DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o podpoře, poskytování a používání družicových navigačních systémů GALILEO a GPS a navazujících aplikací mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé

19.5.2022 - (06531/2022 – C9‑0147/2022 – 2022/0005(NLE)) - ***

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Zpravodaj: Cristian‑Silviu Buşoi
(Zjednodušený postup – čl. 52 odst. 1 jednacího řádu)

Postup : 2022/0005(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0153/2022
Předložené texty :
A9-0153/2022
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o podpoře, poskytování a používání družicových navigačních systémů GALILEO a GPS a navazujících aplikací mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé

(06531/2022 – C9‑0147/2022 – 2022/0005(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (06531/2022),

 s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 189 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C9‑0147/2022),

 s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

 s ohledem na doporučení Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A9‑0153/2022),

1. uděluje souhlas s obnovením dohody;

2. pověřuje svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Spojených států amerických.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Prodloužení platnosti Dohody o podpoře, poskytování a používání družicových navigačních systémů Galileo a GPS a navazujících aplikací mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Spojenými státy americkými

Referenční údaje

06531/2022 – C9-0147/2022 – 2022/0005(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

7.4.2022

 

 

 

Příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

ITRE

2.5.2022

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Cristian-Silviu Buşoi

2.2.2022

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

2.2.2022

Datum přijetí

17.5.2022

 

 

 

Datum předložení

19.5.2022

 

 

Poslední aktualizace: 1. června 2022
Právní upozornění - Ochrana soukromí