ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на еднакви условия на конкуренция за устойчив въздушен транспорт

28.6.2022 - (COM(2021)0561 – C9‑0332/2021 – 2021/0205(COD)) - ***I

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Сьорен Гаде
 Докладчици по становище (*):
Николас Гонсалес Касарес, комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Юта Паулус, комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 (*) Процедура с асоциирана комисия – член 57 от Правилника за дейността


Процедура : 2021/0205(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0199/2022

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на еднакви условия на конкуренция за устойчив въздушен транспорт

(COM(2021)0561 – C9‑0332/2021 – 2021/0205(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2021)0561),

 като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9‑0332/2021),

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 октомври 2021 г.,

 след консултация с Комитета на регионите,

 като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по промишленост, изследвания и енергетика,

 като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A9-0199/2022),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

 

Изменение  1

 

Предложение за регламент

Съображение 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) През последните десетилетия въздушният транспорт изпълнява жизненоважна роля за икономиката на Съюза и в ежедневието на гражданите на Съюза като един от най-добре функциониращите и най-динамичните сектори в икономиката на Съюза. Той е мощен стимул за икономическия растеж, заетостта, търговията и туризма, както и за свързаността и мобилността и на предприятията, и на гражданите, особено в рамките на вътрешния авиационен пазар на Съюза. Растежът в областта на услугите за въздушен транспорт допринася в значителна степен за подобряването на свързаността в рамките на Съюза и с трети държави и е важен фактор за икономиката на Съюза.

(1) През последните десетилетия въздушният транспорт изпълнява жизненоважна роля за икономиката на Съюза и в ежедневието на гражданите на Съюза като един от най-добре функциониращите и най-динамичните сектори в икономиката на Съюза. Той е мощен стимул за икономическия растеж, заетостта, търговията и туризма, както и за свързаността и мобилността и на предприятията, и на гражданите, както и един от основните начини за връзка между най-отдалечените региони и континента, особено в рамките на вътрешния авиационен пазар на Съюза. Растежът в областта на услугите за въздушен транспорт допринася в значителна степен за подобряването на свързаността, стимулирайки сближаването и намалявайки регионалните различия в рамките на Съюза, по-специално за периферните, най-отдалечените, слабо населените и островните региони, както и с трети държави и е важен фактор за икономиката на Съюза.

Изменение  2

 

Предложение за регламент

Съображение 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) От 2020 г. насам въздушният транспорт е един от секторите, най-силно засегнати от кризата с COVID-19. С перспективата за предстоящия край на пандемията се очаква въздушното движение да се възстанови постепенно през следващите години и да възвърне равнищата си отпреди кризата. Същевременно емисиите от сектора се увеличават от 1990 г. насам, като е възможно тенденцията за увеличаване на емисиите да се възстанови с преодоляването на пандемията. Поради това е необходимо да се подготвим за бъдещето и да извършим необходимите промени, за да се гарантира добре функциониращ пазар на въздушния транспорт, който допринася за постигането на целите на Съюза в областта на климата и се характеризира с висока степен на свързаност, безопасност и сигурност.

(2) Съюзът е установил правни задължения съгласно Регламент (ЕС) 2021/1119 за постигане на неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г. и намаляване на нетните емисии на парникови газове до 2030 г. с най-малко 55% в сравнение с нивата от 1990 г. За да се постигне това, всички икономически сектори, включително транспортният сектор, трябва да предприемат бързи стъпки за декарбонизация. За сектора на въздухоплаването това изисква силно увеличаване на производството, доставките и въвеждането на устойчиви авиационни горива. От 2020 г. насам въздушният транспорт е един от секторите, най-силно засегнати от кризата с COVID-19. Очаква се въздушното движение да се възстанови постепенно през следващите години и да възвърне равнищата си отпреди кризата. Международната организация за гражданско въздухоплаване оценява годишния растеж в Европа на до 3% годишно до 2050 г. за пътническите превози и 2,4% за товарните превози. Същевременно емисиите от сектора се увеличават от 1990 г. насам, като е възможно тенденцията за увеличаване на емисиите бързо да се възстанови с преодоляването на пандемията. Поради това е наложително да се подготвим за бъдещето и да извършим необходимите промени, за да се гарантира добре функциониращ сектор на въздушния транспорт, който изцяло допринася за постигането на целите на Съюза в областта на климата и се характеризира с висока степен на свързаност, финансова достъпност, безопасност и сигурност.

Изменение  3

 

Предложение за регламент

Съображение 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Функционирането на сектора на въздушния транспорт в Съюза се определя от неговия трансграничен характер в рамките на целия Съюз и от неговото глобално измерение. Вътрешният авиационен пазар е един от най-интегрираните сектори в Съюза, уреден от единни правила за достъпа до пазара и условията за функциониране. Външната политика в областта на въздушния транспорт се урежда от правила, установени на световно равнище от Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), както и от всеобхватни многостранни или двустранни споразумения между Съюза или неговите държави членки и трети държави.

(3) Функционирането на сектора на въздушния транспорт в Съюза се определя от неговия трансграничен характер в рамките на целия Съюз и от неговото глобално измерение. Вътрешният авиационен пазар е един от най-интегрираните сектори в Съюза, уреден от единни правила за достъпа до пазара и условията за функциониране. Външната политика на Съюза в областта на въздушния транспорт се урежда от правила, установени на световно равнище от Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) и във всеобхватни многостранни или двустранни споразумения между Съюза или неговите държави членки и трети държави. Поради това е важно Съюзът да поддържа усилията, полагани на международно, многостранно и двустранно равнище за насърчаване на високо равнище на амбиция и сближаване при въвеждането на устойчиви авиационни горива, като същевременно осигурява еднакви условия на конкуренция в международен план.

Изменение  4

 

Предложение за регламент

Съображение 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Пазарът на въздушния транспорт е обект на силна конкуренция между стопанските субекти в целия Съюз, поради което еднаквите условия на конкуренция са абсолютно необходими. Стабилността и просперитетът на пазара на въздушния транспорт и неговите стопански субекти зависят от ясна и хармонизирана рамка на политиката, при която операторите на въздухоплавателни средства, летищата и други участници във въздухоплаването могат да извършват дейност въз основа на равни възможности. При възникване на нарушения на пазара те застрашават да поставят операторите на въздухоплавателни средства или летищата в неблагоприятно положение спрямо вътрешните или външните конкуренти. От своя страна това може да доведе до загуба на конкурентоспособност за отрасъла на въздушния транспорт, както и до загуба на въздушни връзки за гражданите и предприятията.

(4) Пазарът на въздушния транспорт е обект на силна конкуренция между стопанските субекти в световен мащаб и в целия Съюз, поради което еднаквите условия на конкуренция са абсолютно необходими. Стабилността и просперитетът на пазара на въздушния транспорт и неговите стопански субекти зависят от ясна и хармонизирана рамка на политиката, при която операторите на въздухоплавателни средства, летищата и други участници във въздухоплаването могат да извършват дейност въз основа на равни правила и възможности, водещи до жизнеспособност на сектора и възможности за работа. До голяма степен полетите в рамките на ЕС са част от световни маршрути, поставени в контекста на световен пазар. Същото важи за маршрути от дестинации извън ЕС до дестинации извън ЕС, преминаващи през европейските летища. При възникване на нарушения на пазара операторите на въздухоплавателни средства или летищата са изложени на риск да се окажат в неблагоприятно положение спрямо вътрешните или външните конкуренти. От своя страна това може да доведе до загуба на конкурентоспособност за отрасъла на въздушния транспорт, което да изложи на риск предприятията и работните места във въздушния транспорт, както и до загуба на въздушни връзки и възможности за транспорт за гражданите и предприятията.

Изменение  5

 

Предложение за регламент

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) По-специално е важно да се гарантират еднакви условия на конкуренция на целия пазар на въздушния транспорт в Съюза по отношение на авиационното гориво, което съставлява значителна част от разходите на операторите на въздухоплавателни средства. Разликите в цените на горивата могат да окажат значително въздействие върху икономическите показатели на операторите на въздухоплавателни средства и да повлияят неблагоприятно върху конкуренцията на пазара. Когато са налице разлики в цените на авиационното гориво между летищата в Съюза или между летищата в Съюза и тези извън него, това може да принуди операторите на въздухоплавателни средства по икономически причини да адаптират стратегиите си за зареждане с гориво. Превозът на гориво над необходимото количество за полета увеличава разхода на гориво и води до излишни емисии на парникови газове. Съответно превозът на гориво над необходимото количество за полета от страна на операторите на въздухоплавателни средства подкопава усилията на Съюза за опазване на околната среда. Някои оператори на въздухоплавателни средства могат да се ползват от изгодни цени на авиационното гориво в тяхната основна база като конкурентно предимство спрямо други авиокомпании, извършващи дейност по подобни маршрути. Това може да представлява заплаха за конкурентоспособността на сектора и да е вредно за въздушните връзки. С регламента следва да бъдат установени мерки, чрез които да бъдат предотвратени такива практики с цел да се избегне излишната вреда за околната среда, както и да се възстановят и поддържат условията на лоялна конкуренция на пазара на въздушния транспорт.

(5) По-специално е важно да се гарантират еднакви условия на конкуренция на целия пазар на въздушния транспорт в Съюза по отношение на авиационното гориво, което съставлява значителна част от разходите на операторите на въздухоплавателни средства. Разликите в цените на горивата могат да окажат значително въздействие върху икономическите показатели на операторите на въздухоплавателни средства и да повлияят неблагоприятно върху конкуренцията на пазара, да намалят привлекателността на авиационния сектор и съответно мобилността, като високите цени на горивата се превръщат директно във високи цени за крайния потребител. Когато са налице разлики в цените на авиационното гориво между летищата в Съюза или между летищата в Съюза и тези извън него, това може да принуди операторите на въздухоплавателни средства по икономически причини да адаптират стратегиите си за зареждане с гориво. Превозът на гориво над необходимото количество за полета увеличава разхода на гориво и води до излишни емисии на парникови газове. Съответно превозът на гориво над необходимото количество за полета по икономически причини от страна на операторите на въздухоплавателни средства подкопава усилията на Съюза за опазване на околната среда. Някои оператори на въздухоплавателни средства могат да се ползват от изгодни цени на авиационното гориво в тяхната основна база като конкурентно предимство спрямо други авиокомпании, извършващи дейност по подобни маршрути. Това може да представлява заплаха за конкурентоспособността на сектора, като доведе до нарушения на пазара, и да е вредно за въздушните връзки. С регламента следва да бъдат установени мерки, чрез които да бъдат предотвратени такива практики с цел да се избегне излишната вреда за околната среда, както и да се възстановят и поддържат условията на лоялна конкуренция на пазара на въздушния транспорт. Независимо от това настоящият регламент следва също така да вземе предвид факта, че понякога превозът на гориво над необходимото количество за полета е с цел спазване на правилата за безопасност по отношение на горивото и в такива случаи е оправдан от съображения за безопасност. Освен това превозът на гориво над необходимото количество за полета може да бъде следствие от специфични оперативни трудности за някои оператори на въздухоплавателни средства на някои летища, например, наред с другото, непропорционално дълго време за обработка на въздухоплавателните средства или намален капацитет на летището в най-натоварените часове. Поради това Комисията следва да наблюдава отблизо, да оценява и анализира случаите на превоз на гориво над необходимото количество за полета и причините за тях и, когато е целесъобразно, да представи законодателни предложения за изменение на настоящия регламент.

Изменение  6

 

Предложение за регламент

Съображение 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Устойчивото развитие е основна цел на общата транспортна политика. Това изисква интегриран подход, целящ гарантирането едновременно на ефективното функциониране на транспортните системи на Съюза и на опазването на околната среда. Устойчивото развитие на въздушния транспорт изисква въвеждането на мерки, целящи намаляване на въглеродните емисии от въздухоплавателни средства, изпълняващи полети от летища в Съюза. Тези мерки следва да допринесат за изпълнението на целите на Съюза в областта на климата до 2030 г. и 2050 г.

(6) Устойчивото развитие е основна цел на общата транспортна политика. Това изисква интегриран подход, целящ гарантирането едновременно на ефективното функциониране на транспортните системи на Съюза, съответствието с трудови и социални разпоредби и опазването на околната среда. Устойчивото развитие на въздушния транспорт изисква въвеждането на мерки, включително икономически инструменти, целящи намаляване на въглеродните емисии от въздухоплавателни средства, изпълняващи полети от летища в Съюза, и развиване на пазар за производство и доставки на устойчиви авиационни горива. Тези мерки следва да допринесат за изпълнението на целите на Съюза в областта на климата до 2030 г. и 2050 г.

Изменение  7

 

Предложение за регламент

Съображение 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) В Съобщението относно Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност10, прието от Комисията през декември 2020 г., се определя посока за действие по отношение на транспортната система на ЕС с цел да бъде постигната нейната екологосъобразна и цифрова трансформация и да стане тя по-стабилна. Декарбонизацията на сектора на въздушния транспорт е необходим и труден процес, особено в краткосрочен план. Технологичните постижения, преследвани в европейски и национални научноизследователски и иновационни програми в областта на въздухоплаването, са допринесли за значително намаляване на емисиите през последните десетилетия. Световният растеж на въздушното движение обаче изпревари намаляването на емисиите в сектора. Въпреки че се очаква новите технологии да спомогнат за намаляване на зависимостта на полетите на къси разстояния от енергията от изкопаеми горива през следващите десетилетия, устойчивите авиационни горива предлагат единственото решение за значителна декарбонизация на полетите от всякакъв обсег още в краткосрочен план. Понастоящем обаче този потенциал е в голяма степен неоползотворен.

(7) В Съобщението относно Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност10, прието от Комисията през декември 2020 г., се определя посока за действие по отношение на транспортната система на ЕС с цел да бъде постигната нейната екологосъобразна и цифрова трансформация и да стане тя по-стабилна. Декарбонизацията на сектора на въздушния транспорт е необходим и труден процес, особено в краткосрочен план. Технологичните постижения и ясният ангажимент от страна на отрасъла, преследвани в европейски и национални научноизследователски и иновационни програми в областта на въздухоплаването, са допринесли за значително намаляване на емисиите през последните десетилетия. Световният растеж на въздушното движение обаче изпревари намаляването на емисиите в сектора. Въпреки че се очаква новите технологии, включително разработването на въздухоплавателни средства с нулеви емисии, задвижвани чрез електроенергия или водород, да спомогнат за намаляване на зависимостта на полетите на къси разстояния от енергията от изкопаеми горива през следващите десетилетия и да могат да играят важна роля в търговското въздухоплаване в средносрочен и дългосрочен план, устойчивите авиационни горива предлагат обещаващо решение за значителна декарбонизация на полетите от всякакъв обсег както в краткосрочен, така и в средносрочен и дългосрочен план. Понастоящем обаче този потенциал е в голяма степен неоползотворен и се нуждае от подкрепа във времето за продължаване на разработването и внедряването на устойчиви авиационни горива, както и за научни изследвания за нови двигатели и технологии за въздухоплавателни средства.

__________________

__________________

10 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност — подготвяне на европейския транспорт за бъдещето (COM/2020/789 final, 9.12.2020 г.).

10 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност — подготвяне на европейския транспорт за бъдещето (COM/2020/789 final, 9.12.2020 г.).

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а) Всеобхватният принцип за поставяне на енергийната ефективност на първо място следва да се въвежда във всички сектори, като се излезе извън рамките на енергийната система, за да се включи транспортният сектор, включително и въздухоплаването. По-специално той следва да бъде неразделна част от решенията относно политиката, планирането и инвестициите, свързани с въвеждането на по-енергийно ефективни двигатели и устойчиви алтернативни горива и технологии, включително по отношение на бързото разработване на въздухоплавателни средства, задвижвани чрез електроенергия от възобновяеми източници или зелен водород.

Изменение  9

 

Предложение за регламент

Съображение 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Устойчивите авиационни горива са течни, заместващи горива, които са напълно заменяеми с конвенционалното авиационно гориво и са съвместими със съществуващите двигатели на въздухоплавателните средства. Няколко начина за производство на устойчиви авиационни горива са сертифицирани на световно равнище за използване в гражданското или военното въздухоплаване. Устойчивите авиационни горива са технологично готови да изпълняват важна роля за намаляването на емисиите от въздушния транспорт още в съвсем краткосрочен план. Очаква се те да съставляват голяма част от горивния микс във въздухоплаването в средно- и дългосрочен план. Освен това с подкрепата на подходящи международни стандарти по отношение на горивата устойчивите авиационни горива могат да допринесат за намаляване на съдържанието на ароматни съединения в крайното гориво, използвано от даден оператор, което спомага за намаляването на други емисии, различни от CO2. Очаква се други алтернативни начини за задвижване на въздухоплавателни средства, като например електроенергия или течен водород, да допринасят все повече за декарбонизацията на въздушния транспорт, като се започне от полетите на къси разстояния.

(8) Устойчивите авиационни горива са авиационни горива, включващи течни, заместващи горива, които са напълно заменяеми с конвенционалното авиационно гориво и са съвместими със съществуващите двигатели на въздухоплавателните средства, а така също и с водорода и електроенергията. Няколко начина за производство на устойчиви авиационни горива са сертифицирани на световно равнище за използване в гражданското или военното въздухоплаване. Устойчивите авиационни горива са технологично готови да изпълняват важна роля за намаляването на емисиите от въздушния транспорт още в съвсем краткосрочен план. Очаква се те да съставляват голяма част от горивния микс във въздухоплаването в средно- и дългосрочен план. Освен това с подкрепата на подходящи международни стандарти по отношение на горивата и подкрепата на ЕААБ за разработването на тези стандарти устойчивите авиационни горива могат да допринесат за намаляване на съдържанието на ароматни съединения в крайното гориво, използвано от даден оператор, което спомага за намаляването на други емисии, различни от CO2. Други устойчиви авиационни горива, като например електроенергия или водород, са многообещаващи технологии и се очаква да допринасят все повече за декарбонизацията на въздушния транспорт, като се започне от полетите на къси разстояния. Настоящият регламент допълнително ще ускори научното разработване и внедряване на тези технологии, както и свързаните с тях търговски иновации, като даде възможност на икономическите оператори да вземат предвид тези технологии във връзка със задължението за устойчиви авиационни горива, както е посочено в настоящия регламент, когато тези технологии станат зрели и налични на пазара. Това също така ще повиши пазарната сигурност и предсказуемост и ще действа като стимул за инвестиции в тези нови технологии, които са необходими.

Изменение  10

 

Предложение за регламент

Съображение 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Постепенното въвеждане на устойчиви авиационни горива на пазара на въздушния транспорт ще представлява допълнителен разход за гориво за авиокомпаниите, тъй като понастоящем производството по тези технологии за горива е по-скъпо в сравнение с конвенционалното авиационно гориво. Очаква се това да задълбочи съществуващите до момента проблеми във връзка с еднаквите условия на конкуренция на пазара на въздушния транспорт по отношение на авиационното гориво и да породи допълнителни нарушения на пазара между операторите на въздухоплавателни средства и летищата. В настоящия регламент следва да бъдат предвидени мерки, с които да се предотврати неблагоприятното въздействие от въвеждането на устойчиви авиационни горива върху конкурентоспособността в сектора на въздухоплаването, като бъдат определени хармонизирани изисквания за целия Съюз.

(9) Постепенното въвеждане на устойчиви авиационни горива на пазара на въздушния транспорт ще представлява допълнителен разход за гориво за авиокомпаниите, тъй като понастоящем производството по тези технологии за горива е по-скъпо в сравнение с конвенционалното авиационно гориво. Очаква се това да задълбочи съществуващите до момента проблеми във връзка с еднаквите условия на конкуренция на пазара на въздушния транспорт по отношение на авиационното гориво и да породи допълнителни нарушения на пазара между операторите на въздухоплавателни средства и летищата, също така в контекста на схемите за компенсиране и намаляване на въглеродните емисии в международното въздухоплаване (CORSIA) и за търговия с емисии (ETS). В настоящия регламент следва да бъдат предвидени мерки, с които да се предотврати неблагоприятното въздействие от въвеждането на устойчиви авиационни горива върху конкурентоспособността в сектора на въздухоплаването, като бъдат определени хармонизирани изисквания за целия Съюз, включващи общи определения и общо поставяне на цели на равнището на ЕС.

Изменение  11

 

Предложение за регламент

Съображение 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) На световно равнище въпросите с устойчивите авиационни горива се уреждат от ИКАО. По-специално, ИКАО установява подробни изисквания относно устойчивостта, проследяването и отчитането на устойчивите авиационни горива за използване на полети, обхванати от Схемата за компенсиране и намаляване на въглеродните емисии в международното въздухоплаване (CORSIA). Въпреки че в CORSIA са предвидени стимули и устойчивите авиационни горива се считат за неразделен стълб от работата по осъществяване на дългосрочна амбициозна цел за международното въздухоплаване, понастоящем не съществува задължителна схема за използването на устойчиви авиационни горива за международни полети. По принцип всеобхватните многостранни или двустранни споразумения в областта на въздушния транспорт между ЕС или неговите държави членки и трети държави включват разпоредби относно опазването на околната среда. Към момента обаче тези разпоредби не налагат на договарящите страни никакви обвързващи изисквания за използването на устойчиви авиационни горива.

(10) На световно равнище въпросите с устойчивите авиационни горива се уреждат и определят от ИКАО, където държавите се споразумяват за подробни изисквания относно устойчивостта, проследяването и отчитането на сертифицираните начини за производство на устойчиви авиационни горива за използване на полети, обхванати от Схемата за компенсиране и намаляване на въглеродните емисии в международното въздухоплаване (CORSIA). Въпреки че в CORSIA са предвидени стимули и устойчивите авиационни горива се считат за неразделен стълб от работата по осъществяване на дългосрочна амбициозна цел за международното въздухоплаване, понастоящем не съществува задължителна схема за използването на устойчиви авиационни горива за международни полети. По принцип всеобхватните многостранни или двустранни споразумения в областта на въздушния транспорт между ЕС или неговите държави членки и трети държави включват разпоредби относно опазването на околната среда. Към момента тези разпоредби не налагат на договарящите страни никакви обвързващи изисквания за използването на устойчиви авиационни горива.

Изменение  12

 

Предложение за регламент

Съображение 10 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а) С цел да се предотврати нарушаване на конкуренцията на международния авиационен пазар, което би могло да доведе до загуба на транспортни потоци, свързващи се чрез летищата в ЕС, и до изместване на въглеродни емисии, както и за да се създаде световен пазар на устойчиви авиационни горива, външната политика на Съюза в областта на въздухоплаването следва да поеме водеща роля в световен мащаб в прехода към използване на устойчиви горива, да участва в международни преговори за хармонизиране на определенията и стандартите за устойчиви авиационни горива и да насърчава международно сближаване на правилата за производството, въвеждането и зареждането на устойчиви авиационни горива. Поради това е важно Съюзът да продължава да полага усилия в ИКАО и да се стреми към амбициозна глобална система, която насърчава световния пазар на устойчиви авиационни горива и осигурява еднакви условия на конкуренция в международен план. Поради това на Общото събрание на ИКАО Комисията и държавите членки следва да се застъпват за незабавно започване на преговори за амбициозна глобална рамка на политиката на равнището на ИКАО за въвеждане на устойчиви авиационни горива. След като такава глобална рамка на политиката бъде приета, Комисията следва да гарантира, че разпоредбите на настоящия регламент са съвместими и съгласувани със и допълващи глобалната рамка и международните стандарти, като по този начин се гарантират съгласувано прилагане и еднакви условия на конкуренция на международно равнище. Освен това Комисията и държавите членки следва да се стремят да гарантират, че всеобхватните многостранни и двустранни споразумения за въздушен транспорт и въздухоплавателни услуги включват еквивалентни, обвързващи разпоредби относно задължението за смесване на горива с цел въвеждане на устойчиви авиационни горива. Освен това Комисията следва редовно да оценява дали разпоредбите на настоящия регламент имат неблагоприятни последици върху функционирането на вътрешния пазар на въздухоплаването, конкурентоспособността на сектора, еднаквите условия на конкуренция в международен план по отношение на въздушните превозвачи и летищните центрове и евентуалното премаршрутиране, водещо до изместване на въглеродни емисии, и когато е целесъобразно, да представя мерки за справяне с тези неблагоприятни последици.

Изменение  13

 

Предложение за регламент

Съображение 12

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Поради това трябва да бъдат предвидени единни правила за вътрешния авиационен пазар, които да допълнят Директива (ЕС) 2018/2001 и да допринесат за нейните общи цели, като вземат предвид специфичните нужди и изисквания, възникващи на вътрешния авиационен пазар на ЕС. По-специално целта на настоящия регламент е да се избегне фрагментиране на авиационния пазар, да се избегнат евентуалните нарушения на конкуренцията между стопанските субекти или нелоялните практики на избягване на разходи по отношение на зареждането с гориво от страна на операторите на въздухоплавателни средства.

(12) Поради това трябва да бъдат предвидени единни правила за вътрешния авиационен пазар, които да допълнят Директива (ЕС) 2018/2001 и да допринесат за нейните общи цели, като вземат предвид специфичните нужди и изисквания, възникващи на вътрешния авиационен пазар на ЕС, и насърчават устойчивите горива във въздухоплаването. По-специално целта на настоящия регламент е да се избегне фрагментиране на авиационния пазар на Съюза, да се избегнат евентуалните нарушения на конкуренцията между стопанските субекти или нелоялните практики на избягване на разходи по отношение на зареждането с гориво от страна на операторите на въздухоплавателни средства, както и да се насърчават иновациите и производството в Съюза. Изисква се целева подкрепа и целево финансиране на равнище на Съюза и на национално равнище, както и стимулиране на публичните и частните партньорства с цел ускоряване на въвеждането на устойчиви авиационни горива.

Изменение  14

 

Предложение за регламент

Съображение 15

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Настоящият регламент следва да се прилага по отношение на въздухоплавателните средства, участващи в гражданското въздухоплаване, които изпълняват полети в търговския въздушен транспорт. Той не следва да се прилага по отношение на въздухоплавателни средства като военни въздухоплавателни средства и въздухоплавателни средства, участващи в операции с хуманитарни, издирвателни, спасителни и медицински цели или за оказване на помощ при бедствия, както и в митнически, полицейски и противопожарни операции. В действителност полетите, изпълнявани при такива обстоятелства, са от изключително естество и в това си качество не могат винаги да бъдат планирани по същия начин като редовните полети. Поради естеството на дейностите си те невинаги могат да бъдат в състояние да изпълняват задълженията съгласно настоящия регламент, тъй като това може да представлява ненужна тежест. За да бъдат постигнати еднакви условия на конкуренция на единния авиационен пазар на ЕС, настоящият регламент следва да обхваща възможно най-голяма част от търговското въздушно движение, осъществявано от летищата, намиращи се на територията на ЕС. Същевременно, с цел да се гарантират въздушни връзки в полза на гражданите, предприятията и регионите на ЕС, е важно да се избегне налагането на ненужна тежест на операциите на въздушния транспорт на малки летища. Следва да бъде определен праг на пътническите и товарните въздушни превози, под който летищата няма да бъдат обхванати от настоящия регламент; приложното поле на регламента обаче следва да обхваща поне 95 % от общия трафик, който тръгва от летищата в Съюза. По същите причини следва да бъде определен праг за освобождаване на операторите на въздухоплавателни средства, които реализират много малък брой заминавания от летища, намиращи се на територията на ЕС.

(15) Настоящият регламент не следва да се прилага по отношение на въздухоплавателни средства, участващи в операции с хуманитарни, издирвателни, спасителни и медицински цели или за оказване на помощ при бедствия, тъй като полетите, изпълнявани при такива обстоятелства, са от изключително естество и в това си качество не могат винаги да бъдат планирани по същия начин като редовните полети. Поради естеството на дейностите си те невинаги могат да бъдат в състояние да изпълняват задълженията съгласно настоящия регламент, тъй като това може да представлява ненужна тежест. Настоящият регламент следва да се прилага по отношение на въздухоплавателните средства, участващи в гражданското въздухоплаване, които изпълняват полети в търговския въздушен транспорт. Той не следва да се прилага по отношение на военни въздухоплавателни средства или въздухоплавателни средства, участващи в митнически, полицейски и противопожарни операции. За да бъдат постигнати еднакви условия на конкуренция на единния авиационен пазар на ЕС и да се благоприятства развитието на пазара на устойчиви авиационни горива и нужната инфраструктура за УАГ в целия ЕС, той следва да обхваща цялото търговско въздушно движение, осъществявано от летищата, намиращи се на територията на ЕС. Същевременно, с цел да се гарантират въздушни връзки в полза на гражданите, предприятията и регионите на ЕС, да се осигури необходимата гъвкавост, за да се даде възможност доставчиците на горива да предоставят, а авиокомпаниите – да зареждат устойчиви авиационни горива по икономически най-ефективния начин, и да се избегне налагането на ненужна тежест на операциите на въздушния транспорт на малки летища, като преходна фаза следва да се създаде механизъм за гъвкавост. С цел да се предотврати неоправдано нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар, след изтичането на този преходен период изискванията, определени в настоящия регламент, следва в дългосрочен план да се прилагат еднакво за всички летища в Съюза и за всички търговски оператори на въздухоплавателни средства, които излитат или кацат на летище в Съюза.

Изменение  15

 

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15а) Изключително важно е по-слабо свързаните европейски региони, например островните и отдалечените региони, които често разчитат на въздухоплаването като единствено средство за свързване, да не бъдат несъразмерно засегнати от задълженията, произтичащи от настоящия регламент, и да се гарантира достъпът на тези региони до основни стоки и услуги. С цел да се спомогне за запазването на въздушните връзки на регионите с по-малко алтернативни възможности за транспорт, следва да се обърне внимание на възможните последици от разпоредбите на настоящия регламент по отношение на достъпността, конкурентоспособността и потенциалните увеличения на цените за въздушните маршрути, свързващи отдалечени региони и други региони на Съюза.

Изменение  16

 

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a) От съществено значение е наборът от допустими устойчиви суровини да бъде възможно най-приобщаващ, за да се увеличи максимално потенциалът за увеличаване на производството на устойчиви авиационни горива на достъпни цени. Списъкът на суровините, отговарящи на условията съгласно настоящия регламент, не следва да бъде статичен, а да се променя с течение на времето, за да включва нови устойчиви суровини. За тази цел, в съответствие с член 28, параграф 6 от Директива (ЕС) 2018/2001, Комисията следва да преразглежда най-малко на всеки две години списъка на суровините, установен в част А и част Б от приложение IX, с оглед на добавянето на нови суровини. Новите суровини, добавени към приложение IX, следва да станат пряко допустими за производство на устойчиви авиационни горива съгласно настоящия регламент.

Изменение  17

 

Предложение за регламент

Съображение 17

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) По причини, свързани с устойчивостта, не следва да бъдат допустими горивата от хранителни и фуражни култури. По-специално, непреки промени в земеползването възникват, когато отглеждането на култури за биогорива измести традиционното производство на култури за храни и фуражи. Това допълнително търсене може да увеличи натиска върху земята и да доведе до разширяване на обработваемите земи, така че да бъдат обхванати райони с високи въглеродни запаси като гори, влажни зони и торфища, което да доведе до допълнителни емисии на парникови газове и опасения във връзка със загубата на биологично разнообразие. Проучванията показват, че мащабът на въздействие зависи от различни фактори, включително от вида на суровините, използвани за производството на гориво, равнището на търсене на допълнителни суровини, предизвикано от използването на биогорива, както и степента, в която земите с високи въглеродни запаси са защитени в целия свят. Най-големите рискове от непреките промени в земеползването бяха установени при биогоривата и горивата, произведени от суровини, по отношение на които се наблюдава значително разширяване на производствения район, така че да обхване земи с високи въглеродни запаси. Съобразно с това горивата от хранителни и фуражни култури не следва да се насърчават. Този подход съответства на политиката на Съюза, и по-специално Директива (ЕС) 2018/2001, в която се ограничава и се определят тавани за използването на такива биогорива в автомобилния и в железопътния транспорт, като се имат предвид по-малките ползи от тях за околната среда, по-ниските показатели по отношение на потенциала за намаляване на емисиите на парникови газове и по-общите опасения във връзка с устойчивостта. В допълнение към емисиите на парникови газове, свързани с непреки промени в земеползването, които могат да неутрализират частично или изцяло намалението на емисиите на парникови газове от отделните биогорива, непреките промени в земеползването пораждат рискове и за биологичното разнообразие. Този риск е изключително сериозен във връзка с потенциално голямото разширяване на производството, обусловено от значителното увеличаване на търсенето. Понастоящем в сектора на въздухоплаването равнищата на търсенето на биогорива от хранителни и фуражни култури са незначителни, тъй като над 99 % от използваните понастоящем авиационни горива са с изкопаем произход. Поради това е целесъобразно да се избегне създаването на потенциално голямо търсене на биогорива от хранителни и фуражни култури чрез насърчаване на тяхното използване съгласно настоящия регламент. Освен това с недопустимостта на биогоривата от култури съгласно настоящия регламент рискът от забавяне на декарбонизацията в автомобилния транспорт се свежда до минимум, което в противен случай би могло да доведе до изместване на биогоривата от култури от автомобилния сектор към сектора на въздухоплаването. Важно е това изместване да бъде сведено до минимум, тъй като понастоящем автомобилният транспорт продължава да бъде най-замърсяващият транспортен сектор.

(17) По причини, свързани с устойчивостта, не следва да бъдат допустими горивата от хранителни и фуражни култури, включително биогоривата с висок риск от непреки промени в земеползването, например биогоривата, получени от палмово масло. По-специално, непреки промени в земеползването възникват, когато отглеждането на култури за биогорива измести традиционното производство на култури за храни и фуражи. Това допълнително търсене може да увеличи натиска върху земята и да доведе до разширяване на обработваемите земи, така че да бъдат обхванати райони с високи въглеродни запаси като гори, влажни зони и торфища, което да доведе до допълнителни емисии на парникови газове и опасения във връзка със загубата на биологично разнообразие. Проучванията показват, че мащабът на въздействие зависи от различни фактори, включително от вида на суровините, използвани за производството на гориво, равнището на търсене на допълнителни суровини, предизвикано от използването на биогорива, както и степента, в която земите с високи въглеродни запаси са защитени в целия свят. Най-големите рискове от непреките промени в земеползването бяха установени при биогоривата и горивата, произведени от суровини, по отношение на които се наблюдава значително разширяване на производствения район, така че да обхване земи с високи въглеродни запаси. Съобразно с това горивата от хранителни и фуражни култури не следва да се насърчават. Този подход съответства на политиката на Съюза, и по-специално Директива (ЕС) 2018/2001, в която се ограничава и се определят тавани за използването на такива биогорива в автомобилния и в железопътния транспорт, като се имат предвид по-малките ползи от тях за околната среда, по-ниските показатели по отношение на потенциала за намаляване на емисиите на парникови газове и по-общите опасения във връзка с устойчивостта. В допълнение към емисиите на парникови газове, свързани с непреки промени в земеползването, които могат да неутрализират частично или изцяло намалението на емисиите на парникови газове от отделните биогорива, непреките промени в земеползването пораждат рискове и за биологичното разнообразие. Този риск е изключително сериозен във връзка с потенциално голямото разширяване на производството, обусловено от значителното увеличаване на търсенето. Понастоящем в сектора на въздухоплаването равнищата на търсенето на биогорива от хранителни и фуражни култури са незначителни, тъй като над 99 % от използваните понастоящем авиационни горива са с изкопаем произход. Поради това е целесъобразно да се избегне създаването на потенциално голямо търсене на биогорива от хранителни и фуражни култури чрез насърчаване на тяхното използване съгласно настоящия регламент. Освен това с недопустимостта на биогоривата от култури съгласно настоящия регламент рискът от забавяне на декарбонизацията в автомобилния транспорт се свежда до минимум, което в противен случай би могло да доведе до изместване на биогоривата от култури от автомобилния сектор към сектора на въздухоплаването. Важно е това изместване да бъде сведено до минимум, тъй като понастоящем автомобилният транспорт продължава да бъде най-замърсяващият транспортен сектор.

Изменение  18

 

Предложение за регламент

Съображение 17 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17а) Точната и правилна информация относно характеристиките на устойчивите авиационни горива е изключително важна за правилното функциониране на настоящия регламент. За да се насърчи доверието на потребителите и да се гарантират прозрачност и проследимост, доставчиците на гориво са отговорни за предоставянето на правилната информация относно характеристиките на доставяното гориво, неговите характеристики за устойчивост и произхода на суровините, използвани при производството на горивото. Тази информация се докладва в базата данни на Съюза, създадена съгласно член 28 от Директива (ЕС) 2018/2001 (Директивата за енергията от възобновяеми източници). Доставчиците на горива, за които е доказано, че са предоставили подвеждаща или неточна информация относно характеристиките или произхода на доставяните от тях горива, следва да подлежат на санкция. Държавите членки трябва да гарантират, че доставчиците на горива въвеждат навременна и точна информация в базата данни на Съюза и че тази информация се проверява и одитира. С цел борба с евентуални измами и тъй като значителна част от суровините, необходими за производството на устойчиви авиационни горива, идва от държави извън Съюза, е необходимо държавите членки, в сътрудничество със съответните европейски органи, да укрепят механизма за контрол на пратките, включително чрез извършване на проверки на място. Във връзка с това Комисията ще публикува регламент за изпълнение относно сертифицирането за устойчивост в съответствие с член 30, параграф 8 от Директива (ЕС) 2018/2001 с цел по-нататъшно хармонизиране и укрепване на правилата относно надеждността, прозрачността и независимия одит, както и относно сътрудничеството между компетентните органи на държавите членки в областта на надзора на одитите.

Изменение  19

 

Предложение за регламент

Съображение 18

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Необходима е единна, ясна и стабилна рамка за устойчивост, която да създаде сигурност за участниците в отраслите на въздухоплаването и горивата, по отношение на допустимостта на устойчивите авиационни горива съгласно настоящия регламент. За да се гарантира съгласуваност с други свързани политики на ЕС, допустимостта на устойчивите авиационни горива следва да бъде определена в съответствие с критериите за устойчивост, установени в член 29 от Директива 2018/200112.

(18) Необходима е единна, ясна и стабилна рамка за устойчивост, която да създаде правна сигурност и приемственост за участниците в отраслите на въздухоплаването и горивата, по отношение на допустимостта на устойчивите авиационни горива съгласно настоящия регламент. За да се гарантира съгласуваност с други свързани политики на ЕС, допустимостта на устойчивите авиационни горива следва да бъде определена в съответствие с критериите за устойчивост, установени в член 29 от Директива 2018/200112.

__________________

__________________

12  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=fr

12  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=fr

Изменение  20

 

Предложение за регламент

Съображение 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Целта на настоящия регламент следва да бъде да се гарантира, че операторите на въздухоплавателни средства могат да се конкурират въз основа на равни възможности по отношение на достъпа до устойчиви авиационни горива. За да се избегнат нарушения на пазара на въздухоплавателни услуги, на всички летища в Съюза, обхванати от настоящия регламент, следва да бъдат доставяни еднакви минимални дялове устойчиви авиационни горива. Въпреки че пазарът разполага със свободата да доставя и използва по-големи количества устойчиво гориво, с настоящия регламент следва да се гарантира, че задължителните минимални дялове устойчиви авиационни горива са еднакви за всички обхванати летища. С регламента се заместват всички изисквания, установени пряко или непряко на национално или регионално равнище, с които от операторите на въздухоплавателни средства или доставчиците на авиационно гориво се изисква да въвеждат или доставят устойчиви авиационни горива в целеви количества, различни от предвидените в настоящия регламент. За да се създаде ясна и предвидима правна рамка и по този начин да се насърчи пазарното разработване и внедряване на най-устойчивите и иновативни технологии за горива с потенциал за растеж, който да удовлетвори бъдещите нужди, в настоящия регламент следва да бъдат определени постепенно увеличаващи се с времето минимални дялове синтетични авиационни горива. Определянето на специално подзадължение за синтетичните авиационни горива е необходимо с оглед на значителния потенциал за декарбонизация на тези горива, както и с оглед на настоящите прогнозни производствени разходи за тях. Когато се произвеждат от електроенергия от възобновяеми енергийни източници и въглерод, улавян пряко от въздуха, синтетичните авиационни горива могат да постигнат до 100 % намаляване на емисиите в сравнение с конвенционалното авиационно гориво. Освен това те имат отличителни предимства в сравнение с други видове устойчиви авиационни горива по отношение на ефективността на ресурсите (по-специално що се отнася до нуждите от вода) на производствения процес. Производствените разходи за синтетичните авиационни горива обаче понастоящем се оценяват като 3 до 6 пъти по-високи от пазарната цена на конвенционалното авиационно гориво. Поради това в настоящия регламент следва да бъде установено специално подзадължение за тази технология. Други видове синтетични горива, като например нисковъглеродните синтетични горива, постигащи големи намаления на емисиите на парникови газове, могат да бъдат разгледани за включване в приложното поле на настоящия регламент в хода на бъдещи преразглеждания, при които такива горива да бъдат определени в Директивата за енергията от възобновяеми източници.

(19) Целта на настоящия регламент следва да бъде да се гарантира, че операторите на въздухоплавателни средства могат да се конкурират въз основа на равни възможности по отношение на достъпа до устойчиви авиационни горива. За да се избегнат нарушения на пазара на въздухоплавателни услуги, на всички летища в Съюза, обхванати от настоящия регламент, следва да бъдат доставяни еднакви минимални дялове устойчиви авиационни горива. Въпреки че пазарът разполага със свободата да доставя и използва по-големи количества устойчиво гориво, с настоящия регламент следва да се гарантира, че задължителните минимални дялове устойчиви авиационни горива са еднакви за всички обхванати летища. Наличието на суровини и производственият капацитет за устойчиви авиационни горива не са неограничени. Ситуация, при която някои държави членки биха приели по-високи общи задължения за доставки на устойчиви авиационни горива на национално равнище, ще засили конкуренцията за суровини с други сектори на транспорта и енергетиката и би могла да доведе до недостиг на доставки в други региони. Това би подкопало способността на операторите на въздухоплавателни средства в тези региони да се декарбонизират и би увеличило несправедливо разходите на тези оператори на въздухоплавателни средства за постигане на съответствие, по-специално със СТЕ на ЕС, което ще доведе до нарушения на пазара и до неблагоприятно конкурентно положение като цяло. Поради това следва да се заложи общо определяне на цели на равнището на ЕС за цялостното производство и за въвеждането на устойчиви авиационни горива. С настоящия регламент се заместват всички изисквания, установени пряко или непряко на национално или регионално равнище, с които от операторите на въздухоплавателни средства или доставчиците на авиационно гориво се изисква да въвеждат или доставят устойчиви авиационни горива в целеви количества, различни от предвидените в настоящия регламент. За да се създаде ясна и предвидима правна рамка и по този начин да се насърчи пазарното разработване и внедряване на най-устойчивите и иновативни технологии за горива с потенциал за растеж, който да удовлетвори бъдещите нужди, в настоящия регламент следва да бъдат определени постепенно увеличаващи се с времето минимални дялове синтетични авиационни горива. Определянето на специално подзадължение за синтетичните авиационни горива е необходимо с оглед на значителния потенциал за декарбонизация на тези горива, както и с оглед на настоящите прогнозни производствени разходи за тях. Когато се произвеждат от електроенергия от възобновяеми енергийни източници и въглерод, улавян пряко от въздуха, синтетичните авиационни горива могат да постигнат до 100 % намаляване на емисиите в сравнение с конвенционалното авиационно гориво. Освен това те имат отличителни предимства в сравнение с други видове устойчиви авиационни горива по отношение на ефективността на ресурсите (по-специално що се отнася до нуждите от вода) на производствения процес. Производствените разходи за синтетичните авиационни горива обаче понастоящем се оценяват като 3 до 6 пъти по-високи от пазарната цена на конвенционалното авиационно гориво. Поради това в настоящия регламент следва да бъде установено специално подзадължение за тази технология. Други видове синтетични горива, като например нисковъглеродните синтетични горива, постигащи големи намаления на емисиите на парникови газове, могат да бъдат разгледани за включване в приложното поле на настоящия регламент в хода на бъдещи преразглеждания, при които такива горива да бъдат определени в Директивата за енергията от възобновяеми източници. Освен това синтетичните авиационни горива, които се получават от директно улавяне на CO2 от въздуха, могат да играят важна роля поради способността им за устойчиво добиване на въглерод и следователно следва да бъдат насърчавани.

Изменение  21

 

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19а) Наличието на суровини и производственият капацитет за устойчиви авиационни горива не са неограничени. Засилената конкуренция за ограничени суровини би могла да доведе до недостиг на доставки и изкривяване на пазара и по този начин да окаже отрицателно въздействие върху конкурентоспособността на сектора на въздухоплаването като цяло. За да се гарантират еднакви условия на конкуренция и да се избегне фрагментирането на вътрешния пазар, в целия Съюз следва да се прилагат хармонизирани изисквания относно минималните дялове на въвеждането на УАГ. Въпреки това, като гарантират постигането на тези хармонизирани дялове в ЕС в съответствие с приложение I, държавите членки могат да предприемат национални мерки, подкрепящи политики и инициативи, насочени към повишаване на равнището на производство и въвеждане на своя територия на устойчиви авиационни горива, включително синтетични авиационни горива, например чрез предоставяне на финансова подкрепа. Тези национални действия следва да бъдат прозрачни, недискриминационни, пропорционални и от общ характер, отворени за всички предприятия. Освен това, тъй като в настоящия регламент не се определя максимален дял на устойчивите авиационни горива, авиокомпаниите и доставчиците на гориво могат да преследват по-амбициозни екологични политики с по-голяма степен на въвеждане и доставяне на устойчиви авиационни горива в общата им мрежа от операции, като същевременно избягват превоза на гориво над необходимото количество за полета. За тази цел авиокомпаниите и доставчиците на горива биха могли, чрез договорни споразумения, да се споразумеят за взаимни ангажименти за производство, доставка и закупуване на предварително определени количества устойчиви авиационни горива, включително тези, които надвишават дяловете, посочен в приложение I. Такива договорни споразумения могат също така да покриват отговорността и да установяват условия за финансово обезщетение в случай на непредоставяне.

Изменение  22

 

Предложение за регламент

Съображение 19 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19б) Потребителското търсене може да играе важна роля в развитието в посока към по-устойчиво въздухоплаване. За да могат обаче потребителите да направят информиран избор, е необходима по-солидна, надеждна, независима и хармонизирана информация относно въздействието на полетите върху околната среда, в съответствие с Плана за действие за стратегия за устойчива интелигентна мобилност. За тази цел следва да се създаде цялостна система на Съюза за етикетиране на екологичните характеристики на въздухоплаването, която може да предоставя на ползвателите на авиационни услуги ясна, прозрачна, изчерпателна, лесна за ползване и лесно разбираема информация относно екологичните характеристики на въздухоплаването. Това ще стимулира избора на потребителите и ще насърчи допълнително използването на устойчиви авиационни горива и други мерки за устойчивост от страна на операторите на въздухоплавателни средства. Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ) вече отговаря за екологичното сертифициране на въздухоплавателните средства и работи съвместно със заинтересованите страни за разработването на система за екологично етикетиране на въздухоплаването, която да обхваща въздухоплавателните средства, операторите на въздухоплавателни средства и търговските полети. На ЕААБ следва да бъде възложено по-нататъшното разработване, прилагане и опериране на такава система, за да се гарантира независимост, техническа стабилност и полезни взаимодействия с други мерки на ЕС.

Изменение  23

 

Предложение за регламент

Съображение 20

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Важно е да се гарантира, че минималните дялове на устойчивите авиационни горива могат да бъдат доставяни на авиационния пазар без недостиг в предлагането. За тази цел следва да се планира достатъчен срок, за да се позволи на отрасъла на горивата от възобновяеми източници да развие съответен производствен капацитет. Доставката на устойчиви авиационни горива следва да стане задължителна, считано от 2025 г. Аналогично, с цел да се постигне правна сигурност и предвидимост на пазара и трайно да се привлекат инвестиции за производствен капацитет за устойчиви авиационни горива, условията в настоящия регламент следва да бъдат стабилни за продължителен период от време.

(20) Важно е да се гарантира, че минималните дялове на устойчивите авиационни горива могат да бъдат доставяни на авиационния пазар без недостиг в предлагането. За тази цел следва да се планира достатъчен срок и да се въведе механизъм за гъвкавост, за да се позволи на отрасъла на горивата от възобновяеми източници да развие съответен производствен капацитет и да се даде възможност на доставчиците на авиационни горива и на операторите на въздухоплавателни средства да изпълняват задълженията си по най-разходоефективния начин, без да се намаляват общите екологични амбиции на настоящия регламент. Доставката на устойчиви авиационни горива следва да започне през 2025 г., с гъвкавостта, предвидена в механизма за гъвкавост на УАГ. Аналогично, с цел да се постигне правна сигурност и предвидимост на пазара и трайно да се привлекат инвестиции за производствен капацитет за устойчиви авиационни горива, условията в настоящия регламент следва да бъдат стабилни за продължителен период от време.

Изменение  24

 

Предложение за регламент

Съображение 21

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) С въвеждането и по-голямото използване на устойчивите авиационни горива на летищата в Съюза практиките на превоз на гориво над необходимото количество за полета може да се задълбочат вследствие на увеличението на цените на авиационното гориво. Практиките на превоз на гориво над необходимото количество за полета не са устойчиви и следва да бъдат избягвани, тъй като подкопават усилията на Съюза за намаляване на въздействията на транспорта върху околната среда. Те биха противоречали на целите за декарбонизация на въздухоплаването, тъй като увеличеното тегло на въздухоплавателното средство ще увеличи разхода на гориво и съответните емисии от даден полет. Освен това практиките на превоз на гориво над необходимото количество за полета поставят в риск еднаквите условия на конкуренция в Съюза между операторите на въздухоплавателни средства, както и между летищата. Поради това в настоящия регламент от операторите на въздухоплавателни средства следва да се изиска да зареждат гориво преди заминаването от дадено летище в Съюза. Количеството на горивото, заредено преди заминаването от дадено летище в Съюза, следва да бъде съобразено с количеството на горивото, необходимо за изпълнение на полетите, заминаващи от това летище, като се взема под внимание необходимото спазване на правилата за безопасност по отношение на горивото. Изискването гарантира, че по отношение на оператори от Съюза и на чуждестранни оператори по еднакъв начин се прилагат еднакви условия за операции в Съюза, като съвременно се гарантира високо равнище на опазване на околната среда. Тъй като в регламента не се определя максимален дял на устойчивите авиационни горива от всички авиационни горива, авиокомпаниите и доставчиците на гориво могат да преследват по-амбициозни екологични политики с по-голяма степен на въвеждане и доставяне на устойчиви авиационни горива в общата им мрежа от операции, като същевременно избягват превоза на гориво над необходимото количество за полета.

(21) С въвеждането и по-голямото използване на устойчивите авиационни горива на летищата в Съюза практиките на превоз на гориво над необходимото количество за полета по икономически причини може да се задълбочат вследствие на увеличението на цените на авиационното гориво. Практиките на превоз на гориво над необходимото количество за полета по икономически причини не са устойчиви и следва да бъдат избягвани, тъй като подкопават усилията на Съюза за намаляване на въздействията на транспорта върху околната среда. Те биха противоречали на целите за декарбонизация на въздухоплаването, тъй като увеличеното тегло на въздухоплавателното средство ще увеличи разхода на гориво и съответните емисии от даден полет. Освен това практиките на превоз на гориво над необходимото количество за полета поставят в риск еднаквите условия на конкуренция в Съюза между операторите на въздухоплавателни средства, както и между летищата. Поради това в настоящия регламент от операторите на въздухоплавателни средства следва да се изиска да зареждат гориво преди заминаването от дадено летище в Съюза. Количеството на горивото, заредено преди заминаването от дадено летище в Съюза, следва да бъде съобразено с количеството на горивото, необходимо за изпълнение на полетите, заминаващи от това летище, като се взема под внимание необходимото спазване на правилата за безопасност по отношение на горивото. Изискването гарантира, че по отношение на оператори от Съюза и на чуждестранни оператори по еднакъв начин се прилагат еднакви условия за операции в Съюза, като съвременно се гарантира високо равнище на опазване на околната среда. Тъй като в регламента не се определя максимален дял на устойчивите авиационни горива от всички авиационни горива, авиокомпаниите и доставчиците на гориво могат да преследват по-амбициозни екологични политики с по-голяма степен на въвеждане и доставяне на устойчиви авиационни горива в общата им мрежа от операции, като същевременно избягват превоза на гориво над необходимото количество за полета. За да се гарантират еднакви условия на конкуренция както за полетите в рамките на ЕС, така и за полетите извън ЕС, Комисията следва редовно да наблюдава, оценява и докладва за случаите на превоз на гориво над необходимото количество за полета.

Изменение  25

 

Предложение за регламент

Съображение 21 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21а) По-нататъшното въвеждане на устойчиви авиационни горива, които обикновено имат по-ниски концентрации на ароматни съединения и по-ниско съдържание на сяра, ще допринесе за намаляване на несвързаните с емисии на CO2 въздействия върху климата. Допълнителното намаляване на съдържанието на ароматни и серни съединения в авиационните горива би могло да намали образуването на инверсионни следи, да подобри качеството на въздуха във и около летищата и да повиши качеството на горивото в полза на авиокомпаниите – както чрез висока енергийна плътност, така и чрез ниски разходи за поддръжка поради ниски нива на саждите. При намаляването на концентрациите на ароматни съединения в авиационните горива е необходимо обаче да се спазват международните правила за безопасност по отношение на горивото и да се запазят равнопоставени условия на конкуренция в международен план. Поради това ЕААБ следва да наблюдава съдържанието на ароматни съединения и сяра в конвенционалните авиационни горива. Най-късно до 1 януари 2025 г. Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на възможните мерки, включително, когато е целесъобразно, законодателни предложения и стандарти за качество на горивата, с цел да се оптимизира съдържанието на ароматни съединения във авиационното гориво.

Изменение  26

Предложение за регламент

Съображение 21 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21б) В допълнение към последиците, свързани със затопляне на климата, въздухоплаването оказва отрицателно въздействие върху качеството на въздуха. Най-важните замърсители са праховите частици (ПЧ), включително ултрафините частици, азотните оксиди (NOX) и летливите органични съединения (ЛОС), като някои от тези първични замърсители произвеждат други замърсители. Въпреки че са необходими повече научни изследвания относно последиците за здравето от въздействието на ултрафините частици, няколко проучвания са доказали последиците от краткотрайното и продължителното излагане на въздействието на ултрафини частици, включващи смърт, сърдечно-съдови заболявания, исхемична болест на сърцето и белодробни заболявания. Замърсяването на въздуха води и до загуба на биологично разнообразие чрез увреждане на екосистемите.

 

_________________

 

Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз, Въздухоплаване и замърсяване на въздуха: https://www.easa.europa.eu/eaer/topics/adapting-changing-climate/air-quality

 

1b Глобални насоки на СЗО за качеството на въздуха за 2021 г.: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345329/9789240034228-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Изменение  27

 

Предложение за регламент

Съображение 22

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Летищата, обхванати от настоящия регламент, следва да гарантират, че е осигурена цялата инфраструктура за доставка, съхранение и зареждане на устойчиво авиационно гориво, за да не представлява това пречка по отношение на въвеждането на такова устойчиво авиационно гориво. Ако е необходимо, Агенцията следва да бъде в състояние да изиска от дадено летище да предостави информация за наличната инфраструктура, която позволява безпроблемно разпространение и зареждане на устойчиви авиационни горива от страна на операторите на въздухоплавателни средства. Ролята на Агенцията следва да осигурява възможност на летищата и авиокомпаниите да имат общо координационно звено в случай на необходимост от технически разяснения по отношение на наличието на инфраструктура за горива.

(22) Важно е да се гарантира, че е осигурена цялата необходима инфраструктура за доставка, съхранение и зареждане с устойчиво авиационно гориво, както и постоянен и непрекъснат достъп на доставчиците на горива до инфраструктура за горива за транспорта, за да не представлява това пречка по отношение на въвеждането на такова устойчиво авиационно гориво. Настоящият регламент следва да взема надлежно предвид различните модели на управление на летищата в целия Съюз. Във връзка с това летищата, обхванати от настоящия регламент, или, когато е приложимо, съответният управляващ орган, за когото съответната държава членка е резервирала централизираната инфраструктура на летището, както е посочено в член 8 от Директива 96/67/ЕО на Съвета („Директива за наземното обслужване“), следва да предприемат всички необходими мерки за предоставяне на инфраструктурата, необходима за доставката, съхранението и зареждането на такива устойчиви авиационни горива, както и достъпа на операторите на въздухоплавателни средства до тях. Когато крайната отговорност за предоставянето на инфраструктура за гориво на летище в Съюза се поема по силата на договорни споразумения от субект, различен от летището в Съюза, или, когато е приложимо, от управляващия орган на дадено летище, този субект следва да отговаря съгласно договорното споразумение за изпълнението на задължението по член 6 от настоящия регламент. Ако е необходимо, Агенцията следва да бъде в състояние да изиска от дадено летище да предостави информация за наличната инфраструктура, която позволява безпроблемно разпространение и зареждане на устойчиви авиационни горива от страна на операторите на въздухоплавателни средства. Ролята на Агенцията следва да осигурява възможност на летищата и авиокомпаниите да имат общо координационно звено в случай на необходимост от технически разяснения по отношение на наличието на инфраструктура за горива. Когато задвижваните с електроенергия или водород въздухоплавателни средства достигнат необходимата степен на технологична зрялост и стана налични на пазара, ще бъде необходимо летищата, обхванати от настоящия регламент, да предприемат всички необходими мерки за осигуряване на подходяща инфраструктура за зареждане на въздухоплавателни средства с водород и електроенергия в съответствие със съответния план за изпълнение на националната рамка за политиката, както е посочено в предложения регламент за инфраструктурата за алтернативни горива. Освен това следва да се осигурят доставки на електроенергия за спрели въздухоплавателни средства в съответствие с член 12 от Регламент XXX [Регламент за инфраструктура за алтернативни горива].

Изменение  28

Предложение за регламент

Съображение 22 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22а) Много летища в Съюза се снабдяват с авиационно гориво основно по тръбопроводи от рафинерии или смесителни станции, където трябва да се извърши смесването на устойчиви авиационни горива (УАГ), за да се спазят спецификациите за безопасност и устойчивост. Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да позволят на доставчиците на авиационни горива постоянен и непрекъснат достъп до инфраструктурата за авиационни горива за гражданския транспорт, за да доставят както традиционни авиационни горива, така и авиационни горива, съдържащи дял устойчиви авиационни горива. Доставянето на УАГ на летищата на Съюза в количества, достатъчни за изпълнение на разпоредбите, посочени в приложение I, по алтернативни начини, например по автомобилен път/с камиони от рафинериите и смесителните станции, е неосъществимо от логистична и практическа гледна точка, както и от гледна точка на разходите и санкциите за CO2. От съществено значение ще бъде използването на тези тръбопроводи в допълнение към тръбопроводите, които са собственост на доставчиците на горива (където има такива), както и на вече съществуващите железопътни съоръжения, за да се осигури минималното количество УАГ, което се изисква съгласно настоящия регламент.

Изменение  29

 

Предложение за регламент

Съображение 24

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) От операторите на въздухоплавателни средства също така следва да се изисква да докладват ежегодно относно зареденото от тях действително количество авиационно гориво по летища в Съюза, за да докажат, че не е извършен превоз на гориво над необходимото количество за полета. Докладите следва да бъдат проверявани от независими проверяващи органи и предавани на Агенцията за извършване на мониторинг и оценка на съответствието с изискванията. Проверяващите органи следва да определят точността на необходимото количество авиационно гориво за година, което е отчетено от операторите, като използват одобрен от Комисията инструмент.

(24) От операторите на въздухоплавателни средства също така следва да се изисква да докладват ежегодно относно зареденото от тях действително количество авиационно гориво по летища в Съюза, за да докажат, че не е извършен превоз на гориво над необходимото количество за полета по икономически причини. Докладите следва да бъдат проверявани от независими проверяващи органи и предавани на Агенцията за извършване на мониторинг и оценка на съответствието с изискванията. Проверяващите органи следва да определят точността на необходимото количество авиационно гориво за година, което е отчетено от операторите, като използват одобрен от Комисията инструмент.

Изменение  30

 

Предложение за регламент

Съображение 26 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26а) Въвеждането в Съюза на задължение за използване на устойчиви авиационни горива би могло да доведе до неоправдано неблагоприятно конкурентно положение за авиокомпаниите от ЕС, които извършват директни полети на дълги разстояния от летище в Съюза, в сравнение с техните конкуренти, осъществяващи връзки чрез летищни центрове извън Съюза. С цел по-нататъшно насърчаване на използването на устойчиви авиационни горива в Съюза, за които се предвижда, че в обозримо бъдеще цените им ще са много различни от тези на традиционните горива, авиокомпаниите следва да имат право да получават безплатни квоти за използване на устойчиви авиационни горива в рамките на схемата за търговия с емисии (СТЕ).

Изменение  31

 

Предложение за регламент

Съображение 27

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) Важно е операторите на въздухоплавателни средства да могат да отчитат използването на устойчиви авиационни горива по схемите за търговия с емисии — като например системата на ЕС за търговия с емисии или CORSIA, в зависимост от маршрута на техните полети. Важно е обаче настоящият регламент да не води до двойно отчитане на намаляването на емисиите. На операторите на въздухоплавателни средства следва да се позволи да подават искане за предимства за използването на една и съща партида устойчиви авиационни горива само един път. От доставчиците на гориво следва да се изисква да предоставят на операторите на въздухоплавателни средства безплатно всякаква информация, свързана със свойствата на устойчивото авиационно гориво, продавано на този оператор на въздухоплавателни средства, и която има отношение към докладването от страна на оператора на въздухоплавателни средства съгласно настоящия регламент или схемите за търговия с емисии.

(27) За да се насърчи използването на устойчиви авиационни горива, чиято цена е много различна от тази на традиционните горива, е важно операторите на въздухоплавателни средства да могат да отчитат използването на устойчиви авиационни горива по схемите за търговия с емисии — като например системата на ЕС за търговия с емисии или CORSIA, в зависимост от маршрута на техните полети. Важно е обаче настоящият регламент да не води до двойно отчитане на намаляването на емисиите. На операторите на въздухоплавателни средства следва да се позволи да подават искане за предимства за използването на една и съща партида устойчиви авиационни горива само един път. От доставчиците на гориво следва да се изисква да предоставят на операторите на въздухоплавателни средства безплатно всякаква информация, свързана със свойствата на устойчивото авиационно гориво, продавано на този оператор на въздухоплавателни средства, и която има отношение към докладването от страна на оператора на въздухоплавателни средства съгласно настоящия регламент или схемите за търговия с емисии.

Изменение  32

 

Предложение за регламент

Съображение 28

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) С цел да се гарантират еднакви условия на конкуренция на вътрешния авиационен пазар и придържането към амбициите на Съюза в областта на климата, с настоящия регламент следва да бъдат въведени ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за доставчиците на авиационно гориво и операторите на въздухоплавателни средства в случай на неспазване на изискванията. Равнището на санкциите трябва да бъде пропорционално на щетите върху околната среда и на нарушаването на еднаквите условия на конкуренция на вътрешния пазар, дължащи се на неспазването на изискванията. При налагането на административни глоби органите следва да вземат под внимание развитието на цената на авиационното гориво и устойчивото авиационно гориво през отчетната година.

(28) С цел да се гарантират еднакви условия на конкуренция на вътрешния авиационен пазар и придържането към амбициите на Съюза в областта на климата, с настоящия регламент следва да бъдат въведени ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за доставчиците на авиационно гориво и операторите на въздухоплавателни средства в случай на неспазване на изискванията. Равнището на санкциите трябва да бъде пропорционално на щетите върху околната среда и на нарушаването на еднаквите условия на конкуренция на вътрешния пазар, дължащи се на неспазването на изискванията. При налагането на административни глоби и други санкции органите следва да вземат под внимание развитието на цената на авиационното гориво и устойчивото авиационно гориво през отчетната година и могат също така да вземат предвид степента на неспазване, например в случай на повторни нарушения.

Изменение  33

 

Предложение за регламент

Съображение 29

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) Санкциите за доставчиците, които не успеят да постигнат целевите показатели, определени в настоящия регламент, следва да бъдат допълнени от задължението недостигащото количество да се достави на пазара с цел изпълнение на квотата през следващата година.

(29) Санкциите за доставчиците, които не успеят да постигнат целевите показатели, определени в настоящия регламент, следва да бъдат допълнени от задължението недостигащото количество да се достави на пазара с цел изпълнение на квотата през следващата година. Въпреки това, за да се избегне налагане на неоправдани двойни санкции в случаи, които са извън прекия контрол на доставчика на гориво, задължението недостигащото количество да се достави на пазара следва да не се прилага, ако Комисията прецени, че този недостиг се дължи на недостатъчните налични ресурси.

Изменение  34

 

Предложение за регламент

Съображение 29 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29а) Успешният преход към устойчиво въздухоплаване изисква интегриран подход и подходяща благоприятна среда за стимулиране на иновациите, което включва публични и частни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и подкрепа за пренасочването, преквалификацията и повишаването на квалификацията на работниците, както и технологични и оперативни мерки и внедряване на устойчиви авиационни горива и технологии с нулеви емисии, включително необходимата инфраструктура за зареждане с гориво и електроенергия на летищата, като се взема предвид принципът за поставяне на енергийната ефективност на първо място. За тази цел приходите, генерирани от санкциите съгласно настоящия регламент, и 50% от приходите, получени от предлагането на квоти за емисии от въздухоплаването чрез търг съгласно Директива 2003/87/ЕО [СТЕ], следва да се разпределят в нов фонд за устойчиво въздухоплаване. Освен това създаването, на доброволен принцип и с координираща роля на Комисията, на Европейски алианс за УАГ, в срок от една година след влизането в сила на настоящия регламент, би могло да спомогне за насърчаване на по-нататъшното развитие и разрастване на производството на УАГ в Европа, наред с другото чрез обединяване на цялата промишлена верига за създаване на стойност, насърчаване на въвеждането на най-новаторските технологии и определяне на политиките и тенденциите на пазара, като се взема предвид принципът на технологична неутралност.

Изменение  35

 

Предложение за регламент

Съображение 29 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29б) Изследванията и иновациите ще играят съществена роля в развитието на устойчиви и синтетични авиационни горива и изграждането на производствен капацитет. Съответен инвестиционен приоритет следва да бъде ясно определен в рамките на имащите отношение програми за финансиране на Съюза, определени от Комисията.

Изменение  36

 

Предложение за регламент

Съображение 29 в (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29в) Необходимо е разработването и производството на устойчиви авиационни горива да се увеличи експоненциално през следващите години. Съюзът и държавите членки следва да инвестират в научни изследвания и разработване на проекти за устойчиви авиационни горива, тъй като те представляват възможност от гледна точка както на околната среда, така и на промишлеността. Производството на устойчиви авиационни горива следва да бъде съсредоточено в рамките на Съюза, за да осигурява възможности за промишлеността, работната сила и научните изследвания във всички държави членки.

Изменение  37

 

Предложение за регламент

Съображение 30

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) Настоящият регламент следва да съдържа разпоредби за периодични доклади до Европейския парламент и до Съвета относно развитието на авиационния пазар и пазара на горивата, ефективността на основните елементи на регламента, като например минималните дялове на устойчивите авиационни горива, равнището на административните глоби или развитията на политиката по отношение на въвеждането на устойчиви авиационни горива на международно равнище. Тези елементи са ключови за осигуряването на ясна представа за актуалното състояние на пазара на устойчиви авиационни горива и следва да бъдат взети под внимание при обмислянето на преразглеждане на регламента.

(30) Настоящият регламент следва да съдържа разпоредби за периодични доклади до Европейския парламент и до Съвета относно развитието на авиационния пазар и пазара на горивата, ефективността на основните елементи на регламента, като например минималните дялове на устойчивите авиационни горива, равнището на административните глоби или развитията на политиката по отношение на въвеждането на устойчиви авиационни горива на международно равнище, като се вземат предвид принципът на отмяна на предишни тежести при въвеждане на нови и целта за опростяване на нормативната уредба. Тези елементи са ключови за осигуряването на ясна представа за актуалното състояние на пазара на устойчиви авиационни горива и следва да бъдат взети под внимание при обмислянето на преразглеждане на регламента.

Изменение  38

 

Предложение за регламент

Съображение 31

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) Следва да бъде предвиден преходен период от 5 години, за да се осигури разумен срок на доставчиците на авиационно гориво, летищата в Съюза и операторите на въздухоплавателни средства да извършат необходимите технологични и логистични инвестиции. По време на този етап може да се използва авиационно гориво, съдържащо по-големи дялове устойчиво авиационно гориво, за да се компенсират по-малките дялове устойчиви авиационни горива или намаленото наличие на конвенционално авиационно гориво на други летища.

(31) Следва да се създаде механизъм за гъвкавост с преходен период от 10 години, считано от датата на прилагане на настоящия регламент, за доставчиците на авиационно гориво и операторите на въздухоплавателни средства, за да им се осигури разумен срок да извършат необходимите технологични и логистични инвестиции. По време на този етап могат да се използват елементи от схема с търгуеми сертификати (book and claim), което позволява на доставчиците на авиационно гориво да използват гориво, съдържащо по-големи дялове устойчиво авиационно гориво, за да се компенсират по-малките дялове устойчиви авиационни горива или намаленото наличие на конвенционално авиационно гориво на малки или логистично ограничени летища, а на операторите на въздухоплавателни средства да закупят сертификат, свързан с количеството придобити УАГ, като същевременно се гарантира високо равнище на екологосъобразност. Този механизъм за гъвкавост също така ще спомогне за гарантиране на въздушните връзки, като предотвратява опасността по-слабо свързаните европейски региони с по-малко алтернативни видове транспорт да бъдат несъразмерно силно засегнати. За да се попречи на участниците на пазара да злоупотребяват с евентуално господстващо положение на пазара, по време на този преходен период Комисията следва да използва в пълна степен своите правомощия в областта на конкуренцията съгласно член 102 от ДФЕС. След този преходен период от 10 години, за да се предотврати неоправдано нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар, на всички летища в Съюза, обхванати от настоящия регламент, следва да бъдат доставяни еднакви минимални дялове устойчиви авиационни горива.

Изменение  39

 

Предложение за регламент

Съображение 31 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(31а) За да се постигнат целите на Съюза в областта на климата за 2030 г. и 2050 г. и целта от 1,5°C от Парижкото споразумение, Комисията следва да разработи пътна карта относно начините и сроковете за постигане на въздухоплаване без изкопаеми горива.

Изменение  40

 

Предложение за регламент

Съображение 31 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(31б) Преходът към устойчиви авиационни горива ще окаже и вторично въздействие под формата на намаляване на зависимостта от внос на изкопаеми горива от трети държави, като по този начин ще се увеличи енергийната сигурност на Съюза. Настоящата международна политическа обстановка само подчертава необходимостта от тази стъпка.

Изменение  41

 

Предложение за регламент

Член 1 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предмет

Предмет и цел

Изменение  42

 

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент се прилага по отношение на операторите на въздухоплавателни средства, летищата в Съюза и доставчиците на авиационно гориво.

Настоящият регламент се прилага по отношение на операторите на въздухоплавателни средства, летищата в Съюза, или, когато е целесъобразно, управляващия орган на дадено летище, и доставчиците на авиационно гориво.

Изменение  43

 

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – тире 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 „летище в Съюза“ означава летище, както е определено в член 2, параграф 2 от Директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета13, на което през отчетния период са извършени пътнически превози на над 1 милион пътници или товарни превози на над 100 000 тона товари и което не се намира в най-отдалечен регион, включен в списъка в член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

 „летище в Съюза“ означава летище, както е определено в член 2, параграф 1 от Директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета13, което не се намира в най-отдалечен регион, включен в списъка в член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, или летище, което се намира в най-отдалечен регион, за което е изпратено уведомление до Комисията, Агенцията и компетентните органи, че то е летище в Съюза;

__________________

__________________

13 Директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно летищните такси.

13 Директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно летищните такси.

Изменение  44

 

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – тире 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 „оператор на въздухоплавателно средство“ означава лице , което през отчетния период е изпълнило поне 729 полета в търговския въздушен транспорт, заминаващи от летища в Съюза или, в случаите когато това лице не може да бъде установено — собственикът на въздухоплавателното средство;

 „оператор на въздухоплавателно средство“ означава лице, което през отчетния период е изпълнило поне 52 полета в търговския въздушен транспорт, заминаващи от летища в Съюза или, в случаите когато това лице не може да бъде установено — собственикът на въздухоплавателното средство, или лице, което е извършвало полети за въздушен транспорт, заминаващи от летище в Съюза, и което е поискало Комисията да бъде третирано като оператор на въздухоплавателни средства за целите на настоящия регламент и е информирало съответно Комисията, Агенцията и компетентните органи;

Изменение  45

 

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – тире 2 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- „управляващ орган на летището“ означава управляващ орган по смисъла на член 3 от Директива 96/67/ЕО или друг орган, за който съответната държава членка е запазила управлението на централизираните инфраструктури за системи за разпределение на гориво съгласно член 8 от Директива 96/67/ЕО;

Изменение  46

 

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – тире 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 „устойчиви авиационни горива (УАГ)“ означава заместващи авиационни горива, които са или синтетични авиационни горива, биогорива от нови поколения, както са определени в член 2, втора алинея, точка 34 от Директива (ЕС) 2018/2001, или биогорива, произведени от суровини, изброени в част Б от приложение IX към посочената директива, които отговарят на критериите за устойчивост и за емисиите на парникови газове, предвидени в член 29, параграфи 2—7 от посочената директива, и които са сертифицирани съгласно член 30 от посочената директива;

 „устойчиви авиационни горива (УАГ)“ означава авиационни горива, които са: синтетични авиационни горива, течни и газообразни горива, произведени от газ от отпадъчен процес и отработен газ от невъзобновяеми източници, които са произведени като неизбежна и неволна последица от производствения процес в промишлени инсталации, както е посочено в член 2, втори параграф, точка 35 от Директива (ЕС) 2018/2001, които са в съответствие с прага за намаление на емисиите на парникови газове, посочен в член 25, параграф 2, втора алинея от посочената директива, биогорива от нови поколения, определени в член 2, втора алинея, точка 34 от Директива (ЕС) 2018/2001, или биогорива, произведени от суровини, изброени в част Б от приложение IX към посочената директива, които отговарят на критериите за устойчивост и за емисиите на парникови газове, предвидени в член 29, параграфи 2—7 от посочената директива, и които са сертифицирани съгласно член 30 от посочената директива. До 31 декември 2034 г. устойчивите авиационни горива могат да включват и биогорива, които отговарят на критериите за устойчивост и за емисиите на парникови газове, предвидени в член 29 от Директива (ЕС) 2018/2001, и които са сертифицирани в съответствие с член 30 на посочената директива, с изключение на биогоривата, произведени от „хранителни и фуражни култури“, както е посочено в член 2, параграф 2, точка 40 от посочената директива;

Изменение  47

 

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – тире 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 „синтетични авиационни горива“ означава горива, които са възобновяеми горива от небиологичен произход, както са определени в член 2, втора алинея, точка 36 от Директива (ЕС) 2018/2001, използвани във въздухоплаването;

 „синтетични авиационни горива“ означава водород от възобновяеми източници, електроенергия от възобновяеми източници или горива, които са възобновяеми горива от небиологичен произход, както са определени в член 2, втора алинея, точка 36 от Директива (ЕС) 2018/2001, използвани във въздухоплаването.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – тире 9 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 „електроенергия от възобновяеми източници на енергия“ или „възобновяема електроенергия“ означава електроенергия, произведена от възобновяеми източници на енергия съгласно определението в член 2, втори параграф, точка 1 от Директива (ЕС) 2018/2001;

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – тире 9 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  „водород от възобновяеми източници на енергия“ или „възобновяем водород“ означава водород, произведен от възобновяема електроенергия или от течни или газообразни горива от възобновяеми източници от небиологичен произход, както е определено в член 2, втори параграф, точка 36 от Директива (ЕС) 2018/2001;

Изменение  50

 

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – тире 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 „необходимо авиационно гориво за една година“ означава количеството авиационно гориво, необходимо за изпълнението на всички полети в търговския въздушен транспорт, осъществявани от оператор на въздухоплавателни средства, които заминават от дадено летище в Съюза в течение на отчетния период;

 „необходимо авиационно гориво за една година“ означава количеството авиационно гориво, определено като „гориво за изпълнение на полета“ и „гориво за рулиране“ в съответствие с Регламент за изпълнение 2021/1296 на Комисията, необходимо за изпълнението на всички полети в търговския въздушен транспорт, осъществявани от оператор на въздухоплавателни средства, които заминават от дадено летище в Съюза в течение на отчетния период;

Изменение  51

 

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – тире 16 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- „механизъм за гъвкавост на УАГ“ означава система, която трябва да бъде създадена за период от 10 години от датата на прилагане на член 4 и член 5 в съответствие с член 15, чрез която доставката и използването на устойчиви авиационни горива да се ръководи от свободата на пазара, с гъвкавост за операторите на въздухоплавателни средства и доставчиците на авиационно гориво да организират разпространението и използването на устойчиви авиационни горива по разходоефективен начин на избраните от тях летища в Съюза и пропорционално на своите нужди. Такава система, която включва елементи от схема с търгуеми сертификати (book and claim), може да даде възможност на операторите на въздухоплавателни средства да закупуват устойчиви авиационни горива чрез договорни споразумения с доставчици на авиационно гориво и да отчитат използването им на летища в Съюза, когато е приложимо, по схема за търговия с емисии в съответствие с член [...] от Директива (ЕС) 2021/0207

Изменение  52

 

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Доставчиците на авиационно гориво гарантират, че общото количество авиационно гориво, предоставяно на операторите на въздухоплавателни средства на всяко летище в Съюза, съдържа минимален дял устойчиво авиационно гориво, включително минимален дял синтетично гориво в съответствие със стойностите и датите на прилагане, определени в приложение I.

Без да се засяга член 13, доставчиците на авиационно гориво гарантират, че общото количество авиационно гориво, предоставяно на операторите на въздухоплавателни средства на всяко летище в Съюза, съдържа минимален дял устойчиво авиационно гориво, включително минимален дял синтетично гориво в съответствие със стойностите и датите на прилагане, определени в приложение I.

Изменение  53

 

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засяга прилагането на член 11, параграфи 3 и 4, когато доставчик на авиационно гориво не успее да достави минималните дялове, определени в приложение I, за даден отчетен период, той поне попълва този недостиг през следващия отчетен период.

Без да се засяга прилагането на член 11, параграфи 3 и 4, когато доставчик на авиационно гориво не успее да достави минималните дялове, определени в приложение I, за даден отчетен период, той докладва за недостига и причините за него на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз. Когато Комисията прецени, че този недостиг не се дължи на липса на налични ресурси, доставчикът на гориво полага всички възможни усилия поне да попълни този недостиг през следващия отчетен период.

Изменение  54

 

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Доставчиците на горива могат да докажат съответствие със задължението по параграф 1, като използват системата за масов баланс, посочена в член 30 от Директива (ЕС) 2018/2001.

Изменение  55

 

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Количеството на авиационното гориво, зареждано от даден оператор на въздухоплавателни средства на дадено летище в Съюза за една година, е поне 90 % от необходимото авиационно гориво за една година.

Количеството на авиационното гориво, зареждано от даден оператор на въздухоплавателни средства на дадено летище в Съюза за една година, е поне 90 % от необходимото авиационно гориво за една година, като се взема под внимание необходимото спазване на правилата за безопасност по отношение на горивото.

Изменение  56

 

Предложение за регламент

Член 6 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задължения на летищата в Съюза за осигуряване на инфраструктурата

Задължения за осигуряване на инфраструктура на летищата в Съюза

Изменение  57

 

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Летищата в Съюза предприемат необходимите мерки за улесняване на достъпа на операторите на въздухоплавателни средства до авиационни горива, съдържащи дялове устойчиви авиационни горива в съответствие с приложение I, и осигуряват инфраструктурата, необходима за доставката, съхранението и зареждането на такива горива.

Летищата в Съюза, или, когато е приложимо, управляващият орган на дадено летище, предприемат всички необходими мерки за улесняване на достъпа на операторите на въздухоплавателни средства до авиационни горива, съдържащи дялове устойчиви авиационни горива в съответствие с приложение I, и осигуряват инфраструктурата, необходима за доставката, съхранението и зареждането на такива горива, включително инфраструктура, подходяща за зареждане на въздухоплавателни средства с водород и електроенергия, съизмерима с разпространението на тези въздухоплавателни средства, в съответствие с относимия план за изпълнение на националната рамка за политиката, както е посочено в член 13, буква л) от Регламент [… ] за инфраструктурата за алтернативни горива.

Изменение  58

 

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато оператори на въздухоплавателни средства съобщават на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз („Агенцията“) за затруднения при оценката на авиационните горива, съдържащи устойчиви авиационни горива, на дадено летище в Съюза поради липса на адекватна летищна инфраструктура, Агенцията може да изиска от летището в Съюза да предостави информацията, необходима за доказване на изпълнението на параграф 1. Съответното летище в Съюза предоставя информацията без ненужно забавяне.

Когато оператори на въздухоплавателни средства съобщават на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз („Агенцията“) за затруднения при достъпа до авиационни горива, съдържащи устойчиви авиационни горива, на дадено летище в Съюза поради липса на адекватна летищна инфраструктура, Агенцията по целесъобразност изисква от летището в Съюза или, когато е приложимо, от управляващия орган на летището, да предостави информацията, необходима за доказване на изпълнението на параграф 1. Съответното летище в Съюза или, когато е приложимо, управляващият орган на летището, предоставя информацията без ненужно забавяне.

Изменение  59

 

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията оценява получената информация и уведомява Комисията дали тази информация позволява да се заключи, че летището в Съюза не изпълнява задълженията си. Летищата в Съюза предприемат необходимите мерки за установяване и преодоляване на липсата на адекватна летищна инфраструктура 5 години след влизането в сила на регламента или след годината, през която надвишат един от праговете по член 3, първо тире.

Агенцията оценява получената информация и уведомява Комисията дали тази информация позволява да се заключи, че летището в Съюза или, когато е приложимо, управляващият орган на летището, не изпълнява задълженията си. Летищата в Съюза или, когато е приложимо, управляващият орган на летището, предприемат всички необходими мерки за установяване и преодоляване на липсата на адекватна летищна инфраструктура в срок до три години след влизането в сила на регламента.

Изменение  60

 

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До 31 март всяка отчетна година операторите на въздухоплавателни средства докладват следната информация на Агенцията:

До 31 март през всяка отчетна година операторите на въздухоплавателни средства докладват следната информация, свързана с отчетния период, на Агенцията:

Изменение  61

 

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) общото количество на авиационното гориво, заредено на всяко летище в Съюза, изразено в тонове;

a) общото количество на авиационното гориво, заредено на всяко летище в Съюза, изразено в тонове керосинов еквивалент;

Изменение  62

 

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) необходимото авиационно гориво за една година, за всяко летище в Съюза, изразено в тонове;

б) необходимото авиационно гориво за една година, за всяко летище в Съюза, изразено в тонове керосинов еквивалент;

Изменение  63

 

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) общото количество на устойчивото авиационно гориво, закупено от доставчици на авиационно гориво, за изпълнението на техните полети, заминаващи от летища в Съюза, изразено в тонове;

г) общото количество на устойчивото авиационно гориво, закупено от доставчици на авиационно гориво, за изпълнението на техните полети, заминаващи от летища в Съюза, изразено в тонове керосинов еквивалент;

Изменение  64

 

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) за всяка покупка на устойчиво авиационно гориво, името на доставчика на авиационното гориво, закупеното количество, изразено в тонове, технологията за преобразуване, характеристиките и произхода на суровината, използвана за производството, както и емисиите през целия жизнен цикъл от устойчивото авиационно гориво. Когато една покупка включва устойчиви авиационни горива с различни характеристики, в доклада тази информация се предоставя за всеки вид устойчиво авиационно гориво.

д) за всяка покупка на устойчиво авиационно гориво, името на доставчика на авиационното гориво, общото закупено количество, изразено в тонове керосинов еквивалент, технологията за преобразуване, характеристиките и произхода на суровината, използвана за производството, както и емисиите през целия жизнен цикъл от устойчивото авиационно гориво. Когато една покупка включва устойчиви авиационни горива с различни характеристики, в доклада тази информация се предоставя за всеки вид устойчиво авиационно гориво.

Изменение  65

 

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Операторите на въздухоплавателни средства не могат да подават искане за предимства за използването на една и съща партида устойчиви авиационни горива по повече от една схема за търговия с емисии. Заедно с доклада, посочен в член 7, операторите на въздухоплавателни средства предоставят на Агенцията следното:

Операторите на въздухоплавателни средства имат право да подават заявления за разпределяне на безплатни квоти по СТЕ за зареждането на устойчиви авиационни горива в съответствие с [член 3в, параграф 5а)] от Директива 2003/87/ЕО. Операторите на въздухоплавателни средства не могат да подават искане за предимства за използването на една и съща партида устойчиви авиационни горива по повече от една схема за търговия с емисии. Заедно с доклада, посочен в член 7, операторите на въздухоплавателни средства предоставят на Агенцията следното:

Изменение  66

 

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на докладването на използването на устойчиви авиационни горива съгласно разпоредбите на член 7 от настоящия регламент или в рамките на схема за търговия с емисии доставчиците на авиационно гориво предоставят безплатно съответната информация на операторите на въздухоплавателни средства.

За целите на докладването на използването на устойчиви авиационни горива съгласно разпоредбите на член 7 от настоящия регламент или в рамките на схема за търговия с емисии доставчиците на авиационно гориво предоставят безплатно съответната информация, свързана с отчетния период, на операторите на въздухоплавателни средства най-късно до 31 януари на всяка отчетна година.

Изменение  67

 

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До 31 март всяка отчетна година доставчиците на авиационно гориво докладват в базата данни на Съюза, посочена в член 28 от Директива (ЕС) 2018/2001, следната информация, свързана с отчетния период:

До 31 януари всяка отчетна година доставчиците на авиационно гориво докладват в базата данни на Съюза, посочена в член 28 от Директива (ЕС) 2018/2001, следната информация, свързана с отчетния период:

Изменение  68

 

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) обема на авиационното гориво, доставено на всяко летище в Съюза;

a) количеството на авиационното гориво, доставено на всяко летище в Съюза, изразено в тонове керосинов еквивалент;

Изменение  69

 

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) обема на устойчивото авиационно гориво, доставено на всяко летище в Съюза, и за всеки вид устойчиво авиационно гориво както е посочено в буква в);

б) количеството на устойчивото авиационно гориво, доставено на всяко летище в Съюза, изразено в тонове керосинов еквивалент, и за всеки вид устойчиво авиационно гориво както е посочено в буква в);

Изменение  70

 

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) емисиите през целия жизнен цикъл, произхода на суровините и процеса на преобразуване за всеки вид устойчиво авиационно гориво, доставено на летища в Съюза.

в) емисиите през целия жизнен цикъл, характеристиките и произхода на суровините и процеса на преобразуване за всеки вид устойчиво авиационно гориво, доставено на летища в Съюза.

Изменение  71

 

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква в a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa) когато е приложимо, количеството на водорода и/или електроенергията, доставяни на всяко летище в Съюза, изразено в тонове керосинов еквивалент;

Изменение  72

 

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква в б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб) средното съдържание на ароматни съединения, нафтален и сяра в авиационното гориво за всяка партида, доставена на всяко летище в Съюза;

Изменение  73

 

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Държавите членки определят компетентния орган или органи, отговорни за осигуряване на прилагането на настоящия регламент и за налагане на глобите на операторите на въздухоплавателни средства, летищата на Съюза и доставчиците на гориво. Държавите членки уведомяват Комисията за това.

(1) Държавите членки определят компетентния орган или, когато е приложимо и в съответствие с националното право, компетентните органи, отговорни за осигуряване на прилагането на настоящия регламент и за налагане на глобите на операторите на въздухоплавателни средства, на летищата на Съюза или, когато е приложимо, на управителните органи на летищата и на доставчиците на гориво. Държавите членки уведомяват Комисията за това.

Изменение  74

 

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Агенцията изпраща данните, получени съгласно членове 7 и 9, на компетентните органи на държавите членки. Освен това Агенцията изпраща на компетентните органи данните, обединени за операторите на въздухоплавателни средства и доставчиците на авиационни горива, по отношение на които органите разполагат с компетентност съгласно параграфи 3, 4 и 5.

(2) Агенцията изпраща данните, получени съгласно членове 7 и 9, на компетентните органи на държавите членки. Освен това Агенцията изпраща на компетентния орган или компетентните органи данните, обединени за операторите на въздухоплавателни средства и доставчиците на авиационни горива, по отношение на които органите разполагат с компетентност съгласно параграфи 3, 4 и 5.

Изменение  75

 

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Компетентните органи по отношение на даден оператор на въздухоплавателни средства се определят съгласно Регламент (ЕО) № 748/2009 на Комисията16.

(3) Компетентният орган или компетентните органи по отношение на даден оператор на въздухоплавателни средства се определят съгласно Регламент (ЕО) № 748/2009 на Комисията.

__________________

__________________

16 Регламент (ЕО) № 748/2009 на Комисията от 5 август 2009 г. относно списъка на операторите на въздухоплавателни средства, които са извършвали авиационна дейност, включена в списъка от приложение I към Директива 2003/87/ЕО.

16 Регламент (ЕО) № 748/2009 на Комисията от 5 август 2009 г. относно списъка на операторите на въздухоплавателни средства, които са извършвали авиационна дейност, включена в списъка от приложение I към Директива 2003/87/ЕО.

Изменение  76

 

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Компетентните органи по отношение на летища в Съюза се определят въз основа на съответната териториална компетентност.

(4) Компетентният орган или компетентните органи по отношение на летища в Съюза се определят въз основа на съответната териториална компетентност.

Изменение  77

 

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Компетентните органи по отношение на доставчиците на авиационно гориво се определят съгласно тяхната държава членка на установяване.

(5) Компетентният орган или компетентните органи по отношение на доставчиците на авиационно гориво се определят съгласно тяхната държава членка на установяване.

Изменение  78

 

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Държавите членки установяват система от санкции, приложими при нарушение на разпоредбите, приети съгласно настоящия регламент, и предприемат всички мерки, необходими за осигуряване на прилагането им. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки уведомяват Комисията за тези разпоредби най-късно до 31 декември 2023 г., като я уведомяват без забавяне за всякакви последващи изменения, които ги засягат.

(1) Комисията установява система от санкции, приложими при нарушение на разпоредбите, приети съгласно настоящия регламент, и държавите членки предприемат всички мерки, необходими за осигуряване на прилагането им. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Комисията предоставя тези разпоредби на държавите членки най-късно до 31 декември 2023г., като ги уведомява без забавяне за всякакви последващи изменения, които ги засягат.

Изменение  79

 

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Държавите членки гарантират, че всеки оператор на въздухоплавателни средства, който не изпълни задълженията си, предвидени в член 5, подлежи на административна глоба. Въпросната глоба е най-малко два пъти по-голяма от произведението на средногодишната цена на авиационното гориво за един тон и общото количество на незареденото гориво за една година.

(2) Държавите членки гарантират, че всеки оператор на въздухоплавателни средства, който не изпълни задълженията си, предвидени в член 5, подлежи на административна глоба. Въпросната глоба е два пъти по-голяма от произведението на средногодишната цена на авиационното гориво за един тон и общото количество на незареденото гориво за една година. Оператор на въздухоплавателни средства може да бъде освободен от административна глоба, ако може да докаже, че неизпълнението на задълженията му по член 5 е причинено от изключителни и непредвидими обстоятелства извън неговия контрол с последици, които не е можело да се избегнат, дори да са били взети всички разумни мерки;

Изменение  80

 

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а) Държавите членки гарантират, че всяко летище в Съюза, което не изпълнява задълженията си, предвидени в член 6, или, когато е приложимо, управляващият орган на дадено летище, който не изпълнява тези задължения, подлежи на административна глоба.

Изменение  81

 

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Държавите членки гарантират, че всеки доставчик на авиационно гориво, който не изпълни задълженията си, предвидени в член 4 по отношение на минималния дял на устойчивите авиационни горива, подлежи на административна глоба. Въпросната глоба е най-малко два пъти по-голяма от произведението на разликата между средногодишната цена на конвенционалното авиационно гориво и на устойчивото авиационно гориво за един тон и количеството на авиационните горива, което не отговаря на минималния дял, посочен в член 4 и приложение I.

(3) Държавите членки гарантират, че всеки доставчик на авиационно гориво, който не изпълни задълженията си, предвидени в член 4 по отношение на минималния дял на устойчивите авиационни горива, или всеки доставчик на авиационно гориво, за когото е доказано, че е предоставил подвеждаща или неточна информация относно характеристиките или произхода на доставяните от него горива, подлежи на административна глоба. Въпросната глоба е два пъти по-голяма от произведението на разликата между средногодишната цена на конвенционалното авиационно гориво и на устойчивото авиационно гориво за един тон и количеството на авиационните горива, което не отговаря на минималния дял, посочен в член 4 и приложение I.

Изменение  82

 

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Държавите членки гарантират, че всеки доставчик на авиационно гориво, който не изпълни задълженията си, предвидени в член 4 по отношение на минималния дял на синтетичните авиационни горива, подлежи на административна глоба. Въпросната глоба е най-малко два пъти по-голяма от произведението на разликата между средногодишната цена на синтетичното авиационно гориво и на конвенционалното авиационно гориво за един тон и количеството на авиационното гориво, което не отговаря на минималния дял, посочен в член 4 и приложение I.

(4) Държавите членки гарантират, че всеки доставчик на авиационно гориво, който не изпълни задълженията си, предвидени в член 4 по отношение на минималния дял на синтетичните авиационни горива, подлежи на административна глоба. Въпросната глоба е два пъти по-голяма от произведението на разликата между средногодишната цена на синтетичното авиационно гориво и на конвенционалното авиационно гориво за един тон и количеството на авиационното гориво, което не отговаря на минималния дял, посочен в член 4 и приложение I.

Изменение  83

 

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а) Държавите членки разполагат с необходимата правна и административна рамка на национално равнище, за да гарантират, че информацията, въведена от доставчиците на горива в базата данни на Съюза, посочена в член 28 от Директива (ЕС) 2018/2001, е точна, проверена и одитирана.

Изменение  84

 

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Държавите членки гарантират, че всеки доставчик на авиационно гориво, който е натрупал недостиг спрямо задължението, предвидено в член 4 по отношение на минималния дял на устойчивите авиационни горива или на синтетичните горива през даден отчетен период, през следващия отчетен период доставя на пазара количеството от съответното гориво, равняващо се на недостига, в допълнение към задължението си за отчетния период. Изпълнението на това задължение не освобождава доставчика на гориво от задължението да плати санкциите, предвидени в параграфи 3 и 4 от настоящия член.

(6) Държавите членки гарантират, че всеки доставчик на авиационно гориво, който е натрупал недостиг спрямо задължението, предвидено в член 4 по отношение на минималния дял на устойчивите авиационни горива или на синтетичните горива през даден отчетен период, през следващия отчетен период полага всички възможни усилия да достави на пазара количеството от съответното гориво, равняващо се на недостига, в допълнение към задължението си за отчетния период, когато Комисията прецени, че този недостиг не е причинен от недостатъчно налични ресурси. Изпълнението на това задължение не освобождава доставчика на гориво от задължението да плати санкциите, предвидени в параграфи 3 и 4 от настоящия член.

Изменение  85

 

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Държавите членки разполагат с необходимата правна и административна рамка на национално равнище за осигуряване на изпълнението на задълженията и на събирането на административните глоби. Държавите членки превеждат сумата, събрана чрез тези административни глоби, под формата на принос за инвестиционния механизъм за екологичен преход InvestEU, като допълнителни средства към гаранцията на ЕС.

(7) Държавите членки разполагат с необходимата правна и административна рамка на национално равнище за осигуряване на изпълнението на задълженията и на събирането на административните глоби. Държавите членки превеждат сумата, събрана чрез тези административни глоби, под формата на принос за Фонда за устойчиво въздухоплаване, създаден съгласно член 11а.

Изменение  86

 

Предложение за регламент

Член 11 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11а

 

Фонд за устойчиво въздухоплаване

 

1.  За периода 2023 – 2050 г. се създава Фонд за устойчиво въздухоплаване (наричан по-нататък „Фонд“), за да се ускори декарбонизацията на сектора на въздухоплаването, без да се възпрепятства силно интегрираният му вътрешен пазар, и по-специално за да се подкрепят инвестициите в иновативни технологии и инфраструктура за производството, въвеждането, внедряването и съхранението на устойчиви авиационни горива, други иновативни технологии за задвижване на въздухоплавателни средства, включително водород и електроенергия, както и научните изследвания в областта на новите двигатели и технологията за прякото улавяне във въздуха – процес, при който CO2 се улавя пряко във въздуха, а не от точкови източници, а също и усилията за намаляване на несвързаните със CO2 въздействия от въздухоплаването. Всички подпомогнати от Фонда инвестиции се оповестяват публично и са в съответствие с целите на настоящия регламент.

 

2.  Фондът представлява неразделна част от бюджета на ЕС и е включен в бюджета в рамките на таваните по МФР. Приходите, генерирани от санкциите съгласно настоящия регламент, и 50% от приходите, получени от предлагането на квоти за емисии от въздухоплаването чрез търг съгласно Директива 2003/87/ЕО [СТЕ], следва да се разпределят за Фонда.

 

3.  Фондът се управлява централизирано чрез орган на Съюза, чиято управленска структура и процес на вземане на решения са прозрачни и приобщаващи, по-специално при определянето на приоритетните области, критериите и процедурите за отпускане на безвъзмездни средства. Съответните заинтересовани страни имат подходяща консултативна роля. Цялата информация относно инвестициите и цялата друга свързана информация относно функционирането на Фонда се оповестява публично.

Изменение  87

 

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) количеството устойчиво авиационно гориво, закупено от операторите на въздухоплавателни средства на равнището на Съюза, като съвкупна стойност, за използване на полети, заминаващи от дадено летище в Съюза, както и по летища в Съюза;

a) количеството устойчиво авиационно гориво, закупено от операторите на въздухоплавателни средства на равнището на Съюза, като съвкупна стойност, за използване на полети, попадащи в обхвата на настоящия регламент, заминаващи от дадено летище в Съюза, както и по летища в Съюза;

Изменение  88

 

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) количеството на устойчивото авиационно гориво и на синтетичното авиационно гориво, доставено на равнището на Съюза, като съвкупна стойност и по летища в Съюза;

б) количеството на устойчивото авиационно гориво и на синтетичното авиационно гориво, доставено на равнището на Съюза, като съвкупна стойност, по държави членки, по видове суровина за горивото и по летища в Съюза;

Изменение  89

 

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква б a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) при наличие, количеството устойчиво авиационно гориво, доставено и закупено от оператори на въздухоплавателни средства в съседните на Съюза държави, с които е сключено Европейско споразумение за въздухоплавателни услуги;

Изменение  90

 

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) състоянието на пазара, включително информация за цените, както и тенденциите в производството и използването на устойчиво авиационно гориво в Съюза;

в) състоянието на пазара, включително информация за цените, както и тенденциите в производството и използването на устойчиво авиационно гориво в Съюза и по държави членки;

Изменение  91

 

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) степента на спазване на изискванията от страна на летищата по отношение на задълженията, определени в член 6;

г) степента на спазване на изискванията от страна на летищата или когато е приложимо, от страна на управляващия орган на дадено летище, по отношение на задълженията, определени в член 6;

Изменение  92

 

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 1 - буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) степента на спазване на изискванията от страна на всеки оператор на въздухоплавателни средства и доставчик на авиационно гориво, който има задължение съгласно настоящия регламент през отчетния период;

д) степента на спазване на изискванията от страна на всеки оператор на въздухоплавателни средства и доставчик на авиационно гориво, който има задължение съгласно настоящия регламент през отчетния период, включително тези, които са били нотифицирани като оператори на въздухоплавателни средства съгласно член 3, параграф 1, тире 2;

Изменение  93

 

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква е

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) произхода и характеристиките на всички устойчиви авиационни горива, закупени от оператори на въздухоплавателни средства за използване на полети, заминаващи от летища в Съюза.

е) произхода и характеристиките на всички устойчиви авиационни горива, закупени от оператори на въздухоплавателни средства за използване на полети, попадащи в обхвата на настоящия регламент и заминаващи от летища в Съюза.

Изменение  94

 

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква e a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

eа) средното съдържание на ароматни вещества, нафтален и сяра в авиационното гориво, доставено на равнището на Съюза, като съвкупна стойност и по летища в Съюза.

Изменение  95

 

Предложение за регламент

Член 12 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12а

 

Система на Съюза за етикетиране на екологичните характеристики на въздухоплаването

 

1.  С цел допълнително да се насърчи декарбонизацията на авиационния сектор и да се увеличи прозрачността на информацията за потребителите относно екологичните характеристики на операторите на въздухоплавателни средства, Комисията създава всеобхватна система на Съюза за етикетиране на екологичните характеристики на въздухоплаването, която да бъде разработена и въведена от ЕААБ и да се прилага за операторите на въздухоплавателни средства и гражданското въздухоплаване, попадащи в обхвата на настоящия регламент.

 

2.  В срок до 1 януари 2024 г. Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 13а (нов), чрез който да се допълни настоящият регламент, като се определят подробните разпоредби и техническите стандарти за функционирането на системата на Съюза за етикетиране за екологичните характеристики на въздухоплавателните средства, операторите на въздухоплавателни средства и търговските полети.

Изменение  96

 

Предложение за регламент

Член 13 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преходен период

Механизъм за гъвкавост на УАГ

Изменение  97

 

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Чрез дерогация от член 4, от 1 януари 2025 г. до 31 декември 2029 г., за всеки отчетен период, доставчикът на авиационно гориво може да доставя минималния дял устойчиво авиационно гориво, определен в приложение I, като среднопретеглена стойност за цялото количество авиационно гориво, което е доставил на летищата в Съюза за този отчетен период.

Чрез дерогация от член 4 и в продължение на период от 10 години, считано от датата на прилагане на член 4 и член 5 в съответствие с член 15, за всеки отчетен период доставчикът на авиационно гориво може да обоснове своята доставка на устойчиви авиационни горива, както е определено в приложение I, чрез позоваване на механизъм за гъвкавост на УАГ, определен в член 3, тире 16а (ново).

Изменение  98

 

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

До 1 януари 2025 г. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 13а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на подробни правила за механизма за гъвкавост на УАГ, като гарантира еднакви условия на конкуренция и високо равнище на екологосъобразност, и свежда до минимум риска от измами, нередности и двойно отчитане. Такива подробни правила, включващи елементи от схема с търгуеми сертификати, могат да позволят създаването на система за търгуване във връзка с използването на устойчиво авиационно гориво, включително подробни правила относно регистрацията, разпределението, отчитането и докладването на доставките и навлизането на устойчиви авиационни горива.

Изменение  99

 

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

През периода, посочен в параграф 1, Комисията редовно наблюдава целостта и прозрачността на пазара на устойчиви авиационни горива, като използва, когато е целесъобразно, информацията, съдържаща се в базата данни на Съюза, и други данни, докладвани на компетентните органи. Комисията разглежда по-специално функционирането на пазара, включително по отношение на евентуална нестабилност на пазара, необичайно развитие на цените или търговско поведение на участниците на пазара, което би могло да показва възможно монополно поведение, като използва в пълна степен правомощията си съгласно член 102 от ДФЕС, за да попречи на участниците на пазара да злоупотребяват с господстващо положение на пазара.

Изменение  100

 

Предложение за регламент

Член 13 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13а

 

Упражняване на делегираните правомощия

 

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 12а и член 13, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

 

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 12а и член 13, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегирано правомощие. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. Решението не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията провежда консултации с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

 

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията го нотифицира едновременно на Европейския парламент и Съвета.

 

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 12а и член 13, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. По инициатива на Европейския парламент или Съвета този срок се удължава с един месец.

Изменение  101

 

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До 1 януари 2028 г. и на всеки пет години след това службите на Комисията представят на Европейския парламент и на Съвета доклад относно развитието на пазара на авиационни горива и неговото въздействие върху вътрешния авиационен пазар на Съюза, включително по отношение на евентуалното разширяване на обхвата на настоящия регламент по отношение на други източници на енергия и други видове синтетични горива, определени в Директивата за енергията от възобновяеми източници, евентуалното преразглеждане на минималните дялове от член 4 и приложение I, както и равнището на административните глоби. При наличие докладът включва информация за разработването на потенциална рамка на политиката за въвеждането на устойчиви авиационни горива на равнището на ИКАО. Освен това докладът включва информация относно технологичните постижения в областта на научните изследвания и иновациите в отрасъла на въздухоплаването, които имат отношение към устойчивите авиационни горива, включително по отношение на намаляването на емисиите, различни от CO2. В доклада може да бъде разгледан въпросът дали настоящият регламент следва да бъде изменен, както и варианти за изменения по целесъобразност, в съответствие с потенциалната рамка на политиката относно въвеждането на устойчиви авиационни горива на равнището на ИКАО.

До 1 януари 2026 г. и на всеки три години след това службите на Комисията представят на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящия регламент, развитието на пазара на авиационни горива и въздействието върху конкурентоспособността и функционирането на вътрешния авиационен пазар на Съюза, включително, когато е целесъобразно, наличните варианти на политиката по отношение на други източници на енергия и други видове синтетични горива, определени в Директивата за енергията от възобновяеми източници, като надлежно се вземат предвид принципът на технологична неутралност, евентуалното преразглеждане на  определението за УАГ и минималните дялове от член 4 и приложение I, обхватът на регламента, както и равнището на административните глоби. Докладът включва оценка, основана на наличната информация, на въздействието на настоящия регламент, както и на всеобхватното му въздействие и взаимодействие с адаптираната законодателна рамка, приложима за сектора като цяло, върху функционирането на вътрешния пазар в областта на въздушния транспорт, конкурентоспособността на сектора, възможното премаршрутиране, водещо до изместване на въглеродни емисии, еднаквите условия на конкуренция в международен план по отношение на въздушните превозвачи и летищните центрове, въздействието върху въздушната мобилности свързаност, разходната ефективност на намаляването на емисиите на парникови газове, нуждите от инвестиции и социално-икономическите въздействия, както и свързаните със заетостта и обучението потребности, а също и, когато е налична, информация за разработването на потенциална рамка на политиката за въвеждането на устойчиви авиационни горива на равнището на ИКАО. Докладът включва подробна информация относно изпълнението на настоящия регламент. Освен това докладът включва информация относно технологичните постижения в областта на научните изследвания и иновациите в отрасъла на въздухоплаването, които имат отношение към устойчивите авиационни горива, включително по отношение на намаляването на емисиите, различни от CO2, или технологиите за пряко улавяне на въглерод във въздуха. Когато е целесъобразно, докладът се съпровожда от законодателни предложения за изменение на настоящия регламент, в съответствие с потенциалната рамка на политиката относно въвеждането на устойчиви авиационни горива на равнището на ИКАО.  В доклада също така се прави конкретна оценка на въздействието на настоящия регламент върху въздушните връзки на по-слабо свързаните отдалечени региони и острови, включително въздействието му върху наличността и финансовата достъпност на въздушния транспорт към и от тези територии. Комисията редовно наблюдава, оценява и анализира случаите на превоз на гориво над необходимото количество за полета. Всяка година Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, съдържащ нейните констатации. Най-късно до три години след датата на влизане в сила на настоящия регламент Комисията прави оценка на разпоредбите относно превоза на гориво над необходимото количество за полета въз основа на тези констатации и когато е целесъобразно, представя законодателно предложение за тяхното изменение.

Изменение  102

 

Предложение за регламент

Приложение І

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приложение I (дялове)

Приложение I (хармонизирани дялове на равнището на ЕС)

a) От 1 януари 2025 г. — минимален дял от 2 % за УАГ;

a) От 1 януари 2025 г. — минимален дял от 2% за УАГ; от който минимален дял от 0,04% за синтетични авиационни горива.

б) от 1 януари 2030 г. — минимален дял от 5 % за УАГ, от които минимален дял от 0,7 % за синтетични авиационни горива;

б) от 1 януари 2030 г. — минимален дял от 6% за УАГ, от които минимален дял от 2% за синтетични авиационни горива;

в) от 01 януари 2035 г. — минимален дял от 20 % за УАГ, от които минимален дял от 5 % за синтетични авиационни горива;

в) от 01 януари 2035 г. — минимален дял от 20% за УАГ, от които минимален дял от 5 % за синтетични авиационни горива;

г) от 01 януари 2040 г. — минимален дял от 32 % за УАГ, от които минимален дял от 8 % за синтетични авиационни горива;

г) от 01 януари 2040 г. — минимален дял от 37% за УАГ, от които минимален дял от 13% за синтетични авиационни горива;

д) от 1 януари 2045 г. — минимален дял от 38 % за УАГ, от които минимален дял от 11 % за синтетични авиационни горива;

д) от 1 януари 2045 г. — минимален дял от 54% за УАГ, от които минимален дял от 27% за синтетични авиационни горива;

е) от 1 януари 2050 г. — минимален дял от 63 % за УАГ, от които минимален дял от 28 % за синтетични авиационни горива;

е) от 1 януари 2050 г. — минимален дял от 85% за УАГ, от които минимален дял от 50% за синтетични авиационни горива;

Изменение  103

Предложение за регламент

Приложение ІI

Текст, предложен от Комисията

Приложение II — Образец за докладване от оператори на въздухоплавателни средства

Летище от Съюза

Код по ICAO на летището от Съюза

Необходимо авиационно гориво за една година (в тонове)

Действително заредено количество авиационно гориво (в тонове)

Количество на незареденото гориво за една година (в тонове)

Общо количество на незареденото гориво за една година (в тонове).

Изменение

Приложение II — Образец за докладване от оператори на въздухоплавателни средства

Летище от Съюза

Код по ICAO на летището от Съюза

Необходимо авиационно гориво за една година (в тонове керосинов еквивалент)

Действително заредено количество авиационно гориво (в тонове керосинов еквивалент)

Количество на незареденото гориво за една година (в тонове керосинов еквивалент)

Общо количество на незареденото гориво за една година (в тонове керосинов еквивалент).

Образец 2

Доставчик на гориво

Закупено количество (в тонове керосинов еквивалент)

Технология за преобразуване

Свойства

Произход на изходната суровина

 

Емисии през целия жизнен цикъл

 


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящото предложение е част от пакета „Подготвени за цел 55“, с който се изпълнява политическата цел за цялостно намаляване на емисиите на парникови газове от транспорта с 90% през 2050 г. Въздухоплаването трябва да изпълни своята роля, но се нуждае от индивидуален подход, тъй като е особено трудно то да се декарбонизира. Въздухоплаването има нужда от енергийни източници с висока интензивност и поради липсата на устойчиви и зрели от търговска гледна точка алтернативи за захранването на въздухоплавателните средства, то все още трябва да разчита на изкопаеми горива.

 

Поради това е ясно, че устойчивите авиационни горива (УАГ) са много важен елемент от декарбонизацията на въздушния транспорт.

 

Изграждане на стабилен пазар на устойчиви авиационни горива в ЕС

Производството на устойчиви авиационни горива в Европейския съюз все още е незначително, а техните доставки понастоящем са много ограничени. Това се дължи отчасти на факта, че устойчивите авиационни горива са значително по-скъпи от керосина поради високите производствени разходи. Търсенето на устойчиви авиационни горива изостава, тъй като отделните авиокомпании не могат да си позволят тази ценова разлика на силно конкурентния международен авиационен пазар. Поради това с предложението на Комисията се въвежда задължение за смесване на горива за сектора на въздухоплаването, за да се стимулира навлизането на пазара на устойчиви авиационни горива. Установява се задължение за доставчиците на горива да гарантират, че всички авиационни горива, предоставяни на авиокомпаниите на летищата в ЕС, съдържат минимален дял устойчиви авиационни горива, включително минимален дял синтетични горива, и се определя път за постепенно увеличаване на този дял от 2025 г. до 2050 г.

 

Според докладчика създаването на стабилен пазар на устойчиви авиационни горива в ЕС ще зависи до голяма степен от надеждността и устойчивостта на окончателните разпоредби, които ще бъдат приети съгласно настоящия регламент.

 

Той припомня, че понастоящем в ЕС няма рафинерии за устойчиви авиационни горива, които да функционират в търговски мащаб, и общият капацитет е много ограничен. Наличието на изходни суровини е ограничаващ фактор и не представлява решение с възможност за разрастване. Освен това конкуренцията между енергийния и транспортния сектор за достъп до суровини ще се увеличи. Ето защо докладчикът счита, че е важно да се запазят едни и същи европейски задължения за смесване на горива в целия ЕС. Целта е да се избегне фрагментиране на пазара на устойчиви авиационни горива и конкуренция за суровини, която би могла да доведе до сериозен недостиг на доставки в някои региони на Съюза и да подкопае способността на операторите на въздухоплавателни средства от тези региони да се декарбонизират. Освен това докладчикът счита, че е от изключително значение да се запази целостта на вътрешните пазари на устойчивите авиационни горива и въздухоплаването и в тази връзка настоящите цели на задължението за смесване на горива следва да бъдат запазени, тъй като отразяват ограничената наличност на суровини.

 

Механизъм за гъвкавост

В отговор на опасенията, изразени от промишлеността във връзка с физическото доставяне и зареждане на разрешения обем устойчиви авиационни горива на летищата в ЕС съгласно предложението, докладчикът въвежда механизъм за гъвкавост. Това следва да действа като преходен период, за да се осигури необходимата гъвкавост за доставчиците на горива и авиокомпаниите да изпълняват задълженията си за предоставяне и използване на устойчиви авиационни горива по най-разходоефективния начин, както и за да се избегне налагането на ненужни тежести върху операциите на въздушния транспорт на малки летища. Механизмът за гъвкавост трябва да продължи 8 години от датата на прилагане на тези задължения. След този период устойчиви авиационни горива ще бъдат на разположение в мнозинството от летищата в Съюза и ще бъдат използвани от по-голямата част от въздухоплавателните средства, опериращи от Съюза.

 

Стимулиране на използването на устойчиви авиационни горива

Важно е да се гарантират еднакви условия на конкуренция на пазара на въздушния транспорт в ЕС, когато става въпрос за използването на авиационни горива. Понастоящем цените на устойчивите авиационни горива са прекалено високи за операторите на въздухоплавателни средства, което може да възпрепятства навлизането на устойчиви авиационни горива. Поради това докладчикът счита, че схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), която се прилага за въздухоплаването, следва да се използва за по-нататъшно насърчаване на използването на устойчиви авиационни горива, и по-специално той счита, че част от общото количество квоти, в рамките на лимита, следва да се разпределя безплатно на операторите на въздухоплавателни средства за по-голямо използване на устойчиви авиационни горива. Тази разпоредба няма за цел да компенсира прекомерно или недостатъчно по-голямото използване на устойчиви авиационни горива, а по-скоро да компенсира първоначалната икономическа тежест за операторите на въздухоплавателни средства от използването на устойчиви авиационни горива, преди тяхното производство да достигне необходимата маса за намаляване на цените им.

 

На първо място е безопасността на въздухоплаването

За да се избегнат практики като превоз на гориво над необходимото количество за полета („fuel tankering“), при което операторите на въздухоплавателни средства зареждат на дадено летище повече гориво от необходимото с цел да избегнат частично или пълно зареждане с гориво на летището на местоназначение, където авиационното гориво е по-скъпо, настоящият регламент изисква от всички оператори на въздухоплавателни средства, както от ЕС, така и от трети държави, да зареждат ежегодно най-малко 90% от необходимото авиационно гориво на летищата в Съюза, от които заминават. Тази разпоредба обаче не следва да излага на риск безопасността на въздухоплаването. Поради тази причина докладчикът въвежда възможност операторите на въздухоплавателни средства да бъдат освободени от административни глоби, ако операторът докаже, че неспазването на задълженията за превоз на гориво над необходимото количество за полета е било причинено от изключителни и непредвидими обстоятелства извън неговия контрол, чиито последици не биха могли да бъдат избегнати, дори ако са били взети всички разумни мерки.

 

Подготовка за нови технологии

При все че докладчикът желае да види в бъдеще нови технологии за въздухоплавателни средства с нулеви емисии, като например хибридни и задвижвани с водород въздухоплавателни средства, той също така признава, че през следващото десетилетие това може да не е възможно от търговска гледна точка. Въпреки това той счита, че следва да се подготвим за внедряването на тези технологии, когато те станат зрели и налични на пазара. Във връзка с това докладчикът желае настоящият регламент вече да обхване електроенергията и водорода. Той включва разпоредба, която гарантира, че летищата предприемат всички необходими мерки за улесняване на подходяща инфраструктура за зареждане на въздухоплавателни средства с водород и електроенергия, когато тези технологии станат налични на пазара и в съответствие със съответния план за разгръщане на рамката на националната политика, както е посочено в предложения регламент за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива.

 

Система на Съюза за етикетиране на екологичните характеристики на въздухоплаването

Потребителското търсене може да играе важна роля в развитието на по-устойчиво въздухоплаване. За да могат обаче потребителите да направят информиран избор, е необходима по-солидна, надеждна, независима и хармонизирана информация относно въздействието на полетите върху околната среда.  Една схема за етикетиране с ясна и изчерпателна информация би могла да осигури необходимата прозрачност на пазара, за да се насочи изборът на потребителите и да се стимулира допълнително използването на устойчиви авиационни горива и други мерки за устойчивост от страна на операторите на въздухоплавателни средства. В този смисъл докладчикът желае да възложи на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ) да разработи и приложи такава система, основана на системата за екологично етикетиране за въздухоплаването, включваща въздухоплавателните средства, операторите на въздухоплавателни средства и търговските полети, като част от стратегията за устойчива и интелигентна мобилност, по която ЕААБ вече работи.

 

 

 

Фонд за устойчиво въздухоплаване

Успешният преход към устойчиво въздухоплаване изисква интегриран подход и подходящи ресурси за стимулиране на иновациите и научните изследвания, за инвестиране в технологии с нулеви емисии и устойчива инфраструктура. За тази цел докладчикът въвежда предложение за разпределяне на приходите от санкциите, събрани съгласно настоящия регламент, за нов фонд за устойчиво въздухоплаване.

 

 


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (28.4.2022)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на еднакви условия на конкуренция за устойчив въздушен транспорт

(COM(2021)0561 – C9‑0332/2021 – 2021/0205(COD))

Докладчик по становище: Николас Гонсалес Касарес

 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският съюз пое твърд ангажимент чрез Европейския законодателен акт за климата за декарбонизация на своята икономика и за привеждане на своите политики в съответствие с поетите ангажименти в Парижкото споразумение, като определи целта за постигане на неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г.

В този контекст един от секторите, който е най-трудно да бъде карбонизиран, е транспортният. В рамките на този сектор въздухоплаването се изправя пред особени трудности поради своята изключителна зависимост от енергията от изкопаеми горива и ограничените технологични възможности за намаляване на емисиите: в ЕС почти цялото използвано авиационно гориво е керосин от изкопаеми източници. Без допълнителни мерки емисиите на парникови газове в този сектор ще продължат да се увеличават.

Въздушната свързаност е ключова за мобилността на гражданите на Съюза и за европейската икономика. Но всички видове транспорт трябва да включват разходите за екологичните вреди, които причиняват. Същевременно подлежащите на прилагане мерки трябва да запазят социално-икономическите ползи за гражданите и предприятията.

В краткосрочен и средносрочен план решението включва насърчаване на постепенното заместване на изкопаемите авиационни горива с устойчиви авиационни горива (УАГ). Предложението на Комисията за насърчаване на използването на УАГ ще има основна роля за декарбонизацията на сектора. Амбициозната уредба за увеличаване на устойчивите авиационни горива с нулеви емисии ще позволи на сектора на въздухоплаването да допринесе за постигане на целите на Съюза в областта на климата и за намаляване на нашата зависимост от изкопаеми горива.

Докладчикът приема със задоволство замисъла на предложението на Комисията и го счита за добра отправна точка. Въпреки това докладчикът има за цел да засили още повече заложената в него амбиция на целите в областта на климата, включително относно въздействията на емисии, различни от CO2, за да се насърчат по-устойчиви авиационни горива да се подобри информацията и прозрачността за потребителите и да се насърчат иновациите във въздушeн транспорт с нулеви емисии.

По-амбициозна инициатива „RefuelEU – сектор „Авиация“

Като се имат предвид поетите от Съюза ангажименти в областта на климата, докладчикът счита, че в настоящия регламент следва да се предвиди най-голямата възможна амбиция, която позволят наличните устойчиви суровини. До 2050 г. всички изкопаеми авиационни горива следва да бъдат заменени с УАГ или други енергоносители, основани на устойчиви възобновяеми енергийни източници. За се постигне целта за 100% УАГ, ще бъде необходимо да се повиши задължителната цел в краткосрочен план. В средносрочен и дългосрочен план задължителната цел трябва да се разшири по отношение на горива и енергоносители, които не са напълно заместващи, например водород или електроенергия, произведени от възобновяеми енергийни източници.

Само наистина устойчиви УАГ

Докладчикът споделя опасенията на Комисията относно критериите за устойчивост на допустимите УАГ. Известно е, че няма достатъчна наличност на някои суровини и това може да създаде неблагоприятни последици за устойчивостта и биологичното разнообразие, ако критериите за допустимост не бъдат подходящо адаптирани. За употреби с по-значително намаляване на емисиите също така трябва да се гарантира наличие на необходимите суровини и безпроблемна доставка.

Основна роля следва да се отреди на заместващите синтетични горива и по-нататък – на водорода и електроенергията, произведени от възобновяеми енергийни източници. Тяхната употреба представлява логично приложение на „възобновяемите горива от небиологичен произход“, определени в Директива (ЕС) 2018/2001. Те са особено важни за секторите, в които електрификацията е затруднена. Производството в ЕС на тези горива, в допълнение чрез възобновяема електроенергия, има голям потенциал за намаляване на емисиите.

Въздействия върху климата на емисии, различни от СО2

Според оценки въздействията върху климата на емисии от въздухоплаването, различни от СО2, са не по-малко важни от свързаните с СО2. Докладчикът счита, че в настоящия регламент следва да се предвидят мерки и за тези въздействия чрез оценка и евентуално бъдещо законодателно предложение.

Информация и прозрачност за пътниците

Повишената прозрачност за екологичния отпечатък от въздухоплавателните транспортни услуги ще позволи на гражданите да вземат информирани решения относно своите потребности от транспорт. Докладчикът счита, че с настоящия регламент следва да се насърчава създаването на етикет за предоставяне на такъв вид информация.

По-устойчиви полети на къси разстояния

Полетите на къси разстояния имат по-голям потенциал за включване на устойчиви горива и горива с иновативни технологии. Освен това, като се имат предвид обмисляните в различни държави членки мерки за справяне с емисиите от този вид полети, докладчикът счита, че настоящият регламент е възможност за хармонизирано стимулиране на мерки на европейско равнище.

Международно сътрудничество

Настоящият регламент може да послужи като пример на глобално равнище за конкретни начини за справяне с емисиите в сектора на въздухоплаването посредством амбициозна и съгласувана уредба, което може да помогне и на ИКАО да засили своите мерки за намаляване на емисиите.


СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ ИЛИ ЛИЦАТА, ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ

AeroSpace and Defence Industries Association of Europe

Airlines for Europe (A4E)

Carbon Engineering

CO2 Value Europe

DHL Group

ECODES

ePURE

European Commission (DG MOVE)

European Waste-based & Advanced Biofuels Association (EWABA)

Hydrogen Europe

International Air Transport Association (IATA)

International Council on Clean Transportation (ICCT)

LanzaJet

Lufthansa Group

NESTE

Rolls-Royce

SAFRAN

Shell

Transport & Environment

 


ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения:

Изменение  1

 

Предложение за регламент

Съображение 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) През последните десетилетия въздушният транспорт изпълнява жизненоважна роля за икономиката на Съюза и в ежедневието на гражданите на Съюза като един от най-добре функциониращите и най-динамичните сектори в икономиката на Съюза. Той е мощен стимул за икономическия растеж, заетостта, търговията и туризма, както и за свързаността и мобилността и на предприятията, и на гражданите, особено в рамките на вътрешния авиационен пазар на Съюза. Растежът в областта на услугите за въздушен транспорт допринася в значителна степен за подобряването на свързаността в рамките на Съюза и с трети държави и е важен фактор за икономиката на Съюза.

(1) През последните десетилетия въздушният транспорт изпълнява важна роля за икономиката на Съюза и в ежедневието на гражданите на Съюза като един от най-динамичните сектори в икономиката на Съюза. Той е мощен стимул за икономическия растеж, заетостта, търговията и туризма, както и за свързаността и мобилността и на предприятията, и на гражданите. Транспортният сектор допринася за насърчаване на сближаването, намаляване на регионалните различия и подобряване на свързаността и достъпа до вътрешния пазар на Съюза. Растежът в областта на услугите за въздушен транспорт допринася в значителна степен за подобряването на свързаността в рамките на Съюза и с трети държави и е важен фактор за икономиката на Съюза. Той обаче е и един от най-бързо растящите източници на емисии на парников газ в Съюза.

Изменение  2

 

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) Едно от най-важните предизвикателства, пред които е изправен транспортният сектор, включително секторът на въздушния транспорт, е необходимостта от значително намаляване на неговите емисии и от по-голяма устойчивост. През 2018 г. на сектора на въздушния транспорт се дължат над 13% от емисиите на парникови газове от транспорт в целия Съюз и около 3,6% от общите емисии на парникови газове в ЕС.

Изменение  3

 

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б) За да изпълни поетите си ангажименти по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата („Парижкото споразумение“), през юни 2021 г. Съюзът прие Регламент (ЕС) 2021/1119 на Европейския парламент и на Съвета („Европейски закон за климата“) за постигане на неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г. и за постигане на намаление на нетните емисии на парникови газове до 2030 г. с поне 55% в сравнение с 1990 г. Във връзка с това са необходими различни инструменти на политиката, с които да се окаже принос за намаляването на емисиите на парникови газове във всички стопански сектори, включително в сектора на въздухоплаването. Понастоящем въздухоплаването в Съюза разчита изключително – над 99% – на изкопаеми горива за реактивни двигатели, за да функционира, а нарастващият брой на пътниците бързо увеличи произвежданите от сектора емисии. Общият обем на пътническия въздушен транспорт в Европа се е увеличил повече от два пъти от 1990 г. насам. Без по-нататъшна намеса на равнището на Съюза се очаква въздухоплаването да остане почти изцяло зависимо от изкопаеми горива за реактивни двигатели до 2050 г., а емисиите на CO2 на Съюза от сектора на въздухоплаването да се увеличат със 17% до 2030 г. и с малко над 20% до 2050 г. спрямо 2015 г., което е далеч от целите на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. и постигане на нулеви нетни емисии на парникови газове най-късно до 2050 г. За да се обърне тази тенденция и да се подпомогне декарбонизацията на сектора на въздухоплаването, са необходими действия за засилване на въвеждането и доставката на устойчиви авиационни горива.

Изменение  4

 

Предложение за регламент

Съображение 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) От 2020 г. насам въздушният транспорт е един от секторите, най-силно засегнати от кризата с COVID-19. С перспективата за предстоящия край на пандемията се очаква въздушното движение да се възстанови постепенно през следващите години и да възвърне равнищата си отпреди кризата. Същевременно емисиите от сектора се увеличават от 1990 г. насам, като е възможно тенденцията за увеличаване на емисиите да се възстанови с преодоляването на пандемията. Поради това е необходимо да се подготвим за бъдещето и да извършим необходимите промени, за да се гарантира добре функциониращ пазар на въздушния транспорт, който допринася за постигането на целите на Съюза в областта на климата и се характеризира с висока степен на свързаност, безопасност и сигурност.

(2) От 2020 г. насам въздушният транспорт е един от секторите, най-силно засегнати от кризата с COVID-19. С перспективата за предстоящия край на пандемията се очаква въздушното движение да се възстанови постепенно през следващите години и да възвърне равнищата си отпреди кризата. Същевременно емисиите от сектора се увеличават от 1990 г. насам, като е възможно тенденцията за увеличаване на емисиите да се възстанови с преодоляването на пандемията. Поради това е необходимо да се подготвим за бъдещето и да приемем необходимите мерки, за да се гарантира добре функциониращ пазар на въздушния транспорт, който допринася за постигането на целите на Съюза в областта на климата, по-специално постигането на неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г., и се характеризира с висока степен на свързаност, безопасност и сигурност.

Изменение  5

 

Предложение за регламент

Съображение 2 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б) Освен последиците, свързани със затоплянето на климата, въздухоплаването, включително двигателите на въздухоплавателните средства и наземните операции, оказва отрицателно въздействие върху качеството на въздуха. Няколко проучвания са демонстрирали последиците от краткото и продължителното излагане на въздействието на ултрафини частици, включващи смърт, сърдечно-съдови заболявания, исхемична болест на сърцето и белодробни заболявания.

Изменение  6

 

Предложение за регламент

Съображение 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Функционирането на сектора на въздушния транспорт в Съюза се определя от неговия трансграничен характер в рамките на целия Съюз и от неговото глобално измерение. Вътрешният авиационен пазар е един от най-интегрираните сектори в Съюза, уреден от единни правила за достъпа до пазара и условията за функциониране. Външната политика в областта на въздушния транспорт се урежда от правила, установени на световно равнище от Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), както и от всеобхватни многостранни или двустранни споразумения между Съюза или неговите държави членки и трети държави.

(3) Функционирането на сектора на въздушния транспорт в Съюза се определя от неговия трансграничен характер в рамките на целия Съюз и от неговото глобално измерение. Вътрешният авиационен пазар е един от най-интегрираните сектори в Съюза, уреден от единни правила за достъпа до пазара и условията за функциониране. Външната политика в областта на въздушния транспорт се урежда от правила, установени на световно равнище от Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), както и от всеобхватни многостранни или двустранни споразумения между Съюза или неговите държави членки и трети държави. Поради това е важно в допълнение към националните мерки Съюзът да насърчава промени в глобалните фискални и регулаторни рамки в областта на въздухоплаването по начин, който е в съответствие с Парижкото споразумение и принципа „замърсителят плаща“.

Изменение  7

 

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) За да изпълни своите ангажименти за нулеви нетни въглеродни емисии до 2050 г., секторът на въздухоплаването изисква всеобхватен подход и намаляване на емисиите, като се започне от широкомащабно внедряване на устойчиви горива и въздухоплавателни средства с нулеви емисии в бъдеще, а така също и намаляване на наземния му екологичен отпечатък, тъй като на оборудването на пистите за излитане се падат 4% от емисиите на СО2 на дадено летище. Поради това от операторите на незадвижвани от водород или електроенергия въздухоплавателни средства следва да се изисква да използват електроенергия от летищата за своите спрели въздухоплавателни средства – веднага след като бъде осигурена необходимата инфраструктура съгласно изискванията на Регламента за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива. Важно е също така операторите на въздухоплавателни средства да се стремят да използват, когато е налична, електроенергия, доставяна от електрически наземни превозни средства на летището и/или от спомагателен силов агрегат, за рулиране и операции по избутване назад и теглене.

Изменение  8

 

Предложение за регламент

Съображение 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Пазарът на въздушния транспорт е обект на силна конкуренция между стопанските субекти в целия Съюз, поради което еднаквите условия на конкуренция са абсолютно необходими. Стабилността и просперитетът на пазара на въздушния транспорт и неговите стопански субекти зависят от ясна и хармонизирана рамка на политиката, при която операторите на въздухоплавателни средства, летищата и други участници във въздухоплаването могат да извършват дейност въз основа на равни възможности. При възникване на нарушения на пазара те застрашават да поставят операторите на въздухоплавателни средства или летищата в неблагоприятно положение спрямо вътрешните или външните конкуренти. От своя страна това може да доведе до загуба на конкурентоспособност за отрасъла на въздушния транспорт, както и до загуба на въздушни връзки за гражданите и предприятията.

(4) Пазарът на въздушния транспорт е обект на силна конкуренция между стопанските субекти в световен мащаб и в целия Съюз, поради което еднаквите условия на конкуренция са абсолютно необходими. Стабилността и просперитетът на пазара на въздушния транспорт и неговите стопански субекти зависят от ясна и хармонизирана рамка на политиката, при която операторите на въздухоплавателни средства, летищата и други участници във въздухоплаването могат да извършват дейност въз основа на равни правила и възможности. При възникване на нарушения на пазара те застрашават да поставят операторите на въздухоплавателни средства или летищата в неблагоприятно положение спрямо вътрешните или външните конкуренти. От своя страна това може да доведе до загуба на конкурентоспособност за отрасъла на въздушния транспорт, както и до загуба на въздушни връзки за гражданите и предприятията.

Изменение  9

 

Предложение за регламент

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) По-специално е важно да се гарантират еднакви условия на конкуренция на целия пазар на въздушния транспорт в Съюза по отношение на авиационното гориво, което съставлява значителна част от разходите на операторите на въздухоплавателни средства. Разликите в цените на горивата могат да окажат значително въздействие върху икономическите показатели на операторите на въздухоплавателни средства и да повлияят неблагоприятно върху конкуренцията на пазара. Когато са налице разлики в цените на авиационното гориво между летищата в Съюза или между летищата в Съюза и тези извън него, това може да принуди операторите на въздухоплавателни средства по икономически причини да адаптират стратегиите си за зареждане с гориво. Превозът на гориво над необходимото количество за полета увеличава разхода на гориво и води до излишни емисии на парникови газове. Съответно превозът на гориво над необходимото количество за полета от страна на операторите на въздухоплавателни средства подкопава усилията на Съюза за опазване на околната среда. Някои оператори на въздухоплавателни средства могат да се ползват от изгодни цени на авиационното гориво в тяхната основна база като конкурентно предимство спрямо други авиокомпании, извършващи дейност по подобни маршрути. Това може да представлява заплаха за конкурентоспособността на сектора и да е вредно за въздушните връзки. С регламента следва да бъдат установени мерки, чрез които да бъдат предотвратени такива практики с цел да се избегне излишната вреда за околната среда, както и да се възстановят и поддържат условията на лоялна конкуренция на пазара на въздушния транспорт.

(5) По-специално е важно да се гарантират еднакви условия на конкуренция на целия пазар на въздушния транспорт в Съюза по отношение на авиационното гориво, което съставлява значителна част от разходите на операторите на въздухоплавателни средства. Разликите в цените на горивата могат да окажат значително въздействие върху икономическите показатели на операторите на въздухоплавателни средства и да повлияят неблагоприятно върху конкуренцията на пазара, а така също и на финансовата достъпност на въздушния транспорт за гражданите, и така да се намалят техните възможности за мобилност. Когато са налице разлики в цените на авиационното гориво между летищата в Съюза или между летищата в Съюза и тези извън него, това може да принуди операторите на въздухоплавателни средства по икономически причини да адаптират стратегиите си за зареждане с гориво. Превозът на гориво над необходимото количество за полета увеличава разхода на гориво и води до излишни емисии на парникови газове. Съответно превозът на гориво над необходимото количество за полета от страна на операторите на въздухоплавателни средства подкопава усилията на Съюза за опазване на околната среда. Някои оператори на въздухоплавателни средства могат да се ползват от изгодни цени на авиационното гориво в тяхната основна база като конкурентно предимство спрямо други авиокомпании, извършващи дейност по подобни маршрути. Това може да представлява заплаха за конкурентоспособността на сектора и да е вредно за въздушните връзки. С регламента следва да бъдат установени мерки, чрез които да бъдат предотвратени такива отрицателни практики с цел да се избегне изместването на въглеродни емисии и друга излишна вреда за околната среда, както и да се възстановят и поддържат условията на лоялна конкуренция на пазара на въздушния транспорт.

Изменение  10

 

Предложение за регламент

Съображение 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Устойчивото развитие е основна цел на общата транспортна политика. Това изисква интегриран подход, целящ гарантирането едновременно на ефективното функциониране на транспортните системи на Съюза и на опазването на околната среда. Устойчивото развитие на въздушния транспорт изисква въвеждането на мерки, целящи намаляване на въглеродните емисии от въздухоплавателни средства, изпълняващи полети от летища в Съюза. Тези мерки следва да допринесат за изпълнението на целите на Съюза в областта на климата до 2030 г. и 2050 г.

(6) Устойчивото развитие е основна цел на общата транспортна политика. Това изисква интегриран подход, целящ гарантирането едновременно на ефективното функциониране на транспортните системи на Съюза и на опазването на околната среда. Устойчивото развитие на въздушния транспорт изисква въвеждането на мерки, целящи намаляване на въглеродните емисии и на различните от CO2 емисии от въздухоплавателни средства, изпълняващи полети от летища в Съюза и впоследствие глобално, като се гарантира, че разходите за емисиите от сектора са напълно интернализирани. Тези мерки следва да допринесат за изпълнението на целите на Съюза в областта на климата до 2030 г. и 2050 г.

Изменение  11

 

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) Всеобхватният принцип за поставяне на енергийната ефективност на първо място следва да се взема предвид във всички сектори, като се излезе извън рамките на енергийната система, включително в автомобилния транспорт, корабоплаването и въздухоплаването. Подобрената ефективност на операциите по въздушен транспорт може значително да намали емисиите от въздухоплаването в краткосрочен план. Осъществяването на Единното европейско небе би могло да доведе до намаляване с 10% на емисиите на CO2. Подобряването на оперативната и инфраструктурната ефективност, както и други мерки, които насърчават преминаването към други видове транспорт, биха могли допълнително да намалят емисиите от сектора и следва да бъдат насърчавани.

Изменение  12

 

Предложение за регламент

Съображение 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) В Съобщението относно Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност10, прието от Комисията през декември 2020 г., се определя посока за действие по отношение на транспортната система на ЕС с цел да бъде постигната нейната екологосъобразна и цифрова трансформация и да стане тя по-стабилна. Декарбонизацията на сектора на въздушния транспорт е необходим и труден процес, особено в краткосрочен план. Технологичните постижения, преследвани в европейски и национални научноизследователски и иновационни програми в областта на въздухоплаването, са допринесли за значително намаляване на емисиите през последните десетилетия. Световният растеж на въздушното движение обаче изпревари намаляването на емисиите в сектора. Въпреки че се очаква новите технологии да спомогнат за намаляване на зависимостта на полетите на къси разстояния от енергията от изкопаеми горива през следващите десетилетия, устойчивите авиационни горива предлагат единственото решение за значителна декарбонизация на полетите от всякакъв обсег още в краткосрочен план. Понастоящем обаче този потенциал е в голяма степен неоползотворен.

(7) За да се постигне неутралност по отношение на климата, с Европейския зелен пакт се определя необходимостта от намаляване на емисиите от транспорта с 90% до 2050 г. спрямо равнищата от 1990 г. В тази връзка в съобщението относно Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност10, прието от Комисията през декември 2020 г., се определя посока за действие по отношение на транспортната система на ЕС с цел да бъде постигната нейната екологосъобразна и цифрова трансформация и да стане тя по-стабилна. Декарбонизацията на сектора на въздушния транспорт е необходим и труден процес, особено в краткосрочен план. Технологичните постижения, преследвани в европейски и национални научноизследователски и иновационни програми в областта на въздухоплаването, са допринесли за значително намаляване на емисиите през последните десетилетия. Световният растеж на въздушното движение обаче изпревари намаляването на емисиите в сектора. Въпреки че се очаква новите технологии да спомогнат за намаляване на зависимостта на полетите на къси разстояния от енергията от изкопаеми горива през следващите десетилетия, а новите технологии за въздухоплавателни средства с нулеви емисии, като например въздухоплавателни средства, захранвани с електроенергия или водород, могат да играят важна роля в търговското въздухоплаване в средносрочен и дългосрочен план, устойчивите авиационни горива предлагат основното решение за значителна декарбонизация на полетите от всякакъв обсег още в краткосрочен план. Понастоящем обаче този потенциал е в голяма степен неоползотворен и трябва да бъде подсилен.

__________________

__________________

10 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност — подготвяне на европейския транспорт за бъдещето (COM/2020/789 final, 9.12.2020 г.).

10 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност — подготвяне на европейския транспорт за бъдещето (COM/2020/789 final, 9.12.2020 г.).

Изменение  13

 

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Важно е всички видове транспорт да се конкурират при равни условия при надлежно отчитане на всички отрицателни външни ефекти. В същото време е необходимо да се гарантира, че по възможност се използва най-устойчивият вид транспорт както за пътници, така и за товари. За да се подпомогне постигането на общите цели на Съюза за намаляване на емисиите, съществува особена необходимост от преминаване към други видове транспорт. Когато съществуват устойчиви алтернативи, за полетите на къси разстояния биха могли да се приложат допълнителни мерки, които биха стимулирали използването на по-устойчиви видове транспорт. Важно е обаче при мерките, свързани с полетите на къси разстояния, да се вземат предвид наличните алтернативи, като се обърне специално внимание на някои периферни региони на Съюза, където може да не съществуват устойчиви алтернативи. Комисията следва да оцени въздействието върху околната среда и климата и техническата и икономическата жизнеспособност на установяването на специфични изисквания за полетите на къси разстояния с цел намаляване на това въздействие, като например определяне на по-високи минимални дялове на устойчивите авиационни горива, като се вземат под внимание наличните алтернативни видове колективен транспорт, които да обхващат тези услуги по финансово достъпен начин за конкурентен период от време. Когато е целесъобразно, Комисията следва да придружава тази оценка със законодателно предложение за изменение на настоящия регламент.

Изменение  14

 

Предложение за регламент

Съображение 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Устойчивите авиационни горива са течни, заместващи горива, които са напълно заменяеми с конвенционалното авиационно гориво и са съвместими със съществуващите двигатели на въздухоплавателните средства. Няколко начина за производство на устойчиви авиационни горива са сертифицирани на световно равнище за използване в гражданското или военното въздухоплаване. Устойчивите авиационни горива са технологично готови да изпълняват важна роля за намаляването на емисиите от въздушния транспорт още в съвсем краткосрочен план. Очаква се те да съставляват голяма част от горивния микс във въздухоплаването в средно- и дългосрочен план. Освен това с подкрепата на подходящи международни стандарти по отношение на горивата устойчивите авиационни горива могат да допринесат за намаляване на съдържанието на ароматни съединения в крайното гориво, използвано от даден оператор, което спомага за намаляването на други емисии, различни от CO2. Очаква се други алтернативни начини за задвижване на въздухоплавателни средства, като например електроенергия или течен водород, да допринасят все повече за декарбонизацията на въздушния транспорт, като се започне от полетите на къси разстояния.

(8) Целта на настоящия регламент е да се установи общо определение за устойчивите авиационни горива като горива от възобновяеми източници. Понастоящем най-често срещаните устойчиви авиационни горива са течни, заместващи горива, които са напълно заменяеми с конвенционалното авиационно гориво и са съвместими със съществуващите двигатели на въздухоплавателните средства. Няколко начина за производство на устойчиви заместващи авиационни горива са сертифицирани на световно равнище за използване в гражданското или военното въздухоплаване. Те са технологично готови да изпълняват важна роля за намаляването на емисиите от въздушния транспорт още в съвсем краткосрочен план. Очаква се други алтернативни начини за задвижване на въздухоплавателни средства, като например електроенергия или течен водород от възобновяеми източници, да допринасят все повече за декарбонизацията на въздушния транспорт, като се започне от полетите на къси разстояния. В настоящия регламент следва да се вземат предвид и тези енергоносители, като се насърчава тяхното увеличаване. Следователно определението за устойчиви авиационни горива следва да бъде разширено за възобновяеми течни и газообразни горива от небиологичен произход, включително водород, и електроенергия от възобновяеми източници. Това ще даде възможност енергийните източници за нови начини на задвижване, като например водородът и електроенергията от възобновяеми източници, да бъдат включени в мандата на устойчивите авиационни горива (УАГ), като по този начин се създават стимули за иновации в областта на технологиите и промишлеността в Съюза. В дългосрочен план УАГ следва да заменят конвенционалните изкопаеми авиационни горива.

Изменение  15

 

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Въпреки че задължението за смесване се прилага за всички маршрути от летищата на Съюза, включително маршрутите през летища извън Съюза, на практика задължението ще се прилага само за движението през първия етап до дадено летище извън Съюза, но не и за следващия етап до крайната дестинация. Поради това Комисията следва да наблюдава и оценява необходимостта от мерки за избягване на потенциално изместване на въглеродни емисии и неблагоприятни конкурентни условия за полети, заминаващи от летище в Съюза с крайно местоназначение в трети държави, където не съществуват задължения за смесване, равностойни на предвидените в настоящия регламент.

Изменение  16

 

Предложение за регламент

Съображение 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) На световно равнище въпросите с устойчивите авиационни горива се уреждат от ИКАО. По-специално, ИКАО установява подробни изисквания относно устойчивостта, проследяването и отчитането на устойчивите авиационни горива за използване на полети, обхванати от Схемата за компенсиране и намаляване на въглеродните емисии в международното въздухоплаване (CORSIA). Въпреки че в CORSIA са предвидени стимули и устойчивите авиационни горива се считат за неразделен стълб от работата по осъществяване на дългосрочна амбициозна цел за международното въздухоплаване, понастоящем не съществува задължителна схема за използването на устойчиви авиационни горива за международни полети. По принцип всеобхватните многостранни или двустранни споразумения в областта на въздушния транспорт между ЕС или неговите държави членки и трети държави включват разпоредби относно опазването на околната среда. Към момента обаче тези разпоредби не налагат на договарящите страни никакви обвързващи изисквания за използването на устойчиви авиационни горива.

(10) На световно равнище въпросите с устойчивите авиационни горива се уреждат от ИКАО. По-специално, ИКАО установява подробни изисквания относно устойчивостта, проследяването и отчитането на устойчивите авиационни горива за използване на полети, обхванати от Схемата за компенсиране и намаляване на въглеродните емисии в международното въздухоплаване (CORSIA), като например критериите за устойчивост, за да могат горивата да бъдат допустими по CORSIA, приети през ноември 2021 г. от Съвета на ИКАО. Въпреки че в CORSIA са предвидени стимули и устойчивите авиационни горива се считат за неразделен стълб от работата по осъществяване на дългосрочна амбициозна цел за международното въздухоплаване, понастоящем не съществува задължителна схема за използването на устойчиви авиационни горива за международни полети. Поради това е важно Съюзът да продължава да полага усилия в ИКАО и да се стреми към амбициозна глобална система, която насърчава използването на устойчиви авиационни горива и осигурява еднакви условия на конкуренция в международен план. По принцип всеобхватните многостранни или двустранни споразумения в областта на въздушния транспорт между ЕС или неговите държави членки и трети държави включват разпоредби относно опазването на околната среда. Към момента обаче тези разпоредби не налагат на договарящите страни никакви обвързващи изисквания за използването на устойчиви авиационни горива.

Изменение  17

 

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) Съюзът следва да насърчава третите държави, особено съседните държави, да приемат подобни задължения за устойчиви авиационни горива в рамките на двустранни споразумения в областта на въздушния транспорт, за да се осигурят еднакви условия на конкуренция за международните полети на дълги разстояния. За тази цел устойчивите авиационни горива следва да бъдат предмет на диалози, свързани с енергетиката и транспорта.

Изменение  18

 

Предложение за регламент

Съображение 12

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Поради това трябва да бъдат предвидени единни правила за вътрешния авиационен пазар, които да допълнят Директива (ЕС) 2018/2001 и да допринесат за нейните общи цели, като вземат предвид специфичните нужди и изисквания, възникващи на вътрешния авиационен пазар на ЕС. По-специално целта на настоящия регламент е да се избегне фрагментиране на авиационния пазар, да се избегнат евентуалните нарушения на конкуренцията между стопанските субекти или нелоялните практики на избягване на разходи по отношение на зареждането с гориво от страна на операторите на въздухоплавателни средства.

(12) Поради това трябва да бъдат предвидени единни правила за вътрешния авиационен пазар, които да допълнят Директива (ЕС) 2018/2001 и да допринесат за нейните общи цели, като се вземат предвид специфичните нужди и изисквания, възникващи на вътрешния авиационен пазар на ЕС, и се насърчават устойчивите горива от възобновяеми източници във въздухоплаването. По-специално целта на настоящия регламент е да се избегне фрагментиране на авиационния пазар на Съюза, да се избегнат евентуалните нарушения на конкуренцията между стопанските субекти или нелоялните практики на избягване на разходи по отношение на зареждането с гориво от страна на операторите на въздухоплавателни средства, както и да се стимулират иновациите и производството в Съюза.

Изменение  19

 

Предложение за регламент

Съображение 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) На първо място целта на настоящия регламент е да се установи рамка, с която се възстановяват и поддържат еднакви условия на конкуренция на пазара на въздушния транспорт по отношение на използването на авиационни горива. С тази рамка следва да се избегнат различаващите се изисквания в рамките на Съюза, които ще задълбочат практиките на зареждане с гориво, нарушаващи конкуренцията между операторите на въздухоплавателни средства или поставящи някои летища в по-неблагоприятно конкурентно положение спрямо други. На второ място, целта на настоящия регламент е авиационният пазар на ЕС да се подготви със стриктни правила, за да се гарантира, че постепенното увеличаване на дяловете на устойчивите авиационни горива може да бъде въведено на летищата в ЕС без вредно въздействие върху конкурентоспособността на вътрешния авиационен пазар на ЕС.

(13) Целта на настоящия регламент е да се намалят емисиите на парникови газове в сектора на въздухоплаването чрез строги правила, които гарантират използването на все по-големи дялове устойчиви авиационни горива, като същевременно се гарантира конкурентоспособността на вътрешния авиационен пазар на ЕС. С него се установява рамка, с която се възстановяват и поддържат еднакви условия на конкуренция на пазара на въздушния транспорт по отношение на използването на авиационни горива. С тази рамка следва да се избегнат различаващите се изисквания в рамките на Съюза, които ще задълбочат практиките на зареждане с гориво, нарушаващи конкуренцията между операторите на въздухоплавателни средства или поставящи някои летища в по-неблагоприятно конкурентно положение спрямо други.

Изменение  20

 

Предложение за регламент

Съображение 15

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Настоящият регламент следва да се прилага по отношение на въздухоплавателните средства, участващи в гражданското въздухоплаване, които изпълняват полети в търговския въздушен транспорт. Той не следва да се прилага по отношение на въздухоплавателни средства като военни въздухоплавателни средства и въздухоплавателни средства, участващи в операции с хуманитарни, издирвателни, спасителни и медицински цели или за оказване на помощ при бедствия, както и в митнически, полицейски и противопожарни операции. В действителност полетите, изпълнявани при такива обстоятелства, са от изключително естество и в това си качество не могат винаги да бъдат планирани по същия начин като редовните полети. Поради естеството на дейностите си те невинаги могат да бъдат в състояние да изпълняват задълженията съгласно настоящия регламент, тъй като това може да представлява ненужна тежест. За да бъдат постигнати еднакви условия на конкуренция на единния авиационен пазар на ЕС, настоящият регламент следва да обхваща възможно най-голяма част от търговското въздушно движение, осъществявано от летищата, намиращи се на територията на ЕС. Същевременно, с цел да се гарантират въздушни връзки в полза на гражданите, предприятията и регионите на ЕС, е важно да се избегне налагането на ненужна тежест на операциите на въздушния транспорт на малки летища. Следва да бъде определен праг на пътническите и товарните въздушни превози, под който летищата няма да бъдат обхванати от настоящия регламент; приложното поле на регламента обаче следва да обхваща поне 95 % от общия трафик, който тръгва от летищата в Съюза. По същите причини следва да бъде определен праг за освобождаване на операторите на въздухоплавателни средства, които реализират много малък брой заминавания от летища, намиращи се на територията на ЕС.

(15) Настоящият регламент следва да се прилага по отношение на въздухоплавателните средства, участващи в гражданското въздухоплаване, които изпълняват полети в търговския въздушен транспорт, включително бизнес авиацията. Той не следва да се прилага по отношение на въздухоплавателни средства като военни въздухоплавателни средства и въздухоплавателни средства, участващи в операции с хуманитарни, издирвателни, спасителни и медицински цели или за оказване на помощ при бедствия, както и в митнически, полицейски и противопожарни операции. В действителност полетите, изпълнявани при такива обстоятелства, са от изключително естество и в това си качество не могат винаги да бъдат планирани по същия начин като редовните полети. Поради естеството на дейностите си те невинаги могат да бъдат в състояние да изпълняват задълженията съгласно настоящия регламент, тъй като това може да представлява ненужна тежест. За да бъдат постигнати еднакви условия на конкуренция на единния авиационен пазар на ЕС, настоящият регламент следва да обхваща възможно най-голяма част от търговското въздушно движение, осъществявано от летищата, намиращи се на територията на ЕС. Поради това следва да бъде определен праг за освобождаване на операторите на въздухоплавателни средства, които реализират много малък брой заминавания от летища, намиращи се на територията на ЕС. В същото време той следва постепенно да обхване всички летища на Съюза, като летищата, където годишно се извършват съответно пътнически превози на над 700 000 пътници или товарни превози на над 20 000 тона товари, бъдат обхванати от 2025 г., а летищата под тези прагове – считано от 2035 г., с изключение на тези, разположени в най-отдалечени региони, както е посочено в член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Операциите на въздушния транспорт на летищата, които не са обхванати от настоящия регламент, обаче могат да бъдат насърчавани да изпълняват задълженията по настоящия регламент на доброволен принцип.

Изменение  21

 

Предложение за регламент

Съображение 15 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a) Важно е по-слабо свързаните региони на Съюза с малко алтернативни видове транспорт да не бъдат непропорционално засегнати от задълженията, произтичащи от настоящия регламент, и да бъде гарантиран достъпът на тези региони до основни стоки и услуги.

Изменение  22

 

Предложение за регламент

Съображение 16

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Следва да се насърчава разработването и внедряването на устойчиви авиационни горива с голям потенциал за устойчивост, търговска зрялост и голям потенциал за иновации и растеж с цел удовлетворяване на бъдещите нужди. Това следва да подкрепя създаването на иновативни и конкурентни пазари на горива и да гарантира достатъчно предлагане на устойчиви авиационни горива за въздухоплаването в краткосрочен и дългосрочен план с цел допринасяне за амбициите на Съюза за декарбонизация на транспорта при същевременно увеличаване на усилията на Съюза за постигане на високо равнище на опазване на околната среда. За тази цел устойчивите авиационни горива, произведени от суровини, изброени в части А и Б от приложение IX към Директива (ЕС) 2018/2001, както и синтетичните авиационни горива, следва да бъдат допустими. По-специално, устойчивите авиационни горива, произведени от суровини, изброени в част Б от приложение IX към Директива (ЕС) 2018/2001, са от основно значение като настоящата най-утвърдена в търговско отношение технология за декарбонизация на въздушния транспорт още в краткосрочен план.

(16) Следва да се насърчава разработването и внедряването на устойчиви авиационни горива с търговска зрялост и голям потенциал за иновации и растеж с цел удовлетворяване на бъдещите нужди, като се отдава приоритет на тези, които са с най-голям потенциал за устойчивост. Това следва да подкрепя създаването на иновативни и конкурентни пазари на горива и да гарантира достатъчно предлагане на устойчиви авиационни горива за въздухоплаването в краткосрочен и дългосрочен план с цел допринасяне за амбициите на Съюза за декарбонизация на транспорта при същевременно увеличаване на усилията на Съюза за постигане на високо равнище на опазване на околната среда. За тази цел устойчивите авиационни горива, произведени от суровини, изброени в части А и Б от приложение IX към Директива (ЕС) 2018/2001, както и синтетичните авиационни горива, следва да бъдат допустими. По-специално, устойчивите авиационни горива, произведени от суровини, изброени в част Б от приложение IX към Директива (ЕС) 2018/2001, са важни като настоящата най-утвърдена в търговско отношение технология за декарбонизация на въздушния транспорт още в краткосрочен план, но техният потенциал е ограничен поради ограничения в наличността на суровини, а техните вериги на доставки и събиране невинаги са добре проследявани. Директива (ЕС) 2018/2001 ограничава тези суровини. Биогоривата, произведени от суровините, изброени в част Б от приложение IX към Директива (ЕС) 2018/2001, които се отчитат към настоящото задължение относно устойчивите авиационни горива, подлежат на тавана, установен съгласно посочената директива за отчитане на тези биогорива към целта по отношение на възобновяемата енергия в транспорта. Настоящият регламент следва да отразява тавана, предвиден в Директива (ЕС) 2018/2001.

Изменение  23

 

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a) Както се посочва в Доклада на Комисията от 23 декември 2020 г., озаглавен „Актуализиран анализ на несвързаните с емисии на CO2 въздействия на въздухоплаването върху климата и потенциални мерки на политиката съгласно член 30, параграф 4 от Директивата относно схемата за търговия с емисии на ЕС“, несвързаните с емисии на CO2 въздействия на въздухоплавателните дейности са считани за поне също толкова важни като свързаните с емисии на CO2 и следователно следва спешно да бъдат смекчени. Намаляването на съдържанието на ароматни и серни съединения в конвенционалните изкопаеми горива не само ще допринесе за подобряване на климата чрез намаляване на затоплянето на височина, причинено от реактивната диря на самолетите, но и ще подобри качеството на въздуха на летищата и около тях чрез намаляване на серните оксиди, праховите частици, причинени от сярата, и саждите. Намаляването на съдържанието на ароматни и серни съединения също ще подобри качеството на горивото чрез по-високата енергийна плътност и ще намали необходимостта от поддръжка поради по-ниските нива на сажди. Следователно с подкрепата на подходящи международни стандарти за горивата устойчивите авиационни горива могат да допринесат за намаляване на съдържанието на ароматни съединения в крайното гориво, използвано от даден оператор, което спомага за намаляването на други емисии, различни от CO2. Настоящият регламент следва да допринесе за смекчаване на несвързаните с емисии на CO2 въздействия на въздухоплаването. Ето защо, за да се осигури повече информация за тези въздействия и потенциалните мерки на политиката, от доставчиците на авиационно гориво следва да се изисква да наблюдават и отчитат съдържанието на ароматни и серни съединения във всички партиди на конвенционалното авиационно гориво, пускани на пазара на ЕС, и да докладват за тези нива на Агенцията и на Комисията. Освен това Комисията следва да публикува до 2025 г. доклад, с който изследва начините за оптимизиране на съдържанието на аромати и сяра в авиационните горива. Този доклад следва да се основава на най-добрите налични научни, технологични и оперативни варианти и да гарантира високи нива на безопасност и сигурност. Когато е целесъобразно, въз основа на този доклад Комисията следва да представи законодателно предложение, определящо начин за значително намаляване на съдържанието на ароматни и серни съединения в авиационното гориво.

Изменение  24

 

Предложение за регламент

Съображение 18

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Необходима е единна, ясна и стабилна рамка за устойчивост, която да създаде сигурност за участниците в отраслите на въздухоплаването и горивата, по отношение на допустимостта на устойчивите авиационни горива съгласно настоящия регламент. За да се гарантира съгласуваност с други свързани политики на ЕС, допустимостта на устойчивите авиационни горива следва да бъде определена в съответствие с критериите за устойчивост, установени в член 29 от Директива 2018/200112.

(18) Необходима е единна, ясна и стабилна рамка за устойчивост, която да създаде правна сигурност за участниците в отраслите на въздухоплаването и горивата, по отношение на допустимостта на устойчивите авиационни горива съгласно настоящия регламент, като се избягва отрицателното въздействие върху земеползването и биологичното разнообразие. За да се гарантира съгласуваност с други свързани политики на ЕС, допустимостта на устойчивите авиационни горива следва да бъде определена в съответствие с критериите за устойчивост, установени в член 29 от Директива 2018/200112.

__________________

__________________

12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=fr

12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=fr

Изменение  25

 

Предложение за регламент

Съображение 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Целта на настоящия регламент следва да бъде да се гарантира, че операторите на въздухоплавателни средства могат да се конкурират въз основа на равни възможности по отношение на достъпа до устойчиви авиационни горива. За да се избегнат нарушения на пазара на въздухоплавателни услуги, на всички летища в Съюза, обхванати от настоящия регламент, следва да бъдат доставяни еднакви минимални дялове устойчиви авиационни горива. Въпреки че пазарът разполага със свободата да доставя и използва по-големи количества устойчиво гориво, с настоящия регламент следва да се гарантира, че задължителните минимални дялове устойчиви авиационни горива са еднакви за всички обхванати летища. С регламента се заместват всички изисквания, установени пряко или непряко на национално или регионално равнище, с които от операторите на въздухоплавателни средства или доставчиците на авиационно гориво се изисква да въвеждат или доставят устойчиви авиационни горива в целеви количества, различни от предвидените в настоящия регламент. За да се създаде ясна и предвидима правна рамка и по този начин да се насърчи пазарното разработване и внедряване на най-устойчивите и иновативни технологии за горива с потенциал за растеж, който да удовлетвори бъдещите нужди, в настоящия регламент следва да бъдат определени постепенно увеличаващи се с времето минимални дялове синтетични авиационни горива. Определянето на специално подзадължение за синтетичните авиационни горива е необходимо с оглед на значителния потенциал за декарбонизация на тези горива, както и с оглед на настоящите прогнозни производствени разходи за тях. Когато се произвеждат от електроенергия от възобновяеми енергийни източници и въглерод, улавян пряко от въздуха, синтетичните авиационни горива могат да постигнат до 100 % намаляване на емисиите в сравнение с конвенционалното авиационно гориво. Освен това те имат отличителни предимства в сравнение с други видове устойчиви авиационни горива по отношение на ефективността на ресурсите (по-специално що се отнася до нуждите от вода) на производствения процес. Производствените разходи за синтетичните авиационни горива обаче понастоящем се оценяват като 3 до 6 пъти по-високи от пазарната цена на конвенционалното авиационно гориво. Поради това в настоящия регламент следва да бъде установено специално подзадължение за тази технология. Други видове синтетични горива, като например нисковъглеродните синтетични горива, постигащи големи намаления на емисиите на парникови газове, могат да бъдат разгледани за включване в приложното поле на настоящия регламент в хода на бъдещи преразглеждания, при които такива горива да бъдат определени в Директивата за енергията от възобновяеми източници.

(19) Целта на настоящия регламент следва да бъде да се гарантира, че операторите на въздухоплавателни средства могат да се конкурират въз основа на равни възможности по отношение на достъпа до устойчиви авиационни горива. За да се избегнат нарушения на пазара на въздухоплавателни услуги, на всички летища в Съюза, обхванати от настоящия регламент, следва да бъдат доставяни еднакви минимални дялове устойчиви авиационни горива. Въпреки че пазарът разполага със свободата да доставя и използва по-големи количества устойчиво гориво, с настоящия регламент следва да се гарантира, че задължителните минимални дялове устойчиви авиационни горива са еднакви за всички обхванати летища. С регламента се заместват всички изисквания, установени пряко или непряко на национално или регионално равнище, с които от операторите на въздухоплавателни средства или доставчиците на авиационно гориво се изисква да въвеждат или доставят устойчиви авиационни горива в целеви количества, различни от предвидените в настоящия регламент. За да се създаде ясна и предвидима правна рамка и по този начин да се насърчи пазарното разработване и внедряване на най-устойчивите, иновативни горива със значителен капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и с потенциал за растеж, който да удовлетвори бъдещите нужди, в настоящия регламент следва да бъдат определени постепенно увеличаващи се с времето минимални дялове синтетични авиационни горива. Определянето на специално подзадължение за синтетичните авиационни горива е необходимо с оглед на значителния потенциал за декарбонизация на тези горива, както и с оглед на настоящите прогнозни производствени разходи за тях. Когато се произвеждат от електроенергия от възобновяеми енергийни източници и въглерод, улавян пряко от въздуха, синтетичните авиационни горива могат да постигнат до 100 % намаля