaobh inscne ar phoist agus córais rangaithe, áfach, tá siad éifeachtach ó thaobh córas trédhearcach pá a bhunú agus tá siad ríthábhachtach chun a áirithiú go n-eisiatar idirdhealú díreach nó indíreach ar bhonn inscne. Braitheann siad idirdhealú pá indíreach a bhaineann le tearcluacháil na bpost a dhéanann mná de ghnáth. Déanann siad amhlaidh trí phoist a bhfuil ábhar difriúil iontu ach a bhfuil luach comhionann acu a thomhas agus comparáid a dhéanamh eatarthu agus mar sin tacaíonn siad le prionsabal na hoibre ar comhionann a luach.

(19) Faoi láthair, is minic a dhéantar córais meastóireachta agus aicmithe post a dhearadh ar bhonn riachtanais na bpost ina mbíonn na fir i bhfad níos líonmhaire. Déanann sé sin luach na scileanna a bhaineann le poist ina mbíonn mná i bhfad níos líonmhaire a thearcluacháil, laofacht inscne, idirdhealú ar bhonn inscne agus steiréitíopaí inscne a athchruthú agus an bhearna phá idir na hinscní a neartú thar earnálacha. Mura n-úsáidtear córais meastóireachta agus aicmithe post ar bhealach atá neodrach i dtaobh inscne, go háirithe nuair a ghlacann siad steiréitíopaí traidisiúnta inscne, d’fhéadfadh sé go mbeadh idirdhealú pá ar bhonn inscne mar thoradh orthu. I gcás den sórt sin, rannchuidíonn siad leis an mbearna phá, lena n-áirítear an bhearna phá idir na hinscní thar earnálacha, agus bunaíonn siad í trí mheastóireacht a dhéanamh ar phoist ina mbíonn na fir i bhfad níos líonmhaire agus ar phoist ina mbíonn na mná i bhfad níos líonmhaire ar bhealach éagsúil i gcásanna ina mbíonn luach comhionann leis an obair a dhéantar. I gcás ina n-úsáidtear córais meastóireachta agus aicmithe post atá neodrach i dtaobh inscne, bíonn siad éifeachtach ó thaobh córas trédhearcach pá a bhunú agus bíonn siad ríthábhachtach chun a áirithiú go n-eisiatar idirdhealú díreach nó indíreach agus go mbaintear amach cothromaíocht ó thaobh pá de, áfach. Déanann siad idirdhealú pá indíreach a bhaineann le tearcluacháil na bpost a dhéanann mná de ghnáth a bhrath agus d’fhéadfaí toimhdí idirdhealaitheacha agus steiréitíopaí idirdhealaitheacha a nochtadh leo. Déanann siad amhlaidh trí phoist, lena n-áirítear in earnálacha éagsúla, a bhfuil ábhar difriúil iontu ach a bhfuil luach comhionann orthu a thomhas agus comparáid a dhéanamh eatarthu agus, mar sin, tacaíonn siad le prionsabal na hoibre ar comhionann a luach. Sa chás nach bhfuil luach comhionann ar an obair, léiríonn difríocht sa phá atá díréireach leis an difríocht i luach na hoibre nach bhfuil an córas meastóireachta nó aicmithe post saor ó laofacht inscne.

Leasú  27

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 19 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(19a) Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go ndéanfar gníomhaíochtaí a fhorbairt chun cúnamh teicniúil a thabhairt d’fhostóirí i bhfoirm treoirlínte, uirlisí praiticiúla, oiliúna agus tacaíochta airgeadais chun na bearta dá bhforáiltear sa Treoir seo a chur chun feidhme, lena n-áirítear maidir le cur chun feidhme córas meastóireachta agus aicmithe post oibiachtúil atá neodrach i dtaobh inscne. Ba cheart do na Ballstáit rannpháirtíocht na gcomhpháirtithe sóisialta i ngníomhaíochtaí den sórt sin a áirithiú.

Leasú  28

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 20

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(20) Le heaspa faisnéise maidir le réimse pá an phoist atá beartaithe, cruthaítear neamhshiméadracht faisnéise a chuireann srian ar chumhacht mhargála iarratasóirí. Trí thrédhearcacht a áirithiú, ba cheart go mbeadh oibrithe ionchasacha in ann cinneadh eolasach a dhéanamh maidir leis an tuarastal a bhfuiltear ag súil leis gan teorainn a chur ar bhealach ar bith le cumhacht mhargála an fhostóra nó an oibrí tuarastal a chaibidliú fiú amháin lasmuigh den raon a léirítear. D'áiritheofaí leis freisin bonn sainráite nach bhfuil laofacht inscne ann do shocrú pá agus chuirfeadh sé isteach ar thearcluacháil an phá i gcomparáid le scileanna agus taithí. Thabharfadh an beart trédhearcachta seo aghaidh freisin ar idirdhealú trasnach i gcás ina gceadaíonn socruithe pá neamhthrédhearcacha cleachtais idirdhealaitheacha ar roinnt foras idirdhealaithe. An fhaisnéis a bheidh le cur ar fáil d’iarratasóirí roimh an bhfostaíocht, mura bhfoilseofar i bhfógra folúntais poist í, d’fhéadfadh an fostóir an fhaisnéis sin a chur ar fáil don iarratasóir roimh an agallamh poist nó ar bhealach eile, mar shampla tríd na comhpháirtithe sóisialta.

(20) Le heaspa faisnéise maidir le réimse pá an phoist atá beartaithe, cruthaítear neamhshiméadracht faisnéise a chuireann teorainn le cumhacht mhargála iarratasóirí. Trí thrédhearcacht a áirithiú, cuirtear ar chumas oibrithe ionchasacha cinneadh eolasach a dhéanamh maidir leis an tuarastal a bhfuiltear ag súil leis gan teorainn a chur ar bhealach ar bith le cumhacht mhargála an fhostóra nó an oibrí tuarastal a chaibidliú fiú amháin lasmuigh den raon a léirítear. Áirithítear leis, freisin, bonn sainráite nach bhfuil laofacht inscne ag baint leis do shocrú pá agus cuireann sé isteach ar thearcluacháil an phá i gcomparáid le scileanna agus taithí. Ba cheart go dtabharfaí aghaidh leis an mbeart trédhearcachta sin freisin ar idirdhealú trasnach i gcás ina gceadaíonn socruithe pá neamhthrédhearcacha cleachtais idirdhealaitheacha ar roinnt foras idirdhealaithe. An fhaisnéis a bheidh le soláthar d’iarratasóirí roimh an bhfostaíocht, mura bhfoilseofar i bhfógra folúntais poist í, ba cheart don fhostóir an fhaisnéis sin a sholáthar don iarratasóir roimh an agallamh poist nó ar bhealach eile, mar shampla tríd na comhpháirtithe sóisialta. Ba cheart an fhaisnéis a sholáthar ar bhealach inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas i gcomhréir le dlí an Aontais, go háirithe Treoir (AE) 2016/2102 agus Treoir (AE) 2019/882.

Leasú  29

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 21

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(21) Chun cur isteach ar bhuanú na bearna pá idir oibrithe baineanna agus oibrithe fireanna a dhéanann difear d'oibrithe aonair le himeacht ama, níor cheart cead a bheith ag fostóirí fiosrú a dhéanamh faoi stair phá an iarratasóra ar phost roimhe sin.

(21) Chun cur isteach ar bhuanú na bearna pá idir na hinscní a dhéanann difear d’oibrithe aonair le himeacht ama, ba cheart d’fhostóirí a áirithiú go bhfuil fógraí folúntais agus próisis earcaíochta poist neodrach i dtaobh inscne, agus níor cheart cead a bheith ag fostóirí fiosrú a dhéanamh faoi stair phá an iarratasóra ar phost roimhe sin. Ba cheart an fhaisnéis faoi fhógraí folúntais agus faoi phróisis earcaíochta poist a sholáthar ar bhealach inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas arna iarraidh sin dóibh, i gcomhréir le dlí an Aontais, go háirithe le Treoir (AE) 2016/2102 agus Treoir (AE) 2019/882.

Leasú  30

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 22

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(22) Maidir le bearta trédhearcachta pá, ba cheart go gcosnódh siad an ceart atá ag oibrithe chun pá comhionann agus, san am céanna, na costais agus an t-ualach a theorannú a oiread is féidir d'fhostóirí, agus aird ar leith á tabhairt ar mhicrifhiontair agus ar fhiontair bheaga. I gcás inarb iomchuí, ba cheart bearta a chur in oiriúint do mhéid na bhfostóirí agus líon na bhfostaithe á gcur san áireamh.

(22) Maidir le bearta trédhearcachta pá, ba cheart go gcosnófaí leo an ceart atá ag oibrithe chun pá chomhionann agus, san am céanna, na costais agus an t-ualach riaracháin a theorannú a oiread is féidir d’fhostóirí, agus aird ar leith á tabhairt ar mhicrifhiontair agus ar FBManna. Ós rud é go bhfuil mná faoi ró-ionadaíocht sna fiontair sin, tá cur chun feidhme na Treorach seo riachtanach chun dul i ngleic leis an mbearna phá idir na hinscní. Dá bhrí sin, bhainfeadh na fiontair sin tairbhe as pá comhionann a áirithiú as obair chomhionann nó as obair ar comhionann a luach idir oibrithe. I gcás inarb iomchuí, ba cheart bearta a chur in oiriúint do mhéid na bhfostóirí agus líon na bhfostaithe á gcur san áireamh. Ba cheart do na Ballstáit uirlisí agus treoirlínte a tharraingt suas do mhicrifhiontair agus do FBManna, chun comhlíonadh na n-oibleagáidí a leagtar amach sa Treoir seo a éascú.

Leasú  31

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 23

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(23) Ba cheart go dtabharfadh fostóirí rochtain d’oibrithe ar thuairisc ar na critéir a úsáidtear chun leibhéil phá agus dul chun cinn gairme a chinneadh. Ba cheart solúbthacht a bheith ag an bhfostóir maidir leis an gcaoi a gcomhlíonann sé an oibleagáid sin agus méid na heagraíochta á cur san áireamh.

(23) Ba cheart go dtabharfadh fostóirí rochtain d’oibrithe agus d’ionadaithe oibrithe ar thuairisc ar na critéir a úsáidtear chun leibhéil phá agus dul chun cinn gairme a chinneadh, lena n-áirítear gach gné de phá, lena gcuimsítear pá nó tuarastal agus na sochair eile go léir a íocann an fostóir go díreach nó go hindíreach in airgead tirim nó i gcomhchineál leis an oibrí. Ba cheart an fhaisnéis a sholáthar ar bhealach inrochtana d’oibrithe faoi mhíchumas, arna iarraidh sin dóibh, i gcomhréir le dlí an Aontais, go háirithe le Treoir (AE) 2016/2102 agus Treoir (AE) 2019/882.

Leasú  32

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 24

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(24) Ba cheart go mbeadh an ceart ag oibrithe uile faisnéis a fháil, arna iarraidh sin dóibh, maidir lena bpá agus maidir leis an leibhéal pá, arna miondealú de réir inscne, do chatagóirí oibrithe a dhéanann an obair chéanna nó obair ar comhionann a luach. Ní mór d'fhostóirí oibrithe a chur ar an eolas faoin gceart sin ar bhonn bliantúil. Féadfaidh fostóirí freisin, ar a dtionscnamh féin, roghnú go gcuirfear faisnéis den sórt sin ar fáil gan gá d'oibrithe é a iarraidh.

(24) Ba cheart go mbeadh an ceart ag oibrithe uile, agus ag a n-ionadaithe, faisnéis shoiléir agus iomlán a fháil, arna iarraidh sin dóibh nó trína n-ionadaithe, maidir lena bpá agus maidir leis an leibhéal pá aonair, agus meánleibhéil phá, arna miondealú de réir inscne, do chatagóirí oibrithe a dhéanann an obair chéanna nó obair ar comhionann a luach, chomh maith leis an mbearna phá idir na hinscní agus an bhearna airmheánach pá idir na hinscní idir oibrithe atá fostaithe ag an bhfostóir céanna ar choinníoll nár cuireadh an fhaisnéis sin in iúl d’ionadaithe na n-oibrithe cheana féin. Arna iarraidh sin d’oibrí, ba cheart d’fhostóirí faisnéis a sholáthar maidir leis an gcaoi a gcinntear leibhéil phá. Ba cheart an fhaisnéis a sholáthar ar bhealach inrochtana d’oibrithe faoi mhíchumas, arna iarraidh sin dóibh, i gcomhréir le dlí an Aontais, go háirithe le Treoir (AE) 2016/2102 agus Treoir (AE) 2019/882. Ní mór d’fhostóirí oibrithe agus a n-ionadaithe a chur ar an eolas faoin gceart sin ar bhonn bliantúil. Féadfaidh fostóirí freisin, ar a dtionscnamh féin, roghnú faisnéis den sórt sin a sholáthar gan gá d’oibrithe é a iarraidh. Ba cheart do na Ballstáit bearta a chur i bhfeidhm chun toirmeasc a chur ar théarmaí conarthacha a bhfuil sé mar aidhm leo srian a chur ar oibrithe faisnéis faoina bpá a nochtadh nó faisnéis a lorg faoi phá catagóirí céanna oibrithe nó catagóirí eile oibrithe.

Leasú  33

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 25

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(25) Ba cheart d'fhostóirí ag a bhfuil 250 oibrí ar a laghad tuairisc a thabhairt go rialta ar phá, ar bhealach oiriúnach agus trédhearcach, amhail an fhaisnéis a chur san áireamh ina dtuarascáil bhainistíochta. Féadfaidh cuideachtaí atá faoi réir cheanglais Threoir 2013/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle52 a roghnú freisin tuairisciú ar phá i dteannta ábhair eile a bhaineann le hoibrithe ina dtuarascáil bhainistíochta.

(25) Ba cheart d’fhostóirí ag a bhfuil 50 oibrí ar a laghad tuairisc a thabhairt go rialta ar phá, ar bhealach oiriúnach agus trédhearcach, amhail an fhaisnéis a áireamh ina dtuarascáil bhainistíochta, i gcás ina gceanglaítear ar fhostóir tuarascáil den sórt sin a tharraingt suas de bhun Threoir 2013/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle52. Ba cheart an fhaisnéis a chur ar fáil ar bhealach inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas, arna iarraidh sin dóibh, i gcomhréir le dlí an Aontais, go háirithe Treoir (AE) 2016/2102 agus Treoir (AE) 2019/882.

__________________

__________________

52 Treoir 2013/34/AE, arna leasú le Treoir 2014/95/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le nochtadh faisnéise neamhairgeadais agus éagsúlachta le gnóthais agus grúpaí móra áirithe (IO L 330, 15.11.2014, lch. 1).

52 Treoir 2013/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir leis na ráitis airgeadais bhliantúla, na ráitis airgeadais chomhdhlúite agus tuarascálacha gaolmhara maidir le cineálacha áirithe gnóthas, lena leasaítear Treoir 2006/43/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 78/660/CEE agus Treoir 83/349/CEE ón gComhairle (IO L 182, 29.6.2013, lch. 19).

Leasú  34

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 26

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(26) Le tuairisciú ar phá, ba cheart go mbeadh fostóirí in ann meastóireacht agus faireachán a dhéanamh ar a struchtúir phá agus ar a mbeartais phá, rud a chuireann ar a gcumas cloí go réamhghníomhach le prionsabal an phá chomhionainn. Ag an am céanna, ba cheart go gcabhródh na sonraí imdhealaithe de réir inscne le húdaráis phoiblí inniúla, ionadaithe oibrithe agus geallsealbhóirí eile chun faireachán a dhéanamh ar an mbearna phá idir na hinscní thar earnálacha (leithscaradh cothrománach) agus feidhmeanna (leithscaradh ingearach). D'fhéadfadh sé gur mhian le fostóirí go mbeadh míniú ar aon difríocht pá nó bearna phá idir na hinscní ag gabháil leis na sonraí foilsithe. I gcásanna nach féidir, ar bhonn fachtóirí oibiachtúla agus fachtóirí neodrach i dtaobh inscne, údar a thabhairt do dhifríochtaí sa mheánphá as an obair chéanna nó obair ar comhionann a luach idir oibrithe baineanna agus oibrithe fireanna, ba cheart don fhostóir bearta a dhéanamh chun deireadh a chur leis na neamhionannais.

(26) Le tuairisciú ar phá, ba cheart go mbeadh fostóirí in ann meastóireacht agus faireachán a dhéanamh ar a struchtúir phá agus ar a mbeartais phá, rud a chuireann ar a gcumas cloí go réamhghníomhach le prionsabal an phá chomhionainn. Rannchuidíonn tuairisciú agus measúnuithe comhpháirteach ar phá le feasacht mhéadaithe ar laofacht inscne i struchtúir phá agus idirdhealú pá agus tugtar aghaidh orthu ar bhealach éifeachtach agus sistéamach agus, ar an gcaoi sin, téann siad chun tairbhe d’oibrithe go léir atá fostaithe ag an bhfostóir céanna. Ag an am céanna, ba cheart go gcabhródh na sonraí imdhealaithe de réir inscne le húdaráis phoiblí inniúla, ionadaithe oibrithe agus geallsealbhóirí eile chun faireachán a dhéanamh ar an mbearna phá idir na hinscní thar earnálacha (leithscaradh cothrománach) agus feidhmeanna (leithscaradh ingearach) agus chun aghaidh a thabhairt uirthi. D’fhéadfadh sé gur mhian le fostóirí go mbeadh míniú ar aon difríochtaí pá nó bearnaí pá idir na hinscní ag gabháil leis na sonraí foilsithe. I gcásanna nach féidir, ar bhonn tosca oibiachtúla agus tosca neodracha i dtaobh inscne, údar a thabhairt do dhifríochtaí sa mheánphá as an obair chéanna nó obair ar comhionann a luach idir oibrithe d’inscní éagsúla, ba cheart don fhostóir bearta a dhéanamh chun deireadh a chur leis na neamhionannais.

Leasú  35

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 27

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(27) Chun an t-ualach ar fhostóirí a laghdú, d'fhéadfadh na Ballstáit cinneadh a dhéanamh na sonraí is gá a bhailiú agus a idirnascadh trína riaracháin náisiúnta lena mbeifear in ann an bhearna phá idir oibrithe baineanna agus oibrithe fireanna in aghaidh an fhostóra a ríomh. Chun sonraí den sórt sin a bhailiú, féadfaidh gá a bheith ann le sonraí ó roinnt riarachán poiblí (amhail cigireachtaí cánach agus oifigí slándála sóisialta) a idirnascadh agus bheadh sé indéanta má tá sonraí riaracháin ar fáil a dhéanann sonraí fostóirí (leibhéal na gcuideachtaí/na heagraíochta) a mheaitseáil le sonraí na n-oibrithe (leibhéal aonair), lena n-áirítear sochair in airgead tirim agus i gcomhchineál. D'fhéadfadh na Ballstáit cinneadh a dhéanamh an fhaisnéis sin a bhailiú ní hamháin do na fostóirí sin atá cumhdaithe ag an oibleagáid tuairiscithe pá faoin Treoir seo, ach d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide freisin. Ba cheart foilsiú na faisnéise is gá ag na Ballstáit a chur in ionad na hoibleagáide maidir le tuairisciú pá atá ar na fostóirí sin atá cumhdaithe ag na sonraí riaracháin, ar choinníoll go mbaintear amach an toradh atá beartaithe leis an oibleagáid tuairiscithe.

(27) Chun an t-ualach ar fhostóirí a laghdú, d’fhéadfadh na Ballstáit na sonraí is gá a bhailiú agus a idirnascadh trína riaracháin náisiúnta lena mbeifear in ann an bhearna phá idir na hinscní in aghaidh an fhostóra a ríomh. Chun sonraí den sórt sin a bhailiú, féadfaidh gá a bheith ann le sonraí ó roinnt riarachán poiblí (amhail cigireachtaí cánach agus oifigí slándála sóisialta) a idirnascadh agus bheadh sé indéanta dá mbeadh sonraí riaracháin ar fáil a dhéanann sonraí fostóirí (leibhéal na gcuideachtaí/na heagraíochta) a mheaitseáil le sonraí na n-oibrithe (leibhéal aonair), lena n-áirítear sochair in airgead tirim agus i gcomhchineál. D’fhéadfadh na Ballstáit an fhaisnéis sin a bhailiú ní hamháin do na fostóirí sin atá cumhdaithe ag an oibleagáid tuairiscithe pá faoin Treoir seo, ach dóibh siúd atá ag tuairisciú go deonach freisin. Ba cheart foilsiú na faisnéise is gá ag na Ballstáit a chur in ionad na hoibleagáide maidir le tuairisciú pá atá ar na fostóirí sin atá cumhdaithe ag na sonraí riaracháin, ar choinníoll go mbaintear amach an toradh atá beartaithe leis an oibleagáid tuairiscithe. Ba cheart do na Ballstáit tacaíocht a sholáthar d’fhostóirí agus do na comhpháirtithe sóisialta, lena n-áirítear trí threoirlínte, teimpléid agus oiliúint a sholáthar agus é mar aidhm acu comhlíonadh na n-oibleagáidí tuairiscithe a éascú agus an t-ualach ar fhostóirí, go háirithe FBManna, a laghdú. I gcás micrifhiontar, ba cheart an tacaíocht sin a sholáthar arna iarraidh sin.

Leasú  36

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 28

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(28) Chun an fhaisnéis maidir leis an mbearna phá idir oibrithe baineanna agus fireanna a chur ar fáil go forleathan ar leibhéal eagraíochtúil, ba cheart do na Ballstáit a chur de chúram ar an gcomhlacht faireacháin arna ainmniú de bhun na Treorach seo na sonraí ar an mbearna phá a fhaightear ó fhostóirí a chomhiomlánú gan ualach breise a chur ar fhostóirí. Ba cheart don chomhlacht faireacháin na sonraí sin a chur ar fáil don phobal, ionas gur féidir sonraí na bhfostóirí aonair, na n-earnálacha agus na réigiún sa Bhallstát lena mbaineann a chur i gcomparáid le chéile.

(28) Chun an fhaisnéis maidir leis an mbearna phá idir na hinscní a chur ar fáil go forleathan ar leibhéal eagraíochtúil, ba cheart do na Ballstáit a chur de chúram ar an gcomhlacht faireacháin arna ainmniú de bhun na Treorach seo na sonraí ar an mbearna phá a fhaightear ó fhostóirí a chomhiomlánú i gcomhar leis na comhpháirtithe sóisialta agus na húdaráis inniúla náisiúnta gan ualach breise a chur ar fhostóirí. Ba cheart don chomhlacht faireacháin sonraí áirithe a chur ar fáil don phobal, mar a shonraítear sa Treoir seo, lena n-áirítear trína bhfoilsiú ar shuíomh gréasáin a bhfuil rochtain éasca air, ionas gur féidir sonraí na bhfostóirí aonair, na n-earnálacha agus na réigiún sa Bhallstát lena mbaineann a chur i gcomparáid le chéile.

Leasú  37

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 29

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(29) Ba cheart go gcuirfeadh measúnuithe comhpháirteacha ar phá tús le hathbhreithniú a dhéanamh ar struchtúir phá in eagraíochtaí ina bhfuil ar a laghad 250 oibrí a léiríonn neamhionannais phá. Ba cheart d'fhostóirí an measúnú comhpháirteach ar phá a dhéanamh i gcomhar le hionadaithe na n-oibrithe; má bhíonn ionadaithe oibrithe as láthair, ba cheart iad a ainmniú chun na críche sin. Ba cheart go gcuirfí deireadh le hidirdhealú inscne ó thaobh pá de mar thoradh ar mheasúnuithe comhpháirteacha ar phá.

(29) Ba cheart go spreagfadh measúnuithe comhpháirteacha ar phá athbhreithniú a dhéanamh ar struchtúir phá in eagraíochtaí ina bhfuil ar a laghad 50 oibrí a léiríonn neamhionannais phá. Ba cheart d’fhostóirí an measúnú comhpháirteach ar phá a dhéanamh i gcomhar le hionadaithe oibrithe; má bhíonn ionadaithe oibrithe as láthair, ba cheart go ndéanfadh oibrithe an ghnóthais nó na heagraíochta, na ceardchumainn nó a gcomhaltaí iad a ainmniú nó iad a thoghadh go daonlathach i gcomhréir le forálacha an dlí nó na rialachán náisiúnta nó forálacha comhaontuithe cómhargála arna n-ainmniú chun na críche sin. Ba cheart go gcuirfí, laistigh de thréimhse ama réasúnta, deireadh le hidirdhealú ar bhonn inscne i bpá mar thoradh ar mheasúnuithe comhpháirteacha ar phá, go háirithe trí bhearta feabhais a ghlacadh i gcás inarb ábhartha.

Leasú  38

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 29 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(29a) Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go n-ullmhaíonn fostóirí agus ionadaithe oibrithe a bplean gníomhaíochta inscne, lena ndéantar foráil maidir le bearta nithiúla agus lena ndírítear ar an mbearna phá idir na hinscní a dhúnadh i measc fostóirí chun comhionannas inscne a bhaint amach i dtéarmaí pá, neamh-idirdhealaithe agus coinníollacha eile fostaíochta. Ba cheart uirlisí faireacháin a ionchorprú sa phlean gníomhaíochta inscne chun measúnú a dhéanamh ar dhul chun cinn an phlean agus athbhreithniú a dhéanamh air go rialta. Ní féidir bearna pá idir na hinscní atá níos lú ná 2.5 % agus nach féidir a mhíniú le tosca oibiachtúla a úsáid mar chruthúnas go gcomhlíonann na fostóirí an oibleagáid maidir le pá comhionann.

Leasú  39

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 30

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(30) Ba cheart aon phróiseáil nó foilsiú faisnéise faoin Treoir seo a bheith i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle53. Ba cheart coimircí sonracha a chur isteach chun nochtadh faisnéise díreach nó indíreach comhoibrí inaitheanta a chosc. Ar an taobh eile, níor cheart cosc a chur ar oibrithe a bpá a nochtadh dá ndeoin féin chun prionsabal an phá chomhionainn idir fir agus mná as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach a fhorfheidhmiú.

(30) Ba cheart aon phróiseáil nó foilsiú faisnéise faoin Treoir seo a bheith i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle53. Ba cheart coimircí sonracha a chur isteach chun nochtadh faisnéise díreach nó indíreach comhoibrí inaitheanta a chosc. Ar an taobh eile, níor cheart cosc a chur ar oibrithe a bpá a nochtadh dá ndeoin féin, go háirithe maidir lena nochtadh dá gceardchumainn nó le hionadaithe oibrithe.

__________________

__________________

53 Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n‐aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) IO L 119, 4.5.2016, lch. 1.

53 Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n‐aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) IO L 119, 4.5.2016, lch. 1.

Leasú  40

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 31

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(31) Tá sé tábhachtach go ndéanfadh na comhpháirtithe sóisialta plé agus aird ar leith a thabhairt ar chúrsaí a bhaineann le pá comhionann sa chómhargáil. Ba cheart gnéithe éagsúla den idirphlé sóisialta náisiúnta agus na gcóras cómhargála ar fud an Aontais agus neamhspleáchas agus saoirse chonarthach na gcomhpháirtithe sóisialta mar aon lena gcumas mar ionadaithe ar oibrithe agus ar fhostóirí a urramú. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit, i gcomhréir lena gcóras agus lena gcleachtais náisiúnta, bearta iomchuí a ghlacadh, amhail cláir a thacaíonn leis na comhpháirtithe sóisialta, treoir phraiticiúil chomh maith le rannpháirtíocht ghníomhach an rialtais in idirphlé sóisialta ar an leibhéal náisiúnta. Ba cheart go dtabharfaí spreagadh le bearta den sórt sin go dtabharfadh comhpháirtithe sóisialta aird chuí ar chúrsaí a bhaineann le pá comhionann, lena n-áirítear plé ar an leibhéal iomchuí cómhargála agus forbairt a dhéanamh ar mheastóireacht atá neodrach i dtaobh inscne ar phoist agus ar chórais rangaithe.

(31) Tá sé tábhachtach go ndéanfadh na comhpháirtithe sóisialta plé ar chúrsaí a bhaineann le pá comhionann sa chómhargáil agus go dtabharfadh siad aird ar leith orthu. Ba cheart gnéithe éagsúla den idirphlé sóisialta náisiúnta agus de na córais chómhargála ar fud an Aontais agus neamhspleáchas agus saoirse chonarthach na gcomhpháirtithe sóisialta mar aon lena gcumas mar ionadaithe oibrithe agus ar fhostóirí a urramú. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit, i gcomhréir lena gcóras agus lena gcleachtais náisiúnta, bearta iomchuí a ghlacadh, amhail cláir a thacaíonn leis na comhpháirtithe sóisialta, treoir phraiticiúil chomh maith le rannpháirtíocht ghníomhach an rialtais in idirphlé sóisialta ar an leibhéal náisiúnta agus srianta uile maidir le húsáid chomhchaibidlíochtaí a bhaint. Le bearta den sórt sin, ba cheart go spreagfaí comhpháirtithe sóisialta aird chuí a thabhairt ar chúrsaí a bhaineann le pá comhionann, lena n-áirítear plé ar an leibhéal iomchuí cómhargála agus forbairt a dhéanamh ar chórais meastóireachta agus aicmithe post atá neodrach i dtaobh inscne.

Leasú  41

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 32

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(32) Ba cheart go mbeadh na nósanna imeachta is gá ar fáil d'oibrithe chun forfheidhmiú a gceart chun rochtain a fháil ar an gceartas a éascú. Níor cheart, leis an reachtaíocht náisiúnta lena mbeadh sé éigeantach leas a bhaint as idir-réiteach nó as idirghabháil comhlachta chomhionannais nó faoi réir dreasachtaí nó pionóis, cosc a chur ar pháirtithe a gceart rochtana ar chúirt a fheidhmiú.

(32) Ba cheart go mbeadh na nósanna imeachta is gá ar fáil d’oibrithe uile chun forfheidhmiú a gcirt chun rochtain a fháil ar an gceartas a éascú. Níor cheart, le reachtaíocht náisiúnta a fhágann go bhfuil sé éigeantach leas a bhaint as idir-réiteach nó as idirghabháil comhlachta comhionannais nó idir-réiteach nó idir-ghabháil a chur faoi réir dreasachtaí nó pionós, cosc a chur ar pháirtithe a gceart chun rochtana ar chúirt a fheidhmiú. Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go mbeidh rochtain ag mná faoi mhíchumas, lena n-áirítear iad siúd atá faoi shásraí um chinnteoireacht fhorghafa, ar an gceartas agus ar leigheasanna dlíthiúla ar bhonn comhionann le daoine eile.

Leasú  42

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 33

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(33) Tá ról lárnach ag comhlachtaí comhionannais, seachas páirtithe leasmhara eile, chun prionsabal an phá chomhionainn a chur i bhfeidhm go héifeachtach. Dá bhrí sin, ba cheart cumhachtaí agus sainorduithe na gcomhlachtaí comhionannais náisiúnta a bheith leordhóthanach chun idirdhealú pá ar bhonn inscne a chumhdach go hiomlán, lena n-áirítear aon trédhearcacht pá nó aon chearta agus oibleagáidí eile a leagtar síos sa Treoir seo. Chun na bacainní nós imeachta agus na bacainní a bhaineann le costas a bhíonn os comhair oibrithe a chreideann go ndearnadh idirdhealú ina n-aghaidh nuair a fhéachann siad lena gceart chun pá comhionann a fhorfheidhmiú a shárú, ba cheart go mbeadh comhlachtaí comhionannais, chomh maith le cumainn, eagraíochtaí, comhlachtaí agus ionadaithe oibrithe nó eintitis dhlíthiúla eile a bhfuil suim acu comhionannas idir fir agus mná a áirithiú, in ann ionadaíocht a dhéanamh thar ceann daoine aonair. Ba cheart dóibh a bheith in ann cinneadh a dhéanamh cúnamh a thabhairt d’oibrithe thar a gceann nó chun tacú leo, rud a cheadófaí d’oibrithe a bhfuil idirdhealú déanta ina leith a gcearta agus prionsabal an phá chomhionainn a éileamh go héifeachtach.

(33) Tá gá le rannpháirtíocht dhíreach na gcomhpháirtithe sóisialta i mbeartais chomhionannais náisiúnta chun rannpháirtíocht leanúnach agus chomhordaithe na gcomhpháirtithe sóisialta a áirithiú. Is ríthábhachtach é ról a thabhairt do chomhlachtaí comhionannais, seachas páirtithe leasmhara eile, chun prionsabal an phá chomhionainn a chur i bhfeidhm go héifeachtach. Dá bhrí sin, ba cheart cumhachtaí agus sainorduithe na gcomhlachtaí comhionannais náisiúnta, gan dochar do ról na gcomhpháirtithe sóisialta agus na gcigireachtaí saothair nó comhlachtaí eile atá freagrach as comhlíonadh chearta na n-oibrithe a fhorfheidhmiú, a bheith leormhaith chun idirdhealú pá ar bhonn inscne a chumhdach go hiomlán, lena n-áirítear aon trédhearcacht pá nó aon chearta agus oibleagáidí eile a leagtar síos sa Treoir seo. Chun na constaicí nós imeachta agus na constaicí a bhaineann le costas a bhíonn os comhair oibrithe a chreideann go ndearnadh idirdhealú ina n-aghaidh nuair a fhéachann siad lena gceart chun pá chomhionainn a fhorfheidhmiú a shárú, ba cheart go mbeadh comhlachtaí comhionannais, chomh maith le comhlachais, eagraíochtaí, comhlachtaí agus ionadaithe oibrithe nó eintitis dhlíthiúla eile a bhfuil leas acu comhionannas a áirithiú, in ann ionadaíocht a dhéanamh ar dhaoine aonair. Ba cheart dóibh a bheith in ann cinneadh a dhéanamh cúnamh a thabhairt d’oibrithe thar a gceann nó chun tacú leo, rud a cheadófaí d’oibrithe a bhfuil idirdhealú déanta ina leith a gcearta a éileamh go héifeachtach agus prionsabal an phá chomhionainn a fhorfheidhmiú.

Leasú  43

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 34

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(34) Ba cheart go mbeadh comhlachtaí comhionannais agus ionadaithe na n-oibrithe in ann ionadaíocht a dhéanamh freisin ar son oibrí amháin nó níos mó a chreideann go ndearnadh idirdhealú i gcoinne oibrithe ar bhonn inscne de shárú ar phrionsabal an phá chomhionainn as an obair chéanna nó obair ar comhionann a luach. Is bealach é éilimh a thionscnamh thar ceann roinnt oibrithe nó tacaíocht a thabhairt dóibh chun imeachtaí a éascú nach dtabharfaí a mhalairt de bharr bacainní nós imeachta agus airgeadais nó mar gheall ar eagla go ndéanfaí íospairt agus freisin nuair a dhéantar idirdhealú ar oibrithe ar níos mó ná foras amháin, rud is féidir a bheith deacair é a dhínascadh. D'fhéadfadh comhéilimh idirdhealú sistéamach a nochtadh agus infheictheacht an phá chomhionainn agus an chomhionannais inscne a chruthú sa tsochaí ina hiomláine. Spreagfadh an fhéidearthacht comhshásaimh a bheith ann comhlíonadh réamhghníomhach na mbeart trédhearcachta pá, lena gcruthófaí piarbhrú agus lena méadófaí feasacht agus toilteanas na bhfostóirí gníomhú ar bhealach coisctheach.

(34) Ba cheart go mbeadh comhlachtaí comhionannais agus ionadaithe oibrithe in ann ionadaíocht a dhéanamh freisin ar oibrí amháin nó roinnt oibrithe a cheaptar go ndearnadh idirdhealú ina choinne nó ina gcoinne de shárú ar phrionsabal an phá chomhionainn. Is bealach é éilimh a thionscnamh thar ceann roinnt oibrithe nó tacaíocht a thabhairt dóibh chun imeachtaí a éascú nach dtabharfaí seachas sin de bharr bacainní nós imeachta agus airgeadais nó ar eagla go ndéanfaí íospairt orthu agus freisin nuair a bhíonn oibrithe ag tabhairt aghaidh ar idirdhealú ar fhorais iomadúla, rud is féidir a bheith deacair a dhínascadh. D’fhéadfadh comhéilimh idirdhealú sistéamach a nochtadh agus infheictheacht an phá chomhionainn agus an chomhionannais inscne a chruthú sa tsochaí ina hiomláine. Spreagfadh an fhéidearthacht comhshásaimh a bheith ann comhlíonadh réamhghníomhach na mbeart trédhearcachta pá, lena gcruthófaí piarbhrú agus lena méadófaí feasacht agus toilteanas na bhfostóirí gníomhú ar bhealach coisctheach agus lena dtabharfaí aghaidh ar chineál sistéamach an idirdhealaithe pá.

Leasú  44

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 35

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(35) Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go ndéanfar acmhainní leordhóthanacha a leithdháileadh ar chomhlachtaí comhionannais chun go bhféadfaidh siad a gcúraimí a bhaineann le hidirdhealú pá ar bhonn inscne a chomhlíonadh go héifeachtach agus go leordhóthanach. I gcás ina leithdháiltear na cúraimí ar níos mó ná comhlacht amháin, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go ndéantar iad a chomhordú go leordhóthanach.

(35) Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go n-úsáidtear acmhainní daonna, teicniúla agus airgeadais na gcomhlachtaí comhionannais, agus na gcomhlachtaí agus na n-údarás náisiúnta atá freagrach as cigireacht agus maoirseacht, amhail cigireachtaí saothair, chun a gcúraimí agus a bhfreagrachtaí faoi seach a fheidhmiú go héifeachtach agus go leormhaith, go háirithe iad siúd a bhaineann le hidirdhealú pá ar bhonn inscne. I gcás ina leithdháiltear na cúraimí ar níos mó ná comhlacht amháin, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go ndéantar iad a chomhordú go leormhaith.

Leasú  45

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 36

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(36) Ba cheart go gcumhdódh an cúiteamh go hiomlán an caillteanas agus an damáiste a tharlaíonn mar thoradh ar idirdhealú pá ar bhonn inscne54. Ba cheart go n-áireofaí leis aisghabháil iomlán an chúlphá agus na bónais ghaolmhara nó na n-íocaíochtaí comhchineáil, cúiteamh as deiseanna caillte agus dochar morálta. Níor cheart aon uasteorainn sheasta roimh ré maidir leis an gcúiteamh sin a cheadú.

(36) Ba cheart go gcumhdódh an cúiteamh go hiomlán an caillteanas agus an damáiste arna tharlú mar thoradh ar idirdhealú pá ar bhonn inscne54. Ba cheart go n-áireofaí leis aisghabháil iomlán pá aisghníomhaigh agus bónas gaolmhar nó íocaíochtaí comhchineáil, chomh maith le cúiteamh as deiseanna caillte agus as dochar morálta. Ba cheart go gcuirfí idirdhealú pá ar bhonn inscne a thrasnaíonn forais bhreise idirdhealaithe san áireamh sa chúiteamh. Níor cheart aon uasteorainn sheasta roimh ré maidir leis an gcúiteamh sin a cheadú.

__________________

__________________

54 Cás C-407/14, María Auxiliadora Arjona Camacho v Securitas Seguridad España SA, ECLI:EU:C:2015:831, mír 45.

54 Cás C-407/14, María Auxiliadora Arjona Camacho v Securitas Seguridad España SA, ECLI:EU:C:2015:831, mír 45.

Leasú  46

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 37

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(37) Chomh maith le cúiteamh, ba cheart leigheasanna eile a chur ar fáil. Ba cheart do na cúirteanna, mar shampla, a bheith in ann a cheangal ar fhostóir bearta struchtúracha nó eagraíochtúla a dhéanamh chun a oibleagáidí maidir le pá comhionann a chomhlíonadh. D'fhéadfaí a áireamh ar na bearta sin, mar shampla, oibleagáid chun athbhreithniú a dhéanamh ar an sásra socraithe pá bunaithe ar mheastóireacht agus rangú atá neodrach i dtaobh inscne; plean gníomhaíochta a bhunú chun deireadh a chur leis na neamhréireachtaí a aimsíodh agus chun aon bhearna phá nach bhfuil údar maith léi a laghdú; faisnéis a chur ar fáil agus feasacht na n-oibrithe a ardú maidir lena gceart chun pá chomhionainn; oiliúint éigeantach a bhunú d'fhoireann acmhainní daonna maidir le pá comhionann agus meastóireacht agus rangú atá neodrach i dtaobh inscne ar phost.

(37) Chomh maith le cúiteamh, ba cheart leigheasanna eile a chur ar fáil. Ba cheart do na cúirteanna, mar shampla, a bheith in ann a cheangal ar fhostóir bearta struchtúracha nó eagraíochtúla a dhéanamh chun a oibleagáidí maidir le pá comhionann a chomhlíonadh. D’fhéadfaí a áireamh ar na bearta sin, mar shampla, oibleagáid chun athbhreithniú a dhéanamh ar an sásra socraithe pá bunaithe ar mheastóireacht agus rangú atá neodrach i dtaobh inscne; plean gníomhaíochta inscne a bhunú nó athbhreithniú a dhéanamh ar a bplean gníomhaíochta inscne chun deireadh a chur leis na neamhréireachtaí a aimsíodh agus chun aon bhearna phá nach bhfuil údar maith léi a laghdú; faisnéis a chur ar fáil agus feasacht na n-oibrithe a ardú maidir lena gceart chun pá chomhionainn; oiliúint éigeantach a bhunú d’fhoireann acmhainní daonna maidir le pá comhionann agus meastóireacht agus aicmiú post atá neodrach i dtaobh inscne.

 

Leasú  47

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 39

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(39) Cé nach gá ach toimhde idirdhealaithe a bhunú sula n-aistrítear an dualgas cruthúnais chuig an bhfostóir, ní bhíonn sé éasca i gcónaí d'íospartaigh agus do na cúirteanna a fháil amach conas an toimhde sin a bhunú fiú. D'fhéadfadh bearta trédhearcachta pá tacú leis an úsáid a bhaintear as aisiompú an dualgais chruthúnais, trí chabhrú le hoibrithe na meánleibhéil phá do mhná agus d'fhir a dhéanann an obair chéanna nó obair ar comhionann a luach a chinneadh. Dá gcuirfí ar chumas oibrithe fianaise prima facie a chur ar fáil lena bhféadfaí a thoimhdiú go ndéanfaí idirdhealú, d'aisiompófaí dualgas cruthúnais chun tairbhe an oibrí go tapa.

(39) Cé nach gá ach toimhde idirdhealaithe a bhunú sula n-aistrítear an dualgas cruthúnais chuig an bhfostóir, ní bhíonn sé éasca i gcónaí d’íospartaigh agus do na cúirteanna a fháil amach conas an toimhde sin a chruthú fiú. D’fhéadfadh bearta trédhearcachta pá tacú leis an úsáid a bhaintear as aisiompú an dualgais cruthúnais, trí chabhrú le hoibrithe na meánleibhéil phá d’oibrithe a dhéanann an obair chéanna nó obair ar comhionann a luach a chinneadh. Dá gcuirfí ar chumas oibrithe fianaise prima facie a sholáthar lena bhféadfaí idirdhealú a thoimhdiú, spreagfaí go tapa aisiompú an dualgais cruthúnais chun tairbhe an oibrí.

Leasú  48

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 40

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(40) I gcomhréir le cásdlí na Cúirte, ba cheart rialacha náisiúnta maidir le teorainneacha ama chun cearta a fhorfheidhmiú faoin Treoir seo a bheith de chineál nach féidir a mheas go bhfuil siad in ann forfheidhmiú na gceart sin a dhéanamh dodhéanta nó thar a bheith deacair. Cruthaíonn tréimhsí teorann bacainní sonracha d'íospartaigh an idirdhealaithe pá ar bhonn inscne. Chun na críche sin, ba cheart íoschaighdeáin choiteanna a bhunú. Ba cheart go gcinnfí leis na caighdeáin sin cathain a thosóidh an tréimhse teorann, fad na tréimhse sin agus na himthosca ina mbrisfear í nó ina gcuirfear ar fionraí í agus ba cheart go bhforálfaí leo gur trí bliana ar a laghad atá sa tréimhse teorann chun éilimh a thionscnamh.

(40) I gcomhréir le cásdlí na Cúirte, ba cheart rialacha náisiúnta maidir le teorainneacha ama chun cearta a fhorfheidhmiú faoin Treoir seo a bheith de chineál nach féidir a mheas go bhfuil siad in ann forfheidhmiú na gceart sin a dhéanamh dodhéanta nó thar a bheith deacair. Cruthaíonn tréimhsí teorann constaicí sonracha d’íospartaigh an idirdhealaithe pá ar bhonn inscne. Chun na críche sin, níor cheart go dtosódh an tréimhse theorann sula mbeidh deireadh leis an idirdhealú, agus ba cheart íoschaighdeáin choiteanna a bhunú. Ba cheart go gcinnfí leis na caighdeáin sin cathain a thosóidh an tréimhse theorann, fad na tréimhse sin agus na himthosca ina mbrisfear í nó ina gcuirfear ar fionraí í agus ba cheart go bhforálfaí leo gur cúig bliana ar a laghad atá sa tréimhse theorann chun éilimh a thionscnamh.

Leasú  49

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 41

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(41) Cruthaíonn costais dlíthíochta dídhreasú tromchúiseach d'íospartaigh idirdhealú pá ar bhonn inscne a gceart chun pá chomhionainn a éileamh, rud a fhágann nach leor an chosaint agus an forfheidhmiú a dhéantar ar an gceart chun pá chomhionainn. Chun deireadh a chur leis an mbacainn láidir nós imeachta seo ar an gceartas, ba cheart go gceadófaí d'éilitheoirí a n-éiríonn leo a gcostais nós imeachta a aisghabháil ón gcosantóir. Ar an taobh eile, níor cheart éilitheoirí a bheith faoi dhliteanas i leith costais imeachtaí an chosantóra a n-éireoidh leo murar rud é gur de mheon mímhacánta a tionscnaíodh an t-éileamh, gur léir go raibh sé suaibhreosach nó go measfaidh na cúirteanna nó údaráis inniúla eile go mbeadh neamh-aisghabháil ón gcosantóir míréasúnta faoi chúinsí sonracha an cháis, mar shampla ag féachaint do staid airgeadais na micrifhiontar.

(41) Cruthaíonn costais dlíthíochta dídhreasú tromchúiseach d’íospartaigh idirdhealú pá ar bhonn inscne a gceart chun pá chomhionainn a éileamh, rud a fhágann nach leor an chosaint agus an forfheidhmiú a dhéantar ar an gceart chun pá chomhionainn. Chun deireadh a chur leis an gconstaic láidir nós imeachta sin ar an gceartas, ba cheart go gceadófaí d’éilitheoirí a n-éiríonn leo a gcostais nós imeachta, go háirithe costais dlí, a aisghabháil ón gcosantóir. Ba cheart do na Ballstáit an fhéidearthacht a thabhairt do na cúirteanna a mheas an raibh forais réasúnacha ag éilitheoirí nár éirigh leo an t-éileamh a thabhairt chun na cúirte agus a ordú nach gá dóibh a gcostais uile nó cuid díobh a sheasamh. Ba cheart go mbeadh feidhm ag an méid sin go háirithe i gcás nár chomhlíon cosantóir na hoibleagáidí maidir le trédhearcacht pá a leagtar amach sa Treoir seo.

Leasú  50

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 42

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(42) Ba cheart do na Ballstáit foráil a dhéanamh maidir le pionóis éifeachtacha, chomhréireacha agus athchomhairleacha i gcás sáruithe ar fhorálacha náisiúnta arna nglacadh de bhun na Treorach seo nó forálacha náisiúnta atá i bhfeidhm cheana féin ar dháta theacht i bhfeidhm na Treorach seo agus a bhaineann leis an gceart chun pá comhionann idir fir agus mná as an obair chéanna nó obair ar comhionann a luach. Ba cheart go n-áireofaí le pionóis den sórt sin fíneálacha, ar cheart iad a shocrú ar leibhéal íosta agus aird chuí á tabhairt ar thromchúis agus ar fhad an tsáraithe, ar aon intinn a d'fhéadfadh a bheith ann idirdhealú a dhéanamh nó ar fhaillí thromchúiseach, agus ar aon fhachtóirí géaraitheacha nó maolaitheacha eile a bhféadfadh feidhm a bheith acu in imthosca an cháis, mar shampla i gcás ina dtrasnaíonn idirdhealú ar bhonn inscne agus forais eile idirdhealaithe. Ba cheart do na Ballstáit breithniú a dhéanamh ar mhéideanna arna n-aisghabháil mar fhíneálacha a leithdháileadh ar na comhlachtaí comhionannais chun críche a bhfeidhmeanna a chur i gcrích go héifeachtach i ndáil le forfheidhmiú an chirt chun pá comhionann a fháil, lena n-áirítear chun éilimh ar idirdhealú pá nó chun cúnamh agus tacaíocht a thabhairt d'íospartaigh éilimh den sórt sin a thionscnamh.

(42) Ba cheart do na Ballstáit foráil a dhéanamh maidir le pionóis éifeachtacha, chomhréireacha agus athchomhairleacha i gcás sáruithe ar fhorálacha náisiúnta arna nglacadh de bhun na Treorach seo nó forálacha náisiúnta atá i bhfeidhm cheana féin ar dháta theacht i bhfeidhm na Treorach seo agus a bhaineann leis an gceart chun pá chomhionainn as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach. Ba cheart go n-áireofaí le pionóis den sórt sin fíneálacha atá bunaithe, mar shampla, ar oll-láimhdeachas bliantúil an fhostóra nó párolla iomlán an fhostóra agus ba cheart iad a shocrú ar leibhéal íosta agus aird chuí á tabhairt ar thromchúis agus ar fhad an tsáraithe, ar aon intinn a d’fhéadfadh a bheith ann idirdhealú a dhéanamh nó ar fhaillí thromchúiseach, agus ar aon tosca géaraitheacha nó maolaitheacha eile a bhféadfadh feidhm a bheith acu in imthosca an cháis, mar shampla i gcás ina dtrasnaíonn idirdhealú ar bhonn inscne agus forais eile idirdhealaithe. Ba cheart do na Ballstáit breithniú a dhéanamh ar mhéideanna arna n-aisghabháil mar fhíneálacha a leithdháileadh ar na comhlachtaí comhionannais chun críche a bhfeidhmeanna a chur i gcrích go héifeachtach i ndáil le forfheidhmiú an chirt chun pá comhionann a fháil as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach, lena n-áirítear chun éilimh ar idirdhealú pá nó chun cúnamh agus tacaíocht a thabhairt d’íospartaigh éilimh den sórt sin a thionscnamh.

Leasú  51

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 44

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(44) Oibleagáidí ar fhostóirí a eascraíonn as an Treoir seo, is cuid iad de na hoibleagáidí is infheidhme i réimsí dhlí an chomhshaoil, an dlí sóisialta agus dlí an tsaothair nach mór do na Ballstáit a áirithiú go bhfuil siad á gcomhlíonadh faoi Threoir 2014/23/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle56, Treoir 2014/24/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle57, Treoir 2014/25/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle58 maidir le rannpháirtíocht i nósanna imeachta um sholáthar poiblí. Chun na hoibleagáidí sin a chomhlíonadh a mhéid a bhaineann leis an gceart chun pá chomhionainn, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go háirithe go bhfuil sásraí maidir le socrú pá ag oibreoirí eacnamaíocha, i gcomhlíonadh conartha phoiblí nó lamháltais, nach n-eascraíonn bearna phá astu idir oibrithe baineanna agus oibrithe fireanna nach féidir údar a thabhairt dóibh de bharr tosca atá neodrach i dtaobh inscne in aon chatagóir oibrithe a dhéanann obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach. Ina theannta sin, ba cheart do na Ballstáit breithniú a dhéanamh ar údaráis chonarthacha, de réir mar is iomchuí, pionóis agus coinníollacha foirceanta a thabhairt isteach lena n-áirithítear comhlíonadh phrionsabal an phá chomhionainn i bhfeidhmiú conarthaí poiblí agus lamháltas. Féadfaidh siad a chur san áireamh freisin neamhchomhlíonadh phrionsabal an phá chomhionainn ag an tairgeoir nó ag ceann dá fhochonraitheoirí nuair a bhíonn cur i bhfeidhm na bhforas eisiaimh nó cinneadh gan conradh a dhámhachtain don tairgeoir ar chuir sé isteach an tairiscint is buntáistí go heacnamaíoch á meas.

(44) Oibleagáidí ar fhostóirí a eascraíonn as an Treoir seo, is cuid iad de na hoibleagáidí is infheidhme i réimsí dhlí an chomhshaoil, an dlí sóisialta agus dlí an tsaothair nach mór do na Ballstáit a áirithiú go bhfuil siad á gcomhlíonadh faoi Threoir 2014/23/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle56, Treoir 2014/24/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle57, Treoir 2014/25/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle58 maidir le rannpháirtíocht i nósanna imeachta um sholáthar poiblí. Chun na hoibleagáidí sin a chomhlíonadh a mhéid a bhaineann leis an gceart chun pá chomhionainn, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go háirithe go bhfuil sásraí maidir le socrú pá ag oibreoirí eacnamaíocha, i gcomhlíonadh conartha phoiblí nó lamháltais, nach n-eascraíonn bearna phá idir na hinscní astu idir oibrithe nach féidir údar a thabhairt léi de bharr tosca atá neodrach i dtaobh inscne in aon chatagóir oibrithe a dhéanann obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach. Ina theannta sin, ba cheart do na Ballstáit breithniú a dhéanamh ar údaráis chonarthacha, de réir mar is iomchuí, pionóis agus coinníollacha foirceanta a thabhairt isteach lena n-áiritheofar comhlíonadh phrionsabal an phá chomhionainn i bhfeidhmiú conarthaí poiblí agus lamháltas. Féadfaidh siad neamhchomhlíonadh phrionsabal an phá chomhionainn ag an tairgeoir nó ag ceann amháin dá fhochonraitheoirí a chur san áireamh freisin, agus cur i bhfeidhm na bhforas eisiaimh nó cinneadh gan conradh a dhámhachtain don fhorthairgeoir ar chuir sé isteach an tairiscint is buntáistí go heacnamaíoch á meas.

__________________

__________________

56 Treoir 2014/23/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le conarthaí lamháltais a dhámhachtain, IO L 94, 28.3.2014, lch. 1.

56 Treoir 2014/23/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le conarthaí lamháltais a dhámhachtain, IO L 94, 28.3.2014, lch. 1.

57 Treoir 2014/24/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le soláthar poiblí agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/18/CE, IO L 94, 28.3.2014, lch. 65.

57 Treoir 2014/24/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le soláthar poiblí agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/18/CE, IO L 94, 28.3.2014, lch. 65.

58 Treoir 2014/25/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 ar sholáthar trí aonáin a oibríonn sna hearnálacha uisce, fuinnimh, iompair agus poist agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/17/CE, IO L 94, 28.3.2014, lch. 243.

58 Treoir 2014/25/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le soláthar arna dhéanamh ag eintitis a fheidhmíonn in earnáil an uisce, an fhuinnimh, an iompair agus na seirbhísí poist agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/17/CE, IO L 94, 28.3.2014, lch. 243.

 

Leasú  52

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 47

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(47) Leis an Treoir seo, leagtar síos ceanglais íosta, agus, ar an gcaoi sin tugtar urraim do shaincheart na mBallstát forálacha níos fabhraí a thabhairt isteach agus a choinneáil. Ba cheart go mbeadh feidhm fós ag cearta a fuarthas faoin gcreat reachtúil atá ann cheana, mura dtugtar forálacha níos fabhraí isteach leis an Treoir seo. Ní féidir cur chun feidhme na Treorach seo a úsáid chun maolú ar na cearta atá ann cheana féin agus a leagtar amach i ndlí an Aontais nó sa dlí náisiúnta atá ann cheana sa réimse seo, ná ní fhéadfaidh sé a bheith mar fhorais bhailí chun cearta oibrithe a mhaolú maidir le pá comhionann idir fir agus mná le haghaidh na hoibre céanna nó oibre ar comhionann a luach.

(47) Leis an Treoir seo, leagtar síos ceanglais íosta, agus, ar an gcaoi sin tugtar urraim do shaincheart na mBallstát forálacha níos fabhraí a thabhairt isteach agus a choinneáil. Ba cheart go mbeadh feidhm fós ag cearta a fuarthas faoin gcreat reachtúil atá ann cheana, mura dtugtar forálacha níos fabhraí isteach leis an Treoir seo. Ní féidir cur chun feidhme na Treorach seo a úsáid chun maolú ar na cearta atá ann cheana féin agus a leagtar amach i ndlí an Aontais nó sa dlí náisiúnta sa réimse seo, ná ní fhéadfaidh sé a bheith mar fhorais bhailí chun cearta oibrithe a mhaolú maidir le pá comhionann as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach.

Leasú  53

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 48

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(48) Chun a áirithiú go ndéanfar faireachán cuí ar chur chun feidhme an chirt chun pá comhionann idir fir agus mná as an obair chéanna nó obair ar comhionann a luach, ba cheart do na Ballstáit comhlacht faireacháin tiomnaithe a bhunú nó a ainmniú. Maidir leis an gcomhlacht sin, a d'fhéadfadh a bheith mar chuid de chomhlacht atá ann cheana agus a bhfuil cuspóirí comhchosúla á saothrú aige, ba cheart cúraimí sonracha a bheith aige i ndáil le cur chun feidhme na mbeart trédhearcachta pá dá bhforáiltear sa Treoir seo agus ba cheart dó sonraí áirithe a bhailiú chun faireachán a dhéanamh ar neamhionannais phá agus ar thionchar na mbeart trédhearcachta pá.

(48) Chun a áirithiú go ndéanfar faireachán cuí ar chur chun feidhme an chirt chun pá chomhionainn as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach, ba cheart do na Ballstáit comhlacht faireacháin tiomnaithe a bhunú nó a ainmniú. Maidir leis an gcomhlacht sin, a d’fhéadfadh a bheith mar chuid de chomhlacht atá ann cheana agus a bhfuil cuspóirí comhchosúla á saothrú aige, agus a oibríonn i gcomhar go háirithe leis na comhpháirtithe sóisialta, le cigireachtaí saothair agus le comhlachtaí eile atá freagrach as cearta oibrithe a fhorfheidhmiú, ba cheart cúraimí sonracha a bheith aige i ndáil le cur chun feidhme agus forfheidhmiú na mbeart trédhearcachta pá dá bhforáiltear sa Treoir seo agus ba cheart dó sonraí áirithe a bhailiú chun faireachán a dhéanamh ar neamhionannais phá agus ar thionchar na mbeart trédhearcachta pá. Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go mbeidh acmhainní leormhaithe ag a gcomhlacht faireacháin chun a chúraimí a chur i gcrích.

Leasú  54

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 49

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(49) Chun anailís a dhéanamh ar athruithe ar an mbearna phá ar leibhéal an Aontais agus chun faireachán a dhéanamh ar athruithe ar an mbearna phá idir na hinscní ar leibhéal an Aontais, tá sé fíor-riachtanach staidreamh pá atá miondealaithe de réir inscne a thiomsú agus staidreamh cruinn iomlán a sholáthar don Choimisiún (Eurostat). Le Rialachán (CE) Uimh. 530/199959 ón gComhairle, ceanglaítear ar na Ballstáit staidreamh ar thuilleamh struchtúrach ceithre bliana a thiomsú ar mhicrealeibhéal a sholáthraíonn sonraí comhchuibhithe chun an bhearna phá idir na hinscní a ríomh. Le staidreamh bliantúil ar ardcháilíocht, d'fhéadfaí trédhearcacht a mhéadú agus faireachán agus feasacht a fheabhsú maidir le neamhionannas pá idir na hinscní. Tá infhaighteacht agus inchomparáideacht na sonraí sin ríthábhachtach chun measúnú a dhéanamh ar fhorbairtí ar an leibhéal náisiúnta agus ar fud an Aontais araon.

(49) Chun anailís agus faireachán a dhéanamh ar athruithe ar an mbearna phá idir na hinscní ar leibhéal an Aontais, tá sé fíor-riachtanach staidreamh pá atá miondealaithe de réir inscne, míchumais agus aoise a thiomsú agus staidreamh cruinn iomlán a sholáthar don Choimisiún (Eurostat). Le Rialachán (CE) Uimh. 530/199959 ón gComhairle, ceanglaítear ar na Ballstáit staidreamh ar thuilleamh struchtúrach ceithre bliana a thiomsú ar mhicrileibhéal lena soláthraítear sonraí comhchuibhithe chun an bhearna phá idir na hinscní a ríomh. Le staidreamh bliantúil ar ardcháilíocht, d’fhéadfaí trédhearcacht a mhéadú agus faireachán agus feasacht a fheabhsú maidir le neamhionannas pá idir na hinscní. Tá infhaighteacht agus inchomparáideacht na sonraí sin ríthábhachtach chun measúnú a dhéanamh ar fhorbairtí ar an leibhéal náisiúnta agus ar fud an Aontais araon.

__________________

__________________

59 Rialachán (CE) Uimh. 530/1999 ón gComhairle an 9 Márta 1999 maidir le staidreamh struchtúrach ar thuilleamh agus ar chostais saothair (IO L 63, 12.3.1999. lch. 6).

59 Rialachán (CE) Uimh. 530/1999 ón gComhairle an 9 Márta 1999 maidir le staidreamh struchtúrach ar thuilleamh agus ar chostais saothair (IO L 63, 12.3.1999. lch. 6).

Leasú  55

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 50

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(50) Is é is aidhm don Treoir seo prionsabal an phá chomhionainn as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach a leithdháiltear idir fir agus mná a chur chun feidhme ar bhealach níos fearr agus níos éifeachtaí trí íoscheanglais choiteanna a bhunú ar cheart feidhm a bheith aige maidir le gach gnóthas agus gach eagraíocht ar fud an Aontais Eorpaigh. Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit an cuspóir sin a ghnóthú go leordhóthanach agus ba cheart, dá bhrí sin, é a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Treoir seo, treoir nach socraítear leis ach caighdeáin íosta, thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a ghnóthú.

(50) Is é is aidhm don Treoir seo prionsabal an phá chomhionainn a chur chun feidhme ar bhealach níos fearr agus níos éifeachtaí trí íoscheanglais choiteanna a bhunú ar cheart feidhm a bheith acu maidir le gach gnóthas agus gach eagraíocht ar fud an Aontais Eorpaigh. Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit an cuspóir sin a ghnóthú go leordhóthanach agus gur cheart, dá bhrí sin, é a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Treoir seo, ar treoir í nach socraítear léi ach caighdeáin íosta, thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a ghnóthú.

Leasú  56

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 51

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(51) Tá ról lárnach ag na comhpháirtithe sóisialta maidir le ceapadh an chaoi a gcuirtear bearta trédhearcachta pá i bhfeidhm sna Ballstáit, go háirithe sna Ballstáit a bhfuil cumhdach ard cómhargála acu. Ba cheart an deis a bheith ag na Ballstáit, dá bhrí sin, cur chun feidhme na Treorach seo ina hiomláine nó cuid di a chur ar chúram na gcomhpháirtithe sóisialta, ar choinníoll go ndéanfaidh siad gach beart is gá chun a áirithiú go ndéanfar na torthaí a lorgaítear leis an Treoir seo a ráthú i gcónaí.

(51) Tá ról lárnach ag na comhpháirtithe sóisialta maidir le ceapadh na caoi a gcuirtear bearta trédhearcachta pá i bhfeidhm sna Ballstáit, go háirithe sna Ballstáit a bhfuil cumhdach ard cómhargála acu. Dá brí sin, ba cheart an deis a bheith ag na Ballstáit cur chun feidhme na Treorach seo ina hiomláine nó cuid di a chur de chúram ar na comhpháirtithe sóisialta, ar choinníoll go ndéanfaidh siad gach beart is gá chun a áirithiú go ndéanfar na torthaí a lorgaítear leis an Treoir seo a ráthú i gcónaí. Ba cheart an Treoir seo a léirmhíniú ar chaoi ina neartófar ról na gcomhpháirtithe sóisialta sna Ballstáit.

 

Leasú  57

 

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 52

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(52) I gcur chun feidhme na Treorach seo, ba cheart do na Ballstáit staonadh ó shrianta riaracháin, airgeadais agus dlíthiúla a fhorchur ar bhealach lena gcuirfí bac ar bhunú agus ar fhorbairt micrifhiontar, fiontar beaga agus meánmhéide. Dá bhrí sin, iarrtar ar na Ballstáit measúnú a dhéanamh ar an tionchar atá ag a ngníomh trasuite, ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide chun a áirithiú nach ndéanfar difear díréireach dóibh, agus aird faoi leith a thabhairt ar mhicrifhiontair, chun an t-ualach riaracháin a laghdú, agus torthaí na measúnuithe sin a fhoilsiú.

(52) Agus an Treoir seo á cur chun feidhme acu, ba cheart do na Ballstáit staonadh ó shrianta riaracháin, airgeadais agus dlíthiúla a fhorchur ar bhealach lena gcuirfí bac ar bhunú agus ar fhorbairt micrifhiontar agus FBManna. Dá bhrí sin, iarrtar ar na Ballstáit measúnú a dhéanamh ar an tionchar atá ag a ngníomh trasuite ar mhicrifhiontair agus FBManna chun a áirithiú go gcuirfear chun feidhme go cuí é, agus an tacaíocht is gá á soláthar ag an am céanna chun an t-ualach riaracháin a laghdú, agus torthaí na measúnuithe sin a fhoilsiú. Ba cheart do na Ballstáit measúnú a chur san áireamh ar thionchar na Treorach seo ar earnálacha ina mbíonn mná i bhfad níos líonmhaire. Déanfaidh na Ballstáit tacaíocht, cúnamh teicniúil agus oiliúint a chur ar fáil, go háirithe do mhicrifhiontair agus do FBManna, chun na hoibleagáidí sin a chomhlíonadh.

Leasú  58

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Tá feidhm ag an Treoir seo maidir le gach oibrí a bhfuil conradh fostaíochta nó caidreamh fostaíochta acu, mar a shainítear leis an dlí, le chomhaontuithe comhchoiteanna agus/nó leis an gcleachtas atá i bhfeidhm i ngach Ballstát agus cásdlí na Cúirte Breithiúnais á chur san áireamh.

2. Tá feidhm ag an Treoir seo maidir le gach oibrí a bhfuil conradh nó caidreamh fostaíochta acu, mar a shainítear leis an dlí, le comhaontuithe cómhargála agus/nó leis an gcleachtas atá i bhfeidhm i ngach Ballstát agus cásdlí na Cúirte Breithiúnais á chur san áireamh.

 

Tá feidhm ag an Treoir seo maidir le hoibrithe dá dtagraítear sa chéad fhomhír, gan beann ar ghnéas, inscne, féiniúlacht inscne, léiriú inscne nó saintréithe gnéis chun críoch an toirmeasc ar idirdhealú a leagtar síos in Airteagal 4 de Threoir 2006/54/CE a chomhlíonadh.

Leasú  59

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a. Chun críoch Airteagal 5, tá feidhm ag an Treoir seo maidir le hiarratasóirí ar fhostaíocht.

Leasú  60

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 3 – mír 1 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) ciallaíonn 'an bhearna phá' an difríocht idir meánleibhéil pá an fhostóra idir oibrithe baineanna agus oibrithe fireanna, arna sloinneadh mar chéatadán de mheánleibhéal pá na n-oibrithe fireanna;

(c) ciallaíonn ‘an bhearna phá idir na hinscní’ an difríocht idir meánleibhéil phá idir oibrithe baineanna agus oibrithe fireanna an fhostóra, arna sloinneadh mar chéatadán de mheánleibhéal pá na n-oibrithe fireanna;

Leasú  61

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 3 – mír 1 – pointe e

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e) ciallaíonn ‘an bhearna airmheánach phá' an difríocht idir leibhéal airmheánach pá na n-oibrithe baineanna agus leibhéal airmheánach pá na n-oibrithe fireanna arna sloinneadh mar chéatadán de leibhéal airmheánach pá na n-oibrithe fireanna;

(e) ciallaíonn ‘an bhearna airmheánach phá idir na hinscní’ an difríocht idir leibhéal airmheánach pá oibrithe baineanna agus leibhéal airmheánach pá oibrithe fireanna arna sloinneadh mar chéatadán de leibhéal airmheánach pá oibrithe fireanna;

Leasú  62

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 3 – mír 1 – pointe f a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(fa) ciallaíonn ‘obair ar comhionann a luach’ obair a chinntear go bhfuil luach comhionann léi i gcomhréir leis na critéir neamh-idirdhealaitheacha agus oibiachtúla atá neodrach i dtaobh inscne dá bhforáiltear in Airteagal 4(3) agus ar obair í atá bunaithe ar chomparáid idir dhá ghrúpa oibrithe nár cuireadh le chéile go treallach;

Leasú  63

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 3 – mír 1 – pointe g

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(g) ciallaíonn 'catagóir oibrithe' oibrithe a dhéanann an obair chéanna nó an obair ar comhionann a luach arna ghrúpáil ag fostóir na n-oibrithe ar bhonn na gcritéar a leagtar síos in Airteagal 4 den Treoir seo agus a shonraigh an fostóir lena mbaineann;

(g) ciallaíonn ‘catagóir oibrithe’ oibrithe a dhéanann an obair chéanna nó obair ar comhionann a luach arna ngrúpáil ag fostóir na n-oibrithe in éineacht le hionadaithe na n-oibrithe ar bhonn na gcritéar dá bhforáiltear in Airteagal 4(3) agus i gcomhréir leis an dlí is infheidhme, le comhaontuithe cómhargála nó le forálacha eile i ngach Ballstát;

Leasú  64

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 3 – mír 1 – pointe g a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ga) ciallaíonn ‘ionadaithe na n-oibrithe’ ionadaithe ceardchumann aitheanta nó daoine eile saorthofa nó a ainmníonn na hoibrithe in eagraíocht chun ionadaíocht a dhéanamh orthu i gcomhréir leis an dlí agus leis an gcleachtas náisiúnta. Caomhnófar sainchearta agus cearta eisiacha ceardchumann, amhail ceart na gceardchumann a bheith rannpháirteach i gcómhargáil, agus comhaontuithe cómhargála a thabhairt i gcrích, agus ceart na n-oibrithe iad féin a eagrú i gceardchumainn;

Leasú  65

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 3 – mír 1 – pointe h

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(h) ciallaíonn 'idirdhealú díreach' an cás ina ndéileáiltear le duine amháin le níos lú fabhair ar fhorais inscne ná mar a dhéileáiltear, mar a déileáladh nó mar a dhéileálfaí le duine eile i gcás inchomparáide;

(h) ciallaíonn ‘idirdhealú díreach’ idirdhealú díreach mar a shainmhínítear in Airteagal 2(1), pointe (a), de Threoir 2006/54/CE;

Leasú  66

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 3 – mír 1 – pointe i

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(i) ciallaíonn 'idirdhealú indíreach' an cás ina gcuirfeadh foráil, critéar nó cleachtas a dhealraíonn a bheith neodrach daoine d'inscne amháin faoi mhíbhuntáiste ar leith i gcomparáid le daoine den inscne eile, ach amháin má tá údar oibiachtúil leis an bhforáil, leis an gcritéar nó leis an gcleachtas sin ar mhaithe le haidhm dhlisteanach, agus má tá na modhanna chun an aidhm sin a bhaint amach iomchuí agus riachtanach;

(i) ciallaíonn ‘idirdhealú indíreach’ idirdhealú indíreach mar a shainmhínítear in Airteagal 2(1), pointe (b), de Threoir 2006/54/CE;

Leasú  67

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 3 – mír 1 – pointe i a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ia) ciallaíonn ‘idirdhealú trasnach’ staid ina mbíonn forais idirdhealaithe a thoirmisctear faoi Threoir 2006/54/CE agus foras amháin idirdhealaithe nó níos mó a thoirmisctear faoi Threoir 2000/43/CE nó 2000/78/CE ag idirghníomhú le chéile ag an am céanna ar chaoi ina bhfágtar go mbíonn siad doscartha, lena gcruthaítear cineálacha soiléire agus sonracha idirdhealaithe;

Leasú  68

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 3 – mír 1 – pointe j

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(j) ciallaíonn 'comhlacht comhionannais' an comhlacht arna ainmniú nó na comhlachtaí arna n-ainmniú de bhun Airteagal 20 de Threoir 2006/54/CE, chun cóir chomhionann le haghaidh gach duine a chur chun cinn, anailís a dhéanamh uirthi, faireachán a dhéanamh uirthi agus tacú léi gan idirdhealú ar fhorais inscne;

(j) ciallaíonn 'comhlacht comhionannais’ an comhlacht arna ainmniú nó na comhlachtaí arna n-ainmniú de bhun Airteagal 20 de Threoir 2006/54/CE, chun cóir chomhionann le haghaidh gach duine a chur chun cinn, chun anailís a dhéanamh uirthi, chun faireachán a dhéanamh uirthi agus chun tacú léi;

Leasú  69

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 3 – mír 2 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) treoir idirdhealú a dhéanamh in aghaidh daoine ar fhorais inscne;

(b) treoracha idirdhealú a dhéanamh de réir bhrí Airteagal 2(2) de Threoir 2006/54/CE;

Leasú  70

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 3 – mír 2 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) aon chóir is lú fabhar do bhean a bhaineann le saoire toirchis nó saoire mháithreachais de réir bhrí Threoir 92/85/CEE ón gComhairle61.

(c) aon chóir is lú fabhar a bhaineann le toircheas nó saoire mháithreachais de réir bhrí Threoir 92/85/CEE ón gComhairle61, nó saoire atharthachta, saoire thuismitheoireachta nó saoire cúramóirí, mar a shainmhínítear, faoi seach, in Airteagal 3(1), pointí (a), (b) agus (c), de Threoir (AE) 2019/1158 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle61a.

__________________

__________________

61 Treoir 92/85/CEE ón gComhairle an 19 Deireadh Fómhair 1992 maidir le bearta a thabhairt isteach arb é is aidhm dóibh feabhsúcháin a chur ar aghaidh ag an obair i dtaca le sábháilteacht agus sláinte oibrithe toircheasacha agus oibrithe atá tar éis leanbh a shaolú nó atá i mbun beathú cíche (an deichiú Treoir ar leith de réir bhrí Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE) (IO L 348, 28.11.1992, lch. 1).

61 Treoir 92/85/CEE ón gComhairle an 19 Deireadh Fómhair 1992 maidir le bearta a thabhairt isteach arb é is aidhm dóibh feabhsúcháin a spreagadh i dtaca le sábháilteacht agus sláinte ag an obair d’oibrithe torracha agus oibrithe atá tar éis leanbh a shaolú le déanaí nó atá ag cothú linbh ar an gcíoch (an deichiú Treoir ar leith de réir bhrí Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE) (IO L 348, 28.11.1992, lch. 1).

 

61a Treoir (AE) 2019/1158 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothromaíocht oibre is saoil do thuismitheoirí agus do chúramóirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/18/AE ón gComhairle (IO L 188, 12.7.2019, lch. 79).

Leasú  71

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 4 – mír -1 (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

-1. Tabharfaidh na Ballstáit soiléiriú ar an gcoincheap ‘obair ar comhionann a luach’ sa dlí is infheidhme, i gcomhaontú cómhargála nó i bhforálacha eile i ngach Ballstát, i gcomhréir le cásdlí na Cúirte Breithiúnais agus pointe 10 de Mholadh 2014/124/AE, bunaithe ar chritéir oibiachtúla atá neodrach i dtaobh inscne, i gcomhréir le mír 3 den Airteagal seo.

Leasú  72

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 4 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Déanfaidh Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú go bhfuil struchtúir phá i bhfeidhm ag fostóirí chun a áirithiú go n-íoctar go cothrom mná agus fir as an obair chéanna nó obair ar comhionann a luach.

1. I gcomhar leis na comhpháirtithe sóisialta, déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá, tar éis dóibh dul i gcomhairle leis na comhlachtaí comhionannais, chun a áirithiú go bhfuil struchtúir phá i bhfeidhm ag fostóirí lena n-áirithítear pá comhionann as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach, gan idirdhealú bunaithe ar fhorais ghnéis, inscne, féiniúlachta inscne, léirithe inscne nó saintréithe gnéis.

Leasú  73

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 4 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá lena n-áirítear go gcruthaítear uirlisí nó modheolaíochtaí chun luach na hoibre a mheasúnú agus í a chur i gcomparáid leis na critéir a leagtar amach san Airteagal seo. Féadfaidh córais mheastóireachta atá neodrach i dtaobh inscne ar phoist agus córais rangaithe a bheith san áireamh sna huirlisí nó sna modheolaíochtaí sin.

2. Déanfaidh na Ballstáit, i gcomhar leis na comhpháirtithe sóisialta, na bearta is gá, tar éis dóibh dul i gcomhairle leis na comhlachtaí comhionannais, chun a áirithiú go gcruthaítear uirlisí nó modheolaíochtaí agus chun a áirithiú go mbeidh siad inrochtana go héasca ag fostóirí agus ag oibrithe ar mhaithe le measúnú agus comparáid a dhéanamh i dtaca le luach oibre i gcomhréir leis na critéir dá bhforáiltear i mír 3 agus chun úsáid na n-uirlisí nó na modheolaíochtaí sin a spreagadh chun leibhéil phá a chinneadh. Déanfar na huirlisí nó na modheolaíochtaí sin chun measúnú agus comparáid a dhéanamh i dtaca le luach oibre a chur chun feidhme le rannpháirtíocht na gcomhpháirtithe sóisialta, a dtabharfar rochtain ar an bhfaisnéis ábhartha uile dóibh. Áireofar sna huirlisí nó sna modheolaíochtaí sin córais meastóireachta agus aicmithe post a bheidh neodrach i dtaobh inscne, a fhorbrófar i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, le comhaontuithe cómhargála, agus le forálacha eile is infheidhme i ngach Ballstát.

Leasú  74

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 4 – mír 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a. Oibreoidh an Coimisiún i gcomhar leis an Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne (EIGE) chun treoirlínte uile-Aontais a bhunú do na Ballstáit i bhforbairt córas meastóireachta agus aicmithe post. Cuirfear acmhainní airgeadais agus daonna leormhaithe ar fáil do EIGE chun an cúram sin a chomhlíonadh.

Leasú  75

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 4 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Leis na huirlisí nó na modheolaíochtaí, féadfar a mheas, maidir le luach na hoibre, an bhfuil oibrithe i gcás inchomparáide, ar bhonn critéar oibiachtúil lena n-áireofar ceanglais oideachais, ghairmiúla agus oiliúna, scileanna, iarracht agus freagracht, an obair a dhéanfar agus cineál na gcúraimí lena mbaineann. Ní bheidh iontu critéir atá bunaithe, cé acu go díreach nó go hindíreach, ar inscne an oibrí ná ní bheidh siad bunaithe ar chritéir den sórt sin.

3. Leis na huirlisí nó na modheolaíochtaí dá dtagraítear i mír 2, féadfar a mheas, maidir le luach na hoibre, cibé atá nó nach bhfuil oibrithe i gcás inchomparáide, ar bhonn critéir oibiachtúla atá neodrach i dtaobh inscne. Tiocfar ar chomhaontú leis na comhpháirtithe sóisialta maidir leis na critéir sin a bheidh neodrach i dtaobh inscne agus áireofar orthu na nithe seo a leanas ar a laghad: ceanglais fhoirmiúla nó neamh-fhoirmiúla oideachais, ghairmiúla agus oiliúna, mar aon le scileanna, iarracht, freagracht, agus dálaí oibre. Déanfaidh na Ballstáit Iarscríbhinn 1 a ghabhann leis an Doiciméad Inmheánach Oibre de chuid an Choimisiúin a ghabhann leis an Tuarascáil ar chur i bhfeidhm Threoir 2006/54/CE a chur san áireamh mar threoirlíne agus na critéir atá neodrach i dtaobh inscne á mbunú acu.

Leasú  76

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 4 – mír 3 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3a. Féadfar critéir bhreise atá neodrach i dtaobh inscne a fhorbairt ar an leibhéal ábhartha sna Ballstáit i gcomhréir le cleachtais náisiúnta. Beidh feidhm ag na huirlisí nó na modheolaíochtaí dá dtagraítear i mír 2 gan uaireanta oibre a chur san áireamh. I gcás ina gcuirtear taithí ghairmiúil san áireamh mar chuid de na ceanglais ghairmiúla agus obair ar comhionann a luach á cinneadh, léireoidh an comhpháirtí a bheidh á maíomh mar fhachtóir go mbíonn luach breise ag baint leis an obair arna déanamh go hiarbhír mar thoradh ar leibhéal níos airde taithí gairmiúla.

Leasú  77

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 4 – mír 3 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3b. Cuirfidh na Ballstáit tacaíocht ar fáil d’fhostóirí agus do na comhpháirtithe sóisialta, lena n-áirítear oiliúint, uirlisí, agus treoir mhionsonraithe maidir le cur chun feidhme na gcritéar oibiachtúil atá neodrach i dtaobh inscne dá dtagraítear i mír 3 agus na n-uirlisí nó na modheolaíochtaí dá dtagraítear i mír 2.

Leasú  78

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 4 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. Aon uair is féidir difríochtaí pá a chur i leith foinse aonair lena mbunaítear na dálaí pá, ní bheidh an measúnú ar cé acu atá nó nach bhfuil an obair chéanna nó obair ar comhionann a luach á déanamh ag oibrithe teoranta do chásanna ina n-oibríonn oibrithe baineanna agus fireanna don fhostóir céanna ach féadfar í a shíneadh chuig an bhfoinse aonair sin. Ní bheidh an measúnú teoranta ach oiread d'oibrithe a fhostaítear an tráth céanna leis an oibrí lena mbaineann. I gcás nach féidir comparadóir fíorshaoil a chruthú, ceadófar comparáid le comparadóir hipitéiseach a dhéanamh nó úsáid a bhaint as fianaise eile lenar féidir glacadh le hidirdhealú líomhnaithe.

4. I gcás inar féidir difríochtaí pá a chur i leith foinse aonair lena mbunaítear na dálaí pá, ní bheidh an measúnú ar cé acu atá nó nach bhfuil an obair chéanna nó obair ar comhionann a luach á déanamh ag oibrithe teoranta do chásanna ina n-oibríonn oibrithe don fhostóir céanna ach féadfar í a shíneadh chuig an bhfoinse aonair sin, lena n-áirítear chun críche comparáidí trasearnálacha a dhéanamh. Déanfar an measúnú in éineacht leis na comhpháirtithe sóisialta ábhartha do na hearnálacha sin agus ní bheidh sí teoranta d’oibrithe a fhostaítear an tráth céanna leis an oibrí lena mbaineann. I gcás nach féidir comparadóir fíorshaoil a chruthú, ceadófar comparáid le comparadóir hipitéiseach  a dhéanamh, bunaithe ar na critéir oibiachtúla atá neodrach i dtaobh inscne dá dtagraítear i mír 3, nó úsáid a bhaint as fianaise eile lenar féidir idirdhealú líomhnaithe a thoimhdiú, trí bhíthin, mar shampla, aicmiú atá ann cheana, bunaithe ar chomhaontuithe cómhargála comhpháirtithe sóisialta ar leibhéal an bhrainse nó na hearnála. Déanfaidh an comparadóir hipitéiseach éascú ar chomparáid thrasearnálach nuair is féidir.

Leasú  79

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 4 – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5. I gcás ina n-úsáidtear córas meastóireachta agus córas rangaithe ar phoist chun pá a chinneadh, beidh sé bunaithe ar na critéir chéanna d'fhir agus do mhná araon agus tarraingeofar suas é chun aon idirdhealú ar bhonn inscne a eisiamh.

5. I gcás ina n-úsáidtear córas meastóireachta agus rangaithe post chun pá a chinneadh, beidh sé bunaithe ar na critéir oibiachtúla chéanna atá neodrach i dtaobh inscne le haghaidh oibrithe, gan beann ar a n-éagsúlacht agus tarraingeofar suas é chun aon chineál idirdhealaithe a eisiamh, agus chun a áirithiú nach meastar scileanna atá bainteach le poist ina mbíonn mná i bhfad níos líonmhaire faoina luach.

Leasú  80

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 5 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Beidh sé de cheart ag iarratasóirí ar fhostaíocht faisnéis a fháil ón bhfostóir ionchasach maidir le leibhéal tosaigh an phá nó maidir lena raon, bunaithe ar chritéir oibiachtúla atá neodrach i dtaobh inscne, atá le sannadh don phost lena mbaineann. Cuirfear an fhaisnéis sin in iúl i bhfógra folúntais a fhoilseofar nó cuirfear an fhaisnéis sin ar fáil ar shlí eile don iarratasóir roimh an agallamh poist gan iallach a bheith ar an iarratasóir í a iarraidh.

1. Beidh sé de cheart ag iarratasóirí ar fhostaíocht faisnéis a fháil ón bhfostóir ionchasach maidir le leibhéal tosaigh an phá nó maidir leis an raon atá ag post atá fógartha bunaithe ar chritéir oibiachtúla atá neodrach i dtaobh inscne, a bheidh le sannadh don phost lena mbaineann agus, i gcás inarb infheidhme, ar an gcomhaontú cómhargála arna chur i bhfeidhm ag an gcuideachta maidir leis an bpost. Cuirfear an fhaisnéis sin in iúl i bhfógra folúntais a fhoilseofar nó cuirfear an fhaisnéis sin ar fáil don iarratasóir roimh an agallamh poist gan iallach a bheith ar an iarratasóir í a iarraidh. Arna iarraidh sin dó, beidh an ceart ag aon iarratasóir ar fhostaíocht chun faisnéis a fháil maidir leis na critéir atá neodrach i dtaobh inscne, ar a bhfuil an meánleibhéal pá bunaithe.

Leasú  81

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 5 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Ní fhiafróidh fostóir, ó bhéal ná i scríbhinn, go pearsanta ná trí ionadaí, iarratasóirí faoina stair phá le linn a gcaidrimh fostaíochta roimhe sin.

2. Ní fhiafróidh fostóir, ó bhéal ná i scríbhinn, go pearsanta ná trí ionadaí, d’iarratasóirí faoina stair phá le linn a gcaidreamh fostaíochta roimhe sin ná reatha.

Leasú  82

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 5 – mír 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a. Áiritheoidh fostóirí go mbeidh fógraí folúntais, teidil phoist agus próisis earcaíocht neodrach i dtaobh inscne agus go gcuirfear an fhaisnéis ar fáil ar bhealach atá inrochtana d’oibrithe faoi mhíchumas, arna iarraidh sin dóibh, i gcomhréir le gníomhartha dlí comhchuibhithe an Aontais maidir le hinrochtaineacht.

Leasú  83

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 6 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tabharfaidh an fostóir rochtain éasca dá chuid oibrithe ar thuairisc ar na critéir a úsáidtear chun leibhéil phá agus dul chun cinn gairme d'oibrithe a chinneadh. Beidh na critéir sin neodrach i dtaobh inscne.

Cuirfidh an fostóir tuairisc ar fáil dá chuid oibrithe agus d’ionadaithe na n-oibrithe ar na critéir a úsáidtear chun leibhéil phá agus dul chun cinn gairme a chinneadh d’oibrithe, lena n-áirítear gach gné den phá, lena gcuimsítear pá nó tuarastal agus na sochair eile go léir a íocann an fostóir go díreach nó go hindíreach in airgead tirim nó i gcomhchineál leis an oibrí le haghaidh gach catagóire oibrí, lena n-áirítear aon chóras meastóireachta nó aicmithe post. Beidh na critéir sin neodrach i dtaobh inscne agus comhlíonfar na critéir neamh-idirdhealaitheacha agus oibiachtúla dá bhforáiltear in Airteagal 4(3) leo.

Leasú  84

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 6 – mír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Cuirfear an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 ar fáil i bhformáidí a bheidh inrochtana d’oibrithe faoi mhíchumas, i gcomhréir le gníomhartha dlíthiúla comhchuibhithe an Aontais maidir le hinrochtaineacht.

Leasú  85

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 7 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Beidh sé de cheart ag oibrithe faisnéis a fháil maidir lena leibhéal pá aonair agus maidir leis na meánleibhéil phá, arna miondealú de réir inscne, do chatagóirí oibrithe a dhéanann an obair chéanna leo nó obair ar comhionann a luach, i gcomhréir le mír 3 agus mír 4.

1. Beidh sé de cheart ag oibrithe agus ag ionadaithe na n-oibrithe sin faisnéis shoiléir agus iomlán a fháil maidir lena leibhéal pá aonair agus maidir leis na meánleibhéil phá, arna miondealú de réir inscne, do chatagóirí oibrithe a dhéanann an obair chéanna leo nó obair ar comhionann a luach, mar aon leis an mbearna phá idir na hinscní agus an bhearna airmheánach phá idir na hinscní idir oibrithe arna bhfostú ag an bhfostóir céanna i gcomhréir le mír 3 agus mír 4, ach ní fhéadfaidh siad í a fháil ach dhá uair in aghaidh na bliana ar a mhéad, agus ar an gcoinníoll nach mbeidh an fhaisnéis sin curtha in iúl dóibh cheana féin trí ionadaithe na n-oibrithe. Beidh sé de cheart ag ionadaithe oibrithe faisnéis a fháil maidir le conas a chinntear pá le haghaidh gach catagóire oibrí. Déanfaidh an fostóir an fhaisnéis a thugtar dá chuid oibrithe, agus i gcás inarb infheidhme, d’ionadaithe na n-oibrithe, a tharchur chuig an gcomhlacht faireacháin.

Leasú  86

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 7 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Cuirfidh fostóirí gach oibrí ar an eolas, ar bhonn bliantúil, faoina gceart an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 a fháil.

2. Cuirfidh fostóirí na hoibrithe uile ar an eolas, ar bhonn bliantúil, faoina gceart an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 a fháil agus faoi na bearta ar cheart don oibrí dul ina mbun chun an ceart sin a fheidhmiú.

Leasú  87

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 7 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Cuirfidh fostóirí an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 ar fáil laistigh de thréimhse réasúnta ama arna iarraidh sin ag oibrí. Cuirfear an fhaisnéis ar fáil i bhformáidí inrochtana d'oibrithe faoi mhíchumas arna iarraidh sin dóibh.

3. Cuirfidh fostóirí an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 ar fáil laistigh de dhá mhí tar éis iarraidh a fháil ón oibrí. Cuirfear an fhaisnéis ar fáil i scríbhinn agus coinneoidh an fostóir cruthúnas tarchuir nó fála, i bhformáid leictreonach agus ar bhealach a bheidh inrochtana d’oibrithe faoi mhíchumas.

Leasú  88

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 7 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. Beidh an deis ag oibrithe an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 a iarraidh trína n-ionadaithe nó trí chomhlacht comhionannais.

4. Beidh an ceart ag oibrithe an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 a iarraidh trí ionadaithe na n-oibrithe sin, nó tríd an gcomhlacht comhionannais ar mhaithe le rúndacht agus anaithnideacht a ráthú. Mura bhfuil an fhaisnéis cruinn nó iomlán, beidh sé de cheart ag an oibrí, ar bhonn pearsanta nó trí ionadaithe na n-oibrithe, soiléiriú breise agus réasúnta a iarraidh chomh maith le mionsonraí maidir le haon sonraí arna soláthar agus freagra réasúnaithe a fháil.

Leasú  89

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 7 – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5. Ní chuirfear cosc ar oibrithe a bpá a nochtadh chun prionsabal an phá chomhionainn idir fir agus mná as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach a fhorfheidhmiú.

5. Ní chuirfear cosc ar oibrithe a bpá a nochtadh. Chuige sin, cuirfidh na Ballstáit bearta ar bun chun toirmeasc a chur ar théarmaí conarthacha, a bhfuil sé mar aidhm leo srian a chur ar oibrithe faisnéis faoina bpá a nochtadh, lena n-áirítear dá gcomhghleacaithe nó d’ionadaithe na n-oibrithe sin nó faisnéis a lorg faoin bpá atá ag an gcatagóir chéanna oibrithe nó catagóirí eile oibrithe chun críoch na Treorach seo agus gan dochar do rialacha cosanta sonraí.

Leasú  90

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 7 – mír 6

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

6. Féadfaidh fostóirí a éileamh nach n-úsáidfidh aon oibrí a mbeidh faisnéis faighte aige de bhun an Airteagail seo an fhaisnéis sin chun aon chríche eile seachas cosaint a dhéanamh ar a cheart chun pá comhionann as an obair chéanna nó obair ar comhionann a luach agus gan an fhaisnéis a scaipeadh ar shlí eile.

6. Áiritheoidh fostóirí go n-úsáidfidh oibrithe a mbeidh faisnéis faighte acu de bhun an Airteagail seo an fhaisnéis sin chun aidhmeanna na Treorach seo a chomhlíonadh, agus chun a gceart chun pá chomhionainn as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach a chosaint. Féadfaidh oibrithe an fhaisnéis arna fáil a roinnt le hionadaithe na n-oibrithe agus leis an gcomhlacht comhionannais.

Leasú  91

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 7 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 7a

 

Lipéadú

 

Tar éis dó dul i gcomhairle leis na comhpháirtithe sóisialta agus na húdaráis náisiúnta, cruthóidh an Coimisiún lipéad oifigiúil do gach fostóir nach mbeidh bearna phá idir na hinscní acu, bunaithe ar an bhfaisnéis arna fáil ag na comhlachtaí faireacháin ar an mbearna phá idir na hinscní agus ar an mbearna airmheánach phá idir na hinscní. Áiritheoidh údaráis inniúla náisiúnta, le rannpháirtíocht na gcomhlachtaí faireacháin, go gcuirfear an lipéadú chun feidhme ar an leibhéal náisiúnta.

Leasú  92

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Cuirfidh fostóirí a bhfuil 250 oibrí ar a laghad acu an fhaisnéis seo a leanas ar fáil maidir lena n-eagraíocht, i gcomhréir le mír 2, mír 3 agus mír 5:

1. Déanfaidh fostóirí a bhfuil 50 oibrí ar a laghad acu, nó líon níos ísle má shainítear é ar an leibhéal náisiúnta, faireachán ar an bhfaisnéis seo a leanas maidir lena n-eagraíocht agus cuirfidh siad ar fáil í, i gcomhréir le míreanna 2, 3 agus 5:

Leasú  93

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 1 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) an bhearna phá idir gach oibrí baineann agus fireann;

(a) an bhearna phá idir na hinscní;

Leasú  94

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 1 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) an bhearna phá idir gach oibrí baineann agus fireann i gcomhpháirteanna comhlántacha nó athraitheacha;

(b) an bhearna phá idir na hinscní i gcomhpháirteanna comhlántacha nó athraitheacha;

Leasú  95

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 1 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) an bhearna airmheánach phá idir gach oibrí baineann agus fireann;

(c) an bhearna airmheánach phá idir na hinscní;

Leasú  96

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 1 – pointe d

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d) an bhearna airmheánach phá idir gach oibrí baineann agus fireann i gcomhpháirteanna comhlántacha nó athraitheacha;

(d) an bhearna airmheánach phá idir na hinscní i gcomhpháirteanna comhlántacha nó athraitheacha;

Leasú  97

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 1 – pointe e

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e) cion na n-oibrithe baineanna agus fireanna a fhaigheann comhpháirteanna comhlántacha nó athraitheacha;

(e) cion na n-oibrithe baineanna agus fireanna a fhaigheann comhpháirteanna comhlántacha nó athraitheacha, arna mhiondealú de réir inscne;

Leasú  98

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 1 – pointe f

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(f) cion na n-oibrithe baineanna agus fireanna i ngach banda pá ceathairíleach;

(f) cion na n-oibrithe baineanna agus fireanna i ngach banda pá ceathairíleach, arna mhiondealú de réir inscne;

Leasú  99

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 1 – pointe g

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(g) an bhearna phá idir oibrithe baineanna agus fireanna de réir catagóirí oibrithe agus iad miondealaithe de réir gnáththuarastail bunaidh agus de réir comhpháirteanna comhlántacha nó athraitheacha.

(g) an bhearna phá idir na hinscní idir oibrithe de réir catagóirí oibrithe agus iad miondealaithe de réir gnáth-thuarastal bunaidh agus de réir comhpháirteanna comhlántacha nó athraitheacha;

Leasú  100

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 1 – pointe g a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ga) cion na n-oibrithe a bhain tairbhe as ardú pá tar éis dóibh filleadh ó shaoire mháithreachais, saoire atharthachta, saoire thuismitheoireachta, agus saoire cúramóirí, arna mhiondealú de réir inscne;

Leasú  101

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 1 – pointe g b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(gb) na meánleibhéil phá de réir catagóir oibrithe, arna miondealú de réir inscne.

Leasú  102

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a. Ón ...[IO cuir isteach dáta thrasuí na Treorach seo], soláthróidh fostóirí an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 mar seo a leanas:

 

(a) i gcás fostóirí le breis is 250 oibrí, gach bliain;

 

(b) i gcás fostóirí le 50 go 250 oibrí, gach dhá bhliain;

 

(c) i gcás fostóirí le 50 go 250 oibrí, i gcás ina bhfuil gach gné den phá faoi cheangal ag comhaontú cómhargála, gach trí bliana;

Leasú  103

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 1 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1b. I gcás fostóirí le níos lú ná 50 oibrí, soláthróidh siad an fhaisnéis i mír 1 ar bhonn deonach, gach dhá bhliain.

Leasú  104

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 1 c (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1c. Mar chuid dá n-oibleagáidí tuairiscithe pá, ba cheart d’fhostóirí oibrithe nach ndéanann iad féin a shainiú mar bhaineann ná fireann a lua mar chatagóir ar leithligh ó oibrithe baineanna agus fireanna. Agus an bhearna phá idir na hinscní á ríomh, ba cheart pá na n-oibrithe sin a chur i gcomparáid le meánleibhéal pá na n-oibrithe fireanna. Níor cheart d’fhostóirí na hoibrithe sin a lua ach amháin i gcás ina bhfuil siad clárú dlíthiúil acu nach ndéanann siad iad féin a shainiú mar bhaineann ná fireannnach nó i gcás inar nochtadh an fhaisnéis sin go réamhghníomhach agus go deonach don fhostóir.

Leasú  105

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Dearbhóidh lucht bainistíochta an fhostóra go bhfuil an fhaisnéis cruinn.

2. Dearbhóidh lucht bainistíochta an fhostóra go bhfuil an fhaisnéis de bhun mhír 1 agus na modhanna arna n-úsáid lena ríomh cruinn, tar éis dul i gcomhairle le hionadaithe na n-oibrithe.

Leasú  106

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Foilseoidh an fostóir an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1, pointí (a) go (f) ar bhonn bliantúil ar bhealach atá soláimhsithe don úsáideoir ar a shuíomh gréasáin nó cuirfidh sé ar fáil don phobal í ar shlí eile. Beidh rochtain ar fhaisnéis ó na ceithre bliana roimhe sin freisin arna iarraidh sin, má tá sí ar fáil. Ina theannta sin, roinnfidh an fostóir an fhaisnéis sin leis an gcomhlacht faireacháin dá dtagraítear i mír 6.

3. Foilseoidh an fostóir an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1, pointí (a) go (f), i gcomhréir le mír 1a. Foilseoidh an fostóir an fhaisnéis sin ar bhealach atá soláimhsithe don úsáideoir ar a shuíomh gréasáin nó cuirfidh sé ar fáil don phobal í ar shlí eile agus ar shlí atá inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas i gcomhréir le gníomhartha dlíthiúla comhchuibhithe an Aontais maidir le hinrochtaineacht. I gcás inarb infheidhme, cuirfidh fostóirí an fhaisnéis sin san áireamh ina dtuarascálacha bainistíochta arna dtarraingt suas de bhun Threoir 2013/34/AE. Beidh rochtain ar fhaisnéis ó na ceithre bliana roimhe sin freisin arna iarraidh sin, má tá sí ar fáil. Ina theannta sin, roinnfidh an fostóir an fhaisnéis sin leis an gcomhlacht faireacháin dá dtagraítear i mír 6 den Airteagal seo.

Leasú  107

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh an fhaisnéis a leagtar amach i mír 1, pointí (a) go (f) a thiomsú iad féin, ar bhonn sonraí riaracháin amhail sonraí a chuirfidh fostóirí ar fáil do na húdaráis chánach nó do na húdaráis slándála sóisialta. Cuirfear an fhaisnéis sin ar fáil go poiblí i gcomhréir le mír 6.

4. Féadfaidh na Ballstáit an fhaisnéis a leagtar amach i mír 1, pointí (a) go (f) a thiomsú, ar bhonn sonraí riaracháin amhail sonraí a chuirfidh fostóirí ar fáil do na húdaráis chánach nó do na húdaráis slándála sóisialta. Cuirfear an fhaisnéis sin ar fáil go poiblí i gcomhréir le mír 6.

Leasú  108

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5. Cuirfidh an fostóir an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1, pointe (g), ar fáil do na hoibrithe uile agus dá n-ionadaithe, mar aon leis an gcomhlacht faireacháin dá dtagraítear i mír 6. Cuirfidh sé ar fáil í don chigireacht saothair agus don chomhlacht comhionannais arna iarraidh sin dóibh. Déanfar an fhaisnéis ó na ceithre bliana roimhe sin, má tá sí ar fáil, a chur ar fáil freisin arna iarraidh sin.

5. Cuirfidh an fostóir an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo ar fáil do na hoibrithe uile agus d’ionadaithe na n-oibrithe, mar aon leis an gcomhlacht comhionannais agus an comhlacht faireacháin de bhun Airteagal 26. Cuirfidh sé ar fáil í don chigireacht saothair arna iarraidh sin di. Déanfar an fhaisnéis ó na ceithre bliana roimhe sin, má tá sí ar fáil, a chur ar fáil freisin arna iarraidh sin.

Leasú  109

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 7

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

7. Beidh sé de cheart ag oibrithe agus a n-ionadaithe, ag cigireachtaí saothair agus ag comhlachtaí comhionannais soiléiriú breise agus sonraí a iarraidh ar an bhfostóir maidir le haon sonraí a cuireadh ar fáil, lena n-áirítear mínithe maidir le haon difríochtaí pá idir na hinscní. Tabharfaidh an fostóir freagra ar iarraidh den sórt sin laistigh de thréimhse ama réasúnta trí fhreagra réasúnaithe a sholáthar. I gcás nach bhfuil údar maith le difríochtaí pá idir na hinscní de bharr tosca atá oibiachtúil agus neodrach i dtaobh inscne, réiteoidh an fostóir an cás i ndlúthchomhar le hionadaithe na n-oibrithe, leis an gcigireacht saothair agus/nó leis an gcomhlacht comhionannais.

7. Beidh sé de cheart ag oibrithe agus ag ionadaithe oibrithe, ag cigireachtaí saothair agus ag comhlachtaí comhionannais soiléiriú breise agus sonraí a iarraidh ar an bhfostóir maidir le haon sonraí a cuireadh ar fáil, lena n-áirítear mínithe maidir le haon difríochtaí pá idir na hinscní. Tabharfaidh an fostóir freagra ar iarraidh den sórt sin laistigh de thréimhse ama réasúnta trí fhreagra réasúnaithe a sholáthar. I gcás nach bhfuil údar maith le difríochtaí pá idir na hinscní de bharr tosca atá oibiachtúil agus neodrach i dtaobh inscne, réiteoidh an fostóir an cás laistigh de thréimhse ama réasúnta i ndlúthchomhar le hionadaithe na n-oibrithe, leis an gcigireacht saothair agus leis an gcomhlacht comhionannais.

Leasú  110

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 9 – teideal

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Measúnú comhpháirteach ar phá

Measúnú comhpháirteach ar phá agus plean gníomhaíochta maidir le hinscne

Leasú  111

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 9 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Déanfaidh na Ballstáit bearta iomchuí chun a áirithiú go ndéanfaidh fostóirí a bhfuil ar a laghad 250 oibrí acu, i gcomhar le hionadaithe a n-oibrithe, measúnú comhpháirteach ar phá i gcás ina gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas:

1. Déanfaidh na Ballstáit bearta iomchuí chun a áirithiú go ndéanfaidh fostóirí a bhfuil ar a laghad 50 oibrí acu, nó líon níos ísle má shainítear é ar an leibhéal náisiúnta, i gcomhar le hionadaithe a n-oibrithe, measúnú comhpháirteach ar phá agus plean gníomhaíochta maidir le hinscne i gcás ina gcomhlíonfar gach ceann de na coinníollacha seo a leanas:

Leasú  112

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 9 – mír 1 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) go léiríonn an tuairisciú pá a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 8 go bhfuil difríocht 5 % ar a laghad sa mheánleibhéal pá idir oibrithe baineanna agus oibrithe fireanna in aon chatagóir oibrithe;

(a) go léiríonn an tuairisciú pá a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 8 go bhfuil bearna phá idir na hinscní de 2,5 % ar a laghad in aon chatagóir oibrithe;

Leasú  113

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 9 – mír 1 – pointe b a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ba) nach bhfuil an difríocht sin gan údar sa mheánleibhéal pá ceartaithe ag an bhfostóir taobh istigh de shé mhí tar éis an bhearna phá idir na hinscní a bheith foilsithe.

Leasú  114

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 9 – mír 1 – fomhír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

An... [ocht mbliana tar éis dháta theacht i bhfeidhm na Treorach seo], laghdófar an céatadán dá dtagraítear i bpointe (a) den chéad fhomhír go nialas.

Leasú  115

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 9 – mír 2 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) anailís ar chion na n-oibrithe baineanna agus fireanna i ngach catagóir oibrithe;

(a) anailís ar chion na n-oibrithe baineanna agus fireanna i ngach catagóir oibrithe, arna miondealú de réir inscne;

Leasú  116

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 9 – mír 2 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) faisnéis mhionsonraithe ar mheánleibhéil phá na n-oibrithe baineanna agus na n-oibrithe fireanna agus ar chomhpháirteanna comhlántacha nó athraitheacha le haghaidh gach catagóir oibrithe;

(b) faisnéis mhionsonraithe ar mheánleibhéil phá oibrithe baineanna agus oibrithe fireanna agus ar chomhpháirteanna comhlántacha nó athraitheacha le haghaidh gach catagóire oibrithe, arna miondealú de réir inscne;

Leasú  117

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 9 – mír 2 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) aon difríocht i leibhéil pá idir oibrithe baineanna agus oibrithe fireanna i ngach catagóir oibrithe a shainaithint;

(c) aon difríocht i leibhéil phá idir oibrithe baineanna agus oibrithe fireanna i ngach catagóir oibrithe, arna miondealú de réir inscne, a shainaithint;

Leasú  118

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 9 – mír 2 – pointe e

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e) bearta chun aghaidh a thabhairt ar dhifríochtaí den sórt sin mura bhfuil údar leo ar bhonn critéar oibiachtúil ar bhonn critéar atá neodrach i dtaobh inscne;

(e) plean gníomhaíochta maidir le hinscne chun aghaidh a thabhairt ar dhifríochtaí den sórt sin mura bhfuil údar leo ar bhonn critéir oibiachtúla atá neodrach i dtaobh inscne;

Leasú  119

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 9 – mír 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a. Déanfaidh na Ballstáit bearta iomchuí chun a áirithiú go ndéanfaidh fostóirí, i gcomhar le hionadaithe na n-oibrithe agus na comhlachtaí comhionannais, pleananna gníomhaíochta maidir le hinscne a tharraingt suas, amhail dá dtagraítear i mír 1, pointe (e). Sna pleananna gníomhaíochta maidir le hinscne, leagfar amach bearta nithiúla chun cóir chomhionann agus comhionannas deiseanna a bhaint amach idir na hinscní maidir le comhionannas pá, neamh-idirdhealú agus dálaí eile fostaíochta amhail a leagtar síos sa Treoir seo. Áireofar forálacha sna pleananna gníomhaíochta maidir le hinscne freisin chun faireachán a dhéanamh ar na bearta nithiúla agus na gníomhaíochtaí ceartaitheacha sin. I gcás inarb infheidhme, cuirfear na pleananna gníomhaíochta maidir le hinscne sin san áireamh sna tuarascálacha bainistíochta arna dtarraingt suas de bhun Threoir 2013/34/AE.

 

 

Leasú  120

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 9 – mír 2 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2b. Tar éis an mheasúnaithe chomhpháirtigh ar phá, déanfaidh an fostóir tuarascáil faireacháin a tharraingt suas de réir na bhforálacha maidir le faireachán a dhéanamh ar bhearta nithiúla agus gníomhaíochtaí ceartaitheacha sa phlean gníomhaíochta inscne, chun measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht an phlean gníomhaíochta inscne. Beidh na pleananna gníomhaíochta inscne comhréireach, agus beidh siad bunaithe ar chur chuige cothrom.

Leasú  121

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 9 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Cuirfidh fostóirí na measúnuithe comhpháirteacha ar phá ar fáil d'oibrithe, d'ionadaithe oibrithe, don chomhlacht faireacháin arna ainmniú de bhun Airteagal 26, don chomhlacht comhionannais agus don chigireacht saothair.

3. Cuirfidh fostóirí na measúnuithe comhpháirteacha ar phá ar fáil d’oibrithe, d’ionadaithe oibrithe, don chomhlacht faireacháin arna ainmniú de bhun Airteagal 26, don chomhlacht comhionannais agus don chigireacht saothair. Cuirfear na measúnuithe comhpháirteacha ar phá ar fáil i bhformáidí a bheidh inrochtana go héasca.

Leasú  122

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 9 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. Má léiríonn an measúnú comhpháirteach ar phá difríochtaí sa mheánphá as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach idir oibrithe baineanna agus fireanna, agus nach féidir é sin a chosaint ar bhonn critéar atá oibiachtúil agus neodrach i dtaobh inscne, déanfaidh an fostóir an cás a leigheas, i ndlúthchomhar le hionadaithe na n-oibrithe, leis an gcigireacht saothair agus/nó leis an gcomhlacht comhionannais. Áireofar ar ghníomhaíocht den sórt sin bunú meastóireacht atá neodrach i dtaobh inscne ar phoist agus rangú chun a áirithiú go n-eisiafar aon idirdhealú pá díreach nó indíreach ar bhonn inscne.

4. Má léirítear leis an measúnú comhpháirteach ar phá difríochtaí sa mheánphá as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach idir oibrithe baineanna agus fireanna, agus nach féidir é sin a chosaint ar bhonn critéar atá oibiachtúil agus inscne-neodrach, nó go gcuirtear in iúl sa tuarascáil faireacháin go bhfuil neamhdhóthanacht sna bearta a glacadh, déanfaidh an fostóir an cás a leigheas laistigh de thréimhse réasúnta ama, i ndlúthchomhar le hionadaithe na n-oibrithe, leis an gcigireacht saothair agus/nó leis an gcomhlacht comhionannais. Áireofar ar ghníomhaíocht den sórt sin anailís ar chur chun feidhme na gcritéar a leagtar amach sa phostmheastóireacht nó sa chóras aicmithe poist ar mhaithe le leibhéil phá agus dul chun cinn gairme a chinneadh agus meastóireacht inscne-neodrach ar phoist agus aicmiú a chur ar bun chun a áirithiú go ndéanfar aon idirdhealú pá díreach nó indíreach a eisiamh.

Leasú  123

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 10 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh, i gcás ina nochtfaí faisnéis de bhun Airteagal 7, Airteagal 8 agus Airteagal 9 go nochtfaí, go díreach nó go hindíreach, pá comhoibreora inaitheanta, nach mbeidh rochtain ach ag ionadaithe na n-oibrithe nó ag an gcomhlacht comhionannais ar an bhfaisnéis sin. Cuirfidh na hionadaithe nó an comhlacht comhionannais comhairle ar oibrithe maidir le héileamh a d'fhéadfaí a dhéanamh faoin Treoir seo gan leibhéil iarbhír pá na n-oibrithe aonair a dhéanann an obair chéanna nó obair ar comhionann a luach a nochtadh. Beidh rochtain gan srian ag an gcomhlacht faireacháin dá dtagraítear in Airteagal 26 ar an bhfaisnéis.

3. Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh, i gcás ina nochtfar faisnéis de bhun Airteagail 7, 8 agus 9 go nochtfaí, go díreach nó go hindíreach, pá comhoibreora inaitheanta, nach mbeidh rochtain ach ag ionadaithe na n-oibrithe nó ag an gcomhlacht comhionannais ar an bhfaisnéis sin. Cuirfidh na hionadaithe nó an comhlacht comhionannais comhairle ar oibrithe maidir le héileamh a d’fhéadfaí a dhéanamh faoin Treoir seo gan nochtadh a dhéanamh ar leibhéil iarbhír pá na n-oibrithe aonair atá i mbun na hoibre céanna nó na hoibre ar comhionann a luach. Beidh rochtain gan srian ag an gcomhlacht faireacháin ainmnithe de bhun Airteagal 26 ar an bhfaisnéis.

Leasú  124

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 11 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Gan dochar do neamhspleáchas na gcomhpháirtithe sóisialta agus i gcomhréir leis an dlí náisiúnta agus leis an gcleachtas náisiúnta, áiritheoidh Ballstáit go ndéanfar na cearta agus na hoibleagáidí faoin Treoir seo a phlé leis na comhpháirtithe sóisialta.

Gan dochar do neamhspleáchas na gcomhpháirtithe sóisialta agus i gcomhréir leis an dlí náisiúnta agus leis an gcleachtas náisiúnta, áiritheoidh Ballstáit go ndéanfar na cearta agus na hoibleagáidí faoin Treoir seo a chur chun feidhme agus go ndéanfar faireachán orthu i gcomhairle leis na comhpháirtithe sóisialta.

Leasú  125

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 11 – mír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Déanfaidh na Ballstáit, gan dochar do neamhspleáchas na gcomhpháirtithe sóisialta, agus éagsúlacht na gcleachtas náisiúnta á cur san áireamh, ról na gcomhpháirtithe sóisialta a neartú maidir le comhionannas inscne a chur chun cinn agus dul i ngleic le hidirdhealú pá agus le tearcluacháil oibre a dhéanann mná den chuid is mó, leis an aidhm pá comhionann a bhaint amach as obair ar comhionann a luach.

Leasú  126

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 11 – mír 1 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Gan dochar do neamhspleáchas na gcomhpháirtithe sóisialta, glacfaidh na Ballstáit bearta chun a ráthú go bhféadfaidh ceardchumainn cómhargáil a dhéanamh ar bhearta chun aghaidh a thabhairt ar idirdhealú pá agus ar thearcluacháil na hoibre arna déanamh ag mná den chuid is mó, mar aon le bearta eile arb é is aidhm dóibh an bhearna phá idir na hinscní a dhúnadh; Déanfaidh na Ballstáit bearta iomchuí chun a áirithiú go n-aithníonn fostóirí ceardchumainn agus a n-ionadaíocht ag an láthair oibre, agus ceart na n-oibrithe cómhargáil a eagrú agus a bheith rannpháirteach ann.

Leasú  127

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 12 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Áiritheoidh na Ballstáit, tar éis dul ar iontaoibh idir-réitigh, go mbeidh nósanna imeachta breithiúnacha maidir le forfheidhmiú cearta agus oibleagáidí a bhaineann le prionsabal an phá chomhionainn idir fir agus mná, as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach, ar fáil do gach oibrí a mheasann go bhfuil éagóir déanta acu de bharr nár cuireadh i bhfeidhm prionsabal an phá chomhionainn as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach. Beidh na nósanna imeachta sin so-rochtana ag oibrithe agus acu siúd a ghníomhaíonn thar a gceann, fiú amháin nuair a bheidh deireadh leis an gcaidreamh saothair ina líomhnaítear gur tharla an t-idirdhealú.

Áiritheoidh na Ballstáit, tar éis dul ar iontaoibh idir-réitigh fhéideartha agus dul i mbun plé leis na comhpháirtithe sóisialta, go mbeidh nósanna imeachta breithiúnacha maidir le forfheidhmiú cearta agus oibleagáidí a bhaineann le prionsabal an phá chomhionainn idir fir agus mná, as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach, ar fáil do gach oibrí a mheasann go bhfuil éagóir déanta orthu de bharr gur mainníodh prionsabal an phá chomhionainn as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach a chur i bhfeidhm. Beidh na nósanna imeachta sin so-rochtana d’oibrithe agus dóibh siúd a ghníomhaíonn thar a gceann, fiú amháin nuair a bheidh deireadh leis an gcaidreamh saothair ina líomhnaítear gur tharla an t-idirdhealú.

Leasú  128

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 12 – mír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Cuirfidh na Ballstáit bearta idir-réitigh chun cinn agus laghdóidh siad constaicí nós imeachta maidir le leigheas a lorg trí bhíthin imeachtaí breithiúnacha nó riaracháin. Spreagfar dul ar iontaoibh idir-réitigh agus déanfar sin ar bhonn deonach. Trí dhul ar iontaoibh idir-réitigh, déanfar an tréimhse teorann dá dtagraítear in Airteagal 18 a bhriseadh nó a chur ar fionraí.

Leasú  129

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 13 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfaidh comhlachais, eagraíochtaí, comhlachtaí comhionannais agus ionadaithe oibrithe nó eintitis dhlíthiúla eile ag a bhfuil, i gcomhréir leis na critéir a leagtar síos leis an dlí náisiúnta, leas dlisteanach maidir le comhionannas idir fir agus mná a áirithiú, páirt a ghlacadh in aon nós imeachta breithiúnach nó riaracháin chun aon cheann de na cearta nó na hoibleagáidí a bhaineann le prionsabal an phá chomhionainn idir fir agus mná as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach a fhorfheidhmiú. Féadfaidh siad gníomhú thar ceann oibrí nó tacú le hoibrí ar íospartach é de shárú aon chirt nó oibleagáide a bhaineann le prionsabal an phá chomhionainn idir fir agus mná as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach, le formheas an oibrí.

1. Áiritheoidh na Ballstáit, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta agus leis an gcleachtas náisiúnta, go bhféadfaidh comhlachais, eagraíochtaí, comhlachtaí comhionannais agus ionadaithe oibrithe nó eintitis dhlíthiúla eile ag a bhfuil leas dlisteanach i ndul i ngleic leis an mbearna phá idir na hinscní, a bheith rannpháirteach in aon nós imeachta breithiúnach nó riaracháin chun aon cheann de na cearta nó na hoibleagáidí a bhaineann le prionsabal an phá chomhionainn idir fir agus mná as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach a fhorfheidhmiú. Féadfaidh siad gníomhú thar ceann oibrí nó tacú le hoibrí arb é nó arb í an t-íospartach de shárú ar aon cheart nó oibleagáid a bhaineann le prionsabal an phá chomhionainn idir fir agus mná as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach, le formheas an oibrí nó ar fhógra a fháil i gcomhréir leis an dlí náisiúnta agus leis an gcleachtas náisiúnta.

Leasú  130

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 13 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Beidh sé de cheart freisin ag comhlachtaí comhionannais agus ag ionadaithe na n-oibrithe gníomhú thar ceann roinnt oibrithe nó chun tacú leo, le formheas na n-oibrithe sin.

2. Beidh sé de cheart freisin ag comhlachtaí comhionannais agus ag ionadaithe na n-oibrithe, go háirithe ceardchumainn, gníomhú thar ceann oibrí aonair nó chun tacú leis nó léi nó, i gcás roinnt oibrithe, trí bhíthin comhshásaimh, in imeachtaí maidir le forfheidhmiú ceart agus oibleagáidí a bhaineann le prionsabal an phá chomhionainn as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach, le formheas na n-oibrithe sin nó ar fhógra a fháil i gcomhréir leis an dlí agus leis an gcleachtas náisiúnta.

Leasú  131

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 13 – mír 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a. Áiritheoidh na Ballstáit, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta agus leis an gcleachtas náisiúnta, in aon nós imeachta breithiúnach nó riaracháin chun aon cheann de na cearta nó na hoibleagáidí a bhaineann le prionsabal an phá chomhionainn as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach a fhorfheidhmiú i gcás ina ngníomhaíonn fostóir mar chosantóir, féadfaidh eagraíochtaí ionadaíocha fostóirí gníomhú mar thacaíocht don fhostóir sin.

Leasú  132

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 14 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Maidir le haon oibrí a ndearnadh díobháil dó mar thoradh ar shárú aon chirt nó oibleagáide a bhaineann le prionsabal an phá chomhionainn idir fir agus mná as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach, áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh sé de cheart aige nó aici cúiteamh nó sásamh iomlán a éileamh agus é a fháil, mar a chinnfidh an Ballstát, as an díobháil sin.

1. Maidir le haon oibrí a ndearnadh díobháil dó nó di mar thoradh ar shárú ar aon cheart nó oibleagáid a bhaineann le prionsabal an phá chomhionainn idir fir agus mná as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach, áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh sé de cheart aige nó aici cúiteamh nó sásamh iomlán a éileamh agus é a fháil, mar a chinnfidh an Ballstát, as an díobháil sin.

Leasú  133

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 14 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Áiritheofar leis an gcúiteamh nó leis an sásamh dá dtagraítear i mír 1 go mbeidh cúiteamh réadach agus éifeachtach ann i leith an chaillteanais agus an damáiste a rinneadh, ar bhealach athchomhairleach agus i gcomhréir leis an damáiste a fulaingíodh.

2. Áiritheofar leis an gcúiteamh nó leis an sásamh dá dtagraítear i mír 1 go mbeidh cúiteamh nó leorghníomh réadach agus éifeachtach ann i leith an chaillteanais agus an damáiste a rinneadh, ar bhealach athchomhairleach agus i gcomhréir leis an damáiste a fulaingíodh. I gcás ina bhfuarthas idirdhealú trasnach, coigeartófar an cúiteamh nó an leorghníomh dá réir.

Leasú  134

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 14 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Cuirfidh an cúiteamh an t-oibrí a d'fhulaing díobháil sa phost ina mbeadh an duine sin murach go ndearnadh idirdhealú air nó uirthi ar bhonn inscne nó murar sáraíodh aon cheann de na cearta nó de na hoibleagáidí a bhaineann le pá comhionann idir fir agus mná as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach. Áireofar leis aisghabháil iomlán cúlphá agus bónais ghaolmhara nó íocaíochtaí comhchineáil, cúiteamh i leith deiseanna caillte agus dochar morálta. Áireofar leis freisin an ceart chun úis ar riaráistí.

3. Leis an gcúiteamh nó an leorghníomh cuirfear an t-oibrí a d’fhulaing díobháil sa staid ina mbeadh an duine sin dá mba rud é nach raibh sé nó sí faoi réir idirdhealú díreach nó indíreach mar a shainítear in Airteagal 3 nó murar sáraíodh aon cheann de na cearta nó de na hoibleagáidí a bhaineann le pá comhionann idir fir agus mná as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach. Áireofar leis aisghabháil iomlán cúlphá agus bónais ghaolmhara nó íocaíochtaí comhchineáil, cúiteamh i leith deiseanna caillte agus dochar morálta. Áireofar leis freisin an ceart chun úis ar riaráistí.

Leasú  135

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 15 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

In imeachtaí dlíthiúla lena ndírítear ar fhorfheidhmiú aon chirt nó oibleagáide a bhaineann le prionsabal an phá chomhionainn idir fir agus mná as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach a áirithiú, áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfaidh na cúirteanna nó na húdaráis inniúla eile an méid seo a leanas a ordú, arna iarraidh sin don éilitheoir agus ar chostas an chosantóra:

Áiritheoidh na Ballstáit, in imeachtaí dlíthiúla ina ndírítear ar fhorfheidhmiú aon chirt nó oibleagáide a bhaineann le prionsabal an phá chomhionainn as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach a áirithiú, go bhféadfaidh na cúirteanna nó na húdaráis inniúla eile an méid seo a leanas a ordú, arna iarraidh sin don éilitheoir agus ar chostas an chosantóra:

Leasú  136

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 15 – mír 1 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) ordú urghaire lena mbunaítear sárú ar aon cheart nó oibleagáid a bhaineann le prionsabal an phá chomhionainn idir fir agus mná as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach agus lena gcuirtear deireadh leis an sárú;

(a) ordú urghaire lena mbunaítear sárú ar aon cheart nó oibleagáid a bhaineann le prionsabal an phá chomhionainn as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach agus lena gcuirtear deireadh leis an sárú;

Leasú  137

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 15 – mír 1 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) ordú urghaire lena n-ordaítear don chosantóir bearta struchtúracha nó eagraíochtúla a dhéanamh chun aon cheart nó oibleagáid a chomhlíonadh a bhaineann le prionsabal an phá chomhionainn idir fir agus mná as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach nó chun deireadh a chur le sárú de.

(b) ordú urghaire lena n-ordaítear don chosantóir bearta struchtúracha nó eagraíochtúla a dhéanamh chun aon cheart nó oibleagáid a chomhlíonadh a bhaineann le prionsabal an phá chomhionainn as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach nó chun deireadh a chur le sárú ina leith.

Leasú  138

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 15 – mír 1 – fomhír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Féadfar a áireamh sna bearta struchtúracha nó eagraíochtúla dá dtagraítear i bpointe (b) den chéad mhír, oibleagáid chun athbhreithniú a dhéanamh ar an sásra socraithe pá bunaithe ar chórais meastóireachta poist inscne-neodracha nó ar chórais aicmithe, bunú plean gníomhaíochta chun deireadh a chur leis na neamhréireachtaí a aimsíodh, agus bearta chun aon bhearnaí pá idir na hinscní nach bhfuil údar leo a laghdú.

Leasú  139

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 16 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. Ní chuirtear cosc leis an Treoir seo ar na Ballstáit rialacha fianaiseacha a thabhairt isteach atá níos fabhraí don éilitheoir in imeachtaí a thionscnaítear chun aon cheann de na cearta nó oibleagáidí a bhaineann le pá comhionann idir fir agus mná as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach a fhorfheidhmiú.

4. Ní chuirtear cosc leis an Treoir seo ar na Ballstáit rialacha fianaiseacha a thabhairt isteach atá níos fabhraí don éilitheoir in imeachtaí a thionscnaítear chun aon cheann de na cearta nó oibleagáidí a bhaineann le pá comhionann as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach a fhorfheidhmiú.

Leasú  140

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 17 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. In imeachtaí a bhaineann le héileamh maidir le pá comhionann idir fir agus mná as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach, áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh na cúirteanna náisiúnta nó na húdaráis inniúla in ann a ordú don chosantóir aon fhianaise ábhartha atá faoina rialú a nochtadh.

1. Áiritheoidh na Ballstáit in imeachtaí a bhaineann le héileamh maidir le pá comhionann as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach, go mbeidh na cúirteanna náisiúnta nó na húdaráis inniúla in ann a ordú don chosantóir aon fhianaise ábhartha atá faoina rialú a nochtadh.

Leasú  141

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 17 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh an chumhacht ag cúirteanna náisiúnta nochtadh fianaise ina bhfuil faisnéis rúnda a ordú i gcás ina measfaidh siad gurb ábhartha déanamh amhail don mhaíomh. Áiritheoidh siad, agus nochtadh na faisnéise sin á ordú acu, go mbeidh bearta éifeachtacha ar fáil do chúirteanna náisiúnta chun an fhaisnéis sin a chosaint.

2. Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh an chumhacht ag cúirteanna náisiúnta nochtadh fianaise a ordú i gcás ina measfaidh siad gurb ábhartha déanamh amhlaidh don éileamh. Áiritheoidh siad, agus nochtadh na faisnéise sin á ordú acu, go mbeidh bearta éifeachtacha ar fáil do chúirteanna náisiúnta chun an fhaisnéis sin a chosaint.

Leasú  142

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 17 – mír 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a. Áiritheoidh na Ballstáit, gan dochar don dlí náisiúnta maidir le fianaise a thíolacadh agus a mheas, go bhféadfar leas a bhaint as cinneadh críochnaitheach cúirte lena ndeimhnítear sárú ar an gceart chun pá comhionann, i gcás inarb ábhartha, mar fhianaise i gcomhthéacs aon chaingne eile os comhair a gcúirteanna náisiúnta chun bearta sásaimh a lorg maidir le hidirdhealú díreach nó indíreach nó idirdhealú trasnach i gcoinne an fhostóra chéanna.

Leasú  143

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 18 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Leagfaidh na Ballstáit síos rialacha a bheidh infheidhme maidir le tréimhsí teorann chun éilimh ar phá comhionann idir fir agus mná as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach a thionscnamh. Cinnfear leis na rialacha sin an uair a chuirfear tús leis an tréimhse teorann, fad na tréimhse agus na himthosca faoina mbrisfear isteach uirthi nó faoina gcuirfear ar fionraí í.

1. Leagfaidh na Ballstáit síos rialacha a bheidh infheidhme maidir le tréimhsí teorann chun éilimh ar phá comhionann as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach a thionscnamh. Cinnfear leis na rialacha sin an uair a chuirfear tús leis an tréimhse teorann, fad na tréimhse agus na himthosca faoina mbrisfear isteach uirthi nó faoina gcuirfear ar fionraí í.

Leasú  144

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 18 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Áiritheoidh na Ballstáit gur trí bliana ar a laghad do na tréimhsí teorann a shocrófar chun éilimh a thionscnamh.

3. Áiritheoidh na Ballstáit gur 5 bliana ar a laghad iad na tréimhsí teorann a shocrófar chun éilimh a thionscnamh.

Leasú  145

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 19 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Beidh sé de cheart ag éilitheoirí a bhfuil forlámhas acu ar éileamh i leith idirdhealaithe pá, i dteannta aon damáistí eile, táillí réasúnacha dlí agus saineolaithe agus costais a aisghabháil ón gcosantóir. Ní bheidh sé de cheart ag cosantóirí a bhfuil forlámhas acu ar éileamh i leith idirdhealaithe pá aon táillí dlí agus saineolaithe agus costais a aisghabháil ón éilitheoir nó ó na héilitheoirí, murar de mheon mímhacánta a tionscnaíodh an t-éileamh, gur léir go raibh sé suaibhreosach nó i gcás ina meastar neamh-aisghabháil den sórt sin a bheith míréasúnta faoi chúinsí sonracha an cháis.

Áiritheoidh na Ballstáit i gcás ina n-éiríonn le cosantóir in éileamh ar idirdhealú pá, gur chun tairbhe na cúirte é an fhéidearthacht measúnú a dhéanamh, de réir an dlí náisiúnta, i dtaobh an raibh forais réasúnacha ag an éilitheoir a chaill a chás an t-éileamh sin a thabhairt os comhair na cúirte, agus a ordú nach gá don éilitheoir costas an cháis a sheasamh.

Leasú  146

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 20 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear fíneálacha i bhfeidhm maidir le sáruithe ar na cearta agus ar na hoibleagáidí a bhaineann le pá comhionann as an obair chéanna nó obair ar comhionann a luach. Socróidh siad íosleibhéal le haghaidh fíneálacha den sórt sin lena n-áiritheofar éifeacht dhíspreagthach iarbhír. Cuirfear an méid seo a leanas san áireamh i leibhéal na bhfíneálacha:

2. Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear fíneálacha i bhfeidhm maidir le sáruithe ar na cearta agus ar na hoibleagáidí a bhaineann le pá comhionann as an obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach. Leagfaidh siad síos íosleibhéal le haghaidh fíneálacha den sórt sin a bheidh bunaithe, mar shampla, ar láimhdeachas comhlán bliantúil an fhostóra nó ar phárolla iomlán an fhostóra agus áiritheoidh siad go mbeidh an t-íosleibhéal comhréireach agus go mbeidh fíoréifeacht dhíspreagthach aige. Cuirfear an méid seo a leanas san áireamh i leibhéal na bhfíneálacha:

Leasú  147

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 20 – mír 2 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) tromchúiseacht agus fad an tsáraithe;

(a) tromchúiseacht agus fad an tsáraithe agus cibé an sáruithe iad a rinneadh arís agus arís eile;

Leasú  148

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 20 – mír 2 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) aon toisc ghéaraitheach nó mhaolaitheach eile is infheidhme i leith chúinsí an cháis.

(c) aon toisc ghéaraitheach, amhail cinneadh gur ann d’idirdhealú trasnach, nó toisc mhaolaitheach eile is infheidhme i leith chúinsí an cháis.

Leasú  149

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 20 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Bunóidh na Ballstáit pionóis shonracha a bheidh le forchur i gcás sáruithe leantacha ar na cearta agus ar na hoibleagáidí a bhaineann le pá comhionann idir fir agus mná, amhail cúlghairm sochar poiblí nó eisiamh, ar feadh tréimhse áirithe ama, ó dheonú aslach airgid.

3. Bunóidh na Ballstáit pionóis shonracha a bheidh le forchur sa chás ina mbeidh sáruithe leantacha nó tromchúiseacha ar na cearta agus ar na hoibleagáidí a bhaineann le pá comhionann idir fir agus mná, amhail cúlghairm sochar poiblí nó eisiamh, ar feadh tréimhse áirithe ama, ó dheonú aslach airgid d’aon chineál.

Leasú  150

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 21 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Áireofar sna bearta iomchuí a dhéanfaidh na Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 30(3) de Threoir 2014/23/AE, le hAirteagal 18(2) de Threoir 2014/24/AE agus le hAirteagal 36(2) de Threoir 2014/25/AE, bearta chun a áirithiú, i bhfeidhmiú conarthaí poiblí nó lamháltas, go gcomhlíonfaidh oibreoirí eacnamaíocha na hoibleagáidí a bhaineann le pá comhionann idir fir agus mná as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach.

1. Áireofar sna bearta iomchuí a dhéanfaidh na Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 30(3) de Threoir 2014/23/AE, le hAirteagal 18(2) de Threoir 2014/24/AE agus le hAirteagal 36(2) de Threoir 2014/25/AE, bearta chun a áirithiú, i bhfeidhmiú conarthaí poiblí nó lamháltas, go gcomhlíonfaidh oibreoirí eacnamaíocha na hoibleagáidí a leagtar síos sa Treoir seo.

Leasú  151

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 21 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Breithneoidh na Ballstáit ar údaráis chonarthacha pionóis agus coinníollacha foirceanta a thabhairt isteach, de réir mar is iomchuí, chun comhlíonadh phrionsabal an phá chomhionainn a áirithiú i bhfeidhmiú conarthaí poiblí agus lamháltas. I gcás ina ngníomhaíonn údaráis na mBallstát i gcomhréir le hAirteagal 38(7)(a) de Threoir 2014/23/AE, le hAirteagal 57(4)(a) de Threoir 2014/24/AE, nó le hAirteagal 80(1) de Threoir 2014/25/AE i gcomhar le hAirteagal 57(4)(a) de Threoir 2014/24/AE, féadfaidh na Ballstáit aon oibreoir eacnamaíoch a eisiamh nó a chur de cheangal orthu aon oibreoir eacnamaíoch a eisiamh ó rannpháirtíocht i nós imeachta soláthair phoiblí i gcás inar féidir leo a léiriú ar aon mhodh iomchuí go bhfuil sárú na n-oibleagáidí dá dtagraítear i mír 1, a bhaineann le mainneachtain oibleagáidí trédhearcachta pá a chomhlíonadh nó le bearna pá de níos mó ná 5 faoin gcéad in aon chatagóir oibrithe, bearna pá nach féidir leis an bhfostóir í a chosaint ar bhonn critéir oibiachtúla atá neodrach i dtaobh inscne. Tá sé seo gan dochar d’aon ceart nó oibleagáid eile a leagtar amach i dTreoir 2014/23/AE, i dTreoir 2014/24/AE nó i dTreoir 2014/25/AE.

2. Déanfaidh na Ballstáit breithniú i gcás údaráis chonarthacha i leith pionóis agus coinníollacha foirceanta a thabhairt isteach, de réir mar is iomchuí, lena n-áiritheofar comhlíonadh le prionsabal an phá chomhionainn i bhfeidhmiú conarthaí poiblí agus lamháltas. I gcás ina ngníomhaíonn údaráis na mBallstát i gcomhréir le hAirteagal 38(7)(a) de Threoir 2014/23/AE, le hAirteagal 57(4)(a) de Threoir 2014/24/AE, nó le hAirteagal 80(1) de Threoir 2014/25/AE i gcomhar le hAirteagal 57(4)(a) de Threoir 2014/24/AE, féadfaidh siad aon oibreoir eacnamaíoch a eisiamh nó féadfaidh na Ballstáit a chur de cheangal orthu aon oibreoir eacnamaíoch a eisiamh ó bheith rannpháirteach i nós imeachta soláthair phoiblí i gcás inar féidir leo a léiriú trí aon mhodh iomchuí gur ann do shárú ar na hoibleagáidí dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, a mhéid a bhaineann le mainneachtain oibleagáidí trédhearcachta pá a chomhlíonadh nó le bearna phá de níos mó ná 2,5 faoin gcéad i gcomhréir le hAirteagal 9(1) den Treoir seo in aon chatagóir oibrithe, bearna phá nach féidir leis an bhfostóir í a chosaint ar bhonn critéir oibiachtúla inscne-neodracha. Tá sé seo gan dochar d’aon ceart nó oibleagáid eile a leagtar amach i dTreoir 2014/23/AE, i dTreoir 2014/24/AE nó i dTreoir 2014/25/AE.

Leasú  152

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 22 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Ní chaithfear le hoibrithe ná lena n-ionadaithe le níos lú fabhair ar an bhforas gur fheidhmigh siad a gcearta i ndáil le pá comhionann idir fir agus mná.

1. Ní chaithfear le hoibrithe ná le hionadaithe na n-oibrithe le níos lú fabhair ar an bhforas gur fheidhmigh siad a gceart chun pá comhionann as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach amhail dá bhforáiltear sa Treoir seo nó ar an bhforas gur thuairiscigh siad sáruithe ar an gceart chun pá comhionann as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach.

Leasú  153

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 22 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Tabharfaidh na Ballstáit isteach ina gcórais náisiúnta dlí na bearta sin is gá chun oibrithe a chosaint, lena n-áirítear oibrithe ar ionadaithe iad dá bhforáiltear sa dlí náisiúnta agus/nó sa chleachtas náisiúnta, in aghaidh dífhostú nó cóireáil dhíobhálach eile ag an bhfostóir mar fhreagairt ar ghearán laistigh den ghnóthas nó ar aon imeachtaí dlíthiúla a bhfuil sé mar aidhm leo comhlíonadh aon cheart nó oibleagáid a bhaineann le pá comhionann idir fir agus mná a fhorfheidhmiú.

2. Tabharfaidh na Ballstáit isteach ina gcórais náisiúnta dlí na bearta sin is gá chun oibrithe a chosaint, lena n-áirítear oibrithe ar ionadaithe iad dá bhforáiltear sa dlí náisiúnta agus/nó sa chleachtas náisiúnta, in aghaidh dífhostú nó cóireáil dhíobhálach eile ag an bhfostóir mar fhreagairt ar ghearán laistigh den ghnóthas nó ar aon imeachtaí dlíthiúla a bhfuil sé mar aidhm leo comhlíonadh aon cheart nó oibleagáid a bhaineann le pá comhionann as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach a fhorfheidhmiú.

Leasú  154

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 22 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 22a

 

Idirdhealú trasnach

 

1. Déanfaidh na Ballstáit, fostóirí, ionadaithe oibrithe, comhlachtaí comhionannais agus comhlachtaí faireacháin arna n-ainmniú de bhun Airteagal 26, gan dochar don dlí náisiúnta, aird a thabhairt ar chineálacha trasnacha idirdhealaithe agus claontachta neamh-chomhfhiosacha agus na cearta agus na hoibleagáidí a leagtar síos sa Treoir seo á gcur chun feidhme acu agus tuairisciú á dhéanamh acu ar bhearta trédhearcachta pá, lena n-áirítear iad siúd a leagtar síos in Airteagal 14 agus in Airteagal 17, agus déanfaidh siad gníomhaíochtaí sonracha a shaothrú, a fhorbairt agus a chur chun feidhme chun cásanna ina mbíonn trasnú ann idir idirdhealú pá atá bunaithe ar inscne agus cineálacha eile idirdhealaithe. Féadfaidh siad freisin anailís agus athbhreithniú a dhéanamh ar aon chleachtas nó ar aon chritéir a d‘fhéadfadh a bheith idirdhealaitheach agus dul i ngleic leis na hábhair imní atá ag oibrithe a bhfuil orthu aghaidh a thabhairt ar chineálacha idirdhealaithe thrasnaigh in ionad oibre nó in earnáil ar leith agus teacht ar réitigh ina leith sin.

 

2. Agus sonraí arna bhfáil ó fhostóirí á mbailiú acu, déanfaidh na comhlachtaí comhionannais agus faireacháin, gan dochar don dlí náisiúnta, anailís ar na sonraí sin ar bhealach ina gcuirtear i gcuntas ilchineálacha idirdhealaithe agus cineálacha trasnacha idirdhealaithe.

Leasú  155

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 23 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 23a

 

Tacaíocht do FBManna;

 

Chun na costais agus na hualaí riaracháin ar fhostóirí a theorannú, cuirfidh na Ballstáit tacaíocht ar fáil, i bhfoirm cúnamh teicniúil agus oiliúna, do FBManna agus d’eagraíochtaí ionadaíocha oibrithe chun na hoibleagáidí a leagtar síos sa Treoir seo a chomhlíonadh.

Leasú  156

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 25 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Gan dochar d'inniúlacht cigireachtaí saothair nó comhlachtaí eile a fhorfheidhmíonn cearta oibrithe, lena n-áirítear na comhpháirtithe sóisialta, beidh comhlachtaí comhionannais náisiúnta arna mbunú i gcomhréir le Treoir 2006/54/CE inniúil maidir le hábhair a thagann faoi raon feidhme na Treorach seo.

1. Gan dochar d’inniúlacht cigireachtaí saothair nó comhlachtaí eile a fhorfheidhmíonn cearta oibrithe, lena n-áirítear na comhpháirtithe sóisialta, beidh comhlachtaí comhionannais náisiúnta atá cheana ann arna mbunú i gcomhréir le Treoir 2006/54/CE inniúil maidir le hábhair a thagann faoi raon feidhme na Treorach seo.

Leasú  157

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 25 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Déanfaidh na Ballstáit bearta gníomhacha chun dlúthchomhar agus dlúthchomhordú a áirithiú idir na comhlachtaí comhionannais náisiúnta agus comhlachtaí náisiúnta eile a bhfuil feidhm chigireachta acu sa mhargadh saothair.

2. Déanfaidh na Ballstáit bearta gníomhacha chun dlúthchomhar agus dlúthchomhordú a áirithiú idir na comhlachtaí comhionannais náisiúnta agus comhlachtaí náisiúnta eile a bhfuil feidhm chigireachta acu sa mhargadh saothair, lena n-áirítear na comhpháirtithe sóisialta i gcomhréir leis an dlí náisiúnta agus leis an gcleachtas náisiúnta.

Leasú  158

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 25 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Cuirfidh na Ballstáit na hacmhainní leordhóthanacha is gá ar fáil do chomhlachtaí comhionannais chun a gcuid dualgas a chomhlíonadh go héifeachtach maidir le hurramú an chirt chun pá comhionann idir fir agus mná as an obair chéanna nó obair ar comhionann a luach. Breithneoidh na Ballstáit ar mhéideanna arna n-aisghabháil mar fhíneálacha de bhun Airteagal 20 a leithdháileadh ar na comhlachtaí comhionannais chun na críche sin.

3. Cuirfidh na Ballstáit na hacmhainní leormhaithe agus leordhóthanacha nó acmhainní breise más gá ar fáil do na comhlachtaí comhionannais agus cigireachtaí saothair chun a gcuid feidhmeanna nua a chur i gcrích go héifeachtach maidir le hurramú an chirt chun pá comhionann as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach. Déanfaidh na Ballstáit breithniú i leith, anuas ar na hacmhainní náisiúnta a shanntar do chomhlachtaí comhionannais, leithdháileadh sa bhreis a dhéanamh ar na méideanna arna n-aisghabháil mar fhíneálacha de bhun Airteagal 20 ar na comhlachtaí comhionannais chun na críche sin.

Leasú  159

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 26 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Ainmneoidh gach Ballstát comhlacht ('comhlacht faireacháin') chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme na bhforálacha dlíthiúla náisiúnta, agus tacaíocht a thabhairt dó, lena gcuirtear an Treoir seo chun feidhme agus déanfaidh sé na socruithe is gá maidir le feidhmiú cuí an chomhlachta sin. Féadfaidh an comhlacht faireacháin a bheith mar chuid de chomhlachtaí nó de struchtúir atá ann cheana ar an leibhéal náisiúnta.

2. Ainmneoidh gach Ballstát comhlacht (‘comhlacht faireacháin’) chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme na bhforálacha dlíthiúla náisiúnta, agus tacaíocht a thabhairt ina leith, lena gcuirtear an Treoir seo chun feidhme agus déanfaidh sé na socruithe is gá agus na hacmhainní leordhóthanacha a áirithiú maidir le feidhmiú cuí an chomhlachta sin. Féadfaidh an comhlacht faireacháin a bheith ina chomhlacht nó struchtúr atá cheana ann ar an leibhéal náisiúnta ag brath ar an gcomhthéacs institiúideach náisiúnta chun prionsabal an phá chomhionainn a chur chun feidhme. Oibreoidh sé go dlúth leis na comhpháirtithe sóisialta atá rannpháirteach i gcur i bhfeidhm phrionsabal an phá chomhionainn agus féadfar a chur de cheangal air comhoibriú leis na cigireachtaí saothair.

Leasú  160

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 26 – mír 3 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) feasacht a ardú i measc gnóthas poiblí agus príobháideach agus i measc eagraíochtaí poiblí agus príobháideacha, comhpháirtithe sóisialta agus an pobal i gcoitinne chun prionsabal an phá chomhionainn agus an ceart chun trédhearcachta pá a chur chun cinn;

(a) feasacht a ardú i measc gnóthas poiblí agus príobháideach agus i measc eagraíochtaí poiblí agus príobháideacha, comhpháirtithe sóisialta agus an pobal i gcoitinne chun prionsabal an phá chomhionainn agus an ceart chun trédhearcachta pá a chur chun cinn, mar aon leis an ngá atá le dul i ngleic le hidirdhealú trasnach, lena n-áirítear trí dhea-chleachtais agus tionscnaimh fostóirí a chur in iúl agus a chomhroinnt chun críche pá comhionann as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach;

Leasú  161

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 26 – mír 3 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) dul i ngleic leis na cúiseanna atá leis an mbearna phá idir na hinscní agus uirlisí a cheapadh chun cuidiú le hanailís agus measúnú a dhéanamh ar neamhionannais phá;

(b) uirlisí agus treoir a cheapadh chun cabhrú le hanailís agus measúnú a dhéanamh ar neamhionannais phá chun dul i ngleic le hidirdhealú mar a shainítear in Airteagal 3, lena n-áirítear na cúiseanna leis an mbearna phá idir na hinscní;

Leasú  162

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 26 – mír 3 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) sonraí a fhaightear ó fhostóirí de bhun Airteagal 8(6) a chomhiomlánú agus na sonraí sin a fhoilsiú ar bhealach atá soláimhsithe don úsáideoir;

(c) sonraí a fhaightear ó fhostóirí mar a leagtar síos leis an Treoir seo a chomhiomlánú, agus na sonraí sin a fhoilsiú ar bhealach inrochtana agus soláimhsithe don úsáideoir i gcomhréir le gníomhartha dlíthiúla comhchuibhithe an Aontais maidir le hinrochtaineacht agus, i gcás inar féidir, anailís a dhéanamh ar na sonraí chun ilfhoirmeacha idirdhealaithe, trasnacha nó trasearnálacha a shainaithint, agus béim ar leith á leagan ar na hearnálacha ina bhfuil na mná i bhfad níos líonmhara;

 

Leasú  163

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 26 – mír 3 – pointe e a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ea) sonraí agus faisnéis ábhartha a chur ar fáil do na hinstitiúidí ábhartha amhail EIGE agus Eurofound chun gur féidir na sonraí sin a chur i gcomparáid agus a mheasúnú ar leibhéal an Aontais;

Leasú  164

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 26 – mír 3 – pointe e b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(eb) rabhaidh agus moltaí le haghaidh fíneálacha a thabhairt do na húdaráis inniúla ábhartha arna n-ainmniú ag na Ballstáit chun Airteagal 20 den Treoir seo a chur chun feidhme, i gcás neamhchomhlíonadh na n-oibleagáidí a leagtar síos sa Treoir seo i gcuideachtaí nó in earnálacha áirithe, ionas go bhféadfaidh na húdaráis inniúla gníomhaíochtaí leantacha a dhéanamh, amhail athbhreithniú ar an bplean náisiúnta comhionannais pá nó pionóis.

Leasú  165

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 26 – mír 3 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3a. Féadfaidh na Ballstáit na cúraimí a chur leis an gcomhlacht faireacháin chun na bearta is gá a dhéanamh, lena n-áirítear fíneálacha, i gcás nach gcomhlíonann fostóirí an Treoir seo mar a leagtar síos in Airteagal 20.

Leasú  166

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 26 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 26a

 

Pleananna Comhionannais Pá an Aontais

 

1. Cruthóidh an Coimisiún Plean Comhionannais Pá an Aontais ina leagfar amach tosaíochtaí agus spriocanna chun bearta nithiúla agus gníomhaíochtaí ceartaitheacha a áireamh a bheidh bunaithe ar shonraí maidir le deighilt sa mhargadh saothair agus na laofachtaí sa phá comhionann as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach san Aontas agus sa mhargadh aonair. Déanfar Plean Comhionannais Pá an Aontais a thíolacadh ar feadh thréimhse 5 bliana.

 

2. Cruthóidh an Coimisiún treoirlínte do phleananna comhionannais pá náisiúnta, a bheidh le cur ar bun ag na Ballstáit, ina leagfar amach bearta nithiúla agus gníomhaíochtaí ceartaitheacha chun aghaidh a thabhairt ar an mbearna phá idir na hinscní i margadh an tsaothair. Chun na críche sin, déanfaidh na Ballstáit measúnú ar dtús ar an staid, bunaithe ar na sonraí a bailíodh maidir leis an deighilt sna margaí saothair agus ar na laofachtaí sa phá comhionann as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach. Cuirfidh na Ballstáit na sonraí agus na huirlisí anailíseacha sin ar fáil don phobal.

 

3. Déanfaidh an Coimisiún, tar éis dó dul i gcomhairle leis na comhpháirtithe sóisialta agus leis na húdaráis náisiúnta, EIGE a ainmniú chun uirlis idirghníomhach ar líne maidir le trédhearcacht agus comhionannas pá a chruthú chun anailís agus measúnú ar phá inscne in FBManna a éascú. Beidh an uirlis sin saor in aisce agus éasca le húsáid. Beidh sé bunaithe ar mhodheolaíocht inrochtana. Beidh sé ar fáil i dteangacha oifigiúla uile an Aontais. Cuirfear acmhainní airgeadais agus daonna leordhóthanacha ar fáil do EIGE chun an cúram sin a chomhlíonadh.

Leasú  167

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 28 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cuirfidh na Ballstáit sonraí cothrom le dáta maidir le bearna phá idir na hinscní ar fáil don Choimisiún (Eurostat) go bliantúil agus go tráthúil. Déanfar miondealú ar na staitisticí sin de réir inscne, earnála eacnamaíche, ama oibre (lánaimseartha/páirtaimseartha), rialaithe eacnamaíoch (úinéireacht phoiblí/príobháideach) agus de réir aoise agus déanfar iad a ríomh ar bhonn bliantúil.

Cuirfidh na Ballstáit sonraí cothrom le dáta maidir le bearna phá idir na hinscní ar fáil don Choimisiún (Eurostat) go bliantúil agus go tráthúil. Déanfar miondealú ar na staitisticí sin de réir inscne, earnáil eacnamaíoch, am oibre (lánaimseartha/páirtaimseartha), cineál conartha (neamhchinnte/sealadach/de réir na huaire), rialú eacnamaíoch (úinéireacht phoiblí/phríobháideach), míchumais agus aoise agus, i gcás inar féidir, áireofar ann cibé an raibh bonn cirt leis an difríocht de réir critéar oibiachtúil agus inscne-neodrach, agus déanfar iad a ríomh ar bhonn bliantúil agus, i gcás inar féidir, déanfar iad a chomhcheangal le sonraí anaithnide maidir le cineálacha trasnacha idirdhealaithe.

Leasú  168

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 31 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Na forálacha reachtaíochta, rialúcháin agus riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit iad a thabhairt i bhfeidhm faoi [2 bhliain tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach]. Cuirfidh siad an Coimisiún ar an eolas faoin méid sin láithreach.

1. Na forálacha reachtaíochta, rialúcháin agus riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit iad a thabhairt i bhfeidhm faoi [2 bhliain tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach]. Gan dochar do neamhspleáchas na gcomhpháirtithe sóisialta agus i gcomhréir leis an dlí náisiúnta agus leis an gcleachtas náisiúnta, áiritheoidh Ballstáit go ndéanfar na cearta agus na hoibleagáidí faoin Treoir seo a thrasuí. Cuirfidh siad an Coimisiún ar an eolas faoin méid sin láithreach.

Leasú  169

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 31 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Agus an Coimisiún á chur ar an eolas, cuirfidh na Ballstáit achoimre ar thorthaí a measúnaithe ar thionchar a ngníomh trasuite ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide agus tagairt don áit ina bhfoilsítear an measúnú sin ag gabháil leis freisin.

2. Agus an Coimisiún á chur ar an eolas, déanfaidh na Ballstáit achoimre ar thorthaí a measúnaithe a chur ar fáil maidir le tionchar a dtrasuite ar oibrithe agus fostóirí fiontar beag agus meánmhéide agus ar earnálacha ina bhfuil na mná i bhfad níos líonmhara agus tagairt don áit ina bhfuil an measúnú sin foilsithe.

Leasú  170

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 32 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Faoi [ocht mbliana tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach], cuirfidh na Ballstáit an fhaisnéis ar fad maidir leis an gcaoi ar cuireadh an Treoir seo i bhfeidhm agus an tionchar a bhí aici sa chleachtas in iúl don Choimisiún.

1. Faoi [5 bliana tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach], cuirfidh na Ballstáit an fhaisnéis ar fad maidir leis an gcaoi ar cuireadh an Treoir seo i bhfeidhm agus an tionchar a bhí aici sa chleachtas in iúl don Choimisiún.

Leasú  171

 

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 32 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Ar bhonn na faisnéise a chuirfidh na Ballstáit ar fáil, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le cur chun feidhme na Treorach seo agus molfaidh sé, i gcás inarb iomchuí, leasuithe reachtacha.

2. Ar bhonn na faisnéise a chuirfidh na Ballstáit ar fáil, déanfaidh an Coimisiún, laistigh de bhliain amháin tar éis dó an fhaisnéis a fháil, tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le cur chun feidhme na Treorach seo, ina mbeidh measúnú tionchair ina gcuirfear san áireamh na sonraí agus an taithí atá bailithe ag na Ballstáit, ag na fostóirí, ag EIGE, ag na comhpháirtithe sóisialta, ag na comhlachtaí comhionannais agus ag na comhlachtaí faireacháin agus ag institiúidí ábhartha eile. Bunaithe ar an méid sin, déanfaidh an Coimisiún a mheas conas líon na n-oibrithe a ísliú, nach mór d’fhostóir a bheith faoi cheangal ag Airteagail 8 agus 9 den Treoir seo, agus molfaidh sé, dá réir sin, leasuithe reachtacha.


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Cur i bhfeidhm phrionsabal an phá chomhionainn ar obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach idir fir agus mná a neartú trí shásraí trédhearcachta pá agus forfheidhmithe

Tagairtí

COM(2021)0093 – C9-0089/2021 – 2021/0050(COD)

Dáta tíolactha do Pharlaimint na hEorpa

4.3.2021

 

 

 

Coistí freagracha

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

EMPL

11.3.2021

FEMM

11.3.2021

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Kira Marie Peter-Hansen

7.6.2021

Samira Rafaela

7.6.2021

 

 

Riail 58 – Nós imeachta comhchoiste

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

 

10.6.2021

Pléite sa choiste

30.9.2021

15.11.2021

 

 

Dáta an ghlactha

17.3.2022

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

65

16

10

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Isabella Adinolfi, Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Simona Baldassarre, Robert Biedroń, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Annika Bruna, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, David Casa, Leila Chaibi, Ilan De Basso, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Frances Fitzgerald, Loucas Fourlas, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Lívia Járóka, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Arba Kokalari, Ádám Kósa, Alice Kuhnke, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radka Maxová, Giuseppe Milazzo, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Samira Rafaela, Elżbieta Rafalska, Evelyn Regner, Guido Reil, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Eugenia Rodríguez Palop, María Soraya Rodríguez Ramos, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Christine Schneider, Monica Semedo, Michal Šimečka, Sylwia Spurek, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Isabella Tovaglieri, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Chrysoula Zacharopoulou, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Marco Zullo

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach