ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przedłużenia Umowy w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów nawigacji satelitarnej Galileo i GPS oraz powiązanych z nimi aplikacji między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z drugiej strony

19.5.2022 - (06531/2022 – C9‑0147/2022 – 2022/0005(NLE)) - ***

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawca: Cristian‑Silviu Buşoi
(Procedura uproszczona – art. 52 ust. 1 Regulaminu)

Procedura : 2022/0005(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0153/2022
Teksty złożone :
A9-0153/2022
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przedłużenia Umowy w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów nawigacji satelitarnej Galileo i GPS oraz powiązanych z nimi aplikacji między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z drugiej strony

(06531/2022 – C9‑0147/2022 – 2022/0005(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

 uwzględniając projekt decyzji Rady (06531/2022),

 uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 189 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9‑0147/2022),

 uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

 uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A9‑0153/2022),

1. wyraża zgodę na przedłużenie umowy;

2. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Przedłużenie Umowy w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów nawigacji satelitarnej Galileo i GPS oraz powiązanych z nimi aplikacji między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

Odsyłacze

06531/2022 – C9-0147/2022 – 2022/0005(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

7.4.2022

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

2.5.2022

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Cristian-Silviu Buşoi

2.2.2022

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

2.2.2022

Data przyjęcia

17.5.2022

 

 

 

Data złożenia

19.5.2022

 

 

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2022
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności