SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie (žiadosť Francúzska – EGF/2022/001 FR/Air France)

    21.6.2022 - (COM(2022)0201 – C9‑0170/2022 – 2022/0143(BUD))

    Výbor pre rozpočet
    Spravodajkyňa: Fabienne Keller


    Postup : 2022/0143(BUD)
    Postup v rámci schôdze
    Postup dokumentu :  
    A9-0183/2022
    Predkladané texty :
    A9-0183/2022
    Rozpravy :
    Prijaté texty :

    NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

    o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie (žiadosť Francúzska – EGF/2022/001 FR/Air France)

    (COM(2022)0201 – C9‑0170/2022 – 2022/0143(BUD))

    Európsky parlament,

     so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2022)0201 – C9‑0170/2022),

     so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/691 z 28. apríla 2021 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie (EGF), ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1309/2013[1] (ďalej len „nariadenie o EGF“),

     so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027[2] (ďalej len „nariadenie o VFR“), a najmä na jeho článok 8,

     so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov[3] (ďalej len „Medziinštitucionálna dohoda zo 16. decembra 2020“), a najmä na jej bod 9,

     so zreteľom na listy Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre regionálny rozvoj,

     so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0183/2022),

    A. keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytnúť dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí trpia dôsledkami globalizácie a technologických a environmentálnych zmien, ako sú zmeny štruktúry svetového obchodu, obchodné spory, výrazné zmeny v obchodných vzťahoch Únie alebo v zložení vnútorného trhu a finančné alebo hospodárske krízy, ako aj prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo pri súčasnom zaručení mobility prístupnej pre všetkých, alebo dôsledkami digitalizácie alebo automatizácie;

    B. keďže Únia rozšírila rozsah pôsobnosti Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie (EGF), s cieľom poskytovať finančnú podporu v prípade akejkoľvek významnej udalosti spôsobujúcej reštrukturalizáciu, a tým pokryť hospodárske dôsledky krízy spôsobenej koronavírusom;

    C. keďže Francúzsko predložilo žiadosť EGF/2022/001 FR/Air France o finančný príspevok z EGF po tom, ako bolo prepustených 282 pracovníkov v hospodárskom odvetví patriacom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 33 (Oprava a inštalácia strojov a prístrojov) a 51 (Letecká doprava), najmä v 12 francúzskych regiónoch úrovne NUTS 2 v kontinentálnom Francúzsku[4] a štyroch francúzskych regiónoch úrovne NUTS 2 v zámorských regiónoch[5], a to v referenčnom období na podanie žiadosti od 1. júla 2021 do 1. novembra 2021;

    D. keďže žiadosť sa týka 282 prepustených pracovníkov, ktorých činnosť v spoločnosti Air France a jej dvoch dcérskych spoločnostiach[6] sa skončila počas referenčného obdobia, pričom 1 298 pracovníkov bolo prepustených pred referenčným obdobím alebo po ňom v dôsledku rovnakých udalostí, ktoré spôsobili ukončenie činnosti prepustených pracovníkov počas referenčného obdobia, a preto sa všetkých 1 580 pracovníkov bude považovať za oprávnených príjemcov;

    E. keďže uplatňovanie je založené na intervenčných kritériách uvedených v článku 4 ods. 2 písm. a) nariadenia o EGF, podľa ktorého musí v referenčnom období štyroch mesiacov v podniku v členskom štáte dôjsť k ukončeniu činnosti najmenej 200 pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie, vrátane pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie u dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov, a/alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ktorých činnosť sa skončila;

    F. keďže spoločnosť Air France bola vážne zasiahnutá krízou spôsobenou ochorením COVID-19, ktorá spôsobila prudký pokles príjmov a dopravy;

    G. keďže reštrukturalizácia regionálnych dcérskych spoločností Air France do spoločnosti Hop vyvolala sociálne obavy ešte pred začiatkom krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a spoločnosť Air France sa počas pandémie rozhodla výrazne znížiť kapacitu spoločnosti Hop, pokiaľ ide o personál aj lietadlá;

    H. keďže francúzske orgány zaviedli rôzne opatrenia, ako sú úvery so štátnou zárukou, na podporu spoločnosti Air France, ale spoločnosť naďalej musela prijať dodatočné opatrenia na riešenie krízy vrátane zníženia prevádzky, nového vymedzenia domácej siete a zjednodušenia podporných funkcií, čo viedlo k zníženiu počtu zamestnancov;

    I. keďže Komisia vyhlásila, že zdravotná kríza viedla k hospodárskej kríze, navrhla plán obnovy hospodárstva a zdôraznila úlohu EGF ako núdzového nástroja[7];

    J. keďže letecké spoločnosti v Európe čelia vážnym problémom a výzvam v dôsledku globálnej hospodárskej súťaže a keďže sú potrebné opatrenia na posilnenie ochrany práv pracovníkov leteckých spoločností na úrovni Únie a zabezpečenie toho, aby toto dôležité odvetvie zostalo konkurencieschopné a aby sa v Únii udržali dôstojné pracoviská;

    K. keďže v súlade s článkom 8 nariadenia o VFR nesmie EGF prekročiť maximálnu ročnú sumu 186 miliónov EUR (v cenách roku 2018);

    L. keďže Únia zohráva dôležitú úlohu pri poskytovaní potrebnej solidarity prostredníctvom finančných príspevkov z EGF, ktorých cieľom je príjemcov rýchle opätovne začleniť do dôstojného a udržateľného zamestnania v ich pôvodných odvetviach činnosti alebo inde, a zároveň ich pripraviť na ekologickejšie a digitálnejšie európske hospodárstvo;

    1. súhlasí s Komisiou, že sú splnené podmienky stanovené v článku 4 ods. 2 písm. a) nariadenia o EGF a že Francúzsko má podľa uvedeného nariadenia nárok na finančný príspevok vo výške 17 742 607 EUR, čo predstavuje 85 % celkových nákladov vo výške 20 873 656 EUR, ktoré zahŕňajú len výdavky na personalizované služby;

    2. konštatuje, že francúzske orgány podali žiadosť 21. januára 2022 a že Komisia 10. mája 2022 dokončila svoje hodnotenie a v ten istý deň o tom informovala Európsky parlament;

    3. konštatuje, že žiadosť sa týka celkovo 1 580 pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie a ktorých činnosť sa skončila; víta skutočnosť, že podľa očakávaní Francúzska sa na opatreniach zúčastnia všetci oprávnení prijímatelia (ďalej len „dotknutí prijímatelia“);

    4. pripomína, že sociálne dôsledky prepúšťania budú podľa očakávaní pre Francúzsko značné, najmä v regióne Île-de-France, kde prišlo o zamestnanie 57 % z daných prepustených pracovníkov; konštatuje, že francúzske ministerstvo práce spresnilo, že reštrukturalizácia spoločnosti Air France ovplyvnila bilanciu pracovných miest na dotknutých územiach; zdôrazňuje, že regióny a hospodárske odvetvia, ktoré čelia ťažkostiam, si vyžadujú integrovanú a spoločnú európsku reakciu na podporu ich odolnosti;

    5. poukazuje na to, že 56 % prepustených pracovníkov tvoria ženy a 30,8 % má viac ako 54 rokov; ďalej konštatuje, že 96 prepustených pracovníkov má zdravotné postihnutie;

    6. poznamenáva, že Francúzsko začalo poskytovať personalizované služby dotknutým prijímateľom 1. februára 2021 a že obdobie oprávnenosti na finančný príspevok z EGF preto trvá od 1. februára 2021 do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o financovaní;

    7. pripomína, že personalizované služby, ktoré sa majú poskytnúť pracovníkom, pozostávajú z týchto opatrení: poradenské služby a profesijné poradenstvo, odborná príprava, vrátane horizontálnych kompetencií, rekvalifikácie, zvyšovania úrovne zručností, stáží a kariérového poradenstva, príspevok na založenie podniku, príspevky na novoprijatého zamestnanca, príspevok na urýchlené opätovné zamestnanie, doplatky ku mzde; zdôrazňuje význam rýchleho poskytovania pracovných príležitostí v Únii prepusteným kvalifikovaným pracovníkom;

    8. v tejto súvislosti opätovne zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú by Únia mala zohrávať pri poskytovaní potrebných kvalifikácií pre spravodlivú a digitálnu transformáciu v súlade s Európskou zelenou dohodou a hlavnými európskymi politickými cieľmi; dôrazne podporuje skutočnosť, že po zvyšok súčasného VFR bude EGF naďalej prejavovať solidaritu s dotknutými osobami a naďalej kladie dôraz na vplyv reštrukturalizácie na pracovníkov; žiada, aby budúce aplikácie maximalizovali súdržnosť politík;

    9. víta skutočnosť, že Francúzsko vypracovalo koordinovaný balík personalizovaných služieb po porade so zamestnancami a predstaviteľmi odborov[8];

    10. víta skutočnosť, že spoločnosť Air France zaviedla rozsiahly balík aktívnych opatrení na trhu práce zameraných na pomoc prepusteným pracovníkom v súlade so svojimi právnymi záväzkami;

    11. poukazuje na to, že spoločnosť Air France v rámci „plánu rozvoja zručností“ pravidelne ponúka svojim zamestnancom odbornú prípravu, v ktorej sa pozornosť venuje digitálnym zručnostiam a zručnostiam požadovaným v hospodárstve efektívne využívajúcom zdroje, a víta skutočnosť, že táto odborná príprava je prepusteným pracovníkom k dispozícii počas trvania ich účasti na opatreniach EGF; zdôrazňuje, že je dôležité pripraviť pracovníkov na zelené a digitálne hospodárstvo Únie a pracovať na dvojakej transformácii;

    12. konštatuje, že digitálna a ekologická transformácia bude mať vplyv aj na trh práce, najmä v leteckom priemysle; preto by sa osobitná pozornosť mala venovať kvalifikovanému vzdelávaniu vrátane odborného vzdelávania a podpory tzv. duálneho systému učňovskej prípravy, ktorý sa ukázal ako účinný v niektorých členských štátoch;

    13. zdôrazňuje, že francúzske orgány potvrdili, že na uvedené oprávnené opatrenia nedostávajú pomoc z iných fondov ani finančných nástrojov Únie;

    14. opakuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo kolektívnych dohôd zodpovedajú podniky, ani žiadne príspevky alebo nároky pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie, aby sa v plnej miere zaistil doplnkový charakter pridelenej pomoci;

    15. schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

    16. poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

    17. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

     


     

    PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

    o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie, na základe žiadosti Francúzska – EGF/2022/001 FR/Air France

    EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

    so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

     

    so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/691 z 28. apríla 2021 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie (EGF), ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1309/2013[9], a najmä na jeho článok 15 ods. 1,

     

    so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov[10], a najmä na jej bod 9,

     

    so zreteľom na návrh Európskej komisie,

     

    keďže:

    (1) Cieľom Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie (EGF), je preukázať solidaritu a podporovať dôstojné a udržateľné zamestnanie v Únii poskytovaním podpory pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktorých činnosť bola ukončená, v prípade veľkých reštrukturalizačných udalostí, a pomáhaním im pri tom, aby si čím skôr našli dôstojné a udržateľné zamestnanie.

    (2) Podľa článku 8 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 nesmie EGF prekročiť maximálnu ročnú sumu 186 000 000 EUR (v cenách z roku 2018)[11].

    (3) Francúzsko 21. januára 2022 predložilo žiadosť o mobilizáciu EGF v súvislosti s pracovníkmi, ktorí prišli o zamestnanie v spoločnosti Air France vo Francúzsku. Žiadosť bola doplnená o dodatočné informácie v súlade s článkom 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2021/691. Táto žiadosť spĺňa podmienky na stanovenie finančného príspevku z EGF podľa článku 13 nariadenia (EÚ) 2021/691.

    (4) Preto by sa v súvislosti so žiadosťou predloženou Francúzskom mal mobilizovať EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 17 742 607 EUR.

    (5) S cieľom skrátiť čas potrebný na mobilizáciu EGF na minimum by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia,

    PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

    Článok 1

    V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2022 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie, s cieľom poskytnúť sumu 17 742 607 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

    Článok 2

    Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od [dátum prijatia].

    V Bruseli

    Za Európsky parlament Za Radu

    predseda/predsedníčka predseda/predsedníčka
     

     


    DÔVODOVÁ SPRÁVA

    I. Kontext návrhu

    Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom postihnutým dôsledkami významných štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

    Podľa ustanovení článku 8 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027[12], a článku 15 nariadenia (EÚ) 2021/691[13] fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 186 miliónov EUR (v cenách roku 2018).

    Pokiaľ ide o postup, podľa bodu 9 Medziinštitucionálnej dohody zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov[14] Komisia v záujme aktivácie fondu v prípade kladného posúdenia žiadosti predloží rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu a zároveň príslušnú žiadosť o presun.

    II. Žiadosť Francúzska a návrh Komisie

    Francúzsko 21. januára 2022 predložilo žiadosť EGF/2022/001 FR/Air France o finančný príspevok z EGF po tom, ako bolo prepustených 282 pracovníkov v hospodárskom odvetví patriacom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 33 (Oprava a inštalácia strojov a prístrojov) a 51 (Letecká doprava) v 12 francúzskych regiónoch úrovne NUTS 2 v kontinentálnom Francúzsku a štyroch francúzskych regiónoch úrovne NUTS 2 v zámorských regiónoch.

    Po posúdení tejto žiadosti Komisia dospela v súlade so všetkými príslušnými ustanoveniami nariadenia o EGF k záveru, že podmienky na udelenie finančného príspevku z EGF sú splnené.

    Komisia 10. mája 2022 prijala návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF na podporu opätovného začlenenia 1 580 dotknutých prijímateľov do trhu práce a v ten istý deň o tom informovala Parlament a Radu.

    Komisia považuje žiadosť za prípustnú na základe intervenčných kritérií uvedených v článku 4 ods. 2 písm. a) nariadenia o EGF, podľa ktorého musí v referenčnom období štyroch mesiacov v podniku v členskom štáte dôjsť k ukončeniu činnosti najmenej 200 pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie, vrátane pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie u dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov, a/alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ktorých činnosť skončila.

    Táto žiadosť sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2022, VFR [nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027][15] a MID zo 16. decembra 2020.

    Ukončenie činnosti všetkých pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie počas referenčného obdobia trvajúceho od 1. júla 2021 do 1. novembra 2021 sa počítalo odo dňa individuálnej výpovede zo strany zamestnávateľa, ktorou oznámil prepustenie alebo ukončenie pracovnej zmluvy pracovníka.

    Žiadosť odkazuje na mobilizáciu celkovej sumy 17 742 607 EUR z EGF v prospech Francúzska, čo predstavuje 85 % celkových nákladov na navrhované opatrenia.

    Cieľom EGF je preukázať solidaritu a podporiť dôstojné a udržateľné zamestnanie v Únii, a to poskytnutím pomoci v prípade významnej reštrukturalizácie, najmä v dôsledku výziev spojených s globalizáciou, ako sú zmeny štruktúry svetového obchodu, obchodné spory, výrazné zmeny v obchodných vzťahoch Únie alebo zložení vnútorného trhu a finančné alebo hospodárske krízy, ako aj prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, alebo v dôsledku digitalizácie alebo automatizácie[16].

    Kríza spôsobená ochorením COVID-19 vážne a náhle zasiahla spoločnosť Air France a prinútila ju obmedziť ponuku letov v dôsledku uzavretia hraníc a poklesu leteckej dopravy.

    V roku 2020 kleslo HDP vo Francúzsku o 8 % a napriek nárastu o 7 % v roku 2021 ešte nedosiahlo úroveň spred pandémie. Pokles disponibilného príjmu domácností má vplyv na výdavky na cestovanie. Okrem toho telepráca a nové zdravotné a environmentálne požiadavky spochybňujú vzťah k leteckej doprave, čo môže z dlhodobého hľadiska viesť k zmene správania zákazníkov. Očakáva sa preto, že oživenie leteckej dopravy bude pomalé a neisté. Spoločnosť Air France očakáva, že 95 % svojej ponuky letov spred pandémie dosiahne až v roku 2023.

    Pokiaľ ide o peňažný tok, na začiatku krízy prichádzala spoločnosť Air France mesačne o 450 miliónov EUR. Podnik by sa bol dostal do platobnej neschopnosti a už by nebol schopný vyplácať mzdy, keby nezískal úvery so štátnou zárukou vo výške 7 miliárd EUR. Samotné úvery by však neboli stačili na zvládnutie situácie bez dodatočných opatrení, ako je zníženie prevádzky, nové vymedzenie domácej siete a zjednodušenie a zefektívnenie podporných funkcií (ako sú marketing, komunikácia, ľudské zdroje atď.). Tieto opatrenia viedli k zníženiu počtu zamestnancov.

    Prepúšťanie najviac postihlo región Île-de-France (57 % z prepustených pracovníkov). Na začiatku uplatňovania personalizovaných opatrení v prvom štvrťroku 2021 bola miera nezamestnanosti v regióne Île-de-France bezprostredne po prvej vlne prepúšťania 7,7 %. Počet registrovaných uchádzačov o zamestnanie presiahol jeden milión (1 056 950), čo predstavuje medziročný nárast o 8 %.

    Šesť typov opatrení, ktoré majú byť poskytnuté prepusteným pracovníkom a na ktoré sa požaduje spolufinancovanie z EGF, zahŕňa:

    a. Poradenské služby a profesijné poradenstvo: prepusteným pracovníkom sa poskytne kariérové poradenstvo a pomoc pri hľadaní zamestnania alebo poradenstvo pri začatí podnikania v prípade, že si chcú založiť vlastný podnik. Účastníkom sa poskytne profesijné poradenstvo a usmernenia, podpora pri hľadaní zamestnania, koučing, informácie o dostupnej odbornej príprave a podpora pri začatí podnikania. V rámci tohto opatrenia dostanú pracovníci príležitosti na prechod do iného zamestnania, ktoré vyplynú z aktívneho hľadania zamestnania vykonávaného odborníkmi, a pomoc pri výbere pracovných ponúk, príprave na pohovory atď. Špecializovaní poradcovia budú pomáhať pracovníkom, ktorí sa rozhodnú pre samostatnú zárobkovú činnosť, prevzatie podniku alebo založenie podniku, s vypracovaním podnikateľského plánu, hľadaním finančných prostriedkov a ďalšími sprievodnými službami zameranými na podnikanie.

    b. Odborná príprava: pracovníkom sa ponúkne široká škála možností odbornej prípravy zameranej na zvyšovanie úrovne zručností alebo rekvalifikáciu, ktoré budú prispôsobené ich potrebám a ktoré určia poradcovia poskytujúci poradenské služby. Pracovníkom, ktorí sa rozhodnú pre samostatnú zárobkovú činnosť, sa ponúkne odborná príprava zameraná na založenie podniku, ktorú poskytne Sodesi (PASS CREA), obchodná a priemyselná komora alebo živnostenská komora.

    c. Príspevok na založenie podniku: pracovníci, ktorí začnú vlastné podnikanie (prevzatie alebo založenie podniku), dostanú najviac 15 000 EUR na pokrytie zriaďovacích nákladov, investícií do aktív a bežných výdavkov. Príspevok bude vyplatený v troch splátkach na základe dosiahnutia vopred stanovených čiastkových cieľov. Prvá splátka vo výške 3 000 EUR bude vyplatená po predložení dokladu o založení alebo prevzatí podniku, ako je napríklad doklad o registrácii. Druhá a tretia splátka, každá vo výške 6 000 EUR, bude vyplatená po predložení prvého a druhého výkazu o činnosti do RSI[17] s uvedeným obratom najmenej 200 EUR, respektíve 500 EUR v prípade samostatne zárobkovo činných osôb a individuálnych podnikateľov; alebo po predložení potvrdenia vydaného autorizovaným účtovníkom s uvedeným obratom najmenej 500 EUR, respektíve 1 000 EUR v prípade podnikov[18].

    d.  Príspevky na novoprijatého zamestnanca: malým a stredným podnikom, ktoré zamestnajú bývalého pracovníka Air France s pracovnou zmluvou na neurčitý čas alebo s pracovnou zmluvou na určitú dobu v trvaní najmenej šesť mesiacov, bude preplatená najviac dvojmesačná mzda a príspevky zamestnávateľa, ako aj časť nákladov na odbornú prípravu na prispôsobenie sa novému zamestnaniu, ak je takáto odborná príprava potrebná.

    e. Príspevok na urýchlené opätovné zamestnanie: pracovníci, ktorí sa rýchlo vrátia do zamestnania s pracovnou zmluvou na neurčitý čas alebo na určitú dobu v trvaní najmenej šesť mesiacov, dostanú príspevok vo výške príspevku na hľadanie zamestnania, ktorý by dostávali, keby si prácu nenašli. Táto suma nesmie presiahnuť ekvivalent štvormesačného príspevku na hľadanie zamestnania.

    f. Doplatky ku mzde: cieľom tohto opatrenia je poskytnúť stimul na prijatie nového zamestnania (na neurčitý čas alebo na určitú dobu v trvaní najmenej šesť mesiacov), aj keď je plat v novom nájdenom zamestnaní nižší než v tom predchádzajúcom. Príspevok sa bude rovnať rozdielu medzi platmi do výšky 600 EUR mesačne počas obdobia maximálne 30 mesiacov alebo do výšky 375 EUR mesačne počas obdobia maximálne 48 mesiacov. V každom prípade celková suma na pracovníka nesmie presiahnuť 18 000 EUR.

     

    Podľa Komisie predstavujú uvedené opatrenia aktívne opatrenia na trhu práce v rámci oprávnených opatrení stanovených v článku 7 nariadenia o EGF a nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany.

    Francúzsko poskytlo požadované informácie o opatreniach, ktoré sú pre príslušné podniky povinné podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv. Potvrdilo, že finančným príspevkom z EGF sa nenahrádza žiadne z týchto opatrení.

    Postup

    S cieľom mobilizácie fondu predložila Komisia rozpočtovému orgánu žiadosť o presun celkovej sumy 15 645 511 EUR z rezervy EGF (riadok 30 04 02) do rozpočtového riadka EGF (16 02 02).

    Finančný príspevok vyplatený z EGF na financovanie aktívnych opatrení na trhu práce v nadväznosti na prepúšťanie v spoločnosti Selecta bol na žiadosť Francúzska nižší než suma mobilizovaná v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady z 24. marca 2022 (4 074 296 EUR).

    Francúzsko informovalo Komisiu, že vďaka hospodárskej obnove po kríze spôsobenej pandémiou COVID-19 by sa mohlo predísť prepusteniu 107 zamestnancov naplánovanému na január 2022. Francúzsko preto znížilo sumu z EGF potrebnú na pomoc prepusteným pracovníkom spoločnosti Selecta. Táto suma teraz predstavuje 1 977 200 EUR.

    Keďže po platbe Francúzsku zostali v prevádzkovom riadku k dispozícii viazané rozpočtové prostriedky vo výške 2 097 096 EUR, Komisia nemusí z riadku rezerv presunúť celú sumu záväzkov pre Air France.

    Podľa internej dohody by sa do tohto postupu mal zapojiť Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci a Výbor pre regionálny rozvoj, aby poskytli konštruktívnu podporu a prispeli k posúdeniu žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z fondu.

     

     


    LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI (14.6.2022)

    Pán Johan Van Overtveldt

    predseda

    Výbor pre rozpočet

    BRUSEL

    Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – EGF/2022/001 FR/Air France – Francúzsko (2022/0143(BUD))

    Vážený pán predseda,

    v rámci predmetného postupu bol Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci poverený predložením stanoviska Vášmu výboru a rozhodol sa predložiť toto stanovisko vo forme listu.

    Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preskúmal túto otázku na svojej schôdzi 14. júna 2022. Na tejto schôdzi výbor rozhodol, že vyzve Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy.

    S úctou

    Dragoş Pîslaru

     

     


     

    NÁVRHY

    Posúdenie výboru EMPL vychádza z týchto úvah:

    A. keďže 21. januára 2022 Francúzsko predložilo žiadosť EGF/2022/001 FR/Air France o finančný príspevok z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie (EGF), po tom, ako bolo prepustených 282 pracovníkov v hospodárskom odvetví patriacom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízií 33 (Oprava a inštalácia strojov a prístrojov) a 51 (Letecká doprava), najmä v 12 francúzskych regiónoch úrovne NUTS 2 v kontinentálnom Francúzsku a štyroch francúzskych regiónoch úrovne NUTS 2 v zámorských regiónoch, a to v referenčnom období na podanie žiadosti od 1. júla 2021 do 1. novembra 2021;

    B. keďže žiadosť sa týka 282 pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie, ktorých činnosť v spoločnosti Air France a jej dvoch dcérskych spoločnostiach sa skončila počas referenčného obdobia, pričom 1 298 pracovníkov bolo prepustených pred referenčným obdobím alebo po ňom v dôsledku rovnakých udalostí, ktoré spôsobili ukončenie činnosti pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie, počas referenčného obdobia, a preto sa všetkých 1 580 pracovníkov bude považovať za oprávnených prijímateľov;

    C. keďže Komisia považuje žiadosť za prípustnú na základe intervenčných kritérií uvedených v článku 4 ods. 2 písm. a) nariadenia o EGF, podľa ktorého musí v referenčnom období štyroch mesiacov v podniku v členskom štáte dôjsť k ukončeniu činnosti najmenej 200 pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie, vrátane pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie u dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov, a/alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ktorých činnosť sa skončila;

    D. keďže Komisia 10. mája 2022 prijala návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF na podporu opätovného začlenenia 1 580 dotknutých prijímateľov do trhu práce a v ten istý deň o tom informovala Parlament a Radu;

    E. keďže spoločnosť Air France bola vážne zasiahnutá krízou spôsobenou ochorením COVID-19, ktorá spôsobila prudký pokles príjmov a dopravy;

    F. keďže v roku 2020 klesol HDP vo Francúzsku o 8 % a napriek nárastu o 7 % v roku 2021 ešte nedosiahol úroveň spred pandémie; keďže pokles disponibilného príjmu domácností má vplyv na výdavky na cestovanie; keďže zmena klímy a potreba znížiť emisie skleníkových plynov, ale aj telepráca a nové zdravotné a environmentálne požiadavky spochybňujú vzťah k leteckej doprave, čo môže z dlhodobého hľadiska viesť k zmene správania zákazníkov a organizácií; keďže sa preto očakáva, že oživenie leteckej dopravy bude pomalé a neisté; keďže spoločnosť Air France očakáva, že 95 % svojej ponuky letov spred pandémie dosiahne až v roku 2023;

    G. keďže pokiaľ ide o peňažný tok, na začiatku krízy prichádzala spoločnosť Air France mesačne o 450 miliónov EUR; keďže podnik by sa bol dostal do platobnej neschopnosti a už by nebol schopný vyplácať mzdy, keby nezískal úvery so štátnou zárukou vo výške 7 miliárd EUR; keďže samotné úvery by však neboli stačili na zvládnutie situácie bez dodatočných opatrení, ako je zníženie prevádzky, nové vymedzenie domácej siete a zjednodušenie a zefektívnenie podporných funkcií (ako sú marketing, komunikácia, ľudské zdroje atď.); keďže tieto opatrenia viedli k zníženiu počtu zamestnancov;

    H. keďže Francúzsko uviedlo, že po konzultácii so zástupcami zamestnancov a odborov bol vypracovaný koordinovaný balík personalizovaných služieb; keďže v rámci série stretnutí medzi spoločnosťou Air France a SNPNC[19], UNAC[20], UNSA-PNC[21], CFDT[22], FO[23] a CFE/CGC[24] navrhli rokujúce strany balík opatrení na pomoc dotknutým zamestnancom; keďže tieto kolá interných rokovaní sa začali 8. júla 2020 a skončili sa 28. mája 2021[25];

    I. keďže v súlade s článkom 8 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027, EGF nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 186 miliónov EUR (v cenách roku 2018)[26];

    Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

    1. domnieva sa, že finančné príspevky z EGF by mali byť zacielené predovšetkým na aktívne opatrenia politiky trhu práce a personalizované služby zamerané na rýchle opätovné začlenenie prijímateľov do dôstojného a udržateľného zamestnania v rámci ich pôvodného odvetvia činnosti alebo mimo neho a zároveň na ich prípravu na ekologickejšie a digitálnejšie európske hospodárstvo;

    2. súhlasí s Komisiou, že sú splnené podmienky stanovené v článku 4 ods. 2 písm. a) nariadenia o EGF a že Francúzsko má podľa uvedeného nariadenia nárok na finančný príspevok vo výške 17 742 607 EUR, čo predstavuje 85 % celkových nákladov vo výške 20 873 656 EUR, ktoré zahŕňajú len výdavky na personalizované služby;

    3. konštatuje, že boli splnené všetky procesné požiadavky; víta zapojenie sociálnych partnerov do balíka opatrení, pre ktoré sa požaduje spolufinancovanie z EGF; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby každý krok postupu bol transparentný, a vyzýva sociálnych partnerov, aby sa zapojili do vykonávania a hodnotenia daného balíka služieb;

    4. zdôrazňuje, že francúzske orgány potvrdili, že na uvedené oprávnené opatrenia nebudú dostávať pomoc z iných fondov ani finančných nástrojov Únie;

    5. konštatuje, že žiadosť sa týka celkovo 1 580 pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie a ktorých činnosť sa skončila; víta skutočnosť, že podľa očakávaní Francúzska sa na opatreniach zúčastnia všetci oprávnení prijímatelia (ďalej len „dotknutí prijímatelia“); zdôrazňuje, že 56 % dotknutých prijímateľov sú ženy, 30,8 % má viac ako 54 rokov a 96 pracovníkov má zdravotné postihnutie; ďalej zdôrazňuje, že pri poskytovaní personalizovaných služieb by sa mali zohľadniť osobitné potreby týchto skupín;

    6. pripomína, že prepúšťania postihli rôzne regióny vo Francúzsku, najmä v regióne Île-de-France, kde prišlo o zamestnanie 57 % z daných prepustených pracovníkov; konštatuje, že francúzske ministerstvo práce spresnilo, že reštrukturalizácia spoločnosti Air France ovplyvnila bilanciu pracovných miest na dotknutých územiach;

    7. poznamenáva, že Francúzsko začalo poskytovať personalizované služby dotknutým prijímateľom 1. februára 2021 a že obdobie oprávnenosti na finančný príspevok z EGF preto trvá od 1. februára 2021 do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o financovaní; pripomína, že personalizované služby, ktoré sa majú poskytnúť pracovníkom, pozostávajú z týchto opatrení: poradenské služby a profesijné poradenstvo, odborná príprava, príspevok na založenie podniku, príspevky na novoprijatého zamestnanca, príspevok na urýchlené opätovné zamestnanie a doplatky ku mzde; víta, že Francúzsko vypracovalo koordinovaný balík personalizovaných služieb po porade so zamestnancami a s predstaviteľmi odborov;

    8. pripomína možnosť osobitných časovo obmedzených opatrení v rámci koordinovaného balíka, okrem iného vrátane vyplácania príspevkov na starostlivosť o deti, ako sa stanovuje v článku 7.2 písm. b) nariadenia o EGF, s cieľom uľahčiť účasť uchádzačov o zamestnanie na navrhovaných činnostiach;

    9. pripomína, že cieľom EGF je preukázať solidaritu a podporiť prijímateľov a rýchlo ich opätovne začleniť do dôstojného a udržateľného zamestnania v rámci ich pôvodného odvetvia činnosti alebo mimo neho; zdôrazňuje, že je dôležité pripraviť pracovníkov na zelené a digitálne európske hospodárstvo, a tým urýchliť dvojakú transformáciu; v tejto súvislosti opätovne zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú by Únia mala zohrávať pri poskytovaní potrebných kvalifikácií na spravodlivú transformáciu v súlade s Európskou zelenou dohodou;

    10. opakuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo kolektívnych dohôd zodpovedajú podniky.

     


    LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ (3.6.2022)

    Pán Johan VAN OVERTVELDT

    predseda

    Výbor pre rozpočet

    WIE 05U012

    Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2022/001 FR/Air France (2022/0143(BUD))

    Vážený pán Van Overtveldt,

    Európska komisia predložila Európskemu parlamentu návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Francúzska (COM(2022)0201) v dôsledku prepúšťania v spoločnosti Air France a v dvoch z jej dcérskych spoločností Hop a Hop Training.

     

    Podľa mojich informácií má Výbor pre rozpočet v úmysle čoskoro prijať správu o tomto návrhu.

     

    Žiadosť sa týka 282 pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie a ktorých činnosť v spoločnosti Air France bola ukončená. Tento podnik pôsobí v hospodárskom odvetví patriacom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 51 (letecká doprava). K prepúšťaniu v spoločnosti Air France došlo v 12 francúzskych regiónoch úrovne NUTS 2 v kontinentálnom Francúzsku a v štyroch francúzskych regiónoch úrovne NUTS 2 v zámorí.

    Okrem uvedených pracovníkov zahŕňajú oprávnení prijímatelia 1 298 pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie a ktorých činnosť bola ukončená pred referenčným obdobím štyroch mesiacov alebo po ňom.

    Celkový počet oprávnených prijímateľov je 1 580.

     

    Udalosti, ktoré viedli k tomuto prepúšťaniu, sú dôsledkom neočakávanej celosvetovej hospodárskej krízy spôsobenej pandémiou. Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 vážne a náhle zasiahla spoločnosť Air France, rovnako ako ostatné letecké spoločnosti, a prinútila ju obmedziť ponuku letov v dôsledku uzavretia hraníc a poklesu leteckej dopravy. Spoločnosť Air France očakáva, že 95 % svojej ponuky letov spred pandémie dosiahne až v roku 2023.

     

    Personalizované služby, ktoré sa majú poskytnúť prepusteným pracovníkom, tvoria tieto opatrenia: poradenské služby a profesijné poradenstvo, odborná príprava, príspevok na založenie podniku, príspevky na novoprijatého zamestnanca, príspevok na urýchlené opätovné zamestnanie, doplatky ku mzde.

     

    Odhadované celkové náklady sú 20 873 656 EUR a zahŕňajú len výdavky na personalizované služby. Francúzsko sa rozhodlo pokryť výdavky na činnosti prípravy, riadenia, informovanosti a propagácie, kontroly a podávania správ z vlastných zdrojov. Vnútroštátne predbežné financovanie a spolufinancovanie poskytuje spoločnosť Air France. Celková výška finančného príspevku požadovaného z EGF je 17 742 607 EUR (85 % celkových nákladov).

     

    Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na finančné príspevky z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie (EGF), sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/691 z 28. apríla 2021 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie (EGF), ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1309/2013. 

     

    Koordinátori výboru posúdili tento návrh a požiadali ma, aby som Vás písomne informoval o tom, že väčšina členov výboru nemá žiadne námietky voči tejto mobilizácii EGF na účely pridelenia uvedenej sumy podľa návrhu Komisie.

     

    S úctou

    Younous Omarjee

     

     


    INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

    Dátum prijatia

    21.6.2022

     

     

     

    Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

    +:

    –:

    0:

    29

    1

    0

    Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

    Pietro Bartolo, Olivier Chastel, Rosa D’Amato, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Niclas Herbst, Fabienne Keller, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Bogdan Rzońca, Petri Sarvamaa, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland

    Náhradníčka prítomná na záverečnom hlasovaní

    Anna-Michelle Asimakopoulou

    Náhradníci (čl. 209 ods. 7) prítomní na záverečnom hlasovaní

    Asim Ademov, Sunčana Glavak, Gilles Lebreton, Christian Sagartz, Marc Tarabella

     


     

    ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

    29

    +

    ECR

    Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

    ID

    Gilles Lebreton

    NI

    Andor Deli

    PPE

    Asim Ademov, Anna-Michelle Asimakopoulou, José Manuel Fernandes, Sunčana Glavak, Niclas Herbst, Siegfried Mureşan, Christian Sagartz, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland

    RENEW

    Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Nils Torvalds

    S&D

    Pietro Bartolo, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Nils Ušakovs

    VERTS/ALE

    Rosa D'Amato, Alexandra Geese

     

    1

    -

    ID

    Joachim Kuhs

     

    0

    0

     

     

     

     

     

    Vysvetlenie použitých znakov:

    + : za

    - : proti

    0 : zdržali sa hlasovania

     

     

    Posledná úprava: 22. júna 2022
    Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia