Ziņojums - A9-0057/2022Ziņojums
A9-0057/2022

ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Włodzimierz Cimoszewicz imunitāti

22.3.2022 - (2021/2256(IMM))

Juridiskā komiteja
Referents: Gilles Lebreton

Procedūra : 2021/2256(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A9-0057/2022
Iesniegtie teksti :
A9-0057/2022
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par pieprasījumu atcelt Włodzimierz Cimoszewicz imunitāti

(2021/2256(IMM))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā 2021. gada 14. jūlija pieprasījumu atcelt Włodzimierz Cimoszewicz imunitāti, kuru Polijas Republikas ģenerālprokurors nosūtījis saistībā ar kriminālprocesu, ko Bjalistokas rajona prokurors vēlas uzsākt pret viņu, un par kuru paziņots 2021. gada 24. novembra plenārsēdē,

 ņemot vērā to, ka Włodzimierz Cimoszewicz atteicās tikt uzklausīts saskaņā ar Reglamenta 9. panta 6. punktu,

 ņemot vērā 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

 ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 2008. gada 21. oktobra, 2010. gada 19. marta, 2011. gada 6. septembra, 2013. gada 17. janvāra un 2019. gada 19. decembra spriedumu[1],

 ņemot vērā Polijas Republikas Konstitūcijas 105. panta 2. punktu un 108. pantu un Polijas 1996. gada 9. maija Likuma par Polijas Parlamenta un Senāta deputātu pienākumu izpildi 7.b panta 1. punktu un 7.c panta 1. punktu,

 ņemot vērā Reglamenta 5. panta 2. punktu, 6. panta 1. punktu un 9. pantu,

 ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A9-0057/2022),

A. tā kā Polijas Republikas ģenerālprokurors ir nosūtījis Bjalistokas apgabala prokurora pieprasījumu atcelt Eiropas Parlamenta deputāta Włodzimierz Cimoszewicz imunitāti, lai saņemtu atļauju pret viņu sākt kriminālprocesu saistībā ar noziedzīgu nodarījumu, kas ir reglamentēts Polijas Kriminālkodeksa 177. panta 1. punkta kopsakarā ar 178. panta 1. punktu; tā kā šo pieprasījumu atcelt parlamentāro imunitāti tiesu iestāde ir paziņojusi saskaņā ar tās Reglamenta 9. panta 12. punktu, tomēr ir jāvērš uzmanība uz to, ka Reglamenta 9. panta 1. punktā ir noteikts, ka jebkuru pieprasījumu atcelt imunitāti iesniedz “dalībvalsts kompetentā iestāde” un uz to, ka abi jēdzieni nav identiski;

B. tā kā 2019. gada 4. maijā plkst. 8.50 Hajnuvka (Polija) Włodzimierz Cimoszewicz ar sava transportlīdzekļa priekšpusi esot notriekusi personu, kas atradās uz gājēju pārejas; tā kā pēc negadījuma Włodzimierz Cimoszewicz mēģināja pārliecināt cietušo personu ļaut sevi aizvest uz slimnīcu, bet cietušais atteicās un lūdza viņu ar visu velosipēdu nogādāt atpakaļ mājās; tā kā Włodzimierz Cimoszewicz, lai ar automašīnu cietušās personu aizvestu uz viņa mājam Hajnuvkā, negadījuma vietu uzreiz pameta, par negadījumu neinformējot nedz neatliekamās palīdzības dienestus, nedz policiju, iespējams, pārkāpjot 1997. gada 20. jūnija Likuma par ceļu satiksmi 44. panta 2. punktā noteikto juridisko pienākumu; tā kā aptuveni īsi pirms plkst. 9.30, būdama jau mājās, cietusī persona galu galā piekrita tam, ka viņu aizved uz Hajnuvkas slimnīcu; tā kā slimnīcā cietusī persona informēja darbiniekus, ka ir cietusi satiksmes negadījumā un tā kā slimnīca nekavējoties telefoniski par negadījumu informēja tiesībaizsardzības iestādi, kas pēc tam šo informāciju nodeva tālāk Hajnuvkas rajona policijas iecirknim; tā kā cietusī persona pēc nepieciešamo medicīnisko pārbaužu iziešanas un nepieciešamās medicīniskās palīdzības saņemšanas tajā pašā dienā atstāja slimnīcu; tā kā Włodzimierz Cimoszewicz tika testēts attiecībā uz alkohola saturu asinīs un veiktie testi spirta klātbūtni atklājuši nav;

C. tā kā iespējamajam pārkāpumam nav tiešas vai acīmredzamas saiknes ar to, kā Włodzimierz Cimoszewicz pilda savus Eiropas Parlamenta deputāta pienākumus, kā arī tas nav izdarīts nedz ar viedokli, kas ir pausts, nedz balsojumu, kas ir veikts, pildot Eiropas Parlamenta deputāta pienākumus 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. panta nozīmē;

D. tā kā saskaņā ar Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu Eiropas Parlamenta locekļiem savā valstī ir imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem;

E. tā kā saskaņā ar Polijas Republikas 1997. gada 2. aprīļa Konstitūcijas 105. panta 2. punktu un 108. pantu, kā arī 1996. gada 9. maija Likuma par Parlamenta un Senāta deputātu[2] pienākumu izpildi 7. panta 1., 2. un 4. punktu, 7.b panta 1. punktu un 7.c panta 1. punktu deputātu bez Eiropas Parlamenta atļaujas nevar nedz pratināt kā aizdomās turēto, nedz saukt pie kriminālatbildības;

F. tā kā, no vienas puses, Parlaments nevar tikt pielīdzināts tiesai un, no otras puses, deputāts imunitātes atcelšanas procedūras kontekstā nevar tikt uzskatīts par apsūdzēto[3];

G. tā kā deputāta imunitātes mērķis ir aizsargāt Parlamentu un tā deputātus pret to, ka tiktu ierosinātas tiesvedības par darbībām, kas ir veiktas, pildot parlamentāros pienākumus, un kuras atrauti no šiem pienākumiem vērtēt nevar;

H. tā kā šajā gadījumā Parlaments nav konstatējis pierādījumus par fumus persecutionis, t. i., faktus, kas liecinātu, ka kriminālprocess ir ierosināts nolūkā kaitēt deputāta un līdz ar to arī Eiropas Parlamenta politiskajai darbībai;

1. nolemj atcelt Włodzimierz Cimoszewic imunitāti;

2. uzdod priekšsēdētājai šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu nekavējoties nosūtīt Polijas Republikas kompetentajai iestādei un Włodzimierz Cimoszewicz.


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

15.3.2022

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pascal Arimont, Manon Aubry, Gunnar Beck, Ilana Cicurel, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Patrick Breyer, Daniel Buda, Caterina Chinnici, Heidi Hautala, René Repasi, Nacho Sánchez Amor, Stéphane Séjourné

 

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 23. marts
Juridisks paziņojums - Privātuma politika