RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2019/631 fir-rigward tat-tisħiħ tal-istandards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet ta' CO2 tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda f'konformità mal-ambizzjoni klimatika akbar tal-Unjoni

18.5.2022 - (COM(2021)0556 – C9‑0322/2021 – 2021/0197(COD)) - ***I

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
Rapporteur: Jan Huitema


Proċedura : 2021/0197(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2019/631 fir-rigward tat-tisħiħ tal-istandards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet ta' CO2 tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda f'konformità mal-ambizzjoni klimatika akbar tal-Unjoni

(COM(2021)0556 – C9‑0322/2021 – 2021/0197(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2021)0556),

 wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 192(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C9‑0322/2021),

 wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

 wara li kkunsidra l-opinjoni motivata ppreżentata mis-Senat Irlandiż, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità li tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

 wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad-19 ta' Jannar 2022,

 wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tas-27 ta' Jannar 2022,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu,

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A9-0150/2022),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex tgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

 

Emenda  1

Proposta għal regolament

Premessa 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1) Il-Ftehim ta' Pariġi, adottat f'Diċembru 2015 skont il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC) daħal fis-seħħ f'Novembru 2016 ("il-Ftehim ta' Pariġi"). Il-Partijiet parteċipanti qablu li jżommu ż-żieda fit-temperatura medja globali sew taħt 2 °C 'il fuq mil-livelli preindustrijali u jagħmlu sforzi biex jillimitaw iż-żieda fit-temperatura sa 1,5 °C 'il fuq mil-livelli preindustrijali.

(1) Il-Ftehim ta' Pariġi, adottat f'Diċembru 2015 skont il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC) daħal fis-seħħ f'Novembru 2016 ("il-Ftehim ta' Pariġi"). Il-Partijiet parteċipanti qablu li jżommu ż-żieda fit-temperatura medja globali sew taħt 2 °C 'il fuq mil-livelli preindustrijali u jagħmlu sforzi biex jillimitaw iż-żieda fit-temperatura sa 1,5 °C 'il fuq mil-livelli preindustrijali. Bl-adozzjoni tal-Patt Klimatiku ta' Glasgow f'Novembru 2021, il-Partijiet tiegħu rrikonoxxew li ż-żamma taż-żieda fit-temperatura medja globali għal 1,5 °C 'il fuq mil-livelli preindustrijali tnaqqas b'mod sinifikanti r-riskji u l-impatti tat-tibdil fil-klima, u impenjaw ruħhom li jsaħħu l-miri tagħhom għall-2030 sal-aħħar tal-2022 sabiex jaċċelleraw l-azzjoni klimatika f'dan id-deċennju kritiku u jnaqqsu d-distakk fl-ambizzjoni bil-mira ta' 1,5 °C.

Emenda  2

Proposta għal regolament

Premessa 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2) L-indirizzar tal-isfidi relatati mal-klima u mal-ambjent u l-ilħuq tal-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi huma fil-qalba tal-Komunikazzjoni dwar "Il-Patt Ekoloġiku Ewropew", adottata mill-Kummissjoni fil-11 ta' Diċembru 201923. Il-ħtieġa u l-valur tal-Patt Ekoloġiku Ewropew kibru biss fid-dawl tal-effetti ħorox ħafna tal-pandemija tal-COVID-19 fuq is-saħħa u l-benesseri ekonomiku taċ-ċittadini tal-Unjoni.

(2) L-indirizzar tal-isfidi relatati mal-klima u mal-ambjent u l-ilħuq tal-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi huma fil-qalba tal-Komunikazzjoni dwar "Il-Patt Ekoloġiku Ewropew", adottata mill-Kummissjoni fil-11 ta' Diċembru 201923. Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2020 dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew, il-Parlament Ewropew appella għat-tranżizzjoni meħtieġa għal soċjetà newtrali għall-klima sa mhux aktar tard mill-2050 u, fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' Novembru 2019 dwar l-emerġenza klimatika u ambjentali, iddikjara emerġenza klimatika u ambjentali. Il-ħtieġa u l-valur tal-Patt Ekoloġiku Ewropew kibru biss fid-dawl tal-effetti ħorox ħafna tal-pandemija tal-COVID-19 fuq is-saħħa u l-benesseri ekonomiku taċ-ċittadini tal-Unjoni.

_________________

_________________

23 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni - Il-Patt Ekoloġiku Ewropew, COM(2019)640 final tal-11 ta' Diċembru 2019.

23 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni - Il-Patt Ekoloġiku Ewropew, COM(2019)640 final tal-11 ta' Diċembru 2019.

Emenda  3

Proposta għal regolament

Premessa 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3) Il-Patt Ekoloġiku Ewropew jikkombina sett komprensiv ta' miżuri u inizjattivi li jsaħħu lil xulxin immirati lejn il-kisba tan-newtralità klimatika fl-UE sal-2050, u jistabbilixxi strateġija ġdida ta' tkabbir li għandha l-għan li tittrasforma l-Unjoni f'soċjetà ġusta u għanja, b'ekonomija moderna, effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u kompetittiva, fejn it-tkabbir ekonomiku jkun diżakkoppjat mill-użu tar-riżorsi. Huwa għandu l-għan ukoll li jipproteġi, jikkonserva u jsaħħaħ il-kapital naturali tal-Unjoni, u jipproteġi s-saħħa u l-benesseri taċ-ċittadini minn riskji u minn impatti relatati mal-ambjent. Fl-istess ħin, din it-tranżizzjoni taffettwa lin-nisa u lill-irġiel b'mod differenti u għandha impatt partikolari fuq xi gruppi żvantaġġati, bħall-anzjani, il-persuni b'diżabilità u l-persuni bi sfond razzjali jew etniku minoritarju. Għalhekk irid jiġi żgurat li t-tranżizzjoni tkun ġusta u inklużiva, u ma tħalli lil ħadd jibqa' lura.

(3) L-UE għandha l-għan li, sal-2050, tistabbilixxi strateġija ġdida ta' tkabbir li tiffoka fuq it-trasformazzjoni tal-Unjoni f'soċjetà ġusta u prospera, b'ekonomija moderna, effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u kompetittiva, b'industriji vibranti li jibqgħu mexxejja dinjija fis-segmenti rispettivi tagħhom u motivaturi tal-innovazzjoni globali, filwaqt li tiżgura impjiegi ta' kwalità b'remunerazzjoni għolja fl-Unjoni. Huwa għandu l-għan ukoll li jipproteġi, jikkonserva u jsaħħaħ il-kapital naturali tal-Unjoni, u jipproteġi s-saħħa u l-benesseri taċ-ċittadini minn riskji u minn impatti relatati mal-ambjent. F'dak ir-rigward, it-tmien Programm ta' Azzjoni Ambjentali, li jibqa' jopera sal-2030, jistabbilixxi l-objettiv li titħaffef it-tranżizzjoni ekoloġika għal ekonomija ċirkolari newtrali għall-klima, sostenibbli, mhux tossika, effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, ibbażata fuq l-enerġija rinnovabbli, reżiljenti u kompetittiva b'mod ġust, ekwu u inklużiv, u li jiġi protett, restawrat u mtejjeb l-istat tal-ambjent, u jiġi appoġġat u użat bħala bażi s-sett ta' miżuri u inizjattivi mħabbar fl-ambitu tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. Fl-istess ħin, din it-tranżizzjoni taffettwa lin-nisa u lill-irġiel b'mod differenti u għandha impatt partikolari fuq xi gruppi żvantaġġati u vulnerabbli, bħall-anzjani, il-persuni b'diżabilità u l-persuni bi sfond razzjali jew etniku minoritarju, u l-individwi u l-unitajiet domestiċi b'introjtu baxx jew aktar baxx mill-medja. Barra minn hekk, it-tranżizzjoni se taffettwa r-reġjuni tal-Unjoni b'mod differenti, speċjalment ir-reġjuni strutturalment żvantaġġati, periferiċi u ultraperiferiċi. Għalhekk irid jiġi żgurat li t-tranżizzjoni tkun ġusta u inklużiva, u ma tħalli lil ħadd jibqa' lura.

Emenda  4

Proposta għal regolament

Premessa 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5) Fir-Regolament (UE) [--] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill24, l-Unjoni naqqxet il-mira tan-newtralità klimatika fl-ekonomija kollha sal-2050 fil-leġiżlazzjoni. Dak ir-Regolament jistabbilixxi wkoll impenn vinkolanti tal-Unjoni għat-tnaqqis domestiku tal-emissjonijiet netti ta' gassijiet serra (emissjonijiet wara t-tnaqqis tal-assorbimenti) b'mill-inqas 55 % taħt il-livelli tal-1990 sal-2030.

(5) Fir-Regolament (UE) 2021/1119 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill24, l-Unjoni stabbiliet il-mira li jitnaqqsu l-emissjonijiet għal nett żero sa mhux aktar tard mill-2050 u l-għan li jinkisbu emissjonijiet negattivi wara dan fil-leġiżlazzjoni. Dak ir-Regolament jistabbilixxi wkoll mira klimatika intermedjarja domestika vinkolanti tal-Unjoni b'mill-inqas 55 % tnaqqis fl-emissjonijiet netti tal-gassijiet serra (jiġifieri emissjonijiet wara t-tnaqqis tal-assorbimenti) taħt il-livelli tal-1990 sal-2030.

_________________

_________________

24 Ir-Regolament (UE) […/…] ta' […] 2021 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika u li jemenda r-Regolament (UE) 2018/1999 (il-Liġi Ewropea dwar il-Klima), [ĠU L, …/… .].

24 Ir-Regolament (UE) 2021/1119 tat-30 ta' Ġunju 2021 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika u li jemenda r-Regolament (UE) 2018/1999 (il-Liġi Ewropea dwar il-Klima) (ĠU L 243, 9.7.2021, p. 1).

Emenda  5

Proposta għal regolament

Premessa 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6) Is-setturi kollha tal-ekonomija huma mistennija li jikkontribwixxu għall-kisba ta' dak it-tnaqqis fl-emissjonijiet, inkluż is-settur tat-trasport bit-triq.

(6) Is-setturi kollha tal-ekonomija huma mistennija li jikkontribwixxu għall-kisba ta' dak it-tnaqqis fl-emissjonijiet, inkluż is-settur tat-trasport bit-triq. Is-settur tat-trasport huwa l-uniku settur fejn l-emissjonijiet ilhom jiżdiedu mill-1990. Dan jinkludi t-trasport bit-triq b'vetturi ħfief u tqal, li flimkien jammontaw għal aktar minn 70 % tal-emissjonijiet totali tat-trasport.

Emenda  6

Proposta għal regolament

Premessa 6a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6a) Huwa importanti li l-mobbiltà individwali tibqa' aċċessibbli u aċċessibbli ekonomikament għal kulħadd, b'mod speċjali għal dawk li jivvjaġġaw mingħajr aċċess għal trasport pubbliku ta' kwalità jew għal soluzzjonijiet oħra ta' mobbiltà.

 

Emenda  7

 

Proposta għal regolament

Premessa 6b (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6b) Waqt il-"UN Climate Change Conference 2021" (il-Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2021) fi Glasgow, ir-Renju Unit, magħrufa bħala l-COP26, ġie adottat impenn li jaċċellera t-tranżizzjoni globali għal vetturi b'emissjonijiet żero. Sar ukoll l-impenn li t-tranżizzjoni tkun ġusta u sostenibbli, sabiex l-ebda reġjun jew komunità ma jitħallew lura, u ġiet enfasizzata l-importanza li tiġi żgurata tranżizzjoni ġusta tal-forza tax-xogħol u l-ħolqien ta' xogħol deċenti u impjiegi ta' kwalità.

 

Emenda  8

 

Proposta għal regolament

Premessa 7

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7) Il-miżuri stabbiliti f'dan ir-Regolament huma meħtieġa bħala parti minn qafas koerenti u konsistenti li huwa indispensabbli biex jintlaħaq l-objettiv ġenerali tal-Unjoni li jitnaqqsu l-emissjonijiet netti ta' gassijiet serra.

(7) Il-miżuri stabbiliti f'dan ir-Regolament huma meħtieġa bħala parti minn qafas koerenti u konsistenti li huwa indispensabbli biex jintlaħaq l-objettiv ġenerali tal-Unjoni li jitnaqqsu l-emissjonijiet netti ta' gassijiet serra, kif ukoll id-dipendenza tal-Unjoni fuq il-fjuwils fossili importati, inklużi importazzjonijiet taż-żejt li kellhom valur ta' EUR 227,5 biljun fl-2018 biss, li għadu l-enerġija predominanti kkunsmata mill-karozzi u mill-vannijiet (94 %). Filwaqt li jitneħħa gradwalment il-konsum taż-żejt, huwa kruċjali li d-dipendenza ma tinbidilx b'oħra. Sabiex tiġi żgurata l-vijabbiltà fil-futur tal-industrija Ewropea tal-manifattura u tissaħħaħ l-awtonomija strateġika tal-Unjoni, huwa essenzjali li l-Kummissjoni taħdem flimkien mal-Istati Membri u mal-partijiet industrijali kkonċernati biex tiżgura l-katina tal-provvista fil-materjali strateġiċi u l-materjali tal-art rari meħtieġa għal teknoloġiji b'livell żero u baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju.

Emenda  9

Proposta għal regolament

Premessa 7a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(7a) Filwaqt li r-rieżami ta' dan ir-Regolament jifforma parti mill-isforzi biex jintlaħqu l-objettivi ambjentali tad-dekarbonizzazzjoni tat-trasport bit-triq sabiex jingħeleb it-tibdil fil-klima, jenħtieġ li jitqiesu wkoll il-konsegwenzi industrijali u soċjali sinifikanti ta' dak il-proċess biex jiġu żgurati impjiegi u mobbiltà aċċessibbli għal kulħadd.

 

Emenda  10

Proposta għal regolament

Premessa 8

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8) Sabiex jinkiseb tnaqqis fl-emissjonijiet netti ta' gassijiet serra ta' mill-anqas 55 % sal-2030 meta mqabbel mal-1990, huwa meħtieġ li jissaħħu r-rekwiżiti ta' tnaqqis stabbiliti fir-Regolament (UE) 2019/631 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill25 kemm għall-karozzi tal-passiġġieri kif ukoll għall-vetturi kummerċjali ħfief. Jeħtieġ ukoll li jiġi stabbilit perkors ċar għal aktar tnaqqis lil hinn mill-2030 biex jikkontribwixxi għall-kisba tal-objettiv tan-newtralità klimatika sal-2050. Mingħajr azzjoni ambizzjuża dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra fit-trasport bit-triq, ikun meħtieġ tnaqqis akbar tal-emissjonijiet f'setturi oħra, inklużi setturi fejn id-dekarbonizzazzjoni hija aktar ta' sfida.

(8) Sabiex jinkiseb tnaqqis fl-emissjonijiet netti ta' gassijiet serra ta' mill-anqas 55 % sal-2030 meta mqabbel mal-1990, u jiġi pprovdut perkors ċar lejn dik il-mira u jingħata kontribut għat-tnaqqis meħtieġ tal-emissjonijiet qabel l-2030, huwa meħtieġ li jissaħħu r-rekwiżiti ta' tnaqqis stabbiliti fir-Regolament (UE) 2019/631 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill25 kemm għall-karozzi tal-passiġġieri kif ukoll għall-vetturi kummerċjali ħfief. Jeħtieġ ukoll li jiġi stabbilit perkors ċar għal aktar tnaqqis lil hinn mill-2030 biex jikkontribwixxi għall-kisba tal-objettiv tan-newtralità klimatika sal-2050. Biex dak l-objettiv jintlaħaq, se jkun meħtieġ li jitnaqqsu l-emissjonijiet fis-settur tat-trasport b'madwar 90 % skont l-aktar xenarju kosteffiċjenti, filwaqt li, attwalment, l-emissjonijiet tal-gassijiet serra qed jiżdiedu biss fis-settur tat-trasport. B'mod parallel, huwa ta' importanza kbira li l-atti leġiżlattivi komplementari tal-Unjoni, bħad-Direttiva (UE) 2018/200125a, tiżgura użu rapidu tal-enerġija rinnovabbli sabiex il-flotta tal-karozzi tal-Unjoni tkun imħaddma b'elettriku rinnovabbli addizzjonali. Mingħajr azzjoni ambizzjuża dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra fit-trasport bit-triq, ikun meħtieġ tnaqqis akbar tal-emissjonijiet f'setturi oħra, inklużi setturi fejn id-dekarbonizzazzjoni hija aktar ta' sfida. It-tranżizzjoni diġitali u dik ekoloġika jenħtieġ li jindirizzaw ukoll l-importanza tad-dimensjoni soċjali biex tiġi żgurata mobbiltà aċċessibbli għal kulħadd, inklużi l-impatt tat-tassazzjoni fuq l-enerġija fuq l-aċċessibbiltà ekonomika, l-effett dirett u indirett ta' prezzijiet ogħla tal-enerġija fuq it-trasport f'reġjuni differenti tal-Unjoni, kif ukoll il-konsegwenzi industrijali biex jiġu żgurati l-impjiegi u l-kompetittività tal-industrija.

__________________

__________________

25 Ir-Regolament (UE) 2019/631 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 li jistabbilixxi standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet ta' CO2 tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 443/2009 u (UE) Nru 510/2011 (ĠU L 111, 25.4.2019, p. 13).

25 Ir-Regolament (UE) 2019/631 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 li jistabbilixxi standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet ta' CO2 tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 443/2009 u (UE) Nru 510/2011 (ĠU L 111, 25.4.2019, p. 13).

Emenda  11

Proposta għal regolament

Premessa 8a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8a) Studji reċenti jissuġġerixxu li l-vetturi elettriċi bil-batterija diġà jikkompetu ma' karozzi konvenzjonali f'diversi segmenti tal-karozzi meta jitqies il-kost totali tas-sjieda. Żieda fl-istandards tas-CO2 għal karozzi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief se taċċellera t-tnaqqis fil-kost totali tas-sjieda ta' vetturi elettriċi bil-batteriji, filwaqt li tagħmilhom aktar attraenti mill-vetturi mgħammra b'magni tal-kombustjoni għall-gruppi kollha tal-konsumaturi madwar l-Unjoni. Standards tas-CO2 aktar ambizzjużi għall-karozzi tal-passiġġieri u għall-vetturi kummerċjali ħfief għall-perjodu mill-2025 sal-2030 se jaċċelleraw ukoll id-dekarbonizzazzjoni tas-suq tal-affarijiet użati fis-segmenti kollha tal-karozzi, b'benefiċċji akbar għall-konsumaturi b'introjtu baxx u medju.

Emenda  12

Proposta għal regolament

Premessa 9

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9) Ir-rekwiżiti msaħħa għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 jenħtieġ li jinċentivaw proporzjon dejjem akbar ta' vetturi b'emissjonijiet żero li jkunu qed jintużaw fis-suq tal-Unjoni filwaqt li jipprovdu benefiċċji lill-konsumaturi u liċ-ċittadini f'termini ta' kwalità tal-arja u ta' ffrankar tal-enerġija, kif ukoll jiżguraw li l-innovazzjoni fil-katina tal-valur tas-settur awtomobilistiku tkun tista' tinżamm. Fi ħdan dan il-kuntest globali, il-katina tas-settur awtomobilistiku tal-UE wkoll trid tkun attur ewlieni fit-tranżizzjoni li għaddejja lejn mobbiltà b'emissjonijiet żero. L-istandards imsaħħa ta' tnaqqis fl-emissjonijiet ta' CO2 huma teknoloġikament newtrali fl-ilħuq tal-miri għall-flotta kollha li huma jistabbilixxu. Teknoloġiji differenti huma u jibqgħu disponibbli fl-ilħuq tal-mira għall-flotta kollha ta' emissjonijiet żero. Fil-preżent, vetturi b'emissjoni żero jinkludu vetturi elettriċi bil-batterija, vetturi mgħammra b'ċellola tal-fjuwil u vetturi oħra li jaħdmu bl-idroġenu oħrajn, u l-innovazzjonijiet teknoloġiċi għadhom qed jissoktaw. Vetturi b'emissjonijiet żero u b'emissjonijiet baxxi, li jinkludu wkoll vetturi elettriċi ibridi rikarikabbli bi prestazzjoni tajba, jistgħu jkomplu jkollhom rwol bil-mogħdija tat-transizzjoni.

(9) Ir-rekwiżiti msaħħa għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 jenħtieġ li jinċentivaw proporzjon dejjem akbar ta' vetturi b'emissjonijiet żero li jkunu qed jintużaw fis-suq tal-Unjoni filwaqt li jipprovdu benefiċċji lill-konsumaturi u liċ-ċittadini f'termini ta' kwalità tal-arja, isaħħu s-sigurtà tal-enerġija u l-effiċjenza enerġetika, u l-iffrankar tal-enerġija assoċjat, kif ukoll jiżguraw li l-innovazzjoni fil-katina tal-valur tas-settur awtomobilistiku tkun tista' tinżamm. Fi ħdan dan il-kuntest globali, il-katina tas-settur awtomobilistiku tal-UE wkoll trid tkun attur ewlieni fit-tranżizzjoni li għaddejja lejn mobbiltà b'emissjonijiet żero. L-istandards imsaħħa ta' tnaqqis fl-emissjonijiet ta' CO2 huma teknoloġikament newtrali fl-ilħuq tal-miri għall-flotta kollha li huma jistabbilixxu. Teknoloġiji differenti huma u jibqgħu disponibbli fl-ilħuq tal-mira għall-flotta kollha ta' emissjonijiet żero. Fil-preżent, vetturi b'emissjoni żero jinkludu vetturi elettriċi bil-batterija, vetturi mgħammra b'ċellola tal-fjuwil u vetturi oħrajn li jaħdmu bl-idroġenu, filwaqt li l-innovazzjonijiet teknoloġiċi għadhom qed jissoktaw. Vetturi b'emissjonijiet żero u b'emissjonijiet baxxi, li jinkludu wkoll vetturi elettriċi ibridi rikarikabbli bi prestazzjoni tajba, dment li tkun garantita data preċiża u kompleta dwar il-prestazzjoni tal-emissjonijiet ta' dawn it-tipi ta' vetturi, jista' jkompli jkollhom rwol bil-mogħdija tat-tranżizzjoni.

Emenda  13

Proposta għal regolament

Premessa 10

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10) F'dak l-isfond, jenħtieġ li jiġu stabbiliti miri msaħħa ġodda għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 kemm għall-karozzi ġodda tal-passiġġieri kif ukoll għall-vetturi kummerċjali ħfief ġodda għall-perjodu mill-2030 'il quddiem. Dawk il-miri jenħtieġ li jiġu stabbiliti f'livell li jagħti sinjal qawwi biex tiġi aċċellerata l-adozzjoni ta' vetturi b'emissjonijiet żero fis-suq tal-Unjoni u biex tiġi stimulata l-innovazzjoni f'teknoloġiji b'emissjonijiet żero b'mod kosteffiċjenti.

(10) F'dak l-isfond, jenħtieġ li jiġu stabbiliti miri msaħħa ġodda għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 kemm għall-karozzi ġodda tal-passiġġieri kif ukoll għall-vetturi kummerċjali ħfief ġodda għall-perjodu mill-2025 'il quddiem. Dawk il-miri jenħtieġ li jiġu stabbiliti f'livell li jagħti sinjal qawwi biex tiġi aċċellerata l-adozzjoni ta' vetturi b'emissjonijiet żero fis-suq tal-Unjoni u biex tiġi stimulata l-innovazzjoni f'teknoloġiji b'emissjonijiet żero b'mod kosteffiċjenti, filwaqt li jiġi sfruttat il-momentum rappreżentat mill-bejgħ rekord ta' vetturi b'emissjonijiet żero fl-2021.

 

Emenda  14

 

Proposta għal regolament

Premessa 10a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10a) L-innovazzjoni teknoloġika hija prerekwiżit għad-dekarbonizzazzjoni tal-mobbiltà fl-Unjoni, u għalhekk jenħtieġ li tiġi appoġġata. Fid-dawl taż-żieda fil-kompetizzjoni internazzjonali, l-Unjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jkomplu bl-isforzi tagħhom biex jesploraw u jiżviluppaw inizjattivi li jippromwovu s-sinerġiji fis-settur, bħall-Alleanza Ewropea tal-Batteriji, u jappoġġaw l-investiment pubbliku u privat fir-riċerka u l-innovazzjoni tas-settur awtomobilistiku tal-Ewropa. Dan jenħtieġ li jkollu l-għan li jżomm il-pożizzjoni ta' tmexxija teknoloġika Ewropea f'dak is-settur, jiżviluppa l-eċċellenza industrijali fit-teknoloġiji tal-futur fl-Unjoni u jiżgura s-sostenibbiltà u l-kompetittività fit-tul tal-bażi industrijali tagħha.

Emenda  15

Proposta għal regolament

Premessa 10b (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10b) Ċerti Stati Membri ppreżentaw pjanijiet biex jaċċelleraw l-introduzzjoni ta' vetturi b'emissjonijiet żero billi jistabbilixxu data għall-eliminazzjoni gradwali għal karozzi ġodda tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief ġodda li jarmu s-CO2 u li jitqiegħdu fis-suq fit-territorji tagħhom qabel id-data stabbilita fil-livell tal-Unjoni. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tidentifika għażliet sabiex tiffaċilita t-tranżizzjoni tal-Istati Membri favur vetturi ħfief b'emissjonijiet żero f'konformità ma' tali pjanijiet.

 

Emenda  16

 

Proposta għal regolament

Premessa 10c (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10c) Sinjali regolatorji ċari jenħtieġ li jippermettu lill-manifatturi jwettqu d-deċiżjonijiet ta' investiment tagħhom. In-nuqqas ta' dawk is-sinjali jista' joħloq riskju li l-industrija awtomobilistika fl-Unjoni titlef kemm il-kompetittività kif ukoll il-pożizzjoni ta' tmexxija teknoloġika billi ma tinvestix b'mod rapidu u titlef is-sehem tas-suq fis-swieq globali u domestiċi.

 

Emenda  17

 

Proposta għal regolament

Premessa 10d (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10d) It-tisħiħ tad-djalogu soċjali fis-settur awtomobilistiku huwa kruċjali fil-proċess tan-negozjar u l-adozzjoni tal-pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni ġusta u l-pjanijiet soċjali nazzjonali għall-klima fil-livell tal-manifatturi, dak reġjonali u dak settorjali. Huwa kruċjali li tiġi żgurata t-trasformazzjoni tal-forza tax-xogħol f'żona ġeografika partikolari u b'mod li jirrifletti l-possibbiltajiet tar-reġjun.

Emenda  18

Proposta għal regolament

Premessa 11

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11) Il-miri fl-istandards ta' prestazzjoni riveduti tas-CO2 jenħtieġ li jkunu akkumpanjati minn strateġija Ewropea biex jiġu indirizzati l-isfidi ppreżentati miż-żieda fil-manifattura ta' vetturi b'emissjonijiet żero u teknoloġiji assoċjati, kif ukoll mill-ħtieġa għal titjib fit-taħriġ u għal taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema fis-settur u mid-diversifikazzjoni ekonomika u l-konverżjoni mill-ġdid tal-attivitajiet. Fejn xieraq, l-appoġġ finanzjarju jenħtieġ li jitqies fil-livell tal-UE u tal-Istati Membri biex jiġi attirat l-investiment privat, inkluż permezz tal-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta, il-Fond għall-Innovazzjoni, il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza u strumenti oħrajn tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali u tal-Istrument Ewropew għall-Irkupru, f'konformità mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat. Ir-regoli riveduti dwar l-għajnuna mill-Istat għall-ambjent u l-enerġija se jippermettu lill-Istati Membri jappoġġaw lin-negozji biex jiddekarbonizzaw il-proċessi tal-produzzjoni tagħhom u jadottaw teknoloġiji aktar ekoloġiċi fil-kuntest tal-Istrateġija Industrijali l-Ġdida.

(11) Il-miri fl-istandards ta' prestazzjoni riveduti tas-CO2 jenħtieġ li jkunu akkumpanjati minn strateġija Ewropea biex jiġu indirizzati l-isfidi ppreżentati miż-żieda fil-manifattura ta' vetturi b'emissjonijiet żero u teknoloġiji assoċjati filwaqt li jiġu kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet ta' kull Stat Membru, kif ukoll mill-ħtieġa għal titjib fit-taħriġ u għal taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema fis-settur u mid-diversifikazzjoni ekonomika u l-konverżjoni mill-ġdid tal-attivitajiet filwaqt li jinżammu l-livelli tal-impjieg fis-settur awtomobilistiku fl-Unjoni. Jenħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari lill-impatt li din it-tranżizzjoni se jkollha fuq il-mikrointrapriżi u l-SMEs tul il-katina tal-provvista. Fejn xieraq, l-appoġġ finanzjarju jenħtieġ li jiġi allokat fil-livell tal-UE u tal-Istati Membri biex jiġi attirat l-investiment privat, inkluż permezz tal-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta, il-Fond għall-Innovazzjoni, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza u strumenti oħrajn tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali u tal-Istrument Ewropew għall-Irkupru, f'konformità mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat. Barra minn hekk, ikun meħtieġ ukoll fluss ta' finanzjament iddedikat fil-livell tal-Unjoni għat-tranżizzjoni fis-settur awtomobilistiku sabiex jindirizza b'mod partikolari kwalunkwe impatt negattiv fuq l-impjiegi. Ir-regoli riveduti dwar l-għajnuna mill-Istat għall-ambjent u l-enerġija se jippermettu lill-Istati Membri jappoġġaw lin-negozji biex jiddekarbonizzaw il-proċessi tal-produzzjoni tagħhom u jadottaw teknoloġiji aktar ekoloġiċi fil-kuntest tal-Istrateġija Industrijali l-Ġdida.

Emenda  19

Proposta għal regolament

Premessa 12

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12) L-Istrateġija Industrijali l-Ġdida26 aġġornata tipprevedi l-ħolqien konġunt ta' perkorsi ta' tranżizzjoni ekoloġika u diġitali fi sħubija mal-industrija, mal-awtoritajiet pubbliċi, mas-sħab soċjali u ma' partijiet ikkonċernati oħrajn. F'dan il-kuntest, jenħtieġ li jiġi żviluppat perkors ta' tranżizzjoni għall-ekosistema tal-mobbiltà biex jakkumpanja t-tranżizzjoni tal-katina tal-valur tas-settur awtomobilistiku. Il-perkors jenħtieġ li jqis b'mod partikolari l-SMEs fil-katina tal-provvista tas-settur awtomobilistiku, il-konsultazzjoni mas-sħab soċjali inkluż mill-Istati Membri, u jenħtieġ li jibni wkoll fuq l-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet b'inizjattivi bħall-Patt għall-Ħiliet biex jimmobilizza s-settur privat u partijiet ikkonċernati oħra biex itejbu l-ħiliet tal-forza tax-xogħol tal-Ewropa u biex jagħtu lill-forza tax-xogħol tal-Ewropa ħiliet ġodda fid-dawl tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. L-azzjonijiet u l-inċentivi xierqa fil-livell Ewropew u fil-livell nazzjonali biex tingħata spinta lill-affordabbiltà ta' vetturi b'emissjonijiet żero jenħtieġ li jiġu indirizzati wkoll fil-perkors. Il-progress li sar f'dan il-perkors komprensiv ta' tranżizzjoni għall-ekosistema tal-mobbiltà jenħtieġ li jiġi mmonitorjat kull sentejn bħala parti minn rapport tal-progress li jrid jiġi ppreżentat mill-Kummissjoni, filwaqt li jitqies, fost l-oħrajn, il-progress fl-użu ta' vetturi b'emissjonijiet żero, l-iżviluppi fil-prezzijiet tagħhom, l-użu ta' żvilupp tal-fjuwils alternattivi u l-introduzzjoni tal-infrastruttura kif meħtieġ skont ir-Regolament dwar l-Infrastruttura tal-Fjuwils Alternattivi, il-potenzjal ta' teknoloġiji innovattivi biex tintlaħaq mobbiltà b'newtralità klimatika, il-kompetittività internazzjonali, l-investimenti fil-katina tal-valur tal-qasam awtomobilistiku, it-titjib fil-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema u l-konverżjoni mill-ġdid tal-attivitajiet. Ir-rapport ta' progress se jibni wkoll fuq ir-rapporti ta' progress ta' sentejn li l-Istati Membri jissottomettu skont ir-Regolament dwar l-Infrastruttura tal-Fjuwils Alternattivi. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tikkonsulta lis-sħab soċjali fit-tħejjija tar-rapport ta' progress, inkluż ir-riżultati fid-djalogu soċjali. L-innovazzjonijiet fil-katina tal-provvista tal-karozzi qed jissoktaw. Teknoloġiji innovattivi bħall-produzzjoni tal-elettrofjuwils bil-qbid tal-arja, jekk jiġu żviluppati ulterjorment, jistgħu joffru prospetti għal mobbiltà newtrali għall-klima affordabbli. Għalhekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni żżomm rendikont tal-progress fl-istat tal-innovazzjoni fis-settur bħala parti mir-rapport ta' progress tagħha.

(12) L-Istrateġija Industrijali l-Ġdida26 aġġornata tipprevedi l-ħolqien konġunt ta' perkorsi ta' tranżizzjoni ekoloġika u diġitali fi sħubija mal-industrija, mal-awtoritajiet pubbliċi, mas-sħab soċjali u ma' partijiet ikkonċernati oħrajn. F'dan il-kuntest, jenħtieġ li jiġi żviluppat perkors ta' tranżizzjoni għall-ekosistema tal-mobbiltà biex jakkumpanja t-tranżizzjoni tal-katina tal-valur tas-settur awtomobilistiku, bi trasparenza sħiħa u f'konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati kollha, inkluż billi jitqies l-istabbiliment ta' forum speċifiku għal djalogu soċjali fis-settur awtomobilistiku. Il-perkors jenħtieġ li jqis b'mod partikolari l-SMEs, inklużi l-mikrointrapriżi, fil-katina tal-provvista tas-settur awtomobilistiku, il-konsultazzjoni mas-sħab soċjali inkluż mill-Istati Membri, u jenħtieġ li jibni wkoll fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-iżgurar ta' tranżizzjoni ġusta lejn in-newtralità klimatika u fuq l-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet b'inizjattivi bħall-Patt għall-Ħiliet biex jimmobilizza s-settur privat u partijiet ikkonċernati oħra biex itejbu l-ħiliet tal-forza tax-xogħol tal-Ewropa u biex jagħtu lill-forza tax-xogħol tal-Ewropa ħiliet ġodda fid-dawl tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. L-azzjonijiet u l-inċentivi xierqa fil-livell Ewropew u fil-livell nazzjonali biex tingħata spinta lill-aċċessibbiltà ekonomika u s-sostenibbiltà ta' vetturi b'emissjonijiet żero jenħtieġ li jiġu indirizzati wkoll fil-perkors. Ir-rwol li l-akkwist pubbliku jista' jkollu fil-perkors jenħtieġ li jiġi indirizzat ukoll, u f'dan ir-rigward il-Kummissjoni jenħtieġ li tikkunsidra reviżjoni tad-Direttiva (UE) 2019/1161 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill26a biex tiżgura l-allinjament tagħha mal-objettivi tar-Regolament 2019/631. Il-progress li sar f'dan il-perkors komprensiv ta' tranżizzjoni għall-ekosistema tal-mobbiltà jenħtieġ li jiġi mmonitorjat kull sena bħala parti minn rapport tal-progress li jrid jiġi ppreżentat mill-Kummissjoni, filwaqt li jitqies, fost l-oħrajn, il-progress fl-użu ta' vetturi b'emissjonijiet żero, l-iżviluppi fil-prezzijiet tagħhom u l-konsum tal-enerġija tagħhom, l-impatti fuq il-konsumaturi, l-użu ta' żvilupp tal-fjuwils alternattivi u l-introduzzjoni tal-infrastruttura kif meħtieġ skont ir-Regolament dwar l-Infrastruttura tal-Fjuwils Alternattivi, żvilupp tas-sehem tal-enerġija rinnovabbli kif meħtieġ skont id-Direttiva (UE) 2018/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill26b, il-potenzjal ta' teknoloġiji innovattivi biex tintlaħaq mobbiltà b'newtralità klimatika, il-kompetittività internazzjonali, l-investimenti fil-katina tal-valur tal-qasam awtomobilistiku, it-titjib fil-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema u l-konverżjoni mill-ġdid tal-attivitajiet, speċjalment f'reġjuni b'perċentwal għoli ta' impjiegi relatati mal-katina tal-valur awtomobilistiku, u emissjonijiet marbuta mal-età tal-vetturi ħfief filwaqt li jitqiesu azzjonijiet bil-għan li jiġu eliminati gradwalment b'mod sinkroniku, soċjalment ġust u ambjentalment sod vetturi aktar antiki. Ir-rapport ta' progress se jibni wkoll fuq ir-rapporti ta' progress li l-Istati Membri jissottomettu skont ir-Regolament dwar l-Infrastruttura tal-Fjuwils Alternattivi. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tikkonsulta lis-sħab soċjali fit-tħejjija tar-rapport ta' progress, inkluż ir-riżultati fid-djalogu soċjali. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tikkonsulta wkoll ma' firxa wiesgħa ta' esperti indipendenti, partijiet ikkonċernati u amministrazzjonijiet nazzjonali u reġjonali sabiex tiżgura bażi ta' għarfien komprensiv.  L-innovazzjonijiet fil-katina tal-provvista tal-karozzi qed jissoktaw. Teknoloġiji innovattivi bħall-produzzjoni tal-elettrofjuwils bil-qbid tal-arja u karozzi li jaħdmu bl-idroġenu b'teknoloġija ta' sistema ta' ħażna ta' idroġenu abbord, jekk jiġu żviluppati ulterjorment, jistgħu joffru prospetti għal mobbiltà newtrali għall-klima aċċessibbli ekonomikament. Għalhekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni żżomm rendikont tal-progress fl-istat tal-innovazzjoni fis-settur bħala parti mir-rapport ta' progress tagħha.

_________________

_________________

26 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, Aġġornament tal-Istrateġija Industrijali l-Ġdida tal-2020: Nibnu Suq Uniku aktar b'saħħtu għall-irkupru tal-Ewropa, COM(2021)350 final tal-5 ta' Mejju 2021

26 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, Aġġornament tal-Istrateġija Industrijali l-Ġdida tal-2020: Nibnu Suq Uniku aktar b'saħħtu għall-irkupru tal-Ewropa, COM(2021)350 final tal-5 ta' Mejju 2021

 

26a Id-Direttiva (UE) 2019/1161 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2019 li temenda d-Direttiva 2009/33/KE dwar il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija, (ĠU L 188, 12.7.2019, p. 116).

 

26b Id-Direttiva (UE) 2018/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2018 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (ĠU L 328 21.12.2018, p. 82).

 

Emenda  20

 

Proposta għal regolament

Premessa 12a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(12a) Għalkemm dan ir-Regolament japplika biss għall-karozzi ġodda tal-passiġġieri u l-vetturi kummerċjali ħfief ġodda, huwa importanti li jiġi inkluż fi pjan ta' azzjoni aktar komprensiv għall-Unjoni kollha għad-dekarbonizzazzjoni tal-flotta eżistenti sabiex jiġu protetti l-ambjent u s-saħħa taċ-ċittadini fl-Istati Membri kollha. Il-flotta attwali se tkompli tkun fattur li jikkontribwixxi għal prestazzjoni ambjentali fqira għal perjodu estiż minħabba l-pass kajman tat-tiġdid tal-flotta. Barra minn hekk, is-suq eżistenti ta' vetturi użati li jniġġsu fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant joħloq ir-riskju li t-tniġġis jiġi ttrasferit lejn reġjuni inqas żviluppati mil-lat ekonomiku fl-Unjoni. L-ilħuq tal-miri klimatiċi ambizzjużi fl-2050 jenħtieġ li jimxi id f'id mad-dritt taċ-ċittadini kollha tal-Unjoni għal arja aktar nadifa. Biex jiġi aċċellerat it-tnaqqis tal-emissjonijiet mill-flotta eżistenti, huwa ta' importanza kbira li l-Kummissjoni tippreżenta mingħajr dewmien miżuri leġiżlattivi li jistabbilixxu qafas li huwa favorevoli għall-modifika retroattiva u jippromwovi l-użu ta' teknoloġiji attwalment disponibbli biex inaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2, bħal fjuwils b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju jew dawl li jikkonsma anqas enerġija, li jaċċelleraw il-bidla modali għall-merkanzija u l-passiġġieri, li jħeġġu drawwiet tat-trasport aktar ekoloġiċi, bħall-carpooling, il-mobbiltà mhux motorizzata u t-trasport pubbliku fil-bliet, u li jindirizzaw ir-riskju possibli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju tas-settur awtomobilistiku fl-Unjoni.

Emenda  21

Proposta għal regolament

Premessa 12b (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(12b) Biex jiġi żgurat l-allinjament mal-mira klimatika l-ġdida tal-Unjoni għall-2030, kif ukoll mal-istandards imsaħħa tas-CO2, jenħtieġ li jsir aġġornament tad-Direttiva 2009/33/KE tal-Parlament Ewropew, inkluża l-possibbiltà li jiġi estiż il-kamp ta' applikazzjoni tagħha biex jinkludi vetturi b'sjieda ta' kumpanija privata, jew mikrija minnha, ta' ċertu daqs ta' flotta, bil-għan li tiġi promossa domanda dejjem tikber għal vetturi b'emissjonijiet żero. Meta wieħed iqis li l-vetturi minn flotot korporattivi jidħlu fis-suq privat aktar malajr, dan ikun jippermetti li jiġi stabbilit aktar malajr suq tal-karozzi użati għall-vetturi b'emissjonijiet żero, li jkun importanti b'mod speċjali għal reġjuni fejn it-tranżizzjoni tkun aktar diffiċli, kif ukoll jikkontribwixxi għal parità tal-prezzijiet aktar mgħaġġla ma' vetturi konvenzjonali madwar l-Unjoni.

 

____________

 

1aId-Direttiva 2009/33/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar il-promozzjoni tal-vetturi nodfa tat-trasport bit-triq b'appoġġ għall-mobbiltà b'emissjonijiet baxxi (ĠU L 120 15.5.2009, p. 5).

Emenda  22

Proposta għal regolament

Premessa 13

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13) Dawk il-miri għall-flotta kollha tal-UE għandhom jiġu kkomplementati mill-implimentazzjoni meħtieġa tal-infrastruttura tal-irriċarġjar u għar-riforniment tal-fjuwil kif stabbilit fid-Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill27.

(13) Dawk il-miri għall-flotta kollha tal-UE jenħtieġ li jiġu kkomplementati mill-implimentazzjoni meħtieġa tal-infrastruttura tal-irriċarġjar u għar-riforniment tal-fjuwil, li huwa kruċjali biex jintlaħqu l-miri msaħħa. Għal dik ir-raġuni, meta titqies l-implimentazzjoni dgħajfa u bil-mod tad-Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill27, jenħtieġ li l-miri msaħħa għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 jkunu akkumpanjati minn Regolament ambizzjuż dwar l-Infrastruttura tal-Fjuwils Alternattivi, li jipprevedi miri obbligatorji ambizzjużi għall-użu ta' infrastruttura tal-fjuwils alternattivi fis-27 Stat Membru. Dawk il-miri jenħtieġ li jiġu kkomplementati minn miri ambizzjużi għall-użu ta' punti tal-iċċarġjar privati fil-binjiet fid-Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 27a. F'dak il-kuntest, huwa vitali li l-investiment fl-użu meħtieġ tal-infrastruttura jkompli jsir u jiżdied.

_________________

_________________

27 Id-Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar l-installazzjoni ta' infrastruttura tal-karburanti alternattivi (ĠU L 307, 28.10.2014, p. 1).

27 Id-Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar l-installazzjoni ta' infrastruttura tal-karburanti alternattivi (ĠU L 307, 28.10.2014, p. 1).

 

27a Id-Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Mejju 2010 dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija (ĠU L 153, 18.6.2010, p. 13).

Emenda  23

Proposta għal regolament

Premessa 13a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(13a) Filwaqt li hemm aktar minn biljun vettura tal-fjuwil fossili madwar id-dinja, responsabbli għal aktar minn 30 % tal-emissjonijiet globali tas-CO2, il-konverżjoni ta' vetturi termali għal dawk elettriċi hija soluzzjoni komplementari għall-offerta tal-manifatturi tradizzjonali, li tagħmilha possibbli li titħaffef it-tranżizzjoni ekoloġika filwaqt li tiddependi fuq l-ekonomija ċirkolari;

Emenda  24

Proposta għal regolament

Premessa 14

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14) Il-manifatturi jenħtieġ li jingħataw biżżejjed flessibbiltà biex jadattaw il-flotot tagħhom maż-żmien sabiex jimmaniġġjaw it-tranżizzjoni lejn vetturi b'emissjonijiet żero b'mod kosteffiċjenti, u għalhekk huwa xieraq li jinżamm l-approċċ ta' tnaqqis tal-livelli fil-mira fi stadji ta' ħames snin.

(14) Il-manifatturi jenħtieġ li jingħataw biżżejjed flessibbiltà biex jadattaw il-flotot tagħhom maż-żmien sabiex jimmaniġġjaw it-tranżizzjoni lejn vetturi b'emissjonijiet żero b'mod kosteffiċjenti, li tappoġġa l-kompetittività tagħhom u twitti t-triq għal aktar innovazzjonijiet, filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi pprovduta trajettorja ċara għall-introduzzjoni ta' dawn il-vetturi, u jiġi żgurat il-kontribut tas-settur tat-trasport bit-triq għall-mira klimatika tal-2030 tal-Unjoni.

Emenda  25

Proposta għal regolament

Premessa 15

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15) Bil-miri aktar stretti għall-flotta kollha tal-UE mill-2030 'il quddiem, il-manifatturi se jkollhom jużaw b'mod sinifikanti aktar vetturi b'emissjonijiet żero fis-suq tal-Unjoni. F'dak il-kuntest, il-mekkaniżmu ta' inċentivi għal vetturi b'emissjonijiet żero jew baxxi ("ZLEV") ma jibqax jaqdi l-iskop oriġinali tiegħu u jkun qed jirriskja li jimmina l-effikaċja tar-Regolament (UE) 2019/631. Għalhekk, il-mekkaniżmu ta' inċentivi għaż-ZLEV jenħtieġ li jitneħħa mill-2030. Qabel dik id-data u għalhekk matul dan id-deċennju kollu, il-mekkaniżmu ta' inċentiv għaż-ZLEV se jkompli jappoġġa l-użu ta' vetturi b'emissjonijiet minn żero sa 50 g CO2/km, inklużi vetturi elettriċi tal-batteriji, vetturi elettriċi taċ-ċelloli tal-fjuwil li jużaw l-idroġenu u vetturi elettriċi ibridi rikarikabbli bi prestazzjoni tajba. Wara dik id-data, il-vetturi elettriċi ibridi rikarikabbli jkomplu jgħoddu kontra l-miri għall-flotta kollha li l-manifatturi tal-vetturi jridu jilħqu.

(15) Bil-miri aktar stretti għall-flotta kollha tal-UE, il-manifatturi se jkollhom jużaw b'mod sinifikanti aktar vetturi b'emissjonijiet żero fis-suq tal-Unjoni. F'dak il-kuntest, il-mekkaniżmu ta' inċentivi għal vetturi b'emissjonijiet żero jew baxxi ("ZLEV") ma jibqax jaqdi l-iskop oriġinali tiegħu u jkun qed jirriskja li jimmina l-effikaċja tar-Regolament (UE) 2019/631. Għalhekk, il-mekkaniżmu ta' inċentivi għaż-ZLEV jenħtieġ li jitneħħa. Il-vetturi elettriċi ibridi rikarikabbli jkomplu jgħoddu kontra l-miri għall-flotta kollha li l-manifatturi tal-vetturi jridu jilħqu.

Emenda  26

Proposta għal regolament

Premessa 15a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(15a)  Skont ir-Regolament (UE) 2019/631, it-tnaqqis tal-emissjonijiet miksub permezz ta' innovazzjonijiet li mhuwiex meqjus fit-test tal-approvazzjoni tat-tip huwa attwalment meqjus permezz tal-krediti tal-ekoinnovazzjoni, li jista' jingħadd biex tintlaħaq il-mira ta' tnaqqis tal-manifattur. It-tnaqqis tal-emissjonijiet li jista' jiġi ddikjarat huwa attwalment limitat għal 7 g/km għal kull manifattur. Dak il-limitu massimu jenħtieġ li jiġi aġġustat 'l isfel f'konformità mal-miri aktar stretti, biex jiġi żgurat li din is-sistema tibqa' limitata għal innovazzjonijiet veri u ma tkunx qed tinċentiva ambizzjonijiet imnaqqsa fir-rigward tal-bejgħ ta' vetturi b'emissjonijiet żero.

Emenda  27

Proposta għal regolament

Premessa 15a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(15b) L-appoġġ, kemm għall-innovazzjoni teknoloġika kif ukoll dik soċjali, huwa element importanti biex titħeġġeġ tranżizzjoni aktar rapida lejn mobbiltà b'emissjonijiet żero. Diġà huwa disponibbli finanzjament importanti għall-innovazzjoni fl-ekosistema tal-mobbiltà permezz ta' strumenti differenti ta' finanzjament tal-Unjoni, b'mod partikolari Orizzont Ewropa, InvestEU, il-Fond għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond għall-Innovazzjoni u l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza. Filwaqt li l-miri annwali ambizzjużi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 huma mistennija li jixprunaw l-innovazzjoni fil-katina tal-provvista tas-settur awtomobilistiku, l-objettiv primarju ta' dan ir-Regolament huwa li jwassal għal tnaqqis reali, effettiv u verifikabbli tal-emissjonijiet tas-CO2. Konsegwentement jenħtieġ li, fil-miri ta' tnaqqis tal-manifattur, jitqies biss il-kejl tal-emissjonijiet tas-CO2 mit-tailpipe.

Emenda  28

Proposta għal regolament

Premessa 16a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(16a) Il-miri stabbiliti skont ir-Regolament (UE) 2019/631 jintlaħqu parzjalment bil-bejgħ ta' Vetturi Elettriċi Ibridi li jiġu Ċċarġjati Esternament (OVC-HEVs). L-emissjonijiet ta' dawk il-vetturi huma attwalment meqjusa permezz tal-użu ta' fattur ta' utilità stabbilit bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/11511a, li jirrappreżenta s-sehem tad-distanza vvjaġġata bl-użu tal-batterija meta mqabbla mad-distanza vvjaġġata bl-użu tal-magna tal-kombustjoni. Madankollu, dak il-fattur ta' utilità mhuwiex ibbażat fuq data rappreżentattiva tad-dinja reali, iżda fuq stima. Il-Kummissjoni ilha tiġbor data tad-dinja reali dwar il-konsum tal-fjuwil permezz ta' miters tal-konsum tal-fjuwil abbord f'karozzi tal-passiġġieri mill-1 ta' Jannar 2021, f'konformità mal-Artikolu 12(2) tar-Regolament (UE) 2019/631. Il-fattur ta' utilità għall-OVC-HEVs jenħtieġ li jiġi rivedut mingħajr dewmien bl-użu ta' dik id-data sabiex jiġi żgurat li jirrifletti l-emissjonijiet reali tas-sewqan. Il-fattur ta' utilità aġġornat jenħtieġ li japplika sa mhux aktar tard mill-2025 u jenħtieġ li jinżamm taħt rieżami biex jiġi żgurat li jibqa' rappreżentattiv tal-emissjonijiet reali.

 

__________________

 

1a Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/1151 tal-1 ta' Ġunju 2017 li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi, li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1230/2012 u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 (ĠU L 175, 7.7.2017, p. 1).

Emenda  29

Proposta għal regolament

Premessa 17

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17) L-isforz għat-tnaqqis tal-emissjonijiet meħtieġ biex jintlaħqu l-miri għall-flotta kollha tal-UE jitqassam fost il-manifatturi billi tintuża kurva tal-valuri ta' limitu bbażata fuq il-massa medja tal-flotta tal-UE ta' vetturi ġodda u tal-flotta ta' vetturi ġodda tal-manifattur. Filwaqt li huwa xieraq li jinżamm dan il-mekkaniżmu, jeħtieġ li jiġi evitat li bil-miri aktar stretti għall-flotta kollha tal-UE, il-mira speċifika tal-emissjonijiet għal manifattur issir negattiva. Għal dik ir-raġuni, huwa meħtieġ li jiġi ċċarat li fejn iseħħ riżultat bħal dan, il-mira speċifika tal-emissjonijiet jenħtieġ li tiġi stabbilita għal 0 g CO2/km.

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-aġġustament tal-miri speċifiċi tal-manifatturi għall-massa medja tal-flotta tal-vetturi l-ġdida tagħha inċentiva l-bejgħ ta' vetturi akbar u b'livell ogħla ta' emissjonijiet madwar l-Ewropa, bħall-SUVs, kif irrappurtat regolarment mill-Aġenzija Ambjentali tal-UE, u b'hekk idgħajjef l-integrità ambjentali ta' dan ir-Regolament. It-tneħħija ta' dak l-inċentiv pervers hija meħtieġa biex jiġi żgurat li dan ir-Regolament jikkontribwixxi bis-sħiħ għall-objettiv li ngħaddu għal ekonomija kompletament dekarbonizzata u effiċjenti ħafna fl-enerġija.

Emenda  30

Proposta għal regolament

Premessa 18

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18) Sabiex tiġi żgurata distribuzzjoni ġusta tal-isforz ta' tnaqqis, iż-żewġ kurvi tal-valuri ta' limitu għal vetturi kummerċjali ħfief eħfef u aktar tqal jenħtieġ li jiġu aġġustati biex jirriflettu l-miri msaħħa għat-tnaqqis tas-CO2.

imħassar

Emenda  31

Proposta għal regolament

Premessa 23

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(23) Il-progress magħmul skont ir-Regolament (UE) 2019/631 lejn il-kisba tal-objettivi ta' tnaqqis stabbiliti għall-2030 u lil hinn jenħtieġ li jiġi rieżaminat fl-2026. Għal dan ir-rieżami, jenħtieġ li jitqiesu l-aspetti kollha kkunsidrati fir-rapportar ta' kull sentejn.

(23) Il-progress magħmul skont ir-Regolament (UE) 2019/631 lejn il-kisba tal-objettivi ta' tnaqqis stabbiliti għall-2030 u lil hinn jenħtieġ li jiġi rieżaminat fl-2027. Għal dan ir-rieżami, jenħtieġ li jitqiesu l-aspetti kollha kkunsidrati fir-rapportar ta' kull sena.

Emenda  32

Proposta għal regolament

Premessa 23a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(23a) Huwa importanti li jiġu vvalutati l-emissjonijiet kollha taċ-ċiklu tal-ħajja tal-vetturi ħfief fil-livell tal-Unjoni. Għal dak l-għan, u sal-31 ta' Diċembru 2023, jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżviluppa metodoloġija komuni tal-Unjoni għall-valutazzjoni u r-rappurtar konsistenti tad-data dwar l-emissjonijiet tas-CO2 tul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu ta' vetturi ħfief introdotti fis-suq tal-Unjoni sabiex tingħata stampa globali tal-impatt ambjentali tagħhom. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tadotta miżuri ta' segwitu, inkluż, fejn xieraq, proposti leġiżlattivi li jappoġġaw il-progress tal-Unjoni favur l-ambizzjonijiet klimatiċi tagħha. Barra minn hekk, huwa importanti li tiġi żviluppata metodoloġija għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni ambjentali ġenerali tal-vetturi, ikkalkulata mhux biss f'termini ta' emissjonijiet tas-CO2 iżda wkoll billi jitqiesu l-impronti ambjentali ġenerali.

Emenda  33

Proposta għal regolament

Premessa 24

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(24) Il-possibbiltà li d-dħul mill-primjums għall-emissjonijiet eċċessivi jiġi assenjat għal fond speċifiku jew għal programm rilevanti ġiet evalwata kif meħtieġ skont l-Artikolu 15(5) tar-Regolament (UE) 2019/631, bil-konklużjoni li dan iżid b'mod sinifikanti l-piż amministrattiv, filwaqt li ma jkunx ta' benefiċċju dirett għas-settur awtomobilistiku fit-tranżizzjoni tiegħu. Għalhekk, id-dħul mill-primjums għall-emissjonijiet eċċessivi għandu jkompli jitqies bħala dħul għall-baġit ġenerali tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 8(4) tar-Regolament (UE) 2019/631.

(24) L-allokazzjoni tad-dħul mill-primjums għall-emissjonijiet eċċessivi jenħtieġ li tiġi assenjata għall-appoġġ tat-tranżizzjoni ġusta favur ekonomija newtrali għall-klima u, b'mod speċifiku, għall-mitigazzjoni ta' kwalunkwe impatt negattiv fuq l-impjiegi tat-tranżizzjoni fis-settur awtomobilistiku. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tippreżenta, fejn xieraq, proposta biex tistabbilixxi tali strument ta' finanzjament. Meta tagħmel dan, jenħtieġ li jiġu kkunsidrati b'mod partikolari reġjuni u komunitajiet affettwati li jistgħu jkunu aktar vulnerabbli minħabba l-preżenza ta' industrija awtomobilistika intensiva jew minħabba l-karatteristiċi speċifiċi tagħhom li jagħmlu t-tranżizzjoni għal trasport bit-triq b'emissjonijiet żero aktar diffiċli, bħar-reġjuni ultraperiferiċi.

Emenda  34

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt -a (ġdid)

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt a

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(-a)  il-paragrafu 4, punt (a) huwa sostitwit b'dan li ġej:

(a) għall-emissjonijiet medji tal-flotta ta' karozzi ġodda tal-passiġġieri, mira għall-flotta kollha tal-UE ugwali għal tnaqqis ta' 15 % tal-mira fl-2021, stabbilita skont il-punt 6.1.1 tal-Parti A tal-Anness I;

"(a) għall-emissjonijiet medji tal-flotta ta' karozzi ġodda tal-passiġġieri, mira għall-flotta kollha tal-UE ugwali għal tnaqqis ta' 20 % tal-mira fl-2021, stabbilita skont il-punt 6.1.1 tal-Parti A tal-Anness I;"

Emenda  35

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt -aa (ġdid)

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt (b)

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(-aa) il-paragrafu 4, punt (b) huwa sostitwit b'dan li ġej:

(b) għall-emissjonijiet medji tal-flotta ta' vetturi kummerċjali ħfief, mira għall-flotta kollha tal-UE ugwali għal tnaqqis ta' 15 % tal-mira fl-2021, stabbilita skont il-punt 6.1.1 tal-Parti B tal-Anness I.

"(b) għall-emissjonijiet medji tal-flotta ta' vetturi kummerċjali ħfief, mira għall-flotta kollha tal-UE ugwali għal tnaqqis ta' 15 % tal-mira fl-2021, stabbilita skont il-punt 6.1.1 tal-Parti B tal-Anness I kif stabbilit fir-Regolament (UE) 2019/631."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex%3A32019R0631)

Emenda  36

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt c

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Artikolu 1 – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) fil-paragrafu 6, il-kliem "Mill-1 ta' Jannar 2025," huwa sostitwit bil-kliem "Mill-1 ta' Jannar 2025 sal-31 ta' Diċembru 2029,",

(c) il-paragrafu 6 jitħassar

Emenda  37

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt aa (ġdid)

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa) Jiddaħħal il-punt li ġej:

 

"(aa) vettura ibrida rikarikabbli" jew "PHEV" tfisser vettura mħaddma b'taħlita ta' mutur elettriku b'batterija rikarikabbli u magna ta' kombustjoni interna, li jistgħu joperaw flimkien jew separatament."

Emenda  38

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt ba (ġdid)

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba) Jiddaħħal il-punt li ġej:

 

"(ba) vettura ta' kumpanija" tfisser vettura ta' proprjetà ta' kumpanija privata jew b'kuntratt lokatizju min-naħa ta' kumpanija privata, kif iddefinita skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2157/20011a u użata għal finijiet kummerċjali.

 

__________________

 

1a Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2157/2001 tat-8 ta' Ottubru 2001 dwar l-Istatut ta' Kumpannija Ewropea (SE) (ĠU L 294, 10.11.2001, p. 1).

Emenda  39

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Artikolu 4 – paragrafu 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a) Jiddaħħal l-artikolu li ġej:

 

"3a.  Restrizzjoni ta' karozzi tal-passiġġieri li jniġġsu ħafna.

 

Mill-2030, il-manifatturi ma għandhom jitħallew jirreġistraw l-ebda karozza tal-passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 ogħla minn 123 g ta' CO2/km."

Emenda  40

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Artikolu 4 – paragrafu 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a) Fl-Artikolu 4, jiżdied il-paragrafu li ġej:

 

"3a.  Vetturi ġodda mgħammra b'magni tal-kombustjoni bl-idroġenu huma definiti bħala vetturi b'emissjonijiet żero, jiġifieri żero grammi ta' emissjonijiet ta' CO2 mill-iżbokk tal-egżost skont id-WLTP."

Ġustifikazzjoni

L-idroġenu huwa fjuwil mingħajr karbonju li l-użu tiegħu fil-magni b'kombustjoni interna jista' jikkontribwixxi b'mod sinifikanti għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 fit-trasport bit-triq, billi jipprovdi għażla ta' dekarbonizzazzjoni fil-każijiet ta' użu li fihom ikun diffiċli li jitnaqqsu l-emissjonijiet, bħal fil-vetturi kummerċjali ħfief fejn iridu jinġarru malajr tagħbijiet tqal, spiss fuq distanzi twal, u għalhekk jista' jgħin biex jitħaffef it-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 fit-trasport bit-triq. Din ir-regola tintuża wkoll fir-regolamentazzjoni tas-CO2 għall-vetturi t-tqal.

Emenda  41

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt aa (ġdid)

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Artikolu 7 – paragrafu 10

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(aa) Il-paragrafu 10 huwa sostitwit b'dan li ġej:

10. Il-Kummissjoni għandha, mhux aktar tard mill-2030, tevalwa l-possibbiltà li tiżviluppa metodoloġija komuni tal-Unjoni għall-valutazzjoni u r-rappurtar konsistenti ta' data dwar l-emissjonijiet ta' CO2 ta' karozzi tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief introdotti fis-suq tal-Unjoni tul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tibgħat dik l-evalwazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, flimkien ma' proposti għal miżuri ta' segwitu, bħal proposti leġiżlattivi, jekk ikun xieraq.

10. Il-Kummissjoni għandha, mhux aktar tard mill-2030, tippubblika rapport li jiddefinixxi metodoloġija komuni tal-Unjoni għall-valutazzjoni u r-rappurtar konsistenti ta' data dwar l-emissjonijiet ta' CO2 ta' karozzi tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief introdotti fis-suq tal-Unjoni tul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tagħhom, inkluża metodoloġija għall-valutazzjoni tal-emissjonijiet ta' CO2 tal-fjuwils tul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu u l-enerġija kkonsmata minn tali vetturi. Il-Kummissjoni għandha tibgħat dak ir-rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, flimkien ma' proposti għal miżuri ta' segwitu, bħal proposti leġiżlattivi, jekk ikun xieraq.

Emenda  42

 

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt ab (ġdid)

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Artikolu 7 – paragrafu 10a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ab) Jiddaħħal il-paragrafu 10a li ġej:

 

"10a. Mill-1 ta' Jannar 2024, il-manifatturi jistgħu, fuq bażi volontarja, jittrażmettu d-data dwar l-emissjonijiet tas-CO2 tul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu minn karozzi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief introdotti fis-suq tal-Unjoni msemmija fil-paragrafu 10 ta' dan l-Artikolu lill-awtoritajiet kompetenti msemmija fil-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu u lill-Istati Membri, li sussegwentement għandhom jikkomunikawha lill-Kummissjoni f'konformità mal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu. Mill-1 ta' Jannar 2028, dik id-data għandha tiġi inkorporata fl-informazzjoni elenkata fil-Parti A tal-Annessi II u III;"

Emenda  43

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Artikolu 8 – paragrafu 4

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(5a) Fl-Artikolu 8, il-paragrafu 4 huwa sostitwit b'dan li ġej:

4. L-ammonti tal-primjum għal emissjonijiet eċċessivi għandhom jitqiesu bħala dħul għall-baġit ġenerali tal-Unjoni.

4. L-ammonti tal-primjum għal emissjonijiet eċċessivi għandhom jitqiesu bħala dħul għall-baġit ġenerali tal-Unjoni.

 

Sal-31 ta' Diċembru 2023, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport li jistabbilixxi fid-dettall il-bżonn ta' finanzjamenti mmirati maħsuba biex jiżguraw tranżizzjoni ġusta fis-settur awtomobilistiku, bl-objettivi li jtaffu l-impatti negattivi fuq l-impjiegi u impatt ekonomiċi oħra fl-Istati Membri affettwati kollha, b'mod partikolari fir-reġjuni u fil-komunitajiet l-aktar affettwati mit-tranżizzjoni. Ir-rapport għandu jkun akkumpanjat minn proposta leġiżlattiva li tistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-Unjoni maħsub biex jindirizza tali bżonn u, b'mod partikolari, jikkoordina u jiffinanzja miżuri preventivi u reattivi biex jindirizzaw ir-ristrutturar fil-livell lokali u f'dak reġjonali u jiffinanzjaw it-taħriġ, it-taħriġ mill-ġdid u t-titjib tal-ħiliet għall-ħaddiema fis-settur awtomobilistiku, inklużi l-manifatturi tal-karozzi, tal-fornituri tal-komponenti tagħhom u s-servizzi anċillari ta' manutenzjoni u tiswija, speċjalment fl-impriżi żgħar u ta' daqs medju.

 

L-istrument ta' finanzjament jista' jkun fil-forma ta' strument ta' finanzjament iddedikat jew ikun parti mill-Fond Soċjali għall-Klima jew Fond għal Tranżizzjoni Ġusta rivedut. Id-dħul li jista' jkun hemm minn primjums għall-emissjonijiet eċċessivi għandu jkun allokat għal dan l-iskop.

Emenda  44

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid)

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(6a) Il-paragrafu 4 tal-Artikolu 10 huwa sostitwit b'dan li ġej:

4.  Tista' ssir applikazzjoni għal deroga mill-mira tal-emissjonijiet speċifiċi kkalkulata skont il-punti 1 sa 4 u 6.3 tal-Parti A tal-Anness I minn manifattur li jkun responsabbli flimkien mal-impriżi kollha assoċjati tiegħu għal bejn 10 000 u 300 000 karozza tal-passiġġieri reġistrati kull sena kalendarja fl-Unjoni.

"4.  Tista' ssir applikazzjoni għal deroga mill-mira tal-emissjonijiet speċifiċi kkalkulata skont il-punti 1 sa 4 u 6.3 tal-Parti A tal-Anness I għas-snin sal-2028 inkluża minn manifattur li jkun responsabbli flimkien mal-impriżi kollha assoċjati tiegħu għal bejn 10 000 u 300 000 karozza tal-passiġġieri reġistrati kull sena ta' kalendarju fl-Unjoni.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0631&qid=1645109141855)

Emenda  45

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6b (ġdid)

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Artikolu 11 – paragrafu 1

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(6b) Fl-Artikolu 11, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

1.  Fuq applikazzjoni ta' fornitur jew manifattur, għandu jiġi kkunsidrat l-iffrankar ta' CO2 miksub bl-użu ta' teknoloġiji innovattivi jew taħlita ta' teknoloġiji innovattivi ("pakketti ta' teknoloġiji innovattivi").

1.  Fuq applikazzjoni ta' fornitur jew manifattur, għandu jiġi kkunsidrat l-iffrankar ta' CO2 miksub bl-użu ta' teknoloġiji innovattivi jew taħlita ta' teknoloġiji innovattivi ("pakketti ta' teknoloġiji innovattivi").

Tali teknoloġiji għandhom jiġu kkunsidrati biss jekk il-metodoloġija użata biex tivvalutahom tkun kapaċi tipproduċi riżultati verifikabbli, ripetibbli u komparabbli.

Tali teknoloġiji għandhom jiġu kkunsidrati biss jekk il-metodoloġija użata biex tivvalutahom tkun kapaċi tipproduċi riżultati verifikabbli, ripetibbli u komparabbli.

Il-kontribut totali ta' dawk it-teknoloġiji għat-tnaqqis tal-emissjonijiet speċifiċi medji tas-CO2 ta' manifattur jista' jkun sa 7 g CO2/km.

Il-kontribut totali ta' dawk it-teknoloġiji għat-tnaqqis tal-emissjonijiet speċifiċi medji tas-CO2 ta' manifattur jista' jkun sa 7 g CO2/km sal-2024;

 

- 5 g CO2/km mill-2025;

 

- 4 g CO2/km mill-2027;

 

- 2g CO2/km mill-2030 sal-2034 inkluża.

Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 17 biex temenda dan ir-Regolament billi taġġusta l-limitu msemmi fit-tielet subparagrafu ta' dan il-paragrafu b'effett mill-2025 'il quddiem biex jitqiesu l-iżviluppi teknoloġiċi filwaqt li jiġi żgurat proporzjon bilanċjat tal-livell ta' dak il-limitu b'rabta mal-emissjonijiet speċifiċi medji tas-CO2 tal-manifatturi.

Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 17 biex temenda dan ir-Regolament billi taġġusta 'l isfel il-limitu msemmi fit-tielet subparagrafu ta' dan il-paragrafu b'effett mill-2025 'il quddiem biex jitqiesu l-iżviluppi teknoloġiċi filwaqt li jiġi żgurat proporzjon bilanċjat tal-livell ta' dak il-limitu b'rabta mal-emissjonijiet speċifiċi medji tas-CO2 tal-manifatturi.

Emenda  46

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6c (ġdid)

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Artikolu 11a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6c) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

 

Artikolu 11a

 

Ekodisinn

 

Sabiex jiġi żgurat li t-tranżizzjoni lejn mobilità b'emissjonijiet żero tikkontribwixxi bis-sħiħ għall-objettivi tal-effiċjenza fl-enerġija u l-ekonomija ċirkolari tal-Unjoni, il-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru 2023 għandha tressaq proposti, kif xieraq, dwar l-iffissar ta' rekwiżiti minimi għall-ekodisinn għall-karozzi tal-passiġġieri u l-vetturi kummerċjali ħfief kollha, inklużi rekwiżiti tal-effiċjenza fl-enerġija, tad-durabbiltà u tal-possibbiltà ta' tiswija għal partijiet essenzjali bħal dwal, komponenti elettroniċi u batteriji, rekwiżiti minimi għall-irkupru ta' metalli, plastik u materja prima kritika, filwaqt li jitqiesu l-prinċipji applikati għal prodotti oħrajn relatati mal-enerġija fl-ambitu tad-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a.

 

_________________

 

1a Id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta' rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija (ĠU L 285, 31.10.2009, p. 10).

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri tal-ekodisinn urew li huma għodda effiċjenti biex jappoġġaw il-kompetittività u l-innovazzjoni industrijali filwaqt li jikkontribwixxu għall-objettivi tal-UE dwar it-tibdil fil-klima u l-ekonomija ċirkolari billi jippromwovu prestazzjoni ambjentali aħjar għall-prodotti fis-suq intern. L-istabbiliment ta' rekwiżiti minimi tal-ekodisinn għall-karozzi tal-passiġġieri u l-vetturi kummerċjali ħfief ikun għodda aktar effiċjenti biex tiġi promossa l-innovazzjoni fis-settur tal-karozzi, inkluż għall-komponenti elettroniċi, milli jkun l-użu ta' skemi ta' ekoinnovazzjoni.

Emenda  47

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6d (ġdid)

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Artikolu 12 – paragrafu 3

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(6d) Fl-Artikolu 12, il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:

3. Sabiex jiġi evitat li d-diskrepanza fl-emissjonijiet f'kundizzjonijiet reali ta' użu tkompli tiżdied, il-Kummissjoni għandha, mhux aktar tard mill-1 ta' Ġunju 2023, tivvaluta kif id-data dwar il-konsum tal-fjuwil u l-enerġija tista' tintuża biex jiġi żgurat li l-valuri tal-emissjonijiet ta' CO2 u tal-fjuwil jew tal-konsum ta' enerġija stabbiliti skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 jibqgħu rappreżentattivi ta' emissjonijiet f'kundizzjonijiet reali ta' użu fuq tul ta' żmien għal kull manifattur.

3.  Sabiex jiġi evitat li d-diskrepanza fl-emissjonijiet f'kundizzjonijiet reali ta' użu tkompli tiżdied, il-Kummissjoni għandha, mhux aktar tard mill-1 ta' Ġunju 2023, tivvaluta kif id-data reali dwar il-konsum tal-fjuwil u l-enerġija miġbura skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/392 tista' tintuża biex jiġi żgurat li l-valuri tal-emissjonijiet ta' CO2 u tal-fjuwil jew tal-konsum ta' enerġija stabbiliti skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 jibqgħu rappreżentattivi ta' emissjonijiet f'kundizzjonijiet reali ta' użu fuq tul ta' żmien għal kull manifattur.

Kull sena, il-Kummissjoni għandha tissorvelja u tirrapporta dwar kif id-diskrepanza msemmija fl-ewwel subparagrafu tevolvi tul il-perjodu bejn l-2021 u l-2026 u, bil-ħsieb li tevita li dik id-diskrepanza tiżdied, fl-2027 għandha tivvaluta l-fattibbiltà ta' mekkaniżmu li jaġġusta l-emissjonijiet ta' CO2 speċifiċi medji tal-manifattur mill-2030 'il quddiem u, jekk ikun il-każ, tressaq proposta leġiżlattiva biex timplimenta dan il-mekkaniżmu.

Kull sena, il-Kummissjoni għandha tissorvelja u tirrapporta dwar kif id-diskrepanza msemmija fl-ewwel subparagrafu tevolvi mill-2021 'il quddiem u għandha, jekk ikun il-każ, malli tkun disponibbli biżżejjed data u mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2026, tressaq proposta leġiżlattiva bil-ħsieb li tagħlaq dik il-lakuna billi taġġusta l-emissjonijiet ta' CO2 speċifiċi medji tal-manifattur bl-użu ta' data reali miġbura skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/392.

 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha b'mod partikolari tivvaluta l-użu tad-data dwar il-konsum tal-fjuwil u tal-enerġija msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għall-Vetturi Elettriċi Ibridi li jiġu Ċċarġjati Esternament (OVC-HEVs). Bl-użu ta' dik id-data, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 17 biex tadatta l-fatturi ta' utilità użati għall-OVC-HEVs, sabiex jiġi żgurat li l-emissjonijiet tagħhom ikunu rappreżentattivi tas-sewqan f'kundizzjonijiet reali mill-2025 'il quddiem.

 

_______________

 

1aIr-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/392 tal-4 ta' Marzu 2021 dwar il-monitoraġġ u r-rapportar ta' data relatata mal-emissjonijiet tas-CO2 minn karozzi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief skont ir-Regolament (UE) 2019/631 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolamenti ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1014/2010, (UE) Nru 293/2012, (UE) 2017/1152 u (UE) 2017/1153 (ĠU L 77, 5.3.2021, p. 8).

Emenda  48

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6e (ġdid)

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Artikolu 12 – paragrafu 4a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6e) Fl-Artikolu 12 jiżdied il-paragrafu li ġej:

 

''4a. Sal-31 ta' Diċembru 2023, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 17 biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi metodoloġija għall-kejl u t-tqabbil tal-effiċjenza ta' vetturi b'emissjonijiet żero u baxxi abbażi tal-ammont ta' elettriku neċessarju biex jinstaqu għal mitt kilometru. Dik il-metodoloġija għandha tqis b'mod partikolari l-implikazzjonijiet tal-elettriku użat fuq l-ammont ta' riżorsi meħtieġa mill-batteriji interni għall-ħżin tal-enerġija ta' tali vetturi.

 

Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2024, il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta leġiżlattiva lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex tistabbilixxi limiti minimi għall-effiċjenza fl-użu tal-enerġija għall-karozzi tal-passiġġieri u l-vetturi kummerċjali ħfief ġodda b'emissjonijiet żero mqiegħda fis-suq tal-Unjoni."

Emenda  49

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7a (ġdid)

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Artikolu 14

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(7a) L-Artikolu 14 huwa sostitwit b'dan li ġej:

Artikolu 14

"Artikolu 14

Aġġustamenti tal-valuri M0 u TM0

Aġġustamenti tal-valuri M0

1.  Il-valuri M0 u TM0 imsemmija fil-Partijiet A u B tal-Anness I għandhom jiġu aġġustati kif ġej:

1.  Il-valuri M0 msemmija fil-Partijiet A u B tal-Anness I għandhom jiġu aġġustati kif ġej:

(a)  sal-31 ta' Ottubru 2020, il-valur M0 fil-punt 4 tal-Parti A tal-Anness I għandu jiġi aġġustat għall-massa medja fi stat operattiv tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri kollha reġistrati fl-2017, l-2018 u l-2019. Dak il-valur il-ġdid ta' M0 għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2022 sal-31 ta' Diċembru 2024;

(a)  sal-31 ta' Ottubru 2020, il-valur M0 fil-punt 4 tal-Parti A tal-Anness I għandu jiġi aġġustat għall-massa medja fi stat operattiv tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri kollha reġistrati fl-2017, l-2018 u l-2019. Dak il-valur il-ġdid ta' M0 għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2022 sal-31 ta' Diċembru 2024;

(b)  sal-31 ta' Ottubru 2022, il-valur M0 fil-punt 4 tal-Parti B tal-Anness I għandu jiġi aġġustat għall-massa medja fi stat operattiv ta' vetturi kummerċjali ħfief ġodda kollha reġistrati fl-2019, l-2020 u l-2021. Dak il-valur M0 il-ġdid għandu japplika fl-2024;

(b)  sal-31 ta' Ottubru 2022, il-valur M0 fil-punt 4 tal-Parti B tal-Anness I għandu jiġi aġġustat għall-massa medja fi stat operattiv ta' vetturi kummerċjali ħfief ġodda kollha reġistrati fl-2019, l-2020 u l-2021. Dak il-valur M0 l-ġdid għandu japplika fl-2024;"

(c)  sal-31 ta' Ottubru 2022, il-valur TM0 indikattiv għall-2025 għandu jiġi stabbilit bħala l-massa medja tat-test rispettiva tal-karozzi tal-passiġġieri ġodda kollha u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda kollha reġistrati fl-2021;

 

(d)  sal-31 ta' Ottubru 2024 u kull sentejn wara dan, il-valur TM0 fil-punt 6.2 tal-Partijiet A u B tal-Anness I għandu jiġi aġġustat għall-massa medja tat-test rispettiva tal-karozzi l-ġodda tal-passiġġieri kollha u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda kollha reġistrati fis-sentejn kalendarji preċedenti, mill-2022 u l-2023 'il quddiem. Il-valuri l-ġodda ta' TM0 għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar tas-sena kalendarja wara d-data tal-aġġustament.

 

2. Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 17 biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi l-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.111.01.0013.01.MLT&toc=OJ%3AL%3A2019%3A111%3ATOC))

Emenda  50

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Artikolu 14a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 14a

Artikolu 14a

Rapport tal-progress

Rapport ta' progress

Sal-31 ta' Diċembru 2025, u kull sentejn wara dan, il-Kummissjoni għandha tirrapporta dwar il-progress lejn mobbiltà fit-toroq b'emissjonijiet żero. B'mod partikolari, ir-rapport għandu jimmonitorja u jivvaluta l-ħtieġa għal miżuri addizzjonali possibbli biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni, inkluż permezz ta' mezzi finanzjarji.

Sal-31 ta' Diċembru 2025, u kull sena wara dan, il-Kummissjoni għandha tirrapporta dwar il-progress lejn mobilità fit-toroq b'emissjonijiet żero. B'mod partikolari, ir-rapport għandu jimmonitorja u jivvaluta l-ħtieġa għal miżuri addizzjonali possibbli biex tiġi ffaċilitata tranżizzjoni ġusta, inkluż permezz ta' mezzi finanzjarji.

Fir-rapportar, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-fatturi kollha li jikkontribwixxu għal progress kosteffiċjenti lejn in-newtralità klimatika sal-2050. Dan jinkludi l-użu ta' vetturi b'emissjonijiet żero u baxxi, il-progress fl-ilħuq tal-miri għall-introduzzjoni tal-infrastruttura tal-irriċarġjar u tar-riforniment tal-fjuwil kif meħtieġ skont ir-Regolament dwar l-Infrastruttura tal-Fjuwils Alternattivi, il-kontribut potenzjali tat-teknoloġiji tal-innovazzjoni u l-fjuwils alternattivi sostenibbli biex tintlaħaq il-mobbiltà b'newtralità klimatika, l-impatt fuq il-konsumaturi, il-progress fid-djalogu soċjali kif ukoll aspetti biex tiġi ffaċilitata ulterjorment it-tranżizzjoni ekonomikament vijabbli u soċjalment ġusta lejn mobbiltà fit-toroq b'emissjonijiet żero.;

Fir-rapportar, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-fatturi kollha li jikkontribwixxu għal progress kosteffiċjenti lejn in-newtralità klimatika sal-2050. Dan jinkludi:

 

(a)  il-progress fl-użu ta' vetturi b'emissjonijiet żero u baxxi u fl-aċċessibbiltà ekonomika u l-effiċjenza enerġetika tagħhom;

 

(b)  l-impatti fuq il-konsumaturi, b'mod partikolari fuq dawk b'introjtu baxx jew medju, u r-ritmu ta' adozzjoni ta' vetturi b'emissjonijiet żero jew baxxi f'dawk is-segmenti tal-konsumaturi, kif ukoll id-disponibbiltà u l-kamp ta' applikazzjoni tal-miżuri fil-livelli tal-Unjoni, tal-Istati Membri u lokali bħala appoġġ għal tali adozzjoni;

 

(c)  is-suq għall-vetturi użati;

 

(d)  il-progress fl-ilħuq ta' introduzzjoni suffiċjenti tal-infrastruttura pubblika u privata tal-irriċarġjar u tar-riforniment tal-fjuwil inkluż progress, iżda mhux limitat għal tali progress, fl-ilħuq tal-miri kif meħtieġ skont ir-Regolament dwar l-Infrastruttura tal-Fjuwils Alternattivi u d-Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a;

 

(e)  il-progress fiż-żieda tal-ammont ta' enerġija rinnovabbli fl-Unjoni f'konformità mad-Direttiva (UE) 2018/2001;

 

(f)  il-kontribut potenzjali tat-teknoloġiji tal-innovazzjoni u l-fjuwils alternattivi sostenibbli, inklużi l-fjuwils sintetiċi, biex tintlaħaq in-newtralità klimatika fis-settur tat-trasport;

 

(g)  l-emissjonijiet tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-karozzi l-ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief introdotti fis-suq bl-użu tal-metodoloġija adottata skont l-Artikolu 7(1);

 

(h)  il-progress fid-djalogu soċjali kif ukoll aspetti biex tiġi ffaċilitata ulterjorment it-tranżizzjoni ekonomikament vijabbli u soċjalment ġusta, li tqis l-impjiegi u l-kompetittività, lejn mobilità fit-toroq b'emissjonijiet żero;

 

(i)  l-impatti fuq l-impjiegi, li jiġu vvalutati permezz ta' mmappjar granulari tal-iżvilupp ta' impjiegi fl-industrija awtomobilistika u l-effett fuq ir-reġjuni fejn jinsabu tali industriji, kif ukoll il-miżuri, fosthom dawk finanzjarji, fil-livelli tal-Unjoni, tal-Istati Membri jew lokali maħsuba biex itaffu l-impatti soċjoekonomiċi f'dawk ir-reġjuni, inklużi l-programmi ta' titjib tal-ħiliet u ta' taħriġ mill-ġdid;

 

(k)  il-kontribut potenzjali ta' miżuri nazzjonali u tal-Unjoni addizzjonali mmirati biex ibaxxu l-età medja u b'hekk l-emissjonijiet tal-flotta ta' vetturi ħfief, pereżempju miżuri li jkun ta' appoġġ għall-eliminazzjoni gradwali tal-vetturi eqdem b'mod soċjalment ġust u ambjentalment sod;

 

________

 

1a Id-Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Mejju 2010 dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija (ĠU L 153 18.6.2010, p. 13).

Emenda  51

Proposta għal regolament

Artikolu 1, paragrafu 1, punt 9

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Artikolu 14a – paragrafu 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

F'konformità mar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (UE) .../... [rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-iżgurar ta' tranżizzjoni ġusta lejn in-newtralità klimatika], l-Istati Membri huma mistiedna jippreparaw Pjanijiet Territorjali għal Tranżizzjoni Ġusta għall-industrija awtomobilistika tagħhom, fi djalogu mill-qrib mas-sħab soċjali, sabiex imexxu l-bidla strutturali b'mod soċjalment aċċettabbli u jevitaw tfixkil soċjali.

Emenda  52

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9a (ġdid)

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Artikolu 14aa (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(9a) Jiddaħħal l-Artikolu 14aa li ġej:

 

"Artikolu 14aa

 

Miżuri addizzjonali biex jappoġġaw id-domanda għal karozzi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief b'emissjonijiet żero fis-suq tal-Unjoni

 

Sa [sitt xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri addizzjonali biex tappoġġa d-domanda għal karozzi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief b'emissjonijiet żero fis-suq tal-Unjoni, inkluż permezz ta' inċentivi għal kumpaniji privati b'ċertu daqs ta' flotta sabiex jagħmlu t-tranżizzjoni għal mobilità b'emissjonijiet żero. B'mod partikolari, għandha tressaq proposta biex temenda d-Direttiva 2009/33/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija1a sabiex tallinja l-miri stabbiliti fiha mal-istandards miżjuda tas-CO2 għall-karozzi tal-passiġġieri u għall-vetturi kummerċjali.

 

_________________

 

1a Kif emendat mid-Direttiva (UE) 2019/1161 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2019 (ĠU L 188, 12.7.2019, p. 116).

 

Emenda  53

 

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9a (ġdid)

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Artikolu 14b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(9a) Għandu jiddaħħal l-Artikolu 14b li ġej:

 

"Artikolu 14b

 

F'konformità mal-Artikolu 3(1), punt (b), tad-Direttiva (UE) .../... [id-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija Riformulata], l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw il-prinċipju "l-effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel" fid-deċiżjonijiet relatati mal-politika, l-ippjanar u l-investiment b'rabta mal-introduzzjoni tal-infrastruttura tal-irriċarġjar u l-forniment tal-fjuwils alternattivi, inkluż fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija mill-estrazzjoni sal-użu (well-to-wheel) ta' teknoloġiji differenti b'emissjonijiet żero."

Emenda  54

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9b (ġdid)

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Artikolu 14ab (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(9b) Jiddaħħal l-Artikolu 14ab li ġej:

 

Artikolu 14ab

 

Miżuri addizzjonali biex jappoġġaw it-tranżizzjoni lejn karozzi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief b'emissjonijiet żero fis-suq tal-Unjoni

 

Sa [6 xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat f'konformità mal-Artikolu 17 biex tarmonizza r-regoli tal-approvazzjoni tat-tip għal vetturi b'magni tal-kombustjoni interna kkonvertiti biex jaħdmu b'batterija jew bl-elettriku permezz ta' ċellola tal-fjuwil, sabiex tkun permessa l-approvazzjoni tas-serje. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta wkoll l-introduzzjoni ta' regola għall-kalkolu tal-ekwivalenti ta' CO2 ta' vetturi b'magna tal-kombustjoni kkonvertita biex taħdem b'batterija jew bl-elettriku permezz ta' ċellola tal-fjuwil fil-kuntest tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament;

Emenda  55

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt a

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Artikolu 15 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Fl-2028, il-Kummissjoni għandha tirrieżamina l-effettività u l-impatt ta' dan ir-Regolament, filwaqt li tibni fuq ir-rapportar ta' kull sentejn, u trid tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bir-riżultat tar-rieżami.

1. Sal-2027, il-Kummissjoni għandha tirrieżamina bir-reqqa l-effettività u l-impatt ta' dan ir-Regolament, filwaqt li tibni fuq ir-rapportar ta' kull sena, u trid tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bir-riżultat tar-rieżami.

Ir-rapport għandu, fejn xieraq, ikun akkumpanjat minn proposta biex jiġi emendat dan ir-Regolament.

Ir-rapport għandu, fejn xieraq, ikun akkumpanjat minn proposta biex jiġi emendat dan ir-Regolament.

Emenda  56

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt aa (ġdid)

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa) Fl-Artikolu 15, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

 

1a.  Fir-rieżami msemmi fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tirrapporta wkoll dwar iċ-ċiklu tal-ħajja tal-emissjonijiet ta' CO2 tal-karozzi l-ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief, abbażi tal-metodoloġija stabbilita fl-Artikolu 7(10). Ir-rapport għandu, meta jkun il-każ, ikun akkumpanjat minn proposta leġiżlattiva biex jiġi supplimentat dan ir-Regolament bil-għan li jiġu indirizzati dawn l-emissjonijiet.

Emenda  57

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt ba (ġdid)

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Artikolu 15 – paragrafu 6

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(ba) Il-paragrafu 6 huwa sostitwit b'dan li ġej:

6. Sal-31 ta' Diċembru 2020, il-Kummissjoni għandha tagħmel rieżami tad-Direttiva 1999/94/KE li fih tikkunsidra l-ħtieġa li l-konsumaturi jingħataw informazzjoni preċiża, robusta u komparabbli dwar il-konsum tal-fjuwil, l-emissjonijiet ta' CO2 u l-emissjonijiet ta' sustanzi niġġiesa minn karozzi ġodda tal-passiġġieri introdotti fis-suq, kif ukoll tevalwa l-possibbiltajiet għall-introduzzjoni ta' tikketta tal-ekonomija fil-fjuwil u l-emissjonijiet ta' CO2 għal vetturi kummerċjali ħfief ġodda. Ir-rieżami għandu, fejn xieraq, jiġi akkumpanjat minn proposta leġiżlattiva.

'6.  Sa ... [6 xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha tirrevedi d-Direttiva 1999/94/KE u tikkunsidra l-ħtieġa li l-konsumaturi jingħataw informazzjoni preċiża, robusta u komparabbli dwar il-konsum reali tal-fjuwil, l-emissjonijiet ta' CO2, l-emissjonijiet ta' sustanzi niġġiesa u l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija minn karozzi ġodda tal-passiġġieri introdotti fis-suq, kif ukoll tevalwa l-possibbiltajiet għall-introduzzjoni ta' tikketta tal-ekonomija fil-fjuwil u l-emissjonijiet ta' CO2 għal vetturi kummerċjali ħfief ġodda.

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar it-Tikkettar tal-Karozzi li ilha 20 sena hija essenzjali biex tingħata l-informazzjoni t-tajba lill-konsumaturi meta jmorru għand in-negozjant. Din id-dispożizzjoni ġiet inkluża fin-negozjati preċedenti dwar l-istandards ta' CO2 għall-karozzi, iżda l-Kummissjoni naqset milli tippreżenta reviżjoni ta' din id-Direttiva. Minn dakinhar id-data f'kundizzjonijiet reali saret disponibbli f'konformità mar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/392. Fid-dawl tat-tkabbir reċenti u mistenni tal-bejgħ ta' vetturi b'batteriji elettriċi, għall-konsumaturi se jkun importanti wkoll li jkunu jistgħu jagħmel distinzjoni bejn tali vetturi abbażi tal-effiċjenza enerġetika relattiva tagħhom biex il-konsumaturi jkunu orjentati lejn vetturi bl-aħjar prestazzjoni operattiva u b'hekk ikunu jistgħu jnaqqsu l-kostijiet tal-enerġija u l-użu tal-enerġija.

Emenda  58

Proposta għal regolament

Anness – paragrafu 1 – punt 1 – punt d

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Anness I – Parti A – punt 6.2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d) fil-punt 6.2, l-intestatura hija sostitwita b'dan li ġej:

(d) jitħassar il-punt 6.2.

"Miri ta' referenza tal-emissjonijiet speċifiċi"

 

Ġustifikazzjoni

B'rabta mat-tħassir tal-parametru ta' utilità tal-massa.

 

Emenda  59

 

Proposta għal regolament

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt da (ġdid)

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Anness I – Parti A – punt 6.2.1

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(da) il-punt 6.2.1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

6.2.1. Miri ta' referenza tal-emissjonijiet speċifiċi għall-2025 sal-2029

"6.2.1. Miri speċifiċi ta' referenza għall-emissjonijiet għall-2025 sal-2029

Il-mira tal-emissjonijiet speċifiċi ta' referenza = EU fleet-wide target2025 + a2025 (TM – TM0)

Miri speċifika ta' referenza għall-emissjonijiet = Mira għall-flotta kollha tal-UE2025

fejn:

fejn:

EU fleet-wide target2025 hija kif stabbilita skont il-punt 6.1.1;

Il-mira għall-flotta kollha tal-UE2025 hija kif stabbilita skont il-punt 6.1.1"

a2025 hija

 

 

fejn:

 

a2021 hija l-inklinazzjoni tal-linja dritta li toqgħod l-aħjar, stabbilita bl-applikazzjoni tal-metodu ta' pożizzjonament tal-minimi kwadrati lineari għall-massa tat-test (varjabbli indipendenti) u l-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 (varjabbli dipendenti) ta' kull karozza ġodda tal-passiġġieri rreġistrata fl-2021;

 

emissjonijiet medji2021 hija l-medja tal-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri rreġistrati fl-2021 ta' dawk il-manifatturi li għalihom ġiet ikkalkulata mira ta' emissjonijiet speċifiċi f'konformità mal-punt 4;

 

TM hija l-massa medja tat-test f'kilogrammi (kg) tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri kollha tal-manifattur irreġistrati fis-sena kalendarja rilevanti;

 

TM0 huwa l-valur f'kilogrammi (kg) stabbilit skont il-punt (d) tal-Artikolu 14(1).

 

(32019R0631)

Emenda  60

Proposta għal regolament

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt f

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Anness I – Parti A – punt 6.3.1 – subparagrafi 1-2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-mira tal-emissjonijiet speċifiċi = il-mira ta' referenza tal-emissjonijiet speċifiċi . Fattur ZLEV

Mira speċifika għall-emissjonijiet = mira speċifika ta' referenza għall-emissjonijiet

fejn:

fejn:

Mira ta' referenza tal-emissjonijiet speċifiċi hija l-mira ta' referenza tal-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 stabbilita skont il-punt 6.2.1;

il-mira speċifika ta' referenza għall-emissjonijiet hija l-mira speċifika ta' referenza għall-emissjonijiet ta' CO2 stabbilita skont il-punt 6.2.1;

Fattur ZLEV huwa (1 + y – x) sakemm dan l-ammont ma jkunx akbar minn 1,05 jew iżgħar minn 1,0, f'liema każ il-fattur ZLEV għandu jkun stabbilit għal 1,05 jew 1,0, skont il-każ;

 

fejn:

 

y huwa s-sehem ta' vetturi b'livell ta' emissjonijiet żero jew baxxi fil-flotta tal-manifattur ta' karozzi ġodda tal-passiġġieri, ikkalkulat bħala n-numru totali ta' vetturi ġodda b'livell ta' emissjonijiet żero jew baxxi, fejn kull waħda minnhom tingħadd bħala ZLEVspecific f'konformità mal-formula segwenti, diviż bin-numru totali ta' karozzi ġodda tal-passiġġieri rreġistrati fis-sena kalendarja rilevanti:

 

ZLEVspecific = 1 –

 

null

 

Għal karozzi tal-passiġġieri ġodda rreġistrati fl-Istati Membri b'sehem ta' vetturi b'emissjonijiet żero jew baxxi fil-flotta tagħhom taħt is-60 % tal-medja tal-Unjoni fis-sena 2017 u b'inqas minn 1 000 vettura ġdida b'emissjonijiet żero jew baxxi rreġistrati fl-2017*, iż-ZLEVspeċifiku għandu jiġi kkalkulat, sal-2029 u inkluża dik is-sena, f'konformità mal-formula li ġejja:

 

ZLEVspecific =

 

null

 

Meta s-sehem ta' vetturi b'emissjonijiet żero jew baxxi fil-flotta ta' Stat Membru ta' karozzi ġodda tal-passiġġieri rreġistrati f'sena bejn l-2025 u l-2028 jaqbeż il-5 %, dak l-Istat Membru ma għandux ikun eliġibbli għall-applikazzjoni tal-multiplikatur ta' 1,85 fis-snin ta' wara;

 

x huwa 15 % fil-perjodu mill-2025 sal-2029.

 

________

________

* Is-sehem ta' vetturi b'emissjonijiet żero jew baxxi fil-flotta ta' Stat Membru ta' karozzi ġodda tal-passiġġieri hija kkalkulata bħala l-għadd totali ta' vetturi ġodda b'emissjonijiet żero jew baxxi rreġistrati ġodda fl-2017 diviż bl-għadd totali ta' karozzi ġodda tal-passiġġieri rreġistrati fl-istess sena.

* Is-sehem ta' vetturi b'emissjonijiet żero jew baxxi fil-flotta ta' Stat Membru ta' karozzi ġodda tal-passiġġieri hija kkalkulata bħala l-għadd totali ta' vetturi ġodda b'emissjonijiet żero jew baxxi rreġistrati ġodda fl-2017 diviż bl-għadd totali ta' karozzi ġodda tal-passiġġieri rreġistrati fl-istess sena.

Emenda  61

Proposta għal regolament

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt f

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Anness I – Parti A – punt 6.3.1 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Mira ta' referenza tal-emissjonijiet speċifiċi hija l-mira ta' referenza tal-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 stabbilita skont il-punt 6.2.1;

Il-mira għall-flotta kollha tal-UE2025 hija kif stabbilita skont il-punt 6.1.1;

Ġustifikazzjoni

B'rabta mat-tħassir tal-parametru ta' utilità tal-massa.

 

 

Emenda  62

 

Proposta għal regolament

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt f

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Anness I – Parti A – punt 6.3.2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.3.2 Miri għall-emissjonijiet speċifiċi għall-perjodu mill-2030 sal-2034

6.3.2 Miri speċifiċi għall-emissjonijiet għall-perjodu mill-2030 sal-2034

Mira għall-emissjonijiet speċifiċi = il-mira tal-flotta kollha tal-UE2030 + a2030 · (TM-TM0)

Mira speċifika għall-emissjonijiet = mira għall-flotta kollha tal-UE2030

Fejn,

 

il-mira għall-flotta kollha tal-UE2030 hija kif determinata f'konformità mal-punt 6.1.2;

 

a2030 hija

 

 

fejn,

 

a2021 hija kif definit fil-punt 6.2.1

 

medja tal-emissjonijiet2021 hija kif definit fil-punt 6.2.1

 

TM hija kif definita fil-punt 6.2.1

 

TM0 hija kif definita fil-punt 6.2.1

 

Emenda  63

Proposta għal regolament

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt f

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Anness I – Parti A – punt 6.3.3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Miri għall-emissjonijiet speċifiċi għall-2035 'il quddiem

Miri speċifiċi għall-emissjonijiet għall-2035 'il quddiem

Miri għall-emissjonijiet speċifiċi = il-mira tal-flotta kollha tal-UE2035 + a2035 · (TM-TM0)

Miri speċifiċi għall-emissjonijiet = mira għall-flotta kollha tal-UE2035

Fejn,

 

a2035 hija

 

fejn

 

a2021 hija kif definit fil-punt 6.2.1

 

TM hija kif definita fil-punt 6.2.1

 

TM0 hija kif definita fil-punt 6.2.1

 

Emenda  64

Proposta għal regolament

Anness I – paragrafu 1 – punt 2 – punt ca (ġdid)

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Anness I – Parti B – punt 6.2.1

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(ca) Il-punt 6.2.1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

6.2.1. Miri ta' referenza tal-emissjonijiet speċifiċi għall-2025 sal-2029

"6.2.1. Miri speċifiċi ta' referenza għall-emissjonijiet għall-2025 sal-2026

Il-mira tal-emissjonijiet speċifiċi ta' referenza = EU fleet-wide target2025 + α (TM-TM0)

Mira speċifika ta' referenza għall-emissjonijiet = mira għall-flotta kollha tal-UE2025

fejn:

fejn:

EU fleet-wide target2025 hija kif stabbilita skont il-punt 6.1.1;

Mira għall-flotta kollha tal-UE2025 hija kif stabbilita skont il-punt 6.1.1"

α hija fejn il-massa medja tat-test tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda ta' manifattur tkun ugwali jew aktar baxxa minn TM stabbilita skont il-punt (d) tal-Artikolu 14(1) u fejn il-massa medja tat-test tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda ta' manifattur tkun ogħla minn TM stabbilita skont il-punt (d) tal-Artikolu 14(1);

 

fejn:

 

a hija CB6BC75E

 

a hija l-inklinazzjoni tal-linja dritta li toqgħod l-aħjar, stabbilita bl-applikazzjoni tal-metodu ta' pożizzjonament tal-minimi kwadrati lineari għall-massa tat-test (varjabbli indipendenti) u l-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 (varjabbli dipendenti) ta' kull vettura kummerċjali ħafifa ġdida rreġistrata fl-2021;

 

emissjonijiet medji hija l-medja tal-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda kollha rreġistrati fl-2021 ta' dawk il-manifatturi li għalihom ġiet ikkalkulata mira ta' emissjonijiet speċifiċi f'konformità mal-punt 4;

 

TM hija l-massa medja tat-test f'kilogrammi (kg) tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda kollha tal-manifattur irreġistrati fis-sena kalendarja rilevanti;

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0631)

Emenda  65

Proposta għal regolament

Anness I – paragrafu 1 – punt 2 – punt d

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Anness I – Parti B – punt 6.2.2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-mira tal-emissjonijiet speċifiċi = EU fleet-wide target2030 + α·(TM-TM0)

Mira speċifika ta' referenza għall-emissjonijiet = mira għall-flotta kollha tal-UE2030

fejn,

fejn,

EU fleet-wide target2030 hija kif stabbilita skont il-punt 6.1.3;

il-mira għall-flotta kollha tal-UE2030 hija kif stabbilita skont il-punt 6.1.3;

α hija a2030,L  fejn il-massa medja tat-test tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda ta' manifattur tkun ugwali jew aktar baxxa minn TM0, u a2030,H fejn il-massa medja tat-test tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda ta' manifattur tkun ogħla minn TM0;

α hija a2030,L  fejn il-massa medja tat-test tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda ta' manifattur tkun ugwali jew aktar baxxa minn TM0, u a2030,H fejn il-massa medja tat-test tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda ta' manifattur tkun ogħla minn TM0;

fejn:

 

a2030,L hija

 

a2030,H hija

 

medja tal-emissjonijiet2021 hija kif definit fil-punt 6.2.1

 

TM hija kif definita fil-punt 6.2.1

 

TM0 hija kif definita fil-punt 6.2.1

 

Emenda  66

Proposta għal regolament

Anness I – paragrafu 1 – punt 2 – punt e

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Anness I – Parti B – punt 6.2.3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-mira tal-emissjonijiet speċifiċi = EU fleet-wide target2035 + α·(TM-TM0)

Mira speċifika tal-emissjonijiet = mira għall-flotta kollha tal-UE2035

Emenda  67

Proposta għal regolament

Anness I – paragrafu 1 – punt 2 – punt e

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Anness I – Parti B – punt 6.2.3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

α hija a2035,L fejn il-massa medja tat-test tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda ta' manifattur tkun ugwali jew aktar baxxa minn TM0, u a2035,H fejn il-massa medja tat-test tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda ta' manifattur tkun ogħla minn TM0;

imħassar

fejn:

 

a2035,L hija

 

a2035,H hija

 

medja tal-emissjonijiet2021 hija kif definit fil-punt 6.2.1

 

TM hija kif definita fil-punt 6.2.1

 

TM0 hija kif definita fil-punt 6.2.1

 

Emenda  68

Proposta għal regolament

Anness – paragrafu 1 – punt 2 – punt ea (ġdid)

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Anness I – Parti B – punt 6.3.1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ea) il-punt 6.3.1. huwa sostitwit b'dan li ġej:

 

"6.3.1 Miri speċifiċi għall-emissjonijiet għall-2025

 

Miri speċifiċi għall-emissjonijiet = mira għall-flotta kollha tal-UE2025

 

fejn:

 

il-mira għall-flotta kollha tal-UE2025 hija kif stabbilita skont il-punt 6.1.1;

Ġustifikazzjoni

B'rabta mat-tħassir tal-parametru ta' utilità tal-massa u mal-introduzzjoni ta' tnaqqis lineari tal-emissjonijiet bejn l-2025 u l-2030.

Emenda  69

Proposta għal regolament

Anness – paragrafu 1 – punt 2 – punt ea (ġdid)

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Anness I – Parti B – punt 6.3.1

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(ea) Fil-punt 6.3, is-subparagrafi 1 u 2 huma sostitwiti b'dan li ġej:

Il-mira tal-emissjonijiet speċifiċi = (il-mira ta' referenza tal-emissjonijiet speċifiċi – (øtargetsEU fleet-wide target2025))· Fattur ZLEV

Mira speċifika għall-emissjonijiet = (mira speċifika ta' referenza għall-emissjonijiet – (ømirimira għall-flotta kollha tal-UE2025))

fejn:

fejn:

il-mira ta' referenza tal-emissjonijiet speċifiċi hija l-mira tal-emissjonijiet speċifiċi għall-manifattur stabbilita skont il-punt 6.2.1;

il-mira speċifika ta' referenza għall-emissjonijiet hija l-mira speċifika għall-emissjonijiet għall-manifattur stabbilita skont il-punt 6.2.1;

øtargets hija l-medja, abbażi tal-għadd ta' vetturi kummerċjali ħfief ġodda għal kull manifattur individwali, tal-miri tal-emissjonijiet speċifiċi kollha stabbiliti skont il-punt 6.2.1

ømiri hija l-medja, ponderata abbażi tal-għadd ta' vetturi kummerċjali ħfief ġodda għal kull manifattur individwali, tal-miri tal-emissjonijiet speċifiċi kollha stabbiliti skont il-punt 6.2.1;

Fattur ZLEV huwa (1 + y – x) sakemm dan l-ammont ma jkunx akbar minn 1,05 jew iżgħar minn 1,0, f'liema każ il-fattur ZLEV għandu jkun stabbilit għal 1,05 jew 1,0, skont il-każ;

 

fejn:

 

y huwa s-sehem ta' vetturi b'emissjonijiet żero jew baxxi fil-flotta ta' vetturi kummerċjali ħfief ġodda tal-manifattur, ikkalkulat bħala n-numru totali ta' vetturi ġodda b'emissjonijiet żero jew baxxi, fejn kull waħda minnhom tingħadd bħala ZLEVspecific skont il-formula segwenti, diviż bin-numru totali ta' vetturi kummerċjali ħfief ġodda rreġistrati fis-sena kalendarja rilevanti: [EKWAZZJONI]

 

x huwa 15 %.

 

Emenda  70

Proposta għal regolament

Anness – paragrafu 1 – punt 2 – punt f

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Anness I – Parti B – punt 6.3.2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Mira għall-emissjonijiet speċifiċi = mira ta' referenza għall-emissjonijiet speċifiċi – (ømiri - il-mira tal-flotta kollha tal-UE2030)

Mira speċifika għall-emissjonijiet = mira speċifika ta' referenza għall-emissjonijiet

fejn:

 

Mira ta' referenza għall-emissjonijiet speċifiċi hija l-mira ta' referenza għall-emissjonijiet speċifiċi għall-manifattur, determinata f'konformità mal-punt 6.2.2;

 

ømiri hija l-medja, ponderata abbażi tal-għadd ta' vetturi kummerċjali ħfief ġodda għal kull manifattur individwali, tal-miri ta' referenza għall-emissjonijiet speċifiċi kollha determinati f'konformità mal-punt 6.2.2;

 

il-mira għall-flotta kollha tal-UE2030 hi kif determinata fil-punt 6.1.2.

il-mira għall-flotta kollha tal-UE2030 hi kif determinata fil-punt 6.1.2.

Emenda  71

Proposta għal regolament

Anness I – paragrafu 1 – punt 2 – punt g

Ir-Regolament (UE) 2019/631

Anness I – Parti B – punt 6.3.3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Mira għall-emissjonijiet speċifiċi = mira ta' referenza għall-emissjonijiet speċifiċi – (ømiri – il-mira tal-flotta kollha tal-UE2035)

Mira speċifika għall-emissjonijiet = mira tal-flotta kollha tal-UE2030

fejn:

 

Mira ta' referenza tal-emissjonijiet speċifiċi hija l-mira ta' referenza għall-emissjonijiet speċifiċi għall-manifattur determinata skont il-punt 6.2.3;

 

ømiri hija l-medja, ponderata abbażi tal-għadd ta' vetturi kummerċjali ħfief ġodda għal kull manifattur individwali, tal-miri ta' referenza għall-emissjonijiet speċifiċi kollha, determinata f'konformità mal-punt 6.2.3;

 

il-mira għall-flotta kollha tal-UE2035 hija kif determinata fil-punt 6.1.3.

 

Ġustifikazzjoni

B'rabta mat-tħassir tal-parametru ta' utilità tal-massa.


NOTA SPJEGATTIVA

Il-proposta leġiżlattiva l-ġdida tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-prestazzjoni tas-CO2 tal-karozzi u l-vannijiet hija parti mill-pakkett Lesti għall-Mira ta' 55 % u għandha impatt dirett mhux biss fuq l-emissjonijiet iżda wkoll fuq il-konsumaturi u l-industrija tal-karozzi. Għar-rapporteur l-elementi li ġejjin huma ta' tħassib ewlieni.

 

1. Il-klima u l-arja nadifa

Ir-rapporteur jappoġġa bis-sħiħ l-impenn tal-Unjoni li tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet serra b'mill-inqas 55 % taħt il-livelli tal-1990 sal-2030 u n-newtralità klimatika sal-2050. It-trasport bit-triq huwa kontributur ewlieni għall-emissjonijiet tal-Unjoni b'aktar minn 20 % tal-emissjonijiet totali fl-2019. Il-karozzi u l-vannijiet huma responsabbli għal aktar minn 70 % tal-emissjonijiet tat-trasport bit-triq.  Filwaqt li l-emissjonijiet f'setturi oħra qed jonqsu, l-emissjonijiet tat-trasport qed ikomplu jiżdiedu. Minbarra l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, it-trasport bit-triq huwa emittent sinifikanti ta' sustanzi li jniġġsu fl-arja bħal NOx, SO2 u materja partikolata fina. Għalhekk, hija meħtieġa azzjoni leġiżlattiva biex is-settur tat-trasport jinġieb fit-tranżizzjoni għan-newtralità klimatika kif ukoll biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu.

 

Ir-rapporteur iqis li l-istandards tas-CO2 għall-karozzi u l-vannijiet urew li huma miżura effettiva biex jitnaqqsu l-emissjonijiet mit-trasport bit-triq. Minn meta daħlu fis-seħħ, l-istandards servew bħala inċentiv għall-manifatturi tal-karozzi biex jinvestu aktar fl-iżvilupp ta' vetturi b'emissjonijiet żero. Bħala riżultat, sehem akbar ta' vetturi b'emissjonijiet żero jitqiegħed fis-suq qabel ma kien mistenni. Ir-rapporteur għalhekk jilqa' t-tisħiħ tal-istandards proposti mill-Kummissjoni biex jinġiebu konformi mal-ambizzjonijiet klimatiċi tal-Unjoni.

 

Madankollu, meta wieħed iqis li karozzi ġodda ħafna drabi jkunu fit-triq ħafna itwal minn 10-15-il sena kif stmat mill-Kummissjoni, il-miri għandhom ikunu aktar ambizzjużi biex jiġi żgurat li l-UE tilħaq il-mira tagħha għan-newtralità klimatika sal-2050. It-tisħiħ tal-miri għall-2025 u l-2030 u l-introduzzjoni ta' mira intermedja se jiżguraw li l-istandards ikomplu jservu bħala inċentiv biex jitqiegħdu fis-suq aktar vetturi b'emissjonijiet żero.

 

2. Interessi tal-konsumatur u l-istimulazzjoni tal-innovazzjoni u tal-investiment

Ir-rapporteur ma jemminx li l-penalizzazzjoni tas-sewqan billi jiżdiedu l-ispejjeż għall-konsumaturi huwa l-mod it-tajjeb biex tinkiseb in-newtralità klimatika fl-UE sal-2050. Minflok, jemmen li s-sewqan innifsu għandu jsir b'emissjonijiet żero u bi prezzijiet raġonevoli. Il-prezz tax-xiri ta' karozzi u vannijiet huwa wieħed mill-kriterji ewlenin tax-xiri għall-konsumaturi. F'dawn l-aħħar snin, kien hemm żvilupp mgħaġġel ta' vetturi b'emissjonijiet żero. Aktar u aktar vetturi b'emissjonijiet żero issa huma offruti fis-suq, inklużi mudelli aktar ekonomikament aċċessibbli. Inqas komponenti li jiċċaqilqu jnaqqsu l-ispejjeż tal-manutenzjoni tal-vetturi elettriċi bil-batterija (BEVs). Fit-tul il-BEVs huma kompetittivi fejn jidħlu l-ispejjeż totali tas-sjieda. Sabiex il-vetturi ġodda u użati b'emissjonijiet żero jsiru aktar ekonomikament aċċessibbli u disponibbli biex jinxtraw, ir-rapporteur jixtieq jistimula l-innovazzjoni, il-kompetizzjoni u l-iżvilupp ta' vetturi b'emissjonijiet żero.


Il-mira tal-2035 kif ukoll il-miri intermedji miżjuda għandhom jibagħtu sinjal ċar lejn is-suq u jipprovdu ċertezza tal-investiment għall-manifatturi biex jiżviluppaw aktar vetturi b'emissjonijiet żero, u jagħmluhom, maż-żmien, aktar faċli għall-konsumatur u ekonomikament aċċessibbli. Barra minn hekk, għandhom isiru aktar investimenti fl-infrastruttura tal-iċċarġjar biex ix-xiri ta' vetturi mingħajr emissjonijiet ikun attraenti kemm jista' jkun. Ir-Regolament dwar l-Infrastruttura tal-Fjuwils Alternattivi kif propost mill-Kummissjoni għandu jsir aktar ambizzjuż f'termini ta' infrastruttura tal-iċċarġjar għall-karozzi u l-vannijiet, biex jikkorrispondi mal-ambizzjoni tal-istandards tas-CO2. Politiki oħra li jistgħu jappoġġaw aktar it-tranżizzjoni għal trasport newtrali għall-klima għandhom jinġiebu konformi mal-istandards tas-CO2 aktar stretti, bħal reviżjoni tad-Direttiva dwar ir-Rendiment tal-Bini fl-Użu tal-Enerġija u d-Direttiva dwar Vetturi Nodfa.

 

3. Tranżizzjoni ġusta għall-SMEs u l-ħaddiema tagħhom

Għalkemm it-tranżizzjoni għal vetturi b'emissjonijiet żero hija mistennija li jkollha impatt ġenerali pożittiv fuq l-impjiegi, jista' jkun mistenni tnaqqis fl-impjiegi f'setturi u reġjuni speċifiċi. Ir-rapporteur iqis li dawn l-effetti għandhom jiġu indirizzati bir-reqqa mill-Kummissjoni, billi tivvaluta miżuri possibbli matul it-tranżizzjoni. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-SMEs fil-katina kollha tal-provvista, li mhux dejjem ikollhom l-istess għażliet jew riżorsi għal titjib u taħriġ mill-ġdid bħall-manifatturi akbar.

 

4. L-iżgurar ta' leġiżlazzjoni sempliċi u koerenti

Biex jiġi żgurat regolament sempliċi u koerenti, ir-rapporteur jemmen li d-dispożizzjonijiet fir-regolament li jiddiżinċentivaw il-bejgħ ta' vetturi b'emissjonijiet żero għandhom jitneħħew malajr kemm jista' jkun. Għalhekk, is-sistema ta' kreditu ZLEV għandha titneħħa aktar kmieni milli tipproponi l-Kummissjoni. Barra minn hekk, il-limitu fuq it-tnaqqis tal-emissjonijiet li jista' jiġi ppremjat permezz ta' ekoinnovazzjonijiet għandu jiġi aġġustat 'l isfel f'konformità mal-istandards il-ġodda, biex jiġi żgurat li ma jinċentivawx ambizzjonijiet imnaqqsa fil-bejgħ ta' vetturi b'emissjonijiet żero.

 

Għar-rapporteur huwa essenzjali li l-miri jintlaħqu fuq il-bażi tal-emissjonijiet f'kundizzjonijiet reali. Għandhom jiġu evitati differenzi mhux intenzjonati bejn emissjonijiet teoretiċi u emissjonijiet ta' sewqan reali u lakuni. Huwa jinnota li għalkemm il-bidla miċ-Ċiklu Ġdid tas-Sewqan Ewropew (NEDC) għal proċedura ta' ttestjar armonizzata fuq livell dinji għall-vetturi ħfief (WLTP) se tirriżulta f'ċifri tal-emissjonijiet tas-CO2 tal-approvazzjoni tat-tip aktar rappreżentattivi, l-ibridi plug-in għadhom jiġu kkontabilizzati b'mod qarrieqi. L-emissjonijiet ta' dawn il-vetturi bħalissa huma kkontabilizzati permezz tal-użu ta' fattur ta' utilità, li jirrappreżenta s-sehem tad-distanza vvjaġġata bl-użu tal-batterija meta mqabbla mad-distanza vvjaġġata bl-użu tal-magna tal-kombustjoni. Madankollu, dan il-fattur ta' utilità mhuwiex ibbażat fuq data rappreżentattiva tad-dinja reali, iżda fuq stima, li ma tirriflettix b'mod korrett ix-xejriet tas-sewqan f'kundizzjonijiet reali. Peress li l-Kummissjoni ilha tiġbor data permezz ta' monitoraġġ abbord tal-konsum tal-fjuwil u tal-enerġija mill-2021, dan il-fattur ta' utilità għandu jiġi rivedut kemm jista' jkun malajr biex jirrifletti l-emissjonijiet f'kundizzjonijiet reali.

 


OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-INDUSTRIJA, IR-RIĊERKA U L-ENERĠIJA (29.4.2022)

għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2019/631 fir-rigward tat-tisħiħ tal-istandards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet ta' CO2 tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda f'konformità mal-ambizzjoni klimatika akbar tal-Unjoni

(COM(2021)0556 – C9‑0322/2021 – 2021/0197(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Dominique Riquet

 

 

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Sabiex jintlaħaq l-objettiv tan-newtralità tal-karbonju sal-2050, kif stabbilit mill-Patt Ekoloġiku, is-setturi kollha tal-UE jridu jnaqqsu l-emissjonijiet tagħhom, inkluż it-trasport bit-triq, li jammonta għal 20 % tal-emissjonijiet. Dan jgħodd partikolarment għall-karozzi u l-vannijiet, li jikkontribwixxu għal tliet kwarti tal-emissjonijiet. Fl-istess ħin, it-tranżizzjoni se taffettwa l-unitajiet domestiċi, it-territorji, il-ħaddiema u l-industrija tal-karozzi, u tirrikjedi investiment pubbliku u privat sinifikanti.

Biex din l-isfida tintrebaħ, il-Kummissjoni qed tipproponi li tipprojbixxi de facto kwalunkwe teknoloġija termali għall-karozzi u l-vannijiet fl-UE mill-2035. Ir-rapporteur jappoġġa l-objettiv ġenerali tad-dekarbonizzazzjoni tal-flotta sabiex tinkiseb in-newtralità klimatika. Madankollu jixtieq jagħmel għadd ta' rakkomandazzjonijiet biex jingħelbu d-diffikultajiet potenzjali ta' din l-istrateġija, minħabba l-metodoloġija, il-fattibbiltà u l-konsegwenzi tagħha:

1. Għal tnaqqis olistiku fl-emissjonijiet

Ir-rapporteur iqis li billi jiffoka biss fuq l-emissjonijiet mill-egżost, dan ir-Regolament jonqos milli jidentifika approċċ li jirrifletti l-impatt globali tal-karbonju tal-karozzi u l-vannijiet. Bil-prijoritizzazzjoni ta' ċerti sorsi ta' emissjonijiet, it-teknoloġiji m'għadhomx jitqiegħdu fuq l-istess livell, u dan imur kontra l-prinċipju tan-newtralità teknoloġika.

Biż-żieda f'vetturi b'livell ta' emissjonijiet baxxi jew żero, ir-rilokazzjoni gradwali ta' sorsi ta' emissjonijiet 'il fuq fil-katina tal-valur, li huma indirizzati f'liġijiet oħra, se twassal biex dan ir-Regolament isir dejjem aktar antikwat. Kontra dan ir-riskju ta' frammentazzjoni regolatorja, ir-rapporteur jixtieq jiffavorixxi kontabbiltà estiża għall-karbonju li tqis iċ-ċiklu tal-ħajja tal-vetturi u tal-fjuwil/enerġija, b'tali mod li jkun jista' jitjieb ir-rendikont tal-impatt ambjentali reali ta' teknoloġiji differenti.

2. Inċertezzi relatati mal-qalba totali għall-elettriku

Filwaqt li r-rapporteur jappoġġa l-elettrifikazzjoni tal-istokk u t-trajettorja lejn emissjonijiet żero, jibża' li, permezz ta' deċiżjonijiet politiċi prematuri, l-ispejjeż ekonomiċi, industrijali, soċjali u ambjentali tat-tranżizzjoni jiġu ssottovalutati. Il-vetturi bil-batterija mhumiex mingħajr emissjonijiet għall-ambjent (il-bilanċ tal-karbonju tal-manifattura, il-piż tal-vettura, l-oriġini tal-elettriku, l-estrazzjoni u l-provvista ta' materjali, speċjalment f'kuntest ta' pressjoni akbar għal dawn ir-riżorsi, billi l-produzzjoni tal-batteriji mistennija tiżdied b'għoxrin darba minn hawn u l-2050). Hemm ukoll mistoqsijiet serji dwar in-networks tal-elettriku tagħna (f'termini ta' dekarbonizzazzjoni, disponibbiltà, prestazzjoni u standardizzazzjoni) jew l-infrastruttura tal-iċċarġjar (rabtiet mal-awtonomija, ħtiġijiet kbar ta' investiment filwaqt li l-Istati Membri se jsofru telf u trasferimenti ta' dħul mit-taxxa fuq il-fjuwils).

Fl-istess ħin, id-dipendenza fuq teknoloġija waħda tfixkel setturi oħra billi toħloq problemi industrijali kbar fir-rigward tar-riċerka u l-iżvilupp, l-impjiegi jew il-kompetittività tal-Ewropa. Dan iżid il-vulnerabbiltajiet strutturali tagħna jekk l-Unjoni ma tkunx żviluppat ekosistema industrijali kompetittiva, ma tkunx installat l-infrastruttura adegwata, ma tkunx iddekarbonizzat u kkonsolidat il-ġenerazzjoni tal-elettriku u ma tkunx żgurat il-ktajjen tal-provvista tagħha. Quddiem ġganti internazzjonali li ma joperawx bl-istess standards fil-qasam ambjentali jew kompetittiv, hemm riskju reali li jiżdied l-użu ta' importazzjonijiet ta' teknoloġija barranija, li jikkundannaw lill-Unjoni għal sfida doppja f'termini ta' tnaqqis tal-impronta tal-karbonju u l-konsolidazzjoni tal-industrija tagħha.

3. Teknoloġiji komplementari, appoġġ neċessarju

Fid-dawl ta' dawn l-inċertezzi, m'għandniex nipprojbixxu prematurament u radikalment kwalunkwe alternattiva teknika li tista' tkun rilevanti fil-futur; iżda għandna ninkoraġġixxu l-innovazzjoni u l-komplementarjetajiet ta' teknoloġiji effiċjenti differenti. Dawn it-teknoloġiji ta' tranżizzjoni jistgħu jirriżultaw favorevoli għall-ambjent u joffru soluzzjonijiet komplementari lill-Istati Membri, li jridu jlaħħqu ma' disparitajiet ekonomiċi, ġeografiċi, soċjali jew infrastrutturali qawwijin. 

Dan jirrikjedi bidla żgħira għall-mira tal-2035 sabiex jiġi ppreservat is-sinjal qawwi ta' dekarbonizzazzjoni mibgħut lis-settur filwaqt li jinżamm spazju ta' manuvrar għall-iżvilupp ta' teknoloġiji alternattivi effiċjenti. Għaldaqstant qed tiġi introdotta klawżola ta' rieżami fl-2027, meta l-leġiżlatur ikun f'pożizzjoni aħjar biex jimmedja bejn dawn l-inċertezzi, il-progress teknoloġiku u l-iżviluppi tas-suq. Fl-aħħar nett, il-ħolqien ta' fond għall-industrija tal-karozzi huwa neċessarju biex jiġi appoġġat it-tiġdid tal-ħiliet u t-taħriġ tal-ħaddiema, sabiex tiġi żgurata s-sostenibbiltà ta' għodda industrijali Ewropea effiċjenti u kompetittiva fis-suq dinji.

Ir-rapporteur huwa konvint li b'dawn ir-rakkomandazzjonijiet l-UE se tilħaq l-ambizzjonijiet ambjentali tagħha u tissodisfa l-ħtiġijiet soċjali u industrijali tagħha għal ekonomija Ewropea aktar sostenibbli u reżiljenti.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda  1

 

Proposta għal regolament

Premessa 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1) Il-Ftehim ta' Pariġi, adottat f'Diċembru 2015 skont il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC) daħal fis-seħħ f'Novembru 2016 ("il-Ftehim ta' Pariġi"). Il-Partijiet fih qablu li jżommu ż-żieda fit-temperatura medja globali sew taħt 2 °C 'il fuq mil-livelli preindustrijali u jagħmlu sforzi biex jillimitaw iż-żieda fit-temperatura sa 1,5 °C 'il fuq mil-livelli preindustrijali.

(1) Il-Ftehim ta' Pariġi, adottat f'Diċembru 2015 skont il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC) daħal fis-seħħ f'Novembru 2016 ("il-Ftehim ta' Pariġi"). Il-Partijiet fih qablu li jżommu ż-żieda fit-temperatura medja globali sew taħt 2 °C 'il fuq mil-livelli preindustrijali u jagħmlu sforzi biex jillimitaw iż-żieda fit-temperatura sa 1,5 °C 'il fuq mil-livelli preindustrijali. Bl-adozzjoni tal-Patt Klimatiku ta' Glasgow f'Novembru 2021, il-Partijiet għalih irrikonoxxew li ż-żamma taż-żieda fit-temperatura medja globali għal 1,5 °C 'il fuq mil-livelli preindustrijali tnaqqas b'mod sinifikanti r-riskji u l-impatti tat-tibdil fil-klima, u impenjaw ruħhom li jsaħħu l-miri tagħhom għall-2030 sal-aħħar tal-2022 sabiex jaċċelleraw l-azzjoni klimatika f'dan id-deċennju kritiku u jnaqqsu d-distakk fl-ambizzjoni bil-mira ta' 1,5 °C.

Emenda  2

 

Proposta għal regolament

Premessa 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3) Il-Patt Ekoloġiku Ewropew jgħaqqad sett komprensiv ta' miżuri u inizjattivi ta' tisħiħ reċiproku mmirati lejn il-kisba tan-newtralità klimatika fl-UE sal-2050, u jistabbilixxi strateġija ġdida ta' tkabbir li għandha l-għan li tittrasforma lill-Unjoni f'soċjetà ġusta u prospera, b'ekonomija moderna, effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u kompetittiva, fejn it-tkabbir ekonomiku jkun diżakkoppjat mill-użu tar-riżorsi. Huwa għandu l-għan ukoll li jipproteġi, jikkonserva u jsaħħaħ il-kapital naturali tal-Unjoni, u jipproteġi s-saħħa u l-benesseri taċ-ċittadini minn riskji u minn impatti relatati mal-ambjent. Fl-istess ħin, din it-tranżizzjoni taffettwa lin-nisa u lill-irġiel b'mod differenti u għandha impatt partikolari fuq xi gruppi żvantaġġati, bħall-anzjani, il-persuni b'diżabilità u l-persuni bi sfond razzjali jew etniku minoritarju. Għalhekk irid jiġi żgurat li t-tranżizzjoni tkun ġusta u inklużiva, u ma tħalli lil ħadd jibqa' lura.

(3) Il-Patt Ekoloġiku Ewropew jgħaqqad sett komprensiv ta' miżuri u inizjattivi ta' tisħiħ reċiproku mmirati lejn il-kisba tan-newtralità klimatika fl-UE sal-2050. Biex din tinkiseb, jeħtieġ li tiġi żgurata l-koerenza bejn l-atti leġiżlattivi li huma marbutin flimkien minħabba n-natura trasversali tal-kwistjonijiet, bħall-infrastruttura tal-fjuwils alternattivi, l-istandards tas-CO2 għall-karozzi u l-vannijiet, il-batteriji, l-enerġija rinnovabbli, l-użu tal-art, it-tibdil fl-użu tal-art, u l-forestrija, it-8 programm ta' azzjoni ambjentali. Kwalunkwe frammentazzjoni regolatorja li tibgħat sinjali kunfliġġenti u tistabbilixxi objettivi reċiprokament inkompatibbli jenħtieġ li tiġi evitata. Il-Patt Ekoloġiku jistabbilixxi strateġija ġdida ta' tkabbir li għandha l-għan li tittrasforma lill-Unjoni f'soċjetà ġusta u prospera, b'ekonomija moderna, effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u kompetittiva, u li ssaħħaħ kemm l-awtonomija strateġika kif ukoll it-tmexxija industrijali tal-Unjoni fis-setturi ewlenin kollha, filwaqt li trawwem l-innovazzjoni u l-impjiegi ta' kwalità fl-Ewropa. L-istrateġija għandha l-għan ukoll li tipproteġi, tikkonserva u ssaħħaħ il-kapital naturali tal-Unjoni, u tipproteġi s-saħħa u l-benesseri taċ-ċittadini minn riskji u minn impatti relatati mal-ambjent, filwaqt li tqis l-ispeċifiċitajiet nazzonali u reġjonali u l-konsegwenzi soċjali differenti. Fl-istess ħin, din it-tranżizzjoni taffettwa lin-nisa u lill-irġiel b'mod differenti u għandha impatt partikolari fuq xi gruppi żvantaġġati, bħall-anzjani, il-persuni b'diżabilità u l-persuni bi sfond razzjali jew etniku minoritarju. Għalhekk irid jiġi żgurat li t-tranżizzjoni tkun ġusta u inklużiva, u ma tħalli lil ħadd jibqa' lura.

Emenda  3

 

Proposta għal regolament

Premessa 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6) Is-setturi kollha tal-ekonomija huma mistennija li jikkontribwixxu għall-kisba ta' dak it-tnaqqis fl-emissjonijiet, inkluż is-settur tat-trasport bit-triq.

(6) Is-setturi kollha tal-ekonomija huma mistennija li jikkontribwixxu għall-kisba ta' dak it-tnaqqis fl-emissjonijiet, inkluż is-settur tat-trasport bit-triq, li huwa l-uniku settur fl-Unjoni fejn l-emissjonijiet ilhom jiżdiedu mis-snin disgħin, u li għandu impronta ekoloġika importanti responsabbli għal 70 % tal-emissjonijiet totali tat-trasport tal-Unjoni, u għal aktar minn 27 % tal-emissjonijiet kollha ta' gassijiet serra fl-Unjoni. Il-Patt Ekoloġiku stabbilixxa mira ambizzjuża ta' tnaqqis ta' 90 % fl-emissjonijiet tat-trasport sabiex tinkiseb in-newtralità karbonika fl-UE sal-2050.

Emenda  4

 

Proposta għal regolament

Premessa 7

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7) Il-miżuri stabbiliti f'dan ir-Regolament huma meħtieġa bħala parti minn qafas koerenti u konsistenti li huwa indispensabbli biex jintlaħaq l-objettiv ġenerali tal-Unjoni li jitnaqqsu l-emissjonijiet netti ta' gassijiet serra.

(7) Il-miżuri stabbiliti f'dan ir-Regolament huma meħtieġa bħala parti minn qafas koerenti u konsistenti li huwa indispensabbli biex jintlaħaq l-objettiv ġenerali tal-Unjoni li jitnaqqsu l-emissjonijiet netti ta' gassijiet serra, kif ukoll id-dipendenza tal-Unjoni fuq il-fjuwils fossili importati, inklużi importazzjonijiet taż-żejt li kellhom valur ta' EUR 227,5 fl-2018 biss, li għadu l-enerġija predominanti kkunsmata mill-karozzi u mill-vannijiet (94 %). Filwaqt li jitneħħa gradwalment il-konsum taż-żejt, huwa kruċjali li d-dipendenza ma tinbidilx b'oħra. Sabiex tiġi żgurata l-vijabbiltà fil-futur tal-industrija Ewropea tal-manifattura u tissaħħaħ l-awtonomija strateġika tal-Unjoni, huwa essenzjali li l-Kummissjoni taħdem flimkien mal-Istati Membri u mal-partijiet industrijali kkonċernati biex tiżgura l-katina tal-provvista fil-materjali strateġiċi u l-materjali tal-art rari meħtieġa għal teknoloġiji b'livell żero u baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju.

Emenda  5

 

Proposta għal regolament

Premessa 7a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(7a) Dan ir-Regolament jifforma parti mill-objettiv tal-Unjoni li tnaqqas l-emissjonijiet mill-karozzi tal-passiġġieri u mill-vetturi kummerċjali ħfief bħala parti mill-għan fit-tul li tikseb settur awtomobilistiku b'emissjonijiet żero. Madankollu, biż-żieda gradwali fl-użu ta' vetturi b'emissjonijiet baxxi u żero, is-sorsi tal-emissjonijiet se jitilgħu aktar 'il fuq fil-katina tal-valur tas-settur awtomobilistiku. B'riżultat ta' dan, l-iżvilupp ta' metodoloġiji taċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ biex jikkomplementaw l-approċċ tal-emissjonijiet mill-egżost huwa meħtieġ biex tiġi żgurata l-effettività ta' din il-leġiżlazzjoni fit-tnaqqis tal-emissjonijiet fil-livell tal-Unjoni u tiġi promossa l-produzzjoni ta' batteriji sostenibbli, speċjalment f'termini ta' durabbiltà, effiċjenza, użu mill-ġdid u riċiklaġġ. F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-Kummissjoni jenħtieġ li, sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2023, tfassal metodoloġija armonizzata għar-rapportar dwar il-bilanċ tal-karbonju tul iċ-ċiklu tal-ħajja ta' dawk il-vetturi ("manifattura – użu – skrappjar") u l-konsum tal-enerġija ("estrazzjoni/produzzjoni – trasport – konsum" jew "Well-to-Tank") sabiex tinkiseb stampa ġenerali u b'hekk tiġi żgurata l-konsistenza fil-mezzi użati biex jintlaħqu l-objettivi klimatiċi tal-Unjoni. Dan ir-Regolament jenħtieġ li jiġi rieżaminat fl-2027 biex jinkludi din il-kontabbiltà estiża tal-karbonju bħala indikatur ġdid għat-tnaqqis tal-emissjonijiet mis-settur, li jista' jirrifletti bl-aħjar mod il-bilanċ reali tal-karbonju tal-karozzi tal-passiġġieri u l-vetturi kummerċjali ħfief.

Emenda  6

 

Proposta għal regolament

Premessa 8

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8) Sabiex jinkiseb tnaqqis fl-emissjonijiet netti ta' gassijiet serra ta' mill-anqas 55 % sal-2030 meta mqabbel mal-1990, huwa meħtieġ li jissaħħu r-rekwiżiti ta' tnaqqis stabbiliti fir-Regolament (UE) 2019/631 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill25 kemm għall-karozzi tal-passiġġieri kif ukoll għall-vetturi kummerċjali ħfief. Jeħtieġ ukoll li jiġi stabbilit perkors ċar għal aktar tnaqqis lil hinn mill-2030 biex jikkontribwixxi għall-kisba tal-objettiv tan-newtralità klimatika sal-2050. Mingħajr azzjoni ambizzjuża dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra fit-trasport bit-triq, ikun meħtieġ tnaqqis akbar tal-emissjonijiet f'setturi oħra, inklużi setturi fejn id-dekarbonizzazzjoni hija aktar ta' sfida.

(8) Sabiex jinkiseb tnaqqis fl-emissjonijiet netti ta' gassijiet serra ta' mill-anqas 55 % sal-2030 meta mqabbel mal-1990, huwa meħtieġ li jissaħħu r-rekwiżiti ta' tnaqqis stabbiliti fir-Regolament (UE) 2019/631 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill25 kemm għall-karozzi tal-passiġġieri kif ukoll għall-vetturi kummerċjali ħfief. Jeħtieġ ukoll li jiġi stabbilit perkors ċar għal aktar tnaqqis lil hinn mill-2030 biex jikkontribwixxi għall-kisba tal-objettiv tan-newtralità klimatika sal-2050. B'mod parallel, huwa ta' importanza kbira li l-leġiżlazzjoni komplementari tal-Unjoni, bħad-Direttiva (UE) 2018/200125a, tiżgura użu rapidu tal-enerġija rinnovabbli biex il-flotta tal-karozzi tal-Unjoni tkun imħaddma b'elettriku rinnovabbli addizzjonali. Mingħajr azzjoni ambizzjuża dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra fit-trasport bit-triq, ikun meħtieġ tnaqqis akbar tal-emissjonijiet f'setturi oħra, inklużi setturi fejn id-dekarbonizzazzjoni hija aktar ta' sfida. It-tranżizzjoni diġitali u dik ekoloġika jenħtieġ li jindirizzaw ukoll l-importanza tad-dimensjoni soċjali biex tiġi żgurata mobbiltà aċċessibbli għal kulħadd, inklużi l-impatt tat-tassazzjoni fuq l-enerġija fuq l-affordabbiltà, l-effett dirett u indirett ta' prezzijiet ogħla tal-enerġija fuq it-trasport f'reġjuni differenti tal-Unjoni, kif ukoll il-konsegwenzi industrijali biex jiġu żgurati l-impjiegi u l-kompetittività tal-industrija.

__________________

__________________

25 Ir-Regolament (UE) 2019/631 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 li jistabbilixxi standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet ta' CO2 tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 443/2009 u (UE) Nru 510/2011 (ĠU L 111, 25.4.2019, p. 13).

25 Ir-Regolament (UE) 2019/631 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 li jistabbilixxi standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet ta' CO2 tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 443/2009 u (UE) Nru 510/2011 (ĠU L 111, 25.4.2019, p. 13).

 

 

25a Id-Direttiva (UE) 2018/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2018 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (ĠU L 328, 21.12.2018, p. 82).

Emenda  7

 

Proposta għal regolament

Premessa 9

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9) Ir-rekwiżiti msaħħa għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 jenħtieġ li jinċentivaw proporzjon dejjem akbar ta' vetturi b'emissjonijiet żero li jkunu qed jintużaw fis-suq tal-Unjoni filwaqt li jipprovdu benefiċċji lill-konsumaturi u liċ-ċittadini f'termini ta' kwalità tal-arja u ta' ffrankar tal-enerġija, kif ukoll jiżguraw li l-innovazzjoni fil-katina tal-valur tas-settur awtomobilistiku tkun tista' tinżamm. Fi ħdan dan il-kuntest globali, il-katina tas-settur awtomobilistiku tal-UE wkoll trid tkun attur ewlieni fit-tranżizzjoni li għaddejja lejn mobbiltà b'emissjonijiet żero. L-istandards imsaħħa ta' tnaqqis fl-emissjonijiet ta' CO2 huma teknoloġikament newtrali fl-ilħuq tal-miri għall-flotta kollha li huma jistabbilixxu. Teknoloġiji differenti huma u jibqgħu disponibbli fl-ilħuq tal-mira għall-flotta kollha ta' emissjonijiet żero. Fil-preżent, vetturi b'emissjoni żero jinkludu vetturi elettriċi bil-batterija, vetturi mgħammra b'ċellola tal-fjuwil u vetturi oħra li jaħdmu bl-idroġenu oħrajn, u l-innovazzjonijiet teknoloġiċi għadhom qed jissoktaw. Vetturi b'emissjonijiet żero u b'emissjonijiet baxxi, li jinkludu wkoll vetturi elettriċi ibridi rikarikabbli bi prestazzjoni tajba, jistgħu jkomplu jkollhom rwol bil-mogħdija tat-transizzjoni.

(9) Ir-rekwiżiti msaħħa għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 jenħtieġ li jinċentivaw proporzjon dejjem akbar ta' vetturi b'emissjonijiet żero u b'emissjonijiet baxxi li jkunu qed jintużaw fis-suq tal-Unjoni filwaqt li jipprovdu benefiċċji lill-konsumaturi u liċ-ċittadini f'termini ta' kwalità tal-arja u ta' ffrankar tal-enerġija, kif ukoll jiżguraw li l-innovazzjoni, il-kompetittività internazzjonali u l-livelli ta' impjieg fil-katina tal-valur tas-settur awtomobilistiku jkunu jistgħu jinżammu u li l-mobbiltà tibqa' aċċessibbli u affordabbli għal kulħadd. L-industrija awtomobilistika għadha wieħed mill-pilastri tal-ekonomija tal-Unjoni, filwaqt li tikkontribwixxi 7 % tal-PDG tagħha, tiġġenera 4,6 miljun impjieg u għadha fuq quddiem nett tal-innovazzjoni teknoloġika b'EUR 60 biljun investiti kull sena fir-riċerka u l-iżvilupp. L-industrija jeħtieġ li tkun appoġġata fit-tranżizzjoni ambjentali u diġitali tagħha, billi l-manifatturi Ewropej issa qed jiffaċċjaw restrizzjoni tripla, b'regolamenti ambjentali ambizzjużi, żieda fil-ħtiġijiet ta' investiment fl-innovazzjoni u żieda fil-kompetizzjoni internazzjonali. Fi ħdan dan il-kuntest globali, il-katina tas-settur awtomobilistiku tal-UE wkoll trid tkompli tkun attur ewlieni fit-tranżizzjoni li għaddejja lejn mobbiltà b'emissjonijiet żero. L-istandards imsaħħa ta' tnaqqis fl-emissjonijiet ta' CO2 jenħtieġ li jibqgħu teknoloġikament newtrali fl-ilħuq tal-miri għall-flotta kollha li huma jistabbilixxu. Teknoloġiji differenti li għandhom l-għan li jikkontribwixxu għal flotta kollha ta' emissjonijiet żero fuq terminu twil, bħall-idroġenu, il-bijofjuwils u fjuwils rinnovabbli oħra jenħtieġ li jintużaw u jistgħu jikkontribwixxu wkoll fuq terminu qasir u medju għat-tnaqqis fl-emissjonijiet ta' CO2 mis-settur tat-trasport, filwaqt li jiżguraw l-affordabbiltà, l-aċċessibbiltà, is-sikurezza u l-inklużività. Fil-preżent, vetturi b'emissjoni żero jinkludu vetturi elettriċi bil-batterija, vetturi mgħammra b'ċellola tal-fjuwil u vetturi oħra li jaħdmu bl-idroġenu oħrajn, u l-innovazzjonijiet teknoloġiċi għadhom qed jissoktaw. Vetturi b'emissjonijiet żero u b'emissjonijiet baxxi, li jinkludu wkoll vetturi elettriċi ibridi rikarikabbli bi prestazzjoni tajba, jew vetturi li jużaw fjuwils alternattiv jistgħu jkomplu jkollhom rwol fil-perkors tat-tranżizzjoni.

Emenda  8

 

Proposta għal regolament

Premessa 9a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(9a) Il-vetturi elettriċi li jaħdmu bil-batterija għandhom potenzjal qawwi li jiddekarbonizzaw il-flotta u jenħtieġ li jiġu mħeġġa, filwaqt li jitqies il-prinċipju tan-newtralità teknoloġika, sabiex jintużaw f'komplementarjetà ma' teknoloġiji effiċjenti oħra. Huwa importanti li jiġi enfasizzat li l-ebda teknoloġija mhi "mingħajr emissjonijiet" jew mingħajr impatt ambjentali, inkluż dak it-tip ta' vetturi, minħabba l-impronta tal-karbonju tal-batterija, il-piż akbar tal-vetturi, l-oriġini tal-elettriku u l-estrazzjoni tal-materja prima. F'dak ir-rigward, jenħtieġ li r-riskju tal-pressjonijiet tal-provvista jiġi vvalutat u indirizzat sabiex tiġi ssodisfata d-domanda Ewropea f'kuntest ta' pressjoni internazzjonali akbar biex jiġu estratti r-riżorsi meħtieġa għall-manifattura tal-batteriji, bi projezzjonijiet għall-produzzjoni tal-batteriji li sal-2050 mistennija tiżdied b'għoxrin darba. Barra minn hekk, jeħtieġ li jiġu kkunsidrati l-impatti fuq in-networks tal-elettriku, f'termini ta' dekarbonizzazzjoni, disponibbiltà, prestazzjoni, grilja intelliġenti u standardizzazzjoni, jew fuq l-introduzzjoni tal-infrastrutturi tal-irriċarġjar, f'termini ta' daqs tan-network korrelatat mal-awtonomija u ħtiġijiet kbar ta' investiment privat u pubbliku.

Emenda  9

 

Proposta għal regolament

Premessa 10

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10) F'dak l-isfond, jenħtieġ li jiġu stabbiliti miri msaħħa ġodda għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 kemm għall-karozzi ġodda tal-passiġġieri kif ukoll għall-vetturi kummerċjali ħfief ġodda għall-perjodu mill-2030 'il quddiem. Dawk il-miri jenħtieġ li jiġu stabbiliti f'livell li jagħti sinjal qawwi biex tiġi aċċellerata l-adozzjoni ta' vetturi b'emissjonijiet żero fis-suq tal-Unjoni u biex tiġi stimulata l-innovazzjoni f'teknoloġiji b'emissjonijiet żero b'mod kosteffiċjenti.

(10) F'dak l-isfond, jenħtieġ li jiġu stabbiliti miri msaħħa ġodda għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 kemm għall-karozzi ġodda tal-passiġġieri kif ukoll għall-vetturi kummerċjali ħfief ġodda għall-perjodu mill-2030 'il quddiem. Dawk il-miri jenħtieġ li jiġu stabbiliti f'livell li jirrispetta l-prinċipju tan-newtralità teknoloġika filwaqt li jagħti sinjal qawwi biex tiġi aċċellerata l-adozzjoni ta' vetturi b'emissjonijiet żero u baxxi fis-suq tal-Unjoni sabiex isiru affordabbli u aċċessibbli għal-kulħadd, tiġi stimulata l-innovazzjoni u tissaħħaħ il-kompetittività Ewropea f'teknoloġiji b'emissjonijiet żero b'mod kosteffiċjenti. Il-prinċipju tan-newtralità teknoloġika huwa fundamentali biex tiġi żgurata pluralità ta' soluzzjonijiet, jiġu ppreservati l-innovazzjoni u l-iżvilupp, inkluż f'teknoloġiji fixkiela, u jkun hemm flessibbiltà fis-suq u diversità fl-imġiba soċjali. Għaldaqstant huwa importanti li t-trasport bit-triq ma jkunx limitat għal teknoloġija waħda biss iżda minflok jitħeġġu l-innovazzjoni u l-komplementarjetajiet bejn teknoloġiji alternattivi effiċjenti, bħall-użu kkombinat ta' vetturi ibridi u fjuwils b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju, mingħajr ma tiġi posposta l-adozzjoni ta' teknoloġiji nodfa li huma kompatibbli mal-għanijiet klimatiċi tal-Unjoni. Barra minn hekk, approċċ "wieħed tajjeb għal kulħadd" fil-livell tal-Unjoni jiġi kompromess mid-diversità ekonomika, soċjali, ġeografika u infrastrutturali kbira fi ħdan u fost l-Istati Membri, filwaqt li taħlita ta' teknoloġiji komplementari tippermetti lil kull reġjun jimplimenta s-soluzzjonijiet li huwa jqis bħala l-aktar xierqa għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tiegħu.

Emenda  10

 

Proposta għal regolament

Premessa 10a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10a) L-innovazzjoni teknoloġika hija prerekwiżit għad-dekarbonizzazzjoni tal-mobbiltà fl-Unjoni, u għalhekk jenħtieġ li tiġi appoġġata. Fid-dawl taż-żieda fil-kompetizzjoni internazzjonali, l-Unjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jkomplu bl-isforzi tagħhom biex jesploraw u jiżviluppaw inizjattivi li jippromwovu s-sinerġiji fis-settur, bħall-Alleanza Ewropea tal-Batteriji, u jappoġġaw l-investiment pubbliku u privat fir-riċerka u l-innovazzjoni tas-settur awtomobilistiku tal-Ewropa. Dan jenħtieġ li jkollu l-għan li jżomm it-tmexxija teknoloġika Ewropea f'dak is-settur, jiżviluppa l-eċċellenza industrijali fit-teknoloġiji tal-futur fl-Unjoni u jiżgura s-sostenibbiltà u l-kompetittività fit-tul tal-bażi industrijali tagħha.

Emenda  11

 

Proposta għal regolament

Premessa 11

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11) Il-miri fl-istandards ta' prestazzjoni riveduti tas-CO2 jenħtieġ li jkunu akkumpanjati minn strateġija Ewropea biex jiġu indirizzati l-isfidi ppreżentati miż-żieda fil-manifattura ta' vetturi b'emissjonijiet żero u teknoloġiji assoċjati, kif ukoll mill-ħtieġa għal titjib fit-taħriġ u għal taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema fis-settur u mid-diversifikazzjoni ekonomika u l-konverżjoni mill-ġdid tal-attivitajiet. Fejn xieraq, l-appoġġ finanzjarju jenħtieġ li jitqies fil-livell tal-UE u tal-Istati Membri biex jiġi attirat l-investiment privat, inkluż permezz tal-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta, il-Fond għall-Innovazzjoni, il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza u strumenti oħrajn tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali u tal-Istrument Ewropew għall-Irkupru, f'konformità mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat. Ir-regoli riveduti dwar l-għajnuna mill-Istat għall-ambjent u l-enerġija se jippermettu lill-Istati Membri jappoġġaw lin-negozji biex jiddekarbonizzaw il-proċessi tal-produzzjoni tagħhom u jadottaw teknoloġiji aktar ekoloġiċi fil-kuntest tal-Istrateġija Industrijali l-Ġdida.

(11) Il-miri fl-istandards ta' prestazzjoni riveduti tas-CO2 jenħtieġ li jkunu akkumpanjati minn strateġija Ewropea biex jiġu indirizzati l-isfidi ppreżentati miż-żieda fil-manifattura ta' vetturi b'emissjonijiet żero u baxxi u teknoloġiji assoċjati, kif ukoll mill-ħtieġa għal titjib fit-taħriġ u għal taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema fis-settur u mid-diversifikazzjoni ekonomika u l-konverżjoni mill-ġdid tal-attivitajiet, partikolarment għall-SMEs. L-appoġġ finanzjarju jenħtieġ li għalhekk jiżdied fil-livell tal-UE u tal-Istati Membri biex jiġi attirat l-investiment privat, inkluż permezz tal-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta, il-Fond għall-Innovazzjoni, il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, il-Fond Soċjali għall-Klima u strumenti oħrajn tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali u tal-Istrument Ewropew għall-Irkupru, f'konformità mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat. Ir-regoli riveduti dwar l-għajnuna mill-Istat għall-ambjent u l-enerġija se jippermettu lill-Istati Membri jappoġġaw lin-negozji biex jiddekarbonizzaw il-proċessi tal-produzzjoni tagħhom u jadottaw teknoloġiji aktar ekoloġiċi fil-kuntest tal-Istrateġija Industrijali l-Ġdida. Dan l-appoġġ finanzjarju jenħtieġ li jkun bil-kundizzjoni li l-kumpaniji li jirċevuh jippreservaw l-impjiegi.

Emenda  12

 

Proposta għal regolament

Premessa 12

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12) L-Istrateġija Industrijali l-Ġdida aġġornata26 tipprevedi l-ħolqien konġunt ta' perkorsi ta' tranżizzjoni ekoloġika u diġitali fi sħubija mal-industrija, mal-awtoritajiet pubbliċi, mas-sħab soċjali u ma' partijiet ikkonċernati oħrajn. F'dan il-kuntest, jenħtieġ li jiġi żviluppat perkors ta' tranżizzjoni għall-ekosistema tal-mobbiltà biex jakkumpanja t-tranżizzjoni tal-katina tal-valur tas-settur awtomobilistiku. Il-perkors jenħtieġ li jqis b'mod partikolari l-SMEs fil-katina tal-provvista tas-settur awtomobilistiku, il-konsultazzjoni mas-sħab soċjali inkluż mill-Istati Membri, u jenħtieġ li jibni wkoll fuq l-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet b'inizjattivi bħall-Patt għall-Ħiliet biex jimmobilizza s-settur privat u partijiet ikkonċernati oħra biex itejbu l-ħiliet tal-forza tax-xogħol tal-Ewropa u biex jagħtu lill-forza tax-xogħol tal-Ewropa ħiliet ġodda fid-dawl tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. L-azzjonijiet u l-inċentivi xierqa fil-livell Ewropew u fil-livell nazzjonali biex tingħata spinta lill-affordabbiltà ta' vetturi b'emissjonijiet żero jenħtieġ li jiġu indirizzati wkoll fil-perkors. Il-progress li sar f'dan il-perkors komprensiv ta' tranżizzjoni għall-ekosistema tal-mobbiltà jenħtieġ li jiġi mmonitorjat kull sentejn bħala parti minn rapport tal-progress li jrid jiġi ppreżentat mill-Kummissjoni, filwaqt li jitqies, fost l-oħrajn, il-progress fl-użu ta' vetturi b'emissjonijiet żero, l-iżviluppi fil-prezzijiet tagħhom, l-użu ta' żvilupp tal-fjuwils alternattivi u l-introduzzjoni tal-infrastruttura kif meħtieġ skont ir-Regolament dwar l-Infrastruttura tal-Fjuwils Alternattivi, il-potenzjal ta' teknoloġiji innovattivi biex tintlaħaq mobbiltà b'newtralità klimatika, il-kompetittività internazzjonali, l-investimenti fil-katina tal-valur tal-qasam awtomobilistiku, it-titjib fil-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema u l-konverżjoni mill-ġdid tal-attivitajiet. Ir-rapport ta' progress se jibni wkoll fuq ir-rapporti ta' progress ta' sentejn li l-Istati Membri jissottomettu skont ir-Regolament dwar l-Infrastruttura tal-Fjuwils Alternattivi. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tikkonsulta lis-sħab soċjali fit-tħejjija tar-rapport ta' progress, inkluż ir-riżultati fid-djalogu soċjali. L-innovazzjonijiet fil-katina tal-provvista tal-karozzi qed jissoktaw. Teknoloġiji innovattivi bħall-produzzjoni tal-elettrofjuwils bil-qbid tal-arja, jekk jiġu żviluppati ulterjorment, jistgħu joffru prospetti għal mobbiltà newtrali għall-klima affordabbli. Għalhekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni żżomm rendikont tal-progress fl-istat tal-innovazzjoni fis-settur bħala parti mir-rapport ta' progress tagħha.

(12) L-Istrateġija Industrijali l-Ġdida aġġornata26 tipprevedi l-ħolqien konġunt ta' perkorsi ta' tranżizzjoni ekoloġika u diġitali fi sħubija mal-industrija, mal-awtoritajiet pubbliċi, mas-sħab soċjali u ma' partijiet ikkonċernati oħrajn. F'dan il-kuntest, jenħtieġ li jiġi żviluppat perkors ta' tranżizzjoni għall-ekosistema tal-mobbiltà biex jakkumpanja t-tranżizzjoni tal-katina tal-valur tas-settur awtomobilistiku, filwaqt li jappoġġa wkoll lir-reġjuni u lill-komunitajiet li huma l-aktar affettwati bil-ħsieb li jitnaqqas id-distakk bejn l-ekonomiji żviluppati u dawk anqas żviluppati fl-Unjoni. Il-perkors jenħtieġ li jqis b'mod partikolari l-SMEs fil-katina tal-provvista tas-settur awtomobilistiku, il-konsultazzjoni mas-sħab soċjali inkluż mill-Istati Membri, u jenħtieġ li jibni wkoll fuq l-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet b'inizjattivi bħall-Patt għall-Ħiliet biex jimmobilizza s-settur privat u partijiet ikkonċernati oħra biex itejbu l-ħiliet tal-forza tax-xogħol tal-Ewropa u biex jagħtu lill-forza tax-xogħol tal-Ewropa ħiliet ġodda fid-dawl tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. L-azzjonijiet u l-inċentivi xierqa fil-livell Ewropew u fil-livell nazzjonali biex tingħata spinta lill-affordabbiltà ta' vetturi b'emissjonijiet żero u baxxi jenħtieġ li jiġu indirizzati wkoll fil-perkors. Il-mobbiltà individwali jenħtieġ li tibqa' aċċessibbli u affordabbli għal kulħadd, speċjalment għaċ-ċittadini taż-żoni rurali, remoti u insulari, bi ftit li xejn aċċess għal trasport pubbliku ta' kwalità jew soluzzjonijiet oħra ta' mobbiltà. Il-progress li sar f'dan il-perkors komprensiv ta' tranżizzjoni għall-ekosistema tal-mobbiltà jenħtieġ li jiġi mmonitorjat kull sentejn bħala parti minn rapport tal-progress li jrid jiġi ppreżentat mill-Kummissjoni, filwaqt li jitqies, fost l-oħrajn, il-progress fl-użu ta' vetturi b'emissjonijiet żero u baxxi, l-iżviluppi fil-prezzijiet tagħhom, l-użu ta' żvilupp tal-fjuwils alternattivi u l-introduzzjoni tal-infrastruttura kif meħtieġ skont ir-Regolament dwar l-Infrastruttura tal-Fjuwils Alternattivi, il-potenzjal ta' teknoloġiji innovattivi biex tintlaħaq mobbiltà b'newtralità klimatika, il-kompetittività internazzjonali, l-investimenti fil-katina tal-valur tal-qasam awtomobilistiku, it-titjib fil-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema u l-konverżjoni mill-ġdid tal-attivitajiet. Ir-rapport ta' progress se jibni wkoll fuq ir-rapporti ta' progress ta' kull sena li l-Istati Membri jissottomettu skont ir-Regolament dwar l-Infrastruttura tal-Fjuwils Alternattivi. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tikkonsulta lis-sħab soċjali fit-tħejjija tar-rapport ta' progress, inkluż ir-riżultati fid-djalogu soċjali. L-innovazzjonijiet fil-katina tal-provvista tal-karozzi qed jissoktaw. Teknoloġiji innovattivi bħall-bijofjuwils avvanzati u l-produzzjoni tal-elettrofjuwils bil-qbid tal-arja, jekk jiġu żviluppati ulterjorment, jistgħu joffru prospetti għal mobbiltà newtrali għall-klima affordabbli. Għalhekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni żżomm rendikont tal-progress fl-istat tal-innovazzjoni fis-settur bħala parti mir-rapport ta' progress tagħha.

__________________

__________________

26 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni - Aġġornament tal-Istrateġija Industrijali l-Ġdida tal-2020: Nibnu Suq Uniku aktar b'saħħtu għall-irkupru tal-Ewropa, COM(2021) 350 final tal-5 ta' Mejju 2021

26 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni - Aġġornament tal-Istrateġija Industrijali l-Ġdida tal-2020: Nibnu Suq Uniku aktar b'saħħtu għall-irkupru tal-Ewropa, COM(2021) 350 final tal-5 ta' Mejju 2021

Emenda  13

 

Proposta għal regolament

Premessa 12a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(12a) Għalkemm dan ir-Regolament japplika biss għall-karozzi ġodda tal-passiġġieri u l-vetturi kummerċjali ħfief ġodda, huwa importanti li dan jiġi inkluż fi pjan ta' azzjoni aktar komprensiv għall-Unjoni kollha li jkollu fil-mira d-dekarbonizzazzjoni tal-flotta eżistenti sabiex jiġu protetti l-ambjent u s-saħħa taċ-ċittadini fl-Istati Membri kollha. Il-flotta attwali se tkompli tkun fattur li jikkontribwixxi għal prestazzjoni ambjentali fqira għal żmien twil minħabba l-pass kajman tat-tiġdid tal-flotta. Barra minn hekk, is-suq eżistenti ta' vetturi użati li jniġġsu fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant joħloq ir-riskju li t-tniġġis jiġi ttrasferit lejn reġjuni inqas żviluppati mil-lat ekonomiku fl-Unjoni. L-ilħuq tal-miri klimatiċi ambizzjużi fl-2050 jenħtieġ li jimxi id f'id mad-dritt taċ-ċittadini kollha tal-Unjoni għal arja aktar nadifa. Sabiex jiġi aċċellerat it-tnaqqis tal-emissjonijiet mill-flotta eżistenti, huwa ta' importanza kbira li l-Kummissjoni tippreżenta mingħajr dewmien miżuri leġiżlattivi biex jiġi stabbilit qafas favorevoli għall-modifika retroattiva u jiġi promoss l-użu ta' teknoloġiji attwalment disponibbli li jnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2, bħall-fjuwils b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju jew dawl li jikkonsma anqas enerġija, biex tiġi aċċellerata l-bidla modali għall-merkanzija u l-passiġġieri, jitħeġġu drawwiet tat-trasport aktar ekoloġiċi, bħall-carpooling, il-mobbiltà mhux motorizzata u t-trasport pubbliku fil-bliet, u jiġi indirizzat ir-riskju possibli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju tas-settur awtoboloistiku fi ħdan l-Unjoni.

Emenda  14

 

Proposta għal regolament

Premessa 13

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13) Dawk il-miri għall-flotta kollha tal-UE għandhom jiġu kkomplementati mill-implimentazzjoni meħtieġa tal-infrastruttura tal-irriċarġjar u għar-riforniment tal-fjuwil kif stabbilit fid-Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill27.

(13) It-titjib tal-aċċess tal-konsumaturi għal infrastruttura konvenjenti għall-iċċarġjar tal-vetturi elettriċi u għar-riforniment bi fjuwils alternattivi huwa prerekwiżit essenzjali għall-iżvilupp tas-suq għall-vetturi b'emissjonijiet żero jew baxxi u, għalhekk, għas-suċċess ta' dan ir-Regolament; Il-miri għall-flotta kollha tal-UE jenħtieġ li jiġu kkomplementati mill-implimentazzjoni meħtieġa tal-infrastruttura tal-irriċarġjar u għar-riforniment tal-fjuwil, li ilha s'issa tiffaċċja implimentazzjoni insuffiċjenti madwar l-Unjoni. Għal din ir-raġuni, dan ir-Regolament jenħtieġ li jkun akkumpanjat minn miri obbligatorji ambizzjużi għall-użu ta' infrastruttura tal-fjuwils alternattivi fl-Istati Membri kollha, kif ukoll miri ambizzjużi għall-użu ta' punti tal-iċċarġjar privati kif stabbiliti fid-Direttiva 2014/94/EU27 u fid-Direttiva 2010/31/UE, u f'dan ir-rigward, kwalunkwe żieda fil-miri ta' tnaqqis tal-emissjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament, inkluż rigward objettivi interim, jenħtieġ li timxi id f'id ma' żieda fil-miri tal-introduzzjoni. L-infrastruttura tal-iċċarġjar jenħtieġ li tiġi introdotta fejn in-nies jgħixu, jaħdmu u jwettqu l-attivitajiet ta' kuljum tagħhom. Huwa essenzjali li l-ebda reġjun jew territorju tal-Unjoni ma jitħalla jibqa' lura u li d-disparitajiet reġjonali fl-użu tal-infrastruttura tal-fjuwils alternattivi jiġu indirizzati kif xieraq, b'mod partikolari f'reġjuni inqas żviluppati jew reġjuni bi ħtiġijiet u ċirkostanzi speċifiċi, bħalma huma r-reġjuni rurali u skarsament popolati, ir-reġjuni remoti u ultraperiferiċi u r-reġjuni insulari u muntanjużi. L-Istati Membri jenħtieġ li jingħataw appoġġ u għajnuna suffiċjenti biex jilħqu dan l-objettiv fid-dawl tal-ħtiġijiet ta' investiment sinifikanti tagħhom, f'deċennju meta t-telf ta' taxxa u t-trasferimenti tad-dħul mit-taxxa tagħhom lejn fjuwils alternattivi se jiżdiedu. F'dan il-kuntest, huwa importanti li jiġi ssottolinjat li l-kwistjoni tar-riforniment tal-fjuwil hija marbuta intrinsikament mal-awtonomija tal-vetturi, fis-sens li, aktar ma tiżdied l-awtonomija, aktar tonqos il-frekwenza tal-bżonn ta' riforniment tal-fjuwil – u li għalhekk jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis l-iżviluppi teknoloġiċi, b'mod partikolari fir-rigward tal-awtonomija tal-batteriji, li jaffettwaw l-użu tal-infrastruttura. It-trasport bit-triq jirrappreżenta sehem sinifikanti tal-konsum finali tal-enerġija fl-Unjoni. Id-Direttiva (UE) .../... [Id-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija Riformulata] tnaqqax il-Prinċipju tal-effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel bħala prinċipju ġenerali li jenħtieġ li jitqies fis-setturi kollha, lil hinn mis-sistema tal-enerġija, u fil-livelli kollha. Għalhekk, il-prinċipju "l-effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel" jenħtieġ li jiġi kkunsidrat fid-deċiżjonijiet ta' politika, ta' ppjanar u ta' investiment relatati mal-użu ta' infrastruttura tal-irriċarġjar u għar-riforniment ta' fjuwils alternattivi, inkluż fir-rigward tal-effiċjenza enerġetika well-to-wheel ta' teknoloġiji differenti b'emissjonijiet żero.

__________________

__________________

27 Id-Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar l-installazzjoni ta' infrastruttura tal-karburanti alternattivi (ĠU L 307, 28.10.2014, p. 1).

27 Id-Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar l-installazzjoni ta' infrastruttura tal-karburanti alternattivi (ĠU L 307, 28.10.2014, p. 1).

Emenda  15

 

Proposta għal regolament

Premessa 14

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14) Il-manifatturi jenħtieġ li jingħataw biżżejjed flessibbiltà biex jadattaw il-flotot tagħhom maż-żmien sabiex jimmaniġġjaw it-tranżizzjoni lejn vetturi b'emissjonijiet żero b'mod kosteffiċjenti, u għalhekk huwa xieraq li jinżamm l-approċċ ta' tnaqqis tal-livelli fil-mira fi stadji ta' ħames snin.

(14) Il-manifatturi, speċjalment l-SMEs fil-katina tal-provvista tas-settur awtomobilistiku, jenħtieġ li jingħataw biżżejjed flessibbiltà biex jadattaw il-flotot tagħhom maż-żmien meta jitqies li l-karozzi tal-passiġġieri jiġu prodotti u ddisinjati f'mill-inqas ċikli ta' ħames snin, u l-vetturi kummerċjali ħfief saħansitra ċikli itwal, sabiex jimmaniġġjaw it-tranżizzjoni lejn vetturi b'emissjonijiet żero u b'emissjonijiet baxxi b'mod kosteffiċjenti. Għalhekk huwa xieraq li jinżamm l-approċċ ta' tnaqqis tal-livelli fil-mira fi stadji. Bil-għan li tiġi żgurata l-effettività ta' dan ir-Regolament fid-dawl tal-iżviluppi tas-suq, l-avvanzi teknoloġiċi u l-objettiv tal-Unjoni li tnaqqas l-emissjonijiet, jenħtieġ li jsir rieżami ta' dan ir-Regolament fl-2027.

Emenda  16

 

Proposta għal regolament

Premessa 17

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17) L-isforz għat-tnaqqis tal-emissjonijiet meħtieġ biex jintlaħqu l-miri għall-flotta kollha tal-UE jitqassam fost il-manifatturi billi tintuża kurva tal-valuri ta' limitu bbażata fuq il-massa medja tal-flotta tal-UE ta' vetturi ġodda u tal-flotta ta' vetturi ġodda tal-manifattur. Filwaqt li huwa xieraq li jinżamm dan il-mekkaniżmu, jeħtieġ li jiġi evitat li bil-miri aktar stretti għall-flotta kollha tal-UE, il-mira speċifika tal-emissjonijiet għal manifattur issir negattiva. Għal dik ir-raġuni, huwa meħtieġ li jiġi ċċarat li fejn iseħħ riżultat bħal dan, il-mira speċifika tal-emissjonijiet jenħtieġ li tiġi stabbilita għal 0 g CO2/km.

(17) L-isforz għat-tnaqqis tal-emissjonijiet meħtieġ biex jintlaħqu l-miri għall-flotta kollha tal-UE jitqassam fost il-manifatturi billi tintuża kurva tal-valuri ta' limitu bbażata fuq il-massa medja tal-flotta tal-UE ta' vetturi ġodda u tal-flotta ta' vetturi ġodda tal-manifattur. Jeħtieġ li jiġi evitat li bil-miri aktar stretti għall-flotta kollha tal-UE, il-mira speċifika tal-emissjonijiet għal manifattur issir negattiva. Għal dik ir-raġuni, huwa meħtieġ li jiġi ċċarat li fejn iseħħ riżultat bħal dan, il-mira speċifika tal-emissjonijiet jenħtieġ li tiġi stabbilita għal 0 g CO2/km. Il-parametru tal-utilità bbażat fuq il-massa għall-kalkolu tal-miri tal-emissjonijiet speċifiċi ta' manifattur jenħtieġ li jinżamm sal-2025 għall-karozzi tal-passiġġieri. Iż-żieda fil-piż tal-karozzi ntużat bħala għażla ta' tnaqqis li tippermetti lill-manifatturi jistabbilixxu miri inqas ambizzjużi, għalkemm it-tnaqqis fid-daqs u t-tħaffif jistgħu jġibu benefiċċji sostanzjali f'termini ta' effiċjenza enerġetika, użu effiċjenti tal-ispazju urban, sikurezza fit-toroq u saħħa tal-bniedem. F'dan ir-rigward, jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżviluppa proposti biex tinċentiva t-tnaqqis tal-massa, inkluż għal vetturi b'emissjonijiet żero jew baxxi, sabiex tiġi promossa l-produzzjoni ta' vetturi aktar effiċjenti mil-lat ta' materjal.

Emenda  17

 

Proposta għal regolament

Premessa 21

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(21) Fid-dawl taż-żieda fl-objettivi ġenerali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra u biex jiġu evitati effetti potenzjali ta' distorsjoni tas-suq, ir-rekwiżiti ta' tnaqqis għall-manifatturi kollha preżenti fis-suq tal-Unjoni jenħtieġ li jiġu allinjati, ħlief għal dawk responsabbli għal anqas minn 1 000 vettura ġdida rreġistrati f'sena kalendarja. Konsegwentement, il-possibbiltà li l-manifatturi responsabbli għal bejn 1 000 u 10 000 karozza tal-passiġġieri jew bejn 1 000 u 22 000 vettura kummerċjali ħafifa rreġistrati ġodda f'sena kalendarja japplikaw għal deroga mill-miri speċifiċi tal-emissjonijiet tagħhom jenħtieġ li tieqaf mill-2030 'il quddiem.

(21) Fid-dawl taż-żieda fl-objettivi ġenerali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra u biex jiġu evitati effetti potenzjali ta' distorsjoni tas-suq, ir-rekwiżiti ta' tnaqqis għall-manifatturi kollha preżenti fis-suq tal-Unjoni jenħtieġ li jiġu allinjati, ħlief għal dawk responsabbli għal anqas minn 1 000 vettura ġdida rreġistrati f'sena kalendarja. Konsegwentement, il-possibbiltà li l-manifatturi responsabbli għal bejn 1 000 u 10 000 karozza tal-passiġġieri jew bejn 1 000 u 22 000 vettura kummerċjali ħafifa rreġistrati ġodda f'sena kalendarja japplikaw għal deroga mill-miri speċifiċi tal-emissjonijiet tagħhom jenħtieġ li tieqaf mill-2030 'il quddiem. Sabiex tiġi żgurata tranżizzjoni ġusta, din id-deroga jenħtieġ li tapplika biss għall-manifatturi ta' vetturi speċjali b'utilità soċjali, bħal vetturi ta' emerġenza, vannijiet tat-tifi tan-nar, ambulanzi, u mhux għall-manifatturi tal-aktar karozzi lussużi.

Emenda  18

 

Proposta għal regolament

Premessa 23

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(23) Il-progress magħmul skont ir-Regolament (UE) 2019/631 lejn il-kisba tal-objettivi ta' tnaqqis stabbiliti għall-2030 u lil hinn jenħtieġ li jiġi rieżaminat fl-2026. Għal dan ir-rieżami, jenħtieġ li jitqiesu l-aspetti kollha kkunsidrati fir-rapportar ta' kull sentejn.

(23) Il-progress magħmul skont ir-Regolament (UE) 2019/631 lejn il-kisba tal-objettivi ta' tnaqqis stabbiliti għall-2030 u lil hinn jenħtieġ li jiġi rieżaminat fl-2027. Għal dan ir-rieżami, jenħtieġ li jitqiesu l-aspetti kollha kkunsidrati fir-rapportar annwali.

Emenda  19

 

Proposta għal regolament

Premessa 24

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(24) Il-possibbiltà li d-dħul mill-primjums għall-emissjonijiet eċċessivi jiġi assenjat għal fond speċifiku jew għal programm rilevanti ġiet evalwata kif meħtieġ skont l-Artikolu 15(5) tar-Regolament (UE) 2019/631, bil-konklużjoni li dan iżid b'mod sinifikanti l-piż amministrattiv, filwaqt li ma jkunx ta' benefiċċju dirett għas-settur awtomobilistiku fit-tranżizzjoni tiegħu. Għalhekk, id-dħul mill-primjums għall-emissjonijiet eċċessivi għandu jkompli jitqies bħala dħul għall-baġit ġenerali tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 8(4) tar-Regolament (UE) 2019/631.

(24) It-tranżizzjoni aħħarija lejn vetturi b'emissjonijiet żero strutturalment se twassal għal telf sinifikanti ta' impjiegi fl-industrija awtomobilistika, mill-manifatturi u l-fornituri tal-komponenti tagħhom għal servizzi relatati ta' manutenzjoni u tiswija. Għalhekk, l-isforzi għad-dekarbonizzazzjoni tat-trasport bit-triq jenħtieġ li jqisu wkoll il-konsegwenzi soċjali sinifikanti li x'aktarx se jġib miegħu dan il-proċess sabiex din it-tranżizzjoni tittaffa u eventwalment tiġi ġestita. L-ammonti tal-primjums għal emissjonijiet eċċessivi jenħtieġ li jitqiesu bħala dħul assenjat għal-linja baġitarja speċifika "appoġġ għas-settur awtomobilistiku" tal-Fond Soċjali għall-Klima, bl-objettiv li tiġi żgurata tranżizzjoni ġusta lejn ekonomija newtrali għall-klima u jingħata appoġġ lil miżuri ta' taħriġ, taħriġ mill-ġdid, titjib tal-ħiliet u aktar kwalifiki għall-ħaddiema milquta, partikolarment fl-impriżi ż-żgħar u ta' daqs medju. Din il-linja baġitarja jenħtieġ li tiġi ffinanzjata mill-baġit ġenerali tal-Unjoni u mill-introjtu ġġenerat mill-primjums għal emissjonijiet eċċessivi.

Emenda  20

 

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt -a (ġdid)

Regolament (EU) 2019/631

Artikolu 1 – paragrafu 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-a) jiddaħħal il-paragrafu 3a li ġej:

 

"3a.  Sal-31 ta' Diċembru 2027, il-Kummissjoni għandha tagħmel rieżami ta' dan ir-Regolament u, fejn xieraq, tressaq proposta biex tissupplimentah b'miżuri addizzjonali li jinkludu, minbarra l-emissjonijiet mill-egżost, il-bilanċ ġenerali tal-karbonju tal-vettura u tal-fjuwil użat, abbażi tal-metodoloġiji stabbiliti fl-Artikolu 7(10) u fl-Artikolu 12(3a), bil-għan li jiġi żgurat li l-emissjonijiet mis-settur ikunu konformi mal-mira tan-newtralità karbonika tal-Unjoni."

Emenda  21

 

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Regolament (EU) 2019/631

Artikolu 1 – paragrafu 5a – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) għall-emissjonijiet medji tal-flotta l-ġdida tal-karozzi tal-passiġġieri, mira għall-flotta kollha tal-UE ugwali għal tnaqqis ta' 100 % tal-mira fl-2021 iddeterminata skont il-punt 6.1.3 tal-Parti A tal-Anness I;

(a) għall-emissjonijiet medji tal-flotta l-ġdida tal-karozzi tal-passiġġieri, mira għall-flotta kollha tal-UE ugwali għal tnaqqis ta' 90 % tal-mira fl-2021 iddeterminata skont il-punt 6.1.3 tal-Parti A tal-Anness I;

Emenda  22

 

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Regolament (EU) 2019/631

Artikolu 1 – paragrafu 5a – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) għall-emissjonijiet medji tal-flotta l-ġdida ta' vetturi kummerċjali ħfief, mira għall-flotta kollha tal-UE ugwali għal tnaqqis ta' 100 % tal-mira fl-2021 iddeterminata f'konformità mal-Parti B, il-punt 6.1.3, tal-Anness I.

(b) għall-emissjonijiet medji tal-flotta l-ġdida ta' vetturi kummerċjali ħfief, mira għall-flotta kollha tal-UE ugwali għal tnaqqis ta' 90 % tal-mira fl-2021 iddeterminata f'konformità mal-Parti B, il-punt 6.1.3, tal-Anness I.

Emenda  23

 

Proposta għal regolament

Article 1 – paragraph 1 – point 1 – point c

Regolament (EU) 2019/631

Artikolu 1 – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) Fil-paragrafu 6, il-kliem "Mill-1 ta' Jannar 2025," huwa sostitwit bil-kliem "Mill-1 ta' Jannar 2025 sal-31 ta' Diċembru 2029,",

(c) il-paragrafu 6 huwa sostitwit b'dan li ġej:

 

"6. Mill-1 ta' Jannar 2025 sal-31 ta' Diċembru 2029 għandu japplika punt ta' riferiment għall-vetturi b'emissjonijiet żero jew baxxi ekwivalenti għal sehem ta' 20 % tal-flotot rispettivi ta' karozzi ġodda tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief ġodda f'konformità mal-punti 6.3 tal-Partijiet A u B tal-Anness I rispettivament.".

Emenda  24

 

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt ba (ġdid)

Regolament (EU) 2019/631

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt na (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba) jiżdied il-punt li ġej:

 

"(na) "vettura elettrika ibrida plug-in" (PHEV) tfisser vettura mħaddma b'taħlita ta' mutur elettriku b'batterija rikarikabbli u magna ta' kombustjoni interna, li jistgħu joperaw flimkien jew separatament."

Emenda  25

 

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt bb (ġdid)

Regolament (EU) 2019/631

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt nb (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(bb) jiżdiedu l-punti li ġejjin:

 

"(nb) "bijofjuwils" tfisser bijofjuwils kif definiti fl-Artikolu 2, punt (33) tad-Direttiva (UE) 2018/2001;

 

(nc) "bijofjuwils avvanzati" tfisser bijofjuwils avvanzati kif definiti fl-Artikolu 2, punt (34) tad-Direttiva (UE) 2018/2001;

 

(nd) "fjuwils rinnovabbli ta' oriġini mhux bijoloġika" tfisser fjuwils rinnovabbli ta' oriġini mhux bijoloġika kif definiti fl-Artikolu 2, punt (36) tad-Direttiva (UE) 2018/2001;"

Emenda  26

 

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt aa (ġdid)

Regolament (EU) 2019/631

Artikolu 7 – paragrafu 10

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(aa) il-paragrafu 10 huwa sostitwit b'dan li ġej:

10. Il-Kummissjoni għandha, mhux aktar tard mill-2030, tevalwa l-possibbiltà li tiżviluppa metodoloġija komuni tal-Unjoni għall-valutazzjoni u r-rappurtar konsistenti ta' data dwar l-emissjonijiet ta' CO2 ta' karozzi tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief introdotti fis-suq tal-Unjoni tul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tibgħat dik l-evalwazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, flimkien ma' proposti għal miżuri ta' segwitu, bħal proposti leġiżlattivi, jekk ikun xieraq.

"10. Il-Kummissjoni għandha tfassal, mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2023, metodoloġija komuni tal-Unjoni għall-valutazzjoni u r-rappurtar konsistenti ta' data dwar l-emissjonijiet ta' CO2 ta' karozzi tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief fis-suq tal-Unjoni tul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tibgħat dik il-metodoloġija lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, flimkien ma' proposti għal miżuri ta' segwitu, bħal proposti leġiżlattivi, jekk ikun xieraq."

(32019R0631)

Emenda  27

 

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt ab (ġdid)

Regolament (EU) 2019/631

Artikolu 7 – paragrafu 10a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ab) jiddaħħal il-paragrafu 10a li ġej:

 

"10a. Mill-1 ta' Jannar 2024, il-manifatturi jistgħu, fuq bażi volontarja, jittrażmettu d-data dwar l-emissjonijiet tas-CO2 tul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu minn karozzi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief imqiegħda fis-suq tal-Unjoni msemmija fil-paragrafu 10 ta' dan l-Artikolu lill-awtoritajiet kompetenti msemmija fil-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu u lill-Istati Membri, li sussegwentement għandhom jikkomunikawha lill-Kummissjoni f'konformità mal-paragrafu 2. Mill-1 ta' Jannar 2028, dik id-data għandha tiġi inkorporata fl-informazzjoni elenkata fil-Parti A tal-Annessi II u III;"

Emenda  28

 

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)

Regolament (EU) 2019/631

Artikolu 8 – paragrafu 4

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(5a) fl-Artikolu 8, il-paragrafu 4 huwa sostitwit b'dan li ġej:

4. L-ammonti tal-primjum għal emissjonijiet eċċessivi għandhom jitqiesu bħala dħul għall-baġit ġenerali tal-Unjoni.

"4. L-ammonti tal-primjum għall-emissjonijiet eċċessivi għandhom jitqiesu bħala dħul assenjat għal-linja baġitarja speċifika "appoġġ għas-settur awtomobilistiku" tal-Fond Soċjali għall-Klima, bl-objettiv li tiġi żgurata tranżizzjoni ġusta għal ekonomija newtrali għall-klima billi jittaffa kwalunkwe impatt negattiv li t-tranżizzjoni jkollha fuq l-impjiegi fis-settur awtomobilistiku fl-Istati Membri kollha affettwati, b'mod partikolari fir-reġjuni u l-komunitajiet l-aktar affettwati mit-tranżizzjoni. B'mod partikolari, il-Fond għandu jiffinanzja t-taħriġ, it-taħriġ mill-ġdid, it-titjib tal-ħiliet u l-kwalifiki ulterjuri tal-ħaddiema fis-settur awtomobilistiku, inklużi l-manifatturi tal-karozzi, il-fornituri tal-komponenti tagħhom u s-servizzi anċillari ta' manutenzjoni u tiswija, speċjalment għall-SMEs.

 

Din il-linja baġitarja speċifika tal-Fond Soċjali għall-Klima għandha tappoġġja l-mira tal-investiment għall-impjiegi u t-tkabbir fl-Istati Membri kollha. Għandha tipprovdi appoġġ lill-Istati Membri għall-finanzjament ta' miżuri u investimenti biex jiġu indirizzati l-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali tat-tranżizzjoni, b'mod partikolari fir-rigward tat-taħriġ mill-ġdid u t-telf mistenni ta' impjiegi fis-settur awtomobilistiku, inkluż fl-impriżi ż-żgħar u ta' daqs medju.

 

Ir-riżorsi allokati għandhom jiġu mill-baġit tal-Unjoni u mill-introjtu mill-primjums għal emissjonijiet eċċessivi kif definit fl-Artikolu 8 ta' dan ir-Regolament. Dawn għandhom jappoġġjaw l-attivitajiet li ġejjin: it-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema; l-għajnuna għat-tfittix ta' impjieg u l-inklużjoni attiva ta' min ikun qed ifittex impjieg; l-investiment fil-konverżjoni tan-nisġa industrijali tal-Ewropa."

(32019R0631)

Emenda  29

 

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6

Regolament (EU) 2019/631

Artikolu 10 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Tista' tingħata deroga li tkun saret applikazzjoni għaliha skont il-paragrafu 1, mill-miri speċifiċi tal-emissjonijiet applikabbli sa u inkluża s-sena kalendarja 2029.";

"Tista' tingħata deroga li tkun saret applikazzjoni għaliha skont il-paragrafu 1, mill-miri speċifiċi tal-emissjonijiet applikabbli sa u inkluża s-sena kalendarja 2029.";

 

Manifattur ta' vetturi speċjali b'utilità soċjali, bħal vetturi ta' emerġenza, vannijiet tal-ħaddiema tat-tifi tan-nar u ambulanzi jista' japplika għal deroga. Ma tistax tingħata deroga lil manifattur ta' vetturi li jaqgħu fis-segment F, is-segment S u s-segment SUV fl-iskema ta' klassifikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea (Euro Car Segment).

Emenda  30

 

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid)

Regolament (EU) 2019/631

Artikolu 11a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6a) jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

 

"Artikolu 11a

 

Ekodisinn

 

Sabiex jiġi żgurat li t-tranżizzjoni lejn mobbiltà b'emissjonijiet żero tikkontribwixxi bis-sħiħ għall-objettivi tal-Unjoni dwar l-effiċjenza enerġetika u l-ekonomija ċirkolari, il-Kummissjoni għandha, sal-31 ta' Diċembru 2023, tressaq proposti, kif xieraq, dwar il-ħolqien ta' rekwiżiti minimi tal-ekodisinn għall-karozzi tal-passiġġieri u l-vetturi kummerċjali ħfief ġodda kollha, inklużi rekwiżiti ta' effiċjenza fl-użu tal-enerġija, emissjonijiet integrati, durabbiltà u possibbiltà ta' tiswija għall-partijiet essenzjali bħal dwal, komponenti elettroniċi u batteriji, rekwiżiti minimi għall-irkupru ta' metalli, plastik u materja prima kritika, filwaqt li tqis il-prinċipji applikati għal prodotti oħra relatati mal-enerġija skont id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a.

 

__________________

 

1a Id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta' rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija (ĠU L 285, 31.10.2009, p. 10)."

Emenda  31

 

Proposta għal regolament

Article 1 – paragraph 1 – point 6 b (new)

Regolament (EU) 2019/631

Artikolu 12 – paragrafu 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6b) fl-Artikolu 12, jiddaħħal il-paragrafu 3a li ġej:

 

"3a. Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2023, il-Kummissjoni għandha tfassal metodoloġija komuni tal-UE għall-valutazzjoni u r-rappurtar konsistenti ta' data dwar l-emissjonijiet ta' CO2 tul iċ-ċiklu kollu tal-fjuwils u l-enerġija kkunsmata mill-vetturi fis-suq tal-Unjoni.

 

Din għandha tinkludi wkoll metodoloġija għall-kejl u t-tqabbil tal-effiċjenza ta' vetturi b'emissjonijiet żero u baxxi abbażi tal-ammont ta' elettriku li jkollhom bżonn biex jinstaqu għal mitt kilometru. Dik il-metodoloġija għandha tqis b'mod partikolari l-implikazzjonijiet tal-elettriku użat fuq l-ammont ta' riżorsi meħtieġa mill-batteriji interni għall-ħżin tal-enerġija jew għall-produzzjoni ta' fjuwils alternattivi ta' tali vetturi.

 

B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-użu tad-data dwar il-konsum tal-fjuwil u tal-enerġija msemmija fil-paragrafu 1 għall-Vetturi Elettriċi Ibridi li jiġu Ċċarġjati Esternament (OVC-HEVs). Abbażi ta' dik il-valutazzjoni, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 17 biex tadatta l-fatturi ta' utilità użati għall-OVC-HEVs, sabiex jiġi żgurat li l-emissjonijiet tagħhom ikunu rappreżentattivi tas-sewqan fid-dinja reali mill-2025 'il quddiem."

Emenda  32

 

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7a (ġdid)

Regolament (EU) 2019/631

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(7a) fl-Artikolu 14(1), il-punt (c) huwa sostitwit b'dan li ġej:

(c)  sal-31 ta' Ottubru 2022, il-valur TM0 indikattiv għall-2025 għandu jiġi stabbilit bħala l-massa medja tat-test rispettiva tal-karozzi tal-passiġġieri ġodda kollha u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda kollha reġistrati fl-2021;

"(c) sal-31 ta' Ottubru 2022, il-valur TM0 indikattiv għall-2025 għandu jiġi stabbilit bħala l-massa medja tat-test rispettiva tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda kollha reġistrati fl-2021;"

(32019R0631)

Emenda  33

 

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7b (ġdid)

Regolament (EU) 2019/631

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(7b) fl-Artikolu 14(1), il-punt (d) huwa sostitwit b'dan li ġej:

(d) sal-31 ta' Ottubru 2024 u kull sentejn wara dan, il-valur TM0 fil-punt 6.2 tal-Partijiet A u B tal-Anness I għandu jiġi aġġustat għall-massa medja tat-test rispettiva tal-karozzi l-ġodda tal-passiġġieri kollha u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda kollha reġistrati fis-sentejn kalendarji preċedenti, mill-2022 u l-2023 'il quddiem. Il-valuri l-ġodda ta' TM0 għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar tas-sena kalendarja wara d-data tal-aġġustament.

"(d) sal-31 ta' Ottubru 2024 u kull sentejn wara dan, il-valur TM0 fil-punt 6.2 tal-Parti  B tal-Anness I għandu jiġi aġġustat għall-massa medja tat-test rispettiva tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda kollha reġistrati fis-sentejn kalendarji preċedenti, mill-2022 u l-2023 'il quddiem. Il-valuri l-ġodda ta' TM0 għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar tas-sena kalendarja wara d-data tal-aġġustament."

(32019R0631)

Emenda  34

 

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9

Regolament (EU) 2019/631

Artikolu 14a – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sal-31 ta' Diċembru 2025, u kull sentejn wara dan, il-Kummissjoni għandha tirrapporta dwar il-progress lejn mobbiltà fit-toroq b'emissjonijiet żero. B'mod partikolari, ir-rapport għandu jimmonitorja u jivvaluta l-ħtieġa għal miżuri addizzjonali possibbli biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni, inkluż permezz ta' mezzi finanzjarji.

Sal-31 ta' Diċembru 2025, u kull sena wara dan, il-Kummissjoni għandha tirrapporta dwar il-progress lejn mobbiltà fit-toroq b'emissjonijiet żero. B'mod partikolari, ir-rapport għandu jimmonitorja u jivvaluta l-ħtieġa għal miżuri addizzjonali possibbli biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni, inkluż permezz ta' mezzi finanzjarji.

Emenda  35

 

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9

Regolament (EU) 2019/631

Artikolu 14a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fir-rapportar, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-fatturi kollha li jikkontribwixxu għal progress kosteffiċjenti lejn in-newtralità klimatika sal-2050. Dan jinkludi l-użu ta' vetturi b'emissjonijiet żero u baxxi, il-progress fl-ilħuq tal-miri għall-introduzzjoni tal-infrastruttura tal-irriċarġjar u tar-riforniment tal-fjuwil kif meħtieġ skont ir-Regolament dwar l-Infrastruttura tal-Fjuwils Alternattivi, il-kontribut potenzjali tat-teknoloġiji tal-innovazzjoni u l-fjuwils alternattivi sostenibbli biex tintlaħaq il-mobbiltà b'newtralità klimatika, l-impatt fuq il-konsumaturi, il-progress fid-djalogu soċjali kif ukoll aspetti biex tiġi ffaċilitata ulterjorment it-tranżizzjoni ekonomikament vijabbli u soċjalment ġusta lejn mobbiltà fit-toroq b'emissjonijiet żero.;

Fir-rapportar, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-fatturi kollha li jikkontribwixxu għal progress kosteffiċjenti lejn in-newtralità klimatika sal-2050. Dan jinkludi:

 

(a) l-użu kif ukoll il-prezz ta' vetturi b'emissjonijiet żero u baxxi,

 

(b) it-tranżizzjoni minn approċċ ibbażat purament fuq l-emissjonijiet tal-egżost għal approċċ olistiku bbażat fuq l-analiżi taċ-ċiklu tal-ħajja għall-emissjonijiet abbażi tal-metodoloġiji stabbiliti fl-Artikoli 7(10) u 12(3a), filwaqt li titqies ukoll l-intensità tal-gassijiet serra fl-istadji tal-estrazzjoni, tal-produzzjoni u ta' tmiem il-ħajja tal-minerali, kif ukoll it-taħlita tal-enerġija fl-Istat Membru rispettiv taċ-ċirkolazzjoni,

 

(c) il-limitu ta' CO2 użat għad-definizzjoni ta' x'jikkostitwixxi vettura b'emissjonijiet baxxi u, f'każ ta' bżonn, ir-reviżjoni tiegħu,

 

(d) il-progress fl-ilħuq tal-miri għall-introduzzjoni tal-infrastruttura tal-irriċarġjar u tar-riforniment tal-fjuwil kif meħtieġ skont ir-Regolament dwar l-Infrastruttura tal-Fjuwils Alternattivi,

 

(e) il-kontribut potenzjali tat-teknoloġiji tal-innovazzjoni u l-fjuwils alternattivi sostenibbli biex tintlaħaq il-mobbiltà b'newtralità klimatika,

 

(f) l-impatt fuq il-miri tal-Istati Membri dwar il-GHG u l-kwalità tal-arja, ix-xiri annwali ta' vetturi ġodda b'emissjonijiet żero jew baxxi kif ukoll vetturi użati,

 

(g) il-progress u l-impatt fil-livell reġjonali (NUTS II),

 

(h) l-impatt fuq il-konsumaturi, partikolarment dawk bi dħul baxx, kif ukoll l-evoluzzjoni tal-faqar fit-trasport f'kull Stat Membru, kif definit fir-Regolament (UE) .../... [ir-Regolament li jistabbilixxi Fond Soċjali għall-Klima],

 

(i) il-progress fid-djalogu soċjali kif ukoll aspetti biex tiġi ffaċilitata ulterjorment it-tranżizzjoni ekonomikament vijabbli u soċjalment ġusta lejn mobbiltà fit-toroq b'emissjonijiet żero,

 

(j) il-progress fl-użu ta' kapaċità addizzjonali tal-elettriku rinnovabbli proporzjonali għat-tkabbir fil-bejgħ ta' vetturi b'emissjonijiet żero sabiex jiġi żgurat li l-emissjonijiet ma jiġux sempliċement spostati.

Emenda  36

 

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9a (ġdid)

Regolament (EU) 2019/631

Artikolu 14b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(9a) jiddaħħal l-Artikolu 14b li ġej:

 

"Artikolu 14b

 

F'konformità mal-Artikolu 3(1), punt (b) tad-Direttiva (UE) .../... [id-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija Riformulata], l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw il-prinċipju "l-effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel" fid-deċiżjonijiet relatati mal-politika, l-ippjanar u l-investiment b'rabta mal-introduzzjoni tal-infrastruttura tal-iċċarġjar u l-forniment tal-fjuwils alternattivi, inkluż fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija well-to-wheel ta' teknoloġiji differenti b'emissjonijiet żero."

Emenda  37

 

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt a

Regolament (EU) 2019/631

Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fl-2028, il-Kummissjoni għandha tirrieżamina l-effettività u l-impatt ta' dan ir-Regolament, filwaqt li tibni fuq ir-rapportar ta' kull sentejn, u trid tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bir-riżultat tar-rieżami.

Fl-2027, il-Kummissjoni għandha tirrieżamina l-effettività u l-impatt ta' dan ir-Regolament, filwaqt li tibni fuq ir-rapportar annwali, u trid tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bir-riżultat tar-rieżami.

Emenda  38

 

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt a

Regolament (EU) 2019/631

Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Ir-rapport għandu, fejn xieraq, ikun akkumpanjat minn proposta biex jiġi emendat dan ir-Regolament.

Ir-rapport għandu jkun akkumpanjat minn proposta biex jiġi emendat dan ir-Regolament u biex jiġi identifikat perkors ċar għal aktar tnaqqis fl-emissjonijiet tas-CO2 bl-introduzzjoni ta' miri applikabbli għall-flotta kollha tal-UE għall-karozzi tal-passiġġieri ġodda u għall-flotta ta' vetturi kummerċjali ħfief ġodda lil hinn mill-2035, inkluża l-possibbiltà ta' allokazzjoni ta' vetturi ibridi plug-in għall-miri tal-flotta, abbażi ta' metodoloġija tal-LCA żviluppata mill-Kummissjoni Ewropea sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2023.

Emenda  39

 

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt aa (ġdid)

Regolament (EU) 2019/631

Artikolu 15 – paragrafu 2

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(aa) il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

2. Fir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra, fost l-oħrajn, kemm il-valuri tal-emissjonijiet ta' CO2 tal-vetturi u l-konsum tal-fjuwil jew tal-enerġija mill-vetturi stabbiliti skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 huma fil-fatt rappreżentattivi tal-użu reali; l-introduzzjoni ta' vetturi b'emissjonijiet żero jew baxxi fis-suq tal-Unjoni, b'mod partikolari fir-rigward ta' vetturi kummerċjali ħfief; l-introduzzjoni tal-infrastruttura tal-iċċarġjar u l-forniment tal-fjuwil irrappurtata mid-Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill20, inkluż il-finanzjament tagħha; il-kontribut li l-użu ta' fjuwils alternattivi sintetiċi u avvanzati prodotti b'enerġija rinnovabbli jista' jkollu għat-tnaqqis tal-emissjonijiet; it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' CO2 osservat effettivament fil-livell tal-flotta eżistenti; il-funzjonament tal-mekkaniżmu ta' inċentivi għal vetturi b'emissjonijiet żero jew baxxi; l-effetti potenzjali tal-miżura tranżizzjonali stabbilita fil-punt 6.3 tal-Parti A tal-Anness I; l-impatt ta' dan ir-Regolament fuq il-konsumaturi, b'mod partikolari fuq dawk b'introjtu baxx u medju; kif ukoll aspetti li jiffaċilitaw tranżizzjoni ekonomikament vijabbli u soċjalment ġusta lejn mobilità nadifa, kompetittiva u għall-but ta' kulħadd fl-Unjoni.

"2. Fir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra, fost l-oħrajn, kemm il-valuri tal-emissjonijiet ta' CO2 tal-vetturi u l-konsum tal-fjuwil jew tal-enerġija mill-vetturi stabbiliti skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 huma fil-fatt rappreżentattivi tal-użu reali; l-introduzzjoni ta' vetturi b'emissjonijiet żero jew baxxi fis-suq tal-Unjoni, b'mod partikolari fir-rigward ta' vetturi kummerċjali ħfief; l-introduzzjoni tal-infrastruttura tal-iċċarġjar u l-forniment tal-fjuwil irrappurtata mid-Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-installazzjoni ta' infrastruttura tal-karburanti alternattivi20, inkluż il-finanzjament tagħha; l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2010/31/UE dwar ir-Rendiment tal-Bini fl-Użu tal-Enerġija u r-rieżami previst tagħha; il-kontribut li l-użu ta' fjuwils alternattivi sintetiċi u avvanzati prodotti b'enerġija rinnovabbli jista' jkollu għat-tnaqqis tal-emissjonijiet; it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' CO2 osservat effettivament fil-livell tal-flotta eżistenti; il-funzjonament tal-mekkaniżmu ta' inċentivi għal vetturi b'emissjonijiet żero jew baxxi; l-effetti potenzjali tal-miżura tranżizzjonali stabbilita fil-punt 6.3 tal-Parti A tal-Anness I; l-impatt ta' dan ir-Regolament fuq il-konsumaturi, b'mod partikolari fuq dawk b'introjtu baxx u medju; kif ukoll aspetti li jiffaċilitaw tranżizzjoni ekonomikament vijabbli u soċjalment ġusta lejn mobilità nadifa, kompetittiva u għall-but ta' kulħadd fl-Unjoni."

__________________

__________________

20 Id-Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar l-installazzjoni ta' infrastruttura tal-karburanti alternattivi (ĠU L 307, 28.10.2014, p. 1).

20 Id-Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar l-installazzjoni ta' infrastruttura tal-karburanti alternattivi (ĠU L 307, 28.10.2014, p. 1).

(32019R0631)

Emenda  40

 

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt b

Regolament (EU) 2019/631

Artikolu 15 – paragrafi 2 sa 5

 

Test fis-seħħ

Emenda

(b) jitħassru l-paragrafi 2 sa 5,

(b) jitħassru l-paragrafi 3 sa 5,

(32019R0631)

Emenda  41

 

Proposta għal regolament

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt da (ġdid)

Regolament (EU) 2019/631

Anness I – Parti A – punt 6.2.1

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(da) il-punt 6.2.1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

6.2.1. Miri ta' referenza tal-emissjonijiet speċifiċi għall-2025 sal-2029

"6.2.1. Miri ta' referenza tal-emissjonijiet speċifiċi għall-2025 sal-2029

Il-mira tal-emissjonijiet speċifiċi ta' referenza = EU fleet-wide target2025 + α2025 (TM – TM0)

Il-mira tal-emissjonijiet speċifiċi ta' referenza = EU fleet-wide target2025

fejn:

fejn:

EU fleet-wide target2025 hija kif stabbilita skont il-punt 6.1.1;

EU fleet-wide target2025 hija kif stabbilita skont il-punt 6.1.1."

a2025 hija

 

 

fejn:

 

a2021 hija l-inklinazzjoni tal-linja dritta li toqgħod l-aħjar, stabbilita bl-applikazzjoni tal-metodu ta' pożizzjonament tal-minimi kwadrati lineari għall-massa tat-test (varjabbli indipendenti) u l-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 (varjabbli dipendenti) ta' kull karozza ġodda tal-passiġġieri rreġistrata fl-2021;

 

emissjonijiet medji2021 hija l-medja tal-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri rreġistrati fl-2021 ta' dawk il-manifatturi li għalihom ġiet ikkalkulata mira ta' emissjonijiet speċifiċi f'konformità mal-punt 4;

 

TM hija l-massa medja tat-test f'kilogrammi (kg) tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri kollha tal-manifattur irreġistrati fis-sena kalendarja rilevanti;

 

TM0 huwa l-valur f'kilogrammi (kg) stabbilit skont il-punt (d) tal-Artikolu 14(1).

 

(32019R0631)

Emenda  42

 

Proposta għal regolament

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt f

Regolament (EU) 2019/631

Anness I – Parti A – punt 6.3.2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.3.2 Miri għall-emissjonijiet speċifiċi għall-perjodu mill-2030 sal-2034

6.3.2 Miri għall-emissjonijiet speċifiċi għall-perjodu mill-2030 sal-2034

Il-mira tal-emissjonijiet speċifiċi ta' referenza = EU fleet-wide target2030 + α2030 (TM – TM0)

Il-mira tal-emissjonijiet speċifiċi ta' referenza = EU fleet-wide target2030

Fejn,

 

EU fleet-wide target2030 hija kif stabbilita skont il-punt 6.1.2;

 

a2030 hija

 

 

fejn,

 

a2021 hija kif definita fil-punt 6.2.1

 

medja tal-emissjonijiet2021 hija kif definita fil-punt 6.2.1;

 

TM hija kif definita fil-punt 6.2.1

 

TM0 hija kif definita fil-punt 6.2.1

  

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

Emenda tar-Regolament (UE) 2019/631 fir-rigward tat-tisħiħ tal-istandards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet ta' CO2 tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda f'konformità mal-ambizzjoni klimatika akbar tal-Unjoni

Referenzi

COM(2021)0556 – C9-0322/2021 – 2021/0197(COD)

Kumitat responsabbli

 Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ENVI

13.9.2021

 

 

 

Opinjoni(jiet) mogħtija minn

 Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ITRE

13.9.2021

Rapporteur għal opinjoni

 Data tal-ħatra

Dominique Riquet

7.10.2021

Eżami fil-kumitat

26.1.2022