Tuarascáil - A9-0153/2022Tuarascáil
A9-0153/2022

MOLADH ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le síneadh a chur leis an gComhaontú maidir le córais loingseoireachta satailíte Galileo agus GPS agus a bhfeidhmchláir ghaolmhara a chur chun cinn, a sholáthar agus a úsáid idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Stáit Aontaithe Mheiriceá, den pháirt eile

19.5.2022 - (06531/2022 – C9‑0147/2022 – 2022/0005(NLE)) - ***

An Choiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
Rapóirtéir: Cristian‑Silviu Buşoi
(Nós imeachta simplithe - Riail 52(1) de na Rialacha Nós Imeachta)

Nós Imeachta : 2022/0005(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
A9-0153/2022
Téacsanna arna gcur síos :
A9-0153/2022
Díospóireachtaí :
Téacsanna arna nglacadh :

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le síneadh a chur leis an gComhaontú maidir le córais loingseoireachta satailíte Galileo agus GPS agus a bhfeidhmchláir ghaolmhara a chur chun cinn, a sholáthar agus a úsáid idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Stáit Aontaithe Mheiriceá, den pháirt eile

(06531/2022 – C9‑0147/2022 – 2022/0005(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (06531/2022),

 ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 189 agus Airteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a)(v), agus den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C9‑0147/2022),

 ag féachaint do Riail 105(1) agus (4), agus Riail 114(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh (A9-0153/2022),

1. ag tabhairt a toilithe d’athnuachan an chomhaontaithe;

2. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus Stáit Aontaithe Mheiriceá.

 

AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Síneadh a chur leis an gComhaontú maidir le córais loingseoireachta satailíte Galileo agus GPS agus a bhfeidhmchláir ghaolmhara a chur chun cinn, a sholáthar agus a úsáid idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit agus Stáit Aontaithe Mheiriceá

Tagairtí

06531/2022 – C9-0147/2022 – 2022/0005(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

7.4.2022

 

 

 

An Coiste Freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ITRE

2.5.2022

 

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Cristian-Silviu Buşoi

2.2.2022

 

 

 

Nós imeachta simplithe - dáta an chinnidh

2.2.2022

Dáta an ghlactha

17.5.2022

 

 

 

Dáta don chur síos

19.5.2022

 

 

An nuashonrú is déanaí: 25 Bealtaine 2022
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais