ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την παράταση της συμφωνίας για την προώθηση, εγκατάσταση και χρήση των συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης Galileo και GPS και των σχετικών εφαρμογών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφετέρου

19.5.2022 - (06531/2022 – C9‑0147/2022 – 2022/0005(NLE)) - ***

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγητής: Cristian‑Silviu Buşoi
(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 52 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2022/0005(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0153/2022
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0153/2022
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την παράταση της συμφωνίας για την προώθηση, εγκατάσταση και χρήση των συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης Galileo και GPS και των σχετικών εφαρμογών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφετέρου

(06531/2022 – C9‑0147/2022 – 2022/0005(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06531/2022),

 έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 189 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0147/2022),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A9‑0153/2022),

1. εγκρίνει την ανανέωση της συμφωνίας·

2. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Παράταση της συμφωνίας για την προώθηση, εγκατάσταση και χρήση των συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης Galileo και GPS και των σχετικών εφαρμογών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

Έγγραφα αναφοράς

06531/2022 – C9-0147/2022 – 2022/0005(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

7.4.2022

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια

ITRE

2.5.2022

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Cristian-Silviu Buşoi

2.2.2022

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία – Ημερομηνία απόφασης

2.2.2022

Ημερομηνία έγκρισης

17.5.2022

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

19.5.2022