RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind prelungirea Acordului privind promovarea, furnizarea și utilizarea sistemelor de navigație prin satelit Galileo și GPS și a aplicațiilor conexe dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte

19.5.2022 - (06531/2022 – C9‑0147/2022 – 2022/0005(NLE)) - ***

Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportor: Cristian‑Silviu Bușoi
(Procedura simplificată – articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

Procedură : 2022/0005(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0153/2022
Texte depuse :
A9-0153/2022
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind prelungirea Acordului privind promovarea, furnizarea și utilizarea sistemelor de navigație prin satelit Galileo și GPS și a aplicațiilor conexe dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte

(06531/2022 – C9‑0147/2022 – 2022/0005(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (06531/2022),

 având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 189 și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9‑0147/2022),

 având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere recomandarea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A9‑0153/2022),

1. aprobă prelungirea acordului;

2. încredințează Președintei sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernului și parlamentului Statelor Unite ale Americii.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Prelungirea Acordului privind promovarea, furnizarea și utilizarea sistemelor de navigație prin satelit Galileo și GPS și a aplicațiilor conexe dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte

Referințe

06531/2022 – C9-0147/2022 – 2022/0005(NLE)

Data consultării/cererii de aprobare

7.4.2022

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

ITRE

2.5.2022

 

 

 

Raportor

 Data numirii

Cristian-Silviu Bușoi

2.2.2022

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

2.2.2022

Data adoptării

17.5.2022

 

 

 

Data depunerii

19.5.2022

 

 

Ultima actualizare: 1 iunie 2022
Aviz juridic - Politica de confidențialitate