SPRÁVA o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2022 na rozpočtový rok 2022 – financovanie nákladov na prijímanie ľudí utekajúcich z Ukrajiny

21.6.2022 - (0000/2022 – C9‑0000/2022 – 2022/0126(BUD))

Výbor pre rozpočet
Spravodajca: Karlo Ressler

Postup : 2022/0126(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0181/2022
Predkladané texty :
A9-0181/2022
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2022 na rozpočtový rok 2022 – financovanie nákladov na prijímanie ľudí utekajúcich z Ukrajiny

(00000/2022 – C9‑0000/2022 – 2022/0126(BUD))

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

 so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012[1], a najmä na jeho článok 44,

 so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2022 prijatý s konečnou platnosťou 24. novembra 2021[2],

 so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027[3] (nariadenie o VFR),

 so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov[4],

 so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 zo 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie a o zrušení rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom[5],

 so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 3/2022, ktorý prijala Komisia 22. apríla 2022 (COM(2022)0262),

 so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2022, ktorú Rada prijala 16. mája 2022 a ktorú postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (09095/2022 – C9- 0182/2022),

 so zreteľom na články 94 a 96 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na list Výboru pre právne veci,

 so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0181/2022),

A. keďže Komisia navrhuje, aby sa z rozpočtu Únie poskytla v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Nástroja na riadenie hraníc a víza (BMVI) suma 400 miliónov EUR na financovanie nákladov na prvé prijatie a registráciu osôb utekajúcich z Ukrajiny v nadväznosti na nezákonnú, nevyvolanú a neopodstatnenú útočnú vojnu, ktorú vedie Ruská federácia proti Ukrajine od 24. februára 2022;

B. keďže návrh opravného rozpočtu č. 3/2022 je jedným z prvkov, ktoré sa používajú na dosiahnutie navrhovaných 400 miliónov EUR, spolu so zmenami pracovných programov pre tematické nástroje AMIF a BMVI na roky 2021 – 2022, na základe ktorých sa poskytuje suma 124 miliónov EUR vo forme núdzovej pomoci v rámci každého programu, a s návrhom na presun rozpočtového orgánu (DEC 11/2022) na posilnenie fondu AMIF o 52,2 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 74 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch;

C.  keďže čistý vplyv návrhu opravného rozpočtu č. 3/2022 na výdavky predstavuje zvýšenie prostriedkov fondu AMIF o 99,8 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a zvýšenie o 176 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, z toho 76 miliónov EUR pre AMIF a 100 miliónov EUR pre BMVI;

1. víta návrh opravného rozpočtu č. 3/2022, ako ho predložila Komisia;

2. pripomína záväzok Parlamentu aktivovať všetky dostupné rozpočtové nástroje Únie s cieľom naďalej poskytovať čo najsilnejšiu hospodársku a finančnú podporu Ukrajine a ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine; opätovne zdôrazňuje potrebu solidarity medzi členskými štátmi a spoločných opatrení v reakcii na tok miliónov utečencov utekajúcich z Ukrajiny vrátane prerozdelenia utečencov; zdôrazňuje význam pokračujúcej podpory Moldavskej republike pri presune osôb do členských štátov v rámci platformy solidarity; naliehavo vyzýva najmä Komisiu, aby nastavila a využívala finančné prostriedky určené na programy cezhraničnej spolupráce medzi Ukrajinou a členskými štátmi na obdobie rokov 2021 – 2027 s cieľom zvýšiť odolnosť komunít žijúcich na hraniciach vzhľadom na prebiehajúcu utečeneckú krízu;

3. pripomína, že Parlament zabezpečil v rokovaniach o VFR zvýšenie prostriedkov nástroja BMVI o 1 miliardu EUR, aby program mohol v plnej miere plniť svoje ciele; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Komisia sa rozhodla znížiť finančné prostriedky nástroja BMVI s cieľom kompenzovať v priebehu VFR posilnenie Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť o 63 miliónov EUR a Europolu o 185 miliónov EUR; trvá na svojom stanovisku, že nové úlohy agentúr si vyžadujú nové zdroje a nemali by byť na úkor existujúcich programov alebo agentúr;

4. zdôrazňuje, že ani fond NextGenerationEU, jeho zložka Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti ani flexibilita v rámci súčasného viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 nepostačujú na plné krytie finančných potrieb vyvolaných vojnou na Ukrajine; okrem toho očakáva, že hospodárska a sociálna situácia v Únii sa v nadchádzajúcich mesiacoch ešte viac zhorší, a vyzýva členské štáty a Komisiu, aby urýchlene zaviedli potrebné mechanizmy solidarity a kompenzácie;

5. je hlboko znepokojený tým, že VFR už narazil na svoje limity a nepostačuje na to, aby sa ním naďalej udržateľným spôsobom riešili mnohé vnútorné a vonkajšie krízy; poukazuje najmä na potrebu zvýšiť strop okruhu 4, aby sa zohľadnili skutočné finančné potreby Únie v oblasti migrácie a riadenia hraníc; vyzýva preto Komisiu, aby čo najskôr, najneskôr však v prvom štvrťroku 2023, vykonala hĺbkové preskúmanie fungovania súčasného VFR a čo najskôr predložila legislatívny návrh komplexnej revízie VFR; predpokladá, že v takejto revízii sa zohľadnia dlhodobé dôsledky vojny na Ukrajine a prijaté núdzové opatrenia;

6. schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2022;

7. poveruje svoju predsedníčku, aby vyhlásila opravný rozpočet č. 2/2022 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečila jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

8. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.


LIST VÝBORU PRE ZAHRANIČNÉ VECI (15.6.2022)

Johan Van Overtveldt

Predseda

Výbor pre rozpočet

BRUSEL

Vec: Stanovisko k návrhu opravného rozpočtu č. 3 k všeobecnému rozpočtu na rok 2022 – Financovanie nákladov na prijímanie ľudí utekajúcich z Ukrajiny (2022/0126(BUD))

Vážený pán Van Overtveldt,

v rámci uvedeného postupu bol Výbor pre zahraničné veci požiadaný o predloženie stanoviska Vášmu výboru. Na schôdzi 11. mája 2022 sa výbor rozhodol predložiť toto stanovisko vo forme listu.

Výbor pre zahraničné veci preskúmal vec na schôdzi 14. júna 2022. Na tejto schôdzi[6] výbor rozhodol, že vyzve Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy.

S úctou

David McAllister  Michael Gahler

Predseda  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 


NÁVRHY

1. víta návrh opravného rozpočtu č. 3 navrhnutý Komisiou, ktorý je súčasťou balíka, ktorým sa zabezpečuje, že sa sprístupní celková suma 400 miliónov EUR na poskytnutie okamžitej podpory osobám prichádzajúcim v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Nástroja na riadenie hraníc a víza (BMVI);

2. vyjadruje svoju bezvýhradnú solidaritu s ukrajinským ľudom a pripomína potrebu mobilizovať všetky dostupné rozpočtové nástroje Únie s cieľom poskytovať čo najsilnejšiu hospodársku a finančnú podporu Ukrajine a ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou v krajine;

3. zdôrazňuje, že je dôležité poskytnúť okamžitú podporu ľuďom prichádzajúcim do Únie a preukázať konkrétnu solidaritu s najviac postihnutými susednými krajinami a zabezpečiť solidaritu medzi členskými štátmi v reakcii na prílev miliónov utečencov utekajúcich z Ukrajiny; zdôrazňuje potrebu zamerať sa najmä na ženy a deti vzhľadom na to, že tvoria väčšinu utečencov, ich osobitné potreby a prelínajúce sa formy diskriminácie;

4. nabáda najmä Komisiu, aby v plnej miere využila rezervu na vznikajúce výzvy a priority Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa a mechanizmus rýchlej reakcie. Navyše naliehavo vyzýva Komisiu, aby nastavila a využívala finančné prostriedky určené na programy cezhraničnej spolupráce medzi Ukrajinou a členskými štátmi EÚ na obdobie rokov 2021 – 2027 s cieľom zvýšiť odolnosť komunít žijúcich na hraniciach vzhľadom na prebiehajúcu utečeneckú krízu.

 

 


 

INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

21.6.2022

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Olivier Chastel, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Niclas Herbst, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anna-Michelle Asimakopoulou, Pietro Bartolo, Rosa D’Amato, Jonás Fernández, Fabienne Keller, Petri Sarvamaa

Náhradníci (čl. 209 ods. 7) prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Sunčana Glavak, Gilles Lebreton, Christian Sagartz, Marc Tarabella

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

28

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

ID

Gilles Lebreton

NI

Andor Deli

PPE

Asim Ademov, Anna-Michelle Asimakopoulou, José Manuel Fernandes, Sunčana Glavak, Niclas Herbst, Siegfried Mureşan, Christian Sagartz, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland

RENEW

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Nils Torvalds

S&D

Pietro Bartolo, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rosa D'Amato, Alexandra Geese

 

1

-

ID

Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

Posledná úprava: 22. júna 2022
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia