BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3 til det almindelige budget for 2022: Finansiering af udgifter til modtagelse af personer, der er flygtet fra Ukraine

21.6.2022 - (09095/2022 – C9‑0182/2022 – 2022/0126(BUD))

Budgetudvalget
Ordfører: Karlo Ressler

Procedure : 2022/0126(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0181/2022
Indgivne tekster :
A9-0181/2022
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3 til det almindelige budget for 2022: Finansiering af udgifter til modtagelse af personer, der er flygtet fra Ukraine

(09095/2022 – C9‑0182/2022 – 2022/0126(BUD))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[1], særlig artikel 44,

 der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2022, endeligt vedtaget den 24. november 2021[2],

 der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2093 af 17. december 2020 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027[3] ("FFR-forordningen"),

 der henviser til den interinstitutionelle aftale af 16. december 2020 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne indtægter, herunder en køreplan for indførelse af nye egne indtægter[4],

 der henviser til Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 af 14. december 2020 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter og om ophævelse af afgørelse 2014/335/EU, Euratom[5],

 der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 3/2022, vedtaget af Kommissionen den 22. april 2022 (COM(2022)0262),

 der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2022, vedtaget af Rådet den 16. maj 2022 og fremsendt til Europa-Parlamentet samme dag (09095/2022 – C9-0182/2022),

 der henviser til forretningsordenens artikel 94 og 96,

 der henviser til skrivelse fra Udenrigsudvalget,

 der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0181/2022),

A. der henviser til, at Kommissionen foreslår, at Unionens budget bidrager med et samlet beløb på 400 mio. EUR under Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF) og instrumentet for grænseforvaltning og visa (IGFV) til finansiering af de første modtagelses- og registreringsomkostninger for personer, der flygter fra Ukraine som følge af Den Russiske Føderations ulovlige, uprovokerede og uberettigede aggressionskrig mod Ukraine siden den 24. februar 2022;

B. der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 3/2022 er et af de elementer, der anvendes til at tilvejebringe de foreslåede 400 mio. EUR sammen med ændringer af AMIF's og IGFV's arbejdsprogrammer for den tematiske facilitet for 2021-2022, hvorved der stilles et beløb på 124 mio. EUR til rådighed i form af nødhjælp under hvert program, og med forslaget om en overførsel foretaget af budgetmyndigheden (DEC 11/2022) med henblik på at styrke AMIF med 52,2 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 74 mio. EUR i betalingsbevillinger;

C.  der henviser til, at nettovirkningen af forslag til ændringsbudget nr. 3/2022 på udgifterne beløber sig til en forhøjelse på 99,8 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger til AMIF og en forhøjelse på 176 mio. EUR i betalingsbevillinger, der er sammensat af 76 mio. EUR til AMIF og 100 mio. EUR til IGFV;

1. glæder sig over forslag til ændringsbudget nr. 3/2022 som forelagt af Kommissionen;

2. minder om Parlamentets tilsagn om at aktivere alle tilgængelige EU-budgetinstrumenter for fortsat at yde den stærkest mulige økonomiske og finansielle støtte til Ukraine og til de mennesker, der flygter fra krigen i Ukraine; gentager behovet for solidaritet mellem medlemsstaterne og fælles foranstaltninger som reaktion på strømmen af millioner af flygtninge, der flygter fra Ukraine, herunder omfordeling af flygtninge; understreger betydningen af fortsat støtte til Republikken Moldova til overførsel af personer til medlemsstaterne inden for rammerne af solidaritetsplatformen; opfordrer navnlig indtrængende Kommissionen til at programmere og anvende midler bestemt til grænseoverskridende samarbejdsprogrammer mellem Ukraine og medlemsstaterne for perioden 2021-2027 for at øge modstandsdygtigheden i de samfund, der bor ved grænsen, i lyset af den igangværende flygtningekrise.

3. minder om, at Parlamentet havde sikret en styrkelse af IGFV på 1 mia. EUR i FFR-forhandlingerne for at gøre det muligt at opfylde alle målene under programmet; beklager dybt, at Kommissionen har valgt at reducere rammebeløbet for IGFV for at kompensere for forhøjelsen til Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug på 63 mio. EUR og til Europol på 185 mio. EUR i løbet af FFR; fastholder sin holdning om, at nye opgaver for agenturerne kræver nye ressourcer og ikke bør pålægges dem til skade for eksisterende programmer eller agenturer;

4. understreger, at hverken NGEU-fonden, dens genopretnings- og resilienskomponent eller fleksibiliteten under den nuværende FFR for 2021-2027 er tilstrækkelige til fuldt ud at dække de finansielle behov, der er opstået som følge af krigen i Ukraine; forventer endvidere, at den økonomiske og sociale situation i Unionen vil blive yderligere forværret i de kommende måneder, og opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til hurtigst muligt at etablere de nødvendige solidaritets- og kompensationsmekanismer;

5. er dybt bekymret over, at FFR allerede er presset til det yderste, og at det ikke er muligt fortsat at adressere de mange interne og eksterne kriser på en holdbar måde inden for dens nuværende rammer; påpeger navnlig nødvendigheden af at forhøje loftet for udgiftsområde 4 med henblik på at afspejle de faktiske finansielle behov i forbindelse med Unionens migrations- og grænseforvaltning; opfordrer derfor Kommissionen til at foretage en dybdegående undersøgelse af, hvordan den nuværende FFR fungerer, og til dernæst at fremlægge et lovforslag om en omfattende revision af FFR så snart som muligt og senest i første kvartal af 2023; forventer, at en sådan revision vil tage højde for de langsigtede konsekvenser af krigen i Ukraine og for de trufne nødforanstaltninger;

6. godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2022;

7. pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 2/2022 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

8. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

 


SKRIVELSE FRA UDENRIGSUDVALGET (15.6.2022)

Johan Van Overtveldt

Formand

Budgetudvalget

BRUXELLES

Om: Udtalelse om forslag til ændringsbudget nr. 3 til det almindelige budget for 2022: Finansiering af udgifter til modtagelse af personer, der er flygtet fra Ukraine (2022/0126(BUD))

Kære Van Overtveldt

I forbindelse med ovennævnte procedure er Udenrigsudvalget blevet anmodet om at afgive en udtalelse til Deres udvalg. På mødet den 11. maj 2022 vedtog udvalget at sende sin udtalelse i form af en skrivelse.

Udenrigsudvalget behandlede spørgsmålet på sit møde den 14. juni 2022. På samme møde[6] vedtog det at opfordre Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage nedenstående forslag i det beslutningsforslag, det vedtager.

Med venlig hilsen

David McAllister  Michael Gahler

Formand  Ordfører for udtalelsen

 


FORSLAG

1. glæder sig over forslaget til ændringsbudget nr. 3 som foreslået af Kommissionen, som er en del af pakken, der sikrer, at der stilles i alt 400 mio. EUR til rådighed til at yde øjeblikkelig støtte til personer, der ankommer under Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF) og instrumentet for grænseforvaltning og visa (IGFV);

2. udtrykker sin udelte solidaritet med det ukrainske folk og minder om behovet for at mobilisere alle tilgængelige EU-budgetinstrumenter for at yde den stærkest mulige økonomiske og finansielle støtte til Ukraine og til de mennesker, der flygter fra krigen i landet;

3. understreger betydningen af at yde øjeblikkelig støtte til mennesker, der ankommer til Unionen, og udvise konkret solidaritet med de hårdest ramte nabolande og sikre solidaritet mellem medlemsstaterne som reaktion på strømmen af millioner af flygtninge, der flygter fra Ukraine; understreger behovet for navnlig at fokusere på kvinder og børn, eftersom de udgør størstedelen af flygtningene, deres særlige behov og indbyrdes forbundne former for forskelsbehandling;

4. opfordrer navnlig Kommissionen til at gøre fuld brug af stødpuden til nye udfordringer og prioriteter under NDICI-GE og af mekanismen for hurtig reaktion; opfordrer desuden indtrængende Kommissionen til at programmere og anvende midler bestemt til grænseoverskridende samarbejdsprogrammer mellem Ukraine og EU's medlemsstater for perioden 2021-2027 for at øge modstandsdygtigheden i de samfund, der bor ved grænsen, i lyset af den igangværende flygtningekrise.

 

 


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

21.6.2022

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

1

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Olivier Chastel, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Niclas Herbst, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Anna-Michelle Asimakopoulou, Pietro Bartolo, Rosa D’Amato, Jonás Fernández, Fabienne Keller, Petri Sarvamaa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

Asim Ademov, Sunčana Glavak, Gilles Lebreton, Christian Sagartz, Marc Tarabella

 


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

28

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

ID

Gilles Lebreton

NI

Andor Deli

PPE

Asim Ademov, Anna-Michelle Asimakopoulou, José Manuel Fernandes, Sunčana Glavak, Niclas Herbst, Siegfried Mureşan, Christian Sagartz, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland

RENEW

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Nils Torvalds

S&D

Pietro Bartolo, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rosa D'Amato, Alexandra Geese

 

1

-

ID

Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

 

 

Seneste opdatering: 22. juni 2022
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik