ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách

6.4.2022 - (COM(2021)0656 – C9‑0396/2021 – 2021/0340(COD)) - ***I

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodaj: Martin Hojsík


Postup : 2021/0340(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0092/2022

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách

(COM(2021)0656 – C9‑0396/2021 – 2021/0340(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2021)0656),

 s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9‑0396/2021),

 s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru[1],

 po konzultaci s Výborem regionů,

 s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

 s ohledem na návrh Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A9‑0092/2022),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Pozměňovací návrh  1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Na sedmém zasedání konference smluvních stran, které se konalo ve dnech 4.až 15. května 2015, bylo schváleno zařazení pentachlorfenolu a jeho solí a esterů (dále jen „pentachlorfenol“) do přílohy A úmluvy. Na devátém zasedání konference smluvních stran, které se konalo ve dnech 29. dubna až 10. května 2019, bylo schváleno zařazení dikofolu a kyseliny perfluoroktanové (dále jen „PFOA“), jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA do přílohy A úmluvy. S ohledem na uvedené změny úmluvy a s cílem zajistit, aby se s odpady obsahujícími tyto látky nakládalo v souladu s ustanoveními úmluvy, je nezbytné změnit přílohy IV a V nařízení (EU) 2019/1021 zařazením pentachlorfenolu, dikofolu a kyseliny perfluoroktanové (PFOA), jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA do příloh a uvedením jejich odpovídajících koncentračních limitů.

(2) Na sedmém zasedání konference smluvních stran, které se konalo ve dnech 4.až 15. května 2015, bylo schváleno zařazení pentachlorfenolu a jeho solí a esterů (dále jen „pentachlorfenol“) do přílohy A úmluvy. Na devátém zasedání konference smluvních stran, které se konalo ve dnech 29. dubna až 10. května 2019, bylo schváleno zařazení dikofolu a kyseliny perfluoroktanové (dále jen „PFOA“), jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA do přílohy A úmluvy. S ohledem na uvedené změny úmluvy a s cílem zajistit, aby se s odpady obsahujícími tyto látky nakládalo v souladu s ustanoveními úmluvy, je nezbytné změnit přílohy IV a V nařízení (EU) 2019/1021 zařazením pentachlorfenolu, dikofolu a kyseliny perfluoroktanové (PFOA), jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA do příloh a rovněž uvedením jejich odpovídajících koncentračních limitů.

Pozměňovací návrh  2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Pentachlorfenol byl již dříve zařazen na seznamy v přílohách IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/200423 nařízením Komise (EU) 2019/63624, přičemž hodnota podle přílohy IV byla 100 mg/kg a hodnota podle přílohy V 1 000 mg/kg. Nařízení (ES) č. 850/2004 bylo zrušeno nařízením (EU) 2019/1021, ale pentachlorfenol byl v uvedeném nařízení neúmyslně vynechán. Je proto nezbytné změnit přílohy IV a V nařízení (EU) 2019/1021 tak, aby pentachlorfenol zahrnovaly.

(3) Pentachlorfenol byl již dříve zařazen na seznamy v přílohách IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/200423 nařízením Komise (EU) 2019/63624, přičemž hodnota podle přílohy IV byla 100 mg/kg a hodnota podle přílohy V 1 000 mg/kg. Nařízení (ES) č. 850/2004 bylo zrušeno nařízením (EU) 2019/1021, ale pentachlorfenol byl v uvedeném nařízení neúmyslně vynechán. Je proto nezbytné změnit přílohy IV a V nařízení (EU) 2019/1021 tak, aby pentachlorfenol nyní zahrnovaly.

_________________

_________________

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7).

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7).

24 Nařízení Komise (EU) 2019/636 ze dne 23. dubna 2019, kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 109, 24.4.2019, s. 6).

24 Nařízení Komise (EU) 2019/636 ze dne 23. dubna 2019, kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 109, 24.4.2019, s. 6).

Pozměňovací návrh  3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Přílohy IV a V nařízení (EU) 2019/1021 již obsahují koncentrační limity pro tyto látky nebo skupiny látek: a) suma koncentrací tetrabromdifenyletheru, pentabromdifenyletheru, hexabromdifenyletheru, heptabromdifenyletheru a dekabromdifenyletheru (s výjimkou dekabromdifenyletheru, který není uveden v příloze V uvedeného nařízení); b) hexabromcyklododekan; c) chlorované alkany, C10-C13 (chlorované parafiny s krátkým řetězcem) (SCCP) a d) polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF). Podle čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2019/1021 je vhodné změnit koncentrační limity v příloze IV pro tyto látky s cílem přizpůsobit jejich mezní hodnoty vědeckému a technickému pokroku. Aby byl zajištěn soulad se seznamem polybromovaných difenyletherů (PBDE) uvedených v příloze IV nařízení (EU) 2019/1021, měla by být látka dekabromdifenylether zařazena mezi PBDE uvedené ve třetím sloupci přílohy V uvedeného nařízení.

(4) Přílohy IV a V nařízení (EU) 2019/1021 již obsahují koncentrační limity pro tyto látky nebo skupiny látek: a) suma koncentrací tetrabromdifenyletheru, pentabromdifenyletheru, hexabromdifenyletheru, heptabromdifenyletheru a dekabromdifenyletheru (s výjimkou dekabromdifenyletheru, který není uveden v příloze V uvedeného nařízení); b) hexabromcyklododekan; c) chlorované alkany, C10-C13 (chlorované parafiny s krátkým řetězcem) (SCCP) a d) polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF). Podle čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2019/1021 je vhodné změnit koncentrační limity v příloze IV pro tyto látky s cílem přizpůsobit jejich mezní hodnoty na základě vědeckého a technického pokroku. Aby byl zajištěn soulad se seznamem polybromovaných difenyletherů (PBDE) uvedených v příloze IV nařízení (EU) 2019/1021, měla by být látka dekabromdifenylether zařazena mezi PBDE uvedené ve třetím sloupci přílohy V uvedeného nařízení.

Pozměňovací návrh  4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Perfluorhexansulfonová kyselina (PFHxS), její soli a sloučeniny příbuzné PFHxS navrhl Výbor pro hodnocení perzistentních organických znečišťujících látek (POPRC) zařadit do přílohy A úmluvy bez zvláštních výjimek5a po dokončení rizikového profilu a hodnocení rizik pro tyto látky. Rozhodnutí o zařazení PFHxS, jeho solí a sloučenin příbuzných PFHxS se má uskutečnit ve Stockholmské úmluvě COP-10, která byla původně naplánována na červenec 2021, a nyní se má uskutečnit v červnu 2022 v důsledku negativního vývoje pandemie COVID-19 v mnoha evropských zemích. S ohledem na cíle úmluvy je proto vhodné, na základě současného posouzení dopadů 5b a s cílem zajistit, aby se s odpady obsahujícími tyto látky nakládalo v souladu s ustanoveními úmluvy, změnit již přílohy IV a V nařízení (EU) 2019/1021 zařazením perfluorhexansulfonové kyseliny (PFHxS), jejích solí a sloučenin příbuzných PFHxS do příloh a uvedením jejich odpovídajících koncentračních limitů. Komise by měla tyto změny příloh IV a V zohlednit v jiných přílohách nařízení (EU) 2019/1021, aby byla zajištěna jednotnost.

Pozměňovací návrh  5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Koncentrační limity, které se navrhují pro přílohy IV a V nařízení (EU) 2019/1021, byly stanoveny pomocí stejné metodiky, která byla použita ke stanovení koncentračních limitů při předchozích změnách příloh IV a V nařízení (ES) č. 850/2004. Navržené koncentrační limity by měly zajistit dosažení cíle vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí, jenž souvisí se zničením a nevratnou přeměnou dotčených látek. Tyto limity by rovněž měly zohlednit širší politický cíl dosažení klimaticky neutrálního a oběhového hospodářství, který je zakotvený v Zelené dohodě pro Evropu26.

(6) Koncentrační limity, které se navrhují pro přílohy IV a V nařízení (EU) 2019/1021, byly stanoveny pomocí stejné metodiky, která byla použita ke stanovení koncentračních limitů při předchozích změnách příloh IV a V nařízení (ES) č. 850/2004. Navržené koncentrační limity by měly vycházet ze zásady předběžné opatrnosti stanovené ve Smlouvě o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) a jejich cílem by mělo být pokud možno eliminovat uvolňování perzistentních organických znečišťujících látek do životního prostředí, aby bylo dosaženo cíle vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí, jenž souvisí se zničením a nevratnou přeměnou dotčených látek.  Tyto limity by rovněž měly zohlednit širší politický cíl, jímž je dosažení cíle nulového znečištění pro životní prostředí bez toxických látek, více recyklace, snížení emisí skleníkových plynů, rozvoj cyklů netoxických materiálů, v nichž by zakázané látky neměly být znovu uváděny na trh EU prostřednictvím recyklačních činností, a oběhové hospodářství zakotvené v Zelené dohodě pro Evropu26.

__________________

__________________

26 COM(2019) 640 final

26 COM(2019) 640 final

Pozměňovací návrh  6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Koncentrační limity uvedené v přílohách IV a V nařízení (EU) 2019/1021 by měly být soudržné a měly by přispívat k provádění sdělení Komise ze dne 14. října 2020 s názvem „Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek – K životnímu prostředí bez toxických látek“, které navrhuje komplexní soubor opatření, jež by řešila používání per- a polyfluorovaných alkylových sloučenin a kontaminaci těmito látkami.

Pozměňovací návrh  7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b) Aby se zabránilo smíchání kontaminovaného odpadu s jiným odpadem nebo materiály a pro zajištění lepší sledovatelnosti a účinného nakládání se všemi odpady obsahujícími perzistentní organické znečišťující látky je třeba zabránit jakémukoli nesouladu mezi ustanoveními, která se zabývají odpady obsahujícími perzistentní organické znečišťující látky, jak bylo původně upraveno nařízením (ES) č. 850/2004, jež je nyní zrušeno prostřednictvím nařízení (EU) 2019/1021, a pozdějšími úpravami. Komise by proto měla posoudit, zda je vhodné uznat, že odpad, který obsahuje perzistentní organické znečišťující látky překračující koncentrační limity uvedené v příloze IV nařízení (EU) 2019/1021, má být klasifikován jako nebezpečný, a případně předložit legislativní návrh na změnu směrnice 2009/98/ES nebo rozhodnutí 2014/955/EU, nebo případně obojího;

Pozměňovací návrh  8

Návrh nařízení

Článek 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 1a

 

„Komise posoudí, zda by bylo vhodné změnit směrnici 2008/98/ES o odpadech nebo rozhodnutí Komise 2014/955/EU1a nebo obojí, s cílem uznat, že odpady obsahující perzistentní organické znečišťující látky překračující koncentrační limity uvedené v příloze IV nařízení (EU) 2019/1021 mají být klasifikovány jako nebezpečné, a případně na základě tohoto posouzení a nejpozději 18 měsíců po vstupu tohoto právního předpisu v platnost předloží legislativní návrh na změnu směrnice nebo rozhodnutí, nebo případně obojího.

 

_________________

 

1a Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice 2008/98/ES

Pozměňovací návrh  9

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. a – tabulka

Nařízení (EU) 2019/1021

Příloha IV – tabulka

Znění navržené Komisí

„Pentachlorfenol, jeho soli a estery

87-86-5 a další

201-778-6 a další

100 mg/kg

Dikofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Kyselina perfluoroktanová (PFOA), její soli a sloučeniny příbuzné PFOA

335-67-1 a další

206-397-9 a další

1 mg/kg

 

 

 

 

(PFOA a její soli),

 

 

 

40 mg/kg

 

 

 

(sloučeniny příbuzné PFOA)“

Pozměňovací návrh

„Pentachlorfenol (PCF), jeho soli a estery

87-86-5 a další

201-778-6 a další

100 mg/kg

Dikofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Kyselina perfluoroktanová (PFOA), její soli a sloučeniny příbuzné PFOA

335-67-1 a další

206-397-9 a další

0,1 mg/kg

 

 

 

 

(PFOA a její soli),

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(suma sloučenin příbuzných PFOA)“

Kyselina perfluorhexansulfonová (PFHxS), její soli a sloučeniny příbuzné PFHxS

355-46-4 a další

355-46-4 a další

0,1 mg/kg

 

 

 

 

(PFHxS a její soli),

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(sloučeniny příbuzné PFHxS)“

Pozměňovací návrh  10

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. b – tabulka

Nařízení (EU) 2019/1021

Příloha IV – tabulka

Znění navržené Komisí

„Chlorované alkany, C10-C13 (chlorované parafiny s krátkým řetězcem) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1 500 mg/kg

Pozměňovací návrh

„Chlorované alkany, C10-C13 (chlorované parafiny s krátkým řetězcem) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

420 mg/kg

Pozměňovací návrh  11

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. c – tabulka

Nařízení (EU) 2019/1021

Příloha IV – tabulka

Znění navržené Komisí

Tetrabromdifenylether C12H6Br4O

40088-47-9

a další

254-787-2

a další

Suma koncentrací tetrabromdifenyletheru, pentabromdifenyletheru, hexabromdifenyletheru, heptabromdifenyletheru a dekabromdifenyletheru:

 

Pentabromdifenylether C12H5Br5O

32534-81-9

a další

251-084-2

a další

Hexabromdifenylether C12H4Br6O

36483-60-0

a další

253-058-6

a další

Heptabromdifenylether C12H3Br7O

68928-80-3

a další

273-031-2

a další

Bis(pentabromfenyl)ether (dekabromdifenyl ether; dekaBDE) C12Br10O

1163-19-5

a další

214-604-9

a další

 

 

 

a) do [Úřad pro publikace, uveďte prosím datum dne před datem uvedeným v následujícím bodě], 500 mg/kg

 

 

 

b) od [Úřad pro publikace, uveďte prosím datum po pěti letech ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost], 200 mg/kg nebo, je-li vyšší, sumu koncentrací těchto látek, pokud jsou přítomny ve směsích nebo výrobcích, jak je stanoveno v příloze I čtvrtém sloupci bodu 2 pro látky tetrabromdifenylether, pentabromdifenylether, hexabromdifenylether, heptabromdifenylether a dekabromdifenylether.“

Pozměňovací návrh

Tetrabromdifenylether C12H6Br4O

40088-47-9

a další

254-787-2

a další

Suma koncentrací tetrabromdifenyletheru C12H6Br4O, pentabromdifenyletheru C12H5Br5O, hexabromdifenyletheru C12H4Br6O, heptabromdifenyletheru C12H3Br7O, adekabromdifenyl etheru C12Br10O:

Pentabromdifenylether C12H5Br5O

32534-81-9

a další

251-084-2

a další

Hexabromdifenylether C12H4Br6O

36483-60-0

a další

253-058-6

a další

Heptabromdifenylether C12H3Br7O

68928-80-3

a další

273-031-2

a další

Bis(pentabromfenyl)ether (dekabromdifenyl ether; dekaBDE) C12Br10O

1163-19-5

a další

214-604-9

a další

 

 

 

a) do [Úřad pro publikace, uveďte prosím datum dne před datem uvedeným v následujícím bodě], 200 mg/kg

Komise přezkoumá tento koncentrační limit a případně a v souladu se Smlouvami přijme legislativní návrh na snížení této hodnoty nejpozději do [Úř. věst., vložte prosím datum pět let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

 

 

 

b) vypouští se

 

Pozměňovací návrh  12

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. d – tabulka

Nařízení (EU) 2019/1021

Příloha IV – tabulka

Znění navržené Komisí

„Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF) a polychlorované bifenyly s dioxinovým efektem (PCB s dioxinovým efektem)

 

 

5 µg/kg (2)

________________

(2) Limit se vypočítá jako suma PCDD, PCDF a PCB s dioxinovým efektem podle faktorů toxické rovnocennosti (TEF) stanovených v tabulce v příloze V části 2 třetím pododstavci.“

Pozměňovací návrh

„Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF) a polychlorované bifenyly s dioxinovým efektem (PCB s dioxinovým efektem)

 

 

1 µg/kg (2)

_______________

(2) Limit se vypočítá jako suma PCDD, PCDF a PCB s dioxinovým efektem podle faktorů toxické rovnocennosti (TEF) stanovených v tabulce v příloze V části 2 třetím pododstavci.“

Pozměňovací návrh  13

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. e – tabulka

Nařízení (EU) 2019/1021

Příloha IV – tabulka

Znění navržené Komisí

„Hexabromcyklododekan(4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

500 mg/kg

Pozměňovací návrh

„Hexabromcyklododekan(4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

a) do [Úřad pro publikace, uveďte prosím datum dne před datem uvedeným v následujícím bodě], 200 mg/kg

 

 

 

Komise přezkoumá tento koncentrační limit a případně a v souladu se Smlouvami přijme legislativní návrh na snížení této hodnoty na 100 mg / kg nejpozději [Úř. věst., vložte prosím datum pět let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

 

 

 

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 2 – písm. a – písm. iv (nové)

Nařízení (EU) 2019/1021

Příloha V – odst. 2 – tabulka

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Kyselina perfluorhexansulfonová (PFHxS), její soli a sloučeniny příbuzné PFHxS: 50 mg/kg (PFHxS a její soli), 2 000 mg/kg (sloučeniny příbuzné PFHxS).


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská komise navrhla přezkoumat přílohy IV a V nařízení (EU) 2019/1021 (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách), aby zajistila jejich soulad s mezinárodními závazky, zejména se Stockholmskou úmluvou, jejímž hlavním cílem je „chránit lidské zdraví a životní prostředí před perzistentními organickými znečišťujícími látkami“, s ohledem na „přístup předběžné opatrnosti“ (článek 1). Vzhledem k tomu, že perzistentní organické znečišťující látky patří k nejnebezpečnějším chemickým látkám na světě a jsou spojeny s nevratnými dopady na veřejné zdraví a životní prostředí, Stockholmská úmluva požaduje, aby smluvní strany zakázaly a/nebo přijaly právní a správní opatření nezbytná k eliminaci výroby a používání chemických látek uvedených v příloze A a dovozu a vývozu těchto látek. 

 

Omezení, která zpravodaj navrhuje v příslušných přílohách IV (týkajících se nakládání s odpady s perzistentními organickými znečišťujícími látkami), povedou nejen k lepšímu plnění mezinárodních závazků EU, ale také zajistí lepší soulad mezi nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách a cíli Zelené dohody pro Evropu – konkrétně ambicí vytvořit životní prostředí bez toxických látek a skutečně oběhové hospodářství. Jeho návrhy dále vycházejí z jasných postojů Evropského parlamentu, který v minulosti opakovaně zdůraznil nutnost zajistit odpovídající ochranu zdraví a životního prostředí před toxickými látkami, a také z Basilejské úmluvy, jejímž cílem je chránit lidské zdraví a životní prostředí před nepříznivými účinky vyplývajícími z produkce, nakládání, přeshraničního pohybu a odstraňování nebezpečných a jiných odpadů.

 

1. Dlouhodobý postoj Evropského parlamentu k problematice kontaminace toxickými chemickými látkami, včetně perzistentních organických znečišťujících látek:

 

 v jeho usnesení ze dne 9. července 2015 „o účinném využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství“ (2014/2208(INI)), v němž se uvádí, že „recyklace [by] neměla ospravedlňovat další používání látek s nebezpečnými dopady“;

 v jeho postoji ze dne 13. září 2018 „o možnosti, jak řešit otázky na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů“ (P8_TA(2018)0353), který uvádí, že zejména látky vzbuzující obavy jsou látky, které splňují kritéria článku 57 nařízení REACH pro látky vzbuzující mimořádné obavy, látky zakázané Stockholmskou úmluvou, konkrétní látky zakázané v článcích uvedených v příloze XVII nařízení REACH a konkrétní látky regulované v rámci specifických odvětvových předpisů nebo předpisů týkajících se určitých výrobků;

 v usnesení ze dne 15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro Evropu (P9_TA(2020)0005) zdůraznil, že „je důležité vypracovat koloběhy netoxických materiálů“, vyzval ke zintenzivnění „nahrazování látek vzbuzujících mimořádné obavy“ a vyzval Komisi, aby „zvážila opatření k řešení problémů s dováženými výrobky, které obsahují látky nebo součásti, jež jsou v EU zakázány“. Rovněž výslovně uvádí, že zakázané látky „by se ani prostřednictvím recyklace neměly na trhu EU dostávat znovu v podobě spotřebního zboží“;

 v usnesení ze dne 10. července 2020 o strategii pro udržitelnost v oblasti chemických látek (P9_TA(2020)0201) vyjádřil důležitost „rozvoje koloběhů netoxických materiálů“ a vyjádřil názor, že „výrobky z původních surovin i výrobky z recyklovaných materiálů by měly splňovat stejné chemické normy“, a znovu potvrdil, že v souladu s hierarchií nakládání s odpady, jak ji definuje rámcová směrnice o odpadech, „má omezování tvorby odpadů přednost před recyklací, a že by tudíž recyklace neměla ospravedlňovat další používání materiálů obsahujících původní nebezpečné látky“. Dále znovu zopakoval, že „problém s výrobky s obsahem původních nebezpečných látek je nutné řešit na základě účinného systému jejich sledování a likvidace“;

 v neposlední řadě ve svém usnesení ze dne 10. února 2021 o novém akčním plánu pro oběhové hospodářství (2020/2077(INI)) vyjádřil, že pro přechod na skutečně oběhové hospodářství a udržitelný jednotný trh je důležité zajistit čisté, netoxické a obnovitelné materiálové cykly a podporovat vysokou kvalitu toků sběru, opětovného použití a recyklace materiálů, aby se zachovala jejich nejvyšší hodnota. Nakonec vyzval k „přijetí rychlých opatření k provedení strategie pro udržitelnost chemických látek na cestě k životnímu prostředí bez toxických látek“.

 

2. Řešení obav týkajících se dopadů na veřejné zdraví a životní prostředí a kontaminace oběhového hospodářství perzistentními organickými znečišťujícími látkami

 

Protože perzistentní organické znečišťující látky přetrvávají v životním prostředí a dochází k jejich bioakumulaci, představují hrozbu pro životní prostředí a lidské zdraví po celém světě. Při vypouštění se tyto znečišťující látky dostávají přes mezinárodní hranice daleko od svého zdroje, a dokonce se hromadí v regionech, kde nikdy nebyly používány nebo vyráběny. Přijetí vysokých limitů vede ke kontaminaci recyklace perzistentními organickými znečišťujícími látkami, které se namísto likvidace vracejí zpět do hospodářství. Zpravodaj proto navrhuje další zpřísnění prahových hodnot Komise v přílohách IV a V. To se děje s ohledem na meze toho, co lze reálně realizovat s ohledem na existující data a možnosti nakládání s odpady.

 

Pro sumu PBDE zpravodaj navrhuje limit 200 mg/kg s dalším omezením na 100 do pěti let. Pro SCPP navrhuje omezení na 420 mg/kg, protože tento limit nepovede k žádným překážkám v kapacitách pro odstraňování a využívání odpadů v EU. Pro HBCDD navrhuje 200 mg/kg s dalším omezením na 100 za 5 let. V neposlední řadě pro PCDD/F + PCB s dioxinovým efektem navrhuje střední hodnotu 0,003 mg TEQ/kg, která odráží potenciální dopady na domácnosti a obce.

 

Zpravodaj dále do přílohy IV zařazuje prahové hodnoty pro kyselinu perfluorhexansulfonovou (PFHxS), její soli a sloučeniny příbuzné PFHxS, neboť Komise ve svém posouzení dopadů k této revizi rovněž uznává, že Evropský parlament a Rada je budou muset brzy zařadit, neboť budou v roce 2022 zařazeny na seznam Stockholmské úmluvy na základě doporučení Výboru pro hodnocení perzistentních organických znečišťujících látek z roku 2019. Zpravodaj se domnívá, že začlenění PFHxS poskytne EU jasný mandát k jednání před zasedáním smluvních stran, ale také ušetří administrativní kapacity spolunormotvůrců. Prahová hodnota je stanovena v souladu se sníženou prahovou hodnotou pro PFOA, její soli a sloučeniny příbuzné PFOA, aby se zohlednil závazek v chemické strategii pro udržitelnost snížit kontaminaci PFAS. 

 

V neposlední řadě zpravodaj zahrnuje závazek řešit nesoulad mezi rozhodnutím Komise 2014/955/EU ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, a nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (EU) 2019/1021, pokud jde o koncentrační limity, které kvalifikují odpad jako perzistentní organický odpad, nebo limity, při jejichž překročení je odpad nebezpečný.

 

Zpravodaj věří, že jeho návrh pomůže eliminovat riziko vývozu nebezpečných chemických látek prostřednictvím unijního odpadu do rozvojových zemí, jak bylo zjištěno na africkém regionálním zasedání před zasedáním konferencí smluvních stran Basilejské, Rotterdamské a Stockholmské úmluvy (18.–20. března 2019, Nairobi), které důrazně podpořilo přijetí nejpřísnějších úrovní perzistentních organických znečišťujících látek pro definice nízkých úrovní perzistentních organických znečišťujících látek jako součást technických pokynů Basilejské úmluvy.

 


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Změna přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách

Referenční údaje

COM(2021)0656 – C9-0396/2021 – 2021/0340(COD)

Datum předložení Parlamentu

28.10.2021

 

 

 

Příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

ENVI

10.11.2021

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Martin Hojsík

15.12.2021

 

 

 

Projednání ve výboru

3.3.2022

 

 

 

Datum přijetí

31.3.2022

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

66

9

10

Členové přítomní při konečném hlasování

Mathilde Androuët, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Malte Gallée, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Marian-Jean Marinescu, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Nicola Procaccini, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Maria Spyraki, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Nicolás González Casares, Dan-Ştefan Motreanu, Manuela Ripa, Tomislav Sokol

Datum předložení

6.4.2022

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

66

+

PPE

Bartosz Arłukowicz, Hildegard Bentele, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Marian-Jean Marinescu, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Tomislav Sokol, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Renew

Pascal Canfin, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Emma Wiesner, Michal Wiezik

S&D

Maria Arena, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Nicolás González Casares, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

The Left

Malin Björk, Cornelia Ernst, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Malte Gallée, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Manuela Ripa

 

9

-

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Nicola Procaccini, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

ID

Sylvia Limmer

 

10

0

ID

Mathilde Androuët, Simona Baldassarre, Aurélia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Joëlle Mélin, Silvia Sardone

The Left

Ivan Vilibor Sinčić, Edina Tóth

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

Poslední aktualizace: 27. dubna 2022
Právní upozornění - Ochrana soukromí