ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2023, τμήμα III – Επιτροπή

24.3.2022 - (2021/2226(BUI))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγητής: Nicolae Ştefănuță


Διαδικασία : 2021/2226(BUI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0062/2022
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0062/2022
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2023, τμήμα III – Επιτροπή

(2021/2226(BUI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης[1],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2020/2093 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027[2],

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση ειδικών προγραμμάτων και την προσαρμογή των βασικών πράξεων[3]

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη χρήση επανεισροών από την Επενδυτική Διευκόλυνση ΑΚΕ προς όφελος του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας[4]

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση αποδεσμευμένων κεφαλαίων σε σχέση με το ερευνητικό πρόγραμμα[5]

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη μεταχείριση των εξόδων των τόκων και των επιστροφών του NGEU στο ΠΔΠ 2021-2027[6]

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τον δημοσιονομικό έλεγχο των νέων προτάσεων βάσει του άρθρου 122 της ΣΛΕΕ που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης[7]

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την επαναξιολόγηση των εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό και των δανειοληπτικών και δανειοδοτικών διατάξεων του δημοσιονομικού κανονισμού[8],

 έχοντας υπόψη τη θέση του της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 2021-2027[9],

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2021, για κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 (COM(2016)0569),

 έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων[10],

 έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2020, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [11],

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της εν λόγω απόφασης (COM(2019)0570),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2020/2094 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2020, για τη θέσπιση Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της ανάκαμψης μετά την κρίση της νόσου COVID-19[12],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητος για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης[13],

 έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ), που διακηρύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017, το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, της 4ης Μαρτίου 2021, και τη διακήρυξη του Πόρτο για τις κοινωνικές υποθέσεις που εγκρίθηκε από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Μάιο του 2021,

 έχοντας υπόψη την Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζονται το 2030 και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που περιλαμβάνει,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με τη διαμόρφωση της πολιτικής για την ψηφιακή εκπαίδευση[14],

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Μαρτίου 2021 με τίτλο «Ψηφιακή Πυξίδα 2030: η ευρωπαϊκή οδός για την ψηφιακή δεκαετία» (COM(2021)0118),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία[15],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας[16] («ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα»),

 έχοντας υπόψη τις ειδικές εκθέσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5°C, σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τη γη και σχετικά με τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα,

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνήφθη κατά την 21η Διάσκεψη των μερών (COP21) της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), στο Παρίσι, στις 12 Δεκεμβρίου 2015 (Συμφωνία του Παρισιού),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Μαρτίου 2022 σχετικά με την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας[17],

 έχοντας υπόψη την έκθεση συνολικής αξιολόγησης σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων της διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων (IPBES),

 έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων 2020-2025,

 έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 10/2021 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της 26ης Μαΐου 2021 με θέμα «Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό της ΕΕ: καιρός τα λόγια να γίνουν πράξη»,

 έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022[18] και τις επισυναπτόμενες σε αυτόν κοινές δηλώσεις επί των οποίων επήλθε συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2022 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού για το 2023 (07218/2022),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 93 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

 έχοντας υπόψη τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

 έχοντας υπόψη τις επιστολές της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Αλιείας και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0062/2022),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σειρά ψηφισμάτων, το Κοινοβούλιο συνέστησε σε όλα τα κράτη μέλη να διαθέσουν τουλάχιστον το 2 % της χρηματοδότησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και τουλάχιστον το 10 % στην εκπαίδευση, και να διαθέσουν τουλάχιστον το 5 % των πόρων τους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) υπό επιμερισμένη διαχείριση για τη στήριξη δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά·

Προϋπολογισμός 2023: διατήρηση της ανάκαμψης όλων σε τροχιά

1. επισημαίνει ότι, παρά τα ενθαρρυντικά σήματα που δημιουργούν προσδοκίες για περαιτέρω ανάπτυξη το 2022, διαπιστώνει την επίμονη αβεβαιότητα στις οικονομικές προοπτικές, υπό το φως παραγόντων όπως η διαταραχή της αλυσίδας εφοδιασμού, οι υψηλές τιμές ενέργειας, ο αυξανόμενος πληθωρισμός και η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19, καθώς και οι συνέπειες της εισβολής στην Ουκρανία· υπενθυμίζει, ως εκ τούτου, ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2023 θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της οικονομίας της Ένωσης και της ανταγωνιστικότητάς της, καθώς και στην οικοδόμηση της κοινής ανθεκτικότητάς μας, τη συμβολή στην επιτυχή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της δίκαιης μετάβασης, ώστε να μην μείνει κανείς στο περιθώριο, και στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής ως ενός από τους ακρογωνιαίους λίθους της ανάκαμψης, παράλληλα με την αντιμετώπιση γεωπολιτικών προκλήσεων·

2. δεσμεύεται, ως εκ τούτου, να εργαστεί για την έγκριση ενός μελλοντοστραφούς προϋπολογισμού που θα ανταποκρίνεται στις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, για τη διασφάλιση μιας ισχυρότερης Ένωση Υγείας, την εξασφάλιση της επιτυχίας της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, και την προώθηση μια δίκαιης, συμπεριληπτικής, βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης, μεταξύ άλλων με αυξημένη στήριξη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), την προαγωγή του κράτους δικαίου, των αξιών της ΕΕ, και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της εφαρμογής τους, τη συμβολή στην αύξηση των ευκαιριών για όλους, και ιδίως για τους νέους σε ολόκληρη την Ένωση, και τη διασφάλιση μιας πιο ισχυρής Ένωσης για τους πολίτες της και σε παγκόσμιο επίπεδο·

3. υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ ως βασικής επενδυτικής πολιτικής της Ένωσης και ενός από τους ακρογωνιαίους λίθους μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψης, και επισημαίνει τη μοναδική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της και τη συμβολή της στην εναρμονισμένη ανάπτυξη, συνολικά, της ΕΕ, των κρατών μελών της και των περιφερειών της· επισημαίνει ότι το 2023 θα είναι το τελικό έτος εφαρμογής των ενωσιακών προγραμμάτων από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 (ΠΔΠ), ειδικά αυτών με επιμερισμένη διαχείριση στο πλαίσιο της συνοχής, καθώς και το έτος που θα αρχίσει η επιτάχυνση της εφαρμογής των νέων προγραμμάτων· προσδοκά συνεπώς ότι τούτο θα αντικατοπτριστεί στη σημαντική αύξηση των πιστώσεων πληρωμών του ενωσιακού προϋπολογισμού για το 2023·

4. επισημαίνει το γεγονός ότι η νέα κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) θα αρχίσει να ισχύει από το 2023· υπενθυμίζει ότι η ΚΓΠ και η κοινή αλιευτική πολιτική έχουν κεντρική θέση στο επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης, καθώς διασφαλίζουν οικονομικά προσιτά και υψηλής ποιότητας τρόφιμα και επισιτιστική ασφάλεια σε όλους τους Ευρωπαίους· επισημαίνει επίσης τη σημασία της ορθής λειτουργίας των γεωργικών αγορών, της βιώσιμης ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, των σταθερών και αποδεκτών εσόδων για τους γεωργούς και τους αλιείς, της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της διατήρησης της βιοποικιλότητας, καθώς και της ανανέωσης των γενεών των γεωργών· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη γεωργία μικρής κλίμακας, στους νέους γεωργούς και στις μικρές αλιευτικές επιχειρήσεις με τη βέλτιστη αξιοποίηση όλων των συναφών ενωσιακών προγραμμάτων· επισημαίνει ότι μια σειρά γεωργικών τομέων έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία COVID-19, τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας και από άλλες κρίσεις·

5. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να απορροφήσουν τα κράτη μέλη όλους τους διαθέσιμους πόρους από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως το τέλος του 2023 και καλεί την Επιτροπή να στηρίξει εν προκειμένω τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους, ενώ το Κοινοβούλιο θα συμμετέχει στην επίβλεψη και τη διαφανή αξιολόγηση της διαδικασίας· υπενθυμίζει, επιπλέον, τη σημασία της συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή και την παρακολούθηση των σχετικών προγραμμάτων της ΕΕ·

Μια ισχυρότερη Ένωση Υγείας

6. υπενθυμίζει ότι η κρίση COVID-19 έχει θέσει τα συστήματα δημόσιας υγείας υπό πρωτόγνωρες πιέσεις και έχει επιδεινώσει τις υπάρχουσες προκλήσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεραιότητα που δίνεται στην πολιτική της Ένωσης για την υγεία και επισημαίνει το πρόγραμμα EU4Health και την ομάδα «Υγεία» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»· σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός για τις δραστηριότητες ετοιμότητας της Αρχής για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) προέρχεται από τα εν λόγω προγράμματα και από τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης, και εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη άλλων σημαντικών στόχων στον τομέα της υγείας που έχουν συμφωνηθεί από τους νομοθέτες· υπενθυμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη παροχής νέων πόρων στην HERA· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο της HERA από το Κοινοβούλιο· τονίζει τη σημασία της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Ιατρικού Σώματος στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ και καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμβάλουν σε αυτό με περαιτέρω πόρους· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για το σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, με ενισχυμένο προσανατολισμό σε δράσεις που δίνουν απτά αποτελέσματα στους πολίτες, όπως είναι, για παράδειγμα, η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία απεικόνισης του καρκίνου ή τα προγράμματα εμβολιασμού κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV)·

7. αναγνωρίζει τη σημασία άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την παροχή επενδύσεων και στήριξης για την πρόληψη κρίσεων στον τομέα της υγείας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων και των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης· τονίζει την ανάγκη ευθυγράμμισης μεταξύ των εν λόγω δραστηριοτήτων και άλλων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος EU4Health, με παράλληλη μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι ενημερωτικές εκστρατείες για τον εμβολιασμό σε όλα τα κράτη μέλη και πέραν αυτών· υπενθυμίζει περαιτέρω τη σημασία της σταθερής εφαρμογής και της πρόσβασης σε τεχνική βοήθεια για τα κράτη μέλη με χαμηλή διοικητική ικανότητα· τονίζει ότι οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί και φορείς στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας θα πρέπει να χρηματοδοτούνται και να στελεχώνονται επαρκώς, μεριμνώντας για πρόσθετη ενίσχυση, αν είναι αναγκαία·

Εξασφάλιση της επιτυχίας της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης

8. αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και η επίτευξη του στόχου της Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και της φιλοδοξίας για μηδενική ρύπανση θα απαιτήσουν σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, προκειμένου να γεφυρωθεί το επενδυτικό κενό για τη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης που έχει εντοπίσει η Επιτροπή και να επιτευχθούν οι δεσμευτικοί στόχοι της συμφωνίας του Παρισιού· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το κόστος της αδράνειας θα είναι πολύ υψηλότερο· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών για μια δίκαιη μετάβαση προς μια πιο πράσινη, βιώσιμη, πιο ανθεκτική και ανταγωνιστική Ένωση χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και ότι απαιτούνται περαιτέρω χρηματοδοτικές προσπάθειες· υπογραμμίζει ειδικότερα την ανάγκη παροχής επαρκών χρηματοδοτικών πόρων ώστε να μπορεί η Ένωση να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της, μεριμνώντας ταυτόχρονα ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο· επιμένει ότι η επιτυχία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας θα εξαρτηθεί επίσης από τη χρηματοδότηση που θα δοθεί, οπότε ζητεί να καλύψουν τα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης κατά προτεραιότητα τις περιφέρειες, τους τομείς και τις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο από την πράσινη μετάβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των κρατών μελών· τονίζει την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα στις ΜΜΕ να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη δική τους επιχειρηματική μετάβαση προς την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ψηφιοποίηση·

9. υπενθυμίζει την ανάγκη παροχής φιλόδοξων πόρων για προγράμματα που στηρίζουν τη δράση για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, όπως το LIFE, και την ανάγκη να επιταχυνθεί και να εφαρμοστεί πλήρως ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης, μεταξύ άλλων με την παροχή περαιτέρω τεχνικής βοήθειας για τη στήριξη των κρατών μελών στο έργο αυτό· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι δαπάνες της Ένωσης συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ετοιμότητας για φυσικές καταστροφές, ιδίως μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας, καθώς και στην ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας· αναμένει από την Επιτροπή να τηρήσει τη δέσμευσή της, που ανέλαβε κατά τη διάρκεια της συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 2022, να ενισχύσει τον οργανισμό στον τομέα αυτό, ιδίως υπό το φως του κεντρικού ρόλου του στην εφαρμογή της δέσμης μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55 % και της συναφούς υποβολής εκθέσεων· εκφράζει, επιπλέον, τη βαθιά του ανησυχία για τη μακροπρόθεσμη έλλειψη ανθρώπινων πόρων σε ορισμένες υπηρεσίες της Επιτροπής και, ως εκ τούτου, επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να διασφαλίσει επαρκή επίπεδα πόρων και στελέχωσης· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τηρούν την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» ώστε να διασφαλίσουν την απαραίτητη σύγκλιση μεταξύ στόχων πολιτικής και μέγιστης αποδοτικότητας των δαπανών κατά τη διάρκεια της μετάβασης και κατόπιν αυτής·

10. τονίζει την ανάγκη για επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία σε πράσινες τεχνολογίες, διαδικασίες και δεξιότητες, μεταξύ άλλων με σκοπό να αποκτήσει η Ένωση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη μελλοντική οικονομία μηδενικών εκπομπών, και επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», στο πλαίσιο αυτό· θεωρεί απαραίτητο να λάβουν επαρκή στήριξη οι ΜΜΕ για να αναβαθμιστεί ο ρόλος τους στην έρευνα και την καινοτομία· θεωρεί ότι η Ένωση πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) για να εκσυγχρονίσει και να συνδέσει τις υποδομές μεταφορών και ενέργειας που διαθέτει και να αυξήσει τη βιωσιμότητά τους, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και αυτονομία της ΕΕ και αναπτύσσοντας περαιτέρω την Ενεργειακή Ένωση μέσω της διασυνδεσιμότητας μεταξύ των κρατών μελών· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»· τονίζει περαιτέρω τη σημασία του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ·

11. λαμβάνει υπό σημείωση τις νομοθετικές προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή για μία πράξη για τα μικροκυκλώματα και ένα πρόγραμμα ασφαλούς συνδεσιμότητας· υπενθυμίζει την αρχή ότι τα νέα προγράμματα δεν θα πρέπει να δημιουργούνται εις βάρος των υφιστάμενων και επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες θα πρέπει να χρηματοδοτούνται με νέους πόρους· προτίθεται να εξετάσει προσεκτικά τις δημοσιονομικές επιπτώσεις των προτάσεων και τον αντίκτυπό τους στη διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2023·

12. θεωρεί απαραίτητο για την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης να ψηφιοποιηθεί περαιτέρω η οικονομία και ο δημόσιος τομέας· πιστεύει ότι η επιτυχής ψηφιακή μετάβαση απαιτεί σημαντικές προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές μέσω του ψηφιακού σκέλους του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και στήριξη σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η ενωσιακή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη»· επισημαίνει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων με την προώθηση προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων και της μάθησης χωρίς αποκλεισμούς· τονίζει την ανάγκη για εργαλεία επαγγελματικού αναπροσανατολισμού· επισημαίνει τη σημασία της εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης και ευθυγράμμισης μεταξύ των προγραμμάτων της ΕΕ με σκοπό τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την επιτάχυνση της διείσδυσης ρηξικέλευθων τεχνολογιών και καινοτομιών στην αγορά, και για να δοθεί η δυνατότητα στην οικονομία και τον δημόσιο τομέα της Ευρώπης να βρεθούν στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής μετάβασης και ανταγωνιστικότητας·

13. αναγνωρίζει τη συμβολή των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ένωσης στην οικονομική ανάκαμψη, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση των επενδύσεων, και ιδίως στη στήριξη των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων· υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ παραμένουν η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και εξακολουθούν να διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης· επισημαίνει το InvestEU, το σκέλος του για τις ΜΜΕ και τη δυνατότητα για τις ΜΜΕ που πλήττονται από την πανδημία να λάβουν κεφαλαιακή στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος· τονίζει την ανάγκη να προωθηθεί η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς μέσω επαρκούς χρηματοδότησης προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών, να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων με την ανάπτυξη ψηφιακών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων, να βελτιωθεί η πρόσβαση στις αγορές, να αξιοποιηθεί το πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες και να επεκταθούν περαιτέρω οι ευκαιρίες δημιουργίας και επέκτασης νεοφυών επιχειρήσεων·

14. εκφράζει την αλληλεγγύη του προς όσους εργάζονται σε τομείς που έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία, ιδίως στους τομείς του τουρισμού, της φιλοξενίας και του πολιτισμού και της δημιουργίας· επισημαίνει ότι οι εν λόγω τομείς αποτελούν σημαντικό πυλώνα της οικονομίας της Ένωσης και απασχολούν σημαντικό μερίδιο του εργατικού δυναμικού της, ιδίως σε ΜΜΕ· θεωρεί ότι οι εν λόγω τομείς θα πρέπει να επωφελούνται από μεγαλύτερη στήριξη από τα κράτη μέλη και την Ένωση, μεταξύ άλλων μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και ζητεί πρόσθετα μέτρα για τους εν λόγω τομείς και επαρκή χρηματοδότηση για τα σχετικά προγράμματα της ΕΕ· επιμένει ότι, εάν το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους (NEB) μετατραπεί σε πιο μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία ή πρόγραμμα, θα απαιτηθούν νέοι πόροι· επαναλαμβάνει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν έχει ικανοποιηθεί το πάγιο αίτημα του Κοινοβουλίου για ένα ειδικό πρόγραμμα της ΕΕ για τον τουρισμό·

Προώθηση του κράτους δικαίου, των αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ και της εφαρμογής τους

15. θεωρεί απαραίτητο για την αξιοπιστία της Ένωσης να διασφαλίζεται η ορθή χρήση των κονδυλίων της Ένωσης και να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· τονίζει τη σαφή σύνδεση μεταξύ του σεβασμού στο κράτος δικαίου και της αποτελεσματικής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης: θεωρεί ότι ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης θα πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως και πλήρως, όπως ζήτησε επανειλημμένως το Κοινοβούλιο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη εφαρμόσει τον κανονισμό, παρά το γεγονός ότι τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021, και υπογραμμίζει την πλήρη συμμόρφωση του κανονισμού με τις Συνθήκες της ΕΕ, όπως επιβεβαιώθηκε από τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Φεβρουαρίου 2022[19]· αναμένει από την Επιτροπή να ενεργοποιήσει χωρίς καθυστέρηση το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού για τα κράτη μέλη στα οποία έχουν ήδη αποσταλεί ενημερωτικές επιστολές, όπως απαιτείται από το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού· πιστεύει ότι θα πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι σε οργανισμούς και φορείς σε αυτόν τον τομέα, και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), ειδικότερα λόγω του αυξανόμενου φόρτου εργασίας τους, μεταξύ άλλων όσον αφορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δαπανών του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας·

16. τονίζει ότι το κράτος δικαίου προστατεύει τις άλλες θεμελιώδεις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ένωση και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον σεβασμό της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη σημαντική επιδείνωση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, της διάκρισης των εξουσιών, της καταπολέμησης της διαφθοράς και της ανεξαρτησίας και ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης σε ορισμένα κράτη μέλη· τονίζει τη σημασία του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες», ιδίως για την προστασία και προώθηση δικαιωμάτων και αξιών κατοχυρωμένων στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς και για τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της συμμετοχής και της αγωγής των πολιτών, καθώς και ανοικτών, βασισμένων στα δικαιώματα, δημοκρατικών, ισότιμων και συμπεριληπτικών κοινωνιών· ζητεί, ως εκ τούτου, να διατεθεί φιλόδοξο επίπεδο πόρων σε αυτό το πρόγραμμα· υπενθυμίζει ότι η δικαστική συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών είναι κλειδί για την ενίσχυση του κράτους δικαίου στην Ένωση· ζητεί επαρκή χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη»·

Περισσότερες ευκαιρίες για όλους και ιδίως για τους νέους σε ολόκληρη την Ένωση

17. αναγνωρίζει ότι η κρίση COVID-19 είχε σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στους νέους, στις προοπτικές απασχόλησής τους, στις συνθήκες εργασίας και στην ψυχική υγεία τους, πράγμα που οδήγησε σε χαμένες ευκαιρίες, μειωμένες προοπτικές και διεύρυνση του εκπαιδευτικού χάσματος· επισημαίνει τη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο αυτό· πιστεύει ακράδαντα ότι ο προϋπολογισμός του 2023 θα πρέπει να εστιάζει, μεταξύ άλλων, στη νεολαία, προκειμένου να αξιοποιήσει τη δυναμική του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, προβλέποντας συγκεκριμένες δράσεις και πολιτικές που θα συνεχιστούν το 2023· τονίζει τη σημασία του Erasmus+ και υπογραμμίζει την εξαιρετική σημασία που θα έχει η διασφάλιση επαρκών οικονομικών πόρων για το εν λόγω πρόγραμμα, με την αδιαμφισβήτητη επιτυχία στη διεύρυνση των ευκαιριών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εύρεσης εργασίας σε ολόκληρη την Ένωση και το οποίο έχει αποφέρει απτά αποτελέσματα· θεωρεί ότι θα πρέπει να καταστεί πιο συμπεριληπτικό και να προσφέρει μεγαλύτερες ευκαιρίες και ισότιμη πρόσβαση σε όλους, ιδίως σε άτομα από μειονεκτικά περιβάλλοντα και από αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές·

18. τονίζει ότι πρέπει να εξευρεθούν βιώσιμες και μακροπρόθεσμες λύσεις για την επιτυχή αντιμετώπιση των διαρθρωτικών δημογραφικών προκλήσεων, καθώς και για τον μετριασμό της διαρροής εγκεφάλων στις αγροτικές, απομακρυσμένες και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της ΕΕ·  τονίζει ότι χρειάζονται οικονομικοί πόροι για να αναζωογονηθούν οι περιοχές που πλήττονται από τη μείωση του πληθυσμού και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τοπικές θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας σε αυτές τις περιοχές· εξαίρει τον ζωτικό ρόλο του ενωσιακού προϋπολογισμού, καθώς συνεισφέρει στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και ενισχύει τις τοπικές και περιφερειακές κοινωνικές δράσεις, εντείνει τον κοινωνικό διάλογο και δίνει σε όλους πρόσβαση σε ζωτικές μείζονες υπηρεσίες όπως υγειονομική περίθαλψη, κινητικότητα, κατάλληλη διατροφή και αξιοπρεπή στέγαση·

19. επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, το οποίο βοηθά τους νέους να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε άλλο κράτος μέλος, αυξάνοντας έτσι την απασχολησιμότητά τους και τις ευκαιρίες ζωής τους· υπενθυμίζει τη σημασία της κατάλληλης χρηματοδότησης των ενωσιακών δράσεων και των δραστηριοτήτων για τους νέους και τα παιδιά, συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ΕΚΤ+, του ReactEU και του ΜΑΑ· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης για τη θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για Παιδιά και την ενίσχυση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»·

20. υπενθυμίζει ότι η πανδημία έχει επηρεάσει επίσης σοβαρά τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας· επιμένει ότι ο προϋπολογισμός του 2023 θα πρέπει να παρέχει επαρκή στήριξη στους πλέον ευάλωτους μεταξύ τους και να προστατεύει την ευημερία, την αξιοπρέπεια και τα θεμελιώδη δικαιώματά τους· σημειώνει ότι το Erasmus+ προσφέρει ευκαιρίες σε ενήλικες και ηλικιωμένους και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα επωφελούνται ευρύτερα από αυτό· επισημαίνει τον ρόλο του προϋπολογισμού της ΕΕ στη διασφάλιση της πρόσβασης των ηλικιωμένων σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, κινητικότητα και ευκαιρίες εθελοντισμού· καλεί την ΕΕ να εξορθολογίσει και να εντείνει τις δράσεις της για τους ηλικιωμένους εντός ενός συνεκτικού πλαισίου που θα συνδέεται με τη χρηματοδότηση από προγράμματα της ΕΕ·

 Μια ισχυρότερη Ένωση για τους πολίτες της και στον κόσμο

21. καταδικάζει απερίφραστα την παράνομη, απρόκλητη και αδικαιολόγητη εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία και όλες τις απόπειρες αποσταθεροποίησης των εταίρων της ΕΕ στην Ανατολική Γειτονία, καθώς και τη συμμετοχή της Λευκορωσίας σε αυτή την επίθεση· υπογραμμίζει την ανάγκη να παραμείνει η Ένωση ενωμένη και ζητεί ενισχυμένη συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο· παροτρύνει την Ένωση να εγγυηθεί σημαντική χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των γεωπολιτικών συνεπειών της τρέχουσας κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης για την ανάπτυξη ανθρωπιστικών μέτρων και μέτρων ετοιμότητας για την υποδοχή προσφύγων στα κράτη μέλη και στην Ανατολική Γειτονία· υπενθυμίζει ότι η σταθερότητα της Ένωσης εξαρτάται επίσης από τη σταθερότητα της γειτονίας της·

22. υπενθυμίζει το ψήφισμά του σχετικά με την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κινητοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη της Ουκρανίας· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την υποστήριξή του για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη· καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη να υποβάλουν στο Κοινοβούλιο έγκαιρες και διαφανείς εκθέσεις και πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν περαιτέρω επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία σε συνεργασία με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις του ΟΗΕ και άλλες διεθνείς οργανώσεις εταίρους· τονίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, τις μειονότητες, τις γυναίκες και τα παιδιά, δεδομένου ότι πλήττονται ιδιαίτερα σε καταστάσεις συγκρούσεων και χρειάζονται ειδική προστασία και στήριξη· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να διασφαλίσει την παροχή στήριξης στο πλαίσιο των σχετικών προγραμμάτων της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με τις κοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες και την εκπαίδευση·

23. επαναλαμβάνει την αταλάντευτη υποστήριξή του στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις χώρες αυτές, ιδίως τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, στην παροχή προσωρινού καταφυγίου σε πρόσφυγες από την Ουκρανία· επαναλαμβάνει την ανάγκη για αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη μετεγκατάσταση των προσφύγων από την Ουκρανία που έχουν αφιχθεί στην Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, σε άλλα κράτη μέλη·

24. αναγνωρίζει τη σημασία των κυρώσεων και της ενότητας της Ένωσης στην επιβολή τους και καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει και να διευκολύνει τα μέσα και τους τρόπους αντιμετώπισης των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών τους για την ΕΕ·

25. υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της πολιτικής διεύρυνσης στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τονίζει την ανάγκη παροχής επαρκούς χρηματοδότησης στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και στις χώρες της Ανατολικής και Νότιας Γειτονίας, ιδίως σε εκείνες που εφαρμόζουν συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ, για τη στήριξη ολοκληρωμένων πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και του κράτους δικαίου, καθώς και για τη συμβολή στην ανάκαμψη από την κρίση COVID-19 και τις μακροπρόθεσμες οικονομικές συνέπειές της· εξαίρει τη σημασία που έχει η επαρκής χρηματοδοτική στήριξη για τεχνική βοήθεια ώστε να βελτιωθεί η απορρόφηση των ενωσιακών κονδυλίων στις εν λόγω περιφέρειες·

26. αναμένει ότι το άσυλο και η μετανάστευση θα παραμείνουν κορυφαίες προτεραιότητες του θεματολογίου της ΕΕ και πέραν της συνεχιζόμενης κρίσης· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να παρέχεται συνεχής χρηματοδοτική στήριξη για την υποδοχή, την καταγραφή, την εξέταση και την ένταξη των αιτούντων άσυλο, και να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για τους ειδικούς στόχους του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου· τονίζει ότι το σύστημα αυτό πρέπει να βασίζεται στην αλληλεγγύη και στον επιμερισμό των ευθυνών, δηλαδή στη μη δυσανάλογη επιβάρυνση ορισμένων κρατών μελών, στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προώθηση της ένταξης, τη δημιουργία ενός πλαισίου για τη νόμιμη μετανάστευση, όπως έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο, την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και τη βελτίωση των συστημάτων για την αποτελεσματική, ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή των προσώπων και τις οικειοθελείς επιστροφές, σύμφωνα με τις αξίες και τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ· ζητεί, επιπλέον, επαρκή χρηματοδότηση για το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων προκειμένου να ενισχυθούν τα συστήματα διαχείρισης των συνόρων·

27. επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι δεν περιλαμβάνονται δικαιούχοι κονδυλίων της ΕΕ (μεταξύ άλλων ανάδοχοι ή υπεργολάβοι, συμμετέχοντες σε εργαστήρια ή μαθήματα κατάρτισης, ή τρίτα μέρη) στους καταλόγους προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα της ΕΕ·

28. τονίζει ότι η Ένωση χρειάζεται επαρκείς πόρους για την αντιμετώπιση μεγάλων κρίσεων καθώς και μακροχρόνιων προκλήσεων στη γειτονία της και σε ολόκληρο τον κόσμο, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι το ανώτατο όριο του τομέα 6 είναι ήδη υπερβολικά χαμηλό και ότι είναι απολύτως απαραίτητη η αναθεώρηση του τρέχοντος ΠΔΠ· ζητεί επαρκή χρηματοδότηση για τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας και τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τον καίριο ρόλο τους στην προώθηση της βιώσιμης και δημοκρατικής ανάπτυξης και των πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, στην προστασία του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη στήριξη των εκλογικών διαδικασιών και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και κλιματικών προκλήσεων και των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης· επισημαίνει την ανάγκη παροχής συνεχούς στήριξης στους πρόσφυγες, ιδίως στην Τουρκία και στην ευρύτερη περιοχή και την ανάγκη απόκρισης στις εξελίξεις στο Αφγανιστάν, επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν θα πρέπει να αποτελεί τη μοναδική πηγή χρηματοδότησης· ζητεί το 2023 να χορηγηθεί φιλόδοξη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), ώστε να μπορέσει να παράσχει επαρκή στήριξη για την περιφερειακή σταθερότητα και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των Παλαιστίνιων προσφύγων· τονίζει τη σημασία του προγράμματος ανθρωπιστικής βοήθειας και σημειώνει ότι οι πόροι δεν αυξάνονται σύμφωνα με τις πρωτοφανείς υψηλές ανάγκες· ζητεί, ως εκ τούτου, να διατεθεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ανθρωπιστική τους βοήθεια·

29. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η Ένωση θα πρέπει να διαθέτει επαρκή μέσα για να αντιδρά σε απρόβλεπτες εξελίξεις εντός και εκτός της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διενεργήσει εις βάθος ανάλυση των διαφόρων επιπτώσεων των υφιστάμενων προκλήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και του αντικτύπου τους στη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2023, καθώς και σε ολόκληρο το ΠΔΠ 2021-2027, και να αξιολογήσει πότε θα ήταν σκόπιμη η αναθεώρηση του ΠΔΠ·

30. θεωρεί ότι η τελευταία έξαρση των λοιμώξεων από τη νόσο COVID-19 αποτελεί περαιτέρω απόδειξη ότι θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για τον εμβολιασμό ολόκληρου του κόσμου· υπενθυμίζει τη συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2022 για επανεξέταση της εξέλιξης της αντίδρασης στην πανδημία έως τα τέλη Ιουνίου του 2022, συγκεκριμένα, όσον αφορά τους διεθνείς εμβολιασμούς, και για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

31. τονίζει την αυξανόμενη ανάγκη επαρκούς χρηματοδοτικής στήριξης για την ασφάλεια και την άμυνα της Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, το οποίο στηρίζει την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας· ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση της ικανότητας ανάπτυξης και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και για τη βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να ενισχυθεί η σταθερότητα στη γειτονία της ΕΕ και πέραν αυτής, και να αντιμετωπιστούν οι υβριδικές απειλές και οι απειλές στον κυβερνοχώρο· θεωρεί ότι οι προσπάθειες αυτές θα αυξήσουν τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας· ζητεί περαιτέρω επαρκή χρηματοδότηση για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας·

32. υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες της ΕΕ για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων απειλών για την ασφάλεια, όπως η εξάπλωση της παραπληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, οι εκστρατείες ψευδών ειδήσεων κατά της ΕΕ, η τρομοκρατία, η ριζοσπαστικοποίηση και ο βίαιος εξτρεμισμός εντός της ΕΕ και των γειτονικών της χωρών· θεωρεί ότι οι χορηγήσεις χρηματοδότησης θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη μεταβαλλόμενη φύση των απειλών και την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτιά τους και να διασφαλιστεί καλύτερος συντονισμός των προσπαθειών της Ένωσης στον τομέα αυτό·

33. καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης στο Σένγκεν όλων των κρατών μελών, ιδίως της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Κροατίας, που πληρούν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις· θεωρεί ότι η οικονομική ανάπτυξη και η ευημερία, η εσωτερική ασφάλεια, η προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, τα θεμελιώδη δικαιώματα, η εύρυθμη λειτουργία του χώρου Σένγκεν και η ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ είναι άρρηκτα αλληλένδετα και αμοιβαία επωφελή· θεωρεί αναγκαίο να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση, στελέχωση και κατάρτιση του προσωπικού για όλους τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του ασύλου, της ασφάλειας, της δικαιοσύνης και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων· υπενθυμίζει ότι ο χώρος Σένγκεν αποφέρει οικονομικά οφέλη στα συμμετέχοντα κράτη·

Οριζόντια ζητήματα

34. υπενθυμίζει ότι το κόστος χρηματοδότησης για το Μέσο Ανάκαμψης της ΕΕ (EURI) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ένωσης, μεταξύ άλλων με σεβαστές εισπράξεις από τους νέους ιδίους πόρους, και θα πρέπει να υποστηρίζεται από αναγκαίες και έγκαιρες πιστώσεις· τονίζει ότι τα χρηματοδοτικά κονδύλια των προγραμμάτων δαπανών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του απρόβλεπτου χαρακτήρα του κόστους χρηματοδότησης του EURI· θεωρεί ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή έχει πλήρη εξουσία να αποφασίσει για την ενίσχυση οιωνδήποτε ενωσιακών προγραμμάτων —μεταξύ άλλων στην περίπτωση που οι χρηματοπιστωτικές δαπάνες για το EURI είναι χαμηλότερες από τις αναμενόμενες· υπενθυμίζει ότι η κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα τις χρηματοπιστωτικές δαπάνες για το Μέσο Ανάκαμψης της ΕΕ (EURI) το 2022 όπως συμφωνήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2021 κατά την περίοδο συνδιαλλαγής, ισχύει για τη διαδικασία προϋπολογισμού του 2022 και δεν δημιουργεί προηγούμενο· υπενθυμίζει ότι όλες οι μελλοντικές αποφάσεις μπορούν να ληφθούν μόνο κατά τη διάρκεια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού·

35. υπενθυμίζει ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης συμφώνησαν στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας σε έναν νομικά δεσμευτικό χάρτη πορείας για την εισαγωγή δέσμης νέων ιδίων πόρων προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης αποπληρωμή αρχικού κεφαλαίου του ενωσιακού σχεδίου ανάκαμψης και των σχετικών τόκων, χωρίς να μειωθούν οι δαπάνες προγραμμάτων ή τα επενδυτικά μέσα στο πλαίσιο του ΠΔΠ, και με παράλληλη τήρηση της αρχής της καθολικότητας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμη χρηματοπιστωτικών μέτρων που πρότεινε η Επιτροπή στις 22 Δεκεμβρίου 2021, και περιέχει επικαιροποίηση της απόφασης για το σύστημα ιδίων πόρων, με τρεις νέους ιδίους πόρους: τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα· την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών· και μερίδιο στο εναπομένον κέρδος των μεγαλύτερων και πιο κερδοφόρων πολυεθνικών επιχειρήσεων· θεωρεί ότι η προώθηση αυτής της δέσμης χρηματοπιστωτικών μέτρων έχει τεράστια σημασία· ζητεί, ως εκ τούτου, από το Συμβούλιο να τηρήσει το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα και να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την πρώτη δέσμη ιδίων πόρων πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού του 2023· προτρέπει την Επιτροπή, επιπλέον, να υποβάλει πρόταση για τη δεύτερη δέσμη των νέων ιδίων πόρων πριν από τον Δεκέμβριο του 2023, ώστε να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για τις αποπληρωμές που αφορούν το μέσο NGEU· υπενθυμίζει ότι το 2023 θα είναι το δεύτερο έτος εφαρμογής της ειδικής προσαρμογής προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού για το ΠΔΠ·

36. επισημαίνει ότι έχει σημειωθεί ένας απροσδόκητα υψηλός αριθμός αποδεσμεύσεων για την έρευνα (πάνω από 469 εκατομμύρια EUR), σε επίπεδο που δεν προβλεπόταν και, ως εκ τούτου, δεν καλύπτεται από τη συμφωνία για το ΠΔΠ· θεωρεί ότι όλες οι αποδεσμεύσεις για έρευνα θα πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού· προτίθεται να εστιάσει τις αποδεσμεύσεις που προστίθενται στα ποσά που θα συμπεριλάβει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού σε ορισμένους βασικούς τομείς·

37. προσβλέπει στην εφαρμογή της αναθεωρημένης μεθοδολογίας παρακολούθησης του κλίματος στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2023 σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία και στην υποβολή στοιχείων σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στην έκθεση επιδόσεων· αναμένει από την Επιτροπή να εγκρίνει το συντομότερο δυνατόν μια αποτελεσματική, διαφανή και ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2024, το 2026 και το 2027· καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη όλα τα σχετικά πορίσματα και συστάσεις ώστε να επιτύχει πλήρη διαφάνεια σε σχέση με τις μελλοντικές δαπάνες και να ορίσει σαφέστερη σύνδεση μεταξύ δαπανών για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα και του πραγματικού τους αντικτύπου, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή δεικτών εκροής και αποτελέσματος· αιτείται πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην ανάπτυξη των μεθόδων που θεσπίζονται με τη διοργανική συμφωνία· προσδοκά ότι η Επιτροπή θα συμβουλευθεί το Κοινοβούλιο, στο θέμα της μεθοδολογίας για τη βιοποικιλότητα, πριν από τη δημοσίευση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2023·

38 καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μεθοδολογία για την παρακολούθηση των κοινωνικών δαπανών στον προϋπολογισμό της ΕΕ με βάση τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

39. επαναλαμβάνει ότι οι γυναίκες έχουν πληγεί δυσανάλογα από την οικονομική και κοινωνική κρίση που πυροδότησε η πανδημία της νόσου COVID-19, μεταξύ άλλων λόγω της αύξησης των περιστατικών βίας με βάση το φύλο· ζητεί, ως εκ τούτου, σημαντική χρηματοδότηση για το σκέλος Daphne του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες»· ζητεί περαιτέρω χρηματοδότηση στον προϋπολογισμό της ΕΕ με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, ιδίως κατά των γυναικών και των ατόμων ΛΟΑΔΜ+, και ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων της ΕΕ σε αυτούς τους τομείς· ζητεί επίσης σημαντικούς πόρους για τη στήριξη της προστασίας, της προαγωγής και της καθολικής πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, και τη στήριξη των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

40. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να εφαρμόσει, το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2023 μεθοδολογία, συνοδευόμενη από συστηματική συλλογή, υποβολή στοιχείων και αξιολόγηση δεδομένων καταμερισμένων με βάση το φύλο, για τη μέτρηση των δαπανών που σχετίζονται με την προώθηση της ισότητας των φύλων, καθώς και των δικαιωμάτων και των ίσων ευκαιριών για όλους· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής και της ενσωμάτωσης της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου ως οριζόντιας αρχής σε όλες τις δραστηριότητες, τις πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των οργανισμών και των φορέων σε αυτόν τον τομέα και την ανάγκη διασφάλισης επαρκών κονδυλίων και προσωπικού για να εκτελούν τα καθήκοντά τους· ζητεί την ταχεία εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων 2020-2025·

41. υπενθυμίζει το ουσιαστικό έργο που επιτελούν οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί· θεωρεί ότι οι οργανισμοί πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό και επαρκείς πόρους ώστε να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους· υπενθυμίζει ότι τα καθήκοντα των οργανισμών εξελίσσονται σύμφωνα με τις προτεραιότητες πολιτικής και τονίζει ότι οι νέες αρμοδιότητες πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχα επίπεδα νέων πόρων·

42. θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός του 2023 θα πρέπει να περιέχει επαρκές επίπεδο πιστώσεων πληρωμών, τόσο για την κάλυψη των νέων προγραμμάτων όσο και για την ολοκλήρωση των εν εξελίξει προγραμμάτων, μεταξύ άλλων για να διασφαλιστεί ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα παρέχει τα αναγκαία οικονομικά κίνητρα· τονίζει ότι, αντλώντας διδάγματα από προηγούμενα πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια, είναι αναγκαίο να επιταχυνθεί η υλοποίηση των προγραμμάτων προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση καθυστερούμενων πληρωμών κατά το δεύτερο ήμισυ της περιόδου του ΠΔΠ·

43. θεωρεί ότι, όταν εφαρμόζονται συστάσεις της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, θα πρέπει να διατίθενται οι αναγκαίες πιστώσεις·

44. υπογραμμίζει την αξία των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών (ΔΣ-ΠΕ) για τη δοκιμή νέων πρωτοβουλιών πολιτικής και τη δημιουργία των βάσεων για μελλοντικές δράσεις της Ένωσης· σκοπεύει συνεπώς να προτείνει δέσμη μέτρων ΔΣ-ΠΕ σύμφωνα με τις πολιτικές προτεραιότητες του και την εκτίμηση της Επιτροπής· ευελπιστεί ότι η Επιτροπή θα αξιολογήσει αμερόληπτα τις προτάσεις ΔΣ-ΠΕ βάσει νομικής και δημοσιονομικής αξιολόγησης και αναμένει να λαμβάνει ακριβείς και λεπτομερείς εξηγήσεις όταν ένα έργο θεωρείται «καλυπτόμενο» από προγράμματα και πολιτικές της ΕΕ, με συγκεκριμένα παραδείγματα των δράσεων της ΕΕ που θεωρείται ότι καλύπτουν τις προτάσεις· καλεί την Επιτροπή, επιπλέον, να διασφαλίσει ότι τα ΔΣ-ΠΕ που εγκρίνονται στον προϋπολογισμό εκτελούνται πλήρως, εγκαίρως και σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο, και αποκτούν μεγαλύτερη προβολή προκειμένου να μεγιστοποιείται ο αντίκτυπός τους·

°

° °

45. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

 


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (3.3.2022)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2023 — Τμήμα III

(2021/2226(BUI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Christian Ehler

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει τη σημασία της ευθυγράμμισης του προϋπολογισμού με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της συμφωνίας του Παρισιού, μέσω της διασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης για τη συμβολή στην οικολογική και ψηφιακή μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και για τη διαμόρφωση της ψηφιακής δεκαετίας της Ευρώπης, με παράλληλη ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ΕΕ και της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών της· υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο της στρατηγικής πρόβλεψης και τη σημασία της τεκμηριωμένης και προληπτικής χάραξης πολιτικής· τονίζει ότι το 2023 πρέπει να είναι έτος κοινωνικής ανάπτυξης για την Ευρώπη και ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ οφείλει να εστιάσει στην κοινωνική ανάπτυξη, σε ποιοτικές θέσεις εργασίας για υψηλής ποιότητας βιοτικό επίπεδο και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων που έχει η μετάβαση στους πολίτες, στις βιομηχανίες και στις κοινότητες της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το 2023 θα είναι το τελευταίο έτος του NextGenerationEU (NGEU)· τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι θα χρησιμοποιηθεί ολόκληρο το ποσό που διατίθεται στο πλαίσιο του NGEU για την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση·

2. υπενθυμίζει τους στόχους που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027 για την επίτευξη επιπέδων δαπανών 10 % για τη βιοποικιλότητα και 30 % για την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για συνέχιση της εργασίας για τις μεθοδολογίες παρακολούθησης των δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, με παράλληλη εφαρμογή αυστηρότερης, διαφανούς και ολοκληρωμένης μεθοδολογίας· ζητεί να συμμετάσχει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ανάπτυξη των μεθοδολογιών αυτών, και προσβλέπει στις ετήσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τους στόχους για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, όπως ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[20]·

3. πιστεύει ότι νέες πρωτοβουλίες, όπως είναι το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus και η Ευρωπαϊκή Πράξη για τα Μικροκυκλώματα, θα πρέπει να συνοδεύονται από νέους δημοσιονομικούς πόρους που θα προστεθούν στα σχετικά προγράμματα του ΠΔΠ όταν θα καθοριστούν οι νέες προτεραιότητες δαπανών· αναγνωρίζει ότι ορισμένες πτυχές των νέων πρωτοβουλιών καλύπτονται από υφιστάμενες προτεραιότητες δαπανών, και ενθαρρύνει την οικοδόμηση συνεργειών μεταξύ υφιστάμενων προγραμμάτων και στόχων πολιτικής προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε αλληλοεπικάλυψη· προειδοποιεί, ωστόσο, κατά της υπερβολικής επιβάρυνσης υφιστάμενων προγραμμάτων με νέες προτεραιότητες πολιτικής, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο αυτά τα προγράμματα·

4. σημειώνει με ανησυχία ότι ορισμένα από τα προγράμματα της ΕΕ που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) ξεκίνησαν αργά, με σχετικά χαμηλά επίπεδα αναλήψεων υποχρεώσεων το 2021· προτρέπει την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να χρησιμοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, καθώς οι δημόσιες επενδύσεις παραμένουν απαραίτητες στην προσπάθεια να υποβοηθηθεί η άμβλυνση του αντικτύπου της κρίσης COVID· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στην ITRE σχετικά με τις προβλέψεις της για τις πληρωμές κατά το επόμενο έτος, με δεδομένη την μετατόπιση των αναλήψεων υποχρεώσεων λόγω της αργής έναρξης των προγραμμάτων·

5. υπενθυμίζει ότι τα χαμηλά ποσοστά επιτυχίας αποτέλεσαν σημαντικό πρόβλημα για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· σημειώνει ότι από τις αρχικές ενδείξεις διαφαίνεται ότι τα ποσοστά επιτυχίας για το «Ορίζων Ευρώπη» μπορεί να αποδειχθούν ακόμη χαμηλότερα από εκείνα για το «Ορίζων 2020»· σημειώνει ότι οποιαδήποτε πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά επιτυχίας θα αποθαρρύνουν τους καλύτερους ερευνητές από το να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση· υπογραμμίζει την ανάγκη να εφοδιαστεί το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» με επαρκή χρηματοδότηση και τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης των συνεργειών με άλλα ταμεία της ΕΕ και υπέρ της εφαρμογής του σήματος ποιότητας «Σφραγίδα Αριστείας», όπου είναι δυνατόν· ζητεί συνεπώς από το Συμβούλιο να συμφωνήσει στη μέγιστη δυνατή δαπάνη για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ, αξιοποιώντας πλήρως την προσφερόμενη ευελιξία·

6. ζητεί να χρησιμοποιηθεί πλήρως το άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού ώστε να διατεθούν όλες οι διαθέσιμες αποδεσμεύσεις στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»· υπενθυμίζει την Κοινή Δήλωση για την επαναχρησιμοποίηση αποδεσμευμένων κονδυλίων σχετικών με το ερευνητικό πρόγραμμα[21]· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο των κοινών επιχειρήσεων, οι οποίες μοχλεύουν ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα για την επίτευξη στόχων δημόσιας πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων πιεστικών κοινωνικών ζητημάτων όπως η οικοδόμηση μιας ανταγωνιστικής, ψηφιακής, κυκλικής οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η διερεύνηση των δυνατοτήτων του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, η προαγωγή κοινωνικοοικονομικών μετασχηματισμών που συμβάλλουν στην ένταξη και στην ανάπτυξη, και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και τούτο με το να καθιστούν τους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών περισσότερο φιλικούς προς το κλίμα και το περιβάλλον, πιο αποδοτικούς και ανταγωνιστικούς, εξυπνότερους, ασφαλέστερους και ανθεκτικότερους, και με το να προάγουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση· σημειώνει ότι οι αποδεσμεύσεις, επιπροσθέτως των δαπανών που συμφωνήθηκαν στη συμφωνία για το ΠΔΠ, θα μπορούσαν να επαναπροσδιοριστούν ως νέα χρηματοδοτικά κονδύλια που μπορούν να στηρίξουν νέους στόχους πολιτικής· προειδοποιεί κατά της πολύ πρώιμης διάθεσης ερευνητικών κονδυλίων, μεταξύ άλλων και διότι το 2023 είναι το τελευταίο έτος του NGEU·

7. εκτιμά ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ) και κυρίως η νέα προσέγγισή του για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας αποτελεί καίριας σημασίας εργαλείο για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης· τονίζει ότι αυτή η νέα προσέγγιση μπορεί να επιτύχει μόνο εφόσον το Ταμείο του ΕΣΚ δεν φοβηθεί να είναι ο κύριος επενδυτής σε έργα που δεν είναι τραπεζικώς ελκυστικά· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την θεσμική προδιάθεση του Ταμείου του ΕΣΚ προς αυτού του είδους τις επενδύσεις· επαναλαμβάνει ότι η νομοθεσία για το πρόγραμμα «Ορίζων» απαιτεί να λαμβάνουν οι αιτούντες στο πρόγραμμα επιτάχυνσης του ΕΣΚ μία ενιαία απόφαση χρηματοδότησης·

8. επισημαίνει ότι η ακαδημαϊκή ελευθερία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που καλύπτεται από το άρθρο 13 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· υπενθυμίζει την αιτιολογική σκέψη 72 του κανονισμού για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», σύμφωνα με την οποία θα πρέπει ο σεβασμός της ακαδημαϊκής ελευθερίας να προάγεται σε όλες τις χώρες που επωφελούνται από τα κονδύλια του «Ορίζων Ευρώπη»· καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει μια αξιόπιστη στρατηγική για την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας σε όλες τις χώρες όπου εκταμιεύονται χρηματοδοτικοί πόροι της ΕΕ μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»·

9. τονίζει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» είναι ένα κεντρικό επενδυτικό πρόγραμμα για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω των συνεργατικών σχηματισμών που ορίζονται στον πυλώνα ΙΙ· επισημαίνει ιδίως ότι οι επενδύσεις στην ψηφιακή και βιώσιμη καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης· επισημαίνει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» αποτελεί σημαντική συμβολή των δαπανών της ΕΕ προκειμένου να διαφυλαχθεί η κεκτημένη πρωτοπορία σε στρατηγικά καθορισμένες προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής ασφάλειας, του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, καθώς και της γεωργίας·

10. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2022 τροποποίησε την κατανομή των αποδεσμεύσεων που ορίζονται στην κοινή πολιτική δήλωση σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση αποδεσμευμένων κονδυλίων στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»[22]· επαναλαμβάνει ότι η τελική κατανομή που περιλαμβάνεται στη δήλωση υπήρξε αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό που επιτεύχθηκε κατά τον τριμερή διάλογο για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»· υπενθυμίζει ότι η κατανομή των αποδεσμεύσεων δεν ήταν τμήμα της βασικής πράξης απλώς και μόνο διότι κάτι τέτοιο δεν ήταν τεχνικά εφικτό· υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και να υπάρχει περαιτέρω κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αρμόδιων επιτροπών του οποτεδήποτε ανακύπτει ενδεχομένως κίνδυνος για τα επιτεύγματα των προτεραιοτήτων πολιτικής της ΕΕ λόγω τροποποιήσεων του προϋπολογισμού· ζητεί, ως εκ τούτου, την επαναφορά της συμφωνίας για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό με τη χρήση πρόσθετων αποδεσμεύσεων που θα είναι διαθέσιμες το 2023 και ζητεί διασφαλίσεις ότι θα κατανεμηθούν σε ολόκληρο το πρόγραμμα με δίκαιο και αναλογικό τρόπο·

11. επικροτεί τις νέες πρωτοβουλίες της Επιτροπής στους τομείς της έρευνας, του διαστήματος, της υγειονομικής περίθαλψης, των μικροκυκλωμάτων και της εν γένει ανθεκτικότητας, αλλά υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με πρόσθετους πόρους χωρίς να αποβούν εις βάρος υφιστάμενων προγραμμάτων καίριας σημασίας, όπως είναι το Copernicus, το «Ορίζων Ευρώπη», ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», μεταξύ άλλων· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη να στηριχθούν η ανταγωνιστικότητα και η βιομηχανική ικανότητα της Ευρώπης· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ· εκτιμά επιπλέον ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί ο παγκόσμιος ρόλος της Ευρώπης, θα πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη προτεραιότητα σε ανατρεπτικές τεχνολογίες, όπως η τεχνολογία blockchain, η κβαντική υπολογιστική και η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), και να τους παρασχεθούν ίδια χρηματοδοτικά προγράμματα·

12. επικροτεί τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των διόδων μετάβασης για τα 14 οικοσυστήματα που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική· υπογραμμίζει ότι οποιεσδήποτε νέες ρηξικέλευθες καινοτομίες προβλέπονται για την υποστήριξη των διόδων πρέπει να θεωρηθούν νέες προτεραιότητες και θα πρέπει επομένως να χρηματοδοτηθούν επιπλέον των υφιστάμενων προϋπολογισμών για τα σχετικά προγράμματα· ζητεί συνέργειες με υφιστάμενα προγράμματα της ΕΕ όταν οι δίοδοι που χρειάζεται η καινοτομία ευθυγραμμίζονται με τα υφιστάμενα ερευνητικά θεματολόγια·

13. τονίζει ότι ο αντίκτυπος και οι συνέπειες της πανδημίας COVID-19 έχουν επιδεινώσει πάγιες αδυναμίες στα συστήματα υγείας και έχουν καταδείξει την ανάγκη για δημόσιες επενδύσεις στην έρευνα στον τομέα της υγείας· ζητεί να επενδυθούν επαρκείς πόροι στην έρευνα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση με σκοπό την προετοιμασία για μελλοντικές κρίσεις·

14. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί σημαντική χρηματοδοτική στήριξη για εκείνες τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τις νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν πληγεί και εξακολουθούν να πλήττονται σοβαρά από την κρίση·

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής να ενισχύσει την αλυσίδα αξίας και το οικοσύστημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ημιαγωγών· υπενθυμίζει ότι τόσο η ψηφιακή όσο και η οικολογική μετάβαση θα είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από νέες τεχνολογίες, οι περισσότερες από τις οποίες θα χρειάζονται μικροκυκλώματα για να λειτουργήσουν, και καταλήγει, επομένως, στο συμπέρασμα ότι η διαθεσιμότητα μικροκυκλωμάτων στην Ευρώπη είναι ζωτικής σημασίας για αμφότερες τις μεταβάσεις· αντιλαμβάνεται ότι τόσο η ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη της θα χρειαστεί να πραγματοποιήσουν σημαντικές επενδύσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν ανοικτή στρατηγική αυτονομία σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα της οικονομίας· υπενθυμίζει ότι οποιεσδήποτε νέες προτεραιότητες θα πρέπει να χρηματοδοτούνται με νέους πόρους στο ΠΔΠ, και ότι τα υφιστάμενα κονδύλια δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται υπερβολικά με νέους στόχους πολιτικής·

16. ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για τις εμβληματικές διαστημικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως το Copernicus· σημειώνει με ανησυχία ότι η καθυστέρηση της σύνδεσης του Ηνωμένου Βασιλείου με το Copernicus ενδέχεται να δημιουργήσει οικονομικά προβλήματα για το έργο· επαναλαμβάνει ότι η δρομολόγηση νέων και αναγκαίων πρωτοβουλιών δεν πρέπει να σημαίνει υποχρηματοδότηση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών·

17. εκφράζει τις ανησυχίες του για τις πρόσφατες εξελίξεις στην ενεργειακή αγορά με μια πρωτοφανή αύξηση των τιμών της ενέργειας που είχε άμεσο κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο στους Ευρωπαίους πολίτες και επιδείνωσε την ενεργειακή φτώχεια· τονίζει πόσο σημαντικές είναι οι έγκαιρες και ουσιαστικές επενδύσεις σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης και αποδοτικής χρήσης των πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, πόσο σημαντικές είναι οι εύρωστες επενδύσεις σε μια τεχνολογικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση, σε καθαρότερη ενέργεια, σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σε ένα αποδοτικό, διασυνδεδεμένο ενεργειακό σύστημα που μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια του εφοδιασμού· υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ θα βελτιώσει τη σταθερότητα και την οικονομική προσιτότητα των τιμών της ενέργειας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της και δη τις ΜΜΕ· υπενθυμίζει ότι το 2023 θα είναι το έτος κατάρτισης του επόμενου καταλόγου έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της ενέργειας και καλεί την Επιτροπή να δεσμεύσει επαρκή κονδύλια· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτάσεις που περιέχει η δέσμη μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55 % της Επιτροπής και επισημαίνει την ανάγκη για πόρους και μέτρα που επαρκούν για τη στήριξη της οικολογικής και βιώσιμης ψηφιακής μετάβασης, με παράλληλη διασφάλιση του συντονισμού των προσπαθειών της ΕΕ για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να αποφευχθούν οι εξαγωγές εκπομπών·

18. υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το νομοθετικό του ψήφισμα της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της ΕΕ[23], και επικροτεί τις πρόσφατες νομοθετικές προτάσεις σχετικά με την επόμενη γενιά ιδίων πόρων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να τεθεί επιτυχώς σε εφαρμογή ο νέος χάρτης πορείας για τους ιδίους πόρους·

19. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα πρωτοβουλία «Παγκόσμια Πύλη» (Global Gateway) και ζητεί να υπάρξουν επαρκή κονδύλια στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για έργα διασυνδεσιμότητας ενέργειας και επικοινωνιών, καθώς και μηχανισμοί διευκόλυνσης της πρόσβασης των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και πρωτίστως των πολύ μικρών επιχειρήσεων στις ευκαιρίες που παρέχει·

20. αναγνωρίζει τη συμβολή των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ στην οικονομική ανάκαμψη και στη διατήρηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης που συμβάλλει στη μείωση του ψηφιακού χάσματος, με διασφάλιση της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας και της καινοτομίας και ιδίως με παροχή στήριξης προς πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και νεοφυείς επιχειρήσεις· τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα φιλικό προς τις ΜΜΕ επιχειρηματικό περιβάλλον· σημειώνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρότερες επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε ενωσιακά και εθνικά χρηματοδοτικά μέσα· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο του InvestEU, το σκέλος του για τις ΜΜΕ και τη δυνατότητα των ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· υπενθυμίζει τη σημασία της δημόσιας και ιδιωτικής στήριξης για την κλιμάκωση των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία και για την επίσπευση της υλοποίησης πράσινων και ψηφιακών στόχων· τονίζει τη σημασία των μέσων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», όπως είναι το ΕΣΚ, οι αποστολές της ΕΕ και οι ευρωπαϊκές συμπράξεις·

21. υπενθυμίζει ότι η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και η κλιματική πολιτική μπορούν να ενισχύουν η μια την άλλη και ότι οι δαπάνες για την καινοτόμο και κλιματικά ουδέτερη αναβιομηχάνιση θα δημιουργήσουν με τον τρόπο αυτό θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο και θα διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας·

22. προσδοκά την προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών για όλους και δη στον τομέα των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM)·

23. επικροτεί την πρωτοβουλία για το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus, η οποία γεφυρώνει τον κόσμο της επιστήμης, της τεχνολογίας, της τέχνης και του πολιτισμού, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων και τη δημιουργία βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, αλλά σημειώνει με ανησυχία ότι εξακολουθεί να απουσιάζει μια συνεκτική και στρατηγική προσέγγιση για τη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας· θεωρεί ότι μόνο η χρήση υφιστάμενων κονδυλίων ενδέχεται να μην επαρκεί για την επίτευξη των στόχων της εν λόγω πρωτοβουλίας, και τονίζει την ανάγκη για νέα κονδύλια· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον θα χρειαστεί να θεσπιστεί ειδικό πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της πρωτοβουλίας·

24. ζητεί επαρκείς χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους για όλους τους οργανισμούς της ΕΕ που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ITRE και δη για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, τον Οργανισμό της ΕΕ για το Διαστημικό Πρόγραμμα και τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της ΕΕ.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.3.2022

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

7

15

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matteo Adinolfi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Εύα Καϊλή, Seán Kelly, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Pina Picierno, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Robert Roos, Sara Skyttedal, Μαρία Σπυράκη, Jessica Stegrud, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jakop G. Dalunde, Francesca Donato, Adriana Maldonado López

 


 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

48

+

ECR

Zdzisław Krasnodębski, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

NI

András Gyürk

PPE

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Μαρία Σπυράκη, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Renew

Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

S&D

Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Romana Jerković, Εύα Καϊλή, Łukasz Kohut, Adriana Maldonado López, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Pina Picierno, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

 

7

-

ECR

Robert Roos, Jessica Stegrud

ID

Matteo Adinolfi, Paolo Borchia, Markus Buchheit, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri

 

15

0

ID

Thierry Mariani, Joëlle Mélin

NI

Francesca Donato, Clara Ponsatí Obiols

The Left

Manuel Bompard, Marc Botenga, Marisa Matias

Verts/ALE

Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Manuela Ripa, Marie Toussaint

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (7.2.2022)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2023 – Τμήμα III

(2021/2226(BUI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Vlad Gheorghe

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών της ΕΕ είναι απαραίτητος για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της Ένωσης, για τη βιωσιμότητά της καθώς και για τη διασφάλιση της εδαφικής προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας όλων των περιφερειών της, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιφερειακές, αγροτικές, ορεινές, νησιωτικές, εξόχως απόκεντρες περιοχές και άλλες περιοχές με γεωγραφικά μειονεκτήματα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετατροπή των μεταφορών σε βιώσιμες θα είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και για την υλοποίηση των ενδιάμεσων στόχων που ορίζονται στο ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται επαρκείς και στοχευμένες επενδύσεις για την επιτάχυνση της μετάβασης στη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση πρέπει να καταστήσει πραγματικότητα τις βιώσιμες μεταφορές και να διασφαλίσει παράλληλα τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ευρώπη και ότι οι προκλήσεις που τον αφορούν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποφέρουν οφέλη για τη δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, να διασφαλίσουν τη δίκαιη μεταχείριση και το ότι δεν θα μείνει κανένας στο περιθώριο και να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας και την ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να καταστεί ελκυστικότερο το επάγγελμα του εργαζομένου στον τομέα των μεταφορών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός, τομέας στον οποίον απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα 27 εκατομμύρια εργαζόμενοι, είναι καίριας σημασίας για την οικονομία της ΕΕ και αποτελεί τον τέταρτο μεγαλύτερο εξαγωγικό κλάδο της, ενώ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την οικονομία, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την προώθηση της κοινωνικής ευημερίας στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται συνεχής και ταχεία στροφή προς πιο βιώσιμα, ποιοτικά και μη εποχικά μοντέλα τουρισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές επιχειρήσεις του τομέα είναι μικρομεσαίες (ΜΜΕ) και οικογενειακές επιχειρήσεις και δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια και στις χρηματοπιστωτικές αγορές·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική δραστηριότητα και η κοινωνική συνοχή πολλών περιφερειών της ΕΕ εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό και ότι, επομένως, οι περιφέρειες αυτές έχουν πληγεί πολύ σοβαρά από την πανδημία COVID-19·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς των μεταφορών και του τουρισμού συγκαταλέγονται σε αυτούς που επλήγησαν περισσότερο από τη συνεχιζόμενη κρίση λόγω της νόσου COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταφορές αποδείχθηκαν παράγοντας ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της συνεχούς ροής αγαθών και της διανομής εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 σε όλη την ΕΕ·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση από την Επιτροπή της δέσμης μέτρων «Fit for 55» (δέσμη προσαρμογής στον στόχο 55%) τον Ιούλιο του 2021 και για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις που θα συμβάλουν στην υλοποίηση της στρατηγικής για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα και θα διασφαλίσουν μια δίκαιη μετάβαση προς τον σκοπό της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050· επαναλαμβάνει ότι υπάρχει ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης για τα προγράμματα, τους στόχους και τις προτεραιότητες εμβληματικού χαρακτήρα της στρατηγικής, όπως είναι συγκεκριμένα η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αρνητικών εξωτερικών επιδράσεων, η παραγωγή και η ανάπτυξη βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων μαζί με σημεία επαναφόρτισης, η προαγωγή συνδεδεμένης, διαλειτουργικής και αυτοματοποιημένης πολυτροπικής κινητικότητας και η ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας των μεταφορών· επαναλαμβάνει ότι η κατάλληλη χρηματοδότηση για έργα μεταφορών θα έχει καθοριστική σημασία για την τόνωση της ανάκαμψης του τομέα και την επιτάχυνση της μετάβασης προς τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα·

2. επαναλαμβάνει ότι η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση θα πρέπει να είναι δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το εργατικό δυναμικό, οι επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού μπορούν να προσαρμοστούν εγκαίρως σε αυτήν τη μετάβαση, και να στηριχθούν, μέσω της συνεργασίας με τις τοπικές αρχές και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, οι περιφέρειες και οι κοινότητες που επηρεάζονται περισσότερο και να διασφαλιστεί η κάλυψη των αναγκών κινητικότητας των πλέον ευάλωτων· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να διατεθεί η κατάλληλη χρηματοδότηση για την εν λόγω διαδικασία προσαρμογής, καθώς και για την κατάρτιση και τον εφοδιασμό του εργατικού δυναμικού του τομέα με νέα εμπειρογνωσία και δεξιότητες για μελλοντικές εργασιακές προοπτικές και ανάγκες· επισημαίνει ότι αυτό θα συμβάλει στην ενίσχυση της ελκυστικότητας του τομέα των μεταφορών, στην αντιμετώπιση της γήρανσης του εργατικού δυναμικού και των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και στην αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στον τομέα· επισημαίνει την ανάγκη για περαιτέρω ένταξη των γυναικών στα διάφορα πεδία του τομέα των μεταφορών, τόσο στο εργατικό δυναμικό του όσο και στους διοικητικούς ρόλους·

3. επαναλαμβάνει τον καίριο ρόλο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) στην προώθηση της ανάπτυξης και στην έγκαιρη ολοκλήρωση ενός ιδιαίτερα αποδοτικού, βιώσιμου, ασφαλούς, πολυτροπικού, διαλειτουργικού και διασυνδεδεμένου διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) στις υποδομές μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακών υπηρεσιών· επαναλαμβάνει ότι η κατάλληλη χρηματοδότηση για έργα μεταφορών, μεταξύ άλλων για όσα συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου περί 60 % των δαπανών για το κλίμα στον CEF και συνάδουν με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, θα έχει καθοριστική σημασία για την τόνωση της ανάκαμψης του τομέα και την επιτάχυνση της μετάβασης προς τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη λύπη του για τη μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του CEF για τις μεταφορές το 2022 σε σύγκριση με το 2021 και το προηγούμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)· υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η παρουσίαση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων με συγκεκριμένα οφέλη για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές προκειμένου να αντεπεξέλθουν στην ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση·

4. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν μια συναρθρωμένη και συμπληρωματική προσέγγιση όσον αφορά τη χρήση των διαθέσιμων κονδυλίων (του CEF, του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής και του InvestEU), προκειμένου να μεγιστοποιείται ο αντίκτυπός τους στην ανάκαμψη και παράλληλα να διασφαλίζεται μια επαρκής μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για έργα της ΕΕ, καθώς και η έγκαιρη υλοποίηση του ΔΕΔ-Μ·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής περί αναθεώρησης της πολιτικής για το ΔΕΔ-Μ, που έχει στόχο να προετοιμάσει το δίκτυο ΔΕΔ-Μ για το μέλλον και να ευθυγραμμίσει περαιτέρω την ανάπτυξη του δικτύου ΔΕΔ-Μ με την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, τη δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών, τις επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τους κλιματικούς στόχους του ευρωπαϊκού νομοθετήματος για το κλίμα·

6. ζητεί από την Επιτροπή να προβεί στις απαραίτητες εκτιμήσεις αντικτύπου και αναλύσεις κόστους-οφέλους, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων ολόκληρου του κύκλου ζωής, όταν θα εκπονεί τη νέα της νομοθεσία σχετικά με την απαλλαγή όλων των τρόπων μεταφοράς από ανθρακούχες εκπομπές· επισημαίνει ότι οι προσπάθειες απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές δεν θα πρέπει να οδηγούν σε σημαντική αύξηση του κόστους μεταφοράς για τους επιβάτες·

7. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει χωρίς χρονοτριβή πολυτροπική δέσμη μέτρων για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής των μεταφορών·

8. σημειώνει ότι η ελαφρά αύξηση της συνεισφοράς του Ταμείου Συνοχής στον CEF για τις μεταφορές το 2022 δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει τη μείωση που σημειώθηκε το 2021· ζητεί να αυξηθεί περαιτέρω η συνεισφορά αυτή στον προϋπολογισμό του 2023, ώστε να αντικατοπτρίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική μεταφορών και τουρισμού της ΕΕ στην ενίσχυση της εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής· ζητεί να υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα περαιτέρω ενεργειών προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ εντός των συμφωνημένων προθεσμιών, κάτι που θα διευκολύνει τις διασυνοριακές συνδέσεις, θα τονώσει την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική και εδαφική συνοχή στην Ευρώπη, θα προωθήσει την ασφάλεια στις μεταφορές και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας·

9. σημειώνει, παρά τη δραστική μείωση των φιλοδοξιών όσον αφορά τη στρατιωτική κινητικότητα στις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ, την ελαφρά αύξηση του προϋπολογισμού για τη στρατιωτική κινητικότητα το 2022 προκειμένου να προσαρμοστούν τμήματα των δικτύων ΔΕΔ-Μ για διττή χρήση των υποδομών μεταφορών με σκοπό τη βελτίωση της κινητικότητας για στρατιωτικούς και μη σκοπούς·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση της χρηματοδότησης για το πρόγραμμα InvestEU το 2022 σε σύγκριση με το 2021, δεδομένου του σημαντικού ρόλου του προγράμματος στην προώθηση βιώσιμων και ασφαλών υποδομών· τονίζει, ωστόσο, ότι η αύξηση αυτή ήταν αναγκαία για να αντισταθμιστεί η σημαντική μείωση που παρατηρήθηκε το 2021 και ζητεί να χρηματοδοτηθεί δεόντως το πρόγραμμα το 2023·

11. ζητεί να ενισχυθούν η έρευνα και οι επενδύσεις στην καινοτομία και την ψηφιοποίηση, προκειμένου να υποστηρίζονται η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για τις μεταφορές, η αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών, οι λύσεις για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών και τα βιώσιμα εναλλακτικά καύσιμα·

12. υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η διαφάνεια της χρηματοδότησης της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών· υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές είναι ιδιαίτερα ευεπίφορες στη διαφθορά· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί μια διαφανής και ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για μεγάλης κλίμακας έργα υποδομών στον τομέα των μεταφορών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ· θεωρεί ουσιώδους σημασίας τη θέσπιση επαρκών μηχανισμών ελέγχου από την άποψη της ποιότητας των υλικών και των κατασκευαστικών τεχνικών, προκειμένου να μη γίνονται συμβιβασμοί ως προς την ασφάλεια·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ρόλο που διαδραματίζουν ο ΜΑΑ και τα σχετικά εθνικά σχέδια στην τόνωση της ανάκαμψης στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, ενώ παράλληλα προωθούν τις προτεραιότητες της Ένωσης για μια πράσινη και ψηφιακή μετάβαση· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη για την υλοποίηση των σχετικών έργων, μεταξύ άλλων με εμπειρογνωσία και τεχνική βοήθεια, και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα διασυνοριακά έργα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι ο τομέας του τουρισμού λαμβάνει κατάλληλο μερίδιο της βοήθειας στο πλαίσιο του ΜΑΑ·

14. πιστεύει ότι η τήρηση της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» θα πρέπει να είναι κατοχυρωμένη σε όλες τις νομικές πράξεις που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση των μεταφορών·

15. καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και να κινητοποιήσει επαρκή χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας των μεταφορών, ιδίως με τη βελτίωση της συντήρησης των υποδομών με ιδιαίτερη έμφαση σε ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου, την ανάπτυξη ασφαλών και προστατευμένων χώρων στάθμευσης σε περιοχές εντός και εκτός αυτοκινητοδρόμων, την καλύτερη ενσωμάτωση της οδικής ασφάλειας στις κατευθυντήριες γραμμές για τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, την έκδοση συστάσεων σχετικά με την οδική ασφάλεια στις κατοικημένες περιοχές και τη συνεκτίμηση επικείμενων εξελίξεων στην κινητικότητα, όπως οι δρόνοι· ζητεί από την Επιτροπή να ελέγχει επισταμένως σε τακτά χρονικά διαστήματα την πρόοδο των κρατών μελών σε αυτό το θέμα και να παρέχει τεχνική βοήθεια όταν το ζητούν οι σχετικές αρχές·

16. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν επιπλέον επενδύσεις στα έργα υποδομής και τη δημιουργία ασφαλών και προστατευμένων χώρων στάθμευσης, π.χ. με τον περιορισμό του γραφειοκρατικού φόρτου και του χρόνου που απαιτούν οι διοικητικές διαδικασίες·

17. λαμβάνει υπό σημείωση τις δυνατότητες ενωσιακής χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμες για το οικοσύστημα του τουρισμού (ΜΜΕ, πολύ μικρές επιχειρήσεις και εργαζόμενοι) και την αύξηση της στήριξης για τις ΜΜΕ του τουριστικού κλάδου στον προϋπολογισμό του 2022· διατυπώνει εκ νέου, ωστόσο, το επείγον και επανειλημμένο αίτημά του για τη δημιουργία ειδικού προγράμματος της ΕΕ για τον βιώσιμο τουρισμό και ειδικής γραμμής του προϋπολογισμού που θα αντανακλά τη σημασία και τις ανάγκες του τομέα· υπενθυμίζει το αίτημα που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τουρισμού·

18. καλεί, επομένως, την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και να κινητοποιήσει επαρκή χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2023 για την ταχεία ανάπτυξη ενός χάρτη πορείας για τον βιώσιμο τουρισμό· τονίζει ότι η διαφοροποίηση της προσφοράς και η ενίσχυση της συνεργασίας μπορούν να συμβάλουν στην προσέλκυση ευρύτερου φάσματος τουριστών και στην αύξηση του μεριδίου αγοράς και να μειώσουν παράλληλα το κλιματικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα του τομέα· επισημαίνει την ελκυστικότητα των πανευρωπαϊκών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως των διεθνικών διαδρομών· ζητεί να παρασχεθεί πρόσθετη στήριξη στην ψηφιακή μετάβαση ως δομικό στοιχείο για την ανθεκτικότητα του τουριστικού τομέα και της οικονομίας της ΕΕ·

19. σημειώνει ότι παρά τις εντατικοποιημένες προσπάθειες της Επιτροπής για να διευκολύνει την ενωσιακή χρηματοδότηση του τουριστικού τομέα, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην πρόσβασή τους σε κονδύλια της ΕΕ· καλεί εκ νέου την Επιτροπή να δημιουργήσει έναν μηχανισμό της ΕΕ για την παρακολούθηση της παροχής στήριξης σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και ΜΜΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί ο εκσυγχρονισμός τους και η υλοποίηση καινοτόμων και βιώσιμων έργων, ενώ θα διασφαλίζεται παράλληλα η διαφάνεια, η λογοδοσία και η διοικητική απλούστευση·

20. επισημαίνει ότι ο βιώσιμος τουρισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες και τις μελλοντικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τουριστικού και του ταξιδιωτικού κλάδου, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των επισκεπτών, του τομέα, του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινοτήτων· τονίζει την ανάγκη να επινοηθούν βιώσιμες και ευέλικτες λύσεις για τις πολυτροπικές μεταφορές και να αναπτυχθούν πολιτικές διατήρησης της φυσικής κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας, σεβασμού της κοινωνικοπολιτιστικής αυθεντικότητας των κοινοτήτων υποδοχής, διασφάλισης της βιωσιμότητας και παροχής κοινωνικοοικονομικών οφελών σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως τοπικές και μόνιμες θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας στον τομέα·

21. ζητεί η χρηματοδότηση για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς μεταφορών και τις κοινές επιχειρήσεις να συνάδει με το επίπεδο ευθύνης τους· τονίζει την ιδιαίτερη ανάγκη να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της ΕΕ προκειμένου να του παρασχεθούν τα αναγκαία μέσα για να ενεργεί ως αποτελεσματική αρχή, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους, και να παρασχεθεί πρόσθετη στήριξη για τους στόχους ολοκλήρωσης του ΔΕΔ-Μ, πιο συγκεκριμένα για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας και τα διασυνοριακά τμήματα· υπενθυμίζει, επιπλέον, τον ρόλο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της ΕΕ στην προσπάθεια επίτευξης μόνιμης μετάβασης από τις οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές μαζί με την κοινή επιχείρηση Shift2Rail·

22. επικροτεί τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε για τον τομέα των αερομεταφορών ο Οργανισμός της ΕΕ για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 και ζητεί να διατεθεί το κατάλληλο επίπεδο πόρων στον οργανισμό, λαμβανομένων υπόψη των αρμοδιοτήτων του· εκφράζει την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση του ερευνητικού προγράμματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR) και η κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 μπόρεσαν να διατηρήσουν το επίπεδο φιλοδοξίας τους παρά τις περιστάσεις·

23. επαναλαμβάνει ότι ο EASA, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί οργανισμός «ευρωπαϊκών στρατηγικών επενδύσεων», ανέλαβε το 2018 σημαντικά νέα βασικά καθήκοντα όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στον τομέα της αεροπορίας, των δρόνων και της αστικής εναέριας κινητικότητας, την προστασία του περιβάλλοντος, την έρευνα και ανάπτυξη, και τη διεθνή συνεργασία· ζητεί, ως εκ τούτου, επαρκή προϋπολογισμό για τον οργανισμό· υπογραμμίζει τον ρόλο του EASA στην Πράσινη Συμφωνία μέσω των εργασιών του για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αερομεταφορών, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη νέων προτύπων CO2, την παρακολούθηση της πρόληψης της περιβαλλοντικής απάτης, την ιδέα του προγράμματος οικολογικού σήματος της ΕΕ και των αξιολογήσεων του κύκλου ζωής, τη μείωση των επιπτώσεων των αεροπορικών μεταφορών πλην των εκπομπών CO2 και την προώθηση της χρήσης δεόντως πιστοποιημένων βιώσιμων καυσίμων αεροσκαφών, καθώς και με την πράσινη ανανέωση των στόλων των αεροπορικών εταιρειών·

24. επαναλαμβάνει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει –έχοντας στη διάθεσή του περισσότερους πόρους– ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα όσον αφορά την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη για τον μετριασμό των περιβαλλοντικών κινδύνων που σχετίζονται με τη ναυτιλία, όπως συγκεκριμένα είναι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και η σοβαρή θαλάσσια ρύπανση, για τη βελτίωση της βιωσιμότητας του ναυτιλιακού τομέα και για τη συμβολή στη συνολική αποτελεσματικότητα της θαλάσσιας κυκλοφορίας και των θαλάσσιων μεταφορών, ώστε να διευκολυνθεί η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων μεταφορών χωρίς σύνορα·

25. χαιρετίζει τη σύσταση των κοινών επιχειρήσεων «Καθαρές αερομεταφορές», «Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι» και «SESAR 3» και της σύμπραξης για το καθαρό υδρογόνο· ζητεί να χρηματοδοτηθούν δεόντως οι εν λόγω προσπάθειες, ώστε να μπορέσουν να εκπληρώσουν τον ρόλο τους στην προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας και στη βελτίωση των επιδόσεων, της ασφάλειας και της βιωσιμότητας του τομέα των μεταφορών· επισημαίνει ότι τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην προώθηση συμπράξεων με τις χώρες της ΕΕ, τον ιδιωτικό τομέα, τα ιδρύματα και άλλους συμφεροντούχους· εκφράζει, ως προς αυτό, την ικανοποίησή του για την αύξηση του προϋπολογισμού του ερευνητικού προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» το 2022 και ζητεί από την Επιτροπή να διατηρήσει υψηλό επίπεδο χρηματοδότησης για το 2023·

26. επαναλαμβάνει την ανάγκη να μελετηθούν τρόποι προώθησης βιώσιμων τρόπων μεταφοράς, μεταξύ άλλων μέσω δημοσιονομικών κινήτρων, λαμβάνοντας υπόψη το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμων 2021· ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει συνέργειες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 και της πρωτοβουλίας DiscoverEU προκειμένου να προαχθεί η βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα μεταξύ των νέων.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

7.2.2022

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

1

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Karolin Braunsberger-Reinhold, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Karima Delli, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Carlo Fidanza, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Έλενα Κουντουρά, Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sara Cerdas, Clare Daly, Roman Haider, Ljudmila Novak, Jutta Paulus, Andreas Schieder, Marianne Vind

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

38

+

ECR

Carlo Fidanza, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Karolin Braunsberger-Reinhold, Gheorghe Falcă, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ljudmila Novak, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ‑Βρυωνίδη, Lucia Vuolo

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Sara Cerdas, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andreas Schieder, István Ujhelyi, Marianne Vind

The Left

Clare Daly, Έλενα Κουντουρά

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Tilly Metz, Jutta Paulus

 

1

-

ECR

Peter Lundgren

 

6

0

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier

The Left

Kateřina Konečná

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (2.3.2022)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2023 – Τμήμα III

(2021/2226(BUI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Andrea Caroppo

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί και να προωθηθεί η ανανέωση των γενεών στον γεωργικό τομέα μέσω της διευκόλυνσης της εξαγοράς γεωργικών εκμεταλλεύσεων από νέους και γυναίκες, δεδομένου ότι πρόκειται για μία από τις κύριες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή γεωργία· υπενθυμίζει την ανάγκη επαρκούς χρηματοδοτικής στήριξης για τους νέους γεωργούς στο πλαίσιο της μεταρρυθμισμένης κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ)· τονίζει ότι η πρόληψη της εγκατάλειψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αποτελεί σημαντική συνιστώσα του μακροπρόθεσμου οράματος της Επιτροπής για τις αγροτικές περιοχές και επισημαίνει ότι η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη αποτελούν βασικούς τομείς επενδυτικής πολιτικής και έχουν καθοριστική σημασία για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη, την εδαφική ισορροπία, την προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων·

2. τονίζει τη σημασία της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω ταμείων αγροτικής ανάπτυξης, του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ), δοκιμαστικών σχεδίων, προπαρασκευαστικών ενεργειών και της εισαγωγής τεχνολογιών υποβοηθούμενης εξέλιξης προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, να προωθηθούν οι έξυπνες λύσεις και να υποστηριχθεί η δίκαιη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη παροχής τεχνικής βοήθειας στους γεωργούς για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα της έρευνας και της καινοτομίας φτάνουν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στους γεωργούς·

3. επικροτεί τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές· επισημαίνει ότι εξακολουθεί να είναι σημαντική η στήριξη των επενδύσεων στον εκσυγχρονισμό και την καινοτομία, προκειμένου ο γεωργικός τομέας να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα και των μέτρων της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»· παροτρύνει την Επιτροπή να προσδιορίσει πρόσθετες πηγές χρηματοδοτικής στήριξης για τους γεωργούς με σκοπό τη διασφάλιση δίκαιης και ισορροπημένης μετάβασης στην ψηφιοποίηση του γεωργικού τομέα, δεδομένου ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·

4. παροτρύνει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως των μικρών και των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, σε πιστώσεις και άλλα χρηματοδοτικά μέσα·

5. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να στηρίξει οικονομικά τα σχέδια κάθετης ολοκλήρωσης για την προώθηση της βιώσιμης παραγωγής με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του μοντέλου «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και να συνεχίσει να προωθεί τη γνώση και την κατανάλωση υγιεινών τροφίμων που παράγονται σε περιφερειακό επίπεδο με βιώσιμο τρόπο, για παράδειγμα, από τη μεσογειακή διατροφή ή από άλλα εθνικά ή περιφερειακά συστήματα ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των προαιρετικών ενδείξεων ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής» και «προϊόν νησιωτικής γεωργίας», καθώς και ποιοτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προέλευσης·

6. επαναβεβαιώνει τη σημασία του προγράμματος της Ένωσης για τα σχολεία, που βοηθάει τα παιδιά να ακολουθούν μια υγιεινή διατροφή· καλεί την Επιτροπή να προτείνει κατάλληλη στήριξη για το πρόγραμμα που αφορά τα σχολεία· καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν πλήρως τις πιστώσεις τους και να δώσουν προτεραιότητα στη βιώσιμη, τοπική και υψηλής ποιότητας παραγωγή·

7. τονίζει ότι οι Ευρωπαίοι γεωργοί εξακολουθούν να διαδραματίζουν στρατηγικό ρόλο κατά τη διάρκεια της πανδημίας και έχουν αποδείξει τη διαρκή ανθεκτικότητά τους διασφαλίζοντας σταθερό και ασφαλή επισιτιστικό εφοδιασμό για τους Ευρωπαίους πολίτες· καλεί την Επιτροπή, εντός του πεδίου των εξουσιών της, να διασφαλίσει την ευρωπαϊκή επισιτιστική ασφάλεια και να μειώσει την εξάρτηση από τρίτες χώρες· τονίζει ότι, στην περίπτωση εισαγωγών από τρίτες χώρες, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των εισαγόμενων προϊόντων με τα πρότυπα ποιότητας εφαρμόζοντας, συγκεκριμένα, την αμοιβαιότητα των προτύπων για γεωργικά προϊόντα προερχόμενα εκτός της ΕΕ προκειμένου να εγγυάται ασφαλή τρόφιμα για τους Ευρωπαίους καταναλωτές·

8. χαιρετίζει το σχέδιο έκτακτης ανάγκης της Επιτροπής για τη διασφάλιση του επισιτιστικού εφοδιασμού και της επισιτιστικής ασφάλειας σε περιόδους κρίσης και τη θέσπιση του ευρωπαϊκού μηχανισμού ετοιμότητας και αντιμετώπισης κρίσεων επισιτιστικής ασφάλειας (EFSCM)· επισημαίνει ότι η έλλειψη συντονισμού όσον αφορά τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και οι διαφορετικές ερμηνείες των κρατών μελών όσον αφορά τα μέτρα που εφαρμόζει η ΕΕ στα κράτη μέλη δεν μπορούν να εγγυηθούν την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς· επικροτεί, ως εκ τούτου, τον ρόλο του EFSCM στην προσπάθεια βελτίωσης του επιπέδου ετοιμότητας και συνεργασίας μεταξύ των τομέων· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα για την αντιμετώπιση των τρωτών σημείων του αγροδιατροφικού τομέα απέναντι σε κρίσεις, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»·

9. πιστεύει ότι οι αυστηρότεροι έλεγχοι όσον αφορά τις προϋποθέσεις εισαγωγής φυτών, άλλων γεωργικών προϊόντων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϊόντων προς χρήση στη γεωργία, τα οποία εισέρχονται στην επικράτεια της ΕΕ, θα συμβάλουν στη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών, της βιοποικιλότητας και του εισοδήματος των Ευρωπαίων γεωργών·

10. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, κοινά σχέδια μετατροπής ποικιλιών σε περιοχές που έχουν ήδη πληγεί από παθογόνα και να διαθέσει στους γεωργούς χρηματοδοτική στήριξη και δωρεάν τεχνική βοήθεια σχετικά με αυτό·

11. εμμένει πάντα στην άποψη ότι τα έσοδα του προϋπολογισμού της ΕΕ που προκύπτουν από οποιαδήποτε έσοδα για ειδικό προορισμό ή από επιστροφές λόγω παρατυπιών στον τομέα της γεωργίας από προηγούμενα έτη θα πρέπει να παραμένουν στο πλαίσιο αυτό·

12. υπενθυμίζει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2023 η μεταρρυθμισμένη ΚΓΠ, με ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, θα τεθεί σε ισχύ και τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση και η άμεση εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ ώστε να καταστεί άμεσα διαθέσιμος ένας επαρκής προϋπολογισμός· επισημαίνει ότι υπάρχουν ορισμένες νέες πρακτικές και μέτρα στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων, όπως υπηρεσίες και πρακτικές παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και νέα ενισχυμένα οικολογικά προγράμματα, που θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων οι οποίοι έχουν τεθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», μεταξύ άλλων όσον αφορά την ανθρακοδεσμευτική γεωργία, τη γεωργοδασοκομία και την καλλιέργεια ελωδών γαιών·

13. υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν δυνάμει της διοργανικής συμφωνίας σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, για τη διατήρηση της χρηματοδότησης για το πρόγραμμα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών (POSEI) και το πρόγραμμα στήριξης για τα μικρά νησιά του Αιγαίου στα επίπεδα του 2020 στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2023· τονίζει τη ζωτική σημασία του προγράμματος POSEI για τη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας καθώς και για τον επισιτιστικό εφοδιασμό και την προμήθεια γεωργικών προϊόντων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, οι οποίες πρέπει να εφοδιάζονται με επαρκείς πόρους· υπενθυμίζει τα ειδικά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι περιοχές λόγω της γεωγραφικής τους κατάστασης, και συγκεκριμένα λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα τους, της μικρής έκτασης, της δύσκολης μορφολογίας και του κλίματος, όπως αναγνωρίζεται στο άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

14. υπογραμμίζει ότι ο γεωργικός τομέας της ΕΕ αντιμετωπίζει αυτήν τη στιγμή σημαντικά προβλήματα, ιδίως λόγω της πανδημίας COVID-19, της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης των τιμών λιπασμάτων και ζωοτροφών, και ότι αυτό καθιστά την ανάγκη για βιώσιμες επενδύσεις στον γεωργικό τομέα μεγαλύτερη από ποτέ, μεταξύ άλλων και από πηγές εκτός του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί η παραγωγή επαρκών, οικονομικά προσιτών και υψηλής ποιότητας τροφίμων για τους καταναλωτές και να βοηθηθούν οι γεωργοί να αντιμετωπίσουν μελλοντικές κρίσεις·

15. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κρίσης στην αγορά χοιρείου κρέατος, να προσδιορίσει μηχανισμούς για τη στήριξη των χοιροτρόφων και των παραγωγών χοιρείου κρέατος, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις της αφρικανικής πανώλης των χοίρων·

16. ζητεί από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που επηρεάζουν πολλούς τομείς λόγω του αυξανόμενου κόστους των εισροών, ιδίως των λιπασμάτων, των ζωοτροφών και της ενέργειας, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στην αγορά, και ζητεί να συνεχιστούν και να αυξηθούν οι στοχευμένες ενισχύσεις στις σχετικές θέσεις του προϋπολογισμού για μέτρα στήριξης της αγοράς·

17. εκφράζει την ικανοποίησή του για το νέο γεωργικό αποθεματικό που προβλέπεται στη νέα ΚΓΠ, το οποίο θα βοηθήσει τον γεωργικό τομέα σε περίπτωση εξελίξεων στην αγορά ή κρίσεων που επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή ή διανομή, και το οποίο υποστηρίχθηκε σθεναρά από το Κοινοβούλιο κατά τις διαπραγματεύσεις για τη νέα ΚΓΠ· επισημαίνει ότι το αποθεματικό αυτό θα ανέλθει σε τουλάχιστον 450 εκατομμύρια EUR ετησίως και θα χρηματοδοτηθεί αρχικά από τις πιστώσεις που είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο του επιμέρους ανώτατου ορίου του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και στη συνέχεια, εάν χρειαστεί, από μη χρησιμοποιηθέντα αποθεματικά για κρίσεις διαθέσιμα στο τέλος του 2022· σημειώνει ότι το γεωργικό αποθεματικό θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά το 2023 και τονίζει ότι τα υπόλοιπα μη χρησιμοποιηθέντα κονδύλια του αποθεματικού για κρίσεις του 2022 θα πρέπει να επιστραφούν στους γεωργούς· επισημαίνει ότι το γεωργικό αποθεματικό στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ θα πρέπει να καταστεί ένα πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση μικρών και μεγάλων κρίσεων στον γεωργικό τομέα σε βάθος χρόνου και ότι αντιπροσωπεύει ένα εύκολα προσβάσιμο περιθώριο ελιγμών για να αντιμετωπίζονται οι αβεβαιότητες της αγοράς· υπενθυμίζει την ανάγκη να αξιοποιηθεί πλήρως η πρόσθετη στήριξη που παρέχεται στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης από τα κονδύλια του Next Generation EU·

18. τονίζει την ανάγκη εξεύρεσης χρηματοδότησης εκτός της ΚΓΠ για την ad hoc στήριξη τομέων που πλήττονται από εξωτερικούς περιορισμούς πολιτικού ή υγειονομικού χαρακτήρα.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.3.2022

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

7

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Hélène Laporte, Camilla Laureti, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Colm Markey, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Marc Tarabella, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zbigniew Kuźmiuk, Alin Mituța, Pina Picierno

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Hélène Laporte, Gilles Lebreton

NI

Dino Giarrusso

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Colm Markey, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Alin Mituța, Ulrike Müller

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Paolo De Castro, Camilla Laureti, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

 

7

-

The Left

Luke Ming Flanagan, Eugenia Rodríguez Palop

Verts/ALE

Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Sarah Wiener

 

1

0

ID

Ivan David

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (7.2.2022)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2023 - Τμήμα III

(2021/2226(BUI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Morten Løkkegaard

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον συνεχιζόμενο αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στην εκπαίδευση, στους τομείς και κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, στη νεολαία, στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και στον αθλητισμό· παροτρύνει την Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάκαμψη των εν λόγω τομέων και να συνεχιστεί η διευκόλυνση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασής τους, καθώς και η στήριξη των δικαιούχων των προγραμμάτων Erasmus+, «Δημιουργική Ευρώπη» και «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης», μεταξύ άλλων με την ενίσχυση των ετήσιων πόρων που διατίθενται στα προγράμματα αυτά στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ·

2. υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» είναι το μόνο πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά ειδικά τη στήριξη των τομέων και των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας· ζητεί να παρασχεθεί ιδιαίτερη στήριξη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, ιδίως προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση της Ένωσης και να βοηθηθούν να ξεπεράσουν τους φραγμούς της αγοράς, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στις εταιρείες αυτές να αξιοποιήσουν στο έπακρο τον ψηφιακό μετασχηματισμό·

3. σημειώνει ότι τα πρωτοφανή προβλήματα στη μάθηση, ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, έχουν διευρύνει το εκπαιδευτικό χάσμα και, μαζί με αυτό, τις ανισότητες στα εκπαιδευτικά συστήματα, ιδίως όσον αφορά την ψηφιακή εκπαίδευση, την εξ αποστάσεως μάθηση και την πρόσβαση στο διαδίκτυο και στον εξοπλισμό ΤΠ·

4. εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν επενδύουν επαρκές ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους (ΑΕγχΠ) στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει ειδικά μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση ιδίως των επιπτώσεων αυτής της διαταραχής στην ψυχική ευεξία και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των διαφορετικών προσεγγίσεων που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη για την οικοδόμηση πιο ανθεκτικών και χωρίς αποκλεισμούς συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης·

5. παροτρύνει την Επιτροπή να παρουσιάσει παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών των κρατών μελών ήδη από το 2023 και, τελικά, στην ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Erasmus+·

6. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η χρηματοδοτική στήριξη για την πολιτιστική κληρονομιά ενόψει των επιπτώσεων της πανδημίας· παροτρύνει την Επιτροπή να αυξήσει τη χρηματοδότηση για δράσεις που απευθύνονται ειδικά σε επαγγελματίες του τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και σε απαραίτητες εργασίες διατήρησης και συντήρησης·

7. ζητεί να διατεθεί περαιτέρω στήριξη στον αθλητισμό που πλήττεται σε μεγάλο βαθμό από την πανδημία· υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί περαιτέρω προσοχή στον σχολικό αθλητισμό, στον κοινοτικό αθλητισμό, στους αθλητές και στους προπονητές που επηρεάζονται από τους περιορισμούς οι οποίοι επιβάλλονται λόγω της τρέχουσας επιδημιολογικής κατάστασης·

8. αναμένει σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης του Erasmus+ για τον τομέα του αθλητισμού το 2023, όταν θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται οι ατομικές ανταλλαγές αθλητικού προσωπικού στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1·

9. σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό της Επιτροπής, το συνολικό κονδύλιο για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» αναμένεται να μειωθεί κατά 20 % μεταξύ 2022 και 2023, ακόμη και αφού ληφθεί υπόψη η εκτιμώμενη προσαύξηση για το 2023 η οποία προκύπτει από την ειδική προσαρμογή του προγράμματος που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού για το ΠΔΠ· θεωρεί ότι, επειδή δεν αναμένεται πλήρης ανάκαμψη των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας πριν από το 2024, χρειάζεται να διατεθούν πρόσθετοι πόροι στο πρόγραμμα αυτό το 2023·

10. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο της ανακατεύθυνσης αχρησιμοποίητων ή αποταμιευμένων πόρων σε προγράμματα για τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, τη νεολαία, τον αθλητισμό και τα μέσα ενημέρωσης·

11. υπενθυμίζει τις πιθανές συνέργειες και συμπληρωματικότητες μεταξύ του Erasmus+, του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, αφενός, και άλλων προγραμμάτων και πηγών χρηματοδότησης της ΕΕ, αφετέρου, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» (CERV) και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ)· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στην πράξη, οι εν λόγω συνέργειες και συμπληρωματικότητες δεν συντονίζονται πλήρως στα περισσότερα κράτη μέλη·

12. καλεί την Επιτροπή, πέρα από την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης για τα προαναφερθέντα προγράμματα, να εξετάσει περαιτέρω αυτές τις συνέργειες και συμπληρωματικότητες και να στηρίξει τα κράτη μέλη στον συντονισμό τους, μεταξύ άλλων παρέχοντας καθοδήγηση σε επίπεδο ΕΕ και διευκολύνοντας την ανταλλαγή ορθών πρακτικών·

13. στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα σχέδιο κατάρτισης ώστε να βοηθηθούν οι εθνικοί οργανισμοί να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά με τα αρμόδια υπουργεία τους, προκειμένου να χρησιμοποιούν τα κονδύλια του ΕΚΤ+ για τις συμπληρωματικές ενισχύσεις του Erasmus+ για τους σπουδαστές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να συμμετάσχουν στο Erasmus+ και να στηρίξουν το πρόγραμμα με άλλους τρόπους·

14. υπενθυμίζει ότι υπάρχει σημαντική διαθέσιμη χρηματοδότηση για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως την ομάδα ΙΙ «Πολιτισμός, δημιουργικότητα και πολυδεκτική κοινωνία», δημοσιεύοντας περισσότερες ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, πράγμα που θα βοηθήσει τον τομέα να ανακάμψει και να αντεπεξέλθει στην ψηφιακή μετάβαση·

15. είναι πεπεισμένο ότι η ικανότητα δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των προγραμμάτων της ΕΕ είναι απαραίτητη για την επίτευξη ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025, την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, καθώς και για την επιτυχία της πρωτοβουλίας «Νέο ευρωπαϊκό Μπάουχαους» και του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022· παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να μεγιστοποιήσουν τον συμπληρωματικό χαρακτήρα των επενδύσεων και των δράσεων τους και να διασφαλίσουν την υποστήριξή τους από όλες τις πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ·

16. επιμένει ότι η υλοποίηση των προαναφερόμενων πρωτοβουλιών δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος των δημοσιονομικών πόρων και των βασικών δραστηριοτήτων των προγραμμάτων Erasmus+, «Δημιουργική Ευρώπη» και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης·

17. υπενθυμίζει ότι ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας επικεντρώνεται στην ανάκαμψη της Ένωσης και εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι ο στόχος της διάθεσης του 2 % του συνολικού προϋπολογισμού για τον πολιτισμό έχει επιτευχθεί μόνο σε συγκεντρωτικό ενωσιακό επίπεδο· σημειώνει ότι μόλις 14 κράτη μέλη έχουν συμπεριλάβει τον πολιτισμό στα σχέδιά τους στο πλαίσιο του ΜΑΑ· εφιστά, επιπλέον, την προσοχή σε προηγούμενες συστάσεις για τη διάθεση του 10 % του ΜΑΑ για τη στήριξη της εκπαίδευσης·

18. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει λεπτομερή έκθεση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συμβάλλει στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και στην εκπαίδευση·

19. επικροτεί την πρωτοβουλία «Νέο ευρωπαϊκό Μπάουχαους», η οποία γεφυρώνει τον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας, αφενός, και της τέχνης και του πολιτισμού, αφετέρου, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων και τη δημιουργία βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς χώρων διαβίωσης· σημειώνει, ωστόσο, με ανησυχία ότι εξακολουθεί να απουσιάζει μια συνεκτική και στρατηγική προσέγγιση για τη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας·

20. θεωρεί ότι η χρήση μόνον των υφιστάμενων κονδυλίων ενδέχεται να μην επαρκεί για την επίτευξη των στόχων της εν λόγω πρωτοβουλίας, και τονίζει την ανάγκη για νέα κονδύλια·

21. ζητεί την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, στο πλαίσιο της οποίας θα μπορούσαν να διερευνηθούν οι δυνατότητες θέσπισης μακροπρόθεσμης ειδικής χρηματοδότησης για την πρωτοβουλία «Νέο ευρωπαϊκό Μπάουχαους», καθώς και για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης·

22. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα ένταξης που πρότεινε η Επιτροπή με στόχο την ενίσχυση των προγραμμάτων Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης έως το 2027· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει συγκεκριμένα μέτρα ένταξης όσον αφορά το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», να διενεργήσει διαφανή αξιολόγηση της εφαρμογής τους και να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα στο Κοινοβούλιο·

23. ζητεί να ληφθούν ειδικά μέτρα ένταξης που στοχεύουν σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες και σε άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των νέων· ζητεί επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους δικαιούχους τέτοιων μέτρων από αγροτικές, απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές·

24. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο κατόρθωσε να εξασφαλίσει επιπλέον 8 εκατομμύρια EUR για το πρόγραμμα Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, διασφαλίζοντας ότι δεν θα επηρεαστούν οι βασικές δραστηριότητες και των δύο προγραμμάτων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το εν λόγω πρόσθετο ποσό εξακολουθεί να μην επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών αυτής της πρωτοβουλίας·

25. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να στηρίξει τη δέσμευση των συννομοθετών να δημιουργήσουν μια μόνιμη παρακαταθήκη του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 μέσω του σχεδιασμού δραστηριοτήτων παρακολούθησης και της εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης για το 2023 και μέσω της διενέργειας ενδελεχούς αξιολόγησης του Έτους· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμευση της Επιτροπής να πραγματοποιήσει διαδικασία χαρτογράφησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και, στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ και των προγραμμάτων και μέσων της ΕΕ, να εντοπίσει τυχόν πρόσθετη χρηματοδότηση μετά το 2022 και να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο στο θέμα αυτό·

26. επαναλαμβάνει την ανάγκη να διενεργήσει η Επιτροπή διεξοδική αξιολόγηση και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο στο τέλος του 2023, η οποία θα καλύπτει την υλοποίηση και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας·

27. επισημαίνει τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης και επαναλαμβάνει σθεναρά την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη στήριξη που διατίθεται για τον τομέα των ειδησεογραφικών μέσων και τον οπτικοακουστικό τομέα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ένα μόνιμο ταμείο της ΕΕ για τα μέσα ενημέρωσης, ώστε να ενισχυθεί η ανεξάρτητη ειδησεογραφική κάλυψη, να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία των Ευρωπαίων δημοσιογράφων και της δημοσιογραφίας, και να διασφαλιστεί η ελευθερία του Τύπου·

28. λαμβάνει υπό σημείωση τη μεταβολή της ιδιοκτησιακής δομής του Euronews· εξακολουθεί, ωστόσο, να ανησυχεί για το γεγονός ότι ενδέχεται να μην πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας· θεωρεί ότι η εξασφάλιση αποθεματικού ταμείου για το Euronews πρέπει να εξαρτάται από την παροχή γραπτών, λεπτομερών και συγκεκριμένων μέτρων από τους κύριους μετόχους για την αποτελεσματική διασφάλιση της δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας· επιμένει ότι οι δεσμεύσεις αυτές πρέπει να είναι κατάλληλες για ορθή αξιολόγηση και τακτική επανεξέταση από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

29. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ενισχυμένη διαφάνεια και συνολική επανεξέταση των δαπανών της ΕΕ για δράσεις πολυμέσων, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα, η προβλεψιμότητα και ο έλεγχος των εν λόγω δράσεων·

30. παροτρύνει την Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού να συνεχίσουν να βελτιώνουν τα οικεία συστήματα και εργαλεία ΤΠ και να τα καθιστούν πιο προσβάσιμα, όπως και να προτείνουν πρόσθετα μέτρα διοικητικής απλούστευσης που είναι αναγκαία για την ομαλή και επιτυχή υλοποίηση των προγραμμάτων Erasmus+, Δημιουργική Ευρώπη και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, καθώς και δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων, το 2023.

31. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη χαρτογράφηση από την Επιτροπή όλων των σχετικών ευκαιριών χρηματοδότησης για τους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, υπό μορφή διαδραστικού οδηγού, προκειμένου να βελτιωθεί η τεχνογνωσία τους και οι δυνατότητές τους να επωφεληθούν από τη διαθέσιμη στήριξη της Ένωσης, και ζητεί την τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εν λόγω εργαλείου·

32. σημειώνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης της προβολής και της κατανόησης των δράσεων της ΕΕ που στοχεύουν στον πολιτισμό, την εκπαίδευση, τη νεολαία, τα μέσα ενημέρωσης και τον αθλητισμό· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω την εξωτερική επικοινωνιακή στρατηγική της και την προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων μέσω της διαφοροποίησης των εργαλείων που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος·

33. εκφράζει την ανησυχία του για το έλλειμμα γνώσεων των πολιτών σχετικά με τη δημοκρατική ζωή στην Ευρώπη και την έλλειψη συμμετοχής τους σε αυτήν· τονίζει την ανάγκη για περισσότερες πρωτοβουλίες, πέρα από τη δημιουργία ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών δικτύων, προκειμένου να ενισχυθεί η αγωγή του πολίτη σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ και, όπου είναι δυνατόν, η δημιουργία μόνιμων δομών σε επίπεδο κρατών μελών, ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη της αγωγής του πολίτη και της κινητικότητας ως κινητήριων δυνάμεων που οδηγούν σε μεγαλύτερη αίσθηση του ανήκειν στην Ευρώπη μεταξύ των νέων·

34. εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση μετά το Brexit των φοιτητών της ΕΕ που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα ανταλλαγής σπουδαστών με το Ηνωμένο Βασίλειο· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά μέσα για να πείσει το Ηνωμένο Βασίλειο για τα πλεονεκτήματα του να επανενταχθεί στο Erasmus+ ως πλήρες μέλος·

35. καλεί την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με την Ελβετία σχετικά με την πλήρη συμμετοχή της στο πρόγραμμα Erasmus+ ανεξάρτητα από τις διαπραγματεύσεις σχετικά με άλλες πτυχές των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

7.2.2022

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Ilana Cicurel, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Αλέξης Γεωργούλης, Catherine Griset, Sylvie Guillaume, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Monica Semedo, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Θεόδωρος Ζαγοράκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Christian Ehler, Λουκάς Φουρλάς, Elżbieta Kruk, Viola Von Cramon-Taubadel

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ECR

Dace Melbārde

PPE

Asim Ademov, Christian Ehler, Λουκάς Φουρλάς, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Θεόδωρος Ζαγοράκης

Renew

Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo

S&D

Sylvie Guillaume, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Massimiliano Smeriglio

The Left

Αλέξης Γεωργούλης, Niyazi Kizilyürek

Verts/ALE

Viola Von Cramon-Taubadel, Salima Yenbou

 

1

-

ID

Catherine Griset

 

3

0

ECR

Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

ID

Gianantonio Da Re

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 

 


 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (10.2.2022)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2023 – Τμήμα III

(2021/2226(BUI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Monika Vana

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ένωσης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι «σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών», κατοχυρώνοντας έτσι την αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, η οποία ορίζει ότι η ισότητα των φύλων πρέπει να ενσωματώνεται σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας του προϋπολογισμού·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις πρέπει να εξαλειφθούν και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από τα κράτη μέλη και την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα αυξανόμενο ποσοστό του προϋπολογισμού της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ και των επενδύσεων σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες φροντίδας, πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να διευκολύνει την καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για όλους, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ισότητας, μεταξύ άλλων για γυναίκες, κορίτσια και ΛΟΑΔΜ+·

1. σημειώνει ότι, αν και όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αντλούν κατευθύνσεις από τις Συνθήκες και από τη στρατηγική για το 2020-2025 της ΕΕ ως προς την ισότητα των φύλων ούτως ώστε να γίνει πράξη η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη χάραξη πολιτικής και στις θεσμικές τους υποθέσεις, εντούτοις δεν υπάρχει προς το παρόν ούτε συνεκτική προσέγγιση, ούτε δομημένη συνεργασία· ζητεί να εφαρμοστεί χωρίς χρονοτριβή η στρατηγική για το 2020-2025 της ΕΕ ως προς την ισότητα των φύλων και επισημαίνει την ανάγκη για την ανάληψη πρόσθετων δράσεων·

2. εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου για προαγωγή και εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων, της συνεκτίμησης της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό και της χρήσης αξιολογήσεων αντίκτυπου όσον αφορά την ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς χάραξης πολιτικής της Ένωσης, εντούτοις επιβεβαιώνεται από την ειδική έκθεση αριθ. 10/2021 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου[24] ότι ο κύκλος του προϋπολογισμού της ΕΕ εξακολουθεί να μην λαμβάνει ακόμη επαρκώς υπόψη την ισότητα των φύλων και η Επιτροπή συνεχίζει να μην έχει εκπληρώσει τη δέσμευσή της για ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό της ΕΕ· τονίζει ότι η κατάσταση αυτή θα πρέπει να τύχει επαρκούς χειρισμού από την Επιτροπή στην πρότασή της για τον προϋπολογισμό του 2023· υπενθυμίζει τις συστάσεις της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2021 σχετικά με τη σημασία της συνεισφοράς του προϋπολογισμού της ΕΕ στην επίτευξη της ισότητας των φύλων·

3. υπογραμμίζει ότι η διάσταση του φύλου θα πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως και επαρκώς σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας του προϋπολογισμού, ιδίως εάν ληφθούν υπόψη οι έμφυλες επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και οι αυξημένες αντιδράσεις ενάντια στα δικαιώματα των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής και της αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, που παρατηρούνται σε πολλά κράτη μέλη· ζητεί συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό και συμπερίληψη στόχων σχετικών με το φύλο σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ, καθώς και προσδιορισμό των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού, αποτελεσματική παρακολούθηση της συμβολής του προϋπολογισμού της ΕΕ στην ισότητα των φύλων και επανεξέταση με γνώμονα το φύλο των προγραμμάτων, καθώς και με προσαρμογή των δαπανών αναλόγως των συμπερασμάτων·

4. σημειώνει ότι η ισότητα των φύλων αναγνωρίζεται ευρέως ως σημαντική κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης και ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) εκτιμά ότι η βελτίωση της ισότητας των φύλων θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ από 6,1 % έως 9,6 % μέχρι το 2050·

5. τονίζει την ανάγκη για συστηματική συλλογή, καταγραφή και αξιολόγηση δεδομένων ανά φύλο, τα οποία μέχρι σήμερα συλλέγονταν με λανθασμένο τρόπο και δεν αξιοποιούνταν πλήρως· ζητεί την προσθήκη απαιτήσεων για συστηματική συλλογή και υποβολή των δεδομένων αυτών σε προσεχείς νομοθετικές προτάσεις για τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, καθώς και στο πλαίσιο των εκθέσεων επιδόσεων στον ετήσιο προϋπολογισμό, δεδομένου ότι η στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025 τονίζει την ανάγκη για επαρκή συλλογή δεδομένων και για σχετικές δεσμεύσεις από την Επιτροπή·

6. εκφράζει τη λύπη του διότι, μέχρι σήμερα, η Επιτροπή δεν έχει ενσωματώσει επαρκώς την διάσταση του φύλου στη διαδικασία του προϋπολογισμού, αν και πρόκειται για οριζόντια αρχή εντός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να αναπτύξει μεθοδολογία για τη μέτρηση των δαπανών που σχετίζονται με τη διάσταση του φύλου και για τη συνεχιζόμενη αξιολόγηση που διενεργεί όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων σχετικά με το φύλο· αναμένει ότι θα ζητηθεί η γνώμη του Κοινοβουλίου καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, ακόμη και πριν τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και επιδόσεων της Επιτροπής· υπενθυμίζει ότι το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων (GAP) III και το πρόγραμμα για τους πολίτες, την ισότητα, τα δικαιώματα και τις αξίες (CERV) έχουν στόχους δαπανών που άπτονται του φύλου· αναμένει από την Επιτροπή να υλοποιήσει πλήρως τις δεσμεύσεις της και να υποβάλει ειδική σχετική έκθεση στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή·

7. τονίζει τη σημασία της κατάρτισης που θα προσφέρει στο προσωπικό την εξειδίκευση που χρειάζεται για να εφαρμόσει αποτελεσματικά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό·

8. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το EIGE στη συλλογή δεδομένων και στην παροχή εξειδίκευσης σχετικά με την ανισότητα των φύλων στην ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει επαρκώς τους πόρους ώστε να διαθέτει το EIGE επαρκείς πόρους, τόσο δημοσιονομικούς, όσο και ανθρώπινους, προκειμένου να μπορεί να εκτελέσει τα βασικά καθήκοντά του, ιδίως στις συνθήκες που δημιουργούν ο αντίκτυπος της πανδημίας της COVID-19 στην ισότητα των φύλων και οι αντιδράσεις ενάντια στα δικαιώματα των γυναικών·

9. τονίζει τη σημασία των επενδύσεων σε δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υποδομών, για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και υγειονομικών κρίσεων, την οικοδόμηση κοινωνικής ανθεκτικότητας και την καταπολέμηση των ανισοτήτων· τονίζει τη σημασία της δημιουργίας θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας σε αυτούς τους τομείς, προκειμένου να επιτευχθεί μια δίκαιη μετάβαση προς μια κοινωνία χαμηλότερης έντασης άνθρακα·

10. επαναλαμβάνει ότι οι γυναίκες έχουν πληγεί δυσανάλογα από την πανδημία COVID-19, μεταξύ άλλων όσον αφορά την κλιμάκωση των κρουσμάτων έμφυλης βίας και παρενόχλησης, την συρρικνωθείσα πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, τη μη αμειβόμενη και άνιση κατανομή της φροντίδας και των οικιακών ευθυνών, καθώς και την απασχόληση, ιδίως για όσες απασχολούνται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, σε γυναικοκρατούμενους τομείς και στην άτυπη οικονομία· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να μετριαστούν οι αυξανόμενες ανισότητες, ιδίως χάρη στην εφαρμογή της συνεκτίμησης της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και στην πολιτική συνοχής, καθώς και με διασφάλιση ισότητας των φύλων στην ψηφιοποίηση· τονίζει, συνεπώς, τη σημασία της προαγωγής της ψηφιακής εκπαίδευσης και της γνώσης των ψηφιακών τεχνολογιών και της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές ψηφιοποίησης της ΕΕ·

11. εκφράζει τη λύπη του για το χάσμα που επικρατεί μεταξύ των φύλων στις ψηφιακές δεξιότητες, στις σταδιοδρομίες στους επιστημονικούς, τεχνολογικούς, πολυτεχνικούς και μαθηματικούς κλάδους (STEM), στις ανώτατα κλιμάκια της βιομηχανίας και στην επιχειρηματικότητα· τονίζει τη σημασία της προώθησης της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών, μεταξύ άλλων, με μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας των γυναικών· επαναλαμβάνει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να διαθέτει εργαλεία που θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των γυναικών για την ψηφιακή οικονομία και τους τομείς και τις σταδιοδρομίες STEM μέσω προγραμμάτων της Ένωσης σε τομείς όπως η έρευνα, η καινοτομία και η τεχνολογία· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει περισσότερους πόρους στους τομείς αυτούς, να ενισχύσει τα διαθέσιμα μέσα και να αναπτύξει τη συνεργασία μεταξύ αυτών για να προαγάγει την ισότητα των φύλων σε αυτούς τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών της υπαίθρου·

12. τονίζει τη σημασία των επαρκών και ειδικών χρηματοδοτικών πόρων για τα σχετικά προγράμματα, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο μέσων της ΕΕ όπως ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Η Ευρώπη στον κόσμο και η CERV, σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης εναντίωσης στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών και επιδείνωσης της έμφυλης βίας κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19·

13. ζητεί αυξημένα, φιλόδοξα και εξειδικευμένα κονδύλια από τον προϋπολογισμό για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στο πλαίσιο του προγράμματος Daphne·

14. ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει τα κονδύλια του προϋπολογισμού για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη και αλλού, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται για την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και για τα συναφή δικαιώματα, όπως εκείνες που διευκολύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ οργανισμών που παρέχουν ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις·

15. υπενθυμίζει την απαίτηση να διατεθεί τουλάχιστον το 40 % των κονδυλίων που προορίζονται για το σκέλος «Ισότητα, δικαιώματα και ισότητα των φύλων» του CERV και του σκέλους «Δάφνη» σε δραστηριότητες πρόληψης και καταπολέμησης κάθε μορφής έμφυλης βίας και τουλάχιστον το 15 % σε δραστηριότητες που προωθούν την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων των γυναικών, την χειραφέτηση, την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και την ισότητα των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

16. τονίζει τη σημασία της πολιτικής συνοχής στην προώθηση της ισότητας των φύλων· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ένα σύστημα παρακολούθησης των δαπανών που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων συμπεριλήφθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στο Ταμείο Συνοχής, κάτι που θα επιτρέψει την καλύτερη παρακολούθηση των επενδύσεων που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων· εκφράζει τη λύπη του διότι, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, εκτιμήθηκε ότι μια κατανομή ανά φύλο είναι άνευ αντικειμένου, στις περισσότερες περιπτώσεις, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής·

17. επαναλαμβάνει το αίτημα για χωριστές ειδικές γραμμές του προϋπολογισμού που θα αφορούν συγκεκριμένα μέτρα σχετικά με την έμφυλη βία, την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο CERV· επαναλαμβάνει ότι όλα τα προγράμματα, κατά τη συνήθη πρακτική, θα πρέπει να περιλαμβάνουν στόχους και δείκτες σχετικά με την ισότητα των φύλων, προκειμένου να αποφέρουν συγκεκριμένες και μετρήσιμες επιπτώσεις, και θα πρέπει να διαθέτουν ειδικές γραμμές του προϋπολογισμού όταν περιλαμβάνουν ειδικά στοχοθετημένα μέτρα·

18. ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει τη χρηματοδότηση που προορίζεται για εκστρατείες ευαισθητοποίησης και για την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων·

19. ζητεί μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των μέσων που διατίθενται στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την προώθηση της ισότητας των φύλων, τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και τη στήριξη της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων με την εξασφάλιση επενδύσεων σε ρυθμίσεις παροχής φροντίδας·

20. επαναλαμβάνει την ανάγκη να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για τη στήριξη των γυναικών που βρίσκονται σε πιο ευάλωτη κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών με αναπηρία, των μονογονέων, των μεταναστριών, των γυναικών που ζουν σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές και των γυναικών που αντιμετωπίζουν διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος ή εθνοτικής καταγωγής, καθώς και των ατόμων ΛΟΑΔΜ+.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.2.2022

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

4

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Simona Baldassarre, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radka Maxová, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Sandra Pereira, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Eugenia Rodríguez Palop, María Soraya Rodríguez Ramos, Christine Schneider, Sylwia Spurek, Jessica Stegrud, Isabella Tovaglieri, Hilde Vautmans, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Chrysoula Zacharopoulou, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sylvie Brunet

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29

+

PPE

Isabella Adinolfi, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Christine Schneider, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ‑Βρυωνίδη

Renew

Sylvie Brunet, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Marco Zullo

S&D

Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Radka Maxová, Maria Noichl, Pina Picierno, Evelyn Regner

The Left

Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Verts/ALE

Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek

 

4

-

ECR

Andżelika Anna Możdżanowska, Margarita de la Pisa Carrión, Jessica Stegrud

ID

Annika Bruna

 

3

0

ID

Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri

NI

Lívia Járóka

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (3.2.2022)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2023 – Τμήμα III

(2021/2226(BUI))

Για την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων: Dragoş Pîslaru (Πρόεδρος)

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων παρουσιάζει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση ψηφίσματος

Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

 έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ), που διακηρύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017, το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, της 4ης Μαρτίου 2021, και τη διακήρυξη του Πόρτο για τις κοινωνικές υποθέσεις που εγκρίθηκε από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Μάιο του 2021,

Τροπολογία  2

Πρόταση ψηφίσματος

Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της [...], με τίτλο «Ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής νεολαίας: απασχόληση και κοινωνική ανάκαμψη μετά την πανδημία»,

Τροπολογία  3

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 1

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

1. επισημαίνει την οικονομική ανάκαμψη το 2021 και την αναμενόμενη περαιτέρω ανάπτυξη το 2022· σημειώνει, ωστόσο, την αβεβαιότητα στις οικονομικές προοπτικές, υπό το πρίσμα παραγόντων όπως η διαταραχή της αλυσίδας εφοδιασμού, οι υψηλές τιμές ενέργειας, ο αυξανόμενος πληθωρισμός και η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19· υπενθυμίζει, ως εκ τούτου, ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2023 θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της οικονομίας της Ένωσης, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο, και στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

1. επισημαίνει την οικονομική ανάκαμψη το 2021 και την αναμενόμενη περαιτέρω ανάπτυξη το 2022· σημειώνει ότι το 2023 θα είναι επίσης σημαντικό έτος για την κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη από την κρίση μετά την πανδημία COVID-19· σημειώνει, ωστόσο, την αβεβαιότητα στις οικονομικές προοπτικές, υπό το πρίσμα παραγόντων όπως η διαταραχή της αλυσίδας εφοδιασμού, οι υψηλές τιμές ενέργειας, ο αυξανόμενος πληθωρισμός, σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις όπως η αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας, και η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19· σημειώνει ότι σε αυτό το κοινωνικό τοπίο αυξανόμενων ανισοτήτων, οι γυναίκες, τα παιδιά, οι νέοι και οι ηλικιωμένοι πλήττονται ιδιαίτερα από τις διάφορες επισφαλείς κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις που προκαλεί η πανδημία COVID-19, και κινδυνεύουν να μείνουν στο περιθώριο· τονίζει ότι οι κοινωνικές και εργασιακές προκλήσεις που οφείλονται στην πανδημία είχαν δυσανάλογο αντίκτυπο σε ορισμένα κράτη μέλη, περιφέρειες και κοινωνικές ομάδες, και ιδίως στους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς και αγορές εργασίας· υπενθυμίζει, ως εκ τούτου, ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2023 θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και στη διασφάλιση της δίκαιης μετάβασης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ανθεκτικότητας, ώστε να μη μείνει κανείς στο περιθώριο, καθώς και στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της ανοδικής κοινωνικής σύγκλισης·

Τροπολογία  4

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 2

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

2. δεσμεύεται, ως εκ τούτου, να εργαστεί για την έγκριση ενός μελλοντοστραφούς προϋπολογισμού που θα ανταποκρίνεται στις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, διασφαλίζοντας μια ισχυρότερη Ένωση Υγείας, εξασφαλίζοντας την επιτυχία της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης και προωθώντας την ανάκαμψη, περιλαμβάνοντας αυξημένη στήριξη για τις ΜΜΕ, προάγοντας το κράτος δικαίου και την εφαρμογή του, συμβάλλοντας στην αύξηση των ευκαιριών για τους νέους σε ολόκληρη την Ένωση και διασφαλίζοντας μια πιο ισχυρή Ευρώπη·

2. δεσμεύεται, ως εκ τούτου, να εργαστεί για την έγκριση ενός προϋπολογισμού προσανατολισμένου προς το μέλλον και τις επενδύσεις, με ισχυρή κοινωνική και οικονομικά βιώσιμη διάσταση που να ανταποκρίνεται στις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης και στους έξι πυλώνες του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας· υπογραμμίζει ότι στις προτεραιότητες αυτές περιλαμβάνονται η διασφάλιση μιας ισχυρότερης Ένωσης Υγείας, ούτως ώστε να μη μείνει κανείς στο περιθώριο κατά την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η προώθηση μιας συμπεριληπτικής, βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης, μεταξύ άλλων μέσω της αυξημένης στήριξης για τις ΜΜΕ, η προώθηση του κράτους δικαίου και της εφαρμογής του, η επένδυση στις νεότερες γενιές και η συμβολή στην αύξηση των ευκαιριών για τους νέους και για τους απόρους και άλλες μειονεκτούσες ομάδες, όπως τα παιδιά, οι οικογένειες ΛΟΑΤΚΙ+, οι μονογονεϊκές οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία, οι μετανάστες και πρόσφυγες και οι Ρομά σε ολόκληρη την Ένωση, η προσαρμογή στις επικείμενες αλλαγές στην αγορά εργασίας με τη στήριξη καλά εξοπλισμένων δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, η διατήρηση και η δημιουργία ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας με πλήρη σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και απασχόλησης —γεγονός που θα συμβάλει στην καταπολέμηση της φτώχειας, στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού, των ανισοτήτων και των διακρίσεων, ιδίως όσον αφορά τα παιδιά και τους νέους, και στη διασφάλιση μεγαλύτερης κοινωνικής ένταξης των ηλικιωμένων—, καθώς και η διασφάλιση μιας ισχυρότερης, ανθεκτικότερης και ανταγωνιστικότερης Ευρώπης που θα βασίζεται στη στρατηγική αυτονομία και κυριαρχία·

Τροπολογία  5

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 2 α (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

2α. επισημαίνει ότι, καθώς η πανδημία COVID-19 εξακολουθεί να δημιουργεί οικονομική αβεβαιότητα, είναι σημαντικό να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της ανάκαμψης και να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και εργασιακές προκλήσεις που προκύπτουν από την πανδημία, καθώς και να στηριχθούν οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις στη μετάβαση προς μια πιο αλληλέγγυα, ψηφιακή, πράσινη και κλιματικά ουδέτερη οικονομία· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ αποτελεί ευκαιρία για τη μετάβαση σε μια ατζέντα βιωσιμότητας με γνώμονα την ενισχυμένη δέσμευση για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της πλήρους απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας, δίνοντας προτεραιότητα σε επενδύσεις και δράσεις πολιτικής που αποφέρουν αποτελέσματα για τους ανθρώπους, δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας, προστατεύουν τους εργαζόμενους και δημιουργούν ισχυρότερους ευρωπαϊκούς θεσμούς που είναι προσηλωμένοι στην αλληλεγγύη και την κοινωνική πρόοδο·

Τροπολογία  6

Πρόταση ψηφίσματος

Υπότιτλος 1 α (νέος)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

Διασφάλιση πλήρους κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής και επίτευξη των υψηλότερων δυνατών προτύπων για τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα

Τροπολογία  7

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 2 β (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

2β. θεωρεί ότι η αυξανόμενη επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών, τα ανησυχητικά στοιχεία για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, το ανησυχητικό επίπεδο ανεργίας και τα επίμονα προβλήματα διακρίσεων απαιτούν μια φιλόδοξη δημοσιονομική απάντηση· ζητεί, κατά συνέπεια, να διατεθούν σημαντικά κονδύλια για το ΕΚΤ+·

Τροπολογία  8

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 3

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεραιότητα που δίνεται στην πολιτική της Ένωσης για την υγεία και επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα EU4Health και την ομάδα «Υγεία» στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»· σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός για τις δραστηριότητες ετοιμότητας της Αρχής για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης προέρχεται από τα εν λόγω προγράμματα και από τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης, και εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη άλλων σημαντικών στόχων στον τομέα της υγείας· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για το σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεραιότητα που δίνεται στην πολιτική της Ένωσης για την υγεία και επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα EU4Health και την ομάδα «Υγεία» στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»· αναγνωρίζει τα πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν ότι η ψυχική ευεξία έχει φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδό της σε όλες τις ηλικιακές ομάδες στην Ευρώπη από την έναρξη της πανδημίας· σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός για τις δραστηριότητες ετοιμότητας της Αρχής για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης προέρχεται από τα εν λόγω προγράμματα και από τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης, και εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη άλλων σημαντικών στόχων στον τομέα της υγείας· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για το σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου και υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να θεσπιστεί νομοθεσία της ΕΕ που θα καθορίζει ελάχιστα πρότυπα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και για τη διασφάλιση της υψηλότερης δυνατής, από τεχνική άποψη, προστασίας για τους εργαζόμενους· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλίσει η Επιτροπή επαρκές προσωπικό για την εκπλήρωση των καθηκόντων της όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, και ιδίως να καταρτίσει σχέδιο δράσης που θα καλύπτει τουλάχιστον 25 επιπλέον οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης, και να δώσει νομοθετική συνέχεια χωρίς καθυστέρηση·

 

__________________

 

1α https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2021/living-working-and-covid-19-update-april-2021-mental-health-and-trust-decline-across-eu-as-pandemic

Τροπολογία  9

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 4

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

4. αναγνωρίζει τη σημασία άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), για την παροχή επενδύσεων σε μέτρα και υποδομές υγείας και τονίζει την ανάγκη για συνέργειες μεταξύ των εν λόγω δραστηριοτήτων και του προγράμματος EU4Health· υπενθυμίζει επίσης τη σημασία της σταθερής εφαρμογής και της πρόσβασης σε τεχνική βοήθεια για τα κράτη μέλη με χαμηλή διοικητική ικανότητα· τονίζει ότι οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί υγείας θα πρέπει να χρηματοδοτούνται επαρκώς·

4. αναγνωρίζει τη σημασία άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), για την παροχή επενδύσεων στην προληπτική υγειονομική περίθαλψη και σε ανθεκτικά συστήματα και υποδομές υγειονομικής περίθαλψης, και τονίζει την ανάγκη για συνέργειες μεταξύ των εν λόγω δραστηριοτήτων και του προγράμματος EU4Health· υπενθυμίζει επίσης τη σημασία της σταθερής εφαρμογής και της πρόσβασης σε τεχνική βοήθεια για τα κράτη μέλη με χαμηλή διοικητική ικανότητα· τονίζει ότι οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί υγείας θα πρέπει να χρηματοδοτούνται επαρκώς προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώνουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες που τους ανατίθενται, και ζητεί διαφάνεια όσον αφορά τις δημόσιες επενδύσεις·

Τροπολογία  10

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 4 α (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

4α. υπενθυμίζει ότι για τη διττή μετάβαση σε μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία που παρέχει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και σέβεται τα εργασιακά δικαιώματα θα χρειαστούν επαρκείς πόροι και επενδύσεις, ώστε να επιτευχθεί η προσαρμογή ως προς τις απαιτούμενες υποδομές, συνδεσιμότητα και εγκαταστάσεις παραγωγής και να εξασφαλιστεί κατάλληλη στήριξη για τους εργαζόμενους·

Τροπολογία  11

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 5

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας και η επίτευξη των στόχων της Ένωσης για μείωση των εκπομπών θα απαιτήσουν μαζικές επενδύσεις, τονίζοντας παράλληλα ότι το κόστος της αδράνειας θα είναι πολύ υψηλότερο· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών για μια δίκαιη μετάβαση προς μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ένωση στην οποία κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει την ανάγκη πλήρους εφαρμογής του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης·

5. αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας και η επίτευξη των στόχων της Ένωσης για μείωση των εκπομπών απαιτούν μαζικές επενδύσεις, μεταξύ άλλων για την προσαρμογή των εγκαταστάσεων βιομηχανικής παραγωγής και για τη βελτίωση των σχετικών υποδομών, τονίζοντας παράλληλα ότι το κόστος της αδράνειας θα είναι πολύ υψηλότερο· τονίζει ότι τα μέτρα για το κλίμα θα πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλες κοινωνικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών υποδομών, μεταξύ άλλων για τη στήριξη της δημιουργίας αξιοπρεπών και βιώσιμων θέσεων εργασίας και της επανειδίκευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, για μια δίκαιη μετάβαση προς μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ένωση· επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη να εγκριθούν μέσα που να προστατεύουν τις ευάλωτες ομάδες από τυχόν αρνητικές κοινωνικές συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή των δράσεων της Πράσινης Συμφωνίας για το κλίμα· επιμένει ότι, προκειμένου να σχεδιαστούν αυτές οι ριζοσπαστικές πολιτικές νέας γενιάς, οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές και στόχοι πρέπει να έχουν εξίσου σημαντική θέση με τις οικονομικές πολιτικές και στόχους· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη μιας δίκαιης μετάβαση προς μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ένωση στην οποία κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο· τονίζει τη σημασία των πολιτικών και των μέτρων για τη στήριξη της μετάβασης της αγοράς εργασίας, και την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών μας στο πλαίσιο της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει την ανάγκη πλήρους εφαρμογής του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης σε πλήρη συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και το επικείμενο Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, προκειμένου να υποστηριχθούν τα πλέον ευάλωτα άτομα σε αυτή τη μετάβαση, είτε όσον αφορά την ένταξη στην αγορά εργασίας είτε όσον αφορά την ικανότητά τους να επενδύουν σε ενεργειακά αποδοτικότερες συσκευές·

Τροπολογία  12

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 5 α (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

5α. τάσσεται υπέρ μιας ισχυρότερης αλληλεπίδρασης μεταξύ του ΕΠΚΔ και της νέας δέσμης μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55 %, καθώς κάθε νομοθετική πρόταση για το κλίμα θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλα κοινωνικά μέτρα που θα εξασφαλίζουν μια δίκαιη μετάβαση καθώς και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για ένα Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα που θα έχει ως στόχο να αμβλύνει τον αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο που συνεπάγεται η επέκταση της εμπορίας εκπομπών στους τομείς των κτιρίων και των οδικών μεταφορών· προειδοποιεί ότι το προτεινόμενο μέσο είναι σαφώς ανεπαρκές τόσο ως προς τους στόχους του όσο και ως προς τη χρηματοδότησή του, και πιστεύει ότι θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης και των αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας· επιμένει ότι, προκειμένου να σχεδιαστούν ριζοσπαστικές πολιτικές νέας γενιάς, οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές και στόχοι πρέπει να ενσωματωθούν σε ισότιμη βάση με τις αντίστοιχες οικονομικές·

Τροπολογία  13

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 6

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

6. τονίζει την ανάγκη για επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία σε πράσινες τεχνολογίες και διαδικασίες, μεταξύ άλλων με σκοπό να αποκτήσει η Ένωση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη μελλοντική οικονομία μηδενικών εκπομπών, και επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»· θεωρεί ότι η Ένωση πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) για να εκσυγχρονίσει και να συνδέσει τις υποδομές μεταφορών και ενέργειας·

6. τονίζει την ανάγκη για επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία σε πράσινες τεχνολογίες, διαδικασίες και δεξιότητες, μεταξύ άλλων με σκοπό να αποκτήσει η Ένωση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη μελλοντική οικονομία μηδενικών εκπομπών, και επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»· θεωρεί ότι η Ένωση πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) για να εκσυγχρονίσει και να συνδέσει τις υποδομές μεταφορών και ενέργειας·

Τροπολογία  14

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 8

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

8. θεωρεί απαραίτητο για την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης να ψηφιοποιήσει περαιτέρω την οικονομία και τον δημόσιο τομέα· πιστεύει ότι η επιτυχής ψηφιακή μετάβαση απαιτεί προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές μέσω του ψηφιακού σκέλους του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και στήριξη σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη»· επισημαίνει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων με την προώθηση προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων·

8. θεωρεί απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης την περαιτέρω ψηφιοποίηση της οικονομίας και του δημόσιου τομέα, με παράλληλη άρση του κατακερματισμού, διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλους τους οικονομικούς παράγοντες, εξασφάλιση εργασιακών δικαιωμάτων και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων σε άτυπες μορφές απασχόλησης και των εργαζομένων σε πλατφόρμες, και με πλήρη τήρηση των κανόνων του ΓΚΠΔ· αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) όσον αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας· τονίζει, ωστόσο, ότι η αυτοματοποίηση και η ΤΝ θα μπορούσαν επίσης να οδηγήσουν σε απώλειες θέσεων εργασίας και διαταραχές στην αγορά εργασίας, και υπενθυμίζει την ανάγκη επαρκούς προστασίας των εργαζομένων που πλήττονται από αυτές τις αλλαγές και την ανάγκη διασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και του δικαιώματος στην αποσύνδεση, ιδίως στο πλαίσιο της αυξανόμενης χρήσης της ΤΝ και της τηλεργασίας· τονίζει την ανάγκη να τεθούν στη διάθεση των εργαζομένων μηχανισμοί πρόληψης της ανεργίας και μέσα επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, προκειμένου να υποστηριχθούν με βιώσιμο τρόπο η ψηφιακή μετάβαση καθώς και οι επενδύσεις για τη βελτίωση των σχετικών υποδομών, της συνδεσιμότητας, της ασφάλειας των δικτύων και της μελλοντικής οργάνωσης της εργασίας· πιστεύει ότι η επιτυχής ψηφιακή μετάβαση απαιτεί προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές μέσω του ψηφιακού σκέλους του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και στήριξη σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη»· επισημαίνει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων με την προώθηση προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων και την ισότιμη πρόσβαση σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων με τη διασφάλιση ότι τα κονδύλια της ΕΕ που στοχεύουν σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες συνάδουν με τις κοινωνικοοικονομικές ανάγκες της μελλοντικής αγοράς εργασίας· επισημαίνει την ανάγκη για επενδύσεις σε ψηφιακές δεξιότητες, μεταξύ άλλων για τους ηλικιωμένους και τα άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές·

Τροπολογία  15

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 8 α (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

8α. επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να εξεταστούν οι μελλοντικές πολιτικές και μέτρα για τις δεξιότητες με σκοπό τη στήριξη της μετάβασης της αγοράς εργασίας και τη διασφάλιση καλύτερης προσαρμογής στη δημογραφική αλλαγή, την αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση, ιδίως με τη βελτίωση του πλαισίου πολιτικής για ποιοτική και συμπεριληπτική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και με τη διασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση ενηλίκων και της πρόσβασης στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, στην αμειβόμενη εκπαιδευτική άδεια, στην απόκτηση πλήρων προσόντων, στην επικύρωση της άτυπης και της μη τυπικής μάθησης, καθώς και στον προσανατολισμό και την παροχή συμβουλών·

Τροπολογία  16

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 9

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

9. αναγνωρίζει τη συμβολή των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ένωσης στην οικονομική ανάκαμψη, και ιδίως στη στήριξη των ΜΜΕ· εν προκειμένω, επισημαίνει το InvestEU και το σκέλος του για τις ΜΜΕ, καθώς και τη δυνατότητα στο πλαίσιο του προγράμματος για τις ΜΜΕ που πλήττονται από την πανδημία να λάβουν κεφαλαιακή στήριξη· τονίζει την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης για το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά·

9. αναγνωρίζει τη συμβολή των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ένωσης στην οικονομική ανάκαμψη, και ιδίως στη στήριξη των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων· εν προκειμένω, επισημαίνει το InvestEU και το σκέλος του για τις ΜΜΕ, καθώς και τη δυνατότητα στο πλαίσιο του προγράμματος για τις ΜΜΕ που πλήττονται από την πανδημία να λάβουν οικονομική και τεχνική στήριξη· τονίζει την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης για το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά· υπενθυμίζει ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, και αναγνωρίζει τον ρόλο τους στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και οικονομικής ευημερίας·

Τροπολογία  17

Πρόταση ψηφίσματος

Υπότιτλος 3 α (νέος)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

Προώθηση μιας ισχυρής κοινωνικής ανάκαμψης από την πανδημία

Τροπολογία  18

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 9 α (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

9α. πιστεύει ότι στο επίκεντρο της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάκαμψη θα πρέπει να βρίσκεται η αντιμετώπιση των κοινωνικών χασμάτων με τη βοήθεια του ενωσιακού προϋπολογισμού και των κρατικών προϋπολογισμών, μέσω κοινωνικών επενδύσεων σε βασικούς τομείς πολιτικής για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των ατόμων που πλήττονται τόσο από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία όσο και από τη μετάβαση προς μια επιτάχυνση του πράσινου και του ψηφιακού μετασχηματισμού· τονίζει ότι, όσο είναι ορατές οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, τα εν λόγω μέτρα πρέπει να συμπληρώνονται από τη «γενική ρήτρα διαφυγής» που υποστηρίζεται από συμβατές πολιτικές της ΕΚΤ και από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, με στόχο τη συνολική ευημερία των ανθρώπων, τη συμπεριληπτικότητα της αγοράς εργασίας και την προστασία των εργαζομένων·

Τροπολογία  19

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 9 β (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

9β. θεωρεί ότι πρέπει να εντοπίζονται οι κοινωνικοί κίνδυνοι και να λαμβάνονται υπόψη οι αποκλίνουσες επιπτώσεις της πανδημίας στην απασχόληση και η μακροχρόνια ανεργία σε συγκεκριμένους κλάδους, ώστε να αντιμετωπίζονται επαρκώς και να προλαμβάνονται στο μέτρο του δυνατού· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε μέτρα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των κινδύνων των επισφαλών συνθηκών εργασίας, της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, της μετάβασης από μια θέση εργασίας σε άλλη και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού·

Τροπολογία  20

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 9 γ (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

9γ. αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο όλων των ευρωπαϊκών ταμείων και προγραμμάτων στον κοινωνικό τομέα, ιδίως του ΕΚΤ+, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), του REACT-EU με τους πρόσθετους πόρους του για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), μεταξύ άλλων· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι, στο πλαίσιο των προσπαθειών ανάκαμψης κατά τα επόμενη έτη, όλα τα προγράμματα στον κοινωνικό τομέα, και ιδίως το ΕΚΤ+ και το ΤΕΒΑ, πρέπει να χρηματοδοτούνται επαρκώς για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανεργίας και φτώχειας στην Ευρώπη·

Τροπολογία  21

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 9 δ (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

9δ. θεωρεί ότι η έγκριση των στόχων του Πόρτο για την απασχόληση, τη φτώχεια και την εκπαίδευση/κατάρτιση, καθώς και η υιοθέτηση επιμέρους στόχων σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να διέπονται από τις αρχές της ανοδικής σύγκλισης και της κοινωνικής προόδου· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει για τον προϋπολογισμό της ΕΕ μια μεθοδολογία για την παρακολούθηση των δαπανών που συνδέονται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία να μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των επενδύσεων στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

Τροπολογία  22

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 9 ε (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

9ε. αναγνωρίζει ότι το ΕΚΤ+ και ο ΜΑΑ πρέπει να συμβάλλουν στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ), διά της εφαρμογής των αρχών του και της ενσωμάτωσης κοινωνικών στόχων σε όλες τις σχετικές νομοθετικές πράξεις, πολιτικές και σχέδια εφαρμογής που συνδέονται με το NextGenerationEU· τονίζει ότι θα πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι για τη χρηματοδότηση και την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τον ΕΠΚΔ που εγκρίθηκε στο Πόρτο και για την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων του Πόρτο· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να εξασφαλίσει επαρκές προσωπικό για την υποστήριξη αυτού του καθήκοντος· πιστεύει ότι οι στόχοι του Πόρτο για τη φτώχεια θα πρέπει να αναλύονται καλύτερα σε όλα τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και σε επίπεδο ΕΕ, με ένα σχέδιο δράσης και μια ισχυρή στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας που θα υποστηρίζονται από σημαντικές επενδύσεις για την αντιμετώπιση όλων των πτυχών της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας των εργαζομένων·

Τροπολογία  23

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 9 στ (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

9στ. ζητεί να χρησιμοποιηθούν ο κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων και οι δείκτες ευημερίας για τη μέτρηση του συνολικού αντικτύπου των διαφόρων ταμείων, μέσων και μηχανισμών που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΠΔΠ και του NGEU· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει τη μεθοδολογία για την παρακολούθηση των κοινωνικών δαπανών στον προϋπολογισμό της ΕΕ με βάση τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

Τροπολογία  24

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 9 ζ (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

9ζ. ζητεί να διατηρηθεί η στήριξη για συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας και επιδότησης του εισοδήματος των εργαζομένων, καθώς και άλλες μορφές στήριξης της απασχόλησης και του εισοδήματος, έως ότου υποχωρήσουν η πανδημία και οι οικονομικές επιπτώσεις της· παροτρύνει την Επιτροπή, με βάση τη θετική εμπειρία του SURE, να θεσπίσει ένα μόνιμο μέσο υπό μορφή ευρωπαϊκού συστήματος αντασφάλισης ανεργίας για την προστασία της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της ανεργίας, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των θέσεων εργασίας και του εισοδήματος των εργαζομένων σε καταστάσεις εξωτερικών κλυδωνισμών·

Τροπολογία  25

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 9 η (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

9η. τονίζει ότι ο κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ισότητας, της κοινωνικής συνοχής, της κοινωνικής κινητικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης· υπενθυμίζει ότι ο κοινωνικός διάλογος και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο του σχεδίου ανάκαμψης και ότι τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με το σχέδιο δράσης για τον ΕΠΚΔ και τους πρωταρχικούς στόχους του Πόρτο· τονίζει τη σημασία της αρχής της εταιρικής σχέσης προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού, του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της παρακολούθησης των έργων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, καθώς και σε άλλα σχετικά ταμεία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) και του REACT-EU·

Τροπολογία  26

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 10

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

10. θεωρεί απαραίτητο για την αξιοπιστία της Ένωσης να διασφαλίζεται η ορθή χρήση των κονδυλίων της Ένωσης και να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· τονίζει τη σαφή σύνδεση μεταξύ του σεβασμού στο κράτος δικαίου και της αποτελεσματικής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης: θεωρεί ότι ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης θα πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως και πλήρως· πιστεύει ότι θα πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι σε οργανισμούς της Ένωσης σε αυτόν τον τομέα, όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η OLAF ή η Eurojust·

10. θεωρεί απαραίτητο για την αξιοπιστία της Ένωσης να διασφαλίζεται η ορθή χρήση των κονδυλίων της Ένωσης και να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· τονίζει τη σαφή σύνδεση μεταξύ του σεβασμού στο κράτος δικαίου και της αποτελεσματικής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης: θεωρεί ότι ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης θα πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως και πλήρως· πιστεύει ότι θα πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι σε οργανισμούς της Ένωσης σε αυτόν τον τομέα, όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η OLAF, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) ή η Eurojust·

Τροπολογία  27

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 11

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

11. τονίζει ότι το κράτος δικαίου προστατεύει τις άλλες θεμελιώδεις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ένωση και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον σεβασμό της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει τη σημασία του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» για τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη ανοικτών, βασισμένων στα δικαιώματα, δημοκρατικών, ισότιμων και συμπεριληπτικών κοινωνιών·

11. τονίζει ότι το κράτος δικαίου προστατεύει τις άλλες θεμελιώδεις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ένωση και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον σεβασμό της δημοκρατίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης· τονίζει ότι η προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και πολιτισμών διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην υποστήριξη της δημοκρατίας, της μη εισαγωγής διακρίσεων και της ισότητας των φύλων, και στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων· τονίζει τη σημασία του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» για τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη ανοικτών, βασισμένων στα δικαιώματα, δημοκρατικών, ισότιμων και συμπεριληπτικών κοινωνιών· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για το πρόγραμμα αυτό και να ενισχυθούν οι πόροι που προορίζονται για τη στήριξη των θυμάτων έμφυλης βίας μέσω του προγράμματος Daphne·

Τροπολογία  28

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 12

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

12. αναγνωρίζει ότι η κρίση COVID-19 είχε σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στους νέους και είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ευκαιριών και τη μείωση των προοπτικών· πιστεύει ακράδαντα ότι ο προϋπολογισμός του 2023 θα πρέπει να εστιάζει, μεταξύ άλλων, στη νεολαία, με βάση τη δυναμική του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022· τονίζει τη σημασία του Erasmus+, το οποίο θα πρέπει να καταστεί πιο συμπεριληπτικό, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες σε άτομα που προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα·

12. αναγνωρίζει ότι η κρίση COVID-19 είχε σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στους νέους, ιδίως στην ψυχική τους υγεία, και είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ευκαιριών, τη δημιουργία εμποδίων στην απασχόληση, επισφαλείς συνθήκες εργασίας, οικονομική ανασφάλεια και μείωση των προοπτικών· πιστεύει ακράδαντα ότι ο προϋπολογισμός του 2023 θα πρέπει να εστιάζει, μεταξύ άλλων, στη νεολαία, να αξιολογεί τον αντίκτυπο στους νέους σε όλους τους τομείς πολιτικής και να προσφέρει δυνατότητες για τη στήριξή τους ώστε να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημία, ιδίως όσον αφορά την ψυχική υγεία, με βάση τη δυναμική του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 και του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· τονίζει τη σημασία των ενισχυμένων εγγυήσεων για τη νεολαία και του Erasmus+, τα οποία θα πρέπει να καταστούν πιο συμπεριληπτικά και προσβάσιμα, παρέχοντας μεγαλύτερη πολυμορφία και περισσότερες ευκαιρίες σε άτομα από μειονότητες, όπως οι Ρομά, τα άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα από οικονομικά μειονεκτούντα περιβάλλοντα·

Τροπολογία  29

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 12 α (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

12α. υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να μεταρρυθμιστούν τα εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα και να ενισχυθεί η δράση της ΕΕ στον τομέα αυτό, και να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα και τα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης και τα προσόντα των εργαζομένων θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας· υπογραμμίζει ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο πρέπει να διασφαλίσουν βιώσιμη και ποιοτική μάθηση και κατάρτιση και να διευκολύνουν και να στηρίξουν τους νέους στην (επαν)ένταξη και παραμονή τους στην αγορά εργασίας, στην πρόσβαση σε ποιοτική στέγαση, στην ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής τους πορείας και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών και των πράσινων δεξιοτήτων·

Τροπολογία  30

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 12 β (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

12β. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δώσουν προτεραιότητα στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, ιδίως στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προσπάθειας ανάκαμψης, να διαθέσουν επαρκή χρηματοδότηση για την υλοποίηση των ενισχυμένων εγγυήσεων για τη νεολαία και να διασφαλίσουν την πλήρη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων που διατίθενται στο πλαίσιο του NextGenerationEU· καλεί όλα τα κράτη μέλη, και όχι μόνο εκείνα που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία των νέων, να συνεχίσουν να επενδύουν στον ΜΑΑ και να διαθέσουν επαρκείς πόρους από το ΕΚΤ+ για μέτρα και μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη στήριξη της ποιοτικής απασχόλησης των νέων, συμπεριλαμβανομένων της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της διά βίου μάθησης·

Τροπολογία  31

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 12 γ (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

12γ. υπογραμμίζει ότι πρέπει να εξεταστεί η σύνδεση μεταξύ κοινωνικοοικονομικών παραγόντων, όπως η ανεργία, η στεγαστική ανασφάλεια, οι ακαδημαϊκές πιέσεις και η ψυχική υγεία και ευεξία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα εγκριθεί μια ολιστική προσέγγιση της ψυχικής υγείας σε επίπεδο ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να καταστήσουν την ψυχική υγεία αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικοοικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ από την πανδημία και προτεραιότητα στον τομέα της υγείας στην εργασία, ιδίως σε εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα, και να αντιμετωπίσουν τις ανισότητες στον τομέα της υγείας μέσω της παροχής επαρκούς στήριξης στις ευάλωτες ομάδες νέων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η ψυχική υγεία των νέων αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα ύψιστης σημασίας στην επικείμενη στρατηγική της ΕΕ για τη φροντίδα·

Τροπολογία  32

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 13

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

13. επισημαίνει επίσης την ανάγκη ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ΕΣΑ), το οποίο βοηθά τους νέους να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε άλλο κράτος μέλος, αυξάνοντας έτσι την απασχολησιμότητά τους και τις ευκαιρίες ζωής τους· υπενθυμίζει τη σημασία των δραστηριοτήτων για τους νέους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, ιδίως όσον αφορά την κατάρτιση, και του ΜΑΑ·

13. επισημαίνει επίσης την ανάγκη ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ΕΣΑ), το οποίο βοηθά τους νέους να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε άλλο κράτος μέλος, αυξάνοντας έτσι την απασχολησιμότητά τους και τις ευκαιρίες ζωής τους και ενισχύοντας την ευνοϊκή τους στάση προς την ΕΕ·

Τροπολογία  33

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 13 α (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

13α. τονίζει ότι, στο πλαίσιο της ανάκαμψης από την οικονομική ύφεση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού είναι απαραίτητη για να μη χαθεί μια γενιά· επικροτεί την έγκριση της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά, που έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι κάθε παιδί στην Ευρώπη που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού έχει πρόσβαση σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, καθώς και σε αξιοπρεπή στέγαση και επαρκή διατροφή· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν στην πράξη την ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά σε ολόκληρη την Ένωση, ενσωματώνοντάς την σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής·

Τροπολογία  34

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 13 β (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

13β. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι πάνω από το ένα τέταρτο όλων των παιδιών στην ΕΕ απειλούνται από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό· τονίζει ότι, στο πλαίσιο της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19, η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας θα καταστεί ακόμη πιο σημαντική τα επόμενα χρόνια· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά, η οποία έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι κάθε παιδί στην Ευρώπη που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού θα έχει δωρεάν και αποτελεσματική πρόσβαση στο πλέον βασικό σύνολο δικαιωμάτων, όπως η υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας, η εκπαίδευση, η προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, η επαρκής διατροφή και η αξιοπρεπής στέγαση· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να διαθέσει και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν όλους τους δυνατούς πόρους για την εφαρμογή της εγγύησης για τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων του ΕΚΤ+, του REACT-EU και του ΜΑΑ, μεταξύ άλλων·

Τροπολογία  35

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 13 γ (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

13γ. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η νέα πρωτοβουλία ALMA θα προσεγγίσει τους νέους, ιδίως τους νέους που είναι σε μειονεκτική θέση ηλικίας 18 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), μέσω της επιτόπιας συμμετοχής οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και κοινωνικών εταίρων· υπενθυμίζει ότι για τις πλέον μειονεκτούσες ομάδες νέων, η παροχή καθοδήγησης θα είναι καίριας σημασίας ώστε να αποκτήσουν προσωρινή εργασιακή εμπειρία σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και η στήριξη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, προκειμένου οι νέοι να κατευθύνονται σε ευκαιρίες ποιοτικής απασχόλησης· επιμένει ότι οι περίοδοι πρακτικής άσκησης που αναλαμβάνονται μέσω του ALMA πρέπει να συμμορφώνονται με ελάχιστα κριτήρια ποιότητας που προασπίζουν τα εργασιακά δικαιώματα των νέων, όπως η δίκαιη αμοιβή και η πρόσβαση στην κοινωνική προστασία· παροτρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει την προστιθέμενη αξία του ALMA πέραν των υφιστάμενων ευκαιριών στο πλαίσιο του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης· ζητεί να εφαρμοστεί μια στρατηγική ενσωμάτωσης προκειμένου να διασφαλιστούν η ισότιμη πρόσβαση όλων των νέων στο ALMA, η πρόληψη των διακρίσεων και η αντιμετώπιση τυχόν φραγμών που είναι πιθανό να προκύψουν·

Τροπολογία  36

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 14

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

14. υπενθυμίζει ότι η πανδημία έχει επηρεάσει επίσης σοβαρά τους ηλικιωμένους· σημειώνει ότι το Erasmus+ προσφέρει ευκαιρίες σε ενήλικες και ηλικιωμένους και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα επωφελούνται περισσότερο από αυτό· επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστούν η κινητικότητα και ο εθελοντισμός για τους ηλικιωμένους, σε παρόμοιο βαθμό με αυτόν που απολαμβάνουν οι νέοι στο πλαίσιο του ΕΣΑ·

14. υπενθυμίζει ότι η πανδημία έχει επηρεάσει επίσης σοβαρά τους ηλικιωμένους, αποκαλύπτοντας για ακόμη μία φορά την έλλειψη πολιτικών απαντήσεων στις επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής στην ΕΕ, όπως είναι η έλλειψη κατάλληλης και οικονομικά προσιτής στέγασης, ποιοτικών εγκαταστάσεων φροντίδας και επαρκών υπηρεσιών φροντίδας και υποστήριξης· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να υπογραμμίζει τη σημασία της διαφύλαξης και της προαγωγής της αξιοπρέπειας των ηλικιωμένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους στην ΕΕ, με τη θέσπιση κριτηρίων «αξιοπρεπούς γήρανσης»· ζητεί, επιπλέον, επαρκή χρηματοδότηση για τη στήριξη των επενδύσεων στον τομέα της στέγασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα αυξανόμενα προβλήματα έλλειψης οικονομικά προσιτής στέγασης, κακών συνθηκών στέγασης, αποκλεισμού από τη στέγαση και αστεγίας· σημειώνει ότι το Erasmus+ προσφέρει ευκαιρίες σε ενήλικες και ηλικιωμένους και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα επωφελούνται περισσότερο από αυτό· επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστούν η κινητικότητα και ο εθελοντισμός για τους ηλικιωμένους, σε παρόμοιο βαθμό με αυτόν που απολαμβάνουν οι νέοι στο πλαίσιο του ΕΣΑ·

Τροπολογία  37

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 19 α (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

19α. τονίζει την ανάγκη να εγκριθούν φιλόδοξες πολιτικές για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και την καταπολέμηση της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας, καθώς και για τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και της αποτελεσματικής επιβολής τους, εργασιακής ασφάλειας, επαρκούς κοινωνικής προστασίας, ισότιμης πρόσβασης των φύλων στις ευκαιρίες και ενός ασφαλούς περιβάλλοντος και ευημερίας για όλους στην Ένωση, χωρίς να μένει κανείς στο περιθώριο·

Τροπολογία  38

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 22 α (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

22α. υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων σε θέσεις κρίσιμης σημασίας και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, έντονη ανησυχία για τις συμβάσεις και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων που παρέχουν βασικές και διαρθρωτικές υπηρεσίες στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως ο καθαρισμός και η εστίαση· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στην αλυσίδα υπεργολαβίας και του εξωτερικού προσωπικού, και να διερευνήσουν τη δυνατότητα εσωτερίκευσης των εξωτερικών θέσεων εργασίας μέσω των δικών τους υπηρεσιών απασχόλησης·

Τροπολογία  39

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 24

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

24. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να εφαρμόσει, το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2023 και για ορισμένα προγράμματα υπό κεντρική διαχείριση, μεθοδολογία για τη μέτρηση των δαπανών που σχετίζονται με την προώθηση της ισότητας των φύλων, καθώς και των δικαιωμάτων και των ίσων ευκαιριών για όλους·

24. ζητεί να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου στον προϋπολογισμό, προκειμένου να ευθυγραμμίζονται καλύτερα οι πολιτικές και οι δραστηριότητες που προωθούν την ίση συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και να υπάρχουν ολοκληρωμένα συστήματα για την παρακολούθηση και τη μέτρηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού που αφορούν την ισότητα των φύλων, της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, της πρόσβασης σε άτυπες συμβάσεις, καθώς και των διαφορών στην απασχόληση και τις αμοιβές· ζητεί να εφαρμοστεί η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του γενικού προϋπολογισμού για το 2023, μέσω της διάθεσης κονδυλίων με βάση αξιολόγηση της προηγούμενης δημοσιονομικής περιόδου στην οποία συνεκτιμάται η διάσταση του φύλου, και μέσω της διασφάλισης της ίσης συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να εφαρμόσει, το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2023 και για ορισμένα προγράμματα υπό κεντρική διαχείριση, μεθοδολογία για τη μέτρηση των δαπανών που σχετίζονται με την προώθηση της ισότητας των φύλων, καθώς και των δικαιωμάτων και των ίσων ευκαιριών για όλους· υπενθυμίζει ότι έχουν σημασία η φιλόδοξη χρηματοδότηση και άλλα μέσα προς υποστήριξη της νομοθεσίας και των πολιτικών κατά των διακρίσεων, καθώς και η εφαρμογή τους· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αυξηθεί η χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Daphne· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων και την ανάγκη να εξασφαλιστούν επαρκής χρηματοδότηση και προσωπικό για την εκπλήρωση των καθηκόντων του·

Τροπολογία  40

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 24 α (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

24α. υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα αρνητικά από την πανδημία, από άποψη κινδύνων για την υγεία, απώλειας θέσεων εργασίας, ήδη υφιστάμενων ανισοτήτων ως προς την ανεργία, επισφαλών συνθηκών εργασίας, και ευθυνών φροντίδας, και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν τις εργασιακές και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης, καθώς το χάσμα μεταξύ των φύλων διευρύνθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας· τονίζει ότι ο πρωταρχικός στόχος για την απασχόληση που εγκρίθηκε στο Πόρτο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη θέσπιση φιλόδοξων στόχων σε εθνικό επίπεδο για την περαιτέρω ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας· υποστηρίζει ένθερμα λύσεις για την εξάλειψη των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, και ζητεί επαρκή χρηματοδότηση για τη στήριξη μέτρων που προωθούν την ισότητα και την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας·

Τροπολογία  41

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 25

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

25. υπενθυμίζει το ουσιαστικό έργο που επιτελούν οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί· θεωρεί ότι οι οργανισμοί πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό και επαρκείς πόρους ώστε να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους·

25. υπενθυμίζει το ουσιαστικό έργο που επιτελούν οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί· θεωρεί ότι οι οργανισμοί πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό και επαρκείς πόρους ώστε να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους· εμμένει, ειδικότερα, στην ανάγκη επαρκούς στελέχωσης και χρηματοδότησης της νέας Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας·

Τροπολογία  42

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 25 α (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

25α. επαναλαμβάνει ότι τα δοκιμαστικά σχέδια (ΔΣ) και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΠΕ) είναι εξαιρετικά πολύτιμα εργαλεία για τη δρομολόγηση νέων δραστηριοτήτων και πολιτικών στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, και ότι διάφορες ιδέες της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου έχουν τεθεί επιτυχώς σε εφαρμογή στο παρελθόν υπό τη μορφή ΔΣ/ΠΕ· ζητεί η υλοποίηση των ΔΣ/ΠΕ να είναι διαφανής και να συμφωνεί με τους εγκεκριμένους στόχους και τις συστάσεις· καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα, για λόγους αποτελεσματικότητας, στην υλοποίηση των εν λόγω σχεδίων και ενεργειών μέσω ενωσιακών οργανισμών, όταν εμπίπτουν στους τομείς εμπειρογνωσίας τους·

Τροπολογία  43

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 26 α (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

26α. υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό τη χρηματοδότηση για τη συνοχή ως το κύριο χρηματοδοτικό μέσο του προϋπολογισμού της ΕΕ που επιτρέπει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ανάκαμψης· υπογραμμίζει τον ρόλο της στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της ΕΕ, όπως η απασχόληση, η καταπολέμηση της φτώχειας, η ισότητα των φύλων, η κλιματικά ουδέτερη οικονομία και η καινοτομία, και ως κινητήριας δύναμης για μια πιο συμπεριληπτική και βιώσιμη Ένωση· τονίζει ότι η περιφερειακή πολιτική πρέπει να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην προώθηση των ίσων ευκαιριών απασχόλησης για όλα τα φύλα και στη στήριξη της επανειδίκευσης των εργαζομένων μέσω της παροχής επαρκούς διά βίου κατάρτισης·


 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (28.2.2022)

Κύριο Johan Van Overtveldt

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2023, τμήμα III (2021/2226(BUI)

Κύριε Πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ανέλαβε να υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Κατά τη συνεδρίασή της στις 25 Ιανουαρίου 2022, αποφάσισε να διαβιβάσει την παρούσα γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής. Η επιτροπή AFET εξέτασε το ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 28 Φεβρουαρίου 2022 και ενέκρινε τη γνωμοδότηση κατά την εν λόγω συνεδρίαση[25].

Με εξαιρετική εκτίμηση,

David McAllister

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

 

1.  ζητεί έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό για το 2023 στον τομέα της εξωτερικής δράσης και της άμυνας, ο οποίος θα επιτρέπει στην ΕΕ να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες εξωτερικές προκλήσεις και απειλές·

 

2.  ζητεί να ενισχυθεί η αντίδραση της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την κρίση COVID-19· χαιρετίζει τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στις διεθνείς προσπάθειες εμβολιασμού και ζητεί ισότιμη πρόσβαση σε εμβόλια για τις πλέον ευάλωτες χώρες·

3. υπενθυμίζει τη στρατηγική σημασία της πολιτικής για τη διεύρυνση στα Δυτικά Βαλκάνια· υπογραμμίζει την καθοριστική συμβολή του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) και του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI) στην προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, της οικοδόμησης της ειρήνης, της συμφιλίωσης, της διαμεσολάβησης και της βιώσιμης ανάπτυξης· ζητεί, εν προκειμένω, επαρκή χρηματοδότηση για τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και για την τουρκική κοινωνία των πολιτών και τις χώρες της Ανατολικής και Νότιας Γειτονίας στο πλαίσιο του τομέα 6·

4.  υπενθυμίζει ότι ο μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας της ΕΕ (ΜΠΒ III) προβλέπει την τήρηση αυστηρών όρων και η χρηματοδότηση πρέπει να προσαρμόζεται ή ακόμη και να αναστέλλεται σε περίπτωση σημαντικής οπισθοδρόμησης ή διαρκούς απουσίας προόδου στον τομέα των λεγόμενων «θεμελιωδών αρχών», ιδίως στον τομέα του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

5.  θεωρεί ότι η διάρθρωση της γραμμής του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Γειτονίας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 είναι υπεραπλουστευμένη, δεδομένου ότι περιλαμβάνει μόνο δύο γραμμές, μία για τη Νότια Γειτονία και μία για την Ανατολική Εταιρική Σχέση· εκφράζει τη λύπη του διότι μια τέτοια απλουστευμένη διάρθρωση δεν επιτρέπει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να ασκεί σωστά τον ρόλο της όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο στην ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού· πιστεύει ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες κάθε μίας από τις δύο γεωγραφικές περιοχές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τουλάχιστον με τρεις γραμμές του προϋπολογισμού, οι οποίες θα αφορούν —αντίστοιχα— πολιτικά και αναπτυξιακά θέματα, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια·

6. τονίζει ότι η προστασία και η προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί βασικό στόχο του θεματολογίου εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· ζητεί, επομένως, να ενισχυθεί ο προϋπολογισμός για τις αποστολές παρακολούθησης εκλογών, δεδομένου του ρόλου τους στην εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών και στην επίτευξη σταθερότητας σε ευάλωτες χώρες, καθώς και να ενισχυθούν οι προϋπολογισμοί για τη διατήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν δεσμευτεί για τη χειραφέτηση των γυναικών·

7.  ζητεί αυξημένη και προβλέψιμη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) το 2023, προκειμένου να διατηρηθεί η συνεπής και αδιάλειπτη παροχή ζωτικής σημασίας υπηρεσιών σε εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες και να αναγνωριστεί ο ουσιαστικός ρόλος της στη συμβολή στην περιφερειακή σταθερότητα σε μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας στην περιοχή·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ετοιμότητα της ΕΕ να αντιμετωπίσει τις πλέον επείγουσες παγκόσμιες προκλήσεις επενδύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη των παγκόσμιων υποδομών —ιδίως σε πράσινες τεχνολογίες— και της ψηφιακής συνδεσιμότητας μέσω της πρωτοβουλίας Global Gateway της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εργαστεί για την αποτελεσματική διακυβέρνηση της Global Gateway της ΕΕ, με στόχο τη βελτίωση του εσωτερικού συντονισμού, της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, του συντονισμού με την ομάδα Europa, καθώς και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη δέουσα συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις αποφάσεις σχετικά με τα επενδυτικά προγράμματα της Global Gateway και να το ενημερώνει τακτικά σχετικά με τις αντίστοιχες εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιπτώσεων κατά την πορεία τους·

9. υπογραμμίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη η ενίσχυση και η επιτάχυνση της οικονομικής συνεισφοράς της ΕΕ στη διεθνή δράση κατά της κλιματικής κρίσης και της απώλειας της βιοποικιλότητας, δεδομένων των καταστροφικών συνεπειών που έχει η συνεχιζόμενη κλιματική αλλαγή·

10.  τονίζει τη σημασία της αύξησης της χρηματοδότησης για τη συμπερίληψη και τον εξορθολογισμό της καταπολέμησης των κακόβουλων παρεμβάσεων και της παραπληροφόρησης, καθώς και για μια αποτελεσματική θεσμική δομή εντός της ΕΕ, όπως για την υλοποίηση των δομών που προσδιορίζονται στην πρόσφατα εγκριθείσα έκθεση της INGE, μεταξύ άλλων μιας ειδικής ομάδας για την Άπω Ανατολή του τμήματος StratCom της ΕΥΕΔ, μιας ειδικής ομάδας της Επιτροπής και ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου για τις απειλές παρεμβάσεων και την ακεραιότητα των πληροφοριών·

11.  ζητεί την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό του 2023 και τονίζει την ανάγκη για κατάλληλους και μετρήσιμους δείκτες και ειδική μεθοδολογία, καθώς και για τακτική παρακολούθηση, με στόχο την ανάλυση του αντικτύπου του προϋπολογισμού της ΕΕ στην ισότητα των φύλων και την αποτελεσματική εφαρμογή της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό για την εξωτερική δράση της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη επάρκειας πόρων για τη χρηματοδότηση της εφαρμογής του GAP III·

12. τονίζει την ανάγκη για συνοχή, λογοδοσία και αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη χρηματοδότηση της εξωτερικής δράσης της ΕΕ· ζητεί να ενισχυθούν η διαφάνεια και ο δημοκρατικός έλεγχος των πόρων από τους μηχανισμούς χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης, μέσω στρατηγικής καθοδήγησης από το Κοινοβούλιο και ενισχυμένου γεωπολιτικού διαλόγου μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής·

13.  τονίζει την ανάγκη να παρέχεται επαρκής χρηματοδοτική στήριξη από τα κράτη μέλη και μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας για τη δημιουργία μιας ισχυρής ευρωπαϊκής Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), ιδίως φιλόδοξων και αποτελεσματικών μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ και στρατιωτικών επιχειρήσεων ΚΠΑΑ, και για την ενίσχυση της ασφάλειας και της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ· θεωρεί ότι οι προσπάθειες αυτές θα ενισχύσουν την ικανότητα της Ένωσης να συμβάλει στη διεθνή σταθερότητα, ασφάλεια και ειρήνη, ειδικότερα όσον αφορά την προαγωγή και τήρηση του διεθνούς δικαίου, είτε σε στενή συνεργασία με τον ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ, τον ΟΑΣΕ και τις συμμάχους χώρες είτε μόνη της, εάν απαιτείται.

 


 

22.2.2022

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

 

Κύριο Johan Van Overtveldt

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2023 - Τμήμα III 2021/2226(BUI)

Κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τους ακόλουθους προβληματισμούς κατά την προετοιμασία των κατευθυντήριων γραμμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2023.

Εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων (RAL) και χρηματοδοτικό άνοιγμα

1. η CONT δηλώνει προβληματισμένη διότι οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων (RAL) συνέχισαν να αυξάνονται το 2020, ανερχόμενες σε 303,2 δισεκατομμύρια EUR στο τέλος του 2020 (έναντι 298 δισεκατομμυρίων EUR το 2019)· υπογραμμίζει ότι όταν το ποσό των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων ισούται με δύο συμπληρωμένα χρόνια πιστώσεων πληρωμών, τότε υπάρχει ενδεχομένως κίνδυνος για την ομαλή λειτουργία του προϋπολογισμού στο μέλλον·

2. σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις της Επιτροπής, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν το μέσο Next Generation EU (NGEU), το ποσό των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων αναμένεται να παραμείνει σχετικά σταθερό σε αυτό το υψηλό επίπεδο έως το 2027· επισημαίνει ότι οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων θα αυξηθούν εάν, όπως συνέβη επίσης την περίοδο 2016-2020, οι αναλήψεις υποχρεώσεων παραμείνουν υψηλές και οι αιτήσεις πληρωμών παραμείνουν χαμηλότερες του αναμενομένου λόγω καθυστερήσεων στην εκτέλεση·

3. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το συνολικό άνοιγμα του προϋπολογισμού της ΕΕ σε ενδεχόμενες υποχρεώσεις αυξήθηκε από 90,5 δισεκατομμύρια EUR στα τέλη του 2019 σε 131,9 δισεκατομμύρια EUR έως τα τέλη του 2020 - αύξηση κατά 46 %· επισημαίνει ότι τούτο εξηγείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη θέσπιση του ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (μέσο SURE)·

4. σημειώνει ότι το μέσο NGEU θα αυξήσει σημαντικά το συνολικό άνοιγμα του προϋπολογισμού της ΕΕ κατά 750 δισεκατομμύρια EUR (σε τιμές 2018) τα επόμενα έτη· επισημαίνει ότι, λόγω της θέσπισης των μέσων NGEU και SURE, το άνοιγμα του προϋπολογισμού της ΕΕ θα αυξηθεί σημαντικά, έως και κατά 940 δισεκατομμύρια EUR περίπου· εκτιμά ότι το χρηματοδοτικό άνοιγμα θα πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής λόγω του τεράστιου μεγέθους του·

Μηχανισμός αιρεσιμότητας

5. εκφράζει την ανησυχία του για την οικονομική ζημία που προκαλούν οι γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου σε ορισμένα κράτη μέλη, οι οποίες καθιστούν μάταιους ή αναποτελεσματικούς τους υφιστάμενους μηχανισμούς καταγγελιών και προστασίας· υπενθυμίζει ότι όλα τα μέσα για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ, στα οποία περιλαμβάνονται τεχνική υποστήριξη, ποσοστά παρακράτησης, διακοπές και αναστολές πληρωμών, καθώς και η διαδικασία επί παραβάσει, πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια και σε εύθετο χρόνο· υπενθυμίζει ότι οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή τους έχουν δημιουργήσει νομικά ζητήματα· ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε όλες τις διαστάσεις τους και χωρίς χρονοτριβή και να ενεργοποιήσει αμέσως τον μηχανισμό αιρεσιμότητας, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

6. υπενθυμίζει ότι η προστασία του προϋπολογισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αξιοπιστία των εθνικών αρχών διαχείρισης και ελέγχου για τη διασφάλιση της λογοδοσίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· τονίζει ότι η ποιότητα και η πληρότητα της συλλογής και ομαδοποίησης των στοιχείων από τα κράτη μέλη αποτελούν τη βάση για τη συντριπτική πλειονότητα των δημοσιονομικών αποφάσεων της Επιτροπής·

Έγκαιρη απορρόφηση των ΕΔΕΤ

7. σημειώνει ότι η ταχύτητα απορρόφησης των ΕΔΕΤ στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2014-2020 υστερεί σε σχέση με εκείνη του προηγούμενου ΠΔΠ, δεδομένου ότι η μέση σωρευτική απορρόφηση είχε φθάσει μόλις το 55 % έως τα τέλη του 2020 και το 65 % έως τα τέλη Οκτωβρίου 2021· επισημαίνει τις σημαντικές διαφορές στην απορρόφηση μεταξύ των κρατών μελών· σημειώνει με ανησυχία ότι, έως τα τέλη του 2020, υπήρχαν ακόμη 209 δισεκατομμύρια EUR σε δεσμευμένα κονδύλια των ΕΔΕΤ προς απορρόφηση πριν τα τέλη του 2023 και ότι η πίεση χρόνου δημιουργεί τον κίνδυνο ότι δεν θα καταστεί δυνατή η απορρόφηση του συνόλου αυτών των χρηματοδοτικών πόρων· ζητεί από την Επιτροπή να επαναφέρει την ειδική ομάδα για τη βελτίωση της εφαρμογής (TFBI) με σκοπό την αύξηση του ποσοστού απορρόφησης και την διαμόρφωση βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·

8. υπενθυμίζει ότι το 2023 θα είναι η τελευταία περίοδος αναφοράς ν+ 3 για τα ΕΔΕΤ στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2014-2020 και ότι η Επιτροπή θα κληθεί να ελέγξει και να προσδιορίσει το αθροιστικό ποσό των ακυρωθεισών πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων συνοχής· υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρχει σαφής επισκόπηση των αντίστοιχων πιστώσεων πληρωμών, ούτως ώστε να αποτυπωθούν οι ανάγκες του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2023· τονίζει ότι είναι ανάγκη να αναλυθεί προσεκτικά η ικανότητα απορρόφησης για απλά κονδύλια επιμερισμένης διαχείρισης εκ παραλλήλου με την ικανότητα απορρόφησης για πιστώσεις που παρέχονται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκειμένου να αξιολογηθούν οι πραγματικές ανάγκες για πληρωμές από τα κράτη μέλη· 

Ψηφιοποίηση, εξόρυξη δεδομένων και καταπολέμηση της απάτης

9.  παρατηρεί ότι είναι ανάγκη να διασφαλιστούν διαφάνεια, αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, το αποδεκτό των λογαριασμών και η νομιμότητα και κανονικότητα των υποκείμενων δαπανών· τονίζει την ανάγκη για ένα διαλειτουργικό ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για τη συστηματική και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των δαπανών που προέρχονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και για τον προσδιορισμό των τελικών δικαιούχων χρηματοδότησης (φυσικά πρόσωπα), ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα πρότυπα χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· τονίζει ότι το σύστημα πρέπει να επιτρέπει την άθροιση όλων των μεμονωμένων πληρωμών που αφορούν τον ίδιο τελικό δικαιούχο ή τον ίδιο πραγματικό δικαιούχο σε ένα συνολικό ποσό·

10. υπογραμμίζει τα έντονα και επανειλημμένα αιτήματά του προς την Επιτροπή για να διασφαλίσει την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης μέσω μιας σφαιρικής και συστηματικής χρήσης ψηφιακών και αυτοματοποιημένων συστημάτων για την υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση και τον έλεγχο· παρατηρεί ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε αυτήν, τη δημιουργία μιας υποχρεωτικής ενιαίας διαλειτουργικής βάσης δεδομένων για τους δικαιούχους κονδυλίων από όλα τα προγράμματα της Ένωσης· επισημαίνει ότι ένα τέτοιο ολοκληρωμένο και διαλειτουργικό σύστημα θα πρέπει να βασίζεται σε μοναδικά αναγνωριστικά για όλους τους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους τους και θα πρέπει επιπλέον να διασφαλίζει αυτομάτως τη χρήση συστημάτων όπως το εργαλείο εξόρυξης δεδομένων ARACHNE, προκειμένου να παρέχεται η καλύτερη δυνατή προστασία των οικονομικών της Ένωσης·

11. σημειώνει ότι η ψηφιοποίηση αυτή έχει καθυστερήσει και είναι απολύτως απαραίτητη δεδομένων του διασυνοριακού χαρακτήρα της κατάχρησης κονδυλίων, της απάτης, των υπεξαιρέσεων, των συγκρούσεων συμφερόντων, της διπλής χρηματοδότησης και άλλων συστημικών προβλημάτων·  διατυπώνει το αίτημα να είναι αυτό το ενιαίο εργαλείο εξόρυξης δεδομένων εύκολα αναζητήσιμο και να τεθεί στη διάθεση της OLAF, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Επιτροπής, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης και του Next Generation EU από παρατυπίες, απάτη και συγκρούσεις συμφερόντων·

12. επαναλαμβάνει την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της απάτης, τόσο σε επίπεδο ΕΕ, όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την OLAF· τονίζει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη διερεύνηση και τη δίωξη περιπτώσεων απάτης και άλλων ποινικών αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να παρασχεθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στην OLAF επαρκείς οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι·

13. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μεθοδολογία και να πολλαπλασιάσει τους εκ των υστέρων ελέγχους και τις επιτόπιες αποστολές όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων του NGEU και τον αντίκτυπό τους στην ανάκαμψη των κρατών μελών·

Εγκάρσια ζητήματα

14. επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να απλουστευθούν κανόνες και διαδικασίες, να παρέχονται σεμινάρια υποχρεωτικής κατάρτισης και πρακτικές πληροφορίες στους αιτούντες και δη όταν είναι η πρώτη τους φορά, και να βελτιωθούν η βοήθεια και οι κατευθυντήριες γραμμές για τις ΜΜΕ, τους τεχνοβλαστούς, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τη διοίκηση και τους οργανισμούς πληρωμών και όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·

15. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε την κινητοποίηση αποδεσμεύσεων στον τομέα της έρευνας ύψους 486 εκατομμυρίων EUR το 2022 και τη διάθεσή τους προς επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού· αναμένει ότι παρόμοια ποσά θα είναι διαθέσιμα και εκτιμά ότι θα πρέπει να ζητηθούν, ούτως ώστε να υπάρξουν πρόσθετα κονδύλια για τη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων, δραστηριοτήτων που θα προωθήσουν την έρευνα στον τομέα της υγείας·

16. τονίζει την αυξημένη σημασία των δεικτών επιδόσεων και των λογιστικών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων της επιλογής συγκεκριμένων και ουσιαστικών δεικτών, του σαφούς καθορισμού στόχων και οροσήμων και της επακριβούς παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων και δη υπό το πρίσμα των νέων μοντέλων υλοποίησης για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τη μεταρρυθμισμένη Κοινή Γεωργική Πολιτική·

17. ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να προωθεί την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού όσον αφορά τα διατιθέμενα κονδύλια· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Επιτροπή στην προσπάθεια να διαμορφωθεί μεθοδολογία συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου προκειμένου να ενσωματωθεί η διάσταση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς πολιτικής·

18. ζητεί από την Επιτροπή να επαληθεύει ενδελεχώς τη χρήση των κονδυλίων της Ένωσης από τρίτες οντότητες, τις θυγατρικές τους οντότητες και/ή φυσικά πρόσωπα, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κονδύλια ούτε διατίθενται υπέρ σκοπών ή μορφών τρομοκρατίας και/ή θρησκευτικής και πολιτικής ριζοσπαστικοποίησης, ούτε συνδέονται με τέτοιου είδους ενέργειες· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα άτομα ή οι ομάδες που σχετίζονται και συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώσεις ή τις υποστηρίζουν αποκλείονται από τη χρηματοδότηση της Ένωσης· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα εν λόγω κονδύλια της Ένωσης θα ανακτώνται προληπτικά, και ότι οι εμπλεκόμενοι αποδέκτες θα αποκλείονται από μελλοντική ενωσιακή χρηματοδότηση·

 

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Monika Hohlmeier  Olivier Chastel

Πρόεδρος της επιτροπής CONT  Εισηγητής για την απαλλαγή της Επιτροπής


 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (15.2.2022)

Κύριο Johan Van Overtveldt

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2023 – Τμήμα III (2021/2226(BUI))

Κύριε Πρόεδρε,

Κύριε Van Overtveldt,

Οι συντονιστές της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) αποφάσισαν στις 30 Νοεμβρίου 2021 ότι η επιτροπή ENVI θα γνωμοδοτήσει σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2023 — Τμήμα III (2021/2226 (BUI)) με τη μορφή επιστολής. Ως εκ τούτου, επιτρέψτε μου, υπό την ιδιότητά μου τόσο του προέδρου της επιτροπής ENVI όσο και του μόνιμου εισηγητή για τον προϋπολογισμό, να σας διαβιβάσω τη συμβολή της επιτροπής ENVI υπό μορφή παραγράφων ψηφίσματος, η οποία εγκρίθηκε από την επιτροπή ENVI στη συνεδρίασή της στις 10 Φεβρουαρίου 2022[26] και την οποία θα ήθελα να σας ζητήσω να λάβει υπόψη η επιτροπή σας:

  υπογραμμίζει ότι το δεύτερο έτος της πανδημίας COVID-19 μας υπενθύμισε ότι η Ένωση πρέπει να διατηρήσει τη δέσμευσή της για επίτευξη δίκαιης, ανθεκτικής, βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάκαμψης για όλους μέσω του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2023, επιταχύνοντας τη διττή μετάβαση, καθώς και ολοκληρώνοντας το αναθεωρημένο πλαίσιο για το 2030 για τους στόχους της Ένωσης για το κλίμα, την ενέργεια και το περιβάλλον, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται η ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και ο στόχος να καταστεί η ΕΕ κλιματικά ουδέτερη έως το 2050 το αργότερο·

 τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2023 θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις υποχρεώσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών του 2021 για την κλιματική αλλαγή (COP26) και το σύμφωνο της Γλασκόβης για το κλίμα, ιδίως στο πλαίσιο του στόχου να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό, όπως υπενθυμίστηκε στη Γλασκόβη από τους παγκόσμιους ηγέτες, και της διαβούλευσης σχετικά με τη δέσμη μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55%, η οποία είναι αναγκαία για την ενίσχυση των φιλοδοξιών της Ένωσης που ορίζονται στο ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα, διασφαλίζοντας την κοινωνική ένταξη και την περιφερειακή συνοχή για την επίτευξη δίκαιης μετάβασης· καλεί όλα τα μέρη της UNFCCC να αυξήσουν τη φιλοδοξία για το κλίμα πριν από την COP 27· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2023 θα πρέπει επίσης να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους για το 2030 και το μακροπρόθεσμο όραμα για καλή διαβίωση εντός των ορίων του πλανήτη έως το 2050, όπως ορίζεται στο 8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον (ΠΔΠ)·

 υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η επίτευξη των στόχων για την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος και της βιοποικιλότητας[27]· επισημαίνει ότι θα πρέπει να παρέχεται στήριξη σε δραστηριότητες που συνάδουν με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»· υπενθυμίζει ότι η θέση της επιτροπής ENVI, της 5ης Σεπτεμβρίου 2019, ήταν να τεθεί στόχος 40 % για την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027·  υποστηρίζει τον στόχο για δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα που θα ανέρχονται τουλάχιστον στο 30 % του συνολικού προϋπολογισμού της Ένωσης και των δαπανών του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επιμένει ότι τουλάχιστον ο στόχος αυτός πρέπει να επιτευχθεί και ζητεί να καταβληθούν ουσιαστικές προσπάθειες από το πρώτο έτος του ΠΔΠ ώστε να επιτευχθεί αυτό το επίπεδο δαπανών· υπογραμμίζει ότι το 8ο ΠΔΠ απαιτεί τον καθορισμό προθεσμίας για τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα, που συνάδει με τη φιλοδοξία για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5 βαθμό·

 επιμένει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει διαφανής παρακολούθηση των δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα και τη βιοποικιλότητα και αναμένει από την Επιτροπή την εφαρμογή άρτιων, διαφανών και ολοκληρωμένων μεθοδολογιών για την επίτευξη τούτου του στόχου· λαμβάνει υπό σημείωση τον νέο «μηχανισμό προσαρμογής για το κλίμα» που μπορεί να ενεργοποιηθεί για την τροποποίηση των δαπανών σε περίπτωση ανεπαρκούς προόδου· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση σχετικά με το πλαίσιο επιδόσεων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ βάσει του ΠΔΠ 2021-2027 που καθορίζει τους δείκτες της ΕΕ για το κλίμα· προσβλέπει στις ετήσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τους στόχους για το κλίμα, όπως ορίζεται στη διοργανική συμφωνία[28]·

 τονίζει την ανάγκη για συνεχείς προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί ποσοστό δαπανών του ΠΔΠ που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα της τάξης του 7,5 % το 2024 και του 10 % από το 2026 και μετά, και ζητεί να επιτευχθεί ο στόχος διάθεσης ποσοστού 10 % για τη βιοποικιλότητα το συντομότερο δυνατόν από το 2021 και μετά, όπως έχει ήδη ζητηθεί στην έκθεση του Κοινοβουλίου του Ιουνίου 2021 με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030: επαναφορά της φύσης στη ζωή μας», καθώς και από την επιτροπή ENVI τον Φεβρουάριο του 2021·

 υπενθυμίζει την ανάγκη να διατεθούν επαρκείς πόροι, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού, για την εφαρμογή της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο», του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, της στρατηγικής για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων και ενός σχεδίου δράσης για μηδενική ρύπανση στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2023· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να αυξηθεί η δημοσιονομική στήριξη για το νέο πρόγραμμα LIFE και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, καθώς και για όλα τα άλλα προγράμματα που στηρίζουν και προστατεύουν τη διατήρηση της φύσης· ενθαρρύνει την Επιτροπή να λάβει υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 16/2021[29] του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή της μελλοντικής μεθοδολογίας για τις δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, καθώς και των οικολογικών προγραμμάτων·

 καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη σχεδιάζουν ορθά και διαθέτουν κατάλληλους πόρους στα οικολογικά προγράμματα στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη της πράσινης φιλοδοξίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και κατά την εφαρμογή της πράσινης αρχιτεκτονικής της ΚΓΠ·

 προκειμένου η Ένωση να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως πρόσφατα σε πλημμύρες, πυρκαγιές, την πανδημία και άλλα απρόβλεπτα γεγονότα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης·

 η πανδημία COVID-19 αναδεικνύει πόσο ζωτικής σημασίας είναι η δημόσια υγεία και οι οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες υπηρεσίες φροντίδας. Τονίζει, επιπλέον, ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί το επίπεδο στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, επιπλέον του προγράμματος EU4Health, στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2023· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας, με παράλληλη μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά την ίση και ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 2,8 δισεκατομμύρια από το πρόγραμμα EU4Health έχουν ήδη δεσμευτεί για την Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA), με αποτέλεσμα να διατίθεται μικρότερο μερίδιο πόρων σε άλλες σημαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες· τονίζει ότι οι δαπάνες για την υγεία θα πρέπει να ακολουθούν τις προσεγγίσεις «Μία υγεία» και «ενσωμάτωση της διάστασης της υγείας σε όλες τις πολιτικές»· τονίζει ότι θα πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι για την αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα της υγείας, μεταξύ άλλων για τη βελτίωση της ετοιμότητας και της διαχείρισης πανδημιών, και ότι οι νέες ή αναδυόμενες πρωτοβουλίες στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA), θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με πρόσθετα κονδύλια και όχι από υφιστάμενα προγράμματα· ζητεί να διασφαλιστεί η διαφάνεια στις συμφωνίες προαγοράς εμβολίων και στις σχετικές δαπάνες·

 εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των συννομοθετών για τη διεύρυνση της εντολής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), η οποία θα επιτρέψει στο Κέντρο να παρακολουθεί τις ικανότητες των συστημάτων υγείας και να διοργανώνει επισκέψεις για την παροχή πρόσθετης στήριξης στις δραστηριότητες κατάρτισης εθνικών σχεδίων ετοιμότητας και αντίδρασης· υπενθυμίζει, ως δίδαγμα που αντλήθηκε από την πανδημία COVID-19, την ανάγκη αύξησης του προσωπικού και των πόρων του Κέντρου ώστε να διασφαλίζεται βελτιωμένη ετοιμότητα και διαχείριση πανδημιών·

 επιπλέον, επιδοκιμάζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επέκταση της εντολής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), προκειμένου να αντιμετωπιστεί καλύτερα η κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας και να αποφευχθούν ελλείψεις φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αυξηθούν οι πόροι για την εκτέλεση των νέων καθηκόντων του Οργανισμού, ιδίως σε επίπεδο προσωπικού·

 υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να εκπληρώσουν τις βασικές τους εντολές, οι λοιποί οργανισμοί της Ένωσης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ECHA, ΕΟΠ και EFSA) πρέπει να λαμβάνουν επαρκή χρηματοδοτική στήριξη, διασφαλίζοντας παράλληλα τον οικονομικά αποδοτικό συντονισμό του έργου των διαφόρων οργανισμών· υπογραμμίζει ότι η επιτυχής διαχείριση της πανδημίας COVID-19 και η επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας δεν μπορούν να επιτευχθούν εάν οι εν λόγω οργανισμοί δεν είναι κατάλληλα στελεχωμένοι·

  ζητεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2023 να στηρίξει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους εταίρους σε παγκόσμιο επίπεδο να εξασφαλίσουν ταχεία, ισότιμη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση, για όλους τους ανθρώπους στον κόσμο, στα εμβόλια και θεραπείες για τη νόσο COVID-19, μόλις αυτά καταστούν διαθέσιμα· τονίζει ότι ένας από τους καλύτερους τρόπους για την αντιμετώπιση των νέων παραλλαγών του ιού SARS-CoV-2 είναι η επέκταση του εμβολιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο και η ενίσχυση των δημόσιων συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης·  τονίζει τη σημασία μιας μακροπρόθεσμης, συνεκτικής και συντονισμένης στρατηγικής για τις αναδυόμενες ανησυχητικές παραλλαγές του SARS-CoV-2· επαναλαμβάνει την ανάγκη να διασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση σε οικονομικώς προσιτά φάρμακα εντός της ΕΕ και υποστηρίζει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις με τη φαρμακοβιομηχανία όσον αφορά την τιμή των φαρμάκων·

 τονίζει τη σημασία ενός συστήματος ιδίων πόρων ικανό να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για την υγεία, το περιβάλλον και το κλίμα.

 

Παρόμοια επιστολή έχω αποστείλει στον κ. Ştefănuță, γενικό εισηγητή για τον προϋπολογισμό του 2023.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

 

Pascal CANFIN

 


 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2.3.2022)

Κύριο Johan Van Overtveldt

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

WIE 05U012

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

 

 

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2023, τμήμα III – Επιτροπή (2021/2226(BUD))

Κύριε Van Overtveldt,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) ανέλαβε να υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης αποφάσισε να διαβιβάσει την παρούσα γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών (BUDG), που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις.

 

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Younous Omarjee


 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

 

 

1. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, η Ένωση, προκειμένου να προαχθεί η αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της, αναπτύσσει και εξακολουθεί τη δράση της με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής. Η Ένωση αποσκοπεί, ιδιαίτερα, στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών. Μεταξύ των εν λόγω περιοχών, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές, τις περιοχές που συντελείται βιομηχανική μετάβαση και τις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι νησιωτικές, οι εξόχως απόκεντρες, οι διασυνοριακές και οι ορεινές περιοχές·

 

2. έχει αποδειχθεί ότι οι επενδύσεις στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και περιφερειακής ανάπτυξης παράγουν σημαντική προστιθέμενη αξία όσον αφορά το μερίδιο της χρηματοδότησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμβάλλουν στην επίτευξη όλων των οριζόντιων στόχων της ΕΕ, όπως η ισότιμη ανάπτυξη όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών και κρατών μελών, οι βιώσιμες λύσεις για την οικονομική ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, η Πράσινη Συμφωνία, η προώθηση της καινοτομίας, των ίσων ευκαιριών, καθώς και η στήριξη της μετάβασης στην ψηφιακή οικονομία·

 

3.  υπενθυμίζει ότι ο δεδηλωμένος στόχος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ είναι η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας των περιφερειών της ΕΕ με παράλληλη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων· επιπλέον, υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής στοχεύει σε όλες τις περιφέρειες, τις πόλεις και τις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να στηρίξει τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ, την οικονομική ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης· επιπλέον, υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19, καθώς και της αποκατάστασης της ανθεκτικότητας·

 

4.  ζητεί, ενόψει των δύο επικαλυπτόμενων περιόδων προγραμματισμού (2014-2020/ν+ 3 και 2021-2027), να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη εξακολουθούν να χρησιμοποιούν στον μέγιστο βαθμό τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα από την τελευταία περίοδο προγραμματισμού 2014-2020· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί τη χρήση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ευελιξίας, απλούστευσης και συγχρηματοδότησης που επιτρέπεται εντός του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες ώστε να διασφαλίσουν ένα υπεύθυνο ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί· 

 

5. θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός του 2023 θα πρέπει να περιέχει επαρκείς πιστώσεις πληρωμών, ιδίως για τη συνοχή, προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση ανεξόφλητων απαιτήσεων πληρωμών κατά το δεύτερο ήμισυ της περιόδου του ΠΔΠ·

 

6.  πιστεύει ότι η επίτευξη συνεκτικότητας, συμπληρωματικότητας και συνεργειών μεταξύ της πολιτικής συνοχής και του μέσου ανάκαμψης ( NGEU) αποτελεί πολύ μεγάλη πρόκληση· ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις και οι ασυνέπειες στον προγραμματισμό των σχεδίων επιτόπου με το να τεθούν οι ίδιοι στόχοι· επαναλαμβάνει την ανάγκη συντονισμού σε δημοσιονομικό επίπεδο μεταξύ όλων των χρηματοδοτικών μέσων που στηρίζουν την πολιτική συνοχής, όπως το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το REACT-EU, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το CRII και το CRII+, δεδομένου ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα προγράμματα δεν αποδυναμώνουν το ένα το άλλο· επιπλέον, λόγω της πίεσης για ταχεία απορρόφηση, καθώς και της προτεραιότητας που δίνεται στον ΜΑΑ έναντι της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής, η προσοχή και οι ικανότητες που αφιερώνονται στον προγραμματισμό και την εκτέλεση της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027 είναι μειωμένες, γεγονός που συντελεί σε περαιτέρω καθυστερήσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε υστέρηση στην εκτέλεση, ελλιπή αξιοποίηση των κονδυλίων και μη υλοποίηση έργων· τονίζει ότι η πολιτική συνοχής παραμένει το σημαντικότερο επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ για την επίτευξη εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής σύγκλισης μακροπρόθεσμα εντός της Ένωσης·

 

7.  ζητεί τη λήψη τολμηρών μέτρων πολιτικής συνοχής για ισχυρότερες, συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες αγροτικές περιοχές και κοινότητες, ιδίως όσον αφορά την ιδέα για τα «έξυπνα χωριά», όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες και καινοτομίες μπορούν να στηρίξουν την ποιότητα ζωής, να συμβάλουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης, να ενισχύσουν την πρόσβαση στον πολιτισμό, τις δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες, την εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, την καλύτερη χρήση των πόρων, τον μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον, και να προσφέρουν νέες ευκαιρίες για τις αλυσίδες αξίας των αγροτικών ΜΜΕ όσον αφορά τα προϊόντα, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις βελτιωμένες διαδικασίες·

 

8.  πιστεύει ότι, σε συνδυασμό με άλλους μηχανισμούς που αποσκοπούν στην ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, η πολιτική συνοχής, ως κύρια επενδυτική πολιτική της ΕΕ, θα συμβάλει, επίσης, σημαντικά στη διασφάλιση της επιτυχούς ψηφιακής και πράσινης μετάβασης και της βιώσιμης ανάπτυξης ώστε κανείς να μη μείνει στο περιθώριο· υπογραμμίζει επίσης, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές και δημόσιες υπηρεσίες, ώστε το κόστος μετάβασης να μην επιβαρύνει τους πολίτες, τους γεωργούς, τους εργαζομένους, τις ΜΜΕ κ.λπ.· επισημαίνει ότι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης πρέπει να προσαρμοστεί με επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εκτέλεσή του στα κράτη μέλη για την προστασία των πολιτών σε αγροτικές, βιομηχανικές, απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, καθώς και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ, οι οποίες είναι οι πλέον ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή και στις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της μετάβασης·

 

9. υπενθυμίζει ότι η καινοτομία διαδραματίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο στην οικονομία της ΕΕ, γεγονός που ωφελεί τόσο τους καταναλωτές όσο και τους εργαζομένους στην ΕΕ και αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για τη δημιουργία καλύτερων θέσεων εργασίας, την οικοδόμηση μιας ψηφιακής και πιο πράσινης κοινωνίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας, καθώς και για τη διατήρηση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά· πιστεύει, ωστόσο, ότι ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες δεν διαθέτουν τις ικανότητες να υλοποιήσουν επαρκώς τα έργα καινοτομίας και, συνεπώς, η πρόσβαση των ΜΜΕ, που είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, σε περισσότερα ενωσιακά κονδύλια είναι σημαντική εν προκειμένω·

 

10.  πιστεύει ότι η πανδημία COVID-19 αποτελεί μοναδικό ορόσημο μετασχηματισμού για τις επενδύσεις στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης· επισημαίνει ότι η κρίση COVID-19 κατέδειξε την ανάγκη για βιώσιμες μακροπρόθεσμες επενδύσεις με στόχο την επάρκεια, την ετοιμότητα, την ικανότητα ανταπόκρισης και την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, με ταυτόχρονη διασφάλιση της διασυνοριακής συνεργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ· υπενθυμίζει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς τις επιδόσεις των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την ΕΕ και όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών και των αποτελεσμάτων· επομένως, η πολιτική συνοχής αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας όσον αφορά την πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, τις υποδομές υγείας, το επαρκές υγειονομικό προσωπικό και τη διαθεσιμότητα ιατρικού εξοπλισμού·

 

11. επισημαίνει το πρόβλημα σε σχέση με τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία», ο οποίος φαίνεται να προορίζεται πρωτίστως για την Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) και, ως εκ τούτου, εγείρει ανησυχίες ότι δεν θα μείνουν επαρκή κονδύλια για άλλες προτεραιότητες στον τομέα της υγείας, όπως η μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, που είναι καίριας σημασίας για την παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές όπου οι ασθενείς δεν έχουν πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη·

 

12. υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις συνέργειες και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ του προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία», της πολιτικής συνοχής και άλλων προγραμμάτων της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων», με στόχο τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ευρώπη·

13. ζητεί περισσότερη χρηματοδότηση για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (ΕΕΣ), που είναι ευρύτερα γνωστή ως Interreg, προκειμένου να εφαρμοστούν κοινές δράσεις και ανταλλαγές πολιτικής μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων από διάφορα κράτη μέλη· υπενθυμίζει ότι, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, το Interreg αποδείχθηκε πολύτιμο και αποτελεσματικό μέσο της ΕΕ· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει αναθεωρημένη πρόταση για έναν ευρωπαϊκό διασυνοριακό μηχανισμό·

14.  σημειώνει ότι οι υψηλές τιμές της ενέργειας, ο αυξανόμενος πληθωρισμός και η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19 υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να επίκεινται νέες περίοδοι ύφεσης σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη και, επομένως, θα πρέπει να διασφαλιστεί αυξημένη ευελιξία και να διατεθούν έκτακτοι χρηματοδοτικοί πόροι για τον σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2023·

15.  επαναβεβαιώνει ότι οι εθνικές, περιφερειακές, τοπικές, αστικές και λοιπές αρχές πρέπει να συνεργάζονται και να αναπτύσσουν διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων και των κέντρων καινοτομίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής συνοχής· επιπλέον, επαναλαμβάνει την ανάγκη ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας και των ικανοτήτων των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο για τον ορθό σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών και έργων επιτόπου·

16. τονίζει την υπάρχουσα σύνδεση μεταξύ του σεβασμού προς το κράτος δικαίου και της αποδοτικής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης: οικονομία, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, όπως ορίζεται στον δημοσιονομικό κανονισμό·

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται με διαφανή, δίκαιο και υπεύθυνο τρόπο.


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (17.2.2022)

Κύριο Johan Van Overtveldt

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2023 – Τμήμα III (2021/2226(BUI))

Κύριε πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Αλιείας ανέλαβε να υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Η Επιτροπή Αλιείας αποφάσισε να αποστείλει τις απόψεις της υπό μορφή επιστολής. Η γνωμοδότηση εγκρίθηκε από τους συντονιστές με γραπτή διαδικασία στις 16 Φεβρουαρίου 2022.

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Pierre Karleskind

 

 


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. επισημαίνει την ανάγκη για έναν επαρκώς χρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό του ΕΤΘΑΥ για το 2023· επαναλαμβάνει ότι, προκειμένου η βιώσιμη αλιεία, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας μικρής κλίμακας, και η βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια να συνεχίσουν να είναι βιώσιμες και ανταγωνιστικές, απαιτείται κατάλληλη χρηματοδότηση για τους εν λόγω τομείς·

 

2. πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός για τους εν λόγω τομείς πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη, να λαμβάνει υπόψη τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς στόχους και να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ, ιδίως των στόχων που ορίζονται στην Πράσινη Συμφωνία, τη νέα βιομηχανική στρατηγική, τη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο», τη νέα προσέγγιση για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία και τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030· είναι της άποψης ότι η διατήρηση της ανταγωνιστικής θέσης των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας πρέπει να συμβαδίζει με την επίτευξη αυτών των στόχων, και ότι κατά συνέπεια κάθε πρόταση πρέπει να υπόκειται σε εκτίμηση επιπτώσεων·

3. τονίζει ότι η ανανέωση των γενεών αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του ευρωπαϊκού αλιευτικού τομέα· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το ΕΤΘΑΥ για να χρηματοδοτήσουν την εφαρμογή προγραμμάτων ειδικά σχεδιασμένων για να βοηθήσουν τους νέους να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στον τομέα της αλιείας, να καταστήσουν τον τομέα περισσότερο διαφοροποιημένο και να ενθαρρύνουν άτομα από υποεκπροσωπούμενες ομάδες, ιδίως γυναίκες, να ενταχθούν στον τομέα·

4. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα στις 16 Σεπτεμβρίου 2021 με τίτλο «Αλιείς για το μέλλον: προσέλκυση μιας νέας γενιάς εργαζομένων στον τομέα της αλιείας και δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις παράκτιες κοινότητες» (2019/2161(INI)

5. επαναλαμβάνει την παρότρυνση του Κοινοβουλίου για τη δημιουργία μιας ένωσης νέων Ευρωπαίων αλιέων που θα προωθεί την ανανέωση των γενεών του αλιευτικού τομέα και θα εκπροσωπεί και θα φέρνει σε επαφή νέους αλιείς με τις οργανώσεις τους σε ολόκληρη την Ένωση· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την κινητοποίηση δημοσιονομικών πόρων με στόχο την υλοποίηση έργων για την επίτευξη αυτού του στόχου·

6. τονίζει τη σημασία του ελέγχου για τη διασφάλιση των στόχων της ΚΑΠ· τονίζει τη σημασία της προηγούμενης πρόσθετης χρηματοδότησης που διατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)· ζητεί να ασκεί τις δραστηριότητές της, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, ιδίως υπό το φως της αυξημένης πολυπλοκότητας και των προκλήσεων λόγω του Brexit.

 

 


 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (28.2.2022)

Κύριο Johan Van Overtveldt

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2023, τμήμα III – Επιτροπή (2021/2226(BUI))

Κύριε Πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ανέλαβε να υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Κατά τη συνεδρίασή της στις 26 Ιανουαρίου 2022, αποφάσισε να διαβιβάσει τη γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής. Εξέτασε το ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 28 Φεβρουαρίου 2022 και ενέκρινε τη γνωμοδότηση κατά την εν λόγω συνεδρίαση[30], καλώντας την Επιτροπή Προϋπολογισμών να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις.

Τα μέλη της επιτροπής τονίζουν ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2023 πρέπει να επαρκεί για να χρηματοδοτήσει την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Ένωση από τις Συνθήκες, να επικεντρώνεται στο κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον και να επιτρέπει στην Ένωση να επιτυγχάνει τα αποτελέσματα που έχουν σημασία για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Τα μέλη της επιτροπής υπενθυμίζουν ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης συμφώνησαν σε έναν χάρτη πορείας για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποπληρωμή του σχεδίου ανάκαμψης. Είναι σημαντικό τα τρία θεσμικά όργανα να τηρήσουν το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα.

Τα μέλη της επιτροπής υπογραμμίζουν, επίσης, ότι ο προϋπολογισμός για το 2023 θα πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για την εφαρμογή των συμπερασμάτων της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης («η Διάσκεψη»), μεταξύ άλλων με τη μορφή νομοθετικών προτάσεων ή τροποποιήσεων των Συνθηκών.

Η αποτελεσματική επικοινωνία και διαβούλευση με τους πολίτες θα πρέπει να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες προτεραιότητες του προϋπολογισμού, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών. Ειδικότερα, θα πρέπει να εξασφαλιστούν χρηματοδοτικά μέσα για τη διοργάνωση τακτικών διαβουλεύσεων με τους πολίτες σχετικά με τους στόχους πολιτικής, τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες της Ένωσης, ως συνέχεια που θα δοθεί στη Διάσκεψη.

Τα μέλη της επιτροπής υπενθυμίζουν την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης των προγραμμάτων, των δραστηριοτήτων και των πρωτοβουλιών της Ένωσης που είναι ζωτικής σημασίας για την εντατικοποίηση των διαδικασιών συμμετοχικής δημοκρατίας στην ΕΕ, την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και την ενίσχυση της κατανόησης των ενωσιακών πολιτικών, ιδίως της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» (CERV). Υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να συμπεριληφθεί γραμμή του προϋπολογισμού για την κατάρτιση πρότυπων και εθελοντικών προγραμμάτων σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την αγωγή του Ευρωπαίου πολίτη και του παγκόσμιου πολίτη. Αν και τα ανωτέρω συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη ανοικτών, βασισμένων στα δικαιώματα, δημοκρατικών, ισότιμων κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, θα πρέπει να δοθεί περαιτέρω προτεραιότητα στον σεβασμό της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ισότητας των φύλων.

Υπενθυμίζουν, επίσης, ότι πρέπει να εξασφαλιστούν επαρκή επίπεδα χρηματοδότησης για τις δομές εντός των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ που είναι αρμόδιες για την επικοινωνία με τους πολίτες και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, όπως, μεταξύ άλλων, οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής και τα Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώνουν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους.

Τα μέλη της επιτροπής υπενθυμίζουν ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η συμμετοχή των τοπικών φορέων, των πόλεων και των χωριών της Ένωσης, πέραν των πρωτευουσών των κρατών μελών, στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης· επικροτούν, εν προκειμένω, την εφαρμογή του δοκιμαστικού σχεδίου «BELE - Οικοδόμηση της Ευρώπης με τοπικούς φορείς».

Επιπλέον, επισημαίνουν την ανάγκη πλήρους εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Τέλος, τα μέλη της επιτροπής προτείνουν την εξασφάλιση επαρκών δημοσιονομικών πόρων για τη λειτουργία της Αρχής για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα με σκοπό τη διεύρυνση των καθηκόντων της στον τομέα του ελέγχου των πολιτικών διαφημίσεων και δωρεών βάσει της πρότασης της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2021, για αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014. Επιπλέον, σε περίπτωση που συσταθεί Ευρωπαϊκή Εκλογική Αρχή έως το 2023, θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκής χρηματοδότηση για την εν λόγω οντότητα.

Είμαι πεπεισμένος ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα λάβει υπόψη τις εν λόγω προτάσεις κατά την κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών για τον προϋπολογισμό του 2023.

 

 

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Antonio Tajani

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.3.2022

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

4

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rasmus Andresen, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Λευτέρης Χριστοφόρου, David Cormand, Paolo De Castro, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Δημήτριος Παπαδημούλης, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elisabetta Gualmini, Henrike Hahn, Πέτρος Κόκκαλης

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

32

+

ECR

Johan Van Overtveldt

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Πέτρος Κόκκαλης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

4

-

ID

Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Andor Deli, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος

 

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 1 Απριλίου 2022
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου