JELENTÉS a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. és V. mellékletének módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

6.4.2022 - (COM(2021)0656 – C9‑0396/2021 – 2021/0340(COD)) - ***I

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
A vélemény előadója: Martin Hojsík
PR_COD_1amCom


Eljárás : 2021/0340(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0092/2022

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. és V. mellékletének módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2021)0656 – C9‑0396/2021 – 2021/0340(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2021)0656),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C9‑0396/2021),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

 tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2021. december 8-i véleményére[1],

 a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

 tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

 tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A9-0092/2022),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az Egyezmény részes felei konferenciájának 2015. május 4. és május 15. között tartott hetedik ülésén a felek megállapodtak abban, hogy az Egyezmény A. mellékletébe fel kell venni a pentaklórfenolt, valamint annak sóit és észtereit (a továbbiakban: pentaklórfenol). Az Egyezmény részes felei konferenciájának 2019. április 29. és május 10. között tartott kilencedik ülésén megállapodás született arról, hogy a dikofolt, a perfluoroktánsavat (PFOA), annak sóit és a PFOA-rokon vegyületeket felveszik az Egyezmény A. mellékletébe. Tekintettel az Egyezmény említett módosításaira, valamint annak biztosítására, hogy az ezen anyagokat tartalmazó hulladékokat az Egyezmény rendelkezéseivel összhangban kezeljék, módosítani kell az (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. mellékletét is a pentaklórfenolnak, a dikofolnak és a perfluoroktánsavnak (PFOA), annak sóinak és a PFOA-rokon vegyületeknek a mellékletbe történő felvétele, és a hozzájuk rendelet megfelelő koncentrációs határértékek feltüntetése révén.

(2) Az Egyezmény részes felei konferenciájának 2015. május 4. és május 15. között tartott hetedik ülésén a felek megállapodtak abban, hogy az Egyezmény A. mellékletébe fel kell venni a pentaklórfenolt, valamint annak sóit és észtereit (a továbbiakban: pentaklórfenol). Az Egyezmény részes felei konferenciájának 2019. április 29. és május 10. között tartott kilencedik ülésén megállapodás született arról, hogy a dikofolt, a perfluoroktánsavat (PFOA), annak sóit és a PFOA-rokon vegyületeket felveszik az Egyezmény A. mellékletébe. Tekintettel az Egyezmény említett módosításaira, valamint annak biztosítására, hogy az ezen anyagokat tartalmazó hulladékokat az Egyezmény rendelkezéseivel összhangban kezeljék, módosítani kell az (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. mellékletét is a pentaklórfenolnak, a dikofolnak és a perfluoroktánsavnak (PFOA), annak sóinak és a PFOA-rokon vegyületeknek a mellékletbe történő felvétele, valamint a hozzájuk rendelt megfelelő koncentrációs határértékek feltüntetése révén is.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A pentaklórfenolt korábban az (EU) 2019/636 bizottsági rendelettel24 vették fel a 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet23 IV. és V. mellékletébe, a IV. melléklet szerinti 100 mg/kg-os értékkel és az V. melléklet szerinti 1 000 mg/kg értékkel. Az (EU) 2019/1021 rendelet hatályon kívül helyezte a 850/2004/EK rendeletet, de a pentaklórfenolt akaratlanul kihagyták a rendeletből. Ezért az (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. mellékletét a pentaklórfenol felvétele érdekében módosítani kell.

(3) A pentaklórfenolt korábban az (EU) 2019/636 bizottsági rendelettel24 vették fel a 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet23 IV. és V. mellékletébe, a IV. melléklet szerinti 100 mg/kg-os értékkel és az V. melléklet szerinti 1 000 mg/kg értékkel. Az (EU) 2019/1021 rendelet hatályon kívül helyezte a 850/2004/EK rendeletet, de a pentaklórfenolt akaratlanul kihagyták a rendeletből. Ezért az (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. mellékletét a pentaklórfenol most történő felvétele érdekében módosítani kell.

_________________

_________________

23 Bizottság (EU) 2019/636 rendelete (2019. április 23.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. és V. mellékletének módosításáról (HL L 109., 2019.4.24., 6. o.).

23 Bizottság (EU) 2019/636 rendelete (2019. április 23.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. és V. mellékletének módosításáról (HL L 109., 2019.4.24., 6. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács 850/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról (HL L 158., 2004.4.30., 7. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács 850/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról (HL L 158., 2004.4.30., 7. o.).

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. melléklete már tartalmaz koncentrációs határértékeket a következő anyagok vagy anyagcsoportok tekintetében: a) a tetrabrómdifenil-éter, a pentabrómdifenil-éter, a hexabrómdifenil-éter, a heptabrómdifenil-éter és dekabrómdifenil-éter együttes koncentrációja (az utóbbi kivételével, amely nem szerepel az említett rendelet V. mellékletében); b) hexabrómciklododekán; c) alkánok, C10-C13, klór- (rövid láncú klórozott paraffinok) (SCCP); és d) poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD/PCDF). Az (EU) 2019/1021 rendelet 15. cikkének (2) bekezdése értelmében a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében helyénvaló a IV. mellékletben szereplő koncentrációs határértékeket módosítani. Az (EU) 2019/1021 rendelet IV. mellékletében felsorolt polibrómozott difenil-éterek (PBDE-k) jegyzékével való összhang érdekében a dekabrómdifenil-éter anyagot fel kell venni az említett rendelet V. mellékletének harmadik oszlopában felsorolt PBDE-k közé.

(4) Az (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. melléklete már tartalmaz koncentrációs határértékeket a következő anyagok vagy anyagcsoportok tekintetében: a) a tetrabrómdifenil-éter, a pentabrómdifenil-éter, a hexabrómdifenil-éter, a heptabrómdifenil-éter és dekabrómdifenil-éter együttes koncentrációja (az utóbbi kivételével, amely nem szerepel az említett rendelet V. mellékletében); b) hexabrómciklododekán; c) alkánok, C10-C13, klór- (rövid láncú klórozott paraffinok) (SCCP); és d) poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD/PCDF). Az (EU) 2019/1021 rendelet 15. cikkének (2) bekezdése értelmében helyénvaló a IV. mellékletben szereplő koncentrációs határértékeket ezen anyagok esetében a tudományos és műszaki fejlődésnek megfelelően módosítani. Az (EU) 2019/1021 rendelet IV. mellékletében felsorolt polibrómozott difenil-éterek (PBDE-k) jegyzékével való összhang érdekében a dekabrómdifenil-éter anyagot fel kell venni az említett rendelet V. mellékletének harmadik oszlopában felsorolt PBDE-k közé.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A perfluor-hexán-szulfonsavat (PFHxS), annak sóit és a PFHxS-rokon vegyületeket a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat felülvizsgáló bizottság (POPRC) a szóban forgó anyagok kockázati profiljának és kockázatkezelési értékelésének befejezését követően egyedi mentességek nélkül javasolta felvenni az Egyezmény A. mellékletébe5a. A tervek szerint a PFHxS, annak sói és a PFHxS-rokon vegyületek egyezménybe történő felvételéről való döntésre a Stockholmi Egyezmény részes feleinek 10. konferenciáján kerül sor, amelyet eredetileg 2021 júliusában rendeztek volna meg, és amelyet a Covid19-világjárvány számos európai országban tapasztalható kedvezőtlen fejleményei miatt 2022 júniusára tettek át. Az Egyezmény célkitűzései tekintetében ezért a jelenlegi hatásvizsgálat5b alapján és annak biztosítása érdekében, hogy az ezen anyagokat tartalmazó hulladék kezelése az egyezmény rendelkezéseivel összhangban történjen, helyénvaló már most módosítani az (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. mellékletét a perfluor-hexán-szulfonsavnak (PFHxS), annak sóinak és a PFHxS-rokon vegyületeknek a mellékletekbe történő felvételével és a megfelelő koncentráció-határértékek feltüntetésével. A Bizottságnak a következetesség biztosítása érdekében az (EU) 2019/1021 rendelet egyéb mellékleteiben tükröznie kell a IV. és V. melléklet említett módosításait.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. mellékletében javasolt koncentrációs határértékeket ugyanazzal a módszerrel határozták meg, mint amelyet a 850/2004/EK rendelet IV. és V. mellékletének korábbi módosításaiban a koncentrációs határértékek meghatározásához használtak. A javasolt koncentrációs határértékeknek meg kell valósítaniuk az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének az érintett anyagok megsemmisítéséhez vagy visszafordíthatatlan átalakításához kapcsolódó célkitűzését. E határértékeknek figyelembe kell venniük a klímasemleges és körforgásos gazdaság megvalósítására vonatkozó, az európai zöld megállapodásban foglalt tágabb szakpolitikai célkitűzést is26.

(6) Az (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. mellékletében javasolt koncentrációs határértékeket ugyanazzal a módszerrel határozták meg, mint amelyet a 850/2004/EK rendelet IV. és V. mellékletének korábbi módosításaiban a koncentrációs határértékek meghatározásához használtak. A javasolt koncentrációs határértékeknek az Európai Unió működéséről szóló szerződésben (EUMSZ) meghatározott elővigyázatosság elvén kell alapulniuk, és arra kell irányulniuk, hogy ahol lehetséges, megszüntessék a POP-ok környezetbe történő kibocsátását annak érdekében, hogy teljesüljön az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének az érintett anyagok megsemmisítéséhez vagy visszafordíthatatlan átalakításához kapcsolódó célkitűzése. E határértékeknek figyelembe kell venniük továbbá az európai zöld megállapodásban26 foglalt tágabb szakpolitikai célkitűzést is, miszerint a toxikus anyagoktól mentes környezet kialakítása, az újrahasznosítás fokozása és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése érdekében meg kell valósítani a szennyezőanyag-mentességre törekvést, olyan nem toxikus anyagciklusokat kell kialakítani, amelyekben a tiltott anyagok újrafeldolgozási tevékenységek révén nem vezethetők vissza az uniós piacra, valamint meg kell valósítani a körforgásos gazdaságot.

__________________

__________________

26 COM(2019)0640.

26 COM(2019)0640.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Az (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. mellékletében meghatározott koncentrációs határértékeknek koherenseknek kell lenniük, és hozzá kell járulniuk „A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia a toxikus anyagoktól mentes környezetért” című, 2020. október 14-i bizottsági közlemény végrehajtásához, amely átfogó intézkedéscsomagot javasol a per- és polifluorozott alkilezett anyagok használatának és az azokkal való szennyeződésnek a kezelésére.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b) A szennyezett hulladék más hulladékkal vagy anyagokkal való keveredésének megelőzése, valamint a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat tartalmazó hulladékok jobb nyomonkövethetőségének és hatékony kezelésének biztosítása érdekében el kell kerülni a jelenleg az (EU) 2019/1021 rendelettel hatályon kívül helyezett 850/2004/EK rendeletben foglalt, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat tartalmazó hulladékok és az azt követően a rendeletbe foglalt hulladékok közötti inkonzisztenciát. A Bizottságnak ezért értékelnie kell, hogy helyénvaló-e elismerni, hogy az (EU) 2019/1021 rendelet IV. mellékletében meghatározott koncentráció-határértékeket meghaladó, környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat tartalmazó hulladékokat veszélyesként kell besorolni, és adott esetben jogalkotási javaslatot kell előterjeszteni a 2009/98/EK irányelv vagy a 2014/955/EU határozat módosítására, vagy mindkettőre;

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

1 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. cikk

 

„A Bizottság értékeli, hogy helyénvaló lenne-e módosítani a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelvet vagy a 2014/955/EU bizottsági határozatot1a, vagy mindkettőt annak elismerése érdekében, hogy az (EU) 2019/1021 rendelet IV. mellékletében meghatározott koncentráció-határértékeket meghaladó, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat tartalmazó hulladékot veszélyesként kell besorolni, és adott esetben ezen értékelés alapján és legkésőbb e jogszabály hatálybalépésétől számított 18 hónapon belül jogalkotási javaslatot terjeszt elő az irányelv vagy a határozat, vagy mindkettő módosítására.

 

_________________

 

1a A Bizottság 2014. december 18-i határozata a hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK határozatnak a 2008/98/EK irányelv szerinti módosításáról

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – a pont – táblázat

(EU) 2019/1021 rendelet

IV melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

„Pentaklórfenol, valamint annak sói és észterei

87-86-5 és egyebek

201-778-6 és egyebek

100 mg/kg

Dikofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Perfluoroktánsav (PFOA), valamint annak sói és a PFOA-rokon vegyületek:

335-67-1 és egyebek

206-397-9 és egyebek

1 mg/kg

 

 

 

(PFOA és annak sói),

 

 

 

40 mg/kg

 

 

 

(PFOA-rokon vegyületek)”

Módosítás

Pentaklórfenol (PCP), valamint annak sói és észterei

87-86-5 és egyebek

201-778-6 és egyebek

100 mg/kg

Dikofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Perfluoroktánsav (PFOA), valamint annak sói és a PFOA-rokon vegyületek:

335-67-1 és egyebek

206-397-9 és egyebek

0,1 mg/kg

 

 

 

(PFOA és annak sói),

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(PFOA-rokon vegyületek összege)”

Perfluorhexán-szulfonsav (PFHxS), valamint annak sói és a PFHxS-rokon vegyületek

355-46-4 és egyebek

355-46-4 és egyebek

0,1 mg/kg

 

 

 

(PFHxS és annak sói),

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(PFHxS-rokon vegyületek)”

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – b pont – táblázat

(EU) 2019/1021 rendelet

IV melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

„Alkánok, C10-C13, klór- (rövid láncú klórozott paraffinok) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1 500 mg/kg

Módosítás

„Alkánok, C10-C13, klór- (rövid láncú klórozott paraffinok) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

420 mg/kg

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – c pont – táblázat

(EU) 2019/1021 rendelet

IV melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

„Tetrabrómdifenil-éter C12H6Br4O

40088-47-9
és egyebek

254-787-2
és egyebek

A tetrabrómdifenil-éter, a pentabrómdifenil-éter, a hexabrómdifenil-éter, a heptabrómdifenil-éter és a dekabrómdifenil-éter együttes koncentrációja:

Pentabrómdifenil-éter C12H5Br5O

32534-81-9
és egyebek

251-084-2
és egyebek

Hexabrómdifenil-éter C12H4Br6O

36483-60-0
és egyebek

253-058-6
és egyebek

Heptabrómdifenil-éter C12H3Br7O

68928-80-3
és egyebek

273-031-2
és egyebek

Bisz(pentabróm-fenil)éter (dekabróm-difenil-éter; dekaBDE) C12Br10O

1163-19-5
és egyebek

214-604-9
és egyebek

 

 

 

a) (dátum)-ig [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a következő pontban megadott dátumot megelőző napot] 500 mg/kg

 

 

 

b) (dátum)-tól [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be az e rendelet hatálybalépésének dátumát követő 5 évnek megfelelő dátumot] 200 mg/kg, vagy ha magasabb, az ezen anyagok együttes koncentrációja, amennyiben azok keverékekben vagy árucikkekben vannak jelen, az I. melléklet negyedik oszlopának 2. pontjában a tetrabrómdifenil-éter, a pentabrómdifenil-éter, a hexabrómdifenil-éter, a heptabrómdifenil-éter és a dekabrómdifenil-éter anyagok tekintetében meghatározottak szerint”;

Módosítás

„Tetrabrómdifenil-éter C12H6Br4O

40088-47-9
és egyebek

254-787-2
és egyebek

„a tetrabrómdifenil-éter (C12H6Br4O), a pentabrómdifenil-éter (C12H5Br5O), a hexabrómdifenil-éter (C12H4Br6O), a heptabrómdifenil-éter (C12H3Br7O) és a dekabrómdifenil-éter (C12Br10O) együttes koncentrációja:

Pentabrómdifenil-éter C12H5Br5O

32534-81-9
és egyebek

251-084-2
és egyebek

Hexabrómdifenil-éter C12H4Br6O

36483-60
és egyebek

253-058-6
és egyebek

Heptabrómdifenil-éter C12H3Br7O

68928-80-3
és egyebek

273-031-2
és egyebek

Bisz(pentabróm-fenil)éter (dekabróm-difenil-éter; dekaBDE) C12Br10O

1163-19-5
és egyebek

214-604-9
és egyebek

 

 

 

a) (dátum)-ig [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a következő pontban megadott dátumot megelőző napot], 200 mg/kg

A Bizottságnak felül kell vizsgálnia ezt a koncentrációs határértéket, és adott esetben a Szerződéseknek megfelelően jogalkotási javaslatot kell elfogadnia ezen érték csökkentése céljából legkésőbb [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be az e rendelet hatálybalépésének dátumát követő 5 évnek megfelelő dátumot]-ig.

 

 

 

b) törölve

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – d pont – táblázat

(EU) 2019/1021 rendelet

IV melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

„Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD/PCDF) és dioxin jellegű poliklórozott bifenilek (dl-PCB-k)

 

 

5 µg/kg (2)

________________

(2) A határérték kiszámítása az V. melléklet táblázata 2. részének harmadik albekezdésében meghatározott toxicitási egyenérték-tényezők (TEF-ek) szerint, a PCDD-k, PCDF-ek és dl-PCB-k összegeként történik.”;

Módosítás

„Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD/PCDF) és dioxin jellegű poliklórozott bifenilek (dl-PCB-k)

 

 

1 µg/kg (2)

_______________

(2) A határérték kiszámítása az V. melléklet táblázata 2. részének harmadik albekezdésében meghatározott toxicitási egyenérték-tényezők (TEF-ek) szerint, a PCDD-k, PCDF-ek és dl-PCB-k összegeként történik.”;

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – e pont – táblázat

(EU) 2019/1021 rendelet

IV melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

„Hexabrómciklododekán(4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

500 mg/kg

Módosítás

„Hexabrómciklododekán(4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

a) (dátum)-ig [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a következő pontban megadott dátumot megelőző napot]200 mg/kg

 

 

 

A Bizottságnak felül kell vizsgálnia ezt a koncentrációs határértéket, és adott esetben a Szerződéseknek megfelelően jogalkotási javaslatot kell elfogadnia ezen érték 100 mg/kg-ra való csökkentése céljából legkésőbb [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be az e rendelet hatálybalépésének dátumát követő 5 évnek megfelelő dátumot]-ig.”

 

 

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – a pont – iv alpont (új)

(EU) 2019/1021 rendelet

V melléklet – 2 bekezdés – táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Perfluorhexán-szulfonsav (PFHxS), valamint annak sói és a PFHxS-rokon vegyületek: 50 mg/kg (PFHxS és annak sói), 2 000 mg/kg (PFHxS-rokon vegyületek).


INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság javasolta az (EU) 2019/1021 rendelet (a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló rendelet) IV. és V. mellékletének felülvizsgálatát annak biztosítása érdekében, hogy azok összhangban legyenek a nemzetközi kötelezettségekkel, különösen a Stockholmi Egyezménnyel, amelynek fő célja „az emberi egészség és a környezet védelme a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokkal szemben”, szem előtt tartva az „elővigyázatossági megközelítést” (a rendelet 1. cikke). Mivel a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok a világ legveszélyesebb vegyi anyagai közé tartoznak, és a közegészségre és a környezetre gyakorolt visszafordíthatatlan hatásokhoz köthetők, a Stockholmi Egyezmény előírja a részes felek számára, hogy tiltsák meg és/vagy tegyék meg az ahhoz szükséges jogi és közigazgatási intézkedéseket, hogy megszüntessék az A. mellékletben felsorolt vegyi anyagok gyártását és felhasználását, valamint e vegyi anyagok behozatalát és kivitelét. 

 

Az előadó által az érintett (a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok hulladékgazdálkodásával kapcsolatos) IV. mellékletre vonatkozóan javasolt korlátok nemcsak az EU nemzetközi kötelezettségeinek jobb végrehajtását eredményezik, hanem biztosítják a POP-rendelet és az uniós zöld megállapodás céljainak – különösen a mérgező anyagoktól mentes környezetre és a valóban körforgásos gazdaságra irányuló törekvés – jobb összehangolását is. Javaslatai továbbá az Európai Parlament egyértelmű állásfoglalásain alapulnak, amelyek a múltban többször is kiemelték, hogy biztosítani kell az egészség és a környezet megfelelő védelmét a mérgező anyagokkal szemben, valamint a Bázeli Egyezményen, amelynek célja az emberi egészség és a környezet védelme a veszélyes és egyéb hulladékok keletkezéséből, kezeléséből, országhatárokat átlépő szállításából és ártalmatlanításából eredő káros hatásokkal szemben.

 

1. Az Európai Parlament hosszú távú álláspontja a mérgező vegyi anyagokkal, köztük a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokkal való szennyeződés kérdésével kapcsolatban:

 

 „Az erőforrás-hatékonyság: úton a körforgásos gazdaság felé” című, 2015. július 9-i állásfoglalásában (2014/2208(INI)) megállapítja, hogy „az újrafeldolgozás nem igazolhatja a veszélyes maradványanyagok felhasználásának állandósulását”;

 a vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségeiről szóló, 2018. szeptember 13-i állásfoglalásában (P8_TA(2018)0353), megállapítja, hogy aggodalomra okot adó anyagoknak a REACH-rendelet 57. cikkében a különös aggodalomra okot adó anyagokra vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagok, a Stockholmi Egyezmény által tiltott anyagok (POP), a REACH-rendelet XVII. mellékletében felsorolt cikkekben korlátozott konkrét anyagok és egy adott, ágazati és/vagy termékre vonatkozó szabályozás által szabályozott konkrét anyagok számítanak;

 az európai zöld megállapodásról szóló, 2020. január 15-i állásfoglalásában (P9_TA(2020)0005) hangsúlyozta „a nem toxikus anyagciklusok fejlesztésének fontosságát”, felszólított „a különös aggodalomra okot adó anyagok helyettesítésének fokozására”, valamint arra, hogy „a Bizottság mérlegeljen intézkedéseket az EU-ban betiltott anyagokat vagy összetevőket tartalmazó importált termékek kezelésére”. Kifejezetten kimondja továbbá, hogy a tiltott anyagokat „újrafeldolgozási tevékenységek révén nem szabad újra bevezetni a fogyasztási cikkek uniós piacára”;

 a vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégiáról szóló, 2020. július 10-i állásfoglalásában (P9_TA(2020)0201) hangsúlyozta a „nem toxikus anyagciklusok fejlesztésének” fontosságát, és úgy vélte, hogy „az új és az újrahasznosított anyagokból készített cikkeknek ugyanazoknak a vegyi anyagokra vonatkozó előírásoknak kellene megfelelniük”, és újólag megerősítette, hogy a hulladékokról szóló keretirányelvben meghatározott hulladékhierarchiával összhangban „a megelőzés elsőbbséget élvez az újrafeldolgozással szemben, és ennek megfelelően az újrafeldolgozás nem igazolhatja a veszélyes maradványanyagok felhasználásának állandósulását”. Ismételten hangsúlyozta, hogy az aggodalomra okot adó maradványanyagokat tartalmazó termékek problémáját hatékony nyomon követési és ártalmatlanítási rendszer segítségével kell megoldani;

 végül, de nem utolsósorban a körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési tervről szóló, 2021. február 10-i állásfoglalásában (2020/2077(INI)) kifejtette, hogy a valóban körforgásos gazdaságra és a fenntartható egységes piacra való átálláshoz fontos a tiszta, nem mérgező és helyreállító anyagciklusok biztosítása, valamint az anyaggyűjtés, az újrafelhasználás és az újrafeldolgozás magas minőségének előmozdítása annak érdekében, hogy az anyagokat a legmagasabb értékükön őrizzük meg. Végezetül „a vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia végrehajtása érdekében a toxikus anyagoktól mentes környezet megteremtésére irányuló gyors intézkedéseket” szorgalmazott.

 

2. A közegészségre és a környezetre gyakorolt hatásokkal, valamint a körforgásos gazdaságnak a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok általi szennyeződésével kapcsolatos aggályok kezelése

 

Mivel a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok tartósan megmaradnak a környezetben és biológiailag felhalmozódnak, világszerte veszélyt jelentenek a környezetre és az emberi egészségre. Kibocsátásuk esetén ezek a szennyező anyagok nemzetközi határokon keresztül a forrásuktól távolra is eljutnak, sőt olyan régiókban is felhalmozódnak, ahol soha nem használták vagy állították elő őket. A magas határértékek elfogadása a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok általi szennyeződéshez vezet, amelyek visszakerülnek a gazdaságba, ahelyett, hogy ártalmatlanítanánk őket. Az előadó ezért a IV. és V. mellékletben szereplő bizottsági küszöbértékek további megerősítését javasolja. Ez a meglévő adatok és hulladékgazdálkodási lehetőségek fényében reálisan megvalósítható korlátok figyelembevételével történik.

 

A PBDE-k összegére az előadó 200 mg/kg határértéket javasol, 5 éven belül tovább csökkentve 100 mg/kg határértékre. Az SCPP esetében azt javasolja, hogy azt 420 mg/kg-ra korlátozzák, mivel ez a határérték nem vezet az ártalmatlanítási és hasznosítási kapacitás szűk keresztmetszeteinek kialakulásához az EU-ban. A HBCDD esetében 200 mg/kg-ot javasol, 5 éven belül tovább csökkentve 100 mg/kg határértékre. Végül, de nem utolsósorban a PCDD-k/PCDF-ek + dl PCB-k esetében 0,003 mg TEQ/kg középértéket javasol, amely tükrözi a háztartásokra és településekre gyakorolt lehetséges hatásokat.

 

Az előadó továbbá felveszi a IV. mellékletbe a perfluor-hexán-szulfonsavra (PFHxS), annak sóira és a PFHxS-rokon vegyületekre vonatkozó küszöbértékeket, mivel a Bizottság e felülvizsgálatra vonatkozó hatásvizsgálatában azt is elismeri, hogy az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a POP-ok felülvizsgálatával foglalkozó bizottság 2019. évi ajánlását követően haladéktalanul fel kell majd venni azokat a Stockholmi Egyezménybe. Az előadó úgy véli, hogy a PFHxS felvétele egyértelmű tárgyalási megbízást ad az EU-nak a felek találkozása előtt, ugyanakkor megtakarítja a társjogalkotók adminisztratív kapacitásait is. A küszöbértéket a PFOA-ra, a PFOA sóira és a PFOA-rokon vegyületekre vonatkozó csökkentett küszöbértékkel összhangban határozták meg, hogy tükrözze a vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégiában a PFAS-szennyezés csökkentésére tett kötelezettségvállalást. 

 

Végül, de nem utolsósorban az előadó kötelezettséget vállal a hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK határozatnak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő módosításáról szóló, 2014. december 18-i 2014/955/EU bizottsági határozat és az (EU) 2019/1021 POP-rendelet közötti inkoherencia kezelésére azon koncentrációs határértékek tekintetében, amelyek egy hulladékot POP-hulladéknak minősítenek, vagy amelyek felett egy hulladék veszélyes.

 

Az előadó úgy véli, hogy javaslata hozzá fog járulni annak a kockázatnak a megszüntetéséhez, hogy veszélyes vegyi anyagokat uniós hulladékon keresztül vigyenek ki fejlődő országokba, amint azt a Bázeli, Rotterdami és Stockholmi Egyezmény részes feleinek konferenciái előtt (2019. március 18–20., Nairobi) tartott afrikai regionális találkozó is megállapította, amely a Bázeli Egyezmény technikai iránymutatásainak részeként határozottan támogatta a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok alacsony szintjének meghatározására vonatkozó legszigorúbb POP-szintek elfogadását.

 


 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. és V. mellékletének módosításáról

Hivatkozások

COM(2021)0656 – C9-0396/2021 – 2021/0340(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

28.10.2021

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

10.11.2021

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Martin Hojsík

15.12.2021

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

3.3.2022

 

 

 

Az elfogadás dátuma

31.3.2022

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

66

9

10

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Mathilde Androuët, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Malte Gallée, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Marian-Jean Marinescu, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Nicola Procaccini, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Maria Spyraki, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Maria Arena, Nicolás González Casares, Dan-Ştefan Motreanu, Manuela Ripa, Tomislav Sokol

A benyújtás dátuma

6.4.2022

 


 

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

66

+

PPE

Bartosz Arłukowicz, Hildegard Bentele, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Marian-Jean Marinescu, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Tomislav Sokol, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Renew

Pascal Canfin, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Emma Wiesner, Michal Wiezik

S&D

Maria Arena, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Nicolás González Casares, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

The Left

Malin Björk, Cornelia Ernst, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Malte Gallée, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Manuela Ripa

 

9

-

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Nicola Procaccini, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

ID

Sylvia Limmer

 

10

0

ID

Mathilde Androuët, Simona Baldassarre, Aurélia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Joëlle Mélin, Silvia Sardone

The Left

Ivan Vilibor Sinčić, Edina Tóth

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

 

Utolsó frissítés: 2022. április 27.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat