POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi prilog IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih

6.4.2022 - (COM(2021)0656 – C9‑0396/2021 – 2021/0340(COD)) - ***I

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalec: Martin Hojsík


Postopek : 2021/0340(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0092/2022

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi prilog IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih

(COM(2021)0656 – C9‑0396/2021 – 2021/0340(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2021)0656),

 ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9‑0396/2021),

 ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 8. decembra 2021[1],

 po posvetovanju z Odborom regij,

 ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A9‑0092/2022),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svoji predsednici, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Na sedmem zasedanju konference pogodbenic Konvencije, ki je potekalo od 4. do 15. maja 2015, je bilo dogovorjeno, da se pentaklorofenol, njegove soli in estri (v nadaljnjem besedilu: pentaklorofenol) vključi v Prilogo A h Konvenciji. Na devetem zasedanju konference pogodbenic Konvencije, ki je potekalo od 29. aprila do 10. maja 2019, je bilo dogovorjeno, da se dikofol ter perfluorooktanojska kislina (PFOA), njene soli in njej sorodne spojine vključijo v Prilogo A h Konvenciji. Glede na navedene spremembe Konvencije in za zagotovitev, da se z odpadki, ki vsebujejo navedene snovi, ravna v skladu z določbami Konvencije, je treba spremeniti tudi prilogi IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021, tako da se pentaklorofenol, dikofol ter perfluorooktanojska kislina (PFOA), njene soli in njej sorodne spojine vključijo v prilogi ter da se navedejo njihove ustrezne mejne koncentracije.

(2) Na sedmem zasedanju konference pogodbenic Konvencije, ki je potekalo od 4. do 15. maja 2015, je bilo dogovorjeno, da se pentaklorofenol, njegove soli in estri (v nadaljnjem besedilu: pentaklorofenol) vključi v Prilogo A h Konvenciji. Na devetem zasedanju konference pogodbenic Konvencije, ki je potekalo od 29. aprila do 10. maja 2019, je bilo dogovorjeno, da se dikofol ter perfluorooktanojska kislina (PFOA), njene soli in njej sorodne spojine vključijo v Prilogo A h Konvenciji. Glede na navedene spremembe Konvencije in za zagotovitev, da se z odpadki, ki vsebujejo navedene snovi, ravna v skladu z določbami Konvencije, je treba spremeniti tudi prilogi IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021, tako da se pentaklorofenol, dikofol ter perfluorooktanojska kislina (PFOA), njene soli in njej sorodne spojine vključijo v prilogi ter da se navedejo tudi njihove ustrezne mejne koncentracije.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Pentaklorofenol je bil prej vključen v prilogi IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta23 z Uredbo Komisije (EU) 2019/63624, pri čemer je bila njegova vrednost iz Priloge IV 100 mg/kg, vrednost iz Priloge V pa 1 000 mg/kg. Uredba (ES) št. 850/2004 je bila razveljavljena z Uredbo (EU) 2019/1021, vendar je bil pentaklorofenol nenamerno izpuščen iz navedene uredbe. Zato je treba spremeniti prilogi IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021, da se vključi pentaklorofenol.

(3) Pentaklorofenol je bil prej vključen v prilogi IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta23 z Uredbo Komisije (EU) 2019/63624, pri čemer je bila njegova vrednost iz Priloge IV 100 mg/kg, vrednost iz Priloge V pa 1 000 mg/kg. Uredba (ES) št. 850/2004 je bila razveljavljena z Uredbo (EU) 2019/1021, vendar je bil pentaklorofenol nenamerno izpuščen iz navedene uredbe. Zato je treba spremeniti prilogi IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021, da se zdaj vključi pentaklorofenol.

_________________

_________________

23 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 7).

23 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 7).

24 Uredba Komisije (EU) 2019/636 z dne 23. aprila 2019 o spremembi prilog IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih (UL L 109, 24.4.2019, str. 6).

24 Uredba Komisije (EU) 2019/636 z dne 23. aprila 2019 o spremembi prilog IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih (UL L 109, 24.4.2019, str. 6).

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Prilogi IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021 že vsebujeta mejne koncentracije za naslednje snovi ali skupine snovi: a) vsota koncentracij tetrabromodifenil etra, pentabromodifenil etra, heksabromodifenil etra, heptabromodifenil etra in dekabromodifenil etra (razen zadnje snovi, ki ni navedena v Prilogi V k navedeni uredbi); b) heksabromociklododekan; c) klorirani alkani C10–C13 (klorirani parafini s kratkimi verigami – SCCP); in d) poliklorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani (PCDD/PCDF). V skladu s členom 15(2) Uredbe (EU) 2019/1021 je primerno spremeniti mejne koncentracije iz Priloge IV za navedene snovi, da se njihove mejne vrednosti prilagodijo znanstvenemu in tehničnemu napredku. Zaradi skladnosti s seznamom polibromiranih difenil etrov (PBDE) iz Priloge IV k Uredbi (EU) 2019/1021 bi bilo treba snov dekabromodifenil eter vključiti med PBDE iz tretjega stolpca Priloge V k navedeni uredbi.

(4) Prilogi IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021 že vsebujeta mejne koncentracije za naslednje snovi ali skupine snovi: a) vsota koncentracij tetrabromodifenil etra, pentabromodifenil etra, heksabromodifenil etra, heptabromodifenil etra in dekabromodifenil etra (razen zadnje snovi, ki ni navedena v Prilogi V k navedeni uredbi); b) heksabromociklododekan; c) klorirani alkani C10–C13 (klorirani parafini s kratkimi verigami – SCCP); in d) poliklorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani (PCDD/PCDF). V skladu s členom 15(2) Uredbe (EU) 2019/1021 je primerno spremeniti mejne koncentracije iz Priloge IV za navedene snovi, da se njihove mejne vrednosti prilagodijo skladno z znanstvenim in tehničnim napredkom. Zaradi skladnosti s seznamom polibromiranih difenil etrov (PBDE) iz Priloge IV k Uredbi (EU) 2019/1021 bi bilo treba snov dekabromodifenil eter vključiti med PBDE iz tretjega stolpca Priloge V k navedeni uredbi.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Odbor za pregled obstojnih organskih onesnaževal (POPRC) je predlagal uvrstitev perfluoroheksan sulfonske kisline (PFHxS), njenih soli in njej sorodnih spojin v Prilogo A h konvenciji brez posebnih izjem5a po zaključku ocene profila tveganja in obvladovanja tveganja za navedene snovi. Odločitev o vključitvi PFHxS, njenih soli in njej sorodnih spojin bo predvidoma sprejeta na 10. konferenci pogodbenic Stockholmske konvencije, ki je bila sprva načrtovana za julij 2021, zdaj pa je zaradi negativnega razvoja pandemije COVID-19 v številnih evropskih državah načrtovana za junij 2022. Ob upoštevanju ciljev konvencije je zato primerno, da se na podlagi sedanje ocene učinka 5b in za zagotovitev, da se z odpadki, ki vsebujejo navedene snovi, ravna v skladu z določbami Konvencije, že zdaj spremenita prilogi IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021, tako da se perfluoroheksan sulfonska kislina (PFHxS), njene soli in njej sorodne spojine vključijo v prilogi ter navedejo njihove ustrezne mejne koncentracije. Komisija bi morala navedene spremembe prilog IV in V upoštevati v drugih prilogah k Uredbi (EU) 2019/1021, da se zagotovi skladnost.

 

_________________

 

5a POPRC-15/1

 

5b SWD(2021)300

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Predlagane mejne koncentracije iz prilog IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021 so bile določene z uporabo iste metodologije, kot je bila uporabljena za določitev mejnih koncentracij v prejšnjih spremembah prilog IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004. Predlagane mejne koncentracije bi morale doseči cilj visoke ravni varovanja zdravja ljudi in okolja, povezan z uničenjem ali ireverzibilno pretvorbo zadevnih snovi. Pri navedenih omejitvah bi bilo treba upoštevati tudi širši cilj politike, tj. doseganje podnebno nevtralnega in krožnega gospodarstva, kot je določen v evropskem zelenem dogovoru26.

(6) Predlagane mejne koncentracije iz prilog IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021 so bile določene z uporabo iste metodologije, kot je bila uporabljena za določitev mejnih koncentracij v prejšnjih spremembah prilog IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004. Predlagane mejne koncentracije bi morale temeljiti na previdnostnem načelu iz Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in biti namenjene odpravi sproščanja obstojnih organskih onesnaževal v okolje, kadar je to izvedljivo, da se doseže cilj visoke ravni varovanja zdravja ljudi in okolja, povezan z uničenjem ali ireverzibilno pretvorbo zadevnih snovi. Pri navedenih omejitvah bi bilo treba upoštevati tudi širši cilj politike, tj. doseganje ambicije za okolje brez onesnaževanja s strupenimi snovmi, povečanje recikliranja, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, razvoj cikla nestrupenih materialov, pri katerih se prepovedane snovi ne bi smele ponovno uvesti na trg EU z dejavnostmi recikliranja, in krožnega gospodarstva, kot je določen v evropskem zelenem dogovoru26.

__________________

__________________

26 COM(2019)0640.

26 COM(2019)0640.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Mejne koncentracije, določene v prilogah IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021 bi morale biti usklajene in bi morale prispevati k izvajanju sporočila Komisije z dne 14. oktobra 2020 z naslovom Strategija za kemikalije – Okolju brez strupov naproti, v katerem je predlagan celovit sklop ukrepov za reševanje vprašanja uporabe perfluoroalkilnih in polifluoroalkilnih snovi (PFAS) in kontaminacije z njimi.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b) Da se prepreči mešanje onesnaženih odpadkov z drugimi odpadki in zagotovita boljša sledljivost in učinkovita obdelava odpadkov, ki vsebujejo obstojna organska onesnaževala, je treba preprečiti nedoslednost med določbami o odpadkih, ki vsebujejo obstojna organska onesnaževala, kot je bilo prvotno določeno v Uredbi (ES) št. 850/2004, ki je bila razveljavljena z Uredbo (EU) 2019/1021, in pa onesnaževala, ki so bila vključena pozneje. Komisija bi zato morala oceniti, ali je primerno priznati, da je treba odpadke, ki vsebujejo obstojna organska onesnaževala, ki presegajo mejne koncentracije iz Priloge IV k Uredbi (EU) 2019/1021, razvrstiti kot nevarne, in po potrebi predložiti zakonodajni predlog za spremembo Direktive 2009/98/ES ali Sklepa 2014/955/EU ali obojega;

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 1a

 

„Komisija oceni, ali bi bilo primerno spremeniti Direktivo 2008/98/ES o odpadkih ali Sklep Komisije 2014/955/EU1a ali oboje, da se prizna, da je treba odpadke, ki vsebujejo obstojna organska onesnaževala, ki presegajo mejne koncentracije iz Priloge IV k Uredbi (EU) 2019/1021, razvrstiti kot nevarne, in po potrebi na podlagi navedene ocene najpozneje 18 mesecev po začetku veljavnosti tega akta predložiti zakonodajni predlog za ustrezno spremembo direktive ali sklepa ali obojega.

 

_________________

 

1a Sklep Komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi Sklepa 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka a – tabela

Uredba (EU) 2019/1021

Priloga IV – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

„Pentaklorofenol, njegove soli ter estri

87-86-5 in druge

201-778-6 in druge

100 mg/kg

Dikofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Perfluorooktanojska kislina (PFOA), njene soli in njej sorodne spojine

335-67-1 in druge

206-397-9 in druge

1 mg/kg

 

 

 

(PFOA in njene soli),

 

 

 

40 mg/kg

 

 

 

(PFOA sorodne spojine)“;

Predlog spremembe

„Pentaklorofenol (PCP), njegove soli ter estri

87-86-5 in druge

201-778-6 in druge

100 mg/kg

Dikofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Perfluorooktanojska kislina (PFOA), njene soli in njej sorodne spojine

335-67-1 in druge

206-397-9 in druge

0,1 mg/kg

 

 

 

(PFOA in njene soli),

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(vsota spojin, sorodnih PFOA)“;

Perfluoroheksan sulfonska kislina (PFHxS), njene soli in njej sorodne spojine

355-46-4 in druge

355-46-4 in druge

0,1 mg/kg

 

 

 

(PFHxS in njene soli),

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(PFHxS sorodne spojine)“;

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka b – tabela

Uredba (EU) 2019/1021

Priloga IV – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

„Klorirani alkani C10–C13 (kratkoverižni klorirani parafini – SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1500 mg/kg

Predlog spremembe

„Klorirani alkani C10–C13 (kratkoverižni klorirani parafini – SCCP)

85535-84-8

287-476-5

420 mg/kg

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka c – tabela

Uredba (EU) 2019/1021

Priloga IV – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

„Tetrabromodifenil eter C12H6Br4O

40088-47-9 in druge

254-787-2 in druge

Vsota koncentracij tetrabromodifenil etra, pentabromodifenil etra, heksabromodifenil etra, heptabromodifenil etra in dekabromodifenil etra:

Pentabromodifenil eter C12H5Br5O

32534-81-9 in druge

251-084-2 in druge

Heksabromodifenil eter C12H4Br6O

36483-60-0 in druge

253-058-6 in druge

Heptabromodifenil eter C12H3Br7O

68928-80-3 in druge

273-031-2 in druge

Bis(pentabromofenil)eter (dekabromodifenil eter; dekaBDE) C12Br10O

1163-19-5 in druge

214-604-9 in druge

 

 

 

(a) do [Urad za publikacije: vstaviti datum dan pred datumom iz naslednje točke] 500 mg/kg;

 

 

 

(b) od [Urad za publikacije: vstaviti datum 5 let po začetku veljavnosti te uredbe] 200 mg/kg ali, če je vrednost višja, vsota koncentracij navedenih snovi, kadar so prisotne v zmeseh ali izdelkih, kot je določeno v Prilogi I, četrti stolpec, točka 2, za snovi tetrabromodifenil eter, pentabromodifenil eter, heksabromodifenil eter, heptabromodifenil eter in dekabromodifenil eter.“

Predlog spremembe

„Tetrabromodifenil eter C12H6Br4O

40088-47-9 in druge

254-787-2 in druge

„Vsota koncentracij tetrabromodifenil etra C12H6Br4O, pentabromodifenil etra C12H5Br5O, heksabromodifenil etra C12H4Br6O, heptabromodifenil etra C12H3Br7O in dekabromodifenil etra C12Br10O:

Pentabromodifenil eter C12H5Br5O

32534-81-9 in druge

251-084-2 in druge

Heksabromodifenil eter C12H4Br6O

36483-60 in druge

253-058-6 in druge

Heptabromodifenil eter C12H3Br7O

68928-80-3 in druge

273-031-2 in druge

Bis(pentabromofenil)eter (dekabromodifenil eter; dekaBDE) C12Br10O

1163-19-5 in druge

214-604-9 in druge

 

 

 

(a) do [Urad za publikacije: vstaviti datum dan pred datumom iz naslednje točke] 200 mg/kg

Komisija to mejno vrednost koncentracije pregleda ter po potrebi in v skladu s Pogodbama sprejme zakonodajni predlog za znižanje te vrednosti najkasneje do [Urad za publikacije: vstaviti datum 5 let po datumu začetka veljavnosti te uredbe].

