BETÆNKNING om Kommissionens 2021-rapport om Kosovo

17.6.2022 - (2021/2246(INI))

Udenrigsudvalget
Rapporteur: Viola Von Cramon‑Taubadel


Procedure : 2021/2246(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0179/2022
Indgivne tekster :
A9-0179/2022
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Kommissionens 2021-rapport om Kosovo

(2021/2246(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Kosovo på den anden side, som trådte i kraft den 1. april 2016[1],

 der henviser til rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og Kosovo om de generelle principper for Kosovos deltagelse i EU-programmer (13393/2016), der trådte i kraft den 1. august 2017[2],

 der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i Thessaloniki den 19. og 20. juni 2003,

 der henviser til Sofiaerklæringen af 17. maj 2018 fra topmødet mellem EU og Vestbalkan,

 der henviser til Zagreberklæringen af 6. maj 2020 fra topmødet mellem EU og Vestbalkan,

 der henviser til Brdo-erklæringen af 6. oktober 2021 fra topmødet mellem EU og Vestbalkan,

 der henviser til Berlinprocessen, der blev indledt den 28. august 2014, og til det ottende topmøde i Berlinprocessen den 5. juli 2021,

 der henviser til Sofiatopmødet den 10. november 2020, herunder til erklæringen om det fælles regionale marked fra lederne fra Vestbalkan af 9. november 2020 og til Sofiaerklæringen af 10. november 2020 om den grønne dagsorden for Vestbalkan,

 der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999, den rådgivende udtalelse fra Den Internationale Domstol af 22. juli 2010 om Kosovos ensidige uafhængighedserklærings overensstemmelse med folkeretten samt til FN's Generalforsamlings resolution 64/298 af 9. september 2010, hvori Den Internationale Domstols udtalelse anerkendtes, og der blev udtrykt tilfredshed med EU's vilje til at fremme dialogen mellem Serbien og Kosovo,

 der henviser til den første aftale om principperne for en normalisering af forholdet mellem regeringerne i Serbien og Kosovo af 19. april 2013 og aftalerne af 25. august 2015 og til den EU-støttede dialog med henblik på en normalisering af forholdet,

 der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2021/904 af 3. juni 2021 om ændring af fælles aktion 2008/124/FUSP om Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo (EULEX Kosovo)[3], som udvidede missionens mandat indtil den 14. juni 2023,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. februar 2020 med titlen "Styrkelse af tiltrædelsesprocessen – Et troværdigt EU-perspektiv for landene på Vestbalkan" (COM(2020)0057),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. oktober 2020 med titlen "En økonomisk plan og investeringsplan for Vestbalkan" (COM(2020)0641) og til arbejdsdokumentet af 6. oktober 2020 fra Kommissionens tjenestegrene med titlen "Guidelines for the Implementation of the Green Agenda for the Western Balkans" (SWD(2020)0223),

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1529 af 15. september 2021 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III)[4],

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. oktober 2021 med titlen "Meddelelse om EU's udvidelsespolitik 2021" (COM(2021)0644), som blev ledsaget af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene med titlen "Kosovo 2021 Report" (SWD(2021)0292),

 der henviser til Kommissionens vurdering af 22. april 2021 af Kosovos økonomiske reformprogram for 2021-2023 (SWD(2021)0093) og til de fælles konklusioner fra den økonomiske og finansielle dialog mellem EU, Vestbalkan og Tyrkiet, som blev vedtaget af Rådet den 12. juli 2021,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. april 2020 med titlen "Støtte til Vestbalkan til bekæmpelsen af covid-19 og genopretningen efter pandemien" (COM(2020)0315),

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (COM(2016)0277), og til sin holdning af 28. marts 2019 om Kommissionens forslag[5],

 der henviser til den endelige rapport fra EU's valgobservationsmission til kommunalvalget i Kosovo i 2021,

 der henviser til det fjerde møde i stabiliserings- og associeringsrådet mellem Den Europæiske Union og Kosovo, som blev afholdt den i Bruxelles den 7. december 2021,

 der henviser til Rådets konklusioner om udvidelsen og stabiliserings- og associeringsprocessen af 14. december 2021,

 der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning af 10. januar 2022 med titlen "EU's støtte til retsstatsprincippet i Vestbalkan: Trods indsatsen er der stadig grundlæggende problemer",

 der henviser til sin henstilling af 19. juni 2020 til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Vestbalkan efter topmødet i 2020[6],

 der henviser til erklæringen og henstillingerne fra det syvende og ottende møde i Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Kosovo, der blev afholdt den 4.-5. november 2021 og 9.-10. marts 2022,

 der henviser til den fælles erklæring fra det andet topmøde mellem Europa-Parlamentets formand og formændene for parlamenterne på Vestbalkan den 28. juni 2021, som var indkaldt af Europa-Parlamentets formand med lederne af parlamenterne på Vestbalkan,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om landet,

 der henviser til sin beslutning af 25. marts 2021 om Kommissionens rapporter 2019-2020 om Kosovo[7],

 der henviser til sin beslutning af 15. december 2021 om samarbejde om bekæmpelse af organiseret kriminalitet på det vestlige Balkan[8],

 der henviser til forretningsordenens artikel 54,

 der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A9-0179/2022),

A. der henviser til, at hvert udvidelsesland vurderes på grundlag af sine egne resultater, og at gennemførelsen af de nødvendige reformer er afgørende for tidsplanen og fremskridtene hen imod tiltrædelse;

B der henviser til, at Kosovo ikke er anerkendt som en uafhængig stat af alle medlemsstater;

C. der henviser til, at demokrati og retsstatsprincippet er de grundlæggende værdier, som EU bygger på; der henviser til, at dybdegående og omfattende reformer er påkrævet for at imødegå de udfordringer, der stadig findes på disse områder;

D. der henviser til, at en omfattende juridisk bindende normaliseringsaftale mellem Serbien og Kosovo er afgørende for, at begge lande kan gøre fremskridt på hver deres vej mod EU; der henviser til, at en sådan aftale i høj grad vil bidrage til at øge den generelle stabilitet i regionen;

E. der henviser til, at Kosovo ikke er blevet indrømmet visumliberalisering, selv om alle benchmarks har været opfyldt siden 2018;

F. der henviser til, at Kosovo har gjort betydelige fremskridt med hensyn til bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet;

G. der henviser til, at Den Europæiske Union er Kosovos største handelspartner og tegnede sig for 33 % af den samlede eksport og 50 % af den samlede import i 2020;

H. der henviser til, at EU fortsat er Kosovos vigtigste strategiske partner og støtter Kosovos engagement i europæisk integration, navnlig gennem IPA III, den økonomiske plan og investeringsplan for Vestbalkan og makrofinansiel bistand;

I. der henviser til, at EU er den største leverandør af finansiel bistand til Kosovo, og at Kosovo modtager førtiltrædelsesbistand under instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) med et samlet beløb på 1,21 mia. EUR mellem 2007 og 2020;

J. der henviser til, at Kommissionen vedtog en pakke på 70 mio. EUR under IPA II som hjælp til at finansiere landene på Vestbalkans adgang til covid-19-vacciner indkøbt af EU's medlemsstater;

K. der henviser til, at bistanden under IPA III er baseret på streng konditionalitet og kan gøres til genstand for differentiering og suspension, hvis der sker tilbageskridt inden for demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet;

Engagement i udvidelse

1. glæder sig over Kosovos fortsatte tilsagn om at fremme EU-relaterede reformer og den overvældende enighed blandt de politiske partier om og den offentlige støtte til europæisk integration og tilslutning til en europæisk identitet; noterer sig regeringens store flertal i Kosovos parlament efter parlamentsvalget og opfordrer den til at gøre brug af sit stabile flertal til hurtigst muligt at fremme de nødvendige reformer;

2. opfordrer EU's medlemsstater til at prioritere udvidelse og levere de lovede fordele, når betingelserne er opfyldt, samt til at forbedre formidlingen af oplysninger til EU-borgerne om udvidelsen;

3. glæder sig over den øgede politiske stabilitet og regeringens stærke engagement i yderligere fremskridt på vejen mod EU, som fremgår af vedtagelsen af handlingsplanen for den europæiske reformdagsorden II og det nationale program for gennemførelse af stabiliserings- og associeringsaftalen 2022-2026; understreger behovet for at styrke den administrative kapacitet og etablere en sammenhængende koordineringsstruktur inden for Kosovos institutioner med henblik på en effektiv gennemførelse heraf;

4. roser den fredelige og velordnede afvikling af det tidlige parlamentsvalg den 14. februar 2021 og kommunalvalget den 17. oktober og 14. november 2021; beklager imidlertid den lave repræsentation af kvinder på stemmesedlerne og den begrænsede politiske konkurrence og valgfrihed og ytringsfrihed i de kosovoserbiske kommuner, som det fremgår af rapporterne fra EU's valgobservationsmission;

5. glæder sig over, at Kosovos nationalforsamling den 13. april 2021 nedsatte et ad hoc-udvalg for reform af valgsystemet; opfordrer Kosovo til hurtigst muligt at afhjælpe de mangeårige mangler i valgprocessen, navnlig med hensyn til kampagnereglerne, borgernes stemmeafgivning i udlandet og valglisternes nøjagtighed; beklager, at mange af de henstillinger, der er fremsat af tidligere EU-valgobservationsmissioner siden 2013, endnu ikke er blevet efterkommet, og understreger, at disse længe ventede reformer kræver et stærkt politisk engagement og en meningsfuld inddragelse af de politiske partier og civilsamfundet;

6. beklager dybt, at Rådet ikke har formået at gennemføre den visumfri ordning for Kosovo; understreger sin fulde solidaritet og sympati med landets borgere; gentager sin opfordring til medlemsstaterne i Rådet om hurtigst muligt at vedtage en visumfri ordning for Kosovos borgere, da Kosovo er det eneste land på Vestbalkan uden en visumliberaliseringsordning, selv om landet har opfyldt alle benchmarks siden 2018;

7. understreger, at den manglende visumliberalisering hindrer gennemførelsen af EU-programmer og påvirker Kosovos borgere direkte, samtidig med at den gør de kriminelle netværk dristigere; bemærker, at yderligere forsinkelser undergraver EU's troværdighed og omdømme som en pålidelig partner og seriøs geopolitisk aktør og dermed også kan påvirke dialogen mellem Kosovo og Serbien; understreger, at visumliberalisering har potentiale til at bringe Kosovo tættere på EU ved at gøre det nemmere at rejse, gennemføre kulturelle og uddannelsesmæssige udvekslinger og drive forretning;

8. støtter fuldt ud Kosovos ansøgning om medlemskab af Europarådet og opfordrer alle EU's medlemsstater til at støtte denne ansøgning og Kosovos øvrige ansøgninger om medlemskab af andre internationale organisationer;

9. bemærker også Kosovos hensigt om at ansøge om medlemskab af Den Europæiske Union i 2022 med henblik på at opnå kandidatstatus, men understreger, at der ikke findes nogen hasteprocedure for kandidatlande eller potentielle kandidatlande, og minder om, at alle lande, der ønsker at blive medlemsstater, vil blive bedømt ud fra deres egne resultater med hensyn til at opfylde, gennemføre og overholde sættet af kriterier og fælles europæiske værdier;

10. understreger, at fremskridt i normaliseringen af forbindelserne med Serbien baseret på gensidig anerkendelse er en nødvendig forudsætning for, at begge lande kan gøre fremskridt på deres vej mod EU; anerkender, at Kosovo er fast besluttet på at gøre fremskridt i forhandlingerne med Serbien om løsning af udestående spørgsmål på en gensidigt fordelagtig måde, og opfordrer Kosovos myndigheder til igen at fokusere deres indsats på at fremme og sikre resultater af dialogprocessen mellem Pristina og Beograd og til ikke at skabe endnu en kilde til skuffelse for landets borgere ved for tidligt at ansøge om EU-medlemskab;

11. understreger, at Kosovos uafhængighed er uigenkaldelig; glæder sig over, at Israel den 4. september 2020 anerkendte Kosovo; beklager imidlertid, at fem EU-medlemsstater endnu ikke har anerkendt Kosovo, og gentager sin opfordring til de pågældende medlemsstater om straks at gøre det og bekræfte Kosovos europæiske perspektiv; bemærker, at EU er Kosovos største donor, handelspartner og investor;

12. bemærker, at den russiske invasion af Ukraine er en kilde til stor bekymring for Vestbalkan, navnlig for Kosovos borgere; glæder sig over vedtagelsen af resolutionen fra Kosovos nationalforsamling, der kraftigt fordømmer Den Russiske Føderations militære aggression og invasion af Ukraine, og roser Kosovo for dets hurtige tilpasning til EU ved at vedtage sanktioner mod Rusland og den stærke solidaritet med Ukraine, som landet har vist, og som gør Kosovo til en meget pålidelig partner, der er dybt forankret i den europæiske og transatlantiske alliance; glæder sig over Kosovos beredvillighed til at huse ukrainske flygtninge og vedtagelsen af foranstaltninger til støtte for dem, herunder gennemførelsen af opholdsprogrammet for journalister, der gør det muligt for ukrainske journalister at bo og arbejde i Kosovo; er lettet over, at der på det seneste ikke er rapporteret om alvorlige trusler mod Kosovos sikkerhed og territoriale integritet; understreger, at en vellykket integration af Nordkosovo og yderligere bestræbelser på at forbedre dagligdagen for kosovoserbere kan bidrage væsentligt til den generelle stabilitet og sikkerhedssituation i landet;

Demokrati og retsstatsprincippet

13. glæder sig over den øgede indsats for at bekæmpe korruption, herunder gennem vedtagelsen af retsstatsstrategien og handlingsplanen for 2021-2026, og understreger, at gennemførelsen heraf er afgørende; roser Kosovo for at være rykket 17 pladser op på Transparency Internationals korruptionsindeks for 2021; opfordrer Kosovo til fortsat at forbedre sine resultater i bekæmpelsen af korruption på højt plan og organiseret kriminalitet og til fuldt ud at undersøge alle mulige forbindelser til politisk magt; opfordrer Kosovos myndigheder til fortsat at styrke deres efterforskning og retsforfølgning af sager om organiseret kriminalitet, herunder sager om menneskehandel og narkotikahandel, og til at være mere aktive i bekæmpelsen af hvidvaskning af penge;

14. roser Kosovos bestræbelser på at bekæmpe terrorisme og voldelig ekstremisme og på at hjemsende og integrere udenlandske krigere; opfordrer Kosovo til at vedtage en ny strategi for bekæmpelse af voldelig ekstremisme og radikalisering, der fører til terrorisme, i betragtning af at gennemførelsen af den tidligere strategi manglede institutionel koordinering og finansielle redskaber; opfordrer til et aktivt regionalt samarbejde om bekæmpelse af potentielle terroraktiviteter og afbrydelse af finansielle strømme, der er bestemt til finansiering af terrorisme, samt til øget koordinering og udveksling af oplysninger mellem de relevante sikkerhedstjenester og -agenturer i Republikken Kosovo og EU;

15. er bekymret over, at retsvæsenet fortsat er ineffektivt og sårbart over for politisk indblanding; glæder sig i denne forbindelse over forslagene til reform af anklagemyndigheden og understreger, at Venedigkommissionens udtalelse bør tages fuldt ud i betragtning ved gennemførelsen heraf; understreger, at dette er af største betydning for at sikre retsvæsenets uigenkaldelige politiske uafhængighed og integritet og for at forbedre ansvarligheden og gennemsigtigheden i Kosovos retssystem;

16. opfordrer Kosovo til at intensivere bestræbelserne på at øge de retshåndhævende myndigheders kapacitet, håndhæve formueangivelser og konfiskere kriminelle aktiver; bemærker i den forbindelse forslaget om et nyt agentur for civil konfiskation af aktiver og gentager behovet for fuldt ud at tage hensyn til Venedigkommissionens udtalelse, inden man går videre med dette lovgivningsarbejde;

17. noterer sig regeringens planer om at sikkerhedsundersøge dommere og anklagere og understreger betydningen af Venedigkommissionens udtalelse; understreger, at sikkerhedsundersøgelser bør anvendes som en sidste udvej, og insisterer på, at EU's og USA's forbehold, fordi dette muligvis kan føre til en lammelse af retsvæsenet, ikke bør tilsidesættes; opfordrer kraftigt Kosovos myndigheder til fuldt ud at gøre brug af allerede eksisterende mekanismer og instrumenter til omgående at forbedre retsvæsenets uafhængighed, professionalisme, effektivitet og integritet; glæder sig over Kosovos myndigheders samarbejde med EU i denne henseende;

18. beklager, at Kosovos anklageråd på trods af EU's gentagne opfordringer til at sikre en retfærdig, gennemsigtig og meritbaseret udvælgelse af den øverste statsanklager ikke tog hensyn til disse principper, da det afsluttede udvælgelsesprocessen;

19. glæder sig over bestræbelserne på at afpolitisere og professionalisere Kosovos statsadministration og offentlige forvaltning og opfordrer Kosovo til at intensivere sine reformer af den offentlige forvaltning og de offentlige finanser på en gradvis og forholdsmæssig måde; gentager betydningen af en sund, afpolitiseret og borgerorienteret offentlig forvaltning, der udpeges gennem en konkurrence- og meritbaseret, gennemsigtig og retfærdig proces; glæder sig over fremskridtene med hensyn til oprettelsen af det nationale centraliserede strafferegister, der støttes af EU, og opfordrer Kosovo til at tage fat på de resterende udfordringer;

20. glæder sig over, at Kosovos nationalforsamling endelig har vedtaget love om finansiering af politiske partier og offentliggørelse af aktiver, og opfordrer til en streng gennemførelse heraf; beklager dybt, at repræsentanter for Srpska Lista fortsat boykotter formandskabet for Kosovos nationalforsamling og det høje fravær blandt de delegerede til nationalforsamlingen, som fører til blokering af visse punkter på dagsordenen; glæder sig over vedtagelsen ved førstebehandling af nationalforsamlingens nye forretningsorden, der indfører finansielle sanktioner over for parlamentsmedlemmer, der ikke begrunder deres fravær, og opfordrer til en hurtig endelig vedtagelse og gennemførelse heraf;

21. roser Kosovos dynamiske og konstruktive civilsamfund for sit arbejde og engagement; opfordrer regeringen til at etablere samarbejdsrelationer med civilsamfundet på grundlag af gensidig tillid, samtidig med at dets uafhængighed respekteres, og til at sikre dets meningsfulde inddragelse i de respektive reformprojekter, navnlig i forbindelse med afgørende lovgivning;

22. opfordrer indtrængende regeringen til at tage behørigt hensyn til bekymringerne og gennemføre forfatningsdomstolens afgørelse fra 2016 om at tildele jordstykker til Visoki Dečani-klosteret; er bekymret over, at myndighederne stadig ikke har gennemført denne domstolsafgørelse, hvilket undergraver regeringens forpligtelse til at håndhæve retsstatsprincippet og dens respekt for et uafhængigt retsvæsen samt landets internationale omdømme; understreger betydningen af at gennemføre alle forfatningsdomstolens afgørelser; opfordrer regeringen til at anvende en ikke-selektiv tilgang til retsstatsprincippet;

23. roser det arbejde, der udføres af den europæiske retsstatsmission i Kosovo (EULEX), som har bistået de kosovoske myndigheder med at etablere bæredygtige og uafhængige retsstatsinstitutioner; glæder sig over forlængelsen af EULEX-mandatet samt over den nylige indsættelse af en midlertidig enhed for at styrke kapaciteten i den EULEX-formerede politienhed; opfordrer Kosovo til at fortsætte sit samarbejde med EULEX og med de specialiserede afdelinger og den specialiserede anklagemyndighed som en vigtig demonstration af landets engagement i retsstatsprincippet;

24. glæder sig over samarbejdsordningen mellem Kosovos politi og Europol i juli 2020, som vil danne grundlag for et styrket samarbejde om bekæmpelse af organiseret kriminalitet, terrorisme og ekstremisme, og opfordrer Kosovos myndigheder til at udnytte dette potentiale fuldt ud; understreger i denne forbindelse, at Interpol er et vigtigt instrument i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet; beklager, at Kosovo endnu ikke er medlem af Interpol på trods af dets mange forsøg på at tilslutte sig, og opfordrer til, at Kosovo inddrages i Interpol, og opfordrer EU's medlemsstater til proaktivt at støtte Kosovos ønske om at tilslutte sig denne organisation;

25. opfordrer indtrængende Kommissionen til at gennemføre anbefalingerne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 01/2022 for at sikre en effektiv virkning af EU's finansielle bistand til støtte for retsstatsprincippet på Vestbalkan, navnlig ved at udarbejde retningslinjer for anvendelsen af IPA III-bestemmelserne om graduering og strengere parlamentarisk kontrol med midlerne; opfordrer Kommissionen til at knytte finansiering tættere til fremskridt med hensyn til retsstatsprincippet, øge støtten til civilsamfundsorganisationer og uafhængige mediekilder og forbedre projektrapportering og -overvågning, hvilket Parlamentet til stadighed har slået til lyd for; opfordrer i den henseende til at sikre en bedre koordinering af forskellige retsstatsprogrammer, der støttes af internationale bidragydere;

26. opfordrer EU og landene i Vestbalkan til at fastlægge en ramme for et frugtbart samarbejde mellem Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) og landene i Vestbalkan med henblik på at sikre, at EPPO effektivt kan udøve sine kompetencer på området for EU-midler, navnlig IPA III-midler;

Respekt for de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettighederne

27. bemærker, at Kosovos retlige og institutionelle rammer overordnet sikrer beskyttelsen af menneskerettigheder, mindretalsrettigheder og grundlæggende rettigheder, men at gennemførelsen heraf er afgørende; opfordrer Kosovo til at integrere børn med handicap i uddannelsesinstitutioner bedre; understreger, at der er behov for en større indsats for at give børn med handicap adgang til kvalitetsuddannelse;

28. beklager, at Kosovos nationalforsamling ikke har vedtaget udkastet til civillov ved førstebehandling og opfordrer til, at civilloven bliver vedtaget, når den igen forelægges plenarforsamlingen, hvilket ville medføre hårdt tiltrængte fremskridt for Kosovos borgere, navnlig med hensyn til at forbedre forholdene for de mest sårbare dele af Kosovos samfund, især kvinder, børn og LGBTI+-personer, og have en positiv indvirkning på Kosovos økonomiske udvikling; udtrykker sin støtte til medtagelsen af partnerskaber mellem personer af samme køn i lovgivningen i overensstemmelse med Kosovos forfatning;

29. er bekymret over, at selv om lovgivningen og politikkerne for LGBTI+-personer er skredet frem, er der mangler i gennemførelsen; fordømmer alle diskriminerende og nedværdigende udtalelser mod LGBTI+-samfundet, herunder fra visse højtstående politikere; opfordrer i den forbindelse Kosovos ledelse til i højere grad offentligt at fremme grundlæggende menneskerettigheder for alle borgere, herunder LGBTI+-personer;

30. beklager, at initiativerne til at inddrage det serbiske samfund i Kosovos politiske, sociale og økonomiske strukturer kun er meget begrænsede; opfordrer Kosovos regering og repræsentanterne for kosovoserberne til at opfylde deres løfte om at engagere sig i den interne dialog og reelt samarbejde med uafhængige civilsamfundsorganisationer i serbiske samfund, navnlig i den nordlige del, med henblik på en vellykket integration af dem; opfordrer EU til yderligere at fremme og støtte programmer på tværs af samfundsgrupper; glæder sig over de kosovoske myndigheders bestræbelser på at bekæmpe racisme og håndtere hændelser mellem de etniske grupper;

31. gentager, at institutionaliseringen af indlæringen af officielle sprog i Kosovo og lige adgang til tjenester og oplysninger på de officielle sprog er af afgørende betydning; glæder sig i denne forbindelse over oprettelsen af afdelingen for Balkanstudier ved universitetet i Pristina og beslutningen om at åbne et sprogcenter, hvor man kan lære Kosovos officielle sprog;

32. gentager sin opfordring til større inklusion af personer, der tilhører mindretal, herunder romaer, ashkalier, egyptere, bosniere, tyrkere og goraniere, samt personer med handicap og fordrevne personer ved at give dem adgang til passende sundhedspleje, social beskyttelse, uddannelse, retssystemet, boliger, beskæftigelsesmuligheder og andre sociale og offentlige tjenester og ved at sikre deres adgang til politisk og social beslutningstagning, samtidig med at de intersektionelle former for forskelsbehandling, som disse grupper udsættes for, bekæmpes effektivt gennem en systemisk institutionel tilgang; opfordrer indtrængende til en større indsats for at bekæmpe romafjendtlighed; tilskynder regeringen til at fremskynde arbejdet med en ny strategi og handlingsplan for 2021-2026 for integration af romaer, ashkalier og egyptere i Kosovo;

33. opfordrer til en hurtig revision af gymnasielærebøger, som giver misinformation og bruger diskriminerende sprogbrug til at beskrive etniske mindretal, seksuelle mindretal og kvinder; opfordrer de offentlige myndigheder til at fortsætte det EU-støttede initiativ "EU-støtte til grunduddannelse og uddannelse på sekundærtrinnet", der blev indledt i slutningen af 2021, og som har til formål at ajourføre disse lærebøger;

34. roser Kosovo for den fredelige sameksistens mellem religiøse samfund og opfordrer landet til at intensivere sine bestræbelser på at give mindretalsgrupper lige muligheder, passende repræsentation i det politiske og kulturelle liv og beskyttelse og fremme af dets nationale og religiøse mindretals kulturarv, sprog og traditioner; glæder sig over Kosovos regerings initiativ til regelmæssigt at høre og mødes med alle samfund i Kosovo som led i den interne dialog og glæder sig over oprettelsen af den nye regeringsstilling som vicepremierminister for mindretalsspørgsmål og menneskerettigheder;

35. anerkender, at Kosovos forfatning er meget progressiv med hensyn til mindretalsrettigheder; bemærker i den forbindelse, at andragendet fra næsten 500 personer, der historisk set har identificeret sig selv som bulgarere, og som blev registreret i Kosovos nationalforsamling i maj 2018, stadig ikke er blevet behandlet, og anbefaler, at deres rettigheder fastsættes i lovgivningen og sikres i praksis;

36. understreger, at de frie medier er en af demokratiets grundpiller, og at journalister skal beskyttes mod politisk pres; fordømmer det politiske pres, som de udsættes for, og brugen af strategiske retssager mod offentligt engagement til at intimidere dem, hvilket også fører til selvcensur;  understreger, at brugen af ærekrænkende sprog mod journalister er uacceptabel; advarer mod ethvert udsagn, der stigmatiserer medierne, navnlig fra embedsmænd og fremtrædende personer, som bør gå foran med et godt eksempel;

37. bemærker, at medielandskabet er blevet forvredet i de seneste år, idet store investeringer har ført til øget indflydelse fra den private sektors side på større medieforetagender, og onlinemedier ofte bruges til kommerciel eller politisk afpresning; gentager behovet for at sikre gennemsigtighed i medierne, herunder med hensyn til medieejerskab; glæder sig over udnævnelsen af den nye bestyrelse for det offentlige radio- og TV-selskab RTK på grundlag af en gennemsigtig og meritbaseret udnævnelsesproces; opfordrer til, at der findes en holdbar løsning for at sikre RTK's redaktionelle uafhængighed;

38. er dybt bekymret over det fortsatte høje niveau af vold i hjemmet og kønsbaseret vold, såvel som vold mod børn, i Kosovo, antallet af kvindemord og retsvæsenets skuffende resultater med hensyn til effektiv retsforfølgelse af drab på kvinder og sager om kønsbaseret vold; opfordrer til en effektiv gennemførelse af den nationale strategi mod vold i hjemmet og kønsbaseret vold; understreger, at uddannelse er afgørende for at bekæmpe kønsbaseret forskelsbehandling; fremhæver behovet for at sikre en velfungerende ordning for beskyttelse mod og forebyggelse og domfældelse af alle former for kønsbaseret vold, herunder gennem en stigning i antallet af kønssensitive retshåndhævende embedsmænd og dommere, støtte til krisecentre for kvinder og retshjælp til ofre samt offentlige oplysningskampagner;

39. glæder sig over vedtagelsen af den nationale strategi for beskyttelse mod vold i hjemmet og vold mod kvinder, lovforslaget om erstatning til ofre for forbrydelser og vedtagelsen af revisionerne om gratis retshjælp, som garanterer gratis retshjælp til ofre for vold i hjemmet, kønsbaseret vold og seksuel vold; glæder sig over Kosovos indsats for at forbedre den overordnede koordinering af ligestilling mellem kønnene, men opfordrer til, at der gøres større fremskridt med hensyn til at opnå ligestilling mellem kønnene og fremme kvinders rettigheder, herunder ved at prioritere integrering af kønsaspektet og øge samarbejdet med civilsamfundet, navnlig kvindeorganisationer;

40. er stærkt foruroliget over, at EU-tiltrædelseslandene på Vestbalkan rammes særlig hårdt af udenlandsk indblanding og desinformationskampagner, der stammer fra Rusland og Kina; er foruroliget over, at Ungarn og Serbien hjælper Kina og Rusland med deres geopolitiske mål; fordømmer navnlig de langvarige desinformationskampagner, der gennemføres af den serbisksprogede kanal Sputnik Serbien, som ejes af Rusland, og som regelmæssigt spreder misinformation for at skabe etniske spændinger, forsøge at delegitimere Kosovos status som stat, destabilisere landets regeringsførelse og undergrave Kosovos forbindelser med EU;

41. anbefaler, at der indledes en dialog med civilsamfundet på Vestbalkan og den private sektor for at koordinere indsatsen mod desinformation i regionen med fokus på forskning og analyse og inddragelse af regional ekspertise; opfordrer Kommissionen til at opbygge den nødvendige infrastruktur til en evidensbaseret indsats over for både kort- og langsigtede desinformationstrusler på Vestbalkan; opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) til at indtage en mere proaktiv holdning med fokus på at opbygge EU's troværdighed i regionen frem for at forsvare den og på at udvide EU-Udenrigstjenestens taskforce for strategisk kommunikations (StratComs) overvågning til at fokusere på grænseoverskridende desinformationstrusler, der kommer fra landene på Vestbalkan og deres naboer;

42. opfordrer på denne baggrund EU til straks at styrke sin støtte til og sit samarbejde med Kosovo om at bekæmpe desinformation og ondsindede hybride aktiviteter, der har til formål at underminere regionens europæiske perspektiv, navnlig fra Rusland og Kina;

Forsoning og gode naboskabsforbindelser

43. glæder sig over Kosovos aktive deltagelse i de regionale samarbejdsordninger, herunder det fælles regionale marked og den grønne dagsorden for Vestbalkan; glæder sig over de forskellige bilaterale samarbejdsaftaler mellem Kosovo og Nordmakedonien og Albanien;

44. glæder sig over samarbejdet mellem de seks lande på Vestbalkan inden for det fælles regionale marked; bemærker, at det fælles regionale marked skaber et integreret marked med 18 millioner mennesker og er yderst konkurrencedygtigt; opfordrer Kosovos regering til at engagere sig konstruktivt i gennemførelsen af køreplanen for det fælles regionale marked, navnlig med hensyn til de uafsluttede forhandlinger om de fire aftaler om mobilitet og anerkendelse af eksamensbeviser;

45. fremhæver, at alt regionalt samarbejde på det økonomiske område i Vestbalkan bør være inkluderende og acceptabelt for alle seks lande og skabe samarbejde på lige fod, samtidig med at yderligere tilpasning til EU's normer og gældende ret styrkes; giver i den sammenhæng udtryk for sin forsigtige holdning til initiativet om et åbent Balkan, som ikke omfatter alle seks lande, og giver udtryk for sin overbevisning om, at det bør være baseret på EU-regler og kun have positive indvirkninger på EU-integrationsprocessen;

46. bekræfter på ny sin utvetydige støtte til den EU-støttede dialog mellem Beograd og Pristina og roser det arbejde, der udføres af EU's særlige repræsentant for dialogen mellem Beograd og Pristina, Miroslav Lajčák; gentager betydningen af et konstruktivt engagement fra både Serbiens og Kosovos myndigheders side med henblik på at opnå en omfattende juridisk bindende normaliseringsaftale baseret på gensidig anerkendelse, som er afgørende for, at begge lande kan gøre fremskridt på hver deres vej mod EU, og som vil bidrage til regional stabilitet og velstand; forventer, at EU mere effektivt mægler mellem parterne med henblik på at komme ud af det nuværende dødvande, og opfordrer til, at alle tidligere aftaler mellem Beograd og Pristina respekteres og gennemføres fuldt ud i god tro og rettidigt, herunder sammenslutningen/fællesskabet af kommuner med serbisk flertal, som er en vigtig del af den fuldstændige normaliseringsproces med hensyn til at imødekomme det serbiske samfunds behov, men som ikke bør undergrave den måde, hvorpå Kosovos institutioner fungerer;

47. opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at oprette en mekanisme til at overvåge og kontrollere gennemførelsen af alle de allerede indgåede aftaler og til regelmæssigt at aflægge rapport til Europa-Parlamentet om deres status; opfordrer EU's aktører til at støtte Kosovos myndigheder, herunder ved at give konkrete sikkerhedsgarantier og muligheder for socioøkonomisk integration, når de arbejder med sammenslutningen/fællesskabet af kommuner med serbisk flertal, i overensstemmelse med Kosovos forfatning og som led i en gensidig aftale;

48.  opfordrer til et aktivt, konstruktivt og mere reelt engagement fra Kosovos repræsentanter i den EU-støttede dialog under ledelse af EU's særlige repræsentant med henblik på at arbejde hen imod en omfattende, holdbar og juridisk bindende aftale i overensstemmelse med folkeretten; gentager sin opfordring til at forbedre kvaliteten af dialogprocessen gennem inddragelse af kvinder, herunder i forhandlingsteamet, øget gennemsigtighed over for offentligheden og meningsfuld inddragelse af civilsamfundet;

49. beklager, at Mitrovica-broen stadig ikke er blevet åbnet for al trafik, selv om renoveringsarbejdet er færdiggjort; understreger, at genåbningen af broen er af allerstørste betydning for borgernes frie bevægelighed og for at overvinde splittelser mellem samfund og fremme forsoningsprocessen; opfordrer Kommissionen til at gøre en større indsats for at færdiggøre og sikre en fuldstændig gennemførelse af det EU-finansierede projekt; opfordrer de serbiske og kosovoske myndigheder til at fremme mellemfolkelig kontakt mellem lokalsamfundene med henblik på at styrke dialogen, også på ikke-statsligt niveau;

50. beklager Kosovos regerings beslutning om at afvise internationale mægleres forslag, der ville gøre det muligt at indsamle stemmesedlerne fra stemmeberettigede vælgere for at give dem mulighed for at stemme på Kosovos område ved det serbiske valg den 3. april 2022, sådan som praksis var tidligere, og dermed undergraver regeringens tilsagn om at beskytte de borgerlige og politiske rettigheder for alle borgere, herunder medlemmer af mindretalssamfund;

51. opfordrer både Serbien og Kosovo til at intensivere indsatsen og leveringen af løsninger på problemerne med forsvundne personer og retsforfølgning i forbindelse med krigsforbrydelser og at give adgang til de områder, hvor de jordiske rester af de forsvundne personer er blevet lokaliseret; opfordrer Kosovos regering til også at behandle disse emner som led i dialogen mellem Beograd og Pristina og til at etablere et samarbejde mellem Kosovo og Serbien; understreger, at oprettelsen af en særlig domstol for efterkrigsforbrydelser og samarbejdet med den bør være en prioritet; udtrykker sin dybe medfølelse med familierne til de forsvundne personer og opfordrer indtrængende regeringen til at være særlig opmærksom på at holde dem informeret og anvende en mere følsom kommunikationsform;

52. beklager destabiliseringsaktiviteterne ved grænsen i det nordlige Kosovo i september 2021; fordømmer på det kraftigste Serbiens militære trusler, og opfordrer Kosovo og Serbien til at tage fat på alle spørgsmål gennem dialog; beklager dybt, at embedsmænd i flere tilfælde ikke har fået lov til at rejse ind på Kosovos eller Serbiens område; opfordrer begge parter til at behandle alle besøg på en måde, der gavner normaliseringsprocessen;

53. minder om, at det er nødvendigt at åbne de jugoslaviske efterretningstjenesters (UDBA's) og den jugoslaviske Folkehærs efterretningstjenestes (KOS') arkiver i hele regionen med henblik på at foretage en grundig forskning i og bekæmpe forbrydelser og kriminelle organisationer fra kommunisttiden; bemærker, at en gennemsigtig håndtering af fortiden er et skridt i retning af yderligere demokratisering, ansvarlighed og institutionel styrke i hele den vestlige Balkanregion;

54. gentager sin støtte til initiativet om at oprette den regionale kommission for fastlæggelse af fakta om krigsforbrydelser og andre alvorlige menneskerettighedskrænkelser begået på det tidligere Jugoslaviens territorium (RECOM); fremhæver betydningen af det arbejde, der udføres af det regionale kontor for ungdomssamarbejde, og glæder sig over Kosovos aktive deltagelse; glæder sig over, at det regionale kontor for ungdomssamarbejde for nylig har igangsat et vellykket program for bilaterale udvekslinger mellem skoleklasser på Vestbalkan; gentager behovet for at række ud til unge fra de nordlige kommuner og integrere dem i landets socioøkonomiske strukturer;

55. opfordrer regeringerne i både Serbien og Kosovo til at finde en holdbar løsning for elektricitetsordningerne i det nordlige Kosovo;

56. glæder sig over påbegyndelsen af gennemførelsen af en roamingfri zone på hele Vestbalkan, herunder i Kosovo, pr. 1. juli 2021, hvilket vil forbedre konnektiviteten og skabe håndgribelige og konkrete fordele for borgere og virksomheder i regionen; opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at samarbejde med myndighederne i landene på Vestbalkan om at fjerne roamingafgifterne mellem Vestbalkan og Den Europæiske Union;

57. roser kultur- og ungdomsinitiativer såsom den årlige grænseoverskridende kunstfestival "Mirëdita, Dobar Dan!", som fremmer samarbejdet mellem kunstnere og aktivister i Kosovo og Serbien; tilskynder de kosovoske og serbiske myndigheder, herunder på lokalt plan, til at bygge videre på sådanne positive initiativer og anvende kulturarven som et middel til at bringe forskellige befolkningsgrupper sammen; opfordrer til, at der med ARTE som forbillede oprettes et multinationalt og flersproget offentligt radio- og TV-selskab, som kan fremme freden og forsoningen i landene på Vestbalkan;

58. opfordrer EU til yderligere at styrke udenrigs- og sikkerhedssamarbejdet, det offentlige diplomati og de internationale partnerskaber med henblik på at opnå fremskridt i forsoningen; glæder sig over det fornyede engagement fra EU's allierede, navnlig udpegelsen af de særlige udsendinge fra USA, Det Forenede Kongerige og Tyskland til Vestbalkan; opfordrer dem til at indgå i tæt samarbejde og koordinering med EU's udsending med henblik på at øge løftestangseffekten og yde sammenhængende rådgivning og støtte;

59. anerkender det vigtige bidrag fra Kosovostyrken (KFOR) og de deltagende stater til at opbygge og opretholde et trygt og sikkert miljø for alle borgere i Kosovo samt til at lette den euro-atlantiske integration af Vestbalkan; minder om KFOR's betydning for den igangværende udvikling af Kosovos sikkerhedsstyrke ved at yde rådgivning, uddannelse og kapacitetsopbygning;

60. opfordrer Kommissionen og EU-kontoret i Kosovo til at intensivere deres bestræbelser på at øge synligheden og fremhæve betydningen af samt indsatsen fra og fordelene ved et tættere partnerskab mellem EU og Kosovo;

Socioøkonomiske reformer

61. glæder sig over den positive udvikling i Kosovos økonomiske vækst; glæder sig over, at Kosovo også vil drage fordel af EU's digitale indre marked i betragtning af digitaliseringens store potentiale for udviklingen af Kosovos økonomi;

62. glæder sig over de skridt, som regeringen har taget for at reducere den uformelle økonomi; beklager imidlertid, at Kosovos store uformelle økonomi fortsat hæmmer udviklingen af den private sektor; bemærker, at der findes en strategi og en tilhørende handlingsplan til at tackle de underliggende årsager til den uformelle økonomi, men opfordrer til en mere effektiv gennemførelse; bemærker, at personlige pengeoverførsler i stort omfang bidrager til Kosovos BNP;

63. roser Kosovo for dets vellykkede håndtering af covid-19-pandemien, herunder vaccinationsprocessen; glæder sig over, at Kosovo kun har købt covid-19-vacciner, der er produceret og certificeret af EU, Det Forenede Kongerige og USA, og at arbejdet skrider fremad, for at Kosovo kan komme i betragtning til det europæiske digitale covidcertifikat,

64. glæder sig over regeringens nødforanstaltninger og skabelsen af 25 000 nye arbejdspladser gennem genopretningspakken; understreger imidlertid, at bistanden til de grupper, der blev hårdest ramt af pandemien, var begrænset; opfordrer Kosovo til at yde målrettet og midlertidig finanspolitisk støtte til sårbare husholdninger og virksomheder i forbindelse med pandemien; understreger, at genopretningen efter pandemien i høj grad vil afhænge af myndighedernes evne til at håndtere de strukturelle udfordringer og af en effektiv gennemførelse af de økonomiske støttepakker;

65. glæder sig over udbetalingen af en makrofinansiel covid-19-bistandspakke, der har til formål at afbøde de økonomiske konsekvenser af pandemien og bevare den makroøkonomiske stabilitet, og over mobiliseringen af 14,2 mia. EUR fra IPA III for at støtte partnerne på Vestbalkan i at opfylde kravene til medlemskab af Den Europæiske Union;

66. understreger, at gennemførelsen af både grundlæggende reformer og strukturreformer fortsat er afgørende for økonomisk genopretning og samfundsmæssig udvikling, da bestræbelser på at bekæmpe korruption, forbedre retsstatsprincippet, øge gennemsigtigheden og styrke institutionerne og den sociale dialog også vil bidrage til at tiltrække udenlandske direkte investeringer til landet; opfordrer Kosovo til yderligere at tilpasse sig EU's regelværk for det indre marked og opfordrer Kosovos myndigheder og Kommissionen til yderligere at støtte små og mellemstore virksomheder med henblik på at udvikle en stærkere og mere modstandsdygtig økonomi;

67. understreger, at den utilstrækkelige og upålidelige elforsyning er en af flere begrænsninger for udviklingen af Kosovos konkurrenceevne, og at den manglende energisikkerhed medfører betydelige omkostninger for erhvervslivet og udgør en væsentlig hindring for at tiltrække udenlandske direkte investeringer af høj kvalitet; opfordrer indtrængende Kosovo til at intensivere bestræbelserne på at udnytte potentialet i energieffektivitet;

68. opfordrer indtrængende myndighederne til at fortsætte deres bestræbelser på at reformere uddannelsessystemet, så det giver de studerende de færdigheder og den viden, der kræves på arbejdsmarkedet; understreger nødvendigheden af at forbedre kvaliteten og relevansen af uddannelsessystemet for at øge beskæftigelsen og mindske misforholdet mellem udbudte og efterspurgte kvalifikationer; opfordrer de relevante aktører til at inddrage personer fra mindretalsgrupper i udformningen og gennemførelsen af beskæftigelsesforanstaltninger og til at tilbyde lige og ikkediskriminerende statslig uddannelse på mindretalssprog;

69. opfordrer til en øget indsats for at integrere kvinder på arbejdsmarkedet, navnlig for at afhjælpe de manglende fremskridt med hensyn til at gennemføre kvinders arbejdstagerrettigheder, kønsstereotyper, kønsskævheder og den kønsbestemte lønforskel på arbejdsmarkedet; påpeger betydelige kønsforskelle med hensyn til arbejdsmarkedsdeltagelse og jobkvalitet, utilstrækkelige tiltag over for seksuel chikane på arbejdspladsen, forskelsbehandling i juridiske bestemmelser vedrørende barselsorlov og manglen på kapacitet inden for børnepasning og dagtilbud; glæder sig over det stigende antal stipendier til kvindelige studerende inden for STEM-fagene (naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik);

70. er bekymret over den fortsatte udvandring og demografiske tilbagegang, som fratager Kosovo stærkt tiltrængte højt kvalificerede arbejdstagere, herunder sundhedspersonale, hvilket har en skadelig indvirkning på sundhedssystemet, og opfordrer Kosovo til at indføre omfattende socioøkonomiske foranstaltninger for at imødegå disse udfordringer; glæder sig over iværksættelsen af reformer med henblik på at forbedre den kosovoske arbejdsformidlings kapacitet og gennemførelsen af relevante aktive arbejdsmarkedspolitikker, herunder opkvalificering og oplæring på arbejdspladsen;

71. gentager sin opfordring til Kommissionen om at udvikle en regional strategi til bekæmpelse af den vedvarende ungdomsarbejdsløshed og stigende udvanding ved at tackle den manglende kompetencemæssige overensstemmelse mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, forbedre kvaliteten af undervisningen og sikre tilstrækkelig finansiering af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger og erhvervsuddannelsesordninger såvel som tilstrækkelige børnepasningsordninger og dagtilbud; opfordrer til, at Europakollegiets stipendieprogram udvides til også at omfatte studerende fra landene på Vestbalkan sammen med studerende fra de europæiske naboskabslande;

72. understreger, at det er nødvendigt at investere i digitalisering som en metode til at mindske den digitale kløft og sikre lige adgang til internettet, herunder for de mest sårbare grupper og folk i landdistrikterne; bemærker det store potentiale, som Kosovos unge befolkning og digitaliseringen har for udviklingen af Kosovos økonomi; påskønner, at Kosovos unge befolkning har avanceret viden om informations- og kommunikationsteknologi, og at Kosovo derfor kan blive Europas næste Silicon Valley;

73. opfordrer Kosovo til at omstille sin landbrugssektor for at øge den lokale fødevareproduktion og reducere importen af basale fødevarer;

74. understreger behovet for at strømline det sociale sikringssystem og etablere en sammenhængende, retfærdig og finanspolitisk holdbar kompensationsordning for offentlig beskæftigelse; glæder sig over Kosovos regerings hensigt om at behandle revisionen af pensionsordningen for krigsveteraner;

75. vil nøje overvåge aftalen om overførsel af dømte fra Danmark til afsoning af deres straf i Kosovos fængsler, som træder i kraft i 2023; opfordrer til, at vilkårene for og forvaltningen af denne aftale gøres fuldstændig gennemsigtige, og opfordrer Kosovos kompetente myndigheder til at afhjælpe de potentielle forskelle i fængselsforholdene for danske og kosovoske dømte i Kosovos fængsler;

Miljø, energi og transport

76. understreger behovet for at tackle klimaændringer i overensstemmelse med EU's klimarelaterede ambitioner og fremskynde omstillingen til en klimaneutral, modstandsdygtig, bæredygtig, cirkulær og ressourceeffektiv økonomi, da fremskridt på disse områder samt tilpasning til EU's standarder har været utilfredsstillende;

77. opfordrer regeringen til i samarbejde med civilsamfundet at fremskynde sit arbejde med energistrategien 2022-2030 med særligt fokus på en bæredygtig og økonomisk overkommelig energiforsyning, øget energieffektivitet og yderligere diversificering af energikilder i overensstemmelse med dagsordenen for den grønne pagt og Parisaftalen; beklager den fortsatte forsinkelse af offentliggørelsen af strategien;

78. gentager sin bekymring over, at langt størstedelen af Kosovos energi stammer fra kul, og opfordrer til at fjerne alle subsidier til kul, der ikke overholder reglerne, decentralisere energiproduktionen og bevæge sig i retning af vedvarende energi; anerkender behovet for fuldt ud at integrere den nordlige del af Kosovo i landets faktureringssystem;

79. opfordrer Kosovo til at reformere og åbne sit energimarked, herunder elektricitet i detailleddet, for at give forbrugerne valgmuligheder og bryde det eksisterende monopol i sektoren; glæder sig over åbningen af et nyt fjernvarmeanlæg i Gjakova, der er finansieret med EU-midler, og som er det eneste anlæg i Kosovo, der anvender biomasse, og som forventes at reducere forureningen i området med over 90 %;

80. udtrykker sin dybe bekymring over luftkvaliteten i de fleste af Kosovos byområder; understreger navnlig, at Kosovo i de seneste år har overskredet lofterne for luftforurenende stoffer, som udgør en alvorlig trussel mod Kosovos borgeres sundhed; opfordrer Kosovo til at følge sin nationale emissionsreduktionsplan, der overholder kravene i direktivet om industrielle emissioner[9];

81. understreger behovet for et sundt miljø og beskyttelse af vandressourcer og økosystemer med særligt fokus på floder med henblik på udvikling af landbruget og styrkelse af fødevare- og vandsikkerheden; roser bestræbelserne på at forbedre kvaliteten af forvaltningen af vandområder og de tilhørende tilladelser; glæder sig over Kosovos højesterets dom om at suspendere tilladelsen til opførelse af et vandkraftværk i Shtërpca; opfordrer til, at alle dæmningsprojekter i beskyttede områder standses, herunder fremtidige Natura 2000-områder (Emerald);

82. fremhæver behovet for forbedringer i affaldshåndteringen, navnlig med hensyn til affaldssortering og genanvendelse, samt behovet for at indføre foranstaltninger inden for den cirkulære økonomi med henblik på at reducere mængden af affald;

83. gentager sin opfordring til at gennemføre bæredygtige politikker for offentlig transport og mobilitet og til at afhjælpe mangeårige infrastrukturmangler; glæder sig over planerne om modernisering af jernbanerne med lån fra Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling samt EU-tilskud;

84. glæder sig over vedtagelsen af den økonomiske plan og investeringsplanen for Vestbalkan på 3,2 mia. EUR og opfordrer Kosovo til at gøre effektiv brug af den; glæder sig over den igangværende forberedelse af fem flagskibsprojekter om energi, infrastruktur samt rent vand og ren luft, herunder Pristina-Merdare-delen af "Fredsmotorvejen" og forberedelsen af nye investeringer i vandforsyning og spildevandsrensning;

85. glæder sig over de operationer, som Kosovos politi har iværksat i samarbejde med EULEX for at sætte en stopper for ulovlig skovhugst i hele Kosovo; opfordrer de relevante myndigheder og retshåndhævende myndigheder i den nordlige og sydlige del af landet til at øge deres samarbejde med henblik på at bekæmpe denne og andre lovovertrædelser;

°

° °

86. pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt Kosovos regering og parlament.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

14.6.2022

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

43

9

5

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Alexander Alexandrov Yordanov, François Alfonsi, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Katalin Cseh, Kinga Gál, Giorgos Georgiou, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Peter Kofod, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, David Lega, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Matjaž Nemec, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Jacek Saryusz-Wolski, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Dominik Tarczyński, Viola Von Cramon-Taubadel, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Bernhard Zimniok

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Vladimír Bilčík, Corina Crețu, Angel Dzhambazki, Nicolaus Fest, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Karsten Lucke, Erik Marquardt, Marisa Matias, Alessandra Moretti, Paulo Rangel, Javier Zarzalejos

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

Asim Ademov, Stéphane Bijoux, Liudas Mažylis, Bettina Vollath

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

43

+

ECR

Angel Dzhambazki, Jacek Saryusz-Wolski, Dominik Tarczyński

ID

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

PPE

Asim Ademov, Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Andrius Kubilius, David Lega, David McAllister, Lukas Mandl, Liudas Mažylis, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Renew

Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Javier Nart, Salima Yenbou

S&D

Maria Arena, Corina Crețu, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Karsten Lucke, Claudiu Manda, Sven Mikser, Alessandra Moretti, Matjaž Nemec, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Sergei Stanishev, Bettina Vollath

Verts/ALE

François Alfonsi, Erik Marquardt, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel

 

9

-

ID

Nicolaus Fest, Thierry Mariani, Bernhard Zimniok

PPE

Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Javier Zarzalejos

The Left

Giorgos Georgiou, Marisa Matias

 

5

0

ID

Peter Kofod

NI

Kinga Gál

PPE

Vangelis Meimarakis

S&D

Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller:

 

 

Seneste opdatering: 1. juli 2022
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik