ДОКЛАД относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2022 на Европейския съюз за финансовата 2022 година — финансиране за покриване на разходи за прием на хора, бягащи от Украйна

21.6.2022 - (09095/2022 – C9‑0182/2022 – 2022/0126(BUD))

Комисия по бюджети
Докладчик: Карло Реслер

Процедура : 2022/0126(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0181/2022
Внесени текстове :
A9-0181/2022
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2022 на Европейския съюз за финансовата 2022 година – финансиране за покриване на разходи за прием на хора, бягащи от Украйна

(09095/2022 – C9‑0182/2022 – 2022/0126(BUD))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012[1], и по-специално член 44 от него,

 като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2022 година, приет окончателно на 24 ноември 2021 г.[2],

 като взе предвид Регламент (EC, Евратом) 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 — 2027[3] („Регламента за МФР“),

 като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси[4],

 като взе предвид Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом[5],

 като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 3/2022, приет от Комисията на 22 април 2022 г. (COM(2022)0262),

 като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 3/2022, приета от Съвета на 16 май 2022 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден (09095/2022 – C9‑0182/2022),

 като взе предвид членове 94 и 96 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид писмото на комисията по външни работи,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0181/2022),

А. като има предвид, че Комисията предлага от бюджета на Съюза да се предоставят общо 400 милиона евро чрез фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и инструмента за управление на границите и визите (ИУГВ) за финансирането на разходите за първоначално приемане и регистрация на хората, бягащи от Украйна поради незаконната, непровокирана и необоснована война на агресия, провеждана от Руската федерация срещу Украйна от 24 февруари 2022 г. насам;

Б. като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 3/2022 е един от елементите, които се използват за осигуряване на предложените 400 милиона евро, заедно с измененията на работните програми на тематичния механизъм за ФУМИ и ИУГВ за периода 2021 — 2022 г., с които се предоставя спешна помощ по всяка програма в размер на 124 милиона евро, и с предложението на бюджетния орган за трансфер (DEC 11/2022) за увеличаване на бюджета на ФУМИ с 52,2 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и 74 милиона евро бюджетни кредити за плащания;

В. като има предвид, че нетното въздействие на проект на коригиращ бюджет № 3/2022 върху разходите се изразява в увеличение с 99,8 милиона евро на бюджетните кредити за поети задължения за ФУМИ и в увеличение със 176 милиона евро на бюджетните кредити за плащания, включващи 76 милиона евро за ФУМИ и 100 милиона евро за ИУГВ;

1. приветства проект на коригиращ бюджет № 3/2022 във вида, в който е представен от Комисията;

2. припомня ангажимента на Парламента да задейства всички налични бюджетни инструменти на Съюза, за да продължи да предоставя възможно най-силна икономическа и финансова подкрепа на Украйна и на хората, бягащи от войната в Украйна; отново изтъква необходимостта от солидарност между държавите членки и от общи действия в отговор на потока от милиони бежанци, бягащи от Украйна, включително преразпределянето на бежанци; подчертава, че е важно да продължи да се предоставя подкрепа на Република Молдова за прехвърлянето на лица в държавите членки в контекста на платформата за солидарност; по-специално настоятелно призовава Комисията да планира и използва финансовите средства, предназначени за трансгранични програми за сътрудничество между Украйна и държавите — членки на ЕС, за периода 2021 — 2027 г., за да се повиши издръжливостта на общностите, живеещи по границите, с оглед на текущата криза с бежанците;

3. припомня, че Парламентът осигури увеличение от 1 милиард евро за ИУГВ по време на преговорите за МФР, за да може програмата да изпълни изцяло своите цели; изразява дълбоко съжаление, че Комисията реши да намали пакета за ИУГВ, за да компенсира увеличаването на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании с 63 милиона евро и на бюджета на Европол със 185 милиона евро в хода на изпълнението на МФР; потвърждава позицията си, че новите задачи за агенциите изискват нови ресурси и не следва да бъдат за сметка на съществуващите програми или агенции;

4. подчертава, че нито фондът на Next Generation EU, неговият компонент за възстановяване и устойчивост, нито гъвкавостта по действащата МФР за периода 2021 — 2027 г. са достатъчни за пълно покриване на финансовите потребности, породени от войната в Украйна; очаква освен това икономическото и социалното положение в Съюза да се влоши допълнително през следващите месеци и призовава държавите членки и Комисията спешно да създадат необходимите механизми за солидарност и компенсация;

5. изразява дълбока загриженост, че МФР вече достига предела на възможностите си и не е в състояние да продължи устойчиво да посреща многобройните вътрешни и външни кризи; посочва по-специално необходимостта от увеличаване на тавана на функция 4, за да се отразят действителните финансови потребности за управлението от страна на Съюза на миграцията и на границите; призовава следователно Комисията да направи задълбочен преглед на функционирането на действащата МФР и да представи законодателно предложение за цялостно преразглеждане на МФР възможно най-скоро и не по-късно от първото тримесечие на 2023 г.; очаква това преразглеждане да вземе предвид дългосрочните последици от войната в Украйна и предприетите спешни мерки;

6. одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2022;

7. възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 2/2022 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

8. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

 


ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ (15.6.2022)

г-н Йохан Ван Овертвелд

Председател

Комисия по бюджети

БРЮКСЕЛ

Относно: Становище относно проект на коригиращ бюджет № 3 към общия бюджет за 2022 г.: финансиране за покриване на разходи за прием на хора, бягащи от Украйна (2022/0126(BUD))

Уважаеми г-н Ван Овертвелд,

В рамките на горепосочената процедура беше възложено на комисията по външни работи да представи становище на Вашата комисия. На своето заседание от 11 май 2022 г. тя реши да представи това становище под формата на писмо.

Комисията по външни работи разгледа този въпрос на своето заседание от 14 юни 2022 г. На същото заседание[6] тя реши да прикани водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения.

С уважение,

Дейвид Макалистър  Михаел Галер

Председател  Докладчик по становище

 


ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Приветства проект на коригиращ бюджет № 3, предложен от Комисията, който е част от пакета, гарантиращ, че ще бъдат осигурени общо 400 милиона евро за предоставяне на незабавна подкрепа на хората, пристигащи по линия на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и на Инструмента за управление на границите и визите (ИУГВ);

2. изразява единодушно солидарност с народа на Украйна и припомня необходимостта да се мобилизират всички налични бюджетни инструменти на Съюза, за да се предостави възможно най-силна икономическа и финансова подкрепа на Украйна и на хората, бягащи от войната в страната;

3. подчертава, че е важно да се предостави незабавна подкрепа на хората, пристигащи в Съюза, и да се засвидетелства по конкретен начин солидарност с най-засегнатите съседни държави, както и да се гарантира солидарност между държавите членки в отговор на потока от милиони бежанци, бягащи от Украйна; подчертава необходимостта вниманието да се съсредоточи най-вече върху жените и децата, тъй като те съставляват по-голямата част от бежанците, върху техните специални потребности и върху свързаните пресичащи се форми на дискриминация;

4. насърчава по-специално Комисията да използва пълноценно резерва за нововъзникващи предизвикателства и приоритети на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество — Глобална Европа, и на механизма за бързо реагиране; в допълнение настоятелно призовава Комисията да планира и използва финансовите средства, предназначени за трансгранични програми за сътрудничество между Украйна и държавите — членки на ЕС, за периода 2021 — 2027 г., за да се повиши издръжливостта на общностите, живеещи по границите, с оглед на текущата криза с бежанците.

 


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.6.2022

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Olivier Chastel, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Niclas Herbst, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Anna-Michelle Asimakopoulou, Pietro Bartolo, Rosa D’Amato, Jonás Fernández, Fabienne Keller, Petri Sarvamaa

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Sunčana Glavak, Gilles Lebreton, Christian Sagartz, Marc Tarabella

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

28

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

ID

Gilles Lebreton

NI

Andor Deli

PPE

Asim Ademov, Anna-Michelle Asimakopoulou, José Manuel Fernandes, Sunčana Glavak, Niclas Herbst, Siegfried Mureşan, Christian Sagartz, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland

RENEW

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Nils Torvalds

S&D

Pietro Bartolo, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rosa D'Amato, Alexandra Geese

 

1

-

ID

Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

Последно осъвременяване: 22 юни 2022 г.
Правна информация - Политика за поверителност