Izvješće - A9-0229/2022Izvješće
A9-0229/2022

PREPORUKA o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju izmjena Međunarodnog sporazuma o šećeru iz 1992. godine

7.9.2022 - (07978/2022 – C9‑0181/2022 – 2022/0082(NLE)) - ***

Odbor za međunarodnu trgovinu
Izvjestitelj: Bernd Lange

Postupak : 2022/0082(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A9-0229/2022
Podneseni tekstovi :
A9-0229/2022
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju izmjena Međunarodnog sporazuma o šećeru iz 1992. godine

(07978/2022 – C9‑0181/2022 – 2022/0082(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (07978/2022),

 uzimajući u obzir nacrt izmjena Međunarodnog sporazuma o šećeru iz 1992. godine (07978/2022),

 uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 207. stavkom 4. prvim podstavkom i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom (v.) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C9‑0181/2022),

 uzimajući u obzir članak 105. stavke 1. i 4. te članak 114. stavak 7. Poslovnika,

 uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu (A9‑0229/2022),

1. daje svoju suglasnost za sklapanje izmjena Sporazuma;

2. nalaže svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.


OBRAZLOŽENJE

Europska unija je stranka Međunarodnog sporazuma o šećeru koji je 1992. usvojen na Konferenciji Ujedinjenih naroda o šećeru i članica Međunarodne organizacije za šećer („MOŠ”).

Vijeće je Komisiju ovlastilo za otvaranje pregovora s drugim strankama Međunarodnog sporazuma o šećeru u cilju modernizacije Sporazuma, posebno u pogledu neusklađenosti između broja glasova i financijskih doprinosa članica te njihova relativnog položaja na globalnom tržištu šećera.

Izmjene se odnose na sljedeća tri područja: upravni proračun i doprinosi članica u skladu s člankom 25.; proširenje ciljeva, studijâ, procjenâ i istraživačkih aktivnosti, kako bi se omogućilo uključivanje drugih proizvoda povezanih sa šećerom (posebno bioetanola) u područje primjene članaka 1., 32., 33. i 34.; i pravila za imenovanje izvršnog direktora u skladu s člankom 23.

Na svojem 59. sastanku održanom 26. studenoga 2021. Međunarodno vijeće za šećer jednoglasno je glasalo za to da se članicama MOŠ-a preporuči da izmijene Sporazum u skladu s ishodom pregovora.

Revidirani ciljevi Međunarodnog sporazuma o šećeru su sljedeći:

(a) unaprijediti međunarodnu suradnju na svjetskoj razini u pogledu šećera i drugih sladila kao i s njima povezanih pitanja, uključujući bioenergiju i proizvodnju etanola za gorivo od šećernih usjeva;

(b) ponuditi forum za međuvladina savjetovanja o tržištima šećera i drugih sladila te o tržištima za nusproizvode industrije šećera kao i za etanol za gorivo od šećernih usjeva;

(c) pojednostavniti trgovinu prikupljanjem i objavljivanjem podataka o svjetskom tržištu šećera i drugih sladila te o tržištu bioenergije i etanola za gorivo od šećernih usjeva;

(d) poticati veću potražnju za šećerom i šećernim usjevima, osobito za neprehrambene upotrebe.

U skladu s člankom 207. stavkom 4. i člankom 218. stavkom 6. točkom (a) podtočkom v. UFEU-a potrebna je brza suglasnost Europskog parlamenta kako bi Vijeće donijelo odluku o sklapanju izmjena Sporazuma i kako bi izmjene pravodobno stupile na snagu.

Uzimajući u obzir sve navedeno, izvjestitelj preporučuje da Europski parlament da suglasnost za sklapanje izmjena Sporazuma, ne dovodeći u pitanje svoje demokratsko pravo na stalni nadzor.

 

 

 


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sklapanje izmjena Međunarodnog sporazuma o šećeru iz 1992. godine

Referentni dokumenti

07978/2022 – C9-0181/2022 – 2022/0082(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za suglasnost

16.5.2022

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

18.5.2022

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

18.5.2022

AGRI

18.5.2022

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

BUDG

19.4.2022

AGRI

20.4.2022

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Bernd Lange

16.5.2022

 

 

 

Razmatranje u odboru

13.7.2022

 

 

 

Datum usvajanja

31.8.2022

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

1

7

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Arnaud Danjean, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Bernd Lange, Margarida Marques, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Kathleen Van Brempt, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jérémy Decerle, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Miapetra Kumpula-Natri, Javier Moreno Sánchez, Manuela Ripa, Pedro Silva Pereira

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

Paolo Borchia, Pernille Weiss

Datum podnošenja

7.9.2022

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

31

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos

ID

Paolo Borchia, Markus Buchheit, Roman Haider

NI

Enikő Győri, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, José Manuel García-Margallo y Marfil, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Pernille Weiss, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Samira Rafaela

S&D

Udo Bullmann, Miapetra Kumpula-Natri, Bernd Lange, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira, Kathleen Van Brempt

 

1

-

THE LEFT

Emmanuel Maurel

 

7

0

ID

Herve Juvin

S&D

Raphaël Glucksmann

THE LEFT

Helmut Scholz

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Manuela Ripa

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

Posljednje ažuriranje: 8. rujna 2022.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti