ZPRÁVA o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2022 Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – náklady na přijetí osob prchajících z Ukrajiny

  21.6.2022 - (09095/2022 – C9‑0182/2022 – 2022/0126(BUD))

  Rozpočtový výbor
  Zpravodaj: Karlo Ressler

  Postup : 2022/0126(BUD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A9-0181/2022
  Předložené texty :
  A9-0181/2022
  Přijaté texty :

  NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2022 Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – náklady na přijetí osob prchajících z Ukrajiny

  (09095/2022 – C9‑0182/2022 – 2022/0126(BUD))

  Evropský parlament,

   s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

   s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012[1], a zejména článek 44 tohoto nařízení,

   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2022 přijatý s konečnou platností dne 24. listopadu 2021[2],

   s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027[3] (dále jen „nařízení o VFR“),

   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 16. prosince 2020 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů[4],

   s ohledem na rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/2053 ze dne 14. prosince 2020 o systému vlastních zdrojů Evropské unie a o zrušení rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom[5],

   s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 3/2022, který Komise přijala dne 22. dubna 2022 (COM(2022)0262),

   s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2022, který Rada přijala dne 16. května 2022 a postoupila téhož dne Evropskému parlamentu (09095/2022 – C9- 0182/2022),

   s ohledem na články 94 a 96 jednacího řádu,

   s ohledem na dopis Výboru pro zahraniční věci,

   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9-0181/2022),

  A. vzhledem k tomu, že Komise navrhuje, aby z rozpočtu Unie bylo v rámci Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) a Nástroje pro správu hranic a víza (BMVI) poskytnuto celkem 400 milionů EUR na financování nákladů na první přijetí a registraci osob prchajících z Ukrajiny, a to v návaznosti na nezákonnou, nevyvolanou a neodůvodněnou a neodůvodněnou agresi, kterou Ruská federace vede proti Ukrajině od 24. února 2022;

  B. vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 3/2022 je jedním z prvků, které se používají k dosažení navrhované částky 400 milionů EUR, spolu s pozměňovacími návrhy k pracovním programům v rámci tematických nástrojů AMIF a BMVI na období 2021–2022, na jejichž základě je v rámci každého programu k dispozici částka 124 milionů EUR ve formě mimořádné pomoci, a s návrhem převodu rozpočtového orgánu (DEC 11/2022) na navýšení fondu AMIF o 52,2 milionu EUR v prostředcích na závazky a o 74 milionů EUR v prostředcích na platby;

  C.  vzhledem k tomu, že čistý dopad návrhu opravného rozpočtu č. 3/2022 na výdaje představuje zvýšení prostředků na závazky pro AMIF o 99,8 milionu EUR a zvýšení prostředků na platby o 176 milionů EUR, z čehož je 76 milionů EUR určeno pro AMIF a 100 milionů EUR pro BMVI;

  1. vítá návrh opravného rozpočtu č. 3/2022, jak jej předložila Komise;

  2. připomíná závazek Parlamentu aktivovat všechny dostupné rozpočtové nástroje Unie s cílem i nadále poskytovat co nejsilnější hospodářskou a finanční podporu Ukrajině a lidem prchajícím před válkou na Ukrajině; opět připomíná, že je nutná solidarita mezi členskými státy a v reakci na příliv milionů uprchlíků z Ukrajiny jsou nutná společná opatření, včetně přerozdělení uprchlíků; podtrhuje, že je důležité poskytovat i nadále podporu Moldavské republice při přesunu osob do členských států na základě platformy solidarity; především Komisi naléhavě vyzývá, aby na období 2021–2027 naplánovala a v tomto období využila finanční prostředky určené na programy přeshraniční spolupráce mezi Ukrajinou a členskými státy EU s cílem zvýšit odolnost komunit žijících na hranicích s ohledem na probíhající uprchlickou krizi;

  3. připomíná, že Parlament v rámci jednání o VFR zajistil posílení nástroje BMVI o 1 miliardu EUR, aby program mohl zcela plnit své cíle; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že se Komise rozhodla snížit finanční krytí BMVI s cílem kompenzovat v průběhu VFR posílení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost o 63 milionů EUR a Europolu o 185 milionů EUR; zastává názor, že nové úkoly agentur vyžadují nové zdroje a neměly by být financovány tak, že to bude na úkor stávajících programů nebo agentur;

  4. zdůrazňuje, že fond NGEU, jeho složka Nástroj pro oživení a odolnost ani flexibilita ve stávajícím VFR na období 2021–2027 nestačí na úplné pokrytí finančních potřeb, které vznikly v důsledku války na Ukrajině; navíc očekává, že hospodářská a sociální situace v Unii se v nadcházejících měsících ještě zhorší, a vyzývá členské státy a Komisi, aby urychleně zřídily potřebné mechanismy solidarity a náhrad;