 

 

 

(b) črtano

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka d – tabela

Uredba (EU) 2019/1021

Priloga IV – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

„Poliklorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani (PCDD/PCDF) ter dioksinom podobni poliklorirani bifenili (dl-PCB)

 

 

5 µg/kg(2)

________________

(2) Mejna vrednost se izračuna kot vsota PCDD, PCDF in dl-PCB v skladu s faktorji ekvivalence toksičnosti (TEF) iz tabele v Prilogi V, del 2, tretji pododstavek.“;

Predlog spremembe

„Poliklorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani (PCDD/PCDF) ter dioksinom podobni poliklorirani bifenili (dl-PCB)

 

 

1 µg/kg (2)

_______________

(2) Mejna vrednost se izračuna kot vsota PCDD, PCDF in dl-PCB v skladu s faktorji ekvivalence toksičnosti (TEF) iz tabele v Prilogi V, del 2, tretji pododstavek.“;

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka e – tabela

Uredba (EU) 2019/1021

Priloga IV – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

„Heksabromociklododekan(4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

500 mg/kg

Predlog spremembe

„Heksabromociklododekan(4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

(a) do [Urad za publikacije: vstaviti datum dan pred datumom iz naslednje točke] 200 mg/kg

 

 

 

Komisija to mejno vrednost koncentracije pregleda ter po potrebi in v skladu s Pogodbama sprejme zakonodajni predlog za znižanje te vrednosti na  100 mg/kg najkasneje do [Urad za publikacije: vstaviti datum 5 let po datumu začetka veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka 2 – točka a – točka iv (novo)

Uredba (EU) 2019/1021

Priloga V – odstavek 2 – tabela

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Perfluoroheksan sulfonska kislina (PFHxS), njene soli in njej sorodne spojine: 50 mg/kg (PFHxS in njene soli), 2 000 mg/kg (PFHxS sorodne spojine).

 


OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija je predlagala pregled prilog IV in V Uredbe (EU) 2019/1021 (uredba o obstojnih organskih onesnaževalih), da bi jo uskladili z mednarodnimi obveznostmi, zlasti s Stockholmsko konvencijo, katere osrednji namen je varovanje zdravja ljudi in okolja pred obstojnimi organskimi onesnaževali. Gre za najnevarnejše kemikalije na svetu z nepovratnimi posledicami za javno zdravje in okolje, zato morajo pogodbenice konvencije prepovedati ali zakonsko in pravno ukrepati zoper proizvodnjo in uporabo kemikalij iz Priloge A ter zoper uvoz in izvoz teh kemikalij. 

 

Mejne vrednosti, ki jih poročevalec predlaga za Prilogo IV (o ravnanju z odpadnimi obstojnimi organskimi onesnaževali), bodo pripomogle k boljšemu izvajanju mednarodnih obveznosti EU in tudi k boljši usklajenosti med uredbo o obstojnih organskih onesnaževalih in evropskim zelenim dogovorom – zlasti njegovo težnjo k okolju brez strupov in resnično krožnemu gospodarstvu. Predlogi se opirajo na jasna stališča Evropskega parlamenta, ki že ves čas poudarja, da je treba zdravje in okolje ustrezno varovati pred strupenimi snovmi, ter na Baselsko konvencijo, s katero se človekovo zdravje in okolje varujeta pred škodljivimi učinki, do katerih prihaja pri nastajanju nevarnih in drugih odpadkov, ravnanju z njimi, njihovem prevozu čez meje in odlaganju.

 

1. Dolgoročno stališče Evropskega parlamenta o onesnaženju s strupenimi kemikalijami in tudi obstojnimi organskimi onesnaževali

 

 V svoji resoluciji z dne 9. julija 2015 o učinkoviti rabi virov in prehodu na krožno gospodarstvo (2014/2208(INI)) je Parlament zapisal, da recikliranje ne bi smelo upravičevati nadaljnje uporabe nevarnih snovi v prihodnosti.

 V svojem stališču z dne 13. septembra 2018 o možnostih za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o kemikalijah, proizvodih in odpadkih pravi, da so problematične snovi tiste, ki izpolnjujejo merila iz člena 57 uredbe REACH kot snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, pa tudi snovi, prepovedane v okviru Stockholmske konvencije (obstojna organska onesnaževala), nekatere snovi, ki so prepovedane v izdelkih, naštetih v Prilogi XVII k uredbi REACH, in nekatere snovi, ki jih ureja posebna sektorska zakonodaja oziroma zakonodaja o proizvodih.

 V svoji resoluciji z dne 15. januarja 2020 o evropskem zelenem dogovoru (P9_TA(2020)0005) poudarja, da je pomembno razvijati cikle nestrupenih materialov in pospešiti nadomeščanje snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, ter poziva Komisijo, naj preuči uvedbo ukrepov za obravnavo uvoženih proizvodov, ki vsebujejo snovi ali sestavine, ki so v EU prepovedane. Izrecno tudi pravi, da snovi, ki so v EU prepovedane, ne bi smele ponovno priti na trg EU prek recikliranih proizvodov.

 V svoji resoluciji z dne 10. julija 2020 o trajnostni strategiji za kemikalije (P9_TA(2020)0201) je zapisal, da je pomembno razviti cikle nestrupenih materialov in da morajo proizvodi, narejeni iz neobdelanih materialov, in proizvodi, narejeni iz recikliranih materialov, izpolnjevati enake standarde za kemikalije. Ponovno je zatrdil, da je v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki, kot je opredeljena v okvirni direktivi o odpadkih, preprečevanje pomembnejše od recikliranja, zato recikliranje ne bi smelo biti izgovor za širjenje uporabe nevarnih snovi iz preteklosti. Ponovil je tudi, da bi bilo treba vprašanje proizvodov, ki vsebujejo problematične snovi iz preteklosti, reševati z učinkovitim sistemom sledenja in odstranjevanja.

 Tudi v svoji resoluciji z dne 10. februarja 2021 o novem akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo (2020/2077(INI)) je Parlament poudaril, da je za uspeh krožnega gospodarstva in razvoj trajnostnega enotnega trga ključno doseči cikle nestrupenih materialov, da je treba spodbujati visokokakovostne tokove zbiranja materialov, ponovno uporabo in recikliranje ter ohranjati najvišjo vrednost materialov. Pozval je, da je treba čim prej sprejeti potrebne ukrepe za izvajanje strategije na področju kemikalij za trajnostnost, da bi zagotovili okolje brez strupov.

 

2. Obravnavanje pomislekov v zvezi z vplivi obstojnih organskih onesnaževal na javno zdravje in okolje ter v zvezi z vdiranjem teh snovi v krožno gospodarstvo

 

Obstojna organska onesnaževala ostajajo v okolju in se kopičijo v organizmih, s tem pa ogrožajo okolje in zdravje ljudi po vsem svetu. Ko se sproščajo, prehajajo daleč čez meje svojega izvora in se kopičijo celo na območjih, kjer se nikoli niso ne uporabljala ne proizvajala. Visoke mejne koncentracije bi pomenile, da bi lahko obstojna organska onesnaževala prihajala v procese recikliranja in se tako vračala v gospodarstvo, namesto da bi jih odpravili. Zato poročevalec predlaga strožje mejne koncentracije, kot jih Komisija predlaga v prilogah IV in V. Ob tem upošteva, kaj je realno izvedljivo glede na razpoložljive podatke in zmogljivosti pri ravnanju z odpadki.

 

Za celokupne bromodifenil etre (PBDE) predlaga mejno vrednost 200 mg/kg z nadaljnjim znižanjem na 100 mg/kg v petih letih. Za kratkoverižne klorirane parafine (SCPP) predlaga mejno vrednost 420 mg/kg, ki EU ne bo povzročala ozkih grl pri odlaganju in predelavi. Za heksabromociklododekan (HBCDD) predlaga mejno vrednost 200 mg/kg, ki bi jo v petih letih znižali na 100 mg/kg. Poleg tega predlaga še srednjo vrednost 0,003 mg TEQ/ kg za poliklorirane dibenzo-p-dioksine ter dioksinom podobne poliklorirane bifenile (PCDD/F + dl PCB), kar ustreza potencialnemu vplivu na gospodinjstva in občine.

 

V Prilogo IV želi vključiti tudi mejne koncentracije za perfluoroheksan sulfonsko kislino (PFHxS), njene soli in njej sorodne spojine, saj Komisija v svoji oceni učinka za to revizijo priznava, da bosta morala Evropski parlament in Svet te snovi kmalu vključiti, ker bodo po priporočilu, ki ga je leta 2019 izdal odbor za pregled obstojnih organskih onesnaževal, leta 2022 vključene v Stockholmsko konvencijo. Poročevalec meni, da si bo EU z vključitvijo za perfluoroheksan sulfonske kisline (PFHxS) pred srečanjem pogodbenic zagotovila jasen pogajalski mandat, obenem pa sozakonodajalcema prihranila tudi upravne zmogljivosti. Mejna vrednost je določena glede na mejno vrednost za perfluorooktanojsko kislino(PFOA), njene soli in njej sorodne spojine, tako da so zaveze podobne kot v trajnostni strategiji za kemikalije, s katerimi naj bi se zmanjšalo onesnaženje s perfluoroalkilnimi in polifluoroalkilnimi snovmi (PFAS). 

 

Poročevalec je vključil obvezo, da je treba poskrbeti za usklajenost med Sklepom Komisije 2014/955/EU z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbo (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih glede mejnih koncentracij, pri katerih se odpadki razvrstijo kot odpadki, ki vsebujejo obstojna organska onesnaževala, oziroma koncentracij, nad katerimi se odpadki razvrstijo kot nevarni.

 

Poročevalec meni, da bomo s tem predlogom odpravili tveganje, da bi z odpadki iz Unije izvažali nevarne snovi v države v razvoju, kot je bilo ugotovljeno na afriškem regionalnem srečanju pred zasedanji pogodbenic Baselske, Rotterdamske in Stockholmske konvencije (18.–20. marca 2019 v Nairobiju) in kjer je bila izražena podpora temu, da bi v opredelitvi nizkih ravni obstojnih organskih onesnaževal za tehnične smernice k Baselski konvenciji sprejeli najstrožje vrednosti za te snovi.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sprememba prilog IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih

Referenčni dokumenti

COM(2021)0656 – C9-0396/2021 – 2021/0340(COD)

Datum predložitve EP

28.10.2021

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

10.11.2021

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Martin Hojsík

15.12.2021

 

 

 

Obravnava v odboru

3.3.2022

 

 

 

Datum sprejetja

31.3.2022

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

66

9

10

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Mathilde Androuët, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Malte Gallée, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Marian-Jean Marinescu, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Nicola Procaccini, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Arena, Nicolás González Casares, Dan-Ştefan Motreanu, Manuela Ripa, Tomislav Sokol

Datum predložitve

6.4.2022

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

66

+

PPE

Bartosz Arłukowicz, Hildegard Bentele, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Marian-Jean Marinescu, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Tomislav Sokol, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Pernille Weiss

Renew

Pascal Canfin, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Emma Wiesner, Michal Wiezik

S&D

Maria Arena, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Nicolás González Casares, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Tiemo Wölken

The Left

Malin Björk, Cornelia Ernst, Anja Hazekamp, Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Silvia Modig, Mick Wallace

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Malte Gallée, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Manuela Ripa

 

9

-

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Nicola Procaccini, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

ID

Sylvia Limmer

 

10

0

ID

Mathilde Androuët, Simona Baldassarre, Aurélia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Joëlle Mélin, Silvia Sardone

The Left

Ivan Vilibor Sinčić, Edina Tóth

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

Zadnja posodobitev: 27. april 2022
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov