ДОКЛАД относно изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова

11.5.2022 - (2021/2237(INI))

Комисия по външни работи
Докладчик: Драгош Тудораке 


Процедура : 2021/2237(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0143/2022
Внесени текстове :
A9-0143/2022
Приети текстове :

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ – ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИТЕ И КОНСТАТАЦИИТЕ

Европейският парламент продължава да упражнява редовен контрол на прилагането на Споразумението за асоцииране (СА) между ЕС и Молдова, включващо задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия, с цел оценка на постигнатия напредък и предоставяне на насоки за следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети.

 

В периода след приемането на предходната резолюция относно изпълнението на Споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова от 20 октомври 2020 г. в Молдова се проведоха президентски и парламентарни избори, които драстично промениха политическия пейзаж в страната. На 15 ноември 2020 г. Мая Санду спечели президентските избори със силно проевропейско и прореформаторско послание. Народът на Молдова препотвърди желанието си за промяна на предсрочните парламентарни избори на 11 юли 2021 г., на които подкрепящата реформите Партия на действието и солидарността спечели по-голямата част от местата. За първи път президентът, парламентът и правителството на Молдова споделят политическата визия за европейско бъдеще, подкрепено от необходимите реформи и борба с широко разпространената корупция, която е сериозен проблем в страната от години.

 

Докладът идва в момент, когато някои важни стъпки за осъществяване на реформите вече са предприети, но е необходима още много работа. Времето е от съществено значение, за да се оправдаят големите надежди на хората на Молдова и в крайна сметка да се постигне осезаемо подобрение на живота им. Пълноценното използване на възможностите, предлагани от рамката на Споразумението за асоцииране и задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия, може да допринесе значително за този процес. Управляващите в Молдова се нуждаят от цялата политическа, финансова и техническа помощ от ЕС, която могат да получат, за да запазят набрания решителен устрем на напредъка. Засилването на контактите между ЕС и Молдова, включително на най-високо политическо равнище, е ясен израз на взаимния ангажимент за ориентирано към резултатите сътрудничество.

 

Обявеният от Европейската комисия план за икономическо възстановяване на Молдова на стойност до 600 милиона евро може да допринесе значително не само за смекчаване на пагубните последици от пандемията от COVID-19, но и за ускоряване на промените, необходими за укрепване на устойчивостта на Молдова на бъдещи предизвикателства. ЕС продължава да предоставя на Молдова макрофинансова помощ с нов финансов пакет от 150 милиона евро, предложен от Комисията на 4 януари 2022 г.

 

Основните държавни институции в Молдова също трябва да бъдат укрепени, за да се възстанови доверието на гражданите и те да станат по-устойчиви на опити за обсебване, отколкото в миналото. В това отношение от решаващо значение са съдебните и административните реформи. Европейският парламент също ще изиграе своята роля за укрепването на парламента на Република Молдова чрез обширна и амбициозна програма за подкрепа, потвърдена с Меморандума за разбирателство между двете институции, подписан на 29 ноември 2021 г.

 

Обнадеждаващо е намерението да се засили сътрудничеството между трите асоциирани държави — Грузия, Молдова и Украйна. Инициативата „Тройка на асоциираните партньори“ беше отбелязана от ЕС в съвместната декларация от срещата на високо равнище на Източното партньорство от 15 декември 2021 г. В частност амбициите на асоциираните партньори за по-тясно секторно сътрудничество с ЕС могат да дадат допълнителен тласък за постигане на напредък в тяхната европейска интеграция, модернизация и свързаните с тях реформи.

 

Подкрепата на ЕС за Молдова е твърда и необходима, тъй като страната продължава да е изправена пред външен натиск поради избраната от нея геополитическа ориентация. Газовата криза в края на 2021 г. беше ясен пример за такива предизвикателства и ЕС реагира бързо, като предостави помощ на Молдова. Необходим е напредък по цялостното и мирно уреждане на въпроса за Приднестровието в рамките на договорения международен формат 5+2, в който ЕС е наблюдател. По време на срещата на върха на Източното партньорство ЕС отново заяви ангажимента си да подкрепя териториалната цялост на всички източни партньори в рамките на техните международно признати граници, тяхната независимост и суверенитет.

 

Докладчикът черпи информация от срещите си с политическото ръководство на Молдова, с представители на органите на властта и гражданското общество, както и с Европейската комисия и ЕСВД, както и от работата на Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова, и иска да благодари на всички заинтересовани страни за ценния им принос към доклада.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно изпълнението на Споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова

(2021/2237(INI))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 8 и дял V, и по-специално членове 21, 22, 36 и 37 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и част пета от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

 като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова (наричана по-долу „Молдова“), от друга страна, което включва задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия и влезе напълно в сила на 1 юли 2016 г.,

 като взе предвид установяването през март 2014 г. на безвизов режим за гражданите на Молдова в резултат на измененията на Регламент № 539/2001 на Съвета[1], направени от Европейския парламент и от Съвета,

 като взе предвид своята препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г.,

 като взе предвид съвместния работен документ на службите на Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно доклада за изпълнението на споразумението за асоцииране с Република Молдова от 13 октомври 2021 г. (SWD(2021)0295),

 като взе предвид резултата от шестото заседание на Съвета за асоцииране между ЕС и Молдова от 28 октомври 2021 г.,

 като взе предвид съвместните декларации от срещите на високо равнище на Източното партньорство и по-специално най-скорошната от 15 декември 2021 г. в Брюксел,

 като взе предвид съвместния работен документ на службите на Комисията и ЕСВД, озаглавен „Устойчивост, възстановяване и реформи: приоритети на Източното партньорство след 2020 г.“ от 2 юли 2021 г. (SWD(2021)0186),

 като взе предвид Меморандума за разбирателство между Министерството на външните работи на Грузия, Министерството на външните работи и европейската интеграция на Република Молдова и Министерството на външните работи на Украйна относно установяването на засилено сътрудничество в областта на европейската интеграция — инициативата „Тройка на асоциираните партньори“, подписан на 17 май 2021 г.,

 като взе предвид съвместното изявление на държавните и правителствените ръководители на „Тройката на асоциираните партньори“ — Грузия, Република Молдова и Украйна, след шестата среща на високо равнище на Източното партньорство, проведена на 15 декември 2021 г.,

 като взе предвид кандидатурата на Молдова за членство в Европейския съюз, внесена на 3 март 2022 г.,

 като взе предвид писмото на министър-председателя на Молдова до председателя на Европейския парламент, получено на 16 март 2022 г., с искане за увеличаване на макрофинансовата помощ за Молдова,

 като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно Република Молдова от 26 февруари 2018 г.,

 като взе предвид резолюцията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 26 януари 2021 г., озаглавена „Judges in Poland and in the Republic of Moldova must remain independent“ (Съдиите в Полша и в Република Молдова трябва да останат независими)[2],

 като взе предвид становищата и препоръките на Бюрото за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) и на Венецианската комисия към Съвета на Европа, по-специално от 15 март 2018 г. относно избирателната реформа в Молдова, от 24 юни 2019 г. относно конституционното положение, по-специално по отношение на възможността за разпускане на парламента, от 14 октомври 2019 г. относно проектозакона за реформата на Върховния съд и прокуратурата и от 13 декември 2021 г. относно измененията от 24 август 2021 г. на Закона за прокуратурата,

 като взе предвид правния анализ на Закона за изменение на Кодекса за аудиовизуалните медийни услуги на Република Молдова, представен от представителя на ОССЕ по въпросите на свободата на медиите на 14 януари 2022 г.,

 като взе предвид резултатите от 12-ия диалог по правата на човека между ЕС и Молдова, проведен на 13 септември 2021 г. чрез видеоконферентна връзка,

 като взе предвид препоръките и действията на Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова, Парламентарната асамблея Евронест, Форума на гражданското общество от Източното партньорство, платформата на гражданското общество „ЕС – Молдова“ и други представители на гражданското общество в Молдова,

 като взе предвид Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2022 – 2028 г., приета от правителството на Молдова,

 като взе предвид новия правителствен план за действие за периода 2020 – 2023 г.,

 като взе предвид заключенията на мисията на Европейския парламент за наблюдение на избори относно предсрочните парламентарни избори в Молдова от 11 юли 2021 г., интегрирана в международната мисия за наблюдение на изборите, ръководена от ОССЕ/БДИПЧ,

 като взе предвид изявлението на върховния представител Жозеп Борел и члена на Комисията Оливер Вархеи относно парламентарните избори, публикувано на 12 юли 2021 г.,

 като взе предвид своите предишни резолюции относно Молдова, и по-специално предишната си резолюция от 20 октомври 2020 г. относно изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова[3], както и резолюциите си от 5 юли 2018 г. относно политическата криза в Молдова след анулирането на резултатите от изборите за кмет на Кишинев[4], от 4 юли 2017 г. година за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова[5] и от 21 януари 2016 г. относно споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна[6],

 като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността, както и член 1, параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата по разрешаване на изготвянето на доклади по собствена инициатива и приложение 3 към него,

 като взе предвид становището на комисията по международна търговия,

 като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A9-0143/2022),

А. като има предвид, че непровокираната, необоснована и незаконна руска война срещу Украйна, обявена на 24 февруари 2022 г., засегна непропорционално Молдова като съседна държава, която прие над 360 000 бежанци от Украйна за две седмици, от които над 100 000 са останали в страната, като това постави нейните ресурси под огромен натиск;

Б. като има предвид, че на срещата на високо равнище на Източното партньорство бяха потвърдени европейските стремежи и европейският избор на съответните партньори и беше насърчено пълното прилагане на споразуменията за асоцииране и техните задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия;

В. като има предвид, че след период на политическа нестабилност и отстъпление от демокрацията Мая Санду спечели президентските избори с 57,75% от гласовете на 15 ноември 2020 г., а Партията за действие и солидарност (PAS) получи 52,8% от гласовете и спечели 63 от 101-те места в парламента на Молдова на предсрочните парламентарни избори на 11 юли 2021 г., като по този начин демонстрира силната ангажираност на народа на Молдова по отношение на демокрацията, принципите на правовата държава и европейското бъдеще на неговата държава и предостави на PAS силен мандат за амбициозна програма за реформи;

Г. като има предвид, че Споразумението за асоцииране/задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия се основава на общите ценности, на които се гради ЕС, а именно демокрацията, зачитането на правата на човека и на основните свободи, както и на принципите на правовата държава, като тези ценности са в основата и на политическото асоцииране и икономическата интеграция, предвидени в Споразумението за асоцииране/задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия;

Д. като има предвид, че според последните проучвания на общественото мнение 71,6% от гражданите на Молдова подкрепят целта за европейска интеграция на своята страна;

Е. като има предвид, че участниците в 11-то заседание на Парламентарния комитет за асоцииране (ПКА) ЕС – Молдова, проведено на 6 и 7 април 2022 г., взеха под внимание решимостта на президента и правителството на Молдова и на парламентарното мнозинство да прилагат стриктно Програмата за асоцииране ЕС – Молдова, като по този начин внесат осезаеми подобрения в живота на молдовските граждани;

Ж. като има предвид, че конкретните резултати от шестия Съвет за асоцииране ЕС – Молдова, който се проведе на 28 октомври 2021 г., дават нов тласък за по-тясно и засилено сътрудничество в ключови области;

З. като има предвид, че Планът за икономическо възстановяване на Молдова беше предложен като част от обновената програма за възстановяване, устойчивост и реформи за държавите от Източното партньорство, подкрепена от икономически и инвестиционен план за социално-икономическо възстановяване след COVID-19 и за дългосрочна устойчивост под мотото „Да изграждаме отново, но по-добре“; като има предвид, че водещите инициативи на Икономическия и инвестиционния план за Молдова предвиждат инвестиции в енергийна ефективност, инфраструктура и свързаност, но не и в прехода към чиста енергия;

И. като има предвид, че текущата програма на ЕС за спешна макрофинансова помощ за Молдова във връзка с COVID-19 беше завършена, след като първият транш от 50 милиона евро беше изплатен през ноември 2020 г., а вторият транш от 50 милиона евро беше изплатен на 7 октомври 2021 г., след значителния напредък, постигнат в изпълнението на политическите условия на Меморандума за разбирателство;

Й. като има предвид, че Молдова се нарежда на 105-о място от 180 държави в Индекса за възприемане на корупцията за 2021 г. (от 115-о място през 2020 г.) и въпреки промените в правителството, липсата на значими подобрения в борбата срещу корупцията предизвиква голямо безпокойство, тъй като от години корупцията засяга сериозно държавния апарат, забавя икономическия растеж и модернизацията и подкопава демокрацията;

К. като има предвид, че новото правителство все още трябва да се справи с критичните недостатъци в сектора на правосъдието и в областта на върховенството на закона, които продължават да възпрепятстват демократичното управление в Молдова;

Л. като има предвид, че Молдова се нарежда на 89-о място от 180 държави в Световния индекс за свобода на печата за 2021 г. (нагоре с две места в сравнение с предходната година) и остават опасенията във връзка по-специално с концентрацията на собственост върху медиите, монополизирането на рекламния пазар, липсата на редакционна независимост и контрола, който икономически и политически групи имат върху на медийните институции;

М. като има предвид, че организациите на гражданското общество продължават да призовават за повишена прозрачност при вземането на решения в Парламента и други публични органи, като отново отправят своите предложения, внесени през 2016 и 2017 г. относно законодателната рамка за достъп до информация;

Н. като има предвид, че сътрудничеството между публичните органи и гражданското общество остава спорадично и до голяма степен не е институционализирано;

О. като има предвид, че в последния си доклад за изпълнението Комисията идентифицира ключови проблеми във връзка с правото на достъп до здравни грижи и до информация от обществен интерес, правото на труд и на достоен живот, свободата на движение и свободата на изразяване;

П. като има предвид, че жените продължават да се сблъскват с неравенство по отношение на пола и че тяхното участие във вземането на решения е ограничено поради свързаните с пола стереотипи и норми;

Р. като има предвид, че правната рамка вече не забранява достъпа до определени професии, но прилагането ѝ остава бавно и жените продължават да се сблъскват с фактически пречки, като липса на достъп до финансово достъпни услуги за грижи;

С. като има предвид, че речта на омразата продължава да предизвиква безпокойство и е насочена главно към жени и ЛГБТИ лица;

Т. като има предвид, че в своя доклад за изпълнението Комисията посочва сериозни проблеми във връзка с детската смъртност, детския труд, включително връзките с трафик и сексуална експлоатация, особеното положение на ромските деца и на децата, изоставени от родителите си, стагниращия брой бебета и деца с увреждания в институционални структури за полагане на грижи и недостатъчното качество на социалните услуги за подпомагане на семейства в уязвимо положение;

У. като има предвид, че Молдова внася около 80% от своята енергия, а вятърните, слънчевите и малките водни източници формират само около 1% от енергийния микс на Молдова;

Ф. като има предвид, че биомасата е единственият значителен вътрешен енергиен източник на Молдова, който допринася с 19% от общото предлагане на енергия;

Х. като има предвид, че съгласно Парижкото споразумение Молдова е поела ангажимент за намаляване на емисиите с 70% през 2030 г. в сравнение с 1990 г.;

Общи ценности и общи принципи

1. приветства историческите резултати от президентските избори през 2020 г. и парламентарните избори през 2021 г., при които народът на Молдова даде огромно мнозинство на подкрепящите реформите и проевропейските сили, които сега са изцяло отговорни за държавата; насърчава институциите на ЕС и политическото ръководство на Молдова да се възползват от тази уникална възможност да работят заедно за провеждането на отдавна закъснели реформи и за постигане на напредък в европейската интеграция на Молдова, основана на споделените ценности на демокрацията, зачитането на правата на човека и основните свободи и принципите на правовата държава;

2. приветства Молдова за подаването на нейното заявление за присъединяване към ЕС на 3 март 2022 г., което потвърждава избрания от нея европейски път; отбелязва, че тази стъпка допълнително подчертава необходимостта от засилен политически диалог на високо равнище с молдовските органи с цел постигане на осезаем и устойчив напредък в изпълнението на ключовите реформи; призовава институциите на ЕС да работят за предоставянето на Молдова на статут на страна кандидатка, заедно с Украйна и Грузия, в съответствие с член 49 от Договора за Европейския съюз и въз основа на заслугите, и междувременно да продължат да работят за интегрирането на Молдова в единния пазар на ЕС; призовава Комисията и ЕСВД да засилят диалога си със своите молдовски партньори и да увеличат максимално своята политическа, техническа и финансова подкрепа за Молдова през този решаващ период, за да се даде по-нататъшен тласък на напредъка и да се осигури подходящ капацитет за усвояване на помощта от ЕС; подчертава необходимостта да се проучат начини за консолидиране и увеличаване на капацитета на молдовските публични институции в това отношение, включително за съвместен проект между ЕС и Молдова за създаване на висше учебно заведение за обучение на човешки ресурси за молдовската публична администрация, като се гарантира максимална прозрачност на процедурата за подбор и повишаване в ранг и се предоставя помощ от ЕС за необходимите допълнителни възнаграждения на държавните служители в правителството на Молдова, работещи в ключови области на реформите за европейската интеграция;

3. отбелязва, че Европейският съюз следва да бъде по-стратегически насочен в подкрепата си и призовава за създаването на равнището на Комисията на група за подкрепа за Република Молдова по модела на вече създадената Група за подкрепа на Украйна; подчертава, че такава група би могла да играе водеща роля за по-доброто рационализиране на финансовата и техническата подкрепа от ЕС и за предоставянето на многостранна помощ на молдовските органи за постигане на напредък в реформите в ключовите области на правосъдието, на борбата с корупцията и на публичната администрация, изпълнението на икономическите и инвестиционни планове за държавите от Източното партньорство и на плана за икономическо възстановяване на Молдова, както и подпомагането на Молдова в подготовката за бъдещи преговори за присъединяване;

4. призовава Комисията да подпомогне Молдова в изготвянето на надеждна предприсъединителна стратегия за членство в ЕС; отново призовава Комисията да приеме редовни годишни всеобхватни доклади за оценка на изпълнението на реформите въз основа на ясни критерии и с използване на същата методология като прилаганата за страните от Западните Балкани;

5. подчертава, че заявленията за членство в ЕС на Украйна, Молдова и Грузия са отворили нова глава в тяхната европейска интеграция, която следва да се характеризира със засилени усилия за прилагане на съответните споразумения за асоцииране/задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия и с по-стратегически подход на ЕС за подкрепа на тези държави;

6. приветства резултатите от шестата среща на високо равнище на Източното партньорство, проведена на 15 декември 2021 г., на която бяха препотвърдени значителните постижения на сътрудничеството в този формат и беше очертан амбициозен курс за бъдещо сътрудничество, основано на споделени ценности и с акцент върху възстановяването, устойчивостта и реформите;

7. отбелязва факта, че срещата на високо равнище призна инициативата на Република Молдова, Грузия и Украйна за засилване на сътрудничеството помежду им като асоциирани партньори на ЕС („Тройка на асоциираните партньори“); насърчава трите държави да работят заедно за постигане на заявената от тях цел за членство в ЕС чрез по-нататъшен напредък по програмата за реформи и обмен на най-добри практики относно доброто управление и прилагането на споразуменията за асоцииране/задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия като основа за бъдещо присъединяване към ЕС въз основа на заслуги; призовава Комисията да направи оценка на заявлението на Молдова за присъединяване и междувременно да отговори на интереса на асоциираните държави за задълбочаване на секторното сътрудничество с ЕС в области от взаимен интерес, като същевременно запази принципа на приобщаване;

8. приветства конструктивния принос на Молдова в сътрудничеството в рамките на Източното партньорство, особено в рамките на асоциираните държави, и изразява надежда, че изявленията относно амбициозния дневен ред на страната и секторната интеграция в областта на транспорта, енергетиката и други области ще се превърнат в конкретни решения и действия както от страна на молдовските органи, така и на Съюза;

9. призовава институциите на ЕС да анализират възможността да включат Молдова като наблюдател в работата на комитетите, създадени съгласно член 291 от ДФЕС и Регламент (ЕС) № 182/2011[7], както и в заседанията на работните групи и комитети на Съвета, с което да се покаже ангажираността на ЕС за по-нататъшна интеграция и за укрепване на ориентацията към реформи и на административното ноу-хау на тези държави;

10. признава, че войната в Украйна засегна непропорционално икономиката на Молдова в резултат на загубата на възможности за внос и износ, по-високите транспортни разходи, бързото увеличаване на цените на енергията и необходимостта от справяне с критична хуманитарна ситуация поради големия брой бежанци, пристигащи от Украйна; поздравява молдовския народ и държавните институции за техния извънреден ангажимент за справяне с големия брой бежанци от Украйна, влизащи в страната, което доведе до това, че Молдова е страната с най-голям брой бежанци от Украйна на глава от населението; подчертава, че това означава, че потребностите на Молдова също са нараснали драматично по отношение на икономическата подкрепа, включително макрофинансовата помощ; призовава ЕС и другите международни партньори на Молдова спешно да преразгледат своите политики и да увеличат подкрепата си за страната, за да стабилизират нейното социално-икономическо положение и да гарантират непрекъснатото ѝ развитие;

11. приветства решителните действия на ЕС и неговите държави членки като например на „Екип Европа“ за смекчаване на социално-икономическото въздействие на пандемията от COVID-19 чрез дарения на ваксини и финансова подкрепа; призовава ЕСВД, чрез Оперативната група за стратегическа комуникация с Източното съседство и чрез Делегацията на Европейския съюз в Република Молдова, да съдейства на молдовските власти в борбата с невярната информация относно ваксините срещу COVID-19 и за насърчаването на социален диалог, за да се постигне целта за ваксиниране на минимум 70% от населението;

12. подчертава, че планът за икономическо възстановяване за Република Молдова на стойност до 600 милиона евро е ключов елемент във възстановяването на Молдова, който представлява уникална възможност тя да ускори структурните реформи, да преструктурира икономиката си, да се бори с бедността и социалните неравенства, да стимулира екологичната и цифровата трансформация и да се подготви за други бъдещи предизвикателства; приветства първото изплащане на безвъзмездна помощ от 36,4 милиона евро за Молдова като част от Пакета за икономическо възстановяване, за да продължи подкрепата за реформата на полицията и за борбата на страната срещу COVID-19;

13. приветства новата програма за икономическа реформа на Молдова, одобрена от Международния валутен фонд през декември 2021 г., която открива пътя за новото предложение на Комисията за пакет за макрофинансова помощ за Молдова на стойност до 150 милиона евро; приветства бързото приемане на новата макрофинансова помощ от Парламента и Съвета; подчертава решаващото значение на строгите условия, свързани преди всичко с демократичните реформи, а не с икономическите фактори, което се прилага и за цялото друго финансиране от ЕС за неговите партньори; призовава Комисията да гарантира, че молдовските органи разполагат с техническа помощ за подходящо изпълнение на договорените реформи в контекста на макрофинансовата помощ;

Реформи и институционална рамка

14. приветства безпрецедентната амбициозна програма за реформи на правителството на Наталия Гаврилица и вече постигнатия първоначален напредък в нейното изпълнение, по-специално по отношение на борбата с корупцията, нарастващата прозрачност в публичното управление, напредъка на реформите в областта на принципите на правовата държава и цифровизацията, подобряването на стандарта на живот на най-уязвимите групи от населението и подобряването на бизнес климата в страната; отново заявява, че постигането на достатъчен напредък в осъществяването на договорените реформи е ключово условие за продължаване на финансовата подкрепа от ЕС и за прилагане на принципа „повече за повече“;

15. силно насърчава правителството на Молдова да продължи работата си за необратимо сближаване на страната с Европейския съюз; настоятелно призовава управляващите и опозицията да работят заедно и конструктивно за превръщането на страната си във функционираща държава, способна да предлага възможности на своите граждани и да доведе до подобрения във всички области, за които е отговорна държавата, тъй като това ще има положително въздействие върху стандарта на живот в Молдова, както и за  убеждаването на молдовците, живеещи в чужбина, да се върнат в родината си;

16. подчертава, че високите очаквания на хората в Молдова трябва да бъдат изпълнени чрез постигане на осезаемо подобрение на техния поминък, възстановяване на доверието им в държавните институции, и борба с корупцията и олигархичните структури;

17. отбелязва, че въпреки че президентските и предсрочните парламентарни избори бяха добре организирани при наличието на изборна надпревара, предизборната кампания беше разединяваща и проведена по негативен начин, включващ реторика на нетолерантност и лични нападения; подчертава, че оставащите слабости трябва да бъдат преодолени чрез изпълнение на препоръките на Венецианската комисия към Съвета на Европа и ОССЕ/БДИПЧ, включително подобряване на законодателната рамка на изборите в съответствие с ангажиментите на ОССЕ и други международни стандарти, като бързо и задълбочено се разследват достоверни твърдения за купуване на гласове и незаконно подтикване на гласоподаватели, преодолява се злоупотребата с държавни ресурси, засилва се прозрачността и отчетността на финансирането на кампанията, прилагат се по-стриктно разпоредбите на действащия Кодекс за аудиовизуални медийни услуги по отношение на безпристрастното отразяване на кампанията и се предоставят по-солидни гаранции за това  съдилищата да бъдат освободени от политически натиск и да остават напълно безпристрастни при разглеждането на дела, свързани с избори; настоятелно призовава молдовското правителство да въведе всички мерки, необходими, за да гарантира, че гражданите на Молдова, живеещи извън страната, могат да участват в изборите по приобщаващ, прозрачен и справедлив начин, без чуждестранна намеса;

Енергийна сигурност и устойчивост

18. приветства решението на Комисията да предостави на Молдова 60 милиона евро чрез нова програма за бюджетна подкрепа за справяне с кризата с доставките на газ, изкуствено създадена от Газпром, и за смекчаване на въздействието на покачващите се цени върху най-уязвимите лица; приветства усилията на Полша, Румъния и Украйна, наред с другото за осигуряване на алтернативни източници на газ; посочва, че енергията е най-важният ресурс за бюджета, военните и социалните програми на Русия и че Газпром се използва като инструмент за прокарване на икономическите и геополитически интереси на Кремъл в чужбина; приветства факта, че като допълнение към вече предоставената от ЕС помощ в контекста на енергийната криза, делегацията на ЕС в Кишинеу е мобилизирала 5 милиона евро, за да предостави подкрепа на уязвими групи, най-засегнати от покачването на цените на енергията; въпреки това признава, че е необходима по-съществена подкрепа с оглед на непрекъснато нарастващите цени на енергията;

19. отбелязва, че войната на Русия срещу Украйна и използването на енергийни ресурси като оръжие допълнително подчертава геостратегическото значение на предприемането на реформи в енергийния сектор, които биха елиминирали зависимостта от руския газ и биха насърчили диверсификацията на енергийните доставки и маршрути, като се изгражда дългосрочна устойчивост чрез преход към възобновяеми енергийни източници и се инвестира в модернизиране и създаване на нова инфраструктура и енергийна ефективност, включително в секторите на производството на енергия, транспорта и домакинствата, и по този начин се подобрява свързаността, като същевременно се гарантира екологична устойчивост; отбелязва, че това би могло също да помогне за изграждането на устойчивост срещу всякакви потенциални усилия на трети държави да използват енергията като геополитически лост;

20. подчертава недопустимостта на превръщането на доставките на газ от Русия в оръжие за оказване на политически натиск върху Молдова, така че тя да промени геополитическата си ориентация и  да се въздържа от спазване на законните желания на молдовския електорат; настоятелно призовава Комисията и ЕСВД да включат Молдова в плановете на ЕС за търсене на независимост от енергийните доставки от Русия и да увеличат финансовата и техническата подкрепа от ЕС за Молдова, което е необходимо, за да се гарантира нейната устойчивост срещу такава външна намеса и да се намали силната ѝ зависимост от руската енергия; призовава ЕС да покаже по-силна енергийна солидарност с Молдова, в съответствие със Споразумението за асоцииране, чрез увеличаване на взаимовръзките между енергийната инфраструктура между ЕС и държавите в региона; подчертава значението на незабавното изпълнение на всички необходими инвестиции и поддръжка на европейската енергийна инфраструктура, така че съоръженията за съхранение и междусистемните връзки на държавите – членки на ЕС, да могат да позволят в подходящ мащаб на преноса на газ от ЕС към страните партньори; призовава молдовските органи в дългосрочен план да поддържат ангажимента на страната като член на Енергийната общност за прилагане на третия енергиен пакет на ЕС, по-специално по отношение на отделянето на преноса от разпределението на газ и електроенергия;

21. подчертава необходимостта от увеличаване на капацитета за производство на електроенергия в Молдова, която понастоящем разчита на 80 % от електроенергията, произведена в Приднестровието; приветства успешното синхронизиране на електропреносните мрежи на Молдова и Украйна с континенталната европейска мрежа на 16 март 2022 г., което ще спомогне за гарантиране на тяхната стабилност и сигурност на доставките; приветства Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия (ENTSO-E) за нейната работа за постигането на тази цел при извънредни обстоятелства; изисква от Комисията да продължи да подкрепя свързването на Молдова и Украйна с европейската континентална електроенергийна мрежа и спешно да създаде специална структура в рамките на своята администрация за тази цел; приветства стъпките, предприети за свързване на електроенергийната система на Молдова с ЕС през Румъния; призовава всички органи да постигнат целта за свързване на Молдова с електропреносната мрежа на Румъния до 2024 г. с подкрепата на ЕС; приканва Комисията да включи Молдова в стрес тестовете, провеждани за вътрешния енергиен пазар; отбелязва, че подкрепата и насърчаването на засиленото сътрудничество с асоциираните държави от Източното партньорство в тези сектори ще създаде и икономически растеж и ще засили енергийната устойчивост на региона;

22. приветства стартирането на диалог на високо равнище в областта на енергетиката между ЕС и Молдова в контекста на извънредното положение в сектора на газта в Молдова; насърчава Комисията да обмисли започването на подобни диалози на високо равнище с ЕС с цел засилване на сътрудничеството в други области, като например правосъдието или климата/Зеления пакт, което би допринесло за постигането на целите в рамките на Споразумението за асоцииране и задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия;

23. призовава Молдова и ЕС да подобрят свързаността на Молдова с Черноморския басейн и региона на Карпатите, да ускорят работата по молдовските участъци от разширената трансевропейска транспортна мрежа за Източното партньорство (TEN-T), да подкрепят реформите в железопътния сектор и да проучат  заедно с държавите членки и международните финансови институции възможностите за подобряване на железопътните връзки ЕС – Република Молдова, като същевременно се гарантира устойчивост на околната среда; насърчава Молдова да постигне напредък в изпълнението на съответните достижения на правото на ЕС и призовава за засилено сътрудничество и постепенно интегриране на Молдова в транспортния пазар и транспортната общност на ЕС;

24. приканва ЕС да предостави платформа за инвестиционно планиране на Молдова за прилагане на програма за широкомащабна инфраструктурна свързаност, по-специално чрез увеличаване на капацитета на Молдова за усвояване и предоставяне на необходимата техническа помощ, както това се прави за страните от Западните Балкани в рамките на инвестиционната рамка за Западните Балкани (ИРЗБ), която е платформа за подпомагане на капацитета, администрирана от Комисията;

25. приветства и подкрепя интереса на Молдова за постигане на напредък в сътрудничеството с ЕС в областта на цифровизацията и телекомуникациите; настоятелно призовава ЕС и Молдова взаимно да премахнат тарифите за роуминг между Молдова и ЕС;

26. приветства усилията и непрекъснатия напредък, който молдовските органи постигат за допълнителното подобряване на системата на Молдова за надзор над безопасността и прилагането на международните стандарти за безопасност на въздухоплаването, които доведоха  до премахването на всички въздушни превозвачи, сертифицирани в Молдова, от списъка на ЕС за авиационна безопасност, и призовава молдовските органи да гарантират прилагането на Споразумението за общо авиационно пространство между ЕС и Молдова;

Сътрудничество в областта на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и напредък в решаването на конфликта в Приднестровието

27. приветства споразумението между ЕС и Молдова за започване на диалог на високо равнище по въпросите на политиката и сигурността и подновения ангажимент по въпросите на сигурността и ОПСО чрез двустранните политически консултации между персонала; насърчава ЕСВД и Молдова да използват пълноценно тези платформи, за да ускорят сътрудничеството по въпроси като, но не само, борба с хибридните заплахи, повишаване на устойчивостта, укрепване на киберсигурността и защита на критична инфраструктура, както и подобряване на стратегическата комуникация; приканва Молдова да продължи привеждането в съответствие на своите позиции с тези на ОВППС и да продължи и засили приноса си към общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) и нейните мисии; насърчава ЕС и Молдова да определят начини за разширяване на това сътрудничество, по-специално предвид нестабилното положение със сигурността в източното съседство;

28. отхвърля и изразява загриженост във връзка с изявлението от 3 март 2022 г. на органите в окупирания молдовски регион на Приднестровието, в което се обявява прекратяване на процеса на търсене на решение и се отправя нов призив за признаване на така наречената „независимост“ на Приднестровието; отново изразява подкрепата си за всеобхватно и мирно уреждане на конфликта в Приднестровието в рамките на процес на преговори във формата „5+2“, основаващ се на суверенитета и териториалната цялост на Молдова в нейните международно признати граници, със специален статут за региона на Приднестровието в рамките на жизнеспособна молдовска държава; подчертава, че всяко решение на въпроса за Приднестровието трябва да зачита суверенното право на Молдова да избира своята ориентация в областта на отбраната и външната политика; подкрепя усилията за разширяване на ползите от задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия и безвизовия режим в Приднестровския регион, което би позволило значителен растеж на мобилността и търговията с региона;

29. отбелязва, че мисията на ЕС за оказване на съдействие в областта на граничния контрол в Молдова и Украйна играе много важна роля за хармонизирането на управлението на границите и митническите режими с тези на Съюза, също и по отношение на борбата с организираната престъпност и контрабандата и допринася за мирното уреждане на Приднестровския въпрос чрез мерки за изграждане на доверие и като наблюдаващо присъствие на Приднестровския участък от границата между Молдова и Украйна; насърчава молдовското правителство да продължи да се застъпва за създаването на среда, благоприятна за уреждането на конфликти и подкрепата за дейности, които увеличават доверието и контактите между народите в разделените от конфликти общности; счита, че едно конструктивно решение на  въпроса за Приднестровието ще донесе стабилност и просперитет не само на Молдова, но и на по-широката област;

30. призовава Молдова, Руската федерация, държавите – членки на ЕС, и други международни партньори да си сътрудничат за пълното отстраняване и унищожаване на около 20 000 тона стари боеприпаси от съветската епоха, съхранявани в склада за боеприпаси в Кобасна, които представляват сериозна опасност за сигурността на хората и околната среда по двата бряга на река Днестър, предвид отдавна изтеклия им срок на експлоатация; изразява загриженост относно многобройните военни учения, провеждани от руските военни сили в Приднестровието и призовава Руската федерация изцяло и безусловно да изтегли своите военни сили и въоръжение от Приднестровския регион по организиран начин, в съответствие с многократните искания на молдовските власти и при зачитане на суверенитета и териториалната цялост на Молдова;

31. изразява своята загриженост относно влошаващото се положение с правата на човека в Приднестровския регион, по-специално преследването на лица, изразяващи критика към фактическата администрация и разгръщането на руската армия и ограниченията за публичните събирания и дейностите на местните НПО; припомня на Руската федерация отговорността, която носи по отношение на зачитането на правата на човека в Приднестровския регион, както е потвърдено от няколко решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ); призовава руските власти да изпълнят всички решения на ЕСПЧ относно нарушения на правата на човека и правото на свобода и сигурност в Приднестровския регион;

32. поздравява молдовските власти за подкрепата, предоставена на Приднестровския регион в контекста на пандемията от COVID-19, включително чрез даряването на 10% от доставките на ваксини, обучението на медицинския персонал и обработката на тестове за COVID-19;

33. приветства решението на Съвета за предоставяне на помощ в размер на 7 милиона евро по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира на въоръжените сили на Молдова за придобиване на медицинско оборудване и на оборудване за обезвреждане на взривни устройства; насърчава ЕСВД и Съветът допълнително да разширят областите на сътрудничество с Молдова и подкрепя укрепването на капацитета за сектора на отбраната чрез мерки за подпомагане по линия на настоящия инструмент;

34. насърчава молдовските органи да използват допълнително потенциалното подпомагане по линия на Европейския механизъм за подкрепа в последващи годишни програми, за да консолидират неговия капацитет за борба с кибер- и хибридните атаки; призовава институциите на ЕС да включат Молдова в нови формати на сътрудничество в областта на киберсигурността, хибридните заплахи и разследванията на киберпрестъпления, включително чрез включване на новия Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността в тези усилия;

Принципи на правовата държава и добро управление

35. отново изтъква основното значение на съдебната реформа, по-специално чрез укрепване на независимостта и правомощията на съдебната власт, и борбата срещу корупцията; признава мащаба на предизвикателството, пред което са изправени органите, и ги насърчава да се съсредоточат върху установените приоритети; отбелязва ангажимента на президента Мая Санду и правителството на Наталия Гаврилица да основават своите политики на решенията на молдовския Конституционен съд; призовава за ускоряването на провежданата в момента съдебна реформа, включително приемането на измененията на разпоредбите на Конституцията относно правосъдието, гласувани от молдовския парламент на 23 септември 2021 г., както и на Стратегията за гарантиране на независимостта и почтеността на сектора на правосъдието за периода 2022 – 2025 г.;

36. подчертава, че ЕС трябва да предлага повече подкрепа, включително засилени финансови разпределения, за комплексната реформа на системата на правосъдието в Молдова; признава необходимостта от задълбочени реформи на съдебната система, насочени към постигане на ефикасност и пълна и реална независимост на съдебната власт, възстановяване на общественото доверие в съдебната власт и системата на публичната администрация, прекъсване на връзките с пост-комунистически неформални мрежи и олигарси и борба с корупцията и изпирането на пари, включително на най-високите политически и бизнес равнища; силно подкрепя целта за премахване от системата на правосъдието на лица, чиято почтеност е под въпрос и за внасяне на всеобхватни промени, с които биха се положили стабилни основи за спазването на принципите на правовата държава в страната;

37. подчертава значението на това да се гарантира основан на заслуги и прозрачен процес на подбор за съдебните назначения; призовава молдовските органи да продължат сътрудничеството със Съвета на Европа и Европейския съюз относно реформата в правосъдието, включително относно инициативи, свързани с извънредната оценка на съдии и прокурори (проучване), и оценката на почтеността на кандидатите за позицията на членове на Висшия магистратски съвет и Висшия съвет на прокурорите (предварително проучване); отново потвърждава значението на справките с и прилагането на препоръките на Венецианската комисия в рамките на процеса на съдебна реформа;

38. изразява убеденост, че широкомащабната корупция е един от основните проблеми, възпиращи напредъка на Молдова; призовава молдовското правителство да повиши ефективността на правната и институционалната инфраструктура за борба с корупцията; приветства създаването на независим консултативен комитет за борба с корупцията, който ще разследва корупцията във финансовия и банковия сектор на държавата, както и в рамките на държавните институции;

39. призовава молдовското правителство да увеличи прозрачността, демократичния надзор и отчетността в процесите по вземане на решения и да си сътрудничи отблизо с гражданското общество, за да даде възможност за адекватен обществен контрол и приобщаващ принос към тези процеси; отново изтъква значението на това да се гарантира устойчиво финансиране на гражданското общество, по-специално що се отнася до значителните бюджетни съкращения по време на пандемията; подчертава общото значение на активния открит диалог на правителството с организациите на гражданското общество, синдикатите, стопанските асоциации и с парламентарната и извънпарламентарната опозиция, за да се гарантира приобщаващ и основан на участието процес на вземане на решения;

40. отбелязва стъпките, предприети от органите, и настоятелно ги призовава да продължат усилията си за решаване на проблема с неоснователните молби за убежище и привеждането на визовата политика на Молдова в съответствие със списъците на ЕС на държави извън ЕС, за които се изискват визи;

41. призовава правителството на Молдова да продължи усилията си за деполитизиране на правоприлагащите органи и публичните институции за борба с корупцията, и да инвестира в изграждането на по-голямо доверие между гражданите и правоприлагащите органи;

42. призовава за решително прилагане на реформата на полицията; приветства увеличаването на броя на жените в полицейските сили; призовава за засилено сътрудничество между съдебните органи и правоприлагащите агенции на Молдова и държавите членки с цел намаляване на трансграничната престъпност, по-специално нелегалния трафик на наркотици и хора, тъй като за съжаление Молдова продължава да бъде източник на трафик на хора с цел сексуална експлоатация и труд, извършван както от молдовските, така и от международните престъпни мрежи; приветства подписването на споразумението между ЕС и Молдова относно оперативните дейности, извършвани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) в Молдова, и разполагането на служители на Frontex в подкрепа на молдовските органи в дейностите по управление на границите; призовава за засилено сътрудничество с Европол, Интерпол и митнически организации като Световната митническа организация и мрежите за борба с корупцията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие;

43. призовава Комисията и молдовските органи да си сътрудничат, да координират и да предприемат спешни мерки за защита на бежанците от Украйна, които са настанени или преминават транзитно през Молдова, особено жените и децата, които са изложени на риск от трафик и които представляват по-голямата част от бежанците от Украйна;

44. призовава органите да гарантират правото на справедлив съдебен процес и зачитането на правата на човека в местата за задържане, включително като предприемат действия по отношение на неадекватните здравни разпоредби, както и да избягват практиката на избирателно и политически мотивирано правосъдие; подчертава необходимостта от изкореняване на изтезанията и малтретирането, и от разследване на твърденията за изтезания и други нарушения на правата на човека, извършвани от полицията и други правоприлагащи органи;

45. подчертава значението на справянето с финансовите измами, изпирането на пари и организираната престъпност чрез всеобхватно законодателство и ефективно изпълнение; приветства плановете за приемане на законодателни изменения от Парламента на Молдова с цел подобряване на правната рамка, така че да бъде възможно да се приложи механизмът за разширена конфискация на активи, натрупани чрез корупция;

46. призовава за ясна и ефективна политика в областта на възстановяването на присвоени средства и измамни активи чрез установяване на международно сътрудничество с акцент върху по-добрата връзка с Европол и Евроюст; насърчава молдовските органи да изградят рамка, посветена на стратегическото сътрудничество с Европейската прокуратура, за по-добро управление на разследванията на измами и борба с корупцията;

47. насърчава текущото и тясно сътрудничество между Главната прокуратура в Кишинеу и службата на Евроюст, включително редовно командироване на молдовски представители в службата на Евроюст като подготвителна стъпка за изграждане на работна група, посветена на възстановяването на присвоени средства и измамни активи;

48. подчертава спешната необходимост от ускоряване на разследването на банковата измама, разкрита през 2014 г., което все още не е довело до съществени резултати по отношение на предаването на отговорните лица на правосъдието и възстановяването на изгубените активи; подчертава, че тази липса на напредък има сериозно отрицателно въздействие върху международната репутация на Молдова и по-специално върху доверието в правосъдната система в очите не само на гражданите на Молдова, но и на международните партньори на страната; призовава за засилване на процеса по завършване на наказателните дела срещу лицата, участвали в „Руската пералня“ и банковата измама; призовава във връзка с това за засилено сътрудничество между държавите – членки на ЕС, и молдовските органи за разследване на банковата измама, така че да се гарантира своевременното възстановяване на откраднатите активи;

49. отново призовава за разширяване на глобалния режим на ЕС за санкции за нарушения на правата на човека (закона „Магнитски“ на ЕС), за включване на корупцията като наказуемо престъпление, което би дало възможност за налагане на наказания на лицата, отговорни за банковата измама от 2014 г., и би възпряло подобни престъпления, свързани с корупция;

Права на човека и основни свободи

50. приветства ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция) от парламента на Молдова на 14 октомври 2021 г.; отбелязва издаването на писмено правно становище относно конституционните последици от ратифицирането на Истанбулската конвенция за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие от Венецианската комисия на 10 – 11 декември 2021 г. по искане на Конституционния съд на Молдова; призовава за гарантиране на ефективното прилагане на Истанбулската конвенция на всички равнища, за да се подобри положението на жените и момичетата и за да се предприемат по-нататъшни усилия за постигане на напредък по отношение на равенството между половете, по-специално по отношение на подобряването на достъпа на жените до пазара на труда, преодоляването на разликата в заплащането на жените и мъжете, основаната на възрастта дискриминация и представителството на жените на всички нива на политическия и обществения живот, и за гарантиране на равно третиране на всички равнища на политическия и обществения живот;

51. подчертава значението на допълнителното укрепване на правната рамка за равенство и недискриминация, по-специално чрез запълване на съществуващите законодателни пропуски с цел справяне с дискриминацията в сферата на заетостта, ефективно противодействие на престъпленията от омраза и речта на омразата и по-добра защита на правата на малцинствата, включително ромите, ЛГБТИ лицата и имигрантите; призовава Молдова да премахне конституционната забрана за браковете между лица от един и същи пол, въведена през 1994 г., и да предприеме мерки за борба с дискриминацията срещу ЛГБТИ лицата;

52. отправя искане към Комисията и ЕСВД да включат равенството между половете във всички свои политики, програми и дейности във връзка с Молдова; призовава молдовското правителство да ускори приемането и прилагането на законодателство относно правата на човека и законодателство за борба с дискриминацията, приведено в съответствие със стандартите на ЕС, и да даде възможност за изпълнението на тези права чрез правилно функциониращи и независими съдилища;

53. призовава молдовското правителство, в своя отговор на пандемията от COVID-19, да постави специален акцент върху борбата с неравенството между половете, основаното на пола насилие и дискриминацията срещу маргинализираните групи, влошени в следствие на пандемията; настоятелно призовава органите да вземат предвид увеличилото се насилие срещу деца и нарастването на детската бедност в резултат на пандемията от COVID-19 и мерките, предприети за контрол върху тях;

Търговия и икономическо сътрудничество

54. отново подчертава значението на ефективното изпълнение на реформите, необходими, за да се извлече максимална полза от задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия, да се постигне напредък в по-нататъшната икономическа интеграция с вътрешния пазар на ЕС и да се повиши диверсификацията и конкурентоспособността на молдовската икономика, по-специално стоките с добавена стойност; призовава Молдова да приложи изцяло главата относно търговията и устойчивото развитие в задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия и да спазва международните си ангажименти, и по-специално Парижкото споразумение и правилата на Световната търговска организация (СТО); призовава за коригиране на вътрешното законодателство в областта на търговията, което противоречи на ангажиментите на Молдова в рамките на задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия и на разпоредбите на СТО;

55. подчертава положителния ефект от Споразумението за задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (DCFTA) между ЕС и Молдова върху търговията между двете страни, а именно повече от 33% увеличение в общата търговия между 2015 г. и 2020 г., над 61% от молдовския износ е за пазара на ЕС и над 70% от молдовските дружества, извършвали дейности за износ, са изнасяли за пазара на ЕС; отбелязва, че се очаква пазарът на ЕС да придобие още по-голямо значение за Молдова поради смущенията в търговията, причинени от войната на Русия срещу Украйна; приветства факта, че Съюзът е най-големият инвеститор в страната; насърчава по-нататъшния напредък в области като митническия кодекс, защитата на правата на интелектуална собственост, подобряването на санитарните и фитосанитарните стандарти, подобряването на пазарните условия в областта на енергетиката, обществените поръчки и достъпа до финансиране за МСП;

56. подчертава, че износът на Молдова би могъл да се увеличи чрез разширено производство, реприоритизиране на износа и коригиране на стандартите за качество; отново заявява, че основните категории стоки за износ остават животински продукти и продукти от зеленчуци, които са най-малко доходоносните продукти, които Молдова може да предложи на държавите членки; призовава Комисията да подкрепи Молдова в диверсифицирането на износа ѝ за ЕС, включително чрез по-добро изпълнение на нейните тарифни квоти за доходоносни продукти;

57. призовава Комисията да започне процеса на интеграция на държавите от Източното партньорство в Европейския единен пазар, като предприеме първата стъпка чрез анализ на тяхното съответствие от правна, икономическа и техническа гледна точка и разработи регламенти и стандарти, насочени към подготовката на държавите партньори за икономическа интеграция в общия пазар;

58. отбелязва засиления интерес на Китай да инвестира в молдовската икономика, по-специално в секторите на енергетиката, телекомуникациите и фармацевтиката; припомня намерението на Китай да изгради мащабна транспортна инфраструктура в Молдова като компонент на по-обширната ѝ инициатива „Един пояс, един път“; отново заявява, че инициативата „Един пояс, един път“ е в центъра на външната политика на Китай и е по същество геополитически проект;

59. приветства вече предприетите от правителството на Молдова продемократични реформи; призовава Комисията и държавите членки да предоставят и стимулират засилени инвестиции на ЕС в Молдова въз основа на принципа „повече за повече“, както и  да насърчават Молдова да поеме инициативата при осъществяване на контакт с ЕС и с европейските финансови институции;

60. призовава за продължаване на усилията за изграждане на истинска цифрова пазарна икономика, включително напредъка в развитието на свободно достъпни данни, разширяване на достъпа до системи за условен достъп до цифрови телевизионни услуги и виртуални мрежови услуги, увеличаване на броя на електронните съобщителни услуги за гражданите и публичните регистри; подкрепя процеса на цифровизация на икономическите процеси и разработването на специални механизми за ИТ дружествата, особено иновационни дружества и стартиращи предприятия, които срещат проблеми в намирането на източници на финансиране и поради това не са в състояние да подкрепят своите процеси на преход и растеж; подчертава, че предстои още работа, за да се гарантира защитата на правата и потребностите на молдовските граждани, използващи интернет, и цялостното прилагане на изискванията на цифровия единен пазар;

61. приветства сближаването на 499 (от които 152 частично) от 681 законодателни акта от достиженията на правото на ЕС с молдовското национално законодателство, предвидено в Споразумението за асоцииране и задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (СА/ЗВЗСТ), и подчертава значението на продължаването на реформите в публичната администрация, банковата система и за гарантиране на независимостта на съдебната система; призовава Молдова да продължи работата по сближаването на регулаторната си уредба с достиженията на правото на ЕС; призовава Комисията и държавите членки да подкрепят институциите на Молдова и нейната публична администрация с необходимия експертен опит и техническа и финансова помощ; призовава молдовските органи да постигнат по-бърз напредък в сближаването, предвидено в Споразумението за асоцииране и задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия;

62. насърчава хармонизацията на националните стандарти за качество с тези на ЕС; подчертава, че молдовските предприемачи и предприятия се намират в неблагоприятно положение в резултат на големия брой различни стандарти, които трябва да спазват във връзка с износа в държавите членки, и подчертава необходимостта от политика на изключване на стандартите, които не са в съответствие или са в пряк конфликт с европейските стандарти;

63. счита, че чрез гарантиране на безмитен достъп до пазарите на ЕС за предприятия в Приднестровието, регистрирани на западния бряг на река Днестър и подлежащи на митнически проверки от молдовски държавни служители, задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия доведе до мащабна промяна в посоката на търговията от Евразийския икономически съюз към ЕС; насърчава молдовските органи да постигнат допълнителен напредък в областта на търговията и сътрудничеството с пазарите на ЕС, за да се подобри достъпът до пазара, прозрачността, добрите бизнес практики и да се намали способността на олигарсите за манипулиране и монополизиране на пазара;

64. приветства подкрепата на ЕС за икономическото възстановяване на микро-, малките и средните предприятия (ММСП); призовава отговорните институции на ЕС и Молдова да гарантират, че тази техническа и финансова подкрепа е съобразена с нуждите на молдовските ММСП, има национално покритие, включително Приднестровието, и укрепва както капацитета на ММСП, така и участието им във вътрешния пазар на ЕС;

65. приветства новите регламенти в сферата на обществените поръчки, но подчертава необходимостта от публично наблюдение на процесите на възлагане на обществени поръчки и значението на изготвянето на по-ясни и постоянни доклади за широката общественост; насърчава опростяването на механизмите, чрез които представителите на гражданското общество могат да бъдат част от процесите на възлагане на обществени поръчки, и подчертава необходимостта бюрократичните процеси да се заменят с прозрачни такива, които премахват пречките и възстановяват доверието в разпределянето и използването на публичните бюджети;

66. отбелязва ангажимента на Молдова да се стреми към сближаване със законодателството на ЕС в областта на селското стопанство с цел увеличаване на износа за ЕС и разкриване на нови търговски възможности за местните общности; призовава молдовските органи да постигнат по-бърз напредък в сближаването със Споразумението за асоцииране и задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия по отношение на здравето на животните и безопасността на храните;

67. подчертава значението на модернизирането на националните лаборатории, отговарящи за санитарните и фитосанитарните изисквания, позволяващи износа на продукти от животински произход, и на запълването на недостига от квалифициран лабораторен персонал;

68. подчертава необходимостта от по-голяма прозрачност по отношение на резултатите от одитните мисии на Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Комисията и набляга върху нуждата от разрастване и укрепване на мрежата от лаборатории за санитарен и фитосанитарен анализ, като същевременно се засили обучението на инспекторите и специалистите, работещи в тези лаборатории, с цел по-добро прилагане на регламентите в сферата на фитосанитарната безопасност и безопасността на храните;

69. насърчава Молдова да се възползва максимално от преференциалните възможности за износ в ЕС чрез по-ефективно и устойчиво култивиране на земеделски земи, както и по-демократичен достъп и използване на земята, като по този начин се генерират селскостопански продукти, които увеличават относителните селскостопански предимства на Молдова;

70. настоятелно призовава Молдова да засили сътрудничеството с ЕС и с държавите в региона по отношение на инфраструктурата, както и да приложи дълбоки структурни реформи в енергийния сектор, включително чрез диверсифициране на енергийните доставки, увеличаване на енергийната ефективност, привличане на инвестиции във възобновяеми източници на енергия и подобряване на свързаността, като същевременно се гарантира екологична устойчивост; призовава Молдова да изпълни изцяло ангажиментите си по линия на Договора за създаване на Енергийна общност;

71. призовава институциите на ЕС да предоставят конкретна подкрепа на Молдова, за да може тя да изпълни всички необходими изисквания за присъединяване към единната зона за плащания в евро;

72. призовава правителството на Молдова също така да се съсредоточи върху социалното измерение на търговията и устойчивото развитие, като спазва и прилага трудовите стандарти, ратифицира и прилага изцяло всички конвенции на МОТ и премахне оставащите недостатъци в системата за инспекция на труда;

73. отбелязва използването на биомаса и водна енергия в усилията на Молдова за диверсификация, но припомня необходимостта да се гарантира тяхната устойчивост, ефективност и съответните екологични изисквания; подчертава, че развиването на възобновяеми енергийни източници е ключов елемент от усилията за преход към чиста енергия и енергийна независимост, като същевременно допринася за създаването на работни места на местно равнище, качеството на въздуха и здравето на гражданите;

74. подчертава важната роля на регионалното сътрудничество за модернизирането на държавата и за увеличаване на капацитета в усилията за прилагане на споразумението за асоцииране; призовава за засилено регионално сътрудничество както между различните региони на Молдова, така и между молдовските региони, и регионите на ЕС; призовава Комисията и съответните агенции на ЕС да улеснят този процес в силно сътрудничество с молдовското правителство;

75. приветства приемането на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2022 – 2028 г. и призовава за административно-териториална реформа, насочена към повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие; подчертава необходимостта от балансиран социален и икономически растеж във всички региони на Молдова и ефективно прилагане на националните политики за регионално развитие;

76. призовава молдовските органи да зачитат принципите на местната демокрация и местната автономност в съответствие на Европейската харта за местно самоуправление, която предвижда подходящи правомощия и достатъчно финансиране на местните органи на управление и гарантира тяхното ефективно функциониране, включително чрез допълнителни подобрения по отношение на върховенството  на закона и прилагането на принципите за добро управление на всички равнища;

77. призовава молдовските органи да положат повече усилия, за да гарантират, че възможностите, предоставяни от споразумението за асоцииране и задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия, и помощта и програмите на ЕС достигат до местното равнище, включително в отдалечените райони на страната, по-специално в селските райони, за да се даде възможност на жителите да постигнат положителни промени; призовава за засилена и по-добре комуникирана подкрепа от ЕС за проекти за развитие в автономната териториална единица Гагаузия;

Секторно сътрудничество

78. е обнадежден от асоциирането на Молдова към програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ за периода 2021 – 2027 г., което разкрива нови възможности за нейната научна и иновационна общност за изграждане на партньорства със съответните общности в ЕС, както и за участието на Молдова в програмата „Граждани, равенство, права и ценности“;

79. призовава за по-добро сътрудничество между всички институции на ЕС, държавите членки и молдовските органи, когато осведомяват гражданите на Молдова за ползите от споразумението за асоцииране и задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия и от помощта от ЕС; подчертава значението на институционалната рамка и наличието на последователен набор от публични политики за борбата с дезинформацията, включително дезинформацията, насочена срещу ЕС, манипулирането на информация, фалшивите новини и пропагандата, както и всякакво злонамерено чуждестранно вмешателство, по-специално чрез стратегическа комуникация и устойчивост срещу дезинформация и манипулиране на информацията от вътрешни и външни участници, онлайн и офлайн; призовава молдовските органи и Комисията да си сътрудничат по програмите и реформите за насърчаване на медиите и информационната грамотност в контекста на настоящата цифрова ера, както и да се повиши секторното сътрудничество в областта на цифровата икономика;

80. отново заявява, че укрепването на медийния плурализъм и независимост следва да бъде приоритет както за Съюза, така и за Молдова; призовава Комисията да увеличи подкрепата си за независимите медии, включително извън столицата, и усилията за предоставяне на надеждна информация на гражданите на Молдова във всички части на страната; призовава Европейския фонд за демокрация да подкрепя допълнително тези усилия;

81. настоятелно призовава Молдова допълнително да подкрепи свободните и независими медии, като създаде национална програма за развитие на медиите, която да преразгледа правната рамка, за да се бори срещу концентрацията на собственост върху медиите, монополизирането на рекламния пазар, липсата на редакционна независимост и контрола на медийните институции от икономически и политически групи, и пречките пред достъпа до информация, както и атаките над журналисти и тяхното сплашване;

82. призовава Комисията да следи отблизо медийния сектор в Молдова; изразява надежда, че учреденият наново Съвет за телевизия и радио ще изпълнява ефективно задачите си като независим медиен пазител и ще обърне внимание на дългогодишните слабости на медийната среда, включително въпроса за политическата независимост на общественото дружество за телевизионно и радиоразпространение; отново подчертава, че е важно да се гарантира пълното прилагане на Кодекса за аудио-визуалните услуги;

Институционални разпоредби

83. приветства подписването на 29 ноември 2021 г. на Меморандум за разбирателство между Европейския парламент и Парламента на Молдова относно съвместна рамка за подкрепа на парламентарната демокрация, който разкрива възможности за укрепване на институционалния капацитет и с това и парламентарната демокрация в Молдова чрез по-тесни двустранни институционални връзки;

84. приканва парламента на Молдова да прилага пълния набор от дейности в подкрепа на демокрацията, с който разполага, включително диалога „Жан Моне“ и програмата „Симон Вейл“, въз основа на взаимно договорена пътна карта;

85. отбелязва важната роля, която изпълнява Парламентарният комитет за асоцииране ЕС – Република Молдова и  Парламентарната асамблея Евронест за насърчаване на двустранното и регионалното сътрудничество с ЕС и обмена на опит и добри практики с молдовските парламентаристи; призовава за задълбочаване на структурното сътрудничество между членовете на Европейския парламент и членовете на парламента на Молдова, за да се работи заедно в подкрепа на реформите и да се наблюдава тяхното изпълнение;

86. отново заявява подкрепата си за ангажирането на гражданското общество, включително профсъюзите, в процесите на вземане на решения с цел да се увеличи общественият контрол над реформите и да се насърчи тяхната прозрачност и социалната им приемливост; подчертава добавената стойност, която различните организации осигуряват по важни въпроси от обществен интерес в Молдова; изразява загриженост във връзка с относително скромното сътрудничество, което съществува между публичните органи и гражданското общество, въпреки наличието на стратегия и план за действие за развитието на гражданското общество; изразява загриженост и относно намаляването със 17% на субсидиите, предоставяни на организациите на гражданското общество;

87. призовава ЕС и Молдова допълнително да подобрят контактите и обмена между хората, за да изградят взаимно положителни образи сред съответното си население чрез съвместни проекти, разработени на равнището на гражданското общество, включително чрез предоставяне на подкрепа за млади студенти и специалисти да участват в програми на ЕС за образование и обучение, като например „Еразъм +“; изисква от Комисията да проучи възможността за разширяване на определени програми на ЕС, така че те да включват гражданите на Молдова и други държави от Източното партньорство; подчертава, че разширяването на програми, като например „DiscoverEU“, до Молдова би могло допълнително да засили проевропейските нагласи в страната;

Социални права

88. отбелязва, че непълната и несигурната заетост в Молдова продължават да са високи, че населението в работоспособна възраст е уязвимо спрямо икономическите сътресения; призовава за приемането на стратегия за възстановяване, която отговаря на нуждите на населението и включва екологичния преход и устойчивото развитие;

89. изразява загриженост във връзка с мащабната емиграция на молдовските граждани, която подчертава отрицателните демографски тенденции и представлява сериозна заплаха за бъдещето на Молдова; насърчава молдовското правителство да приложи допълнителни мерки за предотвратяване и борба с това явление, по-специално като създаде възможности и подобри условията на труд и възнагражденията на младите работници;

90. призовава правителството да обърне изключително внимание на отправените от молдовския омбудсман искания за подобряване на достъпа до здравеопазване, право на труд, свобода на движението и на изразяванe;

91. призовава молдовското правителство да засили системата на здравеопазването, да се справи с недостига на работна ръка, който я отслабва, и да подобри санитарните стандарти, особено в болниците; настоятелно призовава Комисията, държавите членки и Молдова да засилят сътрудничеството в областта на устойчивостта на общественото здравеопазване, да обменят най-добри практики и работят с гражданското общество за създаване на противоепидемични стратегии с акцент върху най-уязвимите групи в обществото;

92. подкрепя продължаващото сътрудничество между Молдова и ЕС за справяне с пандемията от COVID-19 и последиците от нея, както и засилването на дългосрочното сътрудничество в сферата на общественото здраве; настоятелно призовава молдовските власти да се възползват от възможностите и да използват средствата за възстановяване от COVID-19 за модернизиране на болниците и подобряване на качеството и достъпността на медицинските услуги, особено в регионите;

93. приветства приемането от Комисията на решението за съответствие на сертификатите за COVID-19, издадени от Молдова, с Цифровия COVID-19 сертификат на ЕС и насърчава държавите – членки на ЕС, да продължават да гарантират неговото прилагане;

94. отбелязва, че пропуските в трудовото законодателство водят до злоупотреби, по-специално понякога прекалено дълга продължителност на работното време, ниски възнаграждения и частично недокументирани трудови правоотношения; изразява загриженост във връзка с частичното прилагане на разпоредбите за предотвратяване на тези практики;

95. отбелязва, че през последните години социалният диалог се влоши и беше напълно преустановен по време на пандемията от COVID-19; призовава правителството да гарантира, че ще бъде установен истински социален диалог и той ще доведе до участието на всички социални партньори в процеса на възстановяване след пандемията;

96. приветства напредъкът, постигнат от Молдова в процеса на деинституционализиране на системата за грижи за децата и стъпките, предприети за разработване на нова програма за закрила на детето и план за действие за периода 2022—2026 г.;

97. приветства ангажиментите на Молдова в областта на околната среда и изменението на климата; призовава Молдова да продължи ангажимента си във връзка с борбата срещу изменението на климата и призовава Комисията да улесни участието на Молдова в Европейския зелен пакт и да гарантира, че задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия не е в противоречие с целите и инициативите в областта на околната среда;

98. изказва подкрепата си за по-добра политика за интегриране на политиките в областта на околната среда в икономическите сектори и по-широкото участие на гражданите в процеса на изготвяне на политиките за опазване на околната среда; призовава за по-интензивен подход спрямо партньорствата с гражданското обществото за по-добре функциониращо събиране и рециклиране на отпадъци, както и засилено внимание към залесяването на земята, намаляването на деградацията на почвата и подобряването на качеството на водите;

°

° °

99. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на президента, правителството и парламента на Република Молдова.


ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ (11.3.2022)

Дейвид Макалистър

Председател

Комисия по външни работи

БРЮКСЕЛ

Относно: Становище относно годишния доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова (2021/2237(INI))

Уважаеми господин Председател,

В рамките на горепосочената процедура беше възложено на комисията по международна търговия да представи становище на Вашата комисия. На своето заседание от 3 март 2022 г. тя реши да представи това становище под формата на писмо.

В рамките на заседание през ноември 2021 г. координаторите на комисията INTA решиха да представят приноса на комисията INTA към годишния доклад на комисията AFET под формата на писмо (договорено между групите), при условие че това писмо бъде разгледано по същество като становище и надлежно взето предвид.

Поради това Ви моля да споделите това писмо с Вашия докладчик на комисията AFET и да разгледате приложения принос на комисията INTA към доклада на комисията AFET относно годишния доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова.

При тези изключителни обстоятелства Ви се доверявам, че ще разгледате настоящото писмо по време на процедурата на гласуване на доклада от комисията AFET.

 

С уважение,

Маркета Грегорова

 

Копие до:

Председател на комисията INTA, Б. Ланге

Докладчик на комисията AFET, Д. Тудораке

 


ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Приветства продължаващите положителни тенденции в търговията между Република Молдова и ЕС, където ЕС продължава да бъде водещ партньор, с когото се осъществява 53% от общата молдовска търговия, което включва и Приднестровието;

 

2. приветства сближаването на 499 (152 частично) от 681 законодателни акта от достиженията на правото на ЕС с молдовското национално законодателство, предвидено в Споразумението за асоцииране и задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (СА/ЗВЗСТ), и подчертава значението на непрекъснатите реформи в публичната администрация, банковата система и независимостта на съдебната система;

 

3. призовава молдовските органи да прилагат реформи за подобряване на прозрачността, борба с корупцията и клиентелизма, които възпрепятстват устойчивото развитие на страната и ограничават пълния потенциал на ЗВЗСТ, по-специално до МСП;

 

4. подчертава значението на финансовата помощ от ЕС за постигане на напредък в прилагането на разпоредбите за ЗВЗСТ и припомня строгата необходимост условията да бъдат свързани предимно с демократичните реформи, а не с икономически фактори;

 

5. подчертава необходимостта от по-нататъшна диверсификация на енергийните източници, от инвестиции в енергия от възобновяеми източници и подобряване на капацитета за съхранение на газ, тъй като настоящите условия създават уязвимост по отношение на нарастващите разходи и прекъсването на доставките, особено с оглед на действията на Русия в източната част на страната и зависимостта на Молдова от вноса на газ през Украйна;

 

6. призовава Молдова да приложи изцяло главата относно търговията и устойчивото развитие от споразумението за ЗВЗСТ и да остане ангажирана с Парижкото споразумение и неговите цели;

 

7. призовава за коригиране на вътрешното законодателство в областта на търговията, което противоречи на ангажиментите на Молдова в рамките на ЗВЗСТ и на разпоредбите на СТО.

 

 


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

5.5.2022

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

65

5

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, François Alfonsi, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Balázs Hidvéghi, Sandra Kalniete, Karol Karski, Peter Kofod, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, Jean-Lin Lacapelle, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, Thierry Mariani, Pedro Marques, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Mounir Satouri, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Bernhard Zimniok, Željana Zovko

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andrzej Halicki, Emmanuel Maurel, Hannah Neumann, Ramona Strugariu

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

65

+

ECR

Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz‑Wolski, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

ID

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

NI

Fabio Massimo Castaldo, Kinga Gál, Balázs Hidvéghi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Leopoldo López Gil, Antonio López‑Istúriz White, Lukas Mandl, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe‑Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler‑Lima, Željana Zovko

RENEW

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Pedro Marques, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Nacho Sánchez Amor

VERTS/ALE

Alviina Alametsä, François Alfonsi, Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Mounir Satouri, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon‑Taubadel

 

5

-

ID

Jean‑Lin Lacapelle, Thierry Mariani, Harald Vilimsky, Bernhard Zimniok

NI

Kostas Papadakis

 

3

0

ID

Peter Kofod

THE LEFT

Emmanuel Maurel, Idoia Villanueva Ruiz

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

 

Последно осъвременяване: 16 май 2022 г.
Правна информация - Политика за поверителност