  5. je hluboce znepokojen tím, že VFR již nyní dosahuje svých mezí a není způsobilý pokračovat v udržitelném řešení četných vnitřních a vnějších krizí; poukazuje zejména na to, že je třeba zvýšit strop okruhu 4, aby se zohlednily skutečné finanční potřeby Unie v oblasti migrace a správy hranic; žádá proto Komisi, aby provedla důkladný přezkum fungování stávajícího VFR a předložila legislativní návrh na komplexní revizi VFR co nejdříve, ale nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2023; očekává, že tato revize zohlední dlouhodobé důsledky války na Ukrajině a přijatá mimořádná opatření;

  6. schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2022;

  7. pověřuje svou předsedkyni, aby prohlásila opravný rozpočet č. 2/2022 za přijatý s konečnou platností a aby zajistila jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

  8. pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


  DOPIS VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI (15.6.2022)

  Pan Johan Van Overtveldt

  předseda

  Rozpočtový výbor

  BRUSEL

  Věc: Stanovisko k návrhu opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2022: financování nákladů na přijímání osob prchajících z Ukrajiny (2022/0126(BUD))

  Vážený pane Van Overtveldte,

  Výbor pro zahraniční věci byl v rámci daného postupu pověřen, aby Vašemu výboru předložil stanovisko. Výbor se na své schůzi dne 11. května 2022 rozhodl předat toto stanovisko ve formě dopisu.

  Výbor pro zahraniční věci projednal tuto záležitost na své schůzi dne 14. června 2022. Výbor se na této schůzi[6] rozhodl vyzvat Rozpočtový výbor, jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil níže uvedené návrhy.

  S pozdravem

  David McAllister  Michael Gahler

  předseda  zpravodaj

   


  NÁVRHY

  1. vítá návrh opravného rozpočtu č. 3 předložený Komisí, který je součástí balíčku, jenž zajišťuje, aby bylo k dispozici celkem 400 milionů EUR na okamžitou pomoc lidem přicházejícím na základě podpory z Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) a Nástroje pro správu hranic a víza (BMVI);

  2. vyjadřuje plnou solidaritu s občany Ukrajiny a připomíná, že je nutné aktivovat všechny dostupné rozpočtové nástroje Unie s cílem poskytnout Ukrajině a lidem prchajícím před válkou v této zemi co největší hospodářskou a finanční podporu;

  3. zdůrazňuje, že je důležité poskytnout lidem přicházejícím do Unie okamžitou podporu, projevit konkrétní solidaritu s nejvíce zasaženými sousedními zeměmi a v reakci na příliv milionů uprchlíků z Ukrajiny zajistit solidaritu mezi členskými státy; podtrhuje, že je třeba zaměřit se zejména na ženy a děti, neboť tvoří většinu uprchlíků, na jejich zvláštní potřeby a prolínající se formy diskriminace;

  4. vybízí Komisi, aby zejména plně využila rezervu z nástroje NDICI – Globální Evropa určenou na nově se objevující výzvy a priority a aby rovněž využila mechanismus rychlé reakce; mimoto Komisi naléhavě vyzývá, aby na období 2021–2027 naplánovala a v tomto období využila finanční prostředky určené na programy přeshraniční spolupráce mezi Ukrajinou a členskými státy EU s cílem zvýšit odolnost komunit žijících na hranicích s ohledem na probíhající uprchlickou krizi.


   

   

  INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Datum přijetí

  21.6.2022

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  28

  1

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Olivier Chastel, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Niclas Herbst, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Anna-Michelle Asimakopoulou, Pietro Bartolo, Rosa D’Amato, Jonás Fernández, Fabienne Keller, Petri Sarvamaa

  Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

  Asim Ademov, Sunčana Glavak, Gilles Lebreton, Christian Sagartz, Marc Tarabella

   


   

   

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  28

  +

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

  ID

  Gilles Lebreton

  NI

  Andor Deli

  PPE

  Asim Ademov, Anna-Michelle Asimakopoulou, José Manuel Fernandes, Sunčana Glavak, Niclas Herbst, Siegfried Mureşan, Christian Sagartz, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland

  RENEW

  Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Nils Torvalds

  S&D

  Pietro Bartolo, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Nils Ušakovs

  VERTS/ALE

  Rosa D'Amato, Alexandra Geese

   

  1

  -

  ID

  Joachim Kuhs

   

  0

  0

   

   

   

   

   

  Význam zkratek:

  + : pro

  - : proti

  0 : zdrželi se

   

   

  Poslední aktualizace: 22. června 2022
  Právní upozornění - Ochrana soukromí