ДОКЛАД относно препоръка на Европейския парламент до Съвета и Комисията относно преговорите за споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и Международната организация на криминалната полиция (МОКП — Интерпол)

30.6.2022 - (2022/2025(INI))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Ядвига Вишневска

Процедура : 2022/2025(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0200/2022
Внесени текстове :
A9-0200/2022
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

до Съвета и Комисията относно преговорите за сключване на споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и Международната организация на криминалната полиция (ICPO-INTERPOL)

(2022/2025(INI))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

 като взе предвид ДФЕС, и по-специално член 16, член 82, параграф 1 и член 87, параграф 2 от него,

 като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 7, 8, 47 и 52 от нея,

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)[1],

 като взе предвид Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (Директива относно правоприлагането в областта на защитата на данните)[2],

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (EUDPR)[3], и по-специално член 42, параграф 1 от него,

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета[4],

 като взе предвид Регламент (ЕС) № 2019/1896 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2019 г. за европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Регламенти (ЕС) № 1052/2013 и (ЕС) 2016/1624[5],

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура[6],

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1727 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)[7],

 като взе предвид Становище 25/2022 на Европейския надзорен орган по защита на данните от 25 май 2021 г. относно препоръката за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение за сътрудничество между ЕС и Интерпол,

 като взе предвид проучването на Тематичния отдел по граждански права и конституционни въпроси от февруари 2022 г., озаглавено „Гарантиране на правата на гражданите на ЕС срещу политически мотивирани червени бюлетини“,

 като взе предвид правилата на Интерпол относно обработката на данни,

 като взе предвид Резолюция 2161 (2017 г.) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, озаглавена „Злоупотребите със системата на Интерпол: необходимостта от по-строги правни гаранции“, и Резолюция 2315 (2019 г.), озаглавена „Реформата на Интерпол и процедурите за екстрадиция: изграждане на доверие чрез борба със злоупотребите“,

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/817 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите и за изменение на регламенти (ЕО) № 767/2008, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2017/2226, (ЕС) 2018/1240, (ЕС) 2018/1726 и (ЕС) 2018/1861 на Европейския парламент и на Съвета и на решения 2004/512/ЕО и 2008/633/ПВР на Съвета[8],

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/818 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията и за изменение на регламенти (ЕС) 2018/1726, (ЕС) 2018/1862 и (ЕС) 2019/816[9],

 като взе предвид член 114, параграф 4 и член 54 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид становището на комисията по външни работи,

 като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0200/2022),

А. като има предвид, че съвременният тероризъм и тежката и организирана престъпност стават все по-динамични, сложни, новаторски, глобализирани, мобилни и често пъти транснационални явления, изискващи решителен отговор и по-ефективно, координирано сътрудничество на ЕС с международните правоприлагащи органи и организации, като например Международната организация на криминалната полиция (Интерпол); като има предвид, че в изготвената от Комисията стратегия на ЕС за Съюза на сигурност от 2020 г. държавите членки се призовават да засилят многостранното сътрудничество между ЕС и Интерпол, което е от съществено значение за укрепване на сътрудничеството и обмена на информация; като има предвид, че в резолюцията на Парламента от 17 декември 2020 г. относно Стратегия на ЕС за Съюза на сигурност[10] се подчертава необходимостта от засилено сътрудничество между държавите членки и от по-добра координация на равнището на ЕС между всички участници;

Б. като има предвид, че ефективното международно сътрудничество при цялостно зачитане на основните права е основен компонент на ефективното правоприлагане и съдебно сътрудничество, особено що се отнася до видове престъпления, включващи обработването и споделянето на лични данни; като има предвид, че законността на обработването на лични данни се урежда от достиженията на правото на Съюза в областта на защитата на данните, и като има предвид, че това се прилага и за двустранните споразумения за обмен на лични данни с ключови партньори, които играят важна роля за получаването на информация и потенциални доказателства от държави извън ЕС;

В. като има предвид, че Интерпол е най-голямата в света международна организация на криминалната полиция и играе важна роля в целия свят; като има предвид, че Интерпол се основава на междуправителствено сътрудничество; като има предвид, че през декември 2021 г. Съветът прие мандат за преговори, за да може Комисията да започне преговори, с очакването до края на 2022 г. да бъде сключено международно споразумение от името на ЕС с цел засилено сътрудничество с Интерпол, включително достъп до базите данни на Интерпол и засилване на оперативното сътрудничество; като има предвид, че е от първостепенно значение да се гарантира, че с окончателното споразумение се въвеждат строги мерки, за да се гарантира спазването на принципите, свързани с обработването на лични данни, както е посочено в достиженията на правото на Съюза в областта на защитата на данните, както и точността на личните данни, получавани чрез такова сътрудничество, и да се гарантира, че всяко бъдещо сътрудничество и обмен на лични данни зачита основните права, включително правото на защита на данните и на неприкосновеност на личния живот;

Г. като има предвид, че ЕС и Интерпол вече поддържат дългогодишно сътрудничество в редица области, свързани с правоприлагането, чрез оперативното изпълнение на цикъла на политиката на ЕС – EMPACT (Европейска мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи) и чрез подпомагане на дейностите на държавите членки в сътрудничество с агенциите на ЕС, като например Агенцията на ЕС за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), Агенцията на ЕС за обучение в областта на правоприлагането, Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании и Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, въз основа на споразумения или договорености; като има предвид, че на 5 ноември 2001 г. Европол и Интерпол подписаха оперативно споразумение, последвано от меморандум за разбирателство, който позволява предаването на лични данни чрез съответните техни служители за връзка; като има предвид, че на 27 май 2009 г. Frontex подписа работно споразумение с Интерпол за създаване на рамка за сътрудничество с цел улесняване на предотвратяването, разкриването и борбата с трансграничната престъпност и подобряване на сигурността на границите с цел борба с незаконната имиграция, контрабандата на хора и трафика на хора;

Д. като има предвид, че отделните държави – членки на ЕС, в качеството си на държави – членки на Интерпол, могат да имат пряк достъп до 19-те бази данни на Интерпол, които включват потенциално ценна информация за физически лица, откраднато имущество, оръжия и заплахи; като има предвид, че тези бази данни съдържат милиони записи с информация, която би могла да спомогне пряко за борбата с тежката и организираната престъпност и тероризма; като има предвид, че Frontex, Евроюст и Европейската прокуратура понастоящем нямат никакъв достъп до тези бази данни, в съответствие с техните мандати, пряко или въз основа на принципа „има/няма съответствие“, поради липсата на споразумение с Интерпол, което се изисква за тази цел съгласно правилата на Интерпол относно обработването на данни;

Е. като има предвид, че настоящото сътрудничество между ЕС и Интерпол вече е тясно в областта на борбата с тероризма; като има предвид, че то следва да бъде засилено и разширено, за да обхване нови области; като има предвид, че процедурите следва да бъдат подобрени, ускорени и рационализирани, за да се отговори на редица абсолютно необходими оперативни нужди, за да се улесни бързият достъп до информация, свързана с тежката и организирана престъпност и тероризма, и за да се изпълняват съществуващите законови актове на Съюза;

Ж. като има предвид, че ЕС е най-големият донор на средства за Интерпол, които са предназначени главно за обмен на информация в областта на правоприлагането, но също така включват сътрудничество в областта на управлението на границите и дейности за изграждане на капацитет, както и проекти и програми, насочени към редица терористични и тежки престъпни дейности; като има предвид, че това дава на ЕС важна роля за подобряване на функционирането на Интерпол, и по-специално за нейната прозрачност и отчетност;

З. като има предвид, че новото споразумение следва да установи модерна и съгласувана рамка за сътрудничество на органите и агенциите на ЕС с Интерпол въз основа на вече съществуващите начини на сътрудничество; като има предвид, че споразумението следва да бъде в съответствие с общите изисквания на Хартата, приложимите достижения на правото на Съюза в областта на защитата на данните, а именно Директивата относно защитата на данните (EUDPR )и Директивата относно правоприлагането, специфичните изисквания и гаранции за защита на данните, предвидени в основните актове за създаване на органите, агенциите и информационните системи на ЕС, както и съответната съдебна практика на Съда на ЕС и стандартите в областта на основните права;

И. като има предвид, че споразумението следва да отговаря на оперативните нужди, като се вземат предвид последните развития в борбата с тероризма и трансграничната, транснационалната, тежката и организираната престъпност; като има предвид, че споразумението предоставя правното основание за обмена на оперативна информация, включително лични данни, и за достъп на органите и агенциите на Съюза до съответните бази данни на Интерпол в съответствие с техните мандати, при условие че споразумението е правно обвързващо и приложимо спрямо всички страни и че то включва всички необходими гаранции за защита на данните;

Й. като има предвид, че не е извършена оценка на въздействието на препоръката на Комисията върху основните права;

К. като има предвид, че приемането на правната рамка на Съюза за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи през май 2019 г. доведе до проучвателни разговори между ЕС и Интерпол относно необходимостта от сключване на споразумение за сътрудничество; като има предвид, че понастоящем в ЕС съществува модерна и споделена инфраструктура за данни за полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията, както и за границите и визите; като има предвид, че инфраструктура, както и ИТ системите и базите данни на ЕС, които я съставляват, дават възможност за ограничен и силно регулиран обмен на информация с трети държави или международни организации;

Л. като има предвид, че новото споразумение следва да урежда сътрудничеството между Европол, Европейската прокуратура, Евроюст и Frontex и да предоставя пряк достъп на тези агенции и на държавите членки за цели, свързани строго с изпълнението на техните задачи, както е уредено в техните два съответни основни акта, до две от базите данни на Интерпол – базата данни за откраднати и изгубени документи за пътуване (SLTD) и базите данни за документи за пътуване, свързани с бюлетини (TDAWN), чрез Европейския портал за търсене (ESP), в съответствие с изискванията на ЕС за защита на данните и при цялостно зачитане на основните права;

М. като има предвид, че съгласно конституцията на Интерпол, Интерпол е задължен да не подпомага или да оказва помощ на държави членки, които действат в нарушение на международното право в областта на правата на човека;

Н. като има предвид, че правителствените, международните и неправителствените организации продължават да съобщават за злоупотреби от страна на някои държави членки със системата на Интерпол за уведомяване (чрез бюлетини) и разпространение с цел преследване на опоненти на полицията, национални защитници на правата на човека, адвокати, активисти на гражданското общество и журналисти, в нарушение на международните стандарти в областта на правата на човека и на правилата на самия Интерпол; като има предвид, че според доклади на Комисията и на организации на гражданското общество Интерпол е реформирал и засилил своите процедури за преглед на червени бюлетини, както и своите системи за подкрепа на националните централни бюра в държавите членки, реформирал е създаването и функционирането на Комисията за контрол над досиетата, която засилва неговия механизъм за подаване на жалби, назначил е длъжностно лице по защита на данните и е въвел програма за обучение и обмен на знания; като има предвид, че въпреки тези реформи продължават да съществуват сериозни опасения, свързани с възможни злоупотреби със системата на Интерпол, които оказват въздействие върху основните права, тъй като в последните доклади все още се подчертава необходимостта от повече правни гаранции, повече прозрачност и по-добро изпълнение на реформите; като има предвид, че съществуват значителни предизвикателства по отношение на механизмите за актуализиране на информацията относно червените бюлетини и сигналите, тъй като те понякога остават в сила в националните бази данни, въпреки че са били актуализирани и премахнати от Генералния секретариат на Интерпол; като има предвид, че както писмените източници, така и интервютата с правителствени и неправителствени организации показват, че процесът на проверка на Интерпол продължава да бъде непоследователен;

О. като има предвид, че член 3 от конституцията на Интерпол забранява всяка намеса или дейност с политически, военен, религиозен или расов характер; като има предвид, че през последните години все още се наблюдават злоупотреби при знакови случаи от страна на множество държави – членки на Интерпол; като има предвид, че политически мотивираните екстрадиции често се предизвикват от неправомерното издаване на „червена бюлетина“ или на „сигнал за издирвани лица“ чрез Интерпол; като има предвид, че Интерпол предоставя оскъдна информация относно начина, по който той прави преглед на червените бюлетини, относно неговата административна способност да прави това и резултатите от тези прегледи, което води до липса на прозрачност по отношение на начина, по който Интерпол работи за ефективно противодействие на политически мотивираните червени бюлетини; като има предвид, че държавите членки и други международни организации имат ограничен достъп до информация относно цялостната работа с червените бюлетини и сигнали; като има предвид, че липсва информация относно държавите, които отправят исканията за такива бюлетини, колко искания се приемат и отхвърлят, основанията за отказ, кои държави постигат по-добри или по-лоши резултати по отношение на приемането или отхвърлянето на исканията и развитието на тези практики с течение на времето; като има предвид, че това прави невъзможно да се направи оценка на качеството на процеса на проверка на Генералния секретариат на Интерпол, на работата на националните централни бюра или на качеството на исканията, подавани от държавите;

П. като има предвид, че в своята резолюция от 16 септември 2021 г., отнасяща се до случая на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в Обединените арабски емирства[11], Парламентът изрази дълбока загриженост относно кандидатурата и назначаването за председател на Интерпол на главния инспектор на Министерството на вътрешните работи на Обединените арабски емирства, генерал-майор Ахмед Насер ал Раиси, и призова членовете на Общото събрание на Интерпол, и по-специално държавите – членки на ЕС, да разглеждат надлежно твърденията за нарушения на правата на човека, повдигнати срещу него; като има предвид, че на 11 май 2022 г. във Франция бяха започнати разследвания на твърдения за изтезания срещу председателя на Интерпол;

Р. като има предвид, че сътрудничеството между Европейския съюз и Интерпол се основава на доверието в системите и вътрешните процеси на Интерпол; като има предвид, че доверието в системата на Интерпол за червени бюлетини и сигналите зависи от предотвратяването и бързото справяне със злоупотребите с бюлетините на Интерпол от страна на държави, които се стремят да използват системите на Интерпол за политически и репресивни цели; като има предвид, че Интерпол трябва да гарантира, че личните данни, обработвани вътрешно чрез нейните системи, са в съответствие с правата на човека и върховенството на закона;

С. като има предвид, че редица авторитарни държави все още са държави – членки на Интерпол; като има предвид, че през последните години авторитарните режими имаха успехи при извършването на злоупотреби със системата на червените бюлетини и сигналите, като преследваха лица и извън своите юрисдикции и ги подлагаха на реални, практически и инвазивни ограничения на техния живот и основни права;

Т. като има предвид, че нашествието на Русия в Украйна е пряка заплаха за международното сътрудничество в областта на правоприлагането и непрекъснатият достъп на Русия до базите данни на Интерпол представлява заплаха за целостта на сътрудничеството на ЕС с Интерпол; като има предвид, че Русия е отговорна за много голям брой червени бюлетини и сигнали в световен мащаб и е отговорна за разпространението на повечето политически мотивирани червени бюлетини, включително срещу граждани на ЕС, като например срещу литовските съдии, прокурори и следователи, които разследват събитията във Вилнюс от 13 януари 1991 г.; като има предвид, че освен Русия други държави също са използвали системата от червени бюлетини, за превръщат своите граждани в политически мишени;

1. припомня, че ценностите на ЕС, основните права и достиженията на правото на Съюза в областта на защитата на данните, а именно Общият регламент относно защитата на данните на Европейския съюз ( EUDPR) и Директивата относно правоприлагането, трябва да бъдат в основата на политиката на Съюза за сътрудничество в областта на правоприлагането, като гарантират спазването на принципите на необходимост, пропорционалност, законност и презумпция за невиновност и гарантират отчетност и съдебна защита, като същевременно гарантират ефективна защита на физическите лица, особено на най-уязвимите; припомня освен това, че спазването на тези права и принципи, включително правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на личните данни, следва да бъде в средоточието на развитието на цифровизацията в областта на правосъдието и сигурността и разработването на рамка за оперативна съвместимост; подчертава, че тези принципи следва да бъдат в основата на преговорите между ЕС и Интерпол за споразумение за сътрудничество;

2. подчертава абсолютната необходимост споразумението с Интерпол да се основава на пълното зачитане на Хартата, достиженията на правото на Съюза в областта на защитата на данните и специфичните изисквания и гаранции за защита на данните, кодифицирани в основните актове за създаване на съответните агенции на ЕС, органите и широкомащабните ИТ системи и техните съответни мандати; поради това подчертава, че решението на Съвета относно възможното сключване на това предвидено споразумение следва също да се основава на член 16 от ДФЕС;

3. отбелязва, че преди приемането на препоръката за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и Интерпол Комисията не е извършила оценка на въздействието върху основните права относно необходимостта и пропорционалността на всяка предвидена мярка и относно правната осъществимост на всички предвидени мерки в рамките на едно-единствено всеобхватно споразумение;

4. препоръчва Комисията да следва разграничението на Съвета между областите на правоприлагането, съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и по въпроси, свързани със сигурността на границите, като част от управлението на границите;

5. препоръчва на Комисията да гарантира достъп до различните бази данни на Интерпол въз основа на потребностите и в съответствие с обхвата на правомощията, посочени в съответните мандати на различните органи и агенции на ЕС; припомня, че базите данни на Интерпол съдържат милиони записи с информация, която потенциално би могла да спомогне за борбата с престъпността; припомня обаче, че съществуват документирани проблеми с точността, надеждността и произхода на данните в тези бази данни, които следва да бъдат преодолени;

6. подчертава, че Комисията следва да гарантира контролиран достъп от страна на държавите – членки на ЕС, и агенциите и органите на ЕС до базите данни на Интерпол и следва също да осигури необходимите конкретни, специфични и ефективни предпазни мерки за всеки вид сътрудничество, включително в предвиденото споразумение, за да се осигури пълно спазване на достиженията на правото на Съюза в областта на защитата на данните, с оглед на специфичните гаранции и изисквания за защита на данните, предвидени в правните основания на органите и агенциите на Съюза и широкомащабните информационни системи на ЕС, както и с оглед на основните права; подчертава, че по отношение на контролирания достъп до базите данни споразумението следва най-малкото да съответства на гаранциите, които вече са предвидени в Регламентите за оперативна съвместимост[12], в правното основание на Регламента за Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)[13] и в Регламент (ЕС) 2016/794;

7. препоръчва на Комисията да преговаря с Интерпол относно изискванията, свързани с високи стандарти за качество и проверимост на информацията в базите данни на Интерпол и за прозрачност на източниците на информация;

8. очаква специална бдителност по време на преговорите поради чувствителността на личните данни, включени в различните бази данни, и поради факта, че повечето трети държави – членки на Интерпол, не предлагат адекватно равнище на защита на данните и не са страни по международно споразумение съгласно член 218 от ДФЕС, което дава възможност за обмен с ЕС на лични данни от оперативно значение;

9. призовава Комисията да въведе необходимите строги предпазни мерки и гаранции, за да гарантира съответствие с изискванията на ЕС в областта на защитата на данни и основните права, за да се разреши достъпът на централното звено на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), създадено в рамките на Frontex и държавите – членки на ЕС, до базите данни SLTD и TDAWN на Интерпол чрез ESP, и които са необходими, за да се приложи ефикасно Регламента за Визовата информационна система[14], както е преразгледан по-късно, с който на държавите –членки на ЕС, се разрешава достъп чрез ESP до базите данни SLTD и TDAWN на Интерпол при разглеждането на заявления за издаване на визи или разрешения за пребиваване; настоява, когато има съвпадение, да не се обменя информация с Интерпол или със собственика на данните, въведени в базата данни на Интерпол, и припомня, че, както е предвидено в регламентите за ETIAS и ВИС, докато това не бъде договорено и практически гарантирано, двете системи няма да проверяват за съвпадение в базите данни на Интерпол;

10. препоръчва в предвиденото споразумение ясно да се посочи кои органи и агенции на ЕС следва да имат права на достъп за кои специфични бази данни на Интерпол и във връзка с кои от техните специфични задачи и цели; счита, че предвиденото споразумение не следва да създава задължение за агенциите на ЕС да си сътрудничат с Интерпол извън това, което вече е предвидено в съответното право на Съюза;

Защита на данните, обработка и съхранение на лични данни, съдебна защита

11. призовава Комисията да гарантира, че споразумението е в съответствие с достиженията на правото на ЕС в областта на защитата на данните и защитава основните права и свободи на физическите лица, като гарантира ниво на защита на личните данни, обработвани съгласно това споразумение, което по същество е равностойно на предоставяното съгласно първичното и вторичното законодателство на ЕС; подчертава, че предвиденото споразумение за сътрудничество не следва да води до отслабване на основните права и свободи на физическите лица, и по-специално на техните права на защита на данните и на неприкосновеност на личния живот, и следва да предоставя ефективно средство за правна защита срещу всяко нарушение на тези права;

12. подчертава, че споразумението следва да гарантира, че предаването на лични данни е адекватно, уместно и ограничено до необходимото за и пропорционално на целта, за която тези данни ще бъдат предадени, в съответствие с достиженията на правото на Съюза в областта на защитата на данните; подчертава освен това, че в него следва да се предвиди възможност за въвеждане на всякакво ограничение на достъпа или използването, включително ограничаване на по-нататъшното предаване, или заличаване в момента на предаването; подчертава също така, че на субектите на данни трябва да бъдат гарантирани техните приложими и ефективни права;

13. счита, че е необходимо да се изисква целите, за които могат да се предават данни, да бъдат ясно посочени в споразумението и всяко по-нататъшно обработване на данни, несъвместимо с първоначалната цел, следва да бъде забранено; счита, че в споразумението трябва ясно да се посочи, че не се допускат решения, основани единствено на автоматизирано обработване на лична информация без човешка намеса;

14. подчертава, че предвиденото споразумение следва ясно да очертава процедурите във връзка със задължението на Интерпол да уведомява в случай на нарушение на сигурността на личните данни, както и описание на минималната информация, която трябва да бъде предоставена при уведомяването за нарушението; призовава Комисията да гарантира в споразумението, че Интерпол уведомява съответните агенции на ЕС и органите на държавите членки, включително националните органи за защита на данните, в случай на нарушение на сигурността на личните данни, без ненужно забавяне и, когато е осъществимо, в рамките на 72 часа;

15. препоръчва този надзор на консултираните данни да се извършва от един или повече независими органи, отговарящи за защитата на данните с ефективни правомощия за разследване и намеса и с правомощие за разглеждане на жалби от физически лица относно използването на техните лични данни;

16. препоръчва на Комисията да гарантира, че Интерпол не съхранява данни по-дълго от необходимото за целта, за която са били предадени; очаква, в този контекст, в споразумението да се предвидят ясни и специфични правила за съхранението, включително относно ограничаване на съхранението, преглед, коригирането и заличаването на лични данни;

17. призовава Комисията да гарантира ефективни и приложими права на административна и съдебна защита и ефективни средства за правна защита за всички субекти на данни, което означава, всяко лице, чиито данни се обработват съгласно настоящото споразумение;

18. подчертава, че в споразумението изрично се пояснява, че Интерпол няма да има реципрочен пряк или непряк достъп до базите данни на ЕС;

Оперативна съвместимост

19. подчертава, че сътрудничеството в областта на правоприлагането и обменът на информация са важни инструменти за борба с престъпността и тероризма и за стремежа към правосъдие, но те трябва да бъдат целенасочени и обвързани с подходящи и предварително определени гаранции и надзор; подчертава, че те следва да се справят с предизвикателствата, свързани с основните права, по-специално чрез подобряване на качеството на данните, намаляване на предубежденията, откриване на грешки и избягване на всяка форма на дискриминация в процеса на вземане на решения;

20. препоръчва да се обръща специално внимание на предизвикателствата, свързани с основните права, и на необходимостта от подходящи смекчаващи мерки и механизми за недопускане на дискриминация, както и подобрено качество и защита на данните с оглед на създаването на рамки за бъдещо развитие на засилена връзка между информационните системи на ЕС и Интерпол в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията, както и интегрираното управление на границите и визите, като се осигури ключова законодателна рамка за настоящото и бъдещото развитие на цифровата инфраструктура на ЕС;

21. препоръчва с оглед на правилата, уреждащи достъпа до лични данни и обмена на информация в различните системи и бази данни на ЕС, условията на бъдещото споразумение за сътрудничество с Интерпол да предоставят необходимите предпазни механизми и гаранции за предоставяне на държавите членки и на съответните агенции на ЕС на контролиран достъп до базите данни на Интерпол чрез ESP, както се изисква за изпълнението на техните задачи, в съответствие с техните права на достъп и с правото на ЕС или националното право, обхващащо този достъп, и при пълно спазване на изискванията на ЕС за защита на данните и основните права;

22. припомня, че базите данни на Интерпол съдържат голям обем данни относно документите за пътуване на граждани на трети държави и че използването на тези бази данни би могло да сведе до минимум пропуските в информацията, да увеличи положителните съответствия и впоследствие да подобри оперативните резултати от ETIAS и преразгледания Регламент за Визовата информационна система; подчертава, че споразумението за сътрудничество с Интерпол следва да предостави необходимото правно основание, като включва предпазни мерки и гаранции за защита на данните, и следва да разрешава директно свързване на Европейския портал за търсене (ESP) с базите данни на Интерпол; подчертава, че споразумението за сътрудничество поради това следва също така да предвижда възможност за създаване на сигурни връзки на ESP и ETIAS с ИТ инфраструктурата на Интерпол, за да се даде възможност за достъп до базите данни на Интерпол;

23. подчертава, че в съответствие с настоящата рамка на ЕС новото споразумение следва да гарантира, че всички автоматизирани търсения в базите данни SLTD и TDAWN на Интерпол чрез ESP, използващи оперативна съвместимост, следва да се извършват по такъв начин, че да не се разкрива информация на държавата, която е собственик на сигнала в Интерпол;

Предаване на данни и последващи предавания

24. припомня, че съгласно достиженията на правото на Съюза в областта на защитата на данните, предаването на лични данни от ЕС към трети държави и международни организации е разрешено само ако получателите на тази информация са в състояние да гарантират равнище на защита на личните данни, което по същество е еквивалентно на равнището в Съюза; подчертава, в този контекст, че при липсата на решение относно адекватното ниво на защита във връзка с Интерпол, споразумението следва да представлява правното основание, позволяващо предаването на лични данни на Интерпол, при условие че то е правно обвързващо и приложимо спрямо всички страни по споразумението и че включва подходящи гаранции за защита на данните;

25. подчертава, че предаването на лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите на уникалното идентифициране на физическо лице, както и данни за здравословното състояние и сексуалния живот или сексуалната ориентация на дадено лице следва да се разрешава само при извънредни обстоятелства и когато това предаване е необходимо и пропорционално в дадения случай за предотвратяването на или борбата с престъпленията, попадащи в обхвата на споразумението; подчертава, че споразумението трябва да осигури подходящи предпазни механизми за справяне със специфичните рискове при обработването на специални категории данни, особено за малолетни и непълнолетни лица и жертви на престъпления;

26. препоръчва да се ограничи прилагането на дерогации за последващо предаване на лични данни до случаите, предвидени в глава V от Общия регламент на Европейския съюз относно защитата на данните; подчертава, че специфичните изисквания съгласно регламентите за създаване на съответните агенции или органи на ЕС трябва да се спазват изцяло, включително специфичните разпоредби, свързани с предаването на оперативни данни от Европол и Европейската прокуратура;

27. препоръчва споразумението да гарантира, че предаването на лични данни трябва да бъде обвързано със задължения за поверителност и да бъде необходимо за и пропорционално на целите, уточнени в споразумението, а именно предотвратяване, разследване, разкриване или наказателно преследване на престъпления, предпазване от заплахи за обществената сигурност и защита на външните граници;

28. препоръчва в споразумението да бъде изрично предвидено, че личните данни, предавани от ЕС на Интерпол, няма да се използват за искане, постановяване или изпълнение на смъртно наказание или на каквато и да е форма на жестоко и нечовешко отношение, и че личните данни няма да бъдат предавани, ако съществува риск, че данните ще бъдат използвани за тези цели;

Червени бюлетини и телеграми (дифюжън)

29. подчертава, с оглед на бъдещото сътрудничество, че въпреки неотдавнашните реформи прозрачността и отчетността продължават да бъдат предизвикателство както на индивидуално, така и на организационно равнище в Интерпол, както и липсата на налична статистическа информация относно функционирането на нейната система за издаване на бюлетини и телеграми (дифюжън); поради това призовава Комисията да осигури ангажимент и гаранции от страна на Интерпол, че той ще продължава да разработва необходимите структури и правила, както и материалноправните инструменти, позволяващи последователно и прозрачно обработване на искания, прегледи, оспорвания, корекции и заличавания;

30. призовава Комисията да договори твърдо изискване Интерпол да подобри прозрачността на своята система за преглед на червени бюлетини и телеграми (дифюжън), по-специално на ролята и работата на неговата работна група за червени бюлетини и телеграми (дифюжън); призовава Комисията да използва преговорите с Интерпол, за да изиска от организацията да изготви, актуализира и предостави процедурни и материалноправни инструменти относно правната обработка на червени бюлетини и телеграми (дифюжън), като гарантира последователно и прозрачно обработване на искания, прегледи, оспорвания, корекции и заличавания;

31. препоръчва, с цел подобряване на ефикасността и увеличаване на прозрачността, ежегодно публикуване на статистически данни относно обработката на червени бюлетини и телеграми (дифюжън), включително информация за броя на подадените сигнали, държавата на произход, категорията на престъплението, причините за или обосновките на отказите и използването на санкции в случай на злоупотреба; призовава Комисията да гарантира, че за всички държави членки се събират статистически данни относно обработването от държавите – членки на ЕС, на постъпили искания за задържане съгласно червени бюлетини и телеграми (дифюжън);

32. подчертава, че в контекста на това споразумение, Интерпол следва да разработи профили на обществения риск по отношение на червените бюлетини и телеграми (дифюжън), въз основа на годишни статистически данни, посочени в горния параграф, което ще даде възможност за оценка на риска от злоупотреби от страна на държавите, отправили искането, и което ще допринесе за оценка на ефективността на механизмите за правоприлагане на Интерпол;

33. призовава Комисията, в контекста на това споразумение, да проучи възможните начини, по които ESP би могъл да се справи с проблема с политически мотивираните червени бюлетини и телеграми (дифюжън), което на практика би го превърнало в един от инструментите, които биха могли да се окажат ефективни срещу политически мотивирани искания за червени бюлетини в някои ситуации;

34. припомня изявлението на Съвета относно червените бюлетини на Интерпол във връзка с приемането на Регламент (ЕС) 2022/991 относно новия мандат на Интерпол[15], с което се подкрепят усилията, предприети от Интерпол за предотвратяване на злоупотребата с червени бюлетини и телеграми (дифюжън) по политически причини или нарушаване на правата на човека, и се призовава за непрекъснат и редовен обмен по този въпрос между Интерпол и неговите „национални централни бюра“, за да се повиши допълнително осведомеността относно действията, които държавите членки следва да предприемат в сътрудничество с Интерпол;

35. очаква Съветът да изпълни ангажимента си да продължи да подкрепя Интерпол при насърчаването на съществуващите стандарти и процедури за качество и съответствие на данните;

36. призовава Комисията да работи също във вътрешен план, като използва съществуващите технически инструменти, налични в рамката на ЕС за сигурност, да създаде механизъм за проверка, чрез който държавите – членки на ЕС, да обменят информация относно идентифицирането и премахването на политически мотивирани червени бюлетини и телеграми (дифюжън), както и относно най-добрите практики в тази област и относно профилите на риска на трети държави, създаващи червени бюлетини;

37. призовава Комисията да признае риска от системно подкопаване на основаното на доверие международно сътрудничество в областта на правоприлагането от страна на авторитарни режими, които злоупотребяват с инструментите, предоставени от Интерпол; призовава Комисията да насърчава Интерпол да увеличи усилията си за ефективно противодействие на това неправомерно поведение;

38. призовава Комисията да включи в споразумението разпоредби относно подкрепата за Интерпол, за да се увеличи малобройният по настоящем екип, занимаващ се с прегледа на червени бюлетини и телеграми (дифюжън) в рамките на комисията за контрол на досиетата, и да се подобри статистическата информация относно функционирането на червените бюлетини и телеграмите (дифюжън); призовава Комисията да използва ролята и влиянието на ЕС в подкрепа на подобрения, които ще засилят защитата на бюлетините и телеграмите (дифюжън) от злоупотреби;

Русия

39. отбелязва съобщението на генералния секретар на Интерпол, че организацията ще прилага засилени мерки за наблюдение с цел идентифициране и предотвратяване на всички по-нататъшни злоупотреби със системите на Интерпол от страна на Русия; остава загрижен обаче, че мониторингът сам по себе си няма да намали напълно рисковете от злоупотреба от страна на Русия; поради това подчертава, че предвид настоящите специални обстоятелства, включително явните нарушения на международното право от страна на Русия и незачитането на основаната на правила международна система, Изпълнителният комитет на Интерпол и Генералният секретариат следва да предприемат незабавни и твърди мерки за отмяна на правата на достъп на Руската федерация и Беларус до системите на Интерпол, тъй като техните действия представляват пряка заплаха за международното сътрудничество в областта на правоприлагането и представляват сериозно нарушение на основните права; настоятелно призовава Изпълнителния комитет на Интерпол да подготви и предложи на Общото събрание необходимите изменения в Конституцията на Интерпол, за да се даде възможност за временно отстраняване на държави членки от Интерпол, и призовава държавите – членки на ЕС, да подкрепят тази инициатива с оглед на временното отстраняване от организацията на Русия и други държави, които системно злоупотребяват с Интерпол по политически причини; настоятелно призовава Генералния секретариат на Интерпол да представи на Изпълнителния комитет предложение за корективни мерки по отношение на Руската федерация в съответствие с член 131, параграф 3 от Правилата на Интерпол за обработка на данни, включително временно спиране на правата на достъп на Руското национално централно бюро;

40. настоятелно препоръчва в контекста на това споразумение Комисията да предложи засилени мерки за мониторинг по отношение на бюлетините и телеграмите (дифюжън), издадени преди войната в Украйна от руските органи; призовава Комисията да консултира държавите членки относно конкретни мерки, които да се прилагат по въпроси, свързани с бюлетините и телеграмите (дифюжън), издадени от руските органи преди войната и в настоящия контекст;

Заключителни бележки

41. изисква споразумението да предвижда възможност за спиране на действието или прекратяване на споразумението в случай на всякакво нарушение на неговите разпоредби, особено на разпоредбите за личните данни от една от страните, като се уточни, че личните данни, попадащи в обхвата на споразумението, които са били предадени преди неговото спиране или прекратяване, могат да продължат да се обработват в съответствие с условията на споразумението;

42. счита, че предвиденото споразумение следва да съдържа клауза относно доклад за преглед от страна на Комисията три години след влизането му в сила и на всеки три години след това, в който да се прави оценка на ефективното прилагане на споразумението и зачитането на основните права; счита, че е важно споразумението да предвижда механизъм за наблюдение и периодичен преглед, за да се оцени неговото функциониране във връзка с оперативните нужди на съответните агенции на Съюза, включително статистически данни за броя на престъпниците, задържани и осъдени с помощта на данни от Интерпол, както и съответствието му със защитата на данните и други основни права;

43. препоръчва, както беше потвърдено от Съда на ЕС, в неговото становище от 8 септември 2016 г. относно проекта на споразумение между Канада и Европейския съюз относно предаването на резервационни данни на пътниците от Европейския съюз на Канада, позоваванията на споразумението да включват всички релевантни материалноправни основания, включително член 16 от ДЕС;

44. препоръчва уреждането на спорове, което предстои да бъде договорено, да бъде от окончателната компетентност на Съда на Европейския съюз;

45. призовава Комисията да докладва на Парламента относно провеждането и резултата от преговорите както редовно, така и при поискване; припомня, че Парламентът има правомощия да одобри сключването на предвиденото споразумение за сътрудничество и че поради това той следва да участва активно в преговорния процес; призовава Комисията да гарантира, че докладването пред Парламента е част от механизмите за мониторинг и оценка, предвидени в споразумението за сътрудничество;

°

° °

46. възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка съответно на Съвета, на Комисията, както и на Международна организация на криминалната полиция - Интерпол.


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ (16.6.2022)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно препоръките относно преговорите за сключване на споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и Международната организация на криминалната полиция (ICPO‑INTERPOL)

(2022/2025(INI))

Докладчик по становище: Давид Лега

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

 като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 88 и 218 от него,

 като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 49 от нея,

 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, и по-специално член 9 от нея,

 като взе предвид Устава на Международната организация на криминалната полиция (ICPO-Интерпол), и по-специално член 2, който изисква организацията да действа в духа на Всеобщата декларация за правата на човека, и член 3, който в съответствие с принципа на неутралитет строго забранява на организацията да предприема каквато и да е намеса или дейност с политически, военен, религиозен или расов характер,

 като взе предвид Европейската конвенция за екстрадиция от 1957 г., актуализирана с допълнителни протоколи през 1975 г., 1978 г., 2010 г. и 2012 г.,

 като взе предвид Декларацията на ООН за правото и отговорността на лица, групи и обществени органи да насърчават и защитават общопризнатите права на човека и основни свободи от 9 декември 1998 г., в частност член 6 от нея,

 като взе предвид Женевската конвенция и Протокола за статута на бежанците, и по-специално член 8 от нея,

 като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, и по-специално член 5 от него,

 като взе предвид Насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека,

 като взе предвид брифинга на Службата на ЕП за парламентарни изследвания от ноември 2018 г., озаглавен „Подкрепа на ЕС за защитниците на правата на човека по света“,

 като взе предвид проучването, възложено от неговата подкомисия по правата на човека и изготвено от Тематичния отдел по външни отношения на неговата Генерална дирекция по външни политики на Съюза през януари 2019 г., озаглавено „Злоупотреба с червените известия на Интерпол и въздействие върху правата на човека — последни събития“,

 като взе предвид доклада на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) от 15 октомври 2019 г., озаглавена „Реформа и процедури за екстрадиция на Интерпол: изграждане на доверие чрез борба със злоупотребите“,

 като взе предвид Резолюция № 2315 на ПАСЕ от 29 ноември 2019 г., озаглавена „Реформа и процедури за екстрадиция на Интерпол: изграждане на доверие чрез борба със злоупотребите“,

 като взе предвид Решение (ЕС) 2021/1312 на Съвета от 19 юли 2021 година за разрешаване на започването на преговори за споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и Международната организация на криминалната полиция (МОКП — Интерпол)[16],

 като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 16 септември 2021 г. относно случая на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в Обединените арабски емирства[17],

 като взе предвид резолюцията на гражданското общество, приета преди 89-ото Общо събрание на Интерпол, проведено в Истанбул от 23 до 25 ноември 2021 г.,

А. като има предвид, че Интерпол е най-голямата в света международна организация на криминалната полиция; като има предвид, че като най-голям донор на средства за Интерпол ЕС играе важна роля за оказване на влияние върху функционирането на организацията, по-специално за подобряване на нейната прозрачност и отчетност;

Б. като има предвид, че през декември 2021 г. Комисията започна преговори от името на ЕС за международно споразумение, целящо засилено сътрудничество с Интерпол, включително достъп до базите данни на организацията и укрепване на оперативното и стратегическото сътрудничество; като има предвид, че Комисията очаква да приключи тези преговори до края на 2022 г.;

В. като има предвид, че споразумението ще позволи на агенциите на ЕС да имат достъп до базите данни на Интерпол в съответствие с техните мандати и следва да съответства на режима на ЕС за защита на данните и стандартите в областта на правата на човека;

Г. като има предвид, че Регламент (ЕС) 2019/818 относно оперативната съвместимост[18] изрично възпрепятства предаването или предоставянето на лични данни на която и да е държава извън ЕС, на която и да е международна организация или на която и да е частна страна;

Д. като има предвид, че трябва да се постигне разумен баланс между предотвратяването на безнаказаността за тежки престъпления и зачитането на правата на лицата, чиито данни се обменят от или с Интерпол;

Е. като има предвид, че броят на червените известия се е увеличил драстично през последното десетилетие;

Ж. като има предвид, че Интерпол реформира и засили процесите на преразглеждане на своите червени известия; като има предвид обаче, че продължават да съществуват сериозни опасения, че авторитарни държави злоупотребяват със споделянето на данни с цел преследване на защитници на правата на човека, журналисти, адвокати, активисти на гражданското общество и политически опоненти чрез целенасочени нападения и други форми на злоупотреба;

З. като има предвид, че споделянето на данни на Интерпол, включително за червени съобщения и разпространение, може да има сериозно отрицателно въздействие върху правата на човека на засегнатите лица, включително правото на свобода и сигурност и правото на справедлив съдебен процес;

И. като има предвид, че политически мотивираните червени съобщения и разпространения на сигнали дават възможност на авторитарните режими да преследват защитници на правата на човека, активисти на гражданското общество, журналисти, адвокати и политически опоненти в нарушение на международните стандарти за правата на човека;

Й. като има предвид, че съгласно собствените си правила Интерпол е задължен да не подпомага членове, които действат в нарушение на международното право в областта на правата на човека; като има предвид, че член 131 от Правилата на Интерпол за обработка на данни предвижда възможността за спиране на достъпа до базите данни на Интерпол, ако национално централно бюро или международна организация срещне затруднения при обработването на данни в информационната система на Интерпол или не изпълни задълженията си;

К. като има предвид, че ПАСЕ многократно е призовавала за реформа на Интерпол; като има предвид, че Асамблеята също така отбелязва със съжаление, че няколко препоръки все още не са изпълнени, по-специално препоръките, насочени към подобряване на прозрачността на работата на Интерпол и засилване на отчетността за държавите, чиито национални централни бюра злоупотребяват с инструментите на Интерпол;

Л. като има предвид, че Парламентът изрази дълбока загриженост относно кандидатурата и избирането на настоящия председател на Интерпол; като има предвид, че на 11 май 2022 г. във Франция бяха започнати разследвания на твърдения за изтезания срещу председателя на Интерпол;

1. подчертава, че сътрудничеството и обменът на информация са важни инструменти за борба с престъпността и тероризма и за стремежа към правосъдие, но те трябва да бъдат в пълно съответствие с международните стандарти в областта на правата на човека и с принципите на необходимост, пропорционалност, законност и сътрудничество въз основата на поддържането на принципите на правовата държава;

2. счита, че е от изключително значение да се гарантира, че окончателното споразумение допринася за борбата срещу безнаказаността за тежки престъпления, като се гарантира зачитането на правата на лицата, чиито данни се обменят от или с Интерпол, по-специално техните права на защита на данните и неприкосновеност на личния живот и правото им на справедлив съдебен процес; изразява съжаление относно липсата на оценка на въздействието върху правата на човека от страна на Комисията преди започването на преговорите по споразумението; призовава тази оценка да бъде извършена спешно; призовава резултатите от оценката на въздействието върху правата на човека да бъдат споделяни със съзаконодателите;

3. призовава държавите членки да спазват ангажимента, който са поели в рамките на споразумения за сътрудничество с Европол, и да подкрепят Интерпол при насърчаването и подобряването на най-високо равнище на стандартите за правата на човека, включително в областта на трафика на хора във всички негови форми, както и при по-нататъшното укрепване на свързаното с пола измерение; призовава Комисията да разработи конкретни насоки за интегриране на експертния опит в областта на равенството между половете и правата на човека в дейностите на правоприлагащите органи, в частност в сътрудничеството с други международни правоприлагащи органи;

4. настоятелно призовава ЕС и Европол да засилят сътрудничеството с Интерпол с цел подобряване на обмена на информация и подпомагане на трансграничните разследвания, свързани с трафика на хора с цел сексуална експлоатация, наред с други тежки престъпления; във връзка с това призовава Комисията да предостави необходимата финансова подкрепа на Европол, за да се даде възможност за засилване на сътрудничеството му с Интерпол в тази област;

5. подчертава злоупотребата с данни от страна на някои членове на Интерпол; поради това подчертава необходимостта ЕС и Интерпол да предприемат по-ефективни действия срещу членовете на Интерпол, като преустановят онези, които не спазват международното право и собствените правила на Интерпол, като по този начин им отнемат достъп до базите данни на ЕС и държави извън ЕС;

6. настоятелно призовава за реформа на критериите за избор за висшите длъжности в Интерпол, които трябва да бъдат заемани от лица с неоспорими постижения в областта на правата на човека; подчертава необходимостта да се гарантира, че лидерите на Интерпол се придържат към високи морални стандарти; подчертава необходимостта да бъдат въведени изисквания за това, ръководителите в Интерпол да имат висок морал, да бъдат безпристрастни, почтени и да спазват стандартите за правата на човека, включително председателя, заместник-председателите на Интерпол, членовете на изпълнителния комитет и генералния секретариат; призовава ЕС да предложи тези препоръки да бъдат включени в конституцията на Интерпол; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да настояват организацията да гарантира прозрачност и да въведе стабилни процедури за проверка при подбора на ръководството на Интерпол от общото събрание; изразява сериозната си загриженост във връзка с неотдавнашното назначаване на настоящия председател на Интерпол и въздействието, което неговото назначаване може да има по отношение на основните права и функционирането и надеждността на организацията; подчертава, че срещу него продължават да се водят дела;

7. решително осъжда злоупотребата от страна на някои държави със системата на Интерпол за уведомяване и разпространение на сигнали с цел преследване на политически опоненти, журналисти, адвокати, защитници на правата на човека и активисти на гражданското общество отвъд техните граници и призовава Интерпол да осъществява своите дейности в съответствие с конституционните му разпоредби, особено по отношение на правата на човека; счита, че неотдавнашната реформа на процеса на разглеждане на червените известия не се справя ефективно с това явление, нито гарантира отчетност и прозрачност на този процес;

8. призовава изпълнителния комитет на Интерпол да предприеме незабавни действия за спиране на членството и правата за обработване на данни в базата данни на Интерпол на държавите, отговорни за умишлена злоупотреба със системите за уведомяване и разпространение на сигнали, като Русия и Беларус, тъй като рисковете от злоупотреба и сериозни нарушения на основните права и насочването срещу дисиденти са високи; призовава Комисията и държавите — членки на ЕС да настояват за преразглеждане на това решение и за прилагане на смекчаващи мерки с цел ограничаване на риска от такива злоупотреби;

9. призовава Комисията, в качеството ѝ на пазител на Договорите, да използва своето влияние в рамките на Интерпол, за да подкрепи необходимите реформи, така че Интерпол да зачита изцяло правата на човека, като същевременно остане ефективен инструмент за легитимно международно полицейско сътрудничество, като изисква мерки за:

а. гарантиране, че всеки обмен на информация между ЕС и Интерпол, в съответствие със съществуващото законодателство на ЕС, е защитен в достатъчна степен от злоупотреби чрез включване на подходящи гаранции в споразумението, както и че не се предоставя пряк или непряк достъп до базите данни на ЕС на Интерпол или на държави извън ЕС, които не спазват правото на ЕС; гарантиране, наред с това, че всички лични данни, предавани от държави извън ЕС, произтичат от информация, предоставена чрез правни средства, и не произхождат от и не са свързани с държави или територии под окупация;

б. засилване на превантивните мерки, като например насоките за оценка на риска в областта на правата на човека, включително аспектите, свързани с пола, прилагането на последователни стандарти в областта на правата на човека за обработване на червени известия и разпространение на сигнали, както и засилени системи за проверка, преглед и мониторинг и последващ контрол; изискване за предоставянето на допълнителни човешки и финансови ресурси за предварителен и последващ контрол на червените известия и разпространението на сигнали в рамките на генералния секретариат на Интерпол;

в. подобряване на ефективността с цел съкращаване на процеса на отмяна на обявленията;

г. повишаване на прозрачността, по-специално чрез оповестяване на статистически данни за броя на исканията за сигнали на Интерпол, които се получават и отхвърлят всяка година (включително причините за тези откази);

д. улесняване на по-ефикасен механизъм за подаване на жалби, като го направи по-бърз, по-интерактивен и по-прозрачен; засилване на човешките и финансовите ресурси на Комисията за контрол над досиетата (CCF); създаване на независим апелативен орган срещу решенията на CCF; проучване на възможността за създаване на компенсационен фонд за жертвите на политически мотивирани червени известия и различия;

е. гарантиране, че споразумението поддържа правото на административна и съдебна защита на всяко лице, чиито данни са защитени съгласно настоящото споразумение;

ж. слагане на край на политически мотивираните уведомления, включително чрез по-ефективно налагане на корективни действия, включително временно спиране на членството в Интерпол на държави, които често нарушават правилата на Интерпол.

з. доразвиване на правната рамка и нейната приложимост за механизмите на Интерпол, за да се гарантира съгласувано третиране на червените известия и разпространения на сигнали съгласно членове 2 и 3 от конституцията на Интерпол;

и. изготвяне на годишен доклад за изпълнението във връзка с тези препоръки и докладване на Парламента относно напредъка;

й. отпускане на финансиране за проекти, специално насочени към подобряване на яснотата и прозрачността на обработката и скрининга на червените известия и разпространенията на сигнали, за да се избегнат нарушения на правата на човека, с ефективното участие на заинтересованите страни и неправителствени организации;

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

14.6.2022

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

53

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alexander Alexandrov Yordanov, François Alfonsi, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Katalin Cseh, Giorgos Georgiou, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Peter Kofod, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, David Lega, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Matjaž Nemec, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Jacek Saryusz-Wolski, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Dominik Tarczyński, Viola Von Cramon-Taubadel, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Bernhard Zimniok

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Vladimír Bilčík, Corina Crețu, Angel Dzhambazki, Nicolaus Fest, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Karsten Lucke, Erik Marquardt, Marisa Matias, Alessandra Moretti, Paulo Rangel, Javier Zarzalejos

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Stéphane Bijoux, Virginie Joron, Liudas Mažylis, Bettina Vollath

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

53

+

ECR

Angel Dzhambazki, Jacek Saryusz-Wolski, Dominik Tarczyński

ID

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Nicolaus Fest, Peter Kofod, Bernhard Zimniok

PPE

Asim Ademov, Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Andrius Kubilius, David Lega, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Lukas Mandl, Liudas Mažylis, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos

RENEW

Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Javier Nart, Salima Yenbou

S&D

Maria Arena, Corina Crețu, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Karsten Lucke, Claudiu Manda, Sven Mikser, Alessandra Moretti, Matjaž Nemec, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Sergei Stanishev, Bettina Vollath

VERTS/ALE

François Alfonsi, Erik Marquardt, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel

 

2

-

ID

Virginie Joron, Thierry Mariani

 

2

0

THE LEFT

Giorgos Georgiou, Marisa Matias

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.6.2022

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Karolin Braunsberger-Reinhold, Joachim Stanisław Brudziński, Damien Carême, Clare Daly, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nicolaus Fest, Sophia in ‘t Veld, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Isabel Santos, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Tineke Strik, Yana Toom, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Gwendoline Delbos-Corfield, Loucas Fourlas, Erik Marquardt, Fulvio Martusciello, Kostas Papadakis, Morten Petersen, Nils Ušakovs, Axel Voss, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъствали на окончателното гласуване

Carmen Avram, Marek Paweł Balt, Jakop G. Dalunde, Tomasz Frankowski, Martin Hojsík, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jessica Polfjärd, Elżbieta Rafalska, Evelyn Regner, Emma Wiesner

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

50

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Assita Kanko, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska

ID

Nicolaus Fest, Peter Kofod, Tom Vandendriessche

PPE

Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Tomasz Frankowski, Jeroen Lenaers, Fulvio Martusciello, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nadine Morano, Jessica Polfjärd, Emil Radev, Sara Skyttedal, Axel Voss, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Juan Ignacio Zoido Álvarez

RENEW

Malik Azmani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Morten Petersen, Yana Toom, Emma Wiesner

S&D

Carmen Avram, Marek Paweł Balt, Pietro Bartolo, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Evelyn Regner, Isabel Santos, Birgit Sippel, Nils Ušakovs, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

THE LEFT

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

VERTS/ALE

Damien Carême, Jakop G. Dalunde, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Tineke Strik

 

1

-

NI

Kostas Papadakis

 

2

0

NI

Milan Uhrík

THE LEFT

Clare Daly

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

Последно осъвременяване: 4 юли 2022 г.
Правна информация - Политика за поверителност