JELENTÉS a 2006/112/EK irányelvnek a bizonyos csalásra alkalmas termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása esetén alkalmazott választható fordított adózás, valamint a héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási időszakának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

26.4.2022 - (COM(2022)0039 – C9‑0053/2022 – 2022/0027(CNS)) - *

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Markus Ferber
(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 52. cikkének (1) bekezdése)

Eljárás : 2022/0027(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0128/2022
Előterjesztett szövegek :
A9-0128/2022
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2006/112/EK irányelvnek a bizonyos csalásra alkalmas termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása esetén alkalmazott választható fordított adózás, valamint a héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási időszakának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2022)0039 – C9‑0053/2022 – 2022/0027(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2022)0039),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C9‑0053/2022),

 tekintettel eljárási szabályzata 82. cikkére,

 tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0128/2022),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. kéri a Bizottságot, hogy végezze el a fordított adókivetési mechanizmus hatásainak értékelését, mielőtt tovább hosszabbítaná az alkalmazási időszakot;

3. felszólítja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


 

INDOKOLÁS

A héairányelv 193. cikke általános szabályként kimondja, hogy a héát a termékértékesítést vagy szolgáltatást végző adóalany köteles megfizetni.

Ettől a szabálytól eltérően a fordított adózás lehetővé teszi a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás kedvezményezettjének a héa megfizetésére kötelezett személyként történő kijelölését.

E fordított adózási mechanizmus alapján a héa nem a szállító részére kerül felszámításra, hanem a beszerző (adóalany) számolja azt el a héabevallásában. Ezt követően a héa levonásra kerül ebben a héabevallásban, így amennyiben a beszerző teljes körű levonási joggal rendelkezik, az eredmény nulla lesz.

A fordított adózási mechanizmus a csalás – és különösen az „eltűnő kereskedő” révén elkövetett, Közösségen belüli csalás (MTIC) – elleni küzdelmet szolgálja.

A héairányelv 199a. cikkén alapuló fordított adózást a tagállamok opcionálisan alkalmazhatják. A mechanizmus lehetővé teszi a tagállamok számára az ilyen típusú, az előre meghatározott érzékeny területeket jellemzően érintő, a területükön bekövetkező csalás elleni küzdelmet.

A 199b. cikkben foglalt gyorsreagálási mechanizmus olyan kivételes intézkedés, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy rendkívüli sürgősségű esetekben mielőbb ideiglenes fordított adózást vezessenek be a héairányelv 199a. cikke szerinti felsorolásban nem szereplő termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra azokban az ágazatokban, amelyekben hirtelen és súlyos csalások történtek.

A héairányelv 199a. cikkét a 2010 és 2015. június 30. közötti időszakra vonatkozóan vezették be, és módosítások útján először 2018. december 31-ig hosszabbították meg.

A héairányelv 199b. cikkét a 2013 és 2018. december 31. közötti időszakra vonatkozóan vezették be.

A héairányelv 199a. és 199b. cikkét ezt követően 2022. június 30-ig meghosszabbították.

A héairányelv kifejezetten előírta a tagállamok számára a fordított adózási mechanizmus nyomon követését és a Bizottságnak történő jelentéstételt. A Bizottságot továbbá felkérték, hogy 2018. január 1-jéig nyújtson be átfogó értékelő jelentést a fordított adókivetési mechanizmus hatásairól.

A jelenlegi javaslat két elemet tartalmaz:

 Először is, a fordított adókivetési mechanizmus valamennyi ellenőrzési és értékelési kérelmének törlése.

 Másodszor, a héairányelv 199a. és 199b. cikkének (azaz a fordított adókivetési mechanizmusnak és a gyorsreagálási mechanizmusnak) 2025 végéig történő további meghosszabbítását kéri.

A Bizottság véleménye szerint a 2025 végéig tartó időszak észszerűnek tűnik ahhoz, hogy a végleges héarendszerről szóló tanácsi tárgyalások lezárulhassanak.

Sürgősen végleges héarendszerre kell átállni, amely a rendeltetési országban történő adózás elvén alapul. A Bizottság ezért helyénvalónak tartja a 199a. és 199b. cikkben foglalt intézkedések 2025. december 31-ig történő meghosszabbítását.

Az előadó egyetért az intézkedések 2025-ig történő meghosszabbításával. Abban az esetben azonban, ha 2025 végére sem a végleges rendszer, sem a digitális korra vonatkozó héaszabályok nem lennének hatályban, az előadó úgy véli, hogy a fordított adózási mechanizmus újbóli értékelése elsődleges fontosságú lenne minden további meghosszabbítás előtt.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A 2006/112/EK irányelvnek a bizonyos csalásra alkalmas termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása esetén alkalmazott válaszható fordított adózás, valamint a héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási időszakának meghosszabbítása tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2022)0039 – C9-0053/2022 – 2022/0027(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

1.3.2022

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

7.3.2022

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Markus Ferber

3.3.2022

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

20.4.2022

Vizsgálat a bizottságban

20.4.2022

 

 

 

Az elfogadás dátuma

20.4.2022

 

 

 

Benyújtás dátuma

26.4.2022

 

 

Utolsó frissítés: 2022. április 28.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat