SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r.

23.5.2022 - (COM(2021)0574 – C9‑0359/2021 – 2021/0293(COD)) - ***I

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová


Procedura : 2021/0293(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0159/2022
Teksty złożone :
A9-0159/2022
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r.

(COM(2021)0574 – C9‑0359/2021 – 2021/0293(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2021)0574),

 uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 173 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9‑0359/2021),

 uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[1],

 uwzględniając art. 59 Regulaminu,

 uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisję Kultury i Edukacji,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A9-0159/2022),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


 

Poprawka  1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO[*]

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

2021/0293 (COD)

Wniosek

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiająca program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r.

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 173 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[2],

uwzględniając opinię Komitetu Regionów[3],

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą[4],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W swoim komunikacie „Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie” z dnia 9 marca 2021 r.[5] („komunikat w sprawie cyfrowego kompasu”) Komisja określiła swoją wizję na 2030 r., aby wzmocnić pozycję obywateli i przedsiębiorstw podczas transformacji cyfrowej. Podejście Unii do transformacji cyfrowej gospodarki i społeczeństwa powinno obejmować otwartą strategiczną autonomię cyfrową, globalne przywództwo, dostępność, włączenie, równość, zrównoważony rozwój, odporność, bezpieczeństwo, poprawę jakości życia, dostęp do usług i respektowanie praw i aspiracji obywateli, i powinno przyczyniać się do tworzenia gospodarki i społeczeństwa w Unii charakteryzujących się dynamiką, zasobooszczędnością i sprawiedliwością.

(2) W swoim oświadczeniu z dnia 25 marca 2021 r. Rada Europejska uznała komunikat w sprawie cyfrowego kompasu za krok w stronę wyznaczenia kierunku rozwoju cyfrowego Europy na następne dziesięciolecie i potwierdziła ustaloną w nim wizję, w tym koncepcję programu polityki o solidnej strukturze zarządzania i ram ułatwiających wdrażanie projektów wielokrajowych niezbędnych do transformacji cyfrowej Europy w kluczowych obszarach. Zachęciła również Komisję do poszerzenia zestawu narzędzi politycznych Unii Europejskiej w zakresie transformacji cyfrowej, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym, oraz do stosowania wszystkich dostępnych instrumentów z zakresu polityki przemysłowej, handlowej i polityki konkurencji, polityki z zakresu umiejętności i edukacji, polityki badań naukowych i innowacji oraz długoterminowych instrumentów finansowania w celu ułatwienia transformacji cyfrowej.

(2a) Program polityczny na 2030 r. „Droga ku cyfrowej dekadzie” powinien przyspieszyć osiągnięcie celów Europejskiej deklaracji praw i zasad cyfrowych w cyfrowej dekadzie (podpisanej XXXX), która stawia człowieka w centrum transformacji cyfrowej.

(3) Jak określono w komunikacie Komisji „Aktualizacja nowej strategii przemysłowej z 2020 r.”[6], Unia Europejska musi zidentyfikować systemy technologii krytycznych i sektorów strategicznych w celu zaradzenia strategicznym niedociągnięciom i zależnościom wysokiego ryzyka, które mogą prowadzić do niedoborów dostaw lub ryzyka w cyberprzestrzeni, oraz wspierać transformację cyfrową. Pokazuje to, jak duże znaczenie dla państw członkowskich ma połączenie sił i wspieranie starań podejmowanych w celu rozwiązania problemu tych zależności w przemyśle i rozwijania strategicznych potrzeb w zakresie zdolności. Stanowi to również odpowiedź na analizę zawartą w sprawozdaniu dotyczącym prognozy strategicznej z 2021 r.[7] W ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz przygotowywania krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności Komisja zachęcała państwa członkowskie do koordynacji ich działań na rzecz projektów wielokrajowych w obszarze cyfryzacji. Doświadczenie to uwypukliło potrzebę wsparcia przez Komisję starań państw członkowskich na rzecz koordynacji oraz potrzebę dysponowania przez Unię mechanizmami wdrażania ułatwiającymi prowadzenie wspólnych inwestycji, aby możliwa była realizacja projektów wielokrajowych. Wraz z innymi inicjatywami Komisji, takimi jak obserwatorium technologii krytycznych[8], należy ustanowić strukturę zarządzania służącą wdrażaniu komunikatu w sprawie cyfrowego kompasu, która powinna pomóc w określeniu obecnych i ewentualnych przyszłych strategicznych zależności cyfrowych Unii oraz przyczynieniu się do wzmocnienia jej otwartej strategicznej autonomii cyfrowej.

(4) W komunikacie Komisji w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu[9] podkreślono, że Europa powinna wykorzystać potencjał transformacji cyfrowej, która ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia celów Zielonego Ładu. Unia powinna promować niezbędną transformację cyfrową oraz inwestować w tę dziedzinę, ponieważ technologie cyfrowe są kluczowym czynnikiem umożliwiającym osiąganie celów Europejskiego Zielonego Ładu, porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych w wielu różnych sektorach. Technologie cyfrowe takie jak sztuczna inteligencja, sieć 5G, 6G, blockchain, chmura obliczeniowa, architektura rozproszonych zasobów informatycznych (ang. edge computing) oraz internet rzeczy powinny przyspieszyć i zmaksymalizować wpływ polityk na zmianę klimatu i ochronę środowiska. Oznacza to, że technologie cyfrowe i elektronika muszą stać się zrównoważone w całym cyklu życia, obejmującym produkty, procesy produkcyjne, niezbędną infrastrukturę i gospodarowanie odpadami. Oprócz lokalizacji i nawigacji satelitarnej transformacja cyfrowa daje również nowe możliwości monitorowania na odległość zanieczyszczenia wody i powietrza oraz monitorowania i optymalizacji wykorzystania energii i zasobów naturalnych. Europa potrzebuje sektora cyfrowego, w którego centrum powinien się znaleźć zrównoważony rozwój, przy zapewnieniu, aby infrastruktura cyfrowa i technologie stały się bardziej zrównoważone, odnawialne, energooszczędne i zasobooszczędne, oraz aby przyczyniały się do zrównoważonych, neutralnych dla klimatu gospodarki oraz społeczeństwa o obiegu zamkniętym w zgodzie z Europejskim Zielonym Ładem. Dwojaka transformacja – zielona i cyfrowa – nie powinna oznaczać zastąpienia zależności od paliw kopalnych zależnością od surowców.

(4a) Strategie polityczne oraz inwestycje dotyczące infrastruktury cyfrowej powinny służyć również zapewnieniu łączności sprzyjającej włączeniu społecznemu, z dostępem do przystępnego cenowo internetu, co pozwoli zniwelować przepaść cyfrową w Unii, ze szczególnym naciskiem na różnice terytorialne.

(5) Należy wdrożyć środki przewidziane w komunikacie w sprawie cyfrowego kompasu w celu intensyfikacji działań określonych w strategii „Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy”, opierając się na istniejących unijnych instrumentach (takich jak programy spójności, Instrument Wsparcia Technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/694[10], rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695[11] i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/523[12]), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/690[13] i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1153[14] oraz na funduszach przydzielonych na transformację cyfrową na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241[15]. Należy zatem ustanowić niniejszą decyzją program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie”, aby osiągnąć, przyspieszyć i ukształtować skuteczną transformację cyfrową gospodarki i społeczeństwa Unii.

(5a) W Europejskim filarze praw społecznych zapisano prawo do dostępu do podstawowych usług wysokiej jakości, w tym do łączności cyfrowej, a także prawo do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie sprzyjającego włączeniu społecznemu.

(6) Aby dotrzymać kroku Unii pod względem tempa transformacji cyfrowej, należy określić cele cyfrowe. Cele te powinny być powiązane z konkretnymi obszarami, w których należy wspólnie czynić postępy w całej Unii. Cele dotyczą czterech głównych kierunków określonych w komunikacie w sprawie cyfrowego kompasu, zidentyfikowanych jako podstawowe obszary wymagające transformacji cyfrowej w Unii: umiejętności cyfrowych, infrastruktur cyfrowych, cyfryzacji przedsiębiorstw i cyfryzacji usług publicznych.

(7) Umiejętności cyfrowe, podstawowe i zaawansowane, mają zasadnicze znaczenie dla zwiększenia wspólnej odporności społeczeństwa Unii, odwrócenia procesu drenażu mózgów oraz zwiększenia atrakcyjności Unii dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Jak wynika ze sprawozdania rocznego Komisji w sprawie europejskich MŚP 2020/2021 z lipca 2021 r., pandemia COVID-19 przyspieszyła wdrażanie rozwiązań cyfrowych na potrzeby działalności gospodarczej i wymusiła poprawę dostępu obywateli i przedsiębiorców do usług administracji elektronicznej. W Unii utrzymują się jednak poważne luki między wymaganą liczbą specjalistów, którzy nabyli zaawansowane umiejętności cyfrowe, a ich dostępnością na unijnym rynku pracy. W opracowanym przez Komisję indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na 2021 r. stwierdzono, że nawet przed pandemią unijne przedsiębiorstwa, szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), miały trudności ze znalezieniem wystarczającej liczby specjalistów w dziedzinie ICT. Obywatele kompetentni cyfrowo i posiadający umiejętności cyfrowe będą w stanie korzystać z możliwości cyfrowej dekady. Aby osiągnąć ten cel, należy położyć nacisk na edukację, tak by zapewnić odpowiednie przeszkolenie, wykwalifikowanie i wyposażenie kadry nauczycielskiej i personelu sektora szkolnictwa, aby mógł on skutecznie wykorzystywać technologię w dydaktyce oraz w nauczaniu technologii cyfrowych. Ponadto szkolenia i edukacja cyfrowa powinny wspierać podnoszenie i zmianę kwalifikacji oraz kształcenie ustawiczne ludności aktywnej zawodowo, aby w pełni wykorzystać możliwości związane z cyfryzacją przemysłu i usług, a jednocześnie należy lepiej przygotować studentów do wejścia na rynek pracy w perspektywie krótko- i długoterminowej. Należy także zachęcać pracodawców do oferowania pozaformalnych szkoleń cyfrowych metodą aktywnego uczestnictwa. Kształcenie i szkolenie zapewnią konkretne zachęty do rozwoju kariery zawodowej, aby wyeliminować różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz ich unikać.

(7a) Bez zrównoważonej infrastruktury cyfrowej w zakresie łączności, mikroelektroniki i zdolności do przetwarzania dużych ilości danych niemożliwe jest czerpanie korzyści z transformacji cyfrowej, dalszy rozwój technologiczny i przywództwo cyfrowe Unii. Zgodnie z komunikatem Komisji z 30 czerwca 2021 r. pt. „Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich UE – W kierunku silniejszych, lepiej skomunikowanych, odpornych i zamożnych obszarów wiejskich do 2040 r.” wszystkim w całej Unii potrzebna jest niezawodna, szybka i bezpieczna łączność, w tym na obszarach wiejskich i oddalonych, takich jak wyspy, obszary górskie i słabo zaludnione oraz najbardziej oddalone. Społeczne zapotrzebowanie na przepustowość potrzebną do wysyłania i pobierania danych stale rośnie. Do 2030 r. sieci o gigabitowej przepustowości powinny stać się dostępne tym, którzy potrzebują lub chcą takiej przepustowości. Wszystkie gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w Unii, w szczególności MŚP, powinny mieć możliwość korzystania z usług gigabitowych, które w praktyce mogą być świadczone użytkownikom za pomocą różnych technologii bazowych, takich jak światłowody, satelita, 5G, 6G i Wi-Fi nowej generacji, w zależności od ich efektywności, i które powinny również obejmować ostatni odcinek, włącznie z urządzeniem użytkownika końcowego. Spójne warunki dla inwestycji w infrastrukturę cyfrową są niezbędne, zwłaszcza aby opracować odpowiednie przepisy, które spowodują, że wszystkie podmioty rynkowe korzystające z transformacji cyfrowej przyjmą na siebie odpowiedzialność społeczną i przyczynią się do tworzenia konkurencyjnego i funkcjonującego otoczenia, w którym dobra publiczne, usługi i infrastruktura przynoszą korzyści ogółowi obywateli Europy.

(7b) Neutralne pod względem technologicznym podejście do łączności jest zasadą, która powinna przyświecać unijnej i krajowej polityce cyfrowej. Nie powinno to podważać konstatacji, że Unia potrzebuje infrastruktury łączności cyfrowej o najwyższej wydajności, odporności, bezpieczeństwie i zrównoważoności, aby cieszyć się dobrobytem. Wszystkie technologie, które mogą przyspieszyć osiągnięcie celów w zakresie łączności i celów ekologicznych, w tym obecny i przyszły rozwój światłowodów, Wi-Fi, satelitów, 5G i 6G, powinny być traktowane jednakowo, z należytym uwzględnieniem ich szczególnych obiektywnych cech.

(7c) Mikroprocesory są niezbędne w większości kluczowych, strategicznych łańcuchów wartości, i oczekuje się, że w przyszłości popyt na nie będzie jeszcze większy, szczególnie w najbardziej innowacyjnych obszarach. Oczekuje się również, że neutralne dla klimatu węzły brzegowe gwarantujące wysoki stopień bezpieczeństwa, dostęp do usług związanych z danymi o niskim poziomie opóźnień niezależnie od lokalizacji przedsiębiorstw i duży wkład w redukcję zużycia energii oraz potencjał kwantowy również będą miały decydujące znaczenie dla osiągania celów.

(8) Oprócz czynników wspomagających, wszystkie wymienione powyżej technologie i technologie przyszłości staną się podstawą nowych produktów, nowych procesów produkcyjnych i nowych modeli biznesowych opartych na sprawiedliwej i bezpiecznej wymianie danych w gospodarce opartej na danych, z zapewnieniem jednocześnie skutecznej ochrony prywatności i danych osobowych. Transformacja przedsiębiorstw będzie zależała od ich zdolności do szybkiego przyjmowania nowych technologii cyfrowych we wszystkich sektorach gospodarki, w tym w pozostających obecnie w tyle ekosystemach przemysłowych i usługowych. Transformacja ta jest szczególnie ważna dla MŚP, które, w porównaniu z większymi przedsiębiorstwami, nadal w dużej mierze dotyka problem przepaści cyfrowej.

(8a) Zachęca się państwa członkowskie do stosowania zasady jednorazowości w administracji publicznej. Urzędy administracji publicznej powinny mieć możliwość, o ile jest to dozwolone prawem, ponownego wykorzystania danych na użytek wewnętrzny, z należytym poszanowaniem zasad ich ochrony, tak aby nie obciążać dodatkowo obywateli i przedsiębiorców.

(9) Możliwość uczestnictwa w życiu demokratycznym i korzystania z usług publicznych będzie również w istotnym stopniu zależeć od technologii cyfrowych, a zatem powinny być one w pełni dostępne każdemu obywatelowi i przedsiębiorcy, tak jak najwyższej jakości środowisko cyfrowe zapewniające łatwe w użyciu, skuteczne oraz spersonalizowane usługi i narzędzia o wysokich standardach bezpieczeństwa i prywatności. Po wprowadzeniu cyfryzacji należy jednak zachować dostęp do usług offline.

(9a) Technologie cyfrowe powinny przyspieszać osiąganie szerszych efektów społecznych, które nie ograniczają się do sfery cyfrowej, ale mają pozytywny wpływ na codzienne życie obywateli i ich dobrostan. Pomyślna transformacja cyfrowa powinna iść w parze z umacnianiem demokracji, dobrych rządów, włączenia społecznego i z wysoką jakością usług publicznych.

(10) Komisja powinna dokonać przeglądu tych celów cyfrowych do czerwca 2026 r., aby ocenić, czy wciąż spełniają one wysokie standardy ambicji transformacji cyfrowej, i zaktualizować je lub w razie konieczności wprowadzić dodatkowe cele cyfrowe.

(10a) Tam, gdzie wykorzystywane są środki publiczne, niezwykle ważne jest zapewnienie maksymalnych korzyści społeczeństwu i przedsiębiorstwom. W związku z tym finansowanie powinno być w miarę możliwości uzależnione od tego, czy wyniki finansowanych projektów nie podlegają żadnym ograniczeniom.

(11) Harmonijne, włączające i stałe postępy na drodze do transformacji cyfrowej i realizacji celów cyfrowych w Unii wymagają kompleksowej, solidnej, niezawodnej, elastycznej i przejrzystej formy zarządzania opartej na ścisłej współpracy i na koordynacji między instytucjami, organami i agencjami Unii oraz państwami członkowskimi. Odpowiedni mechanizm powinien zapewniać koordynację konwergencji, przekazywanie najlepszych praktyk oraz spójność i skuteczność polityk i środków na szczeblu unijnym i krajowym, a także powinien zachęcać do stworzenia odpowiednich synergii między środkami unijnymi i krajowymi oraz między różnymi inicjatywami i programami Unii. W tym celu Komisja powinna opracować jasne, proste i praktyczne wytyczne określające, jak można najlepiej wykorzystywać najodpowiedniejsze rodzaje synergii. Biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty, konieczne jest ustanowienie przepisów dotyczących mechanizmu monitorowania i współpracy wdrażającego komunikat w sprawie cyfrowego kompasu.

(12) Mechanizm ten powinien obejmować rozszerzony system monitorowania mający na celu zidentyfikowanie luk w strategicznych zdolnościach cyfrowych Unii. Powinien również obejmować mechanizm sprawozdawczości dotyczącej m.in. postępów w realizacji wizji na 2030 r. i odpowiadających jej celów cyfrowych, jak również bardziej ogólnego stanu zgodności z celami ustalonymi w niniejszej decyzji. Powinien ustanawiać ramy współpracy między Komisją i państwami członkowskimi, mającej na celu zidentyfikowanie rozwiązań pozwalających wyeliminować słabe strony oraz zaproponowanie skutecznych działań naprawczych.

(13) ▌DESI ▌[16] powinien stanowić część sprawozdania na temat stanu cyfrowej dekady i należy go stosować do monitorowania postępów w realizacji celów cyfrowych. Monitorowanie takie powinno obejmować analizę wskaźników mierzących postęp na szczeblu państw członkowskich, krajowe polityki i inicjatywy zmierzające do realizacji celów niniejszej decyzji oraz celów szczegółowych, a także analizy horyzontalne i tematyczne służące śledzeniu transformacji cyfrowej europejskich gospodarek i ranking postępów państw członkowskich w tym zakresie. W szczególności należy dostosować wymiary i wskaźniki DESI do celów cyfrowych określonych w niniejszej decyzji. W przypadku każdego celu cyfrowego należy w przyjętych przez Komisję aktach delegowanych określić kluczowe wskaźniki skuteczności działania. Kluczowe wskaźniki skuteczności działania należy aktualizować, gdy jest to konieczne do celów stałego skutecznego monitorowania, oraz aby uwzględniać zmiany technologiczne. Należy usprawnić mechanizm gromadzenia danych w państwach członkowskich, aby rzetelnie oddawał stan postępów w realizacji celów cyfrowych, a także informacje na temat odpowiednich polityk, programów i inicjatyw na szczeblu krajowym; w stosownych przypadkach powinny one obejmować dane zdezagregowane według kryterium płci. Na podstawie przeglądów oraz gdy zajdzie taka potrzeba Komisja powinna przygotować, w konsultacji z państwami członkowskimi, plan działania na szczeblu Unii, aby określić przyszłe potrzeby dotyczące gromadzenia danych. Definiując DESI, Komisja powinna opierać się głównie na oficjalnych statystykach zgromadzonych w ramach różnych unijnych badań na temat społeczeństwa informacyjnego[17]. Komisja powinna korzystać ze specjalistycznych badań, aby gromadzić dane, które są potrzebne w kontekście istotnych wskaźników, a które nie są mierzone w ramach badań Unii lub gromadzone w celach sprawozdawczych, takich jak strategia Komisji w ramach programu „Small Business Act”, w tym roczny przegląd wyników MŚP.

(13a) Od 2019 r. DESI uwzględnia tabelę wyników „Kobiety w sektorze cyfrowym”, w której ocenia się wyniki państw członkowskich w dziedzinie korzystania z internetu, umiejętności użytkowników internetu, a także umiejętności specjalistycznych i zatrudnienia, w oparciu o 12 wskaźników. Uwzględnienie tabeli wyników „Kobiety w sektorze cyfrowym” w sprawozdaniu na temat stanu cyfrowej dekady powinno umożliwić monitorowanie przepaści cyfrowej między kobietami a mężczyznami.

(14) Aby współprawodawcy mieli aktualne informacje na temat postępów transformacji cyfrowej w Unii, Komisja powinna przedkładać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie coroczne sprawozdanie na temat stanu cyfrowej dekady zawierające przegląd i analizę transformacji cyfrowej w Unii i ocenę postępów czynionych w związku z celami cyfrowej dekady i celami cyfrowymi w okresie do 2030 r. Sprawozdanie na temat stanu cyfrowej dekady, a szczególnie DESI, powinno być uwzględniane w europejskim semestrze, również jeśli chodzi o jego aspekty związane z Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, natomiast zalecenia sprawozdania na temat stanu cyfrowej dekady powinny uzupełniać zalecenia dla poszczególnych krajów.

(15) Komisja powinna w szczególności składać sprawozdanie w sprawie skuteczności, z jaką cele określone w niniejszej decyzji są uwzględniane w planach i projektach, jak również w sprawie postępów w realizacji celów cyfrowych, wyszczególniając stopień postępów Unii w związku z prognozowanymi trajektoriami każdego z celów, ocenę działań niezbędnych do osiągnięcia każdego z celów, w tym luk inwestycyjnych w zdolnościach cyfrowych i innowacjach, jak również podnoszenia świadomości na temat działań potrzebnych do zwiększenia otwartej strategicznej autonomii cyfrowej. Sprawozdanie powinno również zawierać ocenę poziomu wdrażania odpowiednich wniosków regulacyjnych oraz działań podjętych na szczeblu Unii i państw członkowskich.

(16) Sprawozdanie zawierałoby specjalne zalecane polityki, środki i działania sformułowane na podstawie takiej analizy. Zalecając w sprawozdaniu polityki, środki lub działania, Komisja powinna uwzględnić najnowsze dostępne dane, podjęte wspólne zobowiązania, wprowadzone polityki i środki zdefiniowane przez państwa członkowskie, jak również postępy w zalecanych działaniach określonych we wcześniejszych sprawozdaniach i realizowanych w ramach rocznej współpracy. Ponadto Komisja powinna uwzględnić różnice w możliwościach poszczególnych państw członkowskich dotyczących wnoszenia wkładu w cele cyfrowe, a także w istniejące już polityki, środki i działania, które uznaje się za właściwe do realizacji tych celów, nawet jeżeli ich skutki nie są jeszcze widoczne.

(17) W rocznym sprawozdaniu na temat stanu cyfrowej dekady należy przedstawić stan wdrożenia zasad cyfrowych zatwierdzonych w Europejskiej deklaracji praw i zasad cyfrowych w cyfrowej dekadzie.

(18) Aby zapewnić realizację celów cyfrowej dekady i celów cyfrowych określonych w niniejszej decyzji oraz aby wszystkie państwa członkowskie skutecznie przyczyniły się do tej realizacji, opracowanie i wdrożenie mechanizmu monitorowania i współpracy powinno umożliwiać wymianę informacji i najlepszych praktyk w postaci konstruktywnego i włączającego dialogu między państwami członkowskimi i Komisją, a także terminową wymianę informacji z Parlamentem Europejskim.

(19) Komisja powinna rozwijać wraz z państwami członkowskimi prognozowane trajektorie dla Unii, aby osiągnąć cele cyfrowe określone w niniejszej decyzji. Państwa członkowskie powinny następnie w miarę możliwości przełożyć takie prognozowane trajektorie na trajektorie krajowe, z należytym uwzględnieniem – w stosownych przypadkach – szczebla niższego niż krajowy. Należy uwzględnić różne możliwości i sytuacje wyjściowe państw członkowskich w zakresie przyczyniania się do realizacji celów cyfrowych i odzwierciedlić je w krajowych trajektoriach. Trajektorie te powinny pomóc w ocenie postępów w czasie odpowiednio na szczeblu krajowym i unijnym.

(20) W celu zapewnienia, aby współpraca między Komisją i państwami członkowskimi była skuteczna i efektywna, państwa członkowskie powinny przedłożyć Komisji krajowe strategiczne plany działania dotyczące cyfrowej dekady obejmujące okres do 2030 r. („krajowe strategiczne plany działania dotyczące cyfrowej dekady”), proponując, jeżeli jest to możliwe i mierzalne na poziomie krajowym, krajowe trajektorie, opisując wszystkie przyjęte, planowane lub wdrożone instrumenty mające przyczynić się do osiągnięcia celów niniejszej decyzji i celów cyfrowych na szczeblu unijnym. Takie krajowe strategiczne plany działania dotyczące cyfrowej dekady powinny powstać po konsultacjach z najważniejszymi zainteresowanymi stronami, takimi jak organizacje biznesowe, w tym przedstawiciele MŚP, partnerzy społeczni i społeczeństwo obywatelskie, osoby starsze i młodzież oraz przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, i powinny być istotnym narzędziem służącym koordynacji polityki państw członkowskich i zapewnianiu przewidywalności rynku. Państwa członkowskie powinny uwzględnić istotne inicjatywy sektorowe, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym, i zapewnić zachowanie spójności z odpowiednimi inicjatywami regionalnymi. Podczas rocznego cyklu współpracy państwa członkowskie mogą zaproponować korekty w swoich krajowych strategicznych planach działania dotyczących cyfrowej dekady, aby uwzględnić w nich osiągnięcia w transformacji cyfrowej na szczeblu unijnym i krajowym oraz aby odpowiedzieć w szczególności na zalecane przez Komisję polityki, środki i działania.

(21) Terminowa dyspozycyjność i dostępność widma radiowego mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów łączności programu „Droga ku cyfrowej dekadzie”. W tym kontekście państwa członkowskie i użytkownicy widma wymagają przewidywalności i pewności, które na przestrzeni czasu zagwarantują wystarczający dostęp w celu zapewnienia zwrotu z inwestycji, a jednocześnie – tam gdzie wymaga tego ciągłość usług – elastyczności czasowej (na podstawie zmieniających się potrzeb) w odniesieniu do planowania celów pośrednich dotyczących dostępności widma. Szczególnie w ramach szybko zmieniającego się procesu transformacji cyfrowej i zielonej transformacji wczesne uzyskanie informacji dotyczących przyszłej dostępności widma i uwagi dotyczące wszelkich celów pośrednich przekazane przez kluczowe zainteresowane strony (takie jak organy publiczne, operatorzy publiczni i prywatni oraz użytkownicy) zwiększyłyby pewność prawa i przewidywalność inwestycji.

(22) Ponieważ widmo radiowe jest istotne dla realizacji celów cyfrowych, w szczególności w zakresie bezpiecznej, wydajnej i zrównoważonej infrastruktury cyfrowej, umożliwiającej użytkownikom korzystanie z zalet łączności, państwa członkowskie powinny również składać sprawozdania na temat przyjętych i przyszłych polityk i środków dotyczących dostępności i możliwości wykorzystania widma radiowego przez obecnych użytkowników oraz potencjalnych inwestorów i operatorów. Bez uszczerbku dla możliwości zaproponowania przez Komisję nowych strategicznych kierunków lub mechanizmów polityki w zakresie widma na mocy art. 4 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972[18] Komisja może przedstawić odpowiednie wytyczne w tym względzie, aby spełnić ogólne cele i cele cyfrowe określone w niniejszej decyzji.

(23) Dialog oparty na współpracy między Komisją a państwami członkowskimi powinien rozpocząć się od oceny ich krajowych strategicznych planów działania dotyczących cyfrowej dekady i opierać się na danych dostarczonych w sprawozdaniu na temat stanu cyfrowej dekady i zawartej w nim ocenie, a także na informacjach zwrotnych otrzymanych od właściwych zainteresowanych stron, takich jak organizacje biznesowe, w tym przedstawiciele MŚP, partnerzy społeczni i społeczeństwo obywatelskie, osoby starsze i młodzież oraz przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych.

(24) Współpracę należy następnie zorganizować w ramach rocznego cyklu. Harmonogram rocznej współpracy powinien uwzględniać konieczność odzwierciedlenia dotychczasowych wyników współpracy, a także środki, działania i korekty wprowadzone do krajowych strategicznych planów działania dotyczących cyfrowej dekady zaproponowane w sprawozdaniu w odniesieniu do kolejnego roku.

(25) Aby osiągać postępy w realizacji celów dotyczących dostosowania do prognozowanych trajektorii, państwa członkowskie, w przypadku których w sprawozdaniu uznano, że nie poczyniły wystarczających postępów w danym obszarze, powinny zaproponować środki i działania korygujące, które zamierzają wprowadzić w celu przyspieszenia postępów w tym krytycznym obszarze. Ponadto Komisja i państwa członkowskie powinny zbadać, w jaki sposób państwa członkowskie zajęły się zalecanymi politykami, środkami i działaniami ujętymi w sprawozdaniu z poprzedniego roku, wspólnie i indywidualnie. Państwo członkowskie powinno zwrócić się z wnioskiem o rozpoczęcie procesu wzajemnej oceny, aby dać innym państwom członkowskim możliwość przekazania uwag na temat propozycji, które chce przedstawić w swoim krajowym strategicznym planie działania dotyczącym cyfrowej dekady, szczególnie w odniesieniu do ich przydatności do realizacji danego celu. Komisja również powinna mieć możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozpoczęcie procesu wzajemnej oceny w odniesieniu do strategicznego planu działania dotyczącego cyfrowej dekady państwa członkowskiego.

(26) Komisja i co najmniej jedno państwo członkowskie mogą podjąć wspólne zobowiązania dotyczące skoordynowanych działań, które chciałyby zrealizować, aby osiągnąć cele, mogą ustanawiać projekty wielokrajowe i uzgodnić inne środki i działania na poziomie unijnym i krajowym, aby osiągnąć postępy w realizacji celów zgodnych z prognozowanymi trajektoriami.

(27) Skuteczne wdrożenie zalecanych polityk, środków i działań oraz krajowych strategicznych planów działania dotyczących cyfrowej dekady, a także wprowadzanych w nich korekt, ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia założeń i celów cyfrowych. Jeżeli państwo członkowskie nie przeprowadzi skutecznego wdrożenia tych środków, a przedstawione przez nie powody ich niewdrożenia zostaną uznane za niewystarczające, Komisja powinna przyjąć odrębne zalecenie, bez uszczerbku dla uprawnień Komisji wynikających z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zalecenia takie powinny uwzględniać i uzupełniać najbardziej aktualne zalecenia dla poszczególnych krajów, wydawane w ramach europejskiego semestru.

(28) Zainteresowane państwo członkowskie powinno uwzględnić zalecenie w jak największym stopniu i w stosownych przypadkach dokonać korekty własnego krajowego strategicznego planu działania dotyczącego cyfrowej dekady. Jeżeli państwo członkowskie nie zamierza wdrożyć zalecenia, powinno uzasadnić swoją decyzję o niewdrożeniu zalecenia i podać ją do wiadomości publicznej.

(29) Aby zapewnić przejrzystość i udział ogółu społeczeństwa, Komisja powinna zaangażować wszystkie zainteresowane strony. W tym celu Komisja powinna ściśle współpracować z zainteresowanymi stronami, w tym podmiotami prywatnymi i publicznymi, takimi jak podmioty prawa publicznego sektora edukacji lub zdrowia, i konsultować z nimi środki przyspieszające transformację cyfrową na poziomie unijnym. W konsultacjach z zainteresowanymi stronami należy zapewnić udział jak największej liczby podmiotów oraz zaangażować te organy, które odgrywają istotną rolę w promowaniu udziału kobiet i dziewcząt w edukacji cyfrowej i zawodach o profilu cyfrowym, co pozwoli promować jak najbardziej zrównoważone pod względem płci podejście podczas wdrażania krajowych strategicznych planów działania cyfrowej dekady. Zaangażowanie zainteresowanych stron byłoby ważne również na poziomie państw członkowskich, w szczególności przy przyjmowaniu ich krajowych strategicznych planów działania dotyczących cyfrowej dekady i ich korekt. Zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym, Komisja i państwa członkowskie powinny w odpowiednim czasie angażować organizacje biznesowe, w tym przedstawicieli MŚP, partnerów społecznych i społeczeństwo obywatelskie kiedy wyznaczają terminy przekazywania informacji zwrotnych, które uwzględniają ich ograniczone zasoby.

(29a) Nauka, badania, rozwój i innowacje są niezbędne do osiągnięcia celów sprzyjającej włączeniu społecznemu transformacji cyfrowej i europejskiej suwerenności cyfrowej. Potrzebne są zatem większe inwestycje w badania, rozwój, innowacje, naukę i środowisko naukowe, gdyż stanowią one siłę napędową rewolucji technologicznej i cyfrowej.

(30) Projekty wielokrajowe obejmujące kilka państw członkowskich powinny umożliwić interwencję na szeroką skalę w kluczowych dla osiągnięcia celów cyfrowych obszarach, szczególnie poprzez łączenie zasobów unijnych, zasobów państw członkowskich oraz, w stosownych przypadkach, zasobów ze źródeł prywatnych. Jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia celów cyfrowych, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zaangażowaniu państw stowarzyszonych Unii w projekty wielokrajowe. Należy je wdrażać w sposób skoordynowany, w ramach ścisłej współpracy pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi. Z tego powodu Komisja powinna odgrywać ważną rolę w przyspieszaniu wdrażania projektów wielokrajowych za sprawą identyfikacji projektów wielokrajowych gotowych do wdrożenia spośród kategorii projektów zawartych w załączniku, doradzania państwom członkowskim przy wyborze najodpowiedniejszego istniejącego mechanizmu wdrażania, źródeł finansowania i ich łączenia, w odniesieniu do innych strategicznych kwestii związanych z wdrożeniem tych projektów. W przypadku gdy istniejące mechanizmy wdrażania nie są odpowiednie do celów projektu wielokrajowego, Komisja powinna przedstawić wytyczne dotyczące utworzenia ▌konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej jako mechanizmu wdrażania.

(31) Publiczne wsparcie na rzeczy projektów wielokrajowych należy wykorzystywać głównie do niwelowania niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji, w sposób proporcjonalny, bez zakłócania równych szans, powielania lub wypierania finansowania prywatnego. Projekty wielokrajowe powinny mieć wyraźną europejską wartość dodaną i być realizowane zgodnie z obowiązującym prawem Unii i prawem krajowym zgodnym z prawem Unii.

(32) Projekty wielokrajowe powinny być w stanie w skuteczny sposób przyciągać i łączyć różne źródła finansowania z Unii i państw członkowskich, oraz, w stosownych przypadkach, fundusze państw stowarzyszonych z Unią, szukając synergii między nimi tam, gdzie jest to możliwe. Należy w szczególności umożliwić łączenie funduszy z centralnie zarządzanego programu unijnego z zasobami, do których wniesienia zobowiązały się państwa członkowskie, w tym, pod pewnymi warunkami, z wkładami z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, jak wyjaśniono w części 3 wytycznych Komisji dla państw członkowskich dotyczących planów odbudowy i zwiększania odporności[19], a także wkładami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. W każdym przypadku, gdy jest to uzasadnione charakterem danego projektu wielokrajowego, powinien być on również otwarty na wkłady innych podmiotów niż Unia i państwa członkowskie, w tym na wkłady prywatne.

(33) Komisja we współpracy z państwami członkowskimi i działając jako koordynator projektów wielokrajowych, powinna pomagać państwom członkowskim w określaniu ich interesów w projektach wielokrajowych, udzielać wskazówek dotyczących wyboru optymalnych mechanizmów wdrażania oraz zapewnić pomoc we wdrożeniu, przyczyniając się do możliwie najszerszego uczestnictwa.

(34a) Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do kluczowych wskaźników efektywności. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa[20]. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

 

(35) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszej decyzji należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do ▌ustanowienia konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011[21],

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

 

Rozdział 1

Przedmiot, cele i definicje

Artykuł 1

Przedmiot

1) Niniejsza decyzja ustanawia program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” i określa mechanizm monitorowania i współpracy dla tego programu składający się ze środków mających na celu:

a) wyznaczenie wyraźnego kierunku transformacji cyfrowej Unii i realizacji celów cyfrowych do 2030 r. w oparciu o mierzalne wskaźniki;

b) ustrukturyzowanie i stymulowanie współpracy między instytucjami Unii a państwami członkowskimi;

c) zapewnienie spójności, porównywalności, przejrzystości i kompletności monitorowania i sprawozdawczości Unii.

2) Niniejsza decyzja ustanawia również ramy dla projektów wielokrajowych.

Artykuł 2

Cele ogólne

Instytucje Unii i państwa członkowskie współpracują w celu wspierania i osiągania następujących celów ogólnych (cele):

a) promowanie ukierunkowanego na człowieka, włączającego, etycznego, bezpiecznego, otwartego, przejrzystego i interoperacyjnego środowiska cyfrowego, w którym technologie i usługi cyfrowe są zgodne z zasadami, prawem i wartościami Unii i je wzmacniają;

b) wzmocnienie zbiorowej odporności państw członkowskich i niwelowanie przepaści cyfrowych, czy to społecznych, gospodarczych, geograficznych czy też między płciami, w szczególności w drodze promowania stałego i powszechnego dostępu do możliwości rozwoju, rozwoju podstawowych i specjalistycznych umiejętności i kompetencjicyfrowych▌, jak również wspierania rozwoju wydajnych horyzontalnych systemów kształcenia i szkolenia cyfrowego dzięki szkoleniu zawodowemu, przekwalifikowaniu, podnoszeniu kwalifikacji i uczeniu się przez całe życie;

c) zapewnienie otwartej strategicznej autonomii cyfrowej Unii, w szczególności dzięki bezpiecznej i dostępnej infrastrukturze cyfrowej i do obsługi danych zdolnej do przetwarzania dużych ilości danych, która umożliwia inne osiągnięcia technologiczne, wspierając konkurencyjność i zrównoważony charakter przemysłu i gospodarki Unii, zwłaszcza MŚP, oraz odporność jej łańcuchów wartości;

d) promowanie wprowadzania i wykorzystywania zdolności cyfrowych, które redukują geograficzną przepaść cyfrową i zapewniają dostęp do technologii cyfrowych i danych na otwartych, dostępnych i sprawiedliwych warunkach przy jednoczesnej ochronie praw podstawowych, w tym bezpieczeństwa, w celu osiągnięcia wysokiego poziomu otwartości cyfrowej i wysokiego wskaźnika wykorzystania technologii cyfrowych i innowacji w przedsiębiorstwach unijnych, szczególnie w MŚP;

da) opracowanie kompleksowego i zrównoważonego ekosystemu interoperacyjnej infrastruktury cyfrowej, w którym obliczenia wielkiej skali, architektura rozproszonych zasobów informatycznych, przetwarzanie w chmurze, obliczenia kwantowe, sztuczna inteligencja, zarządzanie danymi i łączność sieciowa działają w sposób jednolity, dzięki czemu korzystają z nich unijne przedsiębiorstwa, aby oferować nowe możliwości wzrostu gospodarczego i miejsca pracy, dzięki badaniom, rozwojowi i innowacjom;

db) promowanie opracowania standardów regulacyjnych, by zagwarantować, że przedsiębiorstwa unijne, w szczególności MŚP, będą mogły działać na warunkach sprawiedliwej konkurencji w globalnych łańcuchach wartości;

e) zapewnienie, aby życie demokratyczne, infrastruktura publiczna oraz usługi zdrowotne i opiekuńcze były dostępne online dla wszystkich, szczególnie dla grup defaworyzowanych takich jak osoby z niepełnosprawnościami, oferując włączające, interoperacyjne, skuteczne oraz spersonalizowane usługi i narzędzia o wysokich standardach bezpieczeństwa i prywatności;

f) zapewnienie, aby infrastruktura cyfrowa i technologie, a także dostawy krytycznych surowców stały się bardziej zrównoważone, odporne, energooszczędne i zasobooszczędne oraz były wydajnie wykorzystywane i przyczyniały się do zrównoważonych, neutralnych dla klimatu gospodarki i społeczeństwa o obiegu zamkniętym w zgodzie z Europejskim Zielonym Ładem, w tym przez wspieranie badań i innowacji w tym celu;

fa) zapewnienie opracowania i stosowania rzetelnych metod pomiaru efektywności energetycznej i efektywnego gospodarowania zasobami;

g) stworzenie spójnych warunków dla prywatnych i publicznych inwestycji w transformację cyfrową w całej Unii, w tym w drodze wzmocnienia synergii między wykorzystaniem funduszy unijnych i krajowych oraz opracowania przewidywalnych podejść regulacyjnych i wspierających, które obejmują także szczebel regionalny i lokalny;

h) zapewnienie, aby wszystkie polityki i programy istotne dla osiągnięcia celów cyfrowych zostały uwzględnione w skoordynowany i spójny sposób i w pełni przyczyniły się do dwojakiej zielonej i cyfrowej transformacji, a zarazem by unikano powielania działań i minimalizowano obciążenia administracyjne;

ha) zwiększenie odporności na cyberataki, świadomości ryzyka i wiedzy na temat procedur cyberbezpieczeństwa, intensyfikacja wysiłków organizacji publicznych i prywatnych na rzecz osiągnięcia co najmniej podstawowego poziomu cyberbezpieczeństwa.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

1) „indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego” („DESI”) oznacza roczny zestaw wskaźników analizy i pomiaru, na podstawie których Komisja monitoruje ogólne osiągnięcia cyfrowe Unii i państw członkowskich w kilku wymiarach polityki, w tym postępy w realizacji celów cyfrowych określonych w art. 4;

2) „projekty wielokrajowe” oznaczają projekty na dużą skalę ułatwiające osiągnięcie celów cyfrowych określonych w art. 4, w tym finansowanie przez Unię i państwa członkowskie, oraz spełniające wymogi określone w art. 12;

3) „dane statystyczne” oznaczają dane statystyczne w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009[22];

4) „wzajemna ocena” oznacza mechanizm oceny, w ramach którego państwa członkowskie ▌zgłaszają uwagi dotyczące szczególnych aspektów polityk, środków i działań proponowanych przez dane państwa członkowskie, w szczególności na temat ich skuteczności i przydatności do przyczynienia się do osiągnięcia konkretnych celów cyfrowych określonych w art. 4, w kontekście rocznej współpracy ustanowionej w art. 8 i który może służyć do wymiany najlepszych praktyk i promowania dalszej współpracy;

5) „prognozowana trajektoria” oznacza przyjętą ścieżkę realizacji każdego celu cyfrowego do 2030 r., służącą osiągnięciu celów cyfrowych określonych w art. 4 i opartą na danych historycznych, o ile są one dostępne;

5a) „wskaźnik wykorzystania technologii cyfrowych” oznacza zagregowaną wartość przypisaną przedsiębiorstwu, w oparciu o liczbę technologii wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo, na podstawie tabeli wyników zawierającej różne technologie, zgodnie z DESI;

5b) „podstawowe umiejętności cyfrowe” oznaczają podstawową zdolność do korzystania z urządzeń cyfrowych i aplikacji internetowych, na przykład w celu uzyskania dostępu do informacji i danych osobowych, ich wyszukiwania i zarządzania nimi, tworzenia i wymiany treści, komunikacji i współpracy, a także identyfikowania i krytycznej oceny technologii sztucznej inteligencji;

5c) „zaawansowane umiejętności cyfrowe” oznaczają specjalistyczne umiejętności korzystania z technologii cyfrowych, takie jak umiejętność projektowania, opracowywania i wdrażania technologii, zarządzania nimi i ich stosowania;

5d) „jednorożec” oznacza:

a) zrealizowanego jednorożca, tj. przedsiębiorstwo założone po 1990 r., którego pierwsza oferta publiczna lub sprzedaż na rzecz inwestora branżowego przyniosła powyżej 1 mld EUR; lub

b)  niezrealizowanego jednorożca, tj. przedsiębiorstwo, które w ostatniej rundzie prywatnego finansowania kapitału wysokiego ryzyka wyceniono na co najmniej 1 mld EUR (tzn. wyceny nie potwierdzono przeprowadzoną następnie transakcją), zgodnie z komunikatem na temat cyfrowego kompasu;

5e) „małe lub średnie przedsiębiorstwo” lub „MŚP” oznacza mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE[23];

 

 

Rozdział 2

Cele cyfrowe

Artykuł 4

Cele cyfrowe

1) Instytucje Unii i państwa członkowskie współpracują, aby do 2030 r. osiągnąć następujące cele cyfrowe Unii (cele cyfrowe):

1) wykwalifikowane cyfrowo społeczeństwo i wysoko wykwalifikowani profesjonaliści w dziedzinie cyfrowej:

a) co najmniej 80 % osób w wieku 16–74 lat posiada przynajmniej podstawowe umiejętności cyfrowe;

b) co najmniej 20 mln ▌specjalistów w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) zatrudnionych w Unii, dzięki czemu wzrasta liczba kobiet w tej branży i parytet płci oraz liczba absolwentów ICT;

2) bezpieczne, wydajne i zrównoważone infrastruktury cyfrowe:

a) wszystkie europejskie gospodarstwa domowe, budynki firmowe i placówki edukacyjne są objęte siecią gigabitową, w tym ostatni odcinek aż do urządzenia użytkownika końcowego, podczas gdy wszystkie zaludnione obszary są podłączone do szybkich sieci nowej generacji, przy zachowaniu zasady neutralności technologicznej;

b) zrównoważona produkcja najnowocześniejszych i zrównoważonych półprzewodników w Unii wynosi co najmniej 20 % wartości produkcji światowej, zgodnie z rozporządzeniem [europejski akt w sprawie czipów];

c) wdrożenie co najmniej 10 000 neutralnych dla klimatu węzłów brzegowych oferujących wysoki stopień bezpieczeństwa i rozmieszczonych w sposób gwarantujący dostęp do usług związanych z danymi z małym opóźnieniem (kilka milisekund), niezależnie od lokalizacji przedsiębiorstw;

d) do 2025 r. Unia będzie dysponowała pierwszym komputerem z przyspieszeniem kwantowym, co utoruje jej drogę do zajęcia czołowej pozycji w dziedzinie zdolności kwantowych do 2030 r.

da) do 2030 r. Unia będzie miała konkurencyjną i zrównoważoną infrastrukturę chmury danych o wysokich standardach bezpieczeństwa i ochrony prywatności, zgodną z unijnymi przepisami o ochronie danych;

3) transformacja cyfrowa przedsiębiorstw:

a) co najmniej 75 % przedsiębiorstw unijnych skorzysta z co najmniej jednego z poniższych działań, zgodnie z ich działalnością gospodarczą:

1) usług przetwarzania w chmurze;

2)  dużych zbiorów danych;

3)  sztucznej inteligencji;

b) ponad 90 % unijnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) osiągnęło co najmniej podstawowy poziom wskaźnika wykorzystania technologii cyfrowych;

c) Unia ułatwiła rozwój sieci innowacyjnych przedsiębiorstw scale-up i poprawiła ich dostęp do finansowania, dzięki czemu co najmniej podwoiła liczbę jednorożców, a także usprawniła funkcjonowanie europejskich centrów innowacji cyfrowych, aby zwiększyć otwartą strategiczną autonomię Unii jeśli chodzi o dostawców europejskich produktów, usług i rozwiązań cyfrowych;

4) transformacja cyfrowa usług publicznych:

a) 100 % najważniejszych usług publicznych i administracyjnychdostępnych online dla obywateli Unii i przedsiębiorstw;

b) 100 % obywateli Unii ma dostęp do swojej dokumentacji medycznej (elektronicznej dokumentacji medycznej);

c) 100 % obywateli Unii ma dostęp do bezpiecznych rozwiązań w zakresie identyfikacji elektronicznej uznawanych w całej Unii i zapewniających użytkownikom pełną kontrolę nad ich danymi osobowymi.

2) Komisja dokona przeglądu celów cyfrowych określonych w ust. 1 do 2026 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wyników przeglądu oraz przedkłada wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany celów cyfrowych z ust. 1, jeżeli uzna to za konieczne do uwzględnienia zmian technicznych, gospodarczych i społecznych na potrzeby pomyślnej transformacji cyfrowej Unii.

Rozdział 3

Zarządzanie: Mechanizm monitorowania i współpracy

Artykuł 5

Monitorowanie postępów

1) Komisja monitoruje postępy Unii w zestawieniu z założeniami i celami cyfrowymi określonymi w art. 2 i 4. Komisja polega w tym celu na ▌DESI ▌, a do celów niniejszej decyzji, zgodnie z art. 25 ust. 2, przyjmuje akt delegowany określający kluczowe wskaźniki skuteczności działania („KPI”) dla każdego celu cyfrowego. .

2) W odpowiednim czasie państwa członkowskie dostarczają Komisji niezbędne dane statystyczne i dane wymagane do skutecznego monitorowania transformacji cyfrowej oraz stopnia osiągnięcia założeń i celów cyfrowych, w miarę możliwości z danymi zdezagregowanymi na poziomie regionalnym. Obejmuje to odpowiednie informacje na temat dostępności widma. W przypadku gdy odpowiednie dane statystyczne z państw członkowskich nie są jeszcze dostępne, Komisja może zastosować alternatywną metodykę gromadzenia danych, taką jak badania lub bezpośrednie gromadzenie danych z państw członkowskich, w porozumieniu z państwami członkowskimi, w celu zapewnienia odpowiedniej dokumentacji na szczeblu regionalnym. Zastosowanie alternatywnej metodyki gromadzenia danych nie wpływa na zadania Eurostatu określone w decyzji Komisji 2012/504/UE[24]. W stosownych przypadkach dane są zdezagregowane według kryterium płci.

3) ▌W ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim Komisja określa prognozowane trajektorie realizacji każdego z celów cyfrowych na poziomie unijnym, które to trajektorie posłużą jako podstawa monitorowania i krajowych strategicznych planów działania dotyczących cyfrowej dekady. W stosownych przypadkach, w świetle rozwoju technicznego, gospodarczego lub społecznego, Komisja aktualizuje te prognozowane trajektorie.

4) W odpowiednim czasie państwa członkowskie przekazują Komisji niezbędne informacje wymagane do skutecznego monitorowania postępów we wdrażaniu zasad zawartych w ▌oświadczeniu w sprawie praw i zasad cyfrowych w cyfrowej dekadzie.

Artykuł 6

Sprawozdanie na temat stanu cyfrowej dekady

1) Komisja corocznie przedkłada i przedstawia kompleksowe sprawozdanie na temat stanu cyfrowej dekady Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Kompleksowe sprawozdanie obejmuje postępy w zakresie transformacji cyfrowej Unii i zawiera ▌DESI ▌. Pierwsze sprawozdanie przedkłada się do dnia ... [16 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej decyzji] r.

2) W sprawozdaniu na temat stanu cyfrowej dekady Komisja przedstawia ocenę postępów transformacji cyfrowej Unii w odniesieniu do celów cyfrowych ▌oraz stan zgodności z celami ogólnymi i zasadami zawartymi w ▌oświadczeniu w sprawie praw i zasad cyfrowych w cyfrowej dekadzie. Ocena postępów jest oparta w szczególności na analizie i kluczowych wskaźnikach skuteczności działania w ramach DESI w porównaniu z poziomem Unii, państwa członkowskiego i w miarę możliwości regionu oraz, w stosownych przypadkach, na krajowych prognozowanych trajektoriach, a także – w stosownych przypadkach – obejmuje ustanowienie projektów wielokrajowych i postępy w ich realizacji.

3) W sprawozdaniu na temat stanu cyfrowej dekady Komisja identyfikuje znaczące luki lub braki i zaleca polityki, środki lub działania do wprowadzenia przez państwa członkowskie w obszarach, w których postępy były niewystarczające do osiągnięcia założeń i celów cyfrowych▌. Zalecane polityki, środki lub działania dotyczą w szczególności:

a) wspólnego poziomu ambicji w odniesieniu do wkładów i inicjatyw zaproponowanych przez państwa członkowskie, z myślą o ▌osiągnięciu celów i założeń cyfrowych określonych w art. 2 i 4;

b) polityk, środków i działań na poziomie państw członkowskich i poziomie regionalnym oraz innych polityk i środków o potencjalnym znaczeniu transgranicznym;

c) wszelkich dodatkowych polityk, środków lub działań, które mogą być wymagane przy korekcie krajowych strategicznych planów działania dotyczących cyfrowej dekady;

d)  interakcji między istniejącymi i planowanymi politykami, środkami i działaniami oraz ich spójności.

4) W sprawozdaniu uwzględnia się wspólne zobowiązania, o których mowa w art. 8 ust. 4, a także ich wdrożenie.

5) Sprawozdanie zawiera również informacje o postępach dotyczących zalecanych polityk, środków lub działań, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, i zaleceniach przyjętych zgodnie z art. 9 oraz ich wdrożeniu.

6) W sprawozdaniu ocenia się również potrzebę wprowadzenia dodatkowych polityk, środków lub działań, które mogą być wymagane na poziomie Unii.

 

Artykuł 7

Krajowe strategiczne plany działania dotyczące cyfrowej dekady

1) Do dnia ... [sześć miesięcy po dacie wejścia w życie niniejszej decyzji, ▌] każde państwo członkowskie przedkłada Komisji swój krajowy strategiczny plan działania dotyczący cyfrowej dekady (krajowy plan działania). Te plany działania ▌muszą być spójne z założeniami i celami cyfrowymi ▌ oraz przyczyniać się do osiągania ich na poziomie Unii. Biorą one pod uwagę istotne inicjatywy sektorowe i zapewniają spójność z nimi.

2) Każdy plan działania zawiera następujące elementy:

a) główne wdrożone, przyjęte i planowane polityki, środki i działania państwa członkowskiego, które przyczyniają się do realizacji założeń i celów cyfrowych ▌;

b) krajowe prognozowane trajektorie przyczyniające się do osiągnięcia odpowiednich celów cyfrowych mierzalnych na poziomie krajowym i regionalnym oraz opis sposobu przełożenia wspomnianych celów na te trajektorie;

c) harmonogram i oczekiwany wpływ ▌wdrożonych, przyjętych i planowanych polityk, środków i działań, o których mowa w lit. a), na cele i każde z założeń;

d) harmonogram wdrażania przyjętych i planowanych polityk, środków i działań, jak również oszacowanie czasu, w którym te polityki, środki i działania mają wywrzeć wpływ na osiągnięcie celów cyfrowych.

3) Polityki, środki i działania, o których mowa w ust. 2, dotyczą ▌co najmniej jednego z następujących elementów:

a) obowiązują bezpośrednio stosowane przepisy unijne lub krajowe;

b) podjęto co najmniej jedno zobowiązanie do wprowadzenia polityki, środków lub działań;

c) przyznanych zasobów finansowych;

d) zmobilizowanych zasobów ludzkich;

e) odpowiednie organy krajowe przyznały lub zobowiązały się do przyznania lub przydzielenia zasobów widma radiowego;

f) stanowią one inne ważne czynniki sprzyjające realizacji założeń i celów cyfrowych.

4) Państwa członkowskie przedstawiają ogólny przegląd inwestycji niezbędnych do realizacji założeń i celów cyfrowych określonych w ich krajowych ▌planach działania, a także ogólny przegląd źródeł tych inwestycji, w tym – w stosownych przypadkach – planowane wykorzystanie unijnych programów i instrumentów. ▌plany działania mogą zawierać propozycje projektów wielokrajowych.

4a) Państwa członkowskie mogą przedstawić regionalne plany działania (regionalne plany działania). Regionalne plany działania są dostosowane do krajowych planów działania państw członkowskich, aby zapewnić realizację celów i założeń cyfrowych na całym ich terytorium.

5) Państwa członkowskie zapewniają, aby ich krajowe ▌plany działania ▌uwzględniały najnowsze zalecenia dla poszczególnych krajów wydane w kontekście europejskiego semestru. Korekty krajowego ▌planu działania ▌uwzględniają zalecane polityki, środki i działania na podstawie art. 6 ust. 3 oraz zalecenia przyjęte na podstawie art. 9.

6) Komisja wydaje wytyczne mające pomóc państwom członkowskim w przygotowaniu ich krajowych ▌planów działania, w tym w zakresie sposobu ustanowienia na poziomie krajowym oraz w miarę możliwości na poziomie regionalnym, odpowiednich prognozowanych trajektorii, które mogą skutecznie przyczynić się do osiągnięcia prognozowanych trajektorii na poziomie unijnym. Komisja wspiera również państwa członkowskie w przygotowywaniu ich krajowych planów działania.

Artykuł 8

Roczna współpraca pomiędzy Komisją Europejską a państwami członkowskimi

1) Państwa członkowskie i Komisja ściśle współpracują ze sobą w celu określenia sposobów zaradzenia brakom w obszarach, w których nie poczyniono wystarczających postępów w realizacji co najmniej jednego z celów cyfrowych ▌lub gdzie stwierdzono znaczące luki lub braki w oparciu o wyniki przedstawione w sprawozdaniu na temat stanu cyfrowej dekady. W analizie tej uwzględnia się w szczególności poszczególne zdolności państw członkowskich do wniesienia wkładu w realizację niektórych celów cyfrowych oraz ryzyko, że opóźnienia w realizacji niektórych z tych celów mogą mieć niekorzystny wpływ na realizację innych celów cyfrowych.

2) W terminie dwóch miesięcy od publikacji sprawozdania na temat stanu cyfrowej dekady Komisja i państwa członkowskie ▌ omawiają wstępne obserwacje państw członkowskich, w szczególności w odniesieniu do polityk, środków i działań zalecanych przez Komisję w sprawozdaniu na temat stanu cyfrowej dekady.

3) W terminie pięciu miesięcy od publikacji sprawozdania na temat stanu cyfrowej dekady zainteresowane państwa członkowskie przedkładają Parlamentowi Europejskiemu i Komisji korektę swoich krajowych ▌planów działania ▌, składającą się z polityk, środków i działań, które zamierzają wprowadzić, w tym, w stosownych przypadkach, wnioski dotyczące projektów wielokrajowych, w celu wspierania postępów w obszarach objętych celami cyfrowymi i osiągnięcia tych celów ▌. Parlament Europejski i jego właściwa komisja mogą zwrócić się do danego państwa członkowskiego o przedstawienie korekty. W przypadku uznania przez państwo członkowskie, że żadne działania nie są konieczne i że jego krajowy ▌plan działania ▌nie wymaga aktualizacji, przedstawia ono na piśmie uzasadnienie swojej decyzji.

4) Na każdym etapie rocznej współpracy Komisja i co najmniej jedno państwo członkowskie mogą podejmować wspólne zobowiązania, konsultować się z innymi państwami członkowskimi w sprawie polityki, środków lub działań lub ustanowić projekty wielokrajowe, jak przewidziano w art. 12. Komisja lub państwo członkowskie, które zaproponowało politykę, środek lub działanie, może również zażądać uruchomienia procesu wzajemnej oceny w odniesieniu do konkretnych aspektów tej polityki, środka lub działania, a w szczególności w odniesieniu do ich przydatności do przyczynienia się do osiągnięcia konkretnego celu cyfrowego. Wynik procesu wzajemnej oceny może zostać włączony do kolejnego sprawozdania na temat stanu cyfrowej dekady.

5) Komisja informuje państwa członkowskie o zalecanych politykach, środkach i działaniach, które zamierza włączyć do sprawozdania na temat stanu cyfrowej dekady przed jego publikacją.

Artykuł 9

Zalecenia

1) W przypadku niewprowadzenia przez państwo członkowskie zmian w jego krajowym ▌planie działania ▌z uwzględnieniem zalecanych przez Komisję polityk, środków lub działań na podstawie art. 6 ust. 3 i nieprzedstawienia wystarczającego uzasadnienia, Komisja może przyjąć zalecenie zawierające szczegółową analizę możliwego wpływu tego uchybienia na realizację założeń i celów cyfrowych przewidzianych w niniejszej decyzji.

2) Zainteresowane państwo członkowskie uwzględnia zalecenie Komisji w jak największym stopniu i w stosownych przypadkach dokonuje korekty swojego krajowego ▌planu działania ▌w terminie trzech miesięcy. W przypadku uznania przez państwo członkowskie, że jego krajowy ▌plan działania ▌nie wymaga korekty zgodnie z zaleceniami lub znaczną ich częścią, przedstawia ono Komisji uzasadnienie na piśmie i podaje je do wiadomości publicznej w terminie trzech miesięcy.

3) Zalecenia są uzupełnieniem najbardziej aktualnych zaleceń dla poszczególnych krajów wydawanych w ramach europejskiego semestru i muszą być spójne z zaleceniami zawartymi w sporządzonym przez Komisję przeglądzie wyników MŚP oraz sprawozdaniach z wdrażania strategii dla przemysłu i MŚP.

4) Ponadto w przypadku stwierdzenia przez Komisję, że środki krajowe są niewystarczające i zagrażają terminowej realizacji założeń i celów cyfrowych ▌, Komisja może w stosownych przypadkach zaproponować środki i skorzystać z uprawnień przysługujących jej na mocy traktatów w celu zapewnienia wspólnej realizacji tych założeń i celów cyfrowych.

5) W przypadku gdy państwo członkowskie stale przez kilka lat odbiega od krajowej prognozowanej trajektorii lub nie zamierza podjąć działań naprawczych na podstawie wcześniejszego zalecenia Komisji, Komisja rozpoczyna ukierunkowany dialog z tym państwem członkowskim i informuje o tym Parlament Europejski i Radę. Parlament Europejski i jego właściwa komisja mogą zwrócić się do Komisji i zainteresowanych państw członkowskich o wzięcie udziału w wymianie poglądów na ten temat.

6) Komisja informuje Parlament Europejski i Radę o każdym zaleceniu przyjętym na podstawie niniejszego artykułu.

Artykuł 10

Współpraca

1) Komisja i państwa członkowskie ściśle współpracują ze sobą w celu wykonania obowiązków i zadań ustanowionych w niniejszej decyzji. W tym celu państwo członkowskie może zainicjować dialog z Komisją lub z Komisją i innymi państwami członkowskimi na każdy temat związany z osiągnięciem celów i założeń cyfrowych. Komisja zapewnia wszelkie odpowiednie usługi pomocy technicznej i wiedzę ekspercką oraz organizuje ustrukturyzowaną wymianę informacji, najlepszych praktyk oraz koordynację.

1a) Zainteresowane państwa członkowskie lub Komisja mogą złożyć wniosek o rozpoczęcie procesu wzajemnej oceny w celu wykonania obowiązków i zadań ustanowionych w niniejszej decyzji.

Artykuł 11

Konsultacje z zainteresowanymi stronami

1) Komisja, w odpowiednim terminie i w przejrzysty sposób, ściśle i na bieżąco współpracuje z zainteresowanymi podmiotami prywatnymi i publicznymi, w tym przedstawicielami MŚP, partnerami społecznymi i społeczeństwem obywatelskim, w celu gromadzenia informacji i opracowywania zalecanych polityk, środków i działań do celów wdrożenia niniejszej decyzji. Wszystkie spotkania powinny być rejestrowane w unijnym rejestrze służącym przejrzystości.

2) Państwa członkowskie w odpowiednim terminie współpracują z zainteresowanymi podmiotami prywatnymi i publicznymi, w tym z przedstawicielami MŚP, partnerami społecznymi, społeczeństwem obywatelskim, a także przedstawicielami szczebla regionalnego i lokalnego, zgodnie z przepisami krajowymi, przy przyjmowaniu swoich krajowych ▌ planów działania ▌i ich zmian.

Rozdział 4

Ramy projektów wielokrajowych

Artykuł 12

Projekty wielokrajowe

1) ▌Celem projektów wielokrajowych jest ułatwienie osiągnięcia celów cyfrowych.

2) Projekty wielokrajowe są ukierunkowane na osiągnięcie co najmniej jednego z następujących celów szczegółowych:

a) poprawa współpracy Unii i państw członkowskich w zakresie realizacji celów cyfrowej dekady dzięki przestrzeganiu zasady zasad neutralności technologicznej i zrównoważoności przy przyznawaniu funduszy;

b) wzmocnienie doskonałości technologicznej i konkurencyjności przemysłowej Unii w zakresie technologii krytycznych, komplementarnych połączeń technologii, produktów cyfrowych, usług i infrastruktur niezbędnych do odbudowy gospodarczej, dobrobytu i wzrostu oraz ochrony i bezpieczeństwa osób;

c) podjęcie działań mających na celu eliminację luk strategicznych i zależności Unii w odniesieniu do cyfrowego łańcucha dostaw w celu zwiększenia ich odporności;

d) zwiększenie dostępności i wspieranie możliwie najlepszego wykorzystania bezpiecznych rozwiązań cyfrowych w dziedzinach będących przedmiotem interesu publicznego i w sektorze prywatnym;

e) przyczynianie się do inkluzywnej i trwałej transformacji cyfrowej społeczeństwa i gospodarki, która to transformacja przynosi korzyści wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom ▌w całej Unii, w szczególności MŚP.

ea) promowanie umiejętności cyfrowych obywateli poprzez kształcenie, szkolenie i uczenie się przez całe życie, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania zrównoważonego pod względem płci udziału w kształceniu i możliwościach rozwoju kariery;

eb) umocnienie funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego i jego konkurencyjności przez ułatwianie operacji transgranicznych i likwidowanie nieuzasadnionych barier w handlu.


Załącznik zawiera orientacyjny wykaz możliwych obszarów działania, w których projekty wielokrajowe ukierunkowane na te cele szczegółowe mogłyby zostać ustanowione.
 

3) W projekcie wielokrajowym uczestniczą co najmniej trzy państwa członkowskie.

3a) W stosownych przypadkach państwo członkowskie uczestniczące w projekcie wielokrajowym może przekazać realizację swojej części tego projektu regionowi, zgodnie ze swoim krajowym planem działania.

4) Do projektów wielokrajowych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa unijnego i zgodne z prawem Unii przepisy prawa krajowego.

5) Komisja może zalecić, zgodnie z art. 6 ust. 3 i art. 8 ust. 4, aby państwa członkowskie ustanowiły projekt wielokrajowy lub zaprosiły państwo członkowskie do uczestnictwa w projekcie wielokrajowym spełniającym wymogi ust. 1–3, uwzględniając postępy we wdrażaniu krajowych ▌planów działania ▌. Komisja i państwa członkowskie mogą również podjąć się utworzenia lub przystąpić do projektu wielokrajowego w ramach wspólnego zobowiązania.

Artykuł 13

Wybór i wdrażanie projektów wielokrajowych

1) Uwzględniając wnioski dotyczące projektów wielokrajowych w krajowych ▌planach działania ▌i wspólnych zobowiązaniach, Komisja w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi przygotowuje i publikuje, jako załącznik do sprawozdania na temat stanu cyfrowej dekady, strategiczne zasady i priorytety dotyczące wdrażania projektów wielokrajowych i sprawozdanie z postępów w realizacji projektów wielkokrajowych wybranych do realizacji w chwili publikacji sprawozdania za dany rok.

2) ▌Wszystkie unijne programy i fundusze inwestycyjne mogą wnieść wkład w projekt wielokrajowy, zgodnie z przepisami wynikającymi z podstawy prawnej programów.

2a) Państwo stowarzyszone z Unią może uczestniczyć w projekcie wielokrajowym, jeżeli udział ten jest niezbędny, by ułatwić osiągnięcie celów cyfrowych Unii i państw członkowskich. Taki kraj stowarzyszony, w tym jego wkład finansowy, respektuje zasady wynikające z unijnych programów i funduszy inwestycyjnych wykorzystywanych w projekcie wielokrajowym.

3) W stosownych przypadkach inne podmioty, publiczne lub prywatne, mogą wnieść wkład w projekty wielokrajowe. Wkłady prywatne nie mogą prowadzić do ograniczenia dostępności wyników projektów dla osób fizycznych i przedsiębiorstw w Unii.

4) Projekty wielokrajowe mogą być wdrażane za pomocą następujących mechanizmów wdrażania:

a) wspólne przedsięwzięcia;

b) konsorcja na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej;

c) agencje unijne;

d) niezależnie przez zainteresowane państwa członkowskie;

e) w celu wsparcia realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) ▌TFUE;

f) konsorcja na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej zgodnej z rozdziałem 5 niniejszej decyzji;

g) wszelkie inne odpowiednie mechanizmy wdrażania.

Artykuł 14

Akcelerator projektów wielokrajowych

1) W następstwie zalecenia Komisji, o którym mowa w art. 12 ust. 5, wspólnych zobowiązań lub na wniosek uczestniczących państw członkowskich Komisja koordynuje wdrożenie projektu wielokrajowego, działając jako akcelerator projektu wielokrajowego.

2) W ramach pierwszego etapu tej koordynacji Komisja publikuje zaproszenie do wyrażenia zainteresowania skierowane do wszystkich państw członkowskich. Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania ma na celu ustalenie, czy państwo członkowskie zamierza uczestniczyć w projekcie wielokrajowym oraz jaki wkład finansowy lub niefinansowy proponuje wnieść.

3) W ramach drugiego etapu koordynacji, jeśli co najmniej trzy państwa członkowskie wyrażą zainteresowanie projektem wielokrajowym i jednocześnie zaproponują finansowe lub niefinansowe zobowiązania na rzecz tego projektu, Komisja po konsultacji ze wszystkimi państwami członkowskimi udziela wskazówek na temat wyboru odpowiedniego mechanizmu wdrażania, źródeł finansowania i ich łączenia w ramach projektu, a także innych strategicznych aspektów związanych z wdrożeniem tego projektu. Komisja może także zaproponować uczestniczącym państwom członkowskim z własnej inicjatywy koordynację projektu wielokrajowego zgodnie z etapami opisanymi w ust. 2 i 3.

4) Zgodnie z art. 15 Komisja może udzielać wskazówek dotyczących utworzenia nowego konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej.

5) Komisja wspiera wdrażanie projektów wielokrajowych, zapewniając w stosownych przypadkach usługi i zasoby, o których mowa w art. 10.

Rozdział 5

Konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej

Artykuł 15

Cel i status konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej (EDIC)

1) Państwo członkowskie może wdrożyć projekt wielokrajowy za pomocą konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej (EDIC).

2) EDIC posiada osobowość prawną od dnia wejścia w życie decyzji Komisji, o której mowa w art. 16 ust. 3 lit. a).

3) W każdym państwie członkowskim EDIC ma zdolność prawną o najszerszym zakresie przyznawaną podmiotom prawnym w prawie tego państwa członkowskiego. Może ono w szczególności nabywać, być właścicielem lub zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz własność intelektualną, zawierać umowy i być stroną w postępowaniach sądowych.

4) EDIC posiada siedzibę statutową, która znajduje się na terytorium jednego z uczestniczących państw członkowskich.

Artykuł 16

Ustanowienie konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej (EDIC)

1) Państwa członkowskie wnioskujące o ustanowienie EDIC („wnioskodawcy”) przedkładają wniosek Komisji. Wniosek należy sporządzić na piśmie i musi on zawierać następujące elementy:

a) wniosek o utworzenie EDIC skierowany do Komisji;

b) proponowany statut EDIC;

c) opis techniczny projektu wielokrajowego, który ma zostać wdrożony przez EDIC;

d) oświadczenie przyjmującego państwa członkowskiego uznające EDIC za organizację międzynarodową w rozumieniu art. 143 lit. g) i art. 151 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 2006/112/WE[25] i za organizację międzynarodową w rozumieniu art. 12 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 2008/118/WE[26], od chwili jego ustanowienia. Ograniczenia i warunki zwolnień przewidzianych w tych przepisach określone są w umowie zawieranej między członkami EDIC.

2) Komisja ocenia wniosek uwzględniając cele niniejszej decyzji oraz względy praktyczne związane z wdrożeniem projektu wielokrajowego, który ma być wdrożony przez EDIC.

3) Uwzględniając wyniki oceny, o której mowa w ust. 2, oraz zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 25 ust. 2, Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych jedną z następujących decyzji:

a) w sprawie ustanowienia EDIC – po stwierdzeniu, że wymogi określone w niniejszym rozdziale zostały spełnione;

b) w sprawie odrzucenia wniosku – w przypadku stwierdzenia, że wymogi określone w niniejszym rozdziale nie zostały spełnione, w tym również gdy brakuje oświadczenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. d). W takim przypadku państwa członkowskie mogą nadal utworzyć konsorcjum w drodze umowy, ale nie może ono nosić nazwy EDIC ani korzystać ze struktury wdrożeniowej określonej w niniejszym rozdziale.

4) O decyzji, o której mowa w ust. 2, powiadamia się wnioskodawców. W przypadku odrzucenia wniosku decyzję wyjaśnia się wnioskodawcom w jasny i precyzyjny sposób.

5) Decyzja ustanawiająca EDIC publikowana jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja tworzy publiczny rejestr EDIC i aktualizuje go na bieżąco.

6) Zasadnicze elementy statutu EDIC, określone w art. 19 ust. 1 lit. a) i c) oraz w stosownych przypadkach zawarte we wniosku, załącza się do decyzji ustanawiającej EDIC.

Artykuł 17

Członkostwo

1) Członkami EDIC są co najmniej trzy państwa członkowskie. Tylko państwa członkowskie, które wnoszą wkład finansowy lub niefinansowy, mogą być członkami EDIC z prawem do głosowania.

2) Po przyjęciu decyzji ustanawiającej EDIC inne państwa członkowskie mogą w dowolnym momencie przystąpić jako członkowie, na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach określonych w statucie.

3) Państwa członkowskie, które nie wnoszą wkładu finansowego ani niefinansowego mogą dołączyć do EDIC jako obserwatorzy bez prawa do głosowania.

4) EDIC może być otwarte na udział podmiotów innych niż państwa członkowskie, w tym krajów stowarzyszonych z Unią, organizacji międzynarodowych o znaczeniu europejskim i podmiotów prywatnych, jak określono w statucie. W takim przypadku państwa członkowskie posiadają łącznie większość praw do głosowania na zgromadzeniu członków niezależnie od wysokości wkładów podmiotów innych niż państwa członkowskie.

Artykuł 18

Zarządzanie

1) W skład EDIC wchodzą co najmniej dwa następujące organy:

a) zgromadzenie członków złożone z państw członkowskich, innych podmiotów, o których mowa w art. 17 ust. 4, oraz Komisji jako organ posiadający pełne uprawnienia decyzyjne, w tym do przyjmowania budżetu;

b) dyrektor, mianowany przez zgromadzenie członków, jako organ wykonawczy i przedstawiciel prawny EDIC.

2) Komisja uczestniczy w obradach zgromadzenia członków bez prawa do głosowania. Jednak w przypadku, gdy zarządzany centralnie program unijny wnosi wkład finansowy w projekt wielokrajowy, Komisji przysługuje prawo weta wobec decyzji zgromadzenia. Decyzje zgromadzenia, w tym wyniki głosowań i konkretne decyzje w sprawie głosowania poszczególnych członków, są udostępniane publiczne w terminie 15 dni od ich przyjęcia.

3) W statucie EDIC ustanawia się szczegółowe przepisy dotyczące zarządzania, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 1 i 2.

Artykuł 19

Statut konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej (EDIC)

1) Statut EDIC zawiera co najmniej następujące elementy:

a) wykaz członków i obserwatorów oraz procedurę zmiany w członkostwie i reprezentacji, z poszanowaniem prawa nieuczestniczących państw członkowskich do przystąpienia do EDIC;

b) szczegółowy opis projektu wielokrajowego, w stosownych przypadkach zadania członków oraz orientacyjny harmonogram;

c) siedzibę statutową i nazwę;

d) prawa i obowiązki członków, w tym obowiązek wnoszenia wkładów do budżetu;

da) zasady odpowiedzialności zgodnie z art. 20;

e) prawa do głosowania;

f) zasady dotyczące własności infrastruktury, własności intelektualnej, zysku i innych aktywów, stosownie do przypadku.

2) Zmiany istotnych elementów statutu załączonego do decyzji ustanawiającej EDIC zgodnie z art. 16 ust. 6 podlegają procedurze, o której mowa w art. 16.

Artykuł 20

Zobowiązania

1) EDIC odpowiada za swoje długi.

2) Odpowiedzialność finansowa członków za długi EDIC ograniczona jest do wysokości ich odpowiednich wkładów wniesionych na rzecz EDIC. Członkowie mogą przewidzieć w statucie określony pułap odpowiedzialności przekraczający wysokość ich wkładów lub zasadę nieograniczonej odpowiedzialności.

3) Unia nie ponosi odpowiedzialności za długi EDIC.

Artykuł 21

Prawo właściwe i jurysdykcja

1) Ustanowienie i wewnętrzne funkcjonowanie EDIC jest regulowane:

a) prawem Unii, w szczególności niniejszą decyzją;

b) prawem państwa członkowskiego, w którym EDIC ma swoją siedzibę statutową, w przypadku kwestii nieuregulowanych lub uregulowanych jedynie częściowo aktami, o których mowa w lit. a);

c) statutem i jego przepisami wykonawczymi.

2) Bez uszczerbku dla przypadków, w których na mocy traktatów właściwy jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jurysdykcję właściwą do rozstrzygania sporów między członkami w odniesieniu do EDIC, między członkami a EDIC oraz między EDIC a osobami trzecimi określa prawo państwa członkowskiego, w którym mieści się siedziba statutowa EDIC.

Artykuł 22

Likwidacja

1) Statut określa procedurę, która ma być stosowana w przypadku likwidacji EDIC na podstawie decyzji zgromadzenia członków. Likwidacja może wiązać się z przekazaniem działalności innemu podmiotowi prawnemu.

2) W przypadku gdy EDIC nie jest w stanie spłacić swoich długów, stosuje się przepisy dotyczące niewypłacalności obowiązujące w państwie członkowskim, w którym EDIC ma swoją siedzibę statutową.

Artykuł 23

Sprawozdawczość i kontrola

1) EDIC sporządza roczne sprawozdanie z działalności, zawierające opis techniczny działalności EDIC i sprawozdanie finansowe. Jest ono zatwierdzane przez zgromadzenie członków i przekazywane Komisji. Sprawozdanie to podaje się do wiadomości publicznej.

2) Komisja przedstawia wytyczne dotyczące kwestii ujętych w rocznym sprawozdaniu z działalności.

 

Rozdział 6

Przepisy końcowe

Artykuł 24

Przekazywanie informacji

1) Na wniosek Komisji państwa członkowskie przekazują Komisji informacje niezbędne do wykonywania jej zadań na mocy niniejszej decyzji, w szczególności informacje niezbędne do wykonania art. 7, 8 i 9. Informacje, o udzielenie których występuje Komisja, muszą być proporcjonalne do realizacji przedmiotowych zadań. Jeżeli przekazana informacja odnosi się do informacji przekazanej uprzednio przez przedsiębiorstwa na wniosek państwa członkowskiego, odnośne przedsiębiorstwa są o tym informowane najpóźniej 10 dni przed przekazaniem informacji Komisji.

Artykuł 24a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia ... [data wejścia w życie niniejszej decyzji].

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 5, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 5 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie [dwóch miesięcy] od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o [dwa miesiące] z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 25

Komitet

1) Komisję wspomaga komitet („Komitet ds. Łączności”). Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2) W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) 182/2011, przy uwzględnieniu art. 8 tego rozporządzenia.

Artykuł 26

Wejście w życie

1) Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący


ZAŁĄCZNIK – Zakres działalności

Niewyczerpujący zakres działalności:

a) europejska wspólna infrastruktura danych i usług;

b) wyposażenie Unii w procesory nowej generacji o niskim poborze mocy;

c) rozwijanie wdrażania korytarzy 5G w całej Europie;

d) nabywanie superkomputerów i komputerów kwantowych podłączonych do Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC;

e) rozwijanie i wdrażanie wyjątkowo bezpiecznej kwantowej i satelitarnej infrastruktury łączności;

f) wdrażanie sieci centrów monitorowania bezpieczeństwa;

g) podłączona do sieci administracja publiczna;

h) europejska infrastruktura usług technologii blockchain;

i) europejskie ośrodki innowacji cyfrowych;

j) partnerstwa w zakresie zaawansowanych technologii na rzecz umiejętności cyfrowych w ramach paktu na rzecz umiejętności;

ja) umiejętności i szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa;

k) inne projekty spełniające wszystkie kryteria art. 12 niniejszej decyzji, które z czasem staną się niezbędne do osiągnięcia celów określonych w programie polityki dotyczącym cyfrowej dekady ze względu na zachodzące zmiany społeczne, gospodarcze lub środowiskowe.


ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność sprawozdawczyni. Przy sporządzaniu sprawozdania, do czasu przyjęcia go w komisji, sprawozdawczyni otrzymała informacje od następujących podmiotów lub osób:

Podmiot i/lub osoba

BusinessEurope

Eurochambres

SMEunited

Sojusz Europejskich Cyfrowych MŚP

EuroCommerce

Koalicja Wi-Fi

Dynamic Spectrum Alliance

GigaEurope

Stały Przedstawiciel Republiki Czeskiej przy UE

Stałe Przedstawicielstwo Republiki Słowackiej przy UE


OPINIA KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH (28.4.2022)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r.

(COM(2021)0574 – C9‑0359/2021 – 2021/0293(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Dragoş Pîslaru

 

 

 

 

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Czwarta rewolucja przemysłowa, cyfryzacja i sztuczna inteligencja (AI) powodują zasadnicze i strukturalne zmiany na rynku pracy, w miejscu pracy, w modelach pracy i profilach zawodowych pracowników, a także w zachowaniach konsumentów oraz ogólnie w sposobie życia ludzi. Oczekuje się, że zmiany te przyniosą korzyści obywatelom i społeczeństwu dzięki poprawie jakości życia, nowym możliwościom zatrudnienia i bardziej zrównoważonym modelom biznesowym. Jednocześnie są one źródłem szeregu zagrożeń i wyzwań, które będą wymagały stałej i dynamicznej oceny oraz dostosowania odpowiednich ram prawnych zgodnie z przepisami i zasadami UE, takimi jak Europejski filar praw socjalnych, Karta praw podstawowych UE i Europejska karta społeczna, a także Wytyczne w zakresie etyki dotyczące godnej zaufania sztucznej inteligencji opracowane przez grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. sztucznej inteligencji.

Pandemia COVID-19 uwydatniła potrzebę transformacji naszej gospodarki i społeczeństwa w kierunku bardziej cyfrowego świata oraz pokazała, że umiemy szybko reagować i dostosowywać się w razie potrzeby. Dzięki „Drodze ku cyfrowej dekadzie” Unia Europejska przejdzie transformację cyfrową, która przyniesie korzyści i nikogo nie pominie. . Pod tym względem program musi zapewnić wszystkim obywatelom możliwości oraz dostęp do rozwoju społecznego i osobistego, a także obejmować aspekty społeczne, środowiskowe, edukacyjne i związane z pracą, aby nikogo nie pozostawić w tyle i przeciwdziałać podziałom cyfrowym w naszym społeczeństwie.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej podkreśla również, że należy wykorzystać transformację cyfrową, by zmniejszyć różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn w społeczeństwie i na rynku pracy, stworzyć nowe możliwości dla europejskiej młodzieży oraz poprawić dostęp do umiejętności cyfrowych i ekologicznych oraz do technologii i szybkiego internetu dla grup defaworyzowanych i słabszych grup społecznych, ludności na obszarach wiejskich i oddalonych oraz osób starszych.

Ponadto „Droga ku cyfrowej dekadzie” powinna skłonić Unię Europejską i państwa członkowskie do wyrównania szans naszych obywateli w nabywaniu oraz doskonaleniu umiejętności i zdolności, aby mogli dostosowywać się do wymogów rynku pracy.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że program polityki na rzecz transformacji cyfrowej Unii do 2030 r. musi poprawić sytuację obywateli UE dzięki sprawiedliwej transformacji w kierunku zielonej i zrównoważonej gospodarki.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka  1

 

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) W swoim komunikacie „Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie” z dnia 9 marca 2021 r.31 („komunikat w sprawie cyfrowego kompasu”) Komisja określiła swoją wizję na 2030 r., aby wzmocnić pozycję obywateli i przedsiębiorstw podczas transformacji cyfrowej. Podejście Unii do transformacji cyfrowej gospodarki i społeczeństwa powinno obejmować suwerenność cyfrową, włączenie, równość, zrównoważony rozwój, odporność, bezpieczeństwo, poprawę jakości życia, respektowanie praw i aspiracji obywateli, i powinno przyczyniać się do tworzenia gospodarki i społeczeństwa w Unii charakteryzujących się dynamiką, zasobooszczędnością i sprawiedliwością.

(1) W swoim komunikacie „Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie” z dnia 9 marca 2021 r.31 („komunikat w sprawie cyfrowego kompasu”) Komisja określiła swoją wizję na 2030 r., aby wzmocnić pozycję obywateli i przedsiębiorstw podczas transformacji cyfrowej. Podejście Unii do transformacji cyfrowej gospodarki i społeczeństwa powinno obejmować suwerenność cyfrową, światowe przywództwo, dostępność, przystępność cenową, włączenie, równość, zrównoważony rozwój, odporność, bezpieczeństwo, poprawę jakości życia, dostępność usług oraz respektowanie praw i aspiracji obywateli. Powinno ono tworzyć wysokiej jakości miejsca pracy, wzmacniać prawa pracownicze, bezpieczeństwo miejsc pracy i rozwój umiejętności, a jednocześnie przyczynić się do poprawy konkurencyjności oraz powstania gospodarki i społeczeństwa w Unii charakteryzujących się dynamiką, zasobooszczędnością, włączeniem i sprawiedliwością i tym samym umożliwić wdrożenie Europejskiego filaru praw socjalnych w epoce cyfrowej i uczynić z Europy główny ośrodek przedsiębiorczości na świecie.

__________________

__________________

31 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie”, COM(2021) 118 final/2.

31 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie”, COM(2021) 118 final/2.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Należy uwzględnić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/8821a.

 

__________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług (Dz.U. L 151 z 7.6.2019, s. 70).

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Jak określono w komunikacie Komisji „Aktualizacja nowej strategii przemysłowej z 2020 r.”32, Unia Europejska musi zidentyfikować systemy technologii krytycznych i sektorów strategicznych w celu zaradzenia strategicznym niedociągnięciom i zależnościom wysokiego ryzyka, które mogą prowadzić do niedoborów dostaw lub ryzyka w cyberprzestrzeni, oraz wspierać transformację cyfrową. Pokazuje to, jak duże znaczenie dla państw członkowskich ma połączenie sił i wspieranie starań podejmowanych w celu rozwiązania problemu tych zależności w przemyśle i rozwijania strategicznych potrzeb w zakresie zdolności. Stanowi to również odpowiedź na analizę zawartą w sprawozdaniu dotyczącym prognozy strategicznej z 2021 r.33. W ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz przygotowywania krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności Komisja zachęcała państwa członkowskie do koordynacji ich działań na rzecz projektów wielokrajowych w obszarze cyfryzacji. Doświadczenie to uwypukliło potrzebę wsparcia przez Komisję starań państw członkowskich na rzecz koordynacji oraz potrzebę dysponowania przez Unię mechanizmami wdrażania ułatwiającymi prowadzenie wspólnych inwestycji, aby możliwa była realizacja projektów wielokrajowych. Wraz z innymi inicjatywami Komisji, takimi jak obserwatorium technologii krytycznych34, należy ustanowić strukturę zarządzania służącą wdrażaniu komunikatu w sprawie cyfrowego kompasu, która powinna pomóc w określeniu obecnych i ewentualnych przyszłych strategicznych zależności cyfrowych Unii oraz przyczynieniu się do wzmocnienia jej suwerenności cyfrowej.

(3) Jak określono w komunikacie Komisji „Aktualizacja nowej strategii przemysłowej z 2020 r.”32, Unia Europejska musi zidentyfikować systemy technologii krytycznych i sektorów strategicznych w celu zaradzenia strategicznym niedociągnięciom i zależnościom wysokiego ryzyka, które mogą prowadzić do niedoborów dostaw lub ryzyka w cyberprzestrzeni, oraz wspierać transformację cyfrową. Pokazuje to, jak duże znaczenie dla państw członkowskich ma połączenie sił i wspieranie starań podejmowanych w celu rozwiązania problemu tych zależności w przemyśle i rozwijania strategicznych potrzeb w zakresie zdolności. Stanowi to również odpowiedź na analizę zawartą w sprawozdaniu dotyczącym prognozy strategicznej z 2021 r.33. W ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz przygotowywania krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności Komisja zachęcała państwa członkowskie do koordynacji ich działań na rzecz projektów wielokrajowych w obszarze cyfryzacji. Doświadczenie to uwypukliło potrzebę wsparcia przez Komisję starań państw członkowskich na rzecz koordynacji oraz potrzebę dysponowania przez Unię mechanizmami wdrażania ułatwiającymi prowadzenie wspólnych inwestycji, aby możliwa była realizacja projektów wielokrajowych. Wraz z innymi inicjatywami Komisji, takimi jak obserwatorium technologii krytycznych34, należy ustanowić strukturę zarządzania służącą wdrażaniu komunikatu w sprawie cyfrowego kompasu, która powinna pomóc w określeniu obecnych i ewentualnych przyszłych strategicznych zależności cyfrowych Unii oraz przyczynić się do rozwoju cyfrowego europejskich przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich, dzięki czemu pracownicy europejscy będą dysponowali bardziej zaawansowanymi narzędziami cyfrowymi i wiedzą cyfrową.

_________________

_________________

32 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, „Aktualizacja nowej strategii przemysłowej z 2020 r. tworzenie silniejszego jednolitego rynku sprzyjającego odbudowie Europy”, 5.5.2021 r., COM(2021) 350 final.

32 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, „Aktualizacja nowej strategii przemysłowej z 2020 r. tworzenie silniejszego jednolitego rynku sprzyjającego odbudowie Europy”, 5.5.2021 r., COM(2021) 350 final.

33 COM(2021) 750 final z 8.9.2021 – „Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2021 r. – Zdolność i swoboda UE w zakresie podejmowania działań”.

33 COM(2021) 750 final z 8.9.2021 – „Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2021 r. – Zdolność i swoboda UE w zakresie podejmowania działań”.

34 Plan działania na rzecz synergii między przemysłem cywilnym, obronnym i kosmicznym, 22.02.2021 r., COM(2021) 70 final, działanie 4.

34 Plan działania na rzecz synergii między przemysłem cywilnym, obronnym i kosmicznym, 22.02.2021 r., COM(2021) 70 final, działanie 4.

Poprawka  4

 

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) W komunikacie Komisji w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu35 podkreślono, że Europa powinna wykorzystać potencjał transformacji cyfrowej, która ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia celów Zielonego Ładu. Unia powinna promować niezbędną transformację cyfrową oraz prowadzić inwestycje w tej dziedzinie, ponieważ technologie cyfrowe są kluczowym czynnikiem umożliwiającym osiąganie celów Zielonego Ładu w zakresie zrównoważonego rozwoju w wielu różnych sektorach. Technologie cyfrowe takie jak sztuczna inteligencja, sieć 5G, chmura obliczeniowa, architektura rozproszonych zasobów informatycznych (ang. edge computing) oraz internet rzeczy mogą służyć zapewnieniu przyspieszenia i zmaksymalizowania wpływu polityk na zmianę klimatu i ochronę środowiska. Transformacja cyfrowa daje również nowe możliwości monitorowania na odległość zanieczyszczenia wody i powietrza lub monitorowania i optymalizacji wykorzystania energii i zasobów naturalnych. Europa potrzebuje sektora cyfrowego, w którego centrum powinien się znaleźć zrównoważony rozwój, przy zapewnieniu, aby infrastruktura cyfrowa i technologie stały się bardziej zrównoważone, energooszczędne i zasobooszczędne, oraz aby przyczyniały się do zrównoważonych, neutralnej dla klimatu gospodarki oraz społeczeństwa o obiegu zamkniętym w zgodzie z Europejskim Zielonym Ładem.

(4) W komunikacie Komisji w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu35 podkreślono, że Europa powinna wykorzystać potencjał transformacji cyfrowej, która ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia celów Zielonego Ładu. Unia powinna promować niezbędną transformację cyfrową oraz prowadzić inwestycje w tej dziedzinie, ponieważ technologie cyfrowe są kluczowym czynnikiem umożliwiającym osiąganie celów Zielonego Ładu w zakresie zrównoważonego rozwoju w wielu różnych sektorach oraz dopilnowanie, by te strategie polityczne przynosiły korzyści obecnym i przyszłym pokoleniom. Technologie cyfrowe takie jak sztuczna inteligencja, sieć 5G, chmura obliczeniowa, architektura rozproszonych zasobów informatycznych (ang. edge computing) oraz internet rzeczy mogą służyć zapewnieniu przyspieszenia i zmaksymalizowania wpływu polityk dotyczących celów Europejskiego Zielonego Ładu i ochrony środowiska. Transformacja cyfrowa stwarza również nowe możliwości w dziedzinie zrównoważonego transportu, inteligentnego rolnictwa i inteligentnych sieci, monitorowania na odległość zanieczyszczenia wody i powietrza lub monitorowania i optymalizacji możliwego wykorzystania energii i zasobów naturalnych, w tym aby przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu oraz zapewnić efektywność energetyczną i przystępność cenową. Europa potrzebuje sektora cyfrowego, w którego centrum powinny się znaleźć zrównoważony rozwój, konkurencyjność, włączenie i sprawiedliwość, przy dopilnowaniu, aby infrastruktura cyfrowa i technologie stały się bardziej zrównoważone, energooszczędne i zasobooszczędne, oraz aby przyczyniały się do zrównoważonych, sprawiedliwych oraz neutralnych dla klimatu gospodarki oraz społeczeństwa o obiegu zamkniętym w zgodzie z Europejskim Zielonym Ładem.

__________________

__________________

35 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, „Europejski Zielony Ład”, 11.12.2019 r., COM(2019) 640 final.

35 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, „Europejski Zielony Ład”, 11.12.2019 r., COM(2019) 640 final.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Należy wdrożyć środki przewidziane w komunikacie w sprawie cyfrowego kompasu w celu intensyfikacji działań określonych w strategii „Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy”, opierając się na istniejących unijnych instrumentach (takich jak programy spójności, Instrument Wsparcia Technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/69436, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/69537 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/52338 oraz na funduszach przydzielonych na transformację cyfrową na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/24139. Należy zatem ustanowić niniejszą decyzją program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie”, aby osiągnąć, przyspieszyć i ukształtować skuteczną transformację cyfrową gospodarki i społeczeństwa Unii.

(5) Należy wdrożyć środki przewidziane w komunikacie w sprawie cyfrowego kompasu w celu intensyfikacji działań określonych w strategii „Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy”, opierając się na istniejących unijnych instrumentach (takich jak programy spójności, Instrument Wsparcia Technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/69436, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/69537 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/52338 oraz na funduszach przydzielonych na transformację cyfrową na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/24139, wykorzystując w stosownych przypadkach synergie między funduszami Unii a funduszami krajowymi. Należy zatem ustanowić niniejszą decyzją program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie”, aby osiągnąć, przyspieszyć i ukształtować skuteczną transformację cyfrową gospodarki i społeczeństwa Unii, nie pozostawiając nikogo w tyle.

_________________

_________________

36 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/694 z dnia 29 kwietnia 2021 r. ustanawiające program „Cyfrowa Europa” oraz uchylające decyzję (UE) 2015/2240 (Dz.U. L 166 z 11.5.2021, s. 1).

36 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/694 z dnia 29 kwietnia 2021 r. ustanawiające program „Cyfrowa Europa” oraz uchylające decyzję (UE) 2015/2240 (Dz.U. L 166 z 11.5.2021, s. 1).

37 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 i (UE) nr 1291/2013 (Dz.U. L 170 z 12.5.2021, s. 1).

37 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 i (UE) nr 1291/2013 (Dz.U. L 170 z 12.5.2021, s. 1).

38 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/523 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające Program InvestEU i zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/1017 (Dz.U. L 107 z 26.3.2021, s. 30).

38 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/523 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające Program InvestEU i zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/1017 (Dz.U. L 107 z 26.3.2021, s. 30).

39 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz.U. L 57 z 18.2.2021, s. 17).

39 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz.U. L 57 z 18.2.2021, s. 17).

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Aby dotrzymać kroku Unii pod względem tempa transformacji cyfrowej, należy określić cele cyfrowe. Cele te powinny być powiązane z konkretnymi obszarami, w których należy wspólnie czynić postępy w całej Unii. Cele dotyczą czterech głównych kierunków określonych w komunikacie w sprawie cyfrowego kompasu, zidentyfikowanych jako podstawowe obszary wymagające transformacji cyfrowej w Unii: umiejętności cyfrowych, infrastruktur cyfrowych, cyfryzacji przedsiębiorstw i cyfryzacji usług publicznych.

(6) Aby dotrzymać kroku Unii pod względem tempa transformacji cyfrowej, należy określić cele cyfrowe, z uwzględnieniem szczególnych sytuacji i różnic w zdolnościach poszczególnych państw członkowskich. Cele te powinny być powiązane z konkretnymi obszarami, w których należy wspólnie czynić postępy w całej Unii. Cele dotyczą czterech głównych kierunków określonych w komunikacie w sprawie cyfrowego kompasu, zidentyfikowanych jako podstawowe obszary wymagające transformacji cyfrowej w Unii: kształcenia i umiejętności cyfrowych, infrastruktur cyfrowych, cyfryzacji przedsiębiorstw i cyfryzacji usług publicznych. Jednak aby osiągnąć te cele, należy przyjąć podejście przekrojowe, obejmujące pełny obraz wymiaru społecznego i dopilnować, by człowiek był w centrum procesów transformacji cyfrowej.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Globalna konkurencja i cenne dziedzictwo obywateli europejskich wymagają podjęcia tych wyzwań na wielu poziomach, przez zintegrowanie społecznego wymiaru cyfryzacji z wymiarem gospodarczym. Unia Europejska ma prawo oraz obowiązek polityczny, moralny i kulturowy do ubiegania się o wytyczenie etycznej i ukierunkowanej na człowieka ścieżki cyfryzacji, czyniąc z człowieka siłę napędową innowacji i jednocześnie jej beneficjenta.

Poprawka  8

 

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Umiejętności cyfrowe, podstawowe i zaawansowane, mają zasadnicze znaczenie dla zwiększenia wspólnej odporności społeczeństwa Unii. Obywatele kompetentni cyfrowo i posiadający umiejętności cyfrowe będą w stanie korzystać z możliwości cyfrowej dekady. Ponadto szkolenia i edukacja cyfrowa powinny umożliwić pracownikom nabywanie specjalistycznych umiejętności cyfrowych, aby mogli znaleźć wysokiej jakości miejsca pracy i realizować satysfakcjonującą karierę na o wiele większą skalę niż obecnie, przy zachowaniu równowagi między liczbą kobiet i mężczyzn. Dodatkowo zrównoważona infrastruktura cyfrowa w zakresie łączności, mikroelektroniki i zdolności do przetwarzania ogromnych ilości danych stanowią niezbędny czynnik umożliwiający czerpanie korzyści z transformacji cyfrowej, dalszy rozwój technologiczny i przywództwo cyfrowe Europy. Potrzebna jest doskonała i bezpieczna łączność dla wszystkich i wszędzie w Europie, w tym na obszarach wiejskich i w regionach oddalonych40. Społeczne zapotrzebowanie na przepustowość potrzebną do wysyłania i pobierania danych stale rośnie. Do 2030 r. sieci o gigabitowej przepustowości powinny stać się dostępne na przystępnych warunkach dla wszystkich, którzy potrzebują lub chcą takiej przepustowości. Ponadto oczekuje się, że w przyszłości na mikroprocesory, które już teraz stanowią punkt wyjściowy dla większości kluczowych, strategicznych łańcuchów wartości, będzie jeszcze większy popyt, szczególnie na te najbardziej innowacyjne. Oczekuje się również, że neutralne dla klimatu węzły brzegowe oferujące wysoki stopień bezpieczeństwa, gwarantujące dostęp do usług związanych z danymi z małym opóźnieniem niezależnie od lokalizacji przedsiębiorstw i zdolność kwantowa również będą miały decydujące znaczenie dla osiągania celów.

(7) Umiejętności cyfrowe, podstawowe i zaawansowane, dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem grup w trudnej sytuacji, mają zasadnicze znaczenie dla zwiększenia wspólnej odporności społeczeństwa, gospodarki i zrównoważonego charakteru środowiska Unii, zlikwidowania przepaści cyfrowej, zapewnienia konkurencyjności Unii na świecie i zmniejszenia jej zależności technologicznej. Obywatele kompetentni cyfrowo i posiadający umiejętności cyfrowe w każdym wieku będą w stanie korzystać z możliwości cyfrowej dekady, znaleźć wysokiej jakości zatrudnienie w sektorze cyfrowym, zdobyć wiedzę i uzyskać lepszy dostęp do przysługujących im praw socjalnych i pracowniczych w środowisku cyfrowym i poza nim. Ponadto szkolenia i edukacja cyfrowa powinny, za pośrednictwem szkolenia zawodowego, przekwalifikowania, podnoszenia kwalifikacji i uczenia się przez całe życie, zapewniać pracownikom niezbędne kompetencje w zakresie umiejętności czytania i pisania, rozumowania matematycznego i przedmiotów STEM. Należy położyć szczególny nacisk na włączenie grup znajdujących się w trudnej sytuacji, takich jak osoby młode, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze oraz osoby mieszkające na obszarach wiejskich i oddalonych, aby mogły znaleźć wysokiej jakości miejsca pracy i realizować satysfakcjonującą karierę na o wiele większą skalę niż obecnie, a także na równy dostęp do edukacji cyfrowej lub telepracy, co uwypukliła pandemia COVID-19, przy zachowaniu równowagi między liczbą kobiet i mężczyzn i z wyraźnym uwzględnieniem aspektu płci, aby zapewnić równy udział kobiet w transformacji cyfrowej. Szczególny nacisk należy położyć na promowanie interdyscyplinarnych badań związanych z cyfryzacją i ICT oraz na dostosowanie umiejętności cyfrowych do zatrudnienia na rynku pracy i w nowym środowisku cyfrowym.

 

Dodatkowo zrównoważona infrastruktura cyfrowa w zakresie łączności, mikroelektroniki i zdolności do przetwarzania ogromnych ilości danych stanowią niezbędny czynnik umożliwiający czerpanie korzyści z transformacji cyfrowej, dalszy rozwój technologiczny i przywództwo cyfrowe Europy. Potrzebne są doskonała i bezpieczna łączność, przystępny internet i dostęp do narzędzi cyfrowych dla wszystkich i wszędzie w Europie, w tym na obszarach wiejskich i w regionach oddalonych40, aby stworzyć Unię sprzyjającą włączeniu społecznemu, w której żadna grupa nie znajduje się w niekorzystnej sytuacji. Społeczne zapotrzebowanie na przepustowość potrzebną do wysyłania i pobierania danych stale rośnie. Do 2030 r. sieci o gigabitowej przepustowości powinny stać się przystępne cenowo dla wszystkich, którzy potrzebują lub chcą mieć dostęp do takiej przepustowości. Ponadto oczekuje się, że w przyszłości na mikroprocesory, które już teraz stanowią punkt wyjściowy dla większości kluczowych, strategicznych łańcuchów wartości, będzie jeszcze większy popyt, szczególnie na te najbardziej innowacyjne. Oczekuje się również, że neutralne dla klimatu węzły brzegowe oferujące wysoki stopień bezpieczeństwa, gwarantujące dostęp do usług związanych z danymi z małym opóźnieniem niezależnie od lokalizacji przedsiębiorstw i zdolność kwantowa również będą miały decydujące znaczenie dla osiągania celów.

__________________

__________________

40 Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich UE. COM(2021) 345 final.

40 Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich UE. COM(2021) 345 final.

Poprawka  9

 

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) W ostatnim czasie w Unii dramatycznie nasiliły się problemy ze zdrowiem psychicznym w związku z pracą i edukacją zdalną, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Nowe metody pracy i środowiska pracy, które wymagają używania narzędzi cyfrowych, rozmyły granice między przestrzenią prywatną a przestrzenią do pracy, zwiększyły presję na pracowników, aby byli stale podłączeni do środowisk wirtualnych, co przy braku środków prewencyjnych i ostrożnościowych okazało się praktyką szkodliwą dla zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Wspieranie solidnego zdrowia i dobrostanu psychicznego, profilaktyki, wsparcia psychologicznego, powrotu do zdrowia i opieki po wyzdrowieniu są potrzebne, aby zapewnić pracownikom możliwość korzystania z cyfrowych form środowiska pracy, ze szczególnym naciskiem na wspieranie ich prawa do bycia offline bez obawy przed negatywnymi konsekwencjami oraz na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym w epoce cyfrowej.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Oprócz czynników wspomagających, wszystkie wymienione powyżej technologie staną się podstawą nowych produktów, nowych procesów produkcyjnych i nowych modeli biznesowych opartych na sprawiedliwej wymianie danych w gospodarce opartej na danych. Transformacja przedsiębiorstw będzie zależała od ich zdolności do szybkiego przyjmowania nowych technologii cyfrowych we wszystkich sektorach gospodarki, w tym w pozostających obecnie w tyle ekosystemach przemysłowych i usługowych.

(8) Oprócz czynników wspomagających, wszystkie wymienione powyżej technologie staną się podstawą nowych produktów, nowych procesów produkcyjnych i nowych modeli biznesowych opartych na sprawiedliwej wymianie danych w gospodarce opartej na danych. Udana transformacja przedsiębiorstw będzie zależała od ich zdolności do szybkiego przyjmowania nowych technologii cyfrowych we wszystkich sektorach gospodarki, w tym w pozostających obecnie w tyle ekosystemach przemysłowych i usługowych, a także do umiejętnego przygotowania pracowników do nowych realiów.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b) Cyfryzacja może zapewnić pracownikom większą elastyczność i niezależność, ale może również powodować technostres ze względu na przeciążenie poznawcze oraz stres psychiczny i emocjonalny spowodowany intensywną pracą z narzędziami informatycznymi. Cyfryzacja pogorszyła sytuację pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy nie nadążają za nowymi technologiami lub nie mają dostępu do nich i mogą zostać pominięci lub muszą pracować w tempie zbliżonym do tempa maszyn ze względu na interakcje człowiek-maszyna. Jeżeli zostanie zapewniony próg ochrony, dobrze przeprowadzona cyfryzacja może przynieść pozytywne efekty i ułatwić dostęp do rynku pracy osobom z niepełnosprawnościami fizycznymi, osobom neuronienormatywnym, z problemami ze zdrowiem psychicznym oraz osobom pełniącym obowiązki opiekuńcze.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8c) Telepraca przyniosła korzyści, takie jak lepsze możliwości pracy dla kobiet, większa elastyczność i autonomia, a w niektórych przypadkach lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. Jednak nie przeważają one nad postrzeganymi negatywnymi konsekwencjami, takimi jak zbyt długie połączenie z siecią i technostres, a telepraca prowadzi do nadgodzin, za które nie otrzymuje się wynagrodzenia, ma również negatywny wpływ na zdrowie, bo narusza prawo do bycia offline i godzenia życia zawodowego i prywatnego, zaciera granice między życiem zawodowym a prywatnym, wydłuża czas pracy, w tym prowadzi do pracy w czasie wolnym, zwiększa uzależnienie od ekranów, wiąże się z brakiem dostępnego ergonomicznego sprzętu biurowego w domu, prowadzi do zwiększonego nadzoru nad pracownikami przez systemy AI oraz wiąże się z brakiem interakcji społecznych.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8d) Praca cyfrowa i telepraca mogą budzić obawy o prywatność w odniesieniu do praw pracowniczych, ponieważ mogą wywierać presję na pracowników, aby przez długi czas pozostawali przed ekranami, w związku z czym takie narzędzia nie powinny być wykorzystywane do monitorowania wyników pracy pracowników. Wzrost liczby pracowników dorywczych sprzyja nowym formom zatrudnienia, takim jak umowy zerogodzinowe lub samozatrudnienie, co prowadzi do braku ochrony pracowników i niestabilności zatrudnienia, zwiększa ryzyko psychospołeczne, niepewność dochodów, brak bezpieczeństwa i powoduje zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 e (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8e) Usprawnienie i uproszczenie unijnych ram służących przyciąganiu międzynarodowych talentów w sektorze technologii ma wyraźną wartość dodaną, ponieważ umożliwia przepływ talentów i mobilność osób przyjeżdżających do pracy w Unii oraz osób, które chcą być mobilne w obrębie Unii. W związku z tym należy zachęcać państwa członkowskie do promowania systemów unijnych na równi z systemami krajowymi, takich jak zmieniona dyrektywa w sprawie niebieskiej karty, która uznaje umiejętności państw trzecich w sektorze technologii na równi z kwalifikacjami, przezwyciężając w ten sposób jedną z kluczowych barier w przyciąganiu międzynarodowych talentów w sektorze technologii. Ponadto potrzebne są nowe innowacyjne narzędzia i przepisy ustawowe, aby pomóc pracodawcom znaleźć ewentualnych pracowników w obszarze ICT, rozwiązać problem niedoborów na rynku pracy i ułatwić uznawanie kwalifikacji i umiejętności międzynarodowych.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 f (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8f) Opracowanie skutecznych programów kształcenia cyfrowego wymaga woli politycznej, dostatecznych zasobów i badań naukowych. Komisja i państwa członkowskie powinny priorytetowo traktować rozwój innowacyjnych metod i programów nauczania w obszarze programowania i STEM, a zwłaszcza podnieść poziom kształcenia w dziedzinie matematyki, statystyki i analizy ekonometrycznej, aby zrozumieć probabilistyczny charakter algorytmów AI. Należy ułatwić kobietom dostęp do kształcenia i szkolenia w dziedzinie STEM, ponieważ rozwój tych umiejętności jest potrzebny zarówno w kształceniu dorosłych, jak i w szkolnictwie podstawowym lub średnim. Kształcenie cyfrowe powinno też pogłębiać wiedzę na temat elementów życia codziennego, których podstawą jest uczenie maszynowe, włącznie z wyszukiwarkami rekomendującymi treści, ukierunkowaną reklamą, algorytmami mediów społecznościowych i technikami deepfake.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 g (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8g) Istniejącą przepaść cyfrową można wyeliminować tylko za pomocą ukierunkowanych i sprzyjających włączeniu środków skierowanych zarówno do kobiet, jak i osób starszych i dlatego konieczne są znaczne inwestycje w ukierunkowane podnoszenie kwalifikacji i zmianę kwalifikacji oraz w środki edukacyjne, aby wyeliminować przepaść cyfrową. Należy zaradzić brakowi ukierunkowanych i systematycznych środków w zakresie szkoleń zawodowych dla dorosłych.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 h (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8h) Każda placówka oświatowa powinna mieć dostęp szerokopasmowy, a także solidną cyfrową infrastrukturę edukacyjną. Nauczyciele powinni mieć niezbędne umiejętności i narzędzia w dziedzinie AI, aby zapewnić cyfrowe środowisko nauczania. Należy domagać się inwestycji w inicjatywy mające na celu naukę kodowania dla młodzieży, aby promować umiejętności i wysokie kwalifikacje z zakresu AI, w tym akademie kodowania, letnie szkoły i praktyki szkolne w dziedzinie AI. Należy rozszerzyć unijne staże „Cyfrowe możliwości” o szkolenia zawodowe.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 i (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8i) Komisja powinna podjąć dalsze działania służące realizacji zakładanego celu 20 mln specjalistów ICT zatrudnionych w UE, aby wyeliminować znaczne różnice w traktowaniu mężczyzn i kobiet w tym sektorze. Aby zatrzymać największe talenty w dziedzinie ICT i zapobiec drenażowi mózgów, Unia musi zapewnić konkurencyjne wynagrodzenia, warunki pracy, współpracę transgraniczną i konkurencyjną infrastrukturę w obszarze innowacji.

Poprawka  19

 

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Możliwość uczestnictwa w życiu demokratycznym i korzystania z usług publicznych będzie również w istotnym stopniu zależeć od technologii cyfrowych, a zatem powinny być one w pełni dostępne dla każdego, tak jak najwyższej jakości środowisko cyfrowe zapewniające łatwe w użyciu, skuteczne oraz spersonalizowane usługi i narzędzia o wysokich standardach bezpieczeństwa i prywatności.

(9) Możliwość uczestnictwa w życiu demokratycznym i korzystania z usług publicznych będzie również w istotnym stopniu zależeć od technologii cyfrowych, a zatem powinny być one – wraz ze szkoleniem w dziedzinie umiejętności cyfrowych – w pełni dostępne dla każdego, w szczególności dla grup znajdujących się w trudnej sytuacji, włącznie z osobami z niepełnosprawnościami, osobami ze środowisk i obszarów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz osobami starszymi. Usługi te powinny mieć formę najwyższej jakości środowiska cyfrowego zapewniającego łatwe w użyciu, skuteczne oraz spersonalizowane usługi i narzędzia o wysokich standardach bezpieczeństwa i prywatności. Wszystkie usługi publiczne powinny być dostępne zarówno w internecie, jak i poza nim.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 11

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Harmonijne, włączające i stałe postępy na drodze do transformacji cyfrowej i realizacji celów cyfrowych w Unii wymagają kompleksowej, solidnej, niezawodnej, elastycznej i przejrzystej formy zarządzania opartej na ścisłej współpracy i na koordynacji między instytucjami, organami i agencjami Unii oraz państwami członkowskimi. Odpowiedni mechanizm powinien zapewniać koordynację konwergencji oraz spójność i skuteczność polityk i środków na szczeblu unijnym i krajowym. Konieczne jest zatem ustanowienie przepisów dotyczących mechanizmu monitorowania i współpracy wdrażającego komunikat w sprawie cyfrowego kompasu.

(11) Harmonijne, włączające i stałe postępy na drodze do transformacji cyfrowej i realizacji celów cyfrowych w Unii wymagają kompleksowej, solidnej, niezawodnej, włączającej, elastycznej i przejrzystej formy zarządzania opartej na ścisłej współpracy i na koordynacji między instytucjami, organami i agencjami Unii, państwami członkowskimi i wieloma zainteresowanymi stronami i partnerami społecznymi. Odpowiedni mechanizm powinien zapewniać koordynację konwergencji oraz spójność i skuteczność polityk i środków na szczeblu unijnym i krajowym. Konieczne jest zatem ustanowienie przepisów dotyczących mechanizmu monitorowania i współpracy wdrażającego komunikat w sprawie cyfrowego kompasu.

Poprawka  21

 

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego („DESI”)41 powinien stanowić część sprawozdania na temat stanu cyfrowej dekady i należy go stosować do monitorowania postępów w realizacji celów cyfrowych. Monitorowanie takie powinno obejmować analizę wskaźników mierzących postęp na szczeblu państw członkowskich, krajowe polityki i inicjatywy zmierzające do realizacji celów niniejszej decyzji oraz celów szczegółowych, a także analizy horyzontalne i tematyczne służące śledzeniu transformacji cyfrowej europejskich gospodarek i ranking postępów państw członkowskich w tym zakresie. W szczególności należy dostosować wymiary i wskaźniki DESI do celów cyfrowych określonych w niniejszej decyzji. W przypadku każdego celu cyfrowego należy w przyjętych przez Komisję aktach wykonawczych określić kluczowe wskaźniki skuteczności działania. Kluczowe wskaźniki skuteczności działania należy aktualizować, gdy jest to konieczne do celów stałego skutecznego monitorowania, oraz aby uwzględniać zmiany technologiczne. Należy usprawnić mechanizm gromadzenia danych w państwach członkowskich, aby rzetelnie oddawał stan postępów w realizacji celów cyfrowych, a także informacje na temat odpowiednich polityk, programów i inicjatyw na szczeblu krajowym. Na odstawie przeglądów oraz gdy zajdzie taka potrzeba Komisja powinna przygotować, w konsultacji z państwami członkowskimi, plan działania, aby określić przyszłe potrzeby dotyczące gromadzenia danych. . . Definiując DESI, Komisja powinna opierać się głównie na oficjalnych statystykach zgromadzonych w ramach różnych unijnych badań na temat społeczeństwa informacyjnego42. Komisja powinna korzystać ze specjalistycznych badań, aby gromadzić dane, które są potrzebne w kontekście istotnych wskaźników, a które nie są mierzone w ramach badań Unii.

(13) Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI)41, w tym tablica wyników „Kobiety w sektorze cyfrowym”, powinien stanowić część sprawozdania na temat stanu cyfrowej dekady i należy go stosować do monitorowania postępów w realizacji celów cyfrowych, w tym celów służących usunięciu przepaści cyfrowej między kobietami a mężczyznami do 2030 r. Monitorowanie takie powinno obejmować analizę wskaźników mierzących postęp na szczeblu państw członkowskich, krajowe polityki i inicjatywy zmierzające do realizacji celów niniejszej decyzji oraz celów szczegółowych, a także analizy horyzontalne i tematyczne służące śledzeniu transformacji cyfrowej europejskich gospodarek i ranking postępów państw członkowskich w tym zakresie. W szczególności należy dostosować wymiary i wskaźniki DESI do celów cyfrowych określonych w niniejszej decyzji i uwzględnić cele w zakresie włączenia społecznego w podziale na grupy wiekowe i płeć, a także cele środowiskowe. W przypadku każdego celu cyfrowego należy w przyjętych przez Komisję aktach wykonawczych określić kluczowe wskaźniki skuteczności działania. Kluczowe wskaźniki skuteczności działania należy aktualizować, gdy jest to konieczne do celów stałego skutecznego monitorowania, oraz aby uwzględniać zmiany technologiczne. Państwa członkowskie powinny opracować zautomatyzowane i proste mechanizmy gromadzenia danych, które należy usprawnić, aby rzetelnie oddawały stan postępów w realizacji celów cyfrowych, a także informacje na temat odpowiednich polityk, programów i inicjatyw na szczeblu krajowym oraz ich oddziaływanie na warunki pracy i zdrowie psychiczne pracowników. Na odstawie przeglądów oraz gdy zajdzie taka potrzeba Komisja powinna przygotować, w konsultacji z państwami członkowskimi, plan działania, aby określić przyszłe potrzeby dotyczące gromadzenia danych. . Definiując DESI, Komisja powinna opierać się głównie na oficjalnych statystykach zgromadzonych w ramach różnych unijnych badań na temat społeczeństwa informacyjnego42. Komisja powinna korzystać ze specjalistycznych badań, aby gromadzić dane, które są potrzebne w kontekście istotnych wskaźników, a które nie są mierzone w ramach badań Unii.

__________________

__________________

41 DESI jest rocznym zbiorem wskaźników analiz i pomiarów, który stosuje się od 2014 r. do monitorowania ogólnego postępu Europy oraz jako wskaźnik referencyjny postępu w zakresie cyfryzacji poszczególnych państw członkowskich; dostarcza on informacji na potrzeby procesu europejskiego semestru i zaleceń dla poszczególnych krajów.

41 DESI jest rocznym zbiorem wskaźników analiz i pomiarów, który stosuje się od 2014 r. do monitorowania ogólnego postępu Europy oraz jako wskaźnik referencyjny postępu w zakresie cyfryzacji poszczególnych państw członkowskich; dostarcza on informacji na potrzeby procesu europejskiego semestru i zaleceń dla poszczególnych krajów.

42 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1006/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 808/2004 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 31).

42 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1006/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 808/2004 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 31).

Poprawka  22

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 14

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Aby współprawodawcy mieli aktualne informacje na temat postępów transformacji cyfrowej w Unii, Komisja powinna przedkładać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie coroczne sprawozdanie na temat stanu cyfrowej dekady zawierające przegląd i analizę transformacji cyfrowej w Unii i ocenę postępów czynionych w związku z celami cyfrowej dekady i celami cyfrowymi w okresie do 2030 r. Sprawozdanie na temat stanu cyfrowej dekady, a szczególnie DESI, powinno być uwzględniane w europejskim semestrze, również jeśli chodzi o jego aspekty związane z Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

(14) Aby współprawodawcy mieli aktualne informacje na temat postępów transformacji cyfrowej w Unii, Komisja powinna przedkładać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie coroczne sprawozdanie na temat stanu cyfrowej dekady zawierające przegląd i analizę transformacji cyfrowej w Unii i ocenę postępów czynionych w związku z celami cyfrowej dekady, celami cyfrowymi w okresie do 2030 r. oraz ocenę skutków transformacji cyfrowej dla obywateli unijnych pod kątem warunków życia i pracy. Sprawozdanie na temat stanu cyfrowej dekady, a szczególnie DESI, powinno być uwzględniane w europejskim semestrze, również jeśli chodzi o jego aspekty związane z Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Poprawka  23

 

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 15

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Komisja powinna w szczególności składać sprawozdanie w sprawie postępów w realizacji celów cyfrowych, wyszczególniając stopień postępów Unii w związku z prognozowanymi trajektoriami każdego z celów, ocenę działań niezbędnych do osiągnięcia każdego z celów, w tym luk inwestycyjnych w zdolnościach cyfrowych i podnoszenia świadomości na temat działań potrzebnych do zwiększenia suwerenności cyfrowej. Sprawozdanie powinno również zawierać ocenę poziomu wdrażania odpowiednich wniosków regulacyjnych oraz działań podjętych na szczeblu Unii i państw członkowskich.

(15) Komisja powinna w szczególności składać sprawozdanie w sprawie postępów w realizacji celów cyfrowych, wyszczególniając stopień postępów Unii w związku z prognozowanymi trajektoriami każdego z celów, ocenę działań niezbędnych do osiągnięcia każdego z celów, w tym luk inwestycyjnych w zdolnościach cyfrowych i podnoszenia świadomości na temat działań potrzebnych do zwiększenia suwerenności cyfrowej i cyfryzacji usług publicznych. Sprawozdanie powinno zawierać przegląd zagrożeń i korzyści dla pracowników w procesie osiągania tych celów. Sprawozdanie powinno również zawierać ocenę poziomu wdrażania odpowiednich wniosków regulacyjnych oraz działań podjętych na szczeblu Unii i państw członkowskich.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 16

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Sprawozdanie zawierałoby specjalne zalecane polityki, środki i działania sformułowane na podstawie takiej analizy. Zalecając w sprawozdaniu polityki, środki lub działania, Komisja powinna uwzględnić najnowsze dostępne dane, podjęte wspólne zobowiązania, wprowadzone polityki i środki zdefiniowane przez państwa członkowskie, jak również postępy w zalecanych działaniach określonych we wcześniejszych sprawozdaniach i realizowanych w ramach rocznej współpracy. Ponadto Komisja powinna uwzględnić różnice w możliwościach poszczególnych państw członkowskich dotyczących wnoszenia wkładu w cele cyfrowe, a także w istniejące już polityki, środki i działania, które uznaje się za właściwe do realizacji tych celów, nawet jeżeli ich skutki nie są jeszcze widoczne.

(16) Sprawozdanie zawierałoby specjalne zalecane polityki, środki i działania sformułowane na podstawie takiej analizy. Zalecając w sprawozdaniu polityki, środki lub działania, Komisja powinna uwzględnić najnowsze dostępne dane, podjęte wspólne zobowiązania, wprowadzone polityki i środki zdefiniowane przez państwa członkowskie, jak również postępy w zalecanych działaniach określonych we wcześniejszych sprawozdaniach i realizowanych w ramach rocznej współpracy. Ponadto Komisja powinna uwzględnić różnice w możliwościach poszczególnych państw członkowskich dotyczących wnoszenia wkładu w cele i prawa cyfrowe, a także w istniejące już polityki, środki i działania, które uznaje się za właściwe do realizacji tych celów, nawet jeżeli ich skutki nie są jeszcze widoczne.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 19

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Komisja powinna rozwijać wraz z państwami członkowskimi prognozowane trajektorie dla Unii, aby osiągnąć cele cyfrowe określone w niniejszej decyzji. Państwa członkowskie powinny następnie w miarę możliwości przełożyć takie prognozowane trajektorie na trajektorie krajowe. Należy uwzględnić różne możliwości państw członkowskich w zakresie przyczyniania się do realizacji celów cyfrowych i odzwierciedlić je w krajowych trajektoriach. Trajektorie te powinny pomóc w ocenie postępów w czasie odpowiednio na szczeblu krajowym i unijnym.

(19) Komisja powinna rozwijać wraz z państwami członkowskimi prognozowane trajektorie dla Unii, aby osiągnąć cele cyfrowe określone w niniejszej decyzji. Trajektorie powinny być opracowywane w oparciu o jasno określone kryteria. Państwa członkowskie powinny następnie w miarę możliwości przełożyć takie prognozowane trajektorie na trajektorie krajowe. Należy uwzględnić różne możliwości państw członkowskich w zakresie przyczyniania się do realizacji celów cyfrowych, ich specyficzną sytuację i różne punkty wyjścia, a także różnice między regionami, i odzwierciedlić je w krajowych trajektoriach. Trajektorie te powinny pomóc w ocenie postępów w czasie odpowiednio na szczeblu krajowym i unijnym.

Poprawka  26

 

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 29

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) Aby zapewnić przejrzystość i udział ogółu społeczeństwa, Komisja powinna zaangażować wszystkie zainteresowane strony. W tym celu Komisja powinna ściśle współpracować z zainteresowanymi stronami, w tym podmiotami prywatnymi i publicznymi, takimi jak podmioty prawa publicznego sektora edukacji lub zdrowia, i konsultować z nimi środki przyspieszające transformację cyfrową na poziomie unijnym. Zaangażowanie zainteresowanych stron byłoby ważne również na poziomie państw członkowskich, w szczególności przy przyjmowaniu ich krajowych strategicznych planów działania dotyczących cyfrowej dekady i ich korekt.

(29) Aby zapewnić przejrzystość i udział ogółu społeczeństwa, Komisja powinna zaangażować wszystkie zainteresowane strony. W tym celu Komisja powinna ściśle współpracować z partnerami społecznymi i innymi zainteresowanymi stronami, w tym podmiotami prywatnymi i publicznymi, takimi jak podmioty prawa publicznego sektora edukacji lub opieki zdrowotnej, i konsultować z nimi środki przyspieszające transformację cyfrową na poziomie unijnym. Zaangażowanie zainteresowanych stron byłoby ważne również na poziomie państw członkowskich, w szczególności przy przyjmowaniu ich krajowych strategicznych planów działania dotyczących cyfrowej dekady i ich korekt.

Poprawka  27

 

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 29 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29a) Wczesna edukacja cyfrowa, aktualizowane programy edukacji cyfrowej i uczenie się przez całe życie mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju kwalifikacji niezbędnych w epoce cyfrowej, aby przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu i usunąć przepaść cyfrową w społeczeństwie. Brak odpowiedniego sprzętu lub umiejętności stanowi główną przeszkodę w dostępie do najnowszych technologii, a czasem nawet podstawowych usług, zwłaszcza dla dzieci, osób młodych i starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz osób na obszarach wiejskich i oddalonych.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 29 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29b) Aby transformacja cyfrowa się powiodła, powinna iść w parze z poprawą demokracji w miejscu pracy, dobrymi rządami, włączeniem społecznym i wysokiej jakości usługami publicznymi.

Poprawka  29

 

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 29 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29c) Epoka cyfrowa i szeroki wpływ procesu cyfryzacji na społeczeństwo, gospodarkę i zatrudnienie w Unii stwarzają zarówno możliwości w zakresie światowego przywództwa, jak i wyzwania. Epoka cyfrowa wymaga również szeroko zakrojonego i demokratycznego dialogu na temat polityki cyfrowej z obywatelami, partnerami społecznymi i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, aby opracować zasady, ramy regulacyjne i instrumenty uwzględniające wpływ cyfryzacji na pracowników i społeczeństwo.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 29 d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29d) Należy zapewnić związkom zawodowym dostęp do miejsca pracy i do samych pracowników, w tym jeżeli praca jest wykonywana cyfrowo. Wszyscy pracownicy, w tym pracownicy w gospodarce cyfrowej, mają prawo do rokowań zbiorowych i podejmowania działań zbiorowych.

Poprawka  31

 

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 29 e (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29e) Przepaść cyfrowa między kobietami a mężczyznami i brak równowagi płci to kluczowe wyzwania, ponieważ kobiety są niedostatecznie reprezentowane w unijnym sektorze cyfrowym, w szczególności w dziedzinach ICT i STEM. Należy podjąć konkretne działania, aby zapewnić równowagę płci i równość w pracy w tym zakresie, w szczególności równy dostęp i równe szanse, w tym równą płacę i reprezentację na rynku pracy.

Poprawka  32

 

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 29 f (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29f) Nie należy zaniedbywać kształcenia ani szkolenia zawodowego (VET), lecz nadać mu większą wagę w cyfrowej dekadzie. Niektóre państwa członkowskie muszą zająć się brakiem atrakcyjności i brakiem prestiżu VET oraz dualnych systemów kształcenia, ponieważ uznaje się je za promowanie doskonałości zgodnie z zaleceniem Rady z 24 listopada 2020 r. w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności. Państwa członkowskie powinny opracować wysokiej jakości dualne systemy kształcenia oraz systemy kształcenia zawodowego w oparciu o elastyczne programy nauczania, solidne poradnictwo zawodowe i powiązania z potrzebami rynku pracy. Należy zwiększyć uczestnictwo w uczeniu się dorosłych i przyuczaniu do zawodu, aby promować uczenie się przez całe życie, co z kolei będzie sprzyjać równym szansom na rynku pracy. W opracowywanie takich programów nauczania należy zaangażować nauczycieli, osoby uczące się, rodziców i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, aby zapewnić udaną edukację, która w miarę możliwości i w razie potrzeby może być cyfrowa, a ponadto jest włączająca i dostępna, oraz by zlikwidować przepaść między osobami znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji a osobami posiadającymi wystarczające zasoby.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 29 g (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29g) Współpraca między rządami, partnerami społecznymi, pracownikami naukowymi i innymi zainteresowanymi stronami w zakresie transformacji cyfrowej, w tym badań naukowych i innowacji w dziedzinie technologii cyfrowych, jest ważna, aby uwzględnić wszystkie aspekty społeczne i ludzkie. Równowaga płci jest konieczna, aby zapewnić pełny udział kobiet w kształtowaniu gospodarki cyfrowej i sprawiedliwej transformacji cyfrowej.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 29 h (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29h) Inwestycje przedsiębiorstw w formalne i nieformalne szkolenia oraz uczenie się przez całe życie mają kluczowe znaczenie dla wspierania sprawiedliwej transformacji w kierunku gospodarki cyfrowej. Przedsiębiorstwa odpowiadają za zapewnienie wszystkim zainteresowanym pracownikom odpowiednich możliwości zmiany i podnoszenia kwalifikacji, aby mogli oni nauczyć się, jak korzystać z narzędzi cyfrowych i pracować z robotami współpracującymi (cobotami) i innymi nowymi technologiami, a tym samym dostosować się do zmieniających się potrzeb rynku pracy i utrzymać zatrudnienie.

Poprawka  35

 

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 29 i (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29i) Unia musi stać się światowym liderem w promowaniu społecznie odpowiedzialnego, etycznego, przejrzystego i odpowiedzialnego wykorzystania sztucznej inteligencji. Unijny dorobek prawny w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych ma pełne zastosowanie do sztucznej inteligencji i należy priorytetowo zapewnić właściwe egzekwowanie prawa pracy dotyczącego usług cyfrowych, aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 29 j (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29j) Potrzebne jest wspólne europejskie podejście do etycznych aspektów transformacji cyfrowej. Wszelkie ramy regulacyjne z tym związane muszą być adekwatne i opierać się na kompleksowej ocenie skutków, aby zapobiec utrudnieniom, jeśli chodzi o przyszłe innowacje i tworzenie miejsc pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na nowe formy zatrudnienia, takie jak praca dorywcza za pośrednictwem platform internetowych, wynikające ze stosowania nowych technologii, aby zapewnić godne warunki pracy i zatrudnienia w gospodarce cyfrowej oraz w warunkach cyfryzacji różnych sektorów gospodarki i zawodów.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 29 k (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29k) W nowym europejskim programie na rzecz umiejętności należy uwzględnić wyzwania związane z dostosowywaniem i zdobywaniem kwalifikacji i wiedzy z myślą o transformacji ekologicznej i cyfrowej, co obejmuje aspekty etyczne. Deweloperzy, programiści, decydenci i przedsiębiorstwa powinni być świadomi swojej odpowiedzialności etycznej. Ważne jest dopilnowanie, aby użytkownicy końcowi i konsumenci otrzymywali kompleksowe informacje, aby wszystkie zainteresowane strony prowadziły regularną wymianę informacji w tym obszarze, a także aby we wszystkich decyzjach dotyczących zasobów ludzkich można było wymagać weryfikacji przez człowieka w celu uchylenia zautomatyzowanej decyzji.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 29 l (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29l) Transformacja cyfrowa nie może zwiększać nierówności między płciami ani pogłębiać stereotypów dotyczących płci przez przenoszenie tendencyjności i uprzedzeń ze środowiska analogowego do cyfrowego za pomocą algorytmów. W opracowywanie usług cyfrowych i korzystanie z nich należy włączyć osoby o różnym pochodzeniu etnicznym, kobiety, osoby młode i osoby z niepełnosprawnościami. Usługi te powinny być dostępne dla wszystkich, oparte na zasadzie projektowania dla wszystkich, a rozwój cyfrowy powinien być podstawowym narzędziem włączenia.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 29 m (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29m) Nauka, innowacje oraz badania i rozwój będą niezbędne do osiągnięcia celów sprzyjającej włączeniu społecznemu transformacji cyfrowej i europejskiej suwerenności cyfrowej. Potrzebne są zatem większe inwestycje w badania, innowacje, naukę i środowisko naukowe, gdyż stanowią one siłę napędową rewolucji technologicznej i cyfrowej. Jednocześnie należy zadbać o to, by nie pozostawiać w tyle ani ludzi, ani regionów.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 29 n (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29n) Promowanie nabywania i poszerzania wiedzy cyfrowej oraz wsparcie programów badań i sieci utworzonych między europejskimi uniwersytetami w celu udzielania pomocy europejskim przedsiębiorstwom i przedsiębiorcom w przyciąganiu najlepszych talentów i odgrywaniu przewodniej roli w innowacjach cyfrowych na całym świecie. Niedoborom i niedopasowaniu umiejętności można zapobiegać przez tworzenie lepszych powiązań między systemami kształcenia i szkoleń a przedsiębiorstwami, poprawę warunków pracy i zatrudnienia, a także inwestycje przedsiębiorstw w umiejętności i kwalifikacje ich personelu. Sektor publiczny powinien zapewnić sprawiedliwą transformację cyfrową i promować innowacje społeczne.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 29 o (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29o) Wskaźnik DESI pokazuje, że 90 % miejsc pracy wymaga podstawowych umiejętności cyfrowych, których jednak nie posiada 42 % obywateli Unii1a. Ponadto tablica wyników „Kobiety w sektorze cyfrowym”, będąca częścią indeksu DESI, pokazuje, że jedynie 19 % specjalistów w dziedzinie ICT i około jedna trzecia absolwentów kierunków nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki to kobiety, w związku z czym nadal istnieje znaczna różnica między kobietami a mężczyznami w zakresie specjalistycznych umiejętności cyfrowych1b. Zaangażowanie dziewcząt i kobiet w dziedzinach nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki (STEM) należy czynnie promować za pośrednictwem konkretnych działań sprzyjających ich pełnemu uczestnictwu w gospodarce cyfrowej oraz włączeniu do niej, gdyż obecnie stanowią one jedynie 36 % absolwentów studiów w dziedzinach STEM1c, mimo że dziewczęta osiągają lepsze wyniki od chłopców pod względem umiejętności cyfrowych1d.

 

__________________

 

1a https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi

 

1b https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/women-digital-scoreboard-2021

 

1c https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9540ffa1-4478-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en

 

1d Międzynarodowe Badanie Kompetencji Komputerowych i Informacyjnych (ICILS) z 2018 r.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 30

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30) Projekty wielokrajowe obejmujące kilka państw członkowskich powinny umożliwić interwencję na szeroką skalę w kluczowych dla osiągnięcia celów cyfrowych obszarach, szczególnie poprzez łączenie zasobów unijnych, zasobów państw członkowskich oraz, w stosownych przypadkach, zasobów ze źródeł prywatnych. Należy je wdrażać w sposób skoordynowany, w ramach ścisłej współpracy pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi. Z tego powodu Komisja powinna odgrywać ważną rolę w przyspieszaniu wdrażania projektów wielokrajowych za sprawą identyfikacji projektów wielokrajowych gotowych do wdrożenia spośród kategorii projektów zawartych w załączniku, doradzania państwom członkowskim przy wyborze mechanizmu wdrażania, źródeł finansowania i ich łączenia, w odniesieniu do innych strategicznych kwestii związanych z wdrożeniem tych projektów oraz, w stosownych przypadkach, w wyborze konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej jako mechanizmu wdrażania.

(30) Projekty wielokrajowe obejmujące kilka państw członkowskich powinny umożliwić interwencję na szeroką skalę w kluczowych dla osiągnięcia celów cyfrowych obszarach, szczególnie poprzez łączenie zasobów unijnych, zasobów państw członkowskich oraz, w stosownych przypadkach, zasobów ze źródeł prywatnych. Jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia celów cyfrowych, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zaangażowaniu państw stowarzyszonych Unii w projekty wielokrajowe. Należy je wdrażać w sposób skoordynowany, w ramach ścisłej współpracy pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi. Z tego powodu Komisja powinna odgrywać ważną rolę w przyspieszaniu wdrażania projektów wielokrajowych za sprawą identyfikacji projektów wielokrajowych gotowych do wdrożenia spośród kategorii projektów zawartych w załączniku, doradzania państwom członkowskim przy wyborze mechanizmu wdrażania, źródeł finansowania i ich łączenia, w odniesieniu do innych strategicznych kwestii związanych z wdrożeniem tych projektów oraz, w stosownych przypadkach, w wyborze konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej jako mechanizmu wdrażania.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 32

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32) Projekty wielokrajowe powinny być w stanie w skuteczny sposób przyciągać i łączyć różne źródła finansowania z Unii i państw członkowskich. Należy w szczególności umożliwić łączenie funduszy z centralnie zarządzanego programu unijnego z zasobami, do których wniesienia zobowiązały się państwa członkowskie, w tym, pod pewnymi warunkami, z wkładami z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności44, jak wyjaśniono w części 3 wytycznych Komisji dla państw członkowskich dotyczących planów odbudowy i zwiększania odporności, a także wkładami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. W każdym przypadku, gdy jest to uzasadnione charakterem danego projektu wielokrajowego, powinien być on również otwarty na wkłady innych podmiotów niż Unia i państwa członkowskie, w tym na wkłady prywatne.

(32) Projekty wielokrajowe powinny być w stanie w skuteczny sposób przyciągać i łączyć różne źródła finansowania z Unii, państw członkowskich oraz w stosownych przypadkach państw stowarzyszonych Unii. Należy w szczególności umożliwić łączenie funduszy z centralnie zarządzanego programu unijnego z zasobami, do których wniesienia zobowiązały się państwa członkowskie, w tym, pod pewnymi warunkami, z wkładami z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności44, jak wyjaśniono w części 3 wytycznych Komisji dla państw członkowskich dotyczących planów odbudowy i zwiększania odporności, a także wkładami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. W każdym przypadku, gdy jest to uzasadnione charakterem danego projektu wielokrajowego, powinien być on również otwarty na wkłady innych podmiotów niż Unia i państwa członkowskie, w tym na wkłady prywatne.

_________________

_________________

44 Bruksela, 22.1.2021 SWD(2021) 12 final.

44 Bruksela, 22.1.2021 SWD(2021) 12 final.

Poprawka  44

 

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – punkt 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) wyznaczenie wyraźnego kierunku transformacji cyfrowej Unii i realizacji celów cyfrowych;

a) wyznaczenie wyraźnego kierunku włączającej, społecznej, zrównoważonej i etycznej transformacji cyfrowej Unii i realizacji celów cyfrowych;

Poprawka  45

 

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) promowanie ukierunkowanego na człowieka, włączającego, bezpiecznego i otwartego środowiska cyfrowego, w którym technologie i usługi cyfrowe są zgodne z zasadami i wartościami Unii i je wzmacniają;

a) promowanie ukierunkowanego na człowieka, sprawiedliwego, etycznego, sprzyjającego rozwojowi, innowacyjnego, zrównoważonego, włączającego, społecznego, dostępnego, bezpiecznego i otwartego środowiska cyfrowego, w którym technologie i usługi cyfrowe szanują godność ludzką, są zgodne z prawami, zasadami i wartościami Unii i je wzmacniają, w epoce cyfrowej, w której przestrzegane są prawa obywateli i pracowników oraz wysokiej jakości zatrudnienie, a ludzie mogą nabywać i zachowywać umiejętności za pośrednictwem kształcenia i szkolenia zgodnie z pierwszą zasadą Europejskiego filaru praw socjalnych, co wzmacnia ich pozycję i umożliwia im rozwój, włącznie z osobami z niepełnosprawnościami dzięki usunięciu barier dla możliwości, jakie stwarza cyfryzacja w zakresie ich włączenia, oraz tworzeniu inicjatyw na rzecz ich zatrudnienia;

Poprawka  46

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera a a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do łączności, bezpłatnego lub przystępnego cenowo internetu oraz dostępu do narzędzi cyfrowych;

Poprawka  47

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera a b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab) dopilnowanie, aby wszystkie polityczne strategie cyfrowe zwiększały dobrobyt obywateli i pracowników dzięki bezpieczeństwu zatrudnienia na cyfrowym rynku pracy, sprawiedliwym warunkom pracy i prawom pracowniczym;

Poprawka  48

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera a c (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ac) przyjęcie konkretnych środków, aby dostosować i rozszerzyć już istniejące prawa pracownicze oraz zapewnić związkom zawodowym dostęp do cyfrowego miejsca pracy; egzekwowanie rokowań zbiorowych i dopilnowanie, aby pracownicy w nowych formach organizacji pracy mieli równe prawa;

Poprawka  49

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera a d (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ad) dopilnowanie, aby pracownicy w cyfrowym środowisku pracy byli i pozostali właścicielami swoich danych oraz mieli prawo do ich zachowania nawet w przypadku ustania stosunku pracy;

Poprawka  50

 

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wzmocnienie zbiorowej odporności państw członkowskich i niwelowanie przepaści cyfrowej w szczególności w drodze promowania podstawowych i specjalistycznych umiejętności cyfrowych dla wszystkich oraz wspierania rozwoju wydajnych systemów kształcenia i szkolenia cyfrowego;

b) wzmocnienie zbiorowej odporności państw członkowskich i niwelowanie w zrównoważony sposób przepaści cyfrowych, czy to społecznej, gospodarczej, geograficznej, czy uwarunkowanej płcią, w tym niwelowanie przepaści cyfrowej między kobietami a mężczyznami w dziedzinie STEM, w szczególności dzięki zapewnieniu dostępu do technologii, narzędzi cyfrowych i szybkich łączy szerokopasmowych oraz w drodze promowania podstawowych i specjalistycznych umiejętności cyfrowych zapewniających wszystkim równe możliwości w zakresie wysokiej jakości zatrudnienia i większe bezpieczeństwo zatrudnienia;

Poprawka  51

 

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) skupienie się w szczególności na osobach młodych i starszych oraz grupach defaworyzowanych, takich jak kobiety, a także na osobach z obszarów wiejskich, oddalonych i słabo zaludnionych, aby zapobiegać dyskryminacji;

Poprawka  52

 

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera b b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb) wspieranie rozwoju wydajnych, włączających, cyfrowych systemów kształcenia i szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przedszkolnej i szkolnej, za pośrednictwem szkolenia zawodowego, przekwalifikowania, podnoszenia kwalifikacji i uczenia się przez całe życie, dostępnych dla wszystkich, w tym dla osób z niepełnosprawnościami;

Poprawka  53

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera b c (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bc) dopilnowanie, aby całe społeczeństwo czerpało korzyści z transformacji cyfrowej w równym stopniu i aby nikt nie został pominięty, dzięki stosowaniu silnego podejścia intersekcjonalnego do polityk i działań w ramach niniejszego programu polityki, a także zaradzenie istniejącym i potencjalnym lukom cyfrowym powstałym z powodu niedostępnych technologii, braku umiejętności cyfrowych, barier społeczno-gospodarczych lub innych przyczyn;

Poprawka  54

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera b d (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bd) wzmocnienie zbiorowej odporności państw członkowskich i zniwelowanie przepaści cyfrowej, w szczególności dzięki zapewnieniu godnych warunków pracy i zatrudnienia, aby przyciągnąć wykwalifikowanych pracowników, oraz dzięki przypomnieniu przedsiębiorstwom o odpowiedzialności za inwestowanie w podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie, by ich pracownicy byli przygotowani na transformację cyfrową;

Poprawka  55

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera b e (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

be) zapewnienie zrównoważonej i sprawiedliwej transformacji cyfrowej miejsc pracy, a zarazem utrzymanie istniejącej siły roboczej; zapewnienie wewnętrznych przesunięć pracowników, co pozwoli stworzyć środki bezpieczeństwa dla osób w wieku przedemerytalnym, które mają trudności z dostosowaniem się do rozwoju cyfrowego;

Poprawka  56

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera b f (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bf) wspieranie dopasowywania umiejętności cyfrowych pracowników do rynku pracy w celu wspierania tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw;

Poprawka  57

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera b g (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bg) zapewnienie środków promujących dostęp do wysokiej jakości miejsc pracy i zatrudnienia w sektorze ICT oraz w dziedzinach związanych z technologiami cyfrowymi;

Poprawka  58

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) zapewnienie suwerenności technologicznej, w szczególności dzięki bezpiecznej i dostępnej infrastrukturze cyfrowej zdolnej do przetwarzania dużych ilości danych, która umożliwia inne osiągnięcia technologiczne, wspierając konkurencyjność przemysłu Unii;

c) dopilnowanie, by rozwój cyfrowy w Unii przyniósł korzyści wszystkim obywatelom, wzmacniając jednolity rynek, w szczególności dzięki bezpiecznej i dostępnej infrastrukturze cyfrowej zdolnej do przetwarzania dużych ilości danych, która umożliwia inne osiągnięcia technologiczne, wspierając konkurencyjność przemysłu Unii;

Poprawka  59

 

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera c a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) zaproponowanie konkretnych środków w dziedzinie zdrowia psychicznego, aby chronić zrównoważony charakter transformacji cyfrowej, np. zapewnienie profilaktyki i ułatwienie usług wsparcia zdrowia psychicznego w miejscu pracy, aby umożliwić wczesne rozpoznawanie i dostęp do leczenia;

Poprawka  60

 

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) promowanie wprowadzania i wykorzystywania zdolności cyfrowych zapewniających dostęp do technologii cyfrowych i danych na łatwych i sprawiedliwych warunkach, w celu osiągnięcia wysokiego poziomu wskaźnika wykorzystania technologii cyfrowych i innowacji w przedsiębiorstwach unijnych, szczególnie małych i średnich;

d) promowanie wprowadzania i wykorzystywania zdolności cyfrowych zapewniających bezpieczny dostęp do technologii cyfrowych i danych na przystępnych, łatwych i sprawiedliwych warunkach, w celu osiągnięcia wysokiego poziomu wskaźnika wykorzystania technologii cyfrowych i innowacji w przedsiębiorstwach unijnych, szczególnie małych i średnich, a także w przedsiębiorstwach typu start-up; umożliwienie wszystkim pracownikom i osobom poszukującym pracy uzyskiwania informacji na temat ich praw w środowisku cyfrowym, etyki AI i ochrony prywatności;

Poprawka  61

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera d a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) wyjaśnienie odpowiedzialności za korzystanie z AI w organizacji pracy, zarówno w odniesieniu do wypadków przy pracy pracowników, jak i szkód wyrządzonych osobom trzecim;

Poprawka  62

 

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) zapewnienie, aby życie demokratyczne, infrastruktura publiczna oraz usługi zdrowotne i opiekuńcze były dostępne online dla wszystkich, szczególnie dla grup defaworyzowanych takich jak osoby z niepełnosprawnościami, oferując włączające, skuteczne oraz spersonalizowane usługi i narzędzia o wysokich standardach bezpieczeństwa i prywatności;

e) dopilnowanie, aby życie demokratyczne, infrastruktura publiczna, kształcenie oraz usługi zdrowotne i opiekuńcze były dostępne online dla wszystkich, szczególnie dla grup defaworyzowanych, takich jak osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy, oferując włączające, skuteczne, dostępne, interoperacyjne oraz spersonalizowane usługi i narzędzia o wysokich standardach bezpieczeństwa i prywatności, np. najnowocześniejsze szyfrowanie oraz bezpłatne rozwiązania bazujące na otwartym oprogramowaniu, przy jednoczesnym dopilnowaniu, by zawsze można było wybrać usługi offline; zapewnienie programów szkoleniowych umożliwiających rozwój umiejętności cyfrowych oraz promowanie dostępu do tych usług i narzędzi dzięki proponowaniu łatwiejszego dostępu do szkoleń i przystępnych, dostosowanych do potrzeb wskazówek człowieka;

Poprawka  63

 

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera e a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) zaproponowanie konkretnych środków ochrony praw obywateli i pracowników do równego dostępu do opieki zdrowotnej, ubezpieczeń zdrowotnych i systemów zabezpieczenia społecznego, a zarazem dopilnowanie, aby nikt nie był pozbawiony dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych na podstawie historii medycznej i sytuacji finansowej bądź ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury cyfrowej lub umiejętności cyfrowych;

Poprawka  64

 

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) zapewnienie, aby infrastruktura cyfrowa i technologie stały się bardziej zrównoważone, energooszczędne i zasobooszczędne oraz aby przyczyniały się do zrównoważonych, neutralnych dla klimatu gospodarki i społeczeństwa o obiegu zamkniętym w zgodzie z Europejskim Zielonym Ładem;

f) dopilnowanie, aby infrastruktura cyfrowa i technologie stały się bardziej zrównoważone, konkurencyjne, odporne oraz energooszczędne i zasobooszczędne, aby oceniano je za pośrednictwem metodyki oceny cyklu życia oraz aby przyczyniały się do zrównoważonych, sprawiedliwych i neutralnych dla klimatu gospodarki i społeczeństwa o obiegu zamkniętym, włącznie z energooszczędnym mieszkalnictwem, przystępną cenowo energią i bez ryzyka ubóstwa energetycznego, aby zrealizować cele Europejskiego Zielonego Ładu, jak również unijne cele i założenia w dziedzinie ochrony środowiska;

Poprawka  65

 

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera g

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) stworzenie spójnych warunków inwestowania w transformację cyfrową w całej Unii, w tym w drodze wzmocnienia synergii między wykorzystaniem funduszy unijnych i krajowych oraz opracowania przewidywalnych podejść regulacyjnych;

g) stworzenie spójnych warunków inwestowania w transformację cyfrową, zapewniających zrównoważoność, poszanowanie praw podstawowych i równości w całej Unii, w tym w drodze wzmocnienia synergii między wykorzystaniem funduszy unijnych i krajowych, włącznie z filarem cyfrowym w rozporządzeniu (UE) 2021/241 i krajowymi planami odbudowy, w drodze wspierania inwestycji przynoszących korzyści społeczne i środowiskowe oraz opracowania przewidywalnych podejść regulacyjnych;

Poprawka  66

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera h a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha) zapewnienie szeroko zakrojonego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji praw człowieka, partnerów społecznych, organizacji reprezentujących osoby z niepełnosprawnościami, prawa kobiet, organizacji młodzieżowych, organizacji zajmujących się ochroną środowiska, przedstawicieli praw cyfrowych i konsumenckich oraz ekspertów ds. dostępności, w opracowywanie i realizację polityki i działań w ramach tego programu polityki.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a) „umiejętności cyfrowe” oznaczają zestaw kompetencji w zakresie wybranych działań związanych z korzystaniem z urządzeń informatycznych, internetu lub oprogramowania, wykonywanych przez osoby fizyczne w następujących czterech wymiarach: informacja, komunikacja, rozwiązywanie problemów i oprogramowanie do tworzenia treści; informacja, komunikacja, rozwiązywanie problemów i oprogramowanie do tworzenia treści;

Uzasadnienie

Definicja jest zgodna z indeksem gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) z 2021 r., uwaga metodologiczna, https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=67082.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b) „podstawowe umiejętności cyfrowe”, „wyższe umiejętności cyfrowe” i „zaawansowane umiejętności cyfrowe” oznaczają poszczególne poziomy umiejętności cyfrowych określone w zależności od różnorodności lub złożoności działań wykonywanych w czterech wymiarach: informacja, komunikacja, rozwiązywanie problemów i oprogramowanie do tworzenia treści, zdefiniowane i ocenione na podstawie zestawu wskaźników określonych w rocznej metodyce DESI; informacje, komunikacja, rozwiązywanie problemów i oprogramowanie do tworzenia treści, zdefiniowane i obliczone na podstawie zestawu wskaźników określonych w rocznej metodyce DESI;

Uzasadnienie

Definicja jest zgodna z indeksem gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) z 2021 r., uwaga metodologiczna, https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=67082.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2) „projekty wielokrajowe” oznaczają projekty na dużą skalę ułatwiające osiągnięcie celów cyfrowych określonych w art. 4, w tym finansowanie przez Unię i państwa członkowskie, oraz spełniające wymogi określone w art. 12;

2) „projekty wielokrajowe” oznaczają projekty na dużą skalę ułatwiające osiągnięcie celów cyfrowych określonych w art. 4, w tym finansowanie przez Unię, państwa członkowskie i kraje stowarzyszone z Unią, oraz spełniające wymogi określone w art. 12;

Poprawka  70

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – punkt 1 – podpunkt 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1) wykwalifikowane cyfrowo społeczeństwo i wysoko wykwalifikowani profesjonaliści w dziedzinie cyfrowej:

1) stopniowe przejście ku wzmocnionej pozycji wszystkich bez wyjątku Europejczyków dzięki umiejętnościom cyfrowym i wysoko wykwalifikowanym specjalistom w dziedzinie cyfrowej:

Poprawka  71

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – punkt 1 – podpunkt 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) co najmniej 20 mln zatrudnionych specjalistów w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), przy zachowaniu równowagi między kobietami i mężczyznami;

b) co najmniej 20 mln zatrudnionych specjalistów w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), przy zachowaniu równowagi między kobietami i mężczyznami, bez zróżnicowania płciowego, społecznego czy geograficznego;

Poprawka  72

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – punkt 1 – podpunkt 1 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) wszystkie państwa członkowskie muszą opracować i finansować zarówno programy szkoleń w dziedzinie podstawowych, jak i specjalistycznych umiejętności cyfrowych oraz dopilnować, aby szkolenia te spełniały odpowiednie wymogi jakościowe i podlegały kontrolom oraz odpowiadały umiejętnościom wymaganym na rynku pracy;

Poprawka  73

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – punkt 1 – podpunkt 1 – litera b b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb) wszystkie państwa członkowskie muszą wykorzystać transformację cyfrową, aby stworzyć sprzyjające włączeniu społecznemu, dostępne, bezpieczne, zapewniające ochronę prywatności i godne zaufania środowisko pracy i edukacji bez nadzoru cyfrowego;

Poprawka  74

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – punkt 1 – podpunkt 1 – litera b c (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bc) wszystkie państwa członkowskie powinny przeanalizować, jak mogą zachęcić przedsiębiorstwa z branży ICT do zatrudniania zróżnicowanej siły roboczej, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudniania i zatrzymywania kobiet, osób należących do mniejszości, osób z niepełnosprawnościami lub osób neuroróżnorodnych oraz osób bez wykształcenia akademickiego;

Poprawka  75

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – punkt 1 – podpunkt 1 – litera b d (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bd) wszystkie państwa członkowskie muszą zapewnić bezpieczne i sprzyjające włączeniu społecznemu środowisko pracy zdalnej, gwarantujące prawo do bycia offline i równe traktowanie;

Poprawka  76

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – punkt 1 – podpunkt 1 – litera b e (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

be) wszystkie państwa członkowskie zapewnią w szkołach edukację w dziedzinie wzmocnienia umiejętności cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności korzystania z mediów, dezinformacji, zagrożeń związanych z gospodarką uwagi, wiedzy na temat praw cyfrowych oraz możliwości uzyskania pomocy i kontroli nad danymi osobowymi;

Poprawka  77

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – punkt 1 – podpunkt 2 – litera a a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) 80 % ośrodków przetwarzania danych charakteryzuje się wysokim poziomem efektywności energetycznej oraz stosuje wysokie standardy ekoprojektu zakładające wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych, np. swobodnego chłodzenia i schładzania, oraz jest zoptymalizowanych pod kątem ponownego wykorzystywania wygenerowanego ciepła do celów społecznych;

Poprawka  78

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – punkt 1 – podpunkt 2 – litera a b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab) 80 % komponentów urządzeń i infrastruktur cyfrowych gromadzi się na koniec okresu użytkowania i poddaje recyklingowi w Europie, by zdynamizować rynek surowców wtórnych i pobudzić innowacje;

Poprawka  79

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – punkt 1 – podpunkt 2 – litera a c (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ac) żywotność 100 % urządzeń cyfrowych wynosi co najmniej 5 lat, a 60 % rynku sprzętu cyfrowego stanowią towary odnowione i ponownie używane;

Poprawka  80

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – punkt 1 – podpunkt 2 – litera a c (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ad) do 2030 r. wszyscy obywatele unijni będą mogli komunikować się za pośrednictwem interoperacyjnych technologii pełnej konwersacji i komunikacji tekstowej w czasie rzeczywistym, które będą powszechnymi usługami łączności elektronicznej;

Poprawka  81

 

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – punkt 1 – podpunkt 3 – litera a – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) co najmniej 75 % przedsiębiorstw unijnych skorzysta z:

a) przedsiębiorstwa unijne skorzystają zgodnie z indywidualnymi potrzebami i preferencjami z niektórych następujących możliwości:

Poprawka  82

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – punkt 1 – podpunkt 3 – litera c a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) 50 % przedsiębiorstw korzysta z europejskich rozwiązań w chmurze, aby wzmocnić europejską suwerenność cyfrową;

Poprawka  83

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – punkt 1 – podpunkt 3 – litera c b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb) 100 % istotnych przedsiębiorstw stosuje dostępne i przystępne cenowo narzędzie oceny wpływu wykorzystywania przez nie technologii cyfrowych na środowisko na podstawie znormalizowanej, obejmującej wiele kryteriów metodyki oceny cyklu życia na szczeblu unijnym oraz może podejmować niezależne i zrównoważone decyzje;

Poprawka  84

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – punkt 1 – podpunkt 3 – litera c d (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cd) wszystkie państwa członkowskie są zaangażowane w tworzenie zrównoważonych ośrodków innowacji, które zrzeszają przedsiębiorstwa, innowatorów, naukowców i grupy działające na rzecz ochrony środowiska i praw człowieka, by wspierać wymianę najlepszych praktyk i rozwijać światowej klasy zrównoważone technologie;

Poprawka  85

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – punkt 1 – podpunkt 3 – litera c e (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ce) co najmniej 90 % usług i produktów na rynku unijnym jest dostępnych dla wszystkich, w tym osób z niepełnosprawnościami;

Poprawka  86

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – punkt 1 – podpunkt 4 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4) transformacja cyfrowa usług publicznych:

4) zrównoważona pod względem środowiskowym i społeczna transformacja cyfrowa usług publicznych zgodnie z prawami człowieka:

Poprawka  87

 

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – punkt 1 – podpunkt 4 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) 100 % najważniejszych usług publicznych dostępnych online dla obywateli Unii i przedsiębiorstw;

a) 100 % najważniejszych usług publicznych dostępnych online, a ponadto świadczenie wszystkich usług i zapewnienie osobistego wsparcia w trybie offline;

Poprawka  88

 

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – punkt 1 – podpunkt 4 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) 100 % obywateli Unii ma dostęp do swojej dokumentacji medycznej (elektronicznej dokumentacji medycznej);

b) 100 % obywateli Unii, którzy chcą korzystać z tej możliwości, ma cyfrowy dostęp do swojej dokumentacji medycznej (elektronicznej dokumentacji medycznej), przy czym należy zapewnić najwyższy poziom ochrony prywatności, ochrony danych i szyfrowania, włącznie ze zdecentralizowanym przechowywaniem danych, oraz zawsze oferować możliwość dostępu niecyfrowego; osoby z niepełnosprawnościami otrzymują pomoc w dostępie za pośrednictwem narzędzi wspomagających i łączności;

Poprawka  89

 

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – punkt 1 – podpunkt 4 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) co najmniej 80 % obywateli Unii korzysta z rozwiązań w zakresie identyfikacji elektronicznej.

c) 100 % obywateli Unii ma możliwość dostępu do niezbędnych umiejętności i nabywania ich, w stosownych przypadkach za pośrednictwem szkoleń, aby korzystać z rozwiązań w zakresie identyfikacji elektronicznej zgodnie z indywidualnymi potrzebami i preferencjami, bez obowiązku korzystania z takich rozwiązań de iure lub de facto.

Poprawka  90

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – punkt 1 – podpunkt 4 – litera c a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) dla 100 % zamówień publicznych określa się obowiązkowe kryteria i cele społeczne, dotyczące zrównoważonego rozwoju i prywatności oraz preferuje interoperacyjne rozwiązania oparte na otwartym oprogramowaniu;

Poprawka  91

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 – punkt 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1) Komisja monitoruje postępy Unii w zestawieniu z założeniami i celami cyfrowymi określonymi w art. 2 i 4. Komisja polega w tym celu na indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI), a do celów niniejszej decyzji, zgodnie z art. 25 ust. 2, określa w akcie wykonawczym kluczowe wskaźniki skuteczności działania („KPI”) dla każdego celu cyfrowego. . .

1) Komisja monitoruje postępy Unii w zestawieniu z założeniami i celami cyfrowymi określonymi w art. 2 i 4. Komisja polega w tym celu na indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI), a do celów niniejszej decyzji, zgodnie z art. 25 ust. 2, określa w akcie wykonawczym kluczowe wskaźniki skuteczności działania („KPI”) dla każdego celu cyfrowego, z uwzględnieniem specyficznej sytuacji i różnic w zdolnościach poszczególnych państw członkowskich. Komisja opracowuje metodykę oceny cyklu życia obejmującą szereg kryteriów, aby obliczyć wpływ technologii cyfrowych na środowisko, ustanawia cyfrowy indeks środowiskowy i uwzględnia jego stosowanie w Unii.

Poprawka  92

 

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 – punkt 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2) W odpowiednim czasie państwa członkowskie dostarczają Komisji niezbędne dane statystyczne i dane wymagane do skutecznego monitorowania transformacji cyfrowej oraz stopnia osiągnięcia celów cyfrowych określonych w art. 4. Obejmuje to odpowiednie informacje na temat dostępności widma. W przypadku gdy odpowiednie dane statystyczne z państw członkowskich nie są jeszcze dostępne, Komisja może zastosować alternatywną metodykę gromadzenia danych, taką jak badania lub bezpośrednie gromadzenie danych z państw członkowskich, w porozumieniu z państwami członkowskimi. Zastosowanie alternatywnej metodyki gromadzenia danych nie wpływa na zadania Eurostatu określone w decyzji Komisji 2012/504/UE47.

2) W odpowiednim czasie państwa członkowskie dostarczają Komisji niezbędne dane statystyczne i dane wymagane do skutecznego monitorowania transformacji cyfrowej i celów określonych w art. 2 oraz stopnia osiągnięcia celów cyfrowych określonych w art. 4. Obejmuje to odpowiednie informacje na temat dostępności widma. W przypadku gdy odpowiednie dane statystyczne z państw członkowskich nie są jeszcze dostępne, Komisja może zastosować alternatywną metodykę gromadzenia danych, taką jak badania lub bezpośrednie gromadzenie danych z państw członkowskich, w porozumieniu z państwami członkowskimi. Zastosowanie alternatywnej metodyki gromadzenia danych nie wpływa na zadania Eurostatu określone w decyzji Komisji 2012/504/UE47.

__________________

__________________

47 Decyzja Komisji z dnia 17 września 2012 r. w sprawie Eurostatu (2012/504/EU) (Dz.U. L 251 z 18.9.2012, s. 49).

47 Decyzja Komisji z dnia 17 września 2012 r. w sprawie Eurostatu (2012/504/EU) (Dz.U. L 251 z 18.9.2012, s. 49).

Poprawka  93

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 – punkt 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3) Komisja, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, określa prognozowane trajektorie realizacji każdego z celów cyfrowych na poziomie unijnym, które to trajektorie posłużą jako podstawa monitorowania i krajowych strategicznych planów działania dotyczących cyfrowej dekady. W stosownych przypadkach, w świetle rozwoju technicznego, gospodarczego lub społecznego, Komisja aktualizuje te prognozowane trajektorie.

3) Komisja, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, określa za pośrednictwem jasno zdefiniowanych kryteriów prognozowane trajektorie realizacji każdego z celów cyfrowych na poziomie unijnym, które to trajektorie posłużą jako podstawa monitorowania i krajowych strategicznych planów działania dotyczących cyfrowej dekady. W stosownych przypadkach, w świetle rozwoju technicznego, gospodarczego lub społecznego, Komisja aktualizuje te prognozowane trajektorie.

Poprawka  94

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 – punkt 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a) Komisja monitoruje postępy państw członkowskich, w szczególności w zakresie wdrażania środków mających na celu ochronę praw pracowniczych, bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku cyfrowym oraz ochronę pracowników przed niewłaściwym korzystaniem z narzędzi cyfrowych.

Poprawka  95

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – punkt 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2) W sprawozdaniu na temat stanu cyfrowej dekady Komisja przedstawia ocenę postępów transformacji cyfrowej Unii w odniesieniu do celów cyfrowych określonych w art. 4 oraz stan zgodności z celami ogólnymi, o których mowa w art. 2, i zasadami zawartymi w [wstawić tytuł uroczystego oświadczenia]. Ocena postępów jest oparta w szczególności na analizie i kluczowych wskaźnikach skuteczności działania w ramach DESI w porównaniu z poziomem Unii oraz, w stosownych przypadkach, na krajowych prognozowanych trajektoriach, a także – w stosownych przypadkach – obejmuje ustanowienie projektów wielokrajowych i postępy w ich realizacji.

2) W sprawozdaniu na temat stanu cyfrowej dekady Komisja przedstawia ocenę postępów transformacji cyfrowej Unii w odniesieniu do celów cyfrowych określonych w art. 4 oraz stan zgodności z celami ogólnymi, o których mowa w art. 2, i zasadami zawartymi w [wstawić tytuł uroczystego oświadczenia]. Ocena postępów jest oparta w szczególności na analizie i kluczowych wskaźnikach skuteczności działania w ramach DESI w porównaniu z poziomem Unii oraz, w stosownych przypadkach, na krajowych prognozowanych trajektoriach, a także – w stosownych przypadkach – obejmuje ustanowienie projektów wielokrajowych i postępy w ich realizacji. Sprawozdanie zawiera również ocenę pozytywnych i negatywnych skutków dla rynku pracy, w której analizuje się niedopasowanie umiejętności i działania podjęte w celu rozwiązania tego problemu, w podziale na grupy wiekowe i płeć, oraz na temat integracji osób niepełnosprawnych. Analizuje się w nim wpływ cyfryzacji na grupy szczególnie wrażliwe, zwłaszcza te objęte niestandardowymi formami pracy, takimi jak umowy zerogodzinowe i osoby pracujące za pośrednictwem platform internetowych oraz osoby samozatrudnione, a także wpływ cyfryzacji na kwestie psychospołeczne, zagrożenia, niepewność zatrudnienia, brak bezpieczeństwa, zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego i zdrowie psychiczne, a także musi zapewnić osiągnięcie tych celów zgodnie z prawodawstwem UE, takim jak dyrektywa 2003/88/WE1a, dyrektywa 89/391/EWG1b, dyrektywa 90/270/EWG1c, dyrektywa 2019/11521d, dyrektywa 2019/11581e, plan działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych oraz nowe strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021–2027.

 

____________

 

1a Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. L 299 z 18.11.2003, s. 9).

 

1b Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1).

 

1c Dyrektywa Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (Dz.U. L 156 z 21.6.1990, s. 14),

 

1d Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 105).

 

1e Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79).

Poprawka  96

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – punkt 3 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3) W sprawozdaniu na temat stanu cyfrowej dekady Komisja może zalecić polityki, środki lub działania do wprowadzenia przez państwa członkowskie w obszarach, w których postępy były niewystarczające do osiągnięcia celów cyfrowych określonych w art. 4 lub w których stwierdzono znaczące luki lub braki w oparciu o wyniki przedstawione w sprawozdaniu na temat stanu cyfrowej dekady. Zalecane polityki, środki lub działania dotyczą w szczególności:

3) W sprawozdaniu na temat stanu cyfrowej dekady Komisja może zalecić polityki, środki lub działania do wprowadzenia przez państwa członkowskie w obszarach, w których postępy były niewystarczające do osiągnięcia celów cyfrowych określonych w art. 4, w których nie zrealizowano celów określonych w art. 2 lub w których stwierdzono znaczące luki lub braki w oparciu o wyniki przedstawione w sprawozdaniu na temat stanu cyfrowej dekady. Zalecane polityki, środki lub działania dotyczą w szczególności:

Poprawka  97

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – punkt 3 – litera c a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) zagrożeń, które mogą opóźnić realizację każdego celu cyfrowego, oraz wpływu na osiągnięcie innych celów cyfrowych;

Poprawka  98

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – punkt 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a) W sprawozdanie analizuje się, czy plany transformacji cyfrowej służące osiągnięciu celów określonych w art. 4 są zgodne z Europejskim filarem praw socjalnych, Europejską deklaracją praw i zasad cyfrowych oraz celami zrównoważonego rozwoju.

Poprawka  99

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – punkt 6 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6b) Sprawozdanie dotyczy w szczególności zalecanych środków mających na celu zapewnienie ochrony pracowników przed negatywnymi skutkami cyfryzacji.

Poprawka  100

 

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – punkt 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1) Do dnia [sześć miesięcy po wejściu w życie niniejszej decyzji, konkretną datę wstawia UP] państwa członkowskie przedkładają Komisji swoje krajowe strategiczne plany działania dotyczące cyfrowej dekady, które muszą być spójne z założeniami i celami cyfrowymi określonymi w niniejszej decyzji oraz przyczyniać się do osiągania ich na poziomie Unii. Państwa członkowskie i Komisja biorą pod uwagę istotne inicjatywy sektorowe i zapewniają spójność z nimi.

1) Do dnia [12 miesięcy po wejściu w życie niniejszej decyzji, konkretną datę wstawia UP] państwa członkowskie przedkładają Komisji swoje krajowe strategiczne plany działania dotyczące cyfrowej dekady, które muszą być spójne z założeniami i celami cyfrowymi określonymi w niniejszej decyzji oraz przyczyniać się do osiągania ich na poziomie Unii. Państwa członkowskie i Komisja biorą pod uwagę istotne inicjatywy sektorowe, a także koszty środowiskowe i społeczne oraz zapewniają spójność z nimi.

Poprawka  101

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – punkt 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) główne wdrożone, przyjęte i planowane polityki, środki i działania przyczyniające się do realizacji założeń i celów cyfrowych określonych w art. 2 i 4;

a) główne wdrożone, przyjęte i planowane polityki, środki i działania przyczyniające się do realizacji założeń i celów cyfrowych określonych w art. 2 i 4, w tym polityki, środki i działania skierowane do grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w szczególności do osób z niepełnosprawnościami i osób pochodzących ze środowisk defaworyzowanych;

Poprawka  102

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – punkt 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) krajowe prognozowane trajektorie przyczyniające się do osiągnięcia odpowiednich celów cyfrowych mierzalnych na poziomie krajowym;

b) krajowe prognozowane trajektorie przyczyniające się do osiągnięcia odpowiednich celów cyfrowych mierzalnych na poziomie krajowym oraz sposób, w jaki cele są uwzględniane w tych trajektoriach;

Poprawka  103

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – punkt 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) oczekiwany wpływ na każdy cel cyfrowy w wyniku wdrożonych, przyjętych i planowanych polityk, środków i działań;

c) oczekiwany wpływ na każdy cel cyfrowy, w podziale na grupy wiekowe i płeć, w wyniku wdrożonych, przyjętych i planowanych polityk, środków i działań;

Poprawka  104

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – punkt 3 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) przyznano zasoby finansowe;

c) przyznano zasoby finansowe zgodnie z poszanowaniem praw związkowych i pracowniczych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo, prawo do strajku, rokowania zbiorowe i działania zbiorowe;

Poprawka  105

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – punkt 3 – litera f a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa) zostały one opracowane wraz z partnerami społecznymi i stanowią część procesu wdrażania i oceny.

Poprawka  106

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 8 – punkt 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1) Państwa członkowskie i Komisja ściśle współpracują ze sobą w celu określenia sposobów zaradzenia brakom w obszarach, w których nie poczyniono wystarczających postępów w realizacji co najmniej jednego z celów cyfrowych określonych w art. 4 lub gdzie stwierdzono znaczące luki lub braki w oparciu o wyniki przedstawione w sprawozdaniu na temat stanu cyfrowej dekady. W analizie tej uwzględnia się w szczególności poszczególne zdolności państw członkowskich do wniesienia wkładu w realizację niektórych celów cyfrowych oraz ryzyko, że opóźnienia w realizacji niektórych z tych celów mogą mieć niekorzystny wpływ na realizację innych celów cyfrowych.

1) Państwa członkowskie i Komisja ściśle współpracują ze sobą w celu określenia sposobów zaradzenia brakom w obszarach, w których nie poczyniono wystarczających postępów w realizacji co najmniej jednego z celów cyfrowych określonych w art. 4, celów określonych w art. 2 lub gdzie stwierdzono znaczące luki lub braki w oparciu o wyniki przedstawione w sprawozdaniu na temat stanu cyfrowej dekady. W analizie tej uwzględnia się w szczególności poszczególne zdolności państw członkowskich do wniesienia wkładu w realizację celów cyfrowych, koszty braku ich realizacji oraz konsekwencje opóźnień w realizacji niektórych z tych celów w odniesieniu do realizacji innych celów cyfrowych.

Poprawka  107

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 8 – punkt 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2) W terminie dwóch miesięcy od publikacji sprawozdania na temat stanu cyfrowej dekady Komisja i państwa członkowskie dokładają starań, aby omówić wstępne obserwacje państw członkowskich, w szczególności w odniesieniu do polityk, środków i działań zalecanych przez Komisję w sprawozdaniu na temat stanu cyfrowej dekady.

2) W terminie dwóch miesięcy od publikacji sprawozdania na temat stanu cyfrowej dekady Komisja i państwa członkowskie dokładają starań, aby omówić wstępne obserwacje państw członkowskich, w szczególności w odniesieniu do polityk, środków i działań zalecanych przez Komisję w sprawozdaniu na temat stanu cyfrowej dekady oraz możliwych obszarów współpracy, pomocy i wsparcia, które Komisja mogłaby zapewnić państwom członkowskim w obliczu stwierdzonych niedoborów i braków.

Poprawka  108

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 8 – punkt 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3) W terminie pięciu miesięcy od publikacji sprawozdania na temat stanu cyfrowej dekady zainteresowane państwa członkowskie przedkładają Komisji korektę swoich krajowych strategicznych planów działania dotyczących cyfrowej dekady, składającą się z polityk, środków i działań, które zamierzają wprowadzić, w tym, w stosownych przypadkach, wnioski dotyczące projektów wielokrajowych, w celu wspierania postępów w obszarach objętych celami cyfrowymi określonych w art. 4 i realizacji celów określonych w art. 2. W przypadku uznania przez państwo członkowskie, że żadne działania nie są konieczne i że jego krajowy strategiczny plan działania dotyczący cyfrowej dekady nie wymaga aktualizacji, przedstawia ono na piśmie uzasadnienie swojej decyzji.

3) W terminie pięciu miesięcy od publikacji sprawozdania na temat stanu cyfrowej dekady zainteresowane państwa członkowskie przedkładają Komisji korektę swoich krajowych strategicznych planów działania dotyczących cyfrowej dekady, składającą się z polityk, środków i działań, które zamierzają wprowadzić, w tym, w stosownych przypadkach, wnioski dotyczące projektów wielokrajowych, w celu wspierania postępów nie tylko w cyfryzacji, ale także we włączeniu społecznym, integracji na rynku pracy oraz włączeniu kobiet w STEM, w obszarach objętych celami cyfrowymi określonych w art. 4 i realizacji celów określonych w art. 2. W przypadku uznania przez państwo członkowskie, że żadne działania nie są konieczne i że jego krajowy strategiczny plan działania dotyczący cyfrowej dekady nie wymaga aktualizacji, przedstawia ono na piśmie uzasadnienie swojej decyzji.

Poprawka  109

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 9 – punkt 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1) W przypadku niewprowadzenia przez państwo członkowskie zmian w jego krajowym strategicznym planie działania dotyczącym cyfrowej dekady z uwzględnieniem zalecanych przez Komisję polityk, środków lub działań na podstawie art. 6 ust. 3 i nieprzedstawienia wystarczającego uzasadnienia, Komisja może przyjąć zalecenie zawierające szczegółową analizę możliwego wpływu tego uchybienia na realizację założeń i celów cyfrowych przewidzianych w niniejszej decyzji.

1) W przypadku niewprowadzenia przez państwo członkowskie zmian w jego krajowym strategicznym planie działania dotyczącym cyfrowej dekady z uwzględnieniem zalecanych przez Komisję polityk, środków lub działań na podstawie art. 6 ust. 3, zwłaszcza w odniesieniu do praw związkowych i pracowniczych w środowisku cyfrowym, a także w przypadku nieprzedstawienia wystarczającego uzasadnienia, Komisja może przyjąć zalecenie zawierające szczegółową analizę możliwego wpływu tego uchybienia na realizację założeń i celów cyfrowych przewidzianych w niniejszej decyzji.

Poprawka  110

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 10 – punkt 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a) Komisja i państwa członkowskie współpracują z zainteresowanymi stronami, w szczególności z naukowcami i partnerami społecznymi, w zakresie transformacji cyfrowej, a także wpływu transformacji cyfrowej na prawa pracownicze, tak aby przy opracowywaniu i wdrażaniu odpowiednich polityk uwzględniano wszystkie aspekty społeczne i ludzkie.

Poprawka  111

 

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – punkt 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1) Komisja ściśle współpracuje z zainteresowanymi podmiotami prywatnymi i publicznymi, w tym partnerami społecznymi, w celu gromadzenia informacji i opracowywania zalecanych polityk, środków i działań do celów wdrożenia niniejszej decyzji.

1) Komisja ściśle współpracuje z państwami członkowskimi, odpowiednimi zainteresowanymi podmiotami prywatnymi i publicznymi, w tym partnerami społecznymi, agencjami unijnymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, w celu gromadzenia informacji i opracowywania zalecanych polityk, środków i działań do celów wdrożenia niniejszej decyzji.

Poprawka  112

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – punkt 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2) Państwa członkowskie współpracują z zainteresowanymi podmiotami prywatnymi i publicznymi, w tym partnerami społecznymi, zgodnie z przepisami krajowymi, przy przyjmowaniu swoich krajowych strategicznych planów działania dotyczących cyfrowej dekady i ich zmian.

2) Państwa członkowskie współpracują z zainteresowanymi podmiotami prywatnymi i publicznymi, w tym partnerami społecznymi i społeczeństwem obywatelskim, zgodnie z przepisami krajowymi, przy przyjmowaniu swoich krajowych strategicznych planów działania dotyczących cyfrowej dekady i ich zmian.

Poprawka  113

 

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – punkt 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1) Ogólnym celem projektów wielokrajowych jest ułatwienie osiągnięcia celów cyfrowych.

1) Ogólnym celem projektów wielokrajowych jest ułatwienie osiągnięcia celów cyfrowych określonych w art. 2 i 4.

Poprawka  114

 

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – punkt 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) poprawa współpracy Unii i państw członkowskich w zakresie realizacji celów cyfrowej dekady;

a) poprawa współpracy między Unią, w tym agencjami unijnymi, a państwami członkowskimi i partnerami społecznymi w zakresie realizacji celów cyfrowej dekady;

Poprawka  115

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – punkt 2 – litera a a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) promowanie cyfrowych umiejętności obywateli i pracowników poprzez wysokiej jakości kształcenie, szkolenie i uczenie się przez całe życie, w tym finansowane przez pracodawców przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji ich siły roboczej;

Poprawka  116

 

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – punkt 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wzmocnienie doskonałości technologicznej i konkurencyjności przemysłowej Unii w zakresie technologii krytycznych, produktów cyfrowych, usług i infrastruktur niezbędnych do odbudowy gospodarczej i dobrobytu oraz ochrony i bezpieczeństwa obywateli;

b) wzmocnienie doskonałości technologicznej i konkurencyjności przemysłowej Unii w zakresie technologii krytycznych, produktów cyfrowych, usług i infrastruktur niezbędnych do odbudowy gospodarczej, dobrobytu, dobrostanu oraz ochrony i bezpieczeństwa jednostek, a także cyfrowe szkolenie, przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji, aby zapewnić bezpieczeństwo zatrudnienia na cyfrowym rynku pracy;

Poprawka  117

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – punkt 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) podjęcie działań mających na celu eliminację luk strategicznych i zależności Unii w odniesieniu do cyfrowego łańcucha dostaw;

c) podjęcie działań mających na celu eliminację luk strategicznych, geograficznych i demograficznych oraz zależności Unii w odniesieniu do cyfrowego łańcucha dostaw;

Poprawka  118

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – punkt 2 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) przyczynianie się do trwałej transformacji cyfrowej społeczeństwa i gospodarki, która to transformacja przynosi korzyści wszystkim przedsiębiorstwom i obywatelom w całej Unii.

e) przyczynianie się do trwałej transformacji cyfrowej społeczeństwa i gospodarki, która to transformacja przynosi korzyści wszystkim przedsiębiorstwom i społeczeństwu jako całości, w tym osobom pozostającym poza rynkiem pracy, w całej Unii;

Poprawka  119

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – punkt 2 – litera e a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) promowanie cyfrowych umiejętności obywateli i pracowników poprzez wysokiej jakości szkolenie oraz przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji w celu dostosowania do potrzeb rynku pracy, w tym osób bliskich wieku emerytalnego i innych grup defaworyzowanych, takich jak kobiety, osoby z niepełnosprawnościami i młodzież;

Poprawka  120

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 13 – punkt 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a) Państwo stowarzyszone z Unią może być zaangażowane w udział w projekcie wielokrajowym, jeżeli udział ten jest niezbędny do ułatwienia osiągnięcia celów cyfrowych Unii, państw członkowskich i państw stowarzyszonych z Unią.

Poprawka  121

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 13 – punkt 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3) W stosownych przypadkach inne podmioty, publiczne lub prywatne, mogą wnieść wkład w projekty wielokrajowe.

3) W stosownych przypadkach inne podmioty, publiczne lub prywatne, mogą wnieść wkład w projekty wielokrajowe. Wkłady prywatne nie mogą prowadzić do ograniczenia dostępności wyników projektów dla osób fizycznych i przedsiębiorstw w Unii.


PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r.

Odsyłacze

COM(2021)0574 – C9-0359/2021 – 2021/0293(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

18.10.2021

 

 

 

Opinia wydana przez

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

18.10.2021

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 Data powołania

Dragoş Pîslaru

24.1.2022

Rozpatrzenie w komisji

28.2.2022

 

 

 

Data przyjęcia

28.4.2022

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

51

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Atidzhe Alieva-Veli, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, David Casa, Ilan De Basso, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Sara Matthieu, Giuseppe Milazzo, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Michal Šimečka, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Alex Agius Saliba, Konstantinos Arvanitis, Romeo Franz, Eugenia Rodríguez Palop, Veronika Vrecionová

 


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

51

+

ECR

Giuseppe Milazzo, Beata Szydło, Veronika Vrecionová

ID

Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

NI

Ádám Kósa, Daniela Rondinelli

PPE

David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Michal Šimečka, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Ilan De Basso, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

The Left

Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Verts/ALE

Romeo Franz, Sara Matthieu, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri

 

1

-

ECR

Margarita de la Pisa Carrión

 

2

0

ID

Nicolaus Fest, Guido Reil

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się


OPINIA KOMISJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO I OCHRONY KONSUMENTÓW (25.4.2022)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r.

(COM(2021)0574 – C9‑0359/2021 – 2021/0293(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ivars Ijabs

 

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

9 marca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat „Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie” („komunikat w sprawie cyfrowego kompasu”); komunikat był odpowiedzią na wezwanie Rady Europejskiej do stworzenia „cyfrowego kompasu” na bazie strategii cyfrowej Komisji z lutego 2020 r. Ambicje zapisane w komunikacie sięgają bardzo wysoko: dotyczą zapewnienia suwerenności cyfrowej UE w otwartym i wzajemnie połączonym świecie, a jednocześnie prowadzenia polityki oferującej obywatelom i przedsiębiorstwom ukierunkowaną na człowieka, zrównoważoną i bardziej dostatnią cyfrową przyszłość. Podejmowane są też działania służące stworzeniu neutralnej dla klimatu, odpornej gospodarki europejskiej o obiegu zamkniętym. Ten program polityczny ma zapewnić UE osiągnięcie jej celów dotyczących cyfrowej transformacji gospodarki europejskiej i – szerzej ujmując – całego społeczeństwa żyjącego zgodnie z naszymi wartościami, oraz umocnić pierwszoplanową pozycję Europy w dziedzinie cyfrowej na świecie. W programie określono główne cele, które Unia jako całość ma osiągnąć do 2030 r., oraz innowacyjny mechanizm zarządzania obejmujący coroczną współpracę między instytucjami UE a organami państw członkowskich. Cele cyfrowe dotyczą czterech głównych obszarów: umiejętności cyfrowych, infrastruktury cyfrowej, cyfryzacji przedsiębiorstw i cyfryzacji usług publicznych.

 

Trzeba przyznać, że ogólnie obywatele Europy są obecnie zapóźnieni w obszarze umiejętności cyfrowych, a Unia Europejska musi pomóc wyposażyć ich w potrzebne im umiejętności. Docelowo wszyscy mieszkańcy UE powinni mieć podstawowe lub wyższe umiejętności cyfrowe, natomiast do 2030 r. ma być w nie wyposażonych co najmniej 80 % obywateli Unii (obecnie liczbę tę szacuje się na 56 %). Podkreślono, że pilnie potrzebne są cyfrowe szkolenia i edukacja, które pomogą pracownikom nabyć specjalistyczne umiejętności cyfrowe, a dzięki nim – znaleźć wysokiej jakości miejsca pracy i realizować satysfakcjonującą karierę. Oprócz zapisanego w planie działania Europejskiego filaru praw socjalnych celu dotyczącego umiejętności cyfrowych UE powinna też dążyć do wykształcenia 20 mln specjalistów w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (obecnie ich liczbę szacuje się na 8 mln), podejmując przy tym działania mające zapewnić większą równowagę płci w tym silnie zdominowanym przez mężczyzn sektorze.

 

Trzeba też dostosować europejską infrastrukturę cyfrową do jak najwyższych nowoczesnych standardów, by zapewnić konkurencyjność i bezpieczeństwo. Dzięki programowi do 2030 r. sieci o gigabitowej przepustowości powinny być dostępne i przystępne dla wszystkich, którzy potrzebują lub chcą takiej przepustowości (obecnie ich zasięg szacuje się na 59 %), a wszystkie zaludnione obszary powinny znaleźć się w zasięgu sieci 5G (obecnie jej zasięg szacuje się na zaledwie 14 %). Produkcja najnowocześniejszych i zrównoważonych półprzewodników w Europie, w tym procesorów, powinna do 2030 r. wynieść co najmniej 20 % produkcji światowej pod względem wartości (oznacza to nabycie zdolności do produkcji nanowęzłów mniejszych niż 5 nm, a docelowo – 2 nm, 10 razy bardziej energooszczędnych niż obecnie). Szacuje się, że obecnie europejska produkcja w tej dziedzinie wynosi 10 %. Ponadto do 2030 r. w UE należy uruchomić 10 000 neutralnych dla klimatu węzłów brzegowych, oferujących wysoki stopień bezpieczeństwa i rozmieszczonych tak, by gwarantować dostęp do usług związanych z danymi z małym opóźnieniem niezależnie od lokalizacji przedsiębiorstw.

 

W programie przewidziano, że do 2030 r. co najmniej 75 % europejskich przedsiębiorstw będzie korzystać z usług przetwarzania w chmurze, dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji (obecnie ich liczbę szacuje się na 26 %). W tym samym czasie ponad 90 % europejskich MŚP powinno osiągnąć przynajmniej podstawowy poziom wskaźnika wykorzystania technologii cyfrowych (obecnie ich liczbę szacuje się na 60 %). Ponadto priorytetem będą nowatorskie i radykalne innowacje, a celem będzie podwojenie liczby firm-jednorożców w Europie do 2030 r. przez zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw typu scale-up w UE i poprawę ich dostępu do finansowania.

 

Ostatnim obszarem zainteresowania programu jest cyfryzacja usług publicznych. W tym obszarze odważnym celem nadrzędnym jest zapewnienie wszystkim obywatelom do 2030 r. pełnego dostępu do życia demokratycznego i usług publicznych w internecie. Wszyscy w UE muszą korzystać z najlepszego w danej klasie środowiska cyfrowego, oferującego łatwe w użyciu, efektywne i spersonalizowane usługi i narzędzia o wysokich standardach bezpieczeństwa i prywatności. Wszystkie najważniejsze usługi publiczne świadczone online będą dostępne dla obywateli i przedsiębiorstw europejskich. Wszyscy obywatele Unii powinni mieć dostęp do swojej dokumentacji medycznej (rejestry elektroniczne); liczymy też, że 80 % obywateli Unii będzie w jakimś zakresie korzystać w codziennym życiu z rozwiązań z zakresu tożsamości cyfrowej.

 

Jako sprawozdawca wyrażam uznanie dla ogólnego ducha i celów wniosku, który ma służyć stworzeniu solidnej infrastruktury cyfrowej, aby utorować drogę dla przyszłości europejskiego rynku cyfrowego. Należy jednak podkreślić, że niektóre elementy kluczowe dla osiągnięcia celów ogólnych i cyfrowych nie zostały w pełni odzwierciedlone w tekście. Dotyczy to europejskiej chmury obliczeniowej, która zapewni naszym obywatelom wysokie standardy bezpieczeństwa i prywatności w całej Unii, oraz upoważnienia Komisji do koordynacji działań państw członkowskich, jeśli chodzi o ich obowiązki dotyczące monitorowania i sprawozdawczości.

 

W odniesieniu do pierwszego punktu: skoro wniosek ma służyć włączeniu życia demokratycznego (wyborów na różnych szczeblach, referendów, baz danych wyborców itd.) do sfery cyfrowej, kluczowe jest zapewnienie do tego celu europejskiej chmury obliczeniowej. Nie jest to środek tworzący bariery ani akt protekcjonizmu, tylko istotny element bezpieczeństwa. Moim zdaniem to sprawa zasadnicza zarówno dla bezpieczeństwa na szczeblu europejskim i krajowym; będzie to główny punkt dla mnie jako sprawozdawcy. Liczę na opinie w tej sprawie, w miarę jak proces ten będzie postępował.

 

W odniesieniu do drugiego punktu, czyli uprawnień Komisji: Komisji należy przekazać więcej odpowiedzialności za śledzenie procesu i postępów państw członkowskich, jeśli chodzi o plany wdrażania, a także ich obowiązki dotyczące monitorowania, oceny i sprawozdawczości. Nie powinno to wpływać na rolę Parlamentu Europejskiego, który również powinien być na bieżąco informowany o rozwoju sytuacji.

 

Należy również zastanowić się, jak omawiany wniosek wnosi wkład w europejski semestr, w tym w aspekty związane z Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Musimy uwzględnić punkty konwergencji, aby zapewnić spójność z już istniejącymi narzędziami i przepisami. Ponadto należy z całą mocą podkreślić znaczenie integracji jednolitego rynku europejskiego – pod względem korzyści gospodarczych i społecznych naszych obywateli, a w szerszym ujęciu strategicznym także dla całej Unii – będącej centralnym elementem wniosku.

 

W miarę postępów prac nad wnioskiem zamierzam współpracować z Martiną Dlabajovą, sprawozdawczynią grupy Renew Europe w komisji ITRE; ponieważ glosowanie w komisji IMCO odbędzie się wcześniej, możemy wyznaczyć wysokie standardy i przygotować głosowanie końcowe na posiedzeniu plenarnym.

 

 

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka  1

 

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) W swoim komunikacie „Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie” z dnia 9 marca 2021 r.31 („komunikat w sprawie cyfrowego kompasu”) Komisja określiła swoją wizję na 2030 r., aby wzmocnić pozycję obywateli i przedsiębiorstw podczas transformacji cyfrowej. Podejście Unii do transformacji cyfrowej gospodarki i społeczeństwa powinno obejmować suwerenność cyfrową, włączenie, równość, zrównoważony rozwój, odporność, bezpieczeństwo, poprawę jakości życia, respektowanie praw i aspiracji obywateli, i powinno przyczyniać się do tworzenia gospodarki i społeczeństwa w Unii charakteryzujących się dynamiką, zasobooszczędnością i sprawiedliwością.

(1) W swoim komunikacie „Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie” z dnia 9 marca 2021 r.31 („komunikat w sprawie cyfrowego kompasu”) Komisja określiła swoją wizję na 2030 r., aby wzmocnić pozycję obywateli i przedsiębiorstw podczas transformacji cyfrowej. Podejście Unii do cyfrowej transformacji gospodarki i społeczeństwa powinno obejmować suwerenność cyfrową, włączenie, równe szanse niezależnie od religii i płci, zrównoważony rozwój, dostępność, odporność, bezpieczeństwo, poprawę jakości życia, respektowanie praw i aspiracji obywateli, i powinno przyczyniać się do tworzenia gospodarki i społeczeństwa w Unii charakteryzujących się dynamiką, zasobooszczędnością i sprawiedliwością