RAPORT mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2022. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2022 kohta – Ukrainast põgenevate inimeste vastuvõtukulude rahastamine

21.6.2022 - (09095/2022 – C9‑0182/2022 – 2022/0126(BUD))

Eelarvekomisjon
Raportöör: Karlo Ressler

Menetlus : 2022/0126(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0181/2022
Esitatud tekstid :
A9-0181/2022
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2022. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2022 kohta – Ukrainast põgenevate inimeste vastuvõtukulude rahastamine

(09095/2022 – C9‑0182/2022 – 2022/0126(BUD))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

 võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)[1], eriti selle artiklit 44,

 võttes arvesse Euroopa Liidu 2022. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 24. novembril 2021. aastal[2],

 võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 2020. aasta määrust (EL, Euratom) 2020/2093, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027[3] (edaspidi „mitmeaastase finantsraamistiku määrus“),

 võttes arvesse 16. detsembri 2020. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel, mis käsitleb eelarvedistsipliini, eelarvealast koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist, samuti uusi omavahendeid, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise suunas liikumise tegevuskava[4],

 võttes arvesse nõukogu 14. detsembri 2020. aasta otsust (EL, Euratom) 2020/2053, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2014/335/EL, Euratom[5],

 võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 3/2022, mille komisjon võttis vastu 22. aprillil 2022. aastal (COM(2022)0262),

 võttes arvesse 16. mail 2022. aastal vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 3/2022 kohta (09095/2022 – C9- 0182/2022),

 võttes arvesse kodukorra artikleid 94 ja 96,

 võttes arvesse väliskomisjoni kirja,

 võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9-0181/2022),

A. arvestades, et komisjon teeb ettepaneku, et liidu eelarvest eraldataks Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu raames kokku 400 miljonit eurot, et rahastada Ukrainast pärast Venemaa Föderatsiooni poolt 24. veebruaril 2022 Ukraina vastu alustatud ebaseaduslikku, provotseerimata ja põhjendamatut sõjalist agressiooni põgenevate inimeste esmaseid vastuvõtu- ja registreerimiskulusid;

B. arvestades, et paranduseelarve projekt nr 3/2022 on üks element, mida kasutatakse kavandatud 400 miljoni euro leidmiseks koos Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu temaatiliste rahastu 2021.–2022. aasta tööprogrammide muudatustega, millega tehakse iga programmi raames hädaabina kättesaadavaks 124 miljonit eurot, ning eelarvepädevate institutsioonide ümberpaigutamise ettepanekuga (DEC 11/2022), et suurendada Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kulukohustuste assigneeringuid 52,2 miljoni euro võrra ja maksete assigneeringuid 74 miljoni euro võrra;

C.  arvestades, et paranduseelarve projekti nr 3/2022 netomõju kuludele on Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kulukohustuste assigneeringute suurenemine 99,8 miljoni euro võrra ning maksete assigneeringute suurenemine 176 miljoni euro võrra, millest 76 miljonit eurot on Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi assigneeringud ja 100 miljonit eurot on piirihalduse ja viisapoliitika rahastu assigneeringud;

1. väljendab heameelt komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 3/2022 üle;

2. tuletab meelde parlamendi võetud kohustust aktiveerida kõik kättesaadavad liidu eelarvevahendid, et jätkata Ukrainale ja Ukraina sõja eest põgenevatele inimestele suurima võimaliku majandusliku ja rahalise toetuse andmist; kordab vajadust liikmesriikidevahelise solidaarsuse ja ühiste meetmete järele, et reageerida miljonite Ukrainast põgenevate pagulaste voole, sealhulgas pagulaste ümberjaotamisele; rõhutab, kui oluline on jätkata Moldova Vabariigi toetamist isikute üleviimisel liikmesriikidesse solidaarsusplatvormi raames; nõuab eelkõige tungivalt, et komisjon kavandaks ja kasutaks vahendeid, mis on ette nähtud Ukraina ja liikmesriikide vahelistele piiriülestele koostööprogrammidele aastateks 2021–2027, et suurendada praegust pagulaskriisi silmas pidades piiril elavate kogukondade vastupanuvõimet;

3. tuletab meelde, et Euroopa Parlament tagas mitmeaastase finantsraamistiku üle peetud läbirääkimistel piirihalduse ja viisapoliitika rahastule 1 miljardi euro suuruse lisatoetuse, et programm saaks oma eesmärgid täielikult saavutada; peab äärmiselt kahetsusväärseks, et komisjon on otsustanud mitmeaastase finantsraamistiku jooksul vähendada piirihalduse ja viisapoliitika rahastu assigneeringuid, et kompenseerida Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse assigneeringute suurendamist 63 miljoni euro võrra ja Europoli assigneeringute suurendamist 185 miljoni euro võrra; jääb kindlaks oma seisukohale, et ametite uued ülesanded nõuavad uusi vahendeid ning need ei tohiks tulla olemasolevate programmide või ametite arvelt;

4. rõhutab, et NGEU, selle taaste- ja vastupidavusrahastu komponent ega ka praeguse 2021–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku paindlikkus ei ole piisavad, et katta Ukraina sõjast tulenevaid rahalisi vajadusi; eeldab lisaks, et majanduslik ja sotsiaalne olukord liidus halveneb lähikuudel veelgi, ning kutsub liikmesriike ja komisjoni üles võtma kiiresti kasutusele vajalikud solidaarsus- ja hüvitusmehhanismid;

5. on sügavalt mures selle pärast, et mitmeaastane finantsraamistik on juba saavutanud oma piirid ning see ei ole sobiv, et jätkusuutlikul viisil jätkata arvukate sise- ja väliskriisidega tegelemist; juhib eelkõige tähelepanu vajadusele suurendada rubriigi 4 ülemmäära, et kajastada liidu rände ja piirihalduse tegelikke rahalisi vajadusi; palub seetõttu komisjonil korraldada praeguse mitmeaastase finantsraamistiku toimimise põhjalik läbivaatamine ja esitada võimalikult kiiresti ja hiljemalt 2023. aasta esimeses kvartalis seadusandlik ettepanek mitmeaastase finantsraamistiku põhjaliku läbivaatamise kohta; loodab, et selle läbivaatamise käigus võetakse arvesse Ukraina sõja pikaajalist mõju ja võetud erakorralisi meetmeid;

6. kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 3/2022 kohta heaks;

7. teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 2/2022 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

8. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

 


VÄLISKOMISJONI KIRI (15.6.2022)

Johan Van Overtveldt

Esimees

Eelarvekomisjon

BRÜSSEL

Teema: Arvamus 2022. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 3 kohta – Ukrainast põgenevate inimeste vastuvõtukulude rahastamine (2022/0126(BUD))

Austatud esimees

Väliskomisjonile tehti kõnealuse menetluse raames ülesandeks esitada Teie komisjonile arvamus. Komisjon otsustas 11. mai 2022. aasta koosolekul esitada arvamuse kirja vormis.

Väliskomisjon arutas küsimust oma 14. juuni 2022. aasta koosolekul. Nimetatud koosolekul[6] otsustas komisjon paluda vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud.

Lugupidamisega

David McAllister  Michael Gahler

Esimees  Arvamuse koostaja

 


ETTEPANEKUD

1. väljendab heameelt komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 3 üle, mis on osa paketist, millega tagatakse, et Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastust tehakse saabuvatele inimestele kohese toetuse andmiseks kättesaadavaks kokku 400 miljonit eurot;

2. väljendab Ukraina inimestega vankumatut solidaarsust ja tuletab meelde vajadust võtta kasutusele kõik liidu eelarves kasutada olevad toetusvahendid, et anda Ukrainale ja Ukrainas toimuva sõja eest põgenevatele inimestele suurim võimalik majanduslik ja rahaline toetus;

3. rõhutab, et oluline on liitu saabuvatele inimestele anda kohest toetust ja näidata üles solidaarsust kõige enam mõjutatud naaberriikidega ning tagada liikmesriikidevaheline solidaarsus miljonite Ukrainast põgenevate pagulaste voole reageerimises; rõhutab, et kuna enamik pagulasi on naised ja lapsed, siis tuleb keskenduda eelkõige just neile, nende erivajadustele ja läbipõimunud diskrimineerimise vormidele;

4. julgustab komisjoni kasutama täiel määral ära eelkõige naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrumendi „Globaalne Euroopa“ uute probleemide ja prioriteetide jaoks ette nähtud reservi ning kiirreageerimismehhanismi; nõuab lisaks tungivalt, et komisjon kavandaks ja kasutaks vahendeid, mis on ette nähtud Ukraina ja liikmesriikide vahelistele piiriülestele koostööprogrammidele aastateks 2021–2027, et piiril elavate kogukondade vastupanuvõimet jätkuvas pagulaskriisis suurendada.

 

 


 

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

21.6.2022

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

28

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Olivier Chastel, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Niclas Herbst, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Anna-Michelle Asimakopoulou, Pietro Bartolo, Rosa D’Amato, Jonás Fernández, Fabienne Keller, Petri Sarvamaa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 209 lg 7)

Asim Ademov, Sunčana Glavak, Gilles Lebreton, Christian Sagartz, Marc Tarabella

 


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

28

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

ID

Gilles Lebreton

NI

Andor Deli

PPE

Asim Ademov, Anna-Michelle Asimakopoulou, José Manuel Fernandes, Sunčana Glavak, Niclas Herbst, Siegfried Mureşan, Christian Sagartz, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland

RENEW

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Nils Torvalds

S&D

Pietro Bartolo, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rosa D'Amato, Alexandra Geese

 

1

-

ID

Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletu

 

 

Viimane päevakajastamine: 22. juuni 2022
Õigusteave - Privaatsuspoliitika