Ziņojums - A9-0181/2022Ziņojums
A9-0181/2022

ZIŅOJUMS par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2022. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2022 projektu: to cilvēku uzņemšanas izmaksu finansēšana, kuri bēg no Ukrainas

21.6.2022 - (09095/2022 – C9‑0182/2022 – 2022/0126(BUD))

Budžeta komiteja
Referents: Karlo Ressler

Procedūra : 2022/0126(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A9-0181/2022
Iesniegtie teksti :
A9-0181/2022
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2022. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2022 projektu: to cilvēku uzņemšanas izmaksu finansēšana, kuri bēg no Ukrainas

(09095/2022 – C9‑0182/2022 – 2022/0126(BUD))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012[1], un jo īpaši tās 44. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Savienības 2022. gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2021. gada 24. novembrī[2],

 ņemot vērā Padomes 2020. gada 17. decembra Regulu (ES, Euratom) 2020/2093, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam[3] (“DFS regula”),

 ņemot vērā 2020. gada 16. decembra Iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai[4],

 ņemot vērā Padomes 2020. gada 14. decembra Lēmumu (ES, Euratom) 2020/2053 par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu un ar ko atceļ Lēmumu 2014/335/ES, Euratom[5],

 ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 3/2022 projektu, ko Komisija pieņēma 2022. gada 22. aprīlī (COM(2022)0262),

 ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 3/2022 projektu, ko Padome pieņēma 2022. gada 16. maijā un nosūtīja Eiropas Parlamentam tajā pašā dienā (09095/2022 – C9- 0182/2022),

 ņemot vērā Reglamenta 94. un 96. pantu,

 ņemot vērā Ārlietu komitejas vēstuli,

 ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9-0181/2022),

A. tā kā Komisija ierosina no Savienības budžeta piešķirt kopsummā 400 miljonus EUR saistībā ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu (AMIF) un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu (BMVI), lai finansētu pirmās uzņemšanas un reģistrācijas izmaksas personām, kas bēg no Ukrainas sakarā ar to, ka Krievijas Federācija kopš 2022. gada 24. februāra īsteno nelikumīgu, neprovocētu un nepamatotu agresīvu karu pret Ukrainu;

B. tā kā budžeta grozījuma Nr. 3/2022 projekts ir viens no elementiem, kas tiek izmantots, lai sasniegtu ierosināto 400 miljonu EUR summu, kopā ar grozījumiem AMIF un BMVI tematiskā mehānisma darba programmās 2021.–2022. gadam, ar ko ārkārtas palīdzības veidā tiek darīti pieejami 124 miljoni EUR katrā programmā, un kopā ar priekšlikumu budžeta lēmējinstitūcijai veikt pārvietojumu (DEC 11/2022), lai nodrošinātu papildinājumu AMIF par 52,2 miljoniem EUR saistību apropriācijās un 74 miljoniem EUR maksājumu apropriācijās;

C.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 3/2022 projekta neto ietekme uz izdevumiem ir palielinājums par 99,8 miljoniem EUR saistību apropriācijās AMIF un palielinājums par 176 miljoniem EUR maksājumu apropriācijās, ko veido 76 miljoni EUR AMIF un 100 miljoni EUR BMVI,

1. atzinīgi vērtē Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 3/2022 projektu;

2. atgādina Parlamenta apņemšanos aktivizēt visus pieejamos Savienības budžeta instrumentus, lai turpinātu sniegt pēc iespējas spēcīgāku ekonomisko un finansiālo atbalstu Ukrainai un cilvēkiem, kas bēg no kara Ukrainā; atkārtoti uzsver, ka ir vajadzīga solidaritāte starp dalībvalstīm un kopīgi pasākumi, lai reaģētu uz miljoniem lielo to bēgļu plūsmu, kuri bēg no Ukrainas, tostarp bēgļu pārdale; uzsver, cik svarīgi ir turpināt atbalstīt Moldovas Republiku personu pārsūtīšanā uz dalībvalstīm saistībā ar Solidaritātes platformu; jo īpaši mudina Komisiju plānot un izmantot līdzekļus, kas paredzēti pārrobežu sadarbības programmām starp Ukrainu un ES dalībvalstīm 2021.-2027. gada laikposmam, lai palielinātu pie robežas dzīvojošo kopienu noturību, ņemot vērā pašreizējo bēgļu krīzi;

3. atgādina, ka Parlaments DFS sarunās ir nodrošinājis BMVI palielinājumu 1 miljarda EUR apmērā, lai programma varētu pilnībā sasniegt savus mērķus; pauž dziļu nožēlu par to, ka Komisija ir izvēlējusies samazināt BMVI finansējumu, lai DFS darbības laikā kompensētu palielinājumu Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centram par 63 miljoniem EUR un palielinājumu Eiropolam par 185 miljoniem EUR; atbalsta savu nostāju, ka jauniem aģentūru uzdevumiem ir vajadzīgi jauni resursi un tos nevajadzētu iegūt uz esošo programmu vai aģentūru rēķina;

4. uzsver, ka ne NGEU fonds un tā Atveseļošanas un noturības fonda komponents, ne elastība saskaņā ar pašreizējo DFS 2021.–2027. gadam nav pietiekama, lai pilnībā segtu finansiālās vajadzības, ko radījis karš Ukrainā; turklāt sagaida, ka turpmākajos mēnešos ekonomiskā un sociālā situācija Savienībā vēl vairāk pasliktināsies, un aicina dalībvalstis un Komisiju steidzami izveidot nepieciešamos solidaritātes un kompensācijas mehānismus;

5. pauž dziļas bažas par to, ka DFS jau ir maksimāli noslogota un tā nav piemērota, lai ilgtspējīgā veidā turpinātu risināt daudzās iekšējās un ārējās krīzes; jo īpaši norāda uz nepieciešamību palielināt 4. izdevumu kategorijas maksimālo apjomu, lai atspoguļotu Savienības migrācijas un robežu pārvaldības jomas faktiskās finanšu vajadzības; tādēļ aicina Komisiju veikt padziļinātu pašreizējās DFS darbības novērtēšanu un pēc iespējas drīzāk un ne vēlāk kā 2023. gada pirmajā ceturksnī izstrādāt tiesību akta priekšlikumu visaptverošai DFS pārskatīšanai; sagaida, ka šādā pārskatīšanā tiks ņemtas vērā Ukrainas kara ilgtermiņa sekas un veiktie ārkārtas pasākumi;

6. apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 3/2022 projektu;

7. uzdod priekšsēdētājai paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 2/2022 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

8. uzdod priekšsēdētājai šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.


ĀRLIETU KOMITEJAS VĒSTULE (15.6.2022)

Johan Van Overtveldt

Budžeta komitejas

priekšsēdētājam

BRISELĒ

Temats: Atzinums par 2022. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3 projektu: to cilvēku uzņemšanas izmaksu finansēšana, kuri bēg no Ukrainas (2022/0126(BUD))

Godātais priekšsēdētāj!

Saistībā ar minēto procedūru Ārlietu komitejai tika uzdots iesniegt atzinumu Jūsu vadītajai komitejai. 2022. gada 11. maija sanāksmē tā nolēma atzinumu nosūtīt vēstules veidā.

Ārlietu komiteja iepriekš minēto jautājumu izskatīja 2022. gada 14. jūnija sanāksmē. Šajā sanāksmē[6] tā nolēma aicināt par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut turpmāk minētos ierosinājumus.

Ar cieņu

 

David McAllister  Michael Gahler

Priekšsēdētājs  Atzinuma sagatavotājs

 

IEROSINĀJUMI

1. atzinīgi vērtē Komisijas ierosināto budžeta grozījuma Nr. 3 projektu, kas ir daļa no paketes, kura nodrošina, ka no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF) un Robežu pārvaldības un vīzu instrumenta (BMVI) kopā 400 miljoni EUR tiktu darīti pieejami, lai sniegtu tūlītēju atbalstu ieceļojušām personām;

2. pauž nedalītu solidaritāti ar Ukrainas tautu un atgādina nepieciešamību izmantot visus pieejamos Savienības budžeta instrumentus, lai sniegtu pēc iespējas spēcīgāku ekonomisko un finansiālo atbalstu Ukrainai un cilvēkiem, kas bēg no kara šajā valstī;

3. uzsver, ka ir svarīgi sniegt tūlītēju atbalstu cilvēkiem, kas ierodas Savienībā, un izrādīt konkrētu solidaritāti ar visvairāk skartajām kaimiņvalstīm un nodrošināt solidaritāti starp dalībvalstīm, reaģējot uz miljoniem lielo to bēgļu plūsmu, kuri bēg no Ukrainas; uzsver, ka īpaša uzmanība jāpievērš sievietēm un bērniem, ņemot vērā, ka viņu īpatsvars bēgļu vidū ir vislielākais, viņu īpašajām vajadzībām un krusteniskās diskriminācijas veidiem;

4. jo īpaši mudina Komisiju pilnībā izmantot NDICI – “Eiropa pasaulē” rezervi jaunām problēmām un prioritātēm un ātrās reaģēšanas mehānismu; turklāt mudina Komisiju plānot un izmantot līdzekļus, kas paredzēti pārrobežu sadarbības programmām starp Ukrainu un ES dalībvalstīm 2021.-2027. gada laikposmam, lai palielinātu pie robežas dzīvojošo kopienu noturību, ņemot vērā pašreizējo bēgļu krīzi.


 

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

21.6.2022

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

28

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Olivier Chastel, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Niclas Herbst, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anna-Michelle Asimakopoulou, Pietro Bartolo, Rosa D’Amato, Jonás Fernández, Fabienne Keller, Petri Sarvamaa

Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Sunčana Glavak, Gilles Lebreton, Christian Sagartz, Marc Tarabella

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

28

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

ID

Gilles Lebreton

NI

Andor Deli

PPE

Asim Ademov, Anna-Michelle Asimakopoulou, José Manuel Fernandes, Sunčana Glavak, Niclas Herbst, Siegfried Mureşan, Christian Sagartz, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland

RENEW

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Nils Torvalds

S&D

Pietro Bartolo, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rosa D'Amato, Alexandra Geese

 

1

-

ID

Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 22. jūnijs
Juridisks paziņojums - Privātuma politika