SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2

23.5.2022 - (COM(2021)0564 – C9‑0328/2021 – 2021/0214(COD)) - ***I

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Mohammed Chahim
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych (*):
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer, Komisja Budżetowa
Izabela-Helena Kloc, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
(*) Zaangażowane komisje – art. 57 Regulaminu


PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2

(COM(2021)0564 – C9‑0328/2021 – 2021/0214(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2021)0564),

 uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9‑0328/2021),

 uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 8 grudnia 2021 r.[1],

 uwzględniając opinię Komitetu Regionów z 28 kwietnia 2022 r.[2],

 uwzględniając art. 59 Regulaminu,

 uwzględniając opinie Komisji Budżetowej, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Rozwoju, Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A9-0160/2022),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

 

Poprawka  1

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) W swoim komunikacie dotyczącym Europejskiego Zielonego Ładu31 Komisja przedstawiła nową strategię na rzecz wzrostu gospodarczego mającą na celu przekształcenie Unii w sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo, którego gospodarka będzie nowoczesna, zasobooszczędna i konkurencyjna i w którym w 2050 r. nie będzie emisji netto (emisje po odliczeniu pochłaniania) gazów cieplarnianych, a wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów. Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest również ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego UE oraz ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami związanymi ze środowiskiem. Jednocześnie transformacja ta musi być sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu, tak by nikt nie był pozostawiony samemu sobie. W opracowanym przez Komisję Planie działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby32 zapowiedziano także promowanie odpowiednich instrumentów i zachęt w celu lepszego wdrożenia zasady „zanieczyszczający płaci”, określonej w art. 191 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”), a tym samym dokończenie stopniowego odchodzenia od „zanieczyszczania za darmo”, w celu maksymalizacji synergii między obniżaniem emisyjności a dążeniem do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń.

(1) W komunikacie dotyczącym Europejskiego Zielonego Ładu31 Komisja przedstawiła nową strategię na rzecz wzrostu gospodarczego mającą na celu przekształcenie Unii w sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo, którego gospodarka będzie nowoczesna, zasobooszczędna i konkurencyjna i w którym najpóźniej w 2050 r. nie będzie emisji netto (emisje po odliczeniu pochłaniania) gazów cieplarnianych, a wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów. Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest również ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego UE oraz ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami związanymi ze środowiskiem. Jednocześnie transformacja ta musi być sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu, tak by nikt nie był pozostawiony samemu sobie. W opracowanym przez Komisję Planie działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby32 zapowiedziano także promowanie odpowiednich instrumentów i zachęt w celu lepszego wdrożenia zasady „zanieczyszczający płaci”, określonej w art. 191 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”), a tym samym dokończenie stopniowego odchodzenia od „zanieczyszczania za darmo”, w celu maksymalizacji synergii między obniżaniem emisyjności a dążeniem do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń.

__________________

__________________

31 Komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 2019 r. „Europejski Zielony Ład” (COM(2019) 640 final).

31 Komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 2019 r. „Europejski Zielony Ład” (COM(2019) 640 final).

32 Komunikat Komisji z dnia 12 maja 2021 r. „Droga do zdrowej planety dla wszystkich” (COM(2021) 400 final).

32 Komunikat Komisji z dnia 12 maja 2021 r. „Droga do zdrowej planety dla wszystkich” (COM(2021) 400 final).

Poprawka  2

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) W listopadzie 2016 r. weszło w życie porozumienie paryskie33 przyjęte w grudniu 2015 r. w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu („UNFCCC”). Strony porozumienia paryskiego uzgodniły w art. 2 tego porozumienia, że utrzymają wzrost średniej temperatury na świecie znacznie poniżej 2 °C ponad poziom sprzed epoki przemysłowej i będą kontynuować starania o ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 °C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej.

(2) W listopadzie 2016 r. weszło w życie porozumienie paryskie33 przyjęte w grudniu 2015 r. na konferencji Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu („UNFCCC”). Strony porozumienia paryskiego uzgodniły w art. 2 tego porozumienia, że utrzymają wzrost średniej temperatury na świecie znacznie poniżej 2 °C ponad poziom sprzed epoki przemysłowej i będą kontynuować starania o ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 °C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej. W pakcie klimatycznym z Glasgow przyjętym 13 listopada 2021 r. strony uznały ponadto, że ograniczenie wzrostu średniej temperatury na świecie do 1,5 °C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej znacznie zmniejszyłoby zagrożenia i skutki związane ze zmianą klimatu, oraz zobowiązały się, że do końca 2022 r. podniosą cele na rok 2030, aby wyrównać rozbieżności między ambicjami a realnymi działaniami.

__________________

__________________

33 Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 4.

33 Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 4.

Poprawka  3

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/111935 ujęto w prawodawstwie cel osiągnięcia neutralności klimatycznej w całej gospodarce do 2050 r. W rozporządzeniu tym ustanowiono również wiążące zobowiązanie Unii do ograniczenia do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 % w stosunku do poziomów z 1990 r.

(5) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/111935 ujęto w prawodawstwie cel osiągnięcia neutralności klimatycznej w całej gospodarce najpóźniej do 2050 r. W rozporządzeniu tym ustanowiono również wiążące zobowiązanie Unii do ograniczenia do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 % w stosunku do poziomów z 1990 r.

__________________

__________________

35 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. ustanawiające ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) (Dz.U. L 243 z 9.7.2021, s. 1).

35 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. ustanawiające ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) (Dz.U. L 243 z 9.7.2021, s. 1).

Poprawka  4

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Sprawozdanie specjalne Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) na temat wpływu globalnego wzrostu temperatury o 1,5 °C w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej i związanych z nim globalnych scenariuszy emisji gazów cieplarnianych36 stanowi solidną podstawę naukową do przeciwdziałania zmianom klimatu i wskazuje, że potrzebna jest intensyfikacja działań w dziedzinie klimatu. Sprawozdanie to potwierdza, że w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ekstremalnych zdarzeń pogodowych, należy pilnie ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i że zmianę klimatu należy ograniczyć do wzrostu temperatury na świecie o 1,5 °C.

(6) Sprawozdanie specjalne Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) na temat wpływu globalnego wzrostu temperatury o 1,5 °C w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej i związanych z nim globalnych scenariuszy emisji gazów cieplarnianych36 stanowi solidną podstawę naukową do przeciwdziałania zmianom klimatu i wskazuje, że potrzebna jest intensyfikacja działań w dziedzinie klimatu. Sprawozdanie to potwierdza, że negatywne skutki zmiany klimatu oraz potrzeba podjęcia działań adaptacyjnych będą znacznie większe, jeśli wzrost średniej temperatury na świecie przekroczy 1,5 °C, oraz że w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ekstremalnych zdarzeń pogodowych należy pilnie ograniczyć emisje gazów cieplarnianych.

__________________

__________________

36 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, T. Waterfield (red.)].

36 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, T. Waterfield (red.)].

Poprawka  5

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Około 27 % światowych emisji CO2 pochodzących ze spalania paliw wiąże się obecnie z towarami będącymi przedmiotem handlu międzynarodowego i chociaż Unia znacznie zmniejszyła swoje wewnętrzne emisje gazów cieplarnianych, stale rosną emisje gazów cieplarnianych związane z przywozem do Unii, co podważa starania Unii o zmniejszenie jej emisji gazów cieplarnianych. Unia ma obowiązek nadal odgrywać czołową rolę w światowych działaniach na rzecz klimatu, we współpracy ze wszystkimi gospodarkami światowymi, ponieważ tylko dzięki działaniom wszystkich stron można będzie osiągnąć cele wyznaczone w porozumieniu paryskim.

Poprawka  6

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Dopóki podejście polityczne w zakresie celów klimatycznych wielu międzynarodowych partnerów Unii nie będzie dorównywało temu poziomowi ambicji, dopóty będzie istniało ryzyko ucieczki emisji. Ucieczka emisji gazów cieplarnianych występuje wówczas, gdy ze względu na koszty związane z polityką klimatyczną przedsiębiorstwa działające w niektórych sektorach lub podsektorach przenoszą produkcję do innych państw lub gdy produkty przywożone z innych państw zastępują równoważne wyroby, których produkcja wiąże się z mniejszymi emisjami gazów cieplarnianych. Może to prowadzić do zwiększenia łącznych emisji w skali globalnej, tym samym zagrażając redukcji emisji gazów cieplarnianych, której świat pilnie potrzebuje, aby móc utrzymać wzrost średniej temperatury na świecie znacznie poniżej 2 °C ponad poziom sprzed epoki przemysłowej.

(8) Dopóki wielu międzynarodowych partnerów Unii nie osiągnie tego poziomu ambicji, a Unia będzie zwiększać swoje ambicje klimatyczne, dopóty może istniało ryzyko ucieczki emisji. Ucieczka emisji gazów cieplarnianych występuje wówczas, gdy ze względu na koszty związane z polityką klimatyczną przedsiębiorstwa działające w niektórych sektorach lub podsektorach przenoszą produkcję do innych państw lub gdy produkty przywożone z innych państw zastępują równoważne wyroby, których produkcja wiąże się z mniejszymi emisjami gazów cieplarnianych. Może to prowadzić do zwiększenia łącznych emisji w skali globalnej i jednocześnie zmniejszać skuteczność unijnej polityki redukcji emisji, tym samym zagrażając redukcji emisji gazów cieplarnianych, której świat pilnie potrzebuje, aby móc utrzymać wzrost średniej temperatury na świecie znacznie poniżej 2 °C ponad poziom sprzed epoki przemysłowej.

Poprawka  7

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Inicjatywa dotycząca mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 („CBAM”) stanowi część pakietu „Gotowi na 55”. Mechanizm ten ma służyć jako kluczowy składnik unijnego zestawu narzędzi umożliwiających osiągnięcie celu neutralności klimatycznej Unii do 2050 r. zgodnie z porozumieniem paryskim poprzez ograniczenie ryzyka ucieczki emisji gazów cieplarnianych wynikającego z bardziej ambitnego unijnego celu klimatycznego.

(9) Inicjatywa dotycząca mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 („CBAM”) stanowi część pakietu „Gotowi na 55”. Mechanizm ten ma służyć jako kluczowy składnik unijnego zestawu narzędzi umożliwiających osiągnięcie celu neutralności klimatycznej Unii najpóźniej do 2050 r. zgodnie z porozumieniem paryskim poprzez zapobieganie ucieczce emisji gazów cieplarnianych wynikającej z bardziej ambitnego unijnego celu klimatycznego. Może też pomóc stworzyć równe warunki działania, jeśli chodzi o koszty obniżania emisyjności, zwiększyć popyt na produkty i procesy niskoemisyjne, a także unikać zakłóceń konkurencji i wspierać sprawiedliwy handel.

Poprawka  8

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Istniejące mechanizmy ograniczające ryzyko ucieczki emisji w sektorach lub podsektorach narażonych na takie ryzyko to przejściowy przydział bezpłatnych uprawnień w ramach EU ETS oraz środki finansowe na rekompensaty za koszty pośrednie emisji poniesione w związku z kosztami związanymi z emisją gazów cieplarnianych przeniesionymi na ceny energii elektrycznej, ustanowione odpowiednio w art. 10a ust. 6 i art. 10b dyrektywy 2003/87/WE. W porównaniu jednak z pełnym systemem aukcyjnym przydział bezpłatnych uprawnień w ramach EU ETS osłabia sygnał cenowy wysyłany przez ten system instalacjom, które takie uprawnienia otrzymują, a tym samym negatywnie wpływa na zachęty do inwestowania w dalsze ograniczanie emisji.

(10) Istniejące mechanizmy ograniczające ryzyko ucieczki emisji w sektorach lub podsektorach narażonych na takie ryzyko to przejściowy przydział bezpłatnych uprawnień w ramach EU ETS oraz środki finansowe na rekompensaty za koszty pośrednie emisji poniesione w związku z kosztami związanymi z emisją gazów cieplarnianych przeniesionymi na ceny energii elektrycznej, ustanowione odpowiednio w art. 10a ust. 6 i art. 10b dyrektywy 2003/87/WE. Bezpłatny przydział uprawnień dla instalacji o największej sprawności był instrumentem polityki mającym w niektórych sektorach przemysłu przeciwdziałać ryzyku ucieczki emisji wobec braku równych warunków działania. W porównaniu jednak z pełnym systemem aukcyjnym zarówno przydział bezpłatnych uprawnień w ramach EU ETS, jak i rekompensata za koszty pośrednie emisji osłabiają sygnał cenowy wysyłany przez ten system instalacjom, które takie uprawnienia otrzymują, a tym samym zmniejszają zachęty do inwestowania w dalsze ograniczanie emisji.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) Instalacjom objętym systemem EU ETS i mierzącym się z rosnącymi cenami emisji dwutlenku węgla trzeba zapewnić długoterminowy ogląd sytuacji, przewidywalność i pewność prawa, by mogły one podejmować decyzje inwestycyjne. Należy zatem ustalić jasną ścieżkę stopniowego obejmowania systemem pozostałych sektorów i podsektorów zagrożonych ucieczką emisji. Poprawi to nowe ramy prawne służące zwalczaniu ucieczce emisji, zapewni czas niezbędny do sprawnego wdrożenia CBAM oraz pozwoli instalacjom i przedsiębiorstwom przeprowadzić niezbędne inwestycje w obniżanie emisyjności procesów przemysłowych w stabilnym i przewidywalnym kontekście prawnym.

Poprawka  10

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Choć celem CBAM jest zapobieganie ryzyku ucieczki emisji, w niniejszym rozporządzeniu zachęca się również producentów z państw trzecich do stosowania technologii bardziej efektywnych pod względem emisji gazów cieplarnianych, dzięki którym wytwarzanych będzie mniej emisji na jednostkę wydajności.

(12) Choć celem CBAM jest zapobieganie ryzyku ucieczki emisji, w niniejszym rozporządzeniu zachęca się również producentów z państw trzecich do stosowania technologii bardziej efektywnych pod względem emisji gazów cieplarnianych, dzięki którym wytwarzanych będzie mniej emisji na jednostkę wydajności. Dlatego też CBAM może być skutecznym środkiem obniżenia emisji w państwach trzecich, a jednocześnie zapewnić równe warunki działania przemysłowi unijnemu.

Poprawka  11

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Jako instrument zapobiegający ucieczce emisji i ograniczający emisje gazów cieplarnianych CBAM powinien zapewnić, aby produkty przywożone podlegały systemowi regulacyjnemu, w którym stosuje się koszty emisji dwutlenku węgla równoważne tym, które w przeciwnym razie byłyby ponoszone w ramach EU ETS. CBAM jest środkiem klimatycznym, który powinien zapobiegać ryzyku ucieczki emisji i wspierać zwiększone ambicje Unii w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z zasadami WTO.

(13) Jako instrument zapobiegający ucieczce emisji i ograniczający emisje gazów cieplarnianych CBAM powinien zapewnić, aby produkty przywożone podlegały systemowi regulacyjnemu, w którym stosuje się koszty emisji dwutlenku węgla równoważne tym, które w przeciwnym razie byłyby ponoszone w ramach EU ETS, w wyniku czego opłaty za emisję gazów cieplarnianych będą równoważne w przypadku produktów przywożonych i produktów unijnych, a warunki działania – równe dla wszystkich. CBAM jest środkiem klimatycznym, który powinien wspierać redukcję emisji w Unii zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem i rozporządzeniem (UE) 2021/1119 oraz zapobiegać ryzyku ucieczki emisji, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z zasadami WTO.

Poprawka  12

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a) Komisja powinna przeanalizować koszty administracyjne CBAM, dbając jednocześnie o odpowiednie przeszkolenie pracowników do wykonywania powierzonych im obowiązków.

Poprawka  13

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) W celu wyłączenia z zakresu CBAM państw lub terytoriów trzecich w pełni zintegrowanych lub powiązanych z EU ETS w przypadku przyszłych umów należy przekazać Komisji zgodnie z art. 290 TFUE uprawnienia do przyjmowania aktów w odniesieniu do zmiany wykazu państw zawartego w załączniku II. Natomiast państwa lub terytoria trzecie, które nie nakładają skutecznie opłat za emisję w ramach ETS na towary wywożone do Unii, powinny zostać wyłączone z wykazu zawartego w załączniku II i powinny podlegać CBAM.

(15) W celu wyłączenia z zakresu CBAM państw lub terytoriów trzecich w pełni zintegrowanych lub powiązanych z EU ETS w przypadku przyszłych umów należy przekazać Komisji zgodnie z art. 290 TFUE uprawnienia do przyjmowania aktów w odniesieniu do zmiany wykazu państw zawartego w załączniku II. Natomiast państwa lub terytoria trzecie, które nie nakładają skutecznie opłat za emisję w ramach ETS na towary wywożone do Unii, powinny zostać wyłączone z wykazu zawartego w załączniku II i powinny podlegać CBAM. Komisja będzie monitorować ewentualne praktyki obchodzenia przepisów w państwach trzecich i reagować na te praktyki.

Poprawka  14

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a) By transformacja ekologiczna w regionach najbardziej oddalonych nie zagrażała ich spójności gospodarczej i społecznej, przed zakończeniem okresu przejściowego należy przeprowadzić ocenę skutków dotyczącą potencjalnych skutków gospodarczych i społecznych specyficznych dla tych regionów. Komisja powinna zapewnić przestrzeganie art. 349 TFUE i zaproponować odpowiednie środki dotyczące wdrażania CBAM w regionach najbardziej oddalonych, szczególnie z uwagi na istnienie specyficznych mechanizmów celnych i podatkowych mających zastosowanie do tych regionów.

Poprawka  15

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Emisje gazów cieplarnianych regulowane za pomocą CBAM powinny odpowiadać emisjom gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE w sprawie EU ETS, mianowicie powinny obejmować dwutlenek węgla („CO2”), a także w stosownych przypadkach podtlenek azotu („N2O”) i perfluorowęglowodory („PFC”). Początkowo CBAM powinien mieć zastosowanie do emisji bezpośrednich tych gazów cieplarnianych pochodzących z produkcji towarów do chwili ich przywozu na obszar celny Unii, a po zakończeniu okresu przejściowego i na podstawie dalszej oceny również do emisji pośrednich, a więc jego zakres powinien odpowiadać zakresowi EU ETS.

(17) Emisje gazów cieplarnianych regulowane za pomocą CBAM powinny odpowiadać emisjom gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE w sprawie EU ETS, mianowicie powinny obejmować dwutlenek węgla („CO2”), a także w stosownych przypadkach podtlenek azotu („N2O”) i perfluorowęglowodory („PFC”). CBAM powinien odzwierciedlać przyszłe zmiany w EU ETS w odniesieniu do regulowanych emisji gazów cieplarnianych. CBAM powinien mieć zastosowanie do emisji bezpośrednich tych gazów cieplarnianych pochodzących z produkcji towarów do chwili ich przywozu na obszar celny Unii, jak również do emisji pośrednich, a więc jego zakres powinien odpowiadać zakresowi EU ETS. Spójność CBAM z EU ETS ma zasadnicze znaczenie dla poszanowania zasad WTO.

Poprawka  16

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Choć w ramach EU ETS określono bezwzględny pułap emisji gazów cieplarnianych z działalności objętej zakresem tego systemu i umożliwiono handel uprawnieniami (tzw. system pułapów i handlu), to jednak w ramach CBAM nie należy ustanawiać limitów ilościowych przywozu, tak aby zapewnić nieograniczone przepływy handlowe. Ponadto, mimo że EU ETS ma zastosowanie do instalacji zlokalizowanych w Unii, CBAM powinien mieć zastosowanie do niektórych towarów przywożonych na obszar celny Unii.

(19) Choć w EU ETS określono bezwzględny pułap emisji gazów cieplarnianych z działalności objętej zakresem tego systemu i umożliwiono handel uprawnieniami (tzw. system pułapów i handlu), to jednak w CBAM nie należy ustanawiać limitów ilościowych przywozu, tak aby zapewnić nieograniczone i niezakłócone przepływy handlowe. Ponadto, mimo że EU ETS ma zastosowanie do instalacji zlokalizowanych w Unii, CBAM powinien mieć zastosowanie do niektórych towarów przywożonych na obszar celny Unii, aby zapewnić równe warunki działania i zapobiec ryzyku ucieczki emisji, a jednocześnie zapewnić zgodność z zasadami WTO.

Poprawka  17

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) System CBAM różni się od EU ETS pewnymi szczególnymi cechami, jak choćby sposobem obliczania ceny certyfikatów CBAM, możliwością handlu certyfikatami i ważnością w czasie. Elementy te wynikają z konieczności zachowania z biegiem czasu skuteczności CBAM jako środka zapobiegającego ucieczce emisji oraz zapewnienia, aby zarządzanie systemem nie było nadmiernie uciążliwe pod względem obowiązków nałożonych na operatorów i zasobów dla administracji, przy jednoczesnym zachowaniu równoważnego poziomu elastyczności dla operatorów objętych EU ETS.

(20) System CBAM różni się od EU ETS pewnymi szczególnymi cechami, jak choćby sposobem obliczania ceny certyfikatów CBAM, możliwością handlu certyfikatami i ważnością w czasie. Elementy te wynikają z konieczności zachowania z biegiem czasu skuteczności CBAM jako środka zapobiegającego ucieczce emisji oraz zapewnienia, aby zarządzanie systemem nie było nadmiernie uciążliwe pod względem obowiązków nałożonych na operatorów, zwłaszcza na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP),pod względem zasobów administracji, przy jednoczesnym zachowaniu równoważnego poziomu elastyczności dla operatorów objętych EU ETS.

Poprawka  18

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Aby zachować skuteczność CBAM jako środka zapobiegającego ucieczce emisji, powinien on dokładnie odzwierciedlać ceny EU ETS. Podczas gdy na rynku EU ETS cena uprawnień jest ustalana w drodze aukcji, cena certyfikatów CBAM powinna w sposób uzasadniony odzwierciedlać cenę określoną w takich aukcjach za pomocą średnich wartości obliczanych cotygodniowo. Takie cotygodniowe uśrednione ceny ściśle odzwierciedlają wahania cen w ramach EU ETS i dają importerom rozsądny margines umożliwiający im skorzystanie ze zmian cen w ramach EU ETS, a jednocześnie zapewniają organom administracyjnym możliwość zarządzania systemem.

(21) Aby CBAM zachował skuteczność jako środek zapobiegający ucieczce emisji i zapewniał zgodność z zasadami WTO, powinien on dokładnie odzwierciedlać ceny EU ETS. Podczas gdy na rynku EU ETS cena uprawnień jest ustalana w drodze aukcji, cena certyfikatów CBAM powinna w sposób uzasadniony odzwierciedlać cenę określoną w takich aukcjach za pomocą średnich wartości obliczanych cotygodniowo. Takie cotygodniowe uśrednione ceny ściśle odzwierciedlają wahania cen w ramach EU ETS i dają importerom rozsądny margines umożliwiający im skorzystanie ze zmian cen w ramach EU ETS, a jednocześnie zapewniają organom administracyjnym możliwość zarządzania systemem.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Biorąc pod uwagę, że CBAM stosuje się do przywozu towarów na obszar celny Unii, a nie do instalacji, należy w nim zastosować również pewne dostosowania i uproszczenia. Jednym z takich uproszczeń powinien być system deklaratywny, w ramach którego importerzy powinni zgłaszać całkowite zweryfikowane emisje wbudowane gazów cieplarnianych związane z towarami przywiezionymi w danym roku kalendarzowym. Należy również zastosować harmonogram inny niż zakłada cykl zgodności EU ETS, tak aby uniknąć potencjalnego wąskiego gardła wynikającego z obowiązków akredytowanych weryfikatorów na mocy niniejszego rozporządzenia i dyrektywy w sprawie EU ETS.

(23) Biorąc pod uwagę, że CBAM stosuje się do przywozu towarów na obszar celny Unii, a nie do instalacji, należy w nim zastosować również pewne dostosowania i uproszczenia. Jednym z takich uproszczeń powinien być łatwy i przystępny system deklaratywny, w ramach którego importerzy powinni zgłaszać całkowite zweryfikowane emisje wbudowane gazów cieplarnianych związane z towarami przywiezionymi w danym roku kalendarzowym. Należy również zastosować harmonogram inny, niż zakłada cykl zgodności EU ETS, tak aby uniknąć potencjalnego wąskiego gardła wynikającego z obowiązków akredytowanych weryfikatorów na mocy niniejszego rozporządzenia i dyrektywy w sprawie EU ETS.

 

Poprawka  20

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a) Ze względu na wyjątkowy charakter CBAM i potrzebę ścisłej koordynacji na szczeblu Unii należy utworzyć urząd ds. CBAM, mający odpowiednio wdrażać i monitorować niniejsze rozporządzenie.

Poprawka  21

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Jeśli chodzi o sankcje, państwa członkowskie powinny określić zasady dotyczące kar za naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia i zapewnić ich stosowanie. Wysokość tych kar powinna być taka sama jak wysokość kar obecnie stosowanych w Unii w przypadku naruszenia przepisów dotyczących EU ETS, zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 dyrektywy 2003/87/WE.

(24) CBAM powinien być starannie zaprojektowany i nadzorowany przez urząd ds. CBAM i organy celne, m.in. po to, by zapobiegać wszelkiego rodzaju praktykom służącym obchodzeniu przepisów, w tym nadużyciom lub oszustwom, a także wskazywać te praktyki i karać za nie. Urząd ds. CBAM i państwa członkowskie zgodnie z prawem krajowym – powinny określić zasady dotyczące kar administracyjnych i sankcji karnych za naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia i zapewnić ich stosowanie. Wysokość kar nakładanych na upoważnionych zgłaszających, którzy do 31 maja każdego roku nie przekażą do umorzenia certyfikatów CBAM w liczbie odpowiadającej emisjom wbudowanym związanym z towarami przywiezionymi w poprzednim roku lub przedłożą urzędowi ds. CBAM fałszywe informacje o emisjach wbudowanych, by uzyskać korzystne indywidualne traktowanie, powinna być równowartością trzykrotnej średniej ceny certyfikatów CBAM w poprzednim roku za każdy certyfikat CBAM, którego upoważniony zgłaszający nie umorzył zgodnie z art. 22. Uiszczenie kary nie powinno zwalniać upoważnionego zgłaszającego z obowiązku przekazania urzędowi ds. CBAM pozostałych certyfikatów CBAM do umorzenia.

Poprawka  22

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) Zakres produktowy CBAM powinien odzwierciedlać działalność objętą EU ETS, ponieważ system ten opiera się na kryteriach ilościowych i jakościowych związanych z celem środowiskowym dyrektywy 2003/87/WE i stanowi najbardziej kompleksowy system regulacyjny dotyczący emisji gazów cieplarnianych w Unii.

(26) Zakres produktowy CBAM powinien odzwierciedlać działalność objętą EU ETS, ponieważ system ten opiera się na kryteriach ilościowych i jakościowych związanych z celem środowiskowym dyrektywy 2003/87/WE i stanowi najbardziej kompleksowy system regulacyjny dotyczący emisji gazów cieplarnianych w Unii. Komisja powinna ustalić harmonogram stopniowego obejmowania systemem – do 1 stycznia 2030 r. – wszystkich towarów z sektorów objętych dyrektywą 2003/87/WE. Należy nadać priorytet towarom powiązanym z największym ryzykiem ucieczki emisji i najbardziej emisyjnym.

 

Poprawka  23

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) Towary objęte niniejszym rozporządzeniem powinny być wybierane po przeprowadzeniu dokładnej analizy ich znaczenia pod względem skumulowanych emisji gazów cieplarnianych i ryzyka ucieczki emisji w odpowiednich sektorach EU ETS, przy jednoczesnym ograniczeniu złożoności i obciążenia administracyjnego. W szczególności przy dokonywaniu faktycznego wyboru należy uwzględnić materiały podstawowe i produkty podstawowe objęte EU ETS, tak aby zapewnić równe traktowanie produktów energochłonnych przywożonych do Unii i produktów unijnych pod względem ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych w ramach EU ETS oraz aby zmniejszyć ryzyko ucieczki emisji. Pozostałe istotne kryteria umożliwiające zawężenie wyboru obejmują: po pierwsze, znaczenie sektorów pod względem emisji, mianowicie czy dany sektor jest jednym z największych źródeł emisji gazów cieplarnianych w ujęciu zagregowanym; po drugie, stopień narażenia danego sektora na znaczne ryzyko ucieczki emisji, jak określono zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE; po trzecie, konieczność zrównoważenia szerokiego zakresu pod względem emisji gazów cieplarnianych przy jednoczesnym ograniczeniu złożoności i obciążenia administracyjnego.

(29) Towary objęte niniejszym rozporządzeniem powinny być wybierane po przeprowadzeniu dokładnej analizy ich znaczenia pod względem skumulowanych emisji gazów cieplarnianych i ryzyka ucieczki emisji w odpowiednich sektorach EU ETS, przy jednoczesnym ograniczeniu złożoności i obciążenia administracyjnego dla unijnego przemysłu, spółek i MŚP. W szczególności przy dokonywaniu faktycznego wyboru należy uwzględnić materiały podstawowe i produkty podstawowe objęte EU ETS, tak aby zapewnić równe traktowanie produktów energochłonnych przywożonych do Unii i produktów unijnych pod względem ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych w ramach EU ETS oraz aby zmniejszyć ryzyko ucieczki emisji. Pozostałe istotne kryteria umożliwiające zawężenie wyboru obejmują: po pierwsze, znaczenie sektorów pod względem emisji, mianowicie czy dany sektor jest jednym z największych źródeł emisji gazów cieplarnianych w ujęciu zagregowanym; po drugie, stopień narażenia danego sektora na znaczne ryzyko ucieczki emisji, jak określono zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE; po trzecie, konieczność zrównoważenia szerokiego zakresu pod względem emisji gazów cieplarnianych przy jednoczesnym ograniczeniu złożoności i obciążenia administracyjnego. Szczególną uwagę należy zwrócić na uniknięcie ryzyka zakłóceń na rynku między różnymi sektorami objętymi CBAM.

Poprawka  24

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30) Zastosowanie pierwszego kryterium pozwala wymienić w odniesieniu do emisji skumulowanych następujące sektory przemysłowe: sektory żelaza i stali, rafinerii, cementu, podstawowych chemikaliów organicznych i nawozów.

(30) Zastosowanie pierwszego kryterium pozwala wymienić w odniesieniu do emisji skumulowanych następujące sektory przemysłowe: sektory żelaza i stali, rafinerii, cementu, aluminium, podstawowych chemikaliów organicznych, wodoru i polimerów i nawozów.

Poprawka  25

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32) W szczególności zakresem niniejszego rozporządzenia nie są objęte chemikalia organiczne, a to ze względu na ograniczenia techniczne, które nie pozwalają na wyraźne określenie emisji wbudowanych związanych z towarami przywożonymi. W przypadku tych towarów stosowany w EU ETS wzorzec porównawczy jest parametrem podstawowym, który nie pozwala na jednoznaczne przypisanie emisji wbudowanych związanych z poszczególnymi towarami przywożonymi. Bardziej ukierunkowany przydział w odniesieniu do chemikaliów organicznych będzie wymagał większej ilości danych i analiz.

skreśla się

Poprawka  26

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) Podobne ograniczenia techniczne mają zastosowanie do produktów rafineryjnych, w przypadku których nie jest możliwe jednoznaczne przypisanie emisji gazów cieplarnianych do poszczególnych produktów wyjściowych. Jednocześnie odpowiedni wzorzec porównawczy w ramach EU ETS nie odnosi się bezpośrednio do konkretnych produktów, takich jak benzyna, olej napędowy do silników wysokoprężnych czy nafta, ale do całej produkcji rafineryjnej.

(33) Pewne ograniczenia techniczne mają zastosowanie do produktów rafineryjnych, w przypadku których nie jest możliwe jednoznaczne przypisanie emisji gazów cieplarnianych do poszczególnych produktów wyjściowych. Jednocześnie odpowiedni wzorzec porównawczy w ramach EU ETS nie odnosi się bezpośrednio do konkretnych produktów, takich jak benzyna, olej napędowy do silników wysokoprężnych czy nafta, ale do całej produkcji rafineryjnej. By na czas rozszerzyć zakres niniejszego rozporządzenia, Komisja powinna przed zakończeniem okresu przejściowego opracować sprawiedliwą metodę obliczania emisji wbudowanych pochodzących z produktów rafineryjnych.

Poprawka  27

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34) CBAM powinien jednak obejmować produkty aluminiowe, ponieważ są one bardzo narażone na ucieczkę emisji. Co więcej, w niektórych zastosowaniach przemysłowych stanowią bezpośrednią konkurencję dla wyrobów stalowych ze względu na właściwości zbliżone do właściwości wyrobów stalowych. Uwzględnienie aluminium jest również istotne z uwagi na fakt, że zakres CBAM może w przyszłości zostać rozszerzony także na emisje pośrednie.

(34) CBAM powinien obejmować produkty aluminiowe, ponieważ są one bardzo narażone na ucieczkę emisji. Co więcej, w niektórych zastosowaniach przemysłowych stanowią bezpośrednią konkurencję dla wyrobów stalowych ze względu na właściwości zbliżone do właściwości wyrobów stalowych. Uwzględnienie aluminium jest również istotne z uwagi na fakt, że zakres CBAM obejmuje także emisje pośrednie.

Poprawka  28

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36) Niniejsze rozporządzenie nie powinno natomiast mieć zastosowania do niektórych produktów, których produkcja nie wiąże się ze znacznymi emisjami, takich jak złom żelaza i stali (kod CN 7204), żelazostopów (kod CN 7202) oraz niektórych nawozów (kod CN 3105 60 00).

(36) Początkowo niniejsze rozporządzenie nie powinno natomiast mieć zastosowania do niektórych produktów, których produkcja nie wiąże się ze znacznymi emisjami, takich jak złom żelaza i stali (kod CN 7204), żelazostopów (kod CN 7202) oraz niektórych nawozów (kod CN 3105 60 00).

Poprawka  29

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40) Upoważniony zgłaszający powinien mieć możliwość ubiegania się o zmniejszenie liczby certyfikatów CBAM, które mają zostać przekazane do umorzenia, odpowiadającej opłacie za emisję gazów cieplarnianych już uiszczonej za te emisje w innych jurysdykcjach.

(40) Upoważniony zgłaszający powinien mieć możliwość ubiegania się o zmniejszenie liczby certyfikatów CBAM, które mają zostać przekazane do umorzenia, odpowiadającej jawnej opłacie za emisję gazów cieplarnianych już uiszczonej za te emisje w innych jurysdykcjach.

Poprawka  30

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 45

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(45) Fizyczne właściwości energii elektrycznej jako produktu, w szczególności brak możliwości śledzenia rzeczywistego przepływu elektronów, uzasadnia nieco inną konstrukcję CBAM. Wartości domyślne powinny być stosowane jako podejście standardowe, a upoważnieni zgłaszający powinni mieć możliwość żądania obliczenia ich zobowiązań w zakresie CBAM w oparciu o rzeczywiste emisje. Obrót energią elektryczną różni się od obrotu innymi towarami, przede wszystkim dlatego, że odbywa się on za pośrednictwem wzajemnie połączonych sieci elektroenergetycznych, z wykorzystaniem giełd energii elektrycznej i specyficznych form obrotu. Łączenie rynków jest ściśle regulowaną formą obrotu energią elektryczną, która pozwala na agregację ofert w całej Unii.

(45) Fizyczne właściwości energii elektrycznej jako produktu, w szczególności brak możliwości śledzenia rzeczywistego przepływu elektronów, uzasadnia nieco inną konstrukcję CBAM. Upoważnieni zgłaszający powinni mieć możliwość żądania obliczenia ich zobowiązań w zakresie CBAM w oparciu o rzeczywiste zweryfikowane emisje. Wartości domyślne powinny być stosowane tylko wtedy, gdy nie są dostępne dane o rzeczywistych emisjach. Obrót energią elektryczną różni się od obrotu innymi towarami, przede wszystkim dlatego, że odbywa się on za pośrednictwem wzajemnie połączonych sieci elektroenergetycznych, z wykorzystaniem giełd energii elektrycznej i specyficznych form obrotu. Łączenie rynków jest ściśle regulowaną formą obrotu energią elektryczną, która pozwala na agregację ofert w całej Unii.

Poprawka  31

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(46a) Aby zmniejszyć ryzyko ucieczki emisji i zapewnić przemysłowi unijnemu równe warunki działania, należy zakazać wszelkich praktyk służących obchodzeniu przepisów. Komisja powinna ocenić ryzyko praktyk służących obchodzeniu przepisów we wszystkich sektorach wymienionych w załączniku I, zwłaszcza prawdopodobieństwo przeładunku, zmiany modeli handlu na rzecz produktów z dalszych poziomów łańcucha produkcji, a także przesunięcia zasobów, absorpcji kosztów, manipulacji danymi o emisji, niewłaściwego etykietowania towarów i niewielkich modyfikacji w produkcie pozwalających na przywóz pod innym kodem nomenklatury scalonej (CN). W stosownych przypadkach Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych w celu zaostrzenia środków przeciwdziałających obchodzeniu przepisów.

Poprawka  32

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 49

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(49) Gdy państwa trzecie zostaną już ściśle zintegrowane z unijnym rynkiem energii elektrycznej poprzez łączenie rynków, należy znaleźć rozwiązania techniczne zapewniające stosowanie CBAM do energii elektrycznej eksportowanej z takich państw na obszar celny Unii. Jeżeli nie uda się znaleźć rozwiązań technicznych, państwa trzecie, które są powiązane z rynkiem, powinny korzystać z ograniczonego czasowo wyłączenia z CBAM, najpóźniej do 2030 r., w odniesieniu wyłącznie do eksportu energii elektrycznej, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków. Te państwa trzecie powinny jednak opracować plan działania i zobowiązać się do wdrożenia mechanizmu ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych, przewidującego cenę równoważną cenie w ramach EU ETS, oraz powinny zobowiązać się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. [jak również?] w celu dostosowania się do przepisów Unii w dziedzinie środowiska, klimatu, konkurencji i energii elektrycznej. Zwolnienie to powinno zostać wycofane w dowolnym momencie, jeżeli zaistnieją powody, aby sądzić, że dany kraj nie wypełnia swoich zobowiązań lub nie przyjął do 2030 r. systemu handlu emisjami równoważnego z EU ETS.

(49) Gdy państwa trzecie zostaną już ściśle zintegrowane z unijnym rynkiem energii elektrycznej poprzez łączenie rynków, należy znaleźć rozwiązania techniczne zapewniające stosowanie CBAM do energii elektrycznej eksportowanej z takich państw na obszar celny Unii. Jeżeli nie uda się znaleźć rozwiązań technicznych, państwa trzecie, które są powiązane z rynkiem, powinny korzystać z ograniczonego czasowo wyłączenia z CBAM, najpóźniej do 2030 r., w odniesieniu wyłącznie do eksportu energii elektrycznej, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków. Te państwa trzecie powinny jednak opracować plan działania i zobowiązać się do wdrożenia jawnego mechanizmu ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych, przewidującego cenę równoważną cenie w ramach EU ETS, oraz powinny zobowiązać się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla najpóźniej do 2050 r. w celu dostosowania się do przepisów Unii w dziedzinie środowiska, klimatu, konkurencji i energii elektrycznej. Zwolnienie to powinno zostać wycofane w dowolnym momencie, jeżeli zaistnieją powody, aby sądzić, że dany kraj nie wypełnia swoich zobowiązań lub nie przyjął do 2030 r. systemu handlu emisjami równoważnego z EU ETS.

Poprawka  33

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 50

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(50) W latach 2023–2025 powinien obowiązywać okres przejściowy. Należy zastosować CBAM bez wyrównania finansowego, co ma na celu ułatwienie płynnego wprowadzenia mechanizmu, a tym samym zmniejszenie ryzyka zakłóceń w handlu. Zgłaszający powinni być zobowiązani do składania kwartalnych sprawozdań na temat rzeczywistych emisji wbudowanych związanych z towarami przywożonymi w okresie przejściowym, z wyszczególnieniem emisji bezpośrednich i pośrednich, jak również wszelkich opłat za emisję gazów cieplarnianych uiszczonych za granicą.

(50) Od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2024 r. powinien obowiązywać okres przejściowy. Należy zastosować CBAM bez wyrównania finansowego, co ma na celu ułatwienie płynnego wprowadzenia mechanizmu, a tym samym zmniejszenie ryzyka zakłóceń w handlu i w przemyśle unijnym. Zgłaszający powinni być zobowiązani do składania kwartalnych sprawozdań na temat rzeczywistych emisji wbudowanych związanych z towarami przywożonymi w okresie przejściowym, z wyszczególnieniem emisji bezpośrednich i pośrednich, jak również wszelkich opłat za emisję gazów cieplarnianych uiszczonych za granicą.

Poprawka  34

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 51

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(51) W celu ułatwienia i zapewnienia właściwego funkcjonowania CBAM Komisja powinna udzielać wsparcia właściwym organom odpowiedzialnym za stosowanie niniejszego rozporządzenia w wykonywaniu ich obowiązków.

skreśla się

Poprawka  35

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 51 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(51a) Stronom, na które wpływają decyzje urzędu ds. CBAM, trzeba zapewnić dostęp do niezbędnych środków odwoławczych. Należy zatem ustanowić odpowiedni mechanizm odwoławczy, by od decyzji urzędu ds. CBAM można było odwołać się do izby odwoławczej, której decyzje można z kolei zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie z postanowieniami TFUE.

Poprawka  36

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 52

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(52) Komisja powinna dokonać oceny stosowania niniejszego rozporządzenia przed zakończeniem okresu przejściowegoprzedstawić sprawozdanie dla Parlamentu EuropejskiegoRady. Sprawozdanie Komisji powinno w szczególności skupiać się na możliwościach wzmocnienia działań w dziedzinie klimatu służących osiągnięciu przez Unię celu neutralności klimatycznej do 2050 r. W ramach tej oceny Komisja powinna zainicjować proces gromadzenia informacji niezbędnych do ewentualnego rozszerzenia zakresu w celu uwzględnienia emisji pośrednich, jak również innych towarów i usług, w przypadku których istnieje ryzyko ucieczki emisji gazów cieplarnianych, oraz do opracowania metod obliczania emisji wbudowanych w oparciu o metody odnoszące się do śladu środowiskowego47.

(52) Komisja powinna regularnie oceniać stosowanie niniejszego rozporządzenia i składać sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu Radzie. Sprawozdania Komisji powinny w szczególności skupiać się na możliwościach wzmocnienia działań w dziedzinie klimatu służących osiągnięciu przez Unię celu neutralności klimatycznej do 2050 r. W pierwszej ocenie Komisja powinna zainicjować proces gromadzenia informacji niezbędnych do ewentualnego dalszego rozszerzenia zakresu załącznika I w celu uwzględnienia innych towarów i usług, w przypadku których istnieje ryzyko ucieczki emisji gazów cieplarnianych, na przykład produktów z dalszych poziomów łańcucha produkcji, oraz do opracowania metod obliczania emisji wbudowanych w oparciu o metody odnoszące się do śladu środowiskowego47. W kolejnych ocenach Komisja powinna skupić się na wpływie na konkurencyjność przemysłu unijnego i przemysłu z niższych poziomów produkcji, wpływie na MŚP, ewentualnych niewspółmiernych obciążeniach administracyjnych, praktykach służących obchodzeniu przepisów, zakłóceniach w modelach handlu oraz możliwościach wzmocnienia działań służących osiągnięciu przez Unię celu neutralności klimatycznej do 2050 r., a w stosownych przypadkach powinna dołączać do tych ocen wnioski ustawodawcze.

__________________

__________________

47 Zalecenie Komisji 2013/179/UE z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania wspólnych metod pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej (Dz.U. L 124 z 4.5.2013, s. 1).

47 Zalecenie Komisji 2013/179/UE z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania wspólnych metod pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej (Dz.U. L 124 z 4.5.2013, s. 1).

Poprawka  37

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 52 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(52a) Aby umożliwić szybką i skuteczną reakcję na nieprzewidziane, wyjątkowe i niesprowokowane okoliczności o destrukcyjnych skutkach dla infrastruktury gospodarczej i przemysłowej co najmniej jednego państwa trzeciego objętego CBAM, Komisja powinna w razie potrzeby przedstawić wniosek ustawodawczy zmieniający niniejsze rozporządzenie. W takim wniosku ustawodawczym należy określić środki najbardziej odpowiednie do sytuacji, w jakiej znajdzie się to państwo trzecie lub te państwa trzecie, umożliwiając jednocześnie utrzymanie celów niniejszego rozporządzenia. Środki te powinny być ograniczone w czasie.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 53 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(53a) Oprócz dialogu z państwami trzecimi Komisja powinna na każdym etapie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia nawiązywać współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w sektorach objętych niniejszym rozporządzeniem, w tym z przedstawicielami przemysłu, związkami zawodowymi i społeczeństwem obywatelskim.

 

 

 

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 54 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(54a) Komisja powinna aktywnie dążyć do utworzenia międzynarodowego „klubu węglowego” służącego prowadzeniu w dobrej wierze stałego dialogu z partnerami handlowymi Unii. Powinno to być otwarte, niewyłączne forum międzynarodowe, mogące podlegać odpowiedniej organizacji wielostronnej, na przykład WTO lub odpowiedniemu otwartemu organowi OECD. Celem klubu powinno być umożliwienie porównywania i koordynacji środków ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych, jak również innych środków wpływających na redukcję emisji. Klub węglowy powinien również wspierać porównywalność działań klimatycznych przez zapewnienie jakości monitorowania, raportowania i weryfikacji tych działań wśród swoich członków. Członkostwo w klubie powinno być nieformalne, otwarte i dobrowolne dla krajów dążących do osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych zgodnie z porozumieniem paryskim. Ponieważ CBAM jest pierwszym tego rodzaju środkiem, który ma być narzędziem współpracy ukierunkowanym na zwalczanie ucieczki emisji, klub węglowy dostarczy możliwości współpracy i przejrzystości w relacjach między Unią a jej partnerami handlowymi.

 

Poprawka  40

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 55

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(55) Ponieważ celem CBAM jest wspieranie czystszych procesów produkcji, UE jest gotowa do współpracy z krajami o niskim i średnim dochodzie na rzecz obniżenia emisyjności ich przemysłu wytwórczego. Ponadto Unia powinna wspierać kraje rozwijające się, udzielając im niezbędnej pomocy technicznej, aby ułatwić im dostosowanie się do nowych obowiązków ustanowionych niniejszym rozporządzeniem.

(55) Ponieważ celem CBAM jest wspieranie czystszych procesów produkcji, UE jest gotowa do współpracy z krajami o niskim i średnim dochodzie na rzecz obniżenia emisyjności ich przemysłu wytwórczego. Ponadto Unia powinna wspierać kraje rozwijające się, udzielając im niezbędnej pomocy technicznej, aby ułatwić im dostosowanie się do nowych obowiązków ustanowionych niniejszym rozporządzeniem. Chociaż przychody ze sprzedaży certyfikatów CBAM wpłyną do budżetu Unii jako dochód ogólny i zgodnie z zasadą uniwersalności budżetu Unii nie powinny być przypisywane do żadnych konkretnych wydatków z budżetu Unii, Unia powinna finansować starania krajów najsłabiej rozwiniętych o obniżenie emisyjności ich przemysłu produkcyjnego, przeznaczając na to rocznie kwotę odpowiadającą co najmniej poziomowi przychodów ze sprzedaży certyfikatów CBAM. Środki te należy przekazywać w ramach unijnego wsparcia finansowego na rzecz międzynarodowego finansowania działań klimatycznych oraz odpowiednich programów geograficznych i programu tematycznego „Globalne wyzwania” w Instrumencie Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej utworzonym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/9471a. Niezbędne dostosowania przydziału środków budżetowych na ten instrumentu należy przeprowadzić w rocznej procedurze budżetowej UE do 2027 r., a następnie uwzględnić w kolejnych wieloletnich ramach finansowych.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/947 z dnia 9 czerwca 2021 r. ustanawiające Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – Globalny Wymiar Europy, zmieniające i uchylające decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1601 i rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 480/2009 (Dz.U. L 209 z 14.6.2021, s. 1).

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 57 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(57a) Komisja powinna regularnie monitorować wszelkie zmiany w przepływach handlowych z krajów najsłabiej rozwiniętych mogące wynikać z CBAM, by oceniać efektywność niniejszego rozporządzenia, w tym jego wkład w zapobieganie ucieczce emisji oraz wpływ na przepływy handlowe między Unią a krajami najsłabiej rozwiniętymi. Komisja powinna również regularnie monitorować pomoc techniczną udzielaną krajom najsłabiej rozwiniętym, aby oceniać jej skuteczność w obniżaniu emisyjności w tych krajach.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 59

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(59) Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa51. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(59) Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja przeprowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie odpowiednich ekspertów i sektorów przemysłu, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa51. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

__________________

__________________

51 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).

51 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 61

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(61) Należy zapewnić ochronę interesów finansowych Unii w całym cyklu wydatkowania, przez zastosowanie proporcjonalnych środków obejmujących zapobieganie nieprawidłowościom oraz ich wykrywanie i badanie, odzyskiwanie środków utraconych, nienależnie wypłaconych lub niewłaściwie wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładanie sankcji administracyjnych i finansowych.

(61) Należy zapewnić ochronę interesów finansowych Unii w całym cyklu wydatkowania, przez zastosowanie proporcjonalnych środków obejmujących zapobieganie nieprawidłowościom oraz ich wykrywanie i badanie, odzyskiwanie środków utraconych, nienależnie wypłaconych lub niewłaściwie wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładanie sankcji administracyjnych i finansowych. Według Europolu oszustwa dotyczące jednostek emisji spowodowały straty w dochodach publicznych na ponad 5 mld EUR. CBAM powinien zatem wprowadzić odpowiednie i skuteczne mechanizmy zapobiegania stratom w dochodach publicznych.

Poprawka  44

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 61 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(61a) Urząd ds. CBAM trzeba finansować tak, by zagwarantować jego sprawne funkcjonowanie i umożliwić należyte zarządzanie finansami. Wszelkie koszty utworzenia i funkcjonowania urzędu należy pokryć z ogólnych dochodów budżetu Unii.

Poprawka  45

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych wbudowanych związanych z towarami, o których mowa w załączniku I, w momencie ich przywozu na obszar celny Unii, w celu zapobiegania ryzyku ucieczki emisji gazów cieplarnianych.

1. Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych wbudowanych związanych z towarami, o których mowa w załączniku I, w momencie ich przywozu na obszar celny Unii, w celu zmniejszenia światowych emisji dwutlenku węgla i wsparcia realizacji celów porozumienia paryskiego dzięki zapobieganiu wszelkiemu potencjalnemu ryzyku ucieczki emisji gazów cieplarnianych z Unii i zachęcaniu do redukcji emisji w państwach trzecich. CBAM służy zatem wyrównaniu opłat za emisję gazów cieplarnianych od objętych zakresem niniejszego rozporządzenia produktów przywożonych i tych produkowanych w Unii.

Poprawka  46

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Mechanizm ten będzie wprowadzany stopniowo jako alternatywa dla mechanizmów ustanowionych na mocy dyrektywy 2003/87/WE w celu zapobiegania ryzyku ucieczki emisji gazów cieplarnianych, w szczególności w odniesieniu do przydziału bezpłatnych uprawnień zgodnie z art. 10a tej dyrektywy.

3. Mechanizm ten ustanawia się, by stopniowo zastąpić mechanizmy ustanowione na mocy dyrektywy 2003/87/WE w celu zapobiegania ryzyku ucieczki emisji gazów cieplarnianych, w szczególności w odniesieniu do przydziału bezpłatnych uprawnień zgodnie z art. 10a tej dyrektywy.

Poprawka  47

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Do 1 stycznia 2030 r. niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich sektorów objętych dyrektywą 2003/87/WE.

 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 28 aktu delegowanego uzupełniającego niniejsze rozporządzenie przez określenie harmonogramu stopniowego obejmowania mechanizmem wszystkich towarów z sektorów objętych dyrektywą 2003/87/WE. W tym akcie delegowanym Komisja priorytetowo traktuje towary związane z największym ryzykiem ucieczki emisji i najbardziej emisyjne. Ten akt delegowany przyjmuje się do 30 czerwca 2025 roku.

 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 28 aktu delegowanego uzupełniającego załącznik I przez objęcie mechanizmem wszystkich towarów z sektorów objętych EU ETS.

 

Do ... [trzy lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 28 uzupełniający załącznik I przez dodanie produktów z dalszych poziomów łańcucha produkcji do towarów wymienionych w załączniku I. Te produkty z dalszych poziomów łańcucha produkcji zawierają znaczną ilość co najmniej jednego z towarów wymienionych w załączniku I.

Poprawka  48

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych w celu określenia warunków stosowania CBAM do towarów, o których mowa w ust. 2. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 29 ust. 2.

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 28 w celu uzupełnienia rozporządzenia przez określenie warunków stosowania CBAM do towarów, o których mowa w ust. 2.

Poprawka  49

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 7 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) prawo krajowe tego państwa lub terytorium trzeciego wdraża główne przepisy prawodawstwa Unii dotyczącego rynku energii elektrycznej, w tym w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii i łączenia rynków energii elektrycznej;

b) prawo krajowe tego państwa lub terytorium trzeciego wdraża główne przepisy prawodawstwa Unii dotyczącego rynku energii elektrycznej, w tym w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii, łączenia rynków energii elektrycznej, oraz dorobek Unii w dziedzinie klimatu, środowiska i konkurencji, z pełnym poszanowaniem uzgodnionych terminów;

Poprawka  50

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 7 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) dane państwo lub terytorium trzecie, podczas realizacji planu działania, o którym mowa w lit. c), wykazało znaczący postęp w dostosowywaniu przepisów krajowych do prawa Unii w zakresie działań w dziedzinie klimatu na podstawie tego planu działania, w tym w kierunku ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych na poziomie równoważnym z unijnym, przynajmniej w odniesieniu do wytwarzania energii elektrycznej. Wdrożenie systemu handlu emisjami w odniesieniu do energii elektrycznej, o opłacie równoważnej z opłatą w ramach EU ETS, musi zostać zakończone do dnia 1 stycznia 2030 r.;

e) dane państwo lub terytorium trzecie, podczas realizacji planu działania, o którym mowa w lit. c), wykazało znaczący postęp w dostosowywaniu przepisów krajowych do prawa Unii w zakresie działań w dziedzinie klimatu na podstawie tego planu działania, w tym w kierunku ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych na poziomie równoważnym z unijnym, przynajmniej w odniesieniu do wytwarzania energii elektrycznej. Wdrożenie systemu handlu emisjami w odniesieniu do energii elektrycznej, o opłacie równoważnej z opłatą w ramach EU ETS, musi zostać zakończone do 1 stycznia 2028 r.;

Poprawka  51

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Państwo lub terytorium trzecie spełniające warunki określone w ust. 7 lit. a)–f) zostaje wpisane do części B załącznika II do niniejszego rozporządzenia i przedkłada dwa sprawozdania dotyczące spełnienia warunków zgodnie z ust. 7 lit. a)–f) – jedno przed dniem 1 lipca 2025 r., a drugie przed dniem 1 lipca 2029 r. Do dnia 31 grudnia 2025 r. i do dnia 31 grudnia 2029 r. Komisja ocenia, w szczególności na podstawie planu działania zgodnie z ust. 7 lit. c) i sprawozdań otrzymanych od danego państwa lub terytorium trzeciego, czy to państwo lub terytorium trzecie nadal spełnia warunki określone w ust. 7.

8. Państwo lub terytorium trzecie spełniające warunki określone w ust. 7 lit. a)–f) zostaje wpisane do części B załącznika II do niniejszego rozporządzenia i przedkłada trzy kompleksowe sprawozdania dotyczące spełnienia warunków zgodnie z ust. 7 lit. a)–f) – jedno przed 1 lipca 2024 r., jedno przed 1 lipca 2027 r. i jedno przed 1 lipca 2029 r. Do 31 grudnia 2024 r., 31 grudnia 2027 i 31 grudnia 2029 r. Komisja ocenia, w szczególności na podstawie planu działania zgodnie z ust. 7 lit. c) i sprawozdań otrzymanych od danego państwa lub terytorium trzeciego, czy to państwo lub terytorium trzecie nadal spełnia warunki określone w ust. 7.

Poprawka  52

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 9 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) jeżeli Komisja ma dowody, że emisje z produkcji energii elektrycznej w tym państwie lub terytorium wzrosły w wyniku zwiększonego wywozu energii elektrycznej do Unii.

Poprawka  53

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 12

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12. Unia może zawierać umowy z państwami trzecimi w celu uwzględnienia obowiązujących w tych państwach mechanizmów ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych przy stosowaniu art. 9.

12. Unia może zawierać umowy z państwami trzecimi w celu uwzględnienia obowiązujących w tych państwach mechanizmów ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych przy stosowaniu art. 9. Umowy takie nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego preferencyjnego traktowania przywozu z państw trzecich, jeśli chodzi o certyfikaty CBAM przekazywane do umorzenia, i muszą uwzględniać wszelkie mechanizmy ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych uznawane za praktyki służące obchodzeniu przepisów w rozumieniu art. 27 ust. 2.

Poprawka  54

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 11

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11) właściwy organ” oznacza organ wyznaczony przez każde państwo członkowskie zgodnie z art. 11 niniejszego rozporządzenia;

11) urząd ds. CBAM” oznacza organ ustanowiony zgodnie z art. 11 niniejszego rozporządzenia;

Poprawka  55

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 15

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

15) „emisje bezpośrednie” oznaczają emisje pochodzące z procesów produkcji towarów, nad którymi producent sprawuje bezpośrednią kontrolę;

15) „emisje bezpośrednie” oznaczają emisje pochodzące z procesów produkcji towarów, nad którymi producent sprawuje bezpośrednią kontrolę, w tym emisje z wytwarzania ciepła i chłodu zużywanych w procesie produkcji;

Poprawka  56

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 16

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

16) „emisje wbudowane” oznaczają emisje bezpośrednie uwolnione podczas produkcji towarów, których wielkość oblicza się zgodnie z metodami określonymi w załączniku III;

16) „emisje wbudowane” oznaczają emisje bezpośrednie i pośrednie uwolnione podczas produkcji towarów oraz wytwarzania energii elektrycznej zużytej w procesie produkcji towarów, a ich wielkość oblicza się zgodnie z metodami określonymi w załączniku III;

Poprawka  57

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 18

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

18) „certyfikat CBAM” oznacza certyfikat w formacie elektronicznym odpowiadający jednej tonie emisji wbudowanych związanych z towarami;

18) „certyfikat CBAM” oznacza wspólny dla wszystkich państw członkowskich certyfikat w formacie elektronicznym odpowiadający jednej tonie emisji wbudowanych związanych z towarami;

Poprawka  58

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 22

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

22) „rzeczywiste emisje” oznaczają emisje obliczone na podstawie danych pierwotnych dotyczących procesów produkcji towarów;

22) „rzeczywiste emisje” oznaczają emisje obliczone i zweryfikowane na podstawie danych pierwotnych dotyczących procesów produkcji towarów oraz wytwarzania energii elektrycznej zużywanej w procesie produkcji towarów;

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 23

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

23) „opłata za emisję gazów cieplarnianych” oznacza kwotę pieniężną płaconą w państwie trzecim w formie podatku lub uprawnień do emisji w ramach systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych, obliczoną dla gazów cieplarnianych objętych takim środkiem i uwalnianych podczas produkcji towarów;

23) „opłata za emisję gazów cieplarnianych” oznacza kwotę pieniężną płaconą w państwie trzecim w formie podatku, opłaty lub uprawnień do emisji w ramach systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych, obliczoną dla gazów cieplarnianych objętych takim środkiem i uwalnianych podczas produkcji towarów;

 

Poprawka  60

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 28

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28) „emisje pośrednie” oznaczają emisje pochodzące z wytwarzania energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia zużywanych w procesach produkcji towarów.

(28) „emisje pośrednie” oznaczają emisje gazów cieplarnianych pochodzące z procesów wytwarzania energii elektrycznej zużywanej w procesach produkcji towarów;

Poprawka  61

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 28 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

28a) „kraj najsłabiej rozwinięty” oznacza kraj wpisany do wykazu takich krajów sporządzonego przez Radę Gospodarczą i Społeczną ONZ;

Poprawka  62

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 28 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

28b) „współczynnik CBAM” oznacza współczynnik ograniczający przydział bezpłatnych uprawnień dla instalacji produkujących towary wymienione w załączniku I;

Poprawka  63

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 28 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

28c) „produkty na dalszych poziomach łańcucha produkcyjnego” oznaczają produkty wytworzone przy użyciu towarów wymienionych w załączniku I.

Poprawka  64

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Towary mogą być przywożone na obszar celny Unii wyłącznie przez zgłaszającego, który został upoważniony przez właściwy organ zgodnie z art. 17 („upoważniony zgłaszający”).

Towary mogą być przywożone na obszar celny Unii wyłącznie przez zgłaszającego, który został upoważniony przez organ CBAM zgodnie z art. 17 („upoważniony zgłaszający”).

 

(Określenie „urząd ds. CBAM” dotyczy całości tekstu. Jego przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka  65

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każdy zgłaszający, przed przywozem towarów, o których mowa w art. 2, występuje z wnioskiem do właściwego organu w miejscu, w którym ma siedzibę, o udzielenie upoważnienia do przywozu tych towarów na obszar celny Unii.

1. Każdy zgłaszający, przed przywozem towarów, o których mowa w art. 2, występuje z wnioskiem do urzędu ds. CBAM w miejscu, w którym ma siedzibę, o udzielenie upoważnienia do przywozu tych towarów na obszar celny Unii.

Poprawka  66

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) oświadczenie, że zgłaszający nie dopuścił się żadnych poważnych naruszeń ani nie dopuszczał się powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego, przepisów podatkowych i przepisów dotyczących nadużyć na rynku w ciągu pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku, obejmujące również wskazanie, że nie był notowany za poważne przestępstwa związane z jego działalnością gospodarczą;

e) oświadczenie, że zgłaszający lub, w stosownych przypadkach, członek zarządu zgłaszającego nie dopuścili się żadnych poważnych naruszeń ani nie dopuszczali się powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego, przepisów podatkowych i przepisów dotyczących nadużyć na rynku w ciągu pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku, obejmujące również wskazanie, że nie byli notowani za przestępstwa związane z działalnością gospodarczą zgłaszającego;

Poprawka  67

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – litera f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) informacje niezbędne do wykazania finansowej i operacyjnej zdolności zgłaszającego do wypełnienia jego obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia oraz, jeżeli właściwy organ podjął taką decyzję na podstawie oceny ryzyka, dokumenty potwierdzające te informacje, takie jak rachunek zysków i strat oraz bilans za maksymalnie trzy ostatnie lata budżetowe, za które zamknięto rozliczenia;

f) informacje niezbędne do wykazania finansowej i operacyjnej zdolności zgłaszającego do wypełnienia jego obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia oraz, jeżeli urząd ds. CBAM podjął taką decyzję na podstawie oceny ryzyka, dokumenty potwierdzające te informacje, takie jak rachunek zysków i strat oraz bilans za maksymalnie trzy ostatnie lata budżetowe, za które zamknięto rozliczenia;

Poprawka  68

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Wnioskodawca może w każdej chwili wycofać swój wniosek.

4. Wnioskodawca może w każdej chwili zmienić lub wycofać swój wniosek.

Poprawka  69

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Upoważniony zgłaszający bezzwłocznie informuje właściwy organ o wszelkich zmianach w informacjach przekazanych zgodnie z ust. 3, zaistniałych po podjęciu decyzji, które to zmiany mogą mieć wpływ na decyzję podjętą na podstawie art. 17 lub na treść upoważnienia zgodnie z art. 17.

5. Upoważniony zgłaszający bezzwłocznie informuje urząd ds. CBAM o wszelkich zmianach w informacjach przekazanych zgodnie z ust. 3, zaistniałych po podjęciu decyzji, które to zmiany mogą mieć wpływ na decyzję podjętą na podstawie art. 17 lub na treść upoważnienia zgodnie z art. 17.

Poprawka  70

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych dotyczących standardowego formatu wniosku oraz terminów i procedury, których ma przestrzegać właściwy organ przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie upoważnienia zgodnie z ust. 1, oraz zasad identyfikacji przez właściwy organ zgłaszających przywóz energii elektrycznej. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 29 ust. 2.

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych dotyczących standardowego formatu wniosku oraz terminów i procedury, których ma przestrzegać urząd ds. CBAM przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie upoważnienia zgodnie z ust. 1, oraz zasad identyfikacji przez urząd ds. CBAM zgłaszających przywóz energii elektrycznej. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 29 ust. 2.

Poprawka  71

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do dnia 31 maja każdego roku każdy upoważniony zgłaszający składa właściwemu organowi deklarację („deklaracja CBAM”) za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym składana jest deklaracja.

1. Do dnia 31 maja każdego roku każdy upoważniony zgłaszający składa urzędowi ds. CBAM deklarację („deklaracja CBAM”) za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym składana jest deklaracja.

Poprawka  72

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) kopię sprawozdania z weryfikacji wydanego przez akredytowanego weryfikatora zgodnie z art. 8 i załącznikiem V.

Poprawka  73

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Upoważniony zgłaszający przechowuje te rejestry informacji, o których mowa w ust. 4, w tym sprawozdanie weryfikatora, do końca czwartego roku po roku, w którym złożono lub w którym należało złożyć deklarację CBAM.

5. Upoważniony zgłaszający przechowuje te rejestry informacji, o których mowa w ust. 4, w tym sprawozdanie weryfikatora, do końca czwartego roku po roku, w którym złożono lub w którym należało złożyć deklarację CBAM. Rejestry te muszą być wystarczająco szczegółowe, aby umożliwić akredytowanym weryfikatorom zweryfikowanie wielkości emisji wbudowanych zgodnie z art. 8 oraz aby umożliwić urzędowi ds. CBAM dokonanie przeglądu deklaracji CBAM zgodnie z art. 19 ust. 1. Upoważniony zgłaszający przechowuje te rejestry przez okres, o którym mowa w art. 19 ust. 1, w którym urząd ds. CBAM może przeprowadzać przegląd deklaracji CBAM.

Poprawka  74

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów wykonawczych dotyczących szczegółowych przepisów w odniesieniu do elementów metod obliczeniowych określonych w załączniku III, w tym w zakresie określania granic systemowych procesów produkcji, współczynników emisji, ustalanych dla konkretnych instalacji wartości rzeczywistych emisji i wartości domyślnych oraz ich stosowania w odniesieniu do poszczególnych towarów, a także określania metod zapewnienia wiarygodności danych, na podstawie których ustala się wartości domyślne, w tym poziomu szczegółowości i weryfikacji danych. W stosownych przypadkach akty te przewidują możliwość dostosowania wartości domyślnych do poszczególnych obszarów, regionów lub państw w celu uwzględnienia szczególnych obiektywnych czynników, takich jak geografia, zasoby naturalne, warunki rynkowe, główne źródła energii lub procesy przemysłowe. Podstawę tych aktów wykonawczych stanowią obowiązujące przepisy w zakresie weryfikacji danych dotyczących emisji i działalności w odniesieniu do instalacji objętych dyrektywą 2003/87/WE, w szczególności rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2067.

6. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów wykonawczych w odniesieniu do elementów metod obliczeniowych określonych w załączniku III, w tym w zakresie określania granic systemowych procesów produkcji, współczynników emisji, ustalanych dla konkretnych instalacji wartości rzeczywistych emisji i wartości domyślnych oraz ich stosowania w odniesieniu do poszczególnych towarów, a także określania metod zapewnienia wiarygodności danych, na podstawie których ustala się wartości domyślne, w tym poziomu szczegółowości i weryfikacji danych. W stosownych przypadkach akty te przewidują możliwość dostosowania wartości domyślnych do poszczególnych obszarów, regionów lub państw w celu uwzględnienia szczególnych obiektywnych czynników, takich jak geografia, zasoby naturalne, warunki rynkowe, główne źródła energii lub procesy przemysłowe. Podstawę tych aktów wykonawczych stanowią obowiązujące przepisy w zakresie weryfikacji danych dotyczących emisji i działalności w odniesieniu do instalacji objętych dyrektywą 2003/87/WE, w szczególności rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2067.

Poprawka  75

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 28 uzupełniających niniejsze rozporządzenie w celu zdefiniowania metody obliczania rzeczywistych pośrednich emisji wbudowanych w towarach prostych i złożonych oraz odpowiednich wartości domyślnych, a także metody określania ceny CBAM pośrednich emisji wbudowanych.

Poprawka  76

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Upoważniony zgłaszający zapewnia, aby całkowita wielkość emisji wbudowanych zadeklarowana w deklaracji CBAM złożonej zgodnie z art. 6 została zweryfikowana przez weryfikatora akredytowanego zgodnie z art. 18 w oparciu o zasady weryfikacji określone w załączniku V.

1. Upoważniony zgłaszający przedstawiający deklarację CBAM zapewnia, aby całkowita wielkość emisji wbudowanych zadeklarowana w deklaracji CBAM złożonej zgodnie z art. 6 i 35, jak również metodyka oraz dane i dokumenty uzupełniające zostały zweryfikowane przez weryfikatora akredytowanego zgodnie z art. 18 w oparciu o zasady weryfikacji określone w załączniku V.

Poprawka  77

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Urząd ds. CBAM jest upoważniony do weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych w deklaracji CBAM zgodnie z niniejszym artykułem.

Poprawka  78

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych dotyczących zasad weryfikacji, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do możliwości odstąpienia od obowiązku wizyty weryfikatora w instalacji, w której produkowane są odnośne towary, oraz obowiązku określenia progów pozwalających stwierdzić, czy nieprawidłowości lub niezgodności są istotne, a także w odniesieniu do dokumentacji uzupełniającej wymaganej do sporządzenia sprawozdania z weryfikacji.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 28, uzupełniających niniejsze rozporządzenie, dotyczących zasad weryfikacji, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do możliwości odstąpienia od obowiązku wizyty weryfikatora w instalacji, w której produkowane są odnośne towary, oraz obowiązku określenia progów pozwalających stwierdzić, czy nieprawidłowości lub niezgodności są istotne, a także w odniesieniu do dokumentacji uzupełniającej wymaganej do sporządzenia sprawozdania z weryfikacji. Możliwość odstąpienia od obowiązku wizyty akredytowanego weryfikatora w instalacji, w której produkowane są odnośne towary istnieje wyłącznie w należycie uzasadnionych okolicznościach w przypadku instalacji o dobrze znanym, standardowym profilu procesów produkcyjnych i wykorzystywanych technologii umożliwiającym wiarygodne oszacowanie wielkości emisji wbudowanych. W każdym przypadku urząd ds. CBAM pozostaje upoważniony do weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym informacji podanych w deklaracji CBAM. Przepisy ustanowione w takich aktach delegowanych są równoważne z przepisami rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2067.

Poprawka  79

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Akty wykonawcze, o których mowa w akapicie pierwszym, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 29 ust. 2.

skreśla się

Poprawka  80

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Opłata za emisję gazów cieplarnianych uiszczana w państwie pochodzenia

Jawna opłata za emisję gazów cieplarnianych uiszczana w państwie pochodzenia

Poprawka  81

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu uwzględnienia opłaty za emisję gazów cieplarnianych uiszczonej w państwie pochodzenia w odniesieniu do zadeklarowanych emisji wbudowanych upoważniony zgłaszający może wystąpić w swojej deklaracji CBAM o zmniejszenie liczby certyfikatów CBAM, które mają zostać przekazane do umorzenia.

1. W celu uwzględnienia wyodrębnionej opłaty za emisję gazów cieplarnianych uiszczonej w państwie pochodzenia w odniesieniu do zadeklarowanych emisji wbudowanych upoważniony zgłaszający może wystąpić w swojej deklaracji CBAM o zmniejszenie liczby certyfikatów CBAM, które mają zostać przekazane do umorzenia. Zmniejszenie takie może wynosić również 100 %, jeżeli opłata za emisje gazów cieplarnianych uiszczana w kraju pochodzenia jest równa lub wyższa od opłaty za emisje gazów cieplarnianych w Unii.

Poprawka  82

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Upoważniony zgłaszający prowadzi rejestry dokumentów, poświadczonych przez niezależną osobę, wymaganych do wykazania, że zadeklarowane emisje wbudowane podlegały opłacie za emisję gazów cieplarnianych w państwie pochodzenia towarów, oraz przechowuje dowody faktycznego uiszczenia tej opłaty za emisję gazów cieplarnianych, która nie powinna była podlegać rabatowi eksportowemu ani żadnej innej formie rekompensaty z tytułu wywozu.

2. Upoważniony zgłaszający prowadzi rejestry dokumentów, poświadczonych przez akredytowanego weryfikatora, wymaganych do wykazania, że zadeklarowane emisje wbudowane podlegały wyodrębnionej opłacie za emisję gazów cieplarnianych w państwie pochodzenia towarów, oraz przechowuje dowody faktycznego uiszczenia tej opłaty za emisję gazów cieplarnianych, która nie powinna była podlegać rabatowi eksportowemu ani żadnej innej formie bezpośredniej ani pośredniej rekompensaty z tytułu wywozu. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe akredytowanego weryfikatora znajdują się w dokumentacji. Upoważniony zgłaszający przekazuje dokumentację urzędowi ds. CBAM.

Poprawka  83

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych ustanawiających metodykę obliczania zmniejszenia liczby certyfikatów CBAM, które mają zostać przekazane do umorzenia, w odniesieniu do przeliczania kwoty opłaty za emisję gazów cieplarnianych zapłaconej w walucie obcej na euro po średnim rocznym kursie wymiany zgodnie z ust. 1 oraz w odniesieniu do kwalifikacji niezależnej osoby poświadczającej informacje, jak również elementów dowodu uiszczonej opłaty za emisję gazów cieplarnianych oraz braku stosowania rabatów eksportowych lub innych form rekompensaty z tytułu wywozu, o których mowa w ust. 2. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 29 ust. 2.

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych ustanawiających metodykę obliczania zmniejszenia liczby certyfikatów CBAM, które mają zostać przekazane do umorzenia, w odniesieniu do przeliczania kwoty opłaty za emisję gazów cieplarnianych zapłaconej w walucie obcej na euro po średnim rocznym kursie wymiany zgodnie z ust. 1 oraz w odniesieniu do kwalifikacji akredytowanego weryfikatora poświadczającego informacje, jak również elementów dowodu uiszczonej opłaty za emisję gazów cieplarnianych oraz braku stosowania rabatów lub innych form bezpośredniej lub pośredniej rekompensaty z tytułu wywozu, o których mowa w ust. 2. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 29 ust. 2.

Poprawka  84

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Na wniosek operatora instalacji znajdującej się w państwie trzecim Komisja rejestruje informacje dotyczące tego operatora i jego instalacji w centralnej bazie danych, o której mowa w art. 14 ust. 4.

1. Na wniosek operatora instalacji znajdującej się w państwie trzecim Komisja rejestruje informacje dotyczące tego operatora i jego instalacji w rejestrze CBAM, o którym mowa w art. 14.

Poprawka  85

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Rejestry, o których mowa w ust. 5 lit. c), muszą być wystarczająco szczegółowe, aby umożliwić weryfikację zgodnie z ust. 5 lit. b) oraz aby umożliwić wszelkiemu właściwemu organowi dokonanie, zgodnie z art. 19 ust. 1, przeglądu deklaracji CBAM złożonej przez upoważnionego zgłaszającego, któremu ujawniono odpowiednie informacje zgodnie z ust. 8.

6. Rejestry, o których mowa w ust. 5 lit. c), muszą być wystarczająco szczegółowe, aby umożliwić weryfikację zgodnie z ust. 5 lit. b) oraz aby umożliwić urzędowi ds. CBAM dokonanie, zgodnie z art. 19 ust. 1, przeglądu i weryfikacji deklaracji CBAM złożonej przez upoważnionego zgłaszającego, któremu ujawniono odpowiednie informacje zgodnie z ust. 8.

Poprawka  86

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Operator instalacji może ujawnić upoważnionemu zgłaszającemu informacje dotyczące weryfikacji emisji wbudowanych, o których mowa w ust. 5. Upoważniony zgłaszający jest uprawniony do skorzystania z ujawnionych mu informacji w celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 8.

7. Informacje dotyczące zweryfikowanych emisji wbudowanych, o których mowa w ust. 5 są dostępne publiczne w rejestrze CBAM. Upoważniony zgłaszający jest uprawniony do skorzystania z ujawnionych mu informacji w celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 8.

Poprawka  87

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział III – tytuł

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Właściwe organy

Urząd ds. CBAM

 

Poprawka  88

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Właściwe organy

Urząd ds. CBAM

Poprawka  89

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde państwo członkowskie wyznacza właściwy organ do wypełniania obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia i powiadamia o tym fakcie Komisję.

Komisja powołuje urząd ds. CBAM do wypełniania obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  90

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja udostępnia pozostałym państwom członkowskim wykaz wszystkich właściwych organów i publikuje tę informację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

skreśla się

Poprawka  91

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie wymagają, aby właściwe organy wymieniały ze sobą wszelkie informacje o podstawowym znaczeniu lub właściwe dla wykonywania ich funkcji i obowiązków.

skreśla się

Poprawka  92

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 12

skreśla się

Komisja

 

Komisja wspiera właściwe organy w wypełnianiu ich obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia i koordynuje ich działania.

 

Poprawka  93

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Decyzje urzędu ds. CBAM

 

1.  Urząd ds. CBAM bezzwłocznie podejmuje wszelkie decyzje mające na celu wdrożenie niniejszego rozporządzenia.

 

2.  Decyzja urzędu ds. CBAM staje się skuteczna z dniem powiadomienia adresata o podjęciu takiej decyzji.

 

3.  W przypadku gdy urząd ds. CBAM uzna, że nie dysponuje wszystkimi informacjami niezbędnymi do podjęcia decyzji, kontaktuje się z adresatem decyzji i wskazuje, jakie dodatkowe informacje są wymagane. W takiej sytuacji adresat decyzji bezzwłocznie przekazuje urzędowi ds. CBAM wymagane dodatkowe informacje.

 

4.  Adresat decyzji bezzwłocznie informuje urząd ds. CBAM o wszelkich zmianach w przekazanych informacjach, do jakich doszło po podjęciu decyzji. Wówczas urząd ds. CBAM ponownie rozpatruje decyzję w świetle takich informacji oraz potwierdza lub modyfikuje daną decyzję.

 

5.  W przypadku gdy urząd ds. CBAM proponuje podjęcie decyzji mającej niekorzystny skutek dla adresata, wskazuje podstawy podjęcia proponowanej decyzji i zamieszcza w niej informację o prawie do wniesienia odwołania, przewidzianym w art. 27a. Przed podjęciem takiej decyzji urząd ds. CBAM umożliwia adresatowi proponowanej decyzji przedstawienie urzędowi ds. CBAM swojego punktu widzenia w ustalonym terminie. Po upływie takiego terminu urząd ds. CBAM powiadamia adresata decyzji.

 

6.  Urząd ds. CBAM może w dowolnym terminie anulować, odwołać lub zmienić swoją decyzję na uzasadniony wniosek adresata decyzji lub, w stosownych przypadkach, z własnej inicjatywy.

 

7.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w drodze określenia dalszych szczegółowych ustaleń i zasad proceduralnych dotyczących niniejszego artykułu. Te akty delegowane przyjmuje się zgodnie z art. 28.

Poprawka  94

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wszelkie informacje uzyskane przez właściwe organy podczas wykonywania przez nie swoich obowiązków, mające z natury charakter poufny lub dostarczone na zasadzie poufności, są objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej. Właściwe organy nie ujawniają takich informacji bez wyraźnego pozwolenia osoby lub organu, które ich udzieliły. Informacje te mogą być udostępniane organom celnym, Komisji i Prokuraturze Europejskiej i są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 515/97.

Wszelkie informacje uzyskane przez urząd ds. CBAM podczas wykonywania przez niego swoich obowiązków, mające z natury charakter poufny lub dostarczone na zasadzie poufności, są objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej. Urząd ds. CBAM nie ujawnia takich informacji bez wyraźnego pozwolenia osoby lub organu, które ich udzieliły. Informacje te mogą być udostępniane organom celnym, Komisji i Prokuraturze Europejskiej i są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 515/97.

Poprawka  95

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 14

skreśla się

Krajowe rejestry i centralna baza danych

 

1. Właściwy organ każdego państwa członkowskiego ustanawia krajowy rejestr zgłaszających upoważnionych w danym państwie członkowskim w formie standaryzowanej elektronicznej bazy danych, zawierający dane dotyczące certyfikatów CBAM tych zgłaszających, oraz zapewnia poufność zgodnie z warunkami określonymi w art. 13.

 

2. Baza danych, o której mowa w ust. 1, zawiera zestawienia wraz z informacjami na temat każdego upoważnionego zgłaszającego, w szczególności:

 

a) imię i nazwisko/nazwę oraz dane kontaktowe upoważnionego zgłaszającego;

 

b) numer EORI upoważnionego zgłaszającego;

 

c) numer rachunku CBAM;

 

d) liczbę, cenę sprzedaży, datę zakupu, datę umorzenia lub datę odkupu lub datę anulowania przez właściwy organ certyfikatów CBAM w odniesieniu do każdego upoważnionego zgłaszającego.

 

3. Informacje zawarte w bazie danych, o których mowa w ust. 2, są poufne.

 

4. Komisja ustanawia publicznie dostępną centralną bazę danych zawierającą imiona i nazwiska/nazwy, adresy i dane kontaktowe operatorów instalacji oraz informacje na temat lokalizacji instalacji w państwach trzecich zgodnie z art. 10 ust. 2. Operator może odmówić publicznego udostępnienia swojego imienia i nazwiska lub swojej nazwy, adresu i danych kontaktowych.

 

Poprawka  96

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 14a

 

Rejestr CBAM

 

1.  Urząd ds. CBAM ustanawia rejestr CBAM do celów realizacji procesów związanych z certyfikatami CBAM, zgodnie z art. 20, 21 i 22.

 

2.  Rejestr CBAM zawiera elektroniczną bazę danych, w której znajdują się informacje dotyczące każdego upoważnionego zgłaszającego, w szczególności:

 

a)  imię i nazwisko/nazwa i dane teleadresowe;

 

b)  numer EORI;

 

c)  numer rachunku CBAM;

 

d)  liczba, cena i data zakupu posiadanych certyfikatów CBAM.

 

3.  Rejestr CBAM zawiera również, w osobnej części bazy danych, imiona i nazwiska/nazwy i dodatkowe dane operatorów oraz instalacji w państwach trzecich zarejestrowanych zgodnie z art. 10. Ta część bazy danych zawiera w szczególności w stosownych przypadkach zweryfikowane emisje z instalacji.

 

4.  Informacje zawarte w bazie danych są poufne, z wyjątkiem imion i nazwisk/nazw upoważnionych zgłaszających i operatorów, lokalizacji i, w stosownych przypadkach, nazw instalacji w państwach trzecich oraz ich zweryfikowanych emisji, które są dostępne publicznie w interoperacyjnym formacie.

 

5.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze dotyczące infrastruktury oraz szczegółowych procesów stosowanych w przypadku rejestru CBAM i elektronicznych baz danych zawierających informacje, o których mowa w ust. 2 i 3. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 29 ust. 2.

Poprawka  97

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 15

skreśla się

Centralny administrator

 

1. Komisja pełni funkcję centralnego administratora w celu prowadzenia niezależnego dziennika transakcji rejestrującego zakup certyfikatów CBAM, ich posiadanie, umorzenie, odkup i anulowanie oraz zapewnienia koordynacji rejestrów krajowych.

 

2. Centralny administrator przeprowadza oparte na analizie ryzyka kontrole transakcji zarejestrowanych w rejestrach krajowych za pośrednictwem niezależnego dziennika transakcji w celu zapewnienia, aby nie występowały żadne nieprawidłowości w zakresie nabywania, posiadania, umarzania, odkupu i anulowania certyfikatów CBAM.

 

3. Jeżeli w wyniku kontroli przeprowadzonych na podstawie ust. 2 stwierdzone zostaną nieprawidłowości, Komisja powiadamia zainteresowane państwo lub państwa członkowskie o konieczności przeprowadzenia dalszego dochodzenia w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Poprawka  98

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rachunki w rejestrach krajowych

Rachunki w rejestrze CBAM

Poprawka  99

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Właściwy organ nadaje każdemu upoważnionemu zgłaszającemu niepowtarzalny numer rachunku CBAM.

1. Urząd ds. CBAM nadaje każdemu upoważnionemu zgłaszającemu niepowtarzalny numer rachunku CBAM.

Poprawka  100

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Każdy upoważniony zgłaszający uzyskuje dostęp do swojego rachunku w rejestrze.

2. Każdy upoważniony zgłaszający uzyskuje dostęp do swojego rachunku w rejestrze CBAM.

Poprawka  101

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Właściwy organ uruchamia rachunek niezwłocznie po udzieleniu upoważnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1, i powiadamia o tym fakcie upoważnionego zgłaszającego.

3. Urząd ds. CBAM uruchamia rachunek niezwłocznie po udzieleniu upoważnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1, i powiadamia o tym fakcie upoważnionego zgłaszającego.

Poprawka  102

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W przypadku gdy upoważniony zgłaszający zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub jego upoważnienie zostało cofnięte, właściwy organ zamyka rachunek tego zgłaszającego.

4. W przypadku gdy upoważniony zgłaszający zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub jego upoważnienie zostało cofnięte, urząd ds. CBAM zamyka rachunek tego zgłaszającego.

Poprawka  103

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Właściwe organy udzielają upoważnienia zgłaszającemu, który złożył wniosek o udzielenie upoważnienia zgodnie z art. 5 ust. 1, o ile spełnione są następujące warunki:

1. Urząd ds. CBAM udziela upoważnienia zgłaszającemu, który złożył wniosek o udzielenie upoważnienia zgodnie z art. 5 ust. 1, o ile spełnione są następujące warunki:

Poprawka  104

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli właściwy organ uzna, że warunki wymienione w ust. 1 nie są spełnione, lub jeżeli wnioskodawca nie przedstawił informacji wymienionych w art. 5 ust. 3, odmawia się udzielenia upoważnienia zgłaszającemu.

2. Jeżeli urząd ds. CBAM uzna, że warunki wymienione w ust. 1 nie są spełnione, lub jeżeli wnioskodawca nie przedstawił informacji wymienionych w art. 5 ust. 3, odmawia się udzielenia upoważnienia zgłaszającemu.

Poprawka  105

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeżeli właściwy organ odmówi udzielenia upoważnienia zgłaszającemu, zgłaszający składający wniosek o udzielenie upoważnienia może, przed wniesieniem odwołania, zgłosić sprzeciw zgodnie z prawem krajowym wobec tej odmowy do właściwego organu, który poleca krajowemu administratorowi, aby otworzył rachunek, albo podtrzymuje odmowę, wydając uzasadnioną decyzję, z zastrzeżeniem wymogów prawa krajowego, które służą zasadnemu celowi zgodnemu z niniejszym rozporządzeniem i są proporcjonalne.

skreśla się

Poprawka  106

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 4 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Decyzja właściwego organu upoważniająca zgłaszającego zawiera następujące informacje:

4. Decyzja urzędu ds. CBAM upoważniająca zgłaszającego zawiera następujące informacje:

Poprawka  107

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 6 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Właściwy organ wymaga przedłożenia gwarancji w celu udzielenia upoważnienia zgłaszającemu zgodnie z ust. 1, jeżeli zgłaszający nie prowadził działalności gospodarczej przez okres dwóch lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożył wniosek zgodnie z art. 5 ust. 1.

Urząd ds. CBAM wymaga przedłożenia gwarancji w celu udzielenia upoważnienia zgłaszającemu zgodnie z ust. 1, jeżeli zgłaszający nie prowadził działalności gospodarczej przez okres dwóch lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożył wniosek zgodnie z art. 5 ust. 1.

Poprawka  108

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 6 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Właściwy organ ustala kwotę takiej gwarancji na maksymalną, oszacowaną przez właściwy organ kwotę odpowiadającą wartości certyfikatów CBAM, które upoważniony zgłaszający musi przekazać do umorzenia zgodnie z art. 22.

Urząd ds. CBAM ustala kwotę takiej gwarancji na maksymalną, oszacowaną przez urząd ds. CBAM kwotę odpowiadającą wartości certyfikatów CBAM, które upoważniony zgłaszający musi przekazać do umorzenia zgodnie z art. 22.

Poprawka  109

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Gwarancja jest składana w formie gwarancji bankowej, płatnej na pierwsze żądanie, przez instytucję finansową prowadzącą działalność w Unii lub w formie innej gwarancji zapewniającej równoważne zabezpieczenie. Jeżeli właściwy organ stwierdzi, że złożona gwarancja nie zapewnia w ogóle pokrycia kwoty zobowiązań w zakresie CBAM lub nie zapewnia już jej pokrycia w sposób pewny lub wystarczający, żąda on od upoważnionego zgłaszającego złożenia dodatkowej gwarancji lub zastąpienia pierwotnej gwarancji nową gwarancją, według własnego wyboru.

7. Gwarancja jest składana w formie gwarancji bankowej, płatnej na pierwsze żądanie, przez instytucję finansową prowadzącą działalność w Unii lub w formie innej gwarancji zapewniającej równoważne zabezpieczenie. Jeżeli urząd ds. CBAM stwierdzi, że złożona gwarancja nie zapewnia w ogóle pokrycia kwoty zobowiązań w zakresie CBAM lub nie zapewnia już jej pokrycia w sposób pewny lub wystarczający, żąda on od upoważnionego zgłaszającego złożenia dodatkowej gwarancji lub zastąpienia pierwotnej gwarancji nową gwarancją, według własnego wyboru.

Poprawka  110

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Właściwy organ zwalnia gwarancję niezwłocznie po dniu 31 maja drugiego roku, w którym upoważniony zgłaszający przekazał do umorzenia certyfikaty CBAM zgodnie z art. 22.

8. Organ ds. CBAM zwalnia gwarancję niezwłocznie po dniu 31 maja drugiego roku, w którym upoważniony zgłaszający przekazał do umorzenia certyfikaty CBAM zgodnie z art. 22.

Poprawka  111

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 8 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a. Urząd ds. CBAM może zweryfikować dokładność i kompletność informacji podanych przez wnioskodawcę zgodnie z art. 5 ust. 3 oraz istnienie, autentyczność, dokładność i ważność wszelkich dokumentów potwierdzających. Urząd ds. CBAM może przeprowadzać takie kontrole w siedzibie wnioskodawcy.

Poprawka  112

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9. Właściwy organ cofa upoważnienie zgłaszającego, który nie spełnia już warunków określonych w ust. 1 lub który nie współpracuje z tym organem.

9. Urząd ds. CBAM cofa upoważnienie zgłaszającego, który nie spełnia już warunków określonych w ust. 1 lub który nie współpracuje z tym urzędem, lub w przypadku którego stwierdzono powtarzające się lub poważne naruszenie niniejszego rozporządzenia.   

Poprawka  113

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 9 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9a. Komisja, w drodze aktów wykonawczych, przyjmuje praktyczne ustalenia dotyczące stosowania kryteriów, o których mowa w ust. 1, oraz gwarancji, o których mowa w ust. 6. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 29 ust. 2.

Poprawka  114

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każdą osobę akredytowaną na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2067 uznaje się za akredytowanego weryfikatora na mocy niniejszego rozporządzenia.

1. Każdą osobę prawną akredytowaną na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2067 uznaje się za akredytowanego weryfikatora na mocy niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  115

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W uzupełnieniu ust. 1 krajowa jednostka akredytująca może, na wniosek, akredytować osobę jako weryfikatora na mocy niniejszego rozporządzenia po sprawdzeniu dokumentacji poświadczającej zdolność tej osoby do stosowania zasad weryfikacji, o których mowa w załączniku V, w celu wykonywania ustanowionych w art. 8, 10 i 38 obowiązków w zakresie kontroli emisji wbudowanych.

skreśla się

Poprawka  116

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W odniesieniu do akredytacji, o której mowa w ust. 2, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 28, określających warunki kontroli prowadzonej przez akredytowanych weryfikatorów oraz nadzoru nad nimi, cofnięcia akredytacji oraz wzajemnego uznawania i wzajemnej oceny jednostek akredytujących.

3. W odniesieniu do akredytacji, o której mowa w ust. 1, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 28, określających warunki kontroli prowadzonej przez akredytowanych weryfikatorów oraz nadzoru nad nimi, cofnięcia akredytacji oraz wzajemnego uznawania i wzajemnej oceny jednostek akredytujących.

Poprawka  117

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Właściwy organ może dokonać przeglądu deklaracji CBAM w okresie kończącym się w czwartym roku po roku, w którym należało złożyć daną deklarację. Przegląd może polegać na sprawdzeniu informacji podanych w deklaracji CBAM na podstawie informacji przekazanych przez organy celne zgodnie z art. 25 ust. 2 oraz innych odpowiednich dowodów, a także na podstawie ewentualnego audytu, który zostanie uznany za konieczny, w tym w siedzibie upoważnionego zgłaszającego.

1. Urząd ds. CBAM może dokonać przeglądu deklaracji CBAM w okresie kończącym się w czwartym roku po roku, w którym należało złożyć daną deklarację. Przegląd może polegać na sprawdzeniu informacji podanych w deklaracji CBAM na podstawie informacji przekazanych przez organy celne zgodnie z art. 25 ust. 2 oraz innych odpowiednich dowodów, a także na podstawie ewentualnego audytu, który zostanie uznany za konieczny, w tym w siedzibie upoważnionego zgłaszającego.

Poprawka  118

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeżeli właściwy organ ustali, że zadeklarowana liczba certyfikatów CBAM, które mają zostać przekazane do umorzenia, jest nieprawidłowa lub że nie złożono żadnej deklaracji CBAM zgodnie z ust. 2, koryguje on liczbę certyfikatów CBAM należnych od upoważnionego zgłaszającego. Właściwy organ powiadamia upoważnionego zgłaszającego o tej korekcie i wzywa go do przekazania do umorzenia dodatkowych certyfikatów CBAM w terminie jednego miesiąca.

3. Jeżeli urząd ds. CBAM ustali, że zadeklarowana liczba certyfikatów CBAM, które mają zostać przekazane do umorzenia, jest nieprawidłowa lub że nie złożono żadnej deklaracji CBAM zgodnie z ust. 2, koryguje on liczbę certyfikatów CBAM należnych od upoważnionego zgłaszającego. Urząd ds. CBAM powiadamia upoważnionego zgłaszającego o tej korekcie i wzywa go do przekazania do umorzenia dodatkowych certyfikatów CBAM w terminie jednego miesiąca.

Poprawka  119

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Odbiorca powiadomienia, o którym mowa w ust. 3, może złożyć odwołanie od decyzji będącej przedmiotem powiadomienia. Odbiorcy powiadomienia przekazuje się informacje dotyczące procedury stosowanej w przypadku odwołania.

skreśla się

Poprawka  120

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Jeżeli liczba certyfikatów CBAM umorzonych przekracza liczbę certyfikatów należnych, właściwy organ niezwłocznie zwraca upoważnionemu zgłaszającemu wartość certyfikatów CBAM umorzonych w nadmiarze, obliczoną według średniej ceny zapłaconej za certyfikaty CBAM przez upoważnionego zgłaszającego w ciągu roku, w którym nastąpił przywóz.

5. Jeżeli liczba certyfikatów CBAM umorzonych przekracza liczbę certyfikatów należnych, urząd ds. CBAM niezwłocznie zwraca upoważnionemu zgłaszającemu wartość certyfikatów CBAM umorzonych w nadmiarze, obliczoną według średniej ceny zapłaconej za certyfikaty CBAM przez upoważnionego zgłaszającego w chwili zakupu.

Poprawka  121

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Właściwy organ każdego państwa członkowskiego sprzedaje certyfikaty CBAM zgłaszającym upoważnionym w danym państwie członkowskim po cenie obliczonej zgodnie z art. 21.

1. Urząd ds. CBAM sprzedaje certyfikaty CBAM upoważnionym zgłaszającym po cenie obliczonej zgodnie z art. 21.

Poprawka  122

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Właściwy organ zapewnia, aby każdemu certyfikatowi CBAM nadano jednostkowy kod identyfikacyjny w momencie utworzenia certyfikatu, i rejestruje taki jednostkowy kod identyfikacyjny, cenę i datę sprzedaży certyfikatu w krajowym rejestrze na rachunku upoważnionego zgłaszającego dokonującego zakupu tego certyfikatu.

2. Urząd ds. CBAM zapewnia, aby każdemu certyfikatowi CBAM nadano jednostkowy kod identyfikacyjny w momencie utworzenia certyfikatu, i rejestruje taki jednostkowy kod identyfikacyjny, cenę i datę sprzedaży certyfikatu w krajowym rejestrze CBAM na rachunku upoważnionego zgłaszającego dokonującego zakupu tego certyfikatu.

Poprawka  123

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych w celu bardziej szczegółowego określenia metody obliczania średniej ceny certyfikatów CBAM oraz praktycznych ustaleń dotyczących publikacji tej ceny. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 29 ust. 2.

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych w celu wdrożenia przewidzianej w ust. 1 metody obliczania średniej ceny certyfikatów CBAM oraz praktycznych ustaleń dotyczących publikacji tej ceny. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 29 ust. 2.

Poprawka  124

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do dnia 31 maja każdego roku upoważniony zgłaszający przekazuje właściwemu organowi do umorzenia certyfikaty CBAM w liczbie odpowiadającej emisjom wbudowanym zadeklarowanym zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. c) i zweryfikowanym zgodnie z art. 8 za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się umorzenia.

1. Do dnia 31 maja każdego roku upoważniony zgłaszający przekazuje urzędowi ds. CBAM do umorzenia certyfikaty CBAM w liczbie odpowiadającej emisjom wbudowanym obliczonym zgodnie z załącznikiem IIIa i zadeklarowanym zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. c) i zweryfikowanym zgodnie z art. 8 za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się umorzenia.

Poprawka  125

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Do celów ust. 1 upoważniony zgłaszający zapewnia, aby wymagana liczba certyfikatów CBAM była dostępna na jego rachunku w krajowym rejestrze. Ponadto upoważniony zgłaszający zapewnia, aby liczba certyfikatów CBAM na jego rachunku w krajowym rejestrze na koniec każdego kwartału odpowiadała co najmniej 80 % emisji wbudowanych, których wielkość określa się na podstawie wartości domyślnych z zastosowaniem metod określonych w załączniku III, z uwzględnieniem wszystkich towarów przywiezionych przez niego od początku roku kalendarzowego.

2. Do celów ust. 1 upoważniony zgłaszający zapewnia, aby wymagana liczba certyfikatów CBAM była dostępna na jego rachunku w rejestrze CBAM. Ponadto upoważniony zgłaszający zapewnia, aby liczba certyfikatów CBAM na jego rachunku w krajowym rejestrze CBAM na koniec każdego kwartału odpowiadała co najmniej 80 % emisji wbudowanych, których wielkość określa się na podstawie wartości domyślnych z zastosowaniem metod określonych w załączniku III, z uwzględnieniem wszystkich towarów przywiezionych przez niego od początku roku kalendarzowego.

Poprawka  126

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeżeli właściwy organ ustali, że liczba certyfikatów CBAM na rachunku upoważnionego zgłaszającego jest niezgodna z obowiązkami określonymi w ust. 2 zdanie drugie, wówczas organ ten powiadamia upoważnionego zgłaszającego o korekcie i wzywa go do przekazania do umorzenia dodatkowych certyfikatów CBAM w terminie jednego miesiąca.

3. Jeżeli urząd ds. CBAM ustali, że liczba certyfikatów CBAM na rachunku upoważnionego zgłaszającego jest niezgodna z obowiązkami określonymi w ust. 2 zdanie drugie, wówczas organ ten powiadamia upoważnionego zgłaszającego o korekcie i wzywa go do przekazania do umorzenia dodatkowych certyfikatów CBAM w terminie jednego miesiąca.

Poprawka  127

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Odbiorca powiadomienia, o którym mowa w ust. 3, może złożyć odwołanie od decyzji będącej przedmiotem powiadomienia. Odbiorcy powiadomienia przekazuje się informacje dotyczące procedury stosowanej w przypadku odwołania.

skreśla się

Poprawka  128

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Właściwy organ każdego państwa członkowskiego, na wniosek zgłaszającego upoważnionego w danym państwie członkowskim, odkupuje nadwyżkowe certyfikaty CBAM pozostałe na rachunku zgłaszającego w krajowym rejestrze po przekazaniu certyfikatów do umorzenia zgodnie z art. 22. Wniosek o odkup przedstawia się do dnia 30 czerwca każdego roku, w którym certyfikaty CBAM przekazano do umorzenia.

1. Urząd ds. CBAM, na wniosek upoważnionego zgłaszającego, odkupuje nadwyżkowe certyfikaty CBAM pozostałe na rachunku zgłaszającego w rejestrze CBAM po przekazaniu certyfikatów do umorzenia zgodnie z art. 22. Wniosek o odkup przedstawia się do dnia 30 czerwca każdego roku, w którym certyfikaty CBAM przekazano do umorzenia.

Poprawka  129

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia 30 czerwca każdego roku właściwy organ każdego państwa członkowskiego anuluje wszelkie certyfikaty CBAM, które zakupiono w roku przed poprzednim rokiem kalendarzowym i które pozostają w krajowym rejestrze na rachunku zgłaszających upoważnionych w danym państwie członkowskim.

Do dnia 30 czerwca każdego roku urząd ds. CBAM anuluje wszelkie certyfikaty CBAM, które zakupiono w roku przed poprzednim rokiem kalendarzowym i które pozostają w rejestrze CBAM na rachunku upoważnionych zgłaszających, i bez zbędnej zwłoki poinformuje o tym upoważnionych zgłaszających.

Poprawka  130

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 24a

 

Przychody ze sprzedaży certyfikatów CBAM

 

1.  Przychody uzyskane ze sprzedaży certyfikatów CBAM nie stanowią dochodów przeznaczonych na określony cel. Niniejsze rozporządzenie nie uniemożliwia definiowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży certyfikatów CBAM jako zasobów własnych zgodnie z art. 311 TFUE i wpisywania ich do budżetu Unii jako dochód ogólny.

 

2.  Aby zapewnić spełnienie przez CBAM celu, jakim jest ograniczenie globalnych emisji dwutlenku węgla oraz pomoc w realizacji unijnych celów klimatycznych i zobowiązań międzynarodowych, takich jak porozumienie paryskie, udziela się wsparcia finansowego UE w celu wspierania łagodzenia skutków zmiany klimatu i przystosowania się do niej w krajach najsłabiej rozwiniętych, w tym ich starań na rzecz obniżenia emisyjności i przekształcenia przemysłu produkcyjnego, bez uszczerbku dla ust. 1. Takie finansowanie udostępnia się z budżetu Unii, aby przyczynić się do międzynarodowego finansowania działań w związku ze zmianą klimatu dzięki ułatwieniu dostosowania zainteresowanych gałęzi przemysłu do nowych zobowiązań ustanowionych niniejszym rozporządzeniem i uzupełnionych pomocą techniczną, pod warunkiem pełnego wdrożenia i egzekwowania w kraju odbiorcy uznanych na poziomie międzynarodowym praw pracowniczych i społecznych, takich jak podstawowe standardy pracy MOP.

 

To nowe wsparcie finansowe z budżetu Unii powinno być udzielane w ramach odpowiedniego programu geograficznego i tematycznego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy” ustanowionego rozporządzeniem (UE) 2021/9471a oraz w kwocie ustalanej corocznie, która powinna odpowiadać co najmniej poziomowi przychodów uzyskanych ze sprzedaży certyfikatów CBAM.

 

3.  Aby zapewnić przejrzystość wykorzystania przychodów uzyskanych ze sprzedaży certyfikatów CBAM, Komisja co roku składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące sposobu wykorzystania równowartości finansowej tych przychodów z poprzedniego roku oraz sposobu, w jaki przyczyniło się to do obniżenia emisyjności przemysłu produkcyjnego w krajach najsłabiej rozwiniętych.

Poprawka  131

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 25

skreśla się

Procedury graniczne przy przywozie towarów

 

1. Organy celne nie zezwalają na przywóz towarów, o ile zgłaszający nie został upoważniony przez właściwy organ najpóźniej w momencie dopuszczenia towarów do obrotu.

 

2. Organy celne okresowo przekazują informacje na temat towarów zgłoszonych do celów przywozu – które to informacje obejmują numer EORI i numer rachunku CBAM zgłaszającego, ośmiocyfrowy kod CN towarów, ilość, państwo pochodzenia, datę deklaracji i procedurę celną – właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym zgłaszający został upoważniony.

 

3. Organy celne przeprowadzają kontrole towarów zgodnie z art. 46 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, w tym kontrole ośmiocyfrowego kodu CN, ilości i państwa pochodzenia towarów przywożonych. Komisja uwzględnia ryzyko związane z CBAM przy opracowywaniu wspólnych kryteriów i norm ryzyka na podstawie art. 50 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

 

4. Organy celne mogą przekazać zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 952/2013 informacje poufne uzyskane przez organy celne podczas wykonywania przez nie swoich obowiązków lub dostarczone na zasadzie poufności właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym zgłaszający został upoważniony. Właściwe organy państw członkowskich traktują takie informacje i prowadzą ich wymianę zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 515/97.

 

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych określających informacje, harmonogram i środki przekazywania tych informacji na podstawie ust. 2. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 29 ust. 2.

 

Poprawka  132

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 25a

 

Procedury graniczne przy przywozie towarów

 

1.  Organy celne zapewniają, aby zgłaszający towary był zarejestrowany przez urząd ds. CBAM, gdy towary są zgłaszane do przywozu, a najpóźniej gdy towary zostają dopuszczone do obrotu.

 

2.  Organy celne okresowo przekazują urzędowi ds. CBAM szczegółowe informacje o towarach wymienionych w załączniku I, które zgłoszono do przywozu. Informacje te obejmują co najmniej ilość, kraj pochodzenia i zgłaszającego towary. Do celów niniejszego rozporządzenia organy celne mogą przekazywać urzędowi ds. CBAM informacje poufne, o których mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

 

3.  Produkty przywożone uznaje się za pochodzące z państw trzecich zgodnie z regułami dotyczącymi niepreferencyjnego pochodzenia towarów, o których mowa w art. 59 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

 

4.  Komisja określa w drodze aktów wykonawczych terminy i informacje, o których mowa w ust. 2. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 29 ust. 2.

 

5.  Od dnia podjęcia działania na mocy art. 26a lub 27, Komisja, po poinformowaniu w odpowiednim czasie państw członkowskich, może polecić organom celnym podjęcie odpowiednich kroków w celu rejestrowania przywożonych produktów, tak by można było następnie zastosować środki wobec tego przywozu od daty takiej rejestracji. Komisja może objąć przywóz obowiązkiem rejestracji w wyniku wniosku przedstawionego przez przemysł unijny, zawierającego dostateczne dowody uzasadniające takie działanie, lub z własnej inicjatywy Komisji. Rejestracja zostaje wprowadzona decyzją Komisji, w której określa się cel tego działania oraz, gdy jest to właściwe, szacunkową kwotę ewentualnych przyszłych należności. Przywóz nie podlega rejestracji dłużej niż przez okres dziewięciu miesięcy.

Poprawka  133

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 26

skreśla się

Kary

 

1. Upoważniony zgłaszający, który do dnia 31 maja każdego roku nie przekaże do umorzenia certyfikatów CBAM w liczbie odpowiadającej emisjom wbudowanym związanym z towarami przywiezionymi w poprzednim roku, podlega karze odpowiadającej karze za przekroczenie emisji określonej w art. 16 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE, podwyższonej zgodnie z art. 16 ust. 4 tejże dyrektywy, w roku, w którym dane towary zostały przywiezione, w odniesieniu do każdego certyfikatu CBAM, który upoważniony zgłaszający powinien był przekazać do umorzenia.

 

2. Każda osoba inna niż upoważniony zgłaszający wprowadzająca towary na obszar celny Unii bez przekazania do umorzenia certyfikatów CBAM zgodnie z niniejszym rozporządzeniem podlega karze, o której mowa w ust. 1, w roku, w którym wprowadzono dane towary, w odniesieniu do każdego certyfikatu CBAM, który taka osoba powinna była przekazać do umorzenia.

 

3. Uiszczenie kary w żadnym wypadku nie zwalnia upoważnionego zgłaszającego z obowiązku przekazania do umorzenia pozostałych certyfikatów CBAM w danym roku właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym zgłaszający został upoważniony.

 

4. Jeżeli właściwy organ ustali, że upoważniony zgłaszający nie spełnił obowiązku przekazania do umorzenia certyfikatów CBAM, jak określono w ust. 1, lub że dana osoba wprowadziła towary na obszar celny Unii, jak określono w ust. 2, taki właściwy organ nakłada karę i powiadamia danego upoważnionego zgłaszającego lub, w sytuacji określonej w ust. 2, daną osobę:

 

a) o tym że właściwy organ uznał, iż ten upoważniony zgłaszający lub ta osoba nie dopełnili obowiązku przekazania do umorzenia certyfikatów CBAM za dany rok;

 

b) o powodach sformułowania takiego wniosku;

 

c) o kwocie kary nałożonej na danego upoważnionego zgłaszającego lub daną osobę;

 

d) o dacie, od której kara zostaje nałożona;

 

e) o działaniach, które zdaniem właściwego organu dany upoważniony zgłaszający lub dana osoba powinni podjąć, aby wywiązać się z obowiązku określonego w lit. a), w zależności od stanu faktycznego i okoliczności sprawy; oraz

 

f) o prawie danego upoważnionego zgłaszającego lub danej osoby do odwołania się na podstawie przepisów krajowych.

 

5. Oprócz kar, o których mowa w ust. 2, państwa członkowskie mogą stosować sankcje administracyjne lub karne za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących CBAM zgodnie z przepisami krajowymi. Takie sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Poprawka  134

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 26a

 

Kary

 

1.  Upoważniony zgłaszający, który do dnia 31 maja każdego roku nie przekaże do umorzenia certyfikatów CBAM w liczbie odpowiadającej emisjom wbudowanym związanym z towarami przywiezionymi w poprzednim roku lub przedłoży organowi nieprawdziwe informacje dotyczące rzeczywistych emisji w celu korzystnego indywidualnego potraktowania, podlega karze pieniężnej.

 

2.  Kwota kary jest równa trzykrotności średniej ceny certyfikatów CBAM w poprzednim roku za każdy certyfikat CBAM, którego upoważniony zgłaszający nie przekazał do umorzenia zgodnie z art. 22. Uiszczenie kary nie zwalnia upoważnionego zgłaszającego z obowiązku przekazania do umorzenia pozostałych certyfikatów CBAM urzędowi ds. CBAM.

 

3.  W przypadku powtarzających się naruszeń urząd ds. CBAM może podjąć decyzję o zawieszeniu rachunku CBAM upoważnionego zgłaszającego.

 

4.  Oprócz kary, o której mowa w ust. 2, państwa członkowskie stosują sankcje administracyjne lub karne za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących CBAM zgodnie z prawem krajowym. Kary te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

5.  Jeżeli urząd ds. CBAM ustali, że upoważniony zgłaszający nie spełnił obowiązku przekazania certyfikatów CBAM do umorzenia lub przekazał urzędowi nieprawdziwe informacje, urząd ds. CBAM nakłada karę, o której mowa w ust. 2, i powiadamia upoważnionego zgłaszającego:

 

a)  o tym, że urząd ds. CBAM uznał, iż upoważniony zgłaszający nie dopełnił obowiązku przekazania do umorzenia certyfikatów CBAM za dany rok zgodnie z art. 22 lub przekazał urzędowi nieprawdziwe informacje;

 

b)  o powodach sformułowania takiego wniosku;

 

c)  o kwocie kary nałożonej na upoważnionego zgłaszającego;

 

d)  o dacie, od której kara zostaje nałożona;

 

e)  o działaniach, które zdaniem właściwego organu upoważniony zgłaszający powinien podjąć, aby wywiązać się z obowiązków określonych w lit. a), w zależności od stanu faktycznego i okoliczności sprawy; oraz

 

f)  o prawie upoważnionego zgłaszającego do odwołania się na mocy prawa krajowego.

Poprawka  135

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Praktyki zmierzające do obejścia przepisów obejmują sytuacje, których zmiana struktury handlu związana z towarami objętymi zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia nie ma wystarczającej, należytej przyczyny ani uzasadnienia ekonomicznego poza dążeniem do uniknięcia obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu i polega na zastąpieniu takich towarów produktami nieznacznie zmodyfikowanymi, które nie są uwzględnione w wykazie towarów w załączniku I, ale należą do sektora objętego zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia.

2. Praktyki służące obchodzeniu przepisów to wszelkie działania, których celem jest uniknięcie zobowiązań określonych w niniejszym rozporządzeniu. Są to sytuacje wynikające z praktyki, procesu lub prac, które nie mają należytej przyczyny ani uzasadnienia ekonomicznego poza dążeniem do uniknięcia lub zminimalizowania obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu i mogą obejmować między innymi:

Poprawka  136

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 – litera a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

a) bezpośrednie i pośrednie dotacje, takie jak korzystne regulacje podatkowe, ustalanie cen energii, rabaty eksportowe lub inne formy rekompensaty za wywóz towarów objętych niniejszym rozporządzeniem, w celu pokrycia części lub całości kosztów związanych z opłatą za emisję CO2 uiszczaną w państwie trzecim;

Poprawka  137

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 – litera b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

b) opłatę za emisję CO2 uiszczaną w państwie trzecim, nakładaną wyłącznie na towary, które mają zostać wywiezione do Unii;

Poprawka  138

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 – litera c (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

c) zastąpienie takich towarów produktami nieznacznie zmodyfikowanymi, które nie są uwzględnione w wykazie towarów w załączniku I, ale należą do sektora objętego zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia;

Poprawka  139

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 – litera d (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

d) outsourcing produkcji produktów na dalszych poziomach łańcucha produkcyjnego, które zawierają co najmniej jeden z towarów wymienionych w załączniku I, w celu uniknięcia uiszczenia opłaty za emisję CO2 w Unii;

Poprawka  140

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 – litera e (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

e) wysyłkę danego produktu za pośrednictwem państw trzecich, do których nie mają zastosowania obowiązki lub mają zastosowanie korzystniejsze obowiązki; lub

Poprawka  141

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 – litera f (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

f) reorganizowanie przez eksporterów lub producentów ich struktury i kanałów sprzedaży i produkcji lub wszelkie inne formy podwójnej produkcji i podwójnej sprzedaży.

Poprawka  142

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwo członkowskie lub każda strona odczuwająca skutki sytuacji opisanych w ust. 2 lub odnosząca korzyści w związku z takimi sytuacjami może powiadomić Komisję, jeżeli – w dwumiesięcznym okresie w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku – odnotuje znaczny spadek wielkości przywozu towarów objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia i wzrost wielkości przywozu produktów nieznacznie zmodyfikowanych, które nie są uwzględnione w wykazie towarów w załączniku I. Komisja stale monitoruje wszelkie znaczne zmiany struktury handlu towaramiproduktami nieznacznie zmodyfikowanymi na szczeblu unijnym.

3. Państwo członkowskie lub każda strona odczuwająca skutki dowolnej z sytuacji opisanych w ust. 2 lub odnosząca korzyści w związku z takimi sytuacjami może powiadomić Komisję, jeżeli ma do czynienia z praktykami obchodzenia przepisów. Zainteresowane strony inne niż strony bezpośrednio odczuwające skutki, takie jak organizacje ochrony środowiska i organizacje pozarządowe, które znajdują konkretne dowody na obejście przepisów niniejszego rozporządzenia, mogą również powiadomić Komisję. Komisja prowadzi stały monitoring w celu zidentyfikowania praktyk obchodzenia przepisów, w oparciu o nadzór rynku i wszelkie istotne źródła informacji, uwzględniając informacjesprawozdania przedkładane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Poprawka  143

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, podaje się uzasadnienie jego złożenia oraz odpowiednie dane i statystyki dotyczące towarów i produktów, o których mowa w ust2.

4. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, podaje się uzasadnienie jego złożenia oraz odpowiednie dane i statystyki potwierdzające zarzut obejścia przepisów niniejszego rozporządzenia. Komisja wszczyna dochodzenie dotyczące takiego zarzutu przedstawionego w powiadomieniu od państwa członkowskiego, strony odczuwającej skutki lub zainteresowanej strony, o ile takie powiadomienie spełnia wymogi, o których mowa w niniejszym ustępie, lub jeśli Komisja sama uzna, że takie dochodzenie jest konieczne. W prowadzeniu dochodzenia Komisję mogą wspierać właściwe organy i organy celne. Komisja kończy dochodzenie w terminie dziewięciu miesięcy od daty otrzymania powiadomienia. W przypadku wszczęcia dochodzenia Komisja powiadamia wszystkie właściwe organy.

Poprawka  144

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Jeżeli Komisja – biorąc pod uwagę odpowiednie dane, sprawozdania i statystyki, w tym przekazane przez organy celne państw członkowskich – ma wystarczające powody, aby sądzić, że w co najmniej jednym państwie członkowskim występują okoliczności, o których mowa w ust. 3, wówczas jest ona upoważniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 28 w celu uzupełnienia zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia tak, aby obejmował on produkty nieznacznie zmodyfikowane do celów przeciwdziałania obchodzeniu przepisów.

5. Jeżeli Komisja – biorąc pod uwagę odpowiednie dane, sprawozdania i statystyki, w tym przekazane przez organy celne państw członkowskich – ma wystarczające powody, aby sądzić, że w co najmniej jednym państwie członkowskim występują okoliczności, o których mowa w ust. 2, wówczas jest ona upoważniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 28 w celu uzupełnienia zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia tak, aby obejmował on produkty nieznacznie zmodyfikowane lub produkty na dalszych poziomach łańcucha produkcyjnego zawierające co najmniej jeden towar z wymienionych w załączniku I w ilości powyżej minimalnego progu do celów przeciwdziałania obchodzeniu przepisów.

Poprawka  145

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Komisja publikuje w sprawozdaniu rocznym informacje na temat wszystkich dochodzeń w sprawie obejścia przepisów i ich wyników. Sprawozdanie zawiera także informacje o statusie toczących się postępowań odwoławczych dotyczących kar oraz zagregowane informacje o intensywności emisji związanych z różnymi towarami wymienionymi w załączniku I w poszczególnych krajach pochodzenia.

 

Poprawka  146

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział VI a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Rozdział VIa

 

Odwołania

Poprawka  147

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 27a

 

Odwołania od decyzji podejmowanych przez urząd ds. CBAM

 

1.  Od decyzji podjętych przez urząd ds. CBAM przysługuje odwołanie. Odwołanie przysługuje od decyzji urzędu ds. CBAM mających niekorzystny skutek dla jakiejkolwiek zainteresowanej osoby, w tym od decyzji dotyczących kar, obejścia przepisów i wartości rzeczywistych emisji. Decyzje takie stają się skuteczne dopiero po upływie dwumiesięcznego terminu odwołania.

 

2.  Odwołanie wniesione zgodnie z ust. 1 ma skutek zawieszający.

 

3.  Produkty, których dotyczy odwołanie, podlegają rejestracji zgodnie z art. 25a ust. 5.

 

4.  Każda strona w postępowaniu, dla której decyzja ma niekorzystny skutek, może wnieść odwołanie. Wszelkie inne strony w postępowaniach są stronami w postępowaniu odwoławczym z mocy prawa.

 

5.  Ustanawia się izbę odwoławczą, w której skład wchodzi trzech pełnoprawnych członków, przewodniczący i dwóch zastępców członków. Po jednym członku wyznaczają Parlament Europejski, Rada i Komisja. Przewodniczącego wyznacza Rada. Po jednym dodatkowym zastępcy członka wyznaczają Parlament Europejski i Rada.

 

6.  Komisja przyjmuje zgodnie z art. 28 akty delegowane uzupełniające niniejsze rozporządzenie, aby określić skład, procedury powoływania i regulamin izby odwoławczej, z myślą o zagwarantowaniu niezależności jej członków, w tym w okresie przejściowym. W okresie przejściowym funkcje izby odwoławczej sprawuje Komisja.

Poprawka  148

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 27b

 

Rozpatrywanie odwołań

 

1.  Izba odwoławcza ocenia, czy odwołanie jest dopuszczalne.

 

2.  Rozpatrując odwołanie, izba odwoławcza wzywa strony, o których mowa w art. 27a ust. 4, tak często jak jest to konieczne, do przedstawienia w terminie wyznaczonym przez izbę odwoławczą uwag dotyczących materiałów przedstawionych przez pozostałe strony w postępowaniu odwoławczym lub dotyczących komunikatów wydanych przez izbę odwoławczą.

 

3.  Po ocenie dopuszczalności odwołania izba odwoławcza podejmuje decyzję w sprawie odwołania. Izba odwoławcza może albo skorzystać z wszelkich uprawnień wchodzących w zakres kompetencji urzędu ds. CBAM, albo przekazać mu sprawę w celu dalszego postępowania w przedmiocie odwołania.

 

4.  W przypadku przekazania sprawy przez izbę odwoławczą urzędowi ds. CBAM w celu dalszego postępowania w przedmiocie odwołania urząd jest związany wnioskami izby odwoławczej, o ile okoliczności sprawy pozostają niezmienione.

 

5.  Decyzja izby odwoławczej staje się skuteczna dopiero z dniem upływu terminu dwóch miesięcy od przekazania informacji o decyzji lub – jeżeli w tym terminie została wniesiona skarga do Sądu – z dniem odrzucenia takiej skargi lub odwołania złożonego do Trybunału Sprawiedliwości od decyzji Sądu.

Poprawka  149

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 27c

 

Skargi wniesione do Trybunału Sprawiedliwości

 

1.  Decyzję podjętą przez izbę odwoławczą można zaskarżyć do Sądu lub Trybunału Sprawiedliwości zgodnie z art. 263 TFUE.

 

2.  W przypadku niepodjęcia decyzji przez izbę odwoławczą postępowanie sądowe w związku z zaniechaniem działania może zostać wniesione przed Sąd lub Trybunał Sprawiedliwości zgodnie z art. 265 TFUE.

 

3.  Urząd ds. CBAM jest zobowiązany do wdrożenia niezbędnych środków, aby zapewnić zgodność z wyrokiem Sądu lub, w przypadku odwołania od wyroku Sądu, z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości.

Poprawka  150

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 10, art. 2 ust. 11, art. 18 ust. 3 art. 27 ust. 5 powierza się Komisji na czas nieokreślony.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 1a, art. 2 ust. 6, art. 2 ust. 10, art. 2 ust. 11, art. 7 ust. 7a, art. 8 ust. 3, art. 12 a ust. 7, art. 18 ust. 3, art. 27 ust. 5, art. 27a ust. 6, art. 31 ust. 2 i art. 35 ust. 6 powierza się Komisji na czas nieokreślony.

Poprawka  151

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2 ust. 10, art. 2 ust. 11, art. 18 ust. 3 i art. 27 ust. 5, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w 2 ust. 1a, art. 2 ust. 6, art. 2 ust. 10, art. 2 ust. 11, art. 7 ust. 7a, art. 8 ust. 3, art. 12a ust. 7, art. 18 ust. 3, art. 27 ust. 5, art. 27a ust. 6, art. 31 ust. 2 i art. 35 ust. 6, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę.

Poprawka  152

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 10, art. 2 ust. 11, art. 18 ust. 3 i art. 27 ust. 5 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

7. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 1a, art. 2 ust. 6, art. 2 ust. 10, art. 2 ust. 11, art. 7 ust. 7a, art. 8 ust. 3, art. 12a ust. 7, art. 18 ust. 3, art. 27 ust. 5, art. 27a ust. 6, art. 31 ust. 2 i art. 35 ust. 6 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka  153

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja gromadzi niezbędne informacje do celów rozszerzenia zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia, tak aby obejmował on emisje pośrednie i towary inne niż towary wymienione w załączniku I, oraz opracowuje metody obliczania emisji wbudowanych na podstawie metod odnoszących się do śladu środowiskowego.

1. Komisja gromadzi niezbędne informacje, w porozumieniu z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, do celów rozszerzenia zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia, tak aby obejmował on inne sektory i produkty na dalszych poziomach łańcucha produkcyjnego wskazane w art. 2 ust. 1a niniejszego rozporządzenia, oraz do celów opracowania metod obliczania emisji wbudowanych na podstawie metod odnoszących się do śladu środowiskowego.

Poprawka  154

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przed zakończeniem okresu przejściowego Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera w szczególności ocenę możliwości rozszerzenia w przyszłości zakresu emisji wbudowanych o emisje pośrednie i o towary nieobjęte dotąd zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia, w przypadku których istnieje ryzyko ucieczki emisji, a także ocenę systemu zarządzania. Sprawozdanie to zawiera również ocenę możliwości rozszerzenia w przyszłości zakresu emisji wbudowanych o emisje związane z usługami transportowymi, a także o towary z dalszych ogniw łańcuch wartości i usługi, w przypadku których w przyszłości może występować ryzyko ucieczki emisji.

2. Przed zakończeniem okresu przejściowego Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia. Pierwsze sprawozdanie w szczególności skupia się na możliwościach wzmocnienia niniejszego rozporządzenia z myślą o osiągnięciu celu neutralności klimatycznej Unii najpóźniej do 2050 r. oraz zawiera ocenę możliwości rozszerzenia w przyszłości zakresu emisji wbudowanych o emisje związane z usługami transportowymi.

Poprawka  155

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Do 1 stycznia 2028 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie drugie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia w oparciu o pierwsze lata jego skutecznego stosowania. W drugim sprawozdaniu ocenia się:

 

a)  zdolność CBAM do ograniczenia globalnej emisji dwutlenku węgla oraz jego wkład w globalne działania na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu;

 

b)  funkcjonowanie systemu zarządzania CBAM;

 

c)  stwierdzone praktyki obchodzenia przepisów;

 

d)  wpływ CBAM na konkurencyjność unijnego przemysłu, w tym gałęzi przemysłu obejmujących produkty na dalszych poziomach łańcucha produkcyjnego oraz na MŚP, poziom obciążeń administracyjnych;

 

e)  możliwości wzmocnienia działań w dziedzinie klimatu służących osiągnięciu przez Unię celu neutralności klimatycznej do 2050 r.; oraz

 

f)  wpływ CBAM na wywóz w sektorach objętych niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka  156

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. W stosownych przypadkach sprawozdaniu Komisji towarzyszy wniosek ustawodawczy mający na celu dostosowanie współczynnika CBAM, o którym mowa w art. 31 niniejszego rozporządzenia, jeżeli zostanie to uznane za konieczne do właściwego osiągnięcia celów CBAM.

Poprawka  157

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W stosownych przypadkach sprawozdaniu Komisji towarzyszy wniosek ustawodawczy.

3. Po 2028 r. Komisja monitoruje funkcjonowanie CBAM i co dwa lata przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące funkcjonowania CBAM w oparciu o elementy określone w ust. 2a.

Poprawka  158

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. W przypadku wystąpienia nieprzewidywalnego, wyjątkowego i niesprowokowanego zdarzenia poza kontrolą co najmniej jednego państwa trzeciego objętego CBAM, które to zdarzenie ma destrukcyjne skutki dla infrastruktury gospodarczej i przemysłowej odnośnych państw, Komisja ocenia sytuację i w stosownych przypadkach przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek ustawodawczy zmieniający niniejsze rozporządzenie, tak aby określić niezbędne środki tymczasowe służące zaradzeniu tym wyjątkowym okolicznościom.

Poprawka  159

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Od daty rozpoczęcia stosowania CBAM, o której mowa w art. 36 ust. 3, nie przydziela się bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do wytwarzania w Unii towarów wymienionych w załączniku I.

 

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego niniejszego ustępu, do 31 grudnia 2030 r. wytwarzanie tych towarów korzysta ze zmniejszonych ilości przydziału bezpłatnych uprawnień. W odniesieniu do wytwarzania tych towarów stosuje się współczynnik CBAM zmniejszający przydział. Współczynnik ten wynosi 100 % w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r., 90 % w 2025 r., 80 % w 2026 r., 70 % w 2027 r., 50 % w 2028 r., 25 % w 2029 r., aby w 2030 r. osiągnąć wartość 0 %.

 

Współczynnik CBAM dla towarów objętych niniejszym rozporządzeniem po ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], zgodnie z harmonogramem określonym w art. 2 ust. 1a wynosi 100 % w pierwszym roku, 70 % w drugim roku, 40 % w trzecim roku, a po 4 latach osiąga wartość 0 %.

 

Zmniejszenie przydziału bezpłatnych uprawnień oblicza się corocznie jako średni udział popytu na przydział bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do wytwarzania towarów wymienionych w załączniku I w porównaniu z obliczonym całkowitym popytem na przydział bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do wszystkich instalacji w odpowiednim okresie, o którym mowa w art. 11 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE. Stosuje się współczynnik CBAM.

Poprawka  160

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych określających metodę obliczeniową na potrzeby redukcji, o której mowa w ust. 1. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 29 ust. 2.

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 28 uzupełniających niniejsze rozporządzenie przez określenie metody obliczeniowej na potrzeby redukcji, o której mowa w ust. 1.

Poprawka  161

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Co roku począwszy od 2025 r., w ramach rocznego sprawozdania dla Parlamentu Europejskiego i Rady przedstawianego na podstawie art. 10 ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE, Komisja ocenia skuteczność CBAM w odniesieniu do ryzyka ucieczki emisji w przypadku towarów produkowanych w Unii z przeznaczeniem na wywóz do państw trzecich, które nie stosują EU ETS lub podobnego mechanizmu ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych. Sprawozdanie to powinno w szczególności obejmować ocenę rozwoju wywozu z Unii w sektorach CBAM i zmian dotyczących przepływów handlowych i emisji wbudowanych związanych z tymi towarami na rynku globalnym. Jeżeli w sprawozdaniu stwierdza się, że istnieje ryzyko ucieczki emisji gazów cieplarnianych w przypadku towarów produkowanych w Unii z przeznaczeniem na wywóz do państw trzecich, które nie stosują EU ETS lub podobnego mechanizmu ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych, Komisja w stosownych przypadkach przedstawia wniosek ustawodawczy służący wyeliminowaniu ryzyka ucieczki emisji gazów cieplarnianych w sposób zgodny z zasadami WTO i z uwzględnieniem obniżenia emisyjności instalacji w Unii.

Poprawka  162

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Organy celne, za pomocą mechanizmu nadzoru ustanowionego na podstawie art. 56 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, przekazują właściwemu organowi danego państwa członkowskiego przywozu informacje dotyczące towarów przywożonych, w tym produktów przetworzonych powstałych w wyniku procedury uszlachetniania biernego. Takie informacje obejmują numer EORI zgłaszającego, ośmiocyfrowy kod CN, ilość, państwo pochodzenia i zgłaszającego towary, datę deklaracji i procedurę celną.

3. Organy celne, za pomocą mechanizmu nadzoru ustanowionego na podstawie art. 56 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, przekazują urzędowi ds. CBAM informacje dotyczące towarów przywożonych, w tym produktów przetworzonych powstałych w wyniku procedury uszlachetniania biernego. Takie informacje obejmują numer EORI zgłaszającego, ośmiocyfrowy kod CN, ilość, państwo pochodzenia i zgłaszającego towary, datę deklaracji i procedurę celną.

Poprawka  163

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Za każdy kwartał w danym roku kalendarzowym każdy zgłaszający przedkłada w ciągu jednego miesiąca po zakończeniu kwartału sprawozdanie („sprawozdanie CBAM”) zawierające informacje na temat towarów przywiezionych w danym kwartale właściwemu organowi państwa członkowskiego przywozu lub, jeżeli towary przywieziono do więcej niż jednego państwa członkowskiego, właściwemu organowi państwa członkowskiego wybranego przez zgłaszającego.

1. Za każdy kwartał w danym roku kalendarzowym każdy zgłaszający przedkłada w ciągu jednego miesiąca po zakończeniu kwartału sprawozdanie („sprawozdanie CBAM”) zawierające informacje na temat towarów przywiezionych w danym kwartale urzędowi ds. CBAM.

Poprawka  164

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) rzeczywistą całkowitą wielkość pośrednich emisji wbudowanych, wyrażoną w tonach emisji ekwiwalentu dwutlenku węgla na tonę każdego rodzaju towarów innych niż energia elektryczna, obliczoną zgodnie z metodą określoną w akcie wykonawczym, o którym mowa w ust. 6;

c) rzeczywistą całkowitą wielkość pośrednich emisji wbudowanych, wyrażoną w tonach emisji ekwiwalentu dwutlenku węgla na tonę każdego rodzaju towarów innych niż energia elektryczna, obliczoną zgodnie z metodą określoną w akcie delegowanym, o którym mowa w ust. 6;

Poprawka  165

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Właściwy organ przekazuje Komisji informacje, o których mowa w ust. 2, najpóźniej w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu kwartału objętego sprawozdaniem.

3. Urząd ds. CBAM przekazuje Komisji informacje, o których mowa w ust. 2, najpóźniej w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu kwartału objętego sprawozdaniem.

Poprawka  166

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Właściwy organ nakłada proporcjonalną i odstraszającą karę na zgłaszających, którzy nie przedłożą sprawozdania CBAM.

4. Urząd ds. CBAM nakłada proporcjonalną i odstraszającą karę na zgłaszających, którzy nie przedłożą sprawozdania CBAM.

Poprawka  167

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 5 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Jeżeli właściwy organ ustali, że zgłaszający nie spełnił obowiązku przedłożenia sprawozdania CBAM, jak określono w ust. 1, właściwy organ nakłada karę i powiadamia danego zgłaszającego:

5. Jeżeli urząd ds. CBAM ustali, że zgłaszający nie spełnił obowiązku przedłożenia sprawozdania CBAM, jak określono w ust. 1, urząd ds. CBAM nakłada karę i powiadamia danego zgłaszającego: