ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την ΕΕ και την υπεράσπιση της πολυμέρειας

8.6.2022 - (2020/2114(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Javi López
Συντάκτρια γνωμοδότησης (*):
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 57 του Κανονισμού


Διαδικασία : 2020/2114(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0172/2022
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0172/2022
Κείμενα που εγκρίθηκαν :


PR_INI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ΕΕ και την υπεράσπιση της πολυμέρειας

(2020/2114(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe – A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy» (Κοινό όραμα, κοινή δράση: Μια ισχυρότερη Ευρώπη – Μια συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που παρουσίασε στις 28 Ιουνίου 2016 η πρώην Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini,

 έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και από την Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την ενίσχυση της συμβολής της ΕΕ στην πολυμερή προσέγγιση βάσει κανόνων (JOIN(2021)0003),

 έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο: «Ένα νέο θεματολόγιο ΕΕ-ΗΠΑ για την παγκόσμια αλλαγή» (JOIN(2020)0022),

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2021, σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ στον ΟΗΕ κατά την 76η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,

 έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2020, σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2020-2024 (JOIN(2020)0005), και ιδίως το ειδικό κεφάλαιο 3 σχετικά με την προώθηση ενός παγκόσμιου συστήματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και το υποκεφάλαιο 3.1 σχετικά με την πολυμερή συνεργασία, το οποίο καθιστά λειτουργική τη δέσμευση της ΕΕ για ένα ισχυρό πολυμερές σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

 έχοντας υπόψη το αναθεωρημένο κείμενο της πολιτικής διακήρυξης για τον καθορισμό του πλαισίου της μελλοντικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως συμφωνήθηκε σε επίπεδο διαπραγματευτών στις 17 Οκτωβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια 2019-2024 και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου III (GAP III) της 25ης Νοεμβρίου 2020,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 22ας Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ στα φόρουμ του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2021,

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών του 2021 με τίτλο «Our Common Agenda» (Το κοινό μας θεματολόγιο),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην προώθηση μιας ευρύτερης διατλαντικής εταιρικής σχέσης[1],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της[2],

 έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 9ης Ιουνίου 2021 προς το Συμβούλιο όσον αφορά την 75η και 76η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών[3],

 έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, της 10ης Δεκεμβρίου 2003, και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις νέες γραμμές δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής και των συστημάτων τους, της 17ης Δεκεμβρίου 2008,

 έχοντας υπόψη την από 21ης Οκτωβρίου 2021 σύστασή του προς τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, όσον αφορά τις πολιτικές σχέσεις και τη συνεργασία ΕΕ-Ταϊβάν[4],

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου 2022, σχετικά με την αναβάθμιση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΟΗΕ-ΕΕ για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις και τη διαχείριση κρίσεων: προτεραιότητες 2022-2024,

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού για τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, η οποία εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015,

 έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

 έχοντας υπόψη την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, που διεξήχθη στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του 1995, τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης για τη χειραφέτηση των γυναικών που εγκρίθηκαν στο Πεκίνο, καθώς και τα μεταγενέστερα τελικά έγγραφα που προέκυψαν κατά τις έκτακτες συνόδους του ΟΗΕ «Πεκίνο+5», «Πεκίνο+10», «Πεκίνο+15» και «Πεκίνο+20» σχετικά με νέες δράσεις και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, τα οποία εγκρίθηκαν στις 9 Ιουνίου 2000, στις 11 Μαρτίου 2005, στις 2 Μαρτίου 2010 και στις 9 Μαρτίου 2015 αντίστοιχα,

 έχοντας υπόψη την παγκόσμια στρατηγική των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση τον Σεπτέμβριο του 2006, και πρόκειται να επικαιροποιηθεί σύντομα,

 έχοντας υπόψη την απόφαση 1325 (2000) του ΟΗΕ την οποία ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 31 Οκτωβρίου 2000,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα 65/276 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που εγκρίθηκε στις 3 Μαΐου 2011 σχετικά με τη συμμετοχή της ΕΕ στις εργασίες του ΟΗΕ,

 έχοντας υπόψη τις τέσσερις κοινές δηλώσεις της ΕΕ και του ΟΗΕ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2018,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα[5],

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο, της 29ης Σεπτεμβρίου 2020, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την παροχή αμοιβαίας στήριξης στο πλαίσιο των αντίστοιχων επιτόπιων αποστολών και επιχειρήσεών τους,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Μαρτίου 2022 σχετικά με τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας[6],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Απριλίου 2022 σχετικά με τα συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25ης Μαρτίου 2022, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων εξελίξεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία και των κυρώσεων της ΕΕ εναντίον της Ρωσίας και της υλοποίησης αυτών[7],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0172/2022),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια τάξη είναι ασταθής, πολώνεται και αμαυρώνεται όλο και περισσότερο από ανταγωνιστικά θεματολόγια και πολιτικές θέσεις, καθώς και από τον αυξανόμενο κίνδυνο ρυθμιστικής κατάτμησης και ανταγωνισμού όσον αφορά τα ρυθμιστικά πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου απειλούνται διαρκώς περισσότερο στις διάφορες περιοχές του κόσμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών δέχονται όλο και μεγαλύτερες απειλές και υφίστανται όλο και μεγαλύτερους κινδύνους κατά την άσκηση του νόμιμου έργου τους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυμερής τάξη δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει και να εξαλείψει τις προκλήσεις της εποχής μας, όπως η πείνα και η ακραία φτώχεια, η ανισότητα, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, οι ασθένειες, οι οικονομικοί κλυδωνισμοί και η πρόληψη των συγκρούσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί σημαντικής πρόοδος, αλλά την τελευταία δεκαετία παρατηρήσαμε οπισθοδρόμηση σε ορισμένους τομείς·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ανανεωθεί το κοινωνικό συμβόλαιο και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο του 2015, όλες οι χώρες δεσμεύτηκαν σε μια φιλόδοξη ατζέντα σχετικά με τον τρόπο από κοινού αντιμετώπισης των παγκόσμιων προκλήσεων, την ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η πολυμερής προσέγγιση εξακολουθεί να αποτελεί το καλύτερο οργανωτικό σύστημα για την επίλυση των παγκόσμιων προκλήσεων, πρέπει να αναγνωριστεί ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αποτελεσματική εφαρμογή της·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κόσμος εισήλθε σε μια νέα πολυπολική εποχή με ιδιαίτερα πιθανότητα αναταραχών, αντιπαράθεσης και αστάθειας, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλο γεωπολιτικό ανταγωνισμό που περιλαμβάνει μη παραδοσιακές απειλές και συγκρούσεις, όπως υβριδικές επιθέσεις και κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες συχνά συμβαίνουν εκτός κοινής θέας, αλλά έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ασφάλεια της ΕΕ και στην παγκόσμια ασφάλεια, και δεν διαθέτουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να τις αντιμετωπίσουμε και να αντιδράσουμε σε αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος χάσματος μεταξύ των σύγχρονων παγκόσμιων προκλήσεων και της ικανότητας του σύγχρονου πολυμερούς συστήματος να παρέχει αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς λύσεις·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ταυτόχρονα, η παγκόσμια τάξη αντιμετωπίζει όλο και περισσότερο πολιτικά ζητήματα και προκλήσεις που απαιτούν δράση σε διεθνές επίπεδο, όπως αποτελεσματικό παγκόσμιο πολιτικό διάλογο, συνεργασία και σύγκλιση θέσεων, προκειμένου να εξευρεθούν βιώσιμες λύσεις που μπορούν να φέρουν αποτελέσματα, συντονισμένη δράση και κοινά πρότυπα σε μια βασισμένη σε κανόνες τάξη τα οποία μπορούν να αποφέρουν απτά αποτελέσματα προς το συμφέρον όλων και να προωθήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να συμβάλλουν στη διεθνή ειρήνη, σταθερότητα και βιώσιμη ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υποστηρίζει τους διεθνείς νόμους και κανόνες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κόσμος έχει γίνει πιο διασυνδεδεμένος, με αποτέλεσμα οι παράγοντες που δραστηριοποιούνται στη διεθνή σκηνή να είναι πιο αλληλοεξαρτώμενοι και οι προκλήσεις πιο περίπλοκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολυεπίπεδα προβλήματα που προκύπτουν απαιτούν συλλογική δράση, ευέλικτες δομές και τη συμπερίληψη όλων των ενδιαφερόμενων φορέων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη πολυμερής τάξη αποτελεί απόρροια της παγκόσμιας τάξης που διαμορφώθηκε μετά το 1945 και δεν αντικατοπτρίζει απαραιτήτως πλήρως τον σύγχρονο κόσμο, δεδομένου ότι δεν ελήφθησαν δεόντως υπόψη όλοι οι σύγχρονοι παγκόσμιοι παράγοντες στον σχεδιασμό της πολυμερούς αρχιτεκτονικής·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παγκόσμιες πολιτικές και οι κανόνες ελέγχου των όπλων, αφοπλισμού και μη διάδοσης εγκαταλείπονται και αποδυναμώνονται, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι πωλήσεις συμβατικών όπλων, αυξάνεται το επίπεδο αυτονομίας του οπλικού συστήματος και πραγματοποιούνται επενδύσεις σε νέα όπλα μαζικής καταστροφής·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυμέρεια, ως ειρηνικό μέσο οργάνωσης των σχέσεων μεταξύ κυρίαρχων κρατών, αμφισβητείται όλο και περισσότερο, εν μέρει λόγω αλλαγών στο διεθνές σύστημα, όπως η εμφάνιση νέων παραγόντων στην παγκόσμια σκηνή και υβριδικών απειλών οι οποίες προέρχονται από αυτούς, των εντάσεων που οφείλονται στη φύση των πολυμερών θεσμών και της ανάγκης αναμόρφωσης θεσμών που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες, του αυξανόμενου χάσματος μεταξύ της κοινής γνώμης και των θεσμών, της έξαρσης των αισθημάτων κατά της παγκοσμιοποίησης, της παρακμής των παραδοσιακά κυρίαρχων γεωπολιτικών δυνάμεων και της επακόλουθης υποβάθμισης των παγκόσμιων ελευθεριών και της δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 και ο άνευ προηγουμένου αντίκτυπός της στη διεθνή κοινότητα ενίσχυσαν και επιτάχυναν τις αλλαγές αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε στο προσκήνιο μιας νέας εποχής που απειλεί να υπονομεύσει περισσότερα από 70 χρόνια προόδου και σχετικής ειρήνης, και να εδραιώσει μια εποχή πολιτικής του πιο ισχυρού που προσπαθεί να υπονομεύσει τη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη η οποία βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και το κράτος δικαίου, την ευθύνη, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων και την πολυμορφία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνδυασμός εθνικών λαϊκιστικών κινήτρων, αποκλινόντων και μεταβαλλόμενων στόχων, και έλλειψης μεθόδων εφαρμογής και λογοδοσίας αναγκάζει το πολυμερές σύστημα να αντιμετωπίζει τρεις συνδεδεμένες κρίσεις: κρίση εξουσίας, συνάφειας και νομιμότητας, οι οποίες είναι αποτέλεσμα της έλλειψης πολιτικής βούλησης και συντονισμού, κυρίως στη Δύση·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση της πολυμέρειας μπορεί να αποτελεί ευκαιρία για την αποκατάσταση της συναίνεσης σε μια διεθνή τάξη που βασίζεται στην πολυμερή προσέγγιση και το κράτος δικαίου μέσω της αποτελεσματικής συνεργασίας, της αλληλεγγύης και του συντονισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενσωμάτωση των απόψεων της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε πολυμερή φόρουμ όπως ο ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει τη δημιουργία μιας Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών εντός του συστήματος του ΟΗΕ, προκειμένου να αυξηθεί ο δημοκρατικός χαρακτήρας, η δημοκρατική υποχρέωση λογοδοσίας και η διαφάνεια της παγκόσμιας διακυβέρνησης·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυμέρεια χρειάζεται ταχεία αναζωογόνηση προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η πολυδιάστατη και πολύπλευρη κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές στην ειρήνη και την ασφάλεια, στις θεμελιώδεις ελευθερίες και τη δημοκρατία, η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η διαχείριση κινδύνου καταστροφών, οι προκλήσεις για την παγκόσμια δημόσια υγεία, ο αυξανόμενος προστατευτισμός, η παραπληροφόρηση, η εξωτερικές παρεμβάσεις, η ισότητα των φύλων, η βιώσιμη ανάπτυξη και η εμβάθυνση της φτώχειας και των ανισοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελούν ορισμένες από τις πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα θα είναι σε θέση να βρει διαρκείς και βιώσιμες απαντήσεις στις παρούσες και τις μελλοντικές προκλήσεις μόνο μέσω μιας ενισχυμένης πολυμερούς τάξης και πολιτικής ηγεσίας·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να αναζωογονηθεί και να προασπιστεί η πολυμέρεια, η ΕΕ πρέπει να συμβάλει στη διατήρηση και τη λειτουργία των πολυμερών θεσμών και διεθνών οργανισμών, επιδιώκοντας παράλληλα βαθύτερη συνεργασία με ομόφρονες εταίρους με σκοπό να υπερασπιστεί τις αξίες και τα συμφέροντά της· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνασπισμοί αυτοί θα αλλάζουν ανάλογα με τα ζητήματα και δεν θα πρέπει να υπονομεύουν τους υφιστάμενους θεσμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να προσπαθήσει να οικοδομήσει ανοικτούς συνασπισμούς και όχι κλειστές λέσχες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να βρει νέους τρόπους συνεργασίας με χώρες του παγκόσμιου Νότου, ενεργώντας επί ίσοις όροις, ως ισότιμος εταίρος·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή και η πανδημία COVID-19 έχουν καταδείξει την παγκόσμια σημασία και την πολιτική υπεροχή των παγκόσμιων δημόσιων αγαθών, όπως, μεταξύ άλλων, της πρόσβασης στην υγεία, του καθαρού αέρα και του νερού, της τροφής και άλλων πόρων, της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας και του κυβερνοχώρου, η πρόσβαση στα οποία πρέπει να πραγματοποιείται με ασφάλεια, αξιοπιστία και χωρίς αποκλεισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 μάς υπενθύμισε ένα προφανές γεγονός: απέναντι σε μια πανδημία, η αλυσίδα υγειονομικής ασφάλειας είναι τόσο ισχυρή όσο και το πιο αδύναμο σύστημα υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος COVID-19 αποτελεί απειλή για τους ανθρώπους και τις οικονομίες παντού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε παγκόσμια δημόσια αγαθά και σε πολιτικές αντιδράσεις με στόχο την τυποποίηση και την επέκταση της εν λόγω πρόσβασης στις χώρες και τις κοινότητες απαιτεί παγκόσμια συνεργασία όσον αφορά τους στόχους, τα ελάχιστα κοινά πρότυπα και την ενεργό στήριξη των πλέον ευάλωτων χωρών και κοινοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό απαιτεί ένα αποτελεσματικό πολυμερές θεματολόγιο επικεντρωμένο στα παγκόσμια δημόσια αγαθά και τις δομές διακυβέρνησης που ενισχύουν την πρόσβαση σε αυτά τα αγαθά· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αποτελεσματικός πολιτικός διάλογος, η συνεργασία και η επίτευξη αποτελεσμάτων όσον αφορά την πρόσβαση σε παγκόσμια δημόσια αγαθά δεν μπορούν και δεν πρέπει να αποσυνδεθούν σε καμία περίπτωση από την προώθηση και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας, καθώς και την ενδυνάμωση όλων των ανθρώπων, ιδίως των πιο ευάλωτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 κατέδειξε τη σημασία του έργου του ΠΟΥ και της ικανότητας του ΠΟΥ να διαχειρίζεται γρήγορα και αποτελεσματικά την ανταπόκριση στην πανδημία, φέρνοντας παράλληλα στο φως ανησυχίες, όπως απόπειρες παρέμβασης και χειραγώγησης των δράσεών του για τον σκοπό αυτόν·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη διεκδικητικότητα των αυταρχικών και ολοκληρωτικών καθεστώτων και μη φιλελεύθερων κυβερνήσεων σε πολυμερή φόρουμ και διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων μέσω προσπαθειών αποδυνάμωσης και αναδιατύπωσης των διεθνών κανόνων, και της έντονης συμμετοχής τους στη διαχείριση και τη λήψη αποφάσεων των σχετικών διεθνών οργανισμών και πολυμερών φόρουμ, μπορεί να οδηγήσει σε ασύμμετρες, λιγότερο αποτελεσματικές και μεροληπτικές πολιτικές αντιδράσεις, σε εξάλειψη των ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλα τα μέλη της διεθνούς κοινότητας, και σε πολύ ασθενέστερη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας για την προάσπιση και την προώθηση των οικουμενικών αξιών και των οικουμενικών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ατομικά θεματολόγια, οι μονομερείς δράσεις και η έλλειψη δέσμευσης και στήριξης προς πολυμερείς λύσεις μπορούν να υπονομεύσουν περαιτέρω την πολυμέρεια ως βασική οργανωτική αρχή για την αντιμετώπιση διακρατικών προκλήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να επιβεβαιωθεί η αξία της βασισμένης σε κανόνες διακυβέρνησης, της διεθνούς συνεργασίας, της δέσμευσης για τα θεμελιώδη δικαιώματα και των πραγματικά ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλα τα μέλη της διεθνούς κοινότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχετικοί διεθνείς οργανισμοί και πολυμερή φόρουμ θα είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη αυτών των στόχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι αυτοί όχι μόνο θα επιτρέψουν αποτελεσματικότερο θετικό πολιτικό αντίκτυπο στις παγκόσμιες προκλήσεις, αλλά και θα περιορίσουν και θα αποτρέψουν τον κίνδυνο συγκρούσεων·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο από ποτέ στην ενίσχυση των πολυμερών οργανισμών ως μία από τις προτεραιότητες της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατηγικός προσανατολισμός της ΕΕ αποδίδει μεγάλη σημασία στις διεθνείς και πολυμερείς εταιρικές σχέσεις ως έναν από τους βασικούς πυλώνες της ΚΠΑA·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται πολυμερής συνεργασία μεταξύ ομοφρόνων εταίρων για την αντιμετώπιση κακόβουλων εξωτερικών παρεμβάσεων·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Our Common Agenda» (Το κοινό μας θεματολόγιο), η οποία παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο του 2021, έγινε δεκτή από τη Γενική Συνέλευση τον Νοέμβριο του 2021 και συντάχθηκε μέσω ευρείας διαδικασίας διαβούλευσης που περιλάμβανε τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, ηγετικές προσωπικότητες με πρωτοποριακές ιδέες, νέους, την κοινωνία των πολιτών, σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες, καθώς και το σύστημα του ΟΗΕ και τους πολυάριθμους εταίρους του, επιβεβαιώνει την ανάγκη για μια πιο αποτελεσματική, χωρίς αποκλεισμούς, βασισμένη σε κανόνες και δικτυωμένη πολυμέρεια για το μέλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή θα είναι απαραίτητη για το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και άλλα πολυμερή φόρουμ, προκειμένου να συνεχίσουν να αποτελούν αποτελεσματικό φόρουμ για την παγκόσμια διαβούλευση και τη λήψη αποφάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ βρίσκεται σε μοναδική θέση για να στηρίξει τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς στην επιδίωξη μιας μεταρρυθμιστικής διαδικασίας και στην αναζωογόνηση της ικανότητάς τους για επίτευξη αποτελεσμάτων και της δυνατότητάς τους να συνδέονται με σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως οι νέοι ή οι κοινότητες που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει την ευκαιρία για εποικοδομητική και αποτελεσματική συνεργασία με ανταγωνιστικές δυνάμεις, διατηρώντας παράλληλα σταθερή στάση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες, προώθηση ενός κοινωνικού και πολιτικού προτύπου που βασίζεται στις οικουμενικές αξίες και επιδίωξη στενότερης συνεργασίας και συντονισμού με ομόφρονες χώρες, προκειμένου να ενισχυθεί η υπεροχή των οικουμενικών αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και να προωθηθούν αποτελεσματικές λύσεις στις παγκόσμιες προκλήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική διπλωματία θα αποτελέσει βασική συνιστώσα της ενίσχυσης της βασιζόμενης σε κανόνες, χωρίς αποκλεισμούς, δικτυωμένης και αποτελεσματικής πολυμέρειας·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της παραμένουν απόλυτα προσηλωμένα στην πολυμέρεια, τη χρηστή παγκόσμια διακυβέρνηση, την προώθηση των θεμελιωδών αξιών του ΟΗΕ ως αναπόσπαστου μέρους της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, και στους τρεις πυλώνες του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών: ανθρώπινα δικαιώματα, ειρήνη και ασφάλεια, και ανάπτυξη·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και ο ΟΗΕ εξακολουθούν να συνεργάζονται στενά σε περισσότερες από 170 χώρες για τη βελτίωση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους, τη μείωση της πείνας και του υποσιτισμού, την πρόληψη και την αντιμετώπιση κρίσεων, την οικοδόμηση δημοκρατικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, την παροχή βασικών υπηρεσιών, την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, και τη διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος και τα εργαλεία του Κοινοβουλίου στον τομέα της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, της διαμεσολάβησης και του διαλόγου μπορούν να συμβάλουν ενεργά στην ενίσχυση της πολυμέρειας·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος μηχανισμός «Η Ευρώπη στον κόσμο — Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας» (χρηματοδοτικό μέσο «Η Ευρώπη στον κόσμο»), σε συνδυασμό με την προσέγγιση «Ομάδα Ευρώπη» και τη στρατηγική της Παγκόσμιας Πύλης (Global Gateway), παρέχει στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της την ικανότητα να συγκεντρώνουν πόρους με συνεργικό τρόπο, να συντονίζουν καλύτερα τη βοήθεια και να έχουν θετικές επιδράσεις στην εξωτερική δράση της ΕΕ, επίσης μέσω πολυμερών φόρουμ, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των χωρών εταίρων, επίσης μέσω συνεχιζόμενης, ενισχυμένης και επιτόπιας συνεργασίας με τον ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην παροχή βοήθειας σε χώρες με ιστορικό χρηστής διακυβέρνησης και προσήλωση στις δημοκρατικές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο χρηματοδοτικό μέσο «Η Ευρώπη στον κόσμο» προβλέπει πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου μεταξύ της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και του Κοινοβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες προγραμματισμού, δίνοντας στο Κοινοβούλιο την ευκαιρία να επανασυνδέσει αυτόν τον διάλογο για την πολιτική και τον προγραμματισμό με την πολιτική προβολή και τις διαβουλεύσεις του με τρίτες χώρες, ενισχύοντας έτσι, την ικανότητα της ΕΕ να συνδράμει και να έχει θετικές επιδράσεις στις σχετικές τρίτες χώρες μέσω των δραστηριοτήτων κοινοβουλευτικής διπλωματίας και προβολής·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για να εκφράζεται η ΕΕ με ενιαία φωνή, πρέπει να επέλθουν ουσιαστικές αλλαγές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα εξωτερικών υποθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η λήψη αποφάσεων με ομοφωνία απλώς περιορίζει την ικανότητα της ΕΕ να αλληλεπιδρά στη διεθνή σκηνή ως ισχυρός παράγοντας, και ότι η ΕΥΕΔ πρέπει να συμφωνήσει, από κοινού με τα κράτη μέλη, να λαμβάνονται αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής δεδομένου ότι αποτελεί αποτελεσματικότερο τρόπο λήψης αποφάσεων·

Ανοικοδόμηση μιας πολυμέρειας που κατοχυρώνεται στις βασικές αξίες της ΕΕ

1. χαιρετίζει την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και του ΑΠ/ΥΕ προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ενίσχυση της συμβολής της ΕΕ στην πολυμερή προσέγγιση βάσει κανόνων· θεωρεί ότι η εν λόγω ανακοίνωση συμβάλλει εξαιρετικά άμεσα και προωθεί περαιτέρω τον προβληματισμό σχετικά με την κατεύθυνση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ από τη σημαντική αλλά γενικότερη δέσμευσή της για αποτελεσματική πολυμέρεια, όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας του 2003, προς τη συνειδητοποίηση της ανάγκης συνδυασμού της αξίας και του στόχου της αποτελεσματικής πολυμέρειας με τον βασιζόμενο σε αρχές ρεαλισμό και την ανάγκη προώθησης και διαφύλαξης των συμφερόντων και των αξιών της ΕΕ, όπως ορίζεται στη συνολική στρατηγική του 2016 για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η καλύτερη στρατηγική για την υπεράσπιση της πολυμέρειας είναι η ανοικοδόμησή της, ώστε να καταστεί περισσότερο συναφής, ανθεκτική και αποτελεσματική·

2. υποστηρίζει τη δήλωση της κοινής ανακοίνωσης ότι «το Συμβούλιο πρέπει να χρησιμοποιήσει τις διατάξεις της Συνθήκης που επιτρέπουν την εποικοδομητική αποχή και τη λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας»· τονίζει την ανάγκη να εδραιωθεί η ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής στις μελλοντικές αλλαγές των συνθηκών της ΕΕ, οι οποίες θα επιτρέψουν στην ΕΕ να καταστεί αποτελεσματικότερος παγκόσμιος παράγοντας·

3. συμφωνεί με την Επιτροπή και τον ΑΠ/ΥΕ σχετικά με την ανάγκη να είναι η ΕΕ πιο αποφασιστική στην επιδίωξη των συμφερόντων της και στην προώθηση των οικουμενικών αξιών στις οποίες είναι θεμελιωμένη και, ως εκ τούτου, συμφωνεί με την ανάγκη να υπερασπιστεί και να ενισχύσει η ΕΕ αυτές τις αξίες και την βασισμένη σε κανόνες τάξη και πολυμέρεια ως μέσο για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τη διεθνή κοινότητα, για την παροχή πλατφόρμας για πολιτικό διάλογο, συνεργασία και σύγκλιση χωρίς αποκλεισμούς και για την επίτευξη πολιτικών αντιδράσεων που υποστηρίζονται από τη διεθνή κοινότητα γενικότερα και οι οποίες μπορούν πραγματικά να αποφέρουν αποτελέσματα·

4. επισημαίνει ότι έχει ύψιστη σημασία για την ΕΕ να ενισχύσει την εξωτερική δράση και την εργαλειοθήκη της για τη διπλωματία με τα δικά της αυτόνομα μέσα, αυξάνοντας την ικανότητά της να είναι παγκόσμιος παράγοντας και να «μιλά με μία φωνή», προκειμένου να υπερασπιστεί καλύτερα την πολυμέρεια, στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνεται η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Ακαδημίας, όπως ζητήθηκε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να συμπεριληφθεί το «νέο ευρωπαϊκό Μπάουχαους» ως νέο μέσο στην εργαλειοθήκη εξωτερικής δράσης της ΕΕ και ως χρήσιμο πολιτιστικό και δημόσιο διπλωματικό εργαλείο, το οποίο είναι θεμελιώδες για την προώθηση μιας βασισμένης σε αξίες πολυμερούς τάξης και την ενίσχυση των διεθνών εταιρικών σχέσεων·

5. επισημαίνει την ικανότητα της ΕΕ να καταρτίζει πολύ αποτελεσματικά και χωρίς αποκλεισμούς ρυθμιστικά πρότυπα για την ενιαία αγορά της και θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει επίσης να επιδιώξει να προωθήσει τα πρότυπα αυτά στο πλαίσιο της εξωτερικής της δράσης ως υπόδειγμα και συμβολή στη συζήτηση για αποτελεσματικά παγκόσμια ρυθμιστικά πρότυπα· υπενθυμίζει το άρθρο 24 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΤΕΕ), στο οποίο αναφέρεται ότι «τα κράτη μέλη υποστηρίζουν ενεργά και ανεπιφυλάκτως την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της Ένωσης, με πνεύμα πίστης και αμοιβαίας αλληλεγγύης» και ότι «απέχουν από κάθε δράση αντίθετη προς τα συμφέροντα της Ένωσης ή ικανή να θίξει την αποτελεσματικότητά της ως συνεκτικής δύναμης στις διεθνείς σχέσεις»· εκφράζει την ανησυχία του για τις δραστηριότητες ορισμένων κρατών μελών, όπως η ανάληψη διμερών διπλωματικών πρωτοβουλιών με τρίτες χώρες, οι οποίες ενδέχεται να αντιβαίνουν στις διατάξεις του άρθρου 24 της ΣΕΕ·

6. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να δρα ως ένθερμος και βασικός υπερασπιστής της πολυμέρειας στον κόσμο και να αποφεύγει ενέργειες που υπονομεύουν αυτούς τους στόχους· εν κατακλείδι εκτιμά ωστόσο ότι η ΕΕ, προκειμένου να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, πρέπει να αντιδράσει στις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως ο αυξανόμενος κατακερματισμός, η εργαλειοποίηση του εμπορίου και ο προστατευτισμός·

7. είναι της άποψης ότι η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις προσπάθειες για την εξεύρεση λύσεων σε παγκόσμια προβλήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, ή για την προώθηση της σταθερότητας και της ειρήνης, ως σημείο αφετηρίας για ευρύτερες διπλωματικές σχέσεις με τρίτες χώρες με τις οποίες ο διάλογος και η συνεργασία σε άλλα θέματα πολιτικής ενδέχεται να μην είναι πάντοτε άμεσα εφικτοί·

8. καλεί την ΕΕ να γίνει πιο δυναμική και στρατηγική στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων παγκόσμιων απειλών· υπογραμμίζει ότι στο πλαίσιο του ταχέως μεταβαλλόμενου γεωπολιτικού τοπίου, ο κόσμος βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι και οι πολυμερείς θεσμοί κινδυνεύουν να κυριαρχηθούν από μη δημοκρατικά καθεστώτα· ζητεί να αναληφθεί ισχυρή, βασισμένη στη δράση, δέσμευση για την προστασία της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα πολυμερή φόρουμ·

9. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι απλώς παρατηρητής σε όλους σχεδόν τους διεθνείς οργανισμούς και τα πολυμερή φόρουμ και ότι η κατάσταση αυτή δεν αντικατοπτρίζει ούτε τον βαθμό των αρμοδιοτήτων της ΕΕ ούτε την όλο και μεγαλύτερη σημασία των υπερεθνικών περιφερειακών οργανισμών στη λήψη αποφάσεων παγκοσμίως· πιστεύει ότι η αποτελεσματικότητα της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θέση της στα πολυμερή φόρουμ και τους οργανισμούς· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να επιστρατεύσουν την πολιτική βούληση να ενισχύσουν τη θέση της ΕΕ στους πολυμερείς οργανισμούς και τα φόρουμ, και να συγκεντρώσουν τη στήριξη τρίτων χωρών για μια τέτοια αλλαγή καθεστώτος, ώστε η ΕΕ να μπορέσει πραγματικά να τηρήσει τη δέσμευσή της να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την πολυμέρεια·

Ενίσχυση των Ηνωμένων Εθνών και της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύστημά τους

10. επαναλαμβάνει την ένθερμη υποστήριξή του στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που θέσπισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, António Guterres και επισημαίνει την ανάγκη για περαιτέρω πρόοδο, ιδίως όσον αφορά την ένταξη των γυναικών, των νέων και των ατόμων σε ευάλωτη κατάσταση, καθώς και για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διατομεακότητα στις δομές του ΟΗΕ· τονίζει τη σημασία ενός συστήματος των Ηνωμένων Εθνών το οποίο θα μπορεί να συνεχίσει να παράγει πραγματικά αποτελέσματα· επισημαίνει την αξία του οράματος «One UN» του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, όπου οι διάφοροι οργανισμοί και οι συνιστώσες του ΟΗΕ μπορούν πραγματικά να διασυνδεθούν και να λειτουργήσουν από κοινού με βάση μια ενιαία δημοσιονομική και διαχειριστική δομή, και μπορούν να ενισχύσουν την επίτευξη των στόχων του ΟΗΕ· επισημαίνει, ειδικότερα, τον ενισχυμένο ρόλο των μόνιμων συντονιστών του ΟΗΕ που προβλέπονται από τη μεταρρύθμιση του αναπτυξιακού συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και θεωρεί ότι οι εν λόγω μόνιμοι συντονιστές του ΟΗΕ που επί του παρόντος δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 130 χώρες δεν θα πρέπει μόνο να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στον συντονισμό της επιτόπιας εφαρμογής των προγραμμάτων των Ηνωμένων Εθνών για την ενίσχυση της ενότητας της δράσης του ΟΗΕ, αλλά θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται στενά με τις αντιπροσωπείες της ΕΕ στα οικεία κράτη μέλη του ΟΗΕ και να διαβουλεύονται μαζί τους για την επιδίωξη συνεργειών και αμοιβαίας ενίσχυσης με τα θεματικά και γεωγραφικά προγράμματα της ΕΕ για την εν λόγω χώρα·

11. επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ και τα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει να συνεργαστούν στενά σε επίπεδο έδρας και στις περιοχές και τις χώρες όπου παρέχουν συνδρομή, για να ανταλλάξουν αναλύσεις και να ευθυγραμμίσουν την πολιτική και τον προγραμματικό σχεδιασμό, ώστε να μεγιστοποιήσουν τις επιδράσεις τους στην ευημερία των ανθρώπων και του πλανήτη· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την προβολή και τον αντίκτυπο των προγραμμάτων του ΟΗΕ σε τρίτες χώρες, καθώς και να καθορίσει τον δικό της προγραμματισμό και τη βοήθεια με συνεργικό τρόπο που επίσης ενισχύει τις επιδράσεις τους σύμφωνα με τους στόχους του ΟΗΕ· τονίζει, ως εκ τούτου, την αξία της στενής διαβούλευσης και συνεργασίας ΕΕ-ΟΗΕ και καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε τρίτες χώρες να επικοινωνήσουν ενεργά και να διαβουλευθούν με τον ΟΗΕ σχετικά με την πολιτική και τις προγραμματικές δραστηριότητες του ΟΗΕ για την περίοδο 2021-2027 και μετέπειτα· καλεί τον ΟΗΕ να διαβουλεύεται τακτικά με την ΕΕ στην έδρα του ΟΗΕ, αλλά και επιτόπου σε τρίτες χώρες·

12. είναι της άποψης ότι η ΕΕ και ο ΟΗΕ θα πρέπει να πραγματοποιούν ετήσιες συνόδους κορυφής στις οποίες θα προβλέπεται η δυνατότητα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να συναντάται με το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και το Κοινοβούλιο· καλεί τον ΟΗΕ να διασφαλίσει τη σταθερή παρουσία υψηλού επιπέδου συνομιλητών από τα Ηνωμένα Έθνη στο Κοινοβούλιο για την προώθηση του δομημένου και συνεκτικού πολιτικού διαλόγου και την ενίσχυση της προβολής των προσπαθειών του ΟΗΕ· επισημαίνει την ανάγκη να βελτιωθεί η πολιτική λειτουργία του ΟΗΕ, ζητώντας ισχυρότερη διασύνδεση μεταξύ του ΟΗΕ και των περιφερειακών οργανισμών, όπως υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κ. Guterres· επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης του συντονισμού των οργανισμών του ΟΗΕ με τους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς μέσω του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ (ECOSOC)· υποστηρίζει τις προτάσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, κ. Guterres, να δοθεί στους νέους και την κοινωνία των πολιτών ισχυρότερη φωνή εντός του συστήματος του ΟΗΕ·

13. επισημαίνει ότι, για να καταστεί η ΕΕ αποτελεσματικότερος παγκόσμιος εταίρος ικανός να υπερασπιστεί την πολυμερή τάξη, πρέπει να ενισχυθεί η ικανότητα της ΕΕ να ενεργεί σθεναρά και έγκαιρα ως αξιόπιστος πάροχος ασφάλειας· καλεί, ως εκ τούτου, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αξιολογήσουν ενδελεχώς, να διερευνήσουν και να αναπτύξουν επιλογές για τη δημιουργία μόνιμων πολυεθνικών στρατιωτικών μονάδων, οι οποίες θα είναι μόνιμα εγκατεστημένες και θα λαμβάνουν κοινή εκπαίδευση·

14. καλεί τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να εντείνει τις προσπάθειές του για την εφαρμογή της στρατηγικής των Ηνωμένων Εθνών για την ισότητα των φύλων ως ουσιώδους μέσου διασφάλισης της ίσης εκπροσώπησης των γυναικών στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας· υπενθυμίζει ότι, από τη δημιουργία του ΟΗΕ το 1945, καμία γυναίκα δεν έχει διοριστεί Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ· επισημαίνει τη γενικότερη ανάγκη να υπάρχει δίκαιη εκπροσώπηση των γυναικών και των περιθωριοποιημένων ομάδων, καθώς και αυξημένη ποικιλομορφία στους διεθνείς οργανισμούς· στηρίζει με σθένος το θεματολόγιο για τους νέους, την ασφάλεια και την ειρήνη και τον στόχο του, ο οποίος συνίσταται στην εξασφάλιση μεγαλύτερης συμμετοχής των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο·

15. είναι της άποψης ότι η ΕΕ θα πρέπει να προσδιορίσει τα όργανα του ΟΗΕ και τους άλλους πολυμερείς οργανισμούς που είναι καίριας σημασίας για την προώθηση του πολιτικού διαλόγου, της σύγκλισης και των πολιτικών λύσεων για τις παγκόσμιες προκλήσεις και για τον καθορισμό προτύπων· θα πρέπει επίσης να καθορίσει σαφείς στόχους και προτεραιότητες για διάλογο και στήριξη, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικής στήριξης, στα εν λόγω όργανα και οργανισμούς· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι ήδη οι κορυφαίοι χρηματοδότες του ΟΗΕ και πολλών από τους οργανισμούς και τα προγράμματά του, αλλά ότι αυτή η δέσμευση και στήριξη προς τον ΟΗΕ δεν μεταφράζεται πάντα σε ισχυρότερη επιρροή της ΕΕ, των κρατών μελών της και ομοφρόνων εταίρων σε βασικές θέσεις του ΟΗΕ ή σε πολυμερή φόρουμ, γεγονός που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό σε μια περίοδο αυξανόμενης διεκδικητικότητας των μη δημοκρατικών καθεστώτων, όπως η Ρωσία, σε τέτοια φόρουμ·

16. επισημαίνει την αυξημένη γεωπολιτική σημασία των προτύπων, ιδίως στον τομέα της τεχνολογίας, και προτρέπει την ΕΕ να ενεργήσει στρατηγικά ώστε να καταστεί υπερδύναμη όσον αφορά τον καθορισμό προτύπων σε πολυμερή φόρουμ·

17. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, καθώς και τους ομόφρονες εταίρους να βελτιώσουν περαιτέρω τον συντονισμό τους όσον αφορά την παροχή κοινής στήριξης σε υποψηφιότητες για ηγετικές θέσεις σε πολυμερή φόρουμ· επισημαίνει την ανάγκη να υπάρχει συντονισμός με ομόφρονες εταίρους σε άλλες περιοχές του κόσμου και ενόψει της σημασίας της αρχής της ισότιμης γεωγραφικής κατανομής των ηγετικών θέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις δημοκρατικές αξίες·

18. επισημαίνει, εν προκειμένω, τον βασικό ρόλο που διαδραματίζει ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) ως πυλώνας της ευρωπαϊκής ασφάλειας και ζητεί να ενισχυθεί περαιτέρω η συνολική προσέγγιση ασφαλείας του οργανισμού·

19. καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με τον ΟΗΕ, περιφερειακούς οργανισμούς, διεθνή φόρουμ, όπως η G7 και η G20, και με ad hoc συμμαχίες, καθώς και στο πλαίσιο αυτών των οργανισμών, ώστε να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος·

20. καλεί την Επιτροπή και τον ΑΠ/ΥΕ να αναπτύξουν περαιτέρω τη στρατηγική τους για την πολυμερή προσέγγιση, μεταξύ άλλων μέσω τακτικά επικαιροποιούμενων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον τρόπο δράσης σε διάφορα φόρουμ, καλύπτοντας ζητήματα όπως η μεταρρύθμιση του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και ο πιο κεντρικός ρόλος ή η επίσημη εκπροσώπηση της ΕΕ, καθώς και ένα όραμα για μια νέα παγκόσμια τάξη την οποία θα διαμόρφωνε κατά τρόπο που θα μπορούσε να αναζωογονήσει την πολυμερή προσέγγιση· πιστεύει ότι η ΕΕ θα χρειαστεί να οικοδομήσει συμμαχίες με ομόφρονες εταίρους για την ανάπτυξη πολυμερούς συνεργασίας σε διάφορα φόρουμ, αλλά ότι στις συμμαχίες αυτές δεν θα εμπλέκονται πάντα οι ίδιοι παράγοντες, ενώ ο στόχος πρέπει πάντα να είναι η διατήρηση ενός αποτελεσματικού, βασισμένου σε κανόνες συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης·

21. επαναλαμβάνει τις θέσεις του σχετικά με τον ρωσικό επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας, οι οποίες εκφράστηκαν σε προηγούμενα ψηφίσματα·

22. καταδικάζει απερίφραστα τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας, καθώς και την εμπλοκή της Λευκορωσίας σε αυτόν τον πόλεμο, και ζητεί από τη Ρωσία να τερματίσει αμέσως όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες στην Ουκρανία και να αποσύρει άνευ όρων όλες τις δυνάμεις και τον στρατιωτικό εξοπλισμό από το σύνολο του διεθνώς αναγνωρισμένου εδάφους της Ουκρανίας· υπογραμμίζει ότι αυτή η στρατιωτική επίθεση και εισβολή συνιστούν σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου· θεωρεί ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία συνιστά επίθεση όχι μόνο κατά κυρίαρχης χώρας αλλά και κατά των αρχών και των μηχανισμών συνεργασίας και ασφάλειας στην Ευρώπη και της βασισμένης σε κανόνες διεθνούς τάξης, όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·

23. χαιρετίζει την αναστολή της συμμετοχής της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (UNHRC)· χαιρετίζει τις αποφάσεις από διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού, να αναστείλουν τη συμμετοχή της Ρωσίας· καλεί τους ηγέτες της ΕΕ και τους ηγέτες άλλων κρατών να αποκλείσουν τη Ρωσία από την G20 και άλλους οργανισμούς πολυμερούς συνεργασίας, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, η UNESCO και άλλοι φορείς, γεγονός που θα αποτελέσει σημαντική ένδειξη ότι για τη διεθνή κοινότητα δεν θα υπάρξει επιστροφή στην πεπατημένη με αυτό το επιτιθέμενο κράτος·

24. υπογραμμίζει ότι η πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή των υφιστάμενων κυρώσεων σε ολόκληρη την ΕΕ και από τους διεθνείς συμμάχους της ΕΕ πρέπει τώρα να αποτελέσει προτεραιότητα· καλεί την ΕΕ να χρησιμοποιήσει πολυμερή φόρουμ για να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα αυτών των κυρώσεων·

25. ζητεί να επιβληθεί άμεσο πλήρες εμπάργκο στις ρωσικές εισαγωγές πετρελαίου, άνθρακα, πυρηνικών καυσίμων και φυσικού αερίου, να εγκαταλειφθούν πλήρως τα έργα Nordstream 1 και 2, και να παρουσιαστεί ένα σχέδιο για την εγγύηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ βραχυπρόθεσμα· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει τη στήριξη, μέσω πολυμερών φόρουμ, τρίτων χωρών που επιθυμούν να επιβάλουν εμπάργκο στις ρωσικές εισαγωγές ενέργειας·

26. χαιρετίζει την ικανότητα της ΕΕ και των κρατών μελών της να εργάζονται με συντονισμένο τρόπο, και να παρουσιάζουν ενοποιημένες θέσεις στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως όσον αφορά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ· επαινεί, στο πλαίσιο αυτό, τις πολύτιμες προσπάθειες συντονισμού των αντιπροσωπειών της ΕΕ στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και τη Γενεύη· πιστεύει ότι αυτή η ενιαία, συνεργική προσέγγιση θα πρέπει να επαναλαμβάνεται σε κάθε όργανο και οργανισμό του ΟΗΕ, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλον διεθνή οργανισμό, ώστε η ΕΕ να μπορεί να ενεργεί και να λειτουργεί ως ενιαίο σύνολο σε πολυμερή φόρουμ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας αδυνατεί τακτικά να λάβει αποφάσεις και, συνεπώς, δεν είναι αποτελεσματικό στην ανταπόκριση σε κρίσεις όπως αυτές στην Ουκρανία, τη Συρία, την Αιθιοπία και το Σουδάν σε σύγκριση με τις αντιδράσεις του σε άλλες κρίσεις στο παρελθόν, καθώς και για το ότι αυτό είχε αρνητικό αντίκτυπο στην πρόληψη, τη διαχείριση και την επίλυση αυτών των κρίσεων της εκτεταμένης χρήσης των δικαιωμάτων αρνησικυρίας· επισημαίνει ότι είναι απαράδεκτο ένα κράτος να μπορεί να σταματά τις προσπάθειες όταν διαπράττονται γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή εγκλήματα πολέμου·

27. προτρέπει τον ΟΗΕ να διορίσει τον ειδικό απεσταλμένο του στη Λιβύη, καθώς η θέση είναι κενή από τον Νοέμβριο του 2021 και η δημοκρατική διαδικασία στη Λιβύη εξακολουθεί να βρίσκεται σε σημείο καμπής·

28. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το 2022 μόνο δύο κράτη μέλη της ΕΕ θα είναι μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας· θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν τον προβληματισμό σχετικά με τους όρους μιας μεταρρύθμισης του Συμβουλίου Ασφαλείας που θα μπορέσει να αποκαταστήσει την ικανότητά του να αντιμετωπίζει κρίσεις εγκαίρως και αποτελεσματικά, θα περιορίσει δραστικά το δικαίωμα αρνησικυρίας και να θα αλλάξει τη σύνθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τον σημερινό κόσμο·

29. επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την άποψή του ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να εργαστούν για να καταλήξουν σε ευρεία συναίνεση όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας, μεταξύ άλλων, μέσω της παροχής μόνιμης έδρας για την ΕΕ, επιπλέον των εδρών τις οποίες ήδη κατέχουν επί του παρόντος τα κράτη μέλη της ΕΕ· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να μην ανταγωνίζονται μεταξύ τους όσον αφορά την εξασφάλιση έδρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας·

30. εκφράζει την ανησυχία του για τη διάβρωση του τρέχοντος συστήματος ελέγχου των όπλων και αφοπλισμού, και των νομικών μέσων του· στηρίζει όλες τις προσπάθειες επαναφοράς του ελέγχου των όπλων και του αφοπλισμού στο διεθνές θεματολόγιο, μεταξύ άλλων με την επανενεργοποίηση της διάσκεψης για τον αφοπλισμό· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επανεξετάσουν και να επικαιροποιήσουν τη στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες γεωπολιτικές, τεχνολογικές και νομικές εξελίξεις, και να παράσχουν μια επικαιροποιημένη και φιλόδοξη βάση για την πολυμερή δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά τη μη διάδοση και τον αφοπλισμό·  εκφράζει την ανησυχία του για την ανάπτυξη νέων στρατιωτικών τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), ο οπλισμός στο απώτερο διάστημα, οι βιοτεχνολογίες και τα υπερηχητικά όπλα, και υποστηρίζει ενεργά τις προσπάθειες και τις νέες πρωτοβουλίες για να σταματήσουν τα σχετικά συνεχιζόμενα προγράμματα οπλισμού από ορισμένα κράτη μέλη του ΟΗΕ· υποστηρίζει το έργο της ομάδας εργασίας για το απώτερο διάστημα της Επιτροπής Αφοπλισμού του ΟΗΕ όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή μέτρων διαφάνειας και οικοδόμησης εμπιστοσύνης στις δραστηριότητες στο απώτερο διάστημα·

31. υποστηρίζει την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με τη δράση για την ειρήνη με βάση την επικαιροποίηση της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΗΕ όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων, τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις και τη διερεύνηση ευκαιριών για νέες εταιρικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής μεταξύ ΕΕ-ΟΗΕ-Αφρικανικής Ένωσης και της συνεργασίας με άλλους περιφερειακούς οργανισμούς· επαναλαμβάνει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες στη διαμεσολάβηση στις συγκρούσεις και στις ειρηνευτικές αποστολές και υπενθυμίζει την υποεκπροσώπησή τους σε όλα τα επίπεδα εντός του ΟΗΕ, της ΕΕ και άλλων πολυμερών οργανισμών και αποστολών·

32. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να βελτιώσουν την ικανότητά τους να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να διαβουλεύονται και να συντονίζονται σχετικά με στρατηγικές, πολιτικές και θέσεις, μεταξύ άλλων στα διοικητικά όργανα και τα συμβούλια πολυμερών οργανισμών στους οποίους δεν εκπροσωπείται άμεσα η ΕΕ, ξεκινώντας από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ· συμμερίζεται την άποψη του ΑΠ/ΥΕ και της Επιτροπής ότι η ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσει μηχανισμούς συντονισμού σε όλα τα διεθνή ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· πιστεύει ότι η ίδια ικανότητα συντονισμού θα πρέπει να επεκταθεί στα διοικητικά συμβούλια όλων των οργανισμών του ΟΗΕ·

33. πιστεύει ότι το νέο χρηματοδοτικό μέσο για την Ευρώπη στον κόσμο και η προσέγγιση «Ομάδα Ευρώπη» όσον αφορά τη γεωγραφική και θεματική βοήθεια και τον προγραμματισμό, καθώς και η προσέγγιση «Global Strategy» για τη σύνδεση της ανάπτυξης υποδομών, παρέχουν μια μοναδική ευκαιρία για τον καθορισμό ενός κοινού διοργανικού θεματολογίου που αντικατοπτρίζει και εκτιμά δεόντως τη συμβολή των κρατών μελών της ΕΕ με τρόπο που προσθέτει αξία στην πολυμερή προσέγγιση των προκλήσεων και των κρίσεων στον κόσμο και ενισχύει τη ικανότητα μόχλευσης της ΕΕ και των κρατών μελών της, μεταξύ άλλων σε πολυμελή φόρουμ· επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του σε μια ισορροπημένη γεωγραφική προσέγγιση με γνώμονα τις προτεραιότητες στις ενέργειες, τη συνδρομή και τα προγράμματα της ΕΕ που δρομολογούνται πέρα από τα σύνορα της Ένωσης·

34. προειδοποιεί ότι οι απόπειρες από ανελεύθερες κυβερνήσεις ή αυταρχικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα, όπως η Κίνα, να επιτύχουν και να εδραιώσουν τη μόχλευση μέσω της χρηματοδότησης διεθνών οργανισμών εγείρει το ζήτημα του οικονομικού ανταγωνισμού σε πολυμερή φόρουμ και τονίζει την ανάγκη για προβληματισμό τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας των σχετικών διεθνών οργανισμών και πολυμερών φόρουμ με χρήση του πλήρους φάσματος εργαλείων που έχουν στη διάθεσή τους τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης, όταν απαιτείται και προβλέπεται, επαρκούς και βιώσιμης ενωσιακής χρηματοδότησης, καθώς και χρηματοδότησης από άλλες πηγές· υπενθυμίζει ότι οι καθυστερήσεις όσον αφορά την καταβολή των καθορισμένων συνεισφορών από διάφορα κράτη μέλη έχουν εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στο έργο των διεθνών οργανισμών και είναι συνεπώς απαράδεκτες·

35. υπενθυμίζει ότι η ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ προς τρίτες χώρες διοχετεύεται πολύ συχνά μέσω του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών· υποστηρίζει αυτή την εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του ΟΗΕ, αλλά καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι θα προβάλλει περισσότερο τον ειδικό ρόλο και τις συνεισφορές της στο πλαίσιο του ΟΗΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της διενέργειας, σε επίπεδο ΕΕ, εμπεριστατωμένης αξιολόγησης τόσο των τρεχουσών όσο και των προγραμματισμένων εταιρικών σχέσεων ΕΕ-ΟΗΕ, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον υπάρχει επαρκής προβολή της συμβολής της ΕΕ, απόδοση αξίας στα χρήματα των φορολογουμένων σύμφωνα με τις αξίες της ΕΕ και κατά πόσον οι ηγετικοί ρόλοι που ανατίθενται στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι ανάλογοι με την ισχυρή δέσμευση και προσήλωση της ΕΕ στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να προβούν σε αυτή την εξέταση και να διαβουλευθούν με το Κοινοβούλιο σχετικά με τα πορίσματά τους και τη μελλοντική πορεία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα δοθεί επαρκής αναγνώριση στη συμβολή, στον χρηματοδοτικό επιμερισμό, στην προσήλωση και στην αφοσίωση της ΕΕ στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών·

36. τονίζει ότι η παροχή στήριξης από την ΕΕ στους διεθνείς οργανισμούς και η παρουσία της στα πολυμερή φόρουμ θα πρέπει να προβάλλεται στους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να εγκαινιάσει μια ενημερωτική εκστρατεία ανά την ΕΕ σχετικά με την ενωσιακή στήριξη που παρέχεται στους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και την παρουσία, τους στόχους και τις δραστηριότητές της στα πολυμερή φόρουμ· καλεί επίσης την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να προάγουν τον ενεργό ρόλο της ΕΕ στα πολυμερή φόρουμ και να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνδρομή και τα επιτεύγματα της ΕΕ στους διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων μέσω κοινών αφηγημάτων, θέσεων και δηλώσεων επί των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών·

37. τονίζει ότι είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη της ΕΕ να εντείνουν τον συντονισμό στα Ταμεία και Προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών, προσδιορίζοντας βασικούς στόχους και μια κοινή προσέγγιση για τον προσανατολισμό των εκτελεστικών επιτροπών· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστούν διαφάνεια και λογοδοσία στη χρηματοδότηση και τις δαπάνες των πολυμερών οργανισμών·

38. επαινεί το έργο της «Συμμαχίας για την Πολυμέρεια», ως άτυπου δικτύου χωρών τις οποίες ενώνει η πεποίθηση ότι μια πολυμερής εντολή που βασίζεται στους κανόνες αποτελεί την μόνη αξιόπιστη εγγύηση διεθνούς σταθερότητας και ειρήνης, και ότι οι κοινές μας προκλήσεις μπορούν να επιλύονται μόνον μέσω της συνεργασίας·

Αποκατάσταση της πολυμέρειας μέσω ενισχυμένων παγκόσμιων εταιρικών σχέσεων για την επιδίωξη κοινών στόχων

39. τονίζει την ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες για μια αποτελεσματική, προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και χωρίς αποκλεισμούς πολυμερή προσέγγιση που βασίζεται στις αξίες, όπου οι κυβερνήσεις, η κοινωνία των πολιτών, οι θρησκευτικοί φορείς, ο ιδιωτικός τομέας, η ακαδημαϊκή κοινότητα και άλλοι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν να συνεργάζονται αποτελεσματικά για την εξυπηρέτηση παγκόσμιων αξιών και συμφερόντων και την επίτευξη παγκόσμιων στόχων· αναγνωρίζει τη σημασία του συνδυασμού των δύο κρίσιμων στόχων της ΕΕ για την ενίσχυση της προβολής και της μόχλευσης της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα και την υποστήριξη του ρόλου των πολυμερών φόρουμ· υπενθυμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης και διαχείρισης αυτών των εντάσεων, καθώς και διαμόρφωσης μιας κατηγορηματικής θέσης που υπαγορεύεται από αρχές μεταξύ των δύο αυτών στόχων, σύμφωνα με τις βασικές αξίες, ιδέες και συμφέροντα της ΕΕ· επισημαίνει ότι, παρά τις εμφανείς εντάσεις μεταξύ αυτών των δύο κρίσιμων ευρωπαϊκών στόχων, οι τελευταίοι αποτελούν επίσης νέες ευκαιρίες, καθώς η ενισχυμένη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ μπορεί να επιτρέψει στην ΕΕ να συνάψει συμμαχίες με τους διμερείς της εταίρους στο πλαίσιο πολυμερών διαπραγματεύσεων, και επίσης να προωθήσει και να υπερασπιστεί πολυμερείς δεσμεύσεις κατά τις διμερείς διαπραγματεύσεις· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να υπερασπιστούν με συνέπεια και ενεργητικότητα την πολυμέρεια και τους σχετικούς πολυμερείς οργανισμούς κάθε φορά που υπονομεύονται με οποιοδήποτε τρόπο ή με οποιαδήποτε μορφή·

40. υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς πολυμερούς συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας και άμυνας· υπογραμμίζει ότι το έργο της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΝΑΤΟ και η συνεργασία ΕΕ-ΟΑΣΕ οικοδομούνται πάνω στην κοινή στήριξη για τις κοινές θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του κράτους δικαίου και της προαγωγής της ειρήνης και της διεθνούς συνεργασίας, προστατεύοντας παράλληλα τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα μέλη του ΝΑΤΟ που δεν το έχουν πράξει ήδη να συμμετάσχουν στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ασφάλειας και άμυνας για να συμπληρώσουν και να ενισχύσουν την κοινή συνεργασία·

41. υπογραμμίζει ότι η πολυμέρεια και οποιαδήποτε μεταρρύθμιση του τρέχοντος συστήματος θα πρέπει επίσης να επικεντρωθεί στην αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία, καθώς και την εμπλοκή μη κρατικών φορέων, προκειμένου να συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ανθρώπων στα εν λόγω θεσμικά όργανα και να τα νομιμοποιήσει περισσότερο· τονίζει ότι είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της αποτροπής και της καταπολέμησης παράνομων χρηματοδοτικών ροών και ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας και των καλών πρακτικών επί της απόδοσης και της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ άλλων μέσω πιο αποτελεσματικών μέτρων για την εφαρμογή των ισχυουσών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος· τονίζει ότι είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν αποτελεσματικά και βιώσιμα μέτρα χωρίς αποκλεισμούς ώστε να προληφθεί και να καταπολεμηθεί η διαφθορά στο πλαίσιο της Ατζέντας του 2030· τονίζει ότι η καταπολέμηση των παράνομων χρηματοδοτικών ροών πρέπει να απλουστευθεί σε παγκόσμιο επίπεδο·

42. τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η προσέγγιση συμμάχων και ομοφρόνων εταίρων σε διεθνείς οργανισμούς και πολυμερή φόρουμ για την εδραίωση ενός συνασπισμού χωρών που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις και είναι προσηλωμένες σε κοινές αξίες και στόχους, καθώς και στον πολιτικό διάλογο και την αποτελεσματική συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο· υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να προστεθεί μια συμφωνία σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου ως παράρτημα στη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου, που θα επέτρεπε σε αμφότερες τις πλευρές να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις κοινές προκλήσεις σε θέματα παγκόσμιας ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής· τονίζει ότι μια τέτοια συμφωνία θα διευκόλυνε επίσης τη συνεργασία στους πολυμερείς οργανισμούς, ιδίως στον ΟΗΕ, βάσει των πολλών κοινών αξιών και συμφερόντων των δύο πλευρών·

43. επισημαίνει την ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο των παραδοσιακών διατλαντικών ή ευρωπαϊκών εταίρων, όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο, τα Δυτικά Βαλκάνια και άλλες χώρες της Νότιας και Ανατολικής Γειτονίας, αλλά και άλλων ομοφρόνων δημοκρατικών συμμάχων στη Λατινική Αμερική, τον Ινδοειρηνικό και την Αφρική, που μπορούν να δημιουργήσουν, στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης, έναν ευρύτερο χώρο κοινών αξιών και προτύπων και δέσμευση για την προώθηση παγκόσμιων απαντήσεων στις παγκόσμιες προκλήσεις, καθώς και ενός ευρύτερου διεθνούς συνασπισμού εταίρων που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία του αυξημένου διαλόγου και της συνεργασίας με ομόφρονες αφρικανικές χώρες, καθώς και της στήριξής του για τη δημιουργία ενός μέλλοντος για την Αφρική βασισμένου στη δημοκρατία, την ένταξη και την ευημερία, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανάγκη αντιμετώπισης των προκλήσεων και τις απειλές για την ασφάλεια που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή, την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα·

44. υπογραμμίζει ότι οι σχέσεις της ΕΕ με την Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) και τη Λατινική Αμερική και Καραϊβική ενέχουν εσωτερική αξία και έχουν καθοριστική σημασία για την ανανεωμένη πολυμέρεια· υπενθυμίζει ότι στην κοινή τους δήλωση με τίτλο «Αφρική και Ευρώπη: δύο ήπειροι με κοινό όραμα για το 2030», η ΕΕ και η ΑΕ έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν ώστε να προωθήσουν την αποτελεσματική πολυμέρεια στο πλαίσιο της βασισμένης σε κανόνες διεθνούς τάξης, με τα Ηνωμένα Έθνη στο επίκεντρό της και δεσμεύτηκαν να εργαστούν για την υιοθέτηση θέσεων με μεγαλύτερη σύγκλιση σε πολυμερή φόρουμ ώστε να μειωθούν οι παγκόσμιες ανισότητες, να ενισχυθεί η αλληλεγγύη, να καταπολεμηθεί η κλιματική αλλαγή και να βελτιωθεί η επίτευξη αποτελεσμάτων όσον αφορά τα «παγκόσμια δημόσια αγαθά» σύμφωνα με την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την Ατζέντα της ΑΕ με ορίζοντα το 2063·

45. υποστηρίζει, συνεπώς, τις προσπάθειες του ΑΠ/ΥΕ, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής σχέσης της ΕΕ με την ΑΕ και την Κοινότητα των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί η σύγκλιση των θέσεων στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλα πολυμερή φόρουμ μεταξύ της ΕΕ και τόσο των υπό ένταξη χωρών όσο και των χωρών εταίρων· καλεί την ΕΕ να επεκτείνει την ικανότητά της να βοηθά χώρες εταίρους και ομόφρονες χώρες, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων, της ανταλλαγής γνώσεων, της κατάρτισης και της αδελφοποίησης, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικότερα στο πολυμερές σύστημα, καθώς και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να διδάσκονται επίσης από τις εμπειρίες τους· επαναλαμβάνει τη σημασία της ενίσχυσης των υφιστάμενων πολυμερών φόρουμ με ομόφρονες εταίρους, ιδίως τις συνόδους κορυφής μεταξύ ΕΕ και Κοινότητας των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής·

46. τονίζει την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της ASEAN ως μέσο αντιμετώπισης των αμοιβαίων προκλήσεων στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού· τονίζει ότι είναι απαραίτητο να τονωθεί ο ρόλος των περιφερειακών οργανώσεων του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και προτείνει τη σύγκληση ετήσιας διάσκεψης των επικεφαλής των περιφερειακών οργανώσεων·

47. προτρέπει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να προτείνουν νέες πρωτοβουλίες προκειμένου να ανταποκριθούν στους κινδύνους ασφαλείας που σχετίζονται με το κλίμα, προωθώντας ταυτόχρονα την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στα διεθνή φόρουμ· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει τους φιλόδοξους στόχους για μείωση του CO2 σε τρίτες χώρες και τονίζει ότι είναι αναγκαίο η κλιματική διπλωματία να τεθεί στο επίκεντρο της εξωτερικής της δράσης, προκειμένου να προαχθεί η παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια·

48. υποστηρίζει την άοκνη προάσπιση και υπεράσπιση των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών από την ΕΕ, την αταλάντευτη υποστήριξή της για την καθολική ισχύ του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ενεργό στήριξη και χρήση των φόρουμ του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα με σκοπό την αντιμετώπιση πιεστικών ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη σταθερή υποστήριξή της για την ενίσχυση της λογοδοσίας και των διεθνών μηχανισμών δικαιοσύνης, τη μάχη της κατά της ατιμωρησίας, καθώς και τον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη στήριξη της ΕΕ προς εδραιωμένα και αναγνωρισμένα διεθνή σύνορα, και απορρίπτει οποιαδήποτε απόπειρα αλλαγής τους με τη βία·

49. στηρίζει τον ΑΠ/ΥΕ και την Επιτροπή στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν ότι το UNHRC θα ενεργεί αποτελεσματικότερα, θα αντιμετωπίζει με ταχύτητα όλα τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις καταστάσεις των χωρών αποτελεσματικά, αξιόπιστα και χωρίς προκαταλήψεις, και θα εξασφαλίζει συνέργειες με άλλα πολυμερή φόρουμ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

50. ζητεί να επιδιώκεται η μεγαλύτερη δυνατή αμεροληψία όσον αφορά τους οργανισμούς προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και η προστασία τους από ενδεχόμενες παρεμβάσεις κρατών των οποίων είναι γνωστές οι παραβιάσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επιμένει, ως εκ τούτου, στην ανάγκη να καθοριστούν σαφή πρότυπα σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων που πρέπει να τηρούνται για την αποδοχή μιας χώρας ως μέλους του UNHRC, και θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι πιο προορατική στο πλαίσιο αυτό και να υποστηρίξει μια συνολική μεταρρύθμιση του UNHRC·

51. αποτίει φόρο τιμής στο έργο της Ύπατης Αρμοστού των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και θεωρεί ότι η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα παρέχει μοναδικές ευκαιρίες για συμμετοχή σε αποτελεσματικό διάλογο και συνεργασία για τον εξορθολογισμό και την ενίσχυση της ικανότητας υλοποίησης του συστήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων μέσω αυξημένου δημόσιου ελέγχου των υποχρεώσεων που υπέχουν τα μέλη του UNHRC και των υποχρεωτικών διασκέψεων δωρητών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με τη συμμετοχή υποψηφίων του UNHRC, όπως προτείνεται από τον ΑΠ/ΥΕ και την Επιτροπή στην κοινή τους ανακοίνωση· χαιρετίζει την έναρξη, στις 12 Οκτωβρίου 2021, του ετήσιου στρατηγικού διαλόγου με τον ΟΗΕ·

52. σημειώνει ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για το έργο της Ύπατης Αρμοστού των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι ιδιαιτέρως ανεπαρκείς, με πολλές χώρες να επιζητούν τη μείωσή τους, μολονότι το αίτημα της ΕΕ για αύξηση της χρηματοδότησης της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι μακροχρόνιο· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητες της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της Τρίτης Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ΟΗΕ σε πολλαπλά θεματικά και ανά χώρα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

53. ζητεί τη δημιουργία περισσότερων συνεργειών μεταξύ των συστάσεων από τον μηχανισμό καθολικής περιοδικής εξέτασης και των εθελοντικών εθνικών ανασκοπήσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των ΣΒΑ, καθώς και τη σύνδεση αυτών με τον προγραμματισμό των ειδικών έργων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειές τους κατά των αποπειρών των αυταρχικών χωρών να καταρτίσουν αντεπιχειρήματα προκειμένου να μεταβληθεί η κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποδίδοντας έμφαση στα συλλογικά δικαιώματα έναντι των ατομικών δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ να στηρίξει, στο πλαίσιο του UNHRC, το έργο των ΜΚΟ και των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίοι δέχονται ολοένα μεγαλύτερη πίεση και απειλή από τα αυταρχικά κράτη·

54. εκφράζει τη λύπη του για την κατάχρηση του UNHRC από απολυταρχικά καθεστώτα που εξακολουθούν να επιδίδονται σε αυτή για δικούς τους σκοπούς, και ιδίως για να υπονομεύσουν τη λειτουργία του και να διαβρώσουν το καθεστώς των κανόνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν την γενική μεταρρύθμιση του UNHRC·

55. τονίζει την άμεση ανάγκη να εφαρμοστούν πλήρως και να ενσωματωθούν συστηματικά η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου III (GAP III) στο σύνολο των εξωτερικών ενεργειών της ΕΕ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην υλοποίηση της απόφασης 1325 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην πρόληψη των συγκρούσεων, τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, την οικοδόμηση της ειρήνης, τη διατήρηση της ειρήνης, την ανθρωπιστική απόκριση και την ανοικοδόμηση μετά την επίλυση συγκρούσεων· τονίζει συνεπώς ότι είναι απαραίτητο η ΕΕ να διασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών και την πλήρη εμπλοκή σε όλες τις προσπάθειες διατήρησης της ειρήνης και της ασφάλειας, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα τη διάσταση του φύλου στο σύνολο των οικείων εξωτερικών ενεργειών·

Βελτιωμένη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

56. υπενθυμίζει ότι, για να ακμάσει η βασιζόμενη σε κανόνες, αποτελεσματική, προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και δικτυωμένη πολυμέρεια, είναι σημαντική η συμμετοχή δημοκρατικά εκλεγμένων κοινοβουλίων, ώστε να εξασφαλιστεί ευρύτερη πρόσβαση σε ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών και να επεκταθεί ο διάλογος και η συνεργασία σε μη κρατικές οντότητες, όπως οι περιφερειακές κυβερνήσεις, οι δήμοι, η ακαδημαϊκή κοινότητα, η κοινωνία των πολιτών και ο οικονομικός τομέας· συνηγορεί υπέρ της ουσιαστικής συμμετοχής της Ταϊβάν από τη θέση του παρατηρητή σε συνεδριάσεις, μηχανισμούς και δραστηριότητες πολυμερών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), του Διεθνούς Οργανισμού Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Ιντερπόλ) και της σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC)· υπενθυμίζει ότι τα δημοκρατικά εκλεγμένα κοινοβούλια μπορούν να προβάλουν και να ενδυναμώσουν τις φωνές που υποστηρίζουν την πολυμέρεια ως οδό για αποτελεσματικές πολιτικές αντιδράσεις προς όφελος όλων των ανθρώπων και μπορούν να εξασφαλίσουν περαιτέρω την αναγκαία σύνδεση μεταξύ των διεθνών οργανισμών και των πολυμερών φόρουμ που λαμβάνουν αποφάσεις, και των πολιτών·

57. έχει την άποψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει τη δημιουργία ενός φορέα εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να αυξηθούν ο δημοκρατικός χαρακτήρας, η δημοκρατική υποχρέωση λογοδοσίας και η διαφάνεια της παγκόσμιας διακυβέρνησης·

58. επισημαίνει τον συνεργικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Κοινοβούλιο στην τακτική πολιτική απήχησή του και την απήχησή του όσον αφορά τις πολιτικές στα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών, καθώς αυτή η προβολή μπορεί να επεκτείνει περαιτέρω τον συνασπισμό των ομοφρόνων χωρών σε διεθνείς οργανισμούς και πολυμερή φόρουμ, και να ενισχύσει την ικανότητά τους να έχουν θετικές επιδράσεις· θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει προβληματισμός σχετικά με τη δυνατότητα δημιουργία κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη, με ειδική επικέντρωση στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και άλλες κοινοβουλευτικές διαστάσεις των διεθνών οργανισμών και πολυμερών φόρουμ με σκοπό την ενίσχυση των κοινοβουλευτικών δεσμών και του διαλόγου με το σύστημα του ΟΗΕ και άλλα σχετικά πολυμερή φόρουμ, και τη διασφάλιση του δημοκρατικού διαλόγου και των στρατηγικών προβληματισμών σε διοργανικό επίπεδο στην ΕΕ·

59. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην καλύτερη ενσωμάτωση των απόψεων της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών· ζητεί τη δημιουργία νέων φόρουμ στο πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών τα οποία θα επιτρέψουν στην κοινωνία των πολιτών να συμμετάσχει σε πολιτικό διάλογο με τον ΟΗΕ, καθώς και την αποτελεσματική χρήση όσων ήδη υπάρχουν·

60. πιστεύει ότι τα γραφεία του Κοινοβουλίου σε πόλεις με όργανα του ΟΗΕ ή διεθνείς οργανισμούς που σχετίζονται με την εξωτερική δράση της ΕΕ θα πρέπει να προσεγγίζουν και να καλύπτουν τις δραστηριότητες των εν λόγω οργάνων και οργανισμών, προκειμένου να δημιουργηθεί στενότερη σύνδεση με τις προσπάθειες, τις δεσμεύσεις και τα οράματα που σχετίζονται με την πολυμέρεια της ΕΕ και του Κοινοβουλίου· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να υπάρξει προβληματισμός σχετικά με το πώς το Κοινοβούλιο μπορεί να μεγιστοποιήσει τις συνέργειες μεταξύ των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των επιτροπών και των υπηρεσιών του Κοινοβουλίου που ασχολούνται με την παρακολούθηση των εκλογών και τη στήριξη της δημοκρατίας, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η εξωτερική δράση της ΕΕ μέσω των δραστηριοτήτων των εν λόγω κοινοβουλευτικών οργάνων· επισημαίνει τη σημασία του έργου της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU)·

61. εκφράζει τη στήριξή του για τον ρόλο που διαδραματίζει το Κοινοβούλιο τόσο στην ενίσχυση των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων όσο και στη στήριξη της παγκόσμιας δημοκρατίας και τον ειδικό του ρόλο στην κοινοβουλευτική διαμεσολάβηση και τον διάλογο μέσω, μεταξύ άλλων, του διαλόγου Jean Monnet· υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία του ειδικού ρόλου που διαδραματίζει το Κοινοβούλιο στην προώθηση του διαλόγου και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και δημοκρατικών προτύπων·

62. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο του Κοινοβουλίου ως δημοκρατικού θεσμικού οργάνου και πόλου συγκέντρωσης που μπορεί να αποτελέσει μοναδικό δημόσιο φόρουμ και μοναδική προοπτική για την προώθηση της πολυμέρειας· θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει να καλεί τακτικά ηγέτες υψηλού επιπέδου από σχετικούς διεθνείς οργανισμούς για τη συζήτηση κοινών συμφερόντων και προτεραιοτήτων· πιστεύει ότι, για να ενισχυθεί η κοινοβουλευτική διάσταση των πολυμερών φόρουμ, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να φιλοξενεί στους χώρους του, σε ετήσια βάση, διάσκεψη ομιλητών από τις χώρες της G7 και της G20· ζητεί την ενίσχυση του διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ του Κοινοβουλίου και του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της διεξαγωγής τακτικών συνεδριάσεων για την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, άλλων σχετικών επιτροπών και των επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και τη Γενεύη, καθώς και μεταξύ αυτών των επιτροπών και των αρχηγών αποστολής των κρατών μελών της ΕΕ που είναι είτε μόνιμα είτε εκ περιτροπής μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· επισημαίνει τη θετική συμβολή των ετήσιων αντιπροσωπειών της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και των υποεπιτροπών της στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη· ζητεί να επισημοποιηθούν ορισμένες από τις άτυπες συνόδους μεταξύ της ΕΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· ενθαρρύνει τη δημιουργία επίσημης σύνδεσης μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών·

Η πολυμέρεια ως κινητήρια δύναμη για την αντιμετώπιση των επειγουσών παγκόσμιων προκλήσεων

63. επισημαίνει την καίρια συμβολή του πολυμερούς συστήματος στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· ζητεί την περαιτέρω βελτίωση, ενίσχυση και θεσμοθέτηση υπαρχόντων πολυμερών πλαισίων που επιδιώκουν να καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή, όπως το UNFCCC, το οποίο έχει 197 συμβαλλόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών του ΟΗΕ και, ως εκ τούτου, έχει υπογραφεί από σχεδόν όλες οι χώρες, μέσω της καθιέρωσης μηχανισμών λογοδοσίας και σαφών αρχών για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των εντολών τους· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η παγκόσμια δράση κατά της κλιματικής αλλαγής, δεδομένου ότι μόνο μέσω συλλογικής, άμεσης και φιλόδοξης παγκόσμιας δράσης μπορεί ο κόσμος να περιορίσει την αύξηση της θερμοκρασίας σε 1,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα·

64. πιστεύει ότι στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη οι βιομηχανικές χώρες θα πρέπει να παρέχουν στήριξη στις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά τη στροφή από τα ορυκτά καύσιμα προς την πράσινη ενέργεια, με μεταφορά όχι μόνο χρηματοδότησης, αλλά και εμπειρογνωσίας και τεχνολογίας·

65. υπενθυμίζει τη σημασία της εστίασης στην εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο μέσω της έγκρισης και της εφαρμογής εθνικά καθορισμένων συνεισφορών, με ταυτόχρονη διασφάλιση ότι η διεθνής κοινότητα βρίσκεται συλλογικά σε καλό δρόμο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού σε πολυμερές επίπεδο· καλεί τις κυβερνήσεις να θέσουν φιλόδοξες εθνικά καθορισμένες συνεισφορές, χωρίς τις οποίες ο στόχος του 1,5 βαθμού δεν θα εκπληρωθεί, ενώ επίσης τις καλεί να ενθαρρύνουν η μία την άλλη ώστε παραμείνουν εντός πορείας·

66. υπενθυμίζει τη σημασία της στενής συνεργασίας με τις χώρες που είναι υπεύθυνες για τις περισσότερες εκπομπές, τις κλιματικά ευάλωτες χώρες και τους διατλαντικούς εταίρους για την επίτευξη προόδου όσον αφορά τον στόχο του 2030 κατά τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή το 2022· ζητεί να καταβληθούν συνεχείς πολυμερείς προσπάθειες για την κινητοποίηση χρηματοδοτικών κονδυλίων για τους ΣΒΑ και το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της αφιέρωσης 50% της χρηματοδότησης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στην προσαρμογή· χαιρετίζει τις προσπάθειες της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP26) του 2021 όσον αφορά τη θέσπιση ορισμών για την παραπληροφόρηση που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή·

67. υπενθυμίζει ότι οι παραβιάσεις των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων έχουν βαθιά επίδραση σε ευρύ φάσμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στη ζωή, την αυτοδιάθεση, την τροφή, την υγεία, τα πολιτιστικά, ατομικά και πολιτικά δικαιώματα· τονίζει ότι η βιοποικιλότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα και υπενθυμίζει ότι τα κράτη έχουν υποχρέωση στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να προστατεύουν τη βιοποικιλότητα από την οποία εξαρτώνται τα εν λόγω δικαιώματα, μεταξύ άλλων μέσω της πρόβλεψης για συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη βιοποικιλότητα, καθώς και μέσω της παροχής πρόσβασης σε αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα σε περιπτώσεις απώλειας και υποβάθμισης της βιοποικιλότητας· εκφράζει την υποστήριξή του στις αναδυόμενες κανονιστικές προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο σχετικά με τα περιβαλλοντικά εγκλήματα· προτρέπει, εν προκειμένω, την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προάγουν την αναγνώριση της οικοκτονίας ως διεθνούς εγκλήματος βάσει του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ)·

68. υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο των πολυμερών φόρουμ στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της πανδημίας COVID-19 και επισημαίνει το γεγονός αυτό ως παράδειγμα της σημασίας τους για την προώθηση και την προστασία της παγκόσμιας δημόσιας υγείας, καθώς και της καθολικής υγειονομικής κάλυψης· εξαίρει την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας Συνολική Πρόσβαση στα Εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 (COVAX), η οποία αποτελεί μια άνευ προηγουμένου άσκηση διεθνούς αλληλεγγύης, και ευχαριστεί τους δωρητές και τους συνεισφέροντες, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να συνεχιστεί η δωρεά και η αύξηση των πόρων, καθώς και η ανάπτυξη ικανοτήτων όσον αφορά την παραγωγή και τη διανομή εμβολίων προκειμένου να διατεθούν δωρεάν εμβόλια και θεραπείες σε όλες τις χώρες με τρόπο που μπορεί να προσεγγίσει όντως όλες τις χώρες με έγκαιρο τρόπο·

69. επαινεί το έργο του ΠΟΥ για την καταπολέμηση της πανδημίας μέσω των αποφάσεών του βάσει επιστημονικών γνώσεων και αποδεικτικών στοιχείων, διασφαλίζοντας παράλληλα ανεξάρτητο έλεγχο και λογοδοσία όσον αφορά τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19 από τον ΠΟΥ· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η εντολή και η εκτελεστική ικανότητά του, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων και την κινητοποίηση πόρων, καθώς και να μεταρρυθμιστεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων της επιτροπής έκτακτης ανάγκης του και να θεσπιστούν μηχανισμοί επιβολής για τις αποφάσεις και τις διασκέψεις του·

70. χαιρετίζει την έναρξη της εργασίας για μια νέα διεθνή συνθήκη για τις πανδημίες μετά την έγκριση απόφασης στις 31 Μαΐου 2021 από το σύνολο των 194 μελών του ΠΟΥ· προτρέπει την ΕΕ να εργαστεί στο πλαίσιο των πολυμερών οργανισμών με σκοπό τη βελτίωση των παγκόσμιων μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης των πανδημιών, με βάση την πείρα που αποκτήθηκε από τη διεθνή απόκριση στην πανδημία COVID-19·

71. ζητεί ενισχυμένα νομοθετικά και κανονιστικά πλαίσια και την προώθηση της συνοχής των πολιτικών για την επίτευξη της αποτελεσματικής πρόσβασης σε υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς και τη θέσπιση νομοθεσίας και την εφαρμογή πολιτικών που παρέχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και προϊόντα υγείας, καθώς και σε εμβόλια, ειδικά για τους πλέον μειονεκτούντες·

72. ζητεί να υπάρξει διεθνής συνεργασία στο ζήτημα της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε επίπεδο συστήματος κατά τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των πολιτικών για την υγεία, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες όλων των γυναικών και των κοριτσιών, με σκοπό την επίτευξη της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών στις πολιτικές για την υγεία και τις παροχές των συστημάτων υγείας·

73. προτρέπει την ΕΕ να προωθήσει τις εργασίες που διεξάγονται στο πλαίσιο του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με την εφαρμογή και την επικαιροποίηση των τεσσάρων πυλώνων της παγκόσμιας στρατηγικής των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση τον Σεπτέμβριο του 2006·

74. ζητεί να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των παιδιών των οποίων η ευάλωτη κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί ιδιαίτερα από την πανδημία COVID-19, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβασή τους στην υγεία, την εκπαίδευση, σε οικονομικά προσιτά τρόφιμα, καθαρό νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και επαρκή στέγαση· επαναλαμβάνει τον αρνητικό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής βλάβης στην άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών·

75. τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω πολυμερή δράση στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης, ιδίως όσον αφορά τη φορολογία· εκφράζει την ικανοποίησή του για την κατεύθυνση που υπέδειξε το πλαίσιο χωρίς αποκλεισμούς του ΟΟΣΑ/της G20 για τη διάβρωση της βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS) και την τελευταία πρότασή του για τη θέσπιση ελάχιστου συντελεστή φορολογίας εταιρειών ύψους 15% και τον μελλοντικό πυλώνα που προβλέπει δικαιότερη ανακατανομή των φορολογικών δικαιωμάτων· λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση της Επιτροπής να προτείνει έναν ίδιο πόρο ισοδύναμο με το 15% του μεριδίου των υπολειπόμενων κερδών των εταιρειών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής, τα οποία θα ανακατανέμονταν στα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας· ενθαρρύνει τη διεθνή κοινότητα να καταβάλει προσπάθειες για περαιτέρω ολοκλήρωση σε αυτόν τον τομέα, προκειμένου να αποφευχθούν αθέμιτες πρακτικές και καταχρήσεις· ζητεί την ευρύτερη εφαρμογή των διεθνών προτύπων και κανόνων σε αυτόν τον τομέα πολιτικής· υπενθυμίζει την καίρια σημασία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για τη ρύθμιση και τη διευκόλυνση του παγκόσμιου εμπορίου·

76. σημειώνει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεργαστεί στενά με ομοϊδεάτες εταίρους, να εκσυγχρονίσει και να εξοπλίσει τον ΠΟΕ με εργαλεία για την αντιμετώπιση των εμπορικών προκλήσεων του 21ου αιώνα, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής επανάστασης και της πράσινης, δίκαιης και βιώσιμης μετάβασης· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με όλα τα μέλη του ΠΟΕ για να παρουσιάσει ένα θετικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας κατά τη 12η υπουργική διάσκεψη· αναγνωρίζει ότι η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ αποτέλεσε κύρια κινητήρια δύναμη για την επίτευξη προόδου στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων·

77. τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναληφθούν και να στηριχθούν πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της διαφθοράς· να στηριχθούν οι εργασίες σε επίπεδο ΟΗΕ για φορολογικά θέματα προκειμένου να εξασφαλιστεί η φωνή των αναπτυσσόμενων χωρών σε φορολογικά θέματα· να καταβληθούν προσπάθειες για την επίσπευση των διαπραγματεύσεων όσον αφορά έναν αποτελεσματικό κώδικα δεοντολογίας για την καταπολέμηση της διεθνούς φοροδιαφυγής μέσω της χρήσης συμφωνιών ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών·

78. επισημαίνει τη σημασία της πολυμέρειας για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων και πραγματικοτήτων, όπως η απώλεια της βιοποικιλότητας, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η βιοτεχνολογία, η ψηφιοποίηση, οι γεωπολιτικές δραστηριότητες και η διακυβέρνηση στις πολικές περιοχές, η τεχνητή νοημοσύνη και οι αναδυόμενες απειλές, όπως η διάδοση ψευδών ειδήσεων, ψευδούς επιστήμης και παραπληροφόρησης με τη βοήθεια της τεχνολογίας· υποστηρίζει ότι οι εμπειρογνώμονες, οι επιστήμονες και οι σχετικοί εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να συμμετέχουν σε πολυμερείς, πλειονομερείς ρυθμίσεις·

79. χαιρετίζει την έναρξη λειτουργίας του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ·

80. υπενθυμίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης της αρχής και του στόχου της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς πολιτικής·

81. επικροτεί τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών να ενισχύσει και να συντονίσει την ψηφιοποίηση των Ηνωμένων Εθνών, ώστε το διαδίκτυο να εξυπηρετεί τους πυλώνες του ΟΗΕ: ειρήνη και ασφάλεια, ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη·

82. υπογραμμίζει ότι η ανανεωμένη πολυμέρεια μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, όχι μόνον ως ισχυρή μόχλευση για την εφαρμογή των ΣΒΑ, αλλά και εξαιτίας της επείγουσας ανάγκης να τεθούν βασικά πρότυπα και κανόνες, και να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις.

83. υπενθυμίζει ότι μπροστά σε μια ολοένα περισσότερο φιλόδοξη, διεκδικητική και επιθετική Κίνα, η ΕΕ και οι δημοκρατικοί ομόφρονες εταίροι της θα πρέπει να συντονιστούν στο πλαίσιο πολυμερών φόρουμ στο πλαίσιο μιας συμμαχίας τεχνολογικών δημοκρατιών προκειμένου να διατηρηθεί το διεθνές σύστημα που βασίζεται σε κανόνες ώστε να αντιμετωπιστεί ο αυταρχικός συντονισμός που έχει ως στόχο τον σφετερισμό των διεθνών φόρουμ και να διασφαλιστεί μέσω του ορισμού προτύπων και παγκόσμιων κανόνων ότι οι νέες τεχνολογίες παραμένουν ανθρωποκεντρικές·

84. επισημαίνει ότι ο ψηφιακός κόσμος θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζεται ως πολύ σημαντική νέα πηγή φορολόγησης·

85. εμμένει στον κεντρικό ρόλο της πολυμέρειας για την αποτελεσματική διατήρηση της τάξης στο απώτερο διάστημα και στην ανάγκη εμβάθυνσης των τρεχουσών πρωτοβουλιών και δρομολόγησης νέων, ώστε να διατηρηθούν οι ειρηνικές χρήσεις του απώτερου διαστήματος· τονίζει ότι η χρήση του απώτερου διαστήματος θα πρέπει να διέπεται από βελτιωμένη δέσμη διεθνών κανόνων και προτύπων και από ένα σύστημα που αποσκοπεί στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης, βιώσιμης, υπεύθυνης και ειρηνικής χρήσης του διαστήματος·

86. καλεί την ΕΕ να επιδιώξει έναν πιο ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη του διεθνούς πλαισίου για ανθρωποκεντρικές και αξιόπιστες τεχνολογίες ΤΝ, ιδίως όσον αφορά τα αυτόνομα οπλικά συστήματα·

87. υπογραμμίζει τη σημασία της πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ ομοφρόνων εταίρων για την καταπολέμηση της κακόβουλης παραπληροφόρησης που αποσκοπεί στη χειραγώγηση η οποία διαδίδεται από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να ηγηθεί σε παγκόσμια κλίμακα όσον αφορά τη θέσπιση διεθνών ορισμών, κανόνων και αρχών για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής παρέμβασης στις εκλογές·

88. τονίζει τον σημαντικό ρόλο του Κοινοβουλίου στη στενή παρακολούθηση και στήριξη της διαδικασίας υλοποίησης των ΣΒΑ και των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, του φυσικού περιβάλλοντος και των πόρων του, μεταξύ άλλων όχι μόνο μέσω της επιδίωξης παρακολούθησης της προόδου, αλλά εξίσου μέσω της ενίσχυσης της κατανομής των πόρων και της υποβολής προτάσεων για βελτιώσεις ή συγκεκριμένων προτάσεων· υπογραμμίζει τις δύο βασικές στρατηγικές ιδέες της πρότασης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, António Guterres, με τίτλο «Our Common Agenda» (Το κοινό μας θεματολόγιο), και συγκεκριμένα την ανάγκη για μια παγκόσμια νέα συμφωνία και ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο· σημειώνει ότι αυτές θα μπορούσαν να μεταφραστούν σε πολύ συγκεκριμένα μέτρα, όπως ένα ισχυρότερο παγκόσμιο πράσινο ταμείο και έναν μηχανισμό χρηματοδοτικής στήριξης για τις υπερχρεωμένες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζουν τους ΣΒΑ και δρουν κατά της φτώχειας·

89. παροτρύνει την Ένωση να διασφαλίσει την προστασία, τη διατήρηση και την υπεράσπιση της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της Ευρώπης σε όλα τα πολυμερή φόρουμ όπως η UNESCO·

90. τονίζει ότι είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης της εισαγωγής διακρίσεων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών, των κοριτσιών και των περιθωριοποιημένων ομάδων σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων· αναμένει ότι η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και η ΕΥΕΔ θα ενσωματώσουν συστηματικά το GAP III της ΕΕ σε όλες τις εξωτερικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσής τους σε πολυμερές επίπεδο και ότι θα συνεργαστούν στενά με κυβερνήσεις εταίρους, την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα και άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενισχύσουν τις συνέργειες με τους εταίρους ώστε να προωθήσουν από κοινού την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των δύο φύλων και να εκπληρώσουν με επιτυχία διεθνείς στόχους για την ισότητα των φύλων· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα στη διεθνή κοινότητα όσον αφορά την κλιμάκωση των προσπαθειών για την εκρίζωση της χρήσης της σεξουαλικής και της έμφυλης βίας ως όπλου στις ένοπλες συρράξεις·

91. ζητεί την καθολική κύρωση και την ουσιαστική εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για την κατάργηση κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων· ζητεί επειγόντως την εξάλειψη όλων των μορφών φυλετικών διακρίσεων με όλα τα κατάλληλα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας· αναγνωρίζει τον πρωταρχικό ρόλο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διατομεακή καταπολέμηση του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της σχετικής μισαλλοδοξίας, ιδίως στην προώθηση των αρχών της ανοχής, της ένταξης και του σεβασμού της εθνοτικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής πολυμορφίας και στην πρόληψη της διάδοσης των εξτρεμιστικών ρατσιστικών και ξενοφοβικών κινημάτων και ιδεών· επαναβεβαιώνει την ανάγκη διασφάλισης ίσης προστασίας του νόμου και της ισότητας ενώπιον των δικαστηρίων, της χειραφέτησης και της πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και της πλήρους, ισότιμης και αποτελεσματικής συμμετοχής των αυτοχθόνων πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των κοριτσιών, στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή· ζητεί να ενισχυθεί η προστασία των ατόμων με αναπηρία και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε όσους αντιμετωπίζουν διατομεακές διακρίσεις, ιδίως τις γυναίκες και τους αυτόχθονες με αναπηρία·

92. ζητεί από την ΕΕ να αυξήσει την πολυμερή συνεργασία σε θέματα διεθνούς δικαιοσύνης, με δεδομένο τον αυξανόμενο αριθμό παραβιάσεων κατά του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου· καλεί την ΕΕ και τους εταίρους της να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα εργαλεία σε διεθνή όργανα, όπως το UNHRC, οι ειδικές διαδικασίες των Ηνωμένων Εθνών, οι ειδικοί εισηγητές των Ηνωμένων Εθνών, οι μηχανισμοί ΟΑΣΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης ή διεθνή δικαστήρια, ώστε να ενισχύσουν τη συμμόρφωση των κρατικών και μη κρατικών φορέων με το διεθνές δίκαιο και να προωθήσουν την εφαρμογή της αρχής της διεθνούς δικαιοδοσίας των εγχώριων νομικών συστημάτων· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τον ρόλο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και να αυξήσει το προσωπικό του, χορηγώντας του ισχυρή διπλωματική, πολιτική και χρηματοδοτική στήριξη· καλεί την Επιτροπή, τον ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να ζητήσουν από όλα τα κράτη μέλη πολυμερών οργανισμών που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να το πράξουν·

93. καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει ταχέως την κατάρτιση του πλαισίου για την εταιρική δέουσα επιμέλεια και να συνεργαστεί με τους ομόφρονες εταίρους ώστε να καταπολεμήσουν τις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από αυταρχικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα, και συνεπώς να εξασφαλίσουν βιώσιμες και ανθεκτικές παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού ενόψει της κακόβουλης επιρροής των αυταρχικών και ολοκληρωτικών καθεστώτων·

94. ζητεί η διεθνής πολιτική να παράσχει προστασία και στήριξη των υπερμάχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κινδυνεύουν· καταδικάζει τα αντίποινα που άσκησαν ορισμένες κυβερνήσεις εναντίον οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ακτιβιστών και υπερμάχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως απάντηση στη νόμιμη αλληλεπίδρασή τους με διεθνή όργανα και καλεί το Συμβούλιο και τον ΥΕ/ΑΠ να ανταποκριθούν συστηματικά και ηχηρά σε καθένα από αυτά τα περιστατικά· καλεί την ΕΕ να στηρίξει την έκκληση για μόνιμο ερευνητικό μηχανισμό του ΟΗΕ για εγκλήματα κατά δημοσιογράφων και την έγκριση στοχευμένων κυρώσεων σε βάρος των υπευθύνων πράξεων βίας κατά δημοσιογράφων για τον τερματισμό της ατιμωρησίας, την πρόληψη της βίας κατά δημοσιογράφων και την προώθηση μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειάς τους·

95. επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην ΕΕ να ασκήσει πίεση για ισχυρότερες πολυμερείς δεσμεύσεις για την εξεύρεση βιώσιμων πολιτικών λύσεων στις τρέχουσες συγκρούσεις και να διασφαλίσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στον πυρήνα των πολιτικών πρόληψης των συγκρούσεων και διαμεσολάβησης· υπενθυμίζει τη σημασία της διεθνούς διατήρησης της ειρήνης και της επίλυσης διαφορών, καθώς και στη στήριξη της ΕΕ σε συναφείς αποστολές· τονίζει την ανάγκη για σαφείς στόχους, ικανότητα εφαρμογής και αποτελεσματικούς μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους, ισότιμης και ουσιαστικής συμμετοχής και ηγεσίας των γυναικών σύμφωνα με την απόφαση 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και όλες τις μεταγενέστερες αποφάσεις. ζητεί τη μεταρρύθμιση των σχετικών δομών κατά τρόπο ώστε να τερματιστεί η ατιμωρησία του προσωπικού που διέπραξε κακοποίηση και σεξουαλική βία ενώ υπηρετούσε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και πολιτικές αποστολές, καθώς και προσωπικού σε άλλους πολυμερείς οργανισμούς, υπηρεσίες και όργανα, και να θεσπιστούν λειτουργικοί και διαφανείς μηχανισμοί εποπτείας και λογοδοσίας·

96. τονίζει ότι η επιτυχία των πολυμερών οργανισμών διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αποκατάσταση της δημόσιας εμπιστοσύνης στη δημοκρατία, τον φιλελευθερισμό και τη σημασία μιας παγκόσμιας τάξης που βασίζεται σε κανόνες·

97. υπογραμμίζει ότι ένα ανοικτό, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, βασιζόμενο σε κανόνες πολυμερές εμπορικό σύστημα πρέπει να αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη της ελευθέρωσης του παγκόσμιου εμπορίου και να οδηγεί σε περισσότερη οικονομική ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και καινοτομία, δημιουργία θέσεων εργασίας, βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, αύξηση του εισοδήματος, προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ενισχύοντας έτσι την ευημερία, την ειρήνη και την ασφάλεια, σύμφωνα με τους ΣΒΑ· τονίζει επίσης τον ρόλο του πολυμερούς εμπορικού συστήματος στην προώθηση ενός προβλέψιμου εμπορικού περιβάλλοντος μέσω της ανάπτυξης αμοιβαίων, πιο διαφανών και δίκαιων εμπορικών κανόνων και ρυθμίσεων, που εφαρμόζονται κατά τρόπο συνεπή, εφαρμόσιμο και συνεκτικό· υπενθυμίζει τα πορίσματα της έκθεσης με τίτλο «Εξαγωγές της ΕΕ στον κόσμο: ο αντίκτυπος στην απασχόληση» του Νοεμβρίου του 2021, σύμφωνα με την οποία πάνω από 38 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ εξαρτώνται από τις εξαγωγές· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τα μέτρα κοινοποίησης αυτών των πορισμάτων και να καταστήσει περισσότερο γνωστά τα οφέλη και τις θετικές πτυχές του διεθνούς εμπορίου· πιστεύει, ωστόσο, ότι πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στους πολυμερείς θεσμούς ενόψει των παγκόσμιων προκλήσεων, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή κοινών πρωτοβουλιών για την παροχή παγκόσμιων δημόσιων αγαθών, σε ένα πλαίσιο μεταβαλλόμενης δυναμικής της παγκόσμιας ισχύος· εξαίρει τον ρόλο που διαδραματίζει η ΕΕ στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας·

98. αποδοκιμάζει τις αυξανόμενες τάσεις προστατευτισμού και την εργαλειοποίηση του εμπορίου ως μέτρου άσκησης πίεσης που παρατηρούνται σε τμήματα της παγκόσμιας οικονομίας, με αποτέλεσμα να προκαλούνται διαταραχές και γεωπολιτικές εντάσεις· υπενθυμίζει ότι οι εθνικιστικές οικονομικές πολιτικές που συνεπάγονται παραβιάσεις των καθιερωμένων κανόνων του διεθνούς εμπορικού δικαίου και προκαλούν αντίμετρα από εμπορικούς εταίρους αντιστρατεύονται το παγκοσμιοποιημένο εμπορικό μας σύστημα· ζητεί την περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών της ΕΕ για την επιβολή των κανόνων του εμπορίου και την ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης αυτόνομων εμπορικών μέσων, όπως το μέσο κατά των μέτρων εξαναγκασμού, το μέσο κατά των στρεβλωτικών επιδοτήσεων και το μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις, καθώς και για τη δημιουργία της θέσης ενός εντεταλμένου για την επιβολή των εμπορικών κανόνων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι αναδυόμενες προκλήσεις· σημειώνει τον στόχο της δημιουργίας ενός αναθεωρημένου και ομαλά λειτουργούντος πολυμερούς συνόλου κανόνων, τον πυρήνα των οποίων θα αποτελεί ένα αποτελεσματικό και λειτουργικό σύστημα επίλυσης διαφορών στον ΠΟΕ· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να συνεχιστούν αταλάντευτα οι προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της συμμετοχικότητας, της διαφάνειας και της νομιμότητάς του ως ακρογωνιαίου λίθου μιας ανοικτής, δίκαιης και βιώσιμης παγκόσμιας οικονομίας που βασίζεται σε κανόνες, καθώς και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των κινδύνων που προέρχονται από χώρες που δεν στηρίζονται στην οικονομία της αγοράς· χαιρετίζει, εν προκειμένω, το παράρτημα για την αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής του Φεβρουαρίου του 2021, στο οποίο περιγράφεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον εκσυγχρονισμό του ΠΟΕ· τονίζει ότι η αποτελεσματική δράση της ΕΕ για την προώθηση του βασιζόμενου σε κανόνες παγκόσμιου εμπορίου πρέπει να στηρίζεται σε ένα μελλοντοστραφές όραμα για το εμπόριο·

99. τονίζει ότι μια δημοκρατική, νόμιμη, υπεύθυνη και διαφανής παγκόσμια διακυβέρνηση θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη συμμετοχή των κοινοβουλευτικών οργάνων, καθώς οι άμεσα εκλεγμένοι βουλευτές μπορούν να λειτουργήσουν ως κρίσιμος σύνδεσμος μεταξύ πολιτών και πολυμερούς συστήματος· υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα μιας οριζόντιας και συνεκτικής πολυμέρειας, καθώς και των εργασιών της κοινής κοινοβουλευτικής διάσκεψης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου-Διακοινοβουλευτικής Ένωσης για τον ΠΟΕ προς αυτή την κατεύθυνση· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστούν η καλύτερη πρόσβαση των βουλευτών στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και η συμμετοχή τους στη διατύπωση εντολών και στην εφαρμογή των αποφάσεων του ΠΟΕ, καθώς και στις διαπραγματεύσεις σχετικά με εμπορικά θέματα στο πλαίσιο άλλων πολυμερών φορέων και θεσμών· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ και όλα τα μέλη του ΠΟΕ πρέπει να ενισχύσουν τις ανταλλαγές τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των επαγγελματικών οργανώσεων και της ευρύτερης επιχειρηματικής κοινότητας· καλεί την Επιτροπή να εμβαθύνει τη συνεργασία της με όλους τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, όπως η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, η G7, ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και υπογραμμίζει τον ρόλο τους στην προώθηση ενός ανοικτού, βασιζόμενου σε κανόνες εμπορικού συστήματος·

100. χαιρετίζει τη στενή συνεργασία του ΠΟΕ με τον ΠΟΥ και άλλες διεθνείς οργανώσεις με σκοπό να διασφαλιστεί ότι το εμπόριο διαδραματίζει θετικό ρόλο στην καταπολέμηση των πανδημιών και των επακόλουθων κρίσεων, και στη στήριξη της ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας· τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 ανέδειξε το γεγονός ότι οι διεθνείς οργανισμοί μας παρουσιάζουν ελλείψεις· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία COVID-19, και να συνεργαστεί με παγκόσμιους εταίρους για την αξιοποίηση των διδαγμάτων αυτών στο πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων· ζητεί να ολοκληρωθεί μια φιλόδοξη πρωτοβουλία στον τομέα του εμπορίου και της υγείας· σημειώνει τις φιλοδοξίες του ΠΟΕ για διεύρυνση της αποστολής του με σκοπό να αποκτήσει μεγαλύτερο βάρος στη δημόσια σφαίρα μέσω της αυξημένης συμμετοχής του σε θέματα όπως η υγεία, η βιωσιμότητα, η ανισότητα του πλούτου, το φύλο και η ενδυνάμωση των γυναικών, σε αρμονία με τους ΣΒΑ και τη συμφωνία του Παρισιού· πιστεύει ότι πρόκειται για σημαντικά βήματα στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταρρύθμισής του, παράλληλα με τη βασική αποστολή του που συνίσταται στη θέσπιση πολυμερών εμπορικών κανόνων, τη μείωση των εμπορικών φραγμών και την παροχή ενός μέσου για τη ρυθμισμένη επίλυση εμπορικών διαφορών μεταξύ των μελών του·

101. καλεί το Συμβούλιο να επιδείξει μεγαλύτερη τόλμη στις προσπάθειές του για σύναψη συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με τρίτες χώρες· σημειώνει ότι οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών αυξάνουν την οικονομική αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών και ότι, κατά συνέπεια, μπορεί να χρησιμεύσουν ως έναυσμα για μια πιο ενεργή και φιλόδοξη συνεργασία σε πολυμερές επίπεδο·

102. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον ΑΠ/ΥΕ να λάβουν δεόντως υπόψη την έκθεση αυτή κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ ενόψει της 77ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς και πολυμερή φόρουμ·

°

° °

103. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Επιτροπή και, προς ενημέρωση, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (2.3.2022)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

με θέμα «Η ΕΕ και η υπεράσπιση της πολυμέρειας»

(2020/2114(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Άννα‑Μισέλ Ασημακοπούλου

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 57 του Κανονισμού

 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ως αρμόδια επιτροπή, να συμπεριλάβει τις ακόλουθες προτάσεις στην πρόταση ψηφίσματός της:

1. υπογραμμίζει ότι ένα ανοικτό, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, βασιζόμενο σε κανόνες πολυμερές εμπορικό σύστημα πρέπει να αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη της ελευθέρωσης του παγκόσμιου εμπορίου και να οδηγεί σε περισσότερη οικονομική ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και καινοτομία, δημιουργία θέσεων εργασίας, βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, αύξηση του εισοδήματος, προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ενισχύοντας έτσι την ευημερία, την ειρήνη και την ασφάλεια, σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)· τονίζει επίσης τον ρόλο του στην προώθηση ενός προβλέψιμου εμπορικού περιβάλλοντος μέσω της ανάπτυξης αμοιβαίων, πιο διαφανών και δίκαιων εμπορικών κανόνων και ρυθμίσεων, κατά τρόπο συνεπή, εφαρμόσιμο και συνεκτικό· υπενθυμίζει τα πορίσματα της έκθεσης με τίτλο «Εξαγωγές της ΕΕ στον κόσμο: ο αντίκτυπος στην απασχόληση» του Νοεμβρίου 2021, σύμφωνα με την οποία πάνω από 38 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ εξαρτώνται από τις εξαγωγές· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τα μέτρα κοινοποίησης αυτών των πορισμάτων και να καταστήσει περισσότερο γνωστά τα οφέλη και τις θετικές πτυχές του διεθνούς εμπορίου· πιστεύει, ωστόσο, ότι πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στους πολυμερείς θεσμούς ενόψει των παγκόσμιων προκλήσεων, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή κοινών πρωτοβουλιών για την παροχή παγκόσμιων δημόσιων αγαθών, και σε ένα πλαίσιο μεταβαλλόμενης δυναμικής της παγκόσμιας ισχύος· εξαίρει τον ρόλο που διαδραματίζει η ΕΕ στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας·

2. αποδοκιμάζει τις αυξανόμενες τάσεις προστατευτισμού και την εργαλειοποίηση του εμπορίου ως μέτρου άσκησης πίεσης που παρατηρούνται σε τμήματα της παγκόσμιας οικονομίας, με αποτέλεσμα να προκαλούνται διαταραχές και γεωπολιτικές εντάσεις· υπενθυμίζει ότι οι εθνικιστικές οικονομικές πολιτικές που συνεπάγονται παραβιάσεις των καθιερωμένων κανόνων του διεθνούς εμπορικού δικαίου και προκαλούν αντίμετρα από εμπορικούς εταίρους αντιστρατεύονται το παγκοσμιοποιημένο εμπορικό μας σύστημα· ζητεί την περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών της ΕΕ για την επιβολή των κανόνων του εμπορίου και την ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης αυτόνομων εμπορικών μέσων, όπως το μέσο κατά των μέτρων εξαναγκασμού, το μέσο κατά των στρεβλωτικών του εμπορίου επιδοτήσεων και το μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις, καθώς και για τη δημιουργία της θέσης ενός εντεταλμένου για την επιβολή των εμπορικών κανόνων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι αναδυόμενες προκλήσεις· σημειώνει τον στόχο της δημιουργίας ενός αναθεωρημένου και ομαλά λειτουργούντος πολυμερούς συνόλου κανόνων, τον πυρήνα των οποίων θα αποτελεί ένα αποτελεσματικό και λειτουργικό σύστημα επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να συνεχιστούν αταλάντευτα οι προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της συμμετοχικότητας, της διαφάνειας και της νομιμότητάς του ως ακρογωνιαίου λίθου μιας ανοικτής, δίκαιης και βιώσιμης παγκόσμιας οικονομίας που βασίζεται σε κανόνες, καθώς και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των κινδύνων που προέρχονται από χώρες που δεν στηρίζονται στην οικονομία της αγοράς· χαιρετίζει, εν προκειμένω, το παράρτημα για την αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής του Φεβρουαρίου 2021, στο οποίο περιγράφεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον εκσυγχρονισμό του ΠΟΕ· τονίζει ότι η αποτελεσματική δράση της ΕΕ για την προώθηση του βασιζόμενου σε κανόνες παγκόσμιου εμπορίου πρέπει να στηρίζεται σε ένα μελλοντοστραφές όραμα για το εμπόριο·

3. σημειώνει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεργαστεί στενά με ομοϊδεάτες εταίρους, να εκσυγχρονίσει και να εξοπλίσει τον ΠΟΕ με εργαλεία για την αντιμετώπιση των εμπορικών προκλήσεων του 21ου αιώνα, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής επανάστασης και της πράσινης, δίκαιης και βιώσιμης μετάβασης, και να προωθήσει από κοινού με όλα τα μέλη του ΠΟΕ ένα θετικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και ένα συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας έως την 12η Υπουργική Διάσκεψη· αναγνωρίζει ότι η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ αποτέλεσε κύρια κινητήρια δύναμη για την επίτευξη προόδου στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, τις δηλώσεις της σημερινής κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, καλεί ωστόσο τις Ηνωμένες Πολιτείες να παρουσιάσουν μια πιο λεπτομερή πλατφόρμα πολιτικής για τη μεταρρύθμιση του οργανισμού και να συνεργαστούν με την ΕΕ στα υψηλότερα επίπεδα για την επίτευξη συναίνεσης, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την ανανέωση της προσήλωσης σε εφαρμόσιμα αποτελέσματα· τάσσεται υπέρ μιας μελλοντοστραφούς διατλαντικής ατζέντας στη βάση κοινών συμφερόντων και αξιών, με στόχο να συμβάλει ενεργά στην επίτευξη μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης του ΠΟΕ, ιδίως όσον αφορά τα καθήκοντά του για παρακολούθηση, διαπραγμάτευση και διευθέτηση διαφορών· εκφράζει τη λύπη του για τη στασιμότητα που επικρατεί σε σχέση με το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ, η οποία στερεί το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα από ένα εκτελεστό σύστημα επίλυσης διαφορών· καλεί όλα τα μέλη του ΠΟΕ να συμμετάσχουν στην εξεύρεση λύσεων με στόχο την αποκατάσταση ενός πλήρως λειτουργικού και ανεξάρτητου δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου. χαιρετίζει τη συνεργασία της ΕΕ με τους στρατηγικούς της εταίρους στη Λατινική Αμερική, στον Ινδοειρηνικό και στην Αφρική, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση και τη μεταρρύθμιση του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις αναπτυσσόμενες χώρες και να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την ενσωμάτωση των οικονομιών τους στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα, επαναπροσδιορίζοντας παράλληλα το καθεστώς των αναπτυσσόμενων χωρών·

4. χαιρετίζει τη δημιουργία του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας (ΣΕΤ) ΕΕ-ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2021 και την πρώτη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2021· εκτιμά ότι το ΣΕΤ αποτελεί μια ζωτικής σημασίας ευκαιρία για τη συνεργασία της ΕΕ και των ΗΠΑ σε σημαντικά θέματα εμπορίου, οικονομίας και τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο· πιστεύει ότι η διατλαντική συνεργασία, καθώς και η συνεργασία με διεθνείς εταίρους, θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διατήρηση του πολυμερούς οράματος εν ζωή, στην από κοινού αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων του πολυμερούς συστήματος και στην προώθηση μιας ενιαίας ατζέντας για κοινή ευημερία·

5. τονίζει ότι μια δημοκρατική, νόμιμη, υπεύθυνη και διαφανής παγκόσμια διακυβέρνηση θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη συμμετοχή των κοινοβουλευτικών οργάνων, καθώς οι άμεσα εκλεγμένοι βουλευτές μπορούν να λειτουργήσουν ως κρίσιμος σύνδεσμος μεταξύ πολιτών και πολυμερούς συστήματος· υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα μιας οριζόντιας και συνεκτικής πολυμέρειας, καθώς και των εργασιών της κοινής κοινοβουλευτικής διάσκεψης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου-Διακοινοβουλευτικής Ένωσης για τον ΠΟΕ προς αυτή την κατεύθυνση· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστούν η καλύτερη πρόσβαση των βουλευτών στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και η συμμετοχή τους στη διατύπωση των εντολών και στην εφαρμογή των αποφάσεων του ΠΟΕ, καθώς και στις διαπραγματεύσεις σχετικά με εμπορικά θέματα στο πλαίσιο άλλων πολυμερών φορέων και θεσμών· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ και όλα τα μέλη του ΠΟΕ πρέπει να ενισχύσουν τις ανταλλαγές τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των επαγγελματικών οργανώσεων και της ευρύτερης επιχειρηματικής κοινότητας· καλεί την Επιτροπή να εμβαθύνει τη συνεργασία της με όλους τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, όπως η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, η G7, ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και υπογραμμίζει τον ρόλο τους στην προώθηση ενός ανοικτού, βασιζόμενου σε κανόνες εμπορικού συστήματος·

6. χαιρετίζει τη στενή συνεργασία του ΠΟΕ με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και άλλες διεθνείς οργανώσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι το εμπόριο διαδραματίζει θετικό ρόλο στην καταπολέμηση των πανδημιών και των επακόλουθων κρίσεων και στη στήριξη της ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας· τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 ανέδειξε το γεγονός ότι οι διεθνείς οργανισμοί μας παρουσιάζουν ελλείψεις· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία COVID-19, και να συνεργαστεί με παγκόσμιους εταίρους για την αξιοποίηση των διδαγμάτων αυτών στο πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων· ζητεί μετ’ επιτάσεως να ολοκληρωθεί μια φιλόδοξη πρωτοβουλία στον τομέα του εμπορίου και της υγείας· σημειώνει τις φιλοδοξίες του ΠΟΕ για διεύρυνση της αποστολής του με σκοπό να αποκτήσει μεγαλύτερο βάρος στη δημόσια σφαίρα μέσω της αυξημένης συμμετοχής του σε θέματα όπως η υγεία, η βιωσιμότητα, η ανισότητα του πλούτου, το φύλο και η ενδυνάμωση των γυναικών, σε αρμονία με τους ΣΒΑ και τη Συμφωνία του Παρισιού· πιστεύει ότι πρόκειται για σημαντικά βήματα στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταρρύθμισής του, παράλληλα με τη βασική αποστολή του που συνίσταται στη θέσπιση πολυμερών εμπορικών κανόνων, τη μείωση των εμπορικών φραγμών και την παροχή ενός μέσου για τη ρυθμισμένη επίλυση εμπορικών διαφορών μεταξύ των μελών του·

7. καλεί το Συμβούλιο να επιδείξει μεγαλύτερη τόλμη στις προσπάθειές του για σύναψη συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με τρίτες χώρες· σημειώνει ότι οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών αυξάνουν την οικονομική αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών και ότι, κατά συνέπεια, μπορεί να χρησιμεύσουν ως έναυσμα για μια πιο ενεργή και φιλόδοξη συνεργασία σε πολυμερές επίπεδο·

8. τονίζει ότι οι αυξανόμενες εμπορικές εντάσεις έχουν μετασχηματίσει σταδιακά και ριζικά την αρχιτεκτονική του διεθνούς και περιφερειακού εμπορίου· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να δρα ως ένθερμος και βασικός υπερασπιστής της πολυμέρειας στον κόσμο και να αποφεύγει ενέργειες που υπονομεύουν αυτούς τους στόχους· εν κατακλείδι εκτιμά ωστόσο ότι η ΕΕ, προκειμένου να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, πρέπει να αντιδράσει στις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως ο αυξανόμενος κατακερματισμός, η εργαλειοποίηση του εμπορίου και ο προστατευτισμός.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.2.2022

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

2

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Barry Andrews, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Εμμανουήλ Φράγκος, Markéta Gregorová, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Catharina Rinzema, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Ernő Schaller-Baross, Helmut Scholz, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Markus Buchheit, Claudiu Manda, Javier Moreno Sánchez, Manuela Ripa, Joachim Schuster

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

37

+

ECR

Geert Bourgeois, Εμμανουήλ Φράγκος, Dominik Tarczyński, Jan Zahradil

ID

Markus Buchheit, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó, Ernő Schaller-Baross

PPE

Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Catharina Rinzema, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Paolo De Castro, Bernd Lange, Claudiu Manda, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

2

-

The Left

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

 

3

0

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Manuela Ripa

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

2.6.2022

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

55

13

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, François Alfonsi, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Anna Fotyga, Michael Gahler, Γιώργος Γεωργίου, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Karol Karski, Peter Kofod, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, Jean-Lin Lacapelle, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, Pedro Marques, David McAllister, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Δημήτρης Παπαδάκης, Κώστας Παπαδάκης, Tonino Picula, Manu Pineda, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Bernhard Zimniok, Željana Zovko

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vladimír Bilčík, Marc Botenga, Corina Crețu, Assita Kanko, Andrey Kovatchev, Γεώργιος Κύρτσος, Marisa Matias, María Soraya Rodríguez Ramos

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

55

+

NI

Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Lukas Mandl, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

Renew

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Γεώργιος Κύρτσος, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Corina Crețu, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Claudiu Manda, Pedro Marques, Sven Mikser, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev

Verts/ALE

Alviina Alametsä, François Alfonsi, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz

 

13

-

ECR

Anna Fotyga, Assita Kanko, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

ID

Peter Kofod, Jean-Lin Lacapelle, Thierry Mariani, Harald Vilimsky, Bernhard Zimniok

NI

Κώστας Παπαδάκης

 

7

0

ID

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

The Left

Marc Botenga, Γιώργος Γεωργίου, Marisa Matias, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουνίου 2022
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου