ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την υλοποίηση και επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)

9.6.2022 - (2022/2002(INI))

Επιτροπή Ανάπτυξης
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγητές: Barry Andrews, Πέτρος Κόκκαλης
(Κοινή διαδικασία επιτροπών – Άρθρο 58 του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2022/2002(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0174/2022
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0174/2022
Κείμενα που εγκρίθηκαν :


PR_INI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την υλοποίηση και επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)

(2022/2002(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development» (Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη), το οποίο εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 στη Νέα Υόρκη (Ατζέντα του 2030),

 έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2020, με τίτλο «Delivering on the UN’s Sustainable Development Goals – A comprehensive approach» (Επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ – Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση) (SWD(2020)0400),

 έχοντας υπόψη τη δημοσίευση του Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών, του 2022, με τίτλο «SDG Good Practices – A compilation of success stories and lessons in SDG implementation – Second Edition» (Ορθές πρακτικές ΣΒΑ – Μια συλλογή μεγάλων επιτυχιών και διδαγμάτων σχετικά με την υλοποίηση των ΣΒΑ – Δεύτερη έκδοση),

 έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΗΕ του 2019 για την Παγκόσμια Βιώσιμη Ανάπτυξη,

 έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 17ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με την ενίσχυση της συνεισφοράς της ΕΕ στην βασισμένη σε κανόνες πολυμέρεια (JOIN(2021)0003),

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2017, σχετικά με τη «Νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη – Ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας»[1],

 έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2019, με τίτλο «EU Report on Policy Coherence for Development» (Έκθεση της ΕΕ του 2019 σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής) (SWD(2019)0020),

 έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις-πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) και για τη βιολογική ποικιλότητα,

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία που εγκρίθηκε κατά την 21η Διάσκεψη των Μερών της UNFCCC (COP21) στο Παρίσι, στις 12 Δεκεμβρίου 2015 (Συμφωνία του Παρισιού),

 έχοντας υπόψη ότι, στις 6 Μαρτίου 2015, υποβλήθηκαν στην UNFCCC από τη Λετονία και την Επιτροπή, για λογαριασμό της ΕΕ και των κρατών μελών της, οι εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς της ΕΕ και των κρατών μελών της,

 έχοντας υπόψη ότι, στις 17 Δεκεμβρίου 2020, υποβλήθηκε στην UNFCCC από τη Γερμανία και την Επιτροπή, για λογαριασμό της ΕΕ και των κρατών μελών της, η επικαιροποίηση των εθνικά καθορισμένων προθέσεων συνεισφοράς της ΕΕ και των κρατών μελών της,

 έχοντας υπόψη την τρίτη διεθνή διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αντίς Αμπέμπα από τις 13 έως τις 16 Ιουλίου 2015,

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2017, σχετικά με τη «Νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη – Ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας»[2],

 έχοντας υπόψη τα προγράμματα εργασίας της Επιτροπής του 2020 (COM(2020)0037), του 2021 (COM(2020)0690) και του 2022 (COM(2021)0645), και τις αναφορές τους στους ΣΒΑ,

 έχοντας υπόψη την ενσωμάτωση των ΣΒΑ στο πλαίσιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2021, με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας: συνένωση δυνάμεων για τη βελτίωση της νομοθεσίας» (COM(2021)0219), το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2021, με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας» (SWD(2021)0305), και τη σχετική εργαλειοθήκη του Νοεμβρίου 2021, συμπεριλαμβανομένου του νέου εργαλείου #19 για τους ΣΒΑ,

 έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών του 2022 με τίτλο «New threats to human security in the Anthropocene Demanding greater solidarity» (Νέες απειλές για την ανθρώπινη ασφάλεια στην ανθρωπόκαινο που απαιτούν μεγαλύτερη αλληλεγγύη),

 έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) σχετικά με τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα, του 2019,

 έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση αξιολόγησης της IPCC, της 28ης Φεβρουαρίου 2022, με τίτλο «Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability» (Κλιματική αλλαγή 2021: επιπτώσεις, προσαρμογή και ευπάθεια),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/947 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Παγκόσμια Ευρώπη, για την τροποποίηση και κατάργηση της απόφασης αριθ. 466/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1601 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 του Συμβουλίου[3],

 έχοντας υπόψη το πλαίσιο Sendai για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών 2015-2030, που εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ κατά την τρίτη Παγκόσμια Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, στις 18 Μαρτίου 2015,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2022 σχετικά με την ανάγκη για επείγον ενωσιακό σχέδιο δράσης με σκοπό την κατοχύρωση επισιτιστικής ασφάλειας εντός και εκτός της ΕΕ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία[4],

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τίτλο «Our Common Agenda» (Το κοινό μας θεματολόγιο), η οποία υπεβλήθη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και συντάχθηκε κατόπιν της εντολής που δόθηκε από το ψήφισμα 76/6 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 15ης Νοεμβρίου 2021,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή[5],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)[6],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την ΕΕ και το παγκόσμιο πλαίσιο ανάπτυξης μετά το 2015[7],

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «Building a sustainable Europe by 2030 – Progress thus far and next steps» (Οικοδομώντας μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030 – Η πρόοδος μέχρι σήμερα και τα επόμενα βήματα),

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Οκτωβρίου 2018,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2017, με τίτλο «Βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον: η ανταπόκριση της ΕΕ στην Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη»,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τη δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα[8],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2021 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030: επαναφορά της φύσης στη ζωή μας[9],

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 9ης Απριλίου 2019, με τίτλο «Προς μια ολοένα και πιο βιώσιμη Ένωση έως το 2030»,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με την επακολούθηση και την ανασκόπηση του Θεματολογίου του 2030[10],

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2019, με τίτλο «Η αξιολόγηση του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον» (COM(2019)0233),

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030 (COM(2020)0652),

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, του 2019, με τίτλο «The European environment – state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe» (Ευρωπαϊκό περιβάλλον – Κατάσταση και προοπτικές το 2020: γνώση για τη μετάβαση σε μια βιώσιμη Ευρώπη),

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Eurostat για το 2021 για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τους ΣΒΑ στο πλαίσιο της ΕΕ,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2021 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2021[11],

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2018, με τίτλο «Δείκτες που ανταποκρίνονται καλύτερα στην αξιολόγηση των ΣΒΑ και η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών»[12],

 έχοντας υπόψη την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2021, της 14ης Ιουνίου 2021, με τίτλο «The Decade of Action for the Sustainable Development Goals» (Δεκαετία δράσης για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης),

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 2021, με τίτλο «Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επιτάχυνση της υλοποίησης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – Καλύτερη ανοικοδόμηση στον απόηχο της κρίσης COVID-19»,

 έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση 26/2020 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Θαλάσσιο περιβάλλον: η προστασία της ΕΕ έχει μεγάλο εύρος όχι όμως και βάθος»,

 έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2019, με τίτλο «Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030» (COM(2019)0022), ιδίως το παράρτημα III με τίτλο «Περίληψη της συμβολής της πολυσυμμετοχικής πλατφόρμας για τους ΣΒΑ στο έγγραφο προβληματισμού «Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030»»,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κανονισμού,

 έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A9-0174/2022),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διεθνώς, δεν πρόκειται να υπάρξει κλιματική δικαιοσύνη χωρίς περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη των ΣΒΑ αποτελεί, επομένως, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη μιας δίκαιης και ισότιμης μετάβασης δυνάμει της Συμφωνίας του Παρισιού και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 δεν είναι ακόμη πλήρως γνωστός, αλλά έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντική οπισθοδρόμηση των ΣΒΑ, ιδίως στις χώρες του Παγκόσμιου Νότου που διαθέτουν αδύναμα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και όπου τα ποσοστά εμβολιασμού παραμένουν πολύ χαμηλά, και έχει επιφέρει περαιτέρω ανισότητες και φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «2021 Financing for Sustainable Development Report» (Έκθεση του 2021 για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης), η πανδημία COVID-19 θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια «χαμένη δεκαετία» για τη βιώσιμη ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) έχουν πληγεί ιδιαίτερα σοβαρά λόγω της ευπάθειάς τους σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα υγιές περιβάλλον αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης υπέστη «απότομη και άνευ προηγουμένου πτώση» το 2020, για πρώτη φορά στα 30 χρόνια από τότε που υπολογίστηκε το μέτρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ακραίας φτώχειας αυξήθηκε το 2020 για πρώτη φορά μέσα σε 20 χρόνια· λαμβάνοντας, αφ’ ετέρου, υπόψη ότι την επαύριο της πανδημίας COVID-19 παρουσιάζεται μια σημαντική ευκαιρία να αναδιαμορφώσουμε τις κοινωνίες μας, ούτως ώστε να εκπληρωθούν οι φιλοδοξίες όσον αφορά τους ΣΒΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από την πανδημία COVID-19, υπήρχε, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ένα ετήσιο παγκόσμιο χρηματοδοτικό χάσμα ύψους 2,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ μεταξύ της χρηματοδότησης και των απαιτήσεων για την επίτευξη των ΣΒΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μία εκτίμηση, στις αρχές του 2021, η οικονομική αβεβαιότητα και το έλλειμμα των δαπανών για την ανάκαμψη λόγω πανδημίας στις αναπτυσσόμενες χώρες αύξησαν το χάσμα αυτό κατά 50 %, με αποτέλεσμα να φτάσει τα 3,7 τρισεκατομμύρια USD· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα ειδική επιτροπή του Κοινοβουλίου για την πανδημία COVID-19: τα διδάγματα που αντλήθηκαν και οι συστάσεις για το μέλλον θα μπορούσε να εξετάσει τον αντίκτυπο της πανδημίας στους ΣΒΑ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ για την παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία εκδόθηκε το 2019, και τον Δείκτη ΣΒΑ του 2020 του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDSN), καμία χώρα, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών, δεν είναι σε πορεία υλοποίησης όλων των ΣΒΑ έως το 2030· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση για την ευρωπαϊκή βιώσιμη ανάπτυξη του 2021, η μέση βαθμολογία του Δείκτη ΣΒΑ της ΕΕ δεν αυξήθηκε το 2020, για πρώτη φορά από την υιοθέτηση των ΣΒΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη μόνο 26 – ήτοι το 15 % – των 169 στόχων, σύμφωνα με την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Δείκτη ΣΒΑ του 2021 του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDSN), οι χώρες του ΟΟΣΑ είναι πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων της Ατζέντας 2030, ωστόσο δημιουργούν τις μεγαλύτερες δευτερογενείς επιπτώσεις, γεγονός που υπονομεύει τις δυνατότητες άλλων χωρών να επιτύχουν τους στόχους τους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα γεωπολιτική και ανθρωπιστική πραγματικότητα που επιβάλλεται από την παράνομη εισβολή της Ρωσίας και τον πόλεμο στην Ουκρανία έχει τεράστιο αντίκτυπο στην παγκόσμια επίτευξη των ΣΒΑ, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση των ανισοτήτων, της φτώχειας και της πείνας, και ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους έως το 2030· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται επειγόντως μια ανανεωμένη πολιτική ώθηση για την επίτευξη των ΣΒΑ, προκειμένου να συνεκτιμηθούν ο αντίκτυπος της νόσου COVID-19 και οι παγκόσμιες συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία· λαμβάνοντας υπόψη, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη χρηματοδότησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση με τους στόχους της Ατζέντας του 2030 και να αποφευχθεί μια παγκόσμια οικονομική πίεση στον ενεργειακό τομέα στο μέλλον·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι υποχρεωμένη να ενσωματώνει τους στόχους της αναπτυξιακής της συνεργασίας σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως ορίζεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη ευθυγράμμισης σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των ΣΒΑ σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνοχή της πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια προσέγγιση για την ολιστική ενσωμάτωση των διαφόρων διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλα τα στάδια της χάραξης πολιτικής και αποτελεί βασικό στοιχείο της προσπάθειας της ΕΕ για την εφαρμογή της Ατζέντας του 2030· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της, της 18ης Νοεμβρίου 2020, με τίτλο «Delivering on the UN’s Sustainable Development Goals – A comprehensive approach» (Επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ – Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση), δεσμεύτηκε να υιοθετήσει μια προσέγγιση «πλήρους διακυβέρνησης» όσον αφορά την υλοποίηση των ΣΒΑ, με συντονιστή την Πρόεδρο von der Leyen· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση σε μια οικονομία ευημερίας που επιστρέφει στον πλανήτη περισσότερα από όσα λαμβάνει, η οποία εντάσσεται στο όγδοο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον και κατοχυρώνεται στους στόχους προτεραιότητας για το 2030 και το 2050, θα απαιτήσει από την ΕΕ να αναπτύξει μια πιο ολιστική προσέγγιση στη χάραξη πολιτικής·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την υιοθέτηση της Ατζέντας του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη το 2015, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουν καλέσει επανειλημμένα την Επιτροπή να εγκρίνει μια γενική στρατηγική για την πλήρη υλοποίηση των ΣΒΑ·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έντονη αλληλεξάρτηση μεταξύ των κρίσεων υγείας, των περιβαλλοντικών κρίσεων και των κλιματικών κρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιες κρίσεις θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια, ιδίως ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας βιοποικιλότητας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα ανάκτησης δεδομένων για τη συμπλήρωση των δεικτών ΣΒΑ είναι περιορισμένη σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες, γεγονός που μπορεί να παρεμποδίσει σοβαρά την αξιολόγηση της προόδου·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων λαών και χωρών αυξάνεται συνεχώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των ανισοτήτων (ΣΒΑ 10) έχει στρατηγική σημασία και θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των κοινών προσπαθειών για την επίτευξη της Ατζέντας του 2030·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΒΑ καλύπτουν όλα τα μείζονα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και δεν συνδέονται αποκλειστικά με αναπτυξιακές πολιτικές, αλλά αφορούν και ευρύτερες δημόσιες πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεσμευόμενη για την υλοποίηση της Ατζέντας του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η ΕΕ αναγνώρισε ότι η αξιοπρέπεια του ατόμου είναι θεμελιώδης και ότι οι στόχοι και οι επιδιώξεις της ατζέντας θα πρέπει να επιτευχθούν για όλα τα έθνη, τους ανθρώπους και τα στρώματα της κοινωνίας·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια είναι επίσης υπεύθυνα να διασφαλίσουν την ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης στις διαδικασίες τους, προκειμένου να εξαλειφθούν τα στεγανά·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξανόμενες ανισότητες, η κλιματική αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητας και η αύξηση της παραγωγής αποβλήτων ανήκουν στα θέματα που εξετάζονται από τους ΣΒΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα ανωτέρω είναι επιζήμια για τις συνθήκες της ανθρώπινης ζωής·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυμερής πλατφόρμα υψηλού επιπέδου της ΕΕ για την υλοποίηση των ΣΒΑ, η οποία ήταν σε λειτουργία από το 2017 έως το 2019, δημιουργήθηκε για να στηρίξει και να συμβουλεύσει την Επιτροπή και παρείχε ένα φόρουμ για την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σε όλους τους τομείς και σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, φέρνοντας σε επαφή ενδιαφερόμενα μέρη από την κοινωνία των πολιτών, μη κυβερνητικές οργανώσεις και από τον ιδιωτικό και εταιρικό τομέα·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει όλων των ανωτέρω, μια ευρωπαϊκή στρατηγική διακυβέρνησης που θα ενσωματώνει τους ΣΒΑ σε μια εγκάρσια προσέγγιση θα επέτρεπε μια μεγαλύτερη ευθυγράμμιση μεταξύ των δημόσιων πολιτικών και μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για παράδειγμα, ο ΣΒΑ 14 (ζωή κάτω από την επιφάνεια των υδάτων), ο οποίος επιδιώκει τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει να εφαρμοστεί στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια πρόοδος όσον αφορά τους ΣΒΑ είναι ελάχιστα κατανοητή, λόγω των ανεπαρκών δυνατοτήτων παρακολούθησης, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 έχει επιδεινώσει σημαντικά τα υφιστάμενα προβλήματα χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών, γεγονός που έχει θέσει σε περαιτέρω κίνδυνο τις προσπάθειές τους να κινητοποιήσουν επαρκείς πόρους για την επίτευξη των ΣΒΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, απαιτούνται επειγόντως πρόσθετες προσπάθειες όσον αφορά την ελάφρυνση του χρέους, για να αποφευχθούν εκτεταμένες αδυναμίες πληρωμών στις αναπτυσσόμενες χώρες και να διευκολυνθούν οι επενδύσεις για ανάκαμψη και οι ΣΒΑ·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκτη έκθεση της IPCC του 2022, η κλιματική αλλαγή έχει μειώσει την ασφάλεια των τροφίμων και των υδάτων, γεγονός που εμποδίζει τις προσπάθειες για την επίτευξη των ΣΒΑ·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΒΑ έχουν μια υποεθνική και τοπική διάσταση·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ωκεανοί αποτελούν τεράστιους ταμιευτήρες βιοποικιλότητας και πρωταρχικό ρυθμιστή του κλίματος παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρησή τους είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμβάλλει στην εξάλειψη της φτώχειας και παρέχει βιώσιμα μέσα βιοπορισμού και επισιτιστική ασφάλεια σε δισεκατομμύρια ανθρώπους·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΒΑ είναι οικουμενικοί και αδιαίρετοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι κοινοί και ισχύουν για όλους τους φορείς, συμπεριλαμβανομένων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 17 ΣΒΑ και οι 169 στόχοι που τους αντιστοιχούν, καθώς και οι συνοδευτικοί δείκτες, αντιπροσωπεύουν το μοναδικό πολιτικά συμπεφωνημένο πλαίσιο τεκμηριωμένων πολιτικών, το οποίο συμμερίζεται ολόκληρος ο κόσμος·

Εισαγωγή

1. επαναβεβαιώνει την προσήλωσή του στην Ατζέντα του 2030, στους 17 ΣΒΑ της και στη δέσμευση να μη μείνει κανένας άνθρωπος και κανένας τόπος στο περιθώριο· τονίζει ότι, υπό το πρίσμα των τρεχουσών και μελλοντικών πανδημιών και των επακόλουθων του πολέμου στην Ουκρανία, η Ατζέντα του 2030 παρέχει μια μοναδική οδό προς μια οικονομία της ευημερίας για την καλύτερη ανοικοδόμηση ενός πιο ισότιμου, δίκαιου, συμπεριληπτικού, βιώσιμου και ανθεκτικού κόσμου· αναγνωρίζει ότι οι ΣΒΑ αποτελούν κοινό μέλημα της ανθρωπότητας· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τον σεβασμό και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του δικαιώματος στην υγεία, των τοπικών κοινοτήτων, των προσφύγων και των μεταναστών, των παιδιών, των ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, του δικαιώματος στην ανάπτυξη, της ισότητας των φύλων, της χειραφέτησης των γυναικών και της διαγενεακής δικαιοσύνης·

2. υπενθυμίζει ότι απομένουν λιγότερα από οκτώ χρόνια για την επίτευξη των στόχων της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ότι η δεκαετία του 2020 έχει ανακηρυχθεί ως η δεκαετία δράσης του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

3. υπογραμμίζει ότι η υλοποίηση της Ατζέντας του 2030 θα συμβάλει στην επίτευξη μιας δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, σύμφωνα με τις φιλοδοξίες και τις δράσεις της ΕΕ που περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στην Ψηφιακή Πυξίδα 2030·

Διακυβέρνηση

4. χαιρετίζει τη δέσμευση της Προέδρου της Επιτροπής να ακολουθήσει μια προσέγγιση «πλήρους διακυβέρνησης» όσον αφορά την υλοποίηση των ΣΒΑ της ΕΕ και να ενσωματώσει τους ΣΒΑ στο χαρτοφυλάκιο κάθε Επιτρόπου· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και την Πρόεδρό της να επιδείξουν περαιτέρω πώς εφαρμόζεται σε ενωσιακό επίπεδο η προσέγγιση της «πλήρους διακυβέρνησης» όσον αφορά τους ΣΒΑ· υποστηρίζει, ωστόσο, ότι μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο με την ανάληψη ηγετικού ρόλου στο υψηλότερο επίπεδο και με συγκεκριμένο σχέδιο για τη διασφάλιση ολοκληρωμένης δράσης σε όλη την Επιτροπή· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, από το 2019, δεν έχει υπάρξει κάποιος επίτροπος αρμόδιος για την εσωτερική και εξωτερική υλοποίηση και τον συντονισμό των ΣΒΑ, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα μια κατακερματισμένη προσέγγιση, αντίθετη με την αρχή της συνοχής των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη· προτείνει, επιπλέον, να ορίσει η Επιτροπή ειδικό εκπρόσωπο για τους ΣΒΑ, ο οποίος θα λογοδοτεί στον αρμόδιο Επίτροπο, για την προώθηση συνεκτικής δράσης σχετικά με τους ΣΒΑ σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ·

5. επαναλαμβάνει ότι, για την επίτευξη των ΣΒΑ, η Ατζέντα του 2030 απαιτεί ισχυρό επίπεδο κοινωνικής νομιμοποίησης και πραγματική πολιτική επανεκκίνηση, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν οι ΣΒΑ θεωρηθούν ευκαιρία για τους πολίτες· υπογραμμίζει τη σημασία των μέσων ενημέρωσης στο πλαίσιο αυτό· υπενθυμίζει ότι η σημασία της δομημένης δέσμευσης των ενδιαφερομένων μερών και των πολυμερών εταιρικών σχέσεων βρίσκεται στο επίκεντρο των ΣΒΑ· εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι η εντολή της πολυμερούς πλατφόρμας δεν ανανεώθηκε το 2019 και ζητεί την επείγουσα επαναφορά της ή τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού διαρθρωμένης συνεργασίας, με ισορροπημένη, διαφοροποιημένη και δημοκρατική εκπροσώπηση, που θα καλύπτει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις οργανώσεις σε επίπεδο κοινότητας, τον ιδιωτικό τομέα (συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των οργανώσεων παραγωγών), τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους συνεταιρισμούς, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα, τις περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις και τις περιθωριοποιημένες ομάδες· υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο καθενός από αυτούς τους ενδιαφερομένους φορείς, καθώς παρακολουθούν στενά την υλοποίηση των ΣΒΑ από τις κυβερνήσεις και συμβάλλουν άμεσα στη βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί ισχυρότερη συνεργασία και διαβούλευση με τις ομάδες αυτές· τονίζει ότι η πολυμερής πλατφόρμα θα πρέπει να συνδέεται συστηματικά με την ομάδα εργασίας για την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, προκειμένου να διασφαλιστεί η πραγματική συμμετοχή των κρατών μελών·

6. αναγνωρίζει ότι η έλλειψη λογοδοσίας, διαφάνειας και χρηστής διακυβέρνησης έχει ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο στην εφαρμογή της Ατζέντας του 2030, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, και τονίζει την ανάγκη προώθησης της καταπολέμησης της διαφθοράς και της ακεραιότητας, με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης των ΣΒΑ και τη συνεπή παρακολούθηση της προόδου·

7. τονίζει το γεγονός ότι οι προσπάθειες για την ενσωμάτωση των ΣΒΑ σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να προχωρήσουν πέραν της διαδικασίας χαρτογράφησης· υπενθυμίζει ότι πολλές εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ όχι μόνο συμβάλλουν στην υλοποίηση των ΣΒΑ, αλλά έχουν επίσης πολύ υψηλό οικολογικό, κοινωνικό και οικονομικό δευτερογενή αντίκτυπο στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις ευάλωτες ομάδες και πληθυσμούς· επιμένει, επομένως, ότι για να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος σε παγκόσμιο επίπεδο, η εσωτερική και εξωτερική δράση της ΕΕ πρέπει να συντονιστούν περαιτέρω· τονίζει τη σημασία μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, η οποία θα απαιτεί συστημικές λύσεις· αναγνωρίζει την πρόοδο που σημειώθηκε στην ανάπτυξη ικανοτήτων, ωστόσο τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν η ευθυγράμμιση και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ·

8. ενθαρρύνει ένθερμα τη μεγαλύτερη συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη στη νομοθετική δέσμη-ορόσημο «Προσαρμογή στον στόχο του 55%»[13], στην κοινή γεωργική πολιτική, στην κοινή αλιευτική πολιτική, στην κοινή εμπορική πολιτική και στο έργο της Επιτροπής εν γένει· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η έλλειψη στρατηγικής υλοποίησης των ΣΒΑ καθιστά πιο δύσκολη την επίτευξη της συνοχής των πολιτικών, λόγω της έλλειψης σαφών, μετρήσιμων και χρονικά δεσμευμένων στόχων σε ολόκληρη την ΕΕ για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με όλους τους ΣΒΑ· ζητεί να προτεραιοποιηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και να ενσωματωθεί σε ολόκληρο τον κύκλο πολιτικής (σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση), και να λαμβάνονται συστηματικά υπόψη όλες οι διαστάσεις της στις εκτιμήσεις επιπτώσεων και στις απαιτήσεις δημοσιοποίησης στοιχείων και υποβολής εξωτερικών εκθέσεων· προτείνει τη διεξαγωγή εσωτερικού ελέγχου από την Επιτροπή για να διασφαλίσει την ευθυγράμμιση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών· τονίζει ότι οι ΣΒΑ θα πρέπει να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών·

9. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μια νέα ενωσιακή στρατηγική υψηλού επιπέδου για την υλοποίηση της Ατζέντας του 2030, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2018, βασισμένη σε ψηφίσματα και οδηγίες πολιτικής της ΕΕ που στοχεύουν στην επίτευξη των ΣΒΑ, δεδομένου ότι απομένουν λιγότερα από οκτώ χρόνια για την επίτευξη της Ατζέντας του 2030 και, ως εκ τούτου, απαιτείται η επείγουσα υλοποίηση, σύμφωνα με τη Δεκαετία Δράσης για την υλοποίηση των παγκόσμιων στόχων· πιστεύει ότι μια τέτοια στρατηγική θα πρέπει να ορίζει κατ’ ελάχιστον:

α) ένα νέο πλαίσιο διακυβέρνησης, με επικεφαλής έναν μόνο Επίτροπο υψηλού επιπέδου, που θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των ΣΒΑ σε όλα τα χαρτοφυλάκια και ο οποίος θα συμβουλεύεται συστηματικά τη νέα πολυμερή πλατφόρμα·

β) μια αναθεωρημένη δέσμη συγκεκριμένων, μετρήσιμων και χρονικά προσδιορισμένων στόχων σε επίπεδο ΕΕ για την ενίσχυση της φιλοδοξίας της ΕΕ και συγκεκριμένων μέτρων για την επίτευξή τους·

γ) ένα επικαιροποιημένο σύστημα παρακολούθησης και επικαιροποιημένους δείκτες, που θα λαμβάνουν υπόψη τον εσωτερικό και εξωτερικό αντίκτυπο της ΕΕ στην πρόοδο των ΣΒΑ σε παγκόσμιο επίπεδο·

δ) ένα ενιαίο χρηματοδοτικό σχέδιο για την επίτευξη των σκοπών της ΕΕ όσον αφορά τους ΣΒΑ, σε σύνδεση με τους παραπάνω στόχους·

ε) ένα σχέδιο για τη διπλωματία και τη διεθνή συνεργασία της ΕΕ σχετικά με τους ΣΒΑ, υπό τη διεύθυνση ενός ειδικού εκπροσώπου για τους ΣΒΑ, με στόχο την εξασφάλιση δίκαιου επιμερισμού των βαρών και ίσων όρων ανταγωνισμού·

καλεί τους Προέδρους του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου να πλαισιώσουν τη στρατηγική αυτή με μια διοργανική δήλωση που θα ανανεώνει τη δέσμευση της ΕΕ για την Ατζέντα του 2030· τονίζει ότι η στρατηγική αυτή θα πρέπει να δημοσιευτεί το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2023, προκειμένου η ΕΕ να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην αναζωογόνηση της Ατζέντας του 2030 στη σύνοδο κορυφής για τους ΣΒΑ τον Σεπτέμβριο του 2023· τονίζει ότι η στρατηγική θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά και να συνοδεύεται από διορθωτικά μέτρα σε τομείς όπου η πρόοδος κρίνεται στάσιμη ή ανεπαρκής·

10. υπογραμμίζει ότι ο συντονισμός εντός και μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ αποτελεί προϋπόθεση για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων της ΕΕ· ζητεί τη δημιουργία μιας ειδικής διοργανικής ομάδας για τη διευκόλυνση του δομημένου διαλόγου σχετικά με τους ΣΒΑ, αποτελούμενη από εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου· θεωρεί ότι η ειδική, η οποία θα πρέπει να συνέρχεται ανά τρίμηνο, θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του συντονισμού των προσπαθειών της ΕΕ για την υλοποίηση των ΣΒΑ σε εσωτερικό και παγκόσμιο επίπεδο· εκφράζει την πεποίθηση ότι η Επιτροπή θα ενημερώνει τακτικά τους συννομοθέτες σχετικά με τις εξελίξεις πολιτικής και τα μέτρα που λαμβάνονται για την υλοποίηση των ΣΒΑ·

11. χαιρετίζει την ενσωμάτωση των ΣΒΑ στην αναθεώρηση του 2021 της εργαλειοθήκης για τη βελτίωση της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων της ανακοίνωσης, των κατευθυντήριων γραμμών και της ίδιας της εργαλειοθήκης, και ιδίως του ειδικού εργαλείου για την υλοποίηση των ΣΒΑ και την ένδειξη σχετικών δεικτών ΣΒΑ όσον αφορά τα διάφορα είδη αντίκτυπου·

12. θεωρεί ότι η έγκριση της νέας ολοκληρωμένης στρατηγικής εφαρμογής θα πρέπει να βασίζεται σε μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, της οποίας θα προηγείται η χαρτογράφηση των ΣΒΑ και μια ευρεία, διαρθρωμένη, συμπεριληπτική και ουσιαστική δημόσια συμμετοχική διαδικασία διαβούλευσης, συνοδευόμενη από σχέδιο για σημαντική ευαισθητοποίηση και συνεργασία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των σχετικών εκπροσώπων του κλάδου και, γενικότερα, του ιδιωτικού τομέα, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων, των μειονοτήτων και των ευάλωτων ομάδων·

13. καλεί την Επιτροπή να προβλέψει την επόμενη Ατζέντα του ΟΗΕ μετά το 2030 με έναν χάρτη πορείας στόχων και μέτρων για τον σχεδιασμό των επόμενων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης·

Παρακολούθηση

14. καλεί το Κοινοβούλιο να ορίσει έναν μόνιμο εισηγητή για την υλοποίηση των ΣΒΑ, ο οποίος θα συνεργάζεται με το Προεδρείο και τις διάφορες επιτροπές, καθώς και με την πολυμερή πλατφόρμα· προτείνει, περαιτέρω, κάθε επιτροπή να διορίζει ένα μέλος υπεύθυνο για την υλοποίηση των ΣΒΑ, τα δε αρμόδια αυτά μέλη θα πρέπει να συναντώνται μεταξύ τους και με τον μόνιμο εισηγητή σε τριμηνιαία βάση, προκειμένου να διασφαλίζεται η ευθυγράμμιση·

15. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν επίσης έναν ρόλο να διαδραματίσουν στο να διασφαλιστεί ότι η βιώσιμη ανάπτυξη ενσωματώνεται στις διαδικασίες και ότι τα στεγανά εξαλείφονται· τονίζει τη σημασία της συμμετοχής και της συνεισφοράς του Κοινοβουλίου στο ετήσιο πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη (HLPF), και του ρόλου που θα μπορούσε να διαδραματίσει στο πλαίσιο αυτό μια ετήσια έκθεση υλοποίησης των ΣΒΑ·

16. υποστηρίζει ότι η καλύτερη κατανόηση του πραγματικού αντίκτυπου της ΕΕ στην πρόοδο των ΣΒΑ στην ΕΕ και παγκοσμίως μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την αντιμετώπιση των υφιστάμενων κενών, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης αναλυτικών δεδομένων και των αδυναμιών στα συστήματα πληροφοριών, ενισχύοντας παράλληλα τη χρήση υφιστάμενων στατιστικών δεδομένων από διάφορες πηγές και ενσωματώνοντας δεδομένα αιχμής και την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς περί προστασίας των δεδομένων· πιστεύει ότι έχει καίρια σημασία να παρακολουθείται η πρόοδος και στους 169 επιμέρους στόχους· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει σημαντικά την τεχνική συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου κενού δεδομένων που δημιουργείται από ανεπαρκείς δυνατότητες παρακολούθησης και ασυνεπείς μεθοδολογίες·

17. χαιρετίζει τις ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης της Eurostat για τους ΣΒΑ· ζητεί να επανεξετάζεται σε ετήσια βάση το σύνολο δεικτών της Eurostat για τους ΣΒΑ, με τη συστηματική συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, σύμφωνα με την επανεξέταση του 2021· τονίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι εγγενώς διασυνοριακή και διατομεακή· επιβεβαιώνει την προθυμία του να αντιμετωπίσει τις αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις που έχει η υλοποίηση των ΣΒΑ σε άλλες περιοχές· εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο που έχει ξεκινήσει η Eurostat για τον σκοπό αυτό και για την πρώτη προσπάθεια μερικής ποσοτικοποίησης των δευτερογενών αυτών επιπτώσεων, αλλά τονίζει ότι η μεθοδολογία αυτή πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω ώστε να λαμβάνεται επαρκώς υπόψη το παγκόσμιο αποτύπωμα της ΕΕ[14]· ζητεί να επεκταθεί ο δείκτης που έχει οριστεί για κάθε στόχο πέραν του ανώτατου ορίου των έξι, ώστε να λαμβάνονται υπόψη η εξωτερική δράση της ΕΕ, οι ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού και αξίας και οι δευτερογενείς συνέπειες της κατανάλωσης στην ΕΕ8·

18. τονίζει την ανάγκη εφαρμογής των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την οικονομία της ευημερίας και καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να υλοποιήσει χωρίς καθυστέρηση τον πίνακα και το σύνολο δεικτών «Πέρα από το ΑΕγχΠ», όπως ορίζεται στο όγδοο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον, το οποίο θέτει τους ανθρώπους και την ευημερία τους στο επίκεντρο του σχεδιασμού της πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής εναλλακτικών μέτρων προόδου κατά την παρακολούθηση της υλοποίησης των ΣΒΑ, όπως ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου·

19. τονίζει ότι θα πρέπει να θεσπιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο ανάλυσης δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, ευθυγραμμισμένο με το παγκόσμιο πλαίσιο παρακολούθησης των ΣΒΑ και σχετικό με τους ΣΒΑ στην ΕΕ, το οποίο θα καλύπτει, κατά περίπτωση, τη γεωγραφική θέση, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο, την ηλικία, τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, το μεταναστευτικό καθεστώς, την αναπηρία και άλλα χαρακτηριστικά, και το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αρχές της προσέγγισης των δεδομένων που έχει ως γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα· χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να καθορίσει δείκτες για τη μέτρηση της ανισότητας στο πλαίσιο αυτό· καλεί τη Eurostat να αναλάβει όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να συμπεριληφθεί το εν λόγω επίπεδο ανάλυσης στις προσεχείς εκθέσεις παρακολούθησης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από τη διοργανική ομάδα και την ομάδα εμπειρογνωμόνων σχετικά με τους δείκτες ΣΒΑ, καθώς και να προσαρμοστεί στο πλαίσιο της ΕΕ·

20. υπενθυμίζει ότι οι εθελοντικές εθνικές αξιολογήσεις αποτελούν το βασικό εργαλείο λογοδοσίας στην Ατζέντα του 2030· υπενθυμίζει τη σημασία των εθνικών αξιολογήσεων ως τρόπου εντοπισμού εντάσεων και συμβιβασμών μεταξύ των ΣΒΑ και με στόχο τη δημιουργία μιας επαναληπτικής διαδικασίας προσαρμογής των πολιτικών υπό το πρίσμα της προόδου προς την επίτευξη των στόχων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμμετέχουν στις εθελοντικές εθνικές αξιολογήσεις και να λαμβάνουν ουσιαστικά υπόψη και να εφαρμόζουν τις συστάσεις που διατυπώνονται με την ευκαιρία αυτή· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εθελοντική ενωσιακή αξιολόγηση στο πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2023, και στη συνέχεια σε ετήσια βάση, και να δώσει ώθηση στην περαιτέρω τυποποίηση των εθνικών εθελοντικών αξιολογήσεων, με έμφαση σε καθεμία από τις αποκλειστικές και κοινές αρμοδιότητες της ΕΕ, αλλά και με τη συμπερίληψη εκτίμησης του συνολικού θετικού και αρνητικού αντίκτυπου της ΕΕ και των κρατών μελών της στην παγκόσμια πρόοδο των ΣΒΑ· θεωρεί ότι μια τέτοια αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται σε ένα αναθεωρημένο σύνολο δεικτών ΣΒΑ και θα πρέπει να καλύπτει τις εσωτερικές προτεραιότητες, τη διπλωματία και τη διεθνή δράση για την αποκατάσταση και την προστασία των παγκόσμιων κοινών αγαθών και την αντιμετώπιση των διεθνών δευτερογενών επιπτώσεων των εσωτερικών πολιτικών της ΕΕ, καθώς και των θετικών και αρνητικών πτυχών της δράσης της ΕΕ·

21. αναγνωρίζει τη σημασία που έχουν για την υλοποίηση κάθε ΣΒΑ οι εθελοντικές τοπικές αξιολογήσεις και οι εθελοντικές υποεθνικές αξιολογήσεις· καλεί την Επιτροπή να διαβουλευθεί με το Κοινοβούλιο και να το ενημερώσει σχετικά με την εθελοντική ενωσιακή αξιολόγηση πριν από τη σύνοδο κορυφής για τους ΣΒΑ του 2023· τονίζει την ανάγκη να αναπτύσσεται τακτική αξιολόγηση για την υλοποίηση των ΣΒΑ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στην ΕΕ· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το έργο του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για τους ανθρώπινους οικισμούς· ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη της πρωτοβουλίας του ΟΗΕ «Τοπική προσαρμογή των ΣΒΑ» για την επιτάχυνση και την κλιμάκωση των προσπαθειών για την επίτευξή τους έως το 2030· επαινεί το έργο του Κοινού Κέντρου Ερευνών για την τοπική προσαρμογή της Ατζέντας του 2030 και του Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου για Εθελοντικές Τοπικές Αξιολογήσεις για τους ΣΒΑ, το οποίο προσφέρει χρήσιμους επίσημους και πειραματικούς δείκτες για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού τοπικού συστήματος παρακολούθησης των ΣΒΑ, επικεντρωμένου ειδικά στις ευρωπαϊκές πόλεις· χαιρετίζει το πιλοτικό έργο με τίτλο «Monitoring the SDGs in the EU regions – Filling the data gaps» (Παρακολούθηση των ΣΒΑ στις περιφέρειες της ΕΕ – Συμπλήρωση των κενών δεδομένων) που ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο θα καθορίσει και θα δοκιμάσει ένα εναρμονισμένο σύνολο δεικτών για τις περιφέρειες της ΕΕ για την παρακολούθηση της επίτευξης των ΣΒΑ και θα ανοίξει το δρόμο για μια διαδικασία συστηματικής αξιολόγησης στις περιφέρειες της ΕΕ·

22. καλεί την Επιτροπή να προβαίνει σε απολογισμό της προόδου που έχει σημειωθεί και των πορισμάτων της ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης των ΣΒΑ της Eurostat κάθε χρόνο κατά την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης· αναμένει ότι το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής θα συμπεριλάβει τους ΣΒΑ ως ετήσια προτεραιότητα, μαζί με συγκεκριμένες προτάσεις για νομοθετικές ή μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν να συμβάλουν στην επίτευξή τους, και ότι οι ΣΒΑ θα ενσωματωθούν πλήρως σε ολόκληρο το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής·

23. αναγνωρίζει τη σημασία της υποβολής εκθέσεων από τον ιδιωτικό τομέα για την υλοποίηση των ΣΒΑ· επισημαίνει ότι, όταν υπόκεινται σε σχετικούς ελέγχους, η υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας και η δέουσα επιμέλεια μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση μεγαλύτερης λογοδοσίας στον ιδιωτικό τομέα σχετικά με τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των εταιρειών και τη συμβολή τους στην επίτευξη των ΣΒΑ· ενθαρρύνει όλους τους παράγοντες σε όλη την κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών φορέων, να συμμετέχουν σε τακτικές εθελοντικές αξιολογήσεις σχετικά με την υλοποίηση των ΣΒΑ·

24. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα διαδικτυακό φόρουμ ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σχετικά με πρωτοβουλίες για την επίτευξη των ΣΒΑ σε τοπικό επίπεδο, με το φόρουμ να διοργανώνεται ανά ΣΒΑ· προτείνει το φόρουμ αυτό να προωθηθεί ως μέρος της εξωτερικής και εσωτερικής δράσης της ΕΕ για την επίτευξη των ΣΒΑ·

Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση

25. υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ, σε συνδυασμό με τη δέσμη μέτρων ανάκαμψης «NextGenerationEU», αποτελεί βασικό εργαλείο για την υλοποίηση των ΣΒΑ, λόγω του ύψους του που ανέρχεται συνδυαστικά σε 1,8 τρισεκατομμύρια EUR, της μακροπρόθεσμης εμβέλειάς του και της πολυεθνικής του διάστασης[15]·

26. σημειώνει με ανησυχία ότι το δημόσιο χρέος στον Παγκόσμιο Νότο ήταν ήδη σε πρωτοφανή επίπεδα πριν από την COVID-19, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα ένα αυξανόμενο μέρος των δημόσιων προϋπολογισμών να χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των εξωτερικών χρεών, επηρεάζοντας ως εκ τούτου την ικανότητα των κυβερνήσεων να χρηματοδοτούν και να παρέχουν βασικές δημόσιες υπηρεσίες με επαρκή τρόπο· εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι η τρέχουσα κρίση έχει επιδεινώσει αυτές τις προϋπάρχουσες ευπάθειες του χρέους· ζητεί τη δημιουργία ενός πολυμερούς μηχανισμού διαχείρισης του χρέους, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, για την αντιμετώπιση τόσο της κρίσης χρέους στις αναπτυσσόμενες χώρες όσο και των χρηματοδοτικών απαιτήσεων της Ατζέντας του 2030·

27. υπογραμμίζει τη σημασία της μέτρησης της συνεισφοράς της ΕΕ στους ΣΒΑ με ακριβή και ολοκληρωμένο τρόπο, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την επίτευξη της συνοχής των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη· εκφράζει την ικανοποίησή του για τους στόχους δαπανών της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) της Επιτροπής σε σχέση με συγκεκριμένους στόχους ΣΒΑ και τις προσπάθειές της να παρακολουθεί τις δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα, τον καθαρό αέρα, τη μετανάστευση και την ισότητα των φύλων[16]· επικροτεί το γεγονός ότι, σε ευρύ φάσμα πολιτικών, εφαρμόζονται συστήματα για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους ΣΒΑ, μεταξύ άλλων στη συνεργασία για την ανάπτυξη· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τη δέσμευση της Επιτροπής τον Νοέμβριο του 2020, δεν έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος όσον αφορά την παρακολούθηση των πόρων και των δαπανών που σχετίζονται με τους ΣΒΑ στο σύνολό τους – εκτός από τον τομέα της εξωτερικής δράσης, όπως περιγράφεται στην επισκόπηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2019 – και τον εντοπισμό ασυνεπειών μεταξύ των δαπανών, παράγοντες που, αμφότεροι, παρεμποδίζουν την ικανότητα της ΕΕ και των τρίτων χωρών να επιτύχουν τους ΣΒΑ, ιδίως στον τομέα της γεωργίας· επιμένει, συνεπώς, στην ανάγκη για ολοκληρωμένη παρακολούθηση των δαπανών των ΣΒΑ με τη χρήση ειδικών μεθοδολογιών, για παράδειγμα με αναφορά στις ανισότητες (ΣΒΑ 10) και στη στρατηγική σημασία τους για την υλοποίηση όλων των ΣΒΑ· επαναλαμβάνει ότι αυτό θα περιλαμβάνει την υπέρβαση της υφιστάμενης διαδικασίας χαρτογράφησης που πραγματοποιείται κατά την ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ· σημειώνει με ανησυχία ότι, τα τελευταία χρόνια, το επίπεδο ευνοϊκών όρων της ΕΑΒ έχει σταδιακά μειωθεί για τις αναπτυσσόμενες χώρες, γενικά, και για τις ΛΑΧ, ειδικότερα, και καλεί την ΕΕ να επιτύχει τον στόχο της για διάθεση τουλάχιστον του 20 % της ΕΑΒ στην ανθρώπινη ανάπτυξη, ως απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη των ΣΒΑ· τονίζει την ανάγκη οι χορηγοί να δίνουν προτεραιότητα στη χρηματοδότηση βάσει επιχορηγήσεων, ιδίως προς τις ΛΑΧ, λόγω της επιβάρυνσής τους με μη βιώσιμο χρέος· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τα τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να επιτευχθούν καθαρές μηδενικές εκπομπές στις ευρωπαϊκές πράξεις και αλυσίδες εφοδιασμού έως το 2030·

28. τονίζει την ανάγκη χρηματοδότησης καταρτίσεων με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων για τις ΜΜΕ, προκειμένου να μάθουν πώς να εφαρμόζουν τους ΣΒΑ στις καθημερινές τους δραστηριότητες·

29. επικροτεί τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ενσωμάτωση των ΣΒΑ στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο κατά τρόπο ολοκληρωμένο, μεταξύ άλλων μέσω των ετήσιων ερευνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και της ενσωμάτωσης της ετήσιας παρακολούθησης της Eurostat για τους ΣΒΑ ως μέρος της εαρινής δέσμης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· επαναλαμβάνει τη στήριξή στην ενσωμάτωση των δεικτών βιοποικιλότητας στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· προτρέπει τα κράτη μέλη να αυξήσουν το επίπεδο φιλοδοξίας της εθνικής τους απόκρισης στην υλοποίηση της Ατζέντας του 2030· χαιρετίζει τον κεντρικό ρόλο των ΣΒΑ στη φθινοπωρινή δέσμη μέτρων, ιδίως τη σύσταση προς τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν μια στρατηγική «πέραν του ΑΕΠ» με στόχο την πλήρη ενσωμάτωση των ΣΒΑ στις εθνικές τους αποκρίσεις· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για να εξισορροπήσει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προτεραιότητες, ώστε να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμο κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό μετασχηματισμό και να βελτιώσει την ενσωμάτωση της Ατζέντας του 2030, του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας σε όλα τα επίπεδα, διασφαλίζοντας την πλήρη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών και συμπληρώνοντας τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που γίνονται στα κράτη μέλη· θεωρεί ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο συντονισμός της ευρωπαϊκής πολιτικής για τους ΣΒΑ δεν οδηγεί σε διαδικασία πολιτικής παράλληλη με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, αλλά, αντιθέτως, συνίσταται σε μια ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση βασιζόμενη σε ένα νέο σύμφωνο για τη βιώσιμη ανάπτυξη· αναμένει ότι η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα ενισχύσει τις ικανότητες των κρατών μελών ως προς την παρακολούθηση της προόδου για την υλοποίηση των ΣΒΑ·

30. υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· ζητεί μεγαλύτερη κατανόηση του συνεργατικού ρόλου των ΣΒΑ στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγή, και επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη χρησιμότητα των ΣΒΑ, ιδίως του ΣΒΑ 13, και την ευκαιρία να εξασφαλιστούν συμβιβασμοί και συνοχή των πολιτικών εντός του πλαισίου των ΣΒΑ·

31. ζητεί ολοκληρωμένη χαρτογράφηση των χρηματοδοτικών κονδυλίων των πολιτικών, των προγραμμάτων και των ταμείων της ΕΕ, τα οποία έχουν ενισχυθεί από τα πρόσθετα κονδύλια του μέσου Next Generation EU, με στόχο τη δημιουργία μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο ανθεκτικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της χαρτογράφησης του κατά πόσον οι επενδύσεις και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που επιδιώκονται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της Ατζέντας του 2030 και τους προωθούν περαιτέρω· ζητεί την πλήρη εφαρμογή της μεθοδολογίας για την παρακολούθηση του κλίματος και της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, καθώς και των κοινωνικών και δημογραφικών προτεραιοτήτων που ορίζονται από τους ΣΒΑ και τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων·

32. υπογραμμίζει ότι η δημόσια και η ιδιωτική χρηματοδότηση πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τους ΣΒΑ· παροτρύνει την Επιτροπή να ενσωματώσει την Ατζέντα του 2030 στις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές και στη νομοθεσία· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, σε ένα πλαίσιο όπου η ΕΑΒ παραμένει σπάνιος πόρος, να εστιάσουν τις συνδυαστικές πράξεις στους τομείς όπου μπορούν να προσθέσουν αξία στην τοπική οικονομία· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στις εταιρικές σχέσεις με εγχώριες επιχειρήσεις των ΛΑΧ που ακολουθούν βιώσιμα και χωρίς αποκλεισμούς επιχειρηματικά μοντέλα·

33. επισημαίνει τη σημασία της συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την προώθηση και τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης· τονίζει ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να ορίζουν και εγκρίνουν στρατηγικές και στόχους για την ευθυγράμμιση των χρηματοπιστωτικών χαρτοφυλακίων με τους ΣΒΑ και να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις προόδου· ζητεί διεξοδικές συζητήσεις και συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για την ενθάρρυνση της ιδιωτικής χρηματοδότησης και την ενίσχυση της δημιουργίας ετήσιων κατευθυντήριων γραμμών εργασίας για τους ΣΒΑ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, ιδίως λόγω των ανησυχιών σχετικά με τη βιωσιμότητα του χρέους, να υιοθετήσουν μια συνετή προσέγγιση όσον αφορά τη μεικτή χρηματοδότηση και να διασφαλίσουν ότι όλη η χρηματοδότηση που κινητοποιείται χάρη σε έναν συνδυασμό μέσων σέβεται την αναπτυξιακή αποτελεσματικότητα, τη βιωσιμότητα και τις αρχές της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ περί μεικτής χρηματοδότησης·

34. σημειώνει ότι η ΕΕ δεν έχει ακόμη καθορισμένο σχέδιο για τη χρηματοδότηση των ΣΒΑ· παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως ένα τέτοιο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη το εκτιμώμενο ετήσιο χρηματοδοτικό κενό των 3,7 τρισεκατομμυρίων USD για τους ΣΒΑ μετά την πανδημία COVID-19[17]· υπογραμμίζει ότι η απουσία ενός τέτοιου σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων σαφώς καθορισμένων και ποσοτικοποιημένων στόχων, δεν επιτρέπει την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των δαπανών για τους ΣΒΑ στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ·

35. καλεί την ΕΕ να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις σχετικά με τους ΣΒΑ, και συγκεκριμένα να επενδύσει στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των προσφύγων και των μεταναστών, ώστε να διασφαλίσει ότι είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους στις κοινότητες και τις οικονομίες των χωρών υποδοχής·

36. σημειώνει τις αλλαγές στην ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη (EFAD), όπως περιγράφονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021· καλεί την Επιτροπή να θέσει την υλοποίηση της Ατζέντας του 2030 στο επίκεντρο της νέας EFAD, προκειμένου να ενισχύσει τον αντίκτυπο, την αποτελεσματικότητα, τον συντονισμό και τη συμπεριληπτικότητά της· υπογραμμίζει τις δυνατότητες μιας πλήρως λειτουργικής EFAD για την κάλυψη του παγκόσμιου χρηματοδοτικού κενού των ΣΒΑ· ζητεί μεγαλύτερη συνεργασία και ευθυγράμμιση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών και άλλων μικρομεσαίων χρηματοπιστωτικών παραγόντων, με ιδιαίτερη έμφαση σε επενδυτικά έργα αξίας κάτω των 5 εκατομμυρίων EUR, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερος αντίκτυπος στους ΣΒΑ· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα κοινό πλαίσιο και κατευθυντήριες γραμμές για τον ολιστικό έλεγχο της βιωσιμότητας της ενωσιακής χρηματοδότησης, ακολουθώντας την προσέγγιση «Ομάδα Ευρώπη», ώστε να διασφαλιστούν η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών αναπτυξιακών πολιτικών· ζητεί να αξιοποιηθεί η προσέγγιση «Ομάδα Ευρώπη» προκειμένου να εξασφαλιστεί στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της για την επίτευξη της Ατζέντας του 2030· ζητεί από την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην κινητοποίηση επαρκών οικονομικών πόρων από τις ανεπτυγμένες χώρες, με στόχο να υποστηρίξει τους μετασχηματισμούς των ΣΒΑ και την επείγουσα ανάγκη για προσαρμογή του κλίματος στις πιο ευάλωτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η νέα EFAD επιδιώκει τον στόχο της αποκατάστασης του Πολυμερούς Συστήματος Επίσημης Χρηματοδότησης (MSOF), προκειμένου να τερματιστεί ο μη βιώσιμος δανεισμός ορισμένων χωρών εκτός MSOF·

37. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να ενισχυθούν η φιλοδοξία και η δράση σε σχέση με τον μετριασμό, την προσαρμογή και τη χρηματοδότηση αυτή την κρίσιμη δεκαετία, με στόχο την αντιμετώπιση των κενών μεταξύ των κρατών μελών σε περιβαλλοντικά ζητήματα·

38. τονίζει τη σημασία της συνέχισης των προσπαθειών για την επίτευξη των ΣΒΑ και επαναλαμβάνει ότι, ακόμη και σε καιρούς δημοσιονομικών περιορισμών, η εκπαίδευση παραμένει θεμελιώδες δικαίωμα και ουσιαστική επένδυση, για να καταστεί δυνατή η επίτευξη όλων των ΣΒΑ, και υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της ΕΕ, μέσω της ανθρωπιστικής της βοήθειας και των ισχυρότερων εταιρικών της σχέσεων με διάφορα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Αφρικής·

39. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και τα αντίστοιχα προγράμματα της ΕΕ για την επίτευξη των ΣΒΑ και ζητεί την ενίσχυση της διεθνούς τους διάστασης, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη δύναμη της διπλωματίας μεταξύ των λαών·

40. τονίζει τη σημασία του ΣΒΑ 4.1, που έχει στόχο έναν πλήρη, δωδεκαετή, ποιοτικό κύκλο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δωρεάν εκπαίδευσης για όλους· υπενθυμίζει ότι τα τρέχοντα επίπεδα δημόσιων δαπανών στις χώρες χαμηλού και χαμηλότερου μέσου εισοδήματος υπολείπονται των επιπέδων που απαιτούνται για την επίτευξη των ΣΒΑ· υπενθυμίζει ότι η εξωτερική χρηματοδότηση είναι βασική για τη στήριξη των ευκαιριών εκπαίδευσης των φτωχότερων του κόσμου· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν την αναπτυξιακή βοήθεια για την επίτευξη του στόχου της καθολικής πρόσβασης στην εκπαίδευση μέσω της δημοσιονομικής στήριξης της ΕΕ, η οποία έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της στον τομέα της εκπαίδευσης·

41. ενθαρρύνει τους παγκόσμιους ηγέτες να εξετάσουν τη συνδεσιμότητα και την πρόσβαση στην ψηφιακή υποδομή, όπως πρόσβαση σε ένα οικονομικά προσιτό και ποιοτικό δίκτυο, ως δικαίωμα που απορρέει από το θεμελιώδες δικαίωμα στην εκπαίδευση·

42. καλεί την Επιτροπή να συντονίσει και να στηρίξει τα κράτη μέλη με ειδικές ανά χώρα συστάσεις και με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τη βελτίωση της ποιότητας και της συμμετοχικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων τους και τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων και του κοινωνικοοικονομικού χάσματος στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και την υιοθέτηση της επιστήμης, της τεχνολογίας, της τέχνης, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEAM) σύμφωνα με το όραμα του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ και τον ΣΒΑ 4·

43. καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως το GreenComp, το ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων για τη βιωσιμότητα, να αναπτύξουν μια συστηματική προσέγγιση για την ανάπτυξη μιας νοοτροπίας βιωσιμότητας σε όλες τις ηλικίες και σε κάθε εκπαιδευτικό επίπεδο, η οποία θα συνδυάζει τη συνάφεια με την τοπική, περιφερειακή και εθνική πραγματικότητα με μια συνεκτική προσέγγιση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης έως το 2025, ως ουσιαστικό ενδιάμεσο βήμα προς την επίτευξη των επιμέρους στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του ΣΒΑ 4·

44. ενθαρρύνει τη δικτύωση μεταξύ του άτυπου και του τυπικού εκπαιδευτικού τομέα για τη δημιουργία επαγγελματικών μαθησιακών κοινοτήτων που υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς, καθώς ανανεώνουν παιδαγωγικές πρακτικές, προωθούν πολλαπλές λογοτεχνίες, διευκολύνουν την οικειοποίηση των μαθητών και καλλιεργούν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη και ανθεκτικότητα απέναντι σε φόβους και αβεβαιότητες· εφιστά την προσοχή στην εμπειρία του μαζικού αθλητισμού και των πολιτιστικών ενώσεων στο πλαίσιο αυτό·

45. επιμένει ότι οι εκπαιδευτικές αρχές πρέπει να επενδύσουν στη βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με υποδομή αιχμής, διαδικασίες ψηφιοποίησης και συνδέσεις με το τρίγωνο της γνώσης, οι οποίες θα ευθυγραμμίζουν τον τομέα με τους στόχους περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας και ua τον τοποθετούν στην παροχή εναλλακτικών οδών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ·

46. υπενθυμίζει στους εκπαιδευτές τον ουσιαστικό ρόλο της προσχολικής εκπαίδευσης στην ενστάλαξη συμπεριφορών και αξιών στα μικρά παιδιά που ευνοούν την ανάπτυξη μιας νοοτροπίας βιωσιμότητας και τη συμμετοχή των οικογενειών τους στην εξέταση τρόπων με τους οποίους μπορούν επίσης να συμβάλουν στη βιωσιμότητα τόσο ως άτομα όσο και ως κοινότητα·

47. ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα των νέων, ως μηχανισμό για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης εντός και εκτός της ΕΕ με ευρωπαϊκά εργαλεία όπως το Erasmus για νέους επιχειρηματίες και το πρόγραμμα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για την ανάπτυξη, δεδομένων των δυνατοτήτων βελτίωσης των ποσοστών απασχόλησης, εξασφάλισης αξιοπρεπών μέσων διαβίωσης για τις ευάλωτες ομάδες και ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων·

48. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τρεις από τους τέσσερις επιμέρους στόχους του ΣΒΑ 14 για το 2020 (ζωή κάτω από το νερό) δεν έχουν επιτευχθεί από την ΕΕ· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε το 2020 πως, παρόλο που έχει θεσπιστεί πλαίσιο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, οι δράσεις της ΕΕ δεν αποκατέστησαν τις θάλασσες σε καλή περιβαλλοντική κατάσταση ούτε και την αλιεία σε βιώσιμα επίπεδα σε όλες τις θάλασσες· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τα πορίσματα και τις συστάσεις της έκθεσης αυτής στο επόμενο σχέδιο δράσης της για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων και την προστασία των ενάλιων οικοσυστημάτων, καθώς και σε επερχόμενες δράσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα·

49. υπενθυμίζει ότι οι κρίσεις του κλίματος και της βιοποικιλότητας είναι αλληλένδετες και πρέπει να αντιμετωπιστούν συνεκτικά και παράλληλα· υπογραμμίζει ότι απαιτούνται επειγόντως νομικά δεσμευτικοί στόχοι σχετικά με την αποκατάσταση της φύσης για την αντιμετώπιση της δραστικής μείωσης της βιοποικιλότητας στην ΕΕ και την επίτευξη των ΣΒΑ 14 και 15, με στόχο τη συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής κρίσης και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας· εκφράζει εν προκειμένω τη λύπη του για την καθυστέρηση της πρότασης νομοθετήματος της ΕΕ για την αποκατάσταση της φύσης και ζητεί την ταχεία δημοσίευσή του·

50. υπογραμμίζει τη σημασία του ΣΒΑ 17 (εταιρικές σχέσεις για τους στόχους)· σημειώνει, στο πλαίσιο των παγκόσμιων εταιρικών σχέσεων και της ανάπτυξης ικανοτήτων, τον καινοτόμο ρόλο των πρωτοβουλιών ανοιχτής πηγής, όπως η πρωτοβουλία για τους Εσωτερικούς Στόχους Ανάπτυξης, που στοχεύουν στην εκπαίδευση, την έμπνευση και την ενδυνάμωση των ανθρώπων, ούτως ώστε να δράσουν θετικά για αλλαγή στην κοινωνία, επιταχύνοντας έτσι την πρόοδο προς την επίτευξη των ΣΒΑ·

Πολυμερής συνεργασία

51. εμμένει στη θέση ότι, προκειμένου η ΕΕ και οι εταίροι της να σημειώσουν ουσιαστική πρόοδο τα επόμενα οκτώ χρόνια, θα χρειαστεί παγκόσμια πολιτική δέσμευση και εντατικοποίηση της πολυμερούς συνεργασίας· ζητεί δεσμεύσεις προσανατολισμένες στη δράση για την επίτευξη των ΣΒΑ έως τη σύνοδο κορυφής του 2023 για τους ΣΒΑ, η οποία θα σηματοδοτήσει το μέσο της περιόδου εφαρμογής της Ατζέντας του 2030· υπενθυμίζει ότι, ως το πιο επιτυχημένο στον κόσμο σχέδιο ολοκλήρωσης με ιστορικό επιτυχούς προώθησης της πολυμερούς προσέγγισης και ως φορέας καθορισμού προτύπων παγκοσμίως, η ΕΕ βρίσκεται σε ιδανική θέση προκειμένου να επιταχύνει την πρόοδο όσον αφορά τον ΣΒΑ 17 (εταιρικές σχέσεις για την επίτευξη των στόχων)· καλεί, συνεπώς, την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στο πλαίσιο του πολιτικού φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2022 και της συνόδου κορυφής του 2023 για τους ΣΒΑ όσον αφορά τον προσδιορισμό της πολιτικής αυτής επανεκκίνησης· προτείνει την ενεργό συμμετοχή του Προέδρου της Επιτροπής σε κάθε πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου·

52. εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι η απώλεια βιοποικιλότητας και υπηρεσιών οικοσυστημάτων θα υπονομεύσει την πρόοδο στο 80 % περίπου των αξιολογούμενων στόχων για τους ΣΒΑ· υπενθυμίζει ότι η οικολογική αποκατάσταση είναι κρίσιμης σημασίας για την εφαρμογή της προσέγγισης «Μία υγεία»· καλεί την ΕΕ να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια της απώλειας βιοποικιλότητας και να ενσωματώσει υποχρεώσεις για τη διατήρηση, την αποκατάσταση και τη βιώσιμη χρήση των πόρων σε ευρύτερες αναπτυξιακές πολιτικές·

53. υπογραμμίζει ότι το διεθνές δίκαιο έχει εξελιχθεί και έχει υιοθετήσει νέες έννοιες, όπως είναι η «κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας», η «βιώσιμη ανάπτυξη» και οι «μελλοντικές γενιές», αλλά τονίζει ότι δεν υπάρχει μόνιμος διεθνής μηχανισμός για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ζημίας και καταστροφής που μεταβάλλει σημαντικά τα παγκόσμια κοινά αγαθά ή τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων·

54. τονίζει το γεγονός ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους ΣΒΑ στους τομείς των βιώσιμων συστημάτων τροφίμων, της οικονομικά προσιτής και καθαρής ενέργειας, της γεωργίας, του κλίματος και της βιοποικιλότητας (ΣΒΑ 2, 12, 13, 14 και 15)· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια αξιόπιστη συγκριτική ανάλυση του ΣΒΑ 6 (καθαρό νερό και αποχέτευση) και του ΣΒΑ 14 (ζωή κάτω από την επιφάνεια των υδάτων), ειδικά ενόψει της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τον ωκεανό στη Λισαβόνα τον Ιούνιο του 2022 και του πολιτικού φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη τον Ιούλιο του 2022, δεδομένου ότι ο υπολογισμός των τάσεων είναι ανέφικτος λόγω ανεπαρκών συγκρίσιμων στοιχείων κατά την τελευταία πενταετία· καλεί την Επιτροπή να τονίσει την ανάγκη βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης, ιδίως όσον αφορά την κατανόηση των καταναλωτών για τον τρόπο με τον οποίο η καταναλωτική τους συμπεριφορά επιδρά στους ΣΒΑ· τονίζει ότι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με τις χώρες εταίρους μπορεί να παράσχει στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της σημαντικές γνώσεις όσον αφορά μεμονωμένες πρωτοβουλίες και δράσεις που μπορούν να αναληφθούν για την επίτευξη των στόχων «Fit for 55», και ότι η ΕΕ μπορεί επίσης να μοιραστεί τις εμπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές της με τις χώρες εταίρους· θεωρεί ότι λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και των επιπτώσεών της, μεταξύ άλλων, στον τομέα των τροφίμων, η πρόοδος σε ορισμένους από τους ΣΒΑ, ιδίως στους ΣΒΑ 1, 2 και 10, μπορεί όχι απλώς να επιβραδυνθεί, αλλά και να αντιστραφεί, τόσο εντός της ΕΕ όσο και παγκοσμίως· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την αύξηση των τιμών των τροφίμων, τον αντίκτυπό της στις ΛΑΧ και την επακόλουθη αύξηση της φτώχειας, της επισιτιστικής ανασφάλειας, του υποσιτισμού και της πείνας·

55. υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή θα ασκεί ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στην παραγωγή τροφίμων και την πρόσβαση σε αυτά, ιδίως σε ευάλωτες περιοχές, γεγονός που υπονομεύει την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή· υπογραμμίζει τα συμπεράσματα της έκθεσης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) του 2022, σύμφωνα με τα οποία η υπερθέρμανση του πλανήτη θα αποδυναμώσει σταδιακά την υγεία του εδάφους και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος, γεγονός το οποίο υπονομεύει την παραγωγικότητα όσον αφορά τα τρόφιμα σε πολλές περιοχές στη γη και στους ωκεανούς· προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παραμείνουν πλήρως προσηλωμένα στις διεθνείς δεσμεύσεις και υποχρεώσεις τους για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα και στην Πράσινη Συμφωνία, μεταξύ άλλων στη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα και στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», ειδικά σε ένα πλαίσιο όπου η κρίση της πανδημίας και ο πόλεμος στην Ουκρανία έχουν καταδείξει την ευπάθεια των αναπτυσσόμενων χωρών στη διαταραχή της παγκόσμιας αγοράς τροφίμων·

56. επισημαίνει τη σημασία της εφαρμογής της Ατζέντας του 2030 για την επίτευξη θετικών δευτερογενών αποτελεσμάτων, ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, και την είσοδο σε έναν ενάρετο κύκλο όσον αφορά τις διεθνείς εταιρικές σχέσεις· υπογραμμίζει τη σημασία της εξωτερικής διάστασης, καθώς η ΕΕ αντιπροσωπεύει μόνο το 19 % των παγκόσμιων οικονομικών επιδόσεων και το 5,6 % του παγκόσμιου πληθυσμού, με αμφότερα τα ποσοστά να συρρικνώνονται· επισημαίνει ότι η επίτευξη του ΣΒΑ 10 αποτελεί τον στρατηγικό μοχλό που θα δώσει τη δυνατότητα στους εταίρους μας να θέσουν τον εαυτό τους στην πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη·

57. τονίζει ότι τουλάχιστον το 85 % του συνόλου της νέας εξωτερικής δράσης που υλοποιείται μέσω του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Παγκόσμια Ευρώπη θα πρέπει να έχει ως σημαντικό ή κύριο στόχο το φύλο, όπως ορίζεται από τον δείκτη πολιτικής για την ισότητα των φύλων της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ, και ότι τουλάχιστον το 5 % αυτών των δράσεων θα πρέπει να έχουν ως κύριο στόχο την ισότητα των φύλων και την χειραφέτηση και τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών· επαναλαμβάνει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα ως προτεραιότητα στη διαδικασία προγραμματισμού της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κοινού προγραμματισμού· επιμένει στην ταχεία και πλήρη εφαρμογή της απαίτησης που περιλαμβάνει το πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον έως το 2030, συγκεκριμένα της ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές για το κλίμα και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χάραξης πολιτικής·

58. καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, να παρουσιάσουν τα σχετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σχετικά με την υλοποίηση των πέντε ΣΒΑ προτεραιότητας στο προσεχές πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2022, και συγκεκριμένα των ΣΒΑ 4 (ποιοτική εκπαίδευση), 5 (ισότητα των φύλων), 14 (ζωή κάτω από την επιφάνεια των υδάτων), 15 (ζωή στη γη) και 17 (εταιρικές σχέσεις για την επίτευξη των στόχων)· Τονίζει ότι είναι σημαντική η ενεργός συμμετοχή του Κοινοβουλίου στο πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ότι θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αντιπροσωπείας της ΕΕ· αναμένει, συνεπώς, να επιτραπεί στους βουλευτές του Κοινοβουλίου να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις συντονισμού της ΕΕ και να διασφαλιστεί η πρόσβασή τους στα έγγραφα καθ’ όλη τη διάρκεια της συνόδου κορυφής·

°

° °

59. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και στα Ηνωμένα Έθνη. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Δεδομένου ότι απομένουν μόλις οκτώ χρόνια για την επίτευξη των στόχων που περιγράφονται στο θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, είναι σημαντικό να εντείνει η ΕΕ πάραυτα τις προσπάθειές της σε παγκόσμιο επίπεδο για την επίτευξη και των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ). Τον Σεπτέμβριο του 2015, τα κράτη μέλη του ΟΗΕ ενέκριναν την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, επισημαίνοντας ότι οι 17 επιδιώξεις και οι 169 στόχοι είναι ολοκληρωμένοι και αδιαίρετοι και ότι εξισορροπούν την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης, παρέχοντας ένα ολιστικό όραμα για την ευημερία των ανθρώπων και του πλανήτη, με επίκεντρο την ισότητα και την ανθεκτικότητα. Παρέχουν το μόνο καθολικά αποδεκτό και καθολικά εφαρμοστέο πλαίσιο για την παγκόσμια τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής στην κρίσιμη αυτή δεκαετία. Οι διασυνδέσεις και ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των ΣΒΑ είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030. Υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19, παρέχουν ένα μοναδικό μέσο για την ανάκαμψη και την «καλύτερη ανοικοδόμηση», δηλαδή την οικοδόμηση ενός πιο δίκαιου και ανθεκτικού κόσμου που ευημερεί εντός των ορίων του πλανήτη, χωρίς να αφήνει κανέναν στο περιθώριο.

Για τον σκοπό αυτό, η ανά χείρας έκθεση επικεντρώνεται στα εργαλεία που διαθέτει επί του παρόντος η ΕΕ προκειμένου να συμβάλει στην παγκόσμια υλοποίηση των ΣΒΑ. Αντί να εστιάζει σε συγκεκριμένους στόχους των ΣΒΑ και στην πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα, η έκθεση εντοπίζει τα κενά και τις προκλήσεις που απομένουν και εξετάζει διάφορες ευκαιρίες που θα βοηθήσουν την ΕΕ στις προσπάθειες που καταβάλλει σε παγκόσμιο επίπεδο για την επίτευξη και των 17 ΣΒΑ έως το 2030. Η έκθεση θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί ως προσπάθεια της ΕΕ να συνοψίσει την πρόοδο που έχει σημειώσει πριν από τη συμμετοχή στο ετήσιο πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου τον Ιούλιο του 2022. Το πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου είναι η κύρια πλατφόρμα των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην παρακολούθηση και την παγκόσμια επανεξέταση της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους ΣΒΑ. Το φετινό πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου θα επικεντρωθεί στον τρόπο καλύτερης ανάκαμψης από τη νόσο του κορωνοϊού (COVID-19), προωθώντας παράλληλα την πλήρη εφαρμογή της Ατζέντας του 2030.

Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για την επίτευξη των ΣΒΑ δεν είναι πλέον επαρκής. Είναι πλέον απαραίτητη η ανάληψη επείγουσας δράσης. Η ανά χείρας έκθεση επιδιώκει να καταδείξει ότι, παρά τη σημαντική προσπάθεια χαρτογράφησης της προόδου της ΕΕ όσον αφορά τους ΣΒΑ, η ΕΕ δεν έχει μέχρι στιγμής εκπληρώσει τον ηγετικό της ρόλο στην παγκόσμια προσπάθεια για την επίτευξη των 17 ΣΒΑ. Απαιτείται, επομένως, καλύτερη υλοποίηση, για την οποία θα χρειαστεί συνεκτικότερη χρηματοδότηση και, πάνω απ’ όλα, ισχυρότερη ηγεσία τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως καταδεικνύει το ορόσημο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητας της ΕΕ. Η ΕΕ πρωτοστάτησε στην αναθεώρηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) και στις διαπραγματεύσεις για την Ατζέντα του 2030. Το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύει την ΕΕ όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης, ενώ το άρθρο 21 ορίζει ρητά ότι η ΕΕ προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη πέρα από τα σύνορά της, μεταξύ άλλων και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η ΕΕ είναι υποχρεωμένη να ενσωματώνει τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη σε κάθε εσωτερική και εξωτερική πολιτική που ενδέχεται να επηρεάσει τις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως ορίζεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· Η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) αποτελεί βασικό πυλώνα των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας. Αυτή η έννοια της συνοχής της πολιτικής για τη στήριξη των αναπτυξιακών στόχων εισήχθη στο θεμελιώδες δίκαιο της ΕΕ το 1992 με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και ενισχύθηκε περαιτέρω στη Συνθήκη της Λισαβόνας το 2009 και, στη συνέχεια, στην «Ευρωπαϊκή Συναίνεση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» του 2017. Το 2019, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. von der Leyen, δεσμεύτηκε για μια προσέγγιση στο επίπεδο του συνόλου της διοίκησης όσον αφορά τους ΣΒΑ. Καταβλήθηκαν, ως εκ τούτου, προσπάθειες για να ληφθούν ουσιαστικά υπόψη οι ΣΒΑ στο χαρτοφυλάκιο κάθε Επιτρόπου, να διασφαλιστεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, να ενσωματωθούν δεσμευτικοί στόχοι ΣΒΑ στο μέσο NDICI-Global Europe και να ενταχθούν οι ΣΒΑ στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

Η ανά χείρας έκθεση επιδιώκει, ωστόσο, να τονίσει ότι η στρατηγική της ΕΕ για την υλοποίηση των ΣΒΑ παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις, ιδίως όσον αφορά τη διακυβέρνηση, γεγονός που επηρεάζει δυσμενώς τις προσπάθειες της ΕΕ να συγκεντρώσει το πολιτικό ενδιαφέρον, να διασφαλίσει την πρόοδο και να αποκτήσει κοινωνική νομιμοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό, ένα από τα βασικά αιτήματα της έκθεσης είναι να εγκρίνει η ΕΕ ενιαία στρατηγική υψηλού επιπέδου για την υλοποίηση των ΣΒΑ από την ΕΕ έως το 2030. Θα πρέπει να οδηγηθούμε σε μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης για τους ΣΒΑ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα όπως η ηγεσία, οι στόχοι, η παρακολούθηση και η χρηματοδότηση.

Η αδυναμία της ΕΕ να υιοθετήσει μια τέτοια στρατηγική έχει προκαλέσει σημαντικές οικολογικές, κοινωνικές και οικονομικές δευτερογενείς επιπτώσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Μολονότι οι χώρες υψηλού εισοδήματος – συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της ΕΕ – έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο όσον αφορά τους ΣΒΑ, προκαλούν επίσης τις μεγαλύτερες δευτερογενείς επιπτώσεις παγκοσμίως, γεγονός που ενδέχεται να υπονομεύσει την ικανότητα των αναπτυσσόμενων και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών να επιτύχουν τους στόχους τους. Απαιτείται, επομένως, περαιτέρω κατανόηση του διασυνοριακού χαρακτήρα της βιώσιμης ανάπτυξης. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες της Eurostat για τον ποσοτικό προσδιορισμό των δευτερογενών επιπτώσεων στην έκδοση της έκθεσης παρακολούθησης των ΣΒΑ για το 2021. Προέχει η περαιτέρω ανάπτυξη της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται προκειμένου να προσδιοριστεί επαρκώς το πραγματικό παγκόσμιο αποτύπωμα της ΕΕ και να ληφθούν διορθωτικά μέτρα.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί παράδειγμα διασυνοριακού φαινομένου που πλήττει σήμερα κάθε χώρα σε κάθε ήπειρο. Διαταράσσει τις εθνικές οικονομίες και επηρεάζει ζωές, κοστίζει στις κοινότητες και τα κράτη σήμερα πολύ και αύριο ακόμη περισσότερο. Η ανά χείρας έκθεση έχει ως στόχο να αναγνωρίσει τις στενές διασυνδέσεις μεταξύ κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης. Πράγματι, η κλιματική αλλαγή μπορεί να υπονομεύσει την πρόοδο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αντιθέτως, τα επιστημονικά και τεκμηριωμένα μέτρα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτή μπορούν να έχουν θετική και μακροπρόθεσμη συμβολή στη μείωση της φτώχειας, την επισιτιστική ασφάλεια, τα υγιή οικοσυστήματα, την ισότητα και τη δικαιοσύνη. Ορισμένοι ΣΒΑ έχουν ισχυρή περιβαλλοντική διάσταση, όπως ο ΣΒΑ 13 για τη δράση για το κλίμα (ο οποίος αποσκοπεί στην «ανάληψη επείγουσας δράσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της»), ο ΣΒΑ 14 για τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και ο ΣΒΑ 15 για τη διατήρηση των χερσαίων οικοσυστημάτων και τη βιώσιμη χρήση των πόρων τους. Ωστόσο, όλοι οι στόχοι θεωρείται ότι έχουν ισχυρή σύνδεση – άμεση ή έμμεση – με τη δράση για το κλίμα.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της ΕΕ σε μια δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και ευημερούσα κοινωνία, με μια αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, κυκλική οικονομία, με μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου το 2050. Υπό το πρίσμα της πρόσφατης πανδημίας και των σοβαρών επιπτώσεών της στην υγεία και την ευημερία των πολιτών, η αξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας καθίσταται προφανέστερη. Με την προσήλωση στην κλιματική ουδετερότητα, και παράλληλα με τον σχεδιασμό και την έγκριση των μετασχηματιστικών και οριζόντιων μέτρων που απαιτούνται για την επίτευξή της, η ΕΕ έχει δεσμευτεί να δώσει προτεραιότητα στους ανθρώπους και να καταστήσει τη μετάβαση δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, οι κλιματικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελούν μέρος της στρατηγικής της Ένωσης για την επίτευξη των ΣΒΑ και αντιστρόφως. Η σύνδεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των ΣΒΑ αναγνωρίστηκε πρόσφατα στο 8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον (ΠΔΠ), το οποίο «αποτελεί τη βάση για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων που ορίζονται στο θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και τους ΣΒΑ του». Ενόψει της 27ης διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP27), στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής για τους ΣΒΑ στις 10-12 Οκτωβρίου 2022 θα συνέλθουν παγκόσμιοι πρωτεργάτες στον τομέα της βιωσιμότητας για να εξετάσουν ένα πιεστικό ζήτημα: πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε μαζί μια πράσινη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη. Η αποτελεσματικότερη υλοποίηση των ΣΒΑ αποτελεί, συνεπώς, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα.

Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η λογοδοσία. Οι εθελοντικές εθνικές αξιολογήσεις αποτελούν τον κεντρικό μηχανισμό λογοδοσίας της Ατζέντας 2030. Ωστόσο, η χάραξη πολιτικής πραγματοποιείται πλέον κατά μέγα μέρος σε επίπεδο ΕΕ, γεγονός που δικαιολογεί την υποβολή ειδικής εθελοντικής αξιολόγησης σε επίπεδο ΕΕ (EUVR). Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά την εφαρμογή σαφούς στρατηγικής και την επίτευξη των απαιτούμενων στόχων. Θα πρέπει επίσης να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την παρακολούθηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ο δημοκρατικός έλεγχος και η συμμετοχή των πολιτών στην υλοποίηση των ΣΒΑ της ΕΕ χρήζουν περαιτέρω ενίσχυσης.

Τέλος, δεν μπορεί να υπάρξει υλοποίηση χωρίς επαρκή χρηματοδότηση. Στις Παγκόσμιες προοπτικές του ΟΟΣΑ για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης για το 2021 εκτιμάται ότι η νόσος COVID-19 έχει προκαλέσει συνολική μείωση των πόρων κατά 700 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και αύξηση των αναγκών κατά 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ (οι λεγόμενες επιπτώσεις ψαλίδας), με αποτέλεσμα το ετήσιο χρηματοδοτικό κενό των 2,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για τους ΣΒΑ στις αναπτυσσόμενες χώρες πριν από την πανδημία να αυξηθεί κατά 70 % μετά την πανδημία σε 4,2 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (3,7 τρισεκατομμύρια EUR).

Ωστόσο, δεν υπάρχει ενιαίο σχέδιο για τη χρηματοδότηση των ΣΒΑ – ούτε σε παγκόσμιο επίπεδο ούτε σε επίπεδο ΕΕ. Ως εκ τούτου, στόχος της έκθεσης είναι να τονίσει τη σημασία του προϋπολογισμού της ΕΕ, ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των ΣΒΑ. Ωστόσο, αναγνωρίζει επίσης ότι οι δημόσιοι πόροι δεν θα επαρκέσουν. Η κινητοποίηση πόρων, μεταξύ άλλων από ιδιωτικούς φορείς, και η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής για την ανάπτυξη θα έχουν καίρια σημασία, όπως και ένα καλύτερο, πιο δομημένο πλαίσιο για την παρακολούθηση των δαπανών των ΣΒΑ.

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας – κλιματική αλλαγή, πανδημίες, συγκρούσεις, μαζικοί εκτοπισμοί, ακραία φτώχεια – είναι εξαιρετικά πολύπλοκες και απαιτούν ολιστικές, παγκόσμιες απαντήσεις: η Ατζέντα του 2030 είναι το μόνο πλαίσιο που επιτρέπει μια τέτοια απάντηση. Είναι καιρός να ληφθούν οι ΣΒΑ σοβαρά υπόψη. Για να είναι αντάξια του ονόματός της και να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών και των εταίρων μας σε όλο τον κόσμο, είναι επείγον, από πολιτική άποψη, να εντείνει η ΕΕ κατακόρυφα τις προσπάθειές της για την Ατζέντα του 2030, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

 


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (8.3.2022)

Κύριο Tomas Tobé

Πρόεδρο

Επιτροπή Ανάπτυξης

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

 

Pascal Canfin

Πρόεδρο

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την υλοποίηση και επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) (2022/2002(INI))

Κύριε Tobé,

Κύριε Canfin,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ανέλαβε να υποβάλει γνωμοδότηση στις επιτροπές σας. Κατά τη συνεδρίασή της στις 26 Ιανουαρίου 2022, αποφάσισε να διαβιβάσει τη γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής.

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας εξέτασε το ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Μαρτίου 2022. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση, αποφάσισε να καλέσει την Επιτροπή Ανάπτυξης και την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Sabine Verheyen

 

 


 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Α. τονίζει τη σημασία της συνέχισης των προσπαθειών για την επίτευξη των ΣΒΑ και επαναλαμβάνει ότι, ακόμη και σε καιρούς δημοσιονομικών περιορισμών, η εκπαίδευση παραμένει θεμελιώδες δικαίωμα και ουσιαστική επένδυση που επιτρέπει την επίτευξη όλων των ΣΒΑ και υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της ΕΕ μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας και ισχυρότερων εταιρικών σχέσεων με διάφορα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Αφρικής·

Β. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και τα αντίστοιχα προγράμματα της ΕΕ για την επίτευξη των ΣΒΑ και ζητεί την ενίσχυση της διεθνούς τους διάστασης, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη δύναμη της διπλωματίας μεταξύ των λαών·

Γ. ενθαρρύνει τους παγκόσμιους ηγέτες να εξετάσουν τη συνδεσιμότητα και την πρόσβαση στις ψηφιακές υποδομές, όπως πρόσβαση σε ένα προσιτό και ποιοτικό δίκτυο, ως δικαίωμα που απορρέει από το θεμελιώδες δικαίωμα στην εκπαίδευση·

Δ. καλεί την Επιτροπή να συντονίσει και να στηρίξει τα κράτη μέλη με ειδικές ανά χώρα συστάσεις και με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τη βελτίωση της ποιότητας και της συμμετοχικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων τους και τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων και του κοινωνικοοικονομικού χάσματος στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και την υιοθέτηση μαθημάτων STEAM σύμφωνα με το όραμα του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ και τον ΣΒΑ4·

Ε. καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως το GreenComp, το ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων για τη βιωσιμότητα, να αναπτύξουν μια συστηματική προσέγγιση για την ανάπτυξη μιας νοοτροπίας βιωσιμότητας σε όλες τις ηλικίες και σε κάθε εκπαιδευτικό επίπεδο, η οποία θα συνδυάζει τη συνάφεια με την τοπική, περιφερειακή και εθνική πραγματικότητα με μια συνεκτική προσέγγιση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης έως το 2025, ακόμη και ως ουσιαστικό ενδιάμεσο βήμα προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του ΣΒΑ 4·

ΣΤ. ενθαρρύνει τη δικτύωση μεταξύ του άτυπου και του τυπικού εκπαιδευτικού τομέα για τη δημιουργία επαγγελματικών μαθησιακών κοινοτήτων που υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς καθώς ανανεώνουν παιδαγωγικές πρακτικές, προωθούν πολλαπλές λογοτεχνίες, διευκολύνουν την οικειοποίηση των μαθητών και καλλιεργούν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη και ανθεκτικότητα απέναντι σε φόβους και αβεβαιότητες· εφιστά την προσοχή στην εμπειρία του μαζικού αθλητισμού και των πολιτιστικών ενώσεων από την άποψη αυτή·

Ζ. επιμένει ότι οι εκπαιδευτικές αρχές πρέπει να επενδύσουν στη βελτίωση της ποιότητας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με υποδομές αιχμής, διαδικασίες ψηφιοποίησης και συνδέσεις με το τρίγωνο της γνώσης, οι οποίες ευθυγραμμίζουν τον τομέα με τους στόχους περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας και τον τοποθετούν στην παροχή εναλλακτικών οδών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ·

Η. υπενθυμίζει στους εκπαιδευτές τον ουσιαστικό ρόλο της προσχολικής εκπαίδευσης στην ενστάλαξη συμπεριφορών και αξιών στα μικρά παιδιά που ευνοούν την ανάπτυξη μιας νοοτροπίας βιωσιμότητας και τη συμμετοχή των οικογενειών τους στην εξέταση τρόπων με τους οποίους μπορούν επίσης να συμβάλουν στη βιωσιμότητα τόσο ως άτομα όσο και ως κοινότητα·

Θ. ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα των νέων, ως μηχανισμό για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ευρωπαϊκά εργαλεία όπως το Erasmus για νέους επιχειρηματίες και το πρόγραμμα DEAR, δεδομένων των δυνατοτήτων βελτίωσης των ποσοστών απασχόλησης, εξασφάλισης αξιοπρεπών μέσων διαβίωσης για τις ευάλωτες ομάδες και ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων.


ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

2.6.2022

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

87

8

13

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Barry Andrews, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Maria Arena, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Dominique Bilde, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Malte Gallée, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Pierrette Herzberger-Fofana, Martin Hojsík, Pär Holmgren, György Hölvényi, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Rasa Juknevičienė, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Πέτρος Κόκκαλης, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, Karsten Lucke, César Luena, Pierfrancesco Majorino, Marian-Jean Marinescu, Fulvio Martusciello, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Janina Ochojska, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Nicola Procaccini, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Μαρία Σπυράκη, Nicolae Ştefănuță, Tomas Tobé, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska, Bernhard Zimniok

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Stéphane Bijoux, Manuel Bompard, Annika Bruna, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Marlene Mortler, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Roose, Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

87

+

ID

Gianna Gancia

NI

Antoni Comín i Oliveres, Edina Tóth

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, György Hölvényi, Adam Jarubas, Rasa Juknevičienė, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Ewa Kopacz, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Esther de Lange, Peter Liese, Marian-Jean Marinescu, Fulvio Martusciello, Dolors Montserrat, Marlene Mortler, Janina Ochojska, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Μαρία Σπυράκη, Tomas Tobé, Pernille Weiss

Renew

Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Charles Goerens, Martin Hojsík, Jan Huitema, Jan-Christoph Oetjen, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Emma Wiesner, Michal Wiezik

S&D

Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Maria Arena, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Mónica Silvana González, Jytte Guteland, Javi López, Karsten Lucke, César Luena, Pierfrancesco Majorino, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Christel Schaldemose, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho

The Left

Malin Björk, Manuel Bompard, Πέτρος Κόκκαλης, Silvia Modig, Miguel Urbán Crespo, Mick Wallace

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Malte Gallée, Pierrette Herzberger-Fofana, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

8

-

ECR

Rob Rooken

ID

Aurélia Beigneux, Annika Bruna, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Bernhard Zimniok

 

13

0

ECR

Sergio Berlato, Ryszard Czarnecki, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Nicola Procaccini, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

ID

Simona Baldassarre, Dominique Bilde, Marco Dreosto, Silvia Sardone

INI

Ivan Vilibor Sinčić

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουνίου 2022
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου