Pranešimas - A9-0181/2022Pranešimas
A9-0181/2022

PRANEŠIMAS dėl Tarybos pozicijos dėl 2022 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 3/2022 projekto – iš Ukrainos bėgančių žmonių priėmimo išlaidų finansavimas

21.6.2022 - (09095/2022 – C9‑0182/2022 – 2022/0126(BUD))

Biudžeto komitetas
Pranešėjas: Karlo Ressler

Procedūra : 2022/0126(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0181/2022
Pateikti tekstai :
A9-0181/2022
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos pozicijos dėl 2022 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 3/2022 projekto – iš Ukrainos bėgančių žmonių priėmimo išlaidų finansavimas

(09095/2022 – C9‑0182/2022 – 2022/0126(BUD))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012[1], ypač į jo 44 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2022 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2021 m. lapkričio 24 d.[2],

 atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa (DFP reglamentas)[3],

 atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo[4],

 atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimą (ES, Euratomas) 2020/2053 dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2014/335/ES, Euratomas[5],

 atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 3/2022 projektą, kurį Komisija priėmė 2022 m. balandžio 22 d. (COM(2022)0262),

 atsižvelgdamas į 2022 m. gegužės 16 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2022 projekto (09095/2022 – C9‑0182/2022),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 ir 96 straipsnius,

 atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto laišką,

 atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9‑0181/2022),

A. kadangi Komisija siūlo iš Sąjungos biudžeto skirti iš viso 400 mln. EUR iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) ir Sienų valdymo ir vizų priemonės (SVVP) iš Ukrainos dėl nuo 2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacijos vykdomo neteisėto, neišprovokuoto ir nepagrįsto agresijos karo bėgančių asmenų pirmojo priėmimo ir registracijos išlaidoms finansuoti;

B. kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 3/2022 projektas yra vienas iš elementų, naudojamų siūlomai 400 mln. EUR sumai pasiekti, kartu su PMIF ir SVVP teminės priemonės darbo programų 2021–2022 m. pakeitimais, pagal kuriuos pagal kiekvieną programą skiriama 124 mln. EUR pagalba ekstremaliosios situacijos atveju, ir su pasiūlymu dėl biudžeto valdymo institucijos vykdomo lėšų perkėlimo (DEC 11/2022) siekiant PMIF padidinti 52,2 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 74 mln. EUR mokėjimų asignavimų;

C.  kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 3/2022 projekto grynasis poveikis išlaidoms reiškia, kad PMIF įsipareigojimų asignavimai padidėja 99,8 mln. EUR, o mokėjimų asignavimai padidėja 176 mln. EUR, t. y. 76 mln. EUR PMIF ir 100 mln. EUR SVVP;

1. palankiai vertina Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 3/2022 projektą;

2. primena Parlamento įsipareigojimą aktyvuoti visas turimas Sąjungos biudžeto priemones, kad ir toliau būtų teikiama kuo didesnė ekonominė ir finansinė parama Ukrainai ir nuo karo Ukrainoje bėgantiems žmonėms; pakartoja, kad reikia valstybių narių solidarumo ir bendrų priemonių reaguojant į milijonų pabėgėlių iš Ukrainos srautą, įskaitant pabėgėlių perskirstymą; pabrėžia, kad svarbu ir toliau teikti Moldovos Respublikai paramą asmenų perkėlimui į valstybes nares pagal solidarumo platformą; visų pirma primygtinai ragina Komisiją planuoti ir panaudoti lėšas, skirtas Ukrainos ir valstybių narių tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoms 2021–2027 m. laikotarpiu, kad būtų padidintas pasienyje gyvenančių bendruomenių atsparumas atsižvelgiant į tebesitęsiančią pabėgėlių krizę;

3. primena, jog Parlamentas derybose dėl DFP užsitikrino 1 mlrd. EUR vertės padidinimą SVVP, kad būtų galima visapusiškai įgyvendinti programos tikslus; labai apgailestauja dėl to, kad Komisija nusprendė sumažinti SVVP paketą, taip siekiant kompensuoti Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centrui skirtų lėšų padidinimą 63 mln. EUR, o Europolui – 185 mln. EUR per DFP laikotarpį; laikosi pozicijos, kad naujoms agentūrų užduotims vykdyti reikia naujų išteklių ir jos neturėtų būti vykdomos esamų programų ar agentūrų sąskaita;

4. pažymi, kad nei NGEU fondo Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės komponentas, nei dabartinėje 2021–2027 m. DFP numatyta lankstumo nuostata nėra pakankami visiems dėl karo Ukrainoje atsiradusiems finansiniams poreikiams patenkinti; be to, prognozuoja, kad ekonominė ir socialinė padėtis Sąjungoje ateinančiais mėnesiais toliau blogės, ir ragina valstybes nares ir Komisiją skubiai sukurti būtinus solidarumo ir kompensavimo mechanizmus;

5. yra labai susirūpinęs dėl to, kad DFP jau viršija savo ribas ir nėra tinkama toliau tvariai spręsti daugelio vidaus ir išorės krizių klausimų; ypač atkreipia dėmesį į tai, jog reikia padidinti 4 išlaidų kategorijos viršutinę ribą, kad būtų atsižvelgta į faktinius Sąjungos migracijos ir sienų valdymo finansinius poreikius; todėl ragina Komisiją atlikti išsamią dabartinės DFP veikimo peržiūrą ir pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl išsamaus DFP tikslinimo ir padaryti tai kuo greičiau, ne vėliau kaip per pirmąjį 2023 m. ketvirtį; tikisi, kad atliekant tokį tikslinimą bus atsižvelgta į ilgalaikius karo Ukrainoje padarinius ir neatidėliotinas priemones, kurių buvo imtasi;

6. patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2022 projekto;

7. paveda Pirmininkei paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 3/2022 yra galutinai priimtas ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

8. paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

 


UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS (15.6.2022)

Biudžeto komiteto

pirmininkui

Johanui Van Overtveldtui

BRIUSELIS

Tema: Nuomonė dėl 2022 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 3 projekto „Iš Ukrainos bėgančių žmonių priėmimo išlaidų finansavimas“ (2022/0126(BUD))

Gerb. p. Van Overtveldtai,

vykdant nurodytą procedūrą Užsienio reikalų komitetui buvo pavesta pateikti nuomonę Jūsų komitetui. 2022 m. gegužės 11 d. posėdyje komitetas nusprendė pateikti šią nuomonę laiško forma.

Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šį klausimą 2022 m. birželio 14 d. posėdyje. Per šį posėdį[6] komitetas nusprendė paraginti atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus.

Pagarbiai

David McAllister  Michael Gahler

Pirmininkas  Nuomonės referentas

 


PASIŪLYMAI

1. palankiai vertina Komisijos pasiūlytą Taisomojo biudžeto Nr. 3 projektą, kuris yra paketo, kuriuo užtikrinama, kad iš viso 400 mln. EUR būtų skirta nedelsiant suteiktinai paramai atvykstantiems asmenims pasinaudojant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondu (PMIF) ir Sienų valdymo ir vizų priemone (SVVP), dalis;

2. išreiškia savo tvirtą solidarumą su Ukrainos žmonėmis ir primena, kad reikia mobilizuoti visas turimas Sąjungos biudžeto priemones, kad Ukrainai ir nuo karo šalyje bėgantiems žmonėms būtų suteikta kuo didesnė ekonominė ir finansinė parama;

3. pabrėžia, kad svarbu nedelsiant suteikti paramą į Sąjungą atvykstantiems žmonėms ir parodyti konkretų solidarumą su labiausiai paveiktomis kaimyninėmis šalimis, taip pat užtikrinti valstybių narių solidarumą reaguojant į milijoninį iš Ukrainos bėgančių žmonių srautą; pabrėžia, kad ypač daug dėmesio reikia skirti moterims ir vaikams, nes jie sudaro daugumą pabėgėlių, atsižvelgti į jų specialiuosius poreikius ir tarpusavyje susijusias diskriminacijos formas;

4. visų pirma ragina Komisiją visapusiškai pasinaudoti KVTBP „Globali Europa“ naujiems iššūkiams ir prioritetams skirtu rezervu ir greitojo reagavimo mechanizmu. Taip pat primygtinai ragina Komisiją 2021–2027 m. laikotarpiu programuoti ir naudoti lėšas, skirtas Ukrainos ir ES valstybių narių tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoms, kad būtų padidintas pasienyje gyvenančių bendruomenių atsparumas, atsižvelgiant į tebesitęsiančią pabėgėlių krizę.

 


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

21.6.2022

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Olivier Chastel, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Niclas Herbst, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Anna-Michelle Asimakopoulou, Pietro Bartolo, Rosa D’Amato, Jonás Fernández, Fabienne Keller, Petri Sarvamaa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Asim Ademov, Sunčana Glavak, Gilles Lebreton, Christian Sagartz, Marc Tarabella

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

28

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

ID

Gilles Lebreton

NI

Andor Deli

PPE

Asim Ademov, Anna-Michelle Asimakopoulou, José Manuel Fernandes, Sunčana Glavak, Niclas Herbst, Siegfried Mureşan, Christian Sagartz, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland

RENEW

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Nils Torvalds

S&D

Pietro Bartolo, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rosa D'Amato, Alexandra Geese

 

1

-

ID

Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

Atnaujinta: 2022 m. birželio 22 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika