SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego załączniki IV i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych

6.4.2022 - (COM(2021)0656 – C9‑0396/2021 – 2021/0340(COD)) - ***I

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdawca: Martin Hojsík
PR_COD_1amCom


Procedura : 2021/0340(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0092/2022

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego załączniki IV i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych

(COM(2021)0656 – C9‑0396/2021 – 2021/0340(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2021)0656),

 uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9‑0396/2021),

 uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 8 grudnia 2021 r.[1],

 po konsultacji z Komitetem Regionów,

 uwzględniając art. 59 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A9-0092/2022),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.


Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Na siódmym posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji, które odbyło się w dniach 4–15 maja 2015 r., uzgodniono, że do załącznika A do konwencji dodany zostanie pentachlorofenol oraz jego sole i estry (zwane dalej „pentachlorofenolem”). Na dziewiątym posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji, które odbyło się w dniach 29 kwietnia–10 maja 2019 r., uzgodniono włączenie dikofolu, a także kwasu perfluorooktanowego (PFOA), jego soli i związków pochodnych do załącznika A do konwencji. W związku z tymi poprawkami do konwencji oraz w celu zapewnienia, aby gospodarowanie odpadami zawierającymi te substancje odbywało się zgodnie z postanowieniami konwencji, konieczna jest również zmiana załączników IV i V do rozporządzenia (UE) 2019/1021 poprzez włączenie pentachlorofenolu, dikofolu i kwasu perfluorooktanowego (PFOA), jego soli i związków pochodnych do załączników oraz wskazanie odpowiadających im dopuszczalnych wartości stężeń.

(2) Na siódmym posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji, które odbyło się w dniach 4–15 maja 2015 r., uzgodniono, że do załącznika A do konwencji dodany zostanie pentachlorofenol oraz jego sole i estry (zwane dalej „pentachlorofenolem”). Na dziewiątym posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji, które odbyło się w dniach 29 kwietnia–10 maja 2019 r., uzgodniono włączenie dikofolu, a także kwasu perfluorooktanowego (PFOA), jego soli i związków pochodnych do załącznika A do konwencji. W związku z tymi poprawkami do konwencji oraz w celu zapewnienia, aby gospodarowanie odpadami zawierającymi te substancje odbywało się zgodnie z postanowieniami konwencji, konieczna jest również zmiana załączników IV i V do rozporządzenia (UE) 2019/1021 poprzez włączenie pentachlorofenolu, dikofolu i kwasu perfluorooktanowego (PFOA), jego soli i związków pochodnych do załączników, a także wskazanie odpowiadających im dopuszczalnych wartości stężeń.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Pentachlorofenol dodano wcześniej do załączników IV i V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady23 rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/63624, przy czym wartość w załączniku IV wynosiła 100 mg/kg, a wartość w załączniku V – 1 000 mg/kg. Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 uchylono rozporządzeniem (UE) 2019/1021, ale pentachlorofenol został nieumyślnie pominięty w tym rozporządzeniu. Konieczna jest zatem zmiana załączników IV i V do rozporządzenia (UE) 2019/1021 w celu włączenia pentachlorofenolu.

(3) Pentachlorofenol dodano wcześniej do załączników IV i V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady23 rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/63624, przy czym wartość w załączniku IV wynosiła 100 mg/kg, a wartość w załączniku V – 1 000 mg/kg. Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 uchylono rozporządzeniem (UE) 2019/1021, ale pentachlorofenol został nieumyślnie pominięty w tym rozporządzeniu. Konieczna jest zatem zmiana załączników IV i V do rozporządzenia (UE) 2019/1021 w celu włączenia teraz pentachlorofenolu.

_________________

_________________

23 Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7).

23 Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7).

24 Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/636 z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniające załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz.U. L 109 z 24.4.2019, s. 6).

24 Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/636 z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniające załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz.U. L 109 z 24.4.2019, s. 6).

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Załączniki IV i V do rozporządzenia (UE) 2019/1021 zawierają już dopuszczalne wartości stężenia dla następujących substancji lub grup substancji: a) suma stężeń eteru tetrabromodifenylu, eteru pentabromodifenylu, eteru heksabromodifenylu, eteru heptabromodifenylu i eteru dekabromodifenylu (z wyjątkiem tego ostatniego, który nie jest wymieniony w załączniku V do tego rozporządzenia); b) heksabromocyklododekan; c) chloroalkany C10-13 (krótkołańcuchowe parafiny chlorowane) (SCCP); oraz d) polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i dibenzofurany (PCDD/PCDF). Zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/1021 należy zmienić dopuszczalne wartości stężenia określone w załączniku IV dla tych substancji, aby dostosować ich wartości dopuszczalne do postępu naukowo-technicznego. Aby zachować spójność z wykazem polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) wymienionym w załączniku IV do rozporządzenia (UE) 2019/1021, substancję eter dekabromodifenylowy należy włączyć do grupy PBDE wymienionych w trzeciej kolumnie załącznika V do tego rozporządzenia.

(4) Załączniki IV i V do rozporządzenia (UE) 2019/1021 zawierają już dopuszczalne wartości stężenia dla następujących substancji lub grup substancji: a) suma stężeń eteru tetrabromodifenylu, eteru pentabromodifenylu, eteru heksabromodifenylu, eteru heptabromodifenylu i eteru dekabromodifenylu (z wyjątkiem tego ostatniego, który nie jest wymieniony w załączniku V do tego rozporządzenia); b) heksabromocyklododekan; c) chloroalkany C10-13 (krótkołańcuchowe parafiny chlorowane) (SCCP); oraz d) polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i dibenzofurany (PCDD/PCDF). Zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/1021 należy zmienić dopuszczalne wartości stężenia określone w załączniku IV dla tych substancji, aby dostosować ich wartości dopuszczalne do postępu naukowo-technicznego. Aby zachować spójność z wykazem polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) wymienionym w załączniku IV do rozporządzenia (UE) 2019/1021, substancję eter dekabromodifenylowy należy włączyć do grupy PBDE wymienionych w trzeciej kolumnie załącznika V do tego rozporządzenia.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Komitet ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych (POPRC) zaproponował umieszczenie kwasu perfluoroheksanosulfonowego (PFHxS), jego soli i związków pochodnych w załączniku A do konwencji bez szczególnych wyłączeń5a po zakończeniu oceny profilu ryzyka i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do tych substancji. Decyzja o włączeniu PFHxS, jego soli i związków pochodnych ma zostać podjęta na dziesiątej konferencji stron (COP10) konwencji sztokholmskiej. Pierwotnie konferencję zaplanowano na lipiec 2021 r., a obecnie zaplanowana jest na czerwiec 2022 r. w związku z negatywnym rozwojem pandemii COVID-19 w wielu krajach europejskich. W związku z celami konwencji należy zatem, na podstawie obecnej oceny skutków5b oraz w celu zapewnienia, aby gospodarowanie odpadami zawierającymi te substancje odbywało się zgodnie z postanowieniami konwencji, zmienić już załączniki IV i V do rozporządzenia (UE) 2019/1021 poprzez uwzględnienie w załącznikach kwasu perfluoroheksanosulfonowego (PFHxS), jego soli i związków pochodnych oraz wskazanie odpowiadających im dopuszczalnych wartości stężenia. Komisja powinna uwzględnić te poprawki do załączników IV i V w innych załącznikach do rozporządzenia (UE) 2019/1021, by zapewnić spójność.

 

5a PORPC-15/1

 

5b SWD(2021) 300 final

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Proponowane dopuszczalne wartości stężenia w załącznikach IV i V do rozporządzenia (UE) 2019/1021 ustalono z zastosowaniem metody wykorzystanej do ustanowienia dopuszczalnych wartości stężeń w poprzednich zmianach załączników IV i V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004. Proponowane dopuszczalne wartości stężeń powinny umożliwić osiągnięcie celu, jakim jest wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi i środowiska naturalnego związany ze zniszczeniem lub nieodwracalnym przekształceniem przedmiotowych substancji. Wartości dopuszczalne powinny również uwzględniać szerszy cel polityczny polegający na osiągnięciu gospodarki neutralnej dla klimatu i gospodarki o obiegu zamkniętym, zapisany w Europejskim Zielonym Ładzie26.

(6) Proponowane dopuszczalne wartości stężenia w załącznikach IV i V do rozporządzenia (UE) 2019/1021 ustalono z zastosowaniem metody wykorzystanej do ustanowienia dopuszczalnych wartości stężeń w poprzednich zmianach załączników IV i V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004. Proponowane dopuszczalne wartości stężeń powinny opierać się na zasadzie ostrożności określonej w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i mieć na celu wyeliminowanie, w miarę możliwości, uwalniania TZO do środowiska, aby osiągnąć cel, jakim jest wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi i środowiska naturalnego związany ze zniszczeniem lub nieodwracalnym przekształceniem przedmiotowych substancji. Wartości dopuszczalne powinny również uwzględniać szerszy cel polityczny polegający na osiągnięciu zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska, zwiększaniu recyklingu, zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych, rozwijaniu nietoksycznych cykli materiałowych, w których zakazane substancje nie powinny być ponownie wprowadzane na rynek UE poprzez działania związane z recyklingiem, oraz osiągnięciu gospodarki o obiegu zamkniętym, zapisany w Europejskim Zielonym Ładzie26.

__________________

__________________

26 COM(2019) 640 final.

26 COM(2019) 640 final.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Dopuszczalne wartości stężenia określone w załącznikach IV i V do rozporządzenia (UE) 2019/1021 powinny być spójne i powinny przyczyniać się do wdrożenia komunikatu Komisji z 14 października 2020 r. zatytułowanego „Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności na rzecz nietoksycznego środowiska”, która przewiduje kompleksowy zestaw działań mających na celu zajęcie się kwestią stosowania substancji per- i polifluoroalkilowych i zanieczyszczeń nimi.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b) Aby zapobiec mieszaniu się odpadów zanieczyszczonych z innymi odpadami oraz
aby zapewnić lepszą identyfikowalność i skuteczne przetwarzanie wszystkich odpadów zawierających trwałe zanieczyszczenia organiczne, należy uniknąć niespójności między przepisami dotyczącymi odpadów zawierających trwałe zanieczyszczenia organiczne, pierwotnie określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 850/2004, obecnie uchylonego rozporządzeniem (UE) 2019/1021, a przepisami dotyczącymi odpadów określonymi później. Komisja powinna zatem ocenić, czy należy uznać odpady zawierające jakiekolwiek trwałe zanieczyszczenia organiczne w stopniu przekraczającym dopuszczalne wartości stężenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (UE) 2019/1021 za niebezpieczne, i ewentualnie przedstawić wniosek ustawodawczy, by zmienić odpowiednio dyrektywę 2009/98/WE i/lub decyzję 2014/955/EU;

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

 

„Komisja oceni, czy należy zmienić dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów i/lub decyzję Komisji 2014/955/UE1a, aby odpady zawierające jakiekolwiek trwałe zanieczyszczenia organiczne w stopniu przekraczającym dopuszczalne wartości stężenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (UE) 2019/1021 zostały uznane za niebezpieczne, i ewentualnie na podstawie tej oceny i nie później niż 18 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia przedstawi wniosek ustawodawczy, by zmienić odpowiednio tę dyrektywę i/lub decyzję.

 

_________________

 

1a Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję 2000/532/WE w sprawie wykazu odpadów zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera a – tabela

Rozporządzenie (UE) 2019/1021

Załącznik IV – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

„Pentachlorofenol, jego sole i estry

87-86-5 i inne

201-778-6 i inne

100 mg/kg

Dikofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Kwas perfluorooktanowy (PFOA), jego sole i związki pochodne

335-67-1 i inne

206-397-9 i inne

1 mg/kg

 

 

 

(PFOA oraz jego sole),

 

 

 

40 mg/kg

 

 

 

(związki pochodne PFOA)

Poprawka

Pentachlorofenol (PCP), jego sole i estry

87-86-5 i inne

201-778-6 i inne

100 mg/kg

Dikofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Kwas perfluorooktanowy (PFOA), jego sole i związki pochodne

335-67-1 i inne

206-397-9 i inne

0,1 mg/kg

 

 

 

(PFOA oraz jego sole),

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(suma związków pochodnych PFOA)

Kwas perfluoroheksanosulfonowy (PFHxS), jego sole i związki pochodne

355-46-4 i inne

355-46-4 i inne

0,1 mg/kg

 

 

 

(PFHxS oraz jego sole),

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(związki pochodne PFHxS)”

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera b – tabela

Rozporządzenie (UE) 2019/1021

Załącznik IV – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

„Chloroalkany C10-C13 (krótkołańcuchowe parafiny chlorowane) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1 500 mg/kg

Poprawka

„Chloroalkany C10-C13 (krótkołańcuchowe parafiny chlorowane) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

420 mg/kg

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera c – tabela

Rozporządzenie (UE) 2019/1021

Załącznik IV – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Eter tetrabromodifenylu C12H6Br4O

40088-47-9
i inne

254-787-2
i inne

Suma stężeń eteru tetrabromodifenylu, eteru pentabromodifenylu, eteru heksabromodifenylu, eteru heptabromodifenylu i eteru dekabromodifenylu:

Eter pentabromodifenylu C12H5Br5O

32534-81-9
i inne

251-084-2
i inne

Eter heksabromodifenylu C12H4Br6O

36483-60-0
i inne

253-058-6
i inne

Eter heptabromodifenylu C12H3Br7O

68928-80-3
i inne

273-031-2
i inne

Eter bis(pentabromofenylowy) (eter dekabromodifenylu; dekaBDE) C12Br10O

1163-19-5
i inne

214-604-9
i inne

 

 

 

a) do [OP, proszę wprowadzić datę dnia poprzedzającego datę w następnym punkcie], 500 mg/kg;

 

 

 

b) od [OP, proszę wprowadzić datę 5 lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], 200 mg/kg lub, jeśli jest ona wyższa, sumę stężeń tych substancji, jeżeli są one obecne w mieszaninach lub wyrobach, jak określono w załączniku I kolumna czwarta pkt 2 dla substancji eter tetrabromodifenylu, eter pentabromodifenylu, eter heksabromodifenylu, eter heptabromodifenylu i eter dekabromodifenylu”.

Poprawka

Eter tetrabromodifenylu C12H6Br4O

40088-47-9
i inne

254-787-2
i inne

„Suma stężeń eteru tetrabromodifenylu C12H6Br4O, eteru pentabromodifenylu C12H5Br5O, eteru heksabromodifenylu C12H4Br6O, eteru heptabromodifenylu C12H3Br7O i eteru dekabromodifenylu C12Br10O:

Eter pentabromodifenylu C12H5Br5O

32534-81-9
i inne

251-084-2
i inne

Eter heksabromodifenylu C12H4Br6O

36483 60
i inne

253-058-6
i inne

Eter heptabromodifenylu C12H3Br7O

68928-80-3
i inne

273-031-2
i inne

Eter bis(pentabromofenylowy) (eter dekabromodifenylu; dekaBDE) C12Br10O

1163-19-5
i inne

214-604-9
i inne

 

 

 

a) do [OP, proszę wprowadzić datę dnia poprzedzającego datę w następnym punkcie], 200 mg/kg

Komisja przeprowadzi przegląd tej dopuszczalnej wartości stężenia i w stosownym przypadku i zgodnie z traktatami przyjmie wniosek ustawodawczy w sprawie jej obniżenia nie później niż [OP, proszę wprowadzić datę 5 lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

 

 

 

b) skreśla się

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera d – tabela

Rozporządzenie (UE) 2019/1021

Załącznik IV – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

„Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i dibenzofurany (PCDD/PCDF) i dioksynopodobne polichlorowane bifenyle (dl-PCB)

 

 

5 μg/kg (2)

________________

(2) Wartość dopuszczalną oblicza się jako sumę PCDD, PCDF i dl-PCB zgodnie ze współczynnikami równoważnymi toksyczności (TEF) określonymi w załączniku V część 2 akapit trzeci tabela.”

Poprawka

„Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i dibenzofurany (PCDD/PCDF) i dioksynopodobne polichlorowane bifenyle (dl-PCB)

 

 

1 µg/kg (2)

_______________

(2) Wartość dopuszczalną oblicza się jako sumę PCDD, PCDF i dl-PCB zgodnie ze współczynnikami równoważnymi toksyczności (TEF) określonymi w załączniku V część 2 akapit trzeci tabela.”

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera e – tabela

Rozporządzenie (UE) 2019/1021

Załącznik IV – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

„Heksabromocyklododekan(4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

500 mg/kg

Poprawka

„Heksabromocyklododekan(4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

a) do [OP, proszę wprowadzić datę dnia poprzedzającego datę w następnym punkcie], 200 mg/kg;

 

 

 

Komisja przeprowadzi przegląd tej dopuszczalnej wartości stężenia i w stosownym przypadku i zgodnie z traktatami przyjmie wniosek ustawodawczy w sprawie jej obniżenia do 100 mg/kg nie później niż [OP, proszę wprowadzić datę 5 lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

 

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 2 – litera a – podpunkt iv (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2019/1021

Załącznik V – akapit 2 – Tabela

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Kwas perfluoroheksanosulfonowy (PFHxS), jego sole i związki pochodne: 50 mg/kg (PFHxS i jego sole), 2 000 mg/kg (związki pochodne PFHxS).


UZASADNIENIE

Komisja Europejska zaproponowała przegląd załączników IV i V do rozporządzenia (UE) 2019/1021 (rozporządzenie dotyczące TZO), aby zapewnić ich zgodność z zobowiązaniami międzynarodowymi, w szczególności z konwencją sztokholmską, której głównym celem jest „ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska przed trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi”, z uwzględnieniem „podejścia opartego na przezorności” (art. 1 konwencji). Ponieważ TZO należą do najniebezpieczniejszych substancji chemicznych na świecie i wiążą się z nieodwracalnymi skutkami dla zdrowia publicznego i środowiska, w konwencji sztokholmskiej zobowiązano Strony, aby zabroniły zarówno produkcji i stosowania substancji chemicznych wymienionych w załączniku A, jak i importu i eksportu tych substancji, lub aby podjęły środki prawne i administracyjne potrzebne do wyeliminowania produkcji i stosowania oraz importu i eksportu tych substancji. 

 

Wartości dopuszczalne, które sprawozdawca proponuje w załączniku IV (dotyczącym gospodarowania odpadami TZO), nie tylko doprowadzą do lepszego wypełnienia zobowiązań międzynarodowych UE, ale również zapewnią lepszą zgodność rozporządzenia dotyczącego TZO z celami Europejskiego Zielonego Ładu, w szczególności z ambitnymi celami dotyczącymi nietoksycznego środowiska i gospodarki o obiegu zamkniętym. Ponadto propozycje sprawozdawcy opierają się na wyraźnym stanowisku Parlamentu Europejskiego, który wielokrotnie w przeszłości podkreślał konieczność zapewnienia odpowiedniej ochrony zdrowia i środowiska przed substancjami toksycznymi, a także na konwencji bazylejskiej, której celem jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska przed niekorzystnymi skutkami wynikającymi z wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych, gospodarowania nimi, ich transgranicznego przemieszczania i usuwania.

 

1. Długofalowe stanowisko Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do kwestii zanieczyszczenia toksycznymi chemikaliami, w tym TZO:

 

 w rezolucji z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie oszczędnego gospodarowania zasobami: ku gospodarce o obiegu zamkniętym (2014/2208(INI)) Parlament podkreślił, iż „recykling nie powinien usprawiedliwiać ciągłego wykorzystywania niebezpiecznych substancji”;

 w stanowisku z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wariantów podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów (P8_TA(2018)0353) Parlament oświadczył, że substancje wzbudzające obawy to substancje spełniające kryteria określone w art. 57 rozporządzenia REACH jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy, substancje zakazane na mocy konwencji sztokholmskiej (trwałe zanieczyszczenia organiczne), określone substancje podlegające ograniczeniom w wyrobach wymienionych w załączniku XVII do rozporządzenia REACH oraz określone substancje regulowane na mocy przepisów dotyczących konkretnych sektorów czy produktów;

 w rezolucji z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu (P9_TA(2020)0005) Parlament podkreślił „znaczenie rozwoju nietoksycznego obiegu materiałów”, zaapelował o „intensyfikację zastępowania substancji wzbudzających szczególnie duże obawy” oraz wezwał Komisję „do rozważenia środków mających na celu rozwiązanie problemu produktów importowanych zawierających substancje lub składniki, które są zakazane w UE”; ponadto Parlament wyraźnie zaznaczył, że zakazane substancje „nie powinny być ponownie wprowadzane na rynek UE w produktach konsumpcyjnych przez recykling”;

 w rezolucji z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności (P9_TA(2020)0201) Parlament podkreślił znaczenie „rozwijania nietoksycznych cykli materiałowych” i uznał, że „wyroby wytworzone z surowców pierwotnych i te wytworzone z materiałów pochodzących z recyklingu powinny spełniać te same normy chemiczne”, a także potwierdził, że zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami zdefiniowaną w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów „zapobieganie ma pierwszeństwo przed recyklingiem, a zatem recykling nie powinien usprawiedliwiać ciągłego wykorzystywania niebezpiecznych substancji »odziedziczonych«”; Parlament powtórzył również, że „kwestia produktów zawierających substancje »odziedziczone« powinna zostać rozwiązana za pomocą skutecznego systemu monitorowania i unieszkodliwiania”;

 ponadto w rezolucji z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym (2020/2077(INI)) Parlament stwierdził, że aby przejść na gospodarkę o prawdziwie zamkniętym obiegu i stworzyć zrównoważony jednolity rynek, trzeba zapewnić czyste, nietoksyczne i regeneracyjne cykle materiałowe, promować wysokiej jakości przepływy zbiórki materiałów, ponowne użycie i recykling oraz utrzymywać jak najwyższą wartość materiałów; Parlament wezwał też do podjęcia „niezwłocznych działań w celu wdrożenia strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności na rzecz nietoksycznego środowiska”.

 

2. Rozwianie obaw dotyczących wpływu TZO na zdrowie publiczne i środowisko oraz na gospodarkę o obiegu zamkniętym

 

Ponieważ TZO utrzymują się w środowisku i ulegają bioakumulacji, stanowią one zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi na całym świecie. Po uwolnieniu zanieczyszczenia te są przenoszone przez granice międzynarodowe daleko od ich źródeł, a nawet akumulują się w regionach, w których nigdy nie były stosowane ani produkowane. Przyjęcie wysokich wartości dopuszczalnych prowadzi do skażenia recyklingu przez TZO, które zamiast zostać unieszkodliwione, ponownie trafiają do gospodarki. Sprawozdawca proponuje zatem dalsze obniżenie wartości progowych przyjętych przez Komisję w załącznikach IV i V. Obniżenia dokonuje się w odniesieniu do granic tego, co może być realistycznie wdrożone w świetle istniejących danych i możliwości gospodarowania odpadami.

 

W odniesieniu do sumy PBDE sprawozdawca proponuje wartość dopuszczalną na poziomie 200 mg/kg z dalszym ograniczeniem do 100 w ciągu 5 lat. W odniesieniu do SCPP proponuje on ograniczenie do 420 mg/kg, ponieważ ta wartość dopuszczalna nie spowoduje żadnych wąskich gardeł, jeśli chodzi o możliwości unieszkodliwiania i odzysku w UE. W odniesieniu do HBCDD sprawozdawca proponuje 200 mg/kg z dalszym ograniczeniem do 100 mg/kg w ciągu 5 lat. Wreszcie w odniesieniu do PCDD/F + dl PCB sprawozdawca proponuje wartość środkową wynoszącą 0,003 mg TEQ/kg, co odzwierciedla potencjalny wpływ na gospodarstwa domowe i gminy.

 

Ponadto sprawozdawca włącza do załącznika IV wartości progowe dla kwasu perfluoroheksanosulfonowego (PFHxS), jego soli i związków pochodnych, ponieważ Komisja w ocenie skutków tej zmiany przyznaje również, że Parlament Europejski i Rada będą musiały je wkrótce włączyć, gdyż zostaną one wymienione w konwencji sztokholmskiej w 2022 r., zgodnie z zaleceniem Komitetu ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych z 2019 r. Sprawozdawca uważa, że włączenie PFHxS da UE wyraźny mandat negocjacyjny przed spotkaniem Stron, ale także zmniejszy obciążenie zdolności administracyjnych współprawodawców. Tę wartość progową ustalono zgodnie z obniżoną wartością progową dla PFOA, jego soli i związków pochodnych, aby odzwierciedlić zobowiązanie do zmniejszenia zanieczyszczenia PFAS zawarte w strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności. 

 

Co nie mniej ważne, sprawozdawca uwzględnia zobowiązanie do rozwiązania problemu niespójności między decyzją Komisji 2014/955/UE z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającą decyzję 2000/532/WE w sprawie wykazu odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE a rozporządzeniem (UE) 2019/1021 dotyczącym TZO w odniesieniu do wartości granicznych stężenia, które kwalifikują odpady jako odpady TZO lub powyżej których odpady są niebezpieczne.

 

Sprawozdawca uważa, że jego propozycja pomoże wyeliminować ryzyko wywozu niebezpiecznych chemikaliów za pośrednictwem odpadów z Unii do państw rozwijających się, jak wskazano na afrykańskim spotkaniu regionalnym poprzedzającym posiedzenia konferencji Stron konwencji bazylejskiej, rotterdamskiej i sztokholmskiej (18–20 marca 2019 r., Nairobi), podczas którego zdecydowanie poparto przyjęcie najsurowszych wartości dopuszczalnych TZO w odniesieniu do definicji niskich wartości dopuszczalnych trwałych zanieczyszczeń organicznych w ramach wytycznych technicznych konwencji bazylejskiej.

 


 

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zmiana załączników IV i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych

Odsyłacze

COM(2021)0656 – C9-0396/2021 – 2021/0340(COD)

Data przedstawienia w PE

28.10.2021

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

10.11.2021

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Martin Hojsík

15.12.2021

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

3.3.2022

 

 

 

Data przyjęcia

31.3.2022

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

66

9

10

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Mathilde Androuët, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Malte Gallée, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Marian-Jean Marinescu, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Nicola Procaccini, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Maria Spyraki, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, Nicolás González Casares, Dan-Ştefan Motreanu, Manuela Ripa, Tomislav Sokol

Data złożenia

6.4.2022

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

66

+

PPE

Bartosz Arłukowicz, Hildegard Bentele, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Marian-Jean Marinescu, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Tomislav Sokol, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Renew

Pascal Canfin, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Emma Wiesner, Michal Wiezik

S&D

Maria Arena, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Nicolás González Casares, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

The Left

Malin Björk, Cornelia Ernst, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Malte Gallée, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Manuela Ripa

 

9

-

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Nicola Procaccini, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

ID

Sylvia Limmer

 

10

0

ID

Mathilde Androuët, Simona Baldassarre, Aurélia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Joëlle Mélin, Silvia Sardone

The Left

Ivan Vilibor Sinčić, Edina Tóth

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

Ostatnia aktualizacja: 27 kwietnia 2022
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności