SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Społeczny Fundusz Klimatyczny

20.5.2022 - (COM(2021)0568 – C9‑0324/2021 – 2021/0206(COD)) - ***I

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdawcy: David Casa, Esther de Lange
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*):
Margarida Marques, Komisja Budżetowa
(*) Zaangażowane komisje – art. 57 Regulaminu
(Procedura wspólnych posiedzeń komisji – art. 58 Regulaminu)


PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Społeczny Fundusz Klimatyczny

(COM(2021)0568 – C9‑0324/2021 – 2021/0206(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2021)0568),

 uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 91 ust. 1 lit. d), art. 192 ust. 1 i art. 194 ust. 1 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0324/2021),

 uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną, na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, przez parlament Szwecji, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

 uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 9 grudnia 2021 r.[1],

 uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia …[2],

 uwzględniając art. 59 Regulaminu,

 uwzględniając opinie Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Transportu i Turystyki oraz Komisji Rozwoju Regionalnego,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A9-0157/2022),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


 

Poprawka  1

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Unia i jej państwa członkowskie są stronami porozumienia paryskiego przyjętego w grudniu 2015 r. na podstawie Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) („porozumienie paryskie”)28, które weszło w życie w listopadzie 2016 r. Zgodnie ze wspomnianym porozumieniem są one zobowiązane do ograniczenia wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie poniżej 2 °C ponad poziom sprzed epoki przemysłowej, i będą kontynuować wysiłki zmierzające do ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 °C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej.

(1) Unia i jej państwa członkowskie są stronami porozumienia paryskiego przyjętego w grudniu 2015 r. na podstawie Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) („porozumienie paryskie”)28, które weszło w życie w listopadzie 2016 r. Zgodnie ze wspomnianym porozumieniem są one zobowiązane do ograniczenia wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie poniżej 2 °C ponad poziom sprzed epoki przemysłowej, i będą kontynuować wysiłki zmierzające do ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 °C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej. Przyjmując pakt klimatyczny z Glasgow, strony porozumienia paryskiego uznały, że ograniczenie wzrostu średniej temperatury na świecie do 1,5 °C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej znacznie zmniejszyłoby zagrożenia i skutki związane ze zmianą klimatu; zobowiązały się także do wzmocnienia swoich celów na rok 2030 do końca 2022 r., aby wyrównać rozbieżności między ambicjami, zgodnie z ustaleniami Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Należy to uczynić w sposób sprawiedliwy i zgodny z zasadą wspólnej, choć zróżnicowanej, odpowiedzialności oraz odpowiednich możliwości, w świetle różnych uwarunkowań krajowych.

__________________

__________________

28 Porozumienie paryskie (Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 4).

28 Porozumienie paryskie (Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 4).

Poprawka  2

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) W komunikacie Komisji w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu29 określono nową strategię na rzecz wzrostu, której celem jest przekształcenie Unii w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto i w ramach której wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych. Komisja proponuje również ochronę, zachowanie i poprawę kapitału naturalnego Unii oraz ochronę zdrowia i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami związanymi ze środowiskiem. Ponadto Komisja uważa, że transformacja musi być sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu, tak by nikt nie był pozostawiony samemu sobie.

(2) W komunikacie Komisji w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu29 określono nową strategię na rzecz wzrostu, której celem jest przekształcenie Unii w zrównoważone, sprawiedliwe, bardziej uczciwe i lepiej prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto najpóźniej w 2050 r. Komisja proponuje również odbudowę, ochronę, zachowanie i poprawę kapitału naturalnego Unii oraz ochronę zdrowia i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami związanymi ze środowiskiem. Ponadto Komisja uważa, że transformacja musi być sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu, tak by nikt nie był pozostawiony samemu sobie.

__________________

__________________

29 COM(2019)640 final.

29 COM(2019)640 final.

Poprawka  3

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/111930 utrwalono w prawodawstwie cel końcowy, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w całej gospodarce do 2050 r. W rozporządzeniu tym określono wiążące zobowiązanie Unii do redukcji emisji. Po odliczeniu pochłaniania emisji gazów cieplarnianych Unia powinna zredukować emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 55 % do 2030 r. w stosunku do poziomu z 1990 r. Osiągnięcie tej wartości docelowej wymaga udziału wszystkich sektorów gospodarki.

(3) W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/111930 utrwalono w prawodawstwie cel końcowy, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w całej gospodarce najpóźniej do 2050 r. W rozporządzeniu tym określono wiążące zobowiązanie Unii do redukcji emisji. Po odliczeniu pochłaniania emisji gazów cieplarnianych Unia powinna zredukować emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 55 % do 2030 r. w stosunku do poziomu z 1990 r. Osiągnięcie tej wartości docelowej wymaga udziału wszystkich sektorów gospodarki.

__________________

__________________

30 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzeń (WE) nr 401/2009 i (UE) 2018/1999 („Europejskie prawo o klimacie”) (Dz.U. L 243 z 9.7.2021, s. 1).

30 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzeń (WE) nr 401/2009 i (UE) 2018/1999 („Europejskie prawo o klimacie”) (Dz.U. L 243 z 9.7.2021, s. 1).

Poprawka  4

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) W deklaracji z Porto z dnia 8 maja 2021 r. potwierdzono zobowiązanie Rady Europejskiej do działania na rzecz Europy socjalnej oraz jej determinację, by dalej pogłębiać wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych na szczeblu unijnym i krajowym, z należytym uwzględnieniem stosownych kompetencji i zasad pomocniczości i proporcjonalności.

(6) W planie działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych1a podkreślono, że należy wzmocnić prawa socjalne i europejski wymiar socjalny we wszystkich obszarach polityki Unii zapisanych w Traktatach, w szczególności w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz w art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). W deklaracji z Porto z 8 maja 2021 r. potwierdzono zobowiązanie Rady Europejskiej do działania na rzecz Europy socjalnej zapewniającej sprawiedliwą transformację oraz determinację Rady Europejskiej, by dalej pogłębiać konkretne wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych na szczeblu unijnym i krajowym, z należytym uwzględnieniem stosownych kompetencji i zasad pomocniczości i proporcjonalności.

 

__________________

 

1a Zatwierdzony przez Radę Europejską 24 i 25 czerwca 2021 r.

Poprawka  5

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Fundusz powinien wspierać wyłącznie działania i odbiorców, którzy przestrzegają obowiązujących przepisów unijnych i krajowych dotyczących praw socjalnych i pracowniczych dotyczących m.in. wynagrodzeń i warunków pracy, w tym układów zbiorowych, oraz promują trwałe miejsca pracy wysokiej jakości.

Poprawka  6

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) W celu realizacji zobowiązań na rzecz neutralności klimatycznej dokonano przeglądu i zmiany unijnych przepisów dotyczących klimatu i energii, aby przyspieszyć redukcję emisji gazów cieplarnianych.

(7) W celu realizacji zobowiązań na rzecz neutralności klimatycznej dokonano przeglądu i zmiany unijnych przepisów dotyczących klimatu i energii, aby przyspieszyć redukcję emisji gazów cieplarnianych. Sprawiedliwa transformacja zgodna z agendą ONZ 2030 i Europejskim filarem praw socjalnych oznacza likwidację ubóstwa energetycznego i ubóstwa związanego z mobilnością w całej Unii. W tym celu nowy Społeczny Fundusz Klimatyczny powinien przyczynić się do ochrony i umocnienia pozycji gospodarstw domowych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Trzeba w szczególności zapewnić, aby gospodarstwa te rzeczywiście skorzystały na wdrożeniu różnych instrumentów finansowania, a mianowicie tych instrumentów do dyspozycji państw członkowskich, które obejmują Fundusz Spójności, Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz dochody generowane obecnie w ramach EU ETS. Fundusze udostępniane państwom członkowskim powinny służyć do inwestowania w renowację budynków, tworzenie wysokiej jakości bezpiecznych i zielonych miejsc pracy, a także rozwój koniecznych umiejętności odpowiadających potrzebom transformacji ekologicznej i cyfrowej, obniżanie emisyjności sektora transportu oraz lepszy dostęp do publicznej „miękkiej” mobilności współdzielonej.

Poprawka  7

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Zmiany te mają zróżnicowany wpływ gospodarczy i społeczny na poszczególne sektory gospodarki, obywateli i państwa członkowskie. W szczególności włączenie emisji gazów cieplarnianych z budynków i transportu drogowego do zakresu dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady31 powinno stanowić dodatkową zachętę ekonomiczną do inwestowania w ograniczenie zużycia paliw kopalnych, a tym samym przyspieszyć redukcję emisji gazów cieplarnianych. W połączeniu z innymi środkami powinno to, w perspektywie średnio- i długoterminowej, zmniejszyć koszty budynków i transportu drogowego, a także stworzyć nowe możliwości tworzenia miejsc pracy oraz inwestowania.

(8) Zmiany te mają zróżnicowany wpływ gospodarczy i społeczny na poszczególne sektory gospodarki, obywateli i państwa członkowskie. W szczególności rozszerzenie zakresu dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady31 powinno stanowić dodatkową zachętę ekonomiczną do inwestowania w ograniczenie zużycia paliw kopalnych, a tym samym przyspieszyć redukcję emisji gazów cieplarnianych. W połączeniu z innymi środkami powinno to, w perspektywie średnio- i długoterminowej, przyczynić się do likwidacji ubóstwa energetycznego i ubóstwa związanego z mobilnością, a także stworzyć nowe możliwości tworzenia dobrych miejsc pracy oraz zrównoważonego inwestowania, z pełnym dostosowaniem do celów Europejskiego Zielonego Ładu. Komisja powinna gromadzić dane na temat społecznych skutków środków towarzyszących oraz wpływu tych środków na poszczególne państwa członkowskie, regiony i grupy szczególnie wrażliwe, aby zapewnić podejście zapobiegawcze w celu zmniejszenia nierówności w dostępie do zrównoważonej i przystępnej cenowo energii i mobilności. Szczególną uwagę należy zwrócić na grupy znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji oraz na gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym lub ubóstwem w zakresie mobilności, tak aby mogły one skorzystać na wdrożeniu tych instrumentów finansowania i aby nikt nie został pominięty.

__________________

__________________

31 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

31 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

Poprawka  8

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Potrzebne są jednak zasoby, aby sfinansować te inwestycje. Co więcej, zanim zostaną one wprowadzone, koszty ponoszone przez gospodarstwa domowe i użytkowników transportu na ogrzewanie, chłodzenie i gotowanie, a także na transport drogowy prawdopodobnie wzrosną, ponieważ dostawcy paliw podlegający zobowiązaniom w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji w sektorze budownictwa i transportu drogowego przenoszą koszty emisji dwutlenku węgla na konsumentów.

(9) Potrzebne są jednak zasoby, aby sfinansować wystarczające, stabilne i sprawiedliwe inwestycje. Co więcej, zanim zostaną one wprowadzone, koszty ponoszone przez gospodarstwa domowe i użytkowników transportu na ogrzewanie, chłodzenie i gotowanie, a także na transport drogowy prawdopodobnie wzrosną, również z uwzględnieniem – w kontekście rosyjskiej wojny napastniczej na Ukrainę – zależności państw członkowskich od paliw kopalnych z przywozu.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) Wysokie ceny gazu ziemnego, które spowodowały ekstremalne wzrosty cen w niektórych państwach członkowskich w sezonie grzewczym 2021–2022 – a sytuację dodatkowo pogorszyło uzależnienie od importu i napięcia geopolityczne – ponownie uwidoczniły zależność przemysłu i gospodarstw domowych w Unii od importu gazu ziemnego, szczególnie odczuwaną przez najbiedniejsze gospodarstwa domowe. Inwestycje w środki w zakresie efektywności energetycznej, a także w systemy grzewcze oparte na energii ze źródeł odnawialnych, w tym w elektryczne pompy ciepła, ogrzewanie i chłodzenie na szczeblu lokalnym oraz udział w społecznościach energetycznych działających w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, stanowią zatem najbardziej opłacalną metodę zmniejszania zależności od importu i ograniczania emisji przy jednoczesnym zwiększeniu odporności Unii. Systemy finansowania przez osoby trzecie, w szczególności dla najuboższych gospodarstw domowych, są niezbędne, aby zapewnić zgodność z tymi zasadami.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9b) Ponieważ transformacja w kierunku bardziej ekologicznej Europy będzie miała trudne do oszacowania ex ante skutki gospodarcze i społeczne, mogą być potrzebne dodatkowe inwestycje, a tym samym środki finansowe, by zrealizować zobowiązania dotyczące neutralności klimatycznej, a zarazem zachować spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

Poprawka  11

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9c) Koszty przenoszone przez dostawców paliw na konsumentów końcowych mogą różnić się w zależności od przedsiębiorstwa, regionu czy państwa członkowskiego. Komisja powinna zatem gromadzić dane na temat części kosztów absorbowanej przez dostawców paliw i części kosztów przeniesionej na konsumentów końcowych oraz składać co roku Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie ze swoich ustaleń.

Poprawka  12

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9d) W sektorze budownictwa kompleksowa renowacja całej konstrukcji budynku doprowadziłaby do zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego, w związku z czym w bardziej skuteczny sposób uwzględniono by grupy populacji zagrożone wykluczeniem, które w największym stopniu są dotknięte ubóstwem energetycznym w Unii. Ograniczyłoby to również tendencję do przenoszenia się rodzin pomiędzy obszarami wiejskimi, podmiejskimi i miejskimi oraz obszarami słabo zaludnionymi, a tym samym zapobiegło ewentualnemu wzrostowi cen mieszkań i wynikającemu z niego wzrostowi emisji gazów cieplarnianych z powodu zwiększonego korzystania z transportu prywatnego.

Poprawka  13

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Wzrost cen paliw może w nieproporcjonalny sposób wpłynąć na znajdujące się w trudnej sytuacji gospodarstwa domowe, mikroprzedsiębiorstwa i użytkowników transportu, którzy wydają większą część swoich dochodów na energię i transport, którzy w niektórych regionach nie mają dostępu do alternatywnych, przystępnych cenowo rozwiązań w zakresie mobilności i transportu i którzy mogą nie mieć zdolności finansowej, aby inwestować w zmniejszenie zużycia paliw kopalnych.

(10) Transformacja w kierunku neutralności klimatycznej, w tym poprzez ustalenie opłat za emisję gazów cieplarnianych, wpłynie prawdopodobnie w nieproporcjonalny sposób na znajdujące się w trudnej sytuacji gospodarstwa domowe, mikroprzedsiębiorstwa oraz na znajdujących się w trudnej sytuacji użytkowników transportu, którzy wydają większą część swoich dochodów na energię i transport, którzy w niektórych regionach, w tym na obszarach wiejskich, wyspiarskich, górskich, w regionach oddalonych i mniej dostępnych, czy w regionach lub na obszarach słabiej rozwiniętych, również na słabiej rozwiniętych obszarach podmiejskich, mogą nie mieć zdolności finansowej, aby inwestować w zmniejszenie zużycia paliw kopalnych.

Poprawka  14

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) W związku z tym część dochodów uzyskanych w wyniku włączenia budownictwa i transportu drogowego do zakresu dyrektywy 2003/87/WE należy wykorzystać do przeciwdziałania skutkom społecznym wynikającym z tego włączenia, aby transformacja była sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu, tak by nikt nie był pozostawiony samemu sobie.

(11) W związku z tym część dochodów uzyskanych w wyniku włączenia budownictwa i transportu drogowego do zakresu dyrektywy 2003/87/WE należy wykorzystać jako zasoby własne do finansowania budżetu Unii jako dochody ogólne, zgodnie z prawnie wiążącym porozumieniem międzyinstytucjonalnym z 16 grudnia 2020 r.1a („porozumienie międzyinstytucjonalne”), w którym ustanowiono plan działania w celu wprowadzenia nowych zasobów własnych, dających budżetowi Unii środki zapewniające wkład w przeciwdziałanie skutkom społecznym wynikającym z tego włączenia, aby transformacja była sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu, tak by nikt nie był pozostawiony samemu sobie. W porozumieniu międzyinstytucjonalnym przewiduje się wprowadzenie koszyka nowych zasobów własnych do 1 stycznia 2023 r. Ekologiczne zasoby własne są sposobem dostosowania budżetu Unii do priorytetów politycznych Unii i mają zapewnić unijną wartość dodaną, przyczynić się do osiągnięcia celów związanych z uwzględnianiem kwestii klimatu, spłatą zadłużenia w ramach NextGenerationEU oraz odpornością budżetu Unii w odniesieniu do jego funkcjonowania jako narzędzia inwestycji i gwarancji.

 

__________________

 

1a Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 16 grudnia 2020 r. między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym również harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych (Dz.U. L 433I z 22.12.2020, s. 28).

Poprawka  15

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) Konieczne mogą być dalsze środki podatkowe lub zachęty, aby wspierać znajdujące się w trudnej sytuacji gospodarstwa domowe, mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa lub użytkowników transportu znajdujących się w trudnej sytuacji.

Poprawka  16

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Jest to tym bardziej istotne w kontekście istniejących poziomów ubóstwa energetycznego. Ubóstwo energetyczne to sytuacja, w której gospodarstwa domowe nie mają dostępu do podstawowych usług energetycznych, takich jak chłodzenie w przypadku wzrostu temperatury oraz ogrzewanie. W 2018 r. około 34 mln Europejczyków poinformowało, że nie są w stanie należycie ogrzać swoich domów, a w przeprowadzonym w 2019 r. w całej UE badaniu 6,9 % populacji Unii stwierdziło, że nie stać jej na wystarczające ogrzanie swoich domów32. Ogólnie rzecz biorąc, Obserwatorium Ubóstwa Energetycznego szacuje, że ponad 50 mln gospodarstw domowych w Unii Europejskiej doświadcza ubóstwa energetycznego. Ubóstwo energetyczne stanowi zatem kluczowe wyzwanie dla Unii. Chociaż taryfy socjalne lub bezpośrednie wsparcie dochodu mogą zapewnić natychmiastową pomoc gospodarstwom domowym stojącym w obliczu ubóstwa energetycznego, trwałe rozwiązania gwarantują jedynie ukierunkowane środki strukturalne, w szczególności renowacje energetyczne.

(12) Jest to tym bardziej istotne w kontekście istniejących poziomów ubóstwa energetycznego. Ubóstwo energetyczne to sytuacja, w której gospodarstwa domowe nie mają dostępu do podstawowych usług energetycznych, które warunkują godny poziom życia i zdrowia, w tym do odpowiedniego ciepła, chłodzenia, oświetlenia i energii do zasilania urządzeń, i przy obowiązującej polityce społecznej i innych odpowiednich strategiach politycznych, często sprawiają, że wydatki na energię pochłaniają dużą część dochodu netto tych gospodarstw w wyniku kombinacji różnych czynników, takich jak niskie dochody, wysokie ceny energii i zasoby mieszkaniowe niskiej jakości o niskiej wydajności energetycznej. W 2018 r. około 34 mln Europejczyków poinformowało, że nie są w stanie należycie ogrzać swoich domów, a w przeprowadzonym w 2019 r. w całej UE badaniu 6,9 % populacji Unii stwierdziło, że nie stać jej na wystarczające ogrzanie swoich domów32. Ogólnie rzecz biorąc, Obserwatorium Ubóstwa Energetycznego szacuje, że ponad 50 mln gospodarstw domowych w Unii Europejskiej doświadcza ubóstwa energetycznego. Ubóstwo energetyczne stanowi zatem kluczowe wyzwanie dla Unii. Mimo że od ponad dekady znaczenie tego wyzwania uznaje się w różnorakich inicjatywach, przepisach i wytycznych na szczeblu Unii, wciąż nie istnieje ogólnounijna definicja ubóstwa energetycznego i tylko jedna trzecia państw członkowskich wprowadziła krajową definicję ubóstwa energetycznego. W rezultacie nie są obecnie dostępne przejrzyste i porównywalne dane na temat ubóstwa energetycznego w Unii, co ogranicza zdolność do skutecznego monitorowania i oceniania poziomu tego zjawiska. Należy zatem stworzyć ogólnounijną definicję, by skutecznie zająć się ubóstwem energetycznym i umożliwić pomiar postępów we wszystkich państwach członkowskich. Chociaż taryfy socjalne lub bezpośrednie wsparcie dochodu mogą zapewnić natychmiastową pomoc gospodarstwom domowym stojącym w obliczu ubóstwa energetycznego, trwałe rozwiązania i skuteczną walkę z ubóstwem energetycznym mogą jedynie zagwarantować ukierunkowane środki strukturalne, stosowanie zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim”, instalacja dodatkowych odnawialnych źródeł energii, w tym poprzez projekty kierowane przez społeczności, a także działania informacyjne i uświadamiające skierowane do gospodarstw domowych, w szczególności wkład w renowacje energetyczne, które przyczyniają się do spełnienia wymogów dotyczących renowacji określonych w dyrektywie 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona).

__________________

__________________

32 Dane za 2018 r. Eurostat, SILC [ilc_mdes01]).

32 Dane za 2018 r. Eurostat, SILC [ilc_mdes01]).

Poprawka  17

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) W sektorze budownictwa kompleksowa renowacja budynków oparta na działaniach ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej poprzez skupienie się na wszystkich elementach składowych budynku doprowadziłaby do zmniejszenia zużycia energii przez każde gospodarstwo domowe, co przełożyłoby się na oszczędności; byłby to zatem jeden ze sposobów zwalczania ubóstwa energetycznego. Przyszły przegląd dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE utorowałby drogę do osiągnięcia tych celów, w związku z czym należy go uwzględnić przy wdrażaniu Funduszu.

Poprawka  18

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12b) Należy zwrócić szczególną uwagę na najemców na prywatnym rynku wynajmu. Wśród nich są gospodarstwa domowe znajdujące się w trudnej sytuacji i doświadczające ubóstwa energetycznego lub gospodarstwa domowe zagrożone ubóstwem energetycznym, w tym te o niższym średnim dochodzie, które silnie odczuwają wpływ wyższych kosztów ogrzewania lub wyższych kosztów najmu po renowacji, ale nie mają możliwości przeprowadzenia renowacji zajmowanego przez siebie budynku. W planach społeczno-klimatycznych państwa członkowskie powinny zatem opracować – w porozumieniu z wynajmującymi, sektorem prywatnym, właściwymi władzami lokalnymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego – efektywne energetycznie, ekologiczne mieszkalnictwo socjalne oraz konkretne środki i inwestycje mające na celu wsparcie najemców znajdujących się w trudnej sytuacji na prywatnym rynku najmu, na przykład w formie krajowych systemów lub bonów dla najemców na tym rynku, umożliwiające przeprowadzenie renowacji i przyczynienie się do osiągnięcia unijnych celów klimatycznych. W sporządzanych co dwa lata sprawozdaniach i ocenach środków i inwestycji zrealizowanych przez państwa członkowskie Komisja powinna oceniać oddziaływanie tych środków i inwestycji oraz ich skuteczność we wspieraniu znajdujących się w trudnej sytuacji najemców na prywatnym rynku najmu. W przypadku braku pozytywnych skutków ocenie powinna w stosownych przypadkach towarzyszyć inicjatywa Komisji, przygotowana w porozumieniu z państwami członkowskimi, przedstawicielami prywatnego rynku najmu, właściwymi władzami lokalnymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, mająca na celu zaradzenie problemom najemców znajdujących się w trudnej sytuacji na prywatnym rynku najmu.

Poprawka  19

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12c) Nie eksponuje się wystarczająco kwestii ubóstwa związanego z mobilnością i nie zostało ono jasno zdefiniowane na szczeblu Unii czy państw członkowskich. Potrzeba rozwiązania tego problemu staje się jednak coraz pilniejsza ze względu na rosnące wymogi stopniowego wycofywania pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi i wysokie ceny paliwa oraz dużą zależność od dostępu do transportu, jego dostępności i kosztów w przypadku dojazdu do pracy czy zaspokajania codziennych potrzeb mobilności mieszkańców na obszarach wiejskich, wyspiarskich, peryferyjnych, górskich, oddalonych i mniej dostępnych, w tym na słabiej rozwiniętych obszarach podmiejskich i w regionach najbardziej oddalonych.

Poprawka  20

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) W związku z tym w celu zapewnienia państwom członkowskim środków finansowych należy ustanowić Społeczny Fundusz Klimatyczny („Fundusz”), aby wspierać ich polityki mające na celu zaradzenie społecznym skutkom handlu uprawnieniami do emisji w odniesieniu do budownictwa i transportu drogowego dla znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw i użytkowników transportu. Należy to osiągnąć w szczególności w ramach tymczasowego wsparcia dochodu oraz środków i inwestycji mających na celu zmniejszenie zależności od paliw kopalnych poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków, obniżenie emisyjności ogrzewania i chłodzenia budynków, w tym integrację energii ze źródeł odnawialnych, oraz zapewnienie lepszego dostępu do bezemisyjnych i niskoemisyjnych mobilności i transportu z korzyścią dla znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw i użytkowników transportu.

(13)W związku z tym, w celu zapewnienia państwom członkowskim środków finansowych, należy ustanowić Społeczny Fundusz Klimatyczny („Fundusz”), aby wspierać ich polityki mające na celu zaradzenie społecznym skutkom transformacji w kierunku neutralności klimatycznej, w tym poprzez ustalenie opłat za emisję gazów cieplarnianych dla znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw i użytkowników transportu. Należy to osiągnąć w szczególności w ramach tymczasowego wsparcia dochodu oraz środków i inwestycji mających na celu zmniejszenie zależności od paliw kopalnych poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków, obniżenie emisyjności ogrzewania i chłodzenia budynków, w tym integrację energii ze źródeł odnawialnych, oraz zapewnienie lepszego dostępu do przystępnych cenowo i skutecznych bezemisyjnych i niskoemisyjnych mobilności i transportu z korzyścią dla znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw i użytkowników transportu.

Poprawka  21

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a) Ponieważ znajdujące się w trudnej sytuacji gospodarstwa domowe, mikroprzedsiębiorstwa i szczególnie wrażliwi użytkownicy transportu będą potrzebować dodatkowego wsparcia w ramach transformacji ekologicznej, wszystkim państwom członkowskim należy przyznać wystarczającą i proporcjonalną pomoc finansową.

Poprawka  22

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) W tym celu każde państwo członkowskie powinno przedłożyć Komisji plan społeczno-klimatyczny („plan”). W ramach tych planów należy dążyć do osiągnięcia dwóch głównych celów. Po pierwsze należy zapewnić znajdującym się w trudnej sytuacji gospodarstwom domowym, mikroprzedsiębiorstwomużytkownikom transportu środki niezbędne do finansowania i realizacji inwestycji w efektywność energetyczną, obniżenie emisyjności ogrzewania i chłodzenia, w bezemisyjne i niskoemisyjne pojazdy oraz mobilność. Po drugie należy złagodzić wpływ wzrostu kosztów paliw kopalnych na osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, a tym samym zapobiec ubóstwu energetycznemu i transportowemu w okresie przejściowym do czasu zrealizowania wspomnianych inwestycji. W planach należy zawrzeć element inwestycyjny promujący długoterminowe rozwiązanie polegające na zmniejszeniu zależności od paliw kopalnych, a także można określić inne środki, takie jak tymczasowe bezpośrednie wsparcie dochodu w celu złagodzenia negatywnego wpływu na dochody w perspektywie krótkoterminowej.

(14) W tym celu każde państwo członkowskie powinno przedłożyć Komisji plan społeczno-klimatyczny („plan”). Plany te powinny przyczyniać się do wdrożenia zasad Europejskiego filaru praw socjalnych oraz do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ, z zapewnieniem, by nikt nie został pominięty, a także do osiągnięcia dwóch głównych celów. Po pierwsze państwa te powinny zidentyfikować i zlokalizować – wraz z władzami lokalnymi i regionalnymi, partnerami społecznymi oraz społeczeństwem obywatelskim – znajdujące się w trudnej sytuacji gospodarstwa domowe zmagające się z ubóstwem energetycznym lub ubóstwem związanym z mobilnością, a także znajdujące się w trudnej sytuacji mikroprzedsiębiorstwaużytkowników transportu w trudnej sytuacji, których należy uwzględnić jako beneficjentów środków niezbędnych do finansowania i realizacji inwestycji w efektywność energetyczną, obniżenie emisyjności ogrzewania i chłodzenia, w bezemisyjne i niskoemisyjne pojazdy oraz mobilność. Państwa członkowskie powinny przedstawić szczegółową analizę, przeprowadzoną z udziałem władz lokalnych i regionalnych, partnerów społecznych oraz społeczeństwa obywatelskiego, dotyczącą głównych przyczyn ubóstwa energetycznego i ubóstwa związanego z mobilnością na ich terytoriach. W planach tych trzeba także określić założenia i cele, które mają prowadzić do zmniejszenia liczby osób doświadczających ubóstwa energetycznego i ubóstwa w zakresie mobilności, a także znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw oraz użytkowników transportu; Po drugie należy złagodzić wpływ wzrostu kosztów paliw kopalnych na osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, a tym samym zapobiec ubóstwu energetycznemu i ubóstwu związanemu z mobilnością w okresie przejściowym do czasu zrealizowania wspomnianych inwestycji. W planach należy zawrzeć element inwestycyjny promujący długoterminowe rozwiązanie polegające na wycofywaniu zależności od paliw kopalnych, uzupełnionym tymczasowym bezpośrednim wsparciem dochodu w celu złagodzenia negatywnego wpływu na dochody w perspektywie krótkoterminowej. Plany te powinny także gwarantować uwzględnianie działań już przeprowadzonych na szczeblu krajowym.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Pracowników w sektorach budynków i renowacji szczególnie dotyka ryzyko narażenia na azbest. W związku z tym potrzebne są wymogi dotyczące obowiązkowej kontroli, rejestracji i usuwania azbestu oraz innych substancji niebezpiecznych przed rozpoczęciem wszelkich prac renowacyjnych. Renowacje energetyczne powinny być okazją do bezpiecznego usunięcia azbestu z budynków.

Poprawka  24

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14b) Plany przedłożone przez państwa członkowskie powinny obejmować środki mające na celu zapewnienie wsparcia informacyjnego, budowania zdolności i szkoleń niezbędnych do realizacji inwestycji i środków na rzecz zmniejszenia zależności od paliw kopalnych poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków i zwiększenie dostępu do energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby ogrzewania i chłodzenia budynków, a także zapewnienie lepszego dostępu do zrównoważonej mobilności i usług transportowych, w tym niezbędnej infrastruktury i rozmieszczenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych. W planach tych należy również zająć się problemem braku siły roboczej potrzebnej na wszystkich etapach transformacji ekologicznej, w szczególności w odniesieniu do miejsc pracy związanych z renowacją budynków i integracją energii ze źródeł odnawialnych, a także pracą partnerską i społeczną w celu zwalczania ubóstwa energetycznego i ubóstwa związanego z mobilnością.

Poprawka  25

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) W porozumieniu z władzami regionalnymi państwa członkowskie są w stanie najlepiej opracować i wdrożyć plany, które są dostosowane i ukierunkowane na ich lokalne, regionalnekrajowe uwarunkowania, jak również na ich obowiązujące polityki w odpowiednich obszarach oraz na planowane wykorzystanie innych odpowiednich funduszy unijnych. W ten sposób najlepiej można zapewnić poszanowanie różnorodności sytuacji, konkretnej wiedzy władz lokalnych i regionalnych, badań naukowych i innowacji oraz stosunków przemysłowych i struktur dialogu społecznego, a także tradycji krajowych oraz przyczynić się do skuteczności i wydajności ogólnego wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

(15) W oparciu o konstruktywne konsultacje z władzami lokalnymi i regionalnymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz właściwymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego państwa członkowskie są w stanie najlepiej opracować i wdrożyć plany, które są dostosowane do ich lokalnych, regionalnychkrajowych uwarunkowań, jak również do obowiązujących w nich strategii politycznych w odpowiednich obszarach oraz do planowanego wykorzystania innych odpowiednich funduszy unijnych, a także ukierunkowane na te czynniki. W ten sposób najlepiej można zapewnić poszanowanie różnorodności sytuacji, konkretnej wiedzy władz lokalnych i regionalnych, partnerów gospodarczych i społecznych oraz właściwych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także badań naukowych i innowacji oraz stosunków przemysłowych i struktur dialogu społecznego, a także tradycji krajowych oraz przyczynić się do skuteczności i wydajności ogólnego wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, a także do zwiększenia skali projektów opracowanych przez władze lokalne i regionalne, partnerów społecznych oraz podmioty społeczno-gospodarcze.

Poprawka  26

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a) Plany powinny być opracowywane w sposób kompleksowy, a jednocześnie należy zapobiegać nadmiernym obciążeniom administracyjnym. Należy zatem zobowiązać państwa członkowskie do tego, by przy opracowywaniu i wdrażaniu opisanych planów zastosowały podejście kompleksowe i unikały niepotrzebnej złożoności.

Poprawka  27

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Zapewnienie, aby środki i inwestycje były w szczególny sposób ukierunkowane na znajdujące się w trudnej sytuacji lub dotknięte ubóstwem energetycznym gospodarstwa domowe, mikroprzedsiębiorstwa i użytkowników transportu, ma kluczowe znaczenie dla sprawiedliwej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej. Środki wspomagające mające na celu promowanie redukcji emisji gazów cieplarnianych powinny wesprzeć państwa członkowskie w zaradzeniu skutkom społecznym wynikającym z handlu uprawnieniami do emisji w odniesieniu do sektorów budownictwa i transportu drogowego.

(16) Zapewnienie, aby środki i inwestycje były w szczególny sposób ukierunkowane na znajdujące się w trudnej sytuacji lub dotknięte ubóstwem energetycznym gospodarstwa domowe, mikroprzedsiębiorstwa i użytkowników transportu, ma kluczowe znaczenie dla sprawiedliwej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej. Środki wspomagające mające na celu promowanie redukcji emisji gazów cieplarnianych powinny wesprzeć państwa członkowskie w zaradzeniu skutkom społecznym transformacji w kierunku neutralności klimatycznej, w tym skutkom społecznych ustalenia opłat za emisję gazów cieplarnianych.

Poprawka  28

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Oczekując na wpływ tych inwestycji na ograniczenie kosztów i emisji, dobrze ukierunkowane bezpośrednie wsparcie dochoduprzypadku osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji pomogłoby przeprowadzić sprawiedliwą transformację. Takie wsparcie należy rozumieć jako tymczasowy środek towarzyszący obniżeniu emisyjności sektorów mieszkalnictwa i transportu. Nie miałoby ono trwałego charakteru, ponieważ nie eliminuje podstawowych przyczyn ubóstwa energetycznego i transportowego. Przedmiotowe wsparcie powinno dotyczyć wyłącznie bezpośrednich skutków włączenia budownictwa i transportu drogowego do zakresu stosowania dyrektywy 2003/87/WE, a nie kosztów energii elektrycznej lub ogrzewania związanych z włączeniem produkcji energii elektrycznej i ciepła do zakresu stosowania tej dyrektywy. Czas trwania kwalifikowalności do takiego bezpośredniego wsparcia dochodu powinien być ograniczony.

(17) Bezpośrednie wsparcie dochodu w połączeniu z długotrwałymi inwestycjami strukturalnymi skierowanymi do tych samych beneficjentów przyczyni się do osiągnięcia celów Funduszu. Oczekując na wpływ tych inwestycji na ograniczenie kosztów i emisji, dobrze ukierunkowane i bezpośrednie wsparcie dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji i dotkniętych ubóstwem energetycznym lub ubóstwemzakresie mobilności przyczyniłoby się do zmniejszenia kosztów energii i mobilności, a także do wsparcia sprawiedliwej transformacjioczekiwaniu na realizację bardziej zaawansowanych inwestycji strukturalnych. Takie wsparcie należy rozumieć jako tymczasowy środek towarzyszący obniżeniu emisyjności sektorów mieszkalnictwa i transportu. Nie miałoby ono trwałego charakteru, ponieważ nie eliminuje podstawowych przyczyn ubóstwa energetycznego i ubóstwa związanego z mobilnością. Takie bezpośrednie wsparcie dochodu powinno być ograniczone do 40 % całkowitych szacunkowych kosztów każdego planu na lata 2024–2027, i trzeba by je określić także na lata 2028–2032, zgodnie z przeprowadzoną przez Komisję dla każdego państwa członkowskiego oceną efektywności, wartości dodanej, dalszego znaczenia i wymaganego poziomu bezpośredniego wsparcia dochodów w świetle postępów i skutków wdrażania inwestycji i środków strukturalnych, z myślą o stopniowym wycofaniu takiego wsparcia do końca 2032 r.

Poprawka  29

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a) Znajdujące się w trudnej sytuacji gospodarstwa domowe, użytkownicy transportu i mikroprzedsiębiorstwa powinni otrzymywać informacje o istnieniu i sposobach korzystania ze wsparcia z Funduszu. Należy zatem udostępniać ukierunkowane, dostępne i przystępne cenowo informacje, edukację, zwiększanie świadomości i doradztwo dotyczące opłacalnych środków i inwestycji oraz dostępnego wsparcia.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17b) Fundusz powinien być spójny ze zobowiązaniem Unii na mocy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz nie powinien wspierać żadnych środków ani inwestycji, które przyczyniają się do segregacji lub wykluczenia społecznego.

Poprawka  31

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Biorąc pod uwagę znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z porozumienia paryskiego i zobowiązaniem do realizacji celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, działania na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny przyczynić się do osiągnięcia wartości docelowej, zgodnie z którą 30 % wszystkich wydatków w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 należy przeznaczyć na uwzględnianie kwestii klimatu, oraz powinny przyczynić się do przeznaczenia 10 % rocznych wydatków na cele związane z różnorodnością biologiczną w latach 2026–2027, przy uwzględnieniu faktu, że cele klimatyczne i cele dotyczące różnorodności biologicznej częściowo się pokrywają. W tym celu metodykę określoną w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/106033 należy stosować do oznaczania wydatków Funduszu. Fundusz powinien wspierać działania, które są w pełni zgodne z unijnymi normami i priorytetami w zakresie klimatu i środowiska oraz zasadą „nie czyń poważnych szkód” w rozumieniu art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/85234. W planach należy uwzględnić jedynie takie środki i inwestycje. Co do zasady należy uznać, że środki bezpośredniego wsparcia dochodu mają niewielki przewidywalny wpływ na cele środowiskowe i jako takie należy uznać je za zgodne z zasadą „nie czyń poważnych szkód”. Komisja zamierza wydać wytyczne techniczne dla państw członkowskich z dużym wyprzedzeniem wobec przygotowania planów. W wytycznych wyjaśniony zostanie sposób, w jaki środki i inwestycje muszą być zgodne z zasadą „nie czyń poważnych szkód” w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852. W 2021 r. Komisja zamierza przedstawić wniosek w sprawie zaleceń Rady dotyczących sposobu uwzględnienia społecznych aspektów transformacji ekologicznej.

(18) Biorąc pod uwagę znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z porozumienia paryskiego, Europejskiego filarem praw socjalnych oraz zezobowiązaniem do realizacji celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, działania na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny przyczynić się do osiągnięcia wartości docelowej, zgodnie z którą co najmniej 30 % łącznego budżetu Unii w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i wydatków Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy należy przeznaczyć na wsparcie osiągnięcia celów klimatycznych, oraz powinny przyczynić się do przeznaczenia 7,5 % rocznych wydatków w ramach wieloletnich ram finansowych na cele związane z różnorodnością biologiczną w 2024 r. oraz 10 % rocznych wydatków na cele związane z różnorodnością biologiczną w latach 2026–2027, przy uwzględnieniu faktu, że cele klimatyczne i cele dotyczące różnorodności biologicznej częściowo się pokrywają. W tym celu metodykę określoną w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/106033 należy stosować do oznaczania wydatków Funduszu. Fundusz powinien wspierać działania, które są w pełni zgodne z technicznymi kryteriami kwalifikacji ustanowionymi przez Komisję zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/85234. W planach należy uwzględnić jedynie takie środki i inwestycje. Co do zasady należy uznać, że środki bezpośredniego wsparcia dochodu mają niewielki przewidywalny wpływ na cele środowiskowe i jako takie należy uznać je za zgodne z zasadą „nie czyń poważnych szkód”. W 2021 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie zaleceń Rady dotyczących sposobu uwzględnienia społecznych aspektów transformacji ekologicznej.

__________________

__________________

33 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz.U. L 231 z 30.6.2021, s. 159).

33 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz.U. L 231 z 30.6.2021, s. 159).

34 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.U. L 198 z 22.6.2020, s. 13).

34 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.U. L 198 z 22.6.2020, s. 13).

Poprawka  32

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Ustalanie opłat za emisję gazów cieplarnianych wpływa w szczególny sposób na kobiety, ponieważ stanowią one 85 % osób samotnie wychowujących dzieci. Rodziny z jednym rodzicem są szczególne zagrożone ubóstwem dzieci. W całym okresie przygotowywania i realizacji planów zapewniających, aby nikt nie został pominięty, należy brać pod uwagę i promować równość płci i równe szanse dla wszystkich – uwzględniając te cele w głównym nurcie działań – a także kwestie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

(19) Kobiety są w nieproporcjonalnym stopniu dotknięte ubóstwem energetycznym i ubóstwem w zakresie mobilności, w szczególności matki samotnie wychowujące dzieci, które stanowią 85 % osób samotnie wychowujących dzieci, a także samotne kobiety, kobiety z niepełnosprawnościami lub starsze kobiety żyjące samotnie. Ponadto kobiety mają różne i bardziej złożone modele mobilności. Dzieci żyjące w rodzinach monoparentalnych z dziećmi na utrzymaniu są szczególne narażone na ubóstwo. W całym okresie przygotowywania i realizacji planów zapewniających, aby nikt nie został pominięty, należy podtrzymywać i promować równość płci i równe szanse dla wszystkich – uwzględniając te cele w głównym nurcie działań – a także prawa do dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Poprawka  33

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a) Społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej i obywatelskie społeczności energetyczne mogą pomóc państwom członkowskim w osiągnięciu celów niniejszego rozporządzenia w drodze podejścia oddolnego zainicjowanego przez obywateli, ponieważ społeczności te wzmacniają pozycję konsumentów i angażują ich oraz umożliwiają niektórym grupom odbiorców będących gospodarstwami domowymi na obszarach miejskich, wiejskich, wyspiarskich, górskich, oddalonych i mniej dostępnych bądź też w regionach i na terytoriach słabiej rozwiniętych, w tym na słabiej rozwiniętych obszarach podmiejskich, udział w projektach w zakresie efektywności energetycznej, a także wspierają wykorzystywanie energii odnawialnej przez gospodarstwa domowe i jednocześnie przyczyniają się do zwalczania ubóstwa energetycznego. Państwa członkowskie powinny zatem promować rolę społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej i obywatelskich społeczności energetycznych oraz uznawać je za kwalifikujących się beneficjentów Funduszu.

Poprawka  34

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Państwa członkowskie powinny przedłożyć swoje plany wraz z aktualizacją swoich zintegrowanych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/199935. Plany te powinny obejmować środki, które mają być sfinansowane, ich szacunkowe koszty oraz wkład krajowy. Powinny również obejmować najważniejsze cele pośrednie i wartości docelowe pozwalające ocenić skuteczność wdrażania środków.

(20) Państwa członkowskie powinny przedłożyć swoje plany wraz z aktualizacją swoich zintegrowanych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/199935 oraz Europejskim kodeksem postępowania w zakresie partnerstwa określonym w rozporządzeniu (UE) nr 240/201435a. Plany te powinny obejmować środki, które mają być sfinansowane, ich szacunkowe koszty oraz wkład krajowy. Powinny również obejmować najważniejsze cele pośrednie i wartości docelowe pozwalające ocenić skuteczność wdrażania środków.

__________________

__________________

35 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 1).

35 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 1).

 

35a Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 74 z 14.3.2014, s. 1).

Poprawka  35

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a) Realizacja środków przewidzianych w planach będzie uzależniona od odpowiedniego poziomu siły roboczej, w tym rzemieślników, a także wysoko wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie zielonych technologii, specjalistów w dziedzinie nauk stosowanych i innowatorów. W związku z tym państwa członkowskie powinny uzupełnić te plany, wykorzystując inne odnośne działania i programy Unii, aby przewidzieć przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji pracowników w celu stworzenia lepszych możliwości dla wyspecjalizowanych rzemieślników i wysoko wykwalifikowanych ekspertów, w szczególności w odniesieniu do miejsc pracy związanych z renowacją budynków, izolacją i instalacją pomp ciepła oraz rozwojem infrastruktury paliw alternatywnych, jak budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Poprawka  36

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Fundusz oraz plany powinny być spójne z planowanymi przez państwa członkowskie reformami oraz podjętymi przez nie zobowiązaniami w ramach ich zaktualizowanych zintegrowanych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady [rrrr/nnn] [wniosek dotyczący przekształcenia dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej]36, zgodnie z Planem działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych37, Europejskim Funduszem Społecznym Plus (EFS+) ustanowionym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/105738, terytorialnymi planami sprawiedliwej transformacji na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/105639 oraz długoterminowymi strategiami państw członkowskich w zakresie renowacji budynków na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE,40 a także być objęte ramami tych reform i zobowiązań. W celu zapewnienia skuteczności administracyjnej w stosownych przypadkach informacje zawarte w planach powinny być spójne z wymienionym wyżej prawodawstwem i planami.

(21) Fundusz oraz plany powinny być spójne z planowanymi przez państwa członkowskie reformami oraz podjętymi przez nie zobowiązaniami w ramach ich zaktualizowanych zintegrowanych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady [rrrr/nnn] [wniosek dotyczący przekształcenia dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej]36, zgodnie z Planem działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych37, Europejskim Funduszem Społecznym Plus (EFS+)38, funduszem modernizacyjnym, programami operacyjnymi polityki spójności na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/1058, planami odbudowy i zwiększania odporności na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/241, terytorialnymi planami sprawiedliwej transformacji39 oraz długoterminowymi strategiami państw członkowskich w zakresie renowacji budynków na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE40, a także być objęte ramami tych reform i zobowiązań. W celu zapewnienia skuteczności administracyjnej w stosownych przypadkach informacje zawarte w planach powinny być spójne z wymienionym wyżej prawodawstwem i planami.

__________________

__________________

36 [dodać odesłanie]

36 [dodać odesłanie]

37 Zatwierdzony przez Radę Europejską w dniach 24–25 czerwca 2021 r.

37 Zatwierdzony przez Radę Europejską w dniach 24–25 czerwca 2021 r.

38 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz.U. L 231 z 30.6.2021, s. 21).

38 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz.U. L 231 z 30.6.2021, s. 21).

39 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (Dz.U. L 231 z 30.6.2021, s. 1).

39 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (Dz.U. L 231 z 30.6.2021, s. 1).

40 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 13).

40 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 13).

Poprawka  37

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a) Kluczowe znaczenie ma zapewnienie spójności Funduszu zarówno z krajowymi planami w dziedzinie energii i klimatu, jak i z programami polityki spójności o podobnych priorytetach, aby uniknąć nakładania się lub powielania działań. Niezbędna jest również skuteczna koordynacja i planowanie strategiczne w państwach członkowskich między Funduszem, polityką spójności na lata 2021–2027 i innymi funduszami unijnymi, takimi jak przede wszystkim Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejski Fundusz Społeczny Plus.

Poprawka  38

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) Unia powinna wspierać państwa członkowskie środkami finansowymi na realizację ich planów za pośrednictwem Społecznego Funduszu Klimatycznego. Płatności ze Społecznego Funduszu Klimatycznego należy uwarunkować osiągnięciem zawartych w planach celów pośrednich i wartości docelowych. Pozwoliłoby to na skuteczne uwzględnienie krajowych uwarunkowań i priorytetów przy jednoczesnym uproszczeniu finansowania i ułatwieniu jego integracji z innymi krajowymi programami wydatków, gwarantując tym samym wpływ i integralność wydatkowania UE.

(22) Unia powinna wspierać państwa członkowskie odpowiednimi środkami finansowymi na realizację ich planów, dostosowanymi do państw członkowskich, z uwzględnieniem ich realiów geograficznych i demograficznych, i udzielać im wsparcia technicznego w tym celu za pośrednictwem Społecznego Funduszu Klimatycznego.  Szczególną uwagę należy zwrócić na wyjątkowe i szczególne wyzwania regionów lub terytoriów wiejskich, wyspiarskich, peryferyjnych, górskich, oddalonych i mniej dostępnych, które borykają się ze zwiększonymi skutkami społeczno-gospodarczymi transformacji klimatycznej. W celu zapewnienia skuteczności środków i inwestycji dla tych regionów należy ustanowić specjalną minimalną alokację finansową dla kwalifikujących się regionów. Aby zapewnić jak najefektywniejsze wykorzystanie funduszy unijnych, płatności z Społecznego Funduszu Klimatycznego powinny być uzależnione od osiągnięcia celów pośrednich i końcowych określonych w planach oraz spójne ze zgłoszonymi kosztami osiągnięcia tych celów pośrednich i końcowych, a także powinny zapewniać, że nie będą one przedłużać zależności od paliw kopalnych i że nie będą powodować efektu uzależnienia od technologii wysokoemisyjnych. Pozwoliłoby to na skuteczne uwzględnienie krajowych uwarunkowań i priorytetów przy jednoczesnym uproszczeniu finansowania i ułatwieniu jego integracji z innymi krajowymi programami wydatków, gwarantując tym samym wpływ i integralność wydatkowania UE.

Poprawka  39

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a) Zasada jedności budżetu Unii, zgodnie z którą wszystkie dochody i wydatki Unii są wpisane do budżetu, stanowi wymóg Traktatu zgodnie z art. 310 ust. 1 TFUE. Fundusz ma zatem zostać w pełni włączony do budżetu Unii m.in. w celu poszanowania metody wspólnotowej, przestrzegania parlamentarnej rozliczalności demokratycznej, nadzoru i kontroli, zapewnienia przewidywalności finansowania i wieloletniego programowania oraz zagwarantowania przejrzystości decyzji budżetowych podejmowanych na szczeblu Unii.

Poprawka  40

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Pula środków finansowych Funduszu powinna zasadniczo być proporcjonalna do kwot odpowiadających 25 % spodziewanych dochodów z tytułu włączenia budynków i transportu drogowego do zakresu dyrektywy 2003/87/WE w latach 2026–-2032. Na podstawie decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/205341 państwa członkowskie powinny udostępnić te dochody budżetowi Unii jako zasoby własne. Państwa członkowskie mają samodzielnie finansować 50 % całkowitych kosztów całkowitych kosztów planów. W tym celu, jak również na potrzeby inwestycji i środków mających na celu przyspieszenie i złagodzenie wymaganej transformacji dla obywateli odczuwających jej negatywne skutki, państwa członkowskie powinny między innymi wykorzystać do tego celu swoje oczekiwane dochody z handlu emisjami w sektorach budownictwa i transportu drogowego na mocy dyrektywy 2003/87/WE.

(23) Pulę środków finansowych Funduszu ustala się na podstawie oceny szacunkowej kwoty wynikającej z przydzielenia do budżetu Unii 25 % spodziewanych dochodów związanych z komercyjnym transportem drogowym, budynkami komercyjnymi i innymi paliwami, o których mowa w rozdziale IVa [dyrektywa o handlu emisjami], w pierwszym okresie. Kwotę tę należy uzupełnić o dochody ze 150 mln uprawnień sprzedawanych na aukcji zgodnie z art. 30d ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE. Zakładając, że cena emisji dwutlenku węgla wynosi 35 EUR za tonę, oznacza to, że w okresie trzech lat dostępna byłaby dodatkowa kwota w wysokości 5,25 mld EUR. Łącznie z pulą środków finansowych na ten okres kwota ta wyniosłaby 16,39 mld EUR. Wniosek Komisji byłby konieczny w celu ustalenia kwoty na Społeczny Fundusz Klimatyczny na drugi okres 2028–2032, z uwzględnieniem kolejnych negocjacji w sprawie WRF oraz ewentualnego włączenia budynków prywatnych i sektora prywatnego transportu drogowego do zakresu dyrektywy 2003/87/WE najpóźniej do dnia 1 stycznia 2029 r. zgodnie z art. [XX] dyrektywy 2003/87/WE. W rezultacie fundusz mógłby wynieść 72 mld EUR w całym okresie [data wejścia w życie]–2032. Na podstawie decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/205341 państwa członkowskie powinny udostępnić te dochody budżetowi Unii jako zasoby własne. Państwa członkowskie mają samodzielnie finansować znaczną część całkowitych kosztów planów, wynoszącą co najmniej 60 % w przypadku tymczasowego bezpośredniego wsparcia dochodu i co najmniej 50 % w przypadku ukierunkowanych środków strukturalnych i inwestycji. Na zasadzie odstępstwa powinna istnieć możliwość obniżenia poziomu współfinansowania ukierunkowanych środków i inwestycji do 40 % dla państw członkowskich, które kwalifikują się do dodatkowego finansowania z funduszu modernizacyjnego. W tym celu, jak również na potrzeby inwestycji i środków mających na celu przyspieszenie i złagodzenie wymaganej transformacji dla obywateli odczuwających jej negatywne skutki, państwa członkowskie powinny najpierw wykorzystać do tego celu swoje oczekiwane dochody z handlu emisjami w sektorach budownictwa i transportu drogowego na mocy dyrektywy 2003/87/WE. Finansowanie Funduszu nie powinno odbywać się kosztem innych programów i obszarów polityki Unii.

__________________

__________________

41 Decyzja Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylająca decyzję 2014/335/UE, Euratom (Dz.U. L 424 z 15.12.2020, s. 1).

41 Decyzja Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylająca decyzję 2014/335/UE, Euratom (Dz.U. L 424 z 15.12.2020, s. 1).

Poprawka  41

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a) W przypadku wzrostu ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla należy przydzielić dodatkowe zasoby na Fundusz w celu zapewnienia, aby środki dostępne na Społeczny Fundusz Klimatyczny w budżecie Unii były zgodne z ceną emisji dwutlenku węgla, w celu dalszego wspierania gospodarstw domowych i użytkowników transportu znajdujących się w trudnej sytuacji w procesie transformacji w kierunku neutralności klimatycznej. Takie coroczne zwiększenie środków należy uwzględnić w wieloletnich ramach finansowych za pomocą automatycznego dostosowania pułapu działu 3 i pułapu środków na płatności do wahań cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla i należy przewidzieć mechanizm tego dostosowania w rozporządzeniu Rady (UE, Euratom) 2020/2093 zgodnie z art. 312 TFUE.

Poprawka  42

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Fundusz powinien wspierać środki, które są zgodne z zasadą dodatkowości finansowania unijnego. Poza należycie uzasadnionymi przypadkami Fundusz nie powinien zastępować powtarzających się wydatków krajowych.

(24) Fundusz powinien wspierać środki, które są zgodne z zasadą dodatkowości finansowania unijnego. Fundusz nie powinien zastępować powtarzających się wydatków krajowych.

Poprawka  43

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Aby zapewnić skuteczną i spójną alokację środków finansowych i poszanowanie zasady należytego zarządzania finansami, działania prowadzone na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny być spójne i uzupełniać się z bieżącymi programami unijnymi, przy jednoczesnym unikaniu podwójnego finansowania tego samego wydatku w ramach Funduszu i innych programów unijnych. W szczególności Komisja i państwa członkowskie powinny zapewnić na wszystkich etapach procesu efektywną koordynację w celu zachowania zgodności, spójności, komplementarności i synergii różnych źródeł finansowania. W tym celu państwa członkowskie powinny być zobowiązane, przy przedkładaniu Komisji swoich planów, do przedstawienia stosownych informacji na temat istniejącego lub planowanego finansowania unijnego. Wsparcie finansowe w ramach Funduszu powinno mieć charakter dodatkowy w stosunku do wsparcia udzielanego z innych programów i instrumentów unijnych. Środki i inwestycje finansowane w ramach Funduszu powinny mieć możliwość otrzymania finansowania również z innych programów i instrumentów unijnych, pod warunkiem że takie wsparcie nie pokrywa tych samych kosztów.

(25) Aby zapewnić skuteczną, przejrzystą i spójną alokację środków finansowych i poszanowanie zasady należytego zarządzania finansami, działania prowadzone na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny być spójne i uzupełniać się z bieżącymi unijnymi, krajowymi i, w stosownych przypadkach, regionalnymi, programami, instrumentami i funduszami, przy jednoczesnym unikaniu zastąpienia finansowania tego samego wydatku w ramach innych programów unijnych finansowaniem z Funduszu. W szczególności Komisja i państwa członkowskie powinny zapewnić na wszystkich etapach procesu efektywną koordynację w celu zachowania zgodności, spójności, komplementarności i synergii różnych źródeł finansowania oraz propagować kształtowanie polityki opartej na dowodach i innowacje społeczne we współpracy z partnerami społecznymi oraz podmiotami publicznymi i prywatnymi. W tym celu państwa członkowskie powinny być zobowiązane, przy przedkładaniu Komisji swoich planów, do przedstawienia stosownych informacji na temat istniejącego lub planowanego finansowania unijnego. Wsparcie finansowe w ramach Funduszu powinno mieć charakter dodatkowy w stosunku do wsparcia udzielanego z innych programów i instrumentów unijnych. Środki i inwestycje finansowane w ramach Funduszu powinny mieć możliwość otrzymania finansowania również z innych programów i instrumentów unijnych, pod warunkiem że takie wsparcie nie pokrywa tych samych kosztów.

Poprawka  44

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25a) Aby zapewnić skuteczną realizację wsparcia w ramach planów w pierwszych latach począwszy od ... [data wejścia w życie Społecznego Funduszu Klimatycznego], Komisja powinna mieć możliwość wypłacania płatności zaliczkowych w wysokości do 13 % wkładu finansowego państw członkowskich na wniosek państwa członkowskiego przedłożony wraz z planem społeczno-klimatycznym.

Poprawka  45

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) W celu zapewnienia przejrzystych zasad monitorowania i oceny należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do określenia wspólnych wskaźników na potrzeby sprawozdawczości z postępów oraz na potrzeby monitorowania i oceny realizacji planów. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(27) W celu ułatwienia przygotowania planu społeczno-klimatycznego oraz zapewnienia przejrzystych zasad monitorowania i oceny należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do określenia wzoru, na podstawie którego państwa członkowskie opracowują swoje plany społeczno-klimatyczne, oraz wspólnych wskaźników na potrzeby sprawozdawczości z postępów oraz na potrzeby monitorowania i oceny realizacji planów. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

Poprawka  46

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28) Wdrażanie Funduszu powinno odbywać się zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansowego, obejmującą skuteczne zapobieganie nadużyciom finansowym, oszustwom podatkowym, uchylaniu się od opodatkowania, korupcji i konfliktom interesów oraz ich ściganie.

(28) Wdrażanie Funduszu powinno odbywać się zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansowego, obejmującą ochronę budżetu Unii w przypadku naruszenia zasad praworządności, skuteczne zapobieganie nadużyciom finansowym, oszustwom podatkowym, uchylaniu się od opodatkowania, korupcji i konfliktom interesów oraz ich ściganie.

Poprawka  47

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28a) Włączenie Funduszu do budżetu Unii zapewnia mocne gwarancje w zakresie jego wykonania dzięki ochronie zapewnianej zarówno przez przepisy finansowe Unii, jak i obowiązujące przepisy sektorowe i finansowe w przypadku nieprawidłowości lub poważnych uchybień w systemach zarządzania i kontroli, a także przez środki określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2020/20921a, służące ochronie budżetu Unii w przypadku naruszeń zasad państwa prawnego w państwach członkowskich. Komisja powinna w tym celu zapewnić skuteczny i wydajny system kontroli wewnętrznej umożliwiający odzyskiwanie kwot wypłaconych nienależnie lub nieodpowiednio wykorzystanych, a także powinna podjąć niezbędne środki, które mogą obejmować m.in. zawieszenie płatności, zakończenie obowiązywania zobowiązania prawnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/10461b, zakaz zaciągania takich zobowiązań prawnych lub zawieszenie wypłaty rat.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2020/2092 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii (Dz.U. L 433I, 22.12.2020, s. 1).

 

1b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

Poprawka  48

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) Ze względu na należyte zarządzanie finansami, przy jednoczesnym poszanowaniu opartego na wynikach charakteru Funduszu, należy określić szczegółowe przepisy dotyczące zobowiązań budżetowych, płatności oraz zawieszania i odzyskiwania środków finansowych, a także rozwiązywania umów dotyczących wsparcia finansowego. Państwa członkowskie powinny zastosować odpowiednie środki w celu zapewnienia, by wykorzystanie środków finansowych w związku z działaniami wspieranymi przez Fundusz było zgodne z mającym zastosowanie prawem unijnym i krajowym. W stosownych przypadkach państwa członkowskie muszą zapewnić, aby wsparcie takie było udzielane zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa. Powinny one w szczególności zapewnić zapobieganie nadużyciom finansowym, korupcji i konfliktom interesów, a także ich wykrywanie i korygowanie oraz unikanie podwójnego finansowania w ramach Funduszu i innych programów unijnych. Powinna istnieć możliwość rozwiązywania umów dotyczących wsparcia finansowego, a także zmniejszania i odzyskiwania alokacji finansowej w przypadku, gdy dane państwo członkowskie nie zrealizowało w zadowalający sposób planu lub w przypadku poważnych nieprawidłowości, a mianowicie nadużyć finansowych, korupcji i konfliktów interesów w związku z działaniami wspieranymi przez Fundusz bądź w przypadku poważnego naruszenia zobowiązania przewidzianego w umowach dotyczących wsparcia finansowego. Należy ustanowić odpowiednie procedury o charakterze kontradyktoryjnym w celu zapewnienia poszanowania prawa państw członkowskich do przedstawienia uwag w związku z decyzją Komisji dotyczącą zawieszenia i odzyskania wypłaconych kwot, a także rozwiązania umów dotyczących wsparcia finansowego.

(29) Ze względu na należyte zarządzanie finansami, przy jednoczesnym poszanowaniu opartego na wynikach charakteru Funduszu, należy określić szczegółowe przepisy dotyczące zobowiązań budżetowych, płatności oraz zawieszania i odzyskiwania środków finansowych, a także rozwiązywania umów dotyczących wsparcia finansowego. Państwa członkowskie powinny zastosować odpowiednie środki w celu zapewnienia, by wykorzystanie środków finansowych w związku z działaniami wspieranymi przez Fundusz było zgodne z mającym zastosowanie prawem unijnym i krajowym. W stosownych przypadkach państwa członkowskie muszą zapewnić, aby wsparcie takie było udzielane zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa. Powinny one w szczególności zapewnić zapobieganie nadużyciom finansowym, korupcji i konfliktom interesów, a także ich wykrywanie i korygowanie oraz unikanie podwójnego finansowania w ramach Funduszu i innych programów unijnych. Powinna istnieć możliwość rozwiązywania umów dotyczących wsparcia finansowego, a także zmniejszania i odzyskiwania alokacji finansowej w przypadku, gdy dane państwo członkowskie nie zrealizowało w zadowalający sposób planu lub w przypadku poważnych nieprawidłowości, a mianowicie nadużyć finansowych, korupcji i konfliktów interesów w związku z działaniami wspieranymi przez Fundusz bądź w przypadku poważnego naruszenia zobowiązania przewidzianego w umowach dotyczących wsparcia finansowego. W przypadku rozwiązania umowy dotyczącej wsparcia finansowego lub zmniejszenia i odzyskania alokacji finansowej kwoty te należy proporcjonalnie przydzielić pozostałym państwom członkowskim. Należy ustanowić odpowiednie procedury o charakterze kontradyktoryjnym w celu zapewnienia poszanowania prawa państw członkowskich do przedstawienia uwag w związku z decyzją Komisji dotyczącą zawieszenia i odzyskania wypłaconych kwot, a także rozwiązania umów dotyczących wsparcia finansowego.

Poprawka  49

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29a) Wszystkie państwa członkowskie będące beneficjentami Społecznego Funduszu Klimatycznego są zobowiązane do poszanowania podstawowych wartości zapisanych w art. 2 TUE. Poszanowanie praworządności jest zasadniczym warunkiem wstępnym przestrzegania zasad należytego zarządzania finansami określonych w art. 317 TFUE. Komisja powinna zapewnić skuteczne wdrożenie przepisów horyzontalnych dotyczących ochrony budżetu Unii w przypadku naruszenia zasad praworządności w państwach członkowskich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2020/20921a. W przypadku stwierdzenia, że naruszenia zasad praworządności w państwie członkowskim wpływają lub stwarzają poważne ryzyko wpływu – w sposób wystarczająco bezpośredni – na należyte zarządzanie finansami w ramach Społecznego Funduszu Klimatycznego lub na ochronę interesów finansowych Unii, Komisja powinna podjąć niezbędne środki, które mogą obejmować m.in. zawieszenie płatności, zakończenie obowiązywania zobowiązania prawnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/10461b, zakaz zaciągania takich zobowiązań prawnych lub zawieszenie wypłaty rat. W takich przypadkach Komisja powinna podjąć wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia, by planowani beneficjenci nie ponosili szkody i nadal mieli dostęp do pomocy Unii w razie potrzeby, z zapewnieniem wypłaty środków przez Komisję za pośrednictwem władz lokalnych i regionalnych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów o potwierdzonych zdolnościach do należytego zarządzania finansami Funduszu.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2020/2092 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii (Dz.U. L 433I, 22.12.2020, s. 1).

 

1b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

Poprawka  50

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(30a) Poszanowanie praw podstawowych i zgodność z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej należy zapewnić na wszystkich etapach przygotowania, oceny, realizacji i monitorowania projektów kwalifikujących się w ramach Funduszu. Fundusz powinien przyczyniać się do eliminowania nierówności, promowania równouprawnienia płci i uwzględniania perspektywy płci, a także zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, zgodnie z art. 2 TUE, art. 10 TFUE i art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka  51

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Środki i inwestycje wspierane w ramach Funduszu przynoszą korzyści znajdującym się w trudnej sytuacji gospodarstwom domowym, mikroprzedsiębiorstwom i użytkownikom transportu, na które włączenie emisji gazów cieplarnianych z budynków i transportu drogowego w zakres dyrektywy 2003/87/WE będzie wywierać szczególny wpływ, zwłaszcza gospodarstwom domowym doświadczającym ubóstwa energetycznego i obywatelom, dla których transport publiczny nie jest rozwiązaniem alternatywnym wobec samochodów prywatnych (w regionach oddalonych i na obszarach wiejskich).

Środki i inwestycje wspierane w ramach Funduszu przynoszą korzyści znajdującym się w trudnej sytuacji gospodarstwom domowym, mikroprzedsiębiorstwom i użytkownikom transportu, na które transformacja w kierunku neutralności klimatycznej, w tym w związku z ustalaniem opłat za emisję gazów cieplarnianych, będzie wywierać szczególny wpływ, a w szczególności gospodarstwom domowym doświadczającym ubóstwa energetycznego i obywatelom dotkniętym ubóstwem związanym z mobilnością, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszarów wiejskich, wyspiarskich, peryferyjnych, górskich, oddalonych i mniej dostępnych lub regionów lub obszarów słabiej rozwiniętych, w tym słabiej rozwiniętych obszarów podmiejskich, regionów ultraperferyjnych i regionów wysokoemisyjnych o wysokim bezrobociu.

Poprawka  52

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ogólnym celem Funduszu jest przyczynienie się do transformacji w kierunku neutralności klimatycznej poprzez przeciwdziałanie społecznym skutkom włączenia emisji gazów cieplarnianych z budynków i transportu drogowego w zakres dyrektywy 2003/87/WE. Celem szczegółowym Funduszu jest wspieranie znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw i użytkowników transportu w drodze tymczasowego bezpośredniego wsparcia dochodu oraz w drodze środków i inwestycji mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków, obniżenie emisyjności ogrzewania i chłodzenia budynków, w tym integrację energii ze źródeł odnawialnych, oraz zapewnienie lepszego dostępu do bezemisyjnych i niskoemisyjnych mobilności i transportu.

Ogólnym celem Funduszu jest przyczynienie się do sprawiedliwej społecznie transformacji w kierunku neutralności klimatycznej, która nikogo nie pozostawia w tyle, w szczególności poprzez przeciwdziałanie społecznym skutkom włączenia emisji gazów cieplarnianych z budynków i transportu drogowego w zakres dyrektywy 2003/87/WE. Celem szczegółowym Funduszu jest wspieranie znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw i użytkowników transportu, w szczególności tych doświadczających ubóstwa energetycznego lub ubóstwa związanego z mobilnością, w drodze tymczasowego bezpośredniego wsparcia dochodu oraz w drodze środków i inwestycji mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków, obniżenie emisyjności ogrzewania i chłodzenia budynków, w tym integrację i magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych, oraz zapewnienie lepszego dostępu do wydajnych i przystępnych cenowo rozwiązań w zakresie mobilności i transportu zgodnie z art. 6 w celu stopniowego wycofywania i nieprzedłużania uzależnienia od paliw kopalnych oraz unikania uzależnienia od technologii wysokoemisyjnych.

Poprawka  53

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) „renowacja budynków” oznacza wszelkiego rodzaju renowację budynków związaną z energią, w tym izolację przegród zewnętrznych budynku, tj. ścian, dachu, podłogi, wymianę okien, wymianę urządzeń grzewczych, chłodzących i kuchennych oraz instalację produkcji energii ze źródeł odnawialnych na miejscu;

1) „renowacja budynków” oznacza wszelkiego rodzaju renowację budynków związaną z energią i towarzyszącymi jej środkami bezpieczeństwa, w tym poprzez przyczynianie się do spełnienia wymogów dotyczących renowacji, o których mowa w dyrektywie .../... [w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) [2021/0426(COD)]], mająca na celu zmniejszenie zużycia energii w budynku, w tym: izolację przegród zewnętrznych budynku, tj. ścian, dachu, podłogi, wymianę okien; zastosowanie systemu pasywnej wentylacji; instalację pomp ciepła i systemów chłodzenia; wymianę urządzeń grzewczych, chłodzących i kuchennych; modernizację instalacji elektrycznych i instalację produkcji energii ze źródeł odnawialnych na miejscu, systemów odzyskiwania ciepła lub podłączenie do pobliskich systemów wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych i magazynujących taką energię;

Poprawka  54

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) „ubóstwo energetyczne” oznacza ubóstwo energetyczne zdefiniowane w art. 2 pkt [49] dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [rrrr/nnn]50;

2) „ubóstwo energetyczne” oznacza ubóstwo doświadczane przez gospodarstwa domowe o przychodach mieszczących się w najniższych decylach, w tym gospodarstwa o niższych średnich dochodach, mające znaczny udział wydatków na energię w dochodzie netto, w tym z powodu niskiej jakości mieszkań, zaległości w płaceniu bieżących rachunków ze względu na trudności finansowe lub mające ograniczony dostęp do podstawowych i przystępnych cenowo usług energetycznych, które stanowią podstawę godnego poziomu życia i zdrowia, takich jak odpowiednie ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie i energia elektryczna do zasilania urządzeń;

__________________

 

50 [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [rrrr/nnn] (Dz.U. C […] z […], s. […]).] [Wniosek dotyczący przekształcenia dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.]

 

Poprawka  55

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a) „ubóstwo związane z mobilnością” oznacza ubóstwo doświadczane przez gospodarstwa domowe o przychodach mieszczących się w najniższych decylach, w tym gospodarstwa o niższych średnich dochodach, mające duży udział wydatków na mobilność w dochodzie netto lub mające ograniczony dostęp do przystępnego cenowo transportu publicznego lub alternatywnych rodzajów transportu w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb społeczno-gospodarczych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na gospodarstwa domowe na obszarach wiejskich, wyspiarskich, peryferyjnych, górskich, w regionach oddalonych i mniej dostępnych oraz w regionach lub na obszarach słabiej rozwiniętych, w tym na słabiej rozwiniętych obszarach podmiejskich i w regionach najbardziej oddalonych, wynikające z co najmniej jednego z następujących czynników, w zależności od specyfiki krajowej: niskie dochody, wysokie wydatki na paliwo, stopniowe wycofywanie samochodów z silnikami spalinowymi, wysokie koszty lub brak przystępnych cenowo lub dostępnych publicznych lub alternatywnych środków transportu;

Poprawka  56

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 11

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) „gospodarstwa domowe znajdujące się w trudnej sytuacji” oznaczają gospodarstwa domowe doświadczające ubóstwa energetycznego lub gospodarstwa domowe, w tym gospodarstwa domowe o niższym średnim dochodzie, które w znacznym stopniu odczuwają wpływ włączenia budynków w zakres dyrektywy 2003/87/WE na ceny i nie mają środków na renowację zajmowanego przez siebie budynku;

11) „gospodarstwa domowe znajdujące się w trudnej sytuacji” oznaczają gospodarstwa domowe doświadczające ubóstwa energetycznego lub zagrożone ubóstwem energetycznym lub gospodarstwa domowe o przychodach mieszczących się w najniższych decylach, w tym gospodarstwa domowe o niższym średnim dochodzie, które w znacznym stopniu odczuwają skutki transformacji w kierunku neutralności klimatycznej, w tym w związku z ustalaniem opłat za emisję gazów cieplarnianych, i nie mają środków na renowację zajmowanego przez siebie budynku;

Poprawka  57

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 12

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) „mikroprzedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji” oznaczają mikroprzedsiębiorstwa, które w znacznym stopniu odczuwają wpływ włączenia budynków w zakres dyrektywy 2003/87/WE na ceny i nie mają środków na renowację zajmowanego przez siebie budynku;

12) „mikroprzedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji” oznaczają mikroprzedsiębiorstwa, które w znacznym stopniu odczuwają wpływ włączenia emisji gazów cieplarnianych pochodzących z budynków i transportu drogowego do zakresu stosowania dyrektywy 2003/87/WE w ramach sprawiedliwej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej, która nikogo nie pozostawia w tyle, na ceny i nie mają środków na renowację zajmowanego przez siebie budynku lub modernizację pojazdów drogowych, których używają w swojej działalności;

Poprawka  58

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) „użytkownicy transportu znajdujący się w trudnej sytuacji” oznaczają użytkowników transportu, w tym z gospodarstw domowych o niższym średnim dochodzie, którzy w znacznym stopniu odczuwają wpływ włączenia transportu drogowego w zakres dyrektywy 2003/87/WE na ceny i nie mają środków na zakup pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych lub na przejście na alternatywne zrównoważone rodzaje transportu, w tym transport publiczny, w szczególności w regionach oddalonych i na obszarach wiejskich.

13) „użytkownicy transportu znajdujący się w trudnej sytuacji” oznaczają użytkowników transportu, w tym użytkowników transportu z gospodarstw domowych o niższych średnich dochodach, o przychodach mieszczących się w najniższych decylach, w tym osoby o niższych średnich dochodach, którzy są zagrożeni ubóstwem związanym z mobilnością i w znacznym stopniu odczuwają skutki transformacji w kierunku neutralności klimatycznej, w tym w związku z ustalaniem opłat za emisję gazów cieplarnianych.

Poprawka  59

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każde państwo członkowskie przedkłada Komisji plan społeczno-klimatyczny („plan”) wraz z aktualizacją zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu, o którym mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/1999, zgodnie z procedurą i harmonogramem określonymi w tym artykule. Plan zawiera spójny zestaw środków i inwestycji mających na celu zaradzenie skutkom ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych dla znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw oraz użytkowników transportu, aby zapewnić przystępne cenowo ogrzewanie, chłodzenie i mobilność, jednocześnie wspomagając środki niezbędne do osiągnięcia celów klimatycznych Unii i przyspieszając ich realizację.

1. Każde państwo członkowskie przedkłada Komisji plan społeczno-klimatyczny („plan”) wraz z aktualizacją zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu, o którym mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/1999, zgodnie z procedurą i harmonogramem określonymi w tym artykule, po przeprowadzeniu odpowiednich konsultacji z władzami na szczeblu lokalnym i regionalnym, partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz odpowiednimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Plan zawiera spójny zestaw środków i inwestycji mających na celu zaradzenie ubóstwu energetycznemu i ubóstwu związanemu z mobilnością, w szczególności skutkom transformacji w kierunku neutralności klimatycznej, w tym skutkom ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych dla znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw oraz użytkowników transportu, aby zapewnić przystępne cenowo i zrównoważone ogrzewanie, chłodzenie i mobilność, jednocześnie wspomagając środki niezbędne do osiągnięcia celów klimatycznych Unii i przyspieszając ich realizację.

Poprawka  60

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W planie można uwzględnić środki krajowe zapewniające tymczasowe bezpośrednie wsparcie dochodów gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji i gospodarstw domowych, które są użytkownikami transportu znajdującymi się w trudnej sytuacji, w celu zmniejszenia wpływu wzrostu cen paliw kopalnych wynikającego z włączenia budynków i transportu drogowego w zakres dyrektywy 2003/87/WE.

2. W planie można uwzględnić środki krajowe lub, w stosownych przypadkach, środki regionalne zapewniające tymczasowe bezpośrednie wsparcie dochodów gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji i gospodarstw domowych, które są użytkownikami transportu znajdującymi się w trudnej sytuacji, w celu zmniejszenia wpływu wzrostu cen paliw kopalnych wynikającego z przejścia na neutralność klimatyczną, w tym w związku z ustalaniem opłat za emisję gazów cieplarnianych.

Poprawka  61

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W planie uwzględnia się projekty krajowe, których celem jest:

3. W planie uwzględnia się projekty krajowe, regionalne lub lokalne, których celem jest:

Poprawka  62

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) finansowanie środków i inwestycji mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków, wdrożenie środków poprawy efektywności energetycznej, przeprowadzenie renowacji budynków oraz obniżenie emisyjności ogrzewania i chłodzenia budynków, w tym integrację wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych;

a) finansowanie środków i inwestycji mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków, wdrożenie środków poprawy efektywności energetycznej, przeprowadzenie renowacji budynków i powiązanych środków bezpieczeństwa, w stosownych przypadkach w połączeniu z ulepszeniami w zakresie norm bezpieczeństwa przeciwpożarowego i sejsmicznego, oraz obniżenie emisyjności ogrzewania i chłodzenia budynków, w tym integrację wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i magazynowania takiej energii zgodnie z art. 6;

Poprawka  63

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) finansowanie środków i inwestycji mających na celu zwiększenie wykorzystania bezemisyjnych i niskoemisyjnych mobilności i transportu.

b) finansowanie środków i inwestycji mających na celu zwiększenie wykorzystania mobilności i transportu, w tym poprzez ukierunkowanie środków i inwestycji na przesunięcie międzygałęziowe z mobilności prywatnej na publiczną, współdzieloną aktywną, zgodnie z art. 6.

Poprawka  64

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera -a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a) szczegółowe dane ilościowe dotyczące ubóstwa energetycznego i ubóstwa związanego z mobilnością w następującym zakresie:

 

(i)  dokładną definicję ubóstwa energetycznego i ubóstwa związanego z mobilnością stosowaną na szczeblu krajowym na podstawie definicji zawartych w art. 2;

 

(ii)  mapowanie liczby gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw oraz użytkowników transportu znajdujących się w trudnej sytuacji określonych na początkowym etapie planu, na podstawie definicji zawartych w art. 2, w celu zidentyfikowania potencjalnych użytkowników planu;

 

(iii)  krajowe cele i wartości docelowe dotyczące zmniejszenia liczby znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw oraz użytkowników transportu w okresie obowiązywania planu;

Poprawka  65

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) konkretne środki i inwestycje zgodnie z art. 3, których celem jest ograniczenie skutków, o których mowa w lit. c) niniejszego ustępu, wraz z wyjaśnieniem, w jaki sposób skutecznie przyczyniłyby się one do osiągnięcia celów określonych w art. 1 w ogólnym kontekście odpowiednich polityk państwa członkowskiego;

a) konkretne środki i inwestycje zgodnie z art. 3 i 6 w celu zaradzenia skutkom, o których mowa w lit. c) niniejszego ustępu, wraz z wyjaśnieniem, w jaki sposób skutecznie przyczyniłyby się one do osiągnięcia celów określonych w art. 1 w ogólnym kontekście odpowiednich polityk państwa członkowskiego;

Poprawka  66

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) spójność i wzajemne wzmacnianie środków towarzyszących w celu ograniczenia skutków, o których mowa w lit. c);

Poprawka  67

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) oszacowanie prawdopodobnych skutków tego wzrostu cen dla gospodarstw domowych, a w szczególności dla występowania ubóstwa energetycznego, dla mikroprzedsiębiorstw i dla użytkowników transportu, obejmujące w szczególności oszacowanie i określenie znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw oraz użytkowników transportu; skutki te należy analizować z zachowaniem odpowiedniego poziomu dezagregacji na poziomie regionalnym, uwzględniając takie elementy jak dostęp do transportu publicznego i podstawowych usług oraz identyfikując obszary, na które mają one największy wpływ, w szczególności terytoria oddalone i wiejskie;

c) oszacowanie prawdopodobnych skutków wzrostu cen dla ubóstwa energetycznego i ubóstwa związanego z mobilnością, dla znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw i użytkowników transportu; skutki te należy analizować z zachowaniem odpowiedniego poziomu dezagregacji na poziomie regionalnym, uwzględniając krajową specyfikę i takie elementy jak dostęp do transportu publicznego i podstawowych usług oraz identyfikując obszary najbardziej dotknięte, w szczególności obszary wiejskie, wyspiarskie, peryferyjne, górskie, oddalone i mniej dostępne lub regiony lub obszary słabiej rozwinięte, w tym słabiej rozwinięte obszary podmiejskie i regiony najbardziej oddalone wymagające szczególnej uwagi i wsparcia na rzecz transformacji w kierunku neutralności klimatycznej.

Poprawka  68

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) w przypadku gdy w planie przewidziano środki, o których mowa w art. 3 ust. 2, kryteria identyfikacji kwalifikujących się odbiorców końcowych, wskazanie planowanego terminu realizacji przedmiotowych środków oraz ich uzasadnienie na podstawie szacunków ilościowych i jakościowe wyjaśnienie, w jaki sposób działania przewidziane w planie mają zmniejszyć ubóstwo energetyczne i transportowe oraz podatność gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw i użytkowników transportu na wzrost cen transportu drogowego i paliw do ogrzewania;

d) w przypadku gdy w planie przewidziano środki, o których mowa w art. 3 ust. 2, kryteria identyfikacji kwalifikujących się odbiorców końcowych, wskazanie planowanego terminu realizacji przedmiotowych środków oraz ich uzasadnienie na podstawie szacunków ilościowych i jakościowe wyjaśnienie, w jaki sposób działania przewidziane w planie mają zmniejszyć ubóstwo energetyczne i ubóstwo w zakresie mobilności oraz podatność gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw i użytkowników transportu na wzrost cen transportu drogowego i paliw do ogrzewania; a także uzasadnienie, w jaki sposób środki te uzupełniają dotychczasowe działania państw członkowskich podejmowane w tym celu;

Poprawka  69

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) planowane cele pośrednie, wartości docelowe i orientacyjny harmonogram realizacji środków i inwestycji, które należy zakończyć do dnia 31 lipca 2032 r.;

e) planowane cele pośrednie, wartości docelowe i orientacyjny harmonogram realizacji środków i inwestycji, które należy zakończyć do czasu sporządzenia każdego dwuletniego zintegrowanego krajowego sprawozdania z postępów w dziedzinie energii i klimatu zgodnie z art. 23 oraz do dnia 31 lipca 2032 r.;

Poprawka  70

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) w stosownych przypadkach orientacyjny harmonogram wsparcia dotyczącego pojazdów zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. d);

Poprawka  71

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb) wskazanie, w jaki sposób środki i inwestycje, w stosownych przypadkach, wspierają trwałe i wysokiej jakości miejsca pracy;

Poprawka  72

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera i

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) ustalenia dotyczące skutecznego monitorowania i realizacji planu przez dane państwo członkowskie, w szczególności proponowanych celów pośrednich i wartości docelowych, w tym wskaźników realizacji środków i inwestycji, które w stosownych przypadkach są dostępne w Urzędzie Statystycznym Unii Europejskiej oraz w Obserwatorium Ubóstwa Energetycznego, zgodnie z zaleceniem Komisji 2020/156354 dotyczącym ubóstwa energetycznego;

i) ustalenia dotyczące skutecznego monitorowania i realizacji planu przez dane państwo członkowskie, przyjęte w ścisłym porozumieniu z władzami lokalnymi i regionalnymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz z odpowiednimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego zgodnie z prawem krajowym i praktykami krajowymi, w szczególności proponowanych celów pośrednich i wartości docelowych, w tym wskaźników realizacji środków i inwestycji, które w stosownych przypadkach są dostępne w Urzędzie Statystycznym Unii Europejskiej oraz w Obserwatorium Ubóstwa Energetycznego, zgodnie z zaleceniem Komisji 2020/156354 dotyczącym ubóstwa energetycznego;

__________________

__________________

54 Dz.U. L 357 z 27.10.2020, s. 35.

54 Dz.U. L 357 z 27.10.2020, s. 35.

Poprawka  73

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera j

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j) podsumowanie procesu konsultacji, przeprowadzonych zgodnie z art. 10 rozporządzenia (UE) 2018/1999 i krajowymi uregulowaniami, z władzami lokalnymi i regionalnymi, partnerami społecznymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, organizacjami młodzieżowymi i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, jak również sposób odzwierciedlenia w planie wkładu zainteresowanych stron;

j) podsumowanie procesu konsultacji, przeprowadzonych zgodnie z art. 10 rozporządzenia (UE) 2018/1999 oraz z art. 8 rozporządzenia (UE) 2021/1060 i krajowymi uregulowaniami, z władzami lokalnymi i regionalnymi, partnerami społecznymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, organizacjami młodzieżowymi i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, jak również sposób odzwierciedlenia w planie wkładu zainteresowanych stron, a także ich konkretne role w projektowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu;

Poprawka  74

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera k a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ka) udział środków Funduszu przeznaczonych na projekty związane z transformacją klimatyczną kierowane przez lokalną społeczność.

Poprawka  75

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia, w terminie [proszę wstawić datę – trzy miesiące od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], aktu delegowanego zgodnie z art. 25 stanowiącego uzupełnienie niniejszego rozporządzenia poprzez określenie modelu, na podstawie którego państwa członkowskie mają przygotowywać swoje plany.

Poprawka  76

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wypłata wsparcia jest uzależniona od osiągnięcia celów pośrednich i wartości docelowych dotyczących środków i inwestycji określonych w planach. Te cele pośrednie i wartości docelowe są zgodne z celami klimatycznymi Unii i obejmują w szczególności:

2. Wypłaty wsparcia dokonuje się zgodnie ze wskazanymi kosztami osiągnięcia celów pośrednich i wartości docelowych dotyczących środków i inwestycji określonych w planach zgodnie z art. 6. Te cele pośrednie i wartości docelowe są zgodne z celami klimatycznymi Unii i z zasadami Europejskiego filaru praw socjalnych i obejmują w szczególności:

Poprawka  77

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) renowację budynków;

b) renowację budynków, w tym zwłaszcza w celu spełnienia wymogów dotyczących renowacji ustalonych w dyrektywie .../... [w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) [2021/0426(COD)]];

Poprawka  78

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) bezemisyjne i niskoemisyjne mobilność i transport;

c) mobilność i transport zgodnie z art. 6;

Poprawka  79

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) redukcje emisji gazów cieplarnianych;

d) redukcje emisji gazów cieplarnianych w celu stopniowego wycofywania paliw kopalnych i nieprzedłużania uzależnienia od nich oraz unikania uzależnienia od technologii wysokoemisyjnych, w odniesieniu do środków i inwestycji zgodnie z art. 6;

Poprawka  80

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) zmniejszenie liczby gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji, zwłaszcza gospodarstw domowych doświadczających ubóstwa energetycznego, mikroprzedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji oraz użytkowników transportu znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym w regionach oddalonych i na obszarach wiejskich.

e) zmniejszenie liczby gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji, tj. gospodarstw domowych doświadczających ubóstwa energetycznego lub zagrożonych ubóstwem energetycznym, mikroprzedsiębiorstw i użytkowników transportu znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym na obszarach wiejskich, wyspiarskich, peryferyjnych, górskich, oddalonych i mniej dostępnych lub w słabiej rozwiniętych regionach lub na słabiej rozwiniętych terytoriach, w tym w słabiej rozwiniętych obszarach podmiejskich i w regionach najbardziej oddalonych, które będą potrzebowały szczególnej uwagi i wsparcia na rzecz transformacji w kierunku neutralności klimatycznej;

Poprawka  81

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) przyczynianie się, w stosownych przypadkach, do tworzenia trwałych i wysokiej jakości miejsc pracy.

Poprawka  82

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W ramach Funduszu wspierane są wyłącznie środki i inwestycje zgodne z zasadą „nie czyń poważnych szkód”, o której mowa w art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852.

3. W ramach Funduszu wspierane są wyłącznie środki i inwestycje zgodne z kryteriami technicznymi ustanowionymi w rozporządzeniu (UE) 2020/8521a oraz z zasadą „nie czyń poważnych szkód”, o której mowa w art. 17 tego rozporządzenia.

 

Beneficjenci pomocy z Funduszu przestrzegają mających zastosowanie przepisów unijnych i krajowych dotyczących praw socjalnych i pracowniczych.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088.

Poprawka  83

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą uwzględnić koszty środków zapewniających tymczasowe bezpośrednie wsparcie dochodu gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji, które są użytkownikami transportu, w celu zamortyzowania wzrostu cen transportu drogowego i paliw do ogrzewania. Wsparcie takie maleje z upływem czasu jest ograniczone do bezpośredniego oddziaływania handlu uprawnieniami do emisji na budynki i transport drogowy. Czas trwania kwalifikowalności do takiego bezpośredniego wsparcia dochodu ustaje w terminach określonych zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d).

1. Państwa członkowskie mogą uwzględnić koszty środków – łącznie z obniżeniem podatków i opłat od energii elektrycznej jako środkiem przejściowym – zapewniających tymczasowe bezpośrednie wsparcie dochodu znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarstw domowych i użytkowników transportu, którzy doświadczają ubóstwa energetycznego i ubóstwa związanego z mobilnością, w celu zamortyzowania wzrostu cen transportu drogowego i paliw do ogrzewania. Wsparcie takie jest pośrednim wsparciem dla tych gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji; maleje ono z upływem czasu, jest zależne od wdrożenia środków strukturalnych lub inwestycji o długotrwałym wpływie i ma na celu skuteczne wydźwignięcie tych beneficjentów z ubóstwa energetycznego i ubóstwa związanego z mobilnością. Wparcie to jest ograniczone do maksymalnie 40 % całkowitych szacunkowych kosztów każdego planu na okres 2024–2027 i ustala się je na okres 2028–2032 zgodnie z oceną Komisji przeprowadzoną zgodnie z art. 24 ust. 3 w celu stopniowego wycofania wsparcia do końca 2032 r.

Poprawka  84

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą uwzględnić w szacunkowych łącznych kosztach planów koszty następujących środków i inwestycji, pod warunkiem że przynoszą one korzyści głównie znajdującym się w trudnej sytuacji gospodarstwom domowym, mikroprzedsiębiorstwom lub użytkownikom transportu i mają na celu:

2. Państwa członkowskie mogą uwzględnić w szacunkowych łącznych kosztach planów koszty następujących środków i inwestycji o trwałym oddziaływaniu, pod warunkiem że przynoszą one korzyści głównie znajdującym się w trudnej sytuacji gospodarstwom domowym, mikroprzedsiębiorstwom lub użytkownikom transportu i mają na celu:

Poprawka  85

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) wspieranie renowacji budynków, zwłaszcza w przypadku osób zajmujących budynki o najgorszej charakterystyce energetycznej, w tym w formie wsparcia finansowego lub zachęt podatkowych, takich jak możliwość odliczenia kosztów renowacji od czynszu, niezależnie od tego, kto jest właścicielem budynków;

a) wspieranie wysokiej jakości, racjonalnej pod względem kosztów i energooszczędnej renowacji budynków, zwłaszcza w celu spełnienia wymogów dotyczących renowacji ustalonych w dyrektywie  .../... [w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) [2021/0426(COD)]] oraz w przypadku osób zajmujących budynki o najgorszej charakterystyce energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem najemców i mieszkalnictwa socjalnego, w tym w formie wsparcia finansowego lub zachęt podatkowych, takich jak możliwość odliczenia kosztów renowacji od czynszu, lub w formie specjalnego wsparcia na renowację mieszkalnictwa socjalnego w celu ułatwienia dostępu do przystępnych cenowo energooszczędnych mieszkań niezależnie od tego, kto jest właścicielem budynków;

Poprawka  86

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) zapewnienie dostępu do przystępnych cenowo energooszczędnych mieszkań, w tym poprzez przewidzenie wystarczających energooszczędnych i przystępnych cenowo zasobów mieszkaniowych, w tym mieszkań socjalnych;

Poprawka  87

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) przyczynianie się do obniżenia emisyjności, w tym elektryfikacji, ogrzewania i chłodzenia budynków oraz gotowania w nich, a także do integracji energii ze źródeł odnawialnych, co przyczynia się do osiągnięcia oszczędności energii;

b) przyczynianie się do racjonalnego pod względem kosztów obniżenia emisyjności, w tym elektryfikacji, ogrzewania i chłodzenia budynków oraz gotowania w nich, poprzez zapewnienie dostępu do przystępnych cenowo i energooszczędnych systemów, a także do integracji i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych, w tym za pośrednictwem obywatelskich społeczności energetycznych i wzajemnego udostępniania energii, aby zaspokoić wszelkie pozostałe zapotrzebowanie, zapewnić inteligentne wewnętrzne instalacje elektryczne lub pokryć koszty przyłączenia do inteligentnych sieci i wszelkich innych środków, które jednoznacznie przyczyniają się do osiągnięcia oszczędności energii, a także podłączenia do sieci ciepłowniczych; przy czym środki te przybierają formę bonów, dotacji lub pożyczek o zerowym oprocentowaniu na inwestycje w produkty i usługi służące poprawie charakterystyki energetycznej budynków lub wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach;

Poprawka  88

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) zapewnianie ukierunkowanych, dostępnych i przystępnych cenowo informacji, edukacji, działań uświadamiających i porad dotyczących opłacalnych środków i inwestycji oraz dostępnego wsparcia na renowacje budynków i zwiększenie ich efektywności energetycznej, a także zapewnianie zrównoważonych i niedrogich środków transportu, w tym dzięki audytom energetycznym budynków, dostosowanym do potrzeb konsultacjom w dziedzinie energii i usługom zarządzania mobilnością;

Poprawka  89

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) wspieranie podmiotów publicznych i prywatnych w opracowywaniu i zapewnianiu przystępnych cenowo rozwiązań z zakresu renowacji budynków pod kątem efektywności energetycznej oraz odpowiednich instrumentów finansowania zgodnie ze społecznymi celami Funduszu;

c) wspieranie podmiotów publicznych i prywatnych, w tym dostarczycieli mieszkalnictwa socjalnego, w szczególności współpracy między takimi podmiotami, w opracowywaniu i zapewnianiu bezpiecznych i przystępnych cenowo rozwiązań z zakresu renowacji budynków pod kątem efektywności energetycznej oraz odpowiednich instrumentów finansowania zgodnie ze społecznymi celami Funduszu, łącznie z rozwiązaniami opartymi na inteligentnych sieciach;

Poprawka  90

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) zapewnienie dostępu do bezemisyjnych i niskoemisyjnych pojazdów i rowerów, w tym wsparcie finansowe na ich zakup lub zachęty podatkowe do ich zakupu, jak również do odpowiedniej infrastruktury publicznej i prywatnej, w tym infrastruktury ładowania i tankowania paliwa; w przypadku wsparcia dotyczącego pojazdów niskoemisyjnych przedstawia się harmonogram stopniowego zmniejszania wsparcia;

d) zapewnienie wsparcia finansowego lub zachęt podatkowych w celu poprawy dostępu do pojazdów bezemisyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu neutralności technologicznej, oraz do rowerów, w tym zachęcanie do dostępu do rynku używanych pojazdów bezemisyjnych i do dalszego rozwoju tego rynku, w tym wsparcia finansowego lub zachęt podatkowych do ich zakupu, na rzecz odpowiedniej infrastruktury publicznej i prywatnej, w tym ładowania i tankowania w celu wsparcia zakupu pojazdów bezemisyjnych; wsparcie jest ograniczone do pojazdów, które są dostępne po średniej cenie rynkowej takich pojazdów w danym państwie członkowskim w danym roku lub po niższej cenie; środki wspierające pojazdy niskoemisyjne rozważa się zasadniczo tylko wtedy, gdy dostęp do mobilności bezemisyjnej nie jest jeszcze możliwy, w szczególności na obszarach wiejskich, oddalonych i mniej dostępnych. Państwa członkowskie przedstawiają harmonogram stopniowego zmniejszania wsparcia zgodnie z kryteriami technicznymi ustanowionymi przez Komisję na mocy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139;

Poprawka  91

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) przyznanie bezpłatnego dostępu do transportu publicznego lub dostosowanych taryf za dostęp do transportu publicznego, a także wspieranie mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju na żądanie usług w zakresie mobilności współdzielonej;

e) zachęcanie do korzystania z przystępnego cenowo i dostępnego bezemisyjnego i niskoemisyjnego transportu publicznego, a także wspieranie podmiotów prywatnych i publicznych, w tym spółdzielni, w rozwijaniu i zapewnianiu zrównoważonej mobilności na żądanie, usług w zakresie mobilności współdzielonej i atrakcyjnych możliwości w zakresie aktywnej mobilności, zwłaszcza na obszarach wiejskich, wyspiarskich, górskich, oddalonych i mniej dostępnych, w słabiej rozwiniętych regionach lub na słabiej rozwiniętych terytoriach, w tym słabiej rozwiniętych obszarach podmiejskich i regionach najbardziej oddalonych;

Poprawka  92

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Wdrażając środki i inwestycje zgodnie z ust. 2, państwa członkowskie promują, w stosownych przypadkach, trwałe i wysokiej jakości miejsca pracy.

Poprawka  93

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Do 31 lipca 2023 r. Komisja przedstawia wytyczne w sprawie opłacalnych środków i inwestycji, o których mowa w ust. 2. Do 31 lipca 2026 r., a następnie co dwa lata Komisja przeprowadza ocenę opłacalności środków i inwestycji realizowanych przez państwa członkowskie w ramach ich planów na podstawie dwuletnich zintegrowanych sprawozdań w dziedzinie energii i klimatu dotyczących postępów zgodnie z art. 23. W sprawozdaniu Komisja przedstawia najlepsze praktyki i odpowiednio dostosowuje swoje wytyczne.

Poprawka  94

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W ramach Funduszu nie wspiera się, a szacunkowe łączne koszty planów nie obejmują środków w formie bezpośredniego wsparcia dochodu zgodnie z art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia dla gospodarstw domowych już korzystających z:

1. Fundusz nie zastępuje środków w formie bezpośredniego wsparcia dochodu zgodnie z art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia w zakresie, w jakim środki te mają charakter dodatkowy i uzupełniający dla wsparcia gospodarstw domowych już korzystających z:

Poprawka  95

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) interwencji publicznej w poziom cen paliw objętych rozdziałem IVa dyrektywy 2003/87/WE;

a) interwencji publicznej w poziom cen paliw wykorzystywanych do spalania w ogrzewaniu i w chłodzeniu budynków lub w transporcie drogowym;

Poprawka  96

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku gdy dane państwo członkowskie udowodni w swoim planie, że interwencje publiczne, o których mowa w ust. 1, nie rekompensują w pełni wzrostu cen wynikającego z włączenia sektorów budynków i transportu drogowego w zakres dyrektywy 2003/87/WE, bezpośrednie wsparcie dochodu może zostać uwzględnione w szacunkowych łącznych kosztach w granicach nie w pełni zrekompensowanego wzrostu cen.

2. W przypadku gdy dane państwo członkowskie udowodni w swoim planie, że interwencje publiczne, o których mowa w ust. 1, nie rekompensują w pełni wzrostu cen, bezpośrednie wsparcie dochodu może zostać uwzględnione w szacunkowych łącznych kosztach w granicach nie w pełni zrekompensowanego wzrostu cen.

Poprawka  97

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą uwzględnić w szacunkowych łącznych kosztach wsparcie finansowe udzielone podmiotom publicznym lub prywatnym innym niż znajdujące się w trudnej sytuacji gospodarstwa domowe mikroprzedsiębiorstwa oraz użytkownicy transportu znajdujący się w trudnej sytuacji, jeśli podmioty te realizują środki i inwestycje, z których ostatecznie korzystają znajdujące się w trudnej sytuacji gospodarstwa domowe i mikroprzedsiębiorstwa oraz użytkownicy transportu znajdujący się w trudnej sytuacji.

Państwa członkowskie mogą uwzględnić w szacunkowych łącznych kosztach wsparcie finansowe udzielone podmiotom publicznym lub prywatnym, z całkowitym wyłączeniem pośredników finansowych, innym niż znajdujące się w trudnej sytuacji gospodarstwa domowe, mikroprzedsiębiorstwa oraz użytkownicy transportu znajdujący się w trudnej sytuacji i doświadczający ubóstwa energetycznego lub ubóstwa związanego z mobilnością, jeśli podmioty te realizują w ich imieniu środki i inwestycje, które ostatecznie przyniosą bezpośrednią korzyść tym znajdującym się w trudnej sytuacji gospodarstwom domowym, mikroprzedsiębiorstwom oraz użytkownikom transportu, pod warunkiem że podmioty te przestrzegają zabezpieczeń społecznych i środowiskowych, o których mowa w art. 5.

Poprawka  98

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie określają niezbędne zabezpieczenia ustawowe i umowne mające zapewnić, aby cała korzyść była przenoszona na gospodarstwa domowe, mikroprzedsiębiorstwa i użytkowników transportu.

Państwa członkowskie określają niezbędne zabezpieczenia ustawowe i umowne mające zapewnić, aby cała korzyść była przenoszona na gospodarstwa domowe, mikroprzedsiębiorstwa i użytkowników transportu. Podmioty takie muszą spełnić wymagania dotyczące widoczności określone w art. 22a.

 

Komisja wydaje wytyczne dotyczące minimalnych zasad i gwarancji oraz promuje najlepsze praktyki.

Poprawka  99

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Pula środków finansowych na wdrażanie Funduszu na lata 2025–-2027 wynosi 23 700 000 000 EUR według cen bieżących.

1. Pula środków finansowych na wdrażanie Funduszu na lata [data wejścia w życie]–2027 wynosi co najmniej 11 140 000 000 EUR według cen bieżących. Fundusz uzupełnia się dochodami pochodzącymi ze sprzedaży na aukcji 150 mln uprawnień zgodnie z art. 30d ust. 3 [dyrektywy w sprawie ETS] [kwota orientacyjna 5 250 000 000 EUR] w odniesieniu do tego okresu. Finansowanie wdrażane jest zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka  100

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Pula środków finansowych na wdrażanie Funduszu na lata 2028–2032 wynosi 48 500 000 000 EUR według cen bieżących, z zastrzeżeniem dostępności kwot w ramach rocznych pułapów obowiązujących wieloletnich ram finansowych, o których mowa w art. 312 TFUE.

2. Pulę środków finansowych na wdrażanie Funduszu na lata 2028–2032 ustala się po przeglądzie niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem dostępności kwot w ramach rocznych pułapów obowiązujących wieloletnich ram finansowych, o których mowa w art. 312 TFUE, oraz po dokonaniu oceny i – w stosownych przypadkach – jeśli spełnione są odpowiednie warunki, po ukierunkowanym przeglądzie zgodnie z [art. 30a ust. 1a] dyrektywy 2003/87/WE.

Poprawka  101

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Dodatkowe alokacje udostępnia się z zastrzeżeniem specjalnego dostosowania technicznego opartego na wahaniach opłaty za emisję gazów cieplarnianych, przewidzianego w art. 4b ... [rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2020/20931a ze zmianami] w celu dopilnowania, aby dostępne środki na Społeczny Fundusz Klimatyczny w budżecie Unii wzrastały zgodnie z opłatą za emisję gazów cieplarnianych. Przedłużenie tego specjalnego dostosowania technicznego opartego na zmianach opłaty za emisję gazów cieplarnianych rozważa się w kontekście negocjacji mających zastosowanie wieloletnich ram finansowych.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 (Dz.U. L 433I z 22.12.2020, s. 11).

Poprawka  102

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Zgodnie z [art. 30d ust. 5] dyrektywy 2003/87/WE państwa członkowskie wykorzystują dochody z uprawnień sprzedawanych na aukcji zgodnie z rozdziałem IVa dyrektywy 2003/87/WE najpierw na krajowe współfinansowanie swoich planów oraz, w przypadku wszelkich pozostałych dochodów, na środki i inwestycje społeczno-klimatyczne zgodnie z art. 6 niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem dochodów określonych jako zasoby własne zgodnie z art. 311 ust. 3 TFUE i wprowadzonych do budżetu Unii jako dochód ogólny.

Poprawka  103

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 10a

 

Szczególne wyzwania stojące przed wyspiarskimi państwami członkowskimi, wyspami i regionami najbardziej oddalonymi

 

Przygotowując swoje plany społeczno-klimatyczne zgodnie z art. 3, państwa członkowskie biorą pod uwagę w szczególności sytuację wyspiarskich państw członkowskich, wysp i regionów najbardziej oddalonych. Wyspiarskie państwa członkowskie, wyspy i regiony najbardziej oddalone stoją w obliczu poważnych wyzwań społeczno-gospodarczych wynikających z zielonej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej i zerowych emisji netto, z uwzględnieniem ich szczególnych potrzeb i skutków społecznych. Dla tych terytoriów przeznacza się odpowiednią minimalną kwotę funduszy wraz z odpowiednim uzasadnieniem, uwzględniającym szczególne wyzwania stojące przed tymi terytoriami.

Poprawka  104

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wsparcie w ramach Funduszu ma charakter dodatkowy w stosunku do wsparcia udzielanego w ramach innych funduszy, programów i instrumentów unijnych. Środki i inwestycje wspierane w ramach Funduszu mogą otrzymywać wsparcie w ramach innych funduszy, programów i instrumentów unijnych, pod warunkiem że wsparcie takie nie pokrywa tych samych kosztów.

1. Wsparcie w ramach Funduszu ma charakter dodatkowy i stosuje się je z zachowaniem synergii, komplementarności, spójności i zgodności ze wsparciem udzielanym w ramach innych unijnych, krajowych i – w stosownych przypadkach – regionalnych funduszy, programów i instrumentów, w szczególności z funduszem modernizacyjnym, Programem InvestEU, Instrumentem Wsparcia Technicznego, Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz funduszami objętymi rozporządzeniem (UE) 2021/1060. Środki i inwestycje wspierane w ramach Funduszu mogą otrzymywać wsparcie w ramach innych funduszy, programów i instrumentów unijnych, pod warunkiem że wsparcie takie nie pokrywa tych samych kosztów.

Poprawka  105

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Maksymalną alokację finansową oblicza się dla każdego państwa członkowskiego w sposób opisany w załączniku I i załączniku II.

1. Nie naruszając przepisów art. 9 ust. 1a, maksymalną alokację finansową oblicza się dla każdego państwa członkowskiego w sposób opisany w załączniku I i załączniku II.

Poprawka  106

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Każde państwo członkowskie może złożyć wniosek do wysokości swojej maksymalnej alokacji finansowej w celu wdrożenia swojego planu i do wysokości swojego udziału w dodatkowej alokacji udostępnionej na podstawie art. 9 ust. 1a, jak określono w załączniku II i na podstawie metodyki obliczeń, o której mowa w załączniku I.

Poprawka  107

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 13a

 

Płatności zaliczkowe

 

1.  Z zastrzeżeniem przyjęcia przez Komisję aktu wykonawczego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, w przypadku gdy przy składaniu planu państwo członkowskie wnioskuje o płatności zaliczkowe, Komisja wypłaca takie płatności zaliczkowe w wysokości do 13 % wkładu finansowego, o którym mowa w art. [ ] niniejszego rozporządzenia. W drodze odstępstwa od art. 116 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 Komisja w miarę możliwości przekazuje odpowiednią płatność w terminie dwóch miesięcy od zatwierdzenia przez nią indywidualnego zobowiązania prawnego, o którym mowa w art. 18 niniejszego rozporządzenia.

 

2.  W przypadku płatności zaliczkowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, wkłady finansowe, o których mowa w art. [ ], dostosowuje się proporcjonalnie.

Poprawka  108

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego państwa członkowskie wnoszą wkład w wysokości co najmniej 60 % szacunkowych łącznych kosztów środków i inwestycji, o których mowa w art. 6 ust. 1, zapisanych w ich planach. Wkład państw członkowskich o produkcie krajowym brutto (PKB) na mieszkańca po cenach rynkowych poniżej 65 % średniej unijnej w latach 2016–2018 ogranicza się do maksymalnie 40 % szacunkowych łącznych kosztów środków i inwestycji, o których mowa w art. 6 ust. 2, zapisanych w ich planach.

Poprawka  109

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wkład krajowy na poczet szacunkowych łącznych kosztów planów państw członkowskich obejmuje m.in. dochody ze sprzedaży na aukcji uprawnień tych państw do emisji zgodnie z rozdziałem IVa dyrektywy 2003/87/WE.

2. Wkład krajowy na poczet szacunkowych łącznych kosztów planów państw członkowskich stanowią w pierwszej kolejności wszelkie dochody ze sprzedaży na aukcji uprawnień tych państw do emisji zgodnie z rozdziałem IVa dyrektywy 2003/87/WE.

Poprawka  110

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a – podpunkt i

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) czy plan opracowano w odpowiedzi na skutki społeczne dla gospodarstw domowych i mikroprzedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji oraz użytkowników transportu znajdujących się w trudnej sytuacji w danym państwie członkowskim i w reakcji na wyzwania stojące przed tymi podmiotami w związku z ustanowieniem systemu handlu emisjami w sektorach budownictwa i transportu drogowego na mocy rozdziału IVa dyrektywy 2003/87/WE, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw domowych doświadczających ubóstwa energetycznego, po należytym wzięciu pod uwagę wyzwań zidentyfikowanych w przeprowadzonych przez Komisję ocenach aktualizacji zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu danego państwa członkowskiego oraz jego postępów w realizacji długoterminowego celu zakładającego osiągnięcie przez Unię neutralności klimatycznej do 2050 r. mierzonych zgodnie z art. 9 ust. 3, art. 13 i art. 29 rozporządzenia (UE) 2018/1999, a także zgodnie z zaleceniami Komisji dla państw członkowskich wydawanymi na podstawie art. 34 rozporządzenia (UE) 2018/1999. W tym kontekście bierze się pod uwagę szczególne wyzwania stojące przed danym państwem członkowskim, a także kwotę jego alokacji finansowej;

(i) czy plan opracowano jako odpowiednią i skuteczną odpowiedź na skutki społeczne dla znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw i użytkowników transportu w danym państwie członkowskim i w reakcji na wyzwania stojące przed tymi podmiotami, w związku ze skutkami transformacji w kierunku neutralności klimatycznej, w tym z ustalaniem opłat za emisję gazów cieplarnianych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw domowych doświadczających ubóstwa energetycznego i ubóstwa związanego z mobilnością, po należytym wzięciu pod uwagę wyzwań zidentyfikowanych w przeprowadzonych przez Komisję ocenach aktualizacji zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu danego państwa członkowskiego oraz jego postępów w realizacji celów Unii w zakresie klimatu i energii do roku 2030 oraz długoterminowego celu zakładającego osiągnięcie przez Unię neutralności klimatycznej do 2050 r., mierzonych zgodnie z art. 9 ust. 3, art. 13 i art. 29 rozporządzenia (UE) 2018/1999, a także zgodnie z zaleceniami Komisji dla państw członkowskich wydawanymi na podstawie art. 34 rozporządzenia (UE) 2018/1999. W tym kontekście bierze się pod uwagę szczególne wyzwania stojące przed danym państwem członkowskim, a także kwotę jego alokacji finansowej;

Poprawka  111

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a – podpunkt i a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ia) czy plan opracowano w oparciu o konstruktywne konsultacje z władzami szczebla lokalnego i regionalnego, partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz odpowiednimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego zgodnie z zasadami europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstw ustanowionego rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 240/2014;

Poprawka  112

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a – podpunkt ii

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) czy plan ma zapewnić, aby żaden z ujętych w nim środków ani żadna z ujętych w nim inwestycji nie wyrządzały poważnych szkód, jeżeli chodzi o możliwość osiągnięcia celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852;

(ii) czy plan ma zapewnić, aby ujęte w nim środki i inwestycje nie wyrządzały poważnych szkód, jeżeli chodzi o możliwość osiągnięcia celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852;

Poprawka  113

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a – podpunkt ii a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iia) czy beneficjenci pomocy z Funduszu przestrzegają mających zastosowanie przepisów unijnych i krajowych dotyczących praw socjalnych i pracowniczych;

Poprawka  114

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a – podpunkt iii

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii) czy w planie przewidziano środki i inwestycje wnoszące wkład w transformację ekologiczną, w tym środki i inwestycje służące przezwyciężeniu wyzwań wynikających z tej transformacji, a w szczególności środki i inwestycje przyczyniające się do osiągnięcia celów Unii w zakresie klimatu i energii na 2030 r. oraz celów pośrednich na 2030 r. wyznaczonych w strategii na rzecz mobilności;

(iii) czy w planie przewidziano innowacyjne i aktualne środki oraz skuteczne inwestycje w rozwiązania wnoszące wkład w transformację ekologiczną, w tym środki i inwestycje służące przezwyciężeniu wyzwań wynikających z tej transformacji, będące odpowiedzią na skutki społeczne, a w szczególności środki i inwestycje przyczyniające się do osiągnięcia celów Unii w zakresie klimatu i energii na 2030 i 2050 r. oraz celów pośrednich na 2030 r. wyznaczonych w strategii na rzecz mobilności;

Poprawka  115

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b – podpunkt i

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) czy plan ma szansę wywrzeć trwały wpływ na ujęte w nim wyzwania, a w szczególności na gospodarstwa domowe i mikroprzedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji oraz użytkowników transportu znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw domowych doświadczających ubóstwa energetycznego, w danym państwie członkowskim;

(i) czy plan ma szansę wywrzeć trwały wpływ na realizację celu Unii na rok 2030, na neutralność klimatyczną i na ujęte w nim wyzwania, a w szczególności na gospodarstwa domowe i mikroprzedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji oraz użytkowników transportu znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw domowych doświadczających ubóstwa energetycznego i ubóstwa w zakresie mobilności, w danym państwie członkowskim;

Poprawka  116

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b – podpunkt iii a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iiia) czy środki i inwestycje proponowane przez dane państwo członkowskie są wewnętrznie spójne i czy sprzyjają komplementarności, synergii, spójności i zgodności z innymi unijnymi instrumentami i programami;

Poprawka  117

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b – podpunkt iii b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iiib) czy plan przyczynia się, w stosownych przypadkach, do tworzenia trwałych i wysokiej jakości miejsc pracy;

Poprawka  118

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera c – podpunkt i

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) czy przedstawione przez państwo członkowskie uzasadnienie kwoty szacunkowych łącznych kosztów planu jest racjonalne, wiarygodne, zgodne z zasadą efektywności kosztowej i proporcjonalne do spodziewanego oddziaływania na środowisko i kwestie społeczne na szczeblu krajowym;

(i) czy przedstawione przez państwo członkowskie uzasadnienie kwoty szacunkowych łącznych kosztów planu jest racjonalne, wiarygodne, zgodne z zasadą efektywności kosztowej i proporcjonalne do spodziewanego oddziaływania na środowisko i kwestie społeczne na szczeblu krajowym, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki krajowej, która może mieć wpływ na koszty przewidziane w planie;

Poprawka  119

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na podstawie wyników oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 15 Komisja podejmuje decyzję w sprawie planu państwa członkowskiego, wydając akt wykonawczy w terminie sześciu miesięcy od dnia przedłożenia tego planu zgodnie z art. 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Na podstawie wyników oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 15 Komisja podejmuje decyzję w sprawie planu państwa członkowskiego, wydając akt wykonawczy w terminie trzech miesięcy od dnia przedłożenia tego planu zgodnie z art. 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  120

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) alokację finansową Unii przydzieloną zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia, której płatności dokonuje się w transzach, jeżeli państwo członkowskie w zadowalający sposób osiągnęło odpowiednie cele pośrednie i wartości docelowe wskazane w odniesieniu do realizacji planu, i która w latach 2028–2032 jest uzależniona od dostępności kwot, o których mowa w art. 9 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w ramach rocznych pułapów obowiązujących wieloletnich ram finansowych, o którym mowa w art. 312 TFUE;

b) alokację finansową Unii przydzieloną zgodnie z art. 13 oraz 13a niniejszego rozporządzenia, której płatności dokonuje się w formie zaliczek i transz, jeżeli państwo członkowskie w zadowalający sposób osiągnęło odpowiednie cele pośrednie i wartości docelowe wskazane w odniesieniu do realizacji planu, i która w latach 2028–2032 jest uzależniona od dostępności kwot, o których mowa w art. 9 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w ramach rocznych pułapów obowiązujących wieloletnich ram finansowych, o którym mowa w art. 312 TFUE;

Poprawka  121

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Państwo członkowskie może rozpocząć wdrażanie środków i inwestycji określonych w swoim planie od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], zanim Komisja podejmie pozytywną decyzję na mocy ust. 1. Pozostaje to bez uszczerbku dla wyniku oceny przeprowadzonej przez Komisję na mocy art. 15 oraz dla jej uprawnień do zatwierdzenia lub odrzucenia planu. Przydział środków finansowych Unii w odniesieniu do takich bieżących środków i inwestycji pozostaje uzależniony od zatwierdzenia planu w drodze decyzji Komisji oraz od osiągnięcia odpowiednich celów pośrednich i końcowych przez dane państwo członkowskie. W przypadku gdy Komisja wyda pozytywną ocenę planu, jej decyzja, o której mowa w ust. 1, obejmuje również, w stosownych przypadkach, takie bieżące środki i inwestycje oraz uwzględnia się w niej fakt, że są one już wdrażane.

Poprawka  122

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Jeżeli plan społeczno-klimatyczny zawierający odpowiednie cele pośrednie i wartości docelowe nie jest już dostępny w całości albo w części dla danego państwa członkowskiego z przyczyn obiektywnych, w szczególności z uwagi na faktyczny bezpośredni wpływ systemu handlu emisjami w sektorach budownictwa i transportu drogowego ustanowionego na mocy rozdziału IVa dyrektywy 2003/87/WE, dane państwo członkowskie może przedłożyć Komisji wniosek o zmianę swojego planu, aby wprowadzić w nim konieczne i należycie uzasadnione poprawki. Na potrzeby przygotowania takiego wniosku państwa członkowskie mogą zwrócić się o wsparcie techniczne.

1. Jeżeli plan społeczno-klimatyczny zawierający odpowiednie cele pośrednie i wartości docelowe nie jest już dostępny w całości albo w części dla danego państwa członkowskiego z przyczyn obiektywnych, dane państwo członkowskie może – po przeprowadzeniu konstruktywnych konsultacji  z właściwymi zainteresowanymi stronami zgodnie z zasadami europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa ustanowionego w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 240/2014 – przedłożyć Komisji wniosek o zmianę swojego planu, aby wprowadzić w nim konieczne i należycie uzasadnione poprawki. Na potrzeby przygotowania takiego wniosku państwa członkowskie mogą zwrócić się o wsparcie techniczne.

Poprawka  123

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. W przypadku udostępnienia dodatkowych przydziałów środków zgodnie z art. 9 ust. 1a dane państwo członkowskie może przedłożyć Komisji ukierunkowaną zmianę swojego planu, aby:

 

a)  zwiększyć liczbę beneficjentów środka lub inwestycji określonych w jego planie lub kosztów poniesionych w związku z tym środkiem lub inwestycją;

 

b)  dodać środki lub inwestycje zgodnie z art. 6.

Poprawka  124

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeżeli Komisja oceni zmieniony plan pozytywnie, zgodnie z art. 16 ust. 1 przyjmuje decyzję zawierającą stosowne uzasadnienie w drodze aktu wykonawczego w terminie trzech miesięcy od dnia formalnego przedłożenia zmienionego planu przez państwo członkowskie.

3. Jeżeli Komisja oceni zmieniony plan pozytywnie, zgodnie z art. 16 ust. 1 przyjmuje decyzję zawierającą stosowne uzasadnienie w drodze aktu wykonawczego w terminie trzech miesięcy od dnia formalnego przedłożenia zmienionego planu przez państwo członkowskie. W przypadku zmiany planu zgodnie z ust. 1a lit. a), okres ten skraca się do sześciu tygodni.

Poprawka  125

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Do dnia 15 marca 2027 r. każde zainteresowane państwo członkowskie ocenia odpowiedniość swoich planów w świetle rzeczywistego bezpośredniego wpływu systemu handlu emisjami w sektorach budownictwa i transportu drogowego ustanowionego na mocy rozdziału IVa dyrektywy 2003/87/WE. Wyniki takich ocen przedkłada się Komisji jako część sprawozdań z postępu prac przekazywanych co dwa lata zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 2018/1999.

5. Do dnia 15 marca 2027 r. każde zainteresowane państwo członkowskie ocenia odpowiedniość swoich planów w świetle rzeczywistego bezpośredniego wpływu skutków transformacji na neutralność klimatyczną, w tym opłat emisyjnych. Wyniki takich ocen przedkłada się Komisji jako część sprawozdań z postępu prac przekazywanych co dwa lata zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Poprawka  126

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Po przyjęciu przez Komisję decyzji zgodnie z art. 16, Komisja w odpowiednim terminie zawiera z danym państwem członkowskim umowę na lata 2025–2027 stanowiącą indywidualne zobowiązanie prawne w rozumieniu rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046. Umowę tę można zawrzeć najwcześniej na rok przed rozpoczęciem aukcji przeprowadzanych zgodnie z przepisami rozdziału IVa dyrektywy 2003/87/WE.

1. Po przyjęciu przez Komisję decyzji zgodnie z art. 16 Komisja w odpowiednim terminie zawiera z danym państwem członkowskim umowę obejmującą okres od ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] do 2027 r., stanowiącą indywidualne zobowiązanie prawne w rozumieniu rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046.

Poprawka  127

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w ust. 3, Komisja stwierdzi, że cele pośrednie i wartości docelowe określone w decyzji Komisji, o której mowa w art. 16, nie zostały osiągnięte w zadowalający sposób, zawiesza płatność całości lub części alokacji finansowej. Dane państwo członkowskie może zgłosić uwagi w terminie jednego miesiąca od dnia powiadomienia go ocenie Komisji.

Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w ust. 2, Komisja stwierdzi, że cele pośrednie i wartości docelowe określone w decyzji Komisji, o której mowa w art. 16, nie zostały osiągnięte w zadowalający sposób, zawiesza płatność całości lub części alokacji finansowej. Zawieszona kwota przydziału środków finansowych odpowiada kosztom środków, w przypadku których cele pośrednie i końcowe nie zostały osiągnięte w zadowalającym stopniu. Dane państwo członkowskie może zgłosić uwagi w terminie jednego miesiąca od dnia powiadomienia go ocenie Komisji.

Poprawka  128

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Jeżeli Komisja stwierdzi, że państwo członkowskie, którego dotyczy niniejszy artykuł, nie wprowadziło w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [rrrr/nnn] zmieniającej dyrektywę IVa dyrektywy …/…/WE [(COD)2021/0211], wypłata alokacji finansowej zostaje zawieszona. Zawieszenie zostanie zniesione tylko wtedy, gdy dane państwo członkowskie wprowadzi w życie te przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne.

Poprawka  129

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. W przypadku niepoczynienia przez dane państwo członkowskie wymiernych postępów w realizacji żadnego z odpowiednich celów pośrednich ani żadnej z odpowiednich wartości docelowych, w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia odpowiednich umów, o których mowa w art. 18, Komisja rozwiązuje te umowy oraz umarza kwotę alokacji finansowej. Komisja przyjmuje decyzję w sprawie rozwiązania umów, o których mowa w art. 18, po umożliwieniu danemu państwu członkowskiemu zgłoszenia uwag w terminie dwóch miesięcy od dnia powiadomienia go o tym, że w jej ocenie nie osiągnięto wymiernych postępów.

7. W przypadku niepoczynienia przez dane państwo członkowskie wymiernych postępów w realizacji żadnego z odpowiednich celów pośrednich ani żadnej z odpowiednich wartości docelowych, w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia odpowiednich umów, o których mowa w art. 18, Komisja rozwiązuje te umowy oraz umarza kwotę alokacji finansowej. Płatności zaliczkowe zgodnie z art. [13a] odzyskuje się w całości. Komisja przyjmuje decyzję w sprawie rozwiązania umów, o których mowa w art. 18, po umożliwieniu danemu państwu członkowskiemu zgłoszenia uwag w terminie dwóch miesięcy od dnia powiadomienia go o tym, że w jej ocenie nie osiągnięto wymiernych postępów. Wszelkie umorzone kwoty przydziela się proporcjonalnie innym państwom członkowskim.

Poprawka  130

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Przy wdrażaniu Funduszu państwa członkowskie, jako beneficjenci środków finansowych w ramach Funduszu, podejmują wszelkie odpowiednie działania w celu ochrony interesów finansowych Unii oraz w celu zapewnienia, aby wykorzystanie środków finansowych w związku ze środkami i inwestycjami wspieranymi przez Fundusz było zgodne z mającym zastosowaniem prawem unijnym i krajowym, w szczególności w odniesieniu do zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i konfliktom interesów oraz ich wykrywania i korygowania. W tym celu państwa członkowskie zapewniają funkcjonowanie skutecznego i wydajnego systemu kontroli wewnętrznej, który opisano bardziej szczegółowo w załączniku III, oraz odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych lub niewłaściwie wykorzystanych. Państwa członkowskie mogą polegać na swoich zwykłych krajowych systemach zarządzania budżetem.

1. Przy wdrażaniu Funduszu państwa członkowskie, jako beneficjenci środków finansowych w ramach Funduszu, przestrzegają podstawowych wartości zapisanych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, w tym praworządności. Podejmują one wszelkie odpowiednie działania w celu ochrony interesów finansowych Unii oraz w celu zapewnienia, aby wykorzystanie środków finansowych w związku ze środkami i inwestycjami wspieranymi przez Fundusz było zgodne z mającym zastosowaniem prawem unijnym i krajowym, w szczególności w odniesieniu do ochrony budżetu Unii w przypadku naruszeń zasad praworządności, zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i konfliktom interesów oraz ich wykrywania i korygowania. W tym celu państwa członkowskie zapewniają funkcjonowanie skutecznego i wydajnego systemu kontroli wewnętrznej, który opisano bardziej szczegółowo w załączniku III, oraz odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych lub niewłaściwie wykorzystanych. Państwa członkowskie mogą polegać na swoich zwykłych krajowych systemach zarządzania budżetem.

Poprawka  131

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Przy wdrażaniu Funduszu Komisja podejmuje wszystkie odpowiednie kroki zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) 2020/2092 w celu zapewnienia ochrony środków finansowych w związku ze środkami i inwestycjami wspieranymi przez Fundusz w przypadku naruszenia zasad praworządności w państwach członkowskich. W tym celu Komisja zapewnia skuteczny i wydajny system kontroli wewnętrznej oraz odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych lub niewłaściwie wykorzystanych.

Poprawka  132

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. W przypadku stwierdzenia, że naruszenia zasad praworządności w państwie członkowskim wpływają lub stwarzają poważne ryzyko wpływu na należyte zarządzanie finansami Funduszu lub na ochronę interesów finansowych Unii, Komisja podejmuje odpowiednie działania zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) 2020/2092, które mogą obejmować między innymi zawieszenie płatności na rzecz odnośnych organów krajowych. W takich przypadkach Komisja podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, aby docelowi beneficjenci końcowi Funduszu nadal mieli dostęp do pomocy Unii, przy czym Komisja zapewnia wypłatę środków za pośrednictwem władz lokalnych i regionalnych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów o sprawdzonej zdolności do zapewnienia należytego zarządzania finansami Funduszu.

Poprawka  133

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – akapit 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja i zainteresowane państwa członkowskie, w sposób odpowiadający ich właściwościom, sprzyjają powstawaniu synergii i zapewniają skuteczną koordynację między Funduszem a innymi programami i instrumentami unijnymi, w tym Programem InvestEU, Instrumentem Wsparcia Technicznego, Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz funduszy objętych rozporządzeniem (UE) 2021/1060. W tym celu:

Komisja i zainteresowane państwa członkowskie, w sposób odpowiadający ich właściwościom, sprzyjają powstawaniu synergii i zapewniają skuteczną koordynację między Funduszem a innymi programami i instrumentami unijnymi, w tym funduszem modernizacyjnym, Programem InvestEU, Instrumentem Wsparcia Technicznego, Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz funduszami objętymi rozporządzeniem (UE) 2021/1060. W tym celu:

Poprawka  134

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – akapit 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) zapewniają komplementarność, synergię, spójność i zgodność między różnymi instrumentami na poziomie unijnym, krajowym i, w stosownych przypadkach, regionalnym, zarówno na etapie planowania, jak i wdrażania;

a) zapewniają komplementarność, synergię, spójność i zgodność między różnymi instrumentami na poziomie unijnym, krajowym i, w stosownych przypadkach, lokalnym i regionalnym, zarówno na etapie planowania, jak i wdrażania;

Poprawka  135

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – akapit 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) zapewniają ścisłą współpracę między podmiotami odpowiedzialnymi za wdrażanie i kontrolę na poziomie unijnym, krajowym i, w stosownych przypadkach, regionalnym na potrzeby osiągnięcia celów Funduszu.

c) zapewniają ścisłą współpracę między podmiotami odpowiedzialnymi za wdrażanie i kontrolę na poziomie unijnym, krajowym i, w stosownych przypadkach, lokalnym i regionalnym, w tym między odpowiednimi zainteresowanymi stronami, zgodnie z zasadami europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa ustanowionego w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 240/2014, na potrzeby osiągnięcia celów Funduszu.

Poprawka  136

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Odbiorcy finansowania unijnego podają informacje o pochodzeniu tego finansowania unijnego i zapewniają jego widoczność, w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów, poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych, proporcjonalnie ukierunkowanych informacji przeznaczonych dla różnych grup odbiorców, w tym dla mediów i opinii publicznej.

skreśla się

Poprawka  137

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 22a

 

Widoczność finansowania unijnego

 

1.  Każde państwo członkowskie zapewnia:

 

a)  widoczność wsparcia unijnego dla podmiotów pośredniczących i beneficjentów końcowych we wszystkich działaniach związanych z operacjami wspieranymi przez Fundusz w tym poprzez umieszczenie symbolu Unii; oraz

 

b)  informowanie obywateli Unii o roli i osiągnięciach Funduszu za pośrednictwem jednego portalu internetowego, który zapewnia dostęp do wszystkich programów obejmujących dane państwo członkowskie.

 

2.  Państwa członkowskie eksponują, a w stosownych przypadkach dbają o to, by podmioty pośredniczące eksponowały wsparcie z Funduszu i pochodzenie tego finansowania, przez:

 

a)  zapewnienie widoczności finansowania unijnego dla beneficjentów końcowych i opinii publicznej, w tym umieszczenie symbolu Unii wraz z odpowiednią informacją na temat finansowania o treści „finansowano ze środków Unii Europejskiej – Społecznego Funduszu Klimatycznego” na przeznaczonych dla beneficjentów końcowych lub opinii publicznej dokumentach i materiałach informacyjnych związanych z realizacją operacji;

 

b)  zamieszczenie w swojej oficjalnej witrynie internetowej, jeżeli taka witryna istnieje, lub na swoich stronach mediów społecznościowych krótkiego – stosownie do poziomu wsparcia – opisu operacji, w tym jej celów i rezultatów, z podkreśleniem faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii; oraz

 

c)  w przypadku operacji związanych z instrumentami finansowymi, w tym tymczasowego bezpośredniego wsparcia dochodu zgodnie z art. 6 ust. 1 – poinformowanie odbiorców końcowych o kwocie wsparcia z Funduszu.

 

3.  Jeśli państwo członkowskie nie wypełni obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, i nie podejmie działań naprawczych, Komisja stosuje środki, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, polegające na anulowaniu do 5 % rocznie wsparcia z Funduszu dla danego państwa członkowskiego.

Poprawka  138

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każde zainteresowane państwo członkowskie co dwa lata przedstawia Komisji sprawozdanie z wdrażania swojego planu w ramach swojego zintegrowanego krajowego sprawozdania z postępów w dziedzinie energii i klimatu zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 2018/1999 oraz z jego art. 28. Zainteresowane państwa członkowskie uwzględniają w swoich sprawozdaniach z postępów następujące elementy:

1. Każde zainteresowane państwo członkowskie co dwa lata przedstawia Komisji sprawozdanie z wdrażania swojego planu w ramach swojego zintegrowanego krajowego sprawozdania z postępów w dziedzinie energii i klimatu zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 2018/1999 oraz z jego art. 28 oraz po przeprowadzeniu konstruktywnych konsultacji z właściwymi zainteresowanymi stronami zgodnie z zasadami europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa ustanowionego w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 240/2014. Zainteresowane państwa członkowskie uwzględniają w swoich sprawozdaniach z postępów następujące elementy:

Poprawka  139

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) szczegółowe informacje ilościowe na temat liczby gospodarstw domowych doświadczających ubóstwa energetycznego;

a) szczegółowe informacje ilościowe na temat liczby gospodarstw domowych doświadczających ubóstwa energetycznego i ubóstwa w zakresie mobilności, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw, MŚP oraz użytkowników transportu;

Poprawka  140

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) szczegółowe informacje na temat stosowania definicji ubóstwa energetycznego i ubóstwa w zakresie mobilności zgodnie z art. 2 ust. 2 i 2a na podstawie konkretnych i wymiernych kryteriów;

Poprawka  141

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) w stosownych przypadkach szczegółowe informacje na temat postępów w realizacji krajowego orientacyjnego celu zmniejszenia liczby gospodarstw domowych doświadczających ubóstwa energetycznego;

b) szczegółowe informacje na temat postępów w realizacji krajowych orientacyjnych celów i wartości docelowych dotyczących zmniejszenia liczby gospodarstw domowych doświadczających ubóstwa energetycznego i ubóstwa w zakresie mobilności, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw oraz użytkowników transportu;

Poprawka  142

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) szczegółowe informacje na temat wyników środków i inwestycji uwzględnionych w ich planach;

c) szczegółowe informacje na temat wyników środków i inwestycji, w szczególności w odniesieniu do osiągniętej redukcji emisji oraz liczby osób korzystających z tych środków, uwzględnionych w ich planach;

Poprawka  143

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) wyjaśnienie, w jaki sposób działania przewidziane w planie mają przyczynić się do równouprawnienia płci i równych szans dla wszystkich oraz uwzględniania tych celów w głównym nurcie działań, zgodnie z zasadami 2 i 3 Europejskiego filaru praw socjalnych, 5 celem zrównoważonego rozwoju NZ i w stosownych przypadkach, krajową strategią na rzecz równouprawnienia płci;

Poprawka  144

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1 – litera c b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb) szczegółowe informacje na temat uwzględnionych w ich planach udziałów i kierowania do konkretnego odbiorcy bezpośredniego wsparcia dochodu;

Poprawka  145

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1 – litera f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) w 2027 r. ocenę planu, o którym mowa w art. 17 ust. 5, w świetle rzeczywistego bezpośredniego wpływu system handlu emisjami w sektorach budownictwa i transportu drogowego zgodnie z rozdziałem IVa dyrektywy 2003/87/WE;

f) w 2027 r. ocenę planu, o którym mowa w art. 17 ust. 5, w świetle rzeczywistego bezpośredniego wpływu systemu handlu emisjami zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE;

Poprawka  146

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Komisja monitoruje udział kosztów związanych z umarzaniem uprawnień na podstawie rozdziału IVa dyrektywy .../.../WE[(COD)2021/0211] absorbowanych przez dostawców paliw i przeniesionych na konsumentów końcowych. Co roku Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie ze swoich ustaleń.

Poprawka  147

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 25 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w celu określenia wskaźników stosowanych do celów sprawozdawczości dotyczącej postępów oraz do celów monitorowania i oceny Funduszu pod kątem osiągania celów określonych w art. 1.

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 25 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w celu określenia wskaźników stosowanych do celów sprawozdawczości dotyczącej postępów oraz do celów monitorowania i oceny Funduszu pod kątem osiągania celów określonych w art. 1, w tym wzoru, na podstawie którego państwa członkowskie muszą składać sprawozdania. Komisja przyjmuje te akty delegowane nie później niż ... [3 miesiące po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia].

Poprawka  148

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 23a

 

Przejrzystość

 

1.  Komisja bez zbędnej zwłoki przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie jednocześnie i na takich samych zasadach plany przedłożone przez państwa członkowskie oraz decyzje podane przez Komisję do wiadomości publicznej.

 

2.  Informacje przekazane przez Komisję Radzie lub któremukolwiek z jej organów przygotowawczych w kontekście niniejszego rozporządzenia lub jego wykonania są jednocześnie udostępniane Parlamentowi Europejskiemu, w razie konieczności z zastrzeżeniem uzgodnień dotyczących poufności.

 

3.  Komisja przedstawia właściwym komisjom Parlamentu Europejskiego przegląd swoich wstępnych ustaleń dotyczących zadowalającej realizacji odpowiednich celów pośrednich i końcowych zawartych w planach przedłożonych przez państwa członkowskie.

 

4.  Właściwe komisje Parlamentu Europejskiego mogą zwrócić się do Komisji o przedstawienie informacji na temat stanu zaawansowania oceny planów przez Komisję.

Poprawka  149

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 23b

 

Dialog społeczno-klimatyczny

 

1.  Aby usprawnić dialog między instytucjami unijnymi, w szczególności Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją, oraz aby zapewnić większą przejrzystość i rozliczalność, właściwe komisje Parlamentu Europejskiego mogły dwa razy w roku wzywać Komisję do udziału w dyskusji w celu omówienia następujących kwestii:

 

a)  planów przedłożonych przez państwa członkowskie;

 

b)  oceny przez Komisję planów przedłożonych przez państwa członkowskie;

 

c)  stanu realizacji celów pośrednich i końcowych w planach przedłożonych przez państwa członkowskie;

 

d)  procedur dotyczących płatności, zawieszenia i rozwiązania, w tym przedstawionych uwag i środków zaradczych podjętych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia osiągnięcia w zadowalający sposób celów pośrednich i końcowych;

 

e)  innych istotnych informacji i dokumentów udostępnionych przez Komisję właściwej komisji Parlamentu Europejskiego w związku z wdrażaniem Społecznego Funduszu Klimatycznego.

 

2.  Parlament Europejski może wyrażać w rezolucjach swoje opinie w odniesieniu do kwestii, o których mowa w ust. 1.

 

3.  Komisja uwzględnia elementy wynikające z opinii wyrażonych w ramach dialogu społeczno-klimatycznego, w tym rezolucji Parlamentu Europejskiego, jeżeli zostały one przedstawione.

Poprawka  150

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do dnia 1 lipca 2028 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów sprawozdanie z oceny wdrażania i funkcjonowania Funduszu.

1. Do dnia 1 lipca 2026 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów sprawozdanie z oceny wdrażania i funkcjonowania Funduszu do tego dnia, uwzględniając w szczególności wyniki pierwszych sprawozdań przedłożonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 23.

Poprawka  151

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Za każdy rok działalności funduszu Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów sprawozdanie na temat redukcji emisji CO2 dzięki inwestycjom w efektywność energetyczną budynków, integracji energii ze źródeł odnawialnych oraz zapewnieniu lepszego dostępu do bezemisyjnej i niskoemisyjnej mobilności i transportu.

Poprawka  152

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Sprawozdanie z oceny zawiera w szczególności ocenę stopnia osiągnięcia celów Funduszu określonych w art. 1, efektywności wykorzystania zasobów oraz unijnej wartości dodanej. Sprawozdanie to zawiera również ocenę, czy wszystkie cele i działania określone w art. 6 są nadal adekwatne w świetle wpływu na emisje gazów cieplarnianych wynikającego z systemu handlu emisjami w sektorach budownictwa i transportu drogowego zgodnie z rozdziałem IVa dyrektywy 2003/87/WE oraz z krajowych środków wprowadzanych w celu osiągnięcia przez państwa członkowskie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/84263. Zawiera ono także ocenę, czy pula środków finansowych Funduszu jest nadal adekwatna w odniesieniu do potencjalnych zmian w zakresie aukcji uprawnień do emisji w ramach systemu handlu emisjami w sektorach budownictwa i transportu drogowego zgodnie z rozdziałem IVa dyrektywy 2003/87/WE, a także ocenę innych istotnych kwestii.

3. Sprawozdanie z oceny, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności ocenę:

 

a)  stopnia osiągnięcia celów Funduszu określonych w art. 1, efektywności wykorzystania zasobów oraz unijnej wartości dodanej;

 

b)  w podziale na kraje – postępów i skutków realizacji inwestycji i środków strukturalnych oraz wykorzystania bezpośredniego wsparcia dochodu w świetle osiągnięcia celów pośrednich i końcowych określonych w planach, a także późniejszej potrzeby i wymaganego poziomu bezpośredniego wsparcia dochodu w tym kontekście, zgodnie z zasadami określonymi w art. 6 ust. 1 na lata 2028–2032;

 

c)  stosowania definicji ubóstwa energetycznego i ubóstwa związanego z mobilnością zgłoszonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 23 ust. 1aa oraz tego, czy w przyszłości konieczne może być bardziej szczegółowe podejście, oraz, w stosownych przypadkach, przedstawienie wniosku Parlamentowi Europejskiemu i Radzie;

 

Sprawozdanie to zawiera również ocenę, czy wszystkie cele i działania określone w art. 6 są nadal adekwatne w świetle wpływu na emisje gazów cieplarnianych wynikającego z systemu handlu emisjami zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE oraz z krajowych środków wprowadzanych w celu osiągnięcia przez państwa członkowskie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/84263. Zawiera ono także ocenę, czy pula środków finansowych Funduszu jest nadal adekwatna w odniesieniu do potencjalnych zmian w zakresie aukcji uprawnień do emisji w ramach systemu handlu emisjami zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE, a także ocenę innych istotnych kwestii. W ramach sprawozdania z oceny, o którym mowa w ust. 1, Komisja rozważa także przedłużenie tego specjalnego dostosowania technicznego opartego na zmianach opłaty za emisję gazów cieplarnianych, o którym mowa w art. 9, w kontekście negocjacji kolejnych wieloletnich ram finansowych.

__________________

__________________

63 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych osiąganych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się do działań w dziedzinie klimatu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr