VERSLAG over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2022 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022 – Financiering van opvangkosten van mensen die Oekraïne ontvluchten

  21.6.2022 - (09095/2022 – C9‑0182/2022 – 2022/0126(BUD))

  Begrotingscommissie
  Rapporteur: Karlo Ressler

  Procedure : 2022/0126(BUD)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A9-0181/2022
  Ingediende teksten :
  A9-0181/2022
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2022 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022 – Financiering van opvangkosten van mensen die Oekraïne ontvluchten

  (09095/2022 – C9‑0182/2022 – 2022/0126(BUD))

  Het Europees Parlement,

   gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

   gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

   gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012[1], en met name artikel 44,

   gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022, definitief vastgesteld op 24 november 2021[2],

   gezien Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad van 17 december 2020 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027[3] (MFK-verordening),

   gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 16 december 2020 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen[4],

   gezien Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom[5],

   gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2022, goedgekeurd door de Commissie op 22 april 2022 (COM(2022)0262),

   gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2022, vastgesteld door de Raad op 16 mei 2022 en dezelfde dag toegezonden aan het Europees Parlement (09095/2022 – C9-0182/2022),

   gezien de artikelen 94 en 96 van zijn Reglement,

   gezien het schrijven van de Commissie buitenlandse zaken,

   gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A9-0181/2022),

  A. overwegende dat de Commissie voorstelt dat uit de begroting van de Unie een totaalbedrag van 400 miljoen EUR uit het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) en het instrument voor grensbeheer en visa (BMVI) wordt bijgedragen aan de financiering van de eerste opvang- en registratiekosten van mensen die Oekraïne ontvluchten, naar aanleiding van de illegale, niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde oorlog die de Russische Federatie sinds 24 februari 2022 tegen Oekraïne voert;

  B. overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2022 een van de elementen is die worden gebruikt om het voorgestelde bedrag van 400 miljoen EUR te bereiken, samen met wijzigingen in de werkprogramma’s van de thematische faciliteit van het AMIF en het BMVI voor 2021-2022, waarbij een bedrag van 124 miljoen EUR beschikbaar wordt gesteld in de vorm van noodhulp in het kader van elk programma, en met het voorstel voor een overschrijving door de begrotingsautoriteit (DEC 11/2022) met het oog op een verhoging van het AMIF met 52,2 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 74 miljoen EUR aan betalingskredieten;

  C.  overwegende dat het netto-effect van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2022 op de uitgaven neerkomt op een stijging van 99,8 miljoen EUR aan vastleggingskredieten voor het AMIF en een stijging van 176 miljoen EUR aan betalingskredieten, bestaande uit 76 miljoen EUR voor het AMIF en 100 miljoen EUR voor het BMVI;

  1. is ingenomen met het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2022 zoals ingediend door de Commissie;

  2. wijst op de toezegging van het Parlement om alle beschikbare begrotingsinstrumenten van de Unie te activeren om zoveel mogelijk economische en financiële steun te blijven verlenen aan Oekraïne en aan de mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten; wijst nogmaals op de noodzaak van solidariteit tussen de lidstaten en gemeenschappelijke maatregelen, met inbegrip van de herverdeling van vluchtelingen, in reactie op de stroom van miljoenen vluchtelingen die Oekraïne ontvluchten; wijst erop dat het belangrijk is de Republiek Moldavië te blijven ondersteunen op het gebied van de overbrenging van personen naar de lidstaten in het kader van het solidariteitsplatform; dringt er met name bij de Commissie op aan middelen voor grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s tussen Oekraïne en de EU-lidstaten voor de periode 2021-2027 te programmeren en te gebruiken om de weerbaarheid van gemeenschappen die aan de grens wonen te vergroten, in het licht van de aanhoudende vluchtelingencrisis;

  3. herinnert eraan dat het Parlement in de onderhandelingen over het MFK had gezorgd voor een verhoging van het BMVI van 1 miljard EUR om het programma in staat te stellen zijn doelstellingen volledig te verwezenlijken; betreurt ten zeerste dat de Commissie ervoor heeft gekozen de begroting voor het BMVI te verlagen ter compensatie van de versterking van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving met 63 miljoen EUR en van Europol met 185 miljoen EUR in de loop van het MFK; blijft bij zijn standpunt dat nieuwe taken voor agentschappen nieuwe middelen vereisen en niet ten koste mogen gaan van bestaande programma’s of agentschappen;

  4. benadrukt dat noch het NGEU-fonds, noch het fonds van de herstel- en veerkrachtfaciliteit die daar deel van uitmaakt, noch de flexibiliteit in het kader van het huidige MFK 2021-2027 volstaan om te voorzien in de financiële behoeften als gevolg van de oorlog in Oekraïne; verwacht bovendien dat de economische en sociale situatie in de Unie de komende maanden verder zal verslechteren en roept de lidstaten en de Commissie op dringend de nodige solidariteits- en compensatiemechanismen in te stellen;

  5. is zeer bezorgd over het feit dat het MFK zijn grenzen al heeft bereikt en niet geschikt is om de vele interne en externe crises op duurzame wijze te blijven aanpakken; wijst er met name op dat het plafond van rubriek 4 moet worden verhoogd om rekening te houden met de werkelijke financiële behoeften van het migratie- en grensbeheer van de Unie; verzoekt de Commissie daarom de werking van het huidige MFK grondig te evalueren en zo spoedig mogelijk en uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 met een wetgevingsvoorstel te komen voor een algehele herziening van het MFK; verwacht dat bij een dergelijke herziening rekening wordt gehouden met de langetermijngevolgen van de oorlog in Oekraïne en met de genomen noodmaatregelen;

  6. keurt het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2022 goed;

  7. verzoekt zijn Voorzitter te constateren dat de gewijzigde begroting nr. 2/2022 definitief is vastgesteld en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

  8. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.

   


  BRIEF VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN (15.6.2022)

  De heer Johan Van Overtveldt

  Voorzitter

  Begrotingscommissie

  BRUSSEL

  Betreft: Advies inzake ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3 bij de algemene begroting 2022: Financiering van opvangkosten van mensen die Oekraïne ontvluchten (2022/0126(BUD))

  Geachte heer Van Overtveldt,

  In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie buitenlandse zaken ermee belast een advies uit te brengen aan uw commissie. Tijdens haar vergadering van 11 mei 2022 heeft zij besloten dat advies in briefvorm uit te brengen.

  De Commissie buitenlandse zaken heeft de kwestie tijdens haar vergadering van 14 juni 2022 onderzocht. Tijdens die vergadering[6] heeft zij besloten de bevoegde Begrotingscommissie te verzoeken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen.

  Hoogachtend,

  David McAllister  Michael Gahler

  Voorzitter  Rapporteur voor advies

   


  SUGGESTIES

  1. is ingenomen met het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3 zoals voorgesteld door de Commissie, dat deel uitmaakt van het pakket waardoor in totaal 400 miljoen EUR beschikbaar wordt gesteld om onmiddellijke steun te verlenen aan aankomende mensen in het kader van het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) en het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid;

  2. betuigt zijn onverdeelde solidariteit met de bevolking van Oekraïne, en herinnert aan de noodzaak om alle beschikbare begrotingsinstrumenten van de Unie in te zetten om zo veel mogelijk economische en financiële steun te verlenen aan Oekraïne en aan de mensen die de oorlog in het land ontvluchten;

  3. onderstreept hoe belangrijk het is om onmiddellijke steun te verlenen aan mensen die in de Unie aankomen, concrete solidariteit te tonen met de meest getroffen buurlanden, en solidariteit tussen de lidstaten te waarborgen, in reactie op de stroom van miljoenen vluchtelingen uit Oekraïne; benadrukt dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan vrouwen en kinderen, aangezien zij de meerderheid van de vluchtelingen uitmaken, bijzondere behoeften hebben en met meervoudige discriminatie te maken krijgen;

  4. moedigt de Commissie met name aan ten volle gebruik te maken van de buffer voor nieuwe uitdagingen en prioriteiten van het NDICI – Europa in de wereld en van het snellereactiemechanisme; dringt er bovendien bij de Commissie op aan middelen voor grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s tussen Oekraïne en de EU-lidstaten voor de periode 2021-2027 te programmeren en te gebruiken om de weerbaarheid van gemeenschappen die aan de grens wonen te vergroten, in het licht van de aanhoudende vluchtelingencrisis.

   


  INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

  Datum goedkeuring

  21.6.2022

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  28

  1

  0

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Olivier Chastel, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Niclas Herbst, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

  Anna-Michelle Asimakopoulou, Pietro Bartolo, Rosa D’Amato, Jonás Fernández, Fabienne Keller, Petri Sarvamaa

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 209, lid 7)

  Asim Ademov, Sunčana Glavak, Gilles Lebreton, Christian Sagartz, Marc Tarabella

   


  HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

  28

  +

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

  ID

  Gilles Lebreton

  NI

  Andor Deli

  PPE

  Asim Ademov, Anna-Michelle Asimakopoulou, José Manuel Fernandes, Sunčana Glavak, Niclas Herbst, Siegfried Mureşan, Christian Sagartz, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland

  RENEW

  Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Nils Torvalds

  S&D

  Pietro Bartolo, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Nils Ušakovs

  VERTS/ALE

  Rosa D'Amato, Alexandra Geese

   

  1

  -

  ID

  Joachim Kuhs

   

  0

  0

   

   

   

   

   

  Verklaring van de gebruikte tekens:

  + : voor

  - : tegen

  0 : onthouding

   

   

  Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2022
  Juridische mededeling - Privacybeleid