DOPORUČENÍ o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření změn Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992

7.9.2022 - (07978/2022 – C9‑0181/2022 – 2022/0082(NLE)) - ***

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodaj: Bernd Lange

Postup : 2022/0082(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0229/2022
Předložené texty :
A9-0229/2022
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření změn Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992

(07978/2022 – C9‑0181/2022 – 2022/0082(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (07978/2022),

 s ohledem na návrh změn Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992 (07978/2022),

 s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 4 prvním pododstavcem a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C9‑0181/2022),

 s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

 s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A9‑0229/2022),

1. uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2. pověřuje svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská unie je smluvní stranou Mezinárodní dohody o cukru přijaté v roce 1992 na konferenci OSN o cukru a členem Mezinárodní organizace pro cukr (dále jen „ISO“).

Komise byla Radou zmocněna k zahájení jednání s ostatními stranami Mezinárodní dohody o cukru za účelem její modernizace, zejména pokud jde o nepoměr mezi počtem hlasů a finančními příspěvky členů a jejich podílem na světovém trhu s cukrem.

Změny se týkají tří oblastí: správního rozpočtu a příspěvku členů podle článku 25, dále rozšíření cílů, studií, hodnocení a výzkumné činnosti za účelem začlenění dalších výrobků souvisejících s cukrem (zejména bioethanolu) do působnosti článků 1, 32, 33 a 34 a pravidel pro jmenování výkonného ředitele podle článku 23.

Mezinárodní rada pro cukr na svém 59. zasedání konaném dne 26. listopadu 2021 jednomyslně rozhodla, že členům ISO doporučí změnit dohodu v souladu s výsledkem jednání.

Revidované cíle Mezinárodní dohody o cukru jsou následující:

a) zajistit těsnější mezinárodní spolupráci v souvislosti s celosvětovou produkcí cukru a sladidel, jakož i souvisejícími otázkami, včetně bioenergie a výroby paliv na bázi ethanolu z cukrodárných plodin;

b) být fórem pro mezivládní konzultace týkající se trhů s cukrem a sladidly, trhů s vedlejšími produkty cukrovarnického průmyslu, jakož i s palivy na bázi ethanolu z cukrodárných plodin;

c) usnadnit obchod shromažďováním a poskytováním informací o světovém trhu s cukrem a dalšími sladidly, jakož i s bioenergií a palivy na bázi ethanolu z cukrodárných plodin;

d) stimulovat zvýšenou poptávku po cukru a plodinách na výrobu cukru, zejména pro nepotravinářské účely.

V souladu s čl. 207 odst. 4 a čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) SFEU potřebuje Rada urychleně souhlas Evropského parlamentu, aby mohla přijmout rozhodnutí o uzavření změn smlouvy a aby smlouva mohla včas vstoupit v platnost.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti zpravodaj doporučuje, aby Parlament udělil s uzavřením změn dohody souhlas, aniž by tím bylo dotčeno demokratické právo Parlamentu vykonávat soustavnou kontrolu.

 

 

 


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Uzavření změn Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992

Referenční údaje

07978/2022 – C9-0181/2022 – 2022/0082(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

16.5.2022

 

 

 

Příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

INTA

18.5.2022

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

BUDG

18.5.2022

AGRI

18.5.2022

 

 

Nezaujetí stanoviska

 Datum rozhodnutí

BUDG

19.4.2022

AGRI

20.4.2022

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Bernd Lange

16.5.2022

 

 

 

Projednání ve výboru

13.7.2022

 

 

 

Datum přijetí

31.8.2022

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

1

7

Členové přítomní při konečném hlasování

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Arnaud Danjean, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Bernd Lange, Margarida Marques, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Kathleen Van Brempt, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jérémy Decerle, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Miapetra Kumpula-Natri, Javier Moreno Sánchez, Manuela Ripa, Pedro Silva Pereira

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

Paolo Borchia, Pernille Weiss

Datum předložení

7.9.2022

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

31

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos

ID

Paolo Borchia, Markus Buchheit, Roman Haider

NI

Enikő Győri, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, José Manuel García-Margallo y Marfil, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Pernille Weiss, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Samira Rafaela

S&D

Udo Bullmann, Miapetra Kumpula-Natri, Bernd Lange, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira, Kathleen Van Brempt

 

1

-

THE LEFT

Emmanuel Maurel

 

7

0

ID

Herve Juvin

S&D

Raphaël Glucksmann

THE LEFT

Helmut Scholz

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Manuela Ripa

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

Poslední aktualizace: 9. září 2022
Právní upozornění - Ochrana soukromí