ZPRÁVA k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebitelských úvěrech

25.8.2022 - (COM(2021)0347 – C9‑0244/2021 – 2021/0171(COD)) - ***I

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Zpravodajka: Kateřina Konečná


Postup : 2021/0171(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0212/2022
Předložené texty :
A9-0212/2022
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebitelských úvěrech

(COM(2021)0347 – C9‑0244/2021 – 2021/0171(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2021)0347),

 s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9‑0244/2021),

 s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru[1],

 s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

 s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

 s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A9‑0212/2022),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

 

 

Pozměňovací návrh  1

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) V posledních letech se úvěry nabízené spotřebitelům značně vyvinuly a diverzifikovaly. Objevily se nové úvěrové produkty, zejména v on-line prostředí, a jejich využití se dále rozvíjí. Vznikla tak právní nejistota, pokud jde o uplatňování směrnice 2008/48/ES na tyto nové produkty.

(7) V posledních letech se úvěry nabízené spotřebitelům značně vyvinuly a diverzifikovaly. Objevily se nové úvěrové produkty, zejména v on-line prostředí, a jejich využití se dále rozvíjí. Vznikla tak právní nejistota, pokud jde o uplatňování směrnice 2008/48/ES na tyto nové produkty. Postupy, jako je prodej úvěrů malé hodnoty a dlouhodobé pronájmy, zaznamenávají v posledních letech bezprecedentní růst, což v některých případech vede k nekalým obchodním praktikám, v důsledku čehož spotřebitelé čelí zhoršení své finanční situace nebo dokonce problematickému zadlužení. Tomu by se dalo zabránit, pokud by takové postupy byly účinněji regulovány a pokud by smluvní informace byly poskytovány transparentněji, uceleněji a včas.

Pozměňovací návrh  2

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Vnitřní trh zahrnuje v souladu s článkem 26 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) prostor, v němž je zajištěn volný pohyb zboží a služeb a svoboda usazování. Rozvoj transparentnějšího a účinnějšího právního rámce pro spotřebitelské úvěry by měl zvýšit důvěru spotřebitelů a usnadnit rozvoj přeshraničních činností.

(9) Vnitřní trh zahrnuje v souladu s článkem 26 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) prostor, v němž je zajištěn volný pohyb zboží a služeb a svoboda usazování. Rozvoj transparentnějšího a účinnějšího právního rámce pro spotřebitelské úvěry by měl zvýšit důvěru a blahobyt spotřebitelů a usnadnit rozvoj přeshraničních činností.

Pozměňovací návrh  3

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Řada členských států uplatnila směrnici 2008/48/ES na oblasti, které nespadají do její oblasti působnosti, aby tak zvýšily úroveň ochrany spotřebitele. Některé ze smluv o úvěru, které nespadají do oblasti působnosti uvedené směrnice, mohou spotřebitele vlastně poškozovat, a to včetně krátkodobých půjček s vysokými náklady, jejichž výše je obvykle nižší než minimální hranice 200 EUR stanovená ve směrnici 2008/48/ES. V této souvislosti a s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele a usnadnit přeshraniční trh spotřebitelských úvěrů by se oblast působnosti této směrnice měla vztahovat na některé smlouvy, které byly z oblasti působnosti směrnice 2008/48/ES vyloučeny, například smlouvy o spotřebitelském úvěru ve výši nižší než 200 EUR. Stejně tak by se tato směrnice měla vztahovat na další produkty, které jsou potenciálně škodlivé, neboť jsou spojeny s vysokými náklady nebo vysokými poplatky v případě zmeškaných plateb, aby byla zajištěna větší transparentnost a lepší ochrana spotřebitele, což povede k vyšší důvěře spotřebitelů. V této souvislosti by z oblasti působnosti této směrnice neměly být vyloučeny leasingové smlouvy, smlouvy o úvěru ve formě možnosti přečerpání, u kterých musí být úrok splacen do jednoho měsíce, a smlouvy o úvěru, u nichž je úvěr poskytnut bezúročně a bez jakýchkoli jiných poplatků, včetně programů „kup teď, zaplať později“, tj. nových digitálních finančních nástrojů, které spotřebitelům umožňují nakoupit a splácet nákupy postupně, a smlouvy o úvěru, podle jejichž podmínek musí být úvěr splacen do tří měsíců a platí se pouze zanedbatelné poplatky. Kromě toho by do oblasti působnosti této směrnice měly být zahrnuty všechny smlouvy o úvěru do výše 100 000 EUR. Horní hranice smluv o úvěru podle této směrnice by měla být zvýšena, aby se zohlednila indexace za účelem přizpůsobení se účinkům inflace od roku 2008 a v nadcházejících letech.

(15) Řada členských států uplatnila směrnici 2008/48/ES na oblasti, které nespadají do její oblasti působnosti, aby tak zvýšily úroveň ochrany spotřebitele. Některé ze smluv o úvěru, které nespadají do oblasti působnosti uvedené směrnice, mohou spotřebitele vlastně poškozovat, a to včetně krátkodobých půjček s vysokými náklady, jejichž výše je obvykle nižší než minimální hranice 200 EUR stanovená ve směrnici 2008/48/ES. V této souvislosti a s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele a usnadnit přeshraniční trh spotřebitelských úvěrů by se oblast působnosti této směrnice měla vztahovat na některé smlouvy, které byly z oblasti působnosti směrnice 2008/48/ES vyloučeny, například smlouvy o spotřebitelském úvěru ve výši nižší než 200 EUR. Stejně tak by se tato směrnice měla vztahovat na další produkty, které jsou potenciálně škodlivé, neboť jsou spojeny s vysokými náklady nebo vysokými poplatky v případě zmeškaných plateb, i když za přísného uplatnění zásady proporcionality, aby se zabránilo nepřiměřené administrativní zátěži a aby byla zajištěna větší transparentnost a lepší ochrana spotřebitele, což povede k vyšší důvěře spotřebitelů. Tato směrnice by se neměla vztahovat na debetní karty s odloženou splatností poskytované úvěrovou nebo platební institucí a spojené s platebním účtem, jejichž maximální povolená měsíční částka má být splacena do jednoho měsíce bez úroků a s pouze omezenými poplatky spojenými s poskytováním platební služby, za předpokladu, že jsou spotřebitelům poskytovány až po posouzení jejich schopnosti splácet provedeném v souladu s touto směrnicí a poté, co je zajištěno, že spotřebitel obdržel předsmluvní informace stanovené v této směrnici. Tato směrnice by se také neměla vztahovat na nájemní nebo leasingové smlouvy, u nichž není stanoven závazek odkoupit předmět smlouvy. V této souvislosti by z oblasti působnosti této směrnice neměly být vyloučeny smlouvy o úvěru ve formě možnosti přečerpání nebo dohody o překročení, u kterých musí být úrok splacen do jednoho měsíce, a smlouvy o úvěru, u nichž je úvěr poskytnut bezúročně a bez jakýchkoli jiných poplatků, včetně programů „kup teď, zaplať později“, tj. nových digitálních finančních nástrojů, které spotřebitelům umožňují nakoupit a splácet nákupy postupně, a smlouvy o úvěru, podle jejichž podmínek musí být úvěr splacen do tří měsíců a platí se pouze zanedbatelné poplatky. Členské státy by však měly mít možnost vyloučit použití některých ustanovení této směrnice týkajících se požadavků na informace a předčasného splacení na smlouvy o úvěru o celkové výši nepřesahující 200 EUR nebo na případy, kdy je úvěr poskytnut bezúročně a bez jakýchkoli jiných poplatků nebo musí být splacen do tří měsíců a jsou splatné pouze zanedbatelné poplatky. Kromě toho by do oblasti působnosti této směrnice měly být zahrnuty všechny smlouvy o úvěru do výše 100 000 EUR. Horní hranice smluv o úvěru podle této směrnice by měla být zvýšena, aby se zohlednila indexace za účelem přizpůsobení se účinkům inflace od roku 2008 a v nadcházejících letech.

Pozměňovací návrh  4

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a) Finanční produkty, které podporují ekologickou a digitální transformaci, jsou v současné době v Unii omezené. V zájmu zvýšení spotřebitelských výdajů na podporu této transformace by věřitelé měli být vybízeni k tomu, aby v rámci svých portfolií nabízeli cenově dostupné environmentálně udržitelné produkty ve formě spotřebitelských úvěrů a aby vypracovali odpovídající politiky.

Pozměňovací návrh  5

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15b) Hospodářské poměry členských států se v rámci eurozóny i mimo ni podstatně liší, a proto by vnitrostátní orgány měly mít možnost zahrnout do oblasti působnosti této směrnice smlouvy o úvěru o celkové výši nepřesahující 150 000 EUR, pokud je to nezbytné pro dosažení cílů této směrnice, včetně ochrany spotřebitele.

Pozměňovací návrh  6

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Skupinové financování se stále větší měrou stává druhem financování dostupným spotřebitelům, obvykle na nízké výdaje nebo investice. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/150326 vylučuje z oblasti své působnosti služby skupinového financování, a to včetně služeb usnadňujících poskytnutí úvěru, které jsou poskytovány spotřebitelům podle definice ve směrnici 2008/48/ES. V této souvislosti si tato směrnice klade za cíl doplnit nařízení (EU) 2020/1503, a to nápravou tohoto vyloučení na základě právního vyjasnění použitelného právního režimu pro služby skupinového financování v případech, kdy se spotřebitel snaží získat úvěr prostřednictvím poskytovatele služeb skupinového financování úvěru.

(16) Skupinové financování se stále větší měrou stává druhem financování dostupným spotřebitelům, obvykle na nízké výdaje nebo investice. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/150326 vylučuje z oblasti své působnosti služby skupinového financování, a to včetně služeb usnadňujících poskytnutí úvěru, které jsou poskytovány spotřebitelům podle definice ve směrnici 2008/48/ES. V této souvislosti si tato směrnice klade za cíl doplnit nařízení (EU) 2020/1503, a to nápravou tohoto vyloučení na základě právního vyjasnění použitelného právního režimu pro služby skupinového financování v případech, kdy se spotřebitel snaží získat úvěr prostřednictvím poskytovatele služeb skupinového financování úvěru, s výjimkou služeb spadajících do oblasti působnosti nařízení (EU) 2020/1503.

__________________

__________________

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (Úř. věst. L 347, 20.10.2020, s. 1).

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (Úř. věst. L 347, 20.10.2020, s. 1).

Pozměňovací návrh  7

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a) Při uplatňování ustanovení provádějících tuto směrnici je třeba věnovat zvláštní pozornost potřebám osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh  8

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a) Touto směrnicí není dotčeno nařízení 2016/679, které by se mělo vztahovat na veškeré zpracovávání osobních údajů prováděné věřiteli a zprostředkovateli úvěru spadajícími do oblasti působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh  9

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) Spotřebitelé, kteří legálně pobývají v Unii, by při podávání žádosti o smlouvu o úvěru nebo smlouvu o poskytování služeb skupinového financování úvěru a při uzavírání nebo držení takové smlouvy v Unii neměli být diskriminováni na základě své státní příslušnosti nebo místa bydliště ani na základě jakéhokoli důvodu podle článku 21 Listiny.

(26) Spotřebitelé, kteří legálně pobývají v Unii, by při podávání žádosti o smlouvu o úvěru nebo smlouvu o poskytování služeb skupinového financování úvěru a při uzavírání nebo držení takové smlouvy v Unii neměli být diskriminováni na základě své státní příslušnosti nebo místa bydliště ani na základě jakéhokoli důvodu podle článku 21 Listiny. Žádné ustanovení této směrnice by však nemělo být vykládáno tak, že se věřiteli, zprostředkovateli úvěru nebo poskytovateli služeb skupinového financování úvěru ukládá povinnost poskytovat služby v členských státech, v nichž nevykonávají činnost.

Pozměňovací návrh  10

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 29

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29) Měla by být přijata zvláštní ustanovení o reklamě na smlouvy o úvěru nebo služby skupinového financování úvěru a o určitých standardních informacích, které by měly být spotřebitelům poskytovány, aby zejména mohli srovnávat různé nabídky. Tyto informace by měly být poskytovány jasným, výstižným a zřetelným způsobem prostřednictvím reprezentativního příkladu. Standardní informace by měly být zobrazeny předem a velmi viditelně, srozumitelně a poutavě. Měly by být jasně čitelné a přizpůsobené tak, aby zohledňovaly technická omezení určitých médií, například displejů mobilních telefonů. Dočasné akční podmínky, například snížená úroková sazba v prvních měsících trvání smlouvy o úvěru nebo služeb skupinového financování úvěru, by jako takové měly být zřetelně označeny. Spotřebitelé by měli vidět všechny základní informace na první pohled, a to i pokud je čtou na displeji mobilního telefonu. Spotřebiteli by mělo být sděleno i telefonní číslo a e-mailová adresa věřitele a tam, kde je to relevantní, zprostředkovatele úvěru a poskytovatele služeb skupinového financování úvěru, aby mohl věřitele, zprostředkovatele úvěru nebo poskytovatele služeb skupinového financování úvěru rychle a efektivně kontaktovat. Není-li možné uvést celkovou výši úvěru, měl by se stanovit strop jako souhrn všech částek, jež jsou dány k dispozici, zejména pokud smlouva o úvěru dává spotřebiteli volnost v čerpání, avšak stanoví omezení částky. Strop by měl vyjadřovat horní omezení částky úvěru, která může být spotřebiteli zpřístupněna. Ve zvláštních a odůvodněných případech by mohlo být množství zveřejněných informací omezeno, aby spotřebitel lépe rozuměl informacím zveřejňovaným v reklamě na smlouvy o úvěru nebo služby skupinového financování úvěru, jestliže použité médium – například rozhlasová reklama – neumožňuje vizuální zobrazení těchto informací. Kromě toho by měly mít členské státy i nadále možnost upravit ve svém vnitrostátním právu požadavky týkající se reklamy na smlouvy o úvěru nebo služby skupinového financování úvěru, která neobsahuje informace o nákladech úvěru.

(29) Měla by být přijata zvláštní ustanovení o reklamě na smlouvy o úvěru nebo služby skupinového financování úvěru a o určitých standardních informacích, které by měly být spotřebitelům poskytovány, aby zejména mohli srovnávat různé nabídky. Tyto informace by měly být poskytovány jasným, výstižným a zřetelným způsobem prostřednictvím reprezentativního příkladu. Standardní informace by měly být zobrazeny předem a velmi viditelně, srozumitelně a poutavě. Měly by být jasně čitelné a přizpůsobené tak, aby zohledňovaly technická omezení určitých médií, například displejů mobilních telefonů nebo digitálních kanálů. Dočasné akční podmínky, například snížená úroková sazba v prvních měsících trvání smlouvy o úvěru nebo služeb skupinového financování úvěru, by jako takové měly být zřetelně označeny. Spotřebitelé by měli vidět všechny základní informace na první pohled a další informace by měli obdržet kliknutím nebo přetažením při sledování na displeji mobilního telefonu. Spotřebiteli by mělo být sděleno i telefonní číslo a e-mailová adresa věřitele a tam, kde je to relevantní, zprostředkovatele úvěru a poskytovatele služeb skupinového financování úvěru, aby mohl věřitele, zprostředkovatele úvěru nebo poskytovatele služeb skupinového financování úvěru rychle a efektivně kontaktovat. Není-li možné uvést celkovou výši úvěru, měl by se stanovit strop jako souhrn všech částek, jež jsou dány k dispozici, zejména pokud smlouva o úvěru dává spotřebiteli volnost v čerpání, avšak stanoví omezení částky. Strop by měl vyjadřovat horní omezení částky úvěru, která může být spotřebiteli zpřístupněna. Ve zvláštních a odůvodněných případech by mohlo být množství zveřejněných informací omezeno, aby spotřebitel lépe rozuměl informacím zveřejňovaným v reklamě na smlouvy o úvěru nebo služby skupinového financování úvěru, jestliže použité médium – například rozhlasová reklama – neumožňuje vizuální zobrazení těchto informací. Kromě toho by měly mít členské státy i nadále možnost upravit ve svém vnitrostátním právu požadavky týkající se reklamy na smlouvy o úvěru nebo služby skupinového financování úvěru, která neobsahuje informace o nákladech úvěru. Aby se omezily případy nevhodného prodeje spotřebitelských úvěrů spotřebitelům, kteří si je nemohou dovolit, a aby se podpořilo udržitelné poskytování úvěrů, měly by reklamy na úvěry ve všech případech obsahovat jasné a zřetelné upozornění určené spotřebitelům, že půjčování peněz stojí peníze. Reklama by neměla podněcovat předlužené spotřebitele k tomu, aby si brali úvěr, uvádět, že jiné smlouvy o úvěru mají malý nebo nemají žádný vliv na posouzení žádosti o úvěr, nebo naznačovat, že obdržením úvěru lze dosáhnout úspěchu nebo společenského statusu.

Pozměňovací návrh  11

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 29 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29a) Spotřebitelům by měly být poskytovány standardní informace, aby měli zejména možnost porovnávat různé nabídky. Tyto informace by měly být poskytovány jasným, výstižným a zřetelným způsobem. Standardní informace by měly být zobrazeny jako první, a to viditelně, srozumitelně a poutavě.

Pozměňovací návrh  12

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 30

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30) Aby se spotřebitelé mohli rozhodnout na základě úplné znalosti věci, měli by nejméně jeden den před uzavřením smlouvy o úvěru nebo smlouvy o poskytování služeb skupinového financování úvěru obdržet přiměřené informace, včetně informací o podmínkách a nákladech úvěru a o svých povinnostech, jakož i náležité vysvětlení těchto informací, které budou moci v klidu a za jim vyhovujících podmínek důkladně zvážit. Těmito pravidly by neměla být dotčena směrnice Rady 93/13/EHS29.

(30) Aby se spotřebitelé mohli rozhodnout na základě úplné znalosti věci, měli by včas a v každém případě před uzavřením smlouvy o úvěru nebo smlouvy o poskytování služeb skupinového financování úvěru obdržet přiměřené informace, včetně informací o podmínkách a nákladech úvěru a o svých povinnostech, jakož i náležité vysvětlení těchto informací, které budou moci v klidu a za jim vyhovujících podmínek důkladně zvážit. Těmito pravidly by neměla být dotčena směrnice Rady 93/13/EHS29.

__________________

__________________

29 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 95, 21.4.1993, s. 29).

29 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 95, 21.4.1993, s. 29).

Pozměňovací návrh  13

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 31

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31) Předsmluvní informace by měly být poskytnuty prostřednictvím formuláře „standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru“. Aby spotřebitelé mohli lépe pochopit a porovnat nabídky, měl by být vedle formuláře „standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru“ poskytován i formulář „standardní evropský přehled o spotřebitelském úvěru“, který shrne klíčové prvky úvěru a v němž spotřebitelé na první pohled uvidí všechny základní informace, a to i na displeji mobilního telefonu. Informace by měly být srozumitelné, jasně čitelné a přizpůsobené technickým omezením určitých médií, například displejů mobilních telefonů. Měly by být zobrazeny přiměřeným a vhodným způsobem prostřednictvím různých kanálů, aby bylo zajištěno, že každý spotřebitel bude moci získat přístup k informacím na rovném základě a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/88230.

(31) Předsmluvní informace by měly být poskytnuty prostřednictvím formuláře „standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru“. Aby spotřebitelé mohli lépe pochopit a porovnat nabídky, měl by formulář „standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru“ uvádět na začátku všechny klíčové prvky úvěru, v němž spotřebitelé na první pohled uvidí všechny základní informace, a to i na displeji mobilního telefonu. Informace by měly být srozumitelné, jasně čitelné a přizpůsobené technickým omezením určitých médií, například displejů mobilních telefonů. Měly by být zobrazeny přiměřeným a vhodným způsobem prostřednictvím různých kanálů, aby bylo zajištěno, že každý spotřebitel bude moci získat přístup k informacím na rovném základě a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/88230. Za tímto účelem by měly být formát a prezentace informací standardizovány na úrovni Unie prostřednictvím přijetí aktů v přenesené pravomoci.

__________________

__________________

30 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/882 ze dne 17. dubna 2019 o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb (Úř. věst. L 151, 7.6.2019, s. 70).

30 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/882 ze dne 17. dubna 2019 o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb (Úř. věst. L 151, 7.6.2019, s. 70).

Pozměňovací návrh  14

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 32

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32) Pro zajištění co největší transparentnosti a srovnatelnosti nabídek by předsmluvní informace měly zahrnovat především roční procentní sazbu nákladů úvěru určovanou stejným způsobem v celé Unii. Jelikož roční procentní sazba nákladů může být v této fázi uvedena pouze pomocí příkladu, měl by být tento příklad reprezentativní. Proto by měl odpovídat například průměrné délce trvání a celkové výši úvěru poskytovaného pro uvažovaný druh smlouvy o úvěru nebo služeb skupinového financování úvěru a případně koupenému zboží. Při určování reprezentativního příkladu by se mělo rovněž přihlédnout k četnosti určitých druhů smluv o úvěru nebo služeb skupinového financování úvěru na konkrétním trhu. Pokud jde o výpůjční úrokovou sazbu, četnost splátek a kapitalizaci úroků, měli by věřitelé používat svou obvyklou metodu výpočtu pro dotyčný spotřebitelský úvěr. Jsou-li předsmluvní informace poskytnuty méně než jeden den předtím, než je spotřebitel vázán jakoukoli smlouvou o úvěru nebo smlouvou o poskytování služeb skupinového financování úvěru, měl by věřitel a tam, kde je to relevantní, zprostředkovatel úvěru nebo poskytovatelé služeb skupinového financování úvěru jeden den po uzavření smlouvy připomenout spotřebiteli možnost odstoupit od smlouvy o úvěru.

(32) Pro zajištění co největší transparentnosti a srovnatelnosti nabídek by předsmluvní informace měly zahrnovat především roční procentní sazbu nákladů úvěru určovanou stejným způsobem v celé Unii. Jelikož roční procentní sazba nákladů může být v této fázi uvedena pouze pomocí příkladu, měl by být tento příklad reprezentativní. Proto by měl odpovídat například průměrné délce trvání a celkové výši úvěru poskytovaného pro uvažovaný druh smlouvy o úvěru nebo služeb skupinového financování úvěru a případně koupenému zboží. Při určování reprezentativního příkladu by se mělo rovněž přihlédnout k četnosti určitých druhů smluv o úvěru nebo služeb skupinového financování úvěru na konkrétním trhu. Pokud jde o výpůjční úrokovou sazbu, četnost splátek a kapitalizaci úroků, měli by věřitelé používat svou obvyklou metodu výpočtu pro dotyčný spotřebitelský úvěr. Jsou-li předsmluvní informace poskytnuty méně než jeden den předtím, než je spotřebitel vázán jakoukoli smlouvou o úvěru nebo smlouvou o poskytování služeb skupinového financování úvěru, měl by věřitel a tam, kde je to relevantní, zprostředkovatel úvěru nebo poskytovatelé služeb skupinového financování úvěru jeden až sedm dní po uzavření smlouvy připomenout spotřebiteli možnost odstoupit od smlouvy o úvěru.

Pozměňovací návrh  15

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 39

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39) I když mají být poskytnuty předsmluvní informace, může spotřebitel stále ještě potřebovat další pomoc při rozhodování o tom, která smlouva o úvěru nebo služby skupinového financování úvěru z řady nabízených produktů nejlépe odpovídají jeho potřebám a finanční situaci. Věřitelé a tam, kde je to relevantní, zprostředkovatelé úvěru a poskytovatelé služeb skupinového financování úvěru by měli tuto pomoc poskytovat ve vztahu k úvěrovým produktům, které nabízejí spotřebiteli, tím, že poskytnou spotřebiteli vhodné vysvětlení příslušných informací, zejména včetně základních rysů nabízených produktů, a to individuálním způsobem tak, aby spotřebitel porozuměl možným dopadům těchto produktů na svou ekonomickou situaci. Věřitelé a tam, kde je to relevantní, zprostředkovatelé úvěru a poskytovatelé služeb skupinového financování úvěru by měli způsob, jakým tato vysvětlení poskytují, přizpůsobit okolnostem, za jakých je úvěr nabízen, a tomu, zda spotřebitel potřebuje pomoc, s přihlédnutím ke znalostem a zkušenostem spotřebitele v oblasti úvěrů a k povaze jednotlivých úvěrových produktů. Toto vysvětlení by samo o sobě nemělo představovat individuální doporučení.

(39) I když mají být poskytnuty předsmluvní informace, může spotřebitel stále ještě potřebovat další pomoc při rozhodování o tom, která smlouva o úvěru nebo služby skupinového financování úvěru z řady nabízených produktů nejlépe odpovídají jeho potřebám a finanční situaci. Věřitelé a tam, kde je to relevantní, zprostředkovatelé úvěru a poskytovatelé služeb skupinového financování úvěru by měli tuto pomoc poskytovat ve vztahu k úvěrovým produktům, které nabízejí spotřebiteli, tím, že poskytnou spotřebiteli vhodné vysvětlení příslušných informací dobře srozumitelným způsobem před podpisem smlouvy, zejména včetně základních rysů nabízených produktů, a to individuálním způsobem tak, aby spotřebitel porozuměl možným dopadům těchto produktů na svou ekonomickou situaci. Věřitelé a tam, kde je to relevantní, zprostředkovatelé úvěru a poskytovatelé služeb skupinového financování úvěru by měli způsob, jakým tato vysvětlení poskytují, přizpůsobit okolnostem, za jakých je úvěr nabízen, a tomu, zda spotřebitel potřebuje pomoc, s přihlédnutím ke znalostem a zkušenostem spotřebitele v oblasti úvěrů a k povaze jednotlivých úvěrových produktů. Toto vysvětlení by samo o sobě nemělo představovat individuální doporučení.

Pozměňovací návrh  16

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 40

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40) Jak je zdůrazněno v návrhu nařízení Komise, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (akt o umělé inteligenci)31, systémy umělé inteligence (UI) lze snadno uplatnit v řadě hospodářských a společenských odvětví, včetně přeshraničních, a mohou obíhat v celé Unii. V tomto kontextu by věřitelé, zprostředkovatelé úvěru a poskytovatelé služeb skupinového financování úvěru měli mít možnost přizpůsobit cenu svých nabídek konkrétním spotřebitelům nebo konkrétním kategoriím spotřebitelů na základě automatizovaného rozhodování a sestavování profilů chování spotřebitelů, které jim umožní posoudit kupní sílu spotřebitele. Spotřebitelé by tedy měli být jasně informováni, pokud je cena, která jim je předkládána, přizpůsobena na základě automatizovaného zpracování, aby mohli zvážit možná rizika svého rozhodnutí o koupi.

(40) Jak je zdůrazněno v návrhu nařízení Komise, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (akt o umělé inteligenci)31, systémy umělé inteligence (UI) lze snadno uplatnit v řadě hospodářských a společenských odvětví, včetně přeshraničních, a mohou obíhat v celé Unii. V tomto kontextu by věřitelé, zprostředkovatelé úvěru a poskytovatelé služeb skupinového financování úvěru měli mít možnost přizpůsobit cenu svých nabídek konkrétním spotřebitelům nebo konkrétním kategoriím spotřebitelů na základě automatizovaného rozhodování. Spotřebitelé by tedy měli být jasně informováni, pokud je cena, která jim je předkládána, přizpůsobena na základě automatizovaného zpracování, aby mohli zvážit možná rizika svého rozhodnutí o koupi. Věřitelé, zprostředkovatelé úvěru a poskytovatelé služeb skupinového financování úvěru by měli rovněž informovat spotřebitele, kteří obdrží nabídku, o zdrojích údajů použitých k personalizaci nabídky.

__________________

__________________

31 COM/2021/206 final.

31 COM/2021/206 final.

Pozměňovací návrh  17

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 41

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41) Obecným pravidlem by mělo být, že vázaný prodej není dovolen, ledaže by finanční službu nebo produkt nabízený společně se smlouvou o úvěru nebo službami skupinového financování úvěru nebylo možné nabídnout samostatně, protože je nedílnou součástí úvěru, například v případě možnosti přečerpání. Zatímco s ohledem na proporcionalitu by věřitelé nebo poskytovatelé služeb skupinového financování úvěru měli mít možnost vyžadovat, aby měl spotřebitel příslušné pojištění, aby bylo zaručeno splacení úvěru nebo hodnota zajištění, spotřebitel by měl mít možnost zvolit si vlastního poskytovatele pojištění. Tím by neměly být dotčeny úvěrové podmínky stanovené věřitelem nebo poskytovatelem služeb skupinového financování úvěru za předpokladu, že pojištění tohoto poskytovatele poskytuje rovnocennou úroveň záruky jako pojištění navržené či nabídnuté věřitelem nebo poskytovatelem služeb skupinového financování úvěru. Členské státy by navíc měly mít možnost zcela nebo zčásti standardizovat krytí poskytované pojistnými smlouvami, aby usnadnily porovnání různých nabídek spotřebitelům, kteří chtějí takové porovnání provést.

(41) Obecným pravidlem by mělo být, že vázaný prodej není dovolen, ledaže by finanční službu nebo produkt nabízený společně se smlouvou o úvěru nebo službami skupinového financování úvěru nebylo možné nabídnout samostatně, protože je nedílnou součástí úvěru, například v případě možnosti přečerpání. Zatímco s ohledem na proporcionalitu by věřitelé nebo poskytovatelé služeb skupinového financování úvěru měli mít možnost vyžadovat, aby měl spotřebitel příslušné pojištění, aby bylo zaručeno splacení úvěru nebo hodnota zajištění, spotřebitel by měl mít možnost zvolit si vlastního poskytovatele pojištění. Tím by neměly být dotčeny úvěrové podmínky stanovené věřitelem nebo poskytovatelem služeb skupinového financování úvěru za předpokladu, že pojištění tohoto poskytovatele poskytuje rovnocennou úroveň záruky jako pojištění navržené či nabídnuté věřitelem nebo poskytovatelem služeb skupinového financování úvěru. Členské státy by navíc měly mít možnost zcela nebo zčásti standardizovat krytí poskytované pojistnými smlouvami, aby usnadnily porovnání různých nabídek spotřebitelům, kteří chtějí takové porovnání provést. Věřitelé by neměli používat spojený prodej, který spotřebitele de facto zbavuje možnosti volby a vede k zakázanému vázanému prodeji, například kvůli nepřiměřeným podmínkám při koupi úvěru nebo doplňkového produktu samostatně. Spotřebitelé by měli mít v případě potřeby alespoň tři dny na porovnání různých nabídek pojištění, aniž by došlo ke změně nabídky.

Pozměňovací návrh  18

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 44

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44) Prodej úvěrů, který si zákazníci nevyžádali, může být v některých případech spojen s praktikami, které spotřebitele poškozují. V tomto ohledu by měl být zakázán nevyžádaný prodej úvěrů, včetně nevyžádaných předem schválených kreditních karet zasílaných spotřebitelům, jakož i jednostranné zvýšení možnosti přečerpání či limitu kreditní karty.

(44) Prodej úvěrů, který si zákazníci nevyžádali, může být v některých případech spojen s praktikami, které spotřebitele poškozují. V tomto ohledu, aniž je dotčena možnost věřitele uvádět reklamu, by měl být zakázán nevyžádaný prodej úvěrů, včetně nevyžádaných předem schválených kreditních karet zasílaných spotřebitelům, jakož i jednostranné zvýšení možnosti přečerpání, překročení či limitu kreditní karty. Zákaz nevyžádaného prodeje úvěrů by se však neměl vztahovat na úvěry nabízené v místě prodeje za účelem financování nákupu zboží nebo služby.

Pozměňovací návrh  19

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 45

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(45) Členské státy by se zohledněním zvláštních charakteristických rysů svých úvěrových trhů měly přijmout vhodná opatření k podpoře odpovědných postupů ve všech fázích úvěrového vztahu. Tato opatření mohou zahrnovat například informování a vzdělávání spotřebitelů, včetně upozornění na rizika spojená s prodlením při splátkách a s nadměrným zadlužením. Především na rozšiřujícím se úvěrovém trhu je důležité, aby se věřitelé nepouštěli do nezodpovědného půjčování ani neposkytovali úvěry bez předchozího posouzení úvěruschopnosti. Členské státy by měly vykonávat nezbytný dohled s cílem předejít takovému jednání věřitelů a měly by určit nezbytné prostředky k sankcionování takového jednání. Aniž jsou dotčena ustanovení o úvěrovém riziku uvedená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU32, měli by mít věřitelé nebo poskytovatelé služeb skupinového financování úvěru povinnost kontrolovat v jednotlivých případech úvěruschopnost spotřebitele. Za tímto účelem by věřitelům nebo poskytovatelům služeb skupinového financování úvěru mělo být dovoleno využívat informace poskytnuté spotřebitelem nejen během přípravy dané smlouvy o úvěru nebo smlouvy o službách skupinového financování úvěru, ale i v průběhu dlouhodobého obchodního vztahu. Rovněž spotřebitel by měl jednat obezřetně a dodržovat své smluvní povinnosti.

(45) Členské státy by se zohledněním zvláštních charakteristických rysů svých úvěrových trhů měly přijmout vhodná opatření k podpoře odpovědných postupů ve všech fázích úvěrového vztahu. Tato opatření by měla zahrnovat například informování a vzdělávání spotřebitelů, včetně upozornění na rizika spojená s prodlením při splátkách a s nadměrným zadlužením. Především na rozšiřujícím se úvěrovém trhu je důležité, aby se věřitelé nepouštěli do nezodpovědného půjčování ani neposkytovali úvěry bez předchozího posouzení úvěruschopnosti. Členské státy by měly vykonávat nezbytný dohled s cílem předejít takovému jednání věřitelů a měly by určit nezbytné prostředky k sankcionování takového jednání. Aniž jsou dotčena ustanovení o úvěrovém riziku uvedená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU32, měli by mít věřitelé nebo poskytovatelé služeb skupinového financování úvěru povinnost kontrolovat v jednotlivých případech a proporcionálně úvěruschopnost spotřebitele. Za tímto účelem by věřitelům nebo poskytovatelům služeb skupinového financování úvěru mělo být dovoleno využívat informace poskytnuté spotřebitelem nejen během přípravy dané smlouvy o úvěru nebo smlouvy o službách skupinového financování úvěru, ale i v průběhu dlouhodobého obchodního vztahu. Rovněž spotřebitel by měl jednat obezřetně a dodržovat své smluvní povinnosti.

__________________

__________________

32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

Pozměňovací návrh  20

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 46

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46) Je nezbytné, aby před uzavřením smlouvy o úvěru nebo smlouvy o službách skupinového financování úvěru byla posouzena a ověřena schopnost a vůle spotřebitele úvěr splatit. Toto posouzení úvěruschopnosti by mělo být provedeno v zájmu spotřebitele, aby se zabránilo nezodpovědným úvěrovým praktikám a nadměrnému zadlužení, a mělo by zohlednit všechny nezbytné a relevantní faktory, které by mohly ovlivnit schopnost spotřebitele splácet úvěr. Členské státy by měly mít možnost k dalším kritériím a k metodám posuzování úvěruschopnosti spotřebitele vydat další pokyny, například stanovením limitů na poměr úvěru k hodnotě nemovitosti nebo na poměr úvěru k příjmům.

(46) Je nezbytné, aby před uzavřením smlouvy o úvěru nebo smlouvy o službách skupinového financování úvěru byla posouzena a ověřena schopnost a vůle spotřebitele úvěr splatit. Toto posouzení úvěruschopnosti by mělo být přiměřené a provedeno v zájmu spotřebitele, aby se zabránilo nezodpovědným úvěrovým praktikám a nadměrnému zadlužení, a mělo by zohlednit všechny nezbytné a relevantní faktory, které by mohly ovlivnit schopnost spotřebitele splácet úvěr. Pozitivní posouzení provedené v souladu s povinnostmi stanovenými v této směrnici by nemělo být chápáno jako právo spotřebitele získat úvěr nebo povinnost poskytovatele poskytnout úvěr. Členské státy by měly mít možnost k dalším kritériím a k metodám posuzování úvěruschopnosti spotřebitele vydat další pokyny, například stanovením limitů na poměr úvěru k hodnotě nemovitosti nebo na poměr úvěru k příjmům.

Pozměňovací návrh  21

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 46 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(46a) Věřitel by měl spotřebiteli určit přiměřené rezervy na vázané a jiné pevně stanovené výdaje, jako jsou běžné závazky spotřebitele, včetně náležitého odůvodnění a zohlednění životních nákladů spotřebitele, jeho domácnosti, budoucích událostí během doby trvání navrhované smlouvy o úvěru, jako je snížení příjmu nebo případně zvýšení úrokové sazby úvěru nebo záporná změna směnného kurzu či odložené platby jistiny nebo úroků. V případě pohyblivých sazeb by maximální možná sazba neměla být vyšší než strop platný pro roční procentní sazbu nákladů.

Pozměňovací návrh  22

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 47

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47) Posuzování úvěruschopnosti by mělo vycházet z informací o finanční a ekonomické situaci spotřebitele, včetně jeho příjmů a výdajů. Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k poskytování a sledování úvěrů (EBA/GL/2020/06) poskytují vodítko, jaké kategorie údajů lze použít při zpracování osobních údajů pro účely posouzení úvěruschopnosti; tyto kategorie zahrnují doklady o příjmu nebo jiných zdrojích splácení, informace o finančních aktivech a pasivech nebo informace o dalších finančních závazcích. Při posuzování úvěruschopnosti by se neměly používat osobní údaje, například osobní údaje nacházející se na platformách sociálních médií nebo údaje o zdravotním stavu, včetně údajů o rakovině. Aby posouzení úvěruschopnosti usnadnili, měli by spotřebitelé poskytnout informace o svých finančních a ekonomických poměrech. Úvěr by měl být spotřebiteli dán k dispozici zásadně pouze tehdy, pokud výsledek posouzení úvěruschopnosti napovídá, že závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru nebo smlouvy o službách skupinového financování úvěru budou pravděpodobně splněny tak, jak smlouva požaduje. Pokud by však výsledek takového posouzení byl negativní, může věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru za zvláštních a odůvodněných okolností výjimečně úvěr poskytnout, například má-li se spotřebitelem dlouhodobý vztah, nebo v případě půjček na financování mimořádných výdajů na zdravotní péči, studentských půjček nebo půjček pro spotřebitele se zdravotním postižením. V takovém případě by měl věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru při rozhodování o tom, zda úvěr spotřebiteli poskytne, zohlednit výši a účel úvěru a pravděpodobnost, že závazky vyplývající ze smlouvy budou splněny.

(47) Posuzování úvěruschopnosti by mělo vycházet z informací o finanční a ekonomické situaci spotřebitele, včetně jeho příjmů a výdajů. Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k poskytování a sledování úvěrů (EBA/GL/2020/06) poskytují vodítko, jaké kategorie údajů lze použít při zpracování osobních údajů pro účely posouzení úvěruschopnosti; tyto kategorie zahrnují doklady o příjmu nebo jiných zdrojích splácení, informace o finančních aktivech a pasivech nebo informace o dalších finančních závazcích. Při posuzování úvěruschopnosti by se neměly používat osobní údaje, například osobní údaje nacházející se na platformách sociálních médií nebo údaje o zdravotním stavu, včetně údajů o rakovině. Členské státy by měly všem pacientům v Unii zajistit právo být zapomenut 10 let po ukončení jejich léčby a pět let po ukončení léčby u pacientů, jejichž diagnóza byla stanovena před dosažením věku 18 let. Členské státy by měly zajistit rovný přístup k finančním produktům nebo službám, jako jsou pojištění nebo úvěry, pro všechny osoby vyléčené z příslušných přenosných a nepřenosných nemocí. Aby posouzení úvěruschopnosti usnadnili, měli by spotřebitelé poskytnout informace o svých finančních a ekonomických poměrech. Úvěr by měl být spotřebiteli dán k dispozici zásadně pouze tehdy, pokud výsledek posouzení úvěruschopnosti napovídá, že závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru nebo smlouvy o službách skupinového financování úvěru budou pravděpodobně splněny tak, jak smlouva požaduje. Členské státy však mohou stanovit, že za zvláštních a řádně odůvodněných okolností může věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru výjimečně úvěr poskytnout, například v případě půjček na financování mimořádných a naléhavě nezbytných výdajů na zdravotní péči, studentských půjček nebo půjček pro spotřebitele se zdravotním postižením. V takovém případě by měl věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru spotřebitele upozornit, že v důsledku negativního posouzení úvěruschopnosti může mít spotřebitel potíže při splácení úvěru. Členské státy by však měly zajistit, aby spotřebitelé i v těchto výjimečných případech požívali rovnocenné ochrany před finančními obtížemi. Dále by měl věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru při rozhodování o tom, zda úvěr spotřebiteli poskytne, zohlednit výši a účel úvěru a pravděpodobnost, že závazky vyplývající ze smlouvy budou splněny.

Pozměňovací návrh  23

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 47 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(47a) Evropská centrální banka (ECB) dohlíží na situace, kdy je úvěr nabízen po negativním posouzení úvěruschopnosti. Poskytnutí takového úvěru by mělo zůstat možné, avšak pouze za výjimečných, zvláštních a řádně odůvodněných okolností. Dohled ECB zahrnuje rozhodčí řízení a monitorování prostřednictvím procesů vnitřní a vnější regulační kontroly.

Pozměňovací návrh  24

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 47 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(47b) Aby byla dodržena zásada proporcionality, měl by Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) při přípravě pokynů, které podrobně popisují, jak a na základě jakých údajů věřitelé a poskytovatelé služeb skupinového financování úvěru provádějí posouzení úvěruschopnosti, zohlednit povahu, trvání, hodnotu, složitost a rizika úvěru pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh  25

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 47 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(47c) V případě úvěru na dobu neurčitou nebo služeb skupinového financování úvěru by měl věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru pravidelně posuzovat relevanci původního posouzení úvěruschopnosti. Věřitelé a poskytovatelé služeb skupinového financování úvěru by však neměli od spotřebitelů vyžadovat poskytování informací nebo dokumentů, pokud spotřebitelé plní své smluvní závazky.

Pozměňovací návrh  26

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 48

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48) Návrh nařízení, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (dále jen „akt o umělé inteligenci“), uvádí, že systémy umělé inteligence používané k hodnocení úvěrového bodování nebo úvěruschopnosti fyzických osob by měly být klasifikovány jako vysoce rizikové systémy umělé inteligence, protože určují přístup těchto osob k finančním zdrojům nebo k základním službám, jako je bydlení, elektřina a telekomunikační služby. S ohledem na uvedená vysoká rizika by měl mít spotřebitel v případech, kdy posouzení úvěruschopnosti zahrnuje automatizované zpracování, právo na lidský zásah ze strany věřitele nebo poskytovatele služeb skupinového financování úvěru. Spotřebitel by měl mít také právo obdržet smysluplné vysvětlení provedeného posouzení a způsobu fungování použitého automatizovaného zpracování, mimo jiné včetně hlavních proměnných, logiky a souvisejících rizik, jakož i právo vyjádřit svůj názor a dané posouzení úvěruschopnosti a rozhodnutí napadnout.

(48) Návrh nařízení, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (dále jen „akt o umělé inteligenci“), uvádí, že systémy umělé inteligence používané k hodnocení úvěrového bodování nebo úvěruschopnosti fyzických osob by měly být klasifikovány jako vysoce rizikové systémy umělé inteligence, protože určují přístup těchto osob k finančním zdrojům nebo k základním službám, jako je bydlení, elektřina a telekomunikační služby. S ohledem na uvedená vysoká rizika by měl mít spotřebitel v případech, kdy posouzení úvěruschopnosti zahrnuje automatizované zpracování, právo na lidský zásah ze strany věřitele nebo poskytovatele služeb skupinového financování úvěru. Aniž je dotčeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů, měl by mít spotřebitel právo obdržet smysluplné vysvětlení provedeného posouzení, kategorií údajů, které byly zohledněny, a způsobu fungování použitého automatizovaného zpracování, mimo jiné včetně hlavních proměnných, logiky a souvisejících rizik, jakož i právo vyjádřit svůj názor a dané posouzení úvěruschopnosti a rozhodnutí napadnout poté, co řádně obdržel informace o dalším postupu.

Pozměňovací návrh  27

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 49

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(49) K posouzení úvěruschopnosti spotřebitele by měl věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru rovněž vyhledávat v úvěrových databázích. Právní a faktické okolnosti mohou vyžadovat, aby se toto vyhledávání lišilo co do rozsahu. Aby se předešlo narušení hospodářské soutěže mezi věřiteli nebo poskytovateli služeb skupinového financování úvěru, měly by mít tyto subjekty přístup do soukromých nebo veřejných úvěrových databází týkajících se spotřebitelů v členském státě, ve kterém nejsou usazeni, a to za podmínek nevedoucích k diskriminaci oproti věřitelům nebo poskytovatelům služeb skupinového financování úvěru usazenými v tomto členském státě. Členské státy by měly usnadnit přístup do soukromých nebo veřejných databází v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67933. V zájmu posílení reciprocity by úvěrové databáze měly v souladu s právem Unie a vnitrostátním právem obsahovat alespoň informace o prodleních spotřebitelů s platbami.

(49) K posouzení úvěruschopnosti spotřebitele by měl věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru rovněž vyhledávat v úvěrových databázích. Právní a faktické okolnosti mohou vyžadovat, aby se toto vyhledávání lišilo co do rozsahu. Aby se předešlo narušení hospodářské soutěže mezi věřiteli nebo poskytovateli služeb skupinového financování úvěru, měly by mít tyto subjekty přístup do soukromých nebo veřejných úvěrových databází týkajících se spotřebitelů v členském státě, ve kterém nejsou usazeni, a to za podmínek nevedoucích k diskriminaci oproti věřitelům nebo poskytovatelům služeb skupinového financování úvěru usazenými v tomto členském státě. Členské státy by měly zajistit přeshraniční přístup do soukromých nebo veřejných databází, ale pouze těm subjektům, které plně dodržují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67933. V zájmu posílení reciprocity by úvěrové databáze měly v souladu s právem Unie a vnitrostátním právem obsahovat alespoň informace o prodleních spotřebitelů s platbami a informace o úspěšném splacení minulých závazků. Aby bylo možné posoudit úvěruschopnost spotřebitelů s omezenou nebo žádnou úvěrovou historií, měly by úvěrové databáze rovněž zahrnovat informace z různých hospodářských odvětví mimo tradiční úvěrové odvětví, například od nebankovních věřitelů, poskytovatelů telekomunikačních služeb a veřejných služeb.

__________________

__________________

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh  28

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 50

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(50) Je-li rozhodnutí o zamítnutí žádosti o úvěr založeno na vyhledávání v databázi, měl by věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru spotřebitele o této skutečnosti vyrozumět a informovat jej, jaké údaje jsou o něm v použité databázi vedeny.

(50) Je-li rozhodnutí o zamítnutí žádosti o úvěr založeno na vyhledávání v databázi, měl by věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru spotřebitele o této skutečnosti vyrozumět a informovat jej o údajích, které jsou o spotřebiteli v použité databázi vedeny. Informace obsažené v úvěrových databázích by měly být aktuální a přesné. Spotřebitelé by měli být informováni o tom, když jsou o nich do těchto databází vloženy negativní údaje, a měly by být zavedeny účinné postupy umožňující spotřebitelům napadnout obsah úvěrových databází a výsledky vyhledávání v těchto databázích.

Pozměňovací návrh  29

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 54 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(54a) Možnosti přečerpání a překročení jsou stále běžnějšími formami spotřebitelských úvěrů. Proto je třeba tyto finanční produkty regulovat, aby se zvýšila úroveň ochrany spotřebitelů a zabránilo se jejich nadměrnému zadlužení. Pokud se věřitelé rozhodnou požádat o okamžité vrácení peněz, existuje nebezpečí, že se spotřebitelé dostanou do extrémně obtížné situace. V této směrnici by proto měla být stanovena práva spotřebitelů týkající se možnosti přečerpání a překročení.

Pozměňovací návrh  30

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 55

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(55) V případě významného překročení přesahujícího období jednoho měsíce by měl věřitel neprodleně poskytnout spotřebiteli informace o překročení, včetně příslušné částky, výpůjční úrokové sazbě a o všech použitelných sankcích, poplatcích nebo úrocích z prodlení. V případě pravidelně se opakujícího překročení by měl věřitel spotřebiteli nabídnout poradenské služby, jsou-li k dispozici, aby mu pomohl nalézt méně nákladné alternativy, nebo by měl spotřebitele odkázat na služby dluhového poradenství.

(55) V případě překročení přesahujícího období jednoho měsíce by měl věřitel neprodleně poskytnout spotřebiteli informace o překročení, včetně příslušné částky, výpůjční úrokové sazbě a o všech použitelných sankcích, poplatcích nebo úrocích z prodlení. V případě pravidelně se opakujícího překročení by měl věřitel spotřebiteli nabídnout poradenské služby, jsou-li k dispozici, aby mu pomohl nalézt méně nákladné alternativy, nebo by měl spotřebitele odkázat na služby dluhového poradenství.

Pozměňovací návrh  31

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 57

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(57) Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy o úvěru nebo od smlouvy o poskytování služeb skupinového financování úvěru, v souvislosti s níž obdržel zboží, zejména od koupě na splátky nebo od smlouvy o pronájmu nebo leasingové smlouvy předpokládající povinnost odkupu, neměly by být touto směrnicí dotčeny žádné právní předpisy členských států týkající se vrácení zboží nebo jakýchkoliv souvisejících otázek.

(57) Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy o úvěru nebo od smlouvy o poskytování služeb skupinového financování úvěru, v souvislosti s níž obdržel zboží, zejména od koupě na splátky, neměly by být touto směrnicí dotčeny žádné právní předpisy členských států týkající se vrácení zboží nebo jakýchkoliv souvisejících otázek.

Pozměňovací návrh  32

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 62

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(62) Spotřebitel by měl mít právo splnit své závazky před uplynutím lhůty stanovené ve smlouvě o úvěru. Jak stanovil Soudní dvůr EU v rozsudku ve věci Lexitor34, právo spotřebitele na snížení celkových nákladů úvěru v případě předčasného splacení úvěru zahrnuje všechny náklady, které nese spotřebitel. V případě předčasného splacení by věřitel měl mít nárok na spravedlivé a objektivně odůvodněné odškodnění za náklady přímo spojené s předčasným splacením úvěru, a to s přihlédnutím k případným souvisejícím úsporám věřitele. Při stanovování metody výpočtu odškodnění je však důležité dodržovat několik zásad. Výpočet odškodnění, na něž má věřitel nárok, by měl být průhledný a srozumitelný spotřebiteli již v předsmluvní fázi a v každém případně v průběhu plnění smlouvy o úvěru. Metoda výpočtu by navíc měla být snadno použitelná pro věřitele a měla by usnadnit kontrolu odškodnění příslušnými orgány. Z těchto důvodů a s ohledem na to, že spotřebitelský úvěr není vzhledem k délce svého trvání a výši financován pomocí nástrojů dlouhodobého financování, by měl být strop pro výši odškodnění stanoven paušální sazbou. Tento přístup odráží specifickou povahu spotřebitelských úvěrů a neměl by jím být dotčen přístup k dalším produktům, které jsou financovány pomocí nástrojů dlouhodobého financování, jakými jsou například hypoteční úvěry s pevnou úrokovou sazbou.

(62) Spotřebitel by měl mít právo splnit své závazky před uplynutím lhůty stanovené ve smlouvě o úvěru. Jak stanovil Soudní dvůr EU v rozsudku ve věci Lexitor 34, právo spotřebitele na snížení celkových nákladů úvěru v případě předčasného splacení úvěru zahrnuje všechny náklady, které nese spotřebitel, s výjimkou počátečních nákladů, které jsou v době udělení úvěru plně vyčerpány a odpovídají službám skutečně poskytnutých spotřebiteli. Počáteční náklady by měly být ve smlouvě o úvěru řádně určeny a deklarovány. V případě předčasného splacení by věřitel měl mít nárok na spravedlivé a objektivně odůvodněné odškodnění za náklady přímo spojené s předčasným splacením úvěru, a to s přihlédnutím k případným souvisejícím úsporám věřitele. Při stanovování metody výpočtu odškodnění je však důležité dodržovat několik zásad. Výpočet odškodnění, na něž má věřitel nárok, by měl být průhledný a srozumitelný spotřebiteli již v předsmluvní fázi a v každém případně v průběhu plnění smlouvy o úvěru. Metoda výpočtu by navíc měla být snadno použitelná pro věřitele a měla by usnadnit kontrolu odškodnění příslušnými orgány. Z těchto důvodů a s ohledem na to, že spotřebitelský úvěr není vzhledem k délce svého trvání a výši financován pomocí nástrojů dlouhodobého financování, by měl být strop pro výši odškodnění stanoven paušální sazbou. Tento přístup odráží specifickou povahu spotřebitelských úvěrů a neměl by jím být dotčen přístup k dalším produktům, které jsou financovány pomocí nástrojů dlouhodobého financování, jakými jsou například hypoteční úvěry s pevnou úrokovou sazbou.

__________________

__________________

34 Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. září 2019 ve věci Lexitor, C-383/18, ECLI:EU:C:2019:702.

34 Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. září 2019 ve věci Lexitor, C-383/18, ECLI:EU:C:2019:702.

Pozměňovací návrh  33

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 65 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(65a) Aby se vyvážil dopad nedostatečné harmonizace právních režimů v rámci Unie na hospodářské subjekty, měla by Komise ve stručné a jasné formě zpřístupnit právní rámce členských států, včetně pevně stanovených horních hranic.

Pozměňovací návrh  34

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 69

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(69) Aby se zvýšila schopnost spotřebitelů činit v otázkách zodpovědného přijímání úvěrů a řízení dluhu informovaná rozhodnutí, měly by členské státy prosazovat opatření na podporu vzdělávání spotřebitelů v těchto otázkách, zejména v souvislosti se smlouvami o spotřebitelském úvěru. Tuto povinnost by bylo možné splnit s přihlédnutím k rámci pro finanční kompetence, který vypracuje Unie společně s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Zejména je důležité poskytnout vodítka spotřebitelům, kteří si spotřebitelský úvěr berou poprvé, zvláště pak pokud jde o digitální nástroje. V této souvislosti by Komise měla nalézt příklady osvědčených postupů, jež usnadní další rozvoj opatření na zvýšení finanční informovanosti spotřebitelů. Komise může takové příklady osvědčených postupů zveřejňovat v koordinaci s obdobnými zprávami vypracovanými v souvislosti s jinými legislativními akty Unie.

(69) Aby se zvýšila schopnost spotřebitelů činit v otázkách zodpovědného přijímání úvěrů a řízení dluhu informovaná rozhodnutí, měly by členské státy prosazovat opatření na podporu vzdělávání spotřebitelů v těchto otázkách, zejména v souvislosti se smlouvami o spotřebitelském úvěru a obecným rozpočtovým řízením. Tuto povinnost by bylo možné splnit s přihlédnutím k rámci pro finanční kompetence, který vypracuje Unie společně s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Zejména je důležité poskytnout vodítka spotřebitelům, kteří si spotřebitelský úvěr berou poprvé, zvláště pak pokud jde o digitální nástroje. V této souvislosti by Komise měla nalézt příklady osvědčených postupů, jež usnadní další rozvoj opatření na zvýšení finanční informovanosti spotřebitelů. Komise může takové příklady osvědčených postupů zveřejňovat v koordinaci s obdobnými zprávami vypracovanými v souvislosti s jinými legislativními akty Unie.

Pozměňovací návrh  35

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 69 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(69a) Věřitelé hrají důležitou úlohu při předcházení nadměrnému zadlužení prostřednictvím včasného odhalování a podpory spotřebitelů, kteří se potýkají s finančními obtížemi. Z tohoto důvodu by věřitelé měli mít zavedeny postupy a politiky pro včasné odhalování a monitorování těchto spotřebitelů.

Pozměňovací návrh  36

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 70

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(70) Vzhledem k závažným důsledkům, které má pro věřitele, spotřebitele a potenciálně i finanční stabilitu řízení o vymáhání pohledávky, je vhodné podporovat věřitele v proaktivním řešení vznikajícího úvěrového rizika již v rané fázi a je vhodné, aby byla zavedena opatření nezbytná k zajištění toho, že věřitelé budou postupovat s přiměřenou shovívavostí a vyvinou přiměřenou snahu situaci vyřešit jinými prostředky, než zahájí řízení o vymáhání pohledávky. Je-li to možné, měla by být nalezena možná řešení zohledňující mimo jiné individuální situaci spotřebitele, zájmy a práva spotřebitele, jeho schopnost splácet úvěr a přiměřenou potřebu týkající se jeho životních nákladů a omezující náklady spotřebitelů v případě prodlení. Členské státy by neměly bránit stranám smlouvy o úvěru v tom, aby si výslovně sjednaly, že ke splacení úvěru postačuje převod zboží, na které se vztahuje smlouva o vázaném úvěru, nebo převod výnosů z prodeje tohoto zboží na věřitele.

(70) Vzhledem k závažným důsledkům, které má pro věřitele, spotřebitele a potenciálně i finanční stabilitu řízení o vymáhání pohledávky, je vhodné podporovat věřitele v proaktivním řešení vznikajícího úvěrového rizika již v rané fázi a je vhodné, aby byla zavedena opatření nezbytná k zajištění toho, že věřitelé budou postupovat s přiměřenou shovívavostí a vyvinou přiměřenou snahu situaci vyřešit jinými prostředky, než zahájí řízení o vymáhání pohledávky. Je-li to možné, měla by být nalezena možná řešení zohledňující mimo jiné individuální situaci spotřebitele, zájmy a práva spotřebitele, jeho schopnost splácet úvěr a přiměřenou potřebu týkající se jeho životních nákladů a omezující náklady spotřebitelů v případě prodlení. Členské státy by neměly bránit stranám smlouvy o úvěru v tom, aby si výslovně sjednaly, že ke splacení úvěru postačuje převod zboží, na které se vztahuje smlouva o vázaném úvěru, nebo převod výnosů z prodeje tohoto zboží na věřitele. V zájmu výměny osvědčených postupů je proto nezbytné stanovit, že by Komise měla sledovat provádění služeb dluhového poradenství v členských státech a podávat o nich zprávy.

Pozměňovací návrh  37

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 71

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(71) Opatření týkající se úlevy mohou zahrnovat úplné nebo částečné refinancování smlouvy o úvěru nebo změnu předchozích podmínek smlouvy o úvěru. K těmto změnám může mimo jiné patřit: prodloužení doby trvání smlouvy o úvěru; změnu druhu smlouvy o úvěru; odložení úhrady všech nebo části splátek na určitou dobu; změnu úrokové sazby; nabídku platebních prázdnin; částečné splacení; přepočty měn; a částečné odpuštění a konsolidaci dluhu.

(71) Opatření týkající se úlevy mohou zahrnovat úplné nebo částečné refinancování smlouvy o úvěru nebo změnu předchozích podmínek smlouvy o úvěru. K těmto změnám může mimo jiné patřit: prodloužení doby trvání smlouvy o úvěru; změnu druhu smlouvy o úvěru; odložení úhrady všech nebo části splátek na určitou dobu; snížení úrokové sazby; nabídku platebních prázdnin; částečné splacení; přepočty měn; a částečné odpuštění a konsolidaci dluhu.

Pozměňovací návrh  38

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 72

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(72) Spotřebitelé, kteří čelí obtížím při plnění svých finančních závazků, mohou při řízení svých dluhů využívat specializované pomoci. Cílem služeb dluhového poradenství je pomoci spotřebitelům, kteří se potýkají s finančními problémy, a vést je k uhrazení co největší části jejich nesplacených dluhů při udržení přiměřené životní úrovně a zachování jejich důstojnosti. Tato individuální a nezávislá pomoc poskytovaná profesionálními subjekty, které nejsou věřiteli, zprostředkovateli úvěrů, poskytovateli služeb skupinového financování úvěru nebo obsluhovateli úvěrů, může zahrnovat právní poradenství, řízení finančních prostředků a dluhu i sociální a psychologickou pomoc. Členské státy by měly zajistit, aby byly spotřebitelům přímo či nepřímo zpřístupněny služby dluhového poradenství poskytované nezávislými profesionálními subjekty a aby spotřebitelé, kteří obtížně splácejí své dluhy, byli před zahájením řízení o vymáhání pohledávky pokud možno odkázáni na služby dluhového poradenství. Členské státy mají i nadále možnost zachovávat nebo zavádět zvláštní požadavky na takovéto služby.

(72) Spotřebitelé, kteří čelí obtížím při plnění svých finančních závazků, mohou při řízení svých dluhů využívat specializované pomoci. Cílem služeb dluhového poradenství je pomoci spotřebitelům, kteří se potýkají s finančními problémy, a vést je k uhrazení co největší části jejich nesplacených dluhů při udržení přiměřené životní úrovně a zachování jejich důstojnosti. Tato individuální a nezávislá pomoc poskytovaná profesionálními subjekty, které nejsou věřiteli, zprostředkovateli úvěrů, poskytovateli služeb skupinového financování úvěru nebo obsluhovateli úvěrů, může zahrnovat právní poradenství, řízení finančních prostředků a dluhu i sociální a psychologickou pomoc. Členské státy by měly zajistit, aby byly spotřebitelům přímo či nepřímo, a bezplatně, zpřístupněny služby dluhového poradenství poskytované nezávislými profesionálními subjekty a aby spotřebitelé, kteří obtížně splácejí své dluhy, byli před zahájením řízení o vymáhání pohledávky pokud možno odkázáni na služby dluhového poradenství. Členské státy mají i nadále možnost zachovávat nebo zavádět zvláštní požadavky na takovéto služby.

Pozměňovací návrh  39

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 78

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(78) Spotřebitelé by měli mít přístup k přiměřeným a účinným postupům alternativního řešení sporů vyplývajících z práv a povinností stanovených touto směrnicí, v příslušných případech s využitím stávajících subjektů. Pokud se jedná o relevantní smluvní spory, je tento přístup již zajištěn směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU35. Spotřebitelé by však měli mít i přístup k alternativním postupům řešení sporů v případě předsmluvních sporů týkajících se práv a povinností stanovených touto směrnicí, například v souvislosti s požadavky na předsmluvní informace, poradenskými službami a posouzením úvěruschopnosti a také ve vztahu k informacím poskytovaným zprostředkovateli úvěru, kteří dostávají odměnu od věřitelů, a proto nemají se spotřebiteli přímý smluvní vztah. Uvedené postupy alternativního řešení sporů a subjekty, které je nabízejí, by měly splňovat požadavky na kvalitu stanovené ve směrnici 2013/11/EU.

(78) Spotřebitelé by měli mít přístup k přiměřeným, rychlým a účinným postupům alternativního řešení sporů vyplývajících z práv a povinností stanovených touto směrnicí, v příslušných případech s využitím stávajících subjektů. Pokud se jedná o relevantní smluvní spory, je tento přístup již zajištěn směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU35. Spotřebitelé by však měli mít i přístup k alternativním postupům řešení sporů v případě předsmluvních sporů týkajících se práv a povinností stanovených touto směrnicí, například v souvislosti s požadavky na předsmluvní informace, poradenskými službami a posouzením úvěruschopnosti a také ve vztahu k informacím poskytovaným zprostředkovateli úvěru, kteří dostávají odměnu od věřitelů, a proto nemají se spotřebiteli přímý smluvní vztah. Uvedené postupy alternativního řešení sporů a subjekty, které je nabízejí, by měly splňovat požadavky na kvalitu stanovené ve směrnici 2013/11/EU.

__________________

__________________

35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 63).

35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 63).

Pozměňovací návrh  40

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 79 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(79a) Aby Komise mohla sledovat kvalitu spotřebitelských úvěrových produktů nabízených na vnitrostátních trzích, měly by být shromažďovány údaje o míře selhání spotřebitelských úvěrů. V zájmu snazšího porovnávání údajů by jejich shromažďování mělo vycházet ze společného vzoru zavedeného Komisí prostřednictvím prováděcího aktu.

Pozměňovací návrh  41

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 80

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(80) Členské státy by měly stanovit pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a zajistit jejich uplatňování. I když je volba sankcí i nadále na členských státech, měly by být stanovené sankce účinné, přiměřené a odrazující.

(80) Členské státy by měly stanovit pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a zajistit jejich uplatňování. I když je volba sankcí i nadále na členských státech, měly by být stanovené sankce účinné, přiměřené a odrazující, aby plně dosáhly svého účelu. Kromě sankcí za porušení pravidel by však měla být zvážena možnost ukládat v krajním případě systematické sankce, pokud by opakované nedodržování pravidel vedlo k narušení trhu se spotřebitelskými úvěry a vytvořilo by na trhu nespravedlivé podmínky pro podnikání.

Pozměňovací návrh  42

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 81

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(81) Platné vnitrostátní předpisy o sankcích se v rámci Unie výrazně liší. Obzvláště platí, že ne všechny členské státy zajišťují možnost ukládání účinných, přiměřených a odrazujících pokut obchodníkům, kteří jsou odpovědní za rozsáhlá protiprávní jednání nebo rozsáhlá protiprávní jednání s unijním rozměrem. Aby orgány členských států mohly ukládat účinné, přiměřené a odrazující sankce za rozsáhlá protiprávní jednání a za rozsáhlá protiprávní jednání s unijním rozměrem, která jsou předmětem koordinovaných vyšetřovacích a donucovacích opatření v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/239436, měly by být jako součást sankcí za tato protiprávní jednání zavedeny pokuty. K zajištění odrazujícího účinku pokut by měly členské státy ve svém vnitrostátním právu stanovit maximální výši pokuty za tato protiprávní jednání na úrovni, která dosahuje alespoň 4 % ročního obratu věřitele, zprostředkovatele úvěru nebo poskytovatele služeb skupinového financování úvěru v dotčeném členském státě nebo dotčených členských státech. Těmito obchodníky může být v určitých případech také skupina společností.

(81) Platné vnitrostátní předpisy o sankcích se v rámci Unie výrazně liší. Obzvláště platí, že ne všechny členské státy zajišťují možnost ukládání účinných, přiměřených a odrazujících pokut obchodníkům, kteří jsou odpovědní za protiprávní jednání. Aby orgány členských států mohly ukládat účinné, přiměřené a odrazující sankce za protiprávní jednání, včetně rozsáhlého protiprávního jednání s unijním rozměrem, která jsou předmětem koordinovaných vyšetřovacích a donucovacích opatření v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/239436, měly by být jako součást sankcí za tato protiprávní jednání zavedeny pokuty. K zajištění odrazujícího účinku pokut by měly členské státy ve svém vnitrostátním právu stanovit maximální výši pokuty za tato protiprávní jednání na úrovni, která dosahuje alespoň % ročního obratu věřitele, zprostředkovatele úvěru nebo poskytovatele služeb skupinového financování úvěru v dotčeném členském státě nebo dotčených členských státech. Těmito obchodníky může být v určitých případech také skupina společností.

__________________

__________________

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 345, 27.12.2017, s. 1).

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 345, 27.12.2017, s. 1).

Pozměňovací návrh  43

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 81 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(81a) Platné vnitrostátní předpisy o prostředcích nápravy pro spotřebitele se v rámci Unie výrazně liší. Ne všechny členské státy poskytují spotřebitelům účinné a přiměřené prostředky nápravy, včetně náhrady škody, kterou spotřebitel utrpěl. Členské státy by měly zajistit, aby byly spotřebitelům poskytnuty účinné a přiměřené prostředky nápravy pro případ, že věřitel, zprostředkovatel úvěru nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru nedodrží tuto směrnici a způsobí spotřebitelům škodu.

Pozměňovací návrh  44

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 86 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(86a) Při provádění této směrnice ve vnitrostátním právu by členské státy měly zajistit, aby náklady na toto provádění nenesli spotřebitelé, ani aby na ně nebyly přenášeny.

Pozměňovací návrh  45

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 86 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(86b) Vzhledem k všudypřítomnému trendu digitalizace a vzniku nových poskytovatelů služeb na trhu se spotřebitelskými úvěry by Komise měla aktivně sledovat situaci na trhu a navrhnout přezkum této směrnice, pokud se objeví nové typy subjektů, na jejichž podnikání se tato směrnice v současné době nevztahuje.

Pozměňovací návrh  46

 

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Články 1, 2 a 3, články 5 až 10, články 12 až 23, články 26, 27 a 28, články 30 až 33, článek 37 a články 39 až 50 se použijí i na služby skupinového financování úvěru, pokud tyto služby neposkytuje věřitel nebo zprostředkovatel úvěru.

Články 1, 2 a 3, články 5 až 10, články 12 až 23, články 26 až 33, články, 35, 36 a 37 a články 39 až 50 se použijí i na služby skupinového financování úvěru, pokud tyto služby neposkytuje věřitel nebo zprostředkovatel úvěru.

Pozměňovací návrh  47

 

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) smlouvy o úvěru, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti určené k bydlení nebo jiným srovnatelným zajištěním běžně používaným v členském státě na nemovitosti určené k bydlení nebo které jsou zajištěny právem k nemovitosti určené k bydlení;

a) smlouvy o úvěru, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti určené k bydlení nebo jiným srovnatelným zajištěním běžně používaným v členském státě na  nemovitosti určené k bydlení, jako je zadržovací právo, nebo které jsou zajištěny právem k nemovitosti určené k bydlení;

Pozměňovací návrh  48

 

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. f a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) smlouvy o úvěru, které souvisejí s leasingovými smlouvami, u nichž není stanovena povinnost odkupu předmětu smlouvy ani ve smlouvě samotné, ani v jiné samostatné smlouvě;

Pozměňovací návrh  49

 

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. j a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja) odložené platby nabízené bez úroků a poplatků, které mají být zaplaceny do 45 dnů od dodání zboží nebo služby;

Pozměňovací návrh  50

 

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. j b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jb) debetní karty s odloženou splatností poskytnuté úvěrovou nebo platební institucí a spojené s platebním účtem, jejichž maximální povolená měsíční částka má být splacena do jednoho měsíce bez úroků a s pouze omezenými poplatky spojenými s poskytováním platební služby, za předpokladu, že jsou tyto karty spotřebitelům poskytovány až po posouzení jejich schopnosti splácet provedeném v souladu s čl. 18 odst. 1, 2 a 4 a poté, co je zajištěno, že spotřebitel obdržel předsmluvní informace stanovené v čl. 10 odst. 4.

Pozměňovací návrh  51

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. jc (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jc) smlouvy o úvěru poskytované bez úroků a dalších poplatků včetně sankcí, jejichž účelem je pořízení koncového zařízení ve smyslu čl. 1 bodu 1 písm. a) směrnice Komise 2008/63/ES, je-li to nezbytné pro využívání služeb elektronických komunikací poskytovaných operátorem, jehož hlavní činností není poskytování finančních služeb.

 

Pozměňovací návrh  52

 

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Bez ohledu na odst. 2 písm. c) mohou členské státy stanovit, že se tato směrnice rovněž vztahuje na smlouvy o úvěru na celkovou částku nepřesahující 150 000 EUR.

Pozměňovací návrh  53

 

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. V případě smluv o úvěru ve formě překročení se použijí pouze články 1, 2 a 3, článek 25 a články 41 až 50.

4. V případě smluv o úvěru ve formě překročení se použijí pouze články 1, 23, 18, 19, 25, 29, 35, 36 a 40 a články 41 až 50.

Pozměňovací návrh  54

 

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že pouze články 1, 2 a 3, články 7 a 8, článek 11, článek 19, článek 20, čl. 21 odst. 1 písm. a) až h) a l), čl. 21 odst. 3, článek 23, článek 25 a články 28 až 51 se použijí v případě smluv o úvěru uzavřených organizací, jejíž členství je omezeno na osoby bydlící nebo zaměstnané v konkrétní oblasti nebo zaměstnance konkrétního zaměstnavatele včetně jeho bývalých zaměstnanců, kteří jsou v důchodu, nebo osoby splňující jiné podmínky stanovené podle vnitrostátního práva jako základ pro existenci společné vazby mezi členy, která splňuje všechny tyto podmínky:

Členské státy mohou stanovit, že pouze články 1, 2 a 3, články 7 a 8, článek 11, článek 19, článek 20, čl. 21 odst. 1 písm. a) až h) a l), čl. 21 odst. 3, článek 23, článek 25 a články 28 až 50 se použijí v případě smluv o úvěru uzavřených organizací, jejíž členství je omezeno na osoby bydlící nebo zaměstnané v konkrétní oblasti nebo zaměstnance konkrétního zaměstnavatele včetně jeho bývalých zaměstnanců, kteří jsou v důchodu, nebo osoby splňující jiné podmínky stanovené podle vnitrostátního práva jako základ pro existenci společné vazby mezi členy, která splňuje všechny tyto podmínky:

Pozměňovací návrh  55

 

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Členské státy mohou stanovit, že čl. 8 odst. 2 písm. d), e) a f), čl. 10 odst. 3 písm. a), čl. 11 odst. 2 písm. a), čl. 21 odst. 3 a článek 29 se nepoužijí na tyto smlouvy o úvěru:

 

a)  smlouvy o úvěru na celkovou výši úvěru nepřesahující 200 EUR;

 

b)  smlouvy o úvěru, podle nichž je úvěr poskytován bez úroků a bez jakýchkoli dalších poplatků.

 

c)  smlouvy o úvěru, podle nichž musí být úvěr splacen do tří měsíců a jsou s nimi spojeny pouze zanedbatelné poplatky.

Pozměňovací návrh  56

 

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) „spotřebitelem“ fyzická osoba, jež jedná za účelem nesouvisejícím s její živností, podnikáním nebo povoláním;

1) „spotřebitelem“ fyzická osoba, jež jedná za účelem nesouvisejícím s její profesní, obchodní nebo podnikatelskou činností;

Pozměňovací návrh  57

 

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) „věřitelem“ fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své živnosti, podnikání nebo povolání poskytuje nebo slibuje poskytnout úvěr;

2) „věřitelem“ fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své profesní, obchodní nebo podnikatelské činnosti poskytuje nebo slibuje poskytnout úvěr;

Pozměňovací návrh  58

 

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a) „doplňkovou službou“ služba nabízená spotřebiteli ve spojení se smlouvou o úvěru;

Pozměňovací návrh  59

 

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 3 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b) „úvěrem malé hodnoty“ smlouva o úvěru na celkovou výši úvěru nepřesahující 200 EUR;

Pozměňovací návrh  60

 

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 11

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11) „trvalým nosičem“ každý nástroj, který umožňuje spotřebiteli uchovávat informace určené jemu osobně způsobem vhodným pro jejich budoucí použití po dobu přiměřenou jejich účelu a který umožňuje reprodukci uchovávaných informací v nezměněném stavu;

11) „trvalým nosičem“ každý nástroj, včetně papíru a kompatibilních, přenosných a strojově čitelných digitálních verzí dokumentů, který umožňuje spotřebiteli uchovávat informace určené jemu osobně způsobem vhodným pro jejich budoucí použití po dobu přiměřenou jejich účelu a který umožňuje reprodukci uchovávaných informací v nezměněném stavu;

Pozměňovací návrh  61

 

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 13

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

13) „předsmluvními informacemi“ informace, které spotřebitel potřebuje, aby byl schopen provést srovnání různých nabídek úvěru a učinit informované rozhodnutí, zda smlouvu o úvěru nebo smlouvu o poskytování služeb skupinového financování úvěru uzavře;

13) „předsmluvními informacemi“ informace, které spotřebitel potřebuje, aby byl schopen provést srovnání různých nabídek úvěru a porozumět jim a učinit informované rozhodnutí, zda smlouvu o úvěru nebo smlouvu o poskytování služeb skupinového financování úvěru uzavře;

Pozměňovací návrh  62

 

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 21 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování podporuje prodej zboží nebo služeb, nebo poskytovatel zboží nebo služeb využívá služeb věřitele nebo poskytovatele služeb skupinového financování v souvislosti s uzavřením nebo přípravou smlouvy o dodání konkrétního zboží nebo poskytnutí konkrétních služeb, nebo jsou smlouva o úvěru nebo skupinové financování úvěru výslovně uvedeny ve smlouvě o dodání konkrétního zboží nebo poskytnutí konkrétních služeb;

Pozměňovací návrh  63

 

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 22

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

22) „předčasným splacením“ úplné nebo částečné splnění závazků spotřebitele plynoucích ze smlouvy o úvěru nebo služeb skupinového financování úvěru;

22) „předčasným splacením“ úplné nebo částečné splnění závazků spotřebitele plynoucích ze smlouvy o úvěru nebo služeb skupinového financování úvěru před datem konečné platby sjednaným ve smlouvě o úvěru;

Pozměňovací návrh  64

 

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 25

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

25) „službami dluhového poradenství“ individuální pomoc technické, právní nebo psychologické povahy, kterou poskytují nezávislé profesionální subjekty ve prospěch spotřebitelů, kteří mají nebo by mohli mít potíže s plněním svých finančních závazků;

25) „službami dluhového poradenství“ individuální pomoc technické, právní nebo psychologické povahy, kterou poskytují nezávislé profesionální subjekty, jež nejsou věřiteli, zprostředkovateli úvěru, poskytovateli služeb skupinového financování úvěru nebo úvěrových služeb ve smyslu čl. 3 odst. 8 směrnice (EU) 2021/2167, ve prospěch spotřebitelů, kteří mají nebo by mohli mít potíže s plněním svých finančních závazků;

Pozměňovací návrh  65

 

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 25 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

25a) „právem být zapomenut“ právo, aby osoby, které přežily příslušné přenosné a nepřenosné nemoci, jako je rakovina, nemusely deklarovat svou diagnózu deset let po ukončení jejich léčby a pět let po ukončení léčby v případě pacientů, jejichž diagnóza byla stanovena před dosažením věku 18 let, a při podávání žádosti o finanční produkty nebo služby, jako jsou pojištění a půjčky, a přístupu k nim, se s nimi již nesmělo zacházet jinak než s osobami, které takovou diagnózu neměly.

 

Za tímto účelem členské státy za podpory lékařských, vědeckých a statistických odborníků a po konzultaci se všemi příslušnými zúčastněnými stranami, včetně organizací pacientů a příslušných agentur Unie (EMA, ECDC) stanoví vlastní seznamy příslušných přenosných a nepřenosných nemocí, na něž se vztahuje „právo být zapomenut“, a zaváží se k pravidelnému přezkumu těchto seznamů. Členské státy rovněž přijmou opatření k tomu, aby spotřebitele o existenci tohoto práva informovaly;

Pozměňovací návrh  66

 

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 25 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

25b) „odloženou platbou“ odložená platba faktury, kdy obchodník poskytuje spotřebiteli dodatečnou lhůtu na zaplacení faktury, bez úroků a bez jakýchkoli jiných poplatků, včetně sankčních poplatků, a to na základě dohody smluvních stran, jak je uvedeno na faktuře dodavatele nebo jak stanoví právní předpisy, a kdy je platba provedena do 45 dnů od vystavení faktury;

Pozměňovací návrh  67

 

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 25 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

25c) „finančními obtížemi“ situace, kdy fyzická osoba promeškala úhradu dvou splátek;

Pozměňovací návrh  68

 

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy požadují, aby informace poskytované spotřebitelům v souladu s touto směrnicí byly spotřebiteli poskytovány bezplatně.

Členské státy požadují, aby informace poskytované spotřebitelům v souladu s touto směrnicí byly spotřebiteli poskytovány včas, bezplatně a bez ohledu na prostředky použité k jejich poskytnutí.

Pozměňovací návrh  69

 

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Odmítnutí poskytování služeb v členském státě, kde věřitel nebo případně zprostředkovatel úvěrů nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru nepodnikají, se nepovažuje za diskriminaci.

Pozměňovací návrh  70

 

Návrh směrnice

Článek 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Produkty ve formě spotřebitelských úvěrů, které podporují digitální a ekologickou transformaci

 

1.  Aniž je dotčen článek 18, členské státy vybídnou věřitele, případně zprostředkovatele úvěrů nebo poskytovatele služeb skupinového financování úvěru, aby vyvíjeli a nabízeli produkty ve formě spotřebitelských úvěrů, které podporují digitální a ekologickou transformaci.

 

2.  Do .... [datum provedení + 12 měsíců ] předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu s cílem posoudit druhy opatření, nástrojů a iniciativ přijatých členskými státy v souladu s odstavcem 1.

Pozměňovací návrh  71

 

Návrh směrnice

Článek 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 7

Článek 7

Reklama a marketing týkající se smluv o úvěru a služeb skupinového financování úvěru

Reklama a marketing týkající se smluv o úvěru a služeb skupinového financování úvěru

Aniž je dotčena směrnice 2005/29/ES, členské státy vyžadují, aby veškerá reklamní a marketingová komunikace týkající se smluv o úvěru nebo služeb skupinového financování úvěru byla přiměřená, jasná a nezavádějící. V této reklamní a marketingové komunikaci jsou zakázány formulace, které mohou u spotřebitele vyvolat falešná očekávání ohledně dostupnosti nebo nákladů úvěru.

Aniž je dotčena směrnice 2005/29/ES, členské státy vyžadují, aby veškerá reklamní a marketingová komunikace týkající se smluv o úvěru nebo služeb skupinového financování úvěru byla přiměřená, jasná a nezavádějící. V této reklamní a marketingové komunikaci jsou zakázány formulace, které mohou u spotřebitele vyvolat falešná očekávání ohledně dostupnosti nebo celkových nákladů úvěru, případně ohledně celkové částky splatné spotřebitelem.

 

Na věřitele nebo poskytovatele služeb skupinového financování úvěru se případně vztahuje nařízení xxx/2022 (akt o digitálních službách).

Pozměňovací návrh  72

 

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy vyžadují, aby jakákoli reklama na smlouvy o úvěru nebo služby skupinového financování úvěru, jež uvádí úrokovou sazbu nebo jakékoli číselné údaje o nákladech úvěru pro spotřebitele, uváděla standardní informace v souladu s tímto článkem.

Členské státy vyžadují, aby jakákoli reklama na smlouvy o úvěru nebo služby skupinového financování úvěru uváděla standardní informace v souladu s tímto článkem.

Pozměňovací návrh  73

 

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato povinnost neplatí, pokud vnitrostátní právo vyžaduje, aby v reklamě týkající se smluv o úvěru nebo služeb skupinového financování úvěru, která neuvádí úrokovou sazbu ani jakékoli údaje o nákladech úvěru pro spotřebitele ve smyslu prvního pododstavce, byla uváděna roční procentní sazba nákladů.

vypouští se

Pozměňovací návrh  74

 

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) výpůjční úrokovou sazbu, pevnou, pohyblivou nebo obojí, spolu s údaji o veškerých poplatcích zahrnutých v celkových nákladech úvěru pro spotřebitele;

a) případně výpůjční úrokovou sazbu, pevnou, pohyblivou nebo obojí, spolu s údaji o veškerých poplatcích zahrnutých v celkových nákladech úvěru pro spotřebitele;

Pozměňovací návrh  75

 

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) roční procentní sazbu nákladů;

c) případně roční procentní sazbu nákladů;

Pozměňovací návrh  76

 

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) výrazné a jasně viditelné varování, které spotřebitele upozorní na to, že půjčování stojí peníze, a to slovy „Pozor! Půjčování peněz není bezplatné“.

Pozměňovací návrh  77

 

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Ve všech ostatních případech jsou informace uvedené v prvním pododstavci písm. c) a fa) uvedeny zřetelně a ve větším formátu než všechny ostatní informace.

Pozměňovací návrh  78

 

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Pokud médium použité ke sdělení standardních informací neumožňuje jejich jasné vizuální zobrazení, musí mít spotřebitel možnost získat přístup k dalším informacím pomocí kliknutí, rolování nebo přejetí po dotykové obrazovce. V případě reklamy v digitální formě se tyto informace uvádějí na internetové stránce přímo spojené s takovou reklamou a přístup k nabídce úvěru je možný až poté, co jsou spotřebiteli poskytnuty veškeré další informace, které mají být v reklamě obsaženy.

Pozměňovací návrh  79

 

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 3 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b. Komise může přijmout prováděcí akty týkající se vzoru a formátu standardních informací uvedených v odstavci 2. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle článku [XY]. Seznam standardních informací, které mají být poskytnuty podle tohoto článku, se v žádném případě těmito prováděcími akty nerozšiřuje.

Pozměňovací návrh  80

 

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 3 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3c. Členské státy zakáží reklamu na produkty ve formě spotřebitelských úvěrů, která:

 

a)  vybízí nadměrně zadlužené spotřebitele, aby požádali o úvěr;

 

b)  upřesňuje, že nesplacené smlouvy o úvěru nebo registrované úvěry v databázích mají na posouzení žádosti o úvěr malý vliv nebo nemají žádný vliv;

 

c)  tvrdí, že obecného úspěchu nebo společenského úspěchu lze dosáhnout získáním kreditu;

Pozměňovací návrh  81

 

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 3 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3d. Členské státy mohou zakázat reklamu na produkty ve formě spotřebitelských úvěrů, která:

 

a)  zdůrazňuje snadnost nebo rychlost získání úvěru;

 

b)  uvádí, že zvýhodnění je podmíněno čerpáním úvěru;

 

c)  nabízí pro splacení úvěrových splátek „odkladnou lhůtu“ delší než tři měsíce.

Pozměňovací návrh  82

 

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby věřitelé nebo tam, kde je to relevantní, zprostředkovatelé úvěru nebo poskytovatelé služeb skupinového financování úvěru trvale zpřístupnili v papírové podobě nebo na jiném trvalém nosiči jasné a srozumitelné všeobecné informace o smlouvách o úvěru nebo o službách skupinového financování úvěru.

1. Členské státy zajistí, aby věřitelé nebo tam, kde je to relevantní, zprostředkovatelé úvěru nebo poskytovatelé služeb skupinového financování úvěru trvale zpřístupnili v papírové podobě nebo na jakémkoli jiném trvalém nosiči podle volby spotřebitele jasné a srozumitelné všeobecné informace o smlouvách o úvěru nebo o službách skupinového financování úvěru.

Pozměňovací návrh  83

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy vyžadují, aby věřitel a tam, kde je to relevantní, zprostředkovatel úvěru nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru poskytli spotřebiteli předsmluvní informace potřebné ke srovnání různých nabídek, aby mohl spotřebitel na základě věřitelem nebo poskytovatelem služeb skupinového financování úvěru nabízených úvěrových podmínek a tam, kde je to relevantní, spotřebitelem vyjádřených preferencí a poskytnutých údajů učinit informované rozhodnutí, zda smlouvu o úvěru nebo službách skupinového financování úvěru uzavře. Tyto předsmluvní informace se spotřebiteli poskytnou nejméně jeden den před tím, než bude vázán jakoukoli smlouvou o úvěru či nabídkou úvěru nebo smlouvou či nabídkou na poskytování služeb skupinového financování úvěru.

Členské státy vyžadují, aby věřitel a tam, kde je to relevantní, zprostředkovatel úvěru nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru poskytli spotřebiteli jasné a srozumitelné předsmluvní informace potřebné ke srovnání různých nabídek, aby mohl spotřebitel na základě věřitelem nebo poskytovatelem služeb skupinového financování úvěru nabízených úvěrových podmínek a tam, kde je to relevantní, spotřebitelem vyjádřených preferencí a poskytnutých údajů učinit informované rozhodnutí, zda smlouvu o úvěru nebo službách skupinového financování úvěru uzavře. Tyto předsmluvní informace se spotřebiteli poskytnou včas a v každém případě před tím, než bude vázán jakoukoli smlouvou o úvěru či nabídkou úvěru nebo smlouvou či nabídkou na poskytování služeb skupinového financování úvěru, a to i v případě použití prostředků dálkové komunikace.

Pozměňovací návrh  84

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jsou-li předsmluvní informace podle prvního pododstavce poskytnuty méně než jeden den předtím, než je spotřebitel vázán smlouvou o úvěru či nabídkou úvěru nebo smlouvou či nabídkou poskytování služeb skupinového financování úvěru, členské státy vyžadují, aby věřitel a tam, kde je to relevantní, zprostředkovatel úvěru nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru zaslal spotřebiteli na papíře nebo na jiném trvalém nosiči připomenutí možnosti odstoupit od smlouvy o úvěru nebo od služeb skupinového financování úvěru a postupu pro toto odstoupení v souladu s článkem 26. Toto připomenutí se spotřebiteli poskytne nejpozději jeden den po uzavření smlouvy o úvěru, smlouvy o poskytování služeb skupinového financování úvěru nebo přijetí nabídky úvěru.

Jsou-li předsmluvní informace podle prvního pododstavce poskytnuty méně než jeden den předtím, než je spotřebitel vázán smlouvou o úvěru či nabídkou úvěru nebo smlouvou či nabídkou poskytování služeb skupinového financování úvěru, členské státy vyžadují, aby věřitel a tam, kde je to relevantní, zprostředkovatel úvěru nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru zaslal spotřebiteli na papíře nebo na jakémkoli jiném trvalém nosiči podle volby spotřebitele připomenutí možnosti odstoupit od smlouvy o úvěru nebo od služeb skupinového financování úvěru a postupu pro toto odstoupení v souladu s článkem 26. Toto připomenutí se spotřebiteli poskytne jeden až sedm dnů po uzavření smlouvy o úvěru, smlouvy o poskytování služeb skupinového financování úvěru nebo přijetí nabídky úvěru.

Pozměňovací návrh  85

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Předsmluvní informace podle odstavce 1 se poskytují na papíře nebo na jiném trvalém nosiči prostřednictvím formuláře „standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru“ uvedeného v příloze I. Všechny informace uvedené ve formuláři musí být stejně výrazné. Pokud věřitel poskytl „standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru“, má se za to, že splnil požadavky na poskytnutí informací podle tohoto odstavce a podle čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 2002/65/ES.

2. Předsmluvní informace podle odstavce 1 se poskytují na papíře nebo na jakémkoli jiném trvalém nosiči podle volby spotřebitele prostřednictvím formuláře „standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru“ uvedeného v příloze I. Všechny informace uvedené ve formuláři musí být stejně výrazné. Pokud věřitel poskytl „standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru“, má se za to, že splnil požadavky na poskytnutí informací podle tohoto odstavce a podle čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 2002/65/ES.

Pozměňovací návrh  86

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 3 – písm. n

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

n) upozornění na důsledky opomenutí nebo pozdní úhrady plateb;

n) upozornění na právní a finanční důsledky opomenutí nebo pozdní úhrady plateb, včetně souvisejících nákladů, a vysvětlení těchto důsledků;

Pozměňovací návrh  87

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. n a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

na) upozornění na právní a finanční důsledky nedodržení jiných závazků souvisejících s konkrétní smlouvou o úvěru nebo službami skupinového financování úvěru a vysvětlení těchto důsledků;

Pozměňovací návrh  88

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. p

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

p) existenci práva na odstoupení od smlouvy;

p) existenci práva na odstoupení od smlouvy a dobu trvání tohoto práva na odstoupení od smlouvy;

Pozměňovací návrh  89

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. s

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s) právo spotřebitele podle odstavce 8 obdržet na požádání a bezplatně kopii návrhu smlouvy o úvěru nebo návrhu smlouvy o poskytování služeb skupinového financování úvěru, pokud věřitel v době podání žádosti hodlá přistoupit k uzavření smlouvy o úvěru nebo smlouvy o poskytování služeb skupinového financování úvěru se spotřebitelem;

s) právo spotřebitele, jak je stanoveno v odstavci 8, obdržet kdykoli na požádání na trvalém nosiči a bezplatně kopii návrhu smlouvy o úvěru nebo návrhu smlouvy o poskytování služeb skupinového financování úvěru, je-li věřitel v době podání žádosti ochoten přistoupit k uzavření smlouvy o úvěru nebo smlouvy o poskytování služeb skupinového financování úvěru se spotřebitelem;

Pozměňovací návrh  90

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. v a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

va) komplexní splátkový kalendář obsahující všechny platby a splátky po dobu trvání smlouvy, včetně plateb a splátek za jakékoli doplňkové služby související se smlouvou o úvěru nebo službami skupinového financování úvěru, které jsou prodávány současně, přičemž v případě, že se za různých okolností uplatňují různé výpůjční úrokové sazby, jsou platby a splátky založeny na přiměřených změnách výpůjční úrokové sazby směrem nahoru;

Pozměňovací návrh  91

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 4 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Současně s poskytnutím formuláře „standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru“ poskytne věřitel a tam, kde je to relevantní, zprostředkovatel úvěru nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru spotřebiteli formulář „standardní evropský přehled o spotřebitelském úvěru“ stanovený v příloze II, který obsahuje tyto předsmluvní informace:

4. Na začátku formuláře „standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru“ jsou pro spotřebitele uvedeny tyto předsmluvní informace, které jsou zřetelně oddělené od ostatních předsmluvních informací poskytnutých na stejném formuláři:

Pozměňovací návrh  92

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 4 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) výpůjční úrokovou sazbu nebo všechny výpůjční úrokové sazby, uplatňují-li se za různých okolností různé výpůjční úrokové sazby;

c) výpůjční úrokovou sazbu nebo všechny výpůjční úrokové sazby, uplatňují-li se za různých okolností různé výpůjční úrokové sazby; v případě úvěrů s pohyblivou výpůjční úrokovou sazbou simulaci dopadu přiměřených změn výpůjční úrokové sazby směrem nahoru na náklady úvěru;

Pozměňovací návrh  93

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 4 – písm. f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) náklady v případě opožděných plateb;

f) upozornění na důsledky chybějících nebo opožděných plateb a jejich vysvětlení včetně souvisejících nákladů;

Pozměňovací návrh  94

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 4 – písm. f a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) informace o právu na odstoupení od smlouvy;

Pozměňovací návrh  95

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 4 – písm. f b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fb) informace o předčasném splacení podle článku 29;

Pozměňovací návrh  96

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Informace uvedené na první straně formuláře „standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru“ se ve zbývající části formuláře neopakují.

Pozměňovací návrh  97

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 5 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Údaje zobrazené ve formuláři „standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru“ musí být v souladu s údaji ve formuláři „standardní evropský přehled o spotřebitelském úvěru“. Musí být jasně čitelné a zohledňovat technická omezení média, na němž jsou zobrazeny. Informace musí být na různých kanálech zobrazovány přiměřeným a vhodným způsobem.

Údaje zobrazené ve formuláři „standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru“ musí být konzistentní. Musí být jasně čitelné a zohledňovat technická omezení média, na němž jsou zobrazeny. Informace musí být na různých kanálech zobrazovány přiměřeným a vhodným způsobem s ohledem na interoperabilitu.

Pozměňovací návrh  98

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 45, kterými se doplňuje tato směrnice, pokud jde o formát a prezentaci formuláře „standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru“.

Pozměňovací návrh  99

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 5 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Veškeré dodatečné informace, jež věřitel případně poskytne spotřebiteli, se předávají v samostatném dokumentu, který může být přílohou formuláře „standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru“ nebo formuláře „standardní evropský přehled o spotřebitelském úvěru“.

Veškeré dodatečné informace, jež věřitel případně poskytne spotřebiteli, jsou jasně čitelné a uvedené v samostatném dokumentu, který může být přílohou formuláře „standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru“.

Pozměňovací návrh  100

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Odchylně od odstavce 3 v případě hlasové telefonní komunikace podle čl. 3 odst. 3 směrnice 2002/65/ES popis hlavních znaků finanční služby, který má být poskytnut podle čl. 3 odst. 3 písm. b) druhé odrážky uvedené směrnice, zahrnuje alespoň položky uvedené v odst. 3 písm. c), d), e), f) a i) tohoto článku spolu s roční procentní sazbou nákladů ilustrovanou reprezentativním příkladem a s celkovou částkou splatnou spotřebitelem.

vypouští se

Pozměňovací návrh  101

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Pokud je na žádost spotřebitele smlouva uzavírána prostřednictvím dálkové komunikace, která neumožňuje poskytnutí informací v souladu s tímto článkem, poskytne věřitel a tam, kde je to relevantní, zprostředkovatel úvěru nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru spotřebiteli formulář „standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru“ a formulář „standardní evropský přehled o spotřebitelském úvěru“ okamžitě po uzavření smlouvy o úvěru nebo smlouvy o poskytování služeb skupinového financování úvěru.

vypouští se

Pozměňovací návrh  102

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a. V každém případě, pokud je na žádost spotřebitele smlouva uzavírána prostřednictvím dálkové komunikace, jsou smlouva a jakýkoli jiný dokument, který se poskytuje společně s ní, vždy poskytnuty spotřebiteli ve formě, která umožňuje jejich automatizované přečtení a právní posouzení a rovněž posouzení jejich souladu s touto směrnicí, jakož i s unijními právními předpisy o nepřiměřených smluvních podmínkách a právem na ochranu osobních údajů.

Pozměňovací návrh  103

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. Na žádost spotřebitele poskytne věřitel a tam, kde je to relevantní, zprostředkovatel úvěru nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru spotřebiteli vedle formuláře „standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru“ a formuláře „standardní evropský přehled o spotřebitelském úvěru“ bezplatně kopii návrhu smlouvy o úvěru nebo návrhu smlouvy o poskytování služeb skupinového financování úvěru, pokud věřitel v době podání žádosti hodlá přistoupit k uzavření smlouvy o úvěru nebo smlouvy o poskytování služeb skupinového financování úvěru se spotřebitelem.

8. Na žádost spotřebitele poskytne věřitel a tam, kde je to relevantní, zprostředkovatel úvěru nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru spotřebiteli vedle formuláře „standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru“ bezplatně kopii návrhu smlouvy o úvěru nebo návrhu smlouvy o poskytování služeb skupinového financování úvěru, pokud věřitel v době podání žádosti hodlá přistoupit k uzavření smlouvy o úvěru nebo smlouvy o poskytování služeb skupinového financování úvěru se spotřebitelem. Poskytnutí nabídky úvěru zavazuje věřitele a tam, kde je to relevantní, zprostředkovatele úvěru nebo poskytovatele služeb skupinového financování úvěru, k zachování jejích podmínek po dobu nejméně 14 dnů ode dne jejího obdržení spotřebitelem.

Pozměňovací návrh  104

 

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pro smlouvy o úvěru podle čl. 2 odst. 5 nebo 6 se předsmluvní informace podle čl. 10 odst. 1 poskytují odchylně od odstavce 2 uvedeného článku na papíře nebo na jiném trvalém nosiči prostřednictvím formuláře evropských informací o spotřebitelském úvěru uvedeného v příloze III. Všechny informace uvedené ve formuláři musí být stejně výrazné. Pokud věřitel poskytl evropské informace o spotřebitelském úvěru, má se za to, že splnil požadavky na poskytnutí informací podle tohoto odstavce a podle čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 2002/65/ES.

1. Pro smlouvy o úvěru podle čl. 2 odst. 5 nebo 6 se předsmluvní informace podle čl. 10 odst. 1 poskytují odchylně od odstavce 2 uvedeného článku na papíře nebo na jakémkoli jiném trvalém nosiči podle volby spotřebitele prostřednictvím formuláře evropských informací o spotřebitelském úvěru uvedeného v příloze III. Tyto informace musí být jasné a srozumitelné. Všechny informace uvedené ve formuláři musí být stejně výrazné. Pokud věřitel poskytl evropské informace o spotřebitelském úvěru, má se za to, že splnil požadavky na poskytnutí informací podle tohoto odstavce a podle čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 2002/65/ES.

Pozměňovací návrh  105

 

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 2 – písm. k a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ka) upozornění na právní a finanční důsledky opomenutí nebo pozdní úhrady plateb, včetně souvisejících nákladů, a vysvětlení těchto důsledků;

Pozměňovací návrh  106

 

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 2 – písm. k b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

kb) upozornění na právní a finanční důsledky nedodržení jiných závazků souvisejících s konkrétní smlouvou o úvěru nebo službami skupinového financování úvěru a vysvětlení těchto důsledků;

Pozměňovací návrh  107

 

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 2 – písm. o a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

oa) komplexní splátkový kalendář obsahující všechny platby a splátky po dobu trvání smlouvy, včetně plateb a splátek za jakékoli doplňkové služby související se smlouvou o úvěru nebo službami skupinového financování úvěru, které jsou prodávány současně, přičemž platby a splátky v případě, že se za různých okolností uplatňují různé výpůjční úrokové sazby, jsou založeny na přiměřených změnách výpůjční úrokové sazby směrem nahoru;

Pozměňovací návrh  108

 

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Současně s poskytnutím formuláře „standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru“ poskytne věřitel a tam, kde je to relevantní, zprostředkovatel úvěru spotřebiteli formulář „standardní evropský přehled o spotřebitelském úvěru“ uvedený v příloze II.

vypouští se

Pozměňovací návrh  109

 

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Údaje uvedené ve formuláři „evropské informace o spotřebitelském úvěru“ musí být v souladu s údaji ve formuláři „standardní přehled o spotřebitelském úvěru“. Musí být jasně čitelné a zohledňovat technická omezení média, na němž jsou zobrazeny. Informace musí být na různých kanálech zobrazovány přiměřeným a vhodným způsobem.

4. Údaje uvedené ve formuláři „evropské informace o spotřebitelském úvěru“ musí být konzistentní. Musí být jasně čitelné a zohledňovat technická omezení média, na němž jsou zobrazeny. Informace musí být na různých kanálech zobrazovány přiměřeným a vhodným způsobem s ohledem na interoperabilitu. Spotřebiteli jsou na začátku formuláře poskytnuty tyto předsmluvní informace, zřetelně oddělené od ostatních předsmluvních informací poskytnutých na stejném formuláři:

 

a)  celková výše úvěru;

 

b)  doba trvání smlouvy o úvěru nebo smlouvy o poskytování služeb skupinového financování úvěru;

 

c)  výpůjční úroková sazba a podmínky upravující použití této sazby, jakýkoli index nebo referenční sazba použitelné pro počáteční výpůjční úrokovou sazbu, poplatky použitelné od okamžiku uzavření smlouvy o úvěru a v příslušných případech podmínky, za nichž lze tyto poplatky změnit;

 

d)  roční procentní sazba nákladů ilustrovaná reprezentativními příklady s uvedením veškerých předpokladů použitých pro výpočet této sazby;

 

e)  upozornění na právní a finanční důsledky opomenutí nebo pozdní úhrady plateb, včetně souvisejících nákladů, a vysvětlení těchto důsledků;

 

f)  právo na předčasné splacení a a tam, kde je to relevantní, informace o právu věřitele na odškodnění a o způsobu, kterým se toto odškodnění stanoví;

 

g)  informace o právu na odstoupení od smlouvy;

 

h)  informace o předčasném splacení podle článku 29.

 

Informace uvedené na první straně formuláře „standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru“ se ve zbývající části formuláře neopakují.

Pozměňovací návrh  110

 

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Odchylně od odstavce 2 v případě hlasové telefonní komunikace podle čl. 3 odst. 3 směrnice 2002/65/ES popis hlavních znaků finanční služby, který má být poskytnut podle čl. 3 odst. 3 písm. b) druhé odrážky uvedené směrnice, zahrnuje alespoň položky uvedené v odst. 2 písm. c) až f) a písm. l) tohoto článku.

vypouští se

Pozměňovací návrh  111

 

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Na žádost spotřebitele poskytne věřitel a tam, kde je to relevantní, zprostředkovatel úvěru spotřebiteli vedle formuláře evropských informací o spotřebitelském úvěru a formuláře „standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru“ bezplatně kopii návrhu smlouvy o úvěru, pokud věřitel v době podání žádosti hodlá přistoupit k uzavření smlouvy o úvěru se spotřebitelem.

6. Na žádost spotřebitele poskytne věřitel a tam, kde je to relevantní, zprostředkovatel úvěru spotřebiteli vedle formuláře evropských informací o spotřebitelském úvěru bezplatně kopii návrhu smlouvy o úvěru, pokud věřitel v době podání žádosti hodlá přistoupit k uzavření smlouvy o úvěru se spotřebitelem.

Pozměňovací návrh  112

 

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Pokud je na žádost spotřebitele smlouva uzavírána prostřednictvím dálkové komunikace, která neumožňuje poskytnutí informací v souladu tímto článkem, poskytne věřitel spotřebiteli formuláře evropských informací o spotřebitelském úvěru a „standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru“ okamžitě po uzavření smlouvy o úvěru.

7. Pokud je na žádost spotřebitele smlouva uzavírána prostřednictvím dálkové komunikace, která neumožňuje poskytnutí informací v souladu tímto článkem, poskytne věřitel spotřebiteli formulář evropských informací o spotřebitelském úvěru okamžitě po uzavření smlouvy o úvěru.

Pozměňovací návrh  113

 

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby věřitelé a tam, kde je to relevantní, zprostředkovatelé úvěru nebo poskytovatelé služeb skupinového financování úvěru byli povinni poskytnout spotřebiteli náležité vysvětlení týkající se navrhovaných smluv o úvěru nebo služeb skupinového financování úvěru a jakýchkoli doplňkových služeb, aby byl schopen posoudit, zda navrhované smlouvy o úvěru nebo služby skupinového financování úvěru a doplňkové služby vyhovují jeho potřebám a finanční situaci. Vysvětlení obsahuje tyto prvky:

1. Členské státy zajistí, aby věřitelé a tam, kde je to relevantní, zprostředkovatelé úvěru nebo poskytovatelé služeb skupinového financování úvěru byli povinni poskytnout spotřebiteli náležité vysvětlení týkající se navrhovaných smluv o úvěru nebo služeb skupinového financování úvěru a jakýchkoli doplňkových služeb, aby byl schopen posoudit, zda navrhované smlouvy o úvěru nebo služby skupinového financování úvěru a doplňkové služby vyhovují jeho potřebám a finanční situaci. Uvedená vysvětlení musí být poskytnuta bezplatně a před uzavřením smlouvy o úvěru. Vysvětlení obsahuje tyto prvky:

Pozměňovací návrh  114

 

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) informace uvedené v článcích 10, 11 a 38;

a) informace uvedené v článcích 10, 11 a 38 se zvláštním důrazem na vysvětlení právních a finančních důsledků, které mohou vyplynout z nesprávného plnění smluvních závazků;

Pozměňovací návrh  115

 

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Členské státy mohou vyžadovat, aby věřitelé a případně zprostředkovatelé úvěrů a poskytovatelé služeb skupinového financování úvěru doložili, v jaké formě a kdy byla tato vysvětlení spotřebiteli poskytnuta.

Pozměňovací návrh  116

 

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou požadavek uvedený v odstavci 1 upravit, pokud jde o způsob a rozsah podávání vysvětlení ohledně:

2. Členské státy mohou v řádně odůvodněných případech požadavek uvedený v odstavci 1 upravit, pokud jde o způsob a rozsah podávání vysvětlení ohledně:

Pozměňovací návrh  117

 

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) osoby, které je úvěr nabízen;

vypouští se

Pozměňovací návrh  118

 

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy vyžadují, aby věřitelé, zprostředkovatelé úvěru a poskytovatelé služeb skupinového financování úvěru informovali spotřebitele, pokud bude spotřebitelům předložena individuální nabídka založená na profilování nebo jiných druzích automatizovaného zpracování osobních údajů.

Aniž je dotčeno nařízení 2016/679, členské státy vyžadují, aby věřitelé, zprostředkovatelé úvěru a poskytovatelé služeb skupinového financování úvěru jasným a jednoznačným způsobem informovali spotřebitele, pokud bude spotřebitelům předložena individuální nabídka založená na automatizovaném zpracování osobních nebo odvozených údajů.

Členské státy vyžadují, aby věřitelé, zprostředkovatelé úvěrů a poskytovatelé služeb skupinového financování úvěru sdělili spotřebiteli, který obdrží nabídku, jaké zdroje byly použity při personalizaci nabídky.

Pozměňovací návrh  119

 

Návrh směrnice

Kapitola III – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

VÁZANÝ A SPOJENÝ PRODEJ, SMLOUVA O DOPLŇKOVÝCH SLUŽBÁCH, PORADENSKÉ SLUŽBY A NEVYŽÁDANÝ PRODEJ ÚVĚRŮ

VÁZANÝ A SPOJENÝ PRODEJ, SMLOUVA O DOPLŇKOVÝCH SLUŽBÁCH, PORADENSKÉ SLUŽBY A NEVYŽÁDANÝ PRODEJ ÚVĚRŮ A DALŠÍ OCHRANA TÝKAJÍCÍ SE ON-LINE ROZHRANÍ

 

Pozměňovací návrh  120

 

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 1, a aniž je dotčeno uplatňování právních předpisů o hospodářské soutěži, mohou členské státy vázaný prodej povolit, pokud věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru může příslušnému orgánu prokázat, že z vázaných produktů nebo kategorií produktů, které jsou nabízeny za vzájemně podobných podmínek, mají spotřebitelé s náležitým ohledem na dostupnost a ceny příslušných produktů nabízených na trhu zřejmý prospěch.

vypouští se

Pozměňovací návrh  121

 

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou věřitelům nebo poskytovatelům služeb skupinového financování úvěru povolit, aby za předpokladu zohlednění aspektů proporcionality od spotřebitelů v souvislosti se smlouvou o úvěru nebo službami skupinového financování úvěru vyžadovali příslušné pojištění. V takových případech členské státy zajistí, aby byl věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru povinen akceptovat pojištění od jiného pojistitele, než jakému by sám dával přednost, pokud dané pojištění poskytuje rovnocennou úroveň záruky jako pojištění navržené věřitelem nebo poskytovatelem skupinového financování úvěru, aniž by došlo ke změně podmínek nabídky úvěru spotřebiteli.

4. Členské státy mohou věřitelům nebo poskytovatelům služeb skupinového financování úvěru povolit, aby za předpokladu zohlednění aspektů proporcionality od spotřebitelů v souvislosti se smlouvou o úvěru nebo službami skupinového financování úvěru vyžadovali příslušné pojištění. V takových případech členské státy zajistí, aby byl věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru povinen akceptovat pojištění od jiného pojistitele, než jakému by sám dával přednost, pokud dané pojištění poskytuje rovnocennou úroveň záruky jako pojištění navržené věřitelem nebo poskytovatelem skupinového financování úvěru, aniž by došlo ke změně podmínek nabídky úvěru spotřebiteli. Za těchto okolností pojištění nesmí stanovovat omezující podmínky, pokud jsou splněny konkrétní požadavky týkající se již existujících zdravotních potíží. Členské státy zajistí, aby bylo dodržováno právo být zapomenut a aby osoby vyléčené z příslušných přenosných a nepřenosných nemocí měly rovný přístup k pojištění.

 

Členské státy vyžadují, aby v případě, že spotřebitel potřebuje na porovnání nabídek pojištění před zakoupením pojištění více času, byly spotřebiteli poskytnuty na porovnání alespoň tři dny, aniž by došlo ke změně nabídky.

Pozměňovací návrh  122

 

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Souhlas spotřebitele s nákupem doplňkových služeb nabízených prostřednictvím políček se uděluje jednoznačným potvrzením, které je vyjádřením svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného svolení spotřebitele s obsahem a věcnou podstatou daných políček.

2. Souhlas spotřebitele s nákupem doplňkových služeb nabízených prostřednictvím políček se uděluje jasným a jednoznačným potvrzením, které je vyjádřením svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného svolení spotřebitele s obsahem a věcnou podstatou daných políček.

Pozměňovací návrh  123

 

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Mlčení nebo nečinnost neznamená souhlas s uzavřením dohody ve smyslu tohoto článku.

Pozměňovací návrh  124

 

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby věřitel a tam, kde je to relevantní, zprostředkovatel úvěru a poskytovatel služeb skupinového financování úvěru výslovně informoval spotřebitele v rámci dané transakce, zda spotřebiteli jsou nebo mohou být poskytovány poradenské služby.

1. Členské státy zajistí, aby věřitel a tam, kde je to relevantní, zprostředkovatel úvěru a poskytovatel služeb skupinového financování úvěru výslovně informoval spotřebitele v rámci dané transakce, zda spotřebiteli jsou nebo mohou být poskytovány poradenské služby.

Pozměňovací návrh  125

 

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 3 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) zvážili dostatečně velký počet smluv o úvěru nebo služeb skupinového financování úvěru v rámci své řady produktů a na tomto základě doporučili smlouvu či více smluv o úvěru nebo služby skupinového financování úvěru z této řady produktů, která/které vyhovuje/vyhovují potřebám, finanční situaci a osobním poměrům spotřebitele;

c) zvážili dostatečně velký počet smluv o úvěru nebo služeb skupinového financování úvěru v rámci své řady produktů a na tomto základě doporučili smlouvu či více smluv o úvěru nebo služby skupinového financování úvěru z této řady produktů, která/které vyhovuje/vyhovují potřebám, finanční situaci a osobním poměrům spotřebitele; nevázaní zprostředkovatelé zváží za tímto účelem dostatečně velký počet smluv o úvěru nebo služeb skupinového financování úvěru dostupných na trhu a na tomto základě vydají doporučení;

Pozměňovací návrh  126

 

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 3 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) jednali v nejlepším zájmu spotřebitele;

d) jednali v nejlepším zájmu spotřebitele s cílem minimalizovat nesplácení a prodlení tím, že se informují o jeho potřebách a situaci a doporučí mu vhodné smlouvy o úvěru;

Pozměňovací návrh  127

 

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou zakázat používání výrazů „poradenství“ a „poradce“ nebo obdobných výrazů, jestliže poradenské služby uvádějí na trh a spotřebitelům poskytují věřitelé nebo tam, kde je to relevantní, zprostředkovatelé úvěru nebo poskytovatelé služeb skupinového financování úvěru.

Členské státy zakážou používání výrazů „poradenství“ a „poradce“ nebo obdobných výrazů, jestliže poradenské služby uvádějí na trh a spotřebitelům poskytují věřitelé nebo tam, kde je to relevantní, zprostředkovatelé úvěru nebo poskytovatelé služeb skupinového financování úvěru.

Pozměňovací návrh  128

 

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Druhý pododstavec písm. b) se použije, pouze pokud počet zvažovaných věřitelů nepřesahuje jejich většinu na trhu.

vypouští se

Pozměňovací návrh  129

 

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 6 – pododstavec 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) poradenské služby jsou poskytovány v rámci řízení stávajícího dluhu veřejnými či dobrovolnickými službami dluhového poradenství, které nejsou provozovány na komerčním základě;

c) poradenské služby jsou poskytovány v rámci řízení stávajícího dluhu veřejnými či dobrovolnickými službami dluhového poradenství, které nejsou provozovány na komerčním základě, ale splňují odborná kritéria pro poskytování poradenských služeb stanovená členskými státy;

Pozměňovací návrh  130

 

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zakážou jakýkoli prodej úvěrů spotřebitelům bez jejich předchozí žádosti a výslovného souhlasu.

Aniž je dotčena možnost věřitelů, zprostředkovatelů úvěru a poskytovatelů služeb skupinového financování úvěru dělat reklamu v rámci omezení stanovených v článcích 7 a 8 této směrnice, členské státy zakážou jakýkoli prodej úvěrů spotřebitelům bez jejich předchozí žádosti a výslovného souhlasu.

Pozměňovací návrh  131

 

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tento článek se nevztahuje na nabídku smluv o úvěru v místě prodeje za účelem financování nákupu zboží nebo služby.

Pozměňovací návrh  132

 

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy zejména zakáží zavedení nové možnosti přečerpání nebo dohody o překročení nebo zvýšení horní hranice stávající možnosti přečerpání nebo dohody o překročení bez předchozí žádosti nebo výslovného souhlasu spotřebitele.

Pozměňovací návrh  133

 

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé úvěru přesně předávali věřiteli informace získané od spotřebitele, aby tak bylo možné posoudit úvěruschopnost.

Pozměňovací návrh  134

 

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Posouzení úvěruschopnosti se provádí na základě relevantních a přesných informací o příjmech a výdajích spotřebitele a o jeho dalších finančních a ekonomických poměrech, které jsou nezbytné a přiměřené, jako jsou doklady o příjmu nebo jiných zdrojích splácení, informace o finančních aktivech a pasivech nebo informace o dalších finančních závazcích. Tyto informace se získávají z relevantních vnitřních či vnějších zdrojů, mimo jiné i od spotřebitele a v případě nezbytnosti na základě vyhledávání v databázi podle článku 19.

Posouzení úvěruschopnosti se provádí na základě relevantních a přesných údajů o příjmech a výdajích spotřebitele a o jeho dalších finančních a ekonomických poměrech, které jsou nezbytné a přiměřené povaze, trvání, hodnotě, složitosti a rizikům úvěru pro spotřebitele. Tyto informace mohou zahrnovat doklady o příjmu nebo jiných zdrojích splácení, informace o finančních aktivech a pasivech nebo informace o dalších finančních závazcích. Tyto informace se získávají z relevantních vnitřních či vnějších zdrojů, mimo jiné i od spotřebitele a v případě nezbytnosti na základě vyhledávání v databázi podle článku 19.

Pozměňovací návrh  135

 

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) vypracuje obecné pokyny s podrobnými informacemi, jak mají věřitelé a poskytovatelé služeb skupinového financování úvěru provádět posouzení úvěruschopnosti, a o řízení produktů. V těchto pokynech se upřesní druh údajů doporučených k provedení posouzení úvěruschopnosti v souladu s cílem tohoto článku. Pokyny zahrnují mimo jiné přiměřený režim pro věřitele nebo případně poskytovatele služeb skupinového financování úvěru pro provedení posouzení úvěruschopnosti u úvěrů nízké hodnoty.

 

Při vypracovávání těchto obecných pokynů orgán EBA:

 

a)  zohlední zájmy spotřebitelů a ochranu před nadměrným zadlužením;

 

b)  zohlední druhy úvěrů nabízených v Unii a, považuje-li to za potřebné, podrobně uvede konkrétní doporučení pro konkrétní nabídky úvěrů;

 

c)  konzultuje příslušné veřejné orgány, zúčastněné strany, jakož i občanskou společnost a spotřebitelské organizace.

 

Orgán EBA tyto obecné pokyny každé dva roky přezkoumá.

Pozměňovací návrh  136

 

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informace získané podle tohoto odstavce musí být náležitě ověřeny, v případě nutnosti použitím nezávisle ověřitelné dokumentace.

Informace získané podle tohoto odstavce musí být náležitě ověřeny, v případě nutnosti použitím nezávisle ověřitelné dokumentace nebo s využitím otevřeného bankovnictví v souladu se směrnicí (EU) 2015/2366/EU.

Pozměňovací návrh  137

 

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Osobní údaje, které odhalují rasový či etnický původ, politické názory, náboženské či filozofické přesvědčení nebo členství v odborových organizacích, genetické nebo biometrické údaje zpracovávané za účelem jednoznačné identifikace fyzické osoby, údaje týkající se zdraví nebo údaje týkající se sexuálního života či sexuální orientace fyzické osoby a údaje získané ze sociálních sítí se k posuzování úvěruschopnosti nezpracovávají ani nevyužívají.

Pozměňovací návrh  138

 

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Informace zohledňované pro účely posouzení úvěruschopnosti musí být nezbytné a přiměřené v souladu s cíli tohoto článku a se zásadou minimalizace údajů uvedenou v nařízení (EU) 2016/679 a musí být relevantní, aktuální, úplné a přesné.

Pozměňovací návrh  139

 

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Členské státy vyžadují, aby posouzení úvěruschopnosti a odpovídající plány splácení byly realistické a přizpůsobeny konkrétním potřebám dlužníka a jeho schopnosti úvěr splácet.

Pozměňovací návrh  140

 

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 2 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c. Členské státy zajistí, aby věřitelé nebo poskytovatelé služeb skupinového financování nesli v případě porušení výše uvedených ustanovení odpovědnost a podléhali příslušným sankcím.

 

Spotřebitelé mají přístup k přiměřeným a účinným prostředkům nápravy, včetně náhrady škody, která jim vznikla v důsledku takového porušení. Těmito prostředky nápravy není dotčeno uplatnění ostatních prostředků nápravy, které může spotřebitel uplatnit podle unijního nebo vnitrostátního práva.

Pozměňovací návrh  141

 

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Členské státy zajistí, aby byl věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru před poskytnutím jakéhokoli navýšení celkové výše úvěru povinen znovu posoudit úvěruschopnost spotřebitele na základě aktualizovaných informací.

Pozměňovací návrh  142

 

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 3 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b. Členské státy zajistí všem pacientům v Unii právo být zapomenut 10 let po ukončení jejich léčby a pět let po ukončení léčby u pacientů, jejichž diagnóza byla stanovena před dosažením věku 18 let. Členské státy zajistí rovný přístup k úvěrům pro všechny osoby vyléčené z příslušných přenosných a nepřenosných nemocí.

Pozměňovací návrh  143

 

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 3 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3c. Pokud žádost o úvěr podává společně více spotřebitelů, provede věřitel nebo případně poskytovatel služeb skupinového financování úvěru posouzení úvěruschopnosti na základě společné schopnosti spotřebitelů splácet.

Pozměňovací návrh  144

 

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 4 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen první pododstavec, pokud výsledek posouzení úvěruschopnosti napovídá, že závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru nebo smlouvy o poskytování služeb skupinového financování úvěru pravděpodobně nebudou splněny tak, jak smlouva požaduje, věřitel nebo poskytovatel úvěrových služeb skupinového financování úvěru může za zvláštních a řádně odůvodněných okolností výjimečně spotřebiteli úvěr poskytnout.

Kladné posouzení úvěruschopnosti neukládá věřiteli povinnost úvěr poskytnout. Aniž je dotčen první pododstavec, pokud výsledek posouzení úvěruschopnosti napovídá, že závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru nebo smlouvy o poskytování služeb skupinového financování úvěru pravděpodobně nebudou splněny tak, jak smlouva požaduje, věřitel nebo poskytovatel úvěrových služeb skupinového financování úvěru může za zvláštních a řádně odůvodněných okolností, které zahrnují případy půjček na financování mimořádných výdajů na zdravotní péči, studentských půjček nebo půjček pro spotřebitele se zdravotním postižením, výjimečně spotřebiteli úvěr poskytnout. Pokud věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru poskytne spotřebiteli úvěr podle prvního pododstavce, věřitel nebo poskytovatel služby skupinového financování úvěrů upozorní spotřebitele písemně na papíře nebo jiném trvalém nosiči podle volby spotřebitele na negativní posouzení úvěruschopnosti, z něhož vyplývá, že čerpání úvěru může vést k nadměrnému zadlužení. Takové informace se spotřebiteli sdělí před uzavřením smlouvy o úvěru. Členské státy přijmou doplňující opatření s cílem zajistit, aby úroveň ochrany spotřebitelů před finančními obtížemi zůstala rovnocenná normám jinak stanoveným v této směrnici.

Pozměňovací návrh  145

 

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby v případě, že věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru smlouvu o úvěru nebo smlouvu o poskytování služeb skupinového financování úvěru se spotřebitelem uzavře, nemohl věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru následně tuto smlouvu zrušit nebo změnit v neprospěch spotřebitele z toho důvodu, že posouzení úvěruschopnosti bylo provedeno nesprávně. Tento odstavec se nepoužije, pokud se prokáže, že spotřebitel informace uvedené v odstavci 2 věřiteli nebo poskytovateli služeb skupinového financování úvěru vědomě neposkytl nebo že poskytl informace nepravdivé.

5. Členské státy zajistí, aby v případě, že věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru smlouvu o úvěru nebo smlouvu o poskytování služeb skupinového financování úvěru se spotřebitelem uzavře, nemohl věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru následně tuto smlouvu zrušit nebo změnit v neprospěch spotřebitele z toho důvodu, že posouzení úvěruschopnosti bylo provedeno nesprávně. Tento odstavec se nepoužije, pokud se prokáže, že spotřebitel nejednal v dobré víře, a zejména pokud spotřebitel informace uvedené v odstavci 2 věřiteli nebo poskytovateli služeb skupinového financování úvěru vědomě neposkytl nebo že poskytl informace nepravdivé.

Pozměňovací návrh  146

 

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 6 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Pokud posouzení úvěruschopnosti zahrnuje použití profilování nebo jiného automatizovaného zpracování osobních údajů, členské státy zajistí, aby měl spotřebitel právo:

6. Pokud posouzení úvěruschopnosti zahrnuje použití profilování nebo jiného automatizovaného zpracování osobních údajů, členské státy zajistí, aby věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování spotřebitele o této skutečnosti informoval a aby měl spotřebitel právo:

Pozměňovací návrh  147

 

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 6 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) vyžádat si a získat lidský zásah ze strany věřitele nebo poskytovatele služeb skupinového financování úvěru za účelem přezkumu rozhodnutí;

a) vyžádat si a získat v případě negativního rozhodnutí posouzení člověkem ze strany věřitele nebo poskytovatele služeb skupinového financování úvěru za účelem přezkumu rozhodnutí;

Pozměňovací návrh  148

 

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 6 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) vyžádat si a získat od věřitele nebo poskytovatele služeb skupinového financování úvěru jasné vysvětlení daného posouzení úvěruschopnosti, včetně logiky a rizik spojených s automatizovaným zpracováním osobních údajů, jakož i významnosti a účinků posouzení z hlediska rozhodnutí;

b) vyžádat si a získat od věřitele nebo poskytovatele služeb skupinového financování úvěru jasné vysvětlení daného posouzení úvěruschopnosti, včetně:

 

i)  logiky a rizik spojených s automatizovaným zpracováním osobních údajů, jakož i významnosti a účinků posouzení z hlediska rozhodnutí;

 

ii)  kategorií údajů zpracovávaných v rámci posouzení a váhu každé kategorie při rozhodování;

Pozměňovací návrh  149

 

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 6 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) vyjádřit svůj názor a napadnout posouzení úvěruschopnosti a rozhodnutí.

c) vyjádřit svůj názor a požádat o přezkoumání posouzení úvěruschopnosti a rozhodnutí o poskytnutí úvěru věřitelem nebo poskytovatelem služeb skupinového financování úvěru.

Pozměňovací návrh  150

 

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 6 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) obdržet informace o postupu při přezkoumávání rozhodnutí.

Pozměňovací návrh  151

 

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 6 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tento článek se použije, aniž je dotčeno nařízení (EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh  152

 

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí, aby byl v případě zamítnutí žádosti o úvěr věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru povinen spotřebitele neprodleně informovat o tomto zamítnutí a tam, kde je to relevantní, o skutečnosti, že posouzení úvěruschopnosti vychází z automatizovaného zpracování údajů.

7. Členské státy zajistí, aby byl v případě zamítnutí žádosti o úvěr věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru povinen spotřebitele neprodleně informovat o tomto zamítnutí a poskytnout odůvodnění zamítnutí na papíře nebo jiném trvalém nosiči a případně odkázat spotřebitele na služby dluhového poradenství dostupné v jeho regionu. Tam, kde je to relevantní, je věřitel nebo poskytovatel úvěrových služeb skupinového financování povinen informovat spotřebitele o skutečnosti, že posouzení úvěruschopnosti vychází z automatizovaného zpracování údajů, o právu spotřebitele na posouzení člověkem a o postupu pro napadení rozhodnutí.

Pozměňovací návrh  153

 

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. V případech, kdy se strany dohodnou na změně celkové výše úvěru po uzavření smlouvy o úvěru nebo smlouvy o poskytování služeb skupinového financování úvěru, členské státy zajistí, aby byl věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru před jakýmkoli významným zvýšením celkové výše úvěru povinen znovu posoudit úvěruschopnost spotřebitele na základě aktualizovaných informací.

8. V případech, kdy se strany dohodnou na změně celkové výše úvěru po uzavření smlouvy o úvěru nebo smlouvy o poskytování služeb skupinového financování úvěru, členské státy zajistí, aby byl věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru před jakýmkoli zvýšením celkové výše úvěru povinen znovu posoudit úvěruschopnost spotřebitele na základě aktualizovaných informací.

Pozměňovací návrh  154

 

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9. Členské státy, jejichž právní předpisy vyžadují, aby věřitelé nebo poskytovatelé služeb skupinového financování úvěru posoudili úvěruschopnost spotřebitelů na základě vyhledávání v příslušné databázi, mohou tento požadavek zachovat.

9. Členské státy mohou vyžadovat, aby věřitelé nebo poskytovatelé služeb skupinového financování úvěru posoudili úvěruschopnost spotřebitelů na základě vyhledávání v příslušné databázi; posouzení úvěruschopnosti však není založeno výhradně na úvěrové historii spotřebitele.

Pozměňovací návrh  155

 

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 9 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a. V případě úvěru na dobu neurčitou nebo služeb skupinového financování úvěru posoudí věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru platnost původního posouzení úvěruschopnosti alespoň každé dva roky.

Pozměňovací návrh  156

 

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát v případě přeshraničního úvěru zajistí přístup pro věřitele a poskytovatele služeb skupinového financování úvěru z jiných členských států k databázím používaným v tomto členském státě k posuzování úvěruschopnosti spotřebitelů. Podmínky přístupu k těmto databázím musí být nediskriminační.

1. Každý členský stát v případě přeshraničního úvěru zajistí přístup pro věřitele a poskytovatele služeb skupinového financování úvěru z jiných členských států k přesným a aktuálním databázím používaným v tomto členském státě k posuzování úvěruschopnosti spotřebitelů. Podmínky přístupu k těmto databázím musí být nediskriminační.

Pozměňovací návrh  157

 

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Členské státy zajistí, aby do databáze měli přístup pouze ti věřitelé a poskytovatelé služeb skupinového financování úvěru, kteří jsou pod dohledem příslušného vnitrostátního orgánu a kteří plně dodržují nařízení (EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh  158

 

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Přístup do databází je omezen na věřitele a poskytovatele služeb skupinového financování úvěru, kteří do databází rovněž poskytují své vlastní informace.

Pozměňovací návrh  159

 

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Databáze podle odstavce 1 musí obsahovat alespoň informace o prodleních spotřebitelů s platbami.

3. Databáze podle odstavce 1 musí obsahovat alespoň informace o všech prodleních spotřebitelů se splácením úvěru, o povaze daného úvěru a o totožnosti věřitele. Poskytovatelé databáze neuchovávají osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, biometrické údaje sloužící k jedinečné identifikaci fyzické osoby, údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby, údaje stažené z digitálních sociálních sítí ani genetické údaje.

Pozměňovací návrh  160

 

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Pokud je žádost o poskytnutí úvěru zamítnuta na základě vyhledávání v databázi podle odstavce 1, členské státy vyžadují, aby věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru okamžitě a bezplatně vyrozuměl spotřebitele o výsledku tohoto vyhledávání a sdělil mu podrobnosti o použité databázi.

4. Pokud je žádost o poskytnutí úvěru zamítnuta na základě vyhledávání v databázi podle odstavce 1, členské státy vyžadují, aby věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru okamžitě a bezplatně vyrozuměl spotřebitele o výsledku tohoto vyhledávání a sdělil mu podrobnosti o použité databázi, jakož i o kategoriích údajů, které byly vzaty v úvahu.

Pozměňovací návrh  161

 

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Poskytovatelé databází mají zavedené postupy, které zajistí, aby informace obsažené v jejich veřejně a soukromě spravovaných databázích byly aktuální a přesné. Členské státy zajistí, aby byli spotřebitelé do 30 dnů od zaznamenání jakýchkoli negativních úvěrových údajů v databázi informováni o možnosti uplatnit své právo na přístup, opravu, výmaz a námitku v souladu s nařízením (EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh  162

 

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 4 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b. Příslušné vnitrostátní orgány provádějí pravidelné audity postupů a informací obsažených v databázích používaných na jejich území, aby posoudily jejich soulad s nařízením (EU) 2016/679 a vnitrostátními právními předpisy.

Pozměňovací návrh  163

 

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 4 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4c. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny postupy pro podávání stížností s cílem usnadnit spotřebitelům zpochybnění obsahu databází, včetně informací, které získaly při vyhledávání v databázích třetí strany.

Pozměňovací návrh  164

 

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 4 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4d. Do ... [12 měsíců po vstupu této směrnice v platnost] vypracuje Komise pokyny a zveřejní osvědčené postupy, pokud jde o poskytování informací z databází věřitelům.

Pozměňovací návrh  165

 

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby byly smlouvy o úvěru nebo smlouvy o poskytování služeb skupinového financování úvěru vypracovány na papíře nebo na jiném trvalém nosiči a aby všechny smluvní strany obdržely kopii smlouvy o úvěru nebo smlouvy o poskytování služeb skupinového financování úvěru.

1. Členské státy vyžadují, aby byly smlouvy o úvěru nebo smlouvy o poskytování služeb skupinového financování úvěru vypracovány na papíře nebo na jakémkoli jiném trvalém nosiči podle volby spotřebitele a aby všechny smluvní strany obdržely kopii smlouvy o úvěru nebo smlouvy o poskytování služeb skupinového financování úvěru. Jakékoli změny smluv o úvěru nebo smluv o poskytování služeb skupinového financování úvěru se provádí pouze písemně na papíře nebo jakémkoli jiném trvalém nosiči podle volby spotřebitele.

Pozměňovací návrh  166

 

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod v a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

va) příslušné kontaktní údaje na služby dluhového poradenství a doporučení pro spotřebitele, aby se v případě potíží se splácením na tyto služby obrátil.

Pozměňovací návrh  167

 

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Právní účinky absence informací stanovených v prvním pododstavci ve smlouvě o úvěru nebo ve smlouvě o poskytování služeb skupinového financování úvěru se posuzují v souladu s vnitrostátními obecnými předpisy o závazkovém právu.

Pozměňovací návrh  168

 

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny jiné povinnosti stanovené v této směrnici, členské státy zajistí, aby věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru před změnou podmínek smlouvy o úvěru nebo smlouvy o poskytování služeb skupinového financování úvěru oznámil spotřebiteli tyto informace:

Aniž jsou dotčeny jiné povinnosti stanovené v této směrnici, členské státy zajistí, aby věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru před změnou podmínek smlouvy o úvěru nebo smlouvy o poskytování služeb skupinového financování úvěru oznámil spotřebiteli písemně na papíře nebo jakémkoli jiném trvalém nosiči podle volby spotřebitele tyto informace:

Pozměňovací návrh  169

 

Návrh směrnice

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy požadují, aby věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru spotřebitele informoval na papíře nebo na jiném trvalém nosiči o každé změně výpůjční úrokové sazby předtím, než tato změna nabude účinnosti.

Členské státy požadují, aby věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru spotřebitele informoval na papíře nebo na jakémkoli jiném trvalém nosiči podle volby spotřebitele o každé změně výpůjční úrokové sazby nejméně dva pracovní dny předtím, než tato změna nabude účinnosti.

Pozměňovací návrh  170

 

Návrh směrnice

Čl. 23 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) nová referenční sazba je vhodným způsobem zveřejněna;

c) nová referenční sazba je vhodným způsobem včas zveřejněna;

Pozměňovací návrh  171

 

Návrh směrnice

Čl. 23 – odst. 2 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) informace o nové referenční sazbě jsou rovněž zpřístupněny v prostorách věřitele nebo poskytovatele služeb skupinového financování úvěru.

d) informace o nové referenční sazbě jsou rovněž zpřístupněny:

 

i)  v prostorách věřitele nebo poskytovatele služeb skupinového financování úvěru;

 

ii)  na internetových stránkách věřitele nebo poskytovatele služeb skupinového financování úvěru a

 

iii)  má-li věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru mobilní aplikaci, pak prostřednictvím této mobilní aplikace.

Pozměňovací návrh  172

 

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud je úvěr poskytnut ve formě možnosti přečerpání, členské státy vyžadují, aby věřitel po celou dobu trvání smlouvy o úvěru pravidelně informoval spotřebitele prostřednictvím výpisu z účtu na papíře nebo na jiném trvalém nosiči, který obsahuje tyto údaje:

1. Pokud je úvěr poskytnut ve formě možnosti přečerpání, členské státy vyžadují, aby věřitel po celou dobu trvání smlouvy o úvěru alespoň jednou měsíčně informoval spotřebitele prostřednictvím výpisu z účtu na papíře nebo na jakémkoli jiném trvalém nosiči dle volby spotřebitele, který obsahuje tyto údaje:

Pozměňovací návrh  173

 

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud je úvěr poskytnut ve formě možnosti přečerpání, členské státy vyžadují, aby věřitel na papíře nebo na jiném trvalém nosiči informoval spotřebitele o zvýšeních výpůjční úrokové sazby nebo jakýchkoli splatných poplatků ještě před vstupem dané změny v platnost.

Pokud je úvěr poskytnut ve formě možnosti přečerpání, členské státy vyžadují, aby věřitel na papíře nebo na jakémkoli jiném trvalém nosiči podle volby spotřebitele informoval spotřebitele o zvýšeních výpůjční úrokové sazby nebo jakýchkoli splatných poplatků nejméně patnáct dní před vstupem dané změny v platnost.

Pozměňovací návrh  174

 

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) informace o nové referenční sazbě jsou rovněž zpřístupněny v prostorách věřitele.

d) informace o nové referenční sazbě jsou rovněž zpřístupněny:

 

i)  v prostorách věřitele nebo poskytovatele služeb skupinového financování úvěru;

 

ii)  na internetových stránkách věřitele nebo poskytovatele služeb skupinového financování úvěru a

 

iii)  má-li věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru mobilní aplikaci, pak prostřednictvím této mobilní aplikace.

Pozměňovací návrh  175

 

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Členské státy vyžadují, aby věřitel nebo případně zprostředkovatel úvěru nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru oznámil spotřebiteli dohodnutým způsobem každé snížení nebo zrušení možnosti přečerpání běžného účtu, a to nejméně 30 dnů přede dnem, kdy skutečné snížení nebo zrušení možnosti přečerpání nabývá účinnosti.

Pozměňovací návrh  176

 

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Věřitel nebo případně zprostředkovatel úvěru nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru nabídne spotřebiteli, vůči němuž nebylo věřitelem nebo případně zprostředkovatelem úvěru nebo poskytovatelem služeb skupinového financování úvěru zahájeno řízení o nuceném vymáhání, možnost splatit bez dodatečných nákladů částku, o kterou byla předchozí možnost přečerpání snížena, nebo částku zrušené předchozí možnosti přečerpání, ve 12 stejných měsíčních splátkách s úrokovou sazbou platnou pro přečerpání běžného účtu.

 

První pododstavec se použije bez ohledu na to, zda spotřebitel o tuto možnost splacení ve splátkách požádal, či nikoli.

 

Pokud spotřebiteli nebyla nabídnuta možnost splacení ve splátkách v souladu s prvním pododstavcem, není povinen snížení nebo zrušení možnosti přečerpání běžného účtu přijmout.

Pozměňovací návrh  177

 

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Existuje-li možnost, že je spotřebiteli povoleno překročení v případě smlouvy o otevření běžného účtu, členské státy zajistí, aby věřitel takové informace v dané smlouvě uvedl navíc k informacím podle čl. 11 odst. 2 písm. e). V každém případě poskytuje věřitel spotřebiteli tyto informace na papíře nebo na jiném trvalém nosiči pravidelně.

1. Existuje-li možnost, že je spotřebiteli povoleno překročení v případě smlouvy o otevření běžného účtu, členské státy zajistí, aby věřitel takové informace v dané smlouvě uvedl navíc k informacím podle čl. 11 odst. 2 písm. e). V každém případě poskytuje věřitel spotřebiteli tyto informace na papíře nebo na jakémkoli jiném trvalém nosiči podle volby spotřebitele pravidelně.

Pozměňovací návrh  178

 

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby při výrazném překročení trvajícím déle než jeden měsíc věřitel bezodkladně na papíře nebo na jiném trvalém nosiči sdělil spotřebiteli všechny tyto údaje:

Členské státy zajistí, aby při překročení trvajícím déle než jeden měsíc věřitel bezodkladně na papíře nebo na jakémkoli jiném trvalém nosiči podle volby spotřebitele sdělil spotřebiteli všechny tyto údaje:

Pozměňovací návrh  179

 

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Navíc v případě pravidelně se opakujícího překročení věřitel spotřebiteli nabídne poradenské služby, jsou-li k dispozici, nebo spotřebitele odkáže na služby dluhového poradenství.

Navíc v případě pravidelně se opakujícího překročení věřitel spotřebiteli nabídne bezplatně poradenské služby, jsou-li k dispozici, a odkáže spotřebitele na služby dluhového poradenství.

Pozměňovací návrh  180

 

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Členské státy vyžadují, aby věřitel nebo případně zprostředkovatel úvěru nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru oznámil spotřebiteli dohodnutým způsobem každé snížení nebo zrušení možnosti překročení běžného účtu, a to nejméně 30 dnů přede dnem, kdy skutečné snížení nebo zrušení možnosti přečerpání nabývá účinnosti.

Pozměňovací návrh  181

 

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 3 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b. Věřitel nebo případně zprostředkovatel úvěru nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru nabídne spotřebiteli, vůči němuž nebylo věřitelem nebo případně zprostředkovatelem úvěru nebo poskytovatelem služeb skupinového financování úvěru zahájeno řízení o nuceném vymáhání, možnost splatit bez dodatečných nákladů částku, o kterou byla předchozí možnost přečerpání snížena, nebo částku zrušené předchozí možnosti přečerpání, ve 12 stejných měsíčních splátkách s úrokovou sazbou platnou pro přečerpání běžného účtu.

 

První pododstavec se použije bez ohledu na to, zda spotřebitel o tuto možnost splacení ve splátkách požádal, či nikoli.

 

Pokud spotřebiteli nebyla nabídnuta možnost splacení ve splátkách v souladu s prvním pododstavcem, není povinen snížení nebo zrušení možnosti přečerpání běžného účtu přijmout.

Pozměňovací návrh  182

 

Návrh směrnice

Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) dnem, kdy spotřebitel obdrží smluvní podmínky a informace v souladu s články 20 a 21, pokud tento den nastane později než den uvedený v písmenu a) tohoto pododstavce.

b) dnem, kdy spotřebitel obdrží smluvní podmínky a informace v souladu s článkem 21, pokud tento den nastane později než den uvedený v písmenu a) tohoto pododstavce.

Pozměňovací návrh  183

 

Návrh směrnice

Čl. 26 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. V případě smlouvy o vázaném úvěru na nákup zboží s pravidly pro vrácení zboží, která zajišťují vrácení peněz v plné výši po určitou dobu delší než 14 kalendářních dnů, se právo na odstoupení od smlouvy prodlužuje tak, aby odpovídalo době trvání těchto pravidel pro vrácení zboží.

Pozměňovací návrh  184

 

Návrh směrnice

Čl. 26 – odst. 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Právo na odstoupení od smlouvy uvedené v odstavci 1 a 1a v každém případě zaniká jeden rok a 14 kalendářních dnů po uzavření smlouvy o úvěru nebo smlouvy o poskytování skupinového financování úvěrů. V této lhůtě rovněž zaniká právo na odstoupení od smlouvy, pokud bylo plnění smlouvy oběma stranami zcela dokončeno.

 

Právo na odstoupení od smlouvy nezaniká, pokud spotřebitelé nebyli o svém právu na odstoupení od smlouvy informováni.

Pozměňovací návrh  185

 

Návrh směrnice

Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) uvědomí buď věřitele, nebo poskytovatele služeb skupinového financování úvěru v souladu s informacemi, které věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru poskytl podle čl. 21 odst. 1 písm. p) na papíře nebo na jiném trvalém nosiči, a to ve lhůtě stanovené v odstavci 1;

a) uvědomí buď věřitele, nebo poskytovatele služeb skupinového financování úvěru v souladu s informacemi, které věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru poskytl podle čl. 21 odst. 1 písm. p) na papíře nebo na jakémkoli jiném trvalém nosiči podle volby spotřebitele, a to ve lhůtě stanovené v odstavci 1;

Pozměňovací návrh  186

 

Návrh směrnice

Čl. 26 – odst. 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 45, kterými se doplňuje tato směrnice, vypracováním standardizovaného jednostránkového dokumentu, který splňuje požadavky na informace stanovené v článku 21, aby se usnadnilo uplatňování odstavce 1.

Pozměňovací návrh  187

 

Návrh směrnice

Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru, je-li to dohodnuto ve smlouvě o úvěru nebo smlouvě o poskytování služeb skupinového financování úvěru, mohl platnost smlouvy o úvěru nebo smlouvy o poskytování služeb skupinového financování úvěru na dobu neurčitou ukončit obvyklým podáním výpovědi spotřebiteli s nejméně dvouměsíční výpovědní dobou, vyhotovené na papíře nebo na jiném trvalém nosiči.

Členské státy zajistí, aby věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru, je-li to dohodnuto ve smlouvě o úvěru nebo smlouvě o poskytování služeb skupinového financování úvěru, mohl platnost smlouvy o úvěru nebo smlouvy o poskytování služeb skupinového financování úvěru na dobu neurčitou ukončit obvyklým podáním výpovědi spotřebiteli s nejméně tříměsíční výpovědní dobou, vyhotovené na papíře nebo na jakémkoli jiném trvalém nosiči podle volby spotřebitele.

Pozměňovací návrh  188

 

Návrh směrnice

Čl. 28 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru, je-li to dohodnuto ve smlouvě o úvěru nebo smlouvě o poskytování služeb skupinového financování úvěru, mohl z objektivně opodstatněných důvodů ukončit právo spotřebitele na čerpání ze smlouvy o úvěru na dobu neurčitou. Věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru uvědomí spotřebitele o tomto ukončení a jeho důvodech na papíře nebo na jiném trvalém nosiči, pokud možno před tímto ukončením a nejpozději neprodleně po něm, není-li poskytnutí těchto informací zakázáno právem Unie nebo vnitrostátním právem nebo není-li v rozporu s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.

2. Členské státy zajistí, aby věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru, je-li to dohodnuto ve smlouvě o úvěru nebo smlouvě o poskytování služeb skupinového financování úvěru, mohl z objektivně opodstatněných důvodů ukončit právo spotřebitele na čerpání ze smlouvy o úvěru na dobu neurčitou. Věřitel nebo poskytovatel služeb skupinového financování úvěru uvědomí spotřebitele o tomto ukončení a jeho důvodech na papíře nebo na jakémkoli jiném trvalém nosiči podle volby spotřebitele, pokud možno před tímto ukončením a nejpozději neprodleně po něm, není-li poskytnutí těchto informací zakázáno právem Unie nebo vnitrostátním právem nebo není-li v rozporu s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.

Pozměňovací návrh  189

 

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby měl spotřebitel kdykoli právo na předčasné splacení. V takových případech má spotřebitel nárok na snížení celkových nákladů úvěru, jež sestávají z úroku a nákladů za zbývající dobu trvání smlouvy. Při výpočtu tohoto snížení se zohledňují všechny náklady, které nese spotřebitel.

1. Členské státy zajistí, aby měl spotřebitel kdykoli právo na předčasné splacení. V takových případech má spotřebitel nárok na snížení celkových nákladů úvěru, jež sestávají z úroku a nákladů za zbývající dobu trvání smlouvy. Při výpočtu tohoto snížení se zohledňují všechny náklady, které nese spotřebitel, s výjimkou počátečních nákladů, které jsou plně vyčerpány v okamžiku poskytnutí úvěru a odpovídají službám skutečně poskytnutým spotřebiteli. Počáteční náklady by měly být řádně určeny a deklarovány ve smlouvě o úvěru.

Pozměňovací návrh  190

 

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Výpočet odškodnění, na něž má věřitel nárok, musí být transparentní a musí být spotřebiteli oznámen srozumitelným způsobem v předsmluvní fázi a v každém případně v průběhu plnění smlouvy o úvěru.

Pozměňovací návrh  191

 

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 3 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh