Ziņojums - A9-0138/2022Ziņojums
A9-0138/2022

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2021/953 par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā

  29.4.2022 - (COM(2022)0050 – C9‑0031/2022 – 2022/0031(COD)) - ***I

  Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  Referents: Juan Fernando López Aguilar


  Procedūra : 2022/0031(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A9-0138/2022
  Iesniegtie teksti :
  A9-0138/2022
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2021/953 par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā

  (COM(2022)0050 – C9‑0031/2022 – 2022/0031(COD))

  (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

  Eiropas Parlaments,

   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2022)0050),

   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 21. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9‑0031/2022),

   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

   ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas atzinumu,

   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas nostāju grozījumu veidā,

   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A9‑0138/2022),

  1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

  2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

  3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

   

  Grozījums Nr.  1

  Regulas priekšlikums

  2. apsvērums

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (2) Saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953 testa sertifikāti jāizdod, pamatojoties uz divu veidu SARS-CoV-2 infekcijas testiem, proti, molekulārajiem nukleīnskābes amplifikācijas testiem (NAAT), t. sk. tiem, kuros izmanto reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakciju (RT-PCR), un ātrajiem antigēna testiem, kuru pamatā ir vīrusu proteīnu (antigēnu) noteikšana, izmantojot sānu plūsmas imūnanalīzi, kas dod rezultātus mazāk nekā 30 minūtēs, ar nosacījumu, ka tos veic veselības aprūpes speciālisti vai kvalificēts testēšanas personāls. Tomēr Regula (ES) 2021/953 neattiecas uz tādiem antigēnu testiem kā, piemēram, imūnfermentatīvām analīzēm vai automatizētām imūnanalīzēm, kurās laboratorijas apstākļos testē antigēnus. No 2021. gada jūlija Tehniskā darba grupa Covid-19 diagnostikas testu jautājumos2, kas atbild par atjauninājumu sagatavošanu Covid-19 ātro antigēna testu kopīgajam sarakstam3, par kuru vienojusies Veselības drošības komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 1082/2013/ES4 17. pantu, izskata arī dalībvalstu un ražotāju iesniegtos priekšlikumus par laboratoriskiem Covid-19 antigēnu testiem. Šie priekšlikumi tiek izvērtēti pēc tiem pašiem kritērijiem, ko izmanto ātrajiem antigēna testiem, un Veselības drošības komiteja ir izveidojusi sarakstu ar laboratoriskiem antigēnu testiem, kas atbilst šiem kritērijiem. Tā rezultātā un cenšoties paplašināt to dažādo diagnostikas testu tvērumu, kurus var izmantot par pamatu ES digitālā Covid sertifikāta izdošanai, ātro antigēna testu definīcija būtu jāpielāgo, lai iekļautu laboratoriskos antigēnu testus. Tādējādi dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai izdot testa sertifikātus, pamatojoties uz antigēna testiem, kas iekļauti ES kopīgajā sarakstā, par kuru Veselības drošības komiteja ir vienojusies un kuru regulāri atjaunina kā atbilstošu noteiktajiem kvalitātes kritērijiem.

  (2) Saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953 testa sertifikāti jāizdod, pamatojoties uz divu veidu SARS-CoV-2 infekcijas testiem, proti, molekulārajiem nukleīnskābes amplifikācijas testiem (NAAT), t. sk. tiem, kuros izmanto reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakciju (RT-PCR), un ātrajiem antigēna testiem, kuru pamatā ir vīrusu proteīnu (antigēnu) noteikšana, izmantojot sānu plūsmas imūnanalīzi, kas dod rezultātus mazāk nekā 30 minūtēs, ar nosacījumu, ka tos veic veselības aprūpes speciālisti vai kvalificēts testēšanas personāls. Tomēr Regula (ES) 2021/953 neattiecas uz tādiem antigēnu testiem kā, piemēram, imūnfermentatīvām analīzēm vai automatizētām imūnanalīzēm, kurās laboratorijas apstākļos testē antigēnus. No 2021. gada jūlija Tehniskā darba grupa Covid-19 diagnostikas testu jautājumos2, kas atbild par atjauninājumu sagatavošanu Covid-19 ātro antigēna testu kopīgajam sarakstam3, par kuru vienojusies Veselības drošības komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 1082/2013/ES4 17. pantu, izskata arī dalībvalstu un ražotāju iesniegtos priekšlikumus par laboratoriskiem Covid-19 antigēnu testiem. Šie priekšlikumi tiek izvērtēti pēc tiem pašiem kritērijiem, ko izmanto ātrajiem antigēna testiem, un Veselības drošības komiteja ir izveidojusi sarakstu ar laboratoriskiem antigēnu testiem, kas atbilst šiem kritērijiem. Tā rezultātā un cenšoties paplašināt to dažādo diagnostikas testu tvērumu, kurus var izmantot par pamatu ES digitālā Covid sertifikāta izdošanai, ātro antigēna testu definīcija būtu jāpielāgo, lai iekļautu laboratoriskos antigēnu testus. Tādējādi dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai izdot testa sertifikātus un pēc Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2022/2564a pieņemšanas arī pārslimošanas sertifikātus, pamatojoties uz antigēna testiem, kas iekļauti ES kopīgajā sarakstā, par kuru Veselības drošības komiteja ir vienojusies un kuru regulāri atjaunina kā atbilstošu noteiktajiem kvalitātes kritērijiem.

   

  Antigēna testu izmantošana pārslimošanas sertifikātu izdošanai saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2022/256 rada paaugstinātu risku, ka šādus sertifikātus izdos pēc kļūdaini pozitīviem testiem. Tāpēc dalībvalstīm būtu jāatstāj iespēja izmantot antigēna testus atveseļošanās sertifikātu izsniegšanai kā gadījumos, kad NAAT testu pieejamība ir nepietiekama tāpēc, ka attiecīgajā apgabalā ir liels infekciju skaits, vai kādu citu iemeslu dēļ. Jo īpaši, ja NAAT testu veikšanas jauda ir pietiekama, dalībvalstis varētu turpināt izdot pārslimošanas sertifikātus, pamatojoties tikai uz NAAT testiem, ko uzskata par visticamāko metodi ar Covid-19 saslimušo un kontaktpersonu testēšanai. Tāpat dalībvalstis varētu izdot pārslimošanas sertifikātus, kuru pamatā ir antigēna testi, inficēšanās ar SARS-CoV-2 pieauguma periodos un no tā izrietošā augstā testēšanas pieprasījuma un NAAT testu veikšanas jaudas trūkuma dēļ, un, kad inficēšanās skaits samazinās, tās varētu atgriezties pie pārslimošanas sertifikātu izdošanas, pamatojoties tikai uz NAAT testiem.

  _________________

  _________________

  2 https://ec.europa.eu/health/health-security-and-infectious-diseases/crisis-management/covid-19-diagnostic-tests_en

  2 https://ec.europa.eu/health/health-security-and-infectious-diseases/crisis-management/covid-19-diagnostic-tests_en

  3https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-01/covid-19_rat_common-list_en.pdf

  3https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-01/covid-19_rat_common-list_en.pdf

  4 Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1082/2013/ES (2013. gada 22. oktobris) par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 2119/98/EK (OV L 293, 5.11.2013., 1. lpp.).

  4 Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1082/2013/ES (2013. gada 22. oktobris) par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 2119/98/EK (OV L 293, 5.11.2013., 1. lpp.).

   

  4a Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/256 (2022. gada 22. februāris), ar ko attiecībā uz pārslimošanas sertifikātu izdošanu, pamatojoties uz ātrajiem antigēna testiem, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (OV L 42, 23.2.2022., 4. lpp.).

  Grozījums Nr.  2

  Regulas priekšlikums

  4. apsvērums

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (4) Jo īpaši ņemot vērā jaunu bažas raisošu SARS-CoV-2 variantu rašanos, Covid-19 vakcīnu turpmāka izstrāde un izpēte ir izšķiroši svarīgs aspekts cīņā pret Covid-19 pandēmiju. Šajā kontekstā ir svarīgi veicināt brīvprātīgo dalību klīniskajos izmēģinājumos, t. i., pētījumos, kas tiek veikti, lai izpētītu zāļu, piemēram, Covid-19 vakcīnas, drošumu vai iedarbīgumu. Klīniskajai pētniecībai ir būtiska nozīme vakcīnu izstrādē, tāpēc būtu jāveicina brīvprātīga dalība klīniskajos izmēģinājumos. Tas, ka brīvprātīgajiem tiek liegta piekļuve ES digitālajiem Covid sertifikātiem, varētu būt būtisks šķērslis dalībai, aizkavējot klīnisko izmēģinājumu pabeigšanu un negatīvi ietekmējot sabiedrības veselību kopumā. Turklāt būtu jāsaglabā klīnisko izmēģinājumu integritāte, tostarp attiecībā uz datu maskēšanu un konfidencialitāti, lai nodrošinātu to rezultātu derīgumu. Tāpēc būtu jāprecizē, ka dalībvalstis var izdot ES digitālos Covid sertifikātus tādu klīnisko izmēģinājumu dalībniekiem, kurus apstiprinājušas dalībvalstu ētikas komitejas un kompetentās iestādes, neatkarīgi no tā, vai šie dalībnieki ir saņēmuši Covid-19 kandidātvakcīnu, vai — nolūkā neapdraudēt pētījumus — kontroles grupas saņemto devu. Turklāt būtu jāprecizē, ka citas dalībvalstis var akceptēt vakcinācijas sertifikātus Covid-19 vakcīnām, ar kurām veic klīniskos izmēģinājumus, lai atceltu brīvas pārvietošanās ierobežojumus, kas ieviesti saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju. Ja Covid-19 vakcīnai, ar kuru veic klīniskos izmēģinājumus, pēc tam piešķir tirdzniecības atļauju saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 726/20045, minētās vakcīnas vakcinācijas sertifikāti no tā brīža ietilpst Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punkta pirmās daļas darbības jomā. Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju, Komisija būtu jāpilnvaro lūgt Veselības drošības komiteju, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru (ECDC) vai Eiropas Zāļu aģentūru (EMA) izdot norādījumus par tādu sertifikātu akceptēšanu, kas izsniegti Covid-19 vakcīnai, ar kuru veic klīniskos izmēģinājumus un kura vēl nav saņēmusi tirdzniecības atļauju, un kuros būtu jāņem vērā ētiskie un zinātniskie kritēriji, kas nepieciešami klīnisko izmēģinājumu veikšanai.

  (4) Jo īpaši ņemot vērā jaunu bažas raisošu SARS-CoV-2 variantu rašanos, Covid-19 vakcīnu turpmāka izstrāde un izpēte ir izšķiroši svarīgs aspekts cīņā pret Covid-19 pandēmiju. Šajā kontekstā ir svarīgi veicināt brīvprātīgo dalību klīniskajos izmēģinājumos, t. i., pētījumos, kas tiek veikti, lai izpētītu zāļu, piemēram, Covid-19 vakcīnas, drošumu vai iedarbīgumu. Klīniskajai pētniecībai ir būtiska nozīme vakcīnu izstrādē, tāpēc būtu jāveicina brīvprātīga dalība klīniskajos izmēģinājumos. Tas, ka brīvprātīgajiem tiek liegta piekļuve ES digitālajiem Covid sertifikātiem, varētu būt būtisks šķērslis dalībai, aizkavējot klīnisko izmēģinājumu pabeigšanu un negatīvi ietekmējot sabiedrības veselību kopumā. Turklāt būtu jāsaglabā klīnisko izmēģinājumu integritāte, tostarp attiecībā uz datu maskēšanu un konfidencialitāti, lai nodrošinātu to rezultātu derīgumu. Tāpēc būtu jāprecizē, ka dalībvalstis var izdot ES digitālos Covid sertifikātus tādu klīnisko izmēģinājumu dalībniekiem, kurus apstiprinājušas dalībvalstu ētikas komitejas un kompetentās iestādes, neatkarīgi no tā, vai šie dalībnieki ir saņēmuši Covid-19 kandidātvakcīnu, vai — nolūkā neapdraudēt pētījumus — kontroles grupas saņemto devu. Turklāt būtu jāprecizē, ka citas dalībvalstis var akceptēt vakcinācijas sertifikātus Covid-19 vakcīnām, ar kurām veic klīniskos izmēģinājumus, lai atceltu brīvas pārvietošanās ierobežojumus, kas ieviesti saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju. Šādu vakcinācijas sertifikātu derīgumam nevajadzētu būt ilgākam par tāda vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņu, kas izdots pēc vakcinācijas pret Covid-19 ar Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) apstiprinātām vakcīnām. Līdz ar to vakcinācijas sertifikātu izdošana Covid-19 vakcīnu klīnisko pētījumu dalībniekiem un šādu sertifikātu akceptēšana ir dalībvalstu kompetencē. Ja Covid-19 vakcīnai, ar kuru veic klīniskos izmēģinājumus, pēc tam piešķir tirdzniecības atļauju saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 726/20045, minētās vakcīnas vakcinācijas sertifikāti no tā brīža ietilpst Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punkta pirmās daļas darbības jomā. Ja Covid-19 vakcīnai pēc klīniskajiem pētījumiem netiek piešķirta tirdzniecības atļauja saskaņā ar Regulu (EK) Nr.  26/2004, vakcinācijas sertifikātiem, kas izdoti minētajai klīniski pārbaudītajai Covid-19 vakcīnai, vairs nevajadzētu būt derīgiem. Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju, Komisija būtu jāpilnvaro lūgt Veselības drošības komiteju, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru (ECDC) vai Eiropas Zāļu aģentūru (EMA) izdot norādījumus par tādu sertifikātu akceptēšanu, kas izsniegti Covid-19 vakcīnai, ar kuru veic klīniskos izmēģinājumus un kura vēl nav saņēmusi tirdzniecības atļauju, un kuros būtu jāņem vērā ētiskie un zinātniskie kritēriji, kas nepieciešami klīnisko izmēģinājumu veikšanai.

  _________________

  _________________

  5 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 726/2004 (2004. gada 31. marts), ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru (OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.).

  5 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 726/2004 (2004. gada 31. marts), ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru (OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.).

  Grozījums Nr.  3

  Regulas priekšlikums

  7.a apsvērums (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (7a) Tomēr kopumā, kā skaidri norādīts Padomes Ieteikuma (ES) 2022/1071a 13. apsvērumā, pašlaik pieejamo Covid-19 vakcīnu dēļ ievērojami lielāka iedzīvotāju daļa ir labāk aizsargāta pret smagu saslimšanu ar Covid-19 un nāvi no šī vīrusa. Uzlabojot sabiedrības veselības vidi, vēl jo svarīgāk ir uzlabot brīvas pārvietošanās tiesību aizsardzību, nosakot kopīgus principus par to, kad dalībvalstis var aktivizēt ierobežojumus Savienības pilsoņiem, kuri ceļo ar derīgu ES digitālo Covid sertifikātu.

   

  _________________

   

  Padomes Ieteikums (ES) 2022/107 (2022. gada 25. janvāris) par koordinētu pieeju drošas brīvas pārvietošanās atvieglošanai Covid-19 pandēmijas laikā un ar ko aizstāj Ieteikumu (ES) 2020/1475 (OV L 18, 27.1.2022., 110. lpp.).

  Grozījums Nr.  4

  Regulas priekšlikums

  8. apsvērums

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (8) Rezultātā nevar izslēgt, ka dalībvalstis turpinās pieprasīt Savienības pilsoņiem, kuri izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties, uzrādīt Covid-19 vakcinācijas, testa vai pārslimošanas apliecinājumu pēc 2022. gada 30. jūnija, proti, datuma, kad izbeidzas Regulas (ES) 2021/953 pašreizējais darbības termiņš. Tāpēc ir svarīgi izvairīties no tā, ka gadījumā, ja pēc 2022. gada 30. jūnija joprojām ir spēkā konkrēti brīvas pārvietošanās ierobežojumi, kam pamatā ir sabiedrības veselības apsvērumi, Savienības iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem tiek liegta iespēja izmantot ES digitālos Covid sertifikātus, kas ir efektīvs, drošs un privātumu aizsargājošs veids, kā pierādīt savu Covid-19 statusu. Tajā pašā laikā, ņemot vērā, ka ierobežojumi attiecībā uz personu brīvu pārvietošanos Savienībā, kas ieviesti, lai mazinātu SARS-CoV-2 izplatīšanos, t. sk. prasība uzrādīt ES digitālos Covid sertifikātus, būtu jāatceļ, tiklīdz to ļaus epidemioloģiskā situācija, Regulas (ES) 2021/953 piemērošanas pagarinājums būtu jāierobežo līdz 12 mēnešiem. Turklāt minētās regulas darbības pagarinājums nebūtu jāsaprot kā prasība dalībvalstīm, jo īpaši tām, kas atceļ vietējos sabiedrības veselības aizsardzības pasākumus, saglabāt vai noteikt brīvas pārvietošanās ierobežojumus. Tāpat būtu jāpagarina pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, kas deleģētas Komisijai saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953. Ir jānodrošina, ka ES digitālā Covid sertifikāta sistēma var pielāgoties zinātnes progresam Covid-19 pandēmijas ierobežošanā.

  (8) Tādēļ nevar izslēgt, ka dalībvalstis turpinās pieprasīst Savienības pilsoņiem, kuri izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties, uzrādīt Covid-19 vakcinācijas, testa vai pārslimošanas apliecinājumu pēc 2022. gada 30. jūnija, proti, datuma, kad izbeidzas Regulas (ES) 2021/953 pašreizējais darbības termiņš. Tāpēc ir svarīgi izvairīties no tā, ka gadījumā, ja pēc 2022. gada 30. jūnija joprojām ir spēkā konkrēti brīvas pārvietošanās ierobežojumi, kam pamatā ir sabiedrības veselības apsvērumi, Savienības iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem pēc dalībvalstu pieprasījuma tiek liegta iespēja izmantot ES digitālos Covid sertifikātus savu brīvas pārvietošanās tiesību izmantošanai, jo šis sertifikāts ir efektīvs, drošs un privātumu aizsargājošs veids, kā pierādīt savu Covid-19 statusu. Tajā pašā laikā, ņemot vērā, ka ierobežojumi attiecībā uz personu brīvu pārvietošanos Savienībā, kas ieviesti, lai mazinātu SARS-CoV-2 izplatīšanos, t. sk. prasība uzrādīt ES digitālos Covid sertifikātus, būtu jāatceļ, tiklīdz to ļaus epidemioloģiskā situācija, Regulas (ES) 2021/953 piemērošanas pagarinājums būtu jāierobežo līdz 12 mēnešiem. Tomēr ES digitālo Covid sertifikātu izmantošanai vajadzētu būt prasītai tikai tad, ja tas ir strikti nepieciešams, un samērīgai ar epidemioloģisko situāciju un ar to saistīto sabiedrības veselības apdraudējumu. Turklāt minētās regulas darbības pagarinājums nebūtu jāsaprot kā prasība dalībvalstīm, jo īpaši tām, kas atceļ vietējos sabiedrības veselības aizsardzības pasākumus, saglabāt vai noteikt brīvas pārvietošanās ierobežojumus. Jebkādai vajadzībai dalībvalstīm pārbaudīt ES digitālos Covid sertifikātus nevajadzētu kalpot par attaisnojumu kontroles pagaidu ieviešanai uz iekšējām robežām. Tāpat būtu jāpagarina pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, kas deleģētas Komisijai saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953. Ir jānodrošina, ka ES digitālā Covid sertifikāta sistēma var pielāgoties jaunajām atziņām par Covid-19 veselības tehnoloģiju efektivitāti, kā arī zinātnes progresam Covid-19 pandēmijas ierobežošanā.

  Grozījums Nr.  5

  Regulas priekšlikums

  8.a apsvērums (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (8a) Līdz 2022. gada 31. decembrim Komisijai būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojums par šīs regulas piemērošanu. Ziņojumā jo īpaši būtu iekļauj pārskats, kas iegūts no informācijas, kas saņemta no dalībvalstīm par brīvas pārvietošanās ierobežojumiem, tostarp dalībvalstu piemērotajiem ierobežojumiem, un novērtējums par šīs regulas ietekmi uz brīvas pārvietošanās atvieglošanu, tostarp uz ceļošanu un tūrismu, dažādu vakcīnu veidu akceptēšanu, ietekmi uz pamattiesībām un nediskriminācijas principa ievērošanu, kā arī jebkādu ietekmi uz personas datu aizsardzību Covid-19 pandēmijas laikā. Tajā būtu arī jānovērtē gadījumi, kad dalībvalstis izmantojušas ES digitālos Covid sertifikātus citiem mērķiem, kas nav pārvietošanās brīvības nodrošināšana, un tas, vai bijusi ierobežota brīva pārvietošanās. Turklāt ziņojumā būtu jāiekļauj novērtējums par ES digitālo Covid sertifikātu izmantošanas nepieciešamību un samērīgumu, ņemot vērā pandēmijas situāciju un jaunākos pieejamos zinātniskos pierādījumus un ECDC un Veselības drošības komitejas atzinumus un ieteikumus, kas arī būtu jāiekļauj ziņojumā. Ziņojumam var pievienot leģislatīva akta priekšlikumu, jo īpaši, lai saīsinātu šīs regulas piemērošanas periodu. Komisija tiek īpaši aicināta to darīt, ja to atļauj ECDC un Veselības drošības komitejas atzinumi un ieteikumi.

  Grozījums Nr.  6

  Regulas priekšlikums

  12. apsvērums

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (12) Ņemot vērā ar Covid-19 pandēmiju saistītās situācijas steidzamību, šai regulai būtu jāstājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

  (12) Lai būtu iespējams to ātri piemērot, šai regulai būtu jāstājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

  Grozījums Nr.  7

  Regulas priekšlikums

  13. apsvērums

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (13) Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 42. pantu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju, kas XXXX11 sniedza kopīgu atzinumu,

  (13) Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 42. pantu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju, kas 2021. gada 14. martā sniedza kopīgu atzinumu11,

  _________________

  _________________

  11 Jāpievieno atsauce.

  11 OV (..).

  Grozījums Nr.  8

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts – ia punkts (jauns)

  Regula (ES) 2021/953

  3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

   

  Spēkā esošais teksts

  Grozījums

   

  (ia) c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

  c) sertifikātu, kas apliecina, ka sertifikāta turētājs pēc pozitīva rezultāta NAAT testam vai ātrajam antigēna testam, kas iekļauts ES kopējā Covid-19 antigēna testu sarakstā, par kuru vienojusies Veselības drošības komiteja, un ko veikuši veselības aprūpes speciālisti vai kvalificēts testēšanas personāls, ir pārslimojis SARS-CoV-2 infekciju (pārslimošanas sertifikāts).

  “c) sertifikātu, kas apliecina, ka sertifikāta turētājs pēc pozitīva rezultāta NAAT testam vai antigēna testam, kas iekļauts ES kopējā Covid-19 antigēna testu sarakstā, par kuru vienojusies Veselības drošības komiteja, un ko veikuši veselības aprūpes speciālisti vai kvalificēts testēšanas personāls, ir pārslimojis SARS-CoV-2 infekciju (pārslimošanas sertifikāts).

  Grozījums Nr.  9

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

  Regula (ES) 2021/953

  4. pants – 2. punkts

   

  Spēkā esošais teksts

  Grozījums

   

  (2a) regulas 4. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

  2. Uzticamības satvars balstās uz publisko atslēgu infrastruktūru un ļauj uzticami un droši izdot un verificēt 3. panta 1. punktā minēto sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Uzticamības satvars ļauj atklāt krāpšanu, jo īpaši viltošanu. Turklāt tas var atbalstīt divpusēju apmaiņu ar sertifikātu atsaukšanas sarakstiem, kuros ir ietverti atsaukto sertifikātu unikālie identifikatori. Šādos sertifikātu atsaukšanas sarakstos neietver nekādus citus personas datus. Verificējot 3. panta 1. punktā minētos sertifikātus un attiecīgā gadījumā sertifikātu atsaukšanas sarakstus, izdevējam netiek paziņots par verifikāciju.

  “2. Uzticamības satvars balstās uz publisko atslēgu infrastruktūru un ļauj uzticami un droši izdot un verificēt 3. panta 1. punktā minēto sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Uzticamības satvars ļauj atklāt krāpšanu, jo īpaši viltošanu. Turklāt tas padara iespējamu apmaiņu ar sertifikātu atsaukšanas sarakstiem, kuros ir ietverti atsaukto sertifikātu unikālie identifikatori. Šādos sertifikātu atsaukšanas sarakstos neietver nekādus citus personas datus. Verificējot 3. panta 1. punktā minētos sertifikātus un attiecīgā gadījumā sertifikātu atsaukšanas sarakstus, izdevējam netiek paziņots par verifikāciju.

  Grozījums Nr.  10

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts

  Regula (ES) 2021/953

  5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  b) informācija par Covid-19 vakcīnu un par sertifikāta turētāja saņemto devu skaitu neatkarīgi no dalībvalsts, kurā šīs devas ir saņemtas;

  b) informācija par Covid-19 vakcīnu un par sertifikāta turētāja saņemto devu skaitu neatkarīgi no dalībvalsts, kurā šīs devas ir saņemtas;

  Grozījums Nr.  11

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

  Regula (ES) 2021/953

  5. pants – 5. punkts – 3.a daļa (jauna)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Dalībvalstis var arī izdot 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētos vakcinācijas sertifikātus personām, kas piedalās klīniskajos izmēģinājumos, kuri attiecas uz Covid-19 vakcīnu un kurus ir apstiprinājušas dalībvalstu ētikas komitejas un kompetentās iestādes, neatkarīgi no tā, vai šīs personas ir saņēmušas kandidātvakcīnu vai kontroles grupas saņemto devu. Informācija par Covid-19 vakcīnu, kas vakcinācijas sertifikātā jāiekļauj atbilstīgi pielikuma 1. punktā noteiktajiem konkrētajiem datu laukiem, neapdraud klīniskā izmēģinājuma integritāti. Dalībvalstis var akceptēt vakcinācijas sertifikātus, ko saskaņā ar šo punktu izdevušas citas dalībvalstis, lai atceltu brīvas pārvietošanās ierobežojumus, kas ieviesti saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, nolūkā ierobežot SARS-CoV-2 izplatīšanos.

  Dalībvalstis var arī izdot 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētos vakcinācijas sertifikātus personām, kas piedalās klīniskajos izmēģinājumos, kuri attiecas uz Covid-19 vakcīnu un kurus ir apstiprinājušas dalībvalstu ētikas komitejas un kompetentās iestādes, neatkarīgi no tā, vai šīs personas ir saņēmušas kandidātvakcīnu vai kontroles grupas saņemto devu. Informācija par Covid-19 vakcīnu, kas vakcinācijas sertifikātā jāiekļauj atbilstīgi pielikuma 1. punktā noteiktajiem konkrētajiem datu laukiem, neapdraud klīniskā izmēģinājuma integritāti. Šādu vakcinācijas sertifikātu derīguma termiņš nav ilgāks par tāda vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņu, kas saskaņā ar šo punktu. Dalībvalstis var akceptēt vakcinācijas sertifikātus, ko saskaņā ar šo punktu izdevušas citas dalībvalstis, lai atceltu brīvas pārvietošanās ierobežojumus, kas ieviesti saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, nolūkā ierobežot SARS-CoV-2 izplatīšanos. Ja Covid-19 vakcīnai pēc klīniskajiem pētījumiem tiek piešķirta tirdzniecības atļauja saskaņā ar Regulu (EK) Nr.  26/2004, vakcinācijas sertifikāti, kas izdoti minētajai klīniski pārbaudītajai Covid-19 vakcīnai, turpina būt derīgi atbilstīgi šī punkta pirmajam apakšpunktam. Ja Covid-19 vakcīnas tirdzniecības atļaujas pieteikums pēc tam saņem negatīvu novērtējumu vai ja minētajai vakcīnai tirdzniecības atļauja netiek pieprasīta, sertifikāti, kas izdoti, pamatojoties uz minēto vakcīnu, vairs nav derīgi;

  Grozījums Nr.  12

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 5. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

  Regula (ES) 2021/953

  7. pants – 1.punkts – 2. daļa

   

  Spēkā esošais teksts

  Grozījums

   

  (-a) regulas 7. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

  Dalībvalsts var pēc pieprasījuma izdot arī 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētos pārslimošanas sertifikātus pēc pozitīva rezultāta ātrajam antigēna testam, kas iekļauts ES kopējā Covid-19 antigēna testu sarakstā, par kuru vienojusies Veselības drošības komiteja, un ko veikuši veselības aprūpes speciālisti vai kvalificēts testēšanas personāls.

  Dalībvalsts var pēc pieprasījuma izdot arī 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētos pārslimošanas sertifikātus pēc pozitīva rezultāta antigēna testam, kas iekļauts ES kopējā Covid-19 antigēna testu sarakstā, par kuru vienojusies Veselības drošības komiteja, un ko veikuši veselības aprūpes speciālisti vai kvalificēts testēšanas personāls.

  Grozījums Nr.  13

  Regulas priekšlikums

  1. pants– 1. daļa – 5. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)

  Regula (ES) 2021/953

  7. pants – 1. punkts – 3. daļa

   

  Spēkā esošais teksts

  Grozījums

   

  (-aa) regulas 7. panta 1. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

  Dalībvalstis var izdot pārslimošanas sertifikātus, pamatojoties uz ātrajiem antigēna testiem, ko 2021. gada 1. oktobrī vai pēc tam veikuši veselības aprūpes speciālisti vai kvalificēts testēšanas personāls, ja ātrais antigēna tests pozitīva rezultāta uzrādīšanas laikā bija iekļauts ES kopējā Covid-19 antigēna testu sarakstā, par kuru vienojusies Veselības drošības komiteja.

  Dalībvalstis var izdot pārslimošanas sertifikātus, pamatojoties uz antigēna testiem, ko 2021. gada 1. oktobrī vai pēc tam veikuši veselības aprūpes speciālisti vai kvalificēts testēšanas personāls, ja antigēna tests pozitīva rezultāta uzrādīšanas laikā bija iekļauts ES kopējā Covid-19 antigēna testu sarakstā, par kuru vienojusies Veselības drošības komiteja.

  Grozījums Nr.  14

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 5. punkts - -ab apakšpunkts (jauns)

  Regula (ES) 2021/953

  7. pants – 1. punkts – 4. punkts

   

  Spēkā esošais teksts

  Grozījums

   

  (-ab) regulas 7. panta 1. punkta ceturto daļu aizstāj ar šādu:

  Pārslimošanas sertifikātu izdod ne agrāk kā 11 dienas pēc tam, kad personai pirmoreiz veikts NAAT vai ātrais antigēna tests, kas uzrādījis pozitīvu rezultātu.

  Pārslimošanas sertifikātu izdod ne agrāk kā 11 dienas pēc tam, kad personai pirmoreiz veikts NAAT vai antigēna tests, kas uzrādījis pozitīvu rezultātu.

  Grozījums Nr.  15

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

  Regula (ES) 2021/953

  10. pants – 5. punkts

   

  Spēkā esošais teksts

  Grozījums

   

  (5a) regulas 10. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

  5. Sertifikātu atsaukšanas sarakstus, ar kuriem dalībvalstis apmainās saskaņā ar 4. panta 2. punktu, neglabā pēc šīs regulas piemērošanas laikposma beigām.

  “5. Sertifikātu atsaukšanas sarakstus, ar kuriem apmainās saskaņā ar 4. panta 2. punktu, neglabā pēc šīs regulas piemērošanas laikposma beigām.

  Grozījums Nr.  16

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns)

  Regula (ES) 2021/953

  11. pants

   

  Spēkā esošais teksts

  Grozījums

   

  (5b) regulas 11. pantu aizstāj ar šādu:

  11. pants

  11. pants

  Brīvas pārvietošanās ierobežojumi un informācijas apmaiņa

  Brīvas pārvietošanās ierobežojumi un informācijas apmaiņa

  1. Neskarot dalībvalstu kompetenci noteikt ierobežojumus sabiedrības veselības apsvērumu dēļ, ja dalībvalstis akceptē vakcinācijas sertifikātus, testa sertifikātus, kuros norādīts negatīvs rezultāts, vai pārslimošanas sertifikātus, tās atturas noteikt papildu brīvas pārvietošanās ierobežojumus, piemēram, ar ceļošanu saistītus papildu SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanas testus vai ar ceļošanu saistītu karantīnu vai pašizolāciju, ja vien tie nav nepieciešami un samērīgi, lai aizsargātu sabiedrības veselību sakarā ar Covid-19 pandēmiju, ņemot vērā arī pieejamos zinātniskos pierādījumus, tostarp epidemioloģiskos datus, ko publicējis ECDC, pamatojoties uz Ieteikumu (ES) 2020/1475.

  1. Neskarot dalībvalstu ekskluzīvo kompetenci noteikt brīvas pārvietošanās ierobežojumus sabiedrības veselības apsvērumu dēļ, tās atturas no brīvas pārvietošanās tiesību izmantošanas ierobežojumu vai šķēršļu vai prasību ieviešanas, izņemot gadījumus, kad tas ir absolūti nepieciešami un samērīgi ar mērķi aizsargāt sabiedrības veselību, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, pilnībā ņemot vērā pieejamos zinātniskos pierādījumus, tostarp epidemioloģiskos datus, ko ECDC publicējis, pamatojoties uz Ieteikumu (ES) 2020/1475.

  2. Ja dalībvalsts saskaņā ar Savienības tiesību aktiem pieprasa, lai 3. panta 1. punktā minēto sertifikātu turētāji pēc ieceļošanas tās teritorijā ievērotu karantīnu vai pašizolāciju vai veiktu testu SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai, vai ja tā šādu sertifikātu turētājiem nosaka citus ierobežojumus, piemēram, tādēļ, ka epidemioloģiskā situācija dalībvalstī vai dalībvalsts reģionā strauji pasliktinās, jo īpaši saistībā ar problemātisku vai interesi raisošu SARS-CoV-2 variantu, tā par to attiecīgi informē Komisiju un pārējās dalībvalstis, ja iespējams 48 stundas pirms šādu jaunu ierobežojumu ieviešanas. Šajā nolūkā dalībvalsts sniedz šādu informāciju:

  2. Ja dalībvalsts, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, ievieš brīvas pārvietošanās ierobežojumus saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, minētos ierobežojumus nepiemēro 3. panta 1. punktā minēto sertifikātu turētājiem.

   

  3. Neskarot 2. punktu, ja dalībvalsts tomēr ievieš papildu ceļošanas ierobežojumus vai brīvas pārvietošanās ierobežojumus, kas piemērojami 3. panta 1. punktā minēto sertifikātu turētājiem, tā to var darīt tikai saskaņā ar šādiem principiem, kas noteikti Padomes Ieteikumā (ES) 2022/071a:

   

  a) visi ierobežojumiem attiecībā uz personu brīvu pārvietošanos Savienībā, kuri tiek ieviesti, lai ierobežotu Covid-19 izplatīšanos, balstās uz konkrētiem un ierobežotiem apsvērumiem sabiedrības interesēs, proti, sabiedrības veselības aizsardzību;

   

  b) ikviens šāds ierobežojums ir jāpiemēro, ievērojot Savienības tiesību vispārīgos principus, jo īpaši samērīgumu un nediskriminēšanu. Tas nozīmē, ka noteiktie pasākumi nedrīkstētu pārsniegt sabiedrības veselības aizsardzībai absolūti nepieciešamo;

   

  c) ierobežojumus atceļ, tiklīdz epidemioloģiskā situācija, tostarp situācija slimnīcās, to ļauj.

   

  d) dalībvalstīm nodrošina, ka ikviena prasība, kas noteikta pilsoņiem un uzņēmumiem, sniedz konkrētu labumu sabiedrības veselības jomā saistībā ar centieniem cīņā pret pandēmiju un nerada pārmērīgu un nevajadzīgu administratīvo slogu;

   

  e) starp dalībvalstīm nedrīkst būt nekādas diskriminācijas, piemēram, ceļošanai uz kaimiņu dalībvalsti un no tās nedrīkst piemērot labvēlīgākus noteikumus nekā ceļošanai uz citām dalībvalstīm un no tām;

   

  f) ierobežojumi nedrīkst būt diskriminējoši, tas ir, tos piemēro arī attiecīgās dalībvalsts valstspiederīgajiem, kas atgriežas. Ierobežojumus nepamato ar attiecīgās personas valstspiederību;

   

  g) dalībvalstis vienmēr ielaiž savus valstspiederīgos un Savienības pilsoņus un viņu ģimenes locekļus, kas dzīvo to teritorijā. Dalībvalstis principā neatsaka ieceļošanu arī citām personām, kas ieceļo no citām dalībvalstīm, un atvieglo ātru tranzītu caur savu teritoriju;

   

  h) īpašu uzmanība dalībvalstis pievērš pārrobežu reģionu, tālāko reģionu, eksklāvu un ģeogrāfiski izolētu apgabalu specifikai un nepieciešamībai sadarboties vietējā un reģionālā līmenī;

   

  i) dalībvalstis izvairās radīt traucējumus, kas skar piegādes ķēdes un kavē ceļojumus ar būtisku iemeslu, un nodrošina transporta plūsmu ar “zaļo joslu” sistēmu;

   

  j) dalībvalstis regulāri apmainās ar informāciju par visiem jautājumiem, kas ietilpst šā ieteikuma darbības jomā, un attiecīgi informē iedzīvotājus;

   

  k) ierobežojumiem neizpaužas kā aizliegumi sniegt noteiktus transporta pakalpojumus.

   

  Turklāt šādā situācijā attiecīgā dalībvalsts attiecīgi informē Komisiju un pārējās dalībvalstis, ja iespējams, 48 stundas pirms šādu jaunu ierobežojumu ieviešanas. Šajā nolūkā dalībvalsts sniedz šādu informāciju:

  a) šādu ierobežojumu iemeslus;

  a) šādu ierobežojumu iemeslus, tostarp visus attiecīgos epidemioloģiskos datus un zinātniskos pierādījumus, kas pamato šos ierobežojumus;

  b) šādu ierobežojumu darbības jomu, norādot, uz kuru sertifikātu turētājiem attiecas vai neattiecas šādi ierobežojumi;

  b) šādu ierobežojumu darbības jomu, norādot, uz kuru sertifikātu turētājiem attiecas vai neattiecas šādi ierobežojumi;

  c) šādu ierobežojumu sākumdatumu un ilgumu.

  c) šādu ierobežojumu sākumdatumu un ilgumu.

  3. Dalībvalstis arī informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par 3. panta 1. punktā minēto sertifikātu izdošanu un to akceptēšanas nosacījumiem, tostarp par to, kādas Covid-19 vakcīnas tās akceptē saskaņā ar 5. panta 5. punkta otro daļu.

  4. Dalībvalstis arī informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par 3. panta 1. punktā minēto sertifikātu izdošanu un to akceptēšanas nosacījumiem, tostarp par to, kādas Covid-19 vakcīnas tās akceptē saskaņā ar 5. panta 5. punkta otro daļu.

  4. Dalībvalstis sniedz sabiedrībai skaidru, visaptverošu un aktuālu informāciju attiecībā uz 2. un 3. punktu. Parasti minēto informāciju dalībvalstis dara publiski pieejamu 24 stundas pirms jaunu ierobežojumu stāšanās spēkā, ņemot vērā, ka epidemioloģiskās ārkārtas situācijās ir vajadzīga zināma elastība. Turklāt dalībvalstu sniegto informāciju Komisija var arī darīt publiski pieejamu centralizētā veidā.

  5. Dalībvalstis sniedz sabiedrībai skaidru, visaptverošu un aktuālu informāciju attiecībā uz 2. un 3. punktu. Parasti minēto informāciju dalībvalstis dara publiski pieejamu 24 stundas pirms jaunu ierobežojumu stāšanās spēkā, ņemot vērā, ka epidemioloģiskās ārkārtas situācijās ir vajadzīga zināma elastība. Turklāt dalībvalstu sniegto informāciju Komisija var arī darīt publiski pieejamu centralizētā veidā.

  _________________

  _________________

   

  1a Padomes Ieteikums (ES) 2022/107 (2022. gada 25. janvāris) par koordinētu pieeju drošas brīvas pārvietošanās atvieglošanai Covid-19 pandēmijas laikā un ar ko aizstāj Ieteikumu (ES) 2020/1475 (OV L 18, 27.1.2022., 110. lpp.).”

  Grozījums Nr.  17

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)

  Regula (ES) 2021/953

  16. pants

   

  Spēkā esošais teksts

  Grozījums

   

  (7a) regulas 16. pantu aizstāj ar šādu:

  16. pants

  16. pants

  Komisijas ziņojums

  Komisijas ziņojums

  1. Līdz 2021. gada 31. oktobrim Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā iekļauj pārskatu par:

  svītrots

  (a) saskaņā ar šo regulu izdoto sertifikātu skaitu;

  svītrots

  (b) saskaņā ar 3. panta 11. punktu pieprasītiem norādījumiem par pieejamajiem zinātniskiem pierādījumiem un standartizācijas līmeni attiecībā uz pārslimošanas sertifikātu iespējamu izdošanu, pamatojoties uz antivielu testiem, ieskaitot seroloģisko testēšanu antivielu noteikšanai pret SARS-CoV-2, ņemot vērā arī šādu testu pieejamību un piekļūstamību; un

  svītrots

  (c) informāciju, kas saņemta saskaņā ar 11. pantu.

  svītrots

  2. Līdz 2022. gada 31. martam Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas piemērošanu.

   

  2. Līdz 2022. gada 31. decembrim Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas piemērošanu.

   

  Ziņojumā jo īpaši iekļauj novērtējumu par šīs regulas ietekmi uz brīvas pārvietošanās atvieglošanu, tostarp uz ceļošanu un tūrismu un dažādu vakcīnu veidu akceptēšanu, pamattiesībām un nediskrimināciju, kā arī uz personas datu aizsardzību Covid-19 pandēmijas laikā.

  Ziņojumā jo īpaši iekļauj pārskatu, kas iegūts no informācijas, kas saņemta no dalībvalstīm saskaņā ar 11. pantu, tostarp dalībvalstu piemērotajiem ierobežojumiem, un novērtējums par šīs regulas ietekmi uz brīvas pārvietošanās atvieglošanu, tostarp uz ceļošanu un tūrismu, dažādu vakcīnu veidu akceptēšanu, ietekmi uz pamattiesībām un nediskriminācijas principa ievērošanu, kā arī jebkādu ietekmi uz personas datu aizsardzību Covid-19 pandēmijas laikā. Tajā arī novērtē gadījumus, kad dalībvalstis izmantojušas ES digitālos Covid sertifikātus citiem mērķiem, kas nav pārvietošanās brīvības nodrošināšana, un to, vai bijusi ierobežota brīva pārvietošanās.

   

  Ziņojumā iekļauj novērtējums par ES digitālo Covid sertifikātu izmantošanas nepieciešamību un samērīgumu, ņemot vērā pandēmijas situāciju un jaunākos pieejamos zinātniskos pierādījumus un ECDC un Veselības drošības komitejas atzinumus un ieteikumus, kas arī jāiekļauj ziņojumā.

  Ziņojumu var papildināt ar tiesību aktu priekšlikumiem, jo īpaši nolūkā pagarināt šīs regulas piemērošanas laikposmu, ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas attīstību saistībā ar Covid-19 pandēmiju.

  Ziņojumam var pievienot leģislatīva akta priekšlikumu, lai saīsinātu šīs regulas piemērošanas periodu. Komisija tiek īpaši aicināta to darīt, ja to atļauj ECDC un Veselības drošības komitejas atzinumi un ieteikumi.  PASKAIDROJUMS

  Konteksts

  Sarunās, kuru rezultātā tika pieņemta Regula (ES) 2021/953 par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā, Eiropas Parlaments centās aizstāvēt tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, nediskriminācijas principu un tiesības uz personas datu aizsardzību. Vienlaikus tas atzina, ka Covid-19 pandēmijas laikā bija bijuši nepieciešami atsevišķi pasākumi sabiedrības veselības aizsardzībai, un centās nodrošināt, ka šādi pasākumi ir koordinēti un praktiski ieviešami.

   

   

  Referenta nostāja

  Izvērtējot pandēmijas attīstību pēdējo divpadsmit mēnešu laikā, ir skaidrs, ka Covid-19 joprojām ir mūsu vidū, pat ja ļoti ceram, ka sliktākais jau ir aiz muguras. Šā priekšlikuma mērķis ir pagarināt ES digitālā Covid sertifikāta piemērošanas periodu. Referenta pieeja ir aizstāvēt tos pašus principus, kurus Parlaments centās aizstāvēt sarunās pirms gada, proti, nosargāt brīvu pārvietošanos, nodrošināt nediskriminācijas principa ievērošanu un aizsargāt personas datus. Referente arī ļoti labi saprot, ka ir jānodrošina, ka ES digitālā Covid sertifikāta izmantošana ir ierobežota laikā un ka tai jābeidzas, tiklīdz to ļauj sabiedrības veselības situācija. Lai nodrošinātu tiesības brīvi pārvietoties un saglabātu Šengenas zonu, kurā nav kontroļu uz iekšējām robežām, mums pēc iespējas ātrāk jāatsakās no prasības, ceļojot starp dalībvalstīm, uzrādīt sertifikātus.

   


  TRANSPORTA UN TŪRISMA KOMITEJAS ATZINUMS (21.4.2022)

  Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2021/953 par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā

  (COM(2022)0050 – C9‑0031/2022 – 2022/0031(COD))

  Atzinuma sagatavotājs: José Ramón Bauzá Díaz

   

   

  ĪSS PAMATOJUMS

  Pašreizējā situācija

   

  Regula (ES) 2021/953, ar ko izveido sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru, tika pieņemta 2021. gada jūnijā, un tā ir spēkā līdz 2022. gada 30. jūnijam. ES digitālais Covid sertifikāts kopš tā pieņemšanas ir sekmīgi ieviests visā Savienībā. Tas kļuvis arvien svarīgāks arī pasaules mērogā, atvieglojot drošu starptautisko ceļošanu.

   

  Tā kā šīs regulas piemērošanas periods beidzas 2022. gada 30. jūnijā, ir vajadzīga tās atsevišķu noteikumu pārskatīšana ar mērķi turpināt ES digitālā Covid sertifikāta satvara piemērošanu turpmākā laikposmā.

   

  Komisija ierosina piemērošanu pagarināt par ne vairāk kā 12 mēnešiem (līdz 2023. gada 30. jūnijam) un grozīt dažus citus Regulas (ES) 2021/953 noteikumus, kas saistīti ar vakcīnām.

   

  Iedzīvotājiem un uzņēmumiem vajadzīga juridiskā noteiktība un paredzamība

   

  Pirmkārt, ņemot vērā to, ka ES digitālā Covid sertifikāta sistēma ir atzīta par vienu no galvenajiem digitālajiem risinājumiem nolūkā atsākt ceļošanu gan ES iekšienē, gan starptautiski, būtu jāpanāk vienošanās par tās standarta derīgumu, lai izvairītos no sadrumstalotības un neatbilstībām ES dalībvalstu tiesību aktos.

   

  Otrkārt, kopš Regulas (ES) 2021/953 pieņemšanas epidemioloģiskā situācija saistībā ar Covid-19 pandēmiju ir ievērojami mainījusies. Neraugoties uz to, ka pabeigtas vakcinācijas rādītāji pieaug, joprojām pastāv ievērojamas atšķirības starp vakcinācijas rādītājiem dalībvalstīs, un tas vēl arvien ir viens no galvenajiem iemesliem, kas neļauj pilnībā atcelt personu brīvas pārvietošanās ierobežojumus.

   

  Atzinuma sagatavotājs norāda, ka pašreizējā ES digitālā Covid sertifikāta satvara pagarināšana ir nepieciešama šādu iemeslu dēļ:

  1) ES līmenī ir vajadzīgi skaidri, saskaņoti un vienveidīgi noteikumi ar mērķi 2022. gada vasaras sezonas priekšvakarā nodrošināt personu brīvu pārvietošanos;

  2) pirms jaunās atvaļinājumu sezonas jānodrošina juridiskā noteiktība tūrisma nozarei;

  3) jānodrošina prognozējamība un organizatoriskās spējas, lai cilvēkiem dotu brīvas pārvietošanās iespējas un panāktu ES iekšējo un starptautisko ceļojumu noturību.

   

  Tomēr atzinuma sagatavotājs uzskata, ka, lai gan pārskatīšanas galvenais mērķis ir pagarināt regulas piemērošanu un saglabāt tiesisku un koordinētu ES regulējumu, šī pagarināšana nebūtu jāsaprot kā prasība dalībvalstīm 2022. gada vasaras sezonā Savienībā saglabāt vai noteikt  personu brīvas pārvietošanās ierobežojumus, un jo īpaši tas attiecināms uz dalībvalstīm, kuras atceļ iekšzemes veselības aizsardzības pasākumus. Tā arī nebūtu jāsaprot kā prasība dalībvalstīm uzturēt ES digitālo Covid sertifikātu vai citu Covid-19 sertifikātu sistēmu izmantošanu vai ieviest šādas sistēmas nevajadzīgām un nepamatotām iekšzemes vajadzībām.

   

  Divpakāpju pieeja ES digitālā Covid sertifikāta satvara darbības pagarināšanai

   

  Regulas (ES) 2021/953 un līdz ar to arī ES digitālā Covid sertifikāta izmantošanas sākotnējais un primārais mērķis ir atvieglot iedzīvotāju brīvu pārvietošanos un izvairīties no tā, ka dalībvalstis piemēro vienpusējus un/vai papildu pasākumus attiecībā uz pārvietošanās brīvību. Tomēr kopš regulas pieņemšanas dalībvalstis ir ieviesušas papildu valsts sabiedrības veselības aizsardzības pasākumus, ar ko nosaka brīvas pārvietošanās ierobežojumus.

   

  Tādēļ atzinuma sagatavotājs ierosina:

  1) jebkāda ES digitālā Covid sertifikāta satvara darbības pagarināšana un jebkādi ierobežojumi attiecībā uz personu brīvu pārvietošanos Savienībā, tostarp prasība uzrādīt ES digitālos Covid sertifikātus, būtu jāatceļ, tiklīdz to ļaus epidemioloģiskā situācija;

  2) pirms 2022. gada vasaras sezonas ir jānodrošina juridiskā noteiktība un paredzamība gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem. Tāpēc būtu veicams pirmais solis — primārā darbības pagarināšana būtu jāierobežo līdz ne vairāk kā 4 mēnešiem, proti, līdz 2022. gada 31. oktobrim;

  3) tomēr nevar izslēgt, ka dalībvalstis turpinās pieprasīt Savienības pilsoņiem, kuri izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties, uzrādīt Covid-19 vakcinācijas, testa vai pārslimošanas apliecinājumu arī pēc 2022. gada 31. oktobra. Ņemot vērā ECDC ieteikumus atkarībā no epidemioloģiskās situācijas, var tikt uzskatīts, ka ir nepieciešams vēl vairāk pagarināt ES digitālo COVID sertifikātu piemērošanas termiņu;

  4) šādā gadījumā būtu jāveic otrais solis — Komisijai vajadzētu būt iespējai ar deleģētajiem aktiem pagarināt Regulas (ES) 2021/953 piemērošanu par četriem mēnešiem, proti, līdz 2023. gada 28. februārim;

  5) ņemot vērā pandēmijas attīstību un to, ka dalībvalstis atceļ vietējos ierobežojumus, šīs regulas darbības pagarināšanai vajadzētu būt solim uz priekšu, lai ES iedzīvotājiem sniegtu pareizu un līdzsvarotu vēstījumu. Tāpēc ar šo regulu būtu jānovērš iespēja, ka dalībvalstis un valstu iestādes ar ES digitālā Covid sertifikāta palīdzību nosaka nevajadzīgus un nepamatotus ierobežojumus.

  GROZĪJUMI

  Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

  Grozījums Nr.  1

   

  Regulas priekšlikums

  8. apsvērums

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (8) Rezultātā nevar izslēgt, ka dalībvalstis turpinās pieprasīt Savienības pilsoņiem, kuri izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties, uzrādīt Covid-19 vakcinācijas, testa vai pārslimošanas apliecinājumu pēc 2022. gada 30. jūnija, proti, datuma, kad izbeidzas Regulas (ES) 2021/953 pašreizējais darbības termiņš. Tāpēc ir svarīgi izvairīties no tā, ka gadījumā, ja pēc 2022. gada 30. jūnija joprojām ir spēkā konkrēti brīvas pārvietošanās ierobežojumi, kam pamatā ir sabiedrības veselības apsvērumi, Savienības iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem tiek liegta iespēja izmantot ES digitālos Covid sertifikātus, kas ir efektīvs, drošs un privātumu aizsargājošs veids, kā pierādīt savu Covid-19 statusu. Tajā pašā laikā, ņemot vērā, ka ierobežojumi attiecībā uz personu brīvu pārvietošanos Savienībā, kas ieviesti, lai mazinātu SARS-CoV-2 izplatīšanos, t. sk. prasība uzrādīt ES digitālos Covid sertifikātus, būtu jāatceļ, tiklīdz to ļaus epidemioloģiskā situācija, Regulas (ES) 2021/953 piemērošanas pagarinājums būtu jāierobežo līdz 12 mēnešiem. Turklāt minētās regulas darbības pagarinājums nebūtu jāsaprot kā prasība dalībvalstīm, jo īpaši tām, kas atceļ vietējos sabiedrības veselības aizsardzības pasākumus, saglabāt vai noteikt brīvas pārvietošanās ierobežojumus. Tāpat būtu jāpagarina pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, kas deleģētas Komisijai saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953. Ir jānodrošina, ka ES digitālā Covid sertifikāta sistēma var pielāgoties zinātnes progresam Covid-19 pandēmijas ierobežošanā.

  (8) Rezultātā nevar izslēgt, ka dalībvalstis turpinās pieprasīt Savienības pilsoņiem, kuri izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties, uzrādīt Covid-19 vakcinācijas, testa vai pārslimošanas apliecinājumu pēc 2022. gada 30. jūnija, proti, datuma, kad izbeidzas Regulas (ES) 2021/953 pašreizējais darbības termiņš. Tāpēc ir svarīgi izvairīties no tā, ka gadījumā, ja pēc 2022. gada 30. jūnija joprojām ir spēkā konkrēti brīvas pārvietošanās ierobežojumi, kam pamatā ir sabiedrības veselības apsvērumi, Savienības iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem tiek liegta iespēja izmantot ES digitālos Covid sertifikātus, kas ir efektīvs, drošs un privātumu aizsargājošs veids, kā pierādīt savu Covid-19 statusu. Tajā pašā laikā, ņemot vērā, ka ierobežojumi attiecībā uz personu brīvu pārvietošanos Savienībā, kas ieviesti, lai mazinātu SARS-CoV-2 izplatīšanos, t. sk. prasība uzrādīt ES digitālos Covid sertifikātus, būtu jāatceļ, tiklīdz to ļaus epidemioloģiskā situācija, Regulas (ES) 2021/953 piemērošanas pagarinājums būtu jāierobežo līdz astoņiem mēnešiem, tostarp paredzot iespēju Komisijai izmantot deleģētos aktus, lai vajadzības gadījumā un pēc Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) zinātniskā atzinuma pagarinātu termiņu vēl par četriem mēnešiem. Turklāt minētās regulas darbības pagarinājums nebūtu jāsaprot kā prasība dalībvalstīm, jo īpaši tām, kas atceļ vietējos sabiedrības veselības aizsardzības pasākumus, saglabāt vai noteikt brīvas pārvietošanās ierobežojumus. Turklāt nevajadzētu uzskatīt, ka ar Regulu (ES) Nr. 2021/953 noteiktās sertifikātu verifikācijas nepieciešamība attaisno kontroļu pagaidu atjaunošanu pie iekšējām robežām. Tāpat būtu jāpagarina pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, kas deleģētas Komisijai saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953. Ir jānodrošina, ka ES digitālā Covid sertifikāta sistēma var pielāgoties zinātnes progresam Covid-19 pandēmijas ierobežošanā.

  Grozījums Nr.  2

   

  Regulas priekšlikums

  8.a apsvērums (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (8a) Ir pierādījies, ka ES digitālā Covid sertifikāta sistēma ir vienīgā funkcionējošā Covid-19 sertifikātu sistēma, kas plašā mērogā darbojas starptautiskā līmenī. Tādējādi EUDCC ir kļuvis arvien nozīmīgāks visā pasaulē un palīdzējis risināt pandēmijas problēmu starptautiskā līmenī, atvieglojot drošu starptautisko ceļošanu un ekonomikas atgūšanos. Līdz 2022. gada 25. februārim EUDCC sistēmai ir pievienojušās 35 valstis un teritorijas ārpus ES, un paredzams, ka nākotnē pievienosies vēl citas. Tomēr Regula (ES) 2021/953 uzliek dalībvalstīm pienākumu akceptēt ES digitālos Covid sertifikātus, kas izdoti tikai pēc vakcinācijas ar vakcīnām, kurām tirdzniecības atļauju piešķīrusi Eiropas Zāļu aģentūra. Tāpēc tas neaptver lielāko daļu vakcīnu, ko pašlaik pasaulē lieto, tostarp tās vakcīnas, attiecībā uz kurām ir pabeigta PVO procedūra iekļaušanai ārkārtas lietojuma sarakstā. Tas mazina nozīmi, kāda EUDCC sistēmai ir kā vienam no galvenajiem digitālajiem risinājumiem starptautiskās mobilitātes atjaunošanai un de facto pasaules mēroga standartam. Daudzas no vakcīnām, attiecībā uz kurām ir pabeigta PVO procedūra iekļaušanai ārkārtas lietojuma sarakstā, nav pieteiktas tirdzniecības atļaujas saņemšanai EZA vai kompetentai dalībvalsts iestādei un maz ticams, ka tas notiks arī nākotnē, jo izstrādātāji vienkārši neplāno laist šīs vakcīnas ES tirgū. Daudzos gadījumos tās pašas vakcīnas, kas tiek lietotas visā ES un ir uzskaitītas Regulā (ES) 2021/953, citās valstīs ir pieejamas ar citu tirdzniecības nosaukumu, tāpēc neietilpst šīs regulas darbības jomā. Tas attiecas arī uz atsevišķām vakcīnām, kuras ES palīdz piegādāt saskaņā ar COVAX shēmu.

  Grozījums Nr.  3

   

  Regulas priekšlikums

  8.b apsvērums (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (8b) Vairākas dalībvalstis ir izmantojušas ES digitālo Covid sertifikātu iekšzemes vajadzībām, īstenojot valsts pasākumus, lai atļautu vai aizliegtu piekļuvi bāriem, restorāniem, viesnīcām, koncertzālēm un citām vietām, neraugoties uz to, ka nav skaidri pierādīta šo pasākumu efektivitāte cīņā pret vīrusa izplatīšanos. Tāpēc, neskarot dalībvalstu kompetenci noteikt valsts ierobežojumus sabiedrības veselības apsvērumu dēļ un ņemot vērā aktuālo pandēmijas fāzi, ES digitālajam Covid sertifikātam būtu jākalpo tā sākotnējam un primārajam mērķim, proti, tas būtu jāizmanto kā instruments brīvas pārvietošanās un ES līmeņa koordinācijas veicināšanai. ES digitālais Covid sertifikāts nebūtu jāizprot kā alternatīvs pasākums, ar ko dalībvalstis var noteikt nepamatotus un nesamērīgus ierobežojumus iekšzemes vajadzībām, piemēram, atļaujot vai aizliedzot piekļuvi bāriem, restorāniem, viesnīcām, koncertzālēm un citām vietām.

  Grozījums Nr.  4

   

  Regulas priekšlikums

  8.c apsvērums (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (8c) Ar mērķi nepieciešamos un pamatotos gadījumos pagarināt ES digitālā Covid sertifikāta piemērošanas termiņu Komisijai būtu deleģējamas pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz atsauces perioda pagarināšanu, kurā piemēro Regulā (ES) 2021/953 paredzētos pasākumus. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

  Grozījums Nr.  5

   

  Regulas priekšlikums

  13.a apsvērums (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (13a) Ņemot vērā to, ka ES digitālais Covid sertifikāts ir drošas brīvas pārvietošanās un ES līmeņa koordinācijas pamats, ir svarīgi, lai tas tiktu izmantots konsekventi, jo īpaši attiecībā uz noteikumiem par bērniem un jauniešiem, kas jaunāki par 18 gadiem.

  Grozījums Nr.  6

   

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. punkts – -1. apakšpunkts (jauns)

  Regula (ES) 2021/953

  1. pants – 2.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  -1. Regulas 1. pantam pievieno šādu punktu:

   

  “2.a Tas attiecas uz sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts), kas izveidoti ar Regulu (ES) 2021/953, izdošanu, verifikāciju un akceptēšanu laikposmā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 28. februārim (“atsauces periods”).”

  Grozījums Nr.  7

   

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

  Regula (ES) 2021/953

  3. pants – 11.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (ba)  Regulas 3. pantam pievieno šādu 11.a punktu:

   

  “11.a Ja Komisija, pamatojoties uz pieejamajiem zinātniskajiem pierādījumiem un epidemioloģisko situāciju Savienībā saistībā ar Covid-19 pandēmiju, konstatē, ka ES digitālā Covid sertifikāta izmantošana joprojām ir nepieciešama, tā saskaņā ar 12. pantu pieņem deleģētos aktus, lai attiecīgi grozītu 1. panta 2.a punktā noteikto atsauces periodu. Ar jebkādu šādu grozījumu atsauces periodu var pagarināt par ne vairāk kā par četriem mēnešiem, un atsauces periodu nevar pagarināt ilgāk par 2023. gada 30. jūniju.”

  Grozījums Nr.  8

   

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

  Regula (ES) 2021/953

  5. pants – 5. punkts – 1. daļa

   

  Spēkā esošais teksts

  Grozījums

   

  (aa) Regulas 5. panta 5. punkta pirmo daļu aizstāj šādi:

  5. Ja dalībvalstis akceptē vakcinācijas apliecinājumu nolūkā atbrīvot no brīvas pārvietošanās ierobežojumiem, kas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem ieviesti, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatību, tās ar tādiem pašiem nosacījumiem arī akceptē vakcinācijas sertifikātus, kurus saskaņā ar šo regulu citas dalībvalstis izdevušas attiecībā uz Covid-19 vakcīnu, kam tirdzniecības atļauja piešķirta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 726/2004.

  5. Ja dalībvalstis akceptē vakcinācijas apliecinājumu nolūkā atbrīvot no brīvas pārvietošanās ierobežojumiem, kas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem ieviesti, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatību, tās ar tādiem pašiem nosacījumiem arī akceptē vakcinācijas sertifikātus, kurus saskaņā ar šo regulu citas dalībvalstis izdevušas attiecībā uz Covid-19 vakcīnu, kam tirdzniecības atļauja piešķirta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 726/2004, vai vakcīnām, attiecībā uz kurām pabeigta PVO procedūra iekļaušanai ārkārtas lietojuma sarakstā.

  ((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=EN))

  Grozījums Nr.  9

   

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

  Regula (ES) 2021/953

  11. pants – 1. punkts

   

  Spēkā esošais teksts

  Grozījums

   

  (5a) Regulas 11. panta 1. punktu aizstāj šādi:

  1. Neskarot dalībvalstu kompetenci noteikt ierobežojumus sabiedrības veselības apsvērumu dēļ, ja dalībvalstis akceptē vakcinācijas sertifikātus, testa sertifikātus, kuros norādīts negatīvs rezultāts, vai pārslimošanas sertifikātus, tās atturas noteikt papildu brīvas pārvietošanās ierobežojumus, piemēram, ar ceļošanu saistītus papildu SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanas testus vai ar ceļošanu saistītu karantīnu vai pašizolāciju, ja vien tie nav nepieciešami un samērīgi, lai aizsargātu sabiedrības veselību sakarā ar Covid-19 pandēmiju, ņemot vērā arī pieejamos zinātniskos pierādījumus, tostarp epidemioloģiskos datus, ko publicējis ECDC, pamatojoties uz Ieteikumu (ES) 2020/1475. Neskarot dalībvalstu kompetenci noteikt ierobežojumus sabiedrības veselības apsvērumu dēļ, ja dalībvalstis akceptē vakcinācijas sertifikātus, testa sertifikātus, kuros norādīts negatīvs rezultāts, vai pārslimošanas sertifikātus, tās atturas noteikt papildu brīvas pārvietošanās ierobežojumus, piemēram, ar ceļošanu saistītus papildu SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanas testus vai ar ceļošanu saistītu karantīnu vai pašizolāciju, ja vien tie nav nepieciešami un samērīgi, lai aizsargātu sabiedrības veselību sakarā ar Covid-19 pandēmiju, ņemot vērā arī pieejamos zinātniskos pierādījumus, tostarp epidemioloģiskos datus, ko publicējis ECDC, pamatojoties uz Ieteikumu (ES) 2020/1475.

  1. Neskarot dalībvalstu kompetenci noteikt ierobežojumus sabiedrības veselības apsvērumu dēļ, ja dalībvalstis akceptē vakcinācijas sertifikātus, testa sertifikātus, kuros norādīts negatīvs rezultāts, vai pārslimošanas sertifikātus, tās atturas noteikt papildu brīvas pārvietošanās ierobežojumus, ņemot vērā epidemioloģiskos datus, ko publicējis ECDC, pamatojoties uz Ieteikumu (ES) 2020/1475.

  ((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=EN))

  Grozījums Nr.  10

   

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. punkts – 5.b apakšpunkts (jauns)

  Regula (ES) 2021/953

  11. pants – 3. punkts

   

  Spēkā esošais teksts

  Grozījums

   

  (5b) Regulas 11. panta 3. punktu aizstāj šādi:

  3. Dalībvalstis arī informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par 3. panta 1. punktā minēto sertifikātu izdošanu un to akceptēšanas nosacījumiem, tostarp par to, kādas Covid-19 vakcīnas tās akceptē saskaņā ar 5. panta 5. punkta otro daļu.

  “3. Dalībvalstis visas savas politikas nostādnes par 3. panta 1. punktā minēto sertifikātu akceptēšanu ceļošanas vajadzībām pēc iespējas pieskaņo nosacījumiem, kas izklāstīti Padomes Ieteikumā (ES)2022/107 (2022. gada 25. janvāris) par koordinētu pieeju drošas brīvas pārvietošanās atvieglošanai Covid-19 pandēmijas laikā (“Ieteikums”) vai — turpmāku izmaiņu gadījumā — jaunākajam grozītajam vai piemērojamajam ieteikumam. Tas ietver testa sertifikātu akceptēšanu, pamatojoties uz visu veidu testiem, kas Ieteikumā atzīti par atbilstīgiem, dažādu veidu testu akceptēšanu visā to derīguma termiņā, kā norādīts Ieteikumā, un vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu akceptēšanu saskaņā ar nosacījumiem un tādā termiņā, kā norādīts Ieteikumā. Dalībvalstis arī informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par jebkādām atkāpēm ceļošanas nolūkos no akceptēšanas nosacījumiem, par kuriem panākta vienošanās Ieteikumā un kas minēti 3. panta 1. punktā, tostarp par to, kādas Covid-19 vakcīnas tās akceptē saskaņā ar šīs regulas 5. panta 5. punkta otro daļu, sniedzot pamatojumu, kādēļ šāda atkāpšanās ir nepieciešama sabiedrības veselības aizsargāšanai.

  ((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=EN))

  Grozījums Nr.  11

   

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. punkts – 5.c apakšpunkts (jauns)

  Regula (ES) 2021/953

  11. pants – 4.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (5c) Regulas 11. pantam pievieno šādu punktu:

   

  “4.a Dalībvalstis atturas izmantot šo regulu, lai ieviestu turpmākus ierobežojumus iekšzemes vajadzībām.”;


   

  ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Grozījumu izdarīšana Regulā (ES) 2021/953 par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā

  Atsauces

  COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD)

  Atbildīgā komiteja

   Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  LIBE

  14.2.2022

   

   

   

  Atzinumu sniedza

   Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  TRAN

  10.3.2022

  Atzinuma sagatavotājs(-a)

   Iecelšanas datums

  José Ramón Bauzá Díaz

  7.3.2022

  Izskatīšana komitejā

  31.3.2022

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  20.4.2022

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  41

  5

  0

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Erik Bergkvist, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Karolin Braunsberger-Reinhold, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Carlo Fidanza, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Vera Tax, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Annalisa Tardino, Marianne Vind, Jörgen Warborn

   


  ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
  GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  41

  +

  ECR

  Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  NI

  Mario Furore

  PPE

  Magdalena Adamowicz, Karolin Braunsberger-Reinhold, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Jörgen Warborn

  Renew

  José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

  S&D

  Andris Ameriks, Erik Bergkvist, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Marianne Vind, Petar Vitanov

  Verts/ALE

  Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

   

  5

  -

  ID

  Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Annalisa Tardino

  The Left

  Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

   

  0

  0

   

   

   

  Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

  + : par

  - : pret

  0 : atturas

   

   


   

  VIDES, SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA KOMITEJAS NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ (5.4.2022)

  Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2021/953 par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā

  (COM(2022)0050 – C9‑0031/2022 – 2022/0031(COD))

  Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā: Pascal Canfin (referents)

   

   

  GROZĪJUMI

  Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja iesniedz par jautājumu atbildīgajai Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai šādus grozījumus:

  Grozījums Nr.  1

  Regulas priekšlikums

  2. apsvērums

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (2) Saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953 testa sertifikāti jāizdod, pamatojoties uz divu veidu SARS-CoV-2 infekcijas testiem, proti, molekulārajiem nukleīnskābes amplifikācijas testiem (NAAT), t. sk. tiem, kuros izmanto reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakciju (RT-PCR), un ātrajiem antigēna testiem, kuru pamatā ir vīrusu proteīnu (antigēnu) noteikšana, izmantojot sānu plūsmas imūnanalīzi, kas dod rezultātus mazāk nekā 30 minūtēs, ar nosacījumu, ka tos veic veselības aprūpes speciālisti vai kvalificēts testēšanas personāls. Tomēr Regula (ES) 2021/953 neattiecas uz tādiem antigēnu testiem kā, piemēram, imūnfermentatīvām analīzēm vai automatizētām imūnanalīzēm, kurās laboratorijas apstākļos testē antigēnus. No 2021. gada jūlija Tehniskā darba grupa Covid-19 diagnostikas testu jautājumos, kas atbild par atjauninājumu sagatavošanu Covid-19 ātro antigēna testu kopīgajam sarakstam, par kuru vienojusies Veselības drošības komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 1082/2013/ES 17. pantu, izskata arī dalībvalstu un ražotāju iesniegtos priekšlikumus par laboratoriskiem Covid-19 antigēnu testiem. Šie priekšlikumi tiek izvērtēti pēc tiem pašiem kritērijiem, ko izmanto ātrajiem antigēna testiem, un Veselības drošības komiteja ir izveidojusi sarakstu ar laboratoriskiem antigēnu testiem, kas atbilst šiem kritērijiem. Tā rezultātā un cenšoties paplašināt to dažādo diagnostikas testu tvērumu, kurus var izmantot par pamatu ES digitālā Covid sertifikāta izdošanai, ātro antigēna testu definīcija būtu jāpielāgo, lai iekļautu laboratoriskos antigēnu testus. Tādējādi dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai izdot testa sertifikātus, pamatojoties uz antigēna testiem, kas iekļauti ES kopīgajā sarakstā, par kuru Veselības drošības komiteja ir vienojusies un kuru regulāri atjaunina kā atbilstošu noteiktajiem kvalitātes kritērijiem.

  (2) Saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953 testa sertifikāti jāizdod, pamatojoties uz divu veidu SARS-CoV-2 infekcijas testiem, proti, molekulārajiem nukleīnskābes amplifikācijas testiem (NAAT), t. sk. tiem, kuros izmanto reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakciju (RT-PCR), un ātrajiem antigēna testiem, kuru pamatā ir vīrusu proteīnu (antigēnu) noteikšana, izmantojot sānu plūsmas imūnanalīzi, kas dod rezultātus mazāk nekā 30 minūtēs, ar nosacījumu, ka tos veic veselības aprūpes speciālisti vai kvalificēts testēšanas personāls. Tomēr Regula (ES) 2021/953 neattiecas uz tādiem antigēnu testiem kā, piemēram, imūnfermentatīvām analīzēm vai automatizētām imūnanalīzēm, kurās laboratorijas apstākļos testē antigēnus. No 2021. gada jūlija Tehniskā darba grupa Covid-19 diagnostikas testu jautājumos, kas atbild par atjauninājumu sagatavošanu Covid-19 ātro antigēna testu kopīgajam sarakstam, par kuru vienojusies Veselības drošības komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 1082/2013/ES 17. pantu, izskata arī dalībvalstu un ražotāju iesniegtos priekšlikumus par laboratoriskiem Covid-19 antigēnu testiem. Šie priekšlikumi tiek izvērtēti pēc tiem pašiem kritērijiem, ko izmanto ātrajiem antigēna testiem, un Veselības drošības komiteja ir izveidojusi sarakstu ar laboratoriskiem antigēnu testiem, kas atbilst šiem kritērijiem. Tā rezultātā un cenšoties paplašināt to dažādo diagnostikas testu tvērumu, kurus var izmantot par pamatu ES digitālā Covid sertifikāta izdošanai, ātro antigēna testu definīcija būtu jāpielāgo, lai iekļautu laboratoriskos antigēnu testus. Tādējādi dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai izdot testa sertifikātus, pamatojoties uz antigēna testiem, kas iekļauti ES kopīgajā sarakstā, par kuru Veselības drošības komiteja ir vienojusies un kuru regulāri atjaunina kā atbilstošu noteiktajiem kvalitātes kritērijiem. Antigēna testu izmantošana pārslimošanas sertifikātu izdošanai saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2022/256 rada paaugstinātu risku, ka šādus sertifikātus izdos pēc kļūdaini pozitīviem testiem. Tāpēc iespēja dalībvalstīm izmantot antigēna testus šādu sertifikātu izsniegšanai būtu jāsaprot kā iespēja gadījumos, kad NAAT testu pieejamība ir nepietiekama tāpēc, ka attiecīgajā apgabalā ir liels infekciju skaits, vai kādu citu iemeslu dēļ.

  Grozījums Nr.  2

  Regulas priekšlikums

  4. apsvērums

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (4) Jo īpaši ņemot vērā jaunu bažas raisošu SARS-CoV-2 variantu rašanos, Covid-19 vakcīnu turpmāka izstrāde un izpēte ir izšķiroši svarīgs aspekts cīņā pret Covid-19 pandēmiju. Šajā kontekstā ir svarīgi veicināt brīvprātīgo dalību klīniskajos izmēģinājumos, t. i., pētījumos, kas tiek veikti, lai izpētītu zāļu, piemēram, Covid-19 vakcīnas, drošumu vai iedarbīgumu. Klīniskajai pētniecībai ir būtiska nozīme vakcīnu izstrādē, tāpēc būtu jāveicina brīvprātīga dalība klīniskajos izmēģinājumos. Tas, ka brīvprātīgajiem tiek liegta piekļuve ES digitālajiem Covid sertifikātiem, varētu būt būtisks šķērslis dalībai, aizkavējot klīnisko izmēģinājumu pabeigšanu un negatīvi ietekmējot sabiedrības veselību kopumā. Turklāt būtu jāsaglabā klīnisko izmēģinājumu integritāte, tostarp attiecībā uz datu maskēšanu un konfidencialitāti, lai nodrošinātu to rezultātu derīgumu. Tāpēc būtu jāprecizē, ka dalībvalstis var izdot ES digitālos Covid sertifikātus tādu klīnisko izmēģinājumu dalībniekiem, kurus apstiprinājušas dalībvalstu ētikas komitejas un kompetentās iestādes, neatkarīgi no tā, vai šie dalībnieki ir saņēmuši Covid-19 kandidātvakcīnu, vai — nolūkā neapdraudēt pētījumus — kontroles grupas saņemto devu. Turklāt būtu jāprecizē, ka citas dalībvalstis var akceptēt vakcinācijas sertifikātus Covid-19 vakcīnām, ar kurām veic klīniskos izmēģinājumus, lai atceltu brīvas pārvietošanās ierobežojumus, kas ieviesti saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju. Ja Covid-19 vakcīnai, ar kuru veic klīniskos izmēģinājumus, pēc tam piešķir tirdzniecības atļauju saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 726/2004, minētās vakcīnas vakcinācijas sertifikāti no tā brīža ietilpst Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punkta pirmās daļas darbības jomā. Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju, Komisija būtu jāpilnvaro lūgt Veselības drošības komiteju, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru (ECDC) vai Eiropas Zāļu aģentūru (EMA) izdot norādījumus par tādu sertifikātu akceptēšanu, kas izsniegti Covid-19 vakcīnai, ar kuru veic klīniskos izmēģinājumus un kura vēl nav saņēmusi tirdzniecības atļauju, un kuros būtu jāņem vērā ētiskie un zinātniskie kritēriji, kas nepieciešami klīnisko izmēģinājumu veikšanai.

  (4) Jo īpaši ņemot vērā jaunu bažas raisošu SARS-CoV-2 variantu rašanos, Covid-19 vakcīnu turpmāka izstrāde un izpēte ir izšķiroši svarīgs aspekts cīņā pret Covid-19 pandēmiju. Šajā kontekstā ir svarīgi veicināt brīvprātīgo dalību klīniskajos izmēģinājumos, t. i., pētījumos, kas tiek veikti, lai izpētītu zāļu, piemēram, Covid-19 vakcīnas, drošumu vai iedarbīgumu. Klīniskajai pētniecībai ir būtiska nozīme vakcīnu izstrādē, tāpēc būtu jāveicina brīvprātīga dalība klīniskajos izmēģinājumos. Tas, ka brīvprātīgajiem tiek liegta piekļuve ES digitālajiem Covid sertifikātiem, varētu būt būtisks šķērslis dalībai, aizkavējot klīnisko izmēģinājumu pabeigšanu un negatīvi ietekmējot sabiedrības veselību kopumā. Turklāt būtu jāsaglabā klīnisko izmēģinājumu integritāte, tostarp attiecībā uz datu maskēšanu un konfidencialitāti, lai nodrošinātu to rezultātu derīgumu. Tāpēc būtu jāprecizē, ka dalībvalstis var izdot ES digitālos Covid sertifikātus tādu klīnisko izmēģinājumu dalībniekiem, kurus apstiprinājušas dalībvalstu ētikas komitejas un kompetentās iestādes, neatkarīgi no tā, vai šie dalībnieki ir saņēmuši Covid-19 kandidātvakcīnu, vai — nolūkā neapdraudēt pētījumus — kontroles grupas saņemto devu. Turklāt būtu jāprecizē, ka citas dalībvalstis var akceptēt vakcinācijas sertifikātus Covid-19 vakcīnām, ar kurām veic klīniskos izmēģinājumus, lai atceltu brīvas pārvietošanās ierobežojumus, kas ieviesti saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju. Šādu vakcinācijas sertifikātu derīgumam nevajadzētu būt ilgākam par sertifikātu, kas izdots, pamatojoties uz EZA apstiprinājumu. Līdz ar to vakcīnu sertifikātu izdošana Covid-19 vakcīnu klīnisko pētījumu dalībniekiem un šādu sertifikātu akceptēšana ir dalībvalstu kompetencē. Ja Covid-19 vakcīnai, ar kuru veic klīniskos izmēģinājumus, pēc tam piešķir tirdzniecības atļauju saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 726/2004, minētās vakcīnas vakcinācijas sertifikāti no tā brīža ietilpst Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punkta pirmās daļas darbības jomā. Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju, Komisija būtu jāpilnvaro lūgt Veselības drošības komiteju, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru (ECDC) vai Eiropas Zāļu aģentūru (EMA) izdot norādījumus par tādu sertifikātu akceptēšanu, kas izsniegti Covid-19 vakcīnai, ar kuru veic klīniskos izmēģinājumus un kura vēl nav saņēmusi tirdzniecības atļauju, un kuros būtu jāņem vērā ētiskie un zinātniskie kritēriji, kas nepieciešami klīnisko izmēģinājumu veikšanai. Ja tirdzniecības atļaujas pieteikuma novērtējums ir negatīvs vai ja attiecīgais farmācijas uzņēmums paziņo, ka neplāno iesniegt pieteikumu tirdzniecības atļaujas saņemšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 726/2004, sertifikātam ir jāzaudē derīgums.

  Grozījums Nr.  3

  Regulas priekšlikums

  8. apsvērums

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (8) Rezultātā nevar izslēgt, ka dalībvalstis turpinās pieprasīt Savienības pilsoņiem, kuri izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties, uzrādīt Covid-19 vakcinācijas, testa vai pārslimošanas apliecinājumu pēc 2022. gada 30. jūnija, proti, datuma, kad izbeidzas Regulas (ES) 2021/953 pašreizējais darbības termiņš. Tāpēc ir svarīgi izvairīties no tā, ka gadījumā, ja pēc 2022. gada 30. jūnija joprojām ir spēkā konkrēti brīvas pārvietošanās ierobežojumi, kam pamatā ir sabiedrības veselības apsvērumi, Savienības iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem tiek liegta iespēja izmantot ES digitālos Covid sertifikātus, kas ir efektīvs, drošs un privātumu aizsargājošs veids, kā pierādīt savu Covid-19 statusu. Tajā pašā laikā, ņemot vērā, ka ierobežojumi attiecībā uz personu brīvu pārvietošanos Savienībā, kas ieviesti, lai mazinātu SARS-CoV-2 izplatīšanos, t. sk. prasība uzrādīt ES digitālos Covid sertifikātus, būtu jāatceļ, tiklīdz to ļaus epidemioloģiskā situācija, Regulas (ES) 2021/953 piemērošanas pagarinājums būtu jāierobežo līdz 12 mēnešiem. Turklāt minētās regulas darbības pagarinājums nebūtu jāsaprot kā prasība dalībvalstīm, jo īpaši tām, kas atceļ vietējos sabiedrības veselības aizsardzības pasākumus, saglabāt vai noteikt brīvas pārvietošanās ierobežojumus. Tāpat būtu jāpagarina pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, kas deleģētas Komisijai saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953. Ir jānodrošina, ka ES digitālā Covid sertifikāta sistēma var pielāgoties zinātnes progresam Covid-19 pandēmijas ierobežošanā.

  (8) Rezultātā nevar izslēgt, ka dalībvalstis turpinās pieprasīt Savienības pilsoņiem, kuri izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties, uzrādīt Covid-19 vakcinācijas, testa vai pārslimošanas apliecinājumu pēc 2022. gada 30. jūnija, proti, datuma, kad izbeidzas Regulas (ES) 2021/953 pašreizējais darbības termiņš. Tāpēc ir svarīgi izvairīties no tā, ka gadījumā, ja pēc 2022. gada 30. jūnija joprojām ir spēkā konkrēti brīvas pārvietošanās ierobežojumi, kam pamatā ir sabiedrības veselības apsvērumi, Savienības iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem tiek liegta iespēja izmantot ES digitālos Covid sertifikātus, kas ir efektīvs, drošs un privātumu aizsargājošs veids, kā pierādīt savu Covid-19 statusu. ES digitālo Covid sertifikātu izmantošanai vajadzētu būt samērīgai ar epidemioloģisko situāciju un ar to saistīto sabiedrības veselības apdraudējumu. Ņemot vērā, ka ierobežojumi attiecībā uz personu brīvu pārvietošanos Savienībā, kas ieviesti, lai mazinātu SARS-CoV-2 izplatīšanos, t. sk. prasība uzrādīt ES digitālos Covid sertifikātus, būtu jāatceļ, tiklīdz to ļaus epidemioloģiskā situācija, Regulas (ES) 2021/953 piemērošanas pagarinājums būtu jāierobežo līdz 12 mēnešiem, paredzot vidusposma pārskatīšanu pēc 6 mēnešiem un iespēju pēc ECDC un Veselības drošības komitejas (HSC) zinātniskā rekomendācijas regulu atcelt. Turklāt minētās regulas darbības pagarinājums nebūtu jāsaprot kā prasība vai pamudinājums dalībvalstīm, jo īpaši tām, kas atceļ vietējos sabiedrības veselības aizsardzības pasākumus, saglabāt vai noteikt brīvas pārvietošanās ierobežojumus. Tāpat būtu jāpagarina pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, kas deleģētas Komisijai saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953. Ir jānodrošina, ka ES digitālā Covid sertifikāta sistēma var pielāgoties jaunajām atziņām par Covid-19 veselības tehnoloģiju efektivitāti, kā arī zinātnes progresam Covid-19 pandēmijas ierobežošanā.

  Grozījums Nr.  4

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts

  Regula (ES) 2021/953

  5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  “b)  informācija par Covid-19 vakcīnu un par sertifikāta turētāja saņemto devu skaitu neatkarīgi no dalībvalsts, kurā šīs devas ir saņemtas;”;

  “b)  informācija par Covid-19 vakcīnu un par sertifikāta turētāja saņemto Covid-19 vakcīnu devu skaitu neatkarīgi no dalībvalsts, kurā šīs devas ir saņemtas;”;

  Grozījums Nr.  5

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

  Regula (ES) 2021/953

  5. pants – 5. punkts – 3.a daļa (jauna)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  “Dalībvalstis var arī izdot 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētos vakcinācijas sertifikātus personām, kas piedalās klīniskajos izmēģinājumos, kuri attiecas uz Covid-19 vakcīnu un kurus ir apstiprinājušas dalībvalstu ētikas komitejas un kompetentās iestādes, neatkarīgi no tā, vai šīs personas ir saņēmušas kandidātvakcīnu vai kontroles grupas saņemto devu. Informācija par Covid-19 vakcīnu, kas vakcinācijas sertifikātā jāiekļauj atbilstīgi pielikuma 1. punktā noteiktajiem konkrētajiem datu laukiem, neapdraud klīniskā izmēģinājuma integritāti. Dalībvalstis var akceptēt vakcinācijas sertifikātus, ko saskaņā ar šo punktu izdevušas citas dalībvalstis, lai atceltu brīvas pārvietošanās ierobežojumus, kas ieviesti saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, nolūkā ierobežot SARS-CoV-2 izplatīšanos.”;

  “Dalībvalstis var arī izdot 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētos vakcinācijas sertifikātus personām, kas piedalās klīniskajos izmēģinājumos, kuri attiecas uz Covid-19 vakcīnu un kurus ir apstiprinājušas dalībvalstu ētikas komitejas un kompetentās iestādes, neatkarīgi no tā, vai šīs personas ir saņēmušas kandidātvakcīnu vai kontroles grupas saņemto devu. Informācija par Covid-19 vakcīnu, kas vakcinācijas sertifikātā jāiekļauj atbilstīgi pielikuma 1. punktā noteiktajiem konkrētajiem datu laukiem, neapdraud klīniskā izmēģinājuma integritāti. Šādu dalībvalstu izdotu vakcinācijas sertifikātu derīgums nav ilgāks par to vakcinācijas sertifikātu derīgumu, kas izdoti saskaņā ar Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punktu.  Šādos sertifikātos iekļauj informāciju par klīniskā pētījuma posmu un klīniskā pētījuma stadiju. Dalībvalstis var akceptēt vakcinācijas sertifikātus, ko saskaņā ar šo punktu izdevušas citas dalībvalstis, lai atceltu brīvas pārvietošanās ierobežojumus, kas ieviesti saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, nolūkā ierobežot SARS-CoV-2 izplatīšanos. Ja Covid-19 vakcīnai, kurai tiek veikti klīniskie pētījumi, pēc to pabeigšanas piešķir tirdzniecības atļauju saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 726/2004, minētās vakcīnas vakcinācijas sertifikāti no tā brīža ietilpst Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punkta pirmās daļas darbības jomā. Ja attiecīgā produkta tirdzniecības atļaujas pieteikuma novērtējums ir negatīvs vai ja attiecīgais farmācijas uzņēmums paziņo, ka neplāno iesniegt pieteikumu tirdzniecības atļaujas saņemšanai, sertifikātam ir jāzaudē derīgums.”;

  Grozījums Nr.  6

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 5. punkts

  Regula (ES) 2021/953

  7. pants – 4. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  “4. Pamatojoties uz norādījumiem, kas saņemti saskaņā ar 3. panta 11. punktu, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai grozītu šā panta 1. punktu un 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nolūkā atļaut izdot pārslimošanas sertifikātu, pamatojoties uz pozitīvu antigēna testu, antivielu testu, ieskaitot seroloģisko testu antivielu noteikšanai pret SARS-CoV-2, vai jebkuru citu zinātniski apstiprinātu metodi. Ar šādiem deleģētajiem aktiem groza arī pielikuma 3. punktu, pievienojot, grozot vai svītrojot datu laukus, kas ietilpst šā panta 2. punkta b) un c) apakšpunktā minētajās personas datu kategorijās.”;

  “4. Pamatojoties uz norādījumiem, kas saņemti saskaņā ar 3. panta 11. punktu, ECDC un citu attiecīgu Savienības aģentūru ieteikumiem, kas balstās uz jaunākajām zinātniskajām atziņām, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai grozītu šā panta 1. punktu un 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nolūkā atļaut izdot pārslimošanas sertifikātu, pamatojoties uz pozitīvu antigēna testu, antivielu testu, ieskaitot seroloģisko testu antivielu noteikšanai pret SARS-CoV-2, vai jebkuru citu zinātniski apstiprinātu metodi. Ar šādiem deleģētajiem aktiem groza arī pielikuma 3. punktu, pievienojot, grozot vai svītrojot datu laukus, kas ietilpst šā panta 2. punkta b) un c) apakšpunktā minētajās personas datu kategorijās.”;

  Grozījums Nr.  7

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)

  Regula (ES) 2021/953

  16. pants – 2. punkts

   

  Spēkā esošais teksts

  Grozījums

   

  (7a) regulas 16. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

  2. Līdz 2022. gada 31. martam Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas piemērošanu.

  “2. Līdz 2022. gada 31. decembrim Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas piemērošanu.

  Ziņojumā jo īpaši iekļauj novērtējumu par šīs regulas ietekmi uz brīvas pārvietošanās atvieglošanu, tostarp uz ceļošanu un tūrismu un dažādu vakcīnu veidu akceptēšanu, pamattiesībām un nediskrimināciju, kā arī uz personas datu aizsardzību Covid-19 pandēmijas laikā.

  Ziņojumā jo īpaši iekļauj novērtējumu par šīs regulas samērīgumu un ietekmi uz brīvas pārvietošanās atvieglošanu, tostarp uz ceļošanu un tūrismu un dažādu vakcīnu veidu akceptēšanu, pamattiesībām un nediskrimināciju, kā arī uz personas datu aizsardzību Covid-19 pandēmijas laikā.

  Ziņojumu var papildināt ar tiesību aktu priekšlikumiem, jo īpaši nolūkā pagarināt šīs regulas piemērošanas laikposmu, ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas attīstību saistībā ar Covid-19 pandēmiju.

  Novērtējumam pievieno ECDC un HSC ieteikumu vai nu atsaukt regulu pēc sākotnējā 6 mēnešu pagarinājuma, vai pagarināt šīs regulas piemērošanas laikposmu līdz 12 mēnešiem;”;

  Grozījums Nr.  8

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 8. punkts

  Regula (ES) 2021/953

  17. pants – 2. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  “To piemēro no 2021. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. jūnijam.”;

  “To piemēro no 2021. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. jūnijam ar iespēju to atsaukt pēc 6 mēnešiem saskaņā ar ECDC un HSC izvērtējumu un ieteikumu.”;

   

   

   


   

   

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Grozījumu izdarīšana Regulā (ES) 2021/953 par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā

  Atsauces

  COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD)

  Datums, kad iesniedza EP

  3.2.2022

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

   Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  LIBE

  14.2.2022

   

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

   Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ENVI

  14.2.2022

  TRAN

  10.3.2022

   

   

  Referenti

   Iecelšanas datums

  Juan Fernando López Aguilar

  16.3.2022

   

   

   

  Izskatīšana komitejā

  31.3.2022

  28.4.2022

   

   

  Pieņemšanas datums

  28.4.2022

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  48

  16

  0

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Magdalena Adamowicz, Abir Al-Sahlani, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Hélène Laporte, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Emil Radev, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Yana Toom, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Bartosz Arłukowicz, Olivier Chastel, Daniel Freund, Anne-Sophie Pelletier, Morten Petersen, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Petar Vitanov, Juan Ignacio Zoido Álvarez

  Iesniegšanas datums

  2.5.2022

   


  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  48

  +

  ID

  Peter Kofod

  NI

  Laura Ferrara

  PPE

  Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Emil Radev, Karlo Ressler, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Juan Ignacio Zoido Álvarez

  Renew

  Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Morten Petersen, Ramona Strugariu, Yana Toom

  S&D

  Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Evin Incir, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Birgit Sippel, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

  The Left

  Cornelia Ernst

  Verts/ALE

  Saskia Bricmont, Damien Carême, Daniel Freund, Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

   

  16

  -

  ECR

  Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

  ID

  Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Hélène Laporte, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

  NI

  Milan Uhrík

  S&D

  Maria Grapini

  The Left

  Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

   

  0

  0

   

   

   

  Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

  + : par

  - : pret

  0 : atturas

   

   

  Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 13. maijs
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